Brožura k debetní kartě CitiCard vydané v rámci balíčku služeb Citi

Transkript

Brožura k debetní kartě CitiCard vydané v rámci balíčku služeb Citi
Debetní karta CitiCard
Balíček služeb Citi® Premium
Všestranný nástroj pro správu
Vašich financí.
Představujeme Vám debetní kartu
CitiCard, pohodlný a bezpečný
nástroj pro správu Vašich financí
přinášející mnoho konkrétních výhod.
Jednou z nich je možnost výběru hotovosti ve všech
bankomatech nejen na území České republiky,
ale i v zahraničí. Pokud upřednostňujete bezhotovostní
platby, s debetní kartou CitiCard můžete platit u všech
obchodníků doma i v zahraničí. Své nákupy můžete
provádět i na internetu v pohodlí domova.
Tato možnost je na Vaší kartě aktivována automaticky,
ale je samozřejmě možné ji kdykoliv deaktivovat
a případně znovu aktivovat. To vše bezplatně
prostřednictvím zákaznické linky CitiPhone.
CitiCard dbá nejen na pohodlí při nákupech, ale
i o bezpečnost prováděných transakcí. Tu zajišťuje
unikátní PIN kód a také zabudovaný čip. Tato technologie
výrazně posiluje ochranu proti případnému zneužití karty.
Navíc Vám v případě internetových transakcí nabízíme
ještě vyšší bezpečnost, a to díky použití 3D Secure kódu,
který Vám bude doručen na Váš mobilní telefon.
Další nezanedbatelnou výhodou, kterou Vám tato
karta přináší, je možnost obsluhy všech Vašich účtů
v různých měnách prostřednictvím jedné karty. Máte
účty v korunách i eurech? Vaši novou embosovanou
debetní kartu je možno snadno propojit i s jakýmkoliv
běžným účtem v rámci balíčku služeb Citi® Premium
včetně účtů v cizí měně. Není nutné navštěvovat pobočku,
vše lze snadno provést prostřednictvím internetového
bankovnictví Citibank Online nebo zákaznické linky
CitiPhone. Pokud navíc využíváte kartu k platbám v měně,
v níž je veden Váš běžný účet, vyhnete se kurzovému
nákladu a platby jsou účtovány přímo na vrub Vámi
vybraného účtu. Za připojení karty k Vámi vybranému
běžnému účtu Vám nejsou účtovány žádné poplatky.
■
Nenoste u sebe hotovost, všechny běžné
nákupy můžete zaplatit kartou.
■
Propojte kartu se svým účtem v cizí měně
a vyhnete se jak kurzovému riziku, tak
zbytečným poplatkům.
■
Zabudovaný čip výrazně snižuje riziko
zneužití karty.
Tip!
Osobní cestovní pojištění
Součástí debetní karty CitiCard vydané v rámci
balíčku služeb Citi® Premium je i cestovní
pojištění, které poskytuje pojistnou ochranu
držiteli karty na cestách do zahraničí.
Osobní cestovní pojištění se vztahuje na
rekreační provozování běžných nerizikových
sportů včetně zimních, zahrnuje pojištění
léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění
odpovědnosti za škodu a další pojistná rizika.
Kdo je pojištěn?
Osobní cestovní pojištění se vztahuje na držitele debetní
karty CitiCard, který je v okamžiku vydání debetní karty
starší 18 a mladší 70 let.
Platnost a zánik pojištění
Pojištění je platné po celou dobu platnosti debetní karty
CitiCard. Pokud ovšem držitel debetní karty dosáhne
75 let věku v době platnosti debetní karty, pak pojištění
automaticky zaniká.
Kdy je pojištění účinné
Počátek pojištění se stanoví na 00.00 hodin dne následujícího po dni vydání debetní karty CitiCard a končí
ve 24.00 hodin posledního dne platnosti karty, pokud
nebyla vydána karta nová.
Pojistná ochrana je účinná okamžikem překročení státní
hranice České republiky. Konec účinnosti cestovního
pojištění se stanoví na okamžik překročení státní hranice
směrem do České republiky, nejpozději však uplynutím
45. dne od zahájení cesty do zahraničí.
Počet cest do zahraničí není omezen. Pojištění se
nevztahuje na území ČR nebo země trvalého pobytu
pojištěného.
Co je pojištěno?
Cestovní pojištění se vztahuje na pojistné události
uvedené v tabulce s názvem „Rozsah pojistného krytí
k Osobnímu cestovnímu pojištění k debetní kartě
CitiCard vydané v rámci balíčku služeb Citi® Premium”,
a to až do stanovených limitů.
Výluky z pojištění
Pojištění se mimo jiné nevztahuje na:
provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence
odborně způsobilé osoby: potápění, speleologie, dálkové plavby,
mořský rybolov, parašutismus, rafting a sjíždění divokých řek
(do stupně WW II dle alpské klasifikace), vysokohorská turistika
do 5000 m n. m., parasailing, závěsné létání,
všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy.
Úplné znění podmínek pojištění včetně výluk naleznete na internetových stránkách www.citibank.cz, ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro cestovní pojištění a v Rámcové pojistné smlouvě.
Co dělat v případě pojistné události?
Úraz či náhlá nemoc
Asistenční služba Vám doporučí lékaře či zprostředkuje lékařské ošetření, zajistí převoz a přijetí do
kvalitně vybavené nemocnice, uhradí náklady na léčení
a pobyt, a bude-li to nezbytné, provede převoz do
vlasti (repatriaci). Při dlouhodobé hospitalizaci Vám
asistenční služba zprostředkuje návštěvu jedné Vámi
zvolené osoby (opatrovníka), aby Vám mohla zpříjemnit těžké chvíle v cizí zemi.
Po návratu do vlasti Vám pojišťovna vyplatí denní
odškodné za každý den strávený v nemocnici.
V případě, že náklady na ošetření přesáhnou 10 000 Kč,
vždy neprodleně kontaktujte asistenční službu.
U méně závažného ambulantního ošetření není vždy
nutné kontaktovat asistenční službu. V takovém
případě si formu úhrady nákladů za ošetření raději
vždy předem dojednejte přímo s lékařem. Vynaložené
náklady Vám budou po návratu domů a po předložení
příslušných dokladů pojišťovnou proplaceny. Nezapomeňte si tedy od lékaře vyžádat lékařskou zprávu,
kterou si společně se všemi účty pečlivě uschovejte.
Krádež, ztráta či poškození zavazadel
Každou škodu na zavazadlech neprodleně oznamte
policii či dopravci a vyžádejte si potvrzení. Pojistné
plnění Vám bude vyplaceno po návratu domů přímo od
pojišťovny.
Škoda na majetku či zdraví třetích osob
Předtím, než uhradíte jakoukoli platbu za způsobenou
škodu, kontaktujte asistenční službu.
Dopravní nehoda a kauce
Kontaktujte asistenční službu také v případě, že se
dostanete do sporu s místními orgány, např. při závažnější dopravní nehodě. Asistenční služba Vám poradí,
zprostředkuje neodkladnou právní pomoc a uhradí
náklady s tím spojené. V případě zadržení poskytne
finanční hotovost na úhradu kauce, která musí být po
návratu do ČR do 30 dnů vrácena.
Zpoždění letu nebo zpoždění zavazadel
Při zpoždění letu nebo v případě, že Vám nebudou
řádně zaregistrovaná zavazadla doručena leteckou
společností do 6 hodin po příletu, vyžádejte si od této
společnosti obratem doklad o zpoždění. Po Vašem
návratu budou pojišťovnou proplaceny doložené
nezbytné výdaje na občerstvení, hygienické potřeby,
ošacení apod.
Jak Vám může pomoci asistenční služba?
Součástí cestovního pojištění je bezplatná asistenční
služba. Její operátoři, kteří hovoří nejen česky, ale
i všemi hlavními světovými a mnohými evropskými
jazyky, jsou k dispozici 24 hodin denně 365 dní v roce.
Jsou připraveni pomoci pojištěným, kteří se dostanou
do nepředvídatelné situace.
Na asistenční kartě pojištěného, která je součástí CD,
které jste obdržel/a v okamžiku otevření účtu (nebo
je také k dispozici ke stažení na www.citibank.cz), je
uvedeno kontaktní číslo na asistenční službu:
CARDIF ASSISTANCE +420 234 240 244
Tuto kartičku mějte při svých zahraničních cestách vždy
u sebe. V případě, že budete potřebovat v zahraničí
lékařské ošetření či se ocitnete v jiné tíživé situaci (ztráta
zavazadel, dopravní nehoda, přepadení apod.), kontaktujte
asistenční službu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím
svého spolucestujícího či ošetřujícího lékaře.
Při kontaktování asistenční služby nahlaste
následující údaje:
že jste pojištěni u BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.;
jméno a příjmení osoby, které se pojistná událost týká;
rodné číslo či datum narození;
důvod, proč asistenční službu kontaktujete;
telefonní číslo, na kterém je Vás (nebo lékaře či
zástupce) možné zpětně kontaktovat.
Před odjezdem do zahraničí Vám asistenční služba
podá následující informace související s cestou do
zahraničí:
vízové povinnosti,
doporučené očkování,
počasí v zahraničí,
směnné kurzy zahraničních měn,
kontakty na české zastupitelské úřady v zahraničí,
zpoždění letu a zavazadel,
kontakty na překladatele a tlumočníky.
Jak nahlásit škodu?
Nárok na likvidaci pojistné události je nutné uplatnit
vyplněním formuláře „Oznámení pojistné události“,
který naleznete na CD, které jste obdržel/a v okamžiku otevření účtu, na internetových stránkách
www.citibank.cz nebo www.cardif.cz, nebo Vám bude
na požádání zaslán. Formuláře spolu s požadovanými
doklady zašlete na adresu asistenční společnosti:
Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 127 | 140 00 Prague 4
tel.: +420 234 240 244
fax: +420 221 586 100
e-mail: [email protected]
Osobní cestovní pojištění nabízí Citibank Europe plc, organizační
složka, ve spolupráci se společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., která je poskytovatelem pojištění. Toto je pouze stručný
výňatek z podmínek Osobního cestovního pojištění. Podrobné
informace o náležitostech k uplatnění nároku na pojistné plnění
a bližší informace o pojištění naleznete ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro cestovní pojištění a v Rámcové pojistné smlouvě.
Rozsah pojistného krytí k Osobnímu cestovnímu
pojištění k debetní kartě CitiCard vydané v rámci
balíčku služeb Citi® Premium
Rozsah pojistného krytí
pro držitele debetní karty
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
a asistenčních služeb
Akutní zubní ošetření
Ztráta, krádež nebo poškození
zavazadel
Limit na 1 zavazadlo
Limit na 1 položku
Právní pomoc (dopravní nehoda)
Pojištění přivolané osoby
Denní limit
Pojištění náhradního pracovníka
Limit pojistného
krytí až do
max. 3 000 000 Kč
max. 10 000 Kč
max. 50 000 Kč
max. 25 000 Kč
max. 12 500 Kč
max. 150 000 Kč
max. 75 000 Kč
2 000 Kč
max. 250 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu
max. 1 000 000 Kč
Invalidita III. stupně následkem úrazu
max. 2 000 000 Kč
Zpoždění zavazadel při letecké
dopravě
Limit na jednu hodinu zpoždění
max. 10 000 Kč
2 500 Kč
Spoluúčast
6 hodin
Zpoždění letu
max. 10 000 Kč
Limit na jednu hodinu zpoždění
Spoluúčast
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění denních dávek při
hospitalizaci v zahraničí
2 500 Kč
6 hodin
max. 2 000 000 Kč
1 000 Kč
Pojištění k debetní kartě CitiCard vydané v rámci balíčku
služeb Citi® Premium je poskytováno zdarma.
Všeobecná ustanovení
Tato ustanovení jsou platná pro volitelná i automaticky
nastavená pojištění k debetní kartě CitiCard. Citibank je
oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, jakož i rozsah všech
pojištění, přičemž Vás o jakýchkoliv změnách bude informovat
vhodným způsobem, zejména na výpisu z běžného účtu.
Má se za to, že se změnou souhlasíte, pokud ve lhůtě 30 dnů
od doručení informace o změně pojištění neukončíte. Pokud na
oznámené změny nepřistoupíte, je Citibank oprávněna přerušit
pojištění. Banka není ovládanou ani ovládající společností
vůči uvedeným pojišťovnám. Všechna uvedená pojištění jsou
skupinová, kdy banka má pouze roli pojistníka.
Concierge služby
Co jsou Concierge služby?
Osobní asistenční služby, které jsou držiteli
debetní karty CitiCard vydané v rámci balíčku
služeb Citi® Premium k dispozici zdarma,
přinášejí komplexní servis, díky kterému si
můžete užívat života v pohodlí. Představte si,
že máte neustále po ruce tým asistentů, který je
připraven okamžitě splnit nejrůznější přání, ať
jste kdekoliv na světě.
Pokud chcete využít některé z asistenčních služeb, operátoři Europ Assistance, s. r. o., jsou Vám k dispozici 24
hodin denně 7 dní v týdnu v hlavních světových jazycích
na telefonním čísle:
+ 420 221 586 645
Při zadávání požadavku na poskytnutí asistenčních
služeb uvádějte vždy číslo své debetní karty
CitiCard a jméno držitele, které je uvedeno na kartě.
Za zprostředkování jakékoliv asistenční služby
zaplatí Citibank.
Za objednanou službu můžete zaplatit přímo debetní
kartou CitiCard, ale i dalšími způsoby.
Jakých služeb můžete využít?
Rezervační služby
Doprava
Vyhledání a rezervování leteckého, vlakového,
autobusového či jiného spojení v požadované
destinaci.
Zapůjčení vozidla
Vyhledání společnosti poskytující služby zapůjčení
vozidel, případně přepravní služby Limousine
Services či zajištění zapůjčení vozidla.
Ubytování
Vyhledání, případně zajištění rezervace
požadovaného ubytování.
Volný čas
Vyhledání restaurací, kaváren či jiných
gastronomických služeb v požadované destinaci
a případně rezervace vybraného místa.
Doručovací služby
Zajištění nákupu a doručení dárků, květin či dokonce
hotovosti na požadovanou adresu včetně úhrady
doručovaných finančních prostředků z debetní
karty klienta.
Telefonické poradenství
Telefonické tlumočení
Zajištění telefonického tlumočení z českého jazyka
do hlavních evropských jazyků (angličtina, němčina,
francouzština, italština, španělština) v jakékoliv situaci.
Telefonické právní poradenství
Poskytnutí obecných právních informací v případě,
kdy klient potřebuje ochránit své oprávněné právní
nároky vztahující se k nemovitosti, kterou vlastní.
Business služby
Kompletní servis
Zajištění služeb osobního průvodce, kancelářského
zařízení potřebného pro jednání, osobního tlumočení
během jednání, dále zajištění cateringu, služeb
osobního asistenta či rezervace prostor pro
obchodní jednání.
Informační služby
Zlaté stránky
Vyhledání a předání kontaktů na požadovaného
dodavatele služeb v příslušné destinaci.
VÍCE INFORMACÍ 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU:
Internetové stránky
www.citibank.cz
Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall
Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice pod číslem 132781, provozující svou
obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem
na adrese Praha 5–Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 („Citibank”). Člen skupiny Citigroup. Orgánem
dohledu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland.

Podobné dokumenty

Brožura ke zlaté debetní kartě CitiCard

Brožura ke zlaté debetní kartě CitiCard na str. 10–11, a to až do výše uvedených limitů. Výluky z pojištění Pojištění se mimo jiné nevztahuje na:

Více

Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační

Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační Výběr hotovosti na pokladně lze v měnách USD, EUR, GBP, CHF a JPY.

Více

NEZAPOMEŇTE: - Citibank Online

NEZAPOMEŇTE: - Citibank Online Citibank Online očekávat? Každodenní transakce l On-line si propojte svoji debetní kartu CitiCard s jakýmkoliv svým běžným účtem v cizí měně vedeným u Citibank. Platby kartou tak budou účtovány př...

Více

Novinky ze světa Citigold

Novinky ze světa Citigold na inovace. Dalšími oblíbenými tématy byly investice do českých akcií, globálních indexů, měnových párů a komodit. Strukturované dluhopisy umožňují investovat do každého z témat prostřednictvím mno...

Více