výroční zpráva 2015

Transkript

výroční zpráva 2015
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
Zpracovalař Mgr. Eva Oubělická, DiS.
īeditelka
únor 2016
Obsah____________________________________________________________
1_Úvod ____________________________________________________________________________ 3
2_Činnost ZS-A v roce 2015 ___________________________________________________________ 5
2_1_Zámek _________________________________________________________________________ 5
2_1_1_Návštěvnost expozic ___________________________________________________________ 5
2_1_2_Výstavy ______________________________________________________________________ 5
2_1_3_Akce pro širokou veřejnost _______________________________________________________ 6
2_1_4_Koncerty _____________________________________________________________________ 8
2_1_5_Svatební obřady na zámku _______________________________________________________ 9
2_1_6_Pronájmy _____________________________________________________________________ 9
2_1_7_Expozice Austerlitz – malé město velkých dějin _______________________________________ 9
2_1_8_Historicko-dokumentační oddělení ________________________________________________ 10
2_1_9_Oddělení správy majetku (od r. 2016 Oddělení ekonomie a správy majetku) ________________ 11
2_2_Městská a muzejní knihovna _______________________________________________________ 12
2_3_Kino JAS ______________________________________________________________________ 14
2_4_Informační centrum ______________________________________________________________ 15
3_Hospodaīení ZS-A ________________________________________________________________ 16
3_1_Hospodářský výsledek organizace __________________________________________________ 16
3_2_Účetní závěrka organizace ________________________________________________________ 17
3_2_1_ Rozvaha ____________________________________________________________________ 17
3_2_2_Výkaz zisků a ztrát_____________________________________________________________ 22
3_3_Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ______ 25
4_Plány a vize pro další období _______________________________________________________ 26
5_Závěr ___________________________________________________________________________ 27
Stránka 2 z 27
Úvod_________________________________________________________________1
Zámek Slavkov – Austerlitz, pīíspěvková organizace se sídlem Palackého náměstí č. 1, 684 01 Slavkov u
Brna, IČ: 003733320 je p íspěvkovou organizací města Slavkov u Brna.
K hlavním činnostem pīíspěvkové organizace patīí zajištění kulturního rozvoje města, nabídky kulturních a
vzdělávacích služeb pro občany a návštěvníky města a informačních služeb pro návštěvníky zámku, podpora
zájmových aktivit občanů i jejich sdružení a dále povinnosti ádného pečování o svě ený majetek.
P íspěvková organizace kromě samotného chodu a provozu Zámku Slavkov - Austerlitz (dále jen ZS-A) také
zajišťuje provoz městského kina JAS, městské knihovny a Turistického informačního centra.
Rok 2015 byl pro tým pracovníků ZS-A velkou výzvou i z důvodu změny ve vedení organizace, což vždy
znamená i p íchod nových vizí, p edstav i postupů. Celému týmu ZS-A pat í proto dík za zvládnutí těchto změn a
zajištění bezchybného chodu organizace v průběhu celého roku.
V průběhu roku 2015 došlo - kromě zajištění standardního provozu všech stīedisek ZS-A - také kř
~
provedení změn v organizační struktuīe (poslední s platností od 1.1.2016 s vizí zjednodušení organizační
struktury, změny struktury na dvoustupňový systém ízení), od roku 2016 je organizace členěna nově na 4
oddělení:

oddělení historické a dokumentační (složky muzeum, městská knihovna, muzejní knihovna,
kino JAS)

oddělení programu a marketingu (složky pronájmy, propagace, svatby, výstavní činnost,
průvodci a Informační centrum)
~

oddělení ekonomie a správy majetku (složky údržby, úklidu a účtárny)

oddělení Expozice Austerlitz - malé město velkých dějin (údržba, úklid a průvodci)
z ízení nové pracovní pozice pracovníka v oblasti aktivit PR (zá í 2015), což se okamžitě projevilo zvýšenou
informovaností o akcích ZS-A a s tím spojeným nárůstem návštěvnosti, došlo ke sjednocení úpravy
písemností, nastavení jednotného vizuálního stylu (jednotné výstupy, vizitky apod.), zahájení optimalizace
stavu SW a HW organizace
Stránka 3 z 27
~
stabilizaci vnitīního kontrolního systému, nastavení nového systému kontroly platebních operací a oběhu
účetních dokladů, smluvních vztahů a dodavatelsko-odběratelských vztahů, revize vnit ních p edpisů
organizace vč. jejich postupné aktualizace
~
pravidelnými rozbory nákladových položek bylo dosaženo úspor v nákladech na provoz a prost edky
mohly být p esměrovány k dalšímu žádoucímu rozvoji organizace, pravidelně byla a stále je prováděna
kontrola smluvních vztahů, nastavení nových procesů v oblasti ve ejných zakázek, výběrových ízení a
dotačních ízení
~
byl stanoven systém odměn a nenárokových složek platu, byly optimalizovány personální náklady
~
instalaci výstavy paličkované krajky na Mezinárodním krajká ského festivalu v Pagu - vystaveny byly
p edměty ze sbírek Zámku Slavkov-Austerlitz a díla Vladimíry Zichové a Aleny Holoubkové. Zahraniční
spolupráce se dále prohlubovala ve vztahu k partnerským městům Slavkova u Brna či návštěvami
zástupcům diplomatických sborů a významných politických p edstavitelů ze zahraničí i České republiky
Stránka 4 z 27
Činnost ZS-A v roce 2015________________________________________________2
Zámek _________________________________________________________________________________2_1
Návštěvnost expozic___________________________________________________________________2_1_1
Návštěvnost zámeckých expozic v roce 2015 dosáhla rekordního počtu 54.171 návštěvníků. Toto číslo zahrnuje
všechny prohlídkové trasy a expozice zámku (tj. Historické sály, Historické sály a salonky, Podzemí, Historické
sály, salonky a Podzemí, expozici Austerlitz - malé město velkých dějin a výstavní prostory zámku v rámci
různých výstav, které se v nich po ádají).
Oproti p edchozímu roku byl zaznamenán nárůst návštěvnosti zámeckých expozic a to o více než 10.000
návštěvníků! Nejvyšší návštěvnosti bylo dosaženo v měsících duben, květen, červenec a srpen,
nejnavštěvovanější výstavou byl "Svět kostiček", kterou shlédlo ř.12ř návštěvníků. Údaje o návštěvnosti
nezahrnují i akce po ádané v prostorách zámku (Oldtimer, Vzpomínkové akce, Napoleonské hry atd.), kdy lze
odhadnout, že celkově památka p ilákala p es 100.000 návštěvníků.
Výstavy______________________________________________________________________________2_1_2
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 12 krátkodobých výstav, které se zamě ily hlavně na rodiny a dětské
návštěvníky a jak se ukázalo, tak cílová skupina rodičů s dětmi či žáků a studentů škol výrazně p ispěla ve
zvýšení návštěvnosti objektu. Dvě z výstav (Mnoho tvá í krajky a Poklady z depozitá ů) byly realizovány p ímo ze
sbírkového fondu zámku, čímž bylo naplněno jedno ze základních poslání organizace vyplývající ze znění
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy (tzv. Muzejní zákon), k prezentaci sbírek ve vlastnictví
města ve ejnosti.
Pīehled výstav v roce 2015:
26. 3. - 7. 6.
26.3. -14.6.
26. 3. -17.5.
28. – 29. 3.
11. 6. - 30. 8.
12.6. – 15. 6.
18. 6. - 6.9.
28.6. - 30. 8.
3. 9. - 13.12.
4. 9. -1. 11.
17. 9. -1.11
10.11. -13. 12
Mnoho tvá í krajky
Jablko se ne/kouše (výstava počítačů Apple)
Svět kostiček (stavebnice Lego)
Velikonoční prodejní výstava
Prodejní výstava šperků + fotografie V. Kohoutkové
Výstava květin v rámci oslav 20. ročníku festivalu Concentus Moraviae
Panenky v háčkovaných šatech
Svět animovaného filmu Jana Karpaše
Restaurování (výsledky restaurátorských prací)
Historické cukrárny
Poklady z depozitá ů – emesla a technika
Betlémy
Stránka 5 z 27
Akce pro širokou veīejnost _____________________________________________________________2_1_3
V uplynulém roce se uskutečnila celá ada akcí, které jsou určeny pro širokou ve ejnost a věnovány jsou vždy
určitému segmentu návštěvníků či zájmové skupině. Tyto akce po ádá buď ZS-A samostatně, nebo ve spolupráci
s městem Slavkov u Brna nebo s jinou organizací či institucí. Pat í sem po ádané různé akce a aktivity určené
pro ve ejnost, p ednášky, speciální prohlídky apod.
~
Slavnostní zahájení sezony - sezona na zámku byla zahájena 26. b ezna 2015. K této p íležitosti byla
uspo ádána tisková konference a slavnostní vernisáž výstav zahájených v úvodu sezóny.
~
Slavkovské restaurování - již tradiční akce ZS-A a Vyšší odborné školy restaurátorské Brno, jejímž
smyslem je restaurovat poškozené p edměty z depozitá e muzea, se v roce 2015 uskutečnila ve dvou
obdobích (jarním a podzimním). Studenti pod dohledem odborného pedagoga p ímo v prohlídkové trase
zámku restaurovali vybrané p edměty.
~
Oldtimer festival - každoročně poslední víkend v měsíci červnu pat í zámecký areál setkání
automobilových veteránů.
~
Letní filmový festival Slavkov - filmový festival v zámeckém parku je již tradiční akcí, kterou ZS-A
po ádá v úvodu měsíce srpna. Pestrá nabídka českých filmů p ilákala v letošním roce do zámeckého
parku rekordní počet návštěvníků.
~
Napoleonské hry - u p íležitosti 246. výročí narození Napoleona Bonaparta se konaly dne 15. srpna
2015 tradiční Napoleonské hry. Celý program byl zamě en na p ipomínku jednoho z nejvýznamnějších
Napoleonových velitelů dosáhnuvšího hodnosti Maršál Francie, Luise Berthiera, od jehož úmrtí uplynulo
200 let.
~
Slavkovská iniciativa smíīení - již od roku 1řř6 se ve Slavkově u Brna koná Slavkovská iniciativa
smí ení – setkání p edstavitelů různých církví a vyznání.
~
Zámecké dýňobraní - každoroční úspěšná podzimní akce pro tvo ivé děti a rodiče spojená
s ochutnávkou z dýňových specialit a prohlídkou strašidelného zámeckého podzemí.
~
Vzpomínkové akce k 210. výročí bitvy u Slavkova - vzpomínkové akce zahájil koncert o.p.s. Mohyla
míru - Austerlitz v Historickém sále zámku. Během víkendu mohli návštěvníci zhlédnout krátké vojenské
šarvátky, p íjezd rakouského císa e a ruského cara a vychutnat si atmosféru slavkovského náměstí p ed
200 lety, tábor ruských vojáků, komentované ukázky výcviku jezdectva, historický bál v prostorách
zámku či úspěšné kostýmované prohlídky s Napoleonem. Večerní defilé vojáků bylo zakončené
videomappingem a ohňostrojem.
Stránka 6 z 27
~
Kostýmované prohlídky zámku - Oživené prohlídky zámku se staly tradičním doplněním běžných
prohlídkových tras a vydobyly si své místo jako jedny z nejúspěšnějších akcí po ádaných na zámku.
Kostýmované prohlídky tradičně zajišťuje místní občanské sdružení Per Vobis a v posledních letech jsou
kostýmované prohlídky rozší eny o aktivity průvodců zámku, kte í po ádají tyto prohlídky netradičně,
jako samostatná divadelní a tématická p edstavení v prostorách zámku. Návštěvníkům jsou takto
p ehrány známé pohádky a p íběhy. Kostýmované prohlídky byly v roce 2015 po ádány celkem 11x,
z toho 4x sdružením Per Vobis a 7 x průvodci zámku a setkaly se s velkým úspěchem.
~
Īemeslné jarmarky - tradiční emeslné jarmarky jsou po ádány několikrát do roka a těší se velké
oblíbenosti, jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců. Nejčastěji jsou po ádány v zámeckém parku
a to buď zcela samostatně (Prodejní zahradnická výstava, Václavský jarmark) anebo jako součást velké
společenské akce ( emeslný jarmark v rámci Napoleonských her, p edvánoční jarmark jako součást
Vzpomínkových akcí).
~
Pīednášková činnost - odborné p ednášky jsou různorodě orientovány a zamě eny. V roce 2015 se
uskutečnilo několik p ednášek: Hrátky s pamětí, p ednáška k 2. světové válce a p ednáška o cestování.
Pīehled společenských akcí a aktivit v roce 2015:
15. – 18. 1.
26. 3.
17. – 18. 4.
18. 4.
9. 5.
11.5. – 12.6.
29. – 31.5.
12. – 14. 6.
27.6.
25. 7.
15. 8.
1. – 30. 9.
19. 9.
24.9. - 1.10.
1. 10
11. 10.
3.12.
4. - 6. 12.
Regiontour 2015
Zahájení sezóny na zámku
Prodejní zahradnická výstava
Jarní kostýmovaná vyjížďka
Výstava anglických oha ů v zámeckém parku
Slavkovské restaurování
Dny Slavkova a Svatourbanské hody
20. výročí festivalu Concentus Moraviae na zámku
Oldtimer festival
Mezinárodní turnaj v pétanque
Napoleonské hry, jarmark a kostýmované prohlídky zámku
Slavkovské restaurování
Václavský jarmark
Zámecké svatební dny
Mezinárodní den seniorů
VIII. Zámecké dýňobraní
Koncert o.p.s. Mohyla Míru
Vzpomínkové akce k 210. výročí bitvy u Slavkova
Stránka 7 z 27
Koncerty_____________________________________________________________________________2_1_4
Další programovou složkou zámku jsou koncerty různých žánrů. Nejčastěji se k po ádání koncertů využíval
Historický sál, jehož kapacita je na úrovni cca 320 míst. Druhým místem po ádání koncertů je zámecká kaple,
která má výbornou akustiku. Její kapacita je však jen necelých 70 osob. Často je využívána ke koncertům
duchovní hudby, či obecně koncertům pěveckých souborů. K větším koncertům a festivalům v letních měsících
se využívají exteriéry zámku – zámecký park (jeho dolní parter) nebo také zámecké nádvo í.
V roce 2015 bylo možné navštívit reprezentativní prostory zámku p i 7 koncertech, které se těšily velké
návštěvnosti. Ke stálicím pat í každoroční koncert Johann Strauss Orchesteru s p edními sólisty světových pódií,
dále pak koncerty v rámci prestižního mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae, dále pak
podzimní koncert pěveckého sboru Mladost, který se těší veliké oblibě u slavkovského publika nebo tradiční
koncert o.p.s. Mohyla Míru ke Vzpomínkovým akcím.
Pīehled koncertů v roce 2015:
16.5.
13.6.
13.6.
20. 9.
3.10.
3.12.
5. 12.
Z operety do operety – koncert Johann Strauss Orchestru Die flotten Geister
Concentus Moraviae – Collegium Marianium
Concentus Moraviae – Marco Beasley, půlnoční vyprávění v kapli
Koncert sboru Mladost
Koncert pěveckého souboru p i Slavkovské iniciativě smí ení
Koncert souboru Musica Nova k 210. výročí bitvy u Slavkova
Koncert pro seniory po ádaný v rámci Vzpomínkových akcí – Kate ina Málková (varhany)
Stránka 8 z 27
Svatební obīady na zámku______________________________________________________________2_1_5
Svatební ob ady mají na zámku svou dlouholetou tradici. Samotný objekt a p ilehlý areál skýtají nep eberné
množství možností a v neposlední adě i ucelený servis, který zámek ve spolupráci s matrikou ve Slavkově u
Brna svatebčanům poskytuje. V roce 2015 na zámku proběhlo celkem Ř2 svatebních ob adů z toho 3 církevní.
Pracovníci zámku se mimo jiné aktivně podílejí na propagaci a zkvalitnění služeb v oblasti svateb a v roce 2015
tomu nebylo jinak. Ob ady na zámku se prezentovaly jednak na veletrzích cestovního ruchu, dále pak na
svatební výstavě (Zámecké svatební dny 24. ř. – 1. 10. 2015), která úspěšně proběhla za p ispění
spolupracujících subjektů, a která p inesla nové klienty z ad návštěvníků.
Pronájmy_____________________________________________________________________________2_1_6
Pronájmy p edstavují jednu ze zásadních aktivit p íspěvkové organizace, která p ináší pot ebné finanční
prost edky pro zajištění jejího provozu. Interiéry zámku i zámecký park jsou vyhledávaným místem pro po ádání
firemních akcí s bohatýma a atraktivním dorpvodným programem. V roce 2015 byl zaznamenán zvýšený zájem
zejména o svatební hostiny, komerční pronájmy velkého rozsahu (oslava založení firmy Českomoravský cement
a.s., setkání premiérů pro Ú ad vlády ČR), rozsáhlé akce pro širokou ve ejnost (Oldtimer festival).
Pozitivním faktem je i to, že prostory zámku využívají i místní spolky, sdružení či školy (nap . stužkovací večírky,
p edávání vysvědčení apod.).
Expozice Austerlitz – malé město velkých dějin_____________________________________________2_1_7
Provoz atraktivní expozice byl zahájen v červnu 2013, kdy byla slavnostně otev ena pro širokou ve ejnost. Její
vznik byl dán skutečností, že se v blízkosti Slavkova u Brna v roce 1Ř05 odehrála nejvýznamnější bitva
napoleonských válek, tzv. bitva u Slavkova, a že ve městě od roku 2000 neexistovala dlouhodobá výstava či
expozice, která tuto událost p ipomínala na odpovídající úrovni. K realizaci expozice bylo p istoupeno ve chvíli,
kdy se zástupcům města poda ilo získat dotaci od ROP JV na rekonstrukci objektu bývalých zámeckých koníren,
do nichž byla právě tato expozice umístěna. Expozice byla od začátku koncipována nikoliv jen jako malá výstava
lokálního charakteru, ale jako rozsáhlá expozice nadregionálního významu a evropského formátu..
Expozice je koncipována jako klasická výstava, prohlídka je tedy individuální. Návštěvník má k prohlídce
exponátů k dispozici vysvětlivky, popisky a texty v českém jazyce. Pro zahraniční návštěvníky jsou p ipraveni
audioprůvodci, kte í obsahují veškerou textovou složku p eloženou a namluvenou v anglickém, německém,
francouzském a ruském jazyce. Po celou dobu prohlídky jsou v prostoru expozice p ítomni průvodci, kte í jsou
plně k dispozici návštěvníkům a dohlížejí také na dodržování bezpečnostních zásad.
Stránka 9 z 27
Historicko-dokumentační oddělení_______________________________________________________2_1_8
Oddělení je nedílnou součástí Zámku Slavkov-Austerlitz. Podílí se na hlavní činnosti organizace. Jeho práce se
ídí zákony, vyhláškami a metodickými pokyny, které vydávají zejména Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo
financí ČR. Nejdůležitějším právním p edpisem však i nadále zůstává zákon 122/2000 Sb. o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. K hlavním činnostem hist. dok. odd. pat í zejména:
sbírkotvorná činnost – evidence, ochrana, inventarizace, prezentace a popularizace sbírek, včetně vyhotovování
podkladů pro Centrální evidenci sbírek na MK ČR.
Tato činnost p íspěvkové organizace není určena k vytvá ení zisku, p esto díky novým p írůstkům do sbírek
dochází ke značnému zhodnocování celého fondu. Všechny nové p edměty v roce 2015 byly získány výhradně
dary (které ZS-A v roce 2014 díky legislativní chybě nemohl p ijímat). K zajímavostem v nových akvizicích pat í
zejména obrazy Josefa Klíra či t i modely lodí, které zámku věnoval dlouholetý spolupracovník a mecenáš.
Pro ve ejnost byla pracovníky historicko-dokumentačního oddělení p ipravena u p íležitosti 70. výročí od konce 2.
světové války p ednáška JUDr. Jana Kuxe „Druhá světová válka na jižní Moravě“, věnovaná zejména závěrečné
fázi války a osvobozování jižní Moravy a Slavkovska. Druhou p ednáškou „Írán – země kontrastů“ provázel PhDr.
Ji í Horák posluchače st edoasijským Íránem, kam se běžně turisté nevypravují. P ednášející p inesl adu
zajímavých poznatků o kultu e, památkách a mentalitě Peršanů – Íránců.
Rovněž v roce 2015 pokračoval dlouhodobý projekt spolupráce se školami, který pracovníci hist. dok. odd.
p ipravují již od roku 2004. Jde o témata, která seznamují žáky zejména s historií našeho města a nejbližšího
okolí. Pokračovala též popularizace činnosti a sbírkového fondu muzea. Formou informačních článků byli čtená i,
zejména Slavkovského zpravodaje seznamováni se zajímavostmi sbírkového fondu, u některých p edmětů
rovněž s jejich historií. Tyto články byly psány pro širokou ve ejnost tak, aby se alespoň ve stručnosti postupně
seznamovala se sbírkovým fondem ZS-A. Umožňují však rovněž badatelům orientaci v oblastech, které je možné
v naší instituci studovat. V neposlední adě hovo í i o p edmětech, jež většinou nejsou stabilně vystaveny
v zámeckých expozicích. Mgr. Martinu Rájovi, Ph.D. vydala v tomto roce Matice moravská knihu s názvem V čele
občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914.
Stránka 10 z 27
Oddělení správy majetku (od r. 2016 Oddělení ekonomie a správy majetku)_____________________2_1_9
Prost ednictvím pracovníků oddělení je celoročně zabezpečována údržba, úklid a drobné opravy majetku
spravovaného ZS-A. Součástí prací je i jednání s pracovníky NPÚ, zástupci městského či krajského ú adu,
nájemci prostor atd. Součástí činnosti je i zajištění veškerých akcí po ádaných v areálu ZS-A. I v roce 2015 bylo
velkou posilou možnost zaměstnat pracovníky v rámci programu Ve ejně prospěšných prací ÚP a organizace
hodlá v tomto trendu pokračovat i v budoucích letech. Činnost zaměstnanců byla smě ována také ke kontrole
veškerých oprav a úprav, které byly v p edchozích letech odkládány z důvodu nedostatku finančních prost edků.
Část akutních záležitostí byla napravena a zbylé aktivity budou uskutečněny v letošním roce a v dalších letech v
souladu s prioritami a vývojem rozpočtu ZS-A.
Stránka 11 z 27
Městská a muzejní knihovna_______________________________________________________________2_2
Podle „Knihovního zákona“ č. 257/2001 Sb., § 5 až Ř jsou obě knihovny – městská i muzejní, evidovány
v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR (pod evidenčními čísly 2476/2002 a 2475/2002), z čehož vyplývá
zejména možnost využít regionálních služeb pově ených knihoven (Knihovna K. Dvo áčka ve Vyškově) - zajištění
nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů. V tomto bodě je spolupráce s vyškovskými kolegy velmi
rentabilní - využíváním hromadného nákupu a smluv s vydavateli mělo za výsledek zhodnocení částky 40.000 Kč
na nákup nových titulů. Tyto nám byly dodány v počtu 237 kusů v celkové hodnotě 67.37ř Kč. Knihy jsou
zpracovávány v knihovnickém programu Advanced Rapid Library. K 31.12.2015 je uloženo v databázi zhruba
ŘŘ% knihovního fondu. Katalog knihovny je p ístupný na internetu na webové adrese: http://www.knihovnaslavkov.cz/Katalog.htm nebo z webových stránek Knihovny K. Dvo áčka ve Vyškově - www.kkdvyskov.cz.
Městská knihovna jako instituce je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), SKIP zastupuje
zúčastněné knihovny p i jednání o autorských právech (OSA, Dilia a další) – zejména pak v otázkách půjčování
CD nosičů a kopírování materiálů. Rozsah výpůjční doby v roce 2015 byl 16 hodin ve 2 dnech (úterý a st eda),
otevírací doba od ř.00 do 17.00 hodin. Knihovní fond je univerzální, tak aby vyhovoval co nejširším vrstvám
čtená ů.
Počet registrovaných čtená ů se dlouhodobě drží na stabilizované úrovni, i když pod doporučeným standardem .
Vzhledem k tomu, že obecně zájem o knihy a čtení klesá, jsme rádi, že má počet výpůjček v naší knihovně
stoupající tendenci, což může být způsobeno také oživením knihovního fondu – jednak meziknihovními
výpůjčkami a jednak výpůjčkami z výměnného fondu Knihovny K. Dvo áčka ve Vyškově. Počet nových knih je
limitován výší rozpočtu. Knihovní fond je doplňován také darovanými knihami.
Čtenáīi městské knihovny (2012 - 2015)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
456
161
452
429
419
186
155
158
Čtenáři
z toho děti
2012
2013
2014
2015
Stránka 12 z 27
Muzejní knihovna je organizačně začleněna do historicko-dokumentačního oddělení. Knihovní fondy muzejní
knihovny jsou budovány s ohledem na zamě ení muzejních sbírek, tedy zejména:
~
napoleonika
~
národopis se zamě ením na region
~
region Slavkovsko, výběrově okolní regiony
~
české dějiny v širším pojetí
~
světové dějiny výběrově
~
umění a architektura výběrově s p ihlédnutím ke sbírkám muzea
Muzejní knihovna využívá systém automatizovaný knihovnický systém Advance Rapid Library, který byl v roce
2012 získán pro Městskou knihovnu z dotace Ministerstva kultury ČR z programu VISK3. Základem muzejní
knihovny je odborná knihovna, druhá největší je napoleonská knihovna. Dalšími dílčími fondy jsou: církevní
knihovna, sběrná knihovna (obsahuje velké bloky učebnic, legioná ské literatury, právnické literatury z 19. stol.),
knihovna Karla Tomana, knihovna Josefiny Kounicové a sbírka souvislých ad periodik. P írůstek v roce 2015
činil 40 titulů, z větší části darovaných. Nákup nových titulů je zásadně ovlivněn nedostatkem zdrojů z rozpočtu
organizace. Kromě zaměstnanců zámku mohou odbornou muzejní knihovnu využívat i badatelé, neboť je na
základě evidence knihovnou ve ejnou, na kterou se vztahuje „Knihovní zákon.“ Ostatní činnosti muzejní knihovny
jsou víceméně totožné s městskou knihovnou nebo se prolínají (dokladem toho je nap . i společný online
katalog).
Stránka 13 z 27
Kino JAS_______________________________________________________________________________2_3
V roce 2015 se uskutečnilo v kině celkem ř6 p edstavení p i frekvenci 3 p edstavení týdně, dále pak Ř
p edstavení v zámeckém parku v rámci pátého ročníku Letního filmového festivalu. P ehled o četnosti
p edstavení v průběhu roku je patrný z následující tabulky. 1Ř p edstavení se neodehrálo z důvodu neúčasti
diváků.
Návštěvnost a tržby v jednotlivých čtvrtletích 2015ř
Diváci
Počet
p edstavení
Tržba
I. Q
334
18
24 070 Kč
II. Q
1 540
35
61 150 Kč
III. Q
1 802*)
20*)
ř3 7ř5 Kč
IV. Q
783
23
41 1ř5 Kč
4 459
96
220 210 Kč
Celkem
*) V návštěvnosti za III. čtvrtletí je započítána také návštěvnost v rámci Letního filmového festivalu
Počet p edstavení v posledních čty ech letech pohybuje na cca 100 p edstavení za rok. Od roku 2011 je
v zimních měsících (leden – b ezen) vynecháno z ekonomických důvodů p edstavení uprost ed týdne, proto je
celkový počet p edstavení od tohoto roku výrazně nižší. Dalším vlivem, který způsobil určité omezení počtu
p edstavení byl nedostatek filmů klasické technologie. Již v průběhu roku 2011 vyvstal problém z pohledu
nabídky filmů. Značná část produkce byla již distribuována na elektronických nosičích a klasický formát (filmový
pás) byl k dispozici pouze v několika málo kopiích. Rok 2012 tuto situaci jen prohloubil, takže se potvrdila
oprávněnost digitalizace kina v druhé polovině roku. Kino bylo nově vybaveno za ízením typu E-cinema, které
promítá filmy z DVD (využití technologie blu-ray), technologie je určena pro malá kina, kluby apod. U tohoto
za ízení je projekce zajištěna profesionálním dataprojektorem pomocí něhož lze p ipojit TV, satelit, počítač atd.
Tím se výrazně rozší ily možnosti využití sálu kina pro další aktivity. Absolutní počet návštěvníků se v posledních
čty ech letech udržuje na stabilizované úrovni. Pozitivně se projevuje spolupráce s místními školami, pro které
jsou po ádána speciální p edstavení.
Návštěvníci kina JAS (2008 -2015):
rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Celkem
6 770
6 172
6 240
5 378
4 409
3994
4818
4459
Stránka 14 z 27
Informační centrum______________________________________________________________________2_4
Turistické informační centrum je ve správě ZS-A, obsluhu zajišťuje stálý pracovník na plný úvazek, v jeho
nep ítomnosti pak brigádníci s dohodou o provedení práce. IC je nadále držitelem certifikátu klasifikační t ídy B,
který získalo od Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C.) dle Jednotné klasifikace
turistických informačních center v České republice. Kromě rozsahu činnosti a poskytovaných služeb tato
klasifikace dává i možnost získání dotací pro IC z JMK, jak je úspěšně činěno pravidelně.
V rámci dotačního programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji
v roce 2015“ byla využita částka 60.000 Kč, za kterou bylo po ízeno nové multifunkční za ízení – tiskárna,
kopírka a skener – pro pracovníka IC, vytvo ení návrhu a tisk aktualizovaného plánku města Slavkov u Brna
s vyznačenými památkami a jejich krátkým popisem, s kompletním p ehledem ubytovacích a stravovacích kapacit
a s kontakty ú adů a důležitých institucí ve městě. Posledním bodem byla výroba nových propagačních materiálů
nabízejících kompletní informace o zámku, jeho otevírací době, prohlídkových trasách a poskytovaných službách.
Aktivity v rámci ICř
~
celoroční spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy a v rámci projektu Top Výletní cíle Jižní
Moravy;
~
propagace celoročních aktivit města a zámku na okolní obce, na informační centra a na vybrané
subjekty působící v cestovním ruchu
~
aktualizace serverů, které se věnují oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit, nap .: www.jiznimorava.cz; www.vyletnicile.cz; www.kudyznudy.cz; www.infocesko.cz; ww.cyklo-jizni-morava.cz;
www.kamsdetmi.cz.
~
prezentace v rámci veletrhů (Regiontour 2015: 15. – 18. 1. 2015, Brno), p edprodej vstupenek
Návštěvníci IC během roku 2015 tīíděné dle kalendáīních měsíců a dle regionu:
ČR
Velká Británie/USA
Francie
Itálie
Německo/Rakousko
Nizozemí
Polsko
Rusko
Slovensko
CELKEM
1
682
0
0
0
0
0
0
0
13
2
546
8
10
0
2
0
0
6
13
3
886
35
16
0
26
0
7
23
32
4
5
6
7
8
9
2.881 3.506 1.777 2.703 2.554 1.064
82
53
84
77
37
37
28
35
109
67
140
35
2
15
2
8
24
10
79
71
86
34
66
80
1
0
7
7
5
0
8
52
24
25
38
14
11
56
19
34
32
16
76
104
128
98
177
129
21.262
10
918
23
16
9
60
0
1
29
48
11
378
4
7
2
5
0
1
13
17
12
382
28
127
2
27
0
8
12
33
Stránka 15 z 27
celkem
18.277
468
590
74
536
20
178
251
868
Hospodaīení ZS-A______________________________________________________3
Hospodáīský výsledek organizace_________________________________________________________3_1
ZA-S hospodaīila v roce 2015 s konečným rozpočtem ve výši 16.301.000 Kč, kde je zohledněna hlavní
činnost organizace, ale i činnosti vedlejší. Výnosové položky jsou k 31. 12. 2015 v celkové výši 16.166.680 Kč,
což p edstavuje 99,18% rozpočtu. Výnosy z hlavní činnosti jsou v celkové výši 14.530.703Kč a z vedlejší činnosti
v celkové výši 1.635.ř77Kč. Výnosy ze vstupného jsou nejdůležitějším p íjmem z hlavní činnosti ZS-A. Tyto
p íjmy byly jako celek naplněny ve výši 4.601.540,44 Kč, což činí 117,09% rozpočtu po schválených změnách.
V této sumě jsou dále zahrnuty p íjmy ze spolupo adatelské činnosti ve výši 700.650 Kč. Dosažené výnosy jsou
v hlavní činnosti mírně nad úrovní rozpočtu roku 2015. Této skutečnosti dosáhla organizace zejména díky hlavní
činnosti na vstupném do zámku a na vstupném na výstavy na zámku.
Organizace pro rok 2015 neměla RM schváleno napojení rezervního fondu. Na základě žádosti organizace
umožnila Rada města napojení fondu investic ve výši 161.000 Kč na nezbytně nutné a dlouho odkládané opravy.
Tento fond byl ke konci roku čerpán v souladu s rozpočtem a to ve výši 160.000 Kč.
Nákladové položky k 31. 12. 2015 činily 15.402.570,28 Kč, což činí ř4,4ř% rozpočtu a projevila se zde pozitivně
úsporná opat ení nastavení v průběhu roku.
Celkový výsledek hospoda ení k 31. 12. 2015 p edstavuje zisk ve výši 764.109,48 Kč, kdy byl zisk generován
p evážně vstupným díky p íznivému vývoji návštěvnosti v posledním čtvrtletí roku. P íspěvková organizace
navrhuje proúčtovat hospodá ský výsledek roku 2015 - část zisku do Rezervního fondu organizace (Rezervní
fond bude tvo it určitou rezervu, která momentálně chybí a vzhledem k vývoji průběžného hospodá ského
výsledku by organizace v průběhu roku 2016 navrhla RM p evedení určité částky do fondu investic, kterou by
bylo t eba na pokrytí oprav, pop . po ízení majetku, které jsou na zámku již dlouhodobě ve špatném nebo
havarijním stavu) a část do fondu odměn.
Stránka 16 z 27
Účetní závěrka organizace________________________________________________________________3_2
Rozvaha______________________________________________________________________________3_2_1
Stránka 17 z 27
Stránka 18 z 27
Stránka 19 z 27
Stránka 20 z 27
Stránka 21 z 27
Výkaz zisků a ztrát _____________________________________________________________________3_2_2
Stránka 22 z 27
Stránka 23 z 27
Stránka 24 z 27
Poskytování informací podle zákona č. 106/1ŘŘŘ Sb., o svobodném pīístupu k informacím__________3_3
V roce 2015 neevidovala organizace žádnou podanou žádost o informace ani další podání v souladu se
Zákonem č. 106/1řřř Sb.
Stránka 25 z 27
Plány a vize pro další období_____________________________________________4
I v roce 2016 bude organizace pokračovat v nastavených procesech, které již nyní vedou k úspěšnému a
efektivnímu poskytování služeb v oblasti kultury, informačních a vzdělávacích služeb a mají i za cíl zvyšovat
komfort rezidentů města.
ZS-A je p ipraven orientovat se pot eby návštěvníků stejně jako plnit úkoly vyplývající z pokynů z izovatele
kvalitně a s pozitivním výsledkem. Organizace bude pokračovat v trendu efektivnějšího a úspornějšího nakládání
se svě enými prost edky s cílem úspory provozních výdajů. V této oblasti se orientuje na:
~
důslednější využívání možností financování z externích zdrojů formou dotací a grantů
~
zvyšování atraktivnosti po ádaných akcí a s tím spojené zvyšování p íjmů ze vstupného
~
důraz na pronájmy a po ádání eventů komerčního charakteru (nabídky významným společnostem a
institucím na míru)
~
důraz na partnerství s místními podnikateli a vzájemná provázanost aktivit s cílem propagovat město
Slavkov u Brna jako místo pro komfortně a atraktivně strávený volný čas
~
orientace na zahraniční návštěvníky, zvýšená propagace formou presstripů, p íprava materiálů v
jazykových mutacích
Již pro rok 2016 se poda ilo p i plánu akcí celoroční program zatraktivnit a také jej více orientovat na místní
obyvatele tak, aby rostla sounáležitost a hrdost rezidentů na významnou národní kulturní památku, kterou Zámek
Slavkov - Austerlitz bezpochyby je. Poda ilo se vrátit do zámeckého parku hudební festival, vrací se oblíbené
speciální prohlídky běžně nep ístupných částí zámku a v letních měsících ožije zámecké podzemí.
Rok 2016 je výzvou i z důvodu významného výročí, kterým je 600 let od udělení obrazového privilegia v českých
zemích (současného znaku města), jehož p ipomenutí se bude prolínat celou kulturní sezónou v organizaci.
Od ledna 2016 je nově součástí organizace i část Společenského centra Bonaparte, což má za cíl p ispět k
záměru sjednotit poskytování kulturních služeb ve městě.
Stránka 26 z 27
Závěr_________________________________________________________________5
Rok 2015 byl rokem změn, novinek, úspěchů i těžkostí, docházelo k stabilizaci některých činností organizace i
pracovního týmu, stejně jako k uvádění v život nových postupů dle p edstav mých a mých kolegů.
Za sebe mohu íci, že p esto, že jsem vzhledem ke vstupu do chodu organizace až v dubnu 2015 neměla zatím
možnost "odžít" si celý rok se svými specifiky a činnostmi, které se mění prakticky každým týdnem, získala jsem
p esto podrobný p ehled o pot ebách organizace i návštěvníků a naše společné úsilí smě uji k tomu, abychom
tyto pot eby maximálně naplnili. Není to snadný úkol, stojí mnoho času, vypětí i financí, ale stojí za to! Zámek
Slavkov - Austerlitz je obrovskou devizou města i celého regionu a naše organizace učiní maximum k tomu, aby
zde zůstal zachován v perfektní kondici pro budoucí generace a současně sloužil návštěvníkům v souladu s
trendy 21. století, byl atraktivní památkou stejně jako oázou klidu, místem pro získání nových informací či zažití
nezapomenutelných chvil.
Na závěr pat í mé velké díky celému týmu organizace za jejich dob e odváděnou práci, stejně jako z izovateli za
vst ícnost a ochotu naslouchat nápadům a pot ebám organizace.
Eva Oubělická
editelka
Stránka 27 z 27

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint se už od roku 2005 a celkové náklady na bitvu i doprovodné akce činily cca půl milionu korun finanční prostīedky pocházely ze strukturálního fondu Evropské unie. Návštěvníci se dobīe bavili a měli ...

Více

Kalendárium 2016

Kalendárium 2016 Mezinárodní turnaj v pétanque SRPEN

Více