Regulátor Indikátor Převodník 1/32 DIN - 48 x 24 ISO 9001

Komentáře

Transkript

Regulátor Indikátor Převodník 1/32 DIN - 48 x 24 ISO 9001
Regulátor
Indikátor
Převodník
1/
32 DIN - 48 x 24
ASCON
ISO 9001
EIG spol. s r.o.
Baarova 3a
140 00 PRAHA 4
Tel. 241 484 940
Fax 241 484 941
e-mail: [email protected]
C1
Návod k obsluze
• C1-1/98.04 • Cod. J30-478-1AC1I E
Obsah
OBSAH
1
2
3
4
5
6
M ONTÁŽ
...........................................................................................................................Strana
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
.....................................................................................Strana
OZNAČENÍ TYPU ..............................................................................................................Strana
P ROVOZ
..............................................................................................................................Strana
AUTOMATICKÉ LADĚNÍ ........................................................................................ Strana
Zdroje
Provozní režimy
Regulace
Alarmy
Universální vstupy
PV
OP1
PV
Pouze
0 indikace
2-pol.
1 regul. OP1
2-pol.
2 regul. OP2
OP2
C1
OP1 OP2 OP4
OP2 OP4
OP1
OP4
(doplněk)
Žádaná hodnota
Ladění Fuzzy
Modbus
RS485
Parametrizace
Řízení
3
Přenos
s automatickou volbou
Skoková
odezva
Ustálený
stav
OP4
4
8
14
18
28
1 - Montáž
1
MONTÁŽ
1.1 VŠEOBECNÝ POPIS
IP 20 Svorkovnice
Montáž musí být provedena
pouze kvalifikovanou osobou.
Výrobní štítek
Před zahájením montáže regulátoru
seznámit se s pokyny této příručky,
zejména označenými symbolem
které se vztahují ke směrnici CE o
elektrické ochraně a elektromagnetické kompatibilitě.
Aby se předešlo náhodnému
dotyku živých částí rukou nebo
kovovým předmětem, regulátor
musí být zabudován do krabičky
nebo do rozvaděčové skříňky.
Panel
Montážní třmen
Těsnící podložka
Čelní panel
krytí IP65
(EN 650529)
4
1 - Montáž
1.2 ROZMĚRY
1.3 VÝŘEZ DO PANELU
48 mm
65
20 mm max
22.2
+0.3 mm
42 mm
min.
25 mm
45+0.6 mm
120 mm
5
1 - Montáž
1.5 MONTÁŽ DO PANELU
1.5.1 VLOŽENÍ
1.5.3 ODMONTOVÁNÍ UCHYTU
1.5.2 UPEVNĚNÍ
1 Připravit výřez v panelu
2 Vložit přístroj do otvoru
1 Připojit montážní třmeny
2 Přitlačit třmeny směrem
k panelu a upevnit přístroj
1
2
1 Vložit šroubovák do třmenu
2 Pootočit šroubovák
1
Theinstrumentcanbe
2
2
1
1
1.5.4 DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE
1 Stlačit a vyjmout přístroj
2 Elektrostatický výboj může poškodit
přístroj. Před vyjmutím přístroje
je zapotřebí aby se pracovník
přizemnil.
1
2
1MΩ
1
7
2 - Elektrické připojení
2
ELEKTRICKÉ
PŘIPOJENÍ
2.1 SVORKOVNICE
7
8
9
10
11
12
zadní kryt
svorek
0,5
Nm
5.7 mm
1
2
3
4
5
6
Průřez vodiče
0,5…1,5 mm2
12 svorek
Doplňkové svorky
Utažení 0.5 Nm
Koncovky
Dutinka
q 1.4 mm
AMP 165004
5.5 mm
Ř
L
8
Odizolovaný vodič
L 5.5 mm
5,7
2 - Elektrické připojení
Přesto, že přístroj byl vyvinut pro
práci v náročném a průmyslovém
prostředí (úroveň IV podle normy
IEC 801- 4) doporučuje se dodržovat následující pokyny.
2.2 POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ VODIČŮ
Žlab pro vedení nízkonapěťových signálů
D
7
Všechna elektrická připojení musí
dodržovat místní podmínky.
E
8
L
1
9
10
C
11
12
N
2
7
IN
3
4
Napájecí kabely by neměly být v
blízkosti silových kabelů. Stykače,
výkonnová relé a větší motory by
neměly být v blízkosti přístroje.
5
D
8
L
6
E
1
9
10
C
11
12
N
2
IN
3
4
Filtr
5
6
Pomalá
pojistka
INSTALAČNÍ POKYNY
Vypínač
Vyhnout se použití výkonových
jednotek v blízkosti přístroje.
Vstupní vodiče čidel pracujících
s nízkonapěťovými signály mají
být vzdáleny od napájecích a
výstupních kabelů. Pokud to není
možné zajistit, doporučuje se
použít stíněný kabel na vstupy
čidel se stíněním připojeným na
zem.
A
B
A
B
A = Napájení
B = Výstupy
C = Analogové vstpy
D = Anal. výstupy
Sériová komun.
E = Logické výstupy
Žlab pro vedení napájecích a výstupních kabelů
9
2 - Elektrické připojení
2.3 PŘÍKLAD SCHÉMA PŘIPOJENÍ
V~
Přenos
Zátěž
statické
relé
4…20mA
0P4
RX/TX
RS485
Řídící systém
7
8
9
10
Vypínač
napájecího
napětí
Filtr
napájjecího
napětí
pojistka 0.5A T
18V
1 V~ 2
3
4
A
5
6
Pt100
B
B
~
N
[1]
Pojistka 2A
~
Cívka stykače
zátěže
Termočlánek
ss napětí
V~
10
12
OP1
L
Napájení V
11
OP2
[1]
Použít varistor při
indukčních zátěžích
pro ss napětí
Proud
2.5 ohmu
vnější bočník
PV
2-vodič.
převodník
2 - Elektrické připojení
Vnitřní pojistka 0.5A
1
2
L
N
Napájení
A] Výstup 1 relé
• Kontakt NO pro odporovou zátěž
do 2A / 250V ~ max.
• Pomalá pojistka typu T (IEC 127)
B] Triakový výstup
• kontakt NO pro odporovou zátěž
do 1A / 250V ~ max.
• Pomalá pojistka typu T (IEC 127)
0...5V–,±20%,30mA max
3
4
Varistor pouze
pro induktivní
zátěže 24V~
Pomalá pojistka
2A
Spínaný zdroj s dvojí izolací
a vnitřní pojistkou
• Standardní provedení
85...264V~
kmitočet
48...63 Hz
• Provedení na nízká napětí
18 ... 28V~
Kmitočet 48...63 Hz
nebo 20 ...30 V–
• Příkon 5VA max.
2.3.2 VÝSTUP OP1
Cívka
stykače
zátěže
3
Pomalá pojistka
2A
2.3.1 NAPÁJENÍ
4
Varistor pouze
pro induktivní
zátěže 24V~
Cívka
stykače
zátěže
2.3.3 VÝSTUP OP2
• Logický výstup neizolovaný
0 ... 5V--, +/-20%, 30mA max
Pojistka
Zátěž
Statické
relé
10
11
11
2 - Elektrické připojení
2.3.4 PV REGULAČNÍ VSTUP
• Připojit vodiče podle zobrazené polarity
• Podle typu použitého termočlánku použít vždy správné
kompenzační vedení
• Pokud je použito stínění
musí být uzemněno
Pro termočlánky typu L, J, K, S, T
5
Pro mA, mV a
5
6
odpor vodiče
150Ω max
V
6
Vnější bočník
2.5 ohmu
mA
mV
Rj >10M ohmu
Pro odporový teploměr PT100
5
B
B
12
9
A
Pouze pro 3-vodič
20 Ω max. odpor
vedení
• Při použití 2-vodičového připo
jení je nutné použít vždy vodiče
o stejném průřezu (1,5mm 2 min.)
a propojit svorky 5 a 6
A Když vzdálenost mezi regulátorem a čidlem je 15 m, použití
2
vodiče o průřezu 1.5 mm
způsobí chybu měření 1°C.
6
Pro delta T (2 x Pt100) Speciál
5
A
6
B
12
A
5
4…20mA
• Při použití 3-vodičového připojení je nutné použít vodiče
2
o stejném průřezu (1mm min.)
(odpor vedení 20Ω max.)
S 2-vodičovým RTD
18V ss
6
Vnější bočník
2.5 ohmu
Převodník
PV
S 3-vodičovým RTD
18Vss
9
5
Použít vodiče
stejné délky a
průřezu 1.5 mm2
Vnější bočník
20 Ω max.
odpor vodiče
PV
12
6
Převodník
2.5 ohmu
2 - Elektrické připojení
2.3.5 VÝSTUP OP4 (doplněk)
Přenos Žádané Hodnoty PV
• Galvanická izolace
500V~/1 min.
• 0/4...20mA, 750 ohmů 15V– max
Zátěž
7
8
mA
2.3.6 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE
RX
TX
• Galvanická izolace
• Soulad s EIA RS485
standard pro Modbus/Jbus
7
Uživatelský návod viz.
"Doplněk sériová komunikace"
8
13
3 Označení typu
3
OZNAČENÍ
TYPU
Celé označení je znázorněno
na štítku výrobku. Informace
týkající se označení (kodifikace)
výrobku lze rovněž zobrazit na
displeji postupem, který je popsán v odst. 4.2.2 str. 19
274.8
Výrobní štítek
ASCON spa
P/N
; C1-3000-0000
CONF : 2002
S/N
: A0A-9809/0013
V~(L-N).85¸
264V 50/60Hz - 1,6W
14
B
C
D
L
M
N
Základní označení výrobku (hardw.)
Konfigurační kód (software)
3 - Označení typu
Řada
3.1 OZNAČENÍ TYPU
Typ:
Typové označení výrobku vyjadřuje
jeho specifickou konfiguraci a lze ji
měnit přidáním různých modulů
pouze odborníkem
.
Základní
Doplňky
C 1 - A B C D - 0 F G 0 /
Konfigurace
.
I L M N - O P Q R
Řada
C 1
Napájecí napětí
85..264V~, 48..63Hz
18…28V~ 20…30V–
A
3
5
Výstup OP1
Relé
T riak
B
0
3
Sériová komunikace
Bez komunikace
RS485
Protokol Modbus/Jbus
Doplňky
Žádný
Napájení převodníku
Napájení převodníku + Přenos
Žádný
Napájení převodníku
C
0
0
0
5
5
D
0
6
7
0
6
Návod k obsluze
It./angl. (std)
Fr ./angl.
Něm/angl.
Šp./angl.
F
0
1
2
3
Barva čelního panelu
Tmavá (std)
Béžová
G
0
1
15
3 - Označení typu
Typ vstupu a rozsahu
RTD Pt100 IEC751
Kód konfigurace se skládá ze 4
RTD Pt100 IEC751
čísel která identifikují provozní
TC L Fe-Const DIN43710
charakteristiky regulátoru tak, jak
TC J Fe-Cu45% Ni IEC584
je vybral uživatel.
TC T Cu-CuNi
TC K Cromel -Alumel IEC584
Odst. 4,5 na str. 26 dává pokyny jak
postupovat při vkládání nového kódu. TC S Pt10%Rh-Pt IEC584
DC vstup 0…50 mV, lineární
DC vstup10…50mV, lineární
Zákaznické jednotky a rozsah
3.2 OZNAČENÍ KONFIGURACE
I L M N
2002
Konfigurační kód lze znázornit na
displeji podle pokynů na str. 19
odst. 4.2.2.
16
-99.9…300.0°C
-200…600°C
0…600°C
0…600°C
-200 …400 °C
0…1200°C
0…1600°C
fyzikální jednotky
fyzikální jednotky
[1]
I
0
-147.9…572.9 °F
-328…1112 °F 1
32…1112 °F
2
32…1112 °F
3
-328…752°F
4
32…2192 °F
5
32…2912 °F
6
7
8
9
Typ regulace / Hlavní výstup OP1 a alarmní výstup AL2
regulace reléový výstup/alarm AL2 logický výstup
PID
regulace logický výstup/alarm AL2 reléový výstup
r egulace reléový výstup/alarm AL2 logický výstup
Zap. - Vyp.
regulace logický výstup/alarm AL2 reléový výstup
2-polohová
reléový alarm AL1/logický alarm AL2
Indikátor
logický
alarm AL1/reléový alarm AL2
s 2 alarmy
L
0
1
2
3
4
5
T yp regulační a bezpečnostní funkce
Reverzní (AL1 aktivní dolní) Bezpečnost 0%
Bezpečnost 0%
Přímá (AL1 aktivní horní)
Reverzní (AL1 aktivní dolní) Bezpečnost 100%
Bezpečnost 100%
Přímá (AL1 aktivní horní)
M
0
1
2
3
3 - Označení typu
Poznámka
[1] U tohoto typu je třeba určit 4 dodatečná čísla kódů, O - P - Q - R
pro definování rozsahu použití a
dalších specifických doplňků, např.
jiných typů termočlánků, delta T
(s 2 Pt 100), uživatelské linearizace
atd.
[2] Tento výběr není možný když byl
regulátor konfigurován jako indikátor s 2 alarmy (kódu L přiřazeno číslo 4 nebo 5)
Alarm 2 typ a funkce
Neaktivní
Alarm poruchy čidla
aktivní na horní úrovni
Absolutní
aktivní na dolní úrovni
aktivní na horní úrovni
Odchylka [2]
aktivní na dolní úrovni
aktivní mimo pásmo
Pásmo
odchylky [2]
aktivní v pásmu
N
0
1
2
3
4
5
6
7
Jestliže při prvním připojení napájecího napětí regulátor zobrazí
znamená to, že ještě nebyl
nakonfigurován.
Regulátor zůstane v režimu
kofigurace (stand-by) až do
vložení správného konfigur.
kódu (viz. odst. 4.6 str. 26)
17
4 - Provoz
4
PROVOZ
4.1 FUNKCE TLAČÍTEK A ZOBRAZENÍ V PROVOZU
Výstup OP1 ON (červ.)
Výstup OP2
ON (červ.)
Průběh ladění (zelená)
• Regulační vstup PV
(ve fyzikálních jednotkách)
když je měřená hodnota
Přístup
Tlačítko Enter pro vyšší než max. rozsah
čidla
do nabídky
výběr a potvrzení
volené hodnoty
když je nižší než minimální
Změny
rozsah čidla
hodnot
• Kód a/nebo hodnota parametru
18
4 - Provoz
4.2 ZOBRAZENÍ
Když je regulátor v provozním
režimu a zvoleno zobrazení displeje, tento postupně zobrazuje
automaticky všechny nejdůležitější zadané parametry a informace o konfiguraci.
Při této funkci nemohou být uživatelem měněny hodnoty parametrů.
Po dvou sekundách od ukončení
této funkce displej blikne a regulátor se vrátí do normálního provozního režimu.
4.2.1 ZOBRAZENÍ
PROMĚNNÝCH PROCESU
Provozní
režim
274.8
4.2.2
KONFIGURAČNÍCH
KÓDU
Provozní
režim
274.8
po 0,5
sec.
po 0,5
sek.
Unit
Fyzikální
jednotky
[1]
Unit
počet
Žádaná
hodnota
°C
°C
Zákl.
výrobní kód
(viz. str. 15)
Hard
3000
S.P.
Konfigurační
kód
(viz. str. 16)
ConF
270.5
Pozámka
[1] Displej nezobrazí jednotky, když regulátor nemá zadané fyzikální jednotky při konfiguraci.
[2] Tento parametr není zobrazen pokud
je regulátor konfigurován ve funkci
Zap./Vyp. nebo indikátor se 2 alarmy.
Výstup OP1
[2]
Out
2002
Programová
verze
63.0
reL.
00A
Příklad:
C1 - 3000 - 2002 / Programová verze 00A
19
4 - Provoz
4.3 NASTAVENÍ PARAMETRU
4.3.1 VLOŽENÍ ČÍSELNÝCH HODNOT
(např. změna hodnoty nastavené Žádané hodnoty)
Krátkým stisknutím tlačítka
nebo
je zobrazena momentální Žádaná hodnota. Při každém dalším stisknutí se hodnota změní o jedičku.
Trvalým stisknutím tlačítka
nebo
se postupně mění hodnota rychlostí dvakrát za sekundu.
Při jakékoliv změně se hodnota dále
nemění, pokud je dosaženo max.
nebo min. rozsahu nastaveného ve
skupině parametrů.
274.8
275.0
Provozní
režim
Zobrazení
Žádané hodnoty
—snižování
230.0
Změna
Žádané hodnoty
—zvyšování
240.0
po 2 sek.
240.0
20
.
Zápis nové hodnoty
Potvrzení uložení
1x bliknutí displeje
.
4 - Provoz
4.3.2 NASTAVENÍ SYMBOLU MĚŘENÝCH JEDNOTEK
(př. konfigurace viz. str. 26)
Stisknutím tlačítka
nebo
je zobrazen následující nebo předešlý z nabídky fyzikálních jednotek.
Trvalým stiskem
nebo
displej postupně zobrazuje symbol
fyzikální jednotky rychlostí 1x za
0,5 sek.
Fyzikální jednotka zobrazená jako
poslední před volbou následujícího
parametru je zapsána a uložena do
paměti.
Unit
Fyzikální
jednotky
°C
Stupeň
Celsius
°F
Stupeň
Fahrenheit
none
nedefinované
jednotky
°F
Stupeň
Fahrenheit
Ph
Ph
21
4 - Provoz
4.4 NASTAVENÍ PARAMETRU
274.8
Poznámka
[1] Je zobrazeno pouze v případě,
že je regulátor konfigurován jako
indikátor se 2 alarmy. Digit L konfiguračního kódu je zadán 4 nebo 5.
Změna
hodnot
Volba
nabídky
parametrů
Potvrzení
změny/volby
Režim nastavování parametrů je
časově omezen. Pokud není při
tomto režimu stisknuto žádné tlačítko do 30s, regulátor se vrátí
automaticky zpět do režimu provoz.
Po volbě parametrů nebo kódu
stisknout
nebo
pro změnu
nebo zobrazení hodnoty (viz. str.
20). Tato hodnota je uložena v
okamžiku, kdy dochází k výběru
dalšího parametru stisknutím
.
Stisknutím
se zobrazí na displeji další skupina parametrů.
22
Provozní režim
[2] Není zobrazeno, když je regulátor konfigurován bez alarmu
nebo s alarmem přerušení čidla
(regulační smyčka). Digit N konfiguračního kódu je zadán 0 nebo 1.
AIS.P
1. skupina
AL1 alarmní hodnota [1]
(viz. str. 24)
Hodnoty zadané
při výrobě:
0 0
A2S.P
AL2 alarmní hodnota [2]
(viz. str.24)
5.0
P.b.
Pásmo proporcionality
(pouze PID)
0.5…999.9% rozsahu
5.0
t.i.
Integr. čas. konstanta
(pouze PID)
/ 0.0 ...100.0 min.
1.0
t.d.
Deriv. čas. konstanta
(pouze PID)
/ 0.00 ... 10.00min.
2.0
t.c.
Čas cyklu
(pouze PID)
1 ...200 sec.
4 - Provoz
NABÍDKA PARAMETRU
tune
2. skupina
Aut. nast. Start/Stop
(pouze PID)
OFF
SL. u
OFF
Nast. vzest. rampy
(nelze u 2 alarmů)
0ff /0.1…999.9 digit/min
OFF
1.00
O.C.
Korekce překročení
(pouze PID)
0.01…1.00
100.0
OP. H
0.5
hY.
Regul. výstup
horní úroveň
(pouze PID)
10.0…100.0%
Hysteréze regul.
výstupu
(Pouze pro reg.
Zap./Vyp.)
0.1… 10.0% rozsahu
SL. d
In.Sh
Posun vstupu (shift)
-60 ... 60 digits
Addr
Adresa pro komunikaci
(jestliže vybaveno)
0ff / 1…247
L.range
Nast.Žád.hodn. Konec
(nelze u 2 alarmů)
0ff / S.P. L
…horní rozs.
0.5
AIhY
Čas.konst.vstup.filtru
1...30 sec.nebo Off
1
Nast.Žád.hodn. Počátek
(nelze u 2 alarmů)
0ff /dolní rozs.…S.P. H
H.range
S.P. H
t.FiL
0
Nastav. sest. rampy
(nelze u 2 alarmů)
0ff /0.1…999.9 digit/min
L.range
S.P. L
PaSS
Vložení hesla pro
vstup do konfigurace
(ILMN)
(viz. str. 26-27)
rt.Lo
Přenos začátek
rozsahu
(jestliže vybaveno)
plný rozsah
H.range
Hysteréze AL1
0.1…10.0% rozsahu
[1]
rt.Hi
Přenos konec
rozsahu
(jestliže vybaveno)
plný rozsah
0.5
Návrat k
1. skupině parametrů
A2hY
Hysteréze AL2
0.1…10.0% rozsahu
[2]
Návrat
1. parametru
druhé skupiny
23
4 - Provoz
4.5
PARAMETRY
Porucha čidla nebo odpojení vstupu
Čidlo
1. SKUPINA
Parametry regulátoru jsou podle
jejich funkce uspořádány do dvou
skupin.
Zobrazení VýstupyOP1 a OP2
mimo rozsah otevřené při alarmu
T
out of range
zavřené při alarmu
(bezpečnostní)
Absolutní alarm (celý rozsah)
AIS.P
Úroveň
alarmu AL1
Tato úroveň je znázorněna jen
když regulátor byl konfigurován
s 2 alarmy (digit L konfiguračního kódu zadán jako 4 nebo 5).
A2S.P
Úroveň
alarmu AL2
Případy alarmů používají výstupy
OP1 a OP2 různým způsobem
podle konfigurovaných typů alarmů
jak znázorněno.
On
Aktivní
Off horní
SP
On
Off
Aktivní
dolní
hy
dolní rozs. úroveň alarmu horní rozsah
Odchylkový alarm
On Aktivní
Off horní
SP
On
Off
Aktivní
dolní
hy
dolní rozs. úroveň alarmu horní rozsah
Pásmo
proporcionality
Tento parametr určuje koeficient
pásma proporcionality, který násobí chybu (SP - PV)
Pásmový alarm
Integrační časová
konstanta
Tato hodnota určuje čas potřebný
celý rozsah úroveň úroveň celý rozsah
alrmu alarmu
P.b.
t.i.
24
SP
OnAktiv.
Off vně
On
Off
hy
hy
Aktiv.
uvnitř
k tomu, aby hodnota výstupu byla
rovná jeho proporcionálnímu vyjádření. Jestliže je Off znamená to,
že tato konstanta není v regulačním algoritmu zahrnuta.
t.d.
Derivační časová
konstanta
Je čas potřebný pro proporcionální
hodnotu P k opakování výstupu vyvolaný derivační hodnotou D. Když
je Off znamená to, že derivační
časová konstanta není v regulačním
algoritmu zahrnuta.
Čas cyklu regul.
výstupu
Je čas cyklu logického regulačního
výstupu. Výstup regulace PID je
určen modulací šířky pulzu v digitální formě.
t.c.
Korekce
překročení
Tento parametr určuje celý rozsah
korekce překročení. Při nastavení
nižších hodnot (0.99 —> 0.10) je
překročení vyvolané změnou žádané hodnoty omezeno. Korekce
překročení neovlivní účinnost PID.
O.C.
4 - Provoz
Zadáním 1 je korekce překročení
odstavena.
Regulační výstup
horní úroveň
Určuje maximální hodnotu regulačního výstupu v %.
Žádaná hodnota
Počátek
Dolní limit žádané hodnoty.
S.P. L
Odezva filtru
100%
63,2%
PV
OP. H
0 t.Fil
S.P. H
Žádaná hodnota
Konec
Hysteréze regulačního výstupu
hY
SP
On
AIhY
Hysteréze AL1
A2hY
Hysteréze AL2
hy
Rozpětí hysteréze regulačního výstupu je dáno v % plného rozsahu.
2. SKUPINA
Žádaná hodnota
vzest. rampy
Žádaná hodnota
sest. rampy
Tento parametr určuje maximální
rychlost změny žádané hodnoty v
dig./min. Když je zadán jako Off
tato funkce není aktivní.
SL. u
SL. d
Posun vstupu
Tato hodnota je přičítána k měřené
hodnotě PV. Jejím smyslem je posunout celou stpnici až o ± 60 digitů.
Hysteréze mezní úrovně
Off
In.Sh
TČas
Hysteréze úrovní obou alarmů,
které aktivují regulační výstupy
OP1 a OP2. Jsou definovány
jako % z celého rozsahu.
t.Fil
Časová konstanta
vstupního filtru
Časová konstanta v sekundách
vstupního filtru RC použitého na
vstupu PV. Jestliže je tento parametr zadán Off filtr není aktivní.
Addr
Adresa regulátoru
pro komunikaci
Možné adresy jsou od 1 do 247
a regulátor může mít ve smyčce
s řídícím systémem pouze jednu.
jestliže se zadá Off regulátor nekomunikuje.
Přenos začátek
rozsahu
Přenos konec
rozsahu
Tyto parametry určují rozsah přenosu výstupu OP4.
Například: výstup 4..20 mA
odpovídající 20…120°C.
rt.Lo
rt.Hi
25
4 - Provoz
4.6 KONFIGURACE
Konfigurace regulátoru je určena
čtyřmístným kódem, který definuje
typ vstupu, typ regulačního výstupu
a typ alarmů (odst. 3,2 str. 16).
274.8
Provozní režim
AIS.P
Nabídka konfigurace
1. skupina
NE
OK
Změna
hodnoty
Přístup do
nabídky
konfigurace
Při prvním připojení napájení
když regulátor nebyl nakonfigurován se na displeji zobrazí
Conf V tomto případě výstupy
ani vstupy nejsou aktivovány.
Po zadání správného čtyřmístného kódu regulátor přejde do
provozního režimu.
Potvrzení
změny/volby
Stisknout
nebo
k zobrazení
dalšího parametru a změně jeho
hodnoty.
Nově zadaná hodnota je uložena do
paměti regulátoru při volbě dalšího
.
parametru stiskem
26
ANO
ConF
Unit
Fyzikální jednotky
(viz. tab.)
Sc.d.d
Počet des. míst
(pouze pro lin. stup.)
0…3
Sc.Lo
Začátek stupnice [2]
(pouze pro lin. stup.)
-999…9999
4 - Provoz
tune
PaSS
2. skupina
Zadání hesla
vstup do
konfigurace
Poznámka
Stisknutím tlačítka
je zobrazena následující skupina parametrů
[1] Tabulka fyzikálních jednotek
33
Zadání kódu (hesla)
od 0…9999 (z výroby je nastaveno 33)
Zadané heslo musí být shodné s tím,
které je uloženo v parametru Code
I L M N
Stupně Celsium *
Stupně Fahrenheit *
žádná
mV
Volt
2002
mA
Amper
Zadání číslic I-L-M-N
konfiguračního kódu
(kapitola3.2 str. 16)
Sc.Hi
Prot
Bar
baud
Rychlost přenosu
(pokud komunikace)
PSI
1200 /2400
4800 /9600 baudů
Rh
Konec stupnice [2]
(pouze pro lin. stupnici)
-999…9999
retr
Rozsah přenosu
(pokud přenos)
0=20 / 4=20 mA
Komunikační protokol
(pokud je vybaven)
Code
Heslo
0…9999
(33 zadáno z výroby)
M.buS/jbus
pH
*
°C
°F
none
nV
V
MA
A
bAr
PSI
rh
Ph
Pro vstup termočlánkový nebo
odporový teploměr je možné vybrat pouze °C nebo °F .
[2] Min. rozsah je 100 digitů.
27
5 - Automatické ladění
5
AUTOMATICKÉ
LADĚNÍ
Start/stop ladění Fuzzy. Režim
ladění lze kdykoliv začít a
skončit.
274.8
Provozní
režim
dvojí
stisknutí
tune
StoP
Strt
28
Pro začátek [1]
zvolit
Strt
Pro ukončení
zvolit
StoP
Zelená LED AT se rozsvítí když
probíhá Fuzzy ladění. Na konci
této operace jsou vypočítané parametry PID uloženy a použity
regulačním algoritmem. Regulátor se vrátí zpět do provozního
režimu. Zelená LED AT zhasne.
Tato funkce umožňuje vypočítat
optimální hodnoty parametrů
PID, monitorovat reakce procesu na okolní vlivy. Regulátor
poskytuje 2 typy rychlých ladících algoritmů, které jsou vybrány automaticky podle podmínek
procesu v okamžiku zahájení
této operace.
Skoková odezva
Tento typ je zvolen, když na
začátku operace ladění je skutečná hodnota (PV) minimálně
o 5% z rozsahu nižší než žádaná hodnota (SP). Tato metoda má velkou výhodu ve svém
rychlém výpočtu a rovněž v jeho
dostatečné přesnosti.
Ustálený stav
Tento typ je zvolen, když skutečná hodnota (PV) je blízko žádané
hodnoty (SP).
Tato metoda má výhodu ve
vyšší přesnosti výpočtu při
dostatečné rychlosti.
Ladění Fuzzy určuje automaticky nejlepší použitelnou metodu k výpočtu proměnných
PID v závislosti na podmínkách
procesu.
Skoková odezva
SP
Změna SP
Proměnná PV
Konec ladění a
nastavení nově
vypočítaných hodnot
Začátek autom.
ladění
Regul. výstup
Ustálený stav
Začátek ladění
Proměnná PV
Konec ladění a
nastavení nově
vypočítaných hodnot
Regul. výstup

Podobné dokumenty

3216, 3208 a 3204

3216, 3208 a 3204 Pevné logické výstupy jsou elektricky připojeny k hlavnímu vstupu procesové proměnné. Je-li teplotní senzor připojen přímo k elektrickému topnému článku, jsou živé rovněž tyto neizolované vstupy a ...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor Teplotní regulátory jsou vybaveny vstupem pro čidla, který umožňuje použití různých typů čidel (PT100, termočlánek, proudové nebo napěťové čidlo v závislosti na typu), jedním nebo dvěma procesními ...

Více

příručka uživatele - ZPA Nová Paka, as

příručka uživatele - ZPA Nová Paka, as Rozhraní RS-232 (včetně protokolu Modbus)*2 Rozhraní RS-422-A/485 (včetně protokolu Modbus)*2 Rozhraní Ethernet (10BASE-T) Detekce a výstup poruchy/konce paměti*3 Matematická funkce (včetně funkce ...

Více

NOVE icm tábor - info víkendo

NOVE icm tábor - info víkendo 15.00 hod. Kino Spektrum - ROBINSON kov-Staniměřice-M.Vožice. www.kct-tabor.cz. CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK. Animovaný 10.30 - 12.00 hod. Zimní stadion - VEŘEJNÉ Francie, 2015, 90 min., přístupný, ...

Více

Měřící a monitorovací relé

Měřící a monitorovací relé napájení z měřicího obvodu ▪▪ Nastavení a provoz ovládacími prvky na přední straně relé ▪▪ Nastavení prahových hodnot a spínací hysteréze přes stupnici s přímým odečtem ▪▪ Integrovaný vestavěný ...

Více

Katalogový list (česky)

Katalogový list (česky) LYNX, SERVAL, Excel 10 a Excel 12

Více