(( re G9*`:Í

Transkript

(( re G9*`:Í
HWF lOOO
HWF 1300lNoX
HWF 1400|NOX
ALrc
Ga rt 6 n +Ho b by
--
@
@
@
O
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
t-óa^l
(( re G9*':Í;
lvl
wwwal-ko,/
AEKf
ČeÍpad|o
musÍ bý| pouŽÍvánopouze k
je uóeno' Před
provozu' ke kteréÍnu
zápojěním
čeaad|áss uj|slělé'
Že:
- če.pad|o,
napájecÍkabol a záslrčka
Úvod
N6Ž uvedetedomáci vodámudo prcvoŽu,pře.
aby
Ólěl9 si po.zomě|enio návod k pouŽívánj,
jste zabÍáni|inehodáma zájisli|jperíektníprovoz
Návod k pouŽívánímusl být Édy po fuce a V
p'IPadě Prcde]'enebo přenecháni novém!maji
t6|imusíbípředánspo|us čsrpad|em.
V návodunajdetenás|edljÍcÍ
symbo]y:
NEBEzBEč|
Toto označeníse vztahujok PoslUPUprá@
á p|ovozu'kl6rémL]slbýl lespektovány'
neboiinéosobynedoslá|i
aby se UŽiva|e|
do nebezbečných
situacÍ.
POZOR
Toto ozĎačeni s6 váahuje k zásadám'
jenŽ se musi dodŽova|' aby se přís|roj
A
,ii\
odPojtečepad|opřed jakýmkoliúd.žbái
skýmzákíoksm.č]šlěnlm
a opravounebo
v připadě zivady a !.}'jměte zstréku
napájeciho
kab€ | u z e|eKdcké
zásuvky'
chÉňteáslrčkupř€ d vlhkem'
Je zakázáno píovádětjakouko|isamovol
defektut|akového
V přÍpadě
splnačemŮže
přide|Ším
prcvozu(>10min) a pň uzavř+
né ví|ačné
stlaně dojílkzahřálí vody v
čeDad|e'Pň Výsiňkuvody by mohlodojit
k poíaněnim
hoďou vodou.
Bezpečnostnipřédpisy
Čeaad|omúŽetezapojitpouze na e|eklric'
ký rcaod odpovídajici
nomám D|N^/DE
0100' oddě|eni737' 73a a 7o2 (bazény)'
Prc zajištění
bezpsčnosti
se uiisiět€ , Žs
by|a prcvedená ins|a|ace Proudového
chlánič€ (F|) do zásuvky s jmenovilým
Vybavovacím
rczdi|ovým
Ploudemdo 30
mA (dleCSN 33200-4-47).
označenína š|ilkus technickýmiúdáji
napétív síti a lyp poudu
uíč|j{cí
odpovida|cha.akleristikám
vašeho
Nezapojujlečelpad|apokudjso! poškoze.
na' op.aÝa musí bí p.ovédenypouze v
seruisnimsliédisku
AL.Ko'
č€ P ad|o mŮžetezv€ d nout a Přenášet
pouz€ za rukoj6l'.N€ p ouŽlvejtenapáj€ c Í
kabe| k \ýaŽení záŠtrčkyz e|ek|ncké
Používání
Př€ d pok|ádanépoužíváni
je uÉenok domáclínu
pouŽÍvánl
ČsÍpad|o
v
pouzek
do|rrě
a nazahradě.
l''lusÍbýlpoužÍváno
jeho lechnickýmv|aslnos.
Úče|Ůmodpovídajícím
tem' Čeaad|oje vhodnék nás|edujícím
úče|úm:
zaý|aŽaýáni zah.ad a po||
zásobovánívody v domácnosli
- z9išenit|akuPň ŽásobovánÍ
Vodyv doňář
šňŮÉ,
Pokud je uPotiebí plod|užovací
nosli' Dejlepozorna mÍslnÍ
normyslanove.
pouŽij|ejedině prod|uŽovácÍ
kabe|3xl'5
né pfo Zásobováni'Pora'|ese s insta|até.
mm,lypu Ho7RN'F odpovÍdájtci
nomám
o]N 57282157245
se zásuvkouchráněnou Čeryadoje vhodnépouze k pumpovániiěchto
před Postříkán|m
vodou' svdky kabe|ú
bzv nuly'
musíbýlÚP|né
nesmíbílvedenodo poveu:
Čeryadlo
osbami' iénŽ nečet|ia nepochopi|i
zakázané používánI
ton|onávodk použ|vánÍ
Čeryad|onesmí bÍ použlváio ná nepietržitý
osobamim|adšÍmi
16 |et'
plovoz'ceQadlo nenlvhodné
na pumpovánl:
-
czl
ka|obsahujlcltextinÍnebo papírový
zbytko.
AEKf
_
a chemických
lá|ek;
koÍozivních
kyse|ých'
vzněl|ivýchVýbušných
nebo|ěka'
-
kapa|]n
tep|ejŠich
neŽ35.ci
vodys pískemnebobrusných
kapa|in'
Popis ěerpadIa
'/'odánia/pří.sluš€n(offiry
ství A a B)
DoÍnácí
3
potrubl
Výstupní
ofuo./nápol6nl
na ví|ačné
5
6
Venti
NádrŽ
9
Vypouštěcí
átka (píos|ol
čeaadla)
ÍepeIná ochrana
lePo|ným
cg.pad|oje lrybavéno
spínač€ mkte.ý
'
ho vypne v případěpřshřátl' Po och|azovánÍ'
ktorélryá pňbjiŽně15'20 minul' se čerpad]o
|nsta|ace
a uvedení
do provozu
Pied zapojenim čerpad|aje potieba
zkon|ro|ovat|lak u vslupu méňbÉny V
čeaad|ena Venli|U(5). T|ak musi být
přib|iŽně1'5 báfu a mŮŽe býl změněn
pod|ePotňeby
(viz Kon|.o|a
||ak!U vstlpu
12 VyPouštěcí
zátka(ploslolli|l.u)
na sácÍpotrubi
13 sacl otvoínapojení
14 Krý f|trus píůh|edem
19
20
21
22
23
24
25
Pokudse sníŽíl|ak
a dosáhnspřb]iŽně2,o baÍů
(vodnlzásobaje !'yrePána).čeÍpad|o
se auto.
matickyzapnea nap|nÍnádrŽ
nebododávávod!
kde je v |oínokamŽikuodeblrá.
do domácnosti'
na' V tomlopřÍpadě
se nádŽ nap|nlpouze
ď po
uzavřenikohou|ků
v domácÍ
sl|i'
.
po|rubi(pís|ušonslvo
Výt|ačné
sácí souborAL.Ko (přls|uŠenstvi)
Těsněniii||ru
Filtí
zPěinýventil
TěsněnÍ
prostoru
Kruhové
|ěsnění(krýus púh|edém
Í|tru)
PoslavlečeÍpad|o
nai|sý' slabi|níaperfékl.
ně vodomvnýpovrch'
. Ujislělese' žečerpad|oje
chÉněnopřed
proldemVody'
dešlěma přímým
/\ Pň mont'ižjsáciho a ý|ačnéhopolfubi
nétahá|i
Z-\ dsile pozoÍ'ábyjsle nel|.čilinebo
za vodámu' ooporučujeme
namon|ovat
ohebíépotrubina nasávacÍ(13) a na
ýýslupní{3) o|vo'. obía-te se na specia|i.
použÍVánl
(áUtomatcký
Pii každodennlm
provo') je pottobazachovávatvhodná
opatřeni,aby se v připaděporuchyčělpa
d|á u bráni|ou p|avenlp.oston],Toto |zo
zajislit napŤík|adinsta|acípop|ašného
zařízení
nebozá|ožn1ho
če.pad|a'
základníwbavení
oomácívodánazahmujesnÍmač
l|aku,t|akoměr' MontᎠsácího ootítjbÍ
nápájecíkabe|se zásuvkouschuko' souóás|l
Urč]t
dé|kusaciho potrubí
|ak' aby čeaa.
dodáVkyjé rcvněŽ k|lčna Íitr (viz ob. c)'
d|o nefungova|onasucho. NasáVací
potrubir.usl býtumÍsléno
nejméně
30 cm
Přls|ušenstvÍ
nénÍ
součásti
dodávky.
.
oonácí vodámafungujsaulomaticlv'ČeÍpad|o
so zapnea vypnena ák|ádě l|aku(vizlechnické
vstupudo
ČsaadlonasávávoduPlostÉdnictv'm
če'pad|a(13) a odvádl ji do nádře (6). KdyŽ
zas|avenÍ
dosáhn€ maximáníhotaku, UÉUjÍctho
čePad|a(nádŽ js p|ná)' čepado se samo
cz2
NáÍnonlovat
sacípolíubÍ'
DobřeUláhnou|
bez poškození
závi|u'
Pokudje sacl Výškav|cjak 4 me|lymusi
bý namonlovánopo|.!bÍ s p.ůmě.em
většÍmneŽ l'' ooporučuiemepouŽilí
nasávacího
souboruAL'Ko (14)s|oŽené'
ho z nasávac'hopolrubl,Íiltrua spodního
ven|i|U(zpělný vonti|).Nasávacl souboí
mŮžete zakoupit ve specia|izovaném
AEK)
.
ČištěnífiItru
lJmlslělesaclpotrubitakabystá|eVed|o
odšrcUbuj|e
Uzavl.acÍšroub
|12)z ýypázd.
prostorÍ|truá
ňovaclhoo|voru'!rypíázdněte
vyP%zdňovaciovol opět zašrcubujte'
Krý Íi|tru(14) odšÍoLJbÚjte
spomocÍk|lče
kfltru.
Fi|lr(22)Vyjmětez h|ávy@lpád|áa očistěte
Jest|iŽeho unistítenad čepad|o'mohiby
se vývoňl vzduchovébub|inya čeDad|o
Montáž výt|ačnéhoportubí
. Našoubujte
(17)skruho'
spojovacívsuvku
Výmtěsnicimk.o!Áem {18)do výslupního
.
Našroubujle
ko|€ n ovouspo]ku(15)sp|o.
chýmlěsněnlrn(16)na spojovacivsuvku
(17)anatočte
ko|enovou
spojkudo PoŽado'
.
potfubl'Ujis|é|e
ýí|ačné
se,
Namoniuj|e
jest|ijedobřezalaŽeno.aniŽbystepoškodi|i
f|lru zkontbo]ieobě
Před znoÝunásaz€ n Ím
(16)'nejsou'|i
|ěsněnl(21)na f|lruá lésnění
Těsnění(25)musl býtsprávněv|oŽ6no
do
lěsn]cÍobjímkyna h|ávě čo.Pad]a(viz
dela]|na oblázkuc). o|e polřeby|ěsněni
|eh@ polřete mazadLemneobsahujlcim
MontᎠa demontᎠŽpětnéhoventiIu,
NapIněníčéÍpadIa
čištění
ČePad|omusi bÍ naP]něnovodou až k
'ČišÉníf|tru.)'
přepadu před káždým zápnulim, aby . Vyjměteíi|l.(vizčést
zpělnýventi|(23)a očs|éteho
moh|o okamŽitě nasávat. Fungováním . Vyšroubujte
podtekouclvodou.
nasuchoby se moho čelpad|ozávaŽně
. TěsnénÍ
(24)d|epotÍeby
obnov,te'
. Namonluite
zpětnýventi
. odšÍoubova|
p|nicizátku(2)
. Namonlujtefi|lra
ký|i|l.u'
. Ná|ilvodudo če.pad|a
aŽ doieho nap|nénl
(1).
proti
Ochrana
mrazu
p nÍcÍ
. zaš@ubovat
zátku(2)'
Pii mlazivémpočasímusÍb]i'|domácÍvodárna
(potfubi'
úp|něvyčsrpána
čeípad]o
a nádrŽ)
První zapnutí čeípac||á
. VyprázdnělenasáVacÍa
potrubi'
Vý1]ačné
polrubÍ
. oleÝřitjéden
z uávéd na ví|ačném
. odšloubujte
(9)a (12) a
zátlq
wpouštéc|
(vénli|,
trysk]a kohoutek),
v1pusťte
VodUzčelPád|a'
zá|oveňvodav
. zasuňtenapájecí
zástrčku
do ě ekl.ické
pi]chodemvzduchu'
nádrŽii6 vy,l|ačena
začne
íUngovat'
zásuvky'Č€ r padIo
. zášrcUbu]te
opě|vypoušlěcí
zá|kua u|ožle
. Jes||iŽe
vodab€ z vzducho\.ých
z vodáínyjiŽ
piedmrá.
vodárnudo Pros|oru
ch.áněného
bub|in.
lzavřeb výsiupa čepad|ose aulc
po
nat|akoýáninádrŽe.
VG
malickyv.ypne
kpovoŽu'
dáhaje takPřipÉvena
ReguIacesnímačetIaku
vypÍnánÍ
čerpadIa
.
T|ak zapo]énla vypnuťč€ Í pad|aje r€ g u]ován
sníma@ml|aku (vjz |echnickéúdaje)' Týro
hodnotymohoubýt méněnypod|epotř€ b y na
z e|ektické
zásuvky'
VýáhnoutzástÍčkU
UdÉbaa čištění
zákrokem
Před jakýmko|iúdrŽbářským
musibýtčerpadlo
odpojeno
nebočiš1ěnlm'
od napájecÍsitě. Vytáhnout Žásl.čk!
napájeciho
kabe|uz e]eklncké
zásuvky.
Naslavenitlakového
spinačea e|ektrické
čáslidoÍnácí
Vodáínysmějíbýl pÍováděna
polze přls|ušnou
zákazn]ckou
s|uŽbou'
Kontío|a
t|akuu vstupumembrány
Č|štěníčérpadIa
.
čjsiouvodoupo pumpo. .
Propláchnout
čgrpad|o
vánÍchloovanévody nebo vody zánecháVajÍcÍ
cz3
Vy'táhnětee|ekt.ickouzáslrčku'
otevřeléieden z UzáVěrúna výt|ačném
poirublanechieod|ékal
vodu'dokudse
nevypEzdnÍ.
čerpad|o
ALK)
tlaku vstupumembdnyna
Zkonlrolujle
(5)'Vstupní
Véniilu
lak memblánymusíbí
pňb|iŽně
po.
1'5 baíú'Pokudjelonezby,tné
změňleho na poŽadovanou
hodnolu'
jakje popsánovýše.
zapnělečeÍpad|o
Likvidace odpadu
-
PřÍstrcjé'které již dos|ouži|y'
noIikvidUjte
v domáclmodpadu!
jso!
Ba]ení'příslrcja přís|ušens|ví
z rccyk|ovaie|ných
máterá]ů a
musí s€ |ikvidovalpředepsaným
Poruchy
Před jakýínkoiv
zákokem k odstraněnÍevontuánlch
závad' v1láhnělezáslóku z e|ektÍické
cerpád]onenásává
Te.mckýspínač
se vypnu|
Počkejle,aŽ lermický spínačopěl
zapne čeÍpad|o,
Dái pozor na maxi'
má|nitep|otukapa|iny.
Nechatzkonho
Výpadoke|oklÍické
energie
Nechle zkonkolovatpřívode|eklrcké.
ho prouduspeciá|izovaným
e]ektÍiká.
Nasávacípotrubí
neníponořenove Ponoiit nasávacípotrubido h|oubky
vodě
zábranaVnasáVánÍ
odstranilznečištěn
ív nasáváni
Výškanasávánipří|iš
vrysoká
cerpadIonasáváVzdL.h
zkonl.o|ujlelěsnost všech spojú a
Cerpadlose nenaplnilo
Výškanasávánipří|iš
Wsoká
PrŮměrpotrub
ípll |šma|ý
Výt|ačná
Výškapilišvysoká
poíUbl
Po!žítVětšívýt|ačné
sníŽilví|áčnouvýšku
zkonlrc|Ujte
tak v nádržina Venli|u(5)
a pokud ie to nezbylné opravte ho.
Nastav,le
regu|acina t|akupřib|Žně1,5
Př] zapnutí čelpado Nedctálečďiakvnádž
V případěneopEvie|nýchzávad Vás žádáme'ábystese obÉli|ina nejb|ižší
sefo sni s|uŽbu
kllenroAL-Ko.
cz4