Samhain 2006

Transkript

Samhain 2006
V stník Pohanské federace # 1
Samhain 2006
Kulturní a spole enské akce v R
Knižní novinky
Poetický koutek
Slovo národního koordinátora
-1-
Slovo národního koordinátora
Vážení p átelé, lenové Pohanské federace,
je mi ctí se vám p edstavit jako národní koordinátor Pagan Federation
International pro eskou republiku, která doposud podléhala administraci z
Rakouska. Své funkce jsem se v rámci PFI ujal dne 1. 11. 2006 po n kolika letech
lenství v této organizaci, díky které jsem poznal mnoho nových lidí a dozv d l jsem
se spoustu neoby ejn zajímavých v cí. Doufám, že tak, jako byla PFI prosp šná
mn , bude užite ná také vám.
Jako národní koordinátor pro eskou republiku chystám p edevším pravidelné
vydávání v stníku, jehož první íslo práv tete. Dále bych rád po ádal pravidelná
neformální setkání len a p íznivc Pohanské federace, která jsou v zahrani í známa
jako „pub moot“ [ ti „pabm t“]. Pohanská federace bude podporovat také pravidelná
setkávání pohan a sp ízn ných osob zabývajících se arod jnictvím nebo magií,
která jsou známa jako Bohemian Moravian Witches’ Conferrence. S nár stem
lenské základny p edpokládám také založení eského PF chatlistu.
V sou asné dob má PFI CZ pouze n kolik málo len , p i emž eská
republika administruje také PFI Rumunsko, podobn jako d íve pat ili eští lenové
pod Rakousko.
Tento v stník, jehož skromné úvodní vydání práv tete, vám bude p inášet
p edevším, informace o aktuálním d ní, o kulturních a spole enských akcích
zam ených na pohanství a další informace. M l by se stát obdobou národních
v stník Británie, N mecka, Belgie, Nizozemí a dalších. Doufám, že vám bude jeho
vydávání ku prosp chu.
Tímto vám p eji co nejlépe prožité zimní období a svátky zimního slunovratu.
S pozdravem
Zahrada
-2-
Kulturní a spole enské akce
P EDNÁŠKA: Opomíjené pohanství v echách
21. 11. 2006 v malém sále M stské knihovny v Praze, Mariánské nám stí 1,
Praha 1. Za átek 19hod, vstupenka: 35k
Shrnutí názor na p edk es anské d jiny duchovnosti, d jinné souvislosti a
tradice pohanství uchovávané nejen ve folkloristice. Problém pok es anš ování
posvátných kamen , prolínání k es anských legend s pohanskou tradicí. Ko eny
v domí posvátnosti kamene na území ech, problematika praplastik.
P EDNÁŠKA: Tajemná Prokopova sázavská mise
28. 11. 2006 v malém sále M stské knihovny v Praze, Mariánské nám stí 1,
Praha 1. Za átek 19hod, vstupenka: 35k
Nová interpretace legend národního patrona, možnost sázavského
p edk es anského duchovního centra, nález kamenného reliéfu a možnost jeho
staroslovanské interpretace, nové pohledy na ertovu brázdu a úloha ert v boji
proti pohanství.
P EDNÁŠKA: PhDr. Ji í Waldhauser CSc.
29. 11. 2006 v Unijazzu, Jind išská 5, Praha 1 (z Václavského nám. do
Jind išské a pasáží vlevo) od 18:00 do 21:00 hodin, po ádá Bratrstvo kelt .
Výsledky nového bádání o Keltech v letech 2000 – 2005 / eský Ráj o ima
archeologie – 300 tajemných míst a jejich p íb hy
P EDNÁŠKA: Úloha posvátných kamen v duchovním sv t
5. 12. 2006 v malém sále M stské knihovny v Praze, Mariánské nám stí 1,
Praha 1. Za átek 19hod, vstupenka: 35k
Slune ní stély na Vlada i, symboly plodnosti na kamenu na kamenu v Ohrad
u Loun, kameny svatého Vojt cha, Prokopa a Ivana. Megalitický kult kamene,
kameny spojené s Pannou Marií a koncem sv ta. Sou asné um ní a kamenná
posvátnost.
KONCERT: Majerovy brzdové tabulky
7. 12. 2006 Ryba na ruby, Praha 2, Mánesova 1645/87 20:00 až 22:00,
vstupenka: 151 K
http://www.majerovky.cz, http://www.rybanaruby.net
KONCERTY: Asonance
úterý 21.11.2006
19:30, KD Gong, Praha – Vyso any
-3-
sobota 2.12.2006
16:00, zámek Jemništ u Benešova
sobota 9.12.2006
19:00, KD Mlejn, Praha - Stod lky, váno ní koncert
úterý 19.12.2006
20:00, Brno, KD Semilaso, Královo Pole, váno ní koncert
PUB MOOT: PFI CZ
13. 12., 19:00, v Praze
Je t eba se p edem p ihlásit na e-mailové adrese národního koordinátora PFI
CZ: [email protected] P ed konáním akce vám bude elektronickou poštou
sd leno místo konání akce.
KONFERENCE: BMWC 9
6. až 11. 4. 2007 neznámá lokalita
Pravidelné setkání pohan ,
arod j , šaman , okultist
a dalších.
N kolikadenní intenzivní prožitkový program, výlety do p írody, zábava. Možnost
navázat kontakty a rozší it si obzory. Více info na http://www.bmwc.org
Knižní novinky
Mýty a astrologie, Raven Kaldera / VOLVOX GLOBATOR
Doporu ená Cena: 299 K
Kniha je klí em k pochopení projevu planetárních energií
nap í znameními zv rokruhu. Tento komplexní pr vodce
zahrnuje Slunce, Lunu a planety v každém z dvanácti znamení
zv rokruhu. Každou planetu v každém znamení doprovází mýt
z nejr zn jších kultur. Defilují tu r zní bohové a bohyn ze
sv tových mytologií jako jsou egyptská, jorubská, keltská,
hinduistická, germánská, japonská i sumerská. – Pokud si chcete vytvo it profil vaší
osobnosti, vašich p átel nebo rodiny, jediné, co pot ebujete, je horoskop vašeho
narození a práv tato kniha. Kniha prohlubuje chápání dávných mýt , moderní
astrologie i vlastní duše. Je pravd podobné, že se tená v n kterém z celé ady mýt
najde a nalezne v n m ponau ení a objeví i svou vlastní astrologickou mytologii. –
Autor studuje astrologii a mytologii víc než dv desetiletí. Je šamanem, pohanským
kn zem a autorem n kolika knih.
-4-
Poutní místa jižních ech, Ji í erný / VEDUTA
Doporu ená cena: 359 K
Kniha obsahuje 183 samostatn popsaných poutních míst Jižních
ech, další jsou popsány v jejich rámci 320 stran + osm stran barevné
p ílohy. P es 350 vyobrazení, mapy, rejst ík, v p íloze vybraná poutní
místa sousedních diecézí.
Poetický koutek
Pocta Bohyni
Martin Zapletal
Ahoj Bohyn ,
jsi jak kvetoucí r že,
tvé rty jsou sladké
jak opojný med.
Máš hebké t lo
stvo ené k milování,
Do jasných o í tvých
je radost pohled t.
Jsi tajným ohn m v srdci žhnoucím,
jsi vodou co žíze mou utiší.
Jsi vítr co je vševidoucí
A zem co všechna p ání vyslyší.
Jsi inspirací veršotepc ,
jsi vidinou všech svatých v štc .
Za jediný tv j polibek bych život dal
a líbat bych t už nikdy nep estal.
-5-
Odkazy a kontakty
Stránky Pohanské federace
http://cz.paganfederation.org
Národní koordinátor pro eskou republiku
Elektronická pošta:
[email protected]
[email protected]
Poštovní doru ovací adresa:
Jakub Achrer
Oravská 15
100 00 Praha 10
V stník Pohanské federace / PFI CZ Newsletter
15. 11. 2006 / (c) 2006 – 2007 Pagan Federation International
-6-

Podobné dokumenty

curriculum vitae

curriculum vitae Gene expression profiling of acute graft-versus-host disease after hematopoietic stem cell transplantation Jan Verner, Jitka Kabathova, Alexandra Tomancova, Sarka Pavlova, Boris Tichy, Marek Mraz,...

Více

[email protected] Č.j.: 080 EX 756/09

podatelna@exekutormlboleslav.cz Č.j.: 080 EX 756/09 b/ na ú et soudního exekutora íslo 1017513931/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobo ka Mladá Boleslav, s uvedením variabilního symbolu 75609, k jistot zaplacené tímto zp sobem lze p ihlédnout je...

Více

s.28-32 - evida.cz

s.28-32 - evida.cz snad indikuje vznik hradu západního typu). Podhradí bylo roku 1269 povýšeno na m sto, v letech 1278-1290 držel Kladsko vratislavský kníže Jind ich IV., po vym ení P emyslovc je Kladsko dáváno do zá...

Více

dražební vyhláška - Exdrazby 1. kolo

dražební vyhláška - Exdrazby 1. kolo Litom icích pod .j. 16 EXE 5053/2012-7 dne 25.01.2012, kterým byl na ízen výkon exeku ního titulu, kterým je: rozhodnutí, které vydal eský telekomunika ní ú ad dne 08.12.2010 pod .j. 69510/2010-631...

Více

Věstník pohanské federace č. 8 – Lugnasadh 2008

Věstník pohanské federace č. 8 – Lugnasadh 2008 samozřejmě v Praze. Dále jsme měli možnost vydat se s Pohanskou federací na výlet, konkrétně se jednalo o Klokočské skály, kam byla během května uspořádána společná výprava. Zajímavou akcí, na kter...

Více

listopad - Hlas Pravoslaví

listopad - Hlas Pravoslaví vezmou manželky, když všechny dívky jejich kmene jsou mrtvé a ostatní Izrael se zavázal přísahou, že jim své dcery nedá? Nakonec se rozhodli: Těch šest set mužů ze skaliska v Rimónu omilostníme. Př...

Více