upozornění na rizika

Transkript

upozornění na rizika
UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA
Předmluva
Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti.
Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého vloženého kapitálu nebo jeho části. Příčin takového rizika může být
mnoho, v závislosti na struktuře konkrétního produktu. Tyto příčiny mohou být dány vlastnostmi produktu, trhu nebo emitenta. Vzhledem k tomu, že rizika nejsou
vždy předvídatelná, nelze následující výklad považovat za vyčerpávající.
Investoři by měli v každém případě věnovat zvýšenou pozornost rizikům souvisejícím s úvěrovým ratingem emitenta produktu, který vždy závisí na okolnostech daného případu.
Popis investičních produktů vychází z typické charakteristiky produktu. Rozhodujícím faktorem je vždy konkrétní struktura daného produktu. Proto následující informace nenahrazují pečlivé prostudování daného produktu investorem.
Všeobecné informace
•
•
•
•
•
•
otenciální návratnost každé investice přímo závisí na rizicích, která jsou s ní spojena. Čím vyšší riziko, tím vyšší potenciální návratnost.
P
Cenové trendy a tedy i návratnost investice mohou být ovlivněny iracionálními faktory (například náladami a názory investorů a analytiků).
Doba, po kterou se investuje, rovněž ovlivňuje míru rizika.
Cenové trendy v minulosti nejsou zárukou budoucích zisků.
Celkové riziko investičního portfolia lze zmírnit investováním do několika různých typů cenných papírů (diverzifikace rizika).
Zákazník odpovídá za placení příslušných daní ze svých investic. Zákazník je povinen posoudit daňové důsledky investice pro jeho konkrétní daňovou situaci za
pomoci daňového poradce.
• Nákup cenných papírů na marži (na úvěr) s sebou nese zvýšená rizika. Půjčenou částku je nezbytné vrátit bez ohledu na to, zda byla investice zisková. Náklady na
úvěr snižují zisky.
• Pokud se poplatky hradí v určité minimální výši, může při nízkých objemech pokynů klesat míra poměru zisku/ztráty. Příslušné poplatky jsou uvedeny na webové
stránce společnosti brokerjet.
• V závislosti na situaci na trhu lze pokyny vykonávat i po částech (postupně vykonávané pokyny). U postupně vykonávaných pokynů nedochází k poměrnému dělení
poplatků za pokyny mezi jednotlivé části. Zákazníci najdou ceník poplatků na webové stránce brokerjet.
01
Všeobecná investiční rizika
Měnové riziko
V případě transakcí v cizích měnách závisí návratnost a výnosnost investice nejen na místních výnosech cenného papíru na zahraničním trhu, ale do velké míry také
na vývoji směnného kurzu dané cizí měny a měny investora (např. eura). To znamená, že kurzovní výkyvy mohou zvýšit či snížit návratnost a hodnotu investice.
Převodní rizika
V závislosti na tom, o jakou zemi jde, mohou být cenné papíry zahraničních emitentů ohroženy dalším rizikem vyplývajícím z politických nebo kontrolních kurzovních
opatření, která mohou zkomplikovat nebo znemožnit realizaci investice. Mohou rovněž nastat problémy se zúčtováním pokynu. V případě devizových transakcí
mohou tato opatření omezit volnou směnitelnost dané měny.
Rizika související s danou zemí
Toto riziko souvisí s úvěruschopností dané země. Politická či hospodářská rizika, která existují v dané zemi, mohou mít negativní důsledky pro všechny strany, které
jsou v dané zemi usídleny.
Riziko likvidity
Obchodovatelnost (likvidita) znamená možnost kdykoliv koupit nebo prodat cenný papír nebo uzavřít pozici za dané tržní ceny. Trh s daným cenným papírem
nazýváme úzkým, pokud průměrný pokyn k prodeji (měřeno podle obvyklého objemu obchodování) způsobí viditelné změny v ceně a pokud pokyn není možné vykonat vůbec anebo pouze za podstatně nižší cenu.
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
Úvěrová rizika
Úvěrové riziko znamená možnost neplnění druhé strany, tj. neschopnost jedné strany transakce splnit své povinnosti, například výplatu dividend, úroků, splácení
splatné jistiny nebo plnit tyto závazky v celé jejich výši. Tomuto riziku se říká také riziko splácení či riziko emitenta. Tato rizika se hodnotí pomocí „ratingu“. Rating
je hodnotící stupnice používaná k vyjádření úvěruschopnosti emitenta. Rating vypracovává ratingová agentura, především na základě zhodnocení úvěrového rizika
a rizika dané země. Ratingová stupnice začíná označením „AAA” (nejlepší úvěrový rating) a končí „D“ (nejhorší úvěrový rating).
Úroková rizika
Riziko ztráty v důsledku budoucích pohybů úrokových sazeb na trhu. Vzestup úrokových sazeb na trhu sníží tržní cenu dluhopisů s pevnou sazbou, zatímco pokles
úrokových sazeb cenu dluhopisů zvýší.
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: [email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
01
Cenová rizika
Riziko nepříznivých pohybů hodnot jednotlivých investic. V případě transakcí s podmíněnou odpovědností (forwardové výměny, futures, úpis opcí apod.) je tedy nutné
poskytnout zálohu (požadavek marže) nebo další marži, což znamená vložení likvidních prostředků.
Riziko celkové ztráty
Riziko, že se investice stane naprosto bezcennou, například v důsledku toho, že jde o investici do promlčitelného práva. K celkové ztrátě může dojít především
v případě, kdy emitent cenného papíru není dále schopen hradit své závazky (je nesolventní), ať z finančních či právních důvodů.
Nákup cenných papírů na úvěr
Při nákupu cenných papírů na úvěr stoupá riziko. Úvěr je nutné splatit bez ohledu na úspěch investice. A náklady na úvěry snižují návratnost.
Podávání pokynů
Pokyny k nákupu či prodeji podané bance musejí obsahovat nejméně označení investice, množství (počet cenných papírů nebo výši jistiny), které se má nakupovat
nebo prodávat, za jakou cenu by měla být transakce provedena a po jakou dobu pokyn platí.
Vezměte prosím na vědomí, že ceny příslušného cenného papíru se mohou podstatně změnit ve váš neprospěch v době od podání pokynu a jeho vykonání na trhu.
Cenový limit
Pokud jsou pokyny z nákupu nebo prodeji podávány s pokynem „za nejlepší cenu“ (bez limitu), bude transakce provedena za nejlepší možnou cenu. V tom
případě není však jasná částka potřebné kapitálové investice / výnosů z podeje. Pokud je stanoven limit pro nákup, je omezena kupní cena a tedy i výše
použitého kapitálu. Nad tento limit se nákupy neprovádějí. Prodejní limit stanoví nejnižší přijatelnou prodejní cenu; transakce pod tento limit nebudou provedeny.
Důležité upozornění: Stop market pokyn nebude proveden, dokud cena cenného papíru nedosáhne stanoveného stop limitu. Jakmile byl pokyn proveden,
vstoupí v planost jako pokyn „za nejlepší cenu“, tedy bez cenového omezení. Skutečně získaná cena se může tedy podstatně lišit od zvoleného limitu, zejména
v případě cenných papírů na těsném trhu.
Dodatek k pokyn „stop loss“ je pokyn na trhu s cennými papíry podaný zákazníkem s cílem omezit potenciální ztráty prodejem cenných papírů za nejlepší
dostupnou cenu, pokud by cena papírů poklesla pod preferovaný limit.
Časový limit
Můžete stanovit dobu, po kterou budou pokyny platit. Doba platnosti neomezených pokynů závisí na praxi zavedené na příslušném trhu cenných papírů.
Záruka
Pojem „záruka“ může mít více významů. Prvním je závazek daný třetí stranou, nikoliv však emitentem, s cílem zajistit, že emitent splní své závazky. Dalším významem je závazek emitenta provést určité kroky bez ohledu na trend některých ukazatelů, podle nichž by se jinak stanovila výše odpovědnosti emitenta. Záruky se
mohou vztahovat i k mnoha dalším okolnostem.
Kapitálové záruky jsou obvykle vymahatelné pouze do konce období (splácení), takže během období mohou nastat cenové výkyvy (ztráty). Kvalita kapitálové záruky
závisí do velké míry na úvěruschopnosti ručitele.
Daňové otázky
Dopad investice na vaše daňové přiznání musíte posoudit ve spolupráci se svým daňovým poradcem.
Rizika na akciových trzích, zejména na sekundárních trzích (např. výhodní Evropa, Latinská Amerika, apod.)
S většinou burz na druhotných trzích neexistuje přímá komunikace, což znamená, že pokyny musejí být vyřizovány přes třetí strany. To může způsobit chyby nebo
časové prodlevy.
Na některých akciových trzích se obtížně získávají průběžné aktuální ceny, což znesnadňuje hodnocení stávající pozice zákazníka.
Pokud předmět obchodu přestane být na určité burze kotován, nemusí se již dané cenné papíry na této burze objevit. Přechod na jinou burzu může znamenat
problémy.
Na některých burzách na sekundárních trzích nemusejí obchodní hodiny odpovídat standardům západní Evropy. Krátká doba obchodování, v délce tří nebo čtyř
hodin denně, může vést k zahlcení trhu nebo k nezpracování objednávek na cenné papíry.
02
Dluhopisy / Závazkové listy / Zajištěné obligace
Definice
Dluhopisy (= závazkové listy, obligace) jsou cenné papíry, které zavazují emitenta (= dlužníka) zaplatit držiteli dluhopisu (= věřiteli, kupujícímu) úroky z vloženého
kapitálu a vyplatit mu jistinu v souladu s podmínkami dluhopisu. Kromě těchto dluhopisů v nejužším slova smyslu existují také obligace, které se od výše uvedených
charakteristik a níže uvedeného popisu podstatně odlišují. Čtenáře tímto odkazujeme především na obligace popsané v oddíle „strukturované produkty“. Zejména
v této oblasti totiž není charakter rizika produktu dán jeho názvem (dluhopis či obligace), ale specifickou strukturou produktu.
Návratnost
Výnosy z dluhopisů tvoří úroky z kapitálu a rozdíl mezi kupní cenou a cenou dosaženou při prodeji / zpětném odkupu dluhopisu.
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
Výnos je tedy možné stanovit předem, pokud je dluhopis držen až do splatnosti. U proměnlivé úrokové míry není možné stanovit návratnost předem. Pro porovnání:
roční výnosy (vycházející z předpokladu jednorázového splacení) se počítají podle mezinárodních standardů. Výnosy z dluhopisů, které podstatně překračují obvyklé
úrovně, by vždy měly vyvolat pochybnosti a otázky, přičemž možným důvodem může být zvýšené úvěrové riziko.
Cenu dosaženou při prodeji dluhopisu před jeho zpětným odkupem (tržní cena) není možné znát předem. Proto může být návratnost vyšší nebo nižší než původně
vypočtený výnos. Kromě toho je nutné z celkového výnosu odečíst případné náklady na transakci.
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: [email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
02
Úvěrové riziko
Vždy existuje riziko, že dlužník nebude schopen splnit své závazky, a to zcela nebo zčásti, například v případě jeho insolvence.
Při rozhodování o investici je proto nutné vždy zvažovat kreditní postavení dlužníka.
Úvěrový rating (hodnocení úvěruschopnosti organizace), který vydávají nezávislé ratingové agentury, může posloužit jako vodítko. Nejvyšší míra úvěruschopnosti je
hodnocena ratingem „AAA”. V případě nízkého ratingu (např. „B“ nebo „C“) je riziko nesplacení (kreditní riziko) vyšší, ale náhradou za to tyto instrumenty obvykle
vyplácejí vyšší úroky (riziková prémie). Investice s ratingem BBB nebo vyšším se obvykle nazývají „investiční stupeň“.
Cenové riziko
Pokud investor drží dluhopis do splatnosti, získá odkupní cenu, která je uvedena v podmínkách dluhopisu. Vezměte prosím na vědomí riziko předčasného vypovězení
dluhopisů emitentem v míře povolené emisními podmínkami.
Pokud je dluhopis prodán před jeho splatností, získá investor současnou tržní hodnotu. Cenu určuje poptávka a nabídka, která se řídí i současnou úrokovou mírou.
Například ceny cenných papírů s pevnou sazbou budou klesat, pokud porostou úroky
z dluhopisů se srovnatelnou dobou splatnosti. A naopak, dluhopisy získávají na hodnotě, pokud úrok z dluhopisů s podobnou dobou splatnosti klesne.
Tržní cenu dluhopisu může ovlivnit také změna v úvěruschopnosti emitenta.
V případě dluhopisů s variabilní úrokovou mírou, u nichž je úroková sazba indexována podle sazeb na kapitálovém trhu, je riziko, že úroky budou stagnovat, mnohem
vyšší než u dluhopisů, jejichž úroková sazba závisí na sazbách peněžního trhu.
Míra změny v ceně dluhopisu jako reakce na změny v úrokových sazbách je popsána ukazatelem „durace“ - délka. Durace závisí na době, která zbývá do splatnosti
dluhopisu. Čím delší doba zbývá, tím větší vliv budou mít změny v obecných úrokových sazbách na cenu, a to jak směrem nahoru, tak dolů.
Riziko likvidity
Obchodovatelnost dluhopisů závisí na několika faktorech, např. objemu emise, době zbývající do splatnosti, pravidlech trhu s cennými papíry a podmínkách na trhu.
Dluhopisy, které se obtížně prodávají nebo které nelze prodat vůbec, je nutné držet až do splatnosti.
Obchodování s dluhopisy
S dluhopisy se obchoduje na burze anebo na mimoburzovních trzích. Vaše banka vám na vyžádání sdělí nákupní a prodejní sazby některých dluhopisů.
V případě dluhopisů které jsou rovněž obchodovány na trhu s cennými papíry, se mohou ceny vytvářené na burze podstatně lišit od cen uvedených v cenových nabídkách mimo trh. Riziko slabého obchodování lze snížit stanovením limitu na pokyn.
Některé zvláštní typy dluhopisů
Doplňkové kapitálové dluhopisy
Jde o zvláštní podřízené dluhopisy emitované bankami. Úroky jsou vypláceny pouze v případě, že banka v daném roce vykázala dostatečný čistý zisk (před doplněním
rezerv). Výplata kapitálu před likvidací podléhá poměrnému odečtu čisté ztráty, která narostla během existence doplňkového kapitálového dluhopisu.
Podřízené bankovní dluhopisy
V případě likvidace nebo insolvence dlužníka získá investor své prostředky teprve poté, co byly uspokojeny všechny ostatní nepodřízené závazky dlužníka
z dluhopisů. Nároky na platbu z podřízených bankovních dluhopisů není možné započíst proti jiným nárokům emitenta.
03
Akcie
Definice
Akce jsou cennými papíry, které dokládají vlastnictví podílu na společnosti (veřejně obchodované společnosti s omezeným ručením). K základním právům akcionáře
patří podíl na zisku společnosti a právo hlasovat na schůzi akcionářů. (výjimka: preferenční akcie)
Návratnost
Výnos investic do akcií se skládá z výplaty dividend a z cenového zisku či ztráty a nelze jej s určitostí odhadovat. Dividenda představuje rozdělení zisků mezi
akcionáře v souladu s rozhodnutím schůze akcionářů. Výše dividend se vyjadřuje buď jako absolutní hodnota na akcii nebo jako procento nominální hodnoty akcie.
Výnos z dividend v poměru k ceně akcie se označuje za dividendový výnos. Obecně řečeno je dividendový výnos podstatně nižší než dividenda uvedená jako procento
nominální hodnoty.
Větší část výnosu z investic do akcií obvykle pochází z výkonu cenného papíru / cenového trendu (viz cenová rizika).
Cenová rizika
Akcie se obvykle obchodují na veřejné burze. Ceny – kurzy – se zpravidla určují každý den na základě nabídky a poptávky. Investice do akcií mohou vést k velkým
ztrátám.
Obecně řečeno, závisí kurz akcií na obchodním trendu dané společnosti i na celkovém hospodářském a politickém prostředí.
Trend kurzů akcií a tím i návratnost pro investory však mohou ovlivňovat i iracionální faktory (nálady investorů, veřejné mínění).
Pokud se emitent stane nesolventním, může dojít ke ztrátě vloženého kapitálu.
Úvěrová rizika
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
Jako akcionář jste držitelem podílu na společnosti. Vaše investice se tedy může stát bezcennou, především v případě insolventnosti společnosti.
Riziko likvidity
Obchodovatelnost může být omezená v případě akcií s úzkým trhem (především u akcií kotovaných na „neregulovaném trhu“, u obchodů na mimoburzovních trzích).
Pokud je akcie kotovaná na několika burzách, mohou vznikat rozdíly mezi její převoditelností na různých mezinárodních burzách (např. kotace americké akcie ve
Frankfurtu).
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: [email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
03
Obchodování s akciemi
Akcie se obchodují na veřejných burzách a někdy na mimoburzovních trzích. V případě obchodů na burze je nutné dodržovat pravidla příslušné burzy (obchodní
dávky, typy pokynů, vypořádání obchodů, apod.). Pokud je akcie kotována na více burzách v různých měnách (např. americké akcie kotované v eurech na Frankfurtské burze), je třeba zohlednit i devizové riziko.
04
Investiční fondy
I. Tuzemské investiční fondy
Obecně
Podílové listy v tuzemských investičních fondech (investiční certifikáty) jsou cenné papíry, které dokládají spoluvlastnictví investičního fondu. Investiční fondy
investují prostředky svěřené investory v souladu se zásadou diverzifikace rizik. Existují tři základní typy investičních fondů: dluhopisové fondy, akciové fondy
a smíšené fondy, které investují do dluhopisů i akcií. Fondy mohou investovat do domácích a/nebo zahraničních cenných papírů.
Investice domácích investičních fondů zahrnují nejen cenné papíry, ale také nástroje peněžního trhu, likvidní finanční investice, derivátové produkty a akcie
investičních fondů. Investiční fondy mohou investovat do zahraničních i domácích cenných papírů.
Fondy se dále dělí na investiční fondy (které vyplácejí dividendy), růstové fondy (nevyplácejí dividendy) a „fondy fondů“. Na rozdíl od investičních fondů růstové
fondy nevyplácejí dividendy, ale investují je zpět do fondu. Fondy fondů investují do jiných domácích anebo zahraničních fondů. Garantované fondy podléhají
závaznému závazku ručitele pověřeného fondem ohledně rozdělení dividend za určité období, vyplácení jistiny nebo výkonnosti.
Návratnost
Výplata výnosů z podílových listů se skládá z každoročních výplat (pokud nejde o fond, který nevyplácí nebo o nekumulující fond) a z trendu hodnoty podílového
listu. Trend hodnoty závisí na investiční politice uvedené v podmínkách fondu a na trendech na trhu s jednotlivými cennými papíry, které má fond ve svém
držení. V závislosti na skladbě portfolia fondu je nutné brát v úvahu příslušné informace o rizicích uvedené u dluhopisů, akcií nebo opčních listů.
Cenová rizika / ratingové riziko
Podílové listy lze obvykle kdykoliv vrátit za odkupní cenu. Ve výjimečných případech může být zpětný odkup podílových listů dočasně zastaven, dokud nebudou
prodány prostředky fondu a získán výnos z prodeje. Na stránce www.brokerjet.cz naleznete informace o poplatcích, které jsou účtovány a o datu uskutečnění
vašich nákupních a prodejních pokynů. Délka existence investičního fondu závisí na stavu fondu a obvykle není omezena. Mějte prosím na paměti, že podílové
listy se narozdíl od dluhopisů obvykle neodkupují a není tedy stanovena pevná cena zpětného odkupu. Riziko podílových listů závisí, jak již bylo uvedeno, na
uvedených investičních cílech fondu a na trendech na trhu. Nelze vyloučit ztráty. I když podílové listy lze obvykle vrátit v kteroukoliv dobu, jde o nástroje určený
pro dlouhodobé investice. Jako u akcií lze s podílovými listy obchodovat na burze. Ceny, které si vytváří daná burza, se mohou podstatně lišit od odkupní ceny. V
tomto ohledu prosím prostudujte informace o rizicích spojených s akciemi.
Daňové otázky
Zdanění příjmů z investičních fondů se liší podle typu fondu.
II. Zahraniční investiční společnosti
Zahraniční investiční společnosti se řídí zvláštní právní úpravou, která se může podstatně lišit od právní úpravy platné v České republice. Zejména ustanovení
o dohledu jsou často méně přísná než v České republice.
Mimo Českou republiku existují i uzavřené fondy a fondy řídící se právem obchodních společností, jejichž ceny jsou určovány nabídkou a poptávkou a nikoliv vlastní
hodnotou fondu, a lze je tedy zhruba srovnat s tvorbou ceny akcií.
Bez ohledu na jejich právní formu, dividendy a výnosy rozdělované zahraničními investičními společnostmi (tedy nerozdělujícími fondy), podléhají výnosy ekvivalentní
výplatě výnosu jiným daňovým předpisům.
III. Fondy obchodované na burze
Fondy obchodované na burze (ETF) představují podíly ve fondech, s nimiž se na burze obchoduje jako s akciemi. ETF obvykle tvoří koš cenných papírů (např. akcí),
který odráží složení indexu, tj. kopíruje index podílového listu pomocí cenných papírů tvořících tento index a jejich současné váhy, takže se ETF často nazývají „indexové akcie“.
Návratnost
Výnosy závisejí na cenových trendech cenných papírů zařazených do koše.
Riziko
Riziko závisí na cenných papírech zařazených do koše.
05
Nemovitostní fondy
Obecně
Nemovitostní fondy jsou zvláštní fondy vlastněné investiční společností, která pro akcionáře drží a řídí zvláštní fond. Podílové listy představují smluvní nárok na podíl
na zisku zvláštního fondu. Nemovitostní fondy investují prostředky získané od akcionářů v souladu s principem diverzifikace rizik zejména do pozemků, nemovitostí, podílů ve společnostech zabývajících se nemovitostmi a podobných holdingů a do svých vlastních stavebních projektů; drží rovněž likvidní finanční investice
(investice do likvidních aktiv), například cenné papíry a bankovní vklady. Likvidní investice slouží k úhradě platebních závazků fondů (např. z nákupu nemovitosti)
a k odkupu podílových listů.
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
Návratnost
Celkové výnosy nemovitostních fondů z pohledu akcionáře spočívají jednak v každoroční výplatě dividend (pokud je fond rozděluje a nereinvestuje) a jednak
v cenovém trendu vypočtené hodnoty fondu. Výnos není možné určit předem. Výkonnost nemovitostního fondu závisí na investiční politice stanovené v pravidlech
fondu, tržních trendech, na jednotlivých nemovitostech, které fond drží a na dalších složkách fondu (cenné papíry, zůstatky v bankách). Předchozí výkony nemovitostního fondu nenaznačují jeho výkony v budoucnu.
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: [email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
04
Nemovitostní fondy jsou vystaveny rizikům snížené návratnosti mimo jiné z důvodu nízké obsazenosti budov. Zejména u vlastních stavebních projektů fondů mohou
nastat problémy s jejich prvním pronájmem. Nízká obsazenost má negativní vliv na hodnotu nemovitostního fondu a vede ke snížení vyplácených dividend. Investice
do nemovitostních fondů mohou také vést k částečné ztrátě vloženého kapitálu.
Nemovitostní fondy rovněž investují prostředky a hotovost na účtech do dalších forem investic, zejména do úročených cenných papírů. Tato část majetku fondu je
proto vystavena specifickým rizikům, která postihují vybranou formu investice. Pokud nemovitostní fondy investují do zahraničních projektů mimo Českou republiku,
je akcionář vystaven rovněž kurzovním rizikům, neboť tržní hodnota a návratnost těchto zahraničních investic se při výpočtu ceny emise nebo odkupu podílových
listů převádí na koruny.
Cena / oceňovací rizika
Podílové listy je obvykle možné kdykoliv vrátit za odkupní hodnotu. Mějte prosím na paměti, že u nemovitostních fondů může zpětný odkup podílových listů podléhat
omezením. Ve výjimečných případech může být zpětný odkup dočasně zastaven, dokud nebude prodán majetek nemovitostního fondu a získán výnos z prodeje.
Pravidla fondu mohou stanovit, že v případě vrácení velkého počtu podílových listů lze zastavit zpětný odkup až na dobu dvou let. V takovém případě nemůže fond
během tohoto období vyplácet cenu zpětného odkupu. Nemovitostní fondy se obvykle klasifikují jako dlouhodobé investiční projekty.
06
Opční listy
Definice
Opční listy jsou cenné papíry, s nimiž není spojena výplata úroků ani dividend a které držiteli zaručují právo nakoupit (call warrants) nebo prodat (put warrants)
určité podkladové aktivum (např. akcie) za dříve pevně stanovenou cenu (realizační cena).
Návratnost
Osoba kupující nákupní opci si zajistila kupní cenu podkladového aktiva. Výnos získá, pokud tržní cena tohoto aktiva překročí stanovenou realizační cenu, kterou má
zaplatit investor. Držitel opčního listu pak může podkladový instrument nakoupit za uplatněnou cenu a okamžitě jej prodat za současnou tržní cenu.
Zvýšení ceny podkladového aktiva povede obvykle také k poměrnému procentuálnímu nárůstu ceny opčního listu (pákový efekt). Většina držitelů listů proto dosahuje
výnosu prodejem opčních listů.
To platí i obráceně pro prodejní opce. Jejich hodnota obvykle stoupne, pokud poklesne hodnota podkladových aktiv.
Výnosnost transakce s opčními listy nelze stanovit předem.
Maximální ztráta je omezena výší vloženého kapitálu.
Cenová rizika
Riziko spojené s obchody s opčními listy spočívá v možnosti, že v době mezi nákupem a datem splatnosti opčního listu se bude cena podkladového aktiv vyvíjet
odlišně od očekávání v době jeho nákupu. V nejhorším případě může být ztracen veškerý vložený kapitál.
- Volatilita podkladového aktiva (míra pohybu marže očekávaná v době nákupu a zároveň nejdůležitější vstup pro určení správnosti ceny opčního listu). Vysoká
volatilita obvykle znamená vyšší cenu opčního listu.
- Čas do splatnosti (čím delší splatnost, tím vyšší je cena).
Snížení volatility nebo zkracující se doba do splatnosti mohou způsobit stagnaci nebo propad ceny opčního listu – a to i když jsou očekávání ohledně cenového
trendu podkladového aktiva splněna.
To znamená, že i když se cena podkladového aktiva nemění, může hodnota opčního listu klesat. Vzhledem k omezené životnosti opčního listu se jeho hodnota v čase
každý den mění. Časová hodnota přirozeně klesá rychleji s blížící se dobou splatnosti, dokud nedosáhne nuly. Vysoká časová hodnota může snížit vaše očekávané
zisky a zvýšit riziko ztráty.
Opční listy s negativní časovou hodnotou nezaručují, že se jejich hodnota změní na kladnou a nelze proto očekávat zisk bez rizika.
Klientům obecně radíme nenakupovat opční listy, jejichž platnost v krátké době vyprší. Nákup opčních listů s vysokou volatilitou pro vás investici zdražuje a je tedy
vysoce spekulativní, stejně jako nákup opčního listu s vysokým pákovým efektem.
Rizika spojená s pákovým efektem:
Opční listy obvykle reagují na změny v ceně podkladového aktiva neúměrně vysokým výkyvem. To umožňuje na jedné straně vysoké výnosy, ale také riziko ztráty.
Pákový efekt spojený s opčními listy funguje oběma směry. Čím vyšší je pákový efekt opčního listu, o to riskantnější investici jde. Pákový efekt vzniká především
v případě opčních listů, u nichž je velmi krátká doba do splatnosti.
Rizika spojená s měnovými opčními listy:
Při investicích do měnových opčních listů se vystavujete devizovým rizikům. Pokud realizujete měnový opční list, platby z opčního práva mohou být také vystaveny
měnovým rizikům.
Zakoupený opční list může zaniknout jako bezcenný a vy utrpíte ztrátu veškerých prostředků, pokud
- Se trh bude vyvíjet nepříznivě a opční list se stane bezcenným ještě před uplynutím doby jeho platnosti;
- Nevyužijete práv spojených s opčním listem.
V takovém případě přijdete o vložený kapitál (kupní cena opčního listu) a všechny související transakční náklady.
Riziko likvidity
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
Opční listy se obvykle emitují jen v malém množství, což zvyšuje riziko likvidity pro investory. Vzhledem k tomu mohou jednotlivé opční listy podléhat zvláště silným
cenovým výkyvům.
Obchod s opčními listy
S opčními listy se obchoduje na burzách i na mimoburzovních trzích. V mnoha případech je rozdíl mezi kupní a prodejní cenou opčního listy vyšší u obchodů na
mimoburzovních trzích. Jde o rozdíl na váš účet.
U obchodů na burze je třeba mít na paměti, že jde o trh s velmi nízkou likviditou.
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: [email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
05
Podmínky u opčních listů
U opčních listů neexistují standardizované podmínky. Je proto bezpodmínečně nutné zajistit si úplné informace o přesných podmínkách u každého opčního listu.
Jde zejména o:
Styl realizace:
Lze opční list uplatnit kdykoliv během jeho platnosti (americká opce), anebo pouze po vypršení doby platnosti (evropská opce)?
Poměr úpisu:
Kolik opčních listů je třeba ke získání podkladového aktiva?
Realizace:
Získání podkladového aktiva nebo vyrovnání v hotovosti?
Platnost:
Kdy opční právo zaniká? Mějte prosím na paměti, že vaše banka opční list nebude realizovat, pokud jí k tomu nedáte výslovný příkaz!
Poslední den obchodování:Datum, které obvykle nastává o něco dříve než datum ukončení platnosti opčního listu, takže nelze spoléhat na to, že až do konce
platnosti bude možné opci prodat.
Při investování do opčních listů byste měli zvážit následující okolnosti:
- Ujistěte se, že pro opční list, který plánujete koupit, existuje dostatečně likvidní trh;
- Z bezpečnostních důvodů omezte své pokyny, abyste se vyhnuli riziku, že budou provedeny za cenu, která se zdaleka neblíží tržní úrovni;
- Než budete investovat do opčního listu, zvažte nálady na trhu s podkladovým aktivem. Vývoj opčního listu sleduje vývoj podkladového aktiva.
- Jedinou příležitostí k zisku, kterou obvykle u opčních listů máte, je růst ceny opčního listu.
- Vzhledem k tomu, že s opčními listy není spojeno právo na dividendy či úroky, nebudou vám případný pokles ceny kompenzovat další výnosy.
- Neustále sledujte pozici svého opčního listu, abyste byli schopni včas zareagovat v případě vysoce volatilního trhu a vyhnuli se tak (úplné) ztrátě.
- Zjistěte si, zda lze opci realizovat kdykoliv během jeho platnosti (americká opce), anebo pouze po vypršení doby platnosti (evropská opce).
- Zjistěte, kolik opčních listů je třeba ke získání podkladového aktiva.
- Zjistěte si, zda při využití obdržíte pokladové aktivum, nebo výplatu v hotovosti.
- Vždy sledujte datum platnosti opčního práva, protože vaše banka nebude realizovat opční práva, pokud jí k tomu nedáte výslovný příkaz.
Náklady vznikající v souvislosti s nákupem či prodejem opčních listů
Dále je nutné zvážit další náklady spojené s nákupem a prodejem opčních listů (poplatky za nákup/prodej). V extrémních případech mohou vedlejší náklady
překročit cenu vašeho opčního listu. Náklady vznikají i při využití opčních listů. Proto si prosím zjistěte vedlejší náklady dříve, než budete do opčních listů investovat. To je jediný způsob, jak můžete vypočítat změnu hodnoty, k níž musí u podkladového aktiva nebo opčního listu dojít, aby vám přinesly zisk. Čím vyšší jsou tedy
vedlejší náklady při koupi opčního listu, tím později se vám vrátí náklady na jeho nákup a začnete vydělávat. Pokud se cena nebude vyvíjet podle očekávání, budou
vaše ztráty samozřejmě vyšší o vedlejší náklady.
07
Strukturované produkty
„Strukturované investiční nástroje“ jsou investiční nástroje, u nichž není výnos a/nebo výplata kapitálu obvykle daná pevnou
částku, ale závisí na určitých budoucích událostech nebo vývoji. Tyto investiční nástroje mohou být navíc strukturovány tak, že
je emitent může vypovědět předčasně, pokud produkt dosáhne cílové hodnoty; v takovém případě mohou být vypovězeny i
automaticky.
Tento oddíl popisuje jednotlivé typy produktů. Při popisu těchto typů produktů budeme používat generické pojmy, ale tyto pojmy
nejsou na trhu používány jednotně. Vzhledem k mnoha možnostem propojení, kombinace a výplat u těchto investičních nástrojů
se vytvořilo velké množství různých struktur, jejichž názvy zde použité nemusejí vždy přesně sledovat tyto struktury. Z tohoto
důvodu je vždy nezbytné prostudovat konkrétní podmínky vztahující se k produktu.
Rizika
1. Pokud podmínky upravují výplatu úroků nebo dividend, může výplata záviset na budoucích událostech nebo vývoji (indexech, koších, jednotlivých akciích,
určitých cenách, komoditách, cenných kovech, apod.) a výplata proto může být v budoucnu snížena nebo zastavena.
2. Splátky jistiny mohou záviset na budoucích událostech nebo vývoji (indexech, koších, jednotlivých akciích, určitých cenách, komoditách, cenných kovech,
apod.) a mohou proto být v budoucnu sníženy nebo zastaveny.
3. U plateb úroků, dividend i u splátek jistiny je nezbytné vzít na vědomí úroková rizika, měnová rizika, rizika související se společností, sektorem či jednotlivou
zemí a úvěrová rizika (a možnost neexistence práv zajištěných věřitelů a nemožnost oddělit a získat aktiva, která nejsou součástí konkursní podstaty), jakož
i rizika daňová.
4. Rizika uvedená v odst. 1) až 3) výše mohou způsobovat silné cenové výkyvy (cenové ztráty) po dobu platnosti instrumentu, a to bez ohledu na případné záruky
úroků, výnosů či jistiny; tato rizika mohou rovněž znesnadňovat či dokonce znemožňovat prodej instrumentu před jeho splatností.
Hotovostní nebo akciové dluhopisy (opak konvertibilních dluhopisů)
Skládají se ze složek, jejichž riziko nese osoba kupující dluhopis:
Investor kupuje dluhopis (jeho složku), jehož úroková sazba obsahuje opční prémii. Tato struktura tedy umožňuje vyšší úrokovou sazbu než u srovnatelných
dluhopisů se stejnou dobou splatnosti. Dluhopis může být splacen v hotovosti nebo v akciích v závislosti na cenovém trendu podkladové akcie (akciová složka).
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
Osoba kupující dluhopis tedy vystavuje opci na prodej (opční složka), jejímž prostřednictvím třetí straně prodá právo prodat akcie osobě kupující dluhopis; tím souhlasí s přijetím důsledků v případě změny cen směrem, který neodpovídá jejím zájmům.
Osoba kupující dluhopis nese riziko cenových trendů; výměnou za to však získává prémii, jejíž výše závisí v podstatě na volatilitě podkladových akcií. Pokud nejsou
dluhopisy drženy do splatnosti, zvyšuje se riziko ještě o úrokové riziko. Změna v úrokové sazbě ovlivní cenu dluhopisů a tedy i čistý výnos dluhopisu vzhledem k době
jeho splatnosti.
Viz rovněž příslušné upozornění o rizicích v oddíle o úvěrových rizicích, úrokových rizicích a cenových rizicích u akcií.
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: [email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
06
Cenné papíry na bázi cenového rozpětí (průběžné swapy v době splatnosti)
Tyto produkty, které jsou strukturovány jako dluhové cenné papíry, zprvu obsahují pevný kupón. Po uplynutí období s pevnou úrokovou sazbou se sazba u produktů
mění na variabilní. Kupón, který bývá roční, závisí na stávající úrokové situaci (např. úrokové křivce). Kromě toho mohou tyto produkty obsahovat variantu cílového
úroku, tj. produkt je vypovězen předčasně při dosažení předem dané úrokové sazby.
Návratnost:
Ve fázi fixní úrokové sazby investor obvykle získá vyšší kupón než u obyčejných dluhopisů na trhu. Ve fázi variabilního úroku má investor příležitost získat vyšší
kupóny než u dluhopisů s pevně stanovenou sazbou.
Riziko:
Před splatností může dojít k výkyvům v tržní ceně. Tyto výkyvy mohou být značné, v závislosti na trendu úrokových sazeb.
Záruční listy
Při dosažení splatnosti se vyplácí původní nominální hodnota záručního listu anebo určité procento této hodnoty, a to bez ohledu na výkonnost podkladového aktiva
(„minimální odkupní cena”).
Návratnost:
Maximální výnos, který lze získat z výkonnosti podkladového cenného papíru, může omezit maximální odkupní cena nebo jiná omezení účasti na výkonech
podkladového cenného papíru, které jsou stanoveny v podmínkách listu. Investor nemá nárok na dividendy či podobné výplaty z podkladových cenných papírů.
Riziko:
Hodnota listu může před jeho datem splatnosti poklesnout pod dohodnutou minimální odkupní cenu před splatností. V době splatnosti bude však hodnota
obvykle na úrovni minimální odkupní ceny. Minimální odkupní cena závisí na úvěruschopnosti emitenta.
Diskontní listy
V případě diskontních listů získává investor podkladový cenný papír (např. pokladové akcie nebo index) se slevou ze současné ceny (bezpečnostní pásmo), ale jeho
podíl na růstu podkladového aktiva je výměnou za to omezen určitým stropem (strop nebo referenční cena). V době splatnosti má emitent možnost odkoupit listy za
maximální hodnotu (strop) nebo předat akcie anebo, pokud je podkladovým aktivem index, hotovostní platbu v hodnotě indexu.
Návratnost:
Rozdíl mezi sníženou kupní cenou podkladového aktiva a cenovým stropem představuje možný výnos.
Riziko:
Pokud cena podkladového cenného papíru prudce poklesne, budou v době splatnosti instrumentu předány akcie (ekvivalentní hodnota předaných akcií bude
v té chvíli pod kupní cenou). Protože je možné poskytnutí akcií, je nutné vzít v úvahu i upozornění platné pro akcie.
Bonusové listy
Bonusové listy jsou dluhové cenné papíry, ze kterých se při splnění určitých požadavků vyplácí kromě nominální hodnoty při splatnosti i bonus nebo zhodnocená
cena podkladového cenného papíru (jednotlivé akcie nebo indexy). Splatnost bonusových listů je pevně daná. Podmínky listů obvykle stanoví výplatu hotovosti nebo
poskytnutí podkladového cenného papíru v době splatnosti. Typ a cena odkupu při splatnosti závisejí na cenových pohybech podkladového cenného papíru.
Pro bonusové listy jsou stanoveny tři úrovně: počáteční úroveň, limit pod počáteční úrovní a bonusová úroveň nad počáteční úrovní. Pokud podkladový cenný papír
spadne na limit nebo pod něj, bonus propadá a listina bude splacena za cenu podkladového cenného papíru. Jinak se minimální cena odkupu odvíjí od bonusové
úrovně. Když list dosáhne splatnosti, je vyplacen bonus a částka původně zaplacená za nominální hodnotu listu.
Návratnost:
S bonusovým listem investor získává nárok na platbu ze strany emitenta ve výši určené výkonností podkladového cenného papíru.
Riziko:
Riziko závisí na podkladovém cenném papíru. Pokud se emitent dostane do konkursu, nemá investor z titulu podkladového cenného papíru práva zajištěného
věřitele ani nárok na oddělení a výplatu aktiv, která nejsou součástí konkursní podstaty.
Indexové listy
Indexové listy jsou dluhové nástroje (obvykle veřejně kotované), které dávají investorovi příležitost získat podíl na určitém indexu, aniž by musel vlastnit cenné papíry,
které index tvoří. Podkladový index je obvykle zastoupen v poměru 1:1; změny v příslušném indexu se zohledňují.
Návratnost:
S indexovým listem investor získává nárok na peněžitou platbu od emitenta ve výši, která závisí na úrovni podkladového indexu. Výnos závisí na výkonnosti
podkladového indexu.
Riziko:
Riziko závisí na cenných papírech, které index tvoří.
Pokud se emitent dostane do konkursu, nemá investor z titulu podkladového cenného papíru práva zajištěného věřitele ani nárok na oddělení a výplatu aktiv,
která nejsou součástí konkursní podstaty.
Basket certifikáty
Jde o dluhové nástroje, které nabízejí investorům příležitost získat podíl na výkonnosti určitých cenných papírů z daného koše, aniž by je musel vlastnit. Složení
koše podkladových cenných papírů určuje emitent. Jednotlivé cenné papíry v koši mohou mít stejnou nebo různou váhu. Složení může být ve stanovenou dobu (např.
jednou ročně) upravováno.
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
Knock-out certifikáty (Turbo certifikáty)
Pojem „knock-out certifikáty“ znamená listy dokládající právo prodat nebo koupit určitý podkladový cenných papír za určitou cenu, pokud do data splatnosti tento
podkladový cenný papír nedosáhne určité hranice (knock-out hranice). Pokud této mezní hranice dosáhne, dochází k předčasnému ukončení platnosti listu a většina
investice je obvykle ztracena. V závislosti na cenovém trendu podkladového cenného papíru rozlišujeme mezi knock-out long certifikáty, které se prodávají na býčím
trhu, a knock-out short certifikáty, které jsou zvlášť určeny pro medvědí trh. Kromě obvyklých knock-out certifikátů se vydávají i certifikáty s pákovým efektem, které
se obvykle nazývají „turbo certifikáty“ (nebo certifikáty s pákovým efektem).
Pokud cena podkladových cenných papírů stoupne, hodnota turbo certifikátů se zvyšuje disproporcionálně, a to díky pákovému (turbo) efektu; to však platí
i opačným směrem. Při menších investicích je možné získat vysoké zisky, avšak rizika jsou tu také vysoká.
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: [email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
07
Návratnost:
Výnos lze získat v případě, že existuje příznivý rozdíl mezi pořizovací nebo tržní cenou a realizační cenou (což umožňuje koupit podkladové cenné papíry za nižší
realizační cenu nebo je prodat za vyšší realizační cenu).
Risk:
Pokud je před dosažením splatnosti dosažen knock-out limit, platnost listu končí a list se stává bezcenným, anebo je vyplacena pouze odhadovaná zbytková
hodnota (produkt je „knock-outován”). U některých emitentů ke knock-outu certifikátu stačí, když cena dosáhne úrovně knock-outu během obchodovacího dne
(intraday). Čím blíže je současná cena na akciovém trhu realizační ceně, tím větší je pákový efekt. Zároveň však stoupá riziko, že cena spadne pod knock-out
hranici a list se stane bezcenným nebo bude vyplacena jen odhadovaná zbytková hodnota.
Spread certifikáty
Spread certifikáty nabízejí investorům možnost nepoměrného podílu na výkonech podkladových cenných papírů v očekávání změny ceny akcií nebo indexu v určitém
cenovém rozpětí (spreadu) daného počáteční a končenou hranicí.
Návratnost:
Výnosy mohou být výsledkem podílu, který je disproporcionální k výkonům podkladového cenného papíru.
Risk:
Pokud konečná cena stanovená v rozhodný den nedosahuje počáteční hranice, bude certifikát představovat pouze cenu podkladového cenného papíru. Pokud
cena nedosáhne konečného bodu, získá investor v době splatnosti maximální pevně danou odkupní cenu a nemá nárok na podíl na zvýšení ceny.
Twin Win certifikáty
Když Twin Win certifikáty dospějí do splatnosti, emitent vyplatí odkupní cenu, která závisí na výkonnosti podkladového instrumentu. U certifikátů je stanovena hranice. Obecně platí, že pokud cena nedosáhne nebo klesne pod bariéru danou pro Twin Win certifikát před datem splatnosti, získává investor podíl na absolutní výkonnosti podkladového instrumentu ze základní ceny stanovené emitentem; to znamená, že i cenové ztráty podkladové investice mohou vést k ziskům z těchto papírů.
Pokud cena dosáhne nebo klesne pod hranici bariéry dané pro Twin Win certifikát před datem splatnosti, bude certifikát odkoupen nejméně za cenu rovnající se
stávajícímu cenovému trendu podkladového instrumentu. Emitent může stanovit, že nad základní cenou získávají investoři disproporcionální podíl na výkonnosti
podkladového instrumentu. Maximální odkupní cena však může být omezena.
Návratnost:
Pokud cena nedosáhne bariéry, může mít investor zisk i z negativního vývoje podkladové investice, neboť on má podíl na absolutních výkonech; cenové ztráty
u podkladového instrumentu tedy mohou představovat i zisk. Certifikát může reagovat s vyšší nebo nižší silou na výkyvy v ceně podkladového instrumentu
v závislosti na různých ovlivňujících faktorech (např. volatilita podkladového instrumentu, čas do splatnosti, vzdálenost podkladového instrumentu od bariéry).
Risk:
Twin Win certifikáty jsou rizikové investiční nástroje. Pokud se ceny cenných papírů, které jsou podkladem Twin Win certifikátů, nepříznivě změní, může být
ztracen veškerý vložený kapitál nebo jeho velká část.
Expresní certifikáty
Expresní certifikát umožňuje investorovi podílet se na výkonnosti podkladového instrumentu s možností předčasného odkupu. Pokud v některý rozhodný den
podkladový instrument splňuje spouštěcí kritérium stanovené emitentem, dochází k předčasnému ukončení platnosti certifikátu a ten je automaticky odkoupen
emitentem za cenu platnou v daný rozhodný den.
Pokud podkladový instrument nesplní stanovené spouštěcí kritérium ani v konečný rozhodný den, je certifikát odkoupen za uzavírací cenu cenného papíru, který je
pokladem certifikátu, stanovenou ke dni splatnosti/konečnému rozhodnému dni.
V případě, že emitent stanoví bariéru na začátku emise certifikátu a cena podkladového instrumentu této bariéry během sledovaného období nedosáhne ani ji
nepřekročí, bude certifikát odkoupen za cenu nejméně rovnou minimální odkupní ceně stanovené emitentem.
Návratnost:
Expresní certifikáty nabízejí možnost předčasné realizace kladných výnosů podkladových instrumentů. I když není dosaženo stanoveného spouštěcího kritéria,
může být vyplacena minimální odkupní cena, pokud nebylo dosaženo bariéry či pokud bariéra nebyla prolomena.
Certifikát může reagovat s vyšší nebo nižší silou na výkyvy v ceně podkladového instrumentu v závislosti na různých ovlivňujících faktorech (např. volatilita
podkladového instrumentu, čas do splatnosti, vzdálenost podkladového instrumentu od bariéry).
Riziko:
Expresní certifikáty jsou rizikové investiční nástroje. Pokud se cena cenných papírů, které jsou podkladem expresních certifikátů, nepříznivě změní, může být
ztracen veškerý vložený kapitál nebo jeho velká část.
Pákové produkty
Pákové produkty jsou také často nazývány certifikáty, ale je důležité podotknout, že tyto produkty nejsou s ostatními investičními produkty srovnatelné pokud jde
o poměr rizik a příležitostí. Na druhou stranu umožňuje pákový efekt investorům získat disproporcionální podíl na cenových pohybech podkladového cenného papíru
s minimální investovanou částkou a tím i vysoké zisky. Na druhou stranu musejí přijmout vyšší riziko naprosté ztráty.
Pákové produkty kombinují výhody futures a opčních listů. Stejně jako futures, odrážejí téměř dokonale cenové pohyby podkladového instrumentu. Komplexní
výpočty opčních parametrů tedy téměř nejsou potřebné.
Pákové produkty v podstatě mají stanovený knock-out limit. U býčích cenných papírů je tato bariéra nastavena pod současnou cenovou úrovní a u medvědích nad.
Pokud cena akcií stoupne nad (krátké) nebo klesne pod (dlouhé) tuto bariéru během platnosti instrumentu, ztrácí smlouva na hodnotě anebo je investorovi vyplacena pouze zbytková hodnota. Způsoby výplaty se různí a jsou uvedeny v prospektu produktu.
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
U produktů využívajících pákového efektu se pravděpodobná cena stanoví celkem snadno: u dlouhých pákových produktů se uplatněná cena odečte od ceny podkladového instrumentu; u krátkých pákových produktů se cena podkladového instrumentu odečte od uplatněné ceny, vždy se zohledněním poměru úpisu. K tomuto
rozdílu jednoduše přičtěte příplatek, respektive odečtěte slevu.
Stanovení ceny dlouhých/býčích pákových produktů
(cena podkladového aktiva – uplatněná cena) * poměr úpisu + příplatek
Stanovení ceny krátkých/medvědích pákových produktů
(uplatněná cena - cena podkladového aktiva) * poměr úpisu – sleva
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: [email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
08
Příplatek představuje náhradu za náklady na financování, které plynou především z úrokových zisků v důsledku malého objemu použitého kapitálu v porovnání
s přímou investicí. Naopak u krátkých pákových produktů dostává investor slevu, protože podkladový instrument je prodán, ale pouze malá část celkové hodnoty je
získána okamžitě. Sleva kompenzuje investorovi ušlé příjmy z úroků. Jak příplatek tak slevy během života instrumentu postupně klesají. Výše příplatku a slevy závisí
na vývoji úrokových sazeb na trhu.
08
Zajišťovací (hedge) fondy
(Hedge fondy, hedge fondy fondů, indexové listy hedgeových fondů a další produkty se zajišťovací strategií jako podkladovou investicí)
Obecné informace
Hedge fondy jsou fondy podléhající velmi malým nebo žádným zákonným a dalším omezením co do zásad investování. Jejich cílem je využívat veškeré formy investic
ke zvýšení svého kapitálu prostřednictvím alternativních a někdy i neprůhledných investičních strategií.
Příklady investičních strategií:
Dlouhé/krátké:
Nakupují se podhodnocené cenné papíry a nadhodnocené cenné papíry se zároveň prodávají.
Na základě události:
Cílem je využívat určitých událostí v podnicích, například fúzí, akvizic, reorganizace či konkursu.
Globální makro:Tento styl se pokouší využívat makroekonomických analýz důležitých hospodářských a politických trendů s cílem nalézat
a využívat nedostatků ve fungování trhu.
Hedgeové fondy fondů jsou fondy, které investují do jednotlivých hedgeových fondů. Indexové listy hedge fondů jsou dluhové cenné papíry, jejichž cena a výkonnost
obvykle závisejí na průměrném trendu několika hedgeových fondů, které jsou sloučeny do jednoho indexu s cílem poskytnout základ pro výpočet. Hedgeové fondy
fondů a indexové listy hedge fondů nabízejí investorům výhodu lepší diverzifikace rizik.
Návratnost a složky rizik
Hedgeové fondy nabízejí příležitost velmi vysokých výnosů, avšak riziko ztráty investovaného kapitálu je stejně vysoké. Trendy cen produktů hedgeových fondů
ovlivňují především následující faktory, které vedou ke vzniku příležitostí a rizik:
- Trendy u hedgeových fondů bývají nezávislé na trendech mezinárodních akciových a dluhopisových trhů; v závislosti na strategii hedgeového fondu může být
obecný tržní trend přehnaný nebo vést k silnému trendu v opačném směru.
- Trendy hedgeových fondů jsou ovlivněny především jejich podílem na trhu.
- Vzhledem ke svým složkám mohou být aktiva hedgeových fondů značně volatilní, což znamená, že ceny akcií mohou v krátké době podléhat značným výkyvům
směrem nahoru i dolů. V extrémních případech mohou nezajištěné produkty hedgeových fondů vést k naprosté ztrátě.
- Zaměření se pouze na jednu nebo omezený počet strategií zvyšuje riziko – toto riziko lze omezit pomocí diverzifikace v případě hedgeových fondů fondů nebo
indexových listů hedgeových fondů.
- Správce fondu fondů vybírá jednotlivé fondy a jejich složení v souladu s požadovaným profilem rizik a návratnosti fondu nebo podle systému rozdělování investic mezi jednotlivé země a sektory, které určuje indexový výbor.
- Není možné, aby podkladové hedgeové fondy byly pro správce/indexový výbor fondu fondů za všech okolností dokonale průhledné.
Riziko likvidity
Jelikož hedgeové fondy vyžadují komplexní strategii a je obtížné je řídit, trvá u nich déle stanovit cenu produktu než u tradičních fondů. Produkty hedgeových fondů
jsou proto méně likvidní než tradiční fondy. Kurzy se obvykle stanovují jednou měsíčně,
nikoliv denně, takže akcie je často možné odkoupit pouze jednou za měsíc. Aby mohl investor v té době vrátit akcie, musí svůj úmysl vrátit své akcie ohlásit
neodvolatelně s dostatečným předstihem před datem odkupu. Kurz akcií se může od doby oznámení úmyslu vrátit akcie a datem odkupu podstatně změnit, ale
investor z těchto kurzových změn nemůže těžit, neboť jeho prohlášení úmyslu je neodvolatelné. Konkrétní podmínky odkupu závisejí na daném produktu. Omezená
likvidita jednotlivých fondů a instrumentů může tedy snižovat převoditelnost produktů hedgeových fondů.
09
Instrumenty peněžního trhu
Definice
K nástrojům peněžního trhu patří certifikované investice a půjčky peněžního trhu, například depozitní certifikáty, globální obligace, cenné papíry i obligace se splatností do pěti let u jistiny a až jednoho roku u pevně dané úrokové sazby. Transakce na peněžním trhu zahrnují i skutečné odkupové transakce a dohody.
Návratnost a složky rizik
Návratnost a složení rizik u nástrojů peněžního trhu jsou do velké míry stejné jako u dluhopisů/obligací. Rozdíly jsou hlavně v riziku likvidity.
Riziko likvidity
U instrumentů peněžního trhu neexistují organizované sekundární trhy. Proto nelze zaručit, že tyto nástroje půjdou snadno prodat
Riziko likvidity ustupuje do pozadí, pokud emitent zaručí výplatu investovaného kapitálu v kteroukoliv dobu a pokud je dostatečně důvěryhodný, aby svůj závazek
mohl splnit.
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
Nástroje peněžního trhu – stručné vysvětlení
Depozitní certifikáty
cenné papíry peněžního trhu emitované bankami, obvykle se splatností 30 až 360 dnů.
Veřejné obligace
cenné papíry peněžního trhu emitované bankami, obvykle se splatností do 5 let.
Cenné papíry
krátkodobé cenné papíry peněžního trhu vydávané velkými firmami, obvykle se splatnosti 5 až 270 dnů.
Globální obligace
varianta cenných papírů, které umožňují emisi cenného papíru zároveň v USA a na trzích v Evropě.
Obligace
krátkodobé nástroje kapitálového trhu, obvykle se splatností do 1 až 5 let.
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: hel[email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
09
10
Rizika spojená s futures a forwardy
U (individuálních) forwardů (např. smluv o forwardové sazbě) činíte závazek nakoupit a uhradit cenu nebo prodat a dodat určité plnění (např. cizí měnu), a to
v předem danou dobu nebo do dané lhůty, a za danou cenu, anebo udržovat anebo vyplácet pevně stanovenou úrokovou sazbu po určené časové období.
Riziko u tohoto typu investic spočívá v případě zajišťovacích transakcí v tom, že můžete mít po uplynutí stanoveného období možnost prodat nebo nakupit podkladové aktivum za (mnohem) výhodnější cenu a u otevřených transakcí, v tom že budete muset prodat nebo nakoupit za (mnohem) méně výhodných podmínek
nebo že budete muset zvýšit objem marže kvůli vyšším nebo nižším úrokovým sazbám. Pokud se navíc hodnota (cena) podkladového aktiva (např. cizí měny,
dluhopisů, úrokových sazeb) nevyvíjí v souladu s očekáváním, může být vaše potenciální ztráta mnohem vyšší než původně vložený kapitál (marže) vzhledem k tomu,
že musíte navýšit marži nebo přijmout další závazky ke koupi či dodávce.
To obecně platí i pro futures, která však jsou – díky tomu, že jsou standardizovaná – obchodovatelná a lze je proto prodat. Uzavření pozice futures může na
některých trzích a v případě neobvykle velké objednávky vést ke citelným a nevýhodným cenovým výkyvům. (Myslí se tím pokyny s cílem manipulovat s cenou).
11
Rizika spojená se swapy
U swapových transakcí jde o výměnu aktiv (v případě devizových swapů, měnových swapů za určité časové období; cena však zůstává na 100 %), práv nebo povinností
(v případě úrokových swapů, výměna pevné úrokové sazby za variabilní a opačně) po určité časové období. Hrozí zde riziko, že vyměněné aktivum budete v době
splatnosti schopni prodat nebo koupit za (mnohem) výhodnější cenu nebo že získané nebo zaplacené úroky budou nižší/vyšší, než jste očekávali.
12
Rizika spojená s opcemi
Když kupujete opci, získáváte omezené právo koupit (call) nebo prodat (put) podkladové aktivum (např. cenné papíry, devizy, apod.) za pevně danou (uplatněnou) cenu
nebo (u úrokových opcí) požadovat výplatu v hotovosti vypočtenou podle kladného rozdílu mezi uplatněnou cenou a tržní cenou v okamžiku využití opce.
Hodnota (cena) opce závisí na uplatněné ceně, výkonnosti a volatilitě podkladového aktiva, splatnosti, úrokové struktuře (náklady na financování) a na situaci na
trhu. Vložený kapitál (opční prémie) tedy v době splatnosti může být naprosto bezcenný.
Upsáním opce přijímáte závazek dodržet práva kupce opce. Pokud se hodnota (cena) podkladového aktiva nevyvíjí v souladu s vašimi očekáváními, potenciální ztráta
může být neomezená.
Mějte prosím na paměti, že existuje mnoho stylů a podmínek využití opce: existují americké opce, které lze využít po celou dobu platnosti a evropské opce, které lze
využít pouze na konci období platnosti, a různé podmínky úpisu, doručení a hotovostního vyrovnání.
Upozorňujeme, že opční práva, která nejsou využita ve stanovené době, na konci lhůty pro využití zanikají a stávají se bezcennými. Jelikož před uplynutím lhůty pro
využití opcí klienty neupozorňujeme, je na vás, abyste si o těchto datech vedli přehled a zavčas nás informovali o svém investičním rozhodnutí.
13
Rizika spojená s deriváty
U forwardů (např. smluv o forwardové sazbě) činíte závazek nakoupit nebo prodat určité množství podkladové komodity nebo finančního instrumentu v danou dobu
anebo během dané lhůty, a to za pevně danou cenu, anebo zafixovat úrokovou sazbu na určité časové období. Riziko spočívá v tom, že byste po uplynutí lhůty mohli
být schopni získat nebo prodat podkladovou komoditu nebo finanční instrument (např. devizy) za mnohem příznivější cenu než je cena stanovená ve smlouvě, kterou
jste uzavřeli. Potenciální ztráta je neomezená.
To platí i pro futures. Avšak s futures se obchoduje a dají se proto prodat. Uzavření futures pozice (prodej/odkup) může vést ke značnému (a nepříznivému)
cenovému výkyvu.
Při nákupu opce nabýváte omezené právo nakoupit (call) nebo prodat (put) podkladová aktiva (např. akcie) za pevně danou realizační cenu nebo (např. u indexových
opcí) žádat hotovostní výplatu smlouvy vypočtenou na základě rozdílu mezi realizační cenou a cenou podkladového aktiva v době využití práva. Cena opce závisí
na cenovém trendu a volatilitě podkladového aktiva a na době zbývající do platnosti. Vaše ztráty jsou omezeny na kupní cenu. Upsáním opce přijímáte závazek
dodržet práva kupce opce, tedy dodat podkladovou komoditu či finanční instrument, přijmout dodávku nebo poskytnout platbu v hotovosti. Vaše zisky jsou omezeny
prémií. Vaše potenciální ztráta je neomezená. Pokud není opce využita, stává se uplynutím období stanoveného pro její využití bezcennou. Veďte proto tato data
u vašich opcí v přísné patrnosti.
14
Rizika související s hotovostními nebo akciovými obligacemi
Hotovostní nebo akciové obligace jsou kombinací bankovních obligací a upsané prodejní opce nebo upsaného opčního listu na prodej.
Investor získává úrok nad tržní cenou, protože se zavazuje přijmout zpětný odkup ve formě akcií namísto hotovosti v případě, že cena akcií v době odkupu nedosáhne určité úrovně.
Cena hotovostních nebo akciových obligací závisí na cenových trendech podkladových akcií. Čím větší je fluktuace (volatilita) akcií, tím pohyblivější bude i cena
hotovostní nebo akciové obligace.
BJ UNR 2012 CJ XXX X CZ
Typ výplaty hotovostní nebo akciové obligace závisí na ceně podkladových akcií v předem stanovený okamžik. Pokud cena vlastní hodnoty překročí uplatněnou cenu,
lze obligace prodat za nominální hodnotu v hotovosti.
Investorovi vzniká ztráta, pokud je obligace vykoupena za akcie (pokud investor získané akcie ihned neprodá, je možné ztrátu nahradit v případě pozdějšího růstu
jejich kurzu. Na druhou stranu může další pokles kurzu investorovi způsobit další ztráty. Viz též „Rizika související s akciemi“). Ztráta se omezuje na hodnotu
vloženého kapitálu. Úroky se investorovi vyplácejí v plné výši.
Investor přijde o celou investici, tj. jistinu i úroky, pokud se emitent během doby platnosti instrumentu stane insolventním.
BROKERJET ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. | Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 224 995 777 | Fax: +420 224 995 715 | E-mail: [email protected] | www.brokerjet.cz
IČ 27 08 86 77
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze | oddíl B | vložka 8906
10

Podobné dokumenty

Přehled investičních možností a rizik

Přehled investičních možností a rizik dividendy), růstové fondy (které nevyplácí dividendy) a „fondy fondů“. Na rozdíl od investičních fondů, růstové fondy nevyplácejí dividendy, ale reinvestují je do fondů. Fondy fondů mohou investova...

Více

2011

2011 přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v  zisku nebo ztrá...

Více

Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 2014

Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 2014 přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) k rozvahovému dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrát...

Více

2006

2006 • financování zahraničního obchodu a poskytováním souvisejících bankovních služeb; • obchodování s cennými papíry a správa portfolií.

Více

Užší soupisky týmů a rozbory týmů před startem soutěže

Užší soupisky týmů a rozbory týmů před startem soutěže kariéry Oliviera Michauda. Superhvězda, která nejvíce zazářila ve svém premiérovém ročníku 2005/2006, kdy získal trofej pro nejlepšího nováčka Calder Memorial Trophy. Montreal s tímto hráčem počíta...

Více

Financial collateral and final settlement 2/2014

Financial collateral and final settlement 2/2014 Článek VI. Uspokojení pohledávek 1. V případě vzniku pohledávky AKCENTY za Klientem v důsledku neuskutečnění Obchodu či předčasného ukončení Obchodu nebo odstoupení od Smlouvy, je AKCENTA oprávněna...

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko

Masarykova univerzita Ekonomicko zakládání centrálních bank můžeme spojit s nutností centralizace emise peněz, provádění měnové politiky a bankovního dohledu nad obchodními bankami, potřeby mezibankovního platebního styku apod. Ce...

Více