Protokol o provedení dražby

Transkript

Protokol o provedení dražby
MEGAPOL s.r.o.
Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01
IČ: 26793580
společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb
PROTOKOL O PROVEDENÉ DOBROVOLNÉ
DRAŽBĚ
vyhotovený dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Protokol č.: 012006
Dobrovolná dražba
I.
Datum, místo a čas provedení dražby
Datum provedení dražby: 29. června 2006
Místo provedení dražby: Městský úřad Svitavy, zasedací místnost
Čas provedení dražby: dražba byla zahájena vyvoláním licitátora v 11 hod.
II.
Označení předmětu dražby a jeho příslušenství
Označení předmětu dražby:
Předmětem dražby je podnik – soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek
podnikání, tj. věci, práva a jiné majetkové hodnoty úpadce Kovolijecká huť & Georg
Metall, spol. s r.o., Bohuslava Martinů č.15, 602 00 Brno, IČ: 45475016 sloužících
provozování podniku. Jedná se o následující věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které jsou
dále specifikovány v Přílohách: výpis z katastru nemovitostí LV č. 4551, kopie katastrální
mapy, účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) společnosti za roky 2002 až 2004, účetní
výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) společnosti ke dni 3.10.2005, účetní výkazy (rozvaha,
výkaz zisku a ztráty) společnosti ke dni 31.12.2005, obratová předvaha k datu 31.12.2005,
seznam pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2005, inventurní seznamy nemovitého
majetku, dlouhodobého majetku, který byl odepisován daňově, dlouhodobého majetku, který
nebyl odepisován daňově a dlouhodobého majetku po lhůtě splatnosti k 31.12.2005,
položkové podrobné ocenění dlouhodobého majetku, který byl odepisován daňově,
dlouhodobého majetku, který nebyl odepisován daňově, dlouhodobého majetku, který je
veden v operativní evidenci a dlouhodobého majetku, který byl nalezen při inventuře, sdělení
ekonomky Ing. Polové o struktuře ostatních provozních nákladů, smlouvy mezi společnostmi
TOS Svitavy a.s. a Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o, a to smlouva o vzájemné
spolupráci a její dodatek ze dne 31.3. 994, smlouva o poskytování závodního stravování,
nájemní smlouva a její dodatek č. 1 ze dne 25.3.2004 a dodatek č. 3 ze dne 29.3.2005,
technické průkazy oceňovaných osobních a dodávkových automobilů, dodatek č. 1 ke
kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 28.3.2006 a seznam zaměstnanců.
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 1
IČ: 26793580
Popis a stav předmětu dražby:
Společnost byla založena v roce 1992. Zpočátku byla zaměřena na výrobu uměleckých
odlitků a kování z neželezných kovů a jejich slitin. Dalším důležitým oborem podnikání byly
rekonstrukce litinových a neželezných prvků památkových objektů. Doplňkovým oborem byl
výkup železného a neželezného šrotu a následné nakládání s tímto odpadem. V roce 1994
odkoupil podnik slévárnu šedé litiny od TOS Svitavy, a.s. a vytvořil zde provoz s cca 90
zaměstnanci a kapacitou 2.200 tun odlitků ročně. Výroba odlitků z šedé litiny se tak stala
nosným výrobním programem podniku. Hlavním vyráběným sortimentem jsou odlitky pro
výrobu částí obráběcích a jiných strojů (skříně, lože, supporty, vřeteníky, stojany, trubky,
řemenice, víka atd.).
Obchodní firma:
Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o., IČ: 45475016, jednající: správcem konkursní
podstaty Mgr. Jiřím Zrůstkem, sídlo: Bohuslava Martinů č. 15, 602 00 Brno, zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4739
Základní kapitál ve výši 102.000,- Kč je zapsán v obchodním rejstříku a plně splacen.
Společníci: Ing. Jiří Zimula, Bohuslava Martinů 15, Brno, jehož vklad do základního kapitálu
stávající společnosti činí 51.000,- Kč (relativní výše podílu 50 %, vklad splacen ve výši
100%) a Miroslav Ponížil, Dornych 78, Brno, jehož vklad do základního kapitálu stávající
společnosti činí 51.000,- Kč (relativní výše podílu 50 %, vklad splacen ve výši 100%).
Předmětem podnikání společnosti je podnikání v oblasti nakládání s odpady, kovářství,
zámečnictví, výroba nástrojů, slévání želených i neželezných obecných kovů, obchodní
živnost: nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
A.Hmotný investiční majetek
1. Nemovitý majetek
Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Svitavy, pro okres Svitavy, obec Svitavy a katastrální území Svitavy-předměstí na listu
vlastnictví č. 4551, a to jako pozemky parc.č. St. 1561/7 o výměře 234 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, parc.č. St. 1561/10 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. St.
1561/11 o výměře 521 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. St. 1561/12 o výměře 17 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. St. 1561/14 o výměře 3521 m2, zastavěná plocha a
nádvoří a parc.č. 2246/2 o výměře 3309 m2, ostatní plocha a dále budovy bez čp/če,
průmyslový objekt na parc.č. St. 1561/7, budovy bez čp/če, průmyslový objekt na parc.č.
St. 1561/10, budovy bez čp/če, průmyslový objekt na parc.č. St. 1561/11 a budovy bez
čp/če, průmyslový objekt na parc.č. St. 1561/14.
1.1 Nemovitosti – budovy, průmyslové objekty
1.1.1 Nemovitost na parc.č. 1561/14
Administrativní budova
Popis stavu nemovitosti
Administrativní budova se nachází uprostřed areálu, má dvě NP, je nepodsklepená se
sedlovou střechou s malým spádem. V 1.NP se nacházejí kanceláře, laboratoře, sklad, je
propojeno se svařovnou. Ve 2.NP jsou umístěny kanceláře, chemická laboratoř, šatny,
sociální zázemí – přístupné i vnějším ocelovým schodištěm.
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 2
IČ: 26793580
Obvodové zdivo z tvárnic tl. 25cm, základy, střešní vazníky a stropy – betonové konstrukce.
Krytina střechy ze svařovaných asfaltových pásů, klempířské konstrukce pozinkované, vnitřní
omítky vápenné, vnější vápenocementové s nástřikem. Obklady na WC, v umývárnách a
sprchách. Schody betonové. Dveře hladké, prosklené a laťové, okna dřevěná zdvojená,
podlahy PVC, dlažby. Kotelna na ZP v 1.NP, elektroinstalace 220/380V, bleskosvod, rozvod
teplé a studené vody, kanalizace a plynu. Kuchyňka u místnosti ředitele, speciální výbava
laboratoří. Objekt nese známky dobré údržby, stáří 61 roků.
PZP (průměrná zastavěná plocha podlaží)
PVP (průměrná výška podlaží)
1.NP: 31,90x10,30 =327,57m2
2,78m
2.NP: 31,90x10,30 =327,57m2
2,78m
Stáří 63 let, životnost 100 let.
1.1.2 Nemovitost na parc.č. 1561/11
Budova skladu modelů
Popis stavu nemovitosti
Budova má dvě NP, je nepodsklepená se sedlovou střechou s malým spádem. Budova je
využitá jako sklad, dílny a ubytovna, místnosti tohoto druhu jsou v obou NP. Obvodové zdivo
z tvárnic tl. 25cm, základy, střešní vazníky a stropy – betonové konstrukce. Krytina střechy ze
svařovaných asfaltových pásů, klempířské konstrukce pozinkované, vnitřní omítky vápenné,
dvouvrstvé, vnější vápenocementové s nástřikem. Obklady na WC, v umývárnách a sprchách
v prostoru ubytovny. Schody betonové. Dveře hladké, prosklenné a laťové, okna dřevěná
v 1.NP jednoduchá, ve 2.NP zdvojená, podlahy PVC, dlažby. Vytápění akumulačními kamny,
elektroinstalace 220/380V, bleskosvod, rozvod teplé a studené vody z elektrického bojleru,
kanalizace. Objekt nese známky dobré údržby, stáří 61 roků.
PZP (průměrná zastavěná plocha podlaží)
PVP (průměrná výška podlaží)
1.NP: 49,80x10,30 =512,94m2
2,79m
2.NP: 49,80x10,30 =512,94m2
2,78m
Stáří 63 let, životnost 100 let.
1.1.3 Nemovitost na parc.č. 1561/10
Garáž
Popis stavu nemovitosti
Jde o monolitickou betonovou garáž na betonových základech, osazenou na podezdívce do
výšky 1m. Střecha plochá, krytina ze svařovaných asfaltových pásů, stěny a povrch upravené
pačokováním, podezdívka omítnutá. Podlaha betonová, vrata ocelová, větrání mřížkami.
Objekt nese známky dobré údržby, stáří 9 roků.
OP (obestavěný prostor) =3,35x5,45x3,45=62,99m3.
Stáří 10 let, životnost 60 let.
1.1.4 Nemovitost na parc.č. 1561/14
Hlavní objekt slévárny
Popis stavu nemovitosti
Jde o jednoprostorovou halu, nepodsklepenou, o jednom nadzemním podlaží se soustavou
technologických kanálů. Základy jsou betonové, ostatní konstrukce kovové. Příhradový skelet
se sloupy, příhradovými sedlovými vazníky, ocelovými a dřevěnými krokvemi, střešními
deskami s plechovou krytinou v kombinaci s asfaltovými svařovanými pásy. Obvodový plášť
je cihelný s pruhem jednoduše zasklených ocelových oken, dveře a vrata ocelová. Zdivo
omítnuté, ocelové konstrukce opatřené nátěry. Elektroinstalace 220/380V, silová. Podlaha
betonová, schody ocelové, vytápění teplovzdušnými agregáty na ZP, vodovod, kanalizace,
zemní plyn, rozvod teplé vody. Stáří 61 roků, technický stav dobrý, prováděna běžná údržba.
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 3
IČ: 26793580
PZP (průměrná zastavěná plocha podlaží)
1.NP: 60,80x16,40 =997,12m2
Stáří 63 let, životnost 100 let.
PVP (průměrná výška podlaží)
10,70m
1.1.5 Nemovitost na parc.č. 1561/14
Přístavba slévárny
Popis stavu nemovitosti
Jde o jednoprostorovou halu o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepenou, s pultovou
střechou, přistavenou podél delší strany hlavní haly slévárny v roce 1977. Základy jsou
betonové, ostatní konstrukce kovové. Obvodový plášť je cihelný s pruhem jednoduše
zasklených ocelových oken. Zdivo omítnuté, ocelové konstrukce opatřené nátěry. Podlaha
betonová, vytápění teplovzdušnými agregáty na ZP, elektroinstalace 220/380V. Strřešní
krytina ze svařovaných asfaltových pásů. Stáří 27 roků, technický stav dobrý, prováděna
běžná údržba.
PZP (průměrná zastavěná plocha podlaží)
PVP (průměrná výška podlaží)
1.NP: 60,30x4,50
=271,35m2
7,85m
Stáří 29 let, životnost 100 let.
1.1.6 Nemovitost na parc.č. 1561/14
Objekt formovny
Popis stavu nemovitosti
Jde o jednoprostorovou halu o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepenou,
s technologickými kanály. Základy jsou betonové, ostatní konstrukce kovové sloupy
kruhového profilu a příhradovými, pultovými střešními nosníky. Obvodový plášť haly je
vyzdívaný. Zateplení střechy je provedeno heraklitovými deskami, prosvětlení haly střešními
světlíky. Krytina pozinkovaný plech. Úprava povrchů omítkou a nátěry. Ocelové schody
součástí technologie. Vrata a dveře ocelová a sololitová. Okna ocelová, jednoduchá, podlahy
betonové. Vytápění teplovzdušnými agregáty na zemní plyn. Elektrická instalace 220/380V,
bleskosvod, rozvod vody, zemního plynu, kanalizace, bez rozvodu teplé vody. Stáří 27 roků,
technický stav dobrý, prováděna běžná údržba.
PZP (průměrná zastavěná plocha podlaží)
PVP (průměrná výška podlaží)
1.NP: 41,65x15,29 =636,83m2
8,15m
Stáří 29 let, životnost 100 let.
1.1.7 Nemovitost na parc.č. 1561/14
Objekt cídírny
Popis stavu nemovitosti
Jde o jednoprostorovou halu o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepenou, s polootevřenou
vestavbou lakovny. Základy jsou betonové, konstrukční systém železobetonový, montovaný,
těžký skelet se střešními, sedlovými, nízkými vazníky. Obvodový plášť haly je vyzdívaný.
Střešní desky betonové, kazetové, krytina ze svařovaných asfaltových pásů. Klempířské práce
z pozinkovaného plechu.Úprava povrchů omítkou a nátěry. Vrata a dveře ocelová a
sololitová. Okna ocelová, jednoduchá, podlahy betonové. Vytápění teplovzdušnými agregáty
na zemní plyn. Elektrická instalace 220/380V, bleskosvod, rozvod vody, zemního plynu,
kanalizace. Stáří 27 roků, technický stav dobrý, prováděna běžná údržba.
PZP (průměrná zastavěná plocha podlaží)
PVP (průměrná výška podlaží)
1.NP: 18,50x30,60
=566,10m2
9,80m
Stáří 29 let, životnost 100 let.
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 4
IČ: 26793580
1.1.8 Nemovitost na parc.č. 1561/14
Objekt přístavku cídírny
Popis stavu nemovitosti
Zděná dvoupodlažní stavba s plochou střechou, obsahuje sociální zařízení pro cídírnu a
slévárnu. Základy jsou betonové, obvodové konstrukce zděné, stropy železobetonové. Plochá
střecha má krytinu ze svařovaných asfaltových pásů, klempířské práce z pozinkovaného
plechu. Vnitřní omítky vápenné, dvouvrstvé, venkovní vápenocementové. Podlahy betonové,
PVC i dlažba. Dřevěné dveře i zdvojená okna. Ve 2.NP vlastní kotel na zemní plyn a ohřev
teplé vody. Elektroinstalace 220/380V, bleskosvod, rozvody vody, zemního plynu, teplá voda,
kanalizace. Stáří 27 roků, technický stav dobrý, prováděna běžná údržba.
PZP (průměrná zastavěná plocha podlaží)
PVP (průměrná výška podlaží)
1.NP: 18,50x6,20
=114,70m2
3,60m
2.NP: 18,50x6,20
=114,70m2
3,60m
Stáří 29 let, životnost 100 let.
1.1.9 Nemovitost na parc.č. 1561/14
Objekt ocelového přístřešku - šrotárny
Popis stavu nemovitosti
Stavba o jednom NP, nepodsklepená, situovaná podél obvodové zdi hlavního objektu
slévárny. Zastavěná plocha větší než 150m2, OP větší než 400 m3, jde tedy o halovou stavbu.
Konstrukční řešení kovové sloupy na betonových patkách, průvlaky z trubek, opatřené nátěry.
Střecha pultová s dřevěnými krokvemi, podbíjením a plechovou krytinou. Jde o stavbu
v jednoduchém provedení. Stáří 27 roků, technický stav dobrý, prováděna běžná údržba.
PZP (průměrná zastavěná plocha podlaží)
PVP (průměrná výška podlaží)
1.NP: 12,00x30,00
=360,00m2
6,70m
Stáří 29 let, životnost 100 let.
1.1.10 Nemovitost na parc.č. 1561/17
Objekt přístřešku jeřábové dráhy
Popis stavu nemovitosti
Jednoduchá, otevřená ocelová konstrukce, kryjící jeřábovou dráhu. Zastavěná plocha větší než
150m2, OP větší než 400m3, jde tedy o halovou stavbu. Základy a podlaha betonové, svislé a
střešní konstrukce i nosníky jeřábové dráhy ocelové. Stáří 27 roků, technický stav dobrý,
prováděna běžná údržba.
PZP (průměrná zastavěná plocha podlaží)
PVP (průměrná výška podlaží)
1.NP: 9,50x24,00
=228,00m2
8,30m
Stáří 29 let, životnost 100 let.
1.2 Nemovitosti- pozemky
Popis stavu nemovitostí
Pozemky se nacházejí v části obce s obytnou zástavbou a lze konstatovat, že účel jejich
použití je vzhledem k jejich poloze nevýhodný (občané si stěžují na ekologickou zátěž
vyvolanou průmyslovou činností na předmětných pozemcích).
1.3 Nemovitosti-vedlejší stavby, venkovní úpravy a přípojky
Nemovitosti, které nejsou zapsány v evidenci katastru nemovitostí.
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 5
IČ: 26793580
1.3.1 Vedlejší stavby:
Jedná se o sklad olejů na parc.č. 1561/10, ocelový přístřešek-sklad forem na parc.č. 1561/14 a
regulační stanici plynu a kompresorovny na parc. č. 1561/14.
Sklad olejů
Popis stavu nemovitosti
Zděná, jednopodlažní, nepodsklepená stavba s plochou střechou. Základy betonové, obvodové
zdivo cihelné tl.30cm, plochá střecha s krytinou ze svařovaných asfaltových pásů. Vnitřní
omítky vápenné, hrubé, vnější brizolitová. Elektroinstalace 220/380V, bleskosvod, uzemnění,
dvoje ocelová vrata. Stáří 27 roků, technický stav dobrý, prováděna běžná údržba. Tvoří
vedlejší stavbu ke slévárně.
OP (obestavěný prostor)
=5,90x8,70x3,47=178,12m3
Stáří 29 let, životnost 80 let.
Ocelový přístřešek – sklad forem
Popis stavu nemovitosti
Zděná, jednopodlažní, nepodsklepená stavba s plochou střechou z trapézového plechu.. Stáří 8
roků, technický stav dobrý, prováděna běžná údržba. Tvoří vedlejší stavbu ke slévárně, slouží
účelově jako přístřešek na skladování forem.
OP (obestavěný prostor)
=3,40x11,25x5,11=195,46m3
Stáří 10 let, životnost 40 let.
Regulační stanice plynu a kompresorovny
Popis stavu nemovitosti
Zděná, jednopodlažní, nepodsklepená stavba s plochou střechou. Základy betonové, obvodové
zdivo cihelné tl.30cm, plochá střecha s krytinou ze svařovaných asfaltových pásů. Vnitřní
omítky vápenné, hrubé, vnější brizolitová. Elektroinstalace 220/380V, bleskosvod, uzemnění,
dvoje ocelová vrata. Stáří 27 roků, technický stav dobrý, prováděna běžná údržba. Tvoří
vedlejší stavbu ke slévárně.
OP (obestavěný prostor)
=12,20x3,70x3,45=155,73m3.
Stáří 29 let, životnost 80 let.
Rozvody médií
Vnitřní rozvod plynu, dva rozvody středotlakého plynu, rozvod nízkotlakého plynu, venkovní
rozvody nn, vnitřní rozvod silnoproudu, rozvod stlačeného vzduchu.
1.3.2 Venkovní úpravy
Venkovní úpravy jsou nezbytným příslušenstvím souboru hlavních staveb, neboť s nimi je lze
užívat.
Jedná s o pozemní komunikaci (silnici) z kameniva obalovaného živicí, zpevněnou plochu ze
silničních panelů, šachtu dešťové kanalizace včetně poklopu z prefa dílců do hloubky 3 m,
šachtu splaškové kanalizace včetně poklopu z prefa dílců do hloubky 3 m, plot z vlnitého
plechu na ocelové sloupky do patek, plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky, dřevěný
plot do betonových sloupků, zděný plot a plechový.
1.3.3 Přípojky
Přípojky tvoří příslušenství souboru hlavních staveb, nezbytných pro jejich užívání.
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 6
IČ: 26793580
Jedná se o přípojku vody DN 50 mm z ocelového potrubí, dešťovou kanalizaci DN 200 mm
z kameninového potrubí, splaškovou kanalizaci DN 300 mm z plastikového potrubí a
plynovod DN do 40 mm.
2. Movitý majetek
2.1 Daňově odepisovaný
Jde o dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, odepisovaný daňově i účetně. Majetek se
nachází v podniku ve Svitavách, jde především o technologické vybavení slévárny.
Položka
software Eko-Line
software OPTI
Quik Lab/E přístroj
bruska
počítač Galaxy PC386-40 mhz
počítač ESCOM 486DX2 50MHz/VLB
počítač PC AT 486/SX
licí pánev
suška písku SCH/R 25
rozvaděč RM 3
stroj formovací FRP A 030/1
bruska stojanová AHS 600/1
přesné váhy L220 P
váha analytická AC 2109
pneumat. bruska ATA
vstřelovací stroj KS 25,přísl.
tel. ústředna
PC 586/75 PCI 16MB RAM přísl.
PC TXMP 120-P16E-2G-LAN
PC TXMP 120-P32E-2G-LAN-2M
přípravna písku MK1
tryskač záv.TPZ3,rameno 2*3.2t
pískomet SF 2-63-12
odluč. elektromagnet.PEO 800A
síto polygonové POA 32
úpravna písku kompl. dopr. pásy
třídič elektromag. GMZ 650
odlučovač vodní MHG4/A/L90
odlučovač vodní MHG4/A/L90
odlučovač vodní MHG6/A/L90
odlučovač vodní MHG6/A/L90
zařízení odsávací-máčecí nádrž
zařízení odsávací-stříkací box
jeřáb mostový 5 t - hala
jeřáb mostový 5 t – u máčírny
traž válečková
jeřáb mostový 3.2 t-u tryskačů
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Rok poř.
1995
1997
2001
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
Strana 7
IČ: 26793580
jeřáb mostový 2 t - jaderna
jeřáb mostový 1 t - desky
jeřáb most. 3.2t-venk. jeřáb. dr
jeřáb mostový 1t- máčírna odl.
soustruh hrotový,tzp SU 50
videokamera CANON
odprašovací zařízení do kuplov
Compressor GA50VSD FF
vzdušník
tlumič hluku
tlumič hluku
bruska kyvadlová BM-1
elektrický ohřívač vody 1250 l
model Pacholek 4 jader.GUSSSTA
model Pacholek Asko,jader.GUSSTA
model Vejir A22844 2jad. Storv
model PacholekASDO300 Gusstahl
model Trubky HA304I Storvik
model Pacholek 800kN GUSSSTAHL
model Kantenpoller - Guss Stah
model-Johan Vinj Merna - Norsk
model - Haufe MU Merna - SRN
model HQ 1924-1 Storvik
model HQ 1924-3 Storvik
model HQ 1931 Storvik
model HQ 1926 Storvik
model HQ 1927 Storvik
model 218915 Haufe Muller
model 111260 Johan Vije
or.obraz-Žena dělající placky
model Kantenpoller 200KN
model 200KN Guss Stahl
1994
1994
1994
1994
1996
1996
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1994
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
2005
2005
2.2 Daňově neodepisovaný
Jde o dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, daňově jednorázově odepsaný při pořízení a
odepisovaný účetně. Veškerý položky majetku se nacházejí v podniku ve Svitavách, jde
především o strojní zařízení a přístroje.
Položka
osob.autom. Škoda Octavia
osob.autom. Škoda Octavia
nábytek
trezor
kopírka CANON NP 1010
docházkový systém
chlad. kombi Eurotech FD 250
televizor OTAVA 20RDCX uhl.51
software účetnictví Main
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Rok poř.
2001
2001
1996
1996
1996
2000
1998
1998
1994
Strana 8
IČ: 26793580
počítač Leo Kubby K6
torketovací stroj
desta 1622
model HQ 1924-2-TEST - Storvik
model SANĚ EG303-01.090Microbo
telef. záznamník
poličky,garnýže
kontejnery na líh
popis. pero na kov
spirály el. pec.
soustruh hrotový SV 18,v.č.882
elek. pec
regulátor-elek.pece
frézka svislá FA4V
pila rámová hydraulická PR 300
tryskač pásový PTB 3
rošt vytloukací ZRNS 063B
stroj obracecí
rozvaděč RM 2
rozvaděč RM 4
rozvaděč RM 5
rozvaděč RM 1
kupolní pec, v.č. 6484
kupolní pec v.č. 6485
mísič laboratorní
iometr MS-20
šikmý výtah typ VK II - 600 kg
šikmý výtah typ VK II - 600 kg
vozík akumul. plošin. AP 1522
vozík akumulátorový kolejový
jeřáb sloupový otočný 500 kg
model Trubky HA277 IV- Storvi
kopírka RICOH FT 4615
model.deska 1800*1800
Pickup Felicia 1.9
zakružovací stroj ZSM-2001
PC Leo Celeron s přísluš.
radiální vrtačka VR 4
model MUNDSTUCK - Haufe Muller
licí pánev č.d.12/286/95
sklonná váha č.d.12/286/95
vahadlo č.d.12/286/94
vahadlo č.f.12/286/94
tiskárna Epson LQ-100 čf.12/32
televizor BTUP-SABA čf.23/306
žebřík hliníkový 3x11 čd.95138
pult výdejní-pokladna f12/1169
model KK 9899
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
1994
1994
1994
1998
1998
1997
1994
1994
1997
1997
1994
1997
1997
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
2001
2001
2001
1998
2001
2001
2003
2003
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
Strana 9
IČ: 26793580
páskovací stroj
bruska vibr. GSS 23E
rám 600x600x180 z ČKD PRAHA
rám 600x600x180 z ČKD Praha
rám 600x600x250 z ČKD Praha
tvrdoměr DURESTA z ČKD PRAHA
licí pánev 1.5t z ČKD Praha
licí pánev 3t z ČKD Praha
formovací stroj z Brandýsa n.L
sekací kladivo
posilovač kroutícího momentu
přilba CAB 4 - čistírna
dýchací přístroj CAB-5-čistír.
čerpadlo S13 JEDNC.250
vestavěná skříň - ARCHIV
Kosma - manažerské křeslo
Irene-manažerské křeslo
frézka horizontální 4-512/111
skříň v čistírně na filtry
měřící lupa
přístroj CO2-ekonom
pneu bruska
euro závěs na jeřáb
UPS APC BACK 250 EC
UPS APC BACK 400 EC
pneu bruska PB 50C-45YK
sekací kladivo SEK 5-1CA
vozík na palety
páskovač BO - 6
fréza Festo
slévárenský rám D a S Ivančice
hasící přístroj práškový
model HQ 1929 - Norsko
plynová kamna
pneu bruska obvodová-čistírna
Owamat 4
tryskač stolový
rám 1250x1700 - vl.výroba
1997
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
2005
2.3 Dlouhodobý majetek v operativní evidenci
Jde o dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, daňově i účetně jednorázově odepsaný při
pořízení. Veškeré položky majetku se nacházejí v podniku ve Svitavách, jde o drobnější
nástroje a přístroje.
Položka
tel.Nokia 6150 sim karta
hand free k mobilu
otačecí židle
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Rok poř.
2000
2000
1995
Strana 10
IČ: 26793580
psací stroj Brother
skříňka zásuvková
zahrádka OCT
zahrádka Oct.
tiskárna STAR LC 90
pneum.bruska komplet
el.akumul.tlak.bojler 5P
kladkostroj el.
bruska úhlová Narex EBU 18-BA
rám 820*640*300
rám 820*640*210
rám 600*400*170
rám 600*400*100
rám 2500*1000*330
rám 1600*1600*500
rám 600*600*300
tlaková nádoba na nátěr
model M160 - UNI GERATE
model M156 - UNI GERATE
pila rámová hydraul.typ PR 200
bruska nástrojová
frézka na drážkování
pneum.bruska komp. PB50C-45YK
míchačka jádrov. písku MJP 50
pánev licí
pánev licí
pánev licí bubnová
vrtačka VS 32
bruska stojanová dvoukotoučová
bruska dvoukotoučová,MEZ Židen
míchačka jádrov.písku MJP 100
svářečka TRIODYN 320
svářečka ČKD 500
úpravna písku A355
úpravna písku UJ 355
formovací stroj FRPA 10/1
chladička písku CHM 20/1
formovací stroj FRPA 030/1A
úpravna písku MK 355
stůl apretační AS 1500/II
rošt vytloukací ZNRH5
mísič žlabový
stroj zarovnávací
kabina stříkací
vulkanizační zařízení - 500mm
vulkanizační zařízení -zdroj
vulkanizační zařízení - 650mm
svářečka ČKD KS 250
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
1995
1995
1997
1997
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
Strana 11
IČ: 26793580
sušárna elektrod
rozvod stlačeného vzduchu-vnit
ventilátor vysokotlaký
ventilátor vysokotlaký
slévárenská druhovací váha
mikroskop osvětlovací
přístroj na zk.propus.for.hmot
přístroj na stan.vlhk.for.hmot
přístroj na zkouš.pev.for.hmot
přístroj na pěchov.form.hmot
kalorimetr SPEKOL
přístroj na stan.velik.zrn pís
skříň sušící
elektrolyzer EP4
digestoř
váhy přesné sklonné
přístroj na přípr.labor.vody
jeřáb mostový 3.2 t - hala
kladkostroj el.LMIII30,200kg
linka licí
kladkostroj elek. 500kg-uložen
vysokozdviž.vozík DESTA 2522N
lopata mechanická
kladkostroj el.N105/16EX2/STAH
vozík vysokozdv.elek.ruč.veden
dopravní pás přenosný
regály modelových desek-sklady
kamna akumulační
kamna akumulační
model HA 284 Storvik
fax RICOH 115
modelu nálitky
model francouzský marky
jaderník 20 7001
Maketa,forma SPICE Storvik
kontejnery na vodní sklo
paleta ohradová
bedna na strusku1500*1020*1050
kontej.na odpady2200*1500*1580
bedna na kaly,písek,kov.střísk
bedna na kaly,písek,kov.třísky
sedačka,stolek, stěna
modelová deska 1500*1500
sbíjecí kladivo SK 9-1
přímá el.bruska SGP 25 E
úhlová bruska AGP 180-5
el. ruční pila EPK
okružní pila strojní SOP-160
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
Strana 12
IČ: 26793580
bruska dvojkotoučová stojanová
svářečka ALFIN 120
tiskárna EPSON LQ 570
tiskárna EPSON LQ 570
vozík paletizační
sada modelů Alstom
stojan na lití housek
rozbrušovací pila RP 2003
stojan s 2 kokilami - Norsko
bedna na závaží - Norsko
rám 800x800
míchačka 50 l
čerpadlo k pasu D1
čerpadlo kolové pojízdné
pneum.bruska - obvodová
pneum.bruska- obvodová
pracovní stůl
svěrák
skříň
napínač-páskovač BO-51 ruční
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
1999
1999
1999
1999
1999
2005
2005
2005
2005
3. Dlouhodobý majetek nalezený při inventuře
Jde o drobný majetek s dobou užívání delší než jeden rok, který byl již většinou jednorázově
daňově i účetně odepsán a nebyl ke dni ocenění v účetní evidenci společnosti. Položkový
seznam nalezeného majetku s cenami stanovenými v roce 2004 je uveden v příloze dražební
vyhlášky.Cena obvyklá tohoto majetku činila v roce 2004 částku 1.015.811,-Kč.
4.Osobní a užitkové automobily po leasingu
Ocenění bylo provedeno podle Znaleckého standardu č.I, verze 1-B z roku 1996, ceny byly
ověřeny metodou cenového porovnání, protože trh s ojetými motorovými vozidly je v ČR
dostatečně relevantní. Všechny oceňované automobily byly ohledány a dostatečně
identifikovány. U všech byl konstatován stav dobré údržby, technický stav byl adekvátní době
užívání a počtu najetých km.
Položka 1
Škoda Octavia 1,8 SLXi
BZH 27-75
Uveden do provozu 02.07.1997, ke dni ocenění najeto 177.000km.
ZAD = 67,50%
ZAP = 98,50%
ZA
= 83,00%
THVR = 17,00%
TP série AN číslo 716868
Položka 2
Škoda Octavia 1,8 SLXi
BZH 27-76
Uveden do provozu 02.07.1997, ke dni ocenění najeto 159.000km.
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 13
IČ: 26793580
ZAD = 67,50%
ZAP = 89,50%
ZA
= 78,50%
THVR = 21,50%
TP série AN číslo 716867
Položka 3
Škoda Pickup LX 1,9D
BSE 70-81
Uveden do provozu 21.12.1998, ke dni ocenění najeto 67.000km.
ZAD = 60,00%
ZAP = 28,91%
ZA
= 44,46%
THVR = 55,54%
TP série AO číslo 175705
B. Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek představují peněžní prostředky v pokladně ve výši 29.000,-,
ceniny ve výši 3.000,- Kč, peněžní prostředky na běžných účtech v celkové výši 2,322.000,Kč. Tyto peněžní prostředky nejsou zahrnuty do oceňovaného souboru aktiv sloužících
provozování podniku. Dražebník si vyhrazuje právo změnit výši krátkodobého finančního
majetku po uveřejnění dražební vyhlášky. Veškeré uvedené údaje jsou k 31.12.2005 – viz
příloha: rozvaha k 31.12.2005 a počítačová sestava k 31.12.2005.
C. Zásoby
Jedinou položkou zásob, vyžadující přecenění oproti účetní hodnotě, je část nedokončené
výroby, na níž nebude pokračováno a která bude vrácena zpět do tavby jako materiál.
Jedná se o materiál ve výši 1,112.000,- Kč, nedokončenou výrobu ve výši 2,867.000,- Kč,
výrobky v hodnotě 35.000,-, zboží v celkové výši 46.000,- Kč a zálohy na zásoby ve výši
11.000,- Kč. Dražebník si vyhrazuje právo změnit výši zásob po uveřejnění dražební
vyhlášky. Veškeré uvedené údaje jsou k 31.12.2005 – viz příloha: rozvaha k 31.12.2005 a
počítačová sestava k 31.12.2005.
D. Pohledávky po lhůtě splatnosti
Vlastníkem byly dodány inventurní soupisy pohledávek po lhůtě splatnosti, u těchto
pohledávek jsou stanoveny jejich souhrnné ceny obvyklé.
Počet dnů po splatnosti
30
60
90
180
365
nad 365
CELKEM:
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Nominální hodnota (Kč)
2 196 129,32
1 091 866,82
232 949,30
583 110,35
94 675,12
626 042,94
4 824 773,85
Strana 14
IČ: 26793580
Dražebník si vyhrazuje právo změnit nominální hodnotu pohledávek po uveřejnění dražební
vyhlášky. Veškeré uvedené údaje jsou k 31.12.2005 – viz příloha: rozvaha k 31.12.2005,
počítačová sestava k 31.12.2005 a saldokonto odběratele k 31.12.2005.
E. Nedokončená výroba
Nedokončená výroba představuje hodnotu ve výši 2,867.000,- Kč. Dražebník si vyhrazuje
právo změnit hodnotu nedokončené výroby po uveřejnění dražební vyhlášky. Veškeré
uvedené údaje jsou k 31.12.2005 – viz příloha: rozvaha k 31.12.2005 a počítačová sestava
k 31.12.2005.
F. Ostatní
Jedná se o pracovněprávní závazky dle přílohy, dohody s dodavateli dle příloh a seznam
zaměstnanců.
III.
Práva a omezení váznoucí na předmětu dražby
•
•
usnesením Krajského soudu v Brně čj. 45 K 45/2005-18 ze dne 4.10.2005, kterým byl
prohlášen konkurs na majetek dlužníka Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o.,
Bohuslava Martinů 692/15, Brno-střed-Stránice, 602 00 Brno 2, IČ: 45475016
zapsáno do soupisu konkursní podstaty, povinnost k. Kovolijecká huť & Georg
Metall, spol. s r.o., Bohuslava Martinů 692/15, Brno-střed-Stránice, 602 00 Brno 2,
IČ: 45475016, a to budova bez čp/če na parc.č. St. 1561/7, budova bez čp/če na parc.č.
St. 1561/14, budova bez čp/če na parc.č. St. 1561/11, budova bez čp/če na parc.č. St.
1561/10, parc.č. St. 1561/7, parc.č. St. 1561/10, parc.č. 1561/11, parc.č. 1561/12,
parc.č. St. 1561/14 a parc.č. 2246/2 na základě oznámení o zapsání nemovitostí do
soupisu konkursní podstaty ze dne 25.10.2005
exekuce:
• nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného Zdravotní pojišťovna
METAL-ALIANCE, Kladno, Čermákova 1951 na základě usnesení Městského soudu
v Brně ze dne 2.12.2002 čj. 69 Nc 4484/2002, právní moc 17.4.2003, provedením
exekuce pověřen exekutor JUDr. Jitka Studená, Exekutorský úřad v Přerově,
Palackého 46
• nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku k uspokojení pohledávek oprávněného:
Okresní správy sociálního zabezpečení, Erbenova 1, Svitavy, na základě usnesení
Městského soudu v Brně ze dne 19.6.2003 čj. 64E 34/2003, správcem podniku
stanovena: Ing. Vlasta Kovalová, Renneská 43, Brno
• nařízení exekuce – původní JPV vytvořen na pracovišti Katastrálního úřadu Brnoměsto na základě listin čj. 69 Nc-4484/2002-2, povinnost k: Kovolijecká huť & Georg
Metall, spol. s r.o., Bohuslava Martinů 692/15, Brno-střed-Stránice, 602 00 Brno 2,
IČ: 45475016
• nařízení exekuce – původní JPV vytvořen na prac.: KÚ pro Jihomoravský kraj, KP
Brno-město na základě listin – Městský soud v Brně 96 Nc-3468/2004-2, povinnost k:
Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o., Bohuslava Martinů 692/15, Brno-středStránice, 602 00 Brno 2, IČ: 45475016
• exekuční příkaz k prodeji nemovitosti v souladu s usnesením Městského soudu v Brně
ze dne 9.8.2004 čj. 96 Nc 3468/2004/2, povinnost k: Kovolijecká huť & Georg Metall,
spol. s r.o., Bohuslava Martinů 692/15, Brno-střed-Stránice, 602 00 Brno 2, IČ:
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 15
IČ: 26793580
45475016 k budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/7, budově bez čp/če na parc.č. St.
1561/14, budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/11, budově bez čp/če na parc.č. St.
1561/10, parc.č. St. 1561/7, parc.č. St. 1561/10, parc.č. 1561/11, parc.č. 1561/12,
parc.č. St. 1561/14 a parc.č. 2246/2 na základě exekučního příkazu čj. Ex-2401/2004-3
ze dne 10.9.2004
• nařízení exekuce – původní JPV vytvořen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na základě listiny Městského soudu v Brně čj.
96 Nc-1874/2005, povinnost k: Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o.,
Bohuslava Martinů 692/15, Brno-střed-Stránice, 602 00 Brno 2, IČ: 45475016
• exekuční příkaz k prodeji nemovitosti v souladu s usnesením Městského soudu v Brně
ze dne 21.4.2005 čj. 96 Nc 1874/2005, povinnost k: Kovolijecká huť & Georg Metall,
spol. s r.o., Bohuslava Martinů 692/15, Brno-střed-Stránice, 602 00 Brno 2, IČ:
45475016, a to k k budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/7, budově bez čp/če na parc.č.
St. 1561/14, budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/11, budově bez čp/če na parc.č. St.
1561/10, parc.č. St. 1561/7, parc.č. St. 1561/10, parc.č. 1561/11, parc.č. 1561/12,
parc.č. St. 1561/14 a parc.č. 2246/2 na základě exekučního příkaz sp.zn. 009EX279/2005-2-GI ze dne 13.5.2005
zástavní práva:
• zástavní právo ze dne 11.1.2000 k parcele parc.č. 2246/2 na základě usnesení soudu o
nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva čj. 1159/1999
• zástavní právo ze dne 11.1.2000 k parc.č. St. 1561/7, budově bez čp/če na parc.č. St.
1561/7, parc.č. St. 1561/10, budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/10, parc.č. 1561/11,
budově bez čp/če na parc.č. 1561/11, parc.č. St. 1561/14 a budově bez čp/če na parc.č.
St. 1561/14 na základě usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením
soudcovského zástavního práva 1159/1999
• zástavní právo ze dne 6.2.2001, právní moc dne 6.3.2001 k parc.č. 2246/2 na základě
usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva
109/2001
• zástavní právo ze dne 6.2.2001, právní moc 6.3.2001 k parc.č. St. 1561/7, budově bez
čp/če na parc.č. St. 1561/7, parc.č. St. 1561/10, budově bez čp/če na parc.č. St.
1561/10, parc.č. 1561/11, budově bez čp/če na parc.č. 1561/11, parc.č. St. 1561/14 a
budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/14 na základě usnesení soudu o nařízení výkonu
rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva 109/2001
• zástavní právo soudcovské pro pohledávku Okresní správy sociálního zabezpečení
Svitavy, Erbenova 26/1, Svitavy, 568 02 Svitavy 2 ve výši 1,344.645,- Kč, rozhodující
den pro pořadní soudcovského zástavního práva je 30.1.2002, a to k parc.č. St.
1561/14, budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/7, budově bez čp/če na parc.č. St.
1561/10, parc.č. St. 1561/10, parc.č. St. 1561/12, parc.č. St. 1561/7, budově bez čp/če
na parc.č. St. 1561/14 a parc.č. 2246/2 na základě usnesení soudu o nařízení výkonu
rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva 1E-123/2002-3 Okresního soudu
ve Svitavách ze dne 14.2.2002, právní moc ke dni 12.3.2002
• zástavní právo soudcovské pro pohledávku Okresní správy sociálního zabezpečení
Svitavy, Erbenova 26/1, Svitavy, 568 02 Svitavy 2 ve výši 1,037.423,- Kč, rozhodující
den pro pořadí soudcovského zástavního práva je 18.6.2001, a to k budově bez čp/če
na parc.č. St. 1561/7, budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/14, budově bez čp/če na
parc.č. St. 1561/11, budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/10, parc.č. St. 1561/7, parc.č.
St. 1561/10, parc.č. 1561/11, parc.č. 2246/2 a parc.č. St. 1561/14 na základě usnesení
soudu o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva 1E645/2001-7 Okresního soudu ve Svitavách ze dne 20.6.2001, právní moc ke dni
14.7.2001,
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 16
IČ: 26793580
•
zástavní právo soudcovské pro pohledávku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR,
Orlická 2020/4, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518 ve výši
2,502.786,- Kč, rozhodující den pro pořadí soudcovského zástavního práva je
12.11.2003, a to k budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/7, budově bez čp/če na parc.č.
St. 1561/14, budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/11, budově bez čp/če na parc.č. St.
1561/10, parc.č. St. 1561/7, parc.č. St. 1561/10, parc.č. 1561/11, parc.č. 1561/12,
parc.č. St. 1561/14 a parc.č. 2246/2 na základě usnesení soudu o nařízení výkonu
rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva 2E-1537/2003-26 Okresního
soudu ve Svitavách ze dne 13.11.2003, právní moc ke dni 10.12.2003
• zástavní právo smluvní ze dne 29.7.1998, právní účinky vkladu práva ke dni
30.7.1998, pohledávka ve výši 6,000.000,- Kč dle zástavní sml. č. 095098600095
České konsolidační agentury, Janovského 438/2, Praha 7, Holešovice, 170 06, IČ:
70109966 na základě smlouvy V2 2343/1998 a souhlasného prohlášení o změně osoby
zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 29.7.2004
• zástavní právo soudcovské pro pohledávku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR,
Orlická 2020/4, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518 ve výši 893.964,Kč, rozhodující den pro pořadí soudcovského zástavního práva je 2.7.2003, a to k
budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/7, budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/14,
budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/11, budově bez čp/če na parc.č. St. 1561/10,
parc.č. St. 1561/7, parc.č. St. 1561/10, parc.č. 1561/11, parc.č. 1561/12, parc.č. St.
1561/14 a parc.č. 2246/2 na základě usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí
zřízením soudcovského zástavního práva 1E-834/2003-25 Okresního soudu ve
Svitavách ze dne 4.7.2003, právní moc ke dni 26.7.2003 a usnesení téhož soudu o
částečném zastavení výkonu rozhodnutí čj. 1E-834/2003-27 ze dne 26.8.2004, právní
moc ke dni 21.9.2004
věcná břemena:
• na základě výpisu z katastru nemovitostí ze dne 22.2.2006 nejsou uvedené nemovitosti
zatíženy žádnými věcnými břemeny a ani dle sdělení navrhovatele žádná nejsou.
Výše uvedená práva a omezení zanikají zpeněžením věci.
Rizika dražby:
Jde zde především o práva a povinnosti provozovatele předmětného podniku úpadce ve
vztahu k majiteli areálu TOS Svitavy a.s., vyplývající z dříve uzavřených smluv mezi
společnostmi TOS Svitavy a.s. a Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o.
Základním dokumentem pro tyto vztahy je:
„Smlouva o prodeji části podniku, uzavřená podle §476 a násl. Obch. zákoníku“, v níž
je uveden jako prodávající: TOS Svitavy, a.s., 568 17 Svitavy, Říční 1, IČ 150 340 20 a
kupující:Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o., Brno, Bohuslava Martinů 15, IČ
45475016, která byla uzavřená dne 31.03.1994 – viz následující citace ze smlouvy:
VII. Práva a povinnosti kupujícího
7.2. Do doby zřízení samostatného vjezdu z ulice Vítězná má kupující právo po celou provozní
dobu slévárny používat příjezdové cesty z ulice Říční po vyznačené vnitřní komunikaci
(příloha č.8 smlouvy). Kupující se zavazuje neprodleně po podpisu této smlouvy jednat
s vlastníky nemovitostí za účelem zřízení samostatného vjezdu z ulice Vítězná do objektu
slévárny. Po získání povolení k výstavbě samostatného vjezdu zahájit souběžně práce
k oplocení objektu slévárny.
7.3. Kupující si převede na své náklady plynovou a vodovodní přípojku k objektu slévárny.
Kupující dále požádá VČEZ o povolení k dodávkám el. energie od prodávajícího TOS Svitavy,
a.s.
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 17
IČ: 26793580
7.4. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu dodávky stlačeného vzduchu, tepla a tepelné
užitkové vody na základě samostatné smlouvy.
7.5. Prodávající umožní kupujícímu používat stávající telef. linky, které jsou umístěny
v objektu slévárny, za úplatu skutečných hovorů a poměrnou část nákladů nájemného za
telefonní ústřednu. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za tyto služby vyúčtované
náklady.
7.7. Kupující má právo na zajištění přístupu jeho zaměstnanců do stravovacího zařízení
TOS Svitavy, a.s. po určených trasách.
VII. Práva a povinnosti prodávajícího
8.2. Prodávající se zavazuje dodávat za úplatu sjednané množství potřebné energie na
základě zvláštní smlouvy.
8.3. Kupující a prodávající uzavřeli nájemní smlouvu, týkající se parcely p.č.2050/2 kat.území
Svitavy-předměstí
8.4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu přístup a příjezd ke slévárně z ulice Vítězná
po vymezené trase vnitřní komunikace TOS Svitavy a zpět po celou provozní dobu slévárny do
doby než bude zřízen samostatný vjezd.
8.5. Prodávající umožní přístup zaměstnancům kupujícího do stravovacího zařízení TOS
Svitavy a.s. po dohodnuté trase.
8.6. Prodávající si vyhrazuje právo po dobu průjezdu vozidel přes vrátnici TOS Svitavy a.s. u
zaměstnanců kupujícího provádět jejich kontrolu. Pracovníci slévárny jsou povinni při
průchodu vrátnicí na výzvu strážného prokázat se průkazkou opravňující ke vstupu do objektu
TOS Svitavy a.s. a podrobit se případné kontrole.
V této smlouvě definovaná práva a povinnosti obou smluvních stran ve vztahu k provozování
předmětné části podniku kupujícím v areálu prodávajícího TOS Svitavy a.s. jsou následně
podrobně upravena v následujících jednotlivých dílčích smlouvách, v každé z nichž je jako
dodavatel uveden: TOS Svitavy, a.s., 568 17 Svitavy, Říční 1, IČ: 15034020 a odběratel:
Kovolijecká huť& Georg Metall, spol. s r.o., Brno, Bohuslava Martinů 15, IČ 45475016, a to:
Smlouva o vzájemné spolupráci uzavřená podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku,
uzavřená dne 31.03.1994 – viz příloha, Smlouva o poskytování závodního stravování
uzavřená podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, uzavřená dne 04.05.1994 – viz příloha
a Nájemní smlouva a její dodatek č. 1 ze dne 25.03.2004 a dodatek č.3 ze dne 29.03.2005,
uzavřená dne 31.03.1994- viz příloha.
Spolupráce úpadce v oblastech dle výše uvedených s bývalým prodávajícím TOS Svitavy a.s.
nebyla v uplynulých letech dle sdělení jednatelů a společníků úpadce zatížena žádnými
podstatnými problémy. Přesto je třeba na existenci těchto smluv upozornit jako na
hypotetický rizikový faktor.
Dále je třeba zdůraznit, že pozemky se nacházejí v části obce s obytnou zástavbou a lze
konstatovat, že účel jejich použití je vzhledem k jejich poloze nevýhodný (občané si stěžují na
ekologickou zátěž vyvolanou průmyslovou činností na předmětných pozemcích).
Podle protokolu o autorizovaném měření č. 462/2005 ze dne 25.1.2006 na základě měření ze
dne 5.12.2005 (DETEKTA s.r.o., Brno) byl překročen emisní limit pro oxid uhelnatý.
Provoz podniku je omezen na 2 směny.
Navrhovateli ani dražebníkovi nejsou známa jiná práva k předmětu dražby, která by
podstatným způsobem ovlivňovala hodnotu předmětu dražby.
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
Strana 18
IČ: 26793580
IV.
Cena předmětu dražby zjištěná znaleckým posudkem
Cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem Doc. Ing. Pavla Legáta, CSc,
zapsaného ve znaleckém ústavu pod zn. 44/2000-Zn, Urbánkova 24, 624 00 Brno, č.
142/2006 ze dne 8.3.2006, a to na částku 29.838.000 Kč (slovy:
Dvacetdevětmilionůosmsettřicetosmtisíckorunčeských).
V.
Nejnižší podání
Nejnižší podání: 15.000.000,- Kč
VI.
Označení navrhovatele
Navrhovatel:
Mgr. Jiří Zrůstek, advokát, se sídlem Blansko, Čelakovského 6 - správce konkursní podstaty
úpadce Kovolijecká huť & Georg Metall, spol. s r.o., Brno, Bohuslava Martinů č. 15, IČ
45475016.
VII.
Označení dražebníka a licitátora
Dražebník:
MEGAPOL s.r.o., se sídlem Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ: 26793580,
zastoupena Ing. Janem Lindovským, jednatelem.
Licitátor:
Drahomír Ožana, r.č. 331008/419, trvale bytem Opava, Stratilova 29.
VIII.
Označení vydražitele
Označení vydražitele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IX.
Cena dosažená vydražením
Cena dosažená vydražením není žádná, protože nebylo učiněno ani nejnižší podání.
Ve Svitavách dne 29.6.2006
.................................
dražebník
Protokol o provedené dražbě 012006
MEGAPOL s.r.o.
Olomoucká 386/26
746 01 Opava
...............................
licitátor
Strana 19
IČ: 26793580

Podobné dokumenty

Prof. Vyskota a kol.

Prof. Vyskota a kol. Poznatky o mimodřevní produkci funkcí lesů postrádají v řadě případů objektivitu a systémovou homogenitu, exaktnost hodnotových údajů, kvantitativní hodnotové vyjádření a jednotnou hladinu významov...

Více

Çĺ± F8V ‰ ŚĽ9ć 8 ´b±Ç

Çĺ± F8V ‰ ŚĽ9ć 8 ´b±Ç Proboha, už je nový rok a platí nový občanský zákoník. Co budeme dělat s naším občanským sdružením??? Odpověď je přitom tak jednoduchá. Nebudeme dělat nic. Proces se děje automaticky, takže ať chce...

Více

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek Pozemek 2.402 m2 (šíře 27 m) v klidné části města. Jedná se o lokalitu, která bude určena k výstavbě RD. V plánu je vybudování příjezdových komunikací a IS.

Více

CENᅪK NATURBRICK 2014

CENᅪK NATURBRICK 2014 London deLuxe novinka Edinburg Glatt novinka Dublin Glatt novinka

Více

Krbová kamna HAAS+SOHN

Krbová kamna HAAS+SOHN 18 990,00 K 17 925,00 K 17 925,00 K 38 990,00 K 38 990,00 K 39 990,00 K 39 990,00 K 37 990,00 K 24 985,00 K 38 990,00 K 30 990,00 K 32 990,00 K 34 990,00 K 18 990,00 K 22 990,00 K 22 990,00 K 22 99...

Více

CENÍK - FaceBrick

CENÍK - FaceBrick FACEBRICK)s.r.o. Dukelských)hrdinů)2666,)Rakovník

Více