instrukce

Komentáře

Transkript

instrukce
Domestic Rates Czech Republic 2004
Company / Společnost:
Lokální TACO/IATA číslo:
Validity / Platnost:
VAT / DPH:
Currency / Měna:
Reservations / Rezervace:
Skupina
Model (příklad)
IPSC Mistrovství Evropy 2004 Opařany
SCSP
01 JUL 2004 – 30 SEP 2004
Prices are VAT inclusive / Ceny jsou včetně DPH
Prices are in EUR / Ceny jsou v EUR
tel. 220 102 424, fax 220 102 464
7 dní
(za periodu)
Extra den
(za den)
Spoluúčast
J
Škoda Fabia
208
30
500
A
Renault Clio
198
28
500
B
Opel Astra
260
37
500
K
Ford Focus
292
42
500
C
Škoda Octavia
313
44
700
D
Ford Mondeo
396
56
700
E
Škoda Superb
604
86
800
F
Mercedes C200
708
101
800
O
Volvo S 80
791
113
800
M
Ford Focus AT
438
62
500
N
Ford Mondeo AT
562
80
700
P
Mercedes E220 AT
875
125
800
G
Škoda Fabia Combi
250
36
500
H
Škoda Octavia Combi
375
54
700
I
Ford Mondeo Combi
479
68
700
L
Renault Scénic
458
65
700
R
Mercedes Vito
708
101
800
S
Ford Galaxy
750
107
800
Ceny zahrnují:
Prices include:
Neomezené km, povinné ručení, zelenou kartu, havarijní pojištění CDW,
pojištění proti krádeži TP, silniční daň, daň za rádio, poskytnutí
náhradního vozidla, pravidelný servis, zimní pneumatiky, letištní
poplatek nebo přistavení vozidla do Opařan, DPH
Unlimited mileage, Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection
(TP), Road tax (RRT), Airport Service Charge (ASC) or dellivery to
Opařany, VAT
Terms and Conditions 2004
Smluvní podmínky pronájmů pro rok 2004
Company / Společnost:
Lokální TACO/IATA číslo:
Validity / Platnost:
VAT / DPH:
Currency / Měna:
Reservations / Rezervace:
IPSC Mistrovství Evropy 2004 Opořany
SCSP
01 JUL 2004 – 30 SEP 2004
Prices are VAT inclusive / Ceny jsou včetně DPH
Prices are in EUR / Ceny jsou v EUR
tel. 220 102 424, fax 220 102 464
1. Prices / Ceny
Rental conditions include short term rental prices.
Short term rentals are calculated from price as per rental duration (for example 2 days rental – price for 1-3 days;
4 days rental – price for 4-6 days times four; for 8 days rentals – price for 7 days plus one day from 8+ days; for
14 days rental – again price for 7 days times 2).
Součástí podmínek pronájmu jsou ceny krátkodobých pronájmů.
Kalkulace krátkodobých pronájmů se provádí výběrem ceny dle délky pronájmu (např.: U 2 denního pronájmu se
vybere cena ze sloupce 1-3 dny. U 4 denního pronájmu se vybere cena ze sloupce 4-6 dní a vynásobí čtyřmi. U 8
denního pronájmu se cena vybere ze sloupce 7 dní a k této ceně se přičte jeden den ze sloupce Extra den. U 14
denního pronájmu se opět cena vybere ze sloupce 7 dní a vynásobí dvěma ).
2. The prices don´t include / Ceny neobsahují
Airport fees, PAI ( Passenger Accident Insurance), gasoline, additional kilometr, selfparticipation and optional
services.
Letištní poplatky, PAI (úrazové pojištění), pohonné hmoty, další kilometry nad limit u dlouhodobých pronájmů,
spoluúčast v případě škodné události a volitelné služby.
3. Currency / Měna
All prices are in EUR.
Všechny ceny jsou uváděny v EUR.
4. Validity of Prices / Platnost cen
The mentioned prices are only valid for Czech Republic in the period from July 1, 2004 to September 30, 2005.
Uvedené ceny jsou platné pouze pro Českou republiku v termínu od 1. července 2004 do 30. srpna 2005.
5. Duration of one Rental Day / Délka jednoho dne pronájmu
Minimum duration of a rental is 24 hours, while the day rate shall be charged also if it is exceeded by 59 minutes
at maximum. Should the period of 24 hours be exceeded by more than 59 minutes, another whole day shall be
extra charged. Maximum duration of a rental is not generally set.
Minimální délka jednoho pronájmu činí 24 hodin, přičemž denní sazba je účtována i v případě, že je překročena o
max. 59 minut. Pokud je perioda 24 hodin překročena o více než 59 minut, účtuje se celý další den navíc.
Maximální délka pronájmu není obecně stanovena.
6. Coinsurance in Case of Collision/Theft by Fault of Lessee / Spoluúčast při nehodě / krádeži
The upper limit of your non-waivable excess is in rate sheet.
Je uvedena v ceníku dle kategorie vozidla.
7. Minimum Age of Lessee´s Customer / Minimální věk klienta nájemce
The minimum age for groups J, A, B, K, C, D, M, N, G, H, I, L is 21 years, for groups E, F, O, R, S 25 years and
for group P 30 years. Maximum age is 70 years for all car groups.
21 let pro skupiny J, A, B, K, C, D, M, G, H, I, L pro skupiny E, F, O, R, S 25 let, pro skupinu P 30 let.
Maximální věk je 70 let pro všechny skupiny.
8. Driving Licence / Řidičský průkaz
All drivers must have a valid driver´s license for 12 months and the license has to be valid in Czech Republic.
Každý řidič musí mít platný řidičský průkaz v České republice a vlastnit ho nejméně 1 rok.
9. Passport / Identity card / Pas/OP
In taking over the vehicle, the Lessee´s customer shall present the valid passport or identity card every time.
Při přebírání vozu musí nájemce vždy předložit platný OP nebo cestovní pas.
10. Terms of Payment / Platební podmínky
The client has to provide a credit card to guarantee all rentals payment. Hertz accept international Credit Cards.
Nájemce/klient musí vždy předložit platební kartu na úhradu služeb. Hertz akceptuje mezinarodni platebni karty.
Visa, Amex, Diners, EC/MC, JCB
11. Pohonné hmoty - Refuelling Service
At the beginning of each rental, the Lessor obtains the car with full tank. Rates are exclusive of gasoline. All
drivers must return the car with full tank otherwise refuelling service will be charged. The price for gasoline may
oscillate between 50 - 70 CZK / 1l.
Na začátku každého pronájmu obdrží nájemce vůz s plnou nádrží. Cena benzínu není zahrnuta v ceně. Pokud
nájemce nevrátí vůz s plnou nádrží, bude nájemci účtován tzv. "Refuelling Service". Cena tankovacího servisu
tak může být přibližně 50-70,-Kč/každý chybějící l.
12. „Rent It Here – Leave It There“ Program / Jednosměrné pronájmy
A vehicle can mostly be returned at a branch other than where it was hired. Vehicle drop-offs in the Czech
Republic are free of charge. Vehicle drop-offs in another country are possible for a certain fee. The requirement
for a vehicle drop-off in abroad must be notified at the vehicle reservation or at the beginning of the rental, where
you will be informed on current fees for the „Rent It Here – Leave It There“ service.
Vůz může být většinou odevzdán na jiné pobočce než byl pronajat. Odevzdání vozu na kterékoliv pobočce v
České republice je zdarma. Požadavek na odevzdání vozu v zahraničí je nutné oznámit při rezervaci nebo začátku
pronájmu, kde Vás budou informovat o aktuálních poplatcích za jednosměrný pronájem.
13. Fee for Another Driver / Poplatek za dalšího řidiče
Rented vehicle can be driven by more than one drive regardless of beeing recorded in the rental agreement.
However, responsible person is the driver recorded in the rental agreement. The Lessor shall charge an extra fee
amounting to 25 EUR + VAT per rental and each driver.
Při začátku pronájmu je třeba oznámit kolik řidičů bude vůz v průběhu pronájmu řídit. Všichni musí být zapsáni
do nájemní smlouvy. Poplatek za každého dalšího řidiče činí 25 EUR + DPH za pronájem.
14. Delivery and Collection / Přistavení – Vyzvednutí
Free of charge at Hertz locations and to/from Opařany (IPSC Championship). Other posibility will be charged by
distance from Hertz location. Before delivery outside Hertz locations, customer/renter must send to Hertz
personal information – copy of passport, driving licence, credit card. Rental Agreement must be prepared before
delivery of car.
Zdarma na pobočkách Hertz a do/z Opařanech (IPSC Mistrovství Evropy). U ostatních destinací je účtován
poplatek dle vzdálenosti. Před přistavením vozidla mimo pobočku Hertz, musí nájemce odfaxovat kopii pasu,
řidičského průkazu a zaslat údaje o platební kartě (typ, číslo, platnost, CV kod). Nájemní smlouva musí být
připravena před výjezdem vozidla.
15. Airport Fees / Letištní poplatky
Airport fees of 15 % at the airport in Prague, 10 % at the airports in Brno and Ostrava, in each case at the basic
daily rate and insurance, shall be added to the price of the rental. Minimum Airport Service Charge is 18 EUR
K ceně pronájmu na letišti v Praze se připočítává letištní poplatek 15%, na letištích v Brně a Ostravě činí tento
poplatek 10%, vždy za základní denní sazbu a pojištění. Minimální poplatek má hodnotu 18 EUR.
16. Rentals out of Business Hours /Pronájmy mimo úřední hodiny
For a rental out of business hours, the Lessor shall charge an extra fee amounting to 25 EUR + VAT.
Za pronájem mimo úřední hodiny účtuje pronajímatel navíc poplatek ve výši 25 EUR + DPH.
17. Reservation / Rezervace
Vehicle reservations are accepted for a vehicle group, not for a particular type of the vehicle. The Lessor reserves
the right to refuse a reservation of the Lessee, if the capacity in number of motor vehicles in the given term is
drained out. The Lessor shall however use all reasonable efforts to satisfy the Lessee´s requirements to full extent.
Should the Lessor not be able to satisfy the Lessee as for the required vehicle group after the reservation is made
and confirmed, the Lessor is obliged to provide a motor vehicle of a higher group at a price for the group
originally required. Minimum pre-reservation are 3 working days.
Rezervace vozidel v České republice bude nájemce provádět přes rezervační centrum Hertz (viz „Seznam
poboček“). Rezervace vozidel jsou přijímány na skupinu vozidla, ne na konkrétní typ vozidla. Pronajímatel si
vyhrazuje právo odmítnout rezervaci nájemce, pokud je kapacita počtu motorových vozidel v daný termín
vyčerpána. Pronajímatel se však v rámci svých možností vynasnaží, aby požadavky nájemce v plné míře
uspokojil. Minimální předrezervace 3 pracovní dny.
18. Coverage & Insurance conditions / Vysvětlení pojmů
•
•
•
•
CDW - Collision Damage Waiver – Finanční krytí proti nehodě vozu
In case of damage to the Hertz vehicle or its parts or accessories except by or following theft, attempted theft
or vandalism. The upper limit of your non-waivable excess is in rate sheet.
Toto pojištění se omezuje na odpovědnost zákazníka za ztrátu, nebo poškození vozidla včetně jeho
příslušenství. Pojištění se nevztahuje na pokus o odcizení, odcizení, vandalismus. Spoluúčast je uvedena
v bodě 6 této smlouvy.
TP - Theft Protection – Finanční krytí proti krádeži vozu
In case of theft of the Hertz vehicle or damage to the Hertz vehicle by or following theft or
vandalism. The upper limit of your non-waivable excess is in rate sheet.
Toto pojištění omezuje finanční odpovědnost klienta při ztrátě, nebo poškození vozidla v důsledku krádeže,
nebo vandalismu. Spoluúčast je uvedena v bodě 6 této smlouvy.
PAI - Personal Accident Insurance - Úrazové pojištění
Is available at all Hertz locations in Czech Republic.
Pojištění osob lze sjednat na každé pobočce Hertz.
Lokální TACO/IATA číslo
This number is allocated by Hertz to contractual partners. The individual conditions are kept under this
number.
Toto číslo přiděluje Hertz smluvním partnerům. Pod tímto číslem jsou evidovány individuální podmínky.
19. Optional Services / Volitelné služby
The Lessor offers various other additional services such as Personal Accident Insurance, rental of children´s car
seats, roof racks and ski racks, snow chains etc. If interested, the Lessee can obtain information on current prices
from the Lessor´s branches.
Pronajímatel nabízí různé další dodatkové služby jako úrazové pojištění osob, pronájem dětských sedaček,
zahrádek a nosičů na lyže, sněhových řetězů apod. V případě zájmu se nájemce může informovat o aktuálních
cenách na pobočkách pronajímatele.
20. Cancellation rules / Storno podmínky
In case of cancellation of ordered delivery service, will be charged cancellation fee 35 EUR + VAT.
Storno poplatek je aplikován v případě zrušení (méně než 24 hodin před datem a hodinou pronájmu) objednané
služby přistavení vozidla mimo pobočky Hertz. Výše poplatku činí 35 EUR + DPH.
21. Locations and Contacts / Pobočky a kontakty
Reservation Office / Rezervační centrum:
Dědinská 29
161 00 Praha 6
tel.: 220 102 424
fax: 220 102 464
e-mail: [email protected]
Internet Hertz ČR www.hertz.cz
Locations / Pobočky v ČR
Prague / Praha
Airport / Letiště Ruzyně (Po-Ne 8.00-22.00)
161 00 Praha 6
tel.: 233 326 714
fax: 220 563 472
e-mail: [email protected]
Karlovo nám. 28 (Po-Ne 8.00-20.00)
120 00 Praha 2
tel.: 222 231 010
fax: 222 231 015
e-mail: [email protected]
Hotel Diplomat (Po-Pá 8.00-16.00)
Evropská 15
160 00 Praha 6
tel.: 224 394 174
fax: 224 394 155
e-mail: [email protected]
Brno:
Airport / Letiště Brno - Tuřany (Po-Pá 8.00-19.00)
627 00 Brno
tel.: 542 215 932
fax: 542 211 004
Millenium Center (Po-Pá 8.00-19.00)
Hybešova 42
602 00 Brno
tel.: 542 215 932
fax: 542 211 004
e-mail: [email protected]
Ostrava:
Airport / Letiště Ostrava (Po-Čt 8.30-21.00, Pá 8.30-16.30)
742 51 Mošnov
tel.: 597 471 177
fax: 597 471 101
e-mail: [email protected]
21. Reservation form / Rezervační formulář
CAR RENTAL ORDER
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2004 – CZECH REPUBLIC (TABOR – OPARANY)
S.C.S. Business Travel Praha
Hertz TACO: SCSP
RC CODE: SPREC04
Supplier / Dodavatel:
HERTZ RENT A CAR
Contact / Kontakt:
Reservation office / Rezervační kancelář, Dědinská 29, 161 00 Praha 6
Telefon:
+420 220 102 424
Fax:
+420 220 102 464
E-mail:
[email protected]
Internet::
www.hertz.cz
Rental Details
Vozidlo bude vyzvednuto (Pick Up):up):
Datum (Date): _______________
Hodina (Hour): ___________
Sk. vozu (Type of car): _______
Misto vyzvednuti (Pick up/rental location) :
† Pobočka / Location Hertz (please specify): _____________________________
† Opařany (S.C.S. Business Travel counter): ______________________________
Vozidlo bude vráceno (Return):
Datum (Date):
__________________
Hodina (Hour):
__________________
Misto návratu (Drop off/return location):
† Pobočka / Location Hertz (please specify): _____________________________
† Opařany (S.C.S. Business Travel counter): ____________________________
JMÉNO NÁJEMCE / NAME OF RENTER : ________________________________________________
!!!Povinné údaje při službě přistavení vozidla / Mandatory at delivery service!!!
# ŘP/ DL:__________
Datum vydání:
__________
Vydán kde:
__________
# OP/pas:__________
Datum vydání:
__________
Vydán kde:
__________
__________
Místo narození:
__________
Datum narození / Date of Birth:
telefon/fax/E-mail: ____________________________________________________________
Platba / To be paid by:
† Kreditní kartou /Credit card: __________________________________
‰ Platnost / Validity: ___________________
Podpis / Signature:
‰ Type: ____________

Podobné dokumenty

AXA Výroční zpráva Pojišťovna

AXA Výroční zpráva Pojišťovna Vážení akcionáři, klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu naší společnosti za rok 2014. AXA pojišťovna a.s. působí na českém a slovenském trhu neživotního pojištění j...

Více

Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“

Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“ Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem v ní vyznačil všechny prameny, z nichž jsem čerpal, způsobem ve vědecké práci obvyklým.

Více

knihy

knihy Jsem si vědom mnoha technických nedokonalostí svého dílka a nemohu zcela historicky obsáhnout více než 170 let dějin podnikové požární ochrany. Pečlivě jsem zaznamenával činnost hasičů pro budoucí ...

Více

Speciální konstrukce

Speciální konstrukce Q Předložit nabídku na kompletní montáž od firmy ZARGES

Více

Vysloužilé vozy Ford bude likvidovat firma TSR Slovenskému

Vysloužilé vozy Ford bude likvidovat firma TSR Slovenskému zadat do formuláře datum a zjistit ulice, které se budou v tu dobu uklízet. Lze zadat i ulici, u níž se objeví datum úklidu. Úklid začne 4. dubna, a to v Praze 6, 11, 13 a 15. Čištění potrvá v metr...

Více