hrej si, uč se, poznávej

Transkript

hrej si, uč se, poznávej
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
KRÁSNÁ LÍPA,
příspěvková organizace
HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ
ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
platná od 1. září 2013
V Krásné Lípě 28. srpna 2013
RNDr. Ivana Preyová
ředitelka školy
Cizí jazyk
C) Očekávané výstupy – 1. období:
Očekávané výstupy - 1. Období
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
žák
– rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
– zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
– rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
– rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
– přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
– píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
C) Očekávané výstupy – 2. období:
Očekávané výstupy - 2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
-
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají
se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální oporu
MLUVENÍ
žák
-
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
-
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
žák
-
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
PSANÍ
žák
-
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
vyplní osobní údaje do formuláře
Učivo
-
-
-
zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se
slovníkem
tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání
nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
C) Očekávané výstupy – 3. období:
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
– Čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu.
- Při výslovnosti užívá správné frázování, slovní a větný přízvuk, výšku a sílu hlasu, tempo
řeči pro zajištění plynulosti promluvy přiměřeného rozsahu.
– Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů
s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
- Rozumí obsahu krátkých textů a s využitím vizuální opory obsahu neadaptovaných textů.
- V textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky.
- Pracuje s autentickými materiály pro vyhledání a zpracování nových informací, např.
s internetem, encyklopedií.
– Rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci.
- Rozumí zřetelně vyslovovanému vyprávění a konverzaci o běžných tématech.
–
–
- Rozumí důležitým informacím v krátkých nahrávkách.
- Rozlišuje formální a neformální promluvu či rozhovor.
Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu.
- V textech rozumí významu klíčových slov.
Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém
slovníku.
- Využívá různé slovníkové příručky, samostatně pracuje s dvojjazyčným i výkladovým
slovníkem.
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
– Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem
v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.
- Sestaví písemné sdělení související s tématy, která mu jsou blízká, jako kamarádi,
rodina, koníčky, škola.
- Ústně popíše sebe, svou rodinu, svou školu, známá místa a předměty.
– Písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty.
- Opisem vyjádří větu či krátký text.
- Písemně reaguje na krátké sdělení obsahující otázky.
– Stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace.
- Písemně shrne hlavní myšlenky krátkého textu nebo konverzace.
- Ústně shrne hlavní myšlenky krátkého textu nebo konverzace.
– Vyžádá jednoduchou informaci.
- Vyžádá písemně informaci týkající se známých témat a poděkuje za ni.
- V reálných situacích si vyžádá informaci a při neporozumění klade doplňující otázky.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
žák
– Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích.
- S kamarády se domluví na společném programu (co, kdy a kde budou dělat).
- Vyjadřuje se o současných a minulých hypotetických situacích.
- Adekvátně reaguje ve formálních i neformálních situacích, např. v obchodě, ve škole,
v hovoru s kamarádem.
Další cizí jazyk
C) Očekávané výstupy – 3. období:
Očekávané výstupy
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a
s pečlivou výslovností a reaguje na ně
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
- rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních
témat
MLUVENÍ
žák
- se zapojí do jednoduchých rozhovorů
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu a
vyhledá v něm požadovanou informaci
PSANÍ
žák
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Učivo
zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní
návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem
tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo,
oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových oblastí
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby,
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)
D) Obsah učiva v jednotlivých ročnících
(další cizí jazyk)
Anglický jazyk
8.ročník
První rok je hlavně přípravným obdobím pro výuku dovedností, pro jazykovou úroveň A1.
Hlavním cílem je ukázat dětem principy anglického jazyka a tím jim umožnit jazyk používat.
- seznamujeme děti s anglickými hláskami na základě názvů barev, předmětů a čísel
- nacvičujeme správnou výslovnost a čtení celých vět na krátkých příbězích
- učíme děti mluvit ve vzorových větách, jejichž smysl je dán dramatizací, činností
s předměty nebo s obrázky
- naučíme děti rozumět jednoduchým větám a pokynům ve třídě
- radost z uměleckého prožitku s použitím anglického jazyka poskytneme nácvikem velmi
jednoduchých básniček a říkadel (žáci je mohou obměňovat s využitím osvojené slovní
zásoby)
- postupně nacvičujeme čtení fonetického přepisu angličtiny
- postupně probíráme a opakujeme tvary jednotného a množného čísla podstatných jmen,
zájmena osobní – podměty, shodu podmětu s přísudkem, závazný slovosled anglické věty:
podmět, přísudek, předmět
Výuka gramatiky probíhá současně s vytvářením jednoduchých vět, kde se potřebné výrazy
a spoje procvičují. Žáci se naučí větám rozumět, číst je a opakovat. Protože jim rozumějí
a znají některá slovíčka, mohou je obměňovat. Ptají se jeden druhého, odpovídají na
spolužákovy otázky. tímto způsobem probíhá výuka gramatiky s pomocí činností v průběhu
celého roku.
-
-
odlišné hlásky – jejich fonetický přepis pro čtení výslovnosti v učebnici (ve slovníku),
například ve slovech: black, white, a dog, the dog, three
odlišná výslovnost hlásek, které známe z češtiny, například ve slovech: red, a kitten,
a teddy, znělost koncových hlásek: a pig, I have, is
odlišný pravopis – náhled do problematiky, která bude uceleně vyučována v dalších
ročnících, v tomto ročníku pouze:
 němé e: have
 odlišné psaní hlásek: grey, fish, a chicken
 dvojí čtení samohlásek: zavřená (otevřená) slabika: a cat / a cake atd.
 ustálený pravopis: green, leaf
 slova souzvučná (homonyma): two / too ...
člen jako součást podstatného jména:
 podstatná jména bez členu
-
-
-
 nácvik použití členu na skutečnosti prožívané žákem spolu s učitelem ve třídě
podstatná jména – množné číslo pravidelných podst. jmen: the toys, the cats
osobní zájmena:
 kvůli obtížnosti vyučujeme pořadí: 1. osoba: I, we
2. osoba: you
3. osoba: it, they, he (Mr. Black), she
zájmena přivlastňovací
spojení přídavného + podstatného jména: a little dog, a big house
spojení zájmena přivlastňovacího + podstatného jména: my teddy, my doll
spojení číslovky základní + podstatného jména: one cat, two cats
základní slovesa – přítomný čas prostý
 časování základních probíraných sloves: I work, you work...
 časování nepravidelného slovesa „to be“ (kladné i záporné věty, tvoření otázky: I am,
You are not. Is he?
 časování nepravidelného slovesa „to have“ – kladné věty
 ustálená spojení s modálními slovesy „can“ – kladné věty a otázky: I can write
(umím). Can I have... ? (mohu), must, needn´t, shall
 ustálené slovní spojení se slovesem „like“: I like cats.
základní slovesa – přítomný čas průběhový (jen kladné věty)
základní předložky: in, on, under
věty oznamovací – větné vzory: I have a cat. This is a cat. It is on the table. There is a
book. …
věty rozkazovací – a) pokyny: Give me a pen! Help me! Write! Draw! Open your book!
Shut your book! Sit down! Stand up! Come in!...
b) návrhy: Let´s go to the cinema.
věty tázací – obrácený slovosled: She is. – Is she?
Spelling
9.ročník
Náplní výuky je především čtení a opakování základních dovedností z předchozího ročníku.
Předkládáme dětem význam slov a začínáme vyžadovat základní komunikaci.
Snažíme se, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, aby uměl použít
naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty přečíst
a slova i zapsat.
Opakujeme a rozvíjíme slovní zásobu a znovu učíme a rozvíjíme mluvnici. Důraz klademe na
rozvoj slovní zásoby, která děti zajímá.
Mluvnické učivo:
- slovesa: čas přítomný prostý, průběhový, budoucí (vazba to be going to)
-
skupiny slov ve spojení se členem (člen + přídavné jm. + podstatné jm.), nebo se
zájmenem (zájmeno + přídavné jm. + podstatné jm.)
koncovky –s u podstatných jmen (množné číslo, přivlastňování)
nácvik orientace – pokyny
jednoduché obraty pro přání a dopisy (přání k Vánocům, narozeninám, dopis Ježíškovi)
předložky: for, from, with, on, under, at, in
rod, časování (klíčová jsou zájmena)
stupňování přídavných jmen
přivlastňovací a ukazovací zájmena (nahrazují člen!)
číslovky a základní početní operace
vazba s „there“
gerundium – průběhový čas
opakování modálních sloves
abeceda, hláskování
Konverzační dovednosti:
- ve městě, v obchodě
- čísla a jejich použití (čas, míry, ceny)
- jídlo, nápoje, pokyny s nimi spojené
- Vánoce, dárky
- barvy, věci ve škole
- Velikonoce
- věci kolem nás (můj dům, můj byt)
- školní a mimoškolní činnosti
- lidi kolem nás (rodina, kamarádi)
- nejběžnější věci a situace kolem nás
Německý jazyk
8.ročník
-
seznámení s druhým cizím jazykem, zařadíme průřezová témata. Multikulturní výchova
(tematický okruh multikultiralita)
seznámení s hlavními rozdíly mezi českým a německým pravopisem (seznámení
s odlišnými písmeny ß, ä, ö, ü)
odlišná fonetika
pozdravy
vzájemné představování
základní informace o rodinných příslušnících, představit členy své rodiny
jednoduché rozkazy
důležitost členů u podstatných jmen
vyjadřování záporu
napsat jednoduchý dopis, e-mail, pozvánku
základní číslovky do 100 a základní matematické úkony (+, -, x, :)
určit roční období, měsíce
dny v týdnu, části dne
otázky na „W“
sdělit údaje o sobě (vlastní dotazník)
anonyma
základní pojmy z orientace v prostoru
3. a 4. pád podstatných jmen
sdělit věk, zeptat se na věk
určování času
časování sloves (činnosti)
Základní slovní zásoba k tématům:
 pozdravy
 představování
 rodina
 moje záliby, koníčky
 barvy
 číslovky
 činnosti
 orientace v čase
9.ročník
-
vyjádřit cíl cesty, naplánovat např.: výlet
předložkové vazby
modální slovesa
časování sloves pravidelných i nepravidelných (činnosti)
přivlastňovací zájmena
slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou
stupňování přídavných jmen a příslovcí
minulý čas – préteritum sloves „haben“ a „sein“, perfektum sloves
porozumění textu – čtenému
porozumění textu i mimo PS – čtený + náslech
stručné reálie německy mluvících zemí
zvyky – Vánoce, Velikonoce aj.
Základní slovní zásoba k tématům:
 zvířata
 školní pomůcky
 město
 potraviny
 das Wetter
Matematika
C) Očekávané výstupy
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy - 1. období
žák
– používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
– čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti
– užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
– provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
– řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Očekávané výstupy - 2. období
žák
- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru malé násobilky
využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení úlohy a při provádění zkoušky
výpočtu
- využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení úloh s užitím závorek
- využívá výhodného sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
- správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při sčítání, odčítání, násobení a
dělení přirozených čísel
- aplikuje při písemném výpočtu znalost přechodu mezi číselnými řády
- využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení a dělení nejvýše
dvojciferným číslem
- provádí písemné početní operace včetně kontroly výsledku
- dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel
zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací
v oboru přirozených čísel
- přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím znalosti číselných řádů desítkové soustavy
- využívá rozvinutého zápisu čísla (do milionů) v desítkové soustavě
- porovnává čísla do milionů
- zaokrouhluje čísla do milionů s použitím znaku pro zaokrouhlování
- užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru přirozených čísel
- orientuje se na číselné ose a jejích úsecích
- provádí číselný odhad a kontrolu výsledku
- zlomky a desetinná čísla
- orientuje se v pojmech přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
- aplikuje znázornění desetinného čísla v praktických situacích (teploměr, model atd.)
- porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí
na číselné ose
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru
- porozumí textu úlohy (rozlišuje informace důležité pro řešení úlohy)
-
-
-
-
přiřadí úloze správné matematické vyjádření s využitím osvojených početních
operací
zformuluje odpověď k získanému výsledku
přiřadí k zadanému jednoduchému matematickému vyjádření smysluplnou slovní
úlohu (situaci ze života)
tvoří slovní úlohu k matematickému vyjádření
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy - 1. období
žák
– orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
– popisuje jednoduché závislosti z praktického života
– doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Očekávané výstupy - 2. období
žák
- vyhledává, sbírá a třídí data
- provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření teploty, průjezd aut za daný
časový limit apod.)
- vybírá a porovnává ze zadání úlohy data podle daného kritéria
- posuzuje reálnost vyhledaných údajů
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
- doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu
- vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku, sloupcový diagram
- vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data a porozumí vztahům mezi nimi
(nejmenší, největší hodnota apod.)
- používá údaje z různých typů diagramů (sloupcový a kruhový diagram bez použití
%)
- používá jednoduchých převodů jednotek času při práci s daty v jízdních řádech
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy - 1. období
žák
– rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;
nachází v realitě jejich reprezentaci
– porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
– rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Očekávané výstupy - 2. období
žák
- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice);
užívá jednoduché konstrukce
- rozezná základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice)
- využívá k popisu rovinného útvaru počty vrcholů a stran, rovnoběžnost a kolmost
stran
- charakterizuje základní rovinné útvary a k zadanému popisu přiřadí název
základního rovinného útvaru
- využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii (čáry: křivá, lomená,
přímá; bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice)
- využije znalosti základních rovinných útvarů k popisu a modelování jednoduchých
těles (krychle, kvádr, válec)
- narýsuje kružnici s daným poloměrem
- narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými délkami stran
- narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce rovnoběžek a kolmic
- dodržuje zásady rýsování
-
-
-
-
sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran
- rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru
- s pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí obvod rovinného útvaru (trojúhelníku,
čtyřúhelníku, mnohoúhelníku)
- porovnává obvody rovinných útvarů
- graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky
- určí délku lomené čáry graficky i měřením
- převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, km)
sestrojí rovnoběžky a kolmice
- vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v rovině
- načrtne kolmici a rovnoběžku ve čtvercové síti
- narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí
trojúhelníku s ryskou
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
- určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců,
obdélníků a trojúhelníků
- porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných útvarů
- používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez vzájemného převádění
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
- pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě)
- určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru
vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný útvar podle osy v lince mřížky
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy - 2. období
žák
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
- vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
- volí vhodné postupy pro řešení úlohy
- vyhodnotí výsledek úlohy
K učebnici 5. ročníku je připraven počítačový program 5P, který dobře slouží k procvičování
zaokrouhlování, k porovnávání velikosti čísel, odhadům výsledků početních výkonů,
k procvičování násobení a dělení čísel zakončených nulami aj. Program je připraven tak, aby
mohl sloužit i pro žákovskou sebekontrolu.
Velkou pozornost v 5. ročníku věnujeme úsudkovému počítání, řešení slovních úloh se
základními úsudky, slovních úloh s více početními výkony, úloh řešených na základě
geometrických nákresů a úloh řešených neobvyklým způsobem. Naším cílem je dosažení
samostatnosti žáků při řešení úloh. Soustavně je třeba nechávat žákům možnost úlohy
obměňovat nebo sestavovat nové úlohy se zvolenou tématikou.
Používané materiály pro výuku v 5. ročníku jsou připraveny tak, aby pomohly procvičovat
základní učivo z nižších ročníků a početní výkony oboru do milionu. Připravené slovní úlohy
napomáhají procvičit úsudky, předkládají jednoduché i náročnější úlohy.
Důležité je, že všechny učební materiály pomáhají při diferenciaci žáků. Obsahují celou řadu
úloh s rozličnou tématikou pro nadané žáky, umožňují žákům provádět sebekontrolu,
napomáhají jejich sebehodnocení. Spojují matematiku s mnohými dalšími vyučovacími
předměty. Dávají příležitost k zařazování vhodných projektů do výuky. Projektem se rozumí
soubor rozličných námětů, na jejichž řešení se mohou žáci podílet, ve kterých mohou
uplatňovat svoje zkušenosti i realizovat své schopnosti objevovat a zpracovávat témata.
Používané učebnice pro činnostní učení předkládají žákům řadu námětů pro vhodné
projekty, přiměřené jejich schopnostem.
Činnosti umožňují aktivní zapojování všech žáků do výuky. Žáky při nich přivádíme
k samostatnému myšlení nad předloženými problémy, ke schopnosti o věcech a jevech
uvažovat a vytvářet hodnotící soudy. Postupně se u žáků rozvíjí i schopnost vyhledávat
a třídit informace, logicky myslet a zodpovědně se rozhodovat.
Výuka matematiky směřuje v 5. ročníku k tomu, aby pokud možno všichni žáci dosáhli
očekávaných výstupů určených pro 2. vzdělávací období. Umožňuje také individuální rozvoj
žáků. Vyučování vyžaduje v tomto období individualizaci a diferenciaci.
Činnostní výuka ve své podstatě umožňuje, aby každý žák mohl pracovat podle svých
možností a individuálně se rozvíjely předpoklady žáků pro další úspěšné vzdělávání na
2. stupni.
D) Obsah učiva v jednotlivých ročnících
1. ročník
-
vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru
přirozená čísla 1 až 5 – numerace, vidění počtu věcí do 5
rozklady čísel
tvoření slovních úloh žáky bez užití početních výkonů (ze začátku i bez znalosti číslic)
porovnávání počtu věcí
sčítání a odčítání přirozených čísel spojené s manipulačními činnostmi (do 5)
slovní úlohy doplněné příkladem (do 5)
přirozená čísla 1 až 10 – numerace, vidění počtu věcí do 10
rozklady přirozených čísel do 10
sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do 10, názorné zavedení pomocí činností
jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace í s věcmi i s penězi
orientace v prostoru (před, za, vedle, vpravo, vlevo, dole, nahoře)
automatizace spojů sčítání a odčítání do 10
-
porovnávání počtu věcí, porovnávání čísel bez zápisu znamének nerovnosti
přirozená čísla do 20 – numerace
sčítání a odčítání v 2. desítce s využitím analogie s 1. desítkou (bez přechodu přes
desítku), analogie musí vyplynout z individuálních činností žáků
vztahy o několik více, o několik méně
slovní úlohy ze života (obor do 20)
poznávání geometrických tvarů, rovinných obrazců a těles – využití vhodných stavebnic,
stavby podle předlohy i podle fantazie
Výuka matematiky má v 1. ročníku činnostní charakter. Vysvětlování početních výkonů se
v 1. a 2. ročníku provádí na základě činností se skupinami předmětů. Názornému počítání
slouží též jednoduché obrázky a značky kreslené dětmi. Při vytváření pojmu čísel a početních
výkonů se přechází od činností s trojrozměrnými předměty k připraveným pomůckám
(kolečka, peníze, vystřižené obrázky) až ke kreslenému názoru v pracovních sešitech a názoru
demonstračnímu. Také vytváření slovních úloh a jejich obměny vychází z věcného názoru,
především je však třeba využívat individuálních žákovských zkušeností.
Velmi vhodným tématem slovních úloh je obchodování spojené s manipulací s pomůckou
„papírové mince a bankovky“.
Matematika celého 1. ročníku je vyučována hlavně v souvislosti s učivem prvouky, ale také
v souvislosti s učivem českého jazyka (vymýšlení slovních úloh, vytváření otázek, vyjadřování
se k činnostem).
Podle podmínek školy se mohou děti ve vyučování seznamovat s prací na počítači a využívat
v matematice jednoduché počítačové programy a hry obsahující procvičování vidění počtu
věcí, přiřazování čísla k určitému počtu věcí, porovnávání počtu věcí a čísel a též
procvičování početních výkonů.
Tyto dovednosti dále rozvíjíme v následujícím 2. a 3. ročníku základního vzdělávání.
Vhodných počítačových her a programů lze využívat k procvičování učiva nejen matematiky,
ale i dalších vyučovacích předmětů.
2. ročník:
-
-
-
opakování učiva z 1. ročníku:
 rozklady čísel do 10
 numerace do 20
 porovnávání čísel
 automatizace spojů sčítání a odčítání do 20
 jednoduché slovní úlohy spojené s názorem
sčítání a odčítání s přechodem přes desítku vyvozené na základě manipulačních činností
žáků
přirozená čísla do 100 – numerace - vytváření představ čísel na základě názoru:
 posloupnost přirozených čísel
 počítání po desítkách, počítání po jednotkách v různých desítkách
 čtení a zápis čísel, číselná osa
 porovnávání čísel pojmenovaných i nepojmenovaných
 zaokrouhlování čísel na desítky na základě práce s číselnou osou
sčítání a odčítání v oboru do 100
 sčítání a odčítání násobků 10

-
přičítání jednociferných čísel k celým desítkám i jejich odčítání od celých desítek
(typy: 30 + 7; 90 – 8)
 sčítání a odčítání v jednotlivých desítkách s využitím analogie s počítáním v 1. desítce
vyplývající z individuálních činností žáků s pomůckami (typy: 32 + 6; 57 – 4)
 sčítání a odčítání s přechodem desítek (typy: 49 + 5; 25 + 30; 71 – 4; 93 – 20; 80 15)
 sčítání a odčítání dvojciferných čísel (typy: 23 + 41; 68 – 34), počítání s „penězi“
 vytváření jednoduchých slovních úloh k jednotlivým typům příkladů na sčítání
a odčítání (využití při obchodování);
názorné zavedení násobilky 1, 2, 5, 10, 3, 4, které je odvozeno z opakovaného přičítání
stejných čísel
činnosti vedoucí k pochopení násobilky a jejímu procvičování
slovní úlohy, které vedou k pochopení úsudku několikrát více (s využitím peněz)
geometrické tvary rovinné a prostorové, hry s tvary, modelování, rozlišování modelů
těles i geometrických tvarů ve svém okolí
rozvíjení prostorové představivosti – stavebnice, soubory krychlí, apod.
rovné a křivé čáry
praktické měření délek, jednotky délky: metr, centimetr
jednotky času (hodina, minuta), poznávat, kolik je hodin na hodinách ručičkových
i digitálních, orientace v čase
Výuka matematiky ve 2. ročníku má i nadále činnostní charakter. Všechny činnostní
a počtářské dovednosti získané v 1. ročníku se využívají a dále rozvíjejí. Pokračuje též rozvoj
řečových dovedností žáků. Postupně se u žáků vytváří dovednost matematického
vyjadřování.
Číselný obor se rozšiřuje do 100 činnostně, hlavně na základě manipulací s „penězi“ a za
využití obrázkového názoru. Zdůrazňuje se řešení slovních úloh, neboť při jejich řešení se
rozvíjí logické myšlení žáků a současně se upevňují a automatizují početní výkony.
Automatizace početních výkonů vzniká na základě dokonalého pochopení probíraných
algoritmů. Matematické dovednosti se ve 2. ročníku rozšiřují o početní operaci – násobení,
která je vyvozována na základě činností s konkrétním názorem.
Násobení má přitom žák možnost objevit z opakovaného sčítání. Činnosti vedoucí k tomuto
objevu a jeho ověřování je třeba provádět s různými pomůckami, vhodnou pomůckou jsou
peníze. Spoje násobilek 2, 5, 10 se v podstatě připravují již od 1. ročníku při opakovaném
přičítání určitého čísla. Ve 2. ročníku tuto zkušenost žáků využijeme. Na základě činností žáci
pochopí princip násobení a později i to, jak lze násobilky využít v praktickém životě. Obojí je
základním předpokladem ke tvorbě slovních úloh na násobení žáky a k pozdější postupné
automatizaci násobilkových spojů.
Geometrie ve 2. ročníku má motivační charakter. Je především zaměřena na hry
s prostorovými a rovinnými tvary. Průpravou pro pozdější provádění náčrtů v geometrii je ve
2. r. kreslení různých rovných a křivých čar, jednotažek apod. Měření délek se provádí na
konkrétních předmětech.
3. ročník:
-
opakování učiva z 2. ročníku:
 počítání do 20 s přechodem přes 10



-
-
numerace do 100
sčítání a odčítání v oboru do 100
slovní úlohy vedoucí k sčítání a odčítání i k porovnávání o několik více, o několik
méně
 sčítání a odčítání do 100, příklady typu: 36 + 17; 65 – 28
příprava písemného sčítání a odčítání do 100 na základě činností s pomůckami „desítky
koleček“, „papírové mince a bankovky“
slovní úlohy vedoucí k porovnávání rozdílem
násobení a dělení v oboru násobilek do 100, automatizace spojů
slovní úlohy vedoucí k násobení a dělení a rozlišování úsudků několikrát více, několikrát
méně a jejich obměny
na základě manipulačních činností rozlišovat úsudky: o několik více, o několik méně,
několikrát více, několikrát méně
násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem (velká násobilka vyvozená činnostními
postupy s oporou o zapsaný příklad)
užití závorek v příkladech se dvěma početními výkony
přirozená čísla v oboru do 1 000 – numerace:
 vytvoření představy čísel na základě názoru: činnosti žáků s pomůckami „papírové
mince a bankovky“, „čtvercová síť“
 posloupnost přirozených čísel, počítání po stovkách, desítkách, jednotkách
 čtení a zápis čísel
 práce s číselnou osou (využití čtverečků s napsanými čísly k manipulaci)
 porovnávání čísel
 zaokrouhlování čísel na stovky, na desítky
sčítání a odčítání v oboru do 1 000:
 sčítání a odčítání zpaměti příklady typu: 241 + 7; 325 – 3; 530 + 40; 490 + 60; 380
– 20; 240 – 50; 300 – 8; 600 – 40
(při sčítání a odčítání zpaměti má nejvýše jedno číslo všechny tři číslice různé od
nuly)
seznámení s písemným sčítáním dvou trojciferných čísel, odhady výsledků
seznámení s písemným odčítáním dvou trojciferných čísel, kontrola výpočtu sčítáním
slovní úlohy s jedním početním výkonem a jejich obměny, nácvik jejich zápisů,
seznámení s prováděním odhadu předběžného výsledku řešení slovních úloh
slovní úlohy se dvěma početními výkony, využití námětů z obchodování
rýsování přímek, vzájemná poloha (rovnoběžky, různoběžky), průsečík přímek
bod ležící na přímce a mimo přímku, úsečka a její označování, odhadování a měření délky
jednotky délky (metr, centimetr, milimetr, kilometr), jejich rozlišování, vytvoření správné
představy o velikosti jednotek na základě činností, jednoduché převody (m, cm, km)
- čtverec a obdélník – jejich náčrty kreslené do čtvercové sítě i volně na papír
- rozvoj prostorové představivosti (stavby z krychlí na vrstvy), stavby podle předlohy
- tělesa kolem nás – poznávání geometrických tvarů
- jednotky času (hodina, minuta, vteřina), jednoduché převody, orientace v čase
Vyučování matematice ve 3. ročníku je stejně jako v předcházejících ročnících názorné, často
spojené s aktivní činností všech žáků. Žákovských činností využíváme při výkladu
i procvičování učiva. Velmi vhodné jsou činnosti s pomůckami „desítky koleček“ a „papírové
mince a bankovky“, např. při obchodování, činnostní práce na číselných osách (využití
-
čtverečků z tvrdšího papíru, nejlépe o straně 2 cm), činnosti s „dvoubarevnými kolečky“
(názorné rozlišování úsudků).
S numerací a počítáním v číselném oboru do 1000 je třeba začít až po dokonalém zvládnutí
numerace a počítání v oboru do 100 pokud možno všemi žáky. Rozšíření číselného oboru do
1000 je zařazováno až do 2. pololetí 3. ročníku. Proto se dobré zvládnutí všeho učiva
náležejícího do číselného oboru do 1 000 nemůže předpokládat u všech žáků na konci
3. ročníku.
Pojetí početních výkonů, jak byly vysvětleny v 1. a 2. ročníku, se ve 3. ročníku nemění. Ve
3. ročníku se algoritmy početních postupů pamětného počítání rozšiřují o seznámení žáků
s algoritmy písemného sčítání a odčítání. Zvládnutí algoritmů písemného sčítání a odčítání
nepatří do závěrečné klasifikace ve 3.ročníku. Slovní úlohy tvoří nedílnou součást učení
početních výkonů. Velký význam mají slovní úlohy, které využívají číselné údaje z prostředí,
které žáci znají.
Zařazování počítačových programů k procvičování učiva matematiky může být ve 3. ročníku
pro žáky velmi oblíbenou činností.
V geometrii je třeba vést žáky tak, aby rozuměli krátkým textům úloh s geometrickým
obsahem a aby dokázali popsat jednoduchý geometrický obrázek.
4. ročník
opakování učiva z 3. ročníku
-
číselný obor do 1 000
čtení, psaní čísel
desítková soustava
porovnávání čísel, číselná osa
zaokrouhlování
pamětné početní úkony
slovní úlohy
základní spoje násobení a dělení
násobení a dělení 10 a 100
písemné sčítání a odčítání se zkouškou
úsudky ve slovních úlohách, složené slovní úlohy
dělení se zbytkem
násobení a dělení jednociferným číslem, odhady výsledků, zkouška
algoritmus písemného násobení, kontrola
algoritmus písemného dělení s odhadem a zkouškou
číselný obor do 10 000
čtení, psaní čísel
desítková soustava
porovnávání čísel
číselná osa
násobení a dělení 10, 100 a 1 000
číselný obor do 10 000
desítková soustava
číselná osa,
zaokrouhlování,
-
-
sčítání odčítání zpaměti
písemné sčítání a odčítání,
slovní úlohy
písemné násobení a dělení jednociferným číslem, odhad výsledku, zkouška
čísla větší než 10 000
čtení, psaní čísel
desítková soustava
porovnávání čísel
číselná osa
zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, a 100 000
pamětné i písemné sčítání a odčítání od 10 000 do 100 000
pamětné násobení a dělení
násobení a dělení 10, 100 a 1 000
úsudky ve slovních úlohách s pamětnými i písemnými početními úkony
písemné násobení dvojciferným číslem
algoritmus písemného násobení, zkouška
přímá úměrnost
obor do milionu
čtení a psaní čísel, porovnávání, počítání po 1 000, 10 000 a 100 000
porovnávání, orientace na číselné ose
zaokrouhlování na 10, 100, 1 000, 10 000, a 100 000
písemné dělení jednociferným dělitelem, zkouška
písemné početní úkony s přirozenými čísly, slovní úlohy do milionu
písemné násobení dvojciferným číslem v oboru do milionu
písemné násobení dvojciferným činitelem, zkouška
zlomky
slovní úlohy
pojmy: čitatel, jmenovatel, zlomková čára, celek, část zlomku
názorné vyznačení : poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny a desetiny
čtení zlomků
zlomky s čitatelem různým od jedné
slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny a desetiny
řešení jednoduchých nerovnic s použitím čís. osy
sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
vyjádření celku z dané poloviny,
třetiny, čtvrtiny, pětiny a desetiny
zábavné úlohy a matematické rébusy
přímky, body, úsečky, polopřímky, různoběžky
střed úsečky, osa úsečky, rýsování trojúhelníka, pravý úhel
převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu, času
kolmé přímky, rýsování kolmic pomocí rysky na trojúhelníku
kreslení a rýsování rovnoběžek
rovinné geometrické tvary
obdélník – čtverec, kružnice – kruh, trojúhelník
rýsování libovolného čtyřúhelníka
rýsování obdélníka a čtverce, útvary souměrné podle osy
-
obvod obdélníka, čtverce a trojúhelníka
obsah obdélníka a čtverce ve čtvercové síti
základní jednotka obsahu cm2
jednotky obsahu a jejich použití v praxi
obsah obdélníka a čtverce ve čtvercové síti s výpočtem
grafický součet, rozdíl a násobek úsečky
tělesa, modelování sítě krychle a kvádru, povrch těchto těles
pojmy: stěna, strana, vrchol
zajímavé geometrické úlohy
5. ročník
-
numerace do milionu a přes milion
jednoduché a složené slovní úlohy
rovnice a nerovnosti
písemné násobení trojciferným činitelem
římské číslice
větší čísla než jeden milion
uspořádání
porovnávání
zaokrouhlování
početní výkony pamětní i písemné
jízdní řád
čtení tabulek a grafů
užité vlastnosti početních úkonů
zlomky, desetinná čísla
bod, přímka,úsečka
kolmice, rovnoběžky
rovina
geometrické obrazce
jednotky a převody
délky
hmotnosti
času
úhel
čtverec, obdélník
úhlopříčky
trojúhelník
přepona, odvěsny
obvody obrazců
výpočet
kruh
kružnice
souřadnice bodů
obsah
-
čtverce, obdélníku
jednotky obsahu
převádění
tělesa
Vyučování matematice ve 2. období směřuje k osvojování základních pojmů a vztahů,
postupné abstrakci a zobecňování. Vytváří zásoby algoritmů a metod řešení. Žáci se učí
rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledku, volbě správného postupu, zpřesňují
své vyjadřování a zdokonalují grafický projev. Poznávají možnosti matematiky a uvědomují si,
že k výsledku lze dospět různými způsoby. Rozvíjí logické myšlení a úsudek, zdůvodňují
matematické postupy a vytváří hypotézy.
Výchova k občanství:
C) Očekávané výstupy
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy – 2. stupeň
žák
– objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
– rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
– zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
– zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
– kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy
a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
– zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích
ohrožení a obrany státu
– uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
– objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
– rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí
a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
– posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů
a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
Očekávané výstupy – 2. stupeň
žák
– rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby
jejich ochrany, uvede příklady
– sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření
domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi
– na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
– vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je použít
– uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí
deficitu
– na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako
součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
– rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané
– rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
STÁT A PRÁVO
Očekávané výstupy – 2. stupeň
žák
– rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
– rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí,
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
– objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
– vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů
– přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod,rozumí povinnostem
občana při zajišťování obrany státu
– objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství
– provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv
upravujících občanskoprávní vztahy - osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
– dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich
porušování
– rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti
a spolupráce při postihování trestných činů
– rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
– diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
Očekávané výstupy – 2. stupeň
žák
– popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
– uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR,
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy včetně
zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích
– uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
– uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
– objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů
a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu
– uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru
Výchova ke zdraví:
C) Očekávané výstupy
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Očekávané výstupy – 2. stupeň (3. období)
žák
-
respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá
k utváření dobrých mezilidských vztahů
-
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního
a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím;
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví;
dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví
i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory
zdraví












usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny
i v nejbližším okolí
dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti
s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého
životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a
obce
samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti
k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím
respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová
k opačnému pohlaví
respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního
chování
uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální
dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i
mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků,
médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a
agresi
projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy;
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v případě potřeby
poskytne adekvátní první pomoc
uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení,
nebezpečí i mimořádných událostí
Člověk a jeho svět - obě období od str. 41
-
upevňovat zásady slušného chování mezi lidmi bez ohledu na barvu pleti, učit se vzájemné
toleranci
vést žáky k uvědomění, že Země je součástí vesmíru
dát přehled o jejich regionu
učit žáky číst a vyhledávat základní údaje v mapě
seznámit žáky s významnými etapami našich národních dějin
probouzet u žáků pěkný vztah k místu bydliště, vlasti, upevňovat národní cítění
C) Očekávané výstupy
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy - 1. období
žák
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v nejbližším okolí
- začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty
a rozmanitost
Očekávané výstupy - 2. období
žák
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy - 1. období
žák
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem
i nedostatkům
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Očekávané výstupy - 2. období
žák
- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl, dohodne
se na společném postupu a řešení se spolužáky
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují
-
-
základní lidská práva nebo demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne
a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy
a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy - 1. období
žák
- využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije
- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
Očekávané výstupy - 2. období
žák
- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší
vlasti s využitím regionálních specifik
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území
v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy - 1. období
žák
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Očekávané výstupy - 2. období
žák
- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody
a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídáním ročních období
- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
-
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy - 1. období
žák
- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke
zdraví
- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času;
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Očekávané výstupy - 2. období
žák
- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav
a podpoře vlastního zdravého způsobu života
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
- rozpozná život ohrožující zranění;ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
D) Obsah učiva
1.ročník
-
škola a její blízké okolí, bezpečnost
pracovní návyky, chování ve škole i mimo školu
podzim v lese, sadu, na zahradě, na poli
rodina a život v rodině
zima, zimní svátky, bezpečnost, živočichové a rostliny v zimě
člověk a péče o zdraví, hygienické návyky
zdravá výživa, režim dne
příroda, rostliny a živočichové na jaře
domácí zvířata
dny v týdnu, roční období, orientace v čase
dopravní výchova, bezpečnost
příroda v létě
Přírodopis
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
Očekávané výstupy
žák
– porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci
jednotlivých orgánů
– rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy,
zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
– odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
– zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného
chování ve styku se živočichy
BIOLOGIE ČLOVĚKA
Očekávané výstupy
žák
– určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla,
vysvětlí jejich vztahy
– orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
– objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří
– rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich
prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života
– aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla
NEŽIVÁ PŘÍRODA
Očekávané výstupy
žák
– objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života
– rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím
určovacích pomůcek
– rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického
oběhu hornin i oběhu vody
– porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy
a půdní druhy v naší přírodě
– rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
– uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními
jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi
Člověk, příroda a zdraví
–
–
organismů
uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
BIOLOGIE ČLOVĚKA
Očekávané výstupy
žák
– určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí
jejich vztahy
– orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
– objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří
– rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence
a léčby, objasní význam zdravého způsobu života
– aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla
D) Obsah učiva v jednotlivých ročnících:
8. ročník
Shrnutí základních poznatků o systému živočichů a pochopení příčinných souvislostí a jednotlivých
vztahů k původu a vývoji člověka.
Základy etologie
Původ a vývoj člověka
Lidské rasy
Biologie a fyziologie člověka
- vývin lidského jedince od početí až po stáří
- soustava opěrná a pohybová
- tělní tekutiny
- soustava oběhová
- soustava dýchací
- soustava trávicí
- soustava vylučovací
- soustava nervová
- kůže
- smyslová ústrojí
- žlázy s vnitřní sekrecí
Základy genetiky

Podobné dokumenty

VELEHRADSKY Z(S)PRAVODAJ July-Aug

VELEHRADSKY Z(S)PRAVODAJ July-Aug Anně Evě Feunteun a Zdeňce Dvořákové. Ludikarovou, vdovou druha z peruti S/Ldr Marcela Ludikara, po ceremonii...

Více

školní vzdělávací program - Základní a mateřská škola Troubsko

školní vzdělávací program - Základní a mateřská škola Troubsko Základní škola Troubsko je škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, která se nachází v okrese Brno-venkov, kraji Jihomoravském. S městem Brnem má dobré autobusové spojení a napojení obce na IDOS...

Více

paper - Katedra softwaru a výuky informatiky

paper - Katedra softwaru a výuky informatiky informatiky mimo tento vědní obor. V současné době si mnoho žáků ani není vědomo, že informatika jako vědí obor existuje, jak napovídají např. údaje získané při soutěži Bobřík informatiky. Jiný úh...

Více

ŠVP - Standardy pro základní vzdělávání

ŠVP - Standardy pro základní vzdělávání Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci. Č CJ-5-2-02.1 V textech s vizuální oporou porozumí hlavní myšlence...

Více