Zpravodaj Oheb 3/2015

Transkript

Zpravodaj Oheb 3/2015
Říjen 2015
OHEB
OH
Z pravodaj města Seč
www.mestosec.cz
Slovo redakce
Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
str.
2-3
Rada a zastupitelstvo
str.
3-4
jak jsme již avizovali, město Seč vytváří nové webové stránky a připravuje vydání almanachu. Chtěli bychom Vás požádat o pomoc v těchto aktivitách, a to formou poskytnutí fotografií, které by ukázaly život v našem městě i spádových obcích, poukázaly na
místní přírodní krásy i zajímavé osobnosti v historii i současnosti. Přínosné by byly i zajímavé články týkající se Seče a okolí, případně staré pohlednice apod.
Pohlednice, fotografie a články v papírové podobě naskenujeme a originály vrátíme,
novější fotografie v elektronické podobě si rádi zkopírujeme z přenosného úložiště,
nebo je můžete zaslat na náš e-mail [email protected].
Poskytnuté materiály využijeme k propagaci našeho města a okolí. Ke zveřejnění takto získaných materiálů budeme potřebovat souhlas autora (vlastníka); na přání jeho
jméno rádi uvedeme. Materiály, které jste ochotni poskytnout, prosím dodejte do turistického informačního centra. Za Váš vstřícný přístup a ochotu předem děkujeme.
Ze života školy a školky
str.
redakce
4-5
Aktuálně: Demolice skeletu nákupního střediska v Seči
Události kolem nás
str.
5-7
Co se chystá
str.
8
Mnozí z nás si jistě vzpomenou na zahájení
výstavby nákupního centra v Seči v 80. letech
minulého století. Jednota Hlinsko jako investor stavby však v roce 1989 přerušila stavební činnost, a tak nám tady zůstal na více než
čtvrt století neradostný pomník, který pak
následně měnil vlastníky. Přes veškerou snahu se nikomu nepodařilo realizovat různé
stavební záměry na dokončení objektu, na
kterém se viditelně podepsal zub času, a celá
stavba se v podstatě stala nepoužitelnou.
Zprávy z organizací, sdružení
a spolků
str.
9-11
Demolice
Inzerce
str.
11-12
Přehled plánovaných akcí
str.
Před demolicí
12
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva
města Seč v březnu tohoto roku došlo k odkupu pozemku včetně stavby za sjednanou
cenu 1.300.000,- Kč. Následně bylo rozhodnuto o demolici objektu a zahájeny patřič-
né kroky k její realizaci, tj. zpracování projektové dokumentace k demolici, vyřízení
souhlasu s odstraněním stavby od stavebního úřadu Třemošnice a v neposlední řadě
zadání a vyhodnocení poptávkového řízení
na zhotovitele demoličních prací. Z několika
cenových nabídek vyšla vítězně firma Tichý
Zdeněk s.r.o. (cena za demolici 780 tisíc bez
DPH), která v září k velké radosti a úlevě
všech provedla likvidaci zmíněného torza
nákupního střediska. Následné povrchové
úpravy zajistí technické služby města Seč.
Luboš Blecha
stavební technik
INFORMACE Z RADNICE
Opravené sochy na Hoješíně
Město Seč získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
v Praze na opravu sakrálních staveb.
Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:
NEPOVÍMOVÁ Denisa, Seč
Dotace je určena na opravu soch sv. Anny s mladičkou Pannou Marií a sv. Jana Nepomuckého v Hoješíně, které jsou ve
velice špatném stavu a část jich zcela chybí.
SVOBODOVÁ Adina, Seč
NETUŠIL Dominik, Kraskov
Vážení rodiče,
s radostí vítáme narození Vašeho děťátka
a přejeme Vám i jemu, aby vyrůstalo ve zdraví
a v šťastném rodinném prostředí.
Rozloučení se zemřelými:
TICHÁ Jaroslava, Proseč
KOSTOVIČOVÁ Božena, Javorka
KREJČÍ Jiří, Seč
BOHATÁ Jiřina, Žďárec u Seče
ŠTRBA Ján, Seč
Vážení pozůstalí,
přijměte upřímný projev naší účasti
nad bolestnou ztrátou Vašich nejbližších.
sv. Anna – původní
sv. Jan Nepomucký – původní
Vánoční jarmark
Město Seč Vás srdečně zve na
VÁNOČNÍ JARMARK
sv. Anna – nová
sv. Jan Nepomucký – nový
Jistě jste při průjezdu touto místní částí našeho města zpozorovali, že s pracemi na opravě soch již bylo započato a jsou ve
fázi dokončení. Oprava soch bude hrazena jednak z finančních
prostředků získané dotace, která činí 134.400,- Kč, a dále z finančních prostředků města Seč ve výši 57.600,- Kč.
Opravené sochy budou jednak připomínat dávné časy, zároveň budou zachovány pro další generace.
Medunová Miroslava
vedoucí HSO
2
A SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
v sobotu 28. 11. 2015
na náměs Prof. Č. Strouhala
Program:
10:00 – zahájení jarmarku
16:00 – koncert v kostele sv. Vavřince
17:00 – slavnostní rozsvícení vánočního stromu
INFORMACE Z RADNICE, RADA A ZASTUPITELSTVO
28. 7. 2015 jednal starosta s jednatelem firmy ZESO, v.o.s.,
Seč p. Hájkem ohledně možnosti vytvoření kompostárny na
území města Seč. Tohoto jednání se dále účastnil vedoucí
VHČ.
Setkání důchodců
POZVÁNKA NA TRADIČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Město Seč Vás srdečně zve na setkání důchodců,
které se uskuteční v pátek 20. listopadu 2015
od 14:00 hodin v kulturním domě ve Žďárci.
V kulturním programu vystoupí
žáci ZŠ Seč a Aerobic Bubbles Seč.
Od 15:30 hodin bude hrát kapela pana Josefa Pecky.
Dovoz i odvoz zajištěn, odjezdy autobusu:
Kraskov
u čekárny – bus
12:45 hodin
Počátky
u čekárny – bus
12:55 hodin
Hoješín
u čekárny – bus
13:10 hodin
Leškova Hůrka
u čekárny – bus
13:15 hodin
Proseč
u čekárny – bus
13:20 hodin
Prosíčka
u čekárny – bus
13:25 hodin
Seč
náměstí
13:35 hodin
Seč
čerpací stanice
13:40 hodin
Žďárec
pod skalou
13:45 hodin
12. 8. 2015 se starosta zúčastnil v sídle společnosti VAK
Chrudim a.s. valné hromady akcionářů, na které byl navržen městem Hlinsko v Čechách za člena dozorčí rady této
společnosti, následně byl zvolen a stal se jejím předsedou.
18. 8. 2015 jednal starosta na radnici o bezpečnostní situaci
s okresním ředitelem PČR plk. Mgr. Janem Švadlenkou.
21. 8. 2015 se starosta zúčastnil v Seči na parkovišti U Kapličky večerní soutěže v požárním útoku, kterou pořádal HZS
Pk, územní odbor Chrudim, ve spolupráci s SDH Seč. Vzhledem ke skutečnosti, že koncem letošního roku odchází zakladatel požární stanice Seč a její letitý velitel ppor. Bohuslav Šulc do penze, nebyla důstojnější příležitost ze strany
starosty města se s ním na takové významné akci rozloučit
a poděkovat mu za veškerou jeho práci, kterou vykonal pro
občany Seče.
22. 8. 2015 se starosta zúčastnil ve Žďárci akce Železnohorský traktor, kterou již podruhé uspořádala místní skupina
ČČK společně s SDH Žďárec. Rada města děkuje všem pořadatelům za perfektně uspořádanou akci, která přilákala do
Žďárce u Seče několik stovek lidí, aby zhlédli bezmála šest
desítek historických traktorů a malotraktorů.
30. 8. 2015 přivítal starosta na radnici společně se členy sociální komise nové občánky Seče.
Rada města schválila:
Informace ze zasedání Rady města Seč
Rada města byla informována:
13. 6. 2015 v 0:05 hodin přivítal v Seči u zámecké brány starosta města štafetu běhu Dukla–Banská Bystrica–Javoříčko–Ležáky–Lidice, aby na štafetový kolík přivázal stuhu za
město Seč, které pravidelně tímto způsobem uctívá památku těchto obcí.
26. 6. 2015 se starosta zúčastnil slavnostního otevření Domova seniorů Seč, s.r.o. Toto zařízení (bývalý Hotel Plynostav) bude vytvářet přes dvacet pracovních míst.
3. 7. 2015 byl na sečském náměstí uveden do provozu za
přítomnosti ředitelky pobočky Komerční banky Chrudim pí
Jasany Kofroňové, náměstkyně Eriky Dykastové a starosty
města první peněžní bankomat v dějinách Seče. Starosta
poté na radnici ocenil pí Kofroňovou pamětní stříbrnou
mincí města Seč a poděkoval jí za veškerou součinnost
v rámci pořízení této služby pro obyvatele Seče a její návštěvníky.
2. 7. 2015 přivítal starosta na sečském náměstí propagační
jízdu SH ČMS vedenou jejím starostou Ing. Karlem Richtrem, která se jela za účelem V. sjezdu SH ČMS konaného
5. 7. 2015 v Pardubicích. Tohoto přivítání byli dále přítomni čelní představitelé sborů dobrovolných hasičů sečského
okrsku.
17. 7. 2015 přivítal starosta na radnici Ing. Miloslava Černého, majitele firmy České přístavy, společně s majiteli Domova seniorů Seč, s.r.o., aby společně jednali o možnosti propojení již vytvořených částí stezek vedoucích podél břehu
Sečské přehrady. Tohoto jednání byl dále účasten manažer
rekreace.
9 zapsat do městské kroniky zápisy za rok 2014 zpracované
místním kronikářem Mgr. Kudláčkem.
9 žádost o pořízení územního plánu Městským úřadem Chrudim (v souladu s § 6, odst. 1, písm. c) stavebního zákona).
9 uzavření smlouvy o poskytnutí grantu na technické zabezpečení akce „Rozvíjení kulturních tradic v regionu Seč“
s náměstkyní hejtmana Pardubického kraje Ing. Janou Pernicovou.
9 žádost o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku
z rozpočtu města Seč v celkové výši 4.000,- Kč pro konání
akce Maminy Run 2015 v termínu 15. 8. 2015.
9 vyúčtování finančního příspěvku s navýšením o 5.414,- Kč
poskytnutého příjemci Volná formace z.s. Seč, zastoupenému p. Jiřím Beranem.
9 vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého příjemci
Občanské sdružení pro děti a mládež Kraskov, zastoupenému pí Vendulkou Nováčkovou.
9 aby nebytové prostory domu č.p. 21 v Počátkách, které slouží jako provozní prostory (prodejna smíšeného zboží, pohostinství a další prostory k nim přiléhající) o celkové výměře 67 m2 byly přenechány do pronájmu p. Lubomíru Korovi,
bytem Třemošnice. Tyto prostory budou využívány k výše
uvedenému oboru podnikání. Zároveň RM bere na vědomí
ukončení činnosti stávajícího nájemce k 31. 8. 2015.
9 uzavření smlouvy s firmou Charvát CTS a.s., se sídlem v Poděbradech na dodávku požadovaného zařízení dle zadání
projektu Rozšíření a zdokonalení systému třídění a sběru
odpadů v Seči v celkové ceně 3.143.023,- Kč včetně DPH
(2.597.540,- Kč + DPH 21 %).
3
RADA A ZASTUPITELSTVO, ZE ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKOLKY
9 nákup požadované techniky – šípová radlice SR-M 1800
s pryžovým břitem, celková cena 72.310,- Kč včetně DPH.
9 uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2015 – akceschopnost jednotek
- s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.
9 uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce pro rok 2015 – ostatní části dotace – za období
listopad - prosinec 2014 s hejtmanem Pardubického kraje
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.
9 aby se na veškerých přípravných pracích rekonstrukce sečského náměstí spolupracovalo s projektovou kanceláří
Ing. arch. Mudruňky.
9 aby letošní setkání důchodců proběhlo v kulturním domě
ve Žďárci dne 20. 11. 2015 od 14:00 hod.
9 termín rozsvěcení vánočního stromu společně s doprovodným programem: 28. 11. 2015.
9 aby starosta učinil veškeré kroky k zajištění autobusového
spojení ze Zbohova pro žáky dojíždějící do ZŠ v Seči.
Informace ze zasedání Zastupitelstva
města Seč
Zastupitelstvo města schválilo:
odkup pozemků do vlastnictví města Seč za symbolickou
1,- Kč + náklady na zavkladování od pana Jana Zavadila
a paní Zdeňky Zavadilové, oba bytem Kraskov čp. 105. Pozemek slouží jako veřejně přístupná komunikace v intravilánu
obce.
odprodej pozemku v k. ú. Prosíčka u Seče z vlastnictví města Seč do vlastnictví Lesů ČR, s.p. Cena bude upřesněna
znaleckým posudkem, který zajistí a uhradí kupující. Pozemek slouží jako polní cesta mezi osadou Přemilov a rekr.
zař. Tesla Pardubice na hranici k. ú. H. Bradlo.
odkup pozemků v k. ú. Počátky Horní do vlastnictví města
Seč od organizace Sdružení pro podporu investic, o.s., Praha 3 Žižkov, za předjednanou cenu 17,- Kč/m2. Odkup nemovitosti (účelové komunikace v lokalitě H. Počátky – Dvorce)
je navržen z důvodu pokračování projektu revitalizace Počáteckého potoka. Náležitosti prodeje vyřizují Lesy ČR, které se
budou na odkupu další části této nemovitosti podílet.
odprodej pozemků o rozloze celkem 635 m2 v k. ú. Počátky
Horní a 34 m2 v k. ú. Dolní Počátky, vše za 60,- Kč/m2 + 7.481,- Kč
za tržní cenu trvalých travních porostů (celkem za 47.621,- Kč)
z vlastnictví města Seč do vlastnictví Lesů ČR, s.p.
bezúplatný převod části budovy čp. 38 v k. ú. Seč z vlastnictví České pošty s.p. do vlastnictví města Seč na základě
hospodářské smlouvy ze dne 10. 1. 1989 o trvalém užívání
stavby – čekárna BUS a veřejné WC.
kandidáta za město Seč na člena dozorčí rady obchodní
společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. p. Marcela Vojtěcha, starostu města.
4
Informace z pracovního zasedání
Zastupitelstva města Seč
 stavební technik informoval o provedení demolice skeletu
nedokončeného nákupního střediska v Seči. Do poptávkového řízení se přihlásilo 6 firem, z nichž byla vybrána firma Tichý Zdeněk s.r.o., která předložila nejnižší nabídku.
Demolice by měla být provedena v měsících září – listopad
2015.
Kompletní zápisy z jednání rady a zastupitelstva města
najdete na webových stránkách v sekci „Zápisy a usnesení“.
Novinky ze základní školy
Školní rok 2015/2016 začal prvního září přivítáním 13 nových
„prvňáčků“ mezi řady žáků Základní školy Seč. Počet žáků naší
školy se tak opět mírně zvýšil. Děkujeme tímto městu Seč a panu starostovi za pomůcky, které žákům předalo město v jejich
první školní den, a rodičům za důvěru, kterou škole dali.
Změny nastaly i v pedagogickém sboru. Do důchodu odešla
dlouholetá zástupkyně ředitele Miroslava Čížková a také paní
učitelka Jana Johanidesová. Oběma bych rád ještě jednou poděkoval za vše, co pro naši školu vykonaly. Novou paní zástupkyní je Mgr. Iva Korberová. Pedagogický sbor se rozrostl o dvě
mladé posily: paní učitelku Jitku Janečkovou a pana učitele
Martina Rybenského. Oba nováčci se hned zhostili rolí třídních
učitelů.
Na začátku školního roku se také naši žáci dozvěděli, že téměř celý druhý stupeň v listopadu navštíví Velkou Británii. Žáci
tak mají možnost poznat nejen památky a přírodní krásy této
ostrovní země, ale také absolvovat jazykový kurz přímo v jedné z anglických škol. Žáky tato informace přímo nadchla. Musíme zmínit, že realizaci zájezdu z velké části škola financuje
díky dotaci z Evropských sociálních fondů. Z tohoto dotačního
programu naše škola také nakoupila velké množství knih do
žákovské knihovny a také z ní financuje jazykové vzdělávání
učitelů.
Další změnou, která na žáky v novém školním roce čeká, je
obnova učebny dílen. Naše škola považuje za důležité vzdělávat žáky v technických předmětech a také stále zvyšovat jejich
manuální zručnost. K tomu by nám měl pomoci další grant,
o který jsme zažádali a který je určen právě na vzdělávání ve
školních dílnách.
Doufáme, že během roku nastanou další pozitivní změny,
neboť si klademe za cíl být moderní školou, která důkladně
připraví žáky na budoucí profesní, ale i praktický život.
Milan Chalupník
ředitel ZŠ Seč
ZE ŽIVOTA ŠKOLY A ŠKOLKY, UDÁLOSTI KOLEM NÁS
Mateřská školka informuje
Zase další výročí
Mateřská škola v Seči zahájila dne 1. 9. 2015 nový školní rok
2015/2016. Ačkoli nás opustilo mnoho předškoláčků, čímž jsme
jistě udělali velkou radost základní škole, nastoupilo k nám
hodně nováčků a kapacita je opět naplněna. K dnešnímu dni
je zapsáno 53 dětí.
Naše mateřská škola patří mezi vzácné výjimky, kde se stále
neplatí školné. Tím se město Seč snaží podpořit alespoň malou finanční částkou mladé rodiny s malými dětmi a umožnit
předškolní vzdělávání i pro děti z ekonomicky slabších rodin.
Školné v mateřských školách (bez stravného) se dnes pohybuje
v rozmezí od 200,- do 600,- Kč. V průměru je tedy rodina dotována městem Seč částkou 4.800,- Kč ročně. Kromě stravného
a školného vybírají školky další zálohové příspěvky od rodičů
do fondu dětí. Tyto částky se také různí, většinou se pohybují
v rozmezí 1.000,- až 2.500,- Kč ročně a školy je vybírají v různém intervalu (měsíčně, čtvrtletně, pololetně). Tyto finanční
částky pak slouží na nákup materiálu a pomůcek, na úhradu
akcí školy apod. My jsme se rozhodli rodiny s dětmi finančně
příliš nezatěžovat, a pokud pořádáme nějaké akce, rodiče platí
každou zvlášť a jen tehdy, pokud se dítě akce účastní.
Městský úřad dotuje ze svého rozpočtu také stravování dětí.
Rodiče hradí pouze skutečnou hodnotu potravin v ceně 30,- Kč
na dítě a den, ostatní (energie, materiál, opravy, revize a služby spojené s provozem školní jídelny) jsou hrazeny z rozpočtu
města.
Mateřská škola se snaží vycházet vstříc potřebám rodičů
a přizpůsobila provoz školky od 6:00 do 16:00 hodin. Ranním
ptáčátkům pouštíme pohádky, aby se v klidu probrala a v pohodě začala svůj den. Aby každý den děti prožily něco nového,
zajímavého, vzrušujícího. Aby zpívaly, tvořily, cvičily, naučily se
žít a dorozumívat s vrstevníky, aby se z nich staly samostatné,
pohodové, sebevědomé osůbky. Závěrečné týdny minulého
školního roku byly pro nás příležitostí k zamyšlení nad tím, co
všechno jsme děti naučili.
I letos budeme pokračovat podle školního vzdělávacího programu Putování časem. Učíme děti přemýšlet nad svou vlastní
osobností, vlastnostmi, možnostmi. Vedeme děti k vzájemné
komunikaci, učíme je formulovat své myšlenky a názory, vnímat své pocity i pocity druhých, dívat se na problémy z různých úhlů pohledu. Rozvíjíme jejich intuici, tvořivost, obrazotvornost. Snažíme se propojovat vnitřní čas dítěte (kdy je zralé
pro zvládnutí jednotlivých požadavků, úkolů) s časem reálným
(dění kolem dítěte, pravidelný přírodní cyklus, prožitky odpovídající reálným životním situacím, dění ve městě, ve světě).
V posledních letech se stále více potýkáme s velkou četností logopedických vad u dětí. Pro jejich odstranění je potřebná
výrazná spolupráce rodičů s klinickým logopedem. Je potřeba
včas objednat své dítě ke konzultaci, pro úspěšné zvládnutí
správné výslovnosti je pak nutná denní práce s dítětem. Chceme přece usnadnit svým budoucím prvňáčkům vstup do školy!
Mluvme s nimi, učme je básničky, čtěme pohádky, nechme je
vyprávět o svých zážitcích. To vše pro Vaše dítě.
Nezbývá než se pustit do práce. Všem přeji hodně nových
poznatků, zážitků, radosti a pohody.
Před dvěma lety jsme v Seči oslavovali
výročí 1853 – 2013. Připomněli jsme si tehdejší reformu státní správy a změnu postavení obcí v okresech: zanikla jednotlivá panství a vznikaly samostatné obce.
Dotklo se to přirozeně i Seče. Železnohorská obec s více než tisíci obyvateli se
stala městem.
Ruku v ruce s těmito územními změnami vedl
stát i podobně výraznou reformu správy církevní. S novým státosprávním modelem otázka sečského církevního obvodu navazovala na otázku reprezentace. Provizorní josefínské řešení,
kdy faráři rozsáhlých farností pověřovali lokální péčí o farníky
jiné kněze (lokalisty), se po 70 letech ukazovalo jako zastaralé
a nevyhovující. Jejich působnost i pravomoci byly okleštěné.
Prosté lokalie jen stěží mohly svým nízkým postavením v církevněsprávních strukturách odpovídat reprezentačním potřebám samostatných měst.
Po vlně povyšování městských sídel tedy následovala v 50.
letech 19. století vlna zřizování farností. Někde byly zakládány farnosti zcela nové, jinde stačilo jen administrativně obnovit starší, mnohasetletou tradici místní správy. Tak tomu bylo
i u nás. Přeměna lokalie na farnost však nebyla jen formální
záležitostí „jednoho razítka“. Celý proces obnovy trval několik
měsíců. Mimo jiné bylo třeba postavit reprezentativní budovu
fary. Pod vedením městské rady tak vznikla nadmíru velkorysá
stavba, která svými rozměry důstojně doplňovala budovu radnice na protější straně náměstí. Zkráceně řečeno: samostatná
sečská farnost byla po měsících jednání obnovena 18. listopadu 1855.
To letošní výročí bychom proto mohli vystihnout letopočty
1355 – 1855 – 2015. Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu,
že s ohledem na minulých více než 600 let má křesťanský způsob života v Seči výrazné kořeny. Některé generace místních
lidí z nich dokázaly čerpat více, jiné méně. Kostely jsou ale něco
jiného. Jsou to kamenné stavby (v Seči máme kostely hned dva
a v okolí i vícero kapliček). O každodenním životě místních lidí
však vypovídají nepřímo.
Mluvím o tom proto, že i když jsem si vědom velké historické
návaznosti a tradice, tak kdykoli v těchto dnech čtu na internetu nebo v novinách diskuzní výkřiky o „křesťanské civilizaci
a křesťanských kořenech“, cítím nemalé rozpaky. Místo o životodárných kořenech našeho národnostního státu má smysl
mluvit o seschlém pahýlu, který tu a tam zčerstva obráží. Romantický pohled na křesťanské kořeny naší kultury je sice zajímavý, ale bez schopnosti z nich patřičně čerpat je to pohled
dost senilní.
Starozákonní prorok Izaiáš kdysi – při pohledu na rozkládající se izraelskou společnost – řekl prorockou vizi, že „z pahýlu
královské dynastie praotce Jesseho vzejde nový výhonek“. Tento výhonek, nový potomek, měl být znamením naděje. Pokud
se lid k němu přihlásí, dodá jim vnitřní síly, aby ne vojskem,
ale životní moudrostí obstáli před ostatními národy. Myslím,
že když se přestaneme spoléhat na polomrtvé odkazy minulosti a svými životy se chopíme nadějných výhonků, budeme
vnitřně silní a beze strachu.
Pavel Jäger
Ildiko Hrníčková
ředitelka školky
5
UDÁLOSTI KOLEM NÁS
Autokemp Seč Pláž
má za sebou vydařenou sezónu
Vyšší obsazenost zaznamenalo i parkoviště „U Kapličky“,
z čehož je patrný i nárůst jednodenních návštěvníků, drtivá
většina z nich pak zamířila na pláž za koupáním nebo na lodičky a šlapadla.
Počasí letos kempu skutečně přálo. Po povedené předsezoně
přišlo horké léto, které vysloveně vybízelo ke koupání. Ačkoliv
byly teploty někdy až extrémně vysoké, obavy ze špatného stavu vody se nenaplnily. Pravidelné rozbory krajské hygienické
stanice vykazovaly po celou sezonu kvalitu vody na stupni 3
(zvýšený výskyt sinic) s doporučením se po koupání osprchovat. A to na pláži pod kempem možné je.
I díky počasí se návštěvnost kempu oproti předchozím rokům
letos opět zvýšila. Pro srovnání: např. v roce 2011 kemp navštívilo něco přes 6.000 lidí, v loňském roce přes 8.000 a letos se od
počátku sezony (duben) v kempu ubytovalo přes 10.000 hostů.
Skvělé je, že se mnozí návštěvníci vrací opakovaně a kladně
hodnotí, že se každý rok v kempu objeví něco nového nebo
zrekonstruovaného. Přibývá také těch, kteří kemp vyhledají,
aby zavzpomínali na své dětství nebo mládí.
Svého času se v mnohých lidech, bohužel především z bližšího okolí, zažila představa o Seči jako o místě, kde je uprostřed
léta v přehradě zelená voda nevhodná ke koupání a že kromě
koupání nemá tato lokalita co nabídnout. V rámci propagace
cestovního ruchu, ve spolupráci s okolními subjekty (MAS, Mikroregion Železné hory a další) se snažíme tento názor změnit.
Náš region toho může nabídnout hodně, nejen vodu ke koupání. Bohužel, i letos se objevily zaručené zprávy o „zelené Seči“
a nejhorší je, pokud se takové zprávy ujmou média.
Podle zvyšující se návštěvnosti jak jednodenní, tak ubytovaných hostů, to vypadá, že se tento mýtus pomalu daří vyvracet.
Mgr. Jan Zikmunda
manažer rekreace
6
UDÁLOSTI KOLEM NÁS
TIC a knihovna
Turistické informační centrum vstoupilo do letní sezony s novými turistickými předměty s motivy Seče. Reagujeme tak na
poptávku našich návštěvníků, která mj. odráží i aktuální sběratelské trendy.
Dlouhodobě nejčastěji dotazované byly magnetky, proto
jsme jejich sortiment postupně rozšířili hned o několik druhů.
Druhou novinku v nabídce pak představují předměty s motivem hráze: svíčky v různých barvách a keramika, např. hrnečky,
zvonečky nebo náprstky.
Turisté na širší nabídku upomínkových předmětů reagovali
pozitivně. Věříme, že osloví i Vás, třeba až budete hledat tip na
dárek či suvenýr z místa, kde žijete.
Jako každoročně zajišťovaly chod TIC během letních prázdnin
usměvavé brigádnice. Mezi řadou návštěvníků přivítaly i kontrolu označovanou jako mystery shopping. Kontrolor v tomto
případě vystupuje po celou dobu jako běžný host, přičemž na
základě objektivních kritérií i subjektivního dojmu následně
odešle na kontrolované místo hodnocení kvality poskytovaných služeb. Děvčata získala skvělé hodnocení, věříme tedy, že
od nás hosté odcházejí spokojeni a pro své výlety dobře vybaveni potřebnými informacemi.
Snažíme se uspokojit i poptávku našich čtenářů a čtenářek
po nových knihách. Během léta jsme nakoupili řadu nových titulů, které nyní postupně zařazujeme do fondu. Snad si mezi
nimi každý najde to své. Děkujeme také všem, kteří v poslední
době obohatili knižní fond svými dary.
Upozorňujeme, že od 15. září se opět mění otevírací doba
TIC na mimosezonní.
Jak to vlastně začalo
aneb Maminy run 2015
Letošního „Maminy run“ na podporu zdravého životního stylu
a také malé Rebečky se zúčastnilo 25 sportovců. Opět nám přálo počasí, takže se běželo a jelo přímo báječně. Všichni jsme si
těch 5 km skvěle užili a poté se občerstvili v Měšťanské besedě.
Na malou Rebečku jsme společnými silami vybrali 1.700,- Kč.
Všem veliké díky! Za podporu děkujeme městu Seč, panu starostovi Marcelu Vojtěchovi, Měšťanské besedě za občerstvení,
všem, kteří přispěli na Rebečku, a v neposlední řadě všem maminkám a doprovodu na Maminy run Seč 2015.
A proč ten nadpis? Protože je to více než rok, co to na Seči
pořádně běhá… Určitě jste si nás všimli ;-) Nerozhodí nás ani
déšť, ani vedro, natož nějaké závěje. Občas si také dojedeme
pro nějakou tu „medaili“ na závody, a to nejen běžecké, ale
taky triatlonové, bikové, orienťácké… Ale hlavně nás to prostě
baví. A věřím, že jen tak nepřestane.
Ája Cipryánová
Poděkování
Děkuji tímto všem sousedům, profesionálním hasičům HZS
Pardubického kraje a hasičům SDH města Seč za včasný zásah
při požáru dřevníku dne 30. 7. 2015 u mého rodinného domu
v lokalitě Pilský v Seči. Jen díky včasnému zásahu nedošlo
k rozšíření požáru na rodinný dům. Doufám, že první požár
na Piláku byl zároveň posledním. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným.
Vladimír Mejtský
MIMOSEZÓNNÍ PROVOZNÍ DOBA 15. 9 – 14. 6.
Pondělí
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 12:00
zavřeno
Středa
8:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00
13:00 – 15:00
zavřeno
13:00 – 17:00
Sobota
8:00 – 12:00
zavřeno
Neděle
zavřeno
zavřeno
Pátek
Mgr. Hana Veselá
7
CO SE CHYSTÁ
Falešné tváře esoteriky
Večery o víře
FALEŠNÉ TVÁŘE
ESOTERIKY
VEČERY O VÍŘE,
S BOŽÍM SLOVEM
Hoješín – 15. 11. 2015
2015: 5. 10., 19. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.
2016: 11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 7. 3., 21. 3.,
4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6.
VŽDY: v pondělí od 18:00 hodin
V KLÁŠTEŘE SESTER NA HOJEŠÍNĚ U SEČE
Co je esoterika, čím se vymezuje
a jak ji rozpoznat?
Jaký má dopad na osobnost člověka?
Jeho psychické i duchovní zdraví?
O zkušenos ze svého života a z praxe
se s námi podělí Nikola Pechalová.
Kontakt pro dotazy:
sestra Gra a OSF – tel.: 733 755 824
www.hojesin.signaly.cz
Kino na Hoješíně
na zámku u sester fran škánek
Program:
8:00 hodin – mše svatá a občerstvení
9:30 hodin – přednáška a diskuze
o falešných tvářích esoteriky
Doporučený příspěvek na občerstvení,
provoz a přednášejícího 200,- Kč.
v Hoješíně
Srdečně vás zveme na
FILMOVÉ VEČERY
v pátek od 19:00 hodin
TERMÍNY: 13. 11., 11. 12. 2015
15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2. a 11. 3. 2016
POHÁDKOVÉ NEDĚLE
od 14:00 hodin
TERMÍNY: 22. 11., 20. 12. 2015
10. 1., 24. 1., 21. 2., 20. 3. 2016
S příjemným posezením u teplého čaje.
8
ZPRÁVY Z ORGANIZACÍ, SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
ŽELEZNOHORSKÝ TRAKTOR 2015
aneb setkání traktorů podruhé ve Žárci
2. ročník setkání traktorů, konaný dne 22. 8. 2015 ve Žďárci, přilákal přibližně 450 návštěvníků, kteří vytvořili pro traktorové nadšence úžasnou diváckou kulisu. A herci na hlavním
prostranství místního areálu letního parketu za kulturním domem? Těmi bylo celkem 57 traktorů se svými majiteli. Obec se
otřásala jejich náporem už od 11:00 hodin dopoledne. Nejvíc
jich dojelo z okolních vesnic, ten nejvzdálenější naopak dorazil
až z Humpolce.
Po oficiálním zahájení akce a úvodní prezentaci se účastníci se
svými miláčky vydali na spanilou jízdu Žďárcem. Ta byla módní
přehlídkou techniky, barev i důmyslnosti a originality hrdých
českých majitelů a kutilů. Přijely traktory původní, historické,
moderní a domácky vyrobené včetně zahradních traktůrků.
Bylo fajn vidět tu přehlídku starších naleštěných strojů i těch
mladších, moderních. Během dne se některé traktory účastnily vyhlášených soutěží ve slalomu a sprintu. Někteří soutěžící
byli velmi akční a jejich vystoupení se pohybovalo na hranici
techniky stroje i vlastních schopností. Po vyhodnocení soutěží
následovalo vyhlášení výsledků. Byly vyhodnoceny také stroje
podle funkčnosti a vzhledu. Každý vítěz ve své kategorii obdržel pohár s nápisem umístění.
Celé odpoledne moderoval, k poslechu zazpíval a na klávesy
zahrál přespolní a stále věrný Stanislav Mrázek. Na večer byla
pro vytrvalce, zvláště ty mladší, pozvána skupina Derby Rock,
která svým vystoupením celý den zakončila. Tato zdařilá akce
byla po celý den natáčena na video, natáčeli Jakub Mrázek
a Václav Novotný. I vám vřelé díky za zmonitorování.
Fotografie a odkaz na videa naleznete na webových stránkách města Seč. Další fotografie naleznete na http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/traktoriste-si-dali-dostavenicko-u-sece-a-byla-to-pastva-pro-oci-20150824.html, další video
naleznete zde: http://chrudimsky.denik.cz/galerie/zeleznohorsky-traktor-2015.html?mm=6324200.
Pokorná Stanislava
Ukončení prázdnin na Lichnici
V sobotu 22. srpna 2015 úderem 16. hodiny, za krásného
slunečného odpoledne, ožily
trosky hradu Lichnice hemžením lidských i nadpřirozených
bytostí.
Cenu „Miss traktor“ získal Martin Havelka ze Škrdlovic, „Miss
domovina“ Josef Semrád z Třemošnice. Nejvzdálenějším traktoristou byl Jan Koubek z Humpolce, nejstarším Jaromír Mikšovský ze Starého Kolína a nejmladším Marek Šíp ze Dřenic.
Cenu si také odnesli Miloš Charvát z Počátek a Luboš Skokan
z Třemošnice.
Byla zde k vidění strašidla
našeho kraje, a prohlídku si
proto nenechala ujít spousta
dětí a dospělých. Není se čemu divit, kdy můžete na vlastní oči
vidět upíra, vodníka, hejkala, bílou paní… nebo třeba polednici? To se přeci nestává každý den!
Vítězové se těšili z malého pozlaceného traktůrku, návštěvníci z nevídané podívané a organizátoři z ohromného zájmu
okolí a úžasné účasti. Diváci si mohli kromě traktorů prohlédnout i motocykly JAWA, které představili členové Automotoklubu Ceva Prachovice.
Akce byla pořádána místní skupinou ČČK, členy SDH a několika místními „traktorovými“ nadšenci. Poděkování patří celkem třicítce dobrovolníků, kteří se na přípravách, organizaci
a průběhu celé akce podíleli, dále městu Seč za finanční podporu a zapůjčení velkého party stanu a mikroregionu Centrum
Železných hor za podporu.
9
ZPRÁVY Z ORGANIZACÍ, SDRUŽENÍ A SPOLKŮ
Strašidla byla rozmístěna po celém nádvoří hradu. Proháněly
se tu bludičky, víly, divoženky, ozývalo se hejkalovo hejkání,
u studny lákal děvčata na pentličky vodník. Z hradeb shlížela
bílá paní, v jamce se líně povaloval Bahňák, na děti se těšila
čarodějnice s čertem a upíři si brousili zuby na nově příchozí
návštěvníky. Ti odvážnější se pak mohli podívat do tajemného sklepení, kde se to hemžilo duchy a za kvílení meluzíny tu
mohli spatřit i kostlivce.
Kdo byl hotov s prohlídkou, svezl se na koních, namaloval
si vlastnoručně tričko, zastřílel si z luku anebo si třeba pohladil živé hady chovatele pana Vaška z Chotěboře. Odtud přijela
i taneční skupina Taokra s ukázkou cikánských tanců v nepřehlédnutelných kostýmech. Na programu bylo též pohádkové
představení lidového loutkáře Jiřího Polehni z Hradce Králové
„Tajemství pohádkové knížky“ a kouzelnické vystoupení Stanislava Jílka z Hlinska, které velmi pobavilo jak malé, tak velké
diváky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům „strašidelné“ Lichnice za účast v tak hojném počtu, strašidlům za
dotvoření úžasné atmosféry a všem, co se podíleli na programu a organizaci, za ochotu pomoci.
Myslíme, že se nám společnými silami povedlo něco, co mělo
úspěch, a těší nás, že jsme přispěli k úsměvu na tvářích dětí
i dospělých – a to je naše odměna!
Jsme rádi, že nám všem zůstanou krásné vzpomínky na toto
strašidelné odpoledne z nádherného prostředí, a doufáme, že
se budete těšit na další akce s námi, což může být třeba lampionový průvod v Kraskově či jiná akce, kterou se včas dozvíte na
našich webových stránkách: kraskov.webnode.cz
Vaše Občanské sdružení pro děti a mládež Kraskov
10
ZPRÁVY Z ORGANIZACÍ, SDRUŽENÍ A SPOLKŮ, INZERCE
Jaké bylo sečské léto s Lilií
Krásně prosluněné
prázdniny jsou bohužel již za námi, stejně
tak jako jediná akce
pořádaná naším spolkem během nich. Bylo to letní stanování
na fotbalovém hřišti a vzpomínka na letní kino s promítáním
pohádky pro děti. Letos poprvé se bohužel nenašel nikdo, kdo
by přenocoval na hřišti ve stanu. Je vidět, že rodiče v Seči se
věnují svým dětem velmi dobře a tento netradiční zážitek jim
dopřáli již předem.
Co se týká večerního promítání pohádky, to bylo úplně o něčem jiném. Zážitek dětí a jejich rodičů ještě navíc umocnil poryv silného větru, který roztrhal promítací plátno, takže jsme
byli nuceni alternovat a zbytek pohádky si promítli na stěnu
boudy stojící u hřiště. Nakonec, jak to i v pohádkách bývá, vše
dobře dopadlo a již nyní se těšíme na další letní zážitek zase
příští rok.
Zveme Vás
V sobotu 10. října od 15:00 hodin na DRAKIÁDU do Seče na
fotbalové hřiště. Již tradičně vyhlašujeme soutěž o nej draka
v různých kategoriích, budeme soutěžit i s dospěláky ve skládání papírových vlaštovek a taky opékat vuřty. Občerstvení je
zajištěno.
Inzerce
KOVOLIS HEDVIKOV a.s. je společnost s dlouholetou tradicí
a největší komerční slévárnou v České republice.
Naše hliníkové odlitky vznikají li m pod tlakem a téměř všechny
jsou určeny pro automobilový průmysl.
Můžete je tak vidět pod kapotou vozů mnoha známých světových
značek, jako je VW, Audi, Mercedes, BMW, Volvo, a další.
Máte chuť se zapojit? Staňte se jedním z nás.
Hledáme nové kolegy na pozice:
➾ Obsluha CNC (vhodné pro muže i ženy)
➾ Lisař
➾ Manipulační dělník
➾ Slévárenský dělník
➾ Hrotařka
➾ Nástrojař
➾ Technik kontroly
➾ Technolog slévárny / obrobny
Nabízíme:
• možnost kariérního postupu
• výplatu pravidelně a včas
• pět týdnů dovolené
• příspěvek na dopravu (od vzdálenos 15 km)
• telefonování za zvýhodněný tarif
• závodního lékaře v areálu firmy
• závodní jídelnu a příspěvek na stravování
• permanentku na tenisové kurty
• příspěvek na pojištění odpovědnos za škody
(po odpracování 12 měsíců)
• věrnostní odměny
Oslavte s námi 200 let firmy už v příš m roce.
V sobotu 26. prosince od 20:00 hodin na SILVESTR NANEČISTO do sečského kulturního domu. K poslechu a tanci bude hrát
kapela PUNC. Čeká na Vás bohatá tombola a možná i nějaké to
předpůlnoční překvapení.
Svůj životopis nám můžete zaslat mailem:
[email protected]
[email protected]
Svůj životopis nám můžete zaslat poštou:
Personální oddělení KOVOLIS HEDVIKOV a.s.
Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice
nebo doručit osobně po domluvení schůzky:
Zuzana Pošíková, tel.: 469 619 117 nebo 773 771 217
Libuše Veselá, tel.: 469 619 110 nebo 777 619 110
Sáhněte si pro peníze
KOVOLIS HEDVIKOV nabízí možnost přivýdělku nejen pro studenty. Máte
příležitost si za jediný den víkendové brigády vydělat 500 až 700 Kč, a to
ručním opracováním výrobků.
Zavolejte si do Kovolisu paní Zuzaně Pošíkové na telefon 469 619 117 nebo
773 771 217. Můžete ji oslovit i mailem:
[email protected].
Za spolek Sečská lilie
Pavel Machač
Využijte příležitost sáhnout si pro peníze
a řekněte o této možnos i svým
kamarádům.
11
INZERCE, PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
Inzerce
10. 10. 2015
Od 15:00 hodin
Seč, fotbalové hřiště
Soutež o nej draka v různých kategoriích
Soutěž s dospěláky ve skládání
papírových vlaštověk, opékání vuřtů
Občerstvení zajištěno
Víte, že …?
… příš rok oslaví Kovolis 200 let od vzniku první továrny v Hedvičině údolí? A že akciové společnos KOVOLIS HEDVIKOV bude rovných dvacet?
… jsme od roku 1996 zdvace násobili výrobu? Z původních 600
tun hliníkových odlitků ročně nyní vyrábíme už neuvěřitelných
12 000? A zájem zákazníků nadále stoupá…
16. – 18. 10. 2015
… jsme za posledních dvacet let ztrojnásobili počet našich zaměstnanců až na současných 1050 a stále přijímáme desítky nových?
… naše díly pro brzdné systémy včetně ABS „jezdí“ ve většině
nákladních aut a autobusů skoro po celém světě? Kompletně po
celé Evropě, Jižní Americe i v čás Číny. Poznáte je podle nálepky na
„zadku“ autobusů s nápisem WABCO ABS.
… jeden z nových projektů je výroba držáků na motory metodou
Rheocas ng (nalévání hliníku do formy v polotuhém stavu), ve které jsme v republice jedineční? Díky ní je držák pevnější, kvalitnější
a motor je o tře nu lehčí, což má vliv na emise. Pro našeho zákazníka PSA Peugeot Citroën připravujeme sériovou výrobu tohoto produktu, a dáme tak práci dalším lidem.
… kovolisácké „zlaté české ruce“ stojí i za výrobou rozvodovek pro
čtyřkolky typu SUV, na ně jsme vyvinuli rozvodovku tak, aby měla
záběr na obě nápravy? Díky tomu se náš nový zákazník GKN vyšplhal
na tře pozici z hlediska objemu výroby, a to za pouhé dva roky.
24. 10. 2015
15. 11. 2015
FALEŠNÉ TVÁŘE ESOTERIKY
Od 8:00 hodin
Hoješín, zámeček
Doporučený příspěvěk na občerstvení,
provoz a přednášejícího 200,- Kč
20. 11. 2015
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Od 14:00 hodin
Žďárec u Seče, kulturní dům
V kulturním programu vystoupí
žáci ZŠ Seč a Aerobic Bubbles Seč
Od 15:30 hodin bude hrát kapela
pana Josefa Pecky
… naši zaměstnanci obsluhují celkem 29 robo ckých pracovišť,
automa ckých strojů na odlévání hliníku? Každé z nich zahrnuje
kromě robota i manipulátor, značně ulehčující práci obsluhy.
28. 11. 2015
VÁNOČNÍ JARMARK A SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Od 10:00 – jarmark
Od 16:00 – koncert v kostele sv. Vavřince
Od 17:00 – rozsvícení stromu
Seč, náměstí
4. 12. 2015
Přehled plánovaných akcí
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Seč, kulturní dům
Spojeno s vypouštěním balonků
Ježíškovi
AUTO – MOTO BURZA A BLEŠÍ TRH
Od 6:00 do 12:00 hodin
Seč, Autokemp U letadla
Vstupné pro prodávající 100,- Kč
Vstupné pro kupující 20,- Kč
Děti do 10 let zdarma
Info na tel.: 604 123 143
E-mail: [email protected]
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Kraskov
… jsme do rozvoje firmy za posledních dvacet let investovali
4.300 milionů Kč? Největší inves cí je nová hala slévárny, postavená v roce 2011.
10. 10. 2015
ZAVÍRÁNÍ POD DRNEM
Hoješín, Hostinec Pod Drnem
Hlavní program v sobotu 17. 10. 2015
… zaměstnáváme také 40 vězňů v pardubické věznici, kde máme
detašované pracoviště?
… tlakové li začalo v Československu právě v Hedvikově a bylo to
už v roce 1930? Tehdy vlastnil slévárnu Jindřich Valecký, který koupil patent na výrobu licích strojů a zavedl zde v ČR novou metodu
výroby tlakově litých odlitků. Teprve po válce začaly v zemi vznikat
další tři slévárny.
DRAKIÁDA
26. 12. 2015
SILVESTR NANEČISTO
Od 20:00 hodin
Seč, kulturní dům
K poslechu a tanci zahraje kapela PUNC
Bohatá tombola
OHEB – Zpravodaj města Seč – periodický tisk územně samosprávního celku; nepravidelný čtvrtletník
Vydává: Městský úřad v Seči, Chrudimská 1, 538 07 Seč; tel.: 469 676 112, datum vydání: 25. 9. 2015
Redakční rada: Mgr. Hana Veselá, Ing. Milan Cipryán, Pavel Machač, Miroslava Medunová, Mgr. Jan Zikmunda
Kontakt na redakci: Turistické informační centrum Seč, tel.: 469 676 900, e-mail: [email protected]
Grafická úprava a tisk: Grafies, a.s., Hlinsko, tisk povolen: MK ČR E 11914, náklad: 700 ks
Distribuce: Zdarma do všech domácností, termín příští uzávěrky: 1. 12. 2015. Redakce neodpovídá za obsah článků
a formulace autorů, uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele.
12