ATH GSM

Transkript

ATH GSM
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
/m1c:xxxx...xxx/
/m1o:xxxx...xxx/
.
/m8o:xxxx...xxx/
/v1c:xx,xx,...xx,xx/
.
/v8o:xx,xx,...xx,xx/
/w1c:xx,xx,...xx,xx/
.
/w8o:xx,xx,...xx,xx/
/z1c:xx,xx,...xx,xx/
.
/z8o:xx,xx,...xx,xx/
/s1c:xx,xx,...xx,xx/
.
/s8o:xx,xx,...xx,xx/
/n1r:xx...xx /
/zre:xx,xx,...xx,xx/
/mre:xxxxx....xxx/
/n1z:xx...xx/
/n2z:xx...xx/
/m0a:XXxxx....xxx/
.
/m0p:XXxxx....xxx/
/zzs:xx,xx,...xx,xx/
/hand:n(y)/
/form: x/
/kredit?/
/ner: xx...xx/
/ntr: xx...xx/
/nor: xx...xx/
/all:n(y)/
/#/
SMS pro vstupy/výstupy c – pro sepnutí, o – pro rozepnutí
programování příslušnosti paměti tel. čísel k mluvené
(parametr jsou čísla pamětí tj. 01,02...19)
programování příslušnosti pamětí tel. čísel k mluvené
zprávě 2 a vstupům.
(parametr jsou čísla pamětí tj. 01,02...19)
programování příslušnosti pamětí tel. čísel k zprávám SMS
a vstupům.
(parametr jsou čísla pamětí tj. 01,02...19)
programování příslušnosti pamětí tel. čísel k zprávám SOS
a vstupům.
(parametr jsou čísla pamětí tj. 01,02...19)
tel. číslo přijatých SMS, která budou přeposlaná
čísla pamětí na které budou SMS přeposlány
klíčové slovo SMS pro přeposlání
tel. číslo pro příjem kódu událostí
HLASOVÝ A SMS
KOMUNIKÁTOR
GSM BRÁNA
SMS pro přiřazení kódům událostí , musí začínat
dvojmístnou číslicí 1 až F, jenž je rovna kódu události
čísla pamětí, na které budou poslány SMS příslušné
kódům událostí
„y“ povolení handshaku „n“ zákaz
přijímaný formát x=0....pulzní 4.2 (20 baud, Handshake
2300), x=1 (Handshake 1400), x=2......ID Contact
dotaz na kredit
Dotaz na kredit / přednastaveno (Telefonica O2 Go)
*104*#
Dotaz na kredit / přednastaveno (T-Mobil Twist) *101#
Dotaz na kredit / přednastaveno (Vodafone karta) *22*#
„y“ pro mluvené zprávy volba všech čísel
„n“ pouze první úspěšné dovolání
Přímý přístup na modem
TTC TELSYS, a.s., Třebohostická 987/5, 100 00 Praha 10
Tel. +420 234 052 255 - Fax +420 234 052 290 - E-mail t[email protected] - Internet http://www.ttc-telsys.cz
Verze 10
- 28/28 -
Uživatelská příručka
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
OBSAH
7. PŘÍKAZY DOPLNĚNÉ
1. ÚVODEM .......................................................................................................................... 3
1.1. COPYRIGHT ......................................................................................................... 3
1.2. OCHRANNÉ ZNÁMKY ......................................................................................... 3
1.3. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ...................................................................................... 3
1.4. ZÁRUKA................................................................................................................ 3
1.5. INFORMACE O VÝROBCI .................................................................................... 4
1.6. VAROVÁNÍ............................................................................................................ 4
2. VLASTNOSTI ................................................................................................................... 5
2.1. OBSAH BALENÍ .................................................................................................... 5
2.2. STRUČNÝ POPIS ................................................................................................. 5
2.3. DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI...................................................................................... 5
2.4. TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................. 6
2.4.1. MECHANICKÉ PARAMETRY.................................................................... 6
2.4.2. ELEKTRICKÉ PARAMETRY ..................................................................... 6
2.4.3. PARAMETRY GSM ČÁSTI ........................................................................ 6
2.4.4. PARAMETRY TELEFONNÍ ČÁSTI ............................................................ 7
2.4.5. KAPACITA PAMĚTÍ ................................................................................... 7
2.4.6. PROVOZNÍ KONTROLKY ......................................................................... 7
2.5. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ – VÝCHOZÍ KONFIGURACE .......................................... 7
2.6. KONTROLKY ........................................................................................................ 7
2.7. POPIS PŘÍPOJNÝCH MÍST KOMUNIKÁTORU.................................................... 7
3. UVEDENÍ KOMUNIKÁTORU DO PROVOZU................................................................... 8
3.1. VLOŽENÍ SIM KARTY........................................................................................... 8
3.2. SCHÉMA ZAPOJENÍ KOMUNIKÁTORU .............................................................. 9
3.3. PŘIPOJENÍ ANTÉNY .......................................................................................... 10
4. PROPOJENÍ S POČÍTAČEM.................................................................................................... 10
4.1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY ............................................................................... 10
4.2. PŘIPOJENÍ SÉRIOVÉHO KABELU .................................................................... 10
4.3. KONFIGURACE PROGRAMU HYPERTERMINÁL............................................. 10
5. PROGRAMOVÁNÍ KOMUNIKÁTORU ATH GSM........................................................... 11
5.1. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ HYPERTERMINALU ............................................. 12
5.1.1. STRUKTURA PŘÍKAZU .......................................................................... 12
5.1.2. PŘÍMÉ ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ .................................................................. 13
5.1.3. ZASÍLÁNÍ PŘÍKAZŮ VE FORMĚ TEXTOVÉHO SOUBORU................... 14
5.2. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ ZPRÁV SMS.......................................................... 15
5.2.1. STRUKTURA PŘÍKAZU........................................................................... 15
5.2.2. ODESLÁNÍ A POTVRZENÍ PŘÍKAZU...................................................... 15
6. POPIS PŘÍKAZŮ ............................................................................................................ 16
6.1. RESET KOMUNIKÁTORU .................................................................................. 16
6.2. MAZÁNÍ NAPROGRAMOVANÝCH PARAMETRŮ ............................................. 16
6.3. INFORMATIVNÍ PŘÍKAZY .................................................................................. 16
6.4. PROGRAMOVÁNÍ HESLA .................................................................................. 17
/all:n(y)/
(verze 30.01.07 a vyšší)
(y) je pro předání mluvených zpráv na všechna zvolená čísla.
(n) po prvním úspěšném předání se volání ukončí.
- 2/28 -
(verze 30.01.07 a vyšší)
Přímý přístup k modemu přes RS232. Nejsou-li na rozhraní 60 sek. žádná data,
vrací se ATHGSM opět do režimu očekávání příkazů.
/#/
8. TVRDÝ RESET
Před připojením napájení zapojíme vstupy dle obr. Lze použít přiložené rezistory.
Jsou vymazány všechny zprávy a tel. čísla. Je nastaveno heslo „heslo“.
9. PŘEHLED PŘÍKAZŮ
/default/
/erasemess/
/ver?/
/port?/
/he:xxxxx/
/conf:x/
/on/off/
/in:xxxxxxxx/
/n01:xx...xx/
.
/n19:xx...xx/
/nma: xx...xx/
/nou: xx...xx/
základní nastavení
mazání všech SMS zpráv
verze firmware
dotaz na vstupy a výstupy
programování hesla (heslo) 5 znaků
konfigurace tel. vstupů x=1 ... propojeno LINE a TEL,
x=2 ... TEL = brána, x=3 vložená zpráva, x=4-5 … MHP
povolení nebo blokace vstupů 1 až 8
určení vystupů platné znaky i – vstup, o - výstup
programování tel. čísel 1 – 19 pamětí,
max. počet číslic je 16
tel. číslo pro dálkové programování
při přijmu volání z tohoto čísla, se překlopí výstup 8 do
opačné polarity.
- 27/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
/form:x/
Příkaz pro přijímaný formát kódů událostí. Pro x=0 je formát pulzní 4.2 20 Baud
handshake 2300 Hz, x=1 stejný s handshake 1400 Hz a pro x=2 ID Contact.
6.13. PŘÍKAZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝŠE KREDITU
Komunikátor ATH GSM umožňuje zjistit aktuální výši kreditu při použití
předplacených služeb mobilních operátorů. Z výroby (tovární nastavení) je
komunikátor přednastaven pro zjišťování aktuální výše kreditu u předplacených
služeb národních mobilních operátorů Eurotel (služba Go), T-Mobile (služba Twist)
a Oskar (služba Oskarta). Při využití předplacených služeb jiných operátorů je nutné
zjistit příslušné telefonní číslo nebo sekvenci potřebnou pro zjišťování aktuální výše
kreditu a toto číslo zapsat jedním z níže uvedených příkazů do paměti.
Komunikátor je pevně nastaven tak, aby automaticky zjišťoval aktuální výši
kreditu každých 30 dní, nebo pomocí příkazu ihned. V každém případě je SMS
zpráva s aktuální výší kreditu přeposlána na telefonní číslo dané příkazem zre (viz
kapitola 6.11. PŘÍKAZY PRO PŘEPOSÍLÁNÍ SMS).
/ner:xx...xx/
/ner:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo nebo sekvenci potřebnou pro zjištění
aktuální výše kreditu. Z výroby naprogramováno číslo pro službu Telefonica O2 Go
*104*# .
/ntr:xx...xx/
/ntr:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo nebo sekvenci potřebnou pro zjištění
aktuální výše kreditu. Z výroby je naprogramováno číslo pro službu T-Mobile Twist
*101# .
/nor:xx...xx/
/nor:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo nebo sekvenci potřebnou pro zjištění
aktuální výše kreditu. Z výroby je naprogramováno číslo pro službu Vodafone karta
*22# .
/kredit?/
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
6.5. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ FUNKCE GSM BRÁNY .................................................... 17
6.6. NASTAVENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ................................................................... 18
6.7. PROGRAMOVÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL......................................................... 18
6.8. NAHRÁVÁNÍ MLUVENÝCH ZPRÁV................................................................... 19
6.9. PROGRAMOVÁNÍ SMS ZPRÁV......................................................................... 19
6.10. PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI TELEFONNÍCH ČÍSEL KE .....................
VSTUPŮM A ZPRÁVÁM ................................................................................... 20
6.10.1. MLUVENÉ ZPRÁVY .............................................................................. 20
6.10.2. SMS ZPRÁVY ....................................................................................... 21
6.10.3. TÓN SOS .............................................................................................. 21
6.11. PŘÍKAZY PRO PŘEPOSÍLÁNÍ SMS ................................................................ 22
6.12. SPOLUPRÁCE S ÚSTŘEDNOU EZS............................................................... 22
6.13. PŘÍKAZY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝŠE KREDITU ................................................. 26
7. PŘÍKAZY DOPLNĚNÉ ................................................................................................... 27
8. TVRDÝ RESET .............................................................................................................. 27
9. PŘEHLED PŘÍKAZŮ ..................................................................................................... 27
1. ÚVODEM
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Abyste mohli plně využít jeho
možností, doporučujeme Vám důkladně si přečíst tuto uživatelskou příručku.
1.1. COPYRIGHT
Copyright© 2005-2007, TTC TELSYS, a.s.
Tento dokument může být reprodukován, měněn nebo opisován pouze s písemným
povolením, s vyjímkou případů uvedených v autorském zákoně.
1.2. OCHRANNÉ ZNÁMKY
Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation. Ostatní použité ochranné známky a značky jsou majetkem svých
vlastníků.
1.3. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce TTC TELSYS, a. s., tímto prohlašuje, že výrobek ATH GSM je ve
shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení
vlády č. 426/2000 Sb. v platném znění (směrnice R&TTE 99/5/CE). Prohlášení je
k nahlédnutí a ke stažení na http://www.ttc-telsys.cz .
Příkaz se pokusí okamžitě zjistit aktuální výši kreditu. ATHGSM provede výše
popsanou volbu na všechny 3 operátory a obdržený text přepošle na čísla uvedená
v příkazu zre: .
1.4. ZÁRUKA
Pro uplatnění záruky se prosím obraťte na svého dodavatele, u něhož jste
výrobek zakoupili. Za tímto účelem si pečlivě uschovejte příslušné dokumenty dle
podmínek svého dodavatele (záruční list, dodací list, faktura, účtenka).
- 26/28 -
- 3/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
1.5. INFORMACE O VÝROBCI
Internetové stránky společnosti TTC TELSYS, a.s., umístěné na adrese
http://www.ttc-telsys.cz, jsou průběžně aktualizovány a jsou zde zveřejňovány
aktuální informace obchodního i technického charakteru:
●
●
●
●
●
●
●
●
Prezentace výrobků a služeb z nabídky společnosti
Upozornění na novinky a cenové akce
Aktuální ceníky
Katalogové a aplikační listy
Nové verze softwaru
Informace o správné instalaci a údržbě výrobků
Kontakty
Další užitečné informace
Z výše uvedených důvodů Vám doporučujeme průběžně sledovat naše
internetové stránky, abyste námi dodávaný výrobek mohli využívat k Vaší plné
spokojenosti, co nejdéle a nejefektivněji.
1.6. VAROVÁNÍ
Výrobek může být používán pouze k účelu, ke kterému byl zkonstruován a
vyroben. Jakýkoliv jiný způsob využití než ke stanovenému účelu je pouze na
výhradní odpovědnost uživatele. Základem účelného používání výrobku je jeho
správná instalace dle uživatelské příručky. Uživatel by se měl řádně seznámit
s uživatelskou příručkou a řídit se jejími ustanoveními. Výrobce se zříká jakékoliv
odpovědnosti za případné poruchy, poškození, nehody, atd. způsobené ať už
neznalostí správného používání výrobku, nebo neautorizovaným zásahem nebo
změnou výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo změn v provedení výrobku bez
předchozího upozornění.
Komunikátor ATH GSM odpovídá standardům GSM/GPRS pro mobilní
komunikaci. Z tohoto důvodu se doporučuje jeho použití pouze v zónách s dobrým
pokrytím signálem. Jelikož GSM/GPRS mobilní komunikace je technologie
využívající radiových frekvencí, může docházet k vzájemnému působení s jinými
dalšími elektrickými nebo elektronickými systémy a zařízeními. Uživatel se musí
řídit platnými nařízeními a zákony.
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
Centrála EZS komunikuje s PCO přes pevnou linku, komunikátor probíhající
komunikaci monitoruje a může ji převádět do SMS zpráv a zasílat je přímo
uživateli. Monitoring je funkční pouze s formátem ID Contact.
Potřebné příkazy: /hand:n/conf:1/form:2/
Příklad:
Centrála komunikuje s PCO po pevné telefonní lince. Nastavení je stejné jako
v konfiguraci 2, s rozdílným příkazem /conf:1/
Popis souvisejících příkazů:
/n1z:xx...xx/
/n2z:xx...xx/
/n1z:?/
/n2z:?/
Příkaz zapíše až do dvou pamětí telefonní čísla o max. délce 16 číslic pro příjem
kódů událostí s potvrzením příjmu a blokací aktivace brány. Telefonní čísla musí být
shodná s telefonními čísly pro volání na PCO naprogramovanými v centrále EZS.
Aby komunikátor byl schopen pracovat v jedné ze tří výše uvedených konfigurací,
musí být vždy zadáno alespoň toto jedno telefonní číslo.
/m0a:XXxxx....xxx/ až /m0p:XXxxx....xxx/
/m0a:?/ až /m0p:?/
Příkazem se přiřazují SMS zprávy kódům událostí. Parametr příkazu musí začínat
dvojmístným číslem skládajícího se z číslic 1 až 9 a písmen A až F, jenž je rovno
kódu události. Vlastní text SMS zpráv musí samozřejmě svým obsahem odpovídat
významům kódů událostí. U formátu ID Contact není nutné pro komunikaci s PCO
zadávat kód událostí, avšak pro spolupráci s komunikátorem ATH GSM je nutné jej
zadat.
/zzs:xx,xx,...xx,xx/ /zzs:?/
Příkaz zapíše do paměti čísla pamětí telefonních čísel, na která budou zaslány SMS
zprávy příslušné kódům událostí.
/hand:n(y)/
Obecně je zakázáno používat komunikátor ATH GSM:
• V letadle
• V nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních
• V blízkosti čerpacích stanic nebo místech s nebezpečím výbuchu
• V místech s nebezpečnou koncentrací hořlavých plynů a prachu
- 4/28 -
Příkaz povoluje (y) nebo zakazuje (n) tzv. handshake komunikátoru s centrálou
EZS. Pokud je handshake povolen, centrála EZS komunikuje přímo a pouze
s komunikátorem ATH GSM. Pokud je handshake zakázán, komunikátor jen
monitoruje komunikaci mezi centrálou EZS a protistranou (PCO).
- 25/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
(RING)
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
• V místech, kde jsou používány nebo prováděny práce pomocí výbušnin
• V blízkosti elektromedicínských přístrojů a zařízení, jako např. srdečních
stimulátorů, souprav pro nedoslýchavé, atd.
• V místech s velikou vlhkostí
TEL
2. VLASTNOSTI
(TIP)
2.1. OBSAH BALENÍ
Potřebné příkazy: /hand:n/conf:2/form:2/
Příklad:
Centrála EZS - parametr
číslo PCO
Přenosový formát
Číslo události – porucha baterie
Číslo události – porucha sirény
hodnota
234052225
ID contact
A9
21
Číslo události – EZS zapnuta
Číslo události – poplach
Při 3-ciferném čísle události jsou
platná
pro
ATHGSM
pouze
poslední 2 číslice
A1
3A
ATHGSM - příkaz
/n1z: 234052225/
/form:2/
/m0a:A9 porucha baterie/
/m0b:21
porucha
ochran.
kontaktu /
/m0c:A1 systém zapnut /
/m0d:3A poplach /
/hand:n/
/conf:2/
/n01:420724600623/
/zzs:01/
Po uskutečnění definovaných událostí předá ATHGSM příslušné SMS zprávy na
tel. číslo 420724600623.
Konfigurace 3
(RING)
(TIP)
•
•
•
•
Komunikátor ATH GSM
Uživatelská příručka
Tyčová anténa s magnetem a přípojným kabelem
8 ks rezistor 1,5kΩ
Volitelné součásti (nejsou součástí balení, nutno objednat zvlášť):
• Sériový kabel pro připojení k PC
• Síťový adaptér 12V/500mA
2.2. STRUČNÝ POPIS
Komunikátor a brána ATH GSM je koncové telekomunikační zařízení, které
je moderním nástupcem populární a velmi rozšířené řady telefonních komunikátorů
ATH. Na rozdíl od stávající řady komunikátorů ATH používá namísto klasické
telefonní linky jako prostředek komunikace síť GSM. Po aktivaci např. z EZS
předává mluvenou nebo SMS zprávu na předvolené telefonní stanice.
Komunikátor ATH GSM je mikroprocesorem řízené a plně programovatelné
univerzální zařízení, které kromě funkce GSM hlasového a SMS komunikátoru
zastane i funkci GSM brány. Kombinace obou těchto funkcí v jednom zařízení
podstatným způsobem zvyšuje jeho užitnou hodnotu a nabízí díky speciálním
funkcím možnost širokého uplatnění v řadě aplikací. Komunikátor je dodáván
v plastové krabičce s otvory pro montáž na svislou plochu, např. zeď.
2.3. DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI
TEL
LINE
- 24/28 -
•
•
•
•
8 vstupů nebo výstupů je galvanicky odděleno optočleny.
Každý ze vstupů je možné navolit jako výstup.
Vstupy reagují na sepnutí i rozepnutí.
K sepnutí i rozepnutí vstupu je možné přiřadit jednu ze 16 SMS, jednu tónovou
(SOS), nebo jednu ze dvou mluvených zpráv. Je-li vstup nakonfigurován jako
výstup, je možné tento výstup ovládat pomocí přiřazených SMS.
• Je možné přeposlat přijatou SMS (např. od operátora) na základě obsahu či
telefonního čísla.
- 5/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
• Komunikátor je vybaven rozhraním telefonní linky pro připojení analogových
telefonní zařízení, např. komunikátoru centrály EZS. Toto rozhraní pracuje jako
GSM brána nebo jako přijímač kódů centrály EZS ve formátu 20 BPS impulsní
4.2 a Contact ID. Tyto kódované zprávy pak převede na SMS a zašle uživateli.
• V kódu Contact ID je možné monitorovat komunikaci s PCO po klasické telefonní
lince nebo po GSM.
• Programování komunikátoru se provádí pomocí osobního počítače přes rozhraní
RS232 nebo pomocí SMS. Přijaté příkazy jsou potvrzeny zpětnou SMS.
konfigurace je uvedeno nastavení potřebných příkazů se správnými parametry. Tyto
a další související příkazy jsou popsány na konci této kapitoly.
U komunikátoru centrály EZS musí být vypnuta případná kontrola
oznamovacího tónu linky.
2.4. TECHNICKÉ ÚDAJE
Konfigurace 1
Komunikátor ATH GSM přímo komunikuje s centrálou EZS. Kódy zasílané
centrálou EZS převádí do SMS zpráv a zasílá je přímo uživateli.
2.4.1. MECHANICKÉ PARAMETRY
Rozměry
Hmotnost
Provozní teplota
Skladovací teplota
Krabička
(RING)
112 x 140 x 30 mm
350 g
Od –10°C do +55°C
Od –40°C do +85°C
ABS plast
TEL
(TIP)
Potřebné příkazy: /hand:y/conf:2/form:1 nebo 2/
Příklad:
2.4.2. ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Napájení
Proudový odběr
v klidovém stavu
Po aktivaci
Zatížitelnost výstupů
10-15 Vss
max. 150 mA
max. 400 mA
max. 50 mA, max 70 V
2.4.3. PARAMETRY GSM ČÁSTI
Pásmo
RF výkon
Typy provozu (volání)
Hlas
SMS
SIM karta
Dual band GSM 900MHz a GSM 1800MHz
Class 4 (2W) pro GSM 900, Class 1 (1W) pro GSM
1800
Hlas, SMS
Hlasová a nouzová volání (TCH / FS), Half Rate
(HR), Full Rate (FR), Enhanced Full Rate (EFR),
potlačení echa
Typ MT/MO/CB/PDU
Plug-in (3V)
Centrála EZS - parametr
Pomyslné tel. číslo PCO
Přenosový formát
Číslo události – porucha baterie
Číslo události – porucha ochranných
kontaktů
Číslo události – výpadek sítě
Číslo události – poplach na zóně 1
Při 3-ciferném čísle události jsou
platná pro ATHGSM pouze poslední
2 číslice
hodnota
4444
ID contact
11
12
13
14
ATHGSM - příkaz
/n1z: 4444/
/form:2/
/m0a:11 porucha baterie/
/m0b:12
porucha
ochran.
kontaktu /
/m0c:13 vypadek site /
/m0d:14 poplach na zone 1/
/hand:y/
/conf:2/
/n01:420724600623/
/zzs:01/
Po uskutečnění definovaných událostí předá ATHGSM příslušné SMS zprávy na
tel. číslo 420724600623.
Konfigurace 2
Komunikátor pracuje jako GSM brána a umožňuje centrále EZS komunikaci
s pultem centrální ochrany (PCO) voláním přes síť GSM. Komunikátor
probíhající komunikaci monitoruje a může ji převádět do SMS zpráv a zasílat je
přímo uživateli. Monitoring je funkční pouze s formátem ID Contact.
- 6/28 -
- 23/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
6.11. PŘÍKAZY PRO PŘEPOSÍLÁNÍ SMS
2.4.4. PARAMETRY TELEFONNÍ ČÁSTI
/n1r:xx...xx/
/n1r:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo, které bude porovnáváno s telefonním
číslem odesílatele přijaté SMS zprávy. V případě shodnosti bude SMS zpráva
komunikátorem přeposlána na předem naprogramované telefonní číslo (zadané
příkazem zre, viz níže). U tohoto příkazu je potřeba si předem zjistit, v jakém
formátu je telefonní číslo odesílatele příchozí SMS zprávy, aby mohlo být správně
porovnáno. Některé služby, např. odesílání SMS přes Internet, vrací telefonní číslo
bez národního směrovacího čísla.
Příklad:
/n1r:776621905/ ……… telefonní číslo odesílatele pro
přeposlání SMS zprávy
/mre:xxxxx....xxx/
/mre:?/
Příkaz zapíše do paměti klíčový text, na jehož základě bude přijatá SMS zpráva
přeposlána na předem naprogramované telefonní číslo (zadané příkazem zre, viz
níže).
Příklad:
/mre:kredit/…… pokud se v přijaté SMS zprávě vyskytne
slovo kredit, bude zpráva přeposlána
/zre:xx,xx,...xx,xx/ /zre:?/
Příkaz zapíše do paměti čísla pamětí, na která bude přijatá SMS zpráva
přeposlána.
Příklad:
/zre:02,09,14/… SMS zpráva bude přeposlána na telefonní
čísla zadaná v paměti č. 2, 9 a 14
6.12. SPOLUPRÁCE S ÚSTŘEDNOU EZS
Komunikátor ATH GSM je schopen přes rozhraní telefonní linky pro
připojení analogových telefonní zařízení (vstup TEL) komunikovat s centrálou EZS
(elektronické zabezpečovací signalizace) prostřednictvím tzv. kódů událostí, a to ve
formátu 20 BPS impulsní 4.2 a Contact ID. Díky této funkci může komunikátor
pracovat jako GSM brána nebo jako přijímač kódů událostí. Tyto kódované zprávy
pak převede na SMS zprávy a zašle uživateli.
V závislosti na naprogramování je pak komunikátor ATH GSM schopen
pracovat ve třech režimech, označených jako konfigurace 1 až 3. U každé
- 22/28 -
• Svorky LINE telefonní části komunikátoru jsou určeny pro připojení k
dvoudrátovému analogovému účastnickému rozhraní provozovatelů veřejné
telekomunikační sítě a pobočkových ústředen.
• Svorky TEL slouží k připojení analogových koncových telefonních zařízení. Na
těchto svorkách komunikátor přijímá pouze DTMF (frekvenční) volbu.
• Telefonní rozhraní dle TBR 21/1998.
2.4.5. KAPACITA PAMĚTÍ
Kapacita telefonní paměti
Délka mluvené zprávy
Délka SMS zpráv
Počet SMS pro
vstupy/výstupy
Počet SMS pro převod
kódů EZS
19 telefonních čísel po 16 číslicích
2 x 10 sekund
max. 160 znaků
16
16
2.4.6. PROVOZNÍ KONTROLKY
Kontrolka – ERROR
červená
Kontrolka – CONTROL
zelená
Kontrolka GSM modulu –
červená
Chybová hlášení, reset (čelní panel)
Stav interní komunikace, reset (čelní panel)
Stav GSM komunikace (horní bočnice, vedle
konektoru antény)
2.5. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ – VÝCHOZÍ KONFIGURACE
Výchozí funkce ATH GSM
Heslo (5ti místné)
Vstupy / výstupy
Telefonní čísla mobilních
operátorů pro zjišťování
výše kreditu
předplacených služeb
GSM brána
heslo
Všechny nastaveny jako vstupy
Telefonica O2 (Go), T-Mobile (Twist), Vodafone
(Vodafone karta)
2.6. KONTROLKY
Dále uvedené tabulky popisují významy svitu kontrolek:
- 7/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
Kontrolky komunikátoru ATH GSM
Stav kontrolky
Popis významu svitu
CONTROL
ERROR
(zelená)
(červená)
Trvale
Trvale
Komunikátor je vypnutý
nesvítí
nesvítí
Normální klidový stav zapnutého komunikátoru.
Bliká
Během programování nebo jiné aktivity
5s/5s
Nesvítí
komunikátoru může kontrolka CONTROL svítit
(svítí/mezera)
nepravidelně.
Blikají nepravidelně souběžně – probíhá reset
Bliká
Bliká
komunikátoru do továrního nastavení
Chyba komunikátoru (chyba interní komunikace, v
Svítí
GSM modulu není vložena SIM karta)
Stav kontrolky
Nesvítí
Bliká
600ms/600ms
(svítí/mezera)
Bliká (75ms/3s)
Svítí
Kontrolka GSM modulu (červená)
Popis významu svitu
Modem je vypnutý
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
6.10.2. SMS ZPRÁVY
/z1c:xx,xx...xx,xx/ až /z8c:xx,xx...xx,xx/
/z1c:?/ až /z8c:?/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při sepnutí vstupu zaslána příslušná SMS zpráva.
/z1o:xx,xx...xx,xx/ až /z8o:xx,xx...xx,xx/
/z1o:?/ až /z8o:?/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při rozepnutí vstupu zaslána příslušná SMS zpráva.
Příklad: /z7c:01,02,10,15/ … při sepnutí 7. vstupu bude SMS zpráva
odeslána na telefonní čísla uložená v paměti č. 1, 2, 10 a 15
/z2o:06,13/ ………………… při rozepnutí 2. vstupu bude SMS zpráva
odeslána na telefonní čísla uložená v paměti č. 6 a 13
Není vložena SIM karta, nebyl odstraněn PIN,
nebo vyhledává síť, nebo probíhá přihlášení k síti
6.10.3. TÓN SOS
Přihlášen k síti, neprobíhá žádný hovor
Probíhající hlasové spojení
/s1c:xx,xx...xx,xx/ až /s8c:xx,xx...xx,xx/
/s1c:?/ až /s8c:?/
3. UVEDENÍ KOMUNIKÁTORU DO PROVOZ
3.1. VLOŽENÍ SIM KARTY
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při sepnutí vstupu zavoláno a přehrán výstražný tón SOS (… _ _ _ …).
/s1o:xx,xx...xx,xx/ až /s8o:xx,xx...xx,xx/
/s1o:?/ až /s8o:?/
UPOZORNĚNÍ
Během vkládání nebo výměny SIM karty musí být komunikátor vypnutý !!!
SIM karta musí mít vypnutý PIN !!!
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při rozepnutí vstupu zavoláno a přehrán výstražný tón SOS (… _ _ _ …).
Aktivovanou SIM kartu s vypnutým PIN vložte do komunikátoru ATH GSM
následujícím způsobem:
1. Komunikátor ATH GSM otevřete vyšroubováním šroubku, který se nachází
uprostřed čelního panelu krabičky. Sejměte vrchní díl krabičky.
2. Povolte šroubek (cca 2 otočky), kterým je přichycena deska plošných spojů ke
spodnímu dílu krabičky.
3. Uchopte GSM modul palcem a ukazováčkem a lehce zdvihněte, kam až dovolí
povolený šroubek.
Příklad: /s1c:07/………… při sepnutí 1. vstupu bude SOS tón přehrán po zavolání
na telefonní číslo uložené v paměti č. 7
- 8/28 -
- 21/28 -
/s3o:01,09/… při rozepnutí 3. vstupu bude SOS tón přehrán po
zavolání na telefonní čísla uložená v paměti č. 1 a 9
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
3.2. SCHÉMA ZAPOJENÍ KOMUNIKÁTORU
/m7o:Rozepnul 7.vstup/… SMS zpráva, která bude odeslána
při rozepnutí 7. vstupu.
Příklad-výstupy:
/m6c:ON/…………………………………… „ON“ - SMS zpráva, jejímž příjmem
/m3o:!Rozepni/…………..
se sepne 6. výstup
„!Rozepni“ - SMS zpráva, jejímž příjmem se
rozepne 3. výstup na 3 sekundy.
Má-li výstup přiřazenu SMS zprávu, která začíná znakem „!“ (vykřičník), pak bude
výstup překlopen do opačného stavu pouze na dobu 3 sekundy.
6.10. PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI TEL. ČÍSEL KE VSTUPŮM A ZPRÁVÁM
6.10.1. MLUVENÉ ZPRÁVY
/v1c:xx,xx...xx,xx/ až /v8c:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při sepnutí vstupu zavoláno a přehrána mluvená zpráva č. 1.
/v1o:xx,xx...xx,xx/ až /v8o:xx,xx...xx,xx/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při rozepnutí vstupu zavoláno a přehrána mluvená zpráva č. 1.
/w1c:xx,xx...xx,xx/ až /w8c:xx,xx...xx,xx/
/w1c:?/ až /w8c:?/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při sepnutí vstupu zavoláno a přehrána mluvená zpráva č. 2.
/w1o:xx,xx...xx,xx/ až /w8o:xx,xx...xx,xx/
/w1o:?/ až /w8o:?/
Příkaz přiřadí k příslušnému vstupu číslo paměti s telefonním číslem, na které bude
při rozepnutí vstupu zavoláno a přehrána mluvená zpráva č. 2.
Příklad:
/v1c:07/ …………… při sepnutí 7. vstupu bude 1. mluvená
zpráva přehránapo zavolání na telefonní číslo uložené v paměti č. 7
/w8o:10,18/……… při rozepnutí 8. vstupu bude 2. mluvená
zpráva přehrána po zavolání na telefonní čísla uložená v paměti č. 10 a 18
- 20/28 -
- 9/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
4. Pomocí špičatého nástroje stiskněte opatrně tlačítko v otvoru, čímž se povysune
držák SIM karty.
5. Vyjměte povysunutý držák SIM karty, vložte do držáku SIM kartu (orientace
podle zkoseného rohu) a vložte držák se SIM kartou zpět do GSM modulu a
zatlačte na doraz.
6. Opatrně dotáhněte šroubek desky.
7. Po připojení potřebné kabeláže (napájení atd.) přiložte vrchní díl krabičky a
sešroubujte.
Hyperterminal (nastavený dle bodu 4.3. KONFIGURACE PROGRAMU
HYPERTERMINAL). Komunikátor zavoláte prostřednictvím modemu pomocí
příkazu ATD xx…xx, jehož parametrem je telefonní číslo volaného komunikátoru.
Po navázání datového spojení lze komunikovat s komunikátorem ATH GSM
stejným způsobem, jak je popsáno v kapitole týkající se programování
komunikátoru pomocí programu Hyperterminal; modem, jehož prostřednictvím se
komunikuje s ATH GSM, nelze nadále ovládat pomocí AT příkazů. Ukončení
datového spojení je možné provést pomocí rychlé sekvence +++ (3x znak „plus“) a
příkazu ATH.
3.3. PŘIPOJENÍ ANTÉNY
6.8. NAHRÁVÁNÍ MLUVENÝCH ZPRÁV
Konektor kabelu antény opatrně našroubujte
komunikátoru (GSM modulu) a s citem dotáhněte.
na
SMA
anténní
konektor
4. PROPOJENÍ S POČÍTAČEM
4.1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Minimální systémové požadavky pro připojení komunikátoru ATH GSM k počítači:
• Osobní počítač PC kompatibilní min. Pentium, stolní nebo přenosný
• Volný sériový COM port (RS232 kompatibilní)
• Propojovací sériový kabel Canon 9pin samice - Canon 9pin samec (Canon 9F -->
Canon 9M - kabel není součástí dodávky)
• Operační systém Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, XP
• Software ATHGSMprog, který je ke stažení na http://www.ttc-telsys.cz, nebo
program Hyperterminal, který je součástí standardní instalace výše uvedených
operačních systémů.
4.2. PŘIPOJENÍ SÉRIOVÉHO KABELU
1. Komunikátor ATH GSM otevřete vyšroubováním šroubku, který se nachází
uprostřed čelního panelu krabičky. Sejměte vrchní díl krabičky.
2. Jeden konec sériového kabelu zasuňte do konektoru RS232 (Canon 9) na desce
plošných spojů.
3. Druhý konec sériového kabelu připojte do volného COM portu Vašeho počítače.
4.3. KONFIGURACE PROGRAMU HYPERTERMINÁL
Program Hyperterminal je standardní součástí instalace operačního
systému Microsoft Windows od verze 98 až po XP. Další popis je platný pro českou
verzi operačního systému Windows XP, v dřívějších verzích tohoto operačního
systému je postup obdobný.
- 10/28 -
Nahrávání mluvených zpráv se provádí z telefonního přístroje, který je
připojen ke svorkám TEL komunikátoru ATH GSM. Lze nahrát až dvě mluvené
zprávy, každou o délce 10 sekund. Komunikátor musí mít zapnutou funkci GSM
brány pomocí příkazu /conf:2/.
Zprávy nahrajete tak, že vyzvednete sluchátko připojeného telefonního
přístroje a stisknete sekvenci tlačítek příslušnou zprávě. Ve sluchátku se ozve tón,
po kterém lze až 10 sekund namlouvat text zprávy. Po vypršení časového limitu se
zpráva automaticky přehraje do sluchátka.
Sekvence pro nahrání 1. zprávy:
*4*1*
2. zprávy:
*4*2*
6.9. PROGRAMOVÁNÍ SMS ZPRÁV
/m1c:xxx...xxx/ až /m8c:xxx...xxx/
/m1c:?/ až /m8c:?/
V případě vstupu/výstupu nastaveného jako vstup příkaz zapíše do paměti text
SMS zprávy, která bude odeslána při sepnutí příslušného vstupu. V případě
vstupu/výstupu nastaveného jako výstup příkaz zapíše do paměti text SMS zprávy,
kterou bude sepnut příslušný výstup. SMS zpráva nesmí být delší než 160 znaků.
/m1o:xxx...xxx/ až /m8o:xxx...xxx/
/m1o:?/ až /m8o:?/
V případě vstupu/výstupu nastaveného jako vstup příkaz zapíše do paměti text
SMS zprávy, která bude odeslána při rozepnutí příslušného vstupu. V případě
vstupu/výstupu nastaveného jako výstup příkaz zapíše do paměti text SMS zprávy,
kterou bude rozepnut příslušný výstup. SMS zpráva nesmí být delší než 160 znaků.
Příklad-vstupy:
/m4c:Sepnul 4.vstup/… SMS zpráva, která bude odeslána
při sepnutí 4. vstupu
- 19/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
6.6. NASTAVENÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
/on/ nebo /off/
Příkazem on povolíte všechny vstupy. Příkazem off je zakážete t.j. komunikátor
nebude reagovat na jejich změnu. (např. pro případ nekorektního nebo
nežádoucího chování sledovaného zařízení.)
/in:xxxxxxxx/
Příkazem určíte vstupy a výstupy komunikátoru. Platnými znaky jsou i – vstup a
o – výstup.
Příklad:
Program Hyperterminal obvykle najdete v této záložce:
V ovládací liště tlačítko „Start“ a dále
„Programy/Příslušenství/Komunikace/Hyperteminal“.
V případě, že se zde tento program nenachází, mohl být jeho zástupce přesunut
jinam – najděte ho např. pomocí funkce „Hledat“, nebo hledejte program
„hypertrm.exe“.
1. Spusťte program Hyperterminal
2. Zadejte název připojení „ATH GSM“, vyberte ikonu a stiskněte OK
3. Vyberte příslušný COM port Vašeho počítače, ke kterému jste připojili
propojovací kabel, v tomto případě COM1, a stiskněte tlačítko OK
4. Nastavte COM port dle níže uvedeného obrázku a stiskněte OK
/in:iiiioooo/
vstupy/výstupy komunikátoru č. 1 až 4 jsou nakonfigurovány jako vstupy,
vstupy/výstupy č. 5 až 8 jsou nakonfigurovány jako výstupy.
6.7. PROGRAMOVÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL
/n01:xx...xx/ až /n19:xx...xx/
/n01:?/ až /n19:?/
Příkaz zapíše do pamětí 1 až 19 potřebná telefonní čísla o max. délce 16 číslic.
Telefonní čísla zadávejte v mezinárodním formátu, tedy včetně národního
směrovacího čísla 420.
Příklad:
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
/n11:420602456458/… do paměti č. 11 se zapíše zadané číslo
/nou:xx...xx/
/nou:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo, které při prozvonění (zavoláním z tohoto
telefonního čísla) překlopí výstup č. 8, pokud je tak nastaven, do opačného stavu.
Telefonní číslo o max. délce 16 číslic zadávejte v mezinárodním formátu, tedy
včetně národního směrovacího čísla 420.
/nma:xx...xx/
/nma:?/
Příkaz zapíše do paměti telefonní číslo, se kterým se při prozvonění (zavoláním
z tohoto telefonního čísla) komunikátor pokusí navázat GSM datové spojení. Tuto
funkci lze využít při dálkovém programování komunikátoru pomocí jiného modemu.
Telefonní číslo o max. délce 16 číslic zadávejte v mezinárodním formátu, tedy
včetně národního směrovacího čísla 420.
Dálková komunikace s komunikátorem ATH GSM se provádí pomocí programu
- 18/28 -
Bitů za sekundu:
Datové bity (počet):
Parita:
Počet stob-bitů:
Řízení toku:
9600
8
Žádná
1
Hardware
5. Otevře se okno Hyperterminalu
6. Zde klepněte na „Soubor / Vlastnosti“
7. V následujícím okně přejděte na kartu „Nastavení“
8. V okně „Nastavení“ klepněte na tlačítko „Nastavení ASCII“
9. V následujícím okně v sekci „Příjem kódu ASCII“ zatrhněte „Připojovat kód
odřádkování ...“ a stiskněte OK
10. Zde stiskněte tlačítko OK
Na ploše zůstane otevřené okno Hyperterminalu. Výše uvedeným
postupem je program Hyperterminal korektně nakonfigurován pro spolupráci
s komunikátorem ATH GSM.
Při vypínání Hyperterminalu přes „Soubor/Konec“ (Alt+F4) se zobrazí
potvrzovací okno pro odpojení, které je po stisku „Ano“ následováno oknem
s výzvou pro uložení relace „ATH GSM“.
Relaci „ATH GSM“ určitě uložte; v tomto případě se tato výzva nebude
příště zobrazovat a nebudete muset znova vytvářet novou relaci Hyperterminalu pro
komunikaci s komunikátorem ATH GSM.
Správně nakonfigurovanou relaci Hyperterminalu pro spolupráci
s komunikátorem ATH GSM můžete nadále spouštět pomocí zástupce této relace
„ATH
GSM.ht“,
který
je
umístěn
ve
složce
Hyperterminalu
„Start/Programy/Příslušenství/Komunikace/Hyperteminal“. Pro rychlý přístup k této
relaci doporučujeme zkopírovat zástupce relace „ATH GSM.ht“ na pracovní plochu.
- 11/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
5. PROGRAMOVÁNÍ KOMUNIKÁTORU ATH GSM
/ver?/ ……… Příkaz vrátí verzi firmware komunikátoru ATH GSM.
Komunikátor ATH GSM lze programovat prostřednictvím příkazů
zadávaných v okně programu Hyperterminal (nebo jiného obdobného)
z připojeného osobního počítače, nebo libovolným GSM telefonním přístrojem či
jiným zařízením prostřednictvím SMS zpráv obsahujících patřičné příkazy.
Příklad:
UPOZORNĚNÍ
Příkazový procesor komunikátoru ATH GSM rozpoznává malá i velká
písmena, což je potřeba mít na paměti při psaní příkazů a zvl. při zadávání
hesla, které je vždy vyžadováno.
Pro zápis příkazů se používá malých i velkých písmen abecedy bez
diakritiky (a-z, A-Z) a číslice 0 až 9. Pro výběr hesla a textů SMS opět použijte
znaky z výše uvedeného rozsahu. Nepoužívejte písmena s diakritikou a jiné znaky.
5.1. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ HYPERTERMINALU
Připojení komunikátoru ATH GSM k osobnímu počítači a konfigurace
programu Hyperterminal je popsána v kapitole 3. této příručky. Níže uvedený popis
je platný pro českou verzi operačního systému Windows XP s nastavenou
standardní českou klávesnicí. V dřívějších verzích tohoto operačního systému je
postup obdobný.
Programování pomocí programu Hyperterminal je možné provádět přímo
zadáváním příkazů do okna Hyperterminalu, nebo jejich zasláním ve formě
textového souboru.
V příkazech jsou používány znaky běžně dostupné na klávesnici, kromě
znaku „&“, který je nejrychleji dostupný současným stiskem kláves (trojhmat)
CTRL+ALT+C.
Každý příkaz nebo sekvence příkazů musí být ukončena stisknutím tlačítka
„ENTER“ na klávesnici, které je v dalším textu zastoupeno symbolem
.
5.1.1. STRUKTURA PŘÍKAZU
Oddělovač příkazového kontejneru (lomítka)
Povinný znak
Enter
&heslo/m1c:Sepnut 1. vstup/
Heslo
Vlastní příkaz
Parametr příkazu
Oddělovač parametru (dvojtečka)
- 12/28 -
/13.06.05/
Pokud u ostatních příkazů zadáte místo parametru za dvojtečkou znak „?“ (otazník),
komunikátor vrátí hodnotu naprogramovaného parametru příslušného příkazu. Tuto
funkci nelze použít u příkazů he, in, hand a form. U posledních dvou příkazů
zjistíte jejich aktuální nastavení ve výpisu funkce conf.
Příklad:
/n11:?/……..… příkaz vrátí hodnotu naprogramovaného parametru
Receipt:
(v tomto případě telefonní číslo v paměti č. 11)
/=420602456458/
6.4. PROGRAMOVÁNÍ HESLA
/he:xxxxx/
Heslo má povinně 5 znaků. Může obsahovat číslice a malá i velká písmena, což je
třeba mít na paměti při pozdějším používání heslo. Dejte pozor na prohozená
písmena Z a Y podle nastavení české klávesnice.
Heslo se požívá vždy při zadávání příkazů.
6.5. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ FUNKCE GSM BRÁNY
/conf:x/
/conf:?/
Příkaz konfiguruje komunikátor pro funkci GSM brány. Pro x=1 jsou svorky TEL a
LINE průchozí a je možné monitorovat přenosy ve formáto IDContact. Pro x=2 je
na svorkách TEL napájené rozhraní pro koncové tel. zařízení (funkce GSM brány).
Pro x=? komunikátor vypíše aktuální stav funkce brány spolu s aktuálním
nastavením příkazů form a hand (viz 6.12. SPOLUPRÁCE S ÚSTŘEDNOU EZS).
Z výroby (tovární nastavení) je /conf:2/. Nastavení /conf.3/ je stejné jako /conf:2/
s tím, že přehraje na začátku hovorového spojení mluvenou zprávu 1. Nastavení
/conf:4/conf:5/ jsou pro hlasitou hovorovou sadu MHP (výtahové aplikace viz. návod
MHP).
Příklad: /conf:?/……………… příkaz vrátí hodnotu naprogramovaných parametrů
Receipt:
v pořadí /=conf,form,hand,all/;
V případě /=2,2,y,y/ je funkce brány zapnutá, formát kódu událostí je typu
ID contact a funkce handshake je zapnutá, volá na všechna zvolená čísla.
- 17/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
Příklad:
Příklad jednotlivého příkazu:
Příklad sekvence příkazů:
heslo/ver?/…………… text příkazu v odeslané SMS zprávě
/ver:13.06.05……… text v potvrzující SMS zprávě, lomítko na konci je potlačeno
&heslo/n01:602456458/m6o:Rozepnut 6. vstup/
&heslo/n01:602456458/
5.1.2. PŘÍMÉ ZADÁVÁNÍ PŘÍKAZŮ
6. POPIS PŘÍKAZŮ
Pro zápis příkazů se používá malých i velkých písmen abecedy bez
diakritiky (a-z, A-Z) a číslice 0 až 9. Pro výběr hesla a textů SMS opět použijte
znaky z výše uvedeného rozsahu. Nepoužívejte písmena s diakritikou a jiné znaky.
6.1. RESET KOMUNIKÁTORU
/default/
Příkaz provede reset do základního (továrního) nastavení kromě hesla. Budou
smazány všechny dříve naprogramované parametry včetně telefonních čísel, SMS
zpráv atd.
6.2. MAZÁNÍ NAPROGRAMOVANÝCH PARAMETRŮ
/erasemess/
Příklady:
Příkaz vymaže všechny naprogramované SMS zprávy z pamětí komunikátoru.
Pro vymazání ostatních naprogramovaných hodnot zadejte patřičný příkaz bez
parametru. Při mazání lze příkazy zadávat jednotlivě nebo v sekvenci.
Příklad: /n08:/
Příkazy je možné do okna Hyperteminalu zadávat jednotlivě, nebo jako
sekvenci příkazů. Každý příkaz nebo sekvence příkazů musí začínat heslem. Před
heslem musí být uveden znak „&“ (CTRL+ALT+C). Každý příkaz nebo sekvence
příkazů musí být ukončena stisknutím tlačítka „ENTER“ na klávesnici.
Příkazový procesor komunikátoru ATH akceptuje pouze korektně zadané
příkazy nebo jejich sekvence. V případě korektního vyhodnocení příkazu vrátí
komunikátor potvrzení příjmu příkazu ve formě výpisu „Receipt:“ následované
zopakováním příkazu a jeho parametru, nebo jiným textem podle povahy příkazu.
Tento výpis příkazů nemusí být v pořadí, v jakém byly příkazy původně zadány.
V případě chybně zadaného příkazu vrátí prázdný řádek. Pokud zadáte
sekvenci příkazů, ve které bude některý z příkazů chybný, vrátí komunikátor
potvrzení pouze správně vyhodnocených příkazů.
Pokud uděláte během psaní příkazu chybu, pro vrácení vozíku použijte
levou kurzorovou šipku a od chybného místa včetně vše znovu zapište.
Jedna sekvence příkazů nesmí přesáhnout 160 znaků.
&heslo/ver?/
Receipt:
/ver:13.06.05/
……… smaže telefonní číslo z paměti č. 8
/n05:/m1c:/……… smaže telefonní číslo z paměti č. 5 a SMS zprávu
příslušnou sepnutí vstupu/výstupu č. 1.
6.3. INFORMATIVNÍ PŘÍKAZY
/port?/………… Příkaz vrátí aktuální stav všech osmi portů (vstupů/výstupů).
Příklad :
/port 1:i-roz,2:i-sep,3:i-roz,4:i-roz,
5:i-roz,6:o-sep,7:o-roz,8:o-roz,/
kde číslo 1 až 8 znamená číslo portu, i - vstup, o - výstup, sep - sepnuto, roz rozepnuto.
&heslo/port?/
Receipt:
/port 1:roz,2:roz,3:roz,4:roz,5:roz,6:roz,7:roz,8:roz,/
&heslo/m1c:Sepnut 1. vstup/m2c:Sepnut 2. vstup/
Receipt:
/m1c:Sepnut 1. vstup/m2c:Sepnut 2. vstup/
Příklad chybného příkazu:
&heslo/ver?
_
- 16/28 -
……… příkaz ukončený klávesou „Enter“
……… potvrzení příjmu příkazu
……… vrácený parametr podle povahy příkazu
(zde číslo verze firmware)
……… chybný příkaz ukončený klávesou „Enter“
(chybí lomítko na konci)
……… vrácený prázdný řádek s vozíkem
- 13/28 -
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
ATH GSM – HLASOVÝ A SMS KOMUNIKÁTOR, GSM BRÁNA
Uživatelská příručka
&heslo/m1c:Sepnut 1. vstup/m6v:Sepnut 6. vstup/
……… překlep v zápisu příkazu, m6v je neexistující příkaz
Receipt:
/m1c:Sepnut 1. vstup/ ……… vrácen pouze výpis správně zadaného
příkazu
5.1.3. ZASÍLÁNÍ PŘÍKAZŮ VE FORMĚ TEXTOVÉHO SOUBORU
Zadávat dlouhé sekvence příkazů pomocí Hyperterminálu je nepohodlné a
v některých momentech i nepřehledné, zvl. při opravách chyb během zapisování
příkazů. Komunikátor ATH GSM proto nabízí možnost programování parametrů
pomocí předem připraveného textového souboru, který se odešle pomocí
Hyperterminalu. Takovýto soubor lze jednoduše vytvořit např. pomocí programu
„Poznámkový blok“, jenž je součástí všech verzí operačního systému Windows.
Místo „Poznámkového bloku“ můžete použít i jiný program, který umí ukládat
soubory v čistě textovém formátu v kódování ANSI. Kromě zápisu a mazání znaků
standardním, navyklým způsobem je další podstatnou výhodou také možnost
uchovávat a archivovat soubory obsahující různé konfigurace komunikátoru ATH
GSM. Do vlastního souboru obsahujícího příkazy je též možno připsat i komentáře
blíže popisující konfiguraci komunikátoru.
Je-li sekvence příkazů posílána jako textový soubor, musí být uvedena
znaky „&&” (CTRL+ALT+C) a ukončena stisknutím tlačítka „ENTER“ na klávesnici.
Sekvence příkazů musí být napsána souvisle bez odřádkování mezi příkazy.
Příklad dlouhé sekvence příkazů s komentářem:
Konfigurace s preposlanim SMS o stavu kreditu na cisla
v pameti 01 a 02
&&heslo/in:oiiiiiio/m1c:Sepnul 1. vstup/m2o:Rozepnul 2.
vystup/mre:kredit/n01:724600623/n02:724600621/n1r:900900
0/z1c:01,02/zre:01,02/s1c:01,02/
Jedna sekvence příkazů nesmí přesáhnout 160 znaků. Komentáře mohou
být umístěny před i za příkazovou sekvencí.Pro potvrzení zadaných příkazů, které
byly odeslány ve formě textového souboru, platí stejná pravidla jako pro přímé
zadávání příkazů viz část 4.1.2.
Postup při vytváření a zasílání textového souboru:
2.
3.
4.
5.
příkazů. Nezapomeňte sekvenci příkazů ukončit stisknutím klávesy
„ENTER“
Soubor uložte pod vhodným jménem jako textový soubor v kódování ANSI
V Hyperterminalu otevřete záložku „Přenos“ a dále „Odeslat textový soubor“
Najděte a vyberte uložený soubor a stiskněte „Otevřít“
V okně Hyperterminalu se okamžitě zobrazí vypis komentářů a příkazový
procesor zpracovává příkazy. Zpracování a vyhodnocení příkazů může
podle složitosti sekvence příkazů trvat několik sekund až minutu, počkejte
na potvrzení správnosti příkazů.
5.2. PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ ZPRÁV SMS
Komunikátor ATH GSM je možné dálkově programovat též z libovolného
GSM telefonního přístroje či jiného zařízení prostřednictvím SMS zpráv.
5.2.1. STRUKTURA PŘÍKAZU
Příkazy zasílané formou SMS neobsahují povinný znak před heslem a
samozřejmě ani „ENTER“ na konci.
Oddělovač příkazového kontejneru (lomítka)
heslo/m1c:Sepnut 1. vstup/
Heslo
Parametr příkazu
Vlastní příkaz
Oddělovač parametru (dvojtečka)
5.2.2. ODESLÁNÍ A POTVRZENÍ PŘÍKAZU
Příkaz nebo sekvenci příkazů zapíšete obvyklým způsobem jako normální
SMS zprávu a odešlete na telefonní číslo komunikátoru ATH GSM. Po odeslání
SMS zprávy a jejím zpracování komunikátorem tento odešle zpět potvrzující SMS
s textem obsahujícím zopakování příkazu a jeho parametru, nebo jiným textem
podle povahy příkazu. V případě chybně zadaného příkazu potvrzující SMS
neodešle. Pokud v SMS zprávě odešlete sekvenci příkazů, ve které bude některý
z příkazů chybný, vrátí komunikátor potvrzující SMS zprávu sestávající pouze ze
správně vyhodnocených příkazů.
Jedna SMS zpráva s příkazem nebo sekvencí příkazů nesmí být delší než
160 znaků.
1. Otevřete Poznámkový blok. Napište komentář (typ konfigurace, změny,
číslo hlásiče, jeho umístění apod.) následovaný potřebnou sekvencí
- 14/28 -
- 15/28 -

Podobné dokumenty

GSM kom. ATHGSM, ATHG - návod verze 13

GSM kom. ATHGSM, ATHG - návod verze 13 Copyright© 2005-2014, TTC TELSYS, a.s. Tento dokument mŧţe být reprodukován, měněn nebo opisován pouze s písemným povolením, s vyjímkou případŧ uvedených v autorském zákoně. Microsoft a Windows jso...

Více

Katalog - vydání 1 - 2016

Katalog - vydání 1 - 2016 v kabinách výtahů (telefon, gong, mluvící zařízení, přenos voleb z kabiny a jejich potvrzení, ošetření pomocných vstupů a indikací, komunikace se strojovnou, atd.). Je možné jej jednoduše připojit ...

Více

1. INFORMACE, DATA, INFORMATIKA

1. INFORMACE, DATA, INFORMATIKA K systematickému shromažďování informací docházelo na různých místech světa v knihovnách. Nejznámější je Alexandrijská knihovna ze 3. století př. n. l., která přetrvala staletí a obsahovala statisí...

Více

uživatelský návod

uživatelský návod VĚTRÁNÍ:Nezakrývejte otvory pro větrání na satelitním přijímači. Zajistěte volný prostor okolo satelitního přijímače. Nikdy nepokládejte satelitní přijímač na koberec nebo měkké tkaniny. Satelitní ...

Více

PROXIMA Z 6421-8441 CZ

PROXIMA Z 6421-8441 CZ Údaje o technických datech, konstrukci, vybavení, materiálu, vnějším vzhledu jsou platné v okamžiku tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny.

Více

Sériový port s 8251 k PMI-80

Sériový port s 8251 k PMI-80 Zakladni parametry a popis karty serioveho rozhrani s 8251 a 2708 pro PMI:

Více

CZ - ventus control boxes

CZ - ventus control boxes opuštění aktuálního menu, zrušení nastavení a výběru Poznámka! Značka Ú znázorňuje link na další obrazovku. Pro vstup použijte OK. Stiskněte tlačítko [OK] na cca 3 sekundy pro vstup do HMI menu Sti...

Více

Instruktážní manual - Detektor kovu Tesoro

Instruktážní manual - Detektor kovu Tesoro Jak už jsme se zmínili dříve, diskriminační režim je určen k tomu, aby filtroval nechtěné cílové předměty. Princip je velmi jednoduchý. Detektor vysílá signál a potom ho přijímá zpět. Vytváří tak m...

Více