Návod k obsluze Obrysový senzor

Komentáře

Transkript

Návod k obsluze Obrysový senzor
FRANÇAIS
ENGLISH
Číslo dokumentu: 701834/00 07/04
DEUTSCH
Návod k obsluze
R
Obrysový senzor
Obsah
Systémové požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 3
Použití z hlediska určení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 3
Elektrické připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 3
Připojení na proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 3
Parametrizační propojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 4
Signalizace LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 4
Instalace softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 4
Start softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 5
Parametrizace senzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 5
Správa konfiguračního souboru dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 6
Nastavení kvality obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 8
Nastavení oblasti obrazového snímku a citlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 9
Oblasti pozorování a pozorované obrysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 10
Stanovení tolerance a test tolerančních prahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 11
Konfigurování spouštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 14
Provedení celkového testu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 16
Pozorování senzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 17
Servisní mód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 17
Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 19
Funkce spínacích vstupů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 19
Funkce spínacích vstupů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 20
Obsazení přípojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strana 20
Systémové požadavky
• PC s procesorem Pentium II nebo s vyšším, taktová frekvence
min 266 MHz doporučena 500 MHz
- pracovní paměť min 64 MB
- mechanika DC-ROM
- pevná disková paměť s min. 10 MB volné kapacity paměti
- kompatibilní napojení USB 1.1
- kompatibilní grafická karta XGA s rozlišením displeje min. 1024 x 768 pixelů
- myš PC
- provozní systém Microsoft Windows 98 SE, ME, 2000, XP
• Obslužný program dualis Cotrol Panel (E2D102)
• efector dualis O2D200
• adaptorový kabel USB, E2D100
• 8-pólový kabelový konektor M12 pro procesorové připojení (E11231)
• osvětlovací jednotka O2D900 – O2D905
Použití z hlediska určení
Na základě prosvětlovací metody zjišťuje obrysový senzor obrysy obrazu prověřovaného
dílu a tyto porovnává s obrysy referenčního obrazu. V závislosti od stupně souhlasu je
pak prověřovaný díl klasifikován jako dobrý nebo špatný
Elektrické připojení
Přístroj může být instalován pouze odborníkem elektrotechnického oboru.
Uveďte zařízení do stavu bez napětí před elektrickým připojením přístroje.
Připojte napájecí napětí 24 V DC v souladu s obsazením připojení na proces M12, uvedeným v příloze (strana 20).
Informace
Při prvním zapnutí senzoru bliká zelená LED pro signalizaci provozní připravenosti. To
signalizuje skutečnost, že dosud nebyla do senzoru uložena žádný platný konfigurační
soubor dat. Po následné parametrizaci je do senzoru uložen soubor konfiguračních dat.
Zelená LED pak začne svítit trvale.
Pokud použijete externí zdroj spouštění, jako např. reflexní světelný snímač, pak propojte spoušťový signál se spoušťovým vstupem senzoru. Externí osvětlení potřebné pro
prosvětlovací provoz musí být řízeno spoušťovým výstupem senzoru.
Pomocí dvou spínacích vstupů může být zvolen jeden ze čtyř v paměti uložených konfiguračních datových souborů (viz příloha, strana 19).
Informace o výsledku zkoušky bude vydána dvěma spínacími výstupy (viz příloha, strana 20).
DEUTSCH
Připojení na proces
Parametrizační připojení
Připojte adaptér USB E2D100 k parametrizačnímu připojení senzoru.
Při připojení dávejte pozor na zástrčku M8 tak, aby byla převlečná matice pevně našroubovaná do vnitřního závitu senzorové zásuvky.
Propojte zástrčku USB adaptérového kabelu E2D100 s Vašim PC teprve po instalaci softwaru!
Signalizace LED
1 2
3 4
LED
číslo
Barva
Signalizace
Funkce
1
LED
zelená
blikající
trvale svítí
Napájecí napětí je přivedeno – senzor ještě není parametrizován.
Soubor dat je zaveden – senzor parametrizován a připraven.
2
LED
žlutá
trvale svítí
Komunikace s PC je aktivní (propojení USB existuje a bod menu propojení se senzorem je provedeno
3
LED žlutá
trvale svítí
Obrysy byly rozpoznány – spínací výstup propojen
4
LED
červená
trvale svítí
Chybové hlášení: obrysy nebyly rozpoznány.
Spínací výstup nebyl propojen.
Instalace softwaru
Vložte CD s obslužným programem dualis Control Panel (E2D102) do Vaši mechaniky CD.
Pokud se instalace nenastartuje automaticky, pak musí být instalace nastartována manuálně.:
• ve startovacím menu zvolte záznam Ausführen... (provést...). Otevře se dialogové okénko.
• na spínací ploše sepněte Durchsuchen... (prohledat...) a přejděte v napojeném výběrovém okénku na seznam německy (deutsch) na CD-ROM.
• otevřete soubor dat setup.exe a potvrďte volbu pomocí OK, Instalace bude nyní nastartována.
Nyní prosím postupujte podle pokynu instalačního programu.
Po úspěšné instalaci připojte zástrčku USB adaptorového kabelu E2D100 k Vašemu PC. Tím
bude nastartováno automatické rozpoznání hardwaru Vašeho provozního systému.
4
Postupujte podle návodů hardwarového asistenta a oddělte, při dotazu na neproveditelnost postupu při vyhledávání budiče, nabídku Durchsuchen... (prohledat...) Treiber für das
Gerät suchen (hledat budič pro přístroj). Pak zadejte jako pozici nebo zdroj pro budič podseznam Drivers (budiče) na instalační CD-ROM. Budič bude nakonec automaticky instalován.
Informace:
za určitých okolností dostanete při instalaci budiče hlášení, že software neobstál v testu
Windows-Logo. Prosím ignorujte toto hlášení a pokud možno, pokračujte v instalaci.
V jiném případě se obraťte na Vašeho systémového administrátora.
Start softwaru
Při prvním startu softwaru po instalaci musíte zadat jazyk obslužného programu a cestu
pro odložení datových souborů (pro zabezpečení konfiguračních souborů dat senzoru,
servisní zprávy, datové soubory zdrojové soubory dat, atd.).
Nakonec se otevře programové okno s výběrovým oknem, v němž budou uvedena rozhraní všech napojených přístrojů. Oddělte rozhraní přístroje, se kterým budete chtít provést propojení, sepněte na spínací ploše označení Verbinden (propojit). Po úspěšném
vytvoření propojení se změní signalizace Status-řádku z OFFLINE na ONLINE, a žlutá signalizace propojovacího statusu na senzoru se rozsvítí.
Volba rozhraní může být provedena i pomocí bodu menu Schnittstelle (rozhraní) v menu
Verbinden (propojit).
Nastavení jazyka obslužného programu a cesty pro odložení datových souborů může být
změněno jestliže neexistuje žádné propojení se senzorem pomocí bodů menu Sprache...
(jazyk) a Resource Pfad (zdrojová cesta...) v menu Einstellung (nastavení). Pomocí bodu
menu Resource Pfad anzeigen ..( zobrazit zdrojovou cestu) v menu Hilfe (pomoc) budou
ukázány cesty pro odložení datových souborů.
Po vytvoření propojení je třeba rozlišovat dva případy. Pokud ještě není do paměti senzoru vložen žádný konfigurační soubor dat, bude automaticky ukázána dialogová stránka Konfigurationsdataien verwalten (zastpupit konfigurační soubor dat). Pokud již byl do
senzoru odložen aktivní konfigurační soubor dat, pak bude na obrazovce zobrazena
stránka Sensor beobachtet (senzor pozoruje) (viz stranu 17).
V dalším bude vycházeno z toho, že ještě žádný konfigurační soubor dat nebyl uložen do
paměti senzoru. Pak bude zobrazena dialogová stránka Kofigurationsdateien verwalten
(zastoupit konfigurační soubor dat).
5
DEUTSCH
Parametrizace senzoru
Správa konfiguračního souboru dat
Paměťové místo číslo
(seznam
konfiguračních
souborů dat)
Aktivní
paměťové
místo
Informace
k rozhraní
Informace
k obrysovému senzoru
Název aktivovaného
paměťového místa
Senzor může uložit do paměti až 8 konfiguračních souborů dat (parametrové soubory).
Na uvedené dialogové stránce mohou být datové soubory spravovány. Zapamatované
konfigurační datové soubory jsou uvedeny v seznamu a jsou jednoznačně označeny číslem
seznamu.
Přepínačem volby Programmwahl (volba programu) můžete zjistit (volbou) zda je přípustné změníte parametrový soubor (větu) pomocí spínacích vstupů (volba externí), nebo
není (volba interní). Pro externí volbu bude aktivní konfigurační datový soubor určen stavem spínacích vstupů (viz přílohu, strana 19).
Pro konfigurační datové soubory dat je na spínací ploše k dispozici několik následujících
možností:
• Vytvoření nového konfiguračního datového souboru:
oddělte volné místo seznamu a potvrďte na spínací ploše Erstellen (vytvořit).
Otevře se dialog, tím když zadáte jméno novému konfiguračnímu souboru dat. Nakonec
dospějete k dialogové stránce Bildqualitär einstellen (nastavit kvalitu obrazu) (strana 8).
• Aktivovat stávající konfigurační datový soubor:
Tím stanovíte oddělený konfigurační soubor dat jako aktivní nastavení.
6
Po zapnutí senzoru následuje vyhodnocení automaticky s nastaveními z aktivovaného
konfiguračního souboru dat.
• Zpracování stávajícího konfiguračního souboru dat:
Oddělený konfigurační soubor dat může být změněn. Postoupíte k log-stránce Bildqualität einstellen (nastavit kvalitu obrazu) (strana 8) a můžete jednotlivá nastavení konfiguračního souboru dat interaktivně krok za krokem měnit.
• Přejmenovat stávající konfigurační souboru dat:
Jméno odděleného konfiguračního souboru dat může být změněno.
• Duplicita stávajícího konfiguračního souboru dat:
Tím zkopírujete oddělený konfigurační soubor dat. Otevře se dialog tím, že zadáte jméno
kopírovaného konfiguračního souboru dat. Kopie bude odložena na prvním volném místě
seznamu.
• Vymazání stávajícího konfiguračního souboru dat:
Oddělený konfigurační soubor dat bude vymazán. Pro jistotu bude dialogovým způsobem
proveden dotaz, zda opravdu chcete konfigurační soubor dat vymazat.
Pokud jste oddělili volné místo seznamu, můžete konfigurační soubor dat, uložený ve
Vašem PC převést do senzoru. Jméno, pod kterým má být konfigurační soubor dat v senzoru uložen, může být zadáno dialogovým oknem. Konfigurační soubor dat převedený
z PC bude oddělen ve výběrovém dialogu souboru dat.
• Zabezpečení konfigurace:
Oddělený konfigurační soubor dat bude uložen ve Vašem PC. Jméno souboru dat a uspořádaní pro konfigurační soubor dat, který má být uložen, mohou být zadány v příslušném
dialogu.
• Monitor:
Tím bude senzor převeden do pozorovacího módu (viz stranu 17), v němž budou moci být
výsledky vyhodnocení pozorovány.
7
DEUTSCH
• Zavedení konfigurace:
Nastavení kvality obrazu
automatické
stanovení
osvětlovací doby
přepnutí na mód:
živý obraz
indikátor
ostrosti
obrazu
Tento parametrizační krok slouží k nastavení ostrosti obrazu a jasu obrazu.
Nastavení ostrosti obrazu můžete provést nastavovacím šroubem na zadní stěně senzoru.
Zelená sloupcová indikace Bildschärfe (ostrost obrazu) může být použit jako orientační
výpomoc pro nastavení optimální ostrosti obrazu.
Jas obrazu bude nastaven posuvným regulátorem (Belichtungszeit (doba osvětlení). Sepnete-li na spínací ploše označení Belichtungszeitautomatik (automatika doby osvitu), pak
senzor automaticky zprostředkuje návrh pro optimální jas obrazu.
Zpravidla budete pracovat s externím osvětlením. Pokud byste přece jenom pracovali
s vnitřním osvětlením senzoru, pak můžete toto aktivovat přepínačem volby Beleuchtung
(osvětlení) intern (vnitřní).
Informace:
Při zpracování stávajícího parametrizačního souboru (věty) bude napřed ukázán v paměti
uložený referenční obraz pro tento parametrový soubor (větu). Na spínací ploše můžete
sepnutím Live (živě) aktivovat mód živý obraz.
k dalšímu parametrizačnímu kroku dospějete sepnutím označení Weiter> (dále>) na spínací ploše.
8
Nastavení oblasti obrazového snímku a citlivosti
detekovaný
obrys (žlutý)
rámec pro oblast
obrazového snímku
V tomto parametrizačním kroku můžete stanovit oblast obrazového snímku a binarizační
prah pro vyhodnocení obrazu.
Oblast obrazového snímku nebo také hledaná oblast je oblast, kterou obrysový senzor
vyjme pro vyhodnocení obrazu. Všechno mimo oblast obrazového snímku je ignorováno.
Interně pracuje senzor s černobílým obrazem. Binarizační prah potřebný pro přeměnu
šedobílého obrazu na černobílý nastavíte posuvným regulátorem Schwelle (prah). Všechna hodnoty šedi pod prahovou hodnotou budou klasifikovány jako černám a všechny
hodnoty nad prahovou hodnotou, jako bílá. Na spínací ploše, sepnutím označení Auto,
navrhne senzor automaticky optimální hodnotu binarizačního prahu.
Pro test nastavení s různými vzorky můžete na spínací ploše sepnutím symbolu
Neues Bild (nový obraz) aktualizovat zobrazení obrazu.
Senzor ukazuje všechny nalezené obrysy v rozpětí rozsahu obrazového snímku. Tím můžete okamžitě posoudit jak se změny nastavení projevily.
K dalšímu parametrizačnímu kroku dospějete sepnutím označením Weiter> (dále>) na
spínací ploše.
9
Oblasti pozorování a pozorované obrysy
pozorovací
oblasti
pozorovací oblasti
obrysy v rozpětí
pozorovací oblasti
Na této dialogové stránce můžete stanovit a zpracovávat až 8 pozorovacích oblastí. Jedna
pozorovací oblast obepíná obrysy nebo úseky obrysů, které jsou pro Vaše vyhodnocení
předmětem Vašeho zájmu. Obrysy v rozpětí jedné pozorovací oblasti jsou zobrazeny
žlutě.
Při vstupu do dialogové stránky bude nejdříve automaticky zobrazen jeden jediný rámeček pro první pozorovací oblast. Pomocí myši můžete přizpůsobit velikost a polohu
rámečku. Všechny detekované obrysy v rozpětí pozorovací oblasti budou zdůrazněny
barevně.
Rámeček pro další pozorovací oblast můžete vytvořit tím, že na spínací ploše sepnete
označení Neues Beobachtungsbereich (nová pozorovací oblast) a pak myší natáhnout
nový rámeček.
Prosím dávejte přitom pozor na následující:
• pozorovací oblasti se nesmí překrývat
• pozorovací oblasti v rozpětí jiných pozorovacích oblastí jsou nepřípustné
• definováno může být nejvýše 8 pozorovacích oblastí
Ke zpracování stávající pozorovací oblasti musíte tuto nejprve oddělit dvojitým kliknutím
na rámeček. Nakonec můžete jeho velikost a polohu natažením myší změnit.
10
Sepnutím označení Beobachtungsbereich löschen (vymazat pozorovací oblast) na spínací
ploše můžete oddělenou pozorovací oblast vymazat.
Potom, co jste všechny požadované pozorovací oblasti stanovili, postoupíte sepnutím
označení Weiter > (dále >) na spínací ploše k dalšímu parametrizačnímu kroku.
Stanovení tolerance a test tolerančních prahů
V tomto centrálním parametrizačním kroku můžete určit, které obrysy mají být skutečně
pro vyhodnocení vytaženy a jaké tolerance jsou vždy přípustné.
Oddělte nejprve dvojitým kliknutím ty obrysy, které chcete zpracovávat. Oddělené obrysy
budou zobrazeny v barvách. Neoddělené obrysy budou zobrazeny žlutou barvou.
Informace
Dvojitým kliknutím na rámeček pozorované oblasti můžete oddělit všechny obrysy v rozsahu oblasti.
Pomocí výběrového pole Selektierte Kontur (oddělené obrysy) můžete pak určit, zda zvolené obrysy při vyhodnocení mají být nebo nebýt zohledněny. (Volba beobachten (pozorovat) nebo ververfen (odmítnout). Nezohledněné obrysy budou zobrazeny v modré
barvě.
11
Bude-li nezohledněný obrys oddělen dvojitým kliknutím, pak se změní barva na fialovou.
Stanovení oblasti, v níž musí ležet rozpoznaný obrys, je provedeno posuvným regulátorem Toleranzschlauchbreite (šířka toleranční hadice). Posouváním tohoto regulátoru
budou oddělené obrysy zobrazeny jako širší nebo užší. Pro vyhodnocení stávajícího obrysu budou vytaženy všechny body obrazu, které leží mimo tuto toleranční hadici požadovaného obrysu.
Současně může být posuvným regulátorem Fehler (chyba) stanoveno kolik procent obrazových bodů (vztaženo na celkovou délku obrysů) může ležet mimo toleranční hadici, aby
byl detekovaný obrys při vyhodnocení vyhodnocen ještě jako dobrý. Pokud leží více obrazových bodů mimo obrys, pak bude toto hodnoceno jako špatné.
Pro test dotyčných nastavení můžete ve výběrovém poli Modus zvolit nastavení Live a pak
váš zkušební vzorek polohovat před senzor. Nakonec můžete zvolit mód Test a tím nechat
provést vyhodnocení pro příslušný zkušební díl.
Informace
Podle možností zvolte zkušební díly tak, že oblast tolrancí vyskytujících se v procesu bude
pokud možno dobře pokryta.
chybné pixely
(červené)
12
Jako výsledek budou zobrazeny obrysové hadice společně s rozpoznaným stávajícím obrysem. Obrazové body stávajícího obrysu, které leží v rozmezí obrysové hadice, budou
zobrazeny světle modrou barvou.
Pro stávající obrys s největší odchylkou bude procentuální podíl chybných pixelů a z toho
odvozený výsledek vyhodnocení zobrazen jako hlášení v okénku IO nebo NIO (IO =
v pořádku, případně NIO = není v pořádku).
Informace
Pokud se stávající obrys příliš liší od požadovaného obrysu, takže přiřazení mezi požadovaným a stávajícím obrysem není možné, objeví se v zobrazovacím poli hlášení:
chyba: nejméně jeden obrys nepasuje.
V tomto případě nebude stávající obrys zobrazen a zkušební díl bude klasifikován jako
vadný díl.
.Zobrazení Kontur-Übereinstimmung (obrys souhlasí) udává počet chybných pixelů, vztažený na maximální dovolený počet chybných pixelů.
Informace
Jestliže pro obrys o délce 100 bodů nastavíte chybu o 10 %, pak je mimo obrysovou hadici dovoleno maximálně 10 chybných pixelů. Při 5 chybných pixelech obnáší pak obrysový
souhlas 50 %, při 10 chybných pixelech je souhlas 0 % a při 0 chybných pixelech je souhlas 100 %.
Podle výsledků vyhodnocení můžete v módu Edit v případě potřeby optimalizovat nastavení.
Po ukončení nastavení tolerance postoupíte sepnutím symbolu Weiter > (dále >) na spínací ploše k dalšímu parametrizačnímu kroku.
13
Konfigurování spouštění
V tomto parametrizačním kroku můžete definovat a testovat spouštění.
Symbolem Triggerquelle (zdroj spouštění) stanovíte kterým jevem bude iniciován obrazový snímek a vyhodnocení. Pro volbu jsou
• spojité spouštění, při němž budou trvale snímány a vyhodnocovány obrazy
• spouštění kladnou nebo zápornou hranou na externím spoušťivém vstupu
• a interní spouštění pomocí obrazového obsahu.
U interního spouštění můžete definovat horizontálně nebo vertikálně orientované obrazové okénko, tzv. spoušťový sloupec. Orientace bude určena pomocí výběrového pole
Trigger Orientierung (orientace spouštění). Poloha a velikost spoušťového sloupce je
možno změnit pomocí myší.
Informace
V porovnání k horizontálně orientované mu spouštění vykazuje vertikální spouštěcí orientace zřetelně vyšší reakční dobu. V tomto případě se doporučuje senzor
otočit o 90°.
Hodnota posuvného regulátoru Trigger Schwelle (prah spouštění) odpovídá zpočátku procentuálnímu podílu černých obrazových bodů (u spoušťového zdroje interního negativní
hraně), případně podílu bílých obrazových bodů (u spoušťového zdroje interního kladné
hraně) ve spoušťovém sloupci.
14
Když senzor detekuje tento podíl černých, příp. bílých obrazových bodů ve spoušťovém
sloupci, pak je podmínka spouštění splněna a obrazový snímek a vyhodnocení je spuštěno.
Informace
Musíte dávat pozor nato, aby nastavení bylo jednoznačné. Když se zkušební díl pohybuje
musí být zabezpečeno to, aby podmínka spouštění nastala pouze v požadované poloze.
Pomocí posuvného regulátoru můžete ovlivnit Trigger Schwelle (prah spouštění),
nebo pomocí polohy a velikosti spouštěcího sloupce můžete ovlivňovat obraz. Sepnutím
označení Auto na spínací ploše bude spouštěcí prah na základě spouštěcího sloupce zprostředkován automaticky. Sepnutím označení Refresh (obnovení) na spínací ploše bude
přijat a zobrazen nový obraz.
Pro test nastavení spouštění můžete nastavit Modus (mód). V módu Live (živý) bude senzorový obraz trvale aktualizován. V módu Test čeká senzor na spouštěcí jev a ukazuje
aktuální stav v okně hlášení.
Přitom bude zobrazen procentuální podíl černých, příp. bílých obrazových bodů ve spouštěcím sloupci v sloupcovém zobrazení Relatives Triggerniveau (relativní spouštěcí úroveň). Dosáhne-li úroveň 100 % bude spouštění zahájeno.
K následujícímu parametrizačnímu kroku dospějete
(dále>) na spínací ploše.
sepnutím označením
Weiter >
15
Provedení celkového testu
Na této dialogové stránce můžete testovat všechna provedena nastavení
V módu Test bude u každého spouštění - nebo sepnutím Trigger (spouštění) na spínací
ploše - sejmut a vyhodnocen jeden obraz. Stav a výsledek vyhodnocení budou zobrazeny
v okénku hlášení a v obrazovém okénku se objeví červená nebo zelená návěštní signalizace pro výsledek NIO, případně IO. Spínací výstupy senzoru jsou odpovídajícím způsobem
nastaveny a výsledek vyhodnocení bude signalizován žlutou LED pro IO, případně červenou LED pro NIO.
Pro polohování dalších testovacích vzorků můžete zvolit mód
Beobachten ohne Test (pozorování bez testu). Obraz bude pak trvale aktualizován, vyhodnocení nebude uskutečněno.
Po ukončení celkového testu sepněte na spínací ploše označení Weiter > (dále >). Pak
budete dialogovým okénkem dotázán zda vytvořený nebo zpracovaný soubor dat má být
uložen do paměti.
Nakonec dospějete opět k dialogové stránce Konfigurationsdateien verwalten (spravovat
konfigurační soubor dat). Nově vytvořený nebo zpracovaný a v paměti uložený soubor dat
bude automaticky aktivován a je odpovídajícím způsobem zaznamenán do seznamu konfiguračních souborů dat.
16
Nyní můžete v pozorovacím módu sepnutím označení Monitor na spínací ploše přepínat
(střídat), nebo ale také v obslužném programu pomocí bodu menu Verbindung trennen
(propojení oddělit) v bodě menu Verbindung (propojení), můžete oddělit (přerušit) propojení k senzoru. V posledním jmenovaném případě bude senzor převeden do svého normálního provozního stavu a bude pracovat v souladu s nastaveními aktivního konfiguračního souboru dat.
Pozorování senzoru
V tomto monitorovém módu může být způsob práce senzoru pozorován. V obrazovém
okénku bude zobrazen referenční obraz z parametrizace. Při každém spouštění budou
zobrazeny rozpoznané obrysy. Výsledek vyhodnocení, počet chyb a statistické informace
budou zaprotokolovány v okénku hlášení.
Informace
V tomto módu musí být přenášeny textové informace a rozpoznané obrysy ze senzoru do
obslužného programu. To vyžaduje čas. Ve srovnání s provozem bez obslužného programu dosáhne senzor proto nepatrného vyhodnocovacího efektu.
K diagnóze problémů při vyhodnocení můžete přepínat (střídat) mezi, pomocí spínací plochy otevřeného symbolem Service modus (servisní mód) a mezi dialogovou stránkou Service-modus (servisní mód).
Sepnutím označení Parameter na spínací ploše dospějete k dialogové stránce Konfigurationsdateien verwalten (zastoupit konfigurační soubor dat)
Servisní mód
Servisní mód pracuje podobně jako monitorový mód, ovšem navíc je zobrazen obraz převzatý senzorem.
Informace
V servisním módu je efekt vyhodnocení proto opět menší než v monitorovém módu.
Sepnutím Service-Report (servis-zpráva) na spínací ploše budou všechny relevantní (důležité) informace aktivního konfiguračního souboru dat, referenční obraz, obrysová hadice,
aktuální obraz a pokud je k dispozici, také obraz posledního vyhodnocení NIO, uloženy
do paměti PC do souboru dat pro zprávy.
Servisní zprávu můžete např. vybrat a otevřít pomocí bodu menu Servicereport anzeigen... (zobrazit servisní zprávu..) Pořadač, v němž jsou soubory dat pro zprávy odloženy,
můžete dotázat v menu Hilfe (pomoc), pomocí bodu menu Resource pfad anzeigen (uvést
zdrojovou cestu). Je to pořadač, který jste uvedli při instalaci programu.
V servisním modulu máte další možnosti:
• bude-li výsledek vyhodnocení NIO, pak bude příslušný obraz zajištěn a Vy můžete na
spínací ploše sepnout označení Fehlerbild sichern (Bitmap) (zabezpečit chybný obraz
(bitová mapa)), tento chybný obraz uložit do paměti PC za účelem diagnostiky nebo
dokumentování.
17
• poslední sejmutý obraz může být sepnutím Bildsichern (Bitmap) (zabezpečit obraz (bitivá mapa)) na spínací ploše, uložen do paměti PC.
• sepnutím Statistik zurücksetzen (statistiku nastavit zpět) na spínací ploše mohou být
číselné stavy pro celkový počet vyhodnocení a počet vyhodnocení IO a NIO převeden
zpět.
Informace
Obrazy budou uloženy do paměti ve stejném seznamu jako servisní zpráva.
Sepnutím označení Monitor na spínací ploše postoupíte ze servisního módu zpět do monitorového módu. Sepnutím Parameter na spínací ploše, přepínáte (střídáte) v dialogové
stránce Konfigurationsdateien verwalten (spravovat konfigurační soubor dat).
18
Příloha
Funkce spínacích vstupů
Bude-li v dialogové stránce Konfigurationsdateien verwalten (spravovat konfigurační
soubor dat) aktivována pomocí přepínače volby Programmwahl (volba programu) externí
volba, pak bude aktivní konfigurační soubor dat určen staven spínacích vstupů.
Přitom platí následující přiřazení:
Spínací vstup
0
vyp
vyp
zap
zap
Aktivníkonfigurační soubor
dat
0
vyp
zap
vyp
zap
1
2
3
4
Při střídání aktivního konfiguračního souboru dat pomocí spínacích vstupů je nutno vzít
v úvahu blokovací dobu spouštění tp. Během této blokovací doby nemohou být vyhodnocovány spoušťové signály. Aby bylo možno prověřit připravenost spouštění během blokovací doby spouštění, bude výstup READY vypnut a teprve po uplynutí blokovací doby
bude opět zapnut.
Blokovací doba spouštění obnáší max. 1 sekundu, v případě že mezi obslužným programem a senzorem neexistuje propojení, a obnáší max 3 sekundy jestliže je obslužný program propojen se senzorem.
Následující diagram znázorňuje tuto souvislost
spínací vstup IN0
tP
tP
spínací vstup IN1
výstup READY
spouštění
dovoleno
spouštění
uzavřeno
spouštění
dovoleno
spouštění
uzavřeno
spouštění
dovoleno
vstup
spouštění
DEUTSCH
střídání
konfiguračního
souboru dat
Funkce spínacích výstupů
Po vyhodnocení může být výsledek vyhodnocení dotazován na spínacích výstupech senzoru.
U výsledku vyhodnocení IO bude výstup OUT propojen; u výsledek NIO nebude výstup
OUT propojen. Výstup READY signalizuje stav vyhodnocení. Jestliže není zapojen, pak
ještě běží vyhodnocení a stav na výstupu OUT je neplatný. Teprve když po vyhodnocovací době tA bude výstup READY zapojen bude vyhodnocení ukončeno a výsledek může
být zjištěn dotazem na přípoji OUT.
Následující diagram znázorňuje tuto souvislost
spouštění na
kladnou hranu
spoušťový
vstup
tA
tA
OUT platný
spoušťový
vstup
OUT neplatný
IO
výstup
OUT
NIO
Obsazení přípojů
Procesní připojení: M12, 8-pólový
2
3
4
5
1 8
7
6
1
U+
2
spoušťový vstup
3
0V
4
spoušťový výstup pro externí osvětlení
5
spínací výstup READY
6
spínací výstup OUT
7
spínací vstup IN0
8
spínací vstup IN1
Parametrizační připojení: RS422; M8, 4-pólový
4
3
2
1
1
2
3
4
RxD-N/TxD-N
RxD-P/TxD-P
GND
RTS

Podobné dokumenty

Opto-Zeitung 4 04CR

Opto-Zeitung 4 04CR patentovou ochranu. Mnichovská společnost Venture Capital Poly Technos Venture-Partners GmbH, pokládá tuto inovaci v budoucnosti za tak zajímavou, že chce dát Francouzům k dispozici deset milionů E...

Více

Kurz colorizace vlasů - SOŠ a SOU Neratovice

Kurz colorizace vlasů - SOŠ a SOU Neratovice Pro neutralizaci žlutého základu použijte fialovou. Pro neutralizaci oranžového základu použijte modrou. Pro neutralizaci červeného základu použijte zelenou. Kruh můžeme doplnit o další barvy. Vždy...

Více

Sa vz. 61 Pistol Návod k obsluze

Sa vz. 61 Pistol Návod k obsluze rozebrána, vyčištěna a znovu složena, než se použije ke střelbě. Zbytky vazelíny, nebo přebytečného oleje musí být odstraněny.

Více

Lab

Lab ! O ^ s t cr ü Q ! . 9. ö . ! > e

Více

Divar 2 - Bosch Security Systems Česká Republika

Divar 2 - Bosch Security Systems Česká Republika 16. Napájení - Přístroj smí být napájen pouze z typu zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje, který k napájení přístroje hodláte použít, konzultujte jej s prodejcem ...

Více