C CZ Skladování ve Spádovych Regálech

Transkript

C CZ Skladování ve Spádovych Regálech
Skladování ve Spádových Regálech
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Spádové regály pro paletizované zboží tvoří
kompaktní konstrukce zahrnující systém
válečkové dráhy umístěný na mírně nakloněné rovině, který umožňuje, aby po ní palety
sjížděly.
Palety se ukládají na nejvyšší část válečkového úseku a pohybují se gravitací s řízenou
rychlostí směrem k opačnému konci, kde zůstávají, dokud nejsou odebrány.
Skladování s použitím spádových regálů je
ideální pro obory, kde se manipuluje s paletizovanými břemeny:
• sklady se zbožím podléhající skáze.
• mezi sklady mezi dvěma pracovními zónami.
• expedice, kde palety musí být rychle
odebírány.
• přechodné sklady (vychystané objednávky,
klasifikační kanály v automatických
SPÁDOVÉ
obvodech atd.).
Vyobrazení skladu se spádovými regály.
121
122
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Dokonalý oběh zboží
Spádové skladování umožňuje dokonalý oběh
paleta uložená do skladu je první odebranou
paletou.
Když je první paleta odebrána ze skladu, ostatní palety se posunou o jednu pozici dopředu,
takže předcházející paleta je vždy vpředu.
To je ideální pro skladování zboží podléhající
zkáze.
123
SPÁDOVÉ
uskladněného zboží systémem FIFO, kde první
Hlavní výhody tohoto systému:
• Dokonalý oběh výrobků v souladu se systémem FIFO.
• Maximální kapacita, protože se jedná o kompaktní skladový systém.
• Úspora času při odebírání palet. Všechny výrobky jsou
snadno lokalizovatelné; tím se zkracuje manipulační čas
vysokozdvižného vozíku, protože pojízdné vzdálenosti
jsou minimální.
• Vysoce účinný provozní systém. Nakládací uličky jsou
odděleny od vykládacích uliček. Vysokozdvižné vozíky
zakládají a odebírají palety bez přerušení.
• Výborné řízení skladovaných položek. V jednom skladovacím koridoru je skladována pouze jedna skladovaná
jednotka.
• Snadný přístup , protože všechny dostupné skladové
jednotky jsou uloženy ve stejné uličce.
• Bezpečný a spolehlivý systém. Různé prvky, z nichž se
skládá tento systém, byly zkonstruovány k zajištění jednoduché, spolehlivé a bezpečné manipulace.
• R y c h l á n á v r a t n o s t v a š i c h i n v e s t i c . Úspory prostoru,
zkrácení manipulačního času vysokozdvižného vozíku
a skutečnost, že tento systém vlastně nevyžaduje údržbu, znamená, že ve většině případů dochází k návratu investic během 2 až 3 let.
Zmrzlý chléb / obor pekařství.
• J e m o ž n o p r o v á d ě t ú p r a v y , aby systém vyhovoval
požadavkům a skladovaným jednotkám zákazníků.
• Rychlá montáž.
Obor potravinářství.
124
Obor drogerie – Parfumérie
SPÁDOVÉ
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Obory, kde je možno tento systém použít
Velké výhody a universálnost tohoto systému
jej činí vhodným pro použití v kterémkoli oboru
průmyslu nebo distribuce, jako jsou potraviny,
automobily, léky, drogistické zboží a jiné.
Blok regálů se spádovým skladováním palet se
obvykle osazuje vedle konvenčních paletových
regálů a je rezervován pro výrobky s rychlou
rotací nebo kratší dobou upotřebitelnosti.
Komponenty
Obor potravinářství
126
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Automobilový průmysl
SPÁDOVÉ
Instalace pro hromadné (sypané) výrobky
Průmysl maziv
127
Komponenty
Konstrukce
1) Rámy
2) Nosníky
3) Vyrovnávací podložky
4) Kotevní šrouby
11
Válečkové části
5) Kolejnice
6) Válečky
7) Brzdící bubny
8) Brzdící válečky
9) Středicí lišty
10) Brzdící rampy
11) Separátory palet
(speciální vybavení)
12) Ochrana válečků
6
Válečky
Technické specifikace komponentu
zaručují, že se palety budou po
10
2
3
4
5
6
válečcích pohybovat hladce. Osy
mají ploché části, které zapadají do
zářezů v kolejnicích. Velikost rozestupů a průměr válečků závisí na
specifikacích a hmotnosti palet.
7
Brzdící bubny
Brzdící bubny řídí rychlost, kterou se
palety pohybují, a působí současně
na dva sousední válečky. Jsou zavěšeny na pružinách, které zajišťují
kontakt s válečky a zpomalují případné zvýšení rychlosti, ke kterému může dojít.
128
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
8
Brzdící válečky
Brzdící válečky mají stejnou funkci
jako brzdící bubny. Používají se,
když není možno osadit brzdící
bubny, a to buď pro nedostatek
místa nebo s ohledem na konkrétní
pracovní podmínky.
9
Středicí lišty
Tyto lišty vystředí palety na vstupu
do koridoru.
10
Brzdící rampy
Brzdící rampy zpomalují a zadržují
palety v místě odebírání. Instalují
se v ose svlaků palet.
12
Ochrana válečků
Chrání první váleček před čelními
nárazy.
9
1
11
Separátory palet
Zachycují nebo oddělují palety a tím
usnadňují odebírání první palety
nebo rozdělují tlaky, kterými na
sebe palety působí. Zachycovače
palet jsou vybaveny soustavou
prvků, které umožňují, aby byl
první paleta odebírána a přitom je
mírně nadzvedávána.
Představují doplňkové vybavení a to,
zda se mají instalovat nebo ne, bude
záležet na konkrétních vlastnostech a na používaném manipulač-
Tlak působící na pedál první palety uvádí do činnosti
ním zařízení (vysokozdvižné vozíky
klapky přidržující druhou paletu v poloze.
nebo robotika).
129
SPÁDOVÉ
zbytek palet zachycen, zatímco je
Směr manipulace
S paletami se obvykle manipuluje z užší
strany a pohybují se ve válečkových úsecích
se svlaky kolmo na válečky (obrázek 1). To je
nejúčinnější, nejbezpečnější a nejekonomičtější systém.
V zásadě je rozhodující, aby byly používány
kvalitní palety, pak bude tento systém správně
fungovat.
Rozestupy mezi jednotlivými válečky se mohou měnit hlavně v závislosti na hmotnosti
a vlastnostech palet. Rozměr Y musí být násobkem 66,66 mm (obrázek 2).
Totéž platí pro vzdálenosti mezi brzdami
snižujícími rychlost, obvykle brzdícími
bubny (rozměr X), protože jejich
Obrázek 1
funkce je zajištění pohybu palet
řízenou rychlostí (obrázek 2).
Přibližný sklon: 3,5%
Y
X
Obrázek 2
130
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
U válečkových úseků s krátkou délkou je možno s paletami manipulovat na jejich širší straně. Jinými slovy, palety se pohybují se svlaky
rovnoběžnými vzhledem k válečkům (obrázek 3).
Velmi důležitá je i kvalita a stav palet, i když
při stanovení rozestupu mezi válečky je nutno
vzít v úvahu šířku svlaků. Ta nesmí být nikdy
menší než 100 mm.
U těchto řešení jsou osazovány brzdy omezující rychlost, jen když se jedná o skladování do
hloubky více než dvou palet, a dále v závislosti na zatížení. Typ používaných brzd představuje brzdící váleček, na rozdíl od brzdícího
bubnu.
Vzdálenost mezi válečky musí
být 66,66 mm (rozměr Y) a mezi
Obrázek 3
válečky a brzdícími válečky 100 mm
(rozměr Z) (obrázek 4). Vzdálenost
mezi brzdícími válečky (rozměr X) závisí na
rozměrech a hmotnosti používaných palet
(obrázek 4).
SPÁDOVÉ
Přibližný sklon: 3,5%
Y
Z
X
Obrázek 4
131
Velikost minimální mezery
Velikosti minimální mezery platné u konstrukcí se spádovými regály závisí na rozměH
rech používaných palet, hloubce konstrukce,
údržbě strojních součástí atd.
G
Nejobvyklejší velikosti minimální mezery jsou
J
uvedeny níže.
1. Šířka a výška pole
D
rozměrům palet včetně nákladu (rozměr A)
plus 230 mm tedy 115 mm na každou stranu
(rozměr B).
Délka válečků (rozměr G) musí být o 100 mm
Výška palety IJ
měry nosníků (rozměr H) se rovnají čelním
Násobek 50 mm
Rozestupy mezi stojinami rámů nebo roz-
D
C
B
B
větší než šířka základny palety. Jestliže
náklad přečnívá přes okraje palety, nemá to
vliv na rozměry válečku, ale ovlivňuje to šířku
I
koridoru a proto i délku nosníků (obrázek 5).
E
B
B
A
Obrázek 5
A
800
1000
1200
B
C (1) D (1)
115
880 75
115 1080 75
115
128 75
E
50
50
50
F
65
65
65
G
900
1100
1300
H
1030
1230
1430
Na obrázku 6 je znázorněno, jak jsou okraje
umístěny přímo na podlahu, aby se snížila jejich
výška.
Obrázek 6
132
I(2)
350
350
350
J
350
350
350
F
(1)Možné maximální
přečnívání nákladu
a nejmenší minimální
mezera.
(2)Výška u řešení na
nosníku.
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
2. Hloubka regálů
Hloubka regálů (rozměr X) se získá sečtením rozměrů všech palet plus
proměnná minimální mezera, a to podle počtu palet a konstrukčního systému (obrázek 7).
Jsou-li instalovány separátory palet, budou rozměry větší, protože nutný
prostor mezi dvěma paletami je asi 300 mm.
Úhel sklonu nesmí být menší než 3,4% a větší než 3,7%.
Na následujících výkresech jsou znázorněny dva příklady hloubek regálů,
u obou jsou palety o hloubce 1 200 mm. V prvním příkladu není vybavení
separátorem palet, ve druhém příkladu tento separátor je (obrázky 7 a 9).
350
693
Příklad bez separátoru palet (minimální sklon je 3,4%, maximální 3,7%)
Obrázek 7
Hloubka palety x počet palet (1 200 x 8) + minimálně 200 mm = 9 800 mm
X
Příklad se separátorem palet (minimální sklon je 3,4%, maximální 3,7%)
Detail napravo zobrazuje veli-
300 mm
kost minimální mezery požadované mezi dvěma paletami, aby bylo
možno aktivovat separátor palet
(obrázek 8).
350
Obrázek 9
Hloubka palety x počet palet (1 200 x 8) + 300 + 100 = 10 000 mm X X
X
133
SPÁDOVÉ
700
Obrázek 8
Použití
Tradiční systém
Jedná se o nejobvykleji používaný systém.
Paleta se zakládá z nakládací uličky a pohybuje
se gravitací po válečcích směrem k odebírací
uličce na druhé straně.
Používají se různá zvedací zařízení. Mezi jinými to
jsou čelní vysokozdvižné vozíky s protizávažím,
vozíky se standardním dosahem, systémové
vysokozdvižné vozíky s obsluhou nahoře, systémové vysokozdvižné vozíky s obsluhou dole
a automatizované zakladače.
Systém Push-back
Zboží se ukládá a vykládá ze stejné uličky. První paleta se ukládá do první
polohy v každé uličce. Vysokozdvižný vozík uloží druhou paletu na místo
tak, že jí první paletu odtlačí a druhá zaujme její místo, a tak dále. Logicky je
tedy první paleta do zároveň poslední paletou ven ze skladu (systém LIFO).
134
SPÁDOVÉ
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Použití
136
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Kombinace
Kterékoliv výše uvedené řešení je možno zkombinovat s ručním vychystáváním (picking), jak je uvedeno níže.
Na těchto vyobrazeních jsou namontovány spádové skladovací úrovně
v jednom směru. To umožňuje doplňování vychystávacích stanovišť, které
jsou také v provedení spádového skladování, ale v opačném směru.
Palety z horních úrovní se přemísťují na dolní
vychystávací úrovně.
Na obrázku 10 se doplňuje jen jedno spádové vychystávací stanoviště.
Obrázek 10
SPÁDOVÉ
Na druhé straně uličky je možno instalovat statické vychystávací stanoviště.
Obrázek 11
U druhého řešení (obrázek 11) jsou spádové vychystávací stanoviště na
obou stranách uličky.
137
Použití
Spádové skladovací úrovně se vstupem a výstupem ze stejné uličky, doplňování spádových vychystávacích stanovišť umístěných dole. Horní úrovně regálů na stejné
straně jako je ulička s vychystávacím stanovištěm musí být chráněny pletivem, aby
se zabránilo pádu zboží na zem. Podobně jako na předešlých obrázcích jsou palety
z horních úrovní ukládány na nižší úrovně.
Paletové spádové skladovací úrovně se vstupem a výstupem z obou stran,
dolní úrovně pro doplňování vychystávacích stanovišť. V tomto případě jsou
krabice odebírány jednotlivě z palet a ukládány na spádové skladovací úrovně
pro krabice.
138
SPÁDOVÉ
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Použití
140
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Vychystávací stanoviště z palet na různých skladovacích úrovních, doplňovaní
paletami z rezervního skladu. U tohoto řešení se jako zvedací zařízení používá
věžový vysokozdvižný vozík. Osoba vychystávající objednávky nakládá zboží
na vozík.
Toto řešení je podobné předešlému až na to, že jako zvedací zařízení se použí-
SPÁDOVÉ
vají zakládací jeřáby a vychystané zboží se nakládá na dopravníkové pásy.
Logicky je možno instalovat i jiné aplikace než jsou zde vyobrazeny,
a to kombinací různých systémů.
141
Přizpůsobení
Dělené válečky
Palety se základnou po obvodu
Pokud má manipulační zařízení pevnou pozici
Speciálně upravené koridory k uložení palet
(zakládací vozíky, věžové vozíky nebo zaklá-
se základnou po obvodu i europalet manipulo-
dací jeřáby), může být nutné mít na vstupní
vaných ze širší strany, aby se tak usnadnilo
a výstupní straně každé uličky dělené válečky.
jejich vychystávání.
Poloviční palety
Mezilehlý zachycovač
U některých řešení je možno na spádových
Druhý paletový zachycovač, speciálně upra-
regálech ukládat i poloviční palety.
vený pro umístění mezi mezilehlé palety ke
snížení tlaku u velmi dlouhých koridorů.
142
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Separátory při vychystávání palet
Stohovací kontejnery
Jedná se o zařízení určené k zastavení druhé
Spádový systém skladování je možno upravit
palety, která se posune při odebrání prvé. Toto
pro stohovací kontejnery.
SPÁDOVÉ
zařízení je možné manuálně odblokovat páčkou.
Speciální kontejnery
Takovéto přizpůsobení umožňuje skladování
Skladovací úrovně zasazené do podlahy pro
transpalety
speciálních palet nebo kontejnerů s kolečky,
Obvykle se vyskytují ve výrobě nebo v expe-
kterými je možno manipulovat ručně, když
dičních prostorách.
nejsou uloženy v regálu.
143
Samonosné sklady obsahující systém spádových regálů
Jako u všech ostatních systémů paletových regálů mohou i systémy spádových regálů tvořit samonosnou budovu.
Konstrukce regálů nese kromě uloženého zboží příhradovou konstrukci
a nosníky budovy, na kterých jsou připevněny panely vnějšího oplášťování
budovy.
144
SPÁDOVÉ
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
Automatizované sklady se spádovým skladováním kartonů
Spádové skladování kartonů je
možno obsluhovat plně automatizovanými zakládači.
Skladový systém řídícího počítače
vydává příkazy vlastním systémům
používaných zařízení.
Ta pak provádějí příkazy bez lidského zásahu.
Zboží je možno odebírat zakládači
nebo konvenčními vysokozdvižnými vozíky, které přijímají příkazy
rádiem.
Technické oddělení společnosti
Mecalux prostuduje možnosti řešení, které bude nejlépe vyhovovat
vašim potřebám.
146
SPÁDOVÉ
SKLADOVÁNÍ VE SPÁDOVÝCH REGÁLECH
147
MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.
Americká 525/23
120 00, Praha 2
Tel.: (+420) 222 524 240
Fax: (+420) 222 516 388
Argentina, Belgie, Brazílie, Chile, Francie, Itálie, Mexiko, Mezinárodní, Německo, Polsko, Portugalsko, Spojené Království, UN - Site Univ. (anglicky), USA
MK-071291-02/09
www.mecalux.cz