6. Mariánskolázeňská nokturna 2015

Transkript

6. Mariánskolázeňská nokturna 2015
 6.MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁNOKTURNA2015
AMISTROVSKÉKURZY
TÉMAFESTIVALU:„Odklasikyposoučasnost”.
Mistrovskékurzyzačínají12.7.2015.Festivalsekonáod16.červencedo25.července2015veměstěMariánské
Lázně,Českárepublika.MariánskéLáznějejednoznejznámějšíchanejkrásnějšíchlázeňskýchměstČeské
republiky.Právěsemkaždoročněpřijíždímnohohostůaťužjakolázeňskýchpacientůneboúčastníků
nejrůznějšíchkulturních,sportovníchaspolečenskýchakcí–jakojsouhudebnífestivaly,sympozia,výstavy,
kongresy,sportovníturnajeamnohodalšíchaktivit.
FESTIVALAMISTROVSKÉKURZY
Hlavnímcílempořádánítohotohudebníhofestivaluamistrovskýchkurzů‐jerozvojmezinárodníchkontaktůpro
spolupráciakomunikaci,objevenínadanýchdětíamladýchperspektivníchhudebníků,možnostsamostatnétvůrčí
práceabudoucíhoprofesionálníhouplatnění,seznámenísesesoučasnýmipedagogickýmimetodamiakulturními
tradicemirůznýchzemíaregionů.Svůjnezaměnitelnývýznammátatoakceiprodoprovodyúčastníků,neboť
poznajímísto,kamsedoposudnedostali.Prodoprovodyjepřipravenpoznávacíprogram.
MÍSTAKONÁNÍKONCERTŮAMISTROVSKÝCHKURZŮ
1.DůmChopin–MuzeumFryderykyChopina
2.Lázeňskákolonáda
3.Městskédivadlo
4.HudebníškolaF.Chopina
5.ZámekKynžvart
6.Anglikánskýkostel
UMĚLCIAÚČINKUJÍCÍFESTIVALUAMISTROVSKÝCHKURZŮ
1.NataliaMorozova,(Holandsko),profesorRotterdamskéhudebníakademie,vedoucíkatedryhouslí,
vedlesvépedagogickéčinnostiaktivněkoncertuje
2.MoniqueHeidema,(Holandsko),professorRotterdamskéhudebníakademie,vedoucíkatedryvioloncell,
profesorTilburgskékonzervatoře
3.AndréTelderman,(Holandsko),profesoruměleckéakademie,vedoucíkatedryklavíru,dirigentpěveckého
sboruaorchestruměstaRotterdam
4.BensionShamir,(Holandsko),professorRotterdamskéhudebníakademie,katedrahouslí
5.JanBaiser,(Holandsko),zástupcekoncertníhomistraviolvsymfonickémorchestruResidence
6.SanderSittig,(Holandsko),professorRotterdamskéhudebníakademie,katedrakomorníhoorchestru,aktivně
koncertujícíumělec‐pianista
7.YUNG–Ču–Su,(Thajsko),pedagogakoncertnímistr,hudebníkonzervatoř
8.FainaBryanskaya,(USA‐Boston),profesormetodik,katedraklavíru
9.SergiyKolesnyk,(Ukrajina),koncertnímistrskupinykontrabasů,Západočeskýsymfonickýorchestr
MariánskéLázně,pedagog
MISTROVSKÉKURZY
OBORYaPEDAGOGOVÉ
Číslo1.–Housle
N.Моrozova(komunikacevjazyceruském,holandském,anglickém)
BensionShamir(komunikacevjazyceruském,holandském,anglickém,hebrejském)
Číslo2.‐Violoncello
М.Heidema(komunikacevjazyceholandském,anglickém,německém)
Číslo3.‐Viola
JanBaiser(komunikacevjazyceholandském,anglickém,francouzském)
Číslo4.‐Klavír
АndréТеlderman(komunikacevjazyceholandském,anglickém,německém)
SanderSittig(komunikacevjazyceholandském,anglickém,německém)
Číslo5.‐Komorníhudba
S.Sittig,А.Теldermaн,М.Heidema,N.Моrozova,B.Shamir,J.Baiser,(komunikacevjazyce:holandském,
anglickém,německém,ruskémhebrejském,francouzském)
PŘIHLÁŠKAPROÚČASTNÍKAMISTROVSKÝCHKURZŮ
Jménoapříjmení
............................................................................................................................................
Datumnarození
............................................................................................................................................
Národnost
............................................................................................................................................
Adresabydliště
............................................................................................................................................
Číslopasu(provyřízenívíza)...............................................................................................................................
e‐mail,číslotelefonuspředčíslímzemě.........................................................................................................
Číslokursu ............................................................................................................................................
Datum příjezdu:
...........................................................................................................................................
Datumodjezdu:
...........................................................................................................................................
Místopříjezdu
Prahaletiště..................................................................
Prahaželezničnínádraží.........................................
Prahaautobusovénádraží......................................
Plzeňželezničnínádraží.........................................
Plzeňautobusovénádraží......................................
KarlovyVaryletiště...................................................
KarlovyVaryželezničnínádraží..........................
KarlovyVaryautobusovénádraží.......................
Potřebujitransfer
ANO/NE
Ubytování:
kategorieHOTEL:
jednolůžkovýpokoj ………………….
dvoulůžkovýpokoj ............................
vícelůžkovýpokoj
...………………..
Ubytování:
kategoriePENSION: jednolůžkovýpokoj ………………….
dvoulůžkovýpokoj ............................
vícelůžkovýpokoj
...………………..
Chcibydletspolečněs:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
KPŘIHLÁŠCENUTNOPŘILOŽIT
1. fotografii
2. CVvčeštině,ruštině,němčiněneboangličtině
3. Názevškolyapedagoga
PŘIHLÁŠKUNUTNOPOSLATE‐MAILEMNEBOPOZEMNÍPOŠTOUNEBOFAXEMDO01.07.2015
[email protected]/[email protected]/[email protected]
ADRESAORGANIZÁTORAFESTIVALUAMISTROVSKÝCHKURZŮ
KISMariánskéLázněs.r.o.
NOKTURNA
EvaSmejkalová
Hlavní47
35301MARIÁNSKÉLÁZNĚ
Czechrepublic
OTÁZKY:
EvaSmejkalová,KulturníainformačnícentrumměstaMariánskéLázně,
Českárepublika,telefon:00420354595267,mobil:00420777670319
e‐mail:[email protected]/[email protected]/[email protected] jazykprokomunikaci:čeština,ruština,němčina
PŘIHLÁŠKAPRODOPROVÁZEJÍCÍOSOBYAHOSTY
Jménoapříjmení
............................................................................................................................................
Datumnarození
............................................................................................................................................
Národnost
............................................................................................................................................
Adresabydliště
............................................................................................................................................
Číslopasu(provyřízenívíza)...............................................................................................................................
e‐mail,číslotelefonuspředčíslímzemě.........................................................................................................
Datum příjezdu:
...........................................................................................................................................
Datumodjezdu:
...........................................................................................................................................
Místopříjezdu
Prahaletiště..................................................................
Prahaželezničnínádraží.........................................
Prahaautobusovénádraží......................................
Plzeňželezničnínádraží.........................................
Plzeňautobusovénádraží......................................
KarlovyVaryletiště...................................................
KarlovyVaryželezničnínádraží..........................
KarlovyVaryautobusovénádraží.......................
Potřebujitransfer
ANO/NE
Ubytování:
kategorieHOTEL:
jednolůžkovýpokoj ………………….
dvoulůžkovýpokoj ............................
vícelůžkovýpokoj
...………………..
Ubytování:
kategoriePENSION: jednolůžkovýpokoj ………………….
dvoulůžkovýpokoj ............................
vícelůžkovýpokoj
...………………..
Chcibydletspolečněs:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
PŘIHLÁŠKUNUTNOPOSLATE‐MAILEMNEBOPOZEMNÍPOŠTOUNEBOFAXEMDO01.07.2015
[email protected]/[email protected]/[email protected]
ADRESAORGANIZÁTORAFESTIVALUAMISTROVSKÝCHKURZŮ
KISMariánskéLázněs.r.o.
NOKTURNA
EvaSmejkalová
Hlavní47
35301MARIÁNSKÉLÁZNĚ
Czechrepublic
OTÁZKY:
EvaSmejkalová,KulturníainformačnícentrumměstaMariánskéLázně,
Českárepublika,telefon:00420354595267,mobil:00420777670319
e‐mail:[email protected]/[email protected]/[email protected]
jazykprokomunikaci:čeština,ruština,němčina
INFORMACEPROÚČASTNÍKYADOPROVODY
UBYTOVÁNÍ
Provšechnyúčastníky,doprovodyahostyjezajištěno(rezervováno)ubytovánívhotelu/pensionu„Zlatýzámek“,
kterýbudepoceloudobufestivalusloužitpouzeprotutoakci.Pensionsenacházívcentruměsta,nedalekomísta
konání.Jevybavenvýtahy.
Účastnícibudouubytovánivhotelunebopensionu.
KATEGORIEHOTEL–dvoulůžkovýpokojspříslušenstvím(postele,skříně,stolek,křesla,stolnílampy,ložní
prádlo,ručníky,koupelna,WC,sprcha,TV,lednička)+snídaně
KATEGORIEPENSION‐dvou‐,tří‐,čtyřlůžkovépokojestudentskéhotypu–(skříně,postele,psacístolky,stolní
lampy,umyvadlosteplouastudenoupitnouvodou,zrcadlo,balkon).Nakaždémpatřesenacházíněkolik
komfortníchWCasprch.Pokojjevybavenložnímprádlemaručníky.+snídaně
Cenaubytovánísesnídanínaosobuaden:(účastníksihradísám)
KATEGORIE„HOTEL“Pokojspříslušenstvím(koupelna,WC,sprcha,TV,lednička)+snídaně
575CZK/cca26EUR(cenavEURodvisíodsoučasnéhokurzu)
KATEGORIE„PENSION“Pokojbezpříslušenství(vpokojijeumyvadlosteplouastudenouvodou),ostatní
příslušenství‐WCasprchyjsouspolečnénachodbě
335CZK/cca15EUR(cenavEURodvisíodsoučasnéhokurzu)
CENAZAUBYTOVÁNÍSEPLATÍVDENPŘÍJEZDUVCZKNEBOEUR–VHOTOVOSTI!!!!
VSTUPNÍPOPLATKYÚČASTNÍKŮADOPROVODŮ
1.Cenamistrovskéhokursu
250EUR
Vceně250€jenásledující:
‐4lekcesodbornýmpedagogem
‐účastvprácisekcí
‐veřejnévystoupenínakoncertechvdivadleanakolonádě
2.registračnípoplatek:
‐účastník
125EUR
‐doprovázejícíosoba 125EUR
‐host 125EUR
TRANSFER
Informaceotransferechdomístakonánífestivaluakursů:
Provšechnyúčastníky,hostyadoprovázejícíosobyjsouzabezpečenyautobusydoMariánskýchLáznízletiště
Praha,KarlovyVary,zhlavníhonádraží(autobusovéhoiželezničního)PrahaaPlzeň
Cenatransféru:
Praha–MariánskéLázně
3000CZKzamikrobus(10‐12cestujících)
Plzeň–МаriánskéLázně
2000CZKzamikrobus(10‐12cestujících)
KarlovyVary‐МаriánskéLázně
2000CZKzamikrobus(10‐12cestujících)
Přesnáčástkazatransferprojednotlivceodvisíodcelkovéhopočtuosobvautobusu.Platbapřímovautobusu.
PLATBUZAREGISTRAČNÍPOPLATKYAMISTROVSKÉKURZYNUTNOPROVÉSTVHOTOVOSTIVCZKNEBO
VEURVDENPŘÍJEZDU
SERVISPROÚČASTNÍKY,HOSTYADOPROVÁZEJÍCÍOSOBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vstupnavšechnykoncertyasoutěžnívystoupení‐zdarma
Sályprozkouškyarozehrávky–zdarma
Internet–zdarma
Tiskovémateriály–programovábrožura,festivalovábrožura,jmenovky–zdarma
Potvrzeníopřijetídofestival/mistrovskýchkursů–provyřízenívíza–zdarma
Potvrzeníúčastiprodoprovázejícíosoby–provyřízenívíza–zdarma
Absolvovánípitnýchkúrminerálníchléčivýchpramenů–zdarma
Zapoplatekmožnoabsovovatmasážecca200‐400CZK
Nabídkavýletůdookolídleceníku
NabídkavýletůdoNěmecka,Francie,Rakouska,Švýcarska–dleceníku
možnostobjednatléčebnéproceduryvněkterémlázeňskémsanatoriu–dleceníku
ZÁVAZNÉTERMÍNY:
Do1.července2015zaslatpřihláškumailem,pozemnípoštou
Do10.7.2015zaslatinformaciopříjezduapotřebětransferu
CENÍK–SOUHRNcenanaosobu:
Účastnickýpoplatek 125EUR
Poplatekdoprovázejícíosoby 125EUR
Poplatekhostafestivalu
125EUR
Ubytovánísesnídaní–kategoriehotel
25EURnaden
Ubytovánísesnídaní–kategoriepension
14EURnaden
Transfer
vizvýše
Mistrovskékurzy–komplet 250EURnaosobu
UPOZORNĚNÍ!!!!
DatumpříjezdudoMariánskýchLázní:
12.07.2015(nebodledohody)
Účastníciahostéfestivalu,kteřísipřejíprodloužitpobytnadelšídobuzaúčelemléčení(3–4týdny),jenutné
upozornitnatentofaktvpřihlášce.
OTÁZKY:
EvaSmejkalová,KulturníainformačnístřediskoměstaMariánskéLázně‐KISMariánskéLázněs.r.o.
Českárepublika,telefon:00420354595267,mobil:00420777670319
e‐mail:[email protected]/[email protected]/smejk[email protected]
jazykprokomunikaci:čeština,ruština,němčina

Podobné dokumenty

Stanislav Budín – komunista bez legitimace

Stanislav Budín – komunista bez legitimace Soudobé dějiny. 2004, roč. 11, č. 3, s. 9-44, 204-205. ISSN 1210-7050.

Více

Ing. Attila CSERGŐ

Ing. Attila CSERGŐ Ing. Attila CSERGŐ Křivoklátská 835, 271 01 Nové Strašecí, Česká republika Mobile: +420604997291, +421910226886 Email: [email protected] 20. května 1968, Košice, SR Datum narození: Svobodný, bezdět...

Více

CV v PDF - csergo.cz

CV v PDF - csergo.cz International Management & Leadership Training Program – zakladatel programu, první účastník (později se účastnilo několik účastníků z Košic, SR) – 1992/3

Více