ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Náslech v mateřské škole Dulwich Oaks

Transkript

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Náslech v mateřské škole Dulwich Oaks
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Náslech v mateřské škole
Dulwich Oaks Montessori Nursery, London
Předmluva
Montessoriovská školka funguje na principech, které navrhla italská lékařka a pedagožka Maria Montessori.
Během své celoživotní práce s dětmi vypozorovala, jak děti vstřebávají zcela přirozeně a nenuceně znalosti ze
svého bezprostředního okolí.
Dle Marie Montessori je výchova chápána jako realizace svobody dítěte, která mu zajišťuje svobodný a
spontánní rozvoj, poskytuje mu volnost v upraveném prostředí, jež je bohaté na různé druhy činností. Umění
Montessori učitele v takovémto prostředí spočívá ve znalosti jak a kdy poskytnout danou pomůcku dítěti.
Montessori učitel – průvodce – se pozorováním učí porozumět zákonitostem dětského vývoje, přijímá a ctí
práci dítěte a je pomocníkem k jeho nezávislosti. Oba jsou rovnocennými partnery, proto dospělý k dítěti
projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost. Pedagog dává dítěti možnost svobodné volby, ale
zároveň pomáhá a radí tam, kde je dítě nerozhodné. Zasahuje, když se dítě nudí, nedokáže si vybrat činnost
nebo jsou-li porušována pravidla. Díky tomu se postupně v dítěti utváří jeho zvnitřněná vlastní zodpovědnost.
Maximální volnosti dosáhne dítě tehdy, když je schopno samo převzít zodpovědnost za své jednání.
Dulwich Oaks Montessori Nursery
Tato mateřská školka následuje principy Montessori výchovy. Třída je heterogenní, což dětem umožňuje
indivuduální rozvoj jak v různých oblastech tak i v tempu, které je každému dítěti nejpřirozenější. Děti mají
svobodu volby ve spontánních činnostech po celý den, mají prostor k experimentování, mohou se podílet jak na
skupinové, tak individuální práci. Velký přínos vidím i ve svobodné volbě každého dítěte, zda stráví celé
dopoledne venku na zahradě, či uvnitř ve třídě.
Všechny učitelky v této školce mají stejné pravomoce a týmově se podílejí na sestavování týdenního plánu.
Nejvíce ze všeho oceňuji skutečnost, že veškerý personál školky se chová respektujícím přístupem nejenom
k dětem, ale i k sobě navzájem. Na každé učitelce je vidět upřímný zájem o děti a jejich osobnostní rozvoj, jejich
silnou stránkou je trpělivost a otevřenost jak vůči dětem, tak i kolegyním.
Potenciální zlepšení bych viděla v získání odborného vzdělání všemi učitelkami, jelikož pouze jedna z nich má
Montessori diplom, což se odráží na nepřesném nebo neuváženém používání pomůcek. Dalším prostorem pro
zlepšení je dle mého názoru otázka hygieny, která zdaleka nedosahuje kvalit v českých mateřských školkách.
Tato stáž byla pro mne velkým přínosem a obohacením jak na osobnostní, tak profesionální úrovni. Nabyla
jsem zde mnoho cenných poznatků a zkušeností, zároveň jsem se ujistila v tom, že důsledné dodržování
Montessori principů je účelné a smysluplné.
Vypracovala:
Michaela Klementová