JMB113_Uvod do teritorialnich studii_sylabus_final

Transkript

JMB113_Uvod do teritorialnich studii_sylabus_final
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Úvod do teritoriálních studií
Vyučující: PhDr.et Mgr. Kryštof Kozák, PhD
Rozsah : 2/0
Anotace předmětu:
Kurz seznámí studenty s oborem teritoriální studia, jeho teoretickým a metodologickým
vymezením, hlavními problémy, které jsou předmětem akademických diskusí v oboru i
možnými tématy pro další výzkum.
Cíl předmětu:
• Seznámit studenty s tím, co v rámci teritoriálních studií vyučující považuje za klíčové
pojmy a koncepty.
• Vysvětlit studentům specifické rysy práce se zdroji v rámci teritoriálních studií a
základní přístupy v metodologii oboru.
• Vyložit studentům formou „aplikačních ukázek“, jak a k čemu lze věci v kursu
vyučované využít při řešení konkrétních výzkumných problémů jak v rámci jeho
vlastní tématiky, tak i mimo ni.
Po absolvování předmětu tedy budou studenti mít základní přehled o oboru teritoriální studia
a o základních teoretických a metodologických přístupech tohoto oboru. Získají schopnost
formulovat relevantní vědecké problémy a zasadit je do odpovídajícího kontextu. Budou se
též rámcově orientovat v oborech příbuzných a budou schopni jednak využívat jejich
vědeckých metod a přístupů, ale zároveň též specifikovat jejich využití v kontextu
teritoriálních studií. Součástí kurzu bude i představení tzv. velkých akademických debat, a to
jak v rámci sociálních věd obecně, tak i v rámci klíčových souvisejících oborů.
Metody výuky:
Přednáška s ukázkami aplikací, představení možností práce s textem
Sylabus:
1. Úvod - Organizace kurzu, představení požadavků.
Co jsou to teritoriální studia, zařazení do kontextu ostatních věd, jejich historický vývoj,
problém wikipedizace znalostí, komparativní vědecké metody, formulace problému, hypotéza,
vyvratitelnost, normativní hlediska, adekvátnost vědeckých témat
Příklady: Montesquieu: O duchu zákonů, Alexis de Tocqueville - Demokracie v Americe.
Text: Alexis de Tocqueville - Demokracie v Americe.
2.
Obecné téma: Systematizace zkoumání v sociálních vědách
Představení diskuse: Historický vs. politologický přístup k sociální realitě
Oborová souvislost: Teritoriální studia a historie, teritoriální studia a politologie
Texty: Frederic W. Mayer: Interpreting NAFTA. Science and Art of Political Analysis,
Introduction.
Martin Hollis and Steve Smith: Explaining and Understanding International Relations,
Introduction
3.
Obecné téma: Problém limitů poznání v teritoriálních studiích
Představení diskuse: Pozitivismus vs. postpozitivismus (konstruktivismus)
Oborová souvislost: Teritoriální studia a metodologie, teorie poznání, diskurzivní analýza
Text: Edward Said: Orientalism
4.
Obecné téma: Teritoriální studia a mezinárodní vztahy
Představení diskuse: Realismus v. idealismus
Oborová souvislost: Teritoriální studia a mezinárodní vztahy
Text: Walter Mead: The Carter Syndrome, Foreign Policy, 2010
5.
Obecné téma: Celosvětová ekonomická provázanost
Představení diskuse: Příznivci a odpůrci globalizace
Oborová souvislost: Teritoriální studia a mezinárodní politická ekonomie
Text: Dani Rodrik: Sense and Nonsense in the Globalization Debate, Foreign Policy, No. 107.
(Summer, 1997), pp. 19-37.
6.
Obecné téma: Kulturní okruhy
Představení diskuse: Huntington vs. Said, Huntington vs. Fukuyama
Oborová souvislost: Teritoriální studia a kulturní antropologie
Text: Samuel Huntington: Hispanic Challenge, Edward Said: Reply to Huntington
7.
Midterm test
Test bude zaměřen na zadané texty a chápání základních konceptů z přednášek, bude
obsahovat jak otázky s možnostmi na výběr, tak kratší volné odpovědi.
8.
Obecné téma: Moc a prostor
Představení diskuse: Haushofer vs. Bowman
Oborová souvislost: Teritoriální studia a geopolitika
2
Text: Halford Mackinder, Karl Haushofer, Isaiah Bowman (úryvky, z Gearóid Ó Tuathail,
Simon Dalby and Paul Routledge: The Geopolitics Reader, 2nd Edition, Routledge, 2006).
9.
Obecné téma: Suverenita, národy, komunity
Představení diskuse: Kosovo vs. Jižní Osetie
Oborová souvislost: Teritoriální studia a nacionalismus, regionalismus
Text: Benedict Anderson: Fictional Communities, Graeme Wood, Limbo World, Foreign
Policy, January/February 2010.
10.
Obecné téma: Kritika stávajícího stavu
Představení diskuse: Žižek vs. Paul Krugman
Oborová souvislost: Teritoriální studia a kritické teorie
Text: Slavoj Žižek: On Violence
11.
Obecné téma: Kolonialismus a světový systém
Představení diskuse: Wallerstein vs. Dore
Oborová souvislost: Teritoriální studia a historie, politická ekonomie
Text: Frantz Fanon: Wretched of the Earth (Conclusion), Immanuel Wallerstein (úryvek)
12.
Obecné téma: Rámec a limity teritoriálních studií
Představení diskuse: Rational choice vs. teritoriální kontext
Oborová souvislost: Teritoriální studia v systému dalších vědních oborů
Text: Chalmers Johnson - Area Studies and the Discipline, John Scott: Rational Choice
Theory, in: Understanding Contemporary Society: Theories of The Present, edited by G.
Browning, A. Halcli, and F. Webster. (Sage Publications, 2000).
Požadavky ke kontrole plnění studijních povinností:
Písemný test v polovině semestru: 30%
Test bude zaměřen na zadané povinné texty a chápání základních konceptů z přednášek, bude
obsahovat jak otázky s možnostmi na výběr, tak kratší volné odpovědi. Součástí testu bude
otázka na analýzu významu, kontextu a relevance méně známé události z posledních dvou
měsíců podle výběru studenta.
Závěrečný písemný test: 50%
Test bude zaměřen na zadané povinné texty a chápání základních konceptů z přednášek, bude
obsahovat jak otázky s možnostmi na výběr, tak kratší volné odpovědi. Součástí testu bude
otázka na analýzu významu, kontextu a relevance méně známé události z posledních dvou
měsíců podle výběru studenta.
Kreativní zpracování návrhu na relevantní výzkumné téma z oboru teritoriální studia: 20%
3
Každý student si přinese k písemnému testu ukázku zpracování v rozsahu max. A4.
V jeho rámci student musí zodpovědět tyto otázky:
Jaký je vhodný název pro dané výzkumné téma?
Jaký obrázek by nejlépe charakterizoval dané výzkumné téma (nejlépe konkrétní příklad)?
Proč stojí za to se daným tématem zabývat?
Zabýval se už někdo příbuzným tématem a k čemu eventuelně došel?
Jak lze téma zařadit v rámci teritoriálních studií a dalších oborů?
Na jakou základní otázku hledá výzkum odpověď? Alternativně: Jakou hlavní tezi má výzkum
prokázat?
Jakým způsobem lze při samotném výzkumu postupovat?
Jaká by mohla být základní navrhovaná osnova práce?
Co se můžeme nakonec dozvědět a k čemu to bude v širším smyslu dobré?
Pokud budou mít dva nebo více studentů stejné téma, odečítá se z výsledku minimálně 5%,
maximálně pak tolik procent, kolik shodných témat celkově bude.
Literatura:
Povinná literatura je uvedena u každé z hodin.
Doporučená literatura k doplňkovým tématům:
Dalby, Simon. "Imperialism, Domination, Culture: The Continued Relevance
of Critical Geopolitics" Geopolitics 13.3 (2008).
< http://www.informaworld.com/10.1080/14650040802203679 >
Andrés Rodríguez-Pose and Riccardo Crescenzi: Mountains in a flat world: why proximity
still matters
for the location of economic activity, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society
2008, 1, 371–388.
Frederick van der Ploeg and Steven Poelhekke: Globalization and the rise of mega-cities in
the
developing world, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 2008, 1, 477–501.
4
Giovanna Zincone and John Agnew: The Second Great Transformation: The Politics of
Globalisation in the Global North, Space & Polity, Vol. 4, No. 1, 5± 21, 2000.
Vinci, Anthony: Anarchy, Failed States, and Armed Groups: Reconsidering Conventional
Analysis, International Studies Quarterly (2008) 52, 295–314.
David Scott: The Great Power ‘Great Game’ between India and China: ‘The Logic of
Geography’, Geopolitics, 13:1–26, 2008.
Geároid O Tuathail: The Postmodern Geopolitical Condition: States, Statecraft, and Security
at the Millenium, Annals of the Association of American Geographers, Vol.90, No.1.(March,
2000), pp. 166-178.
Stable
URL:
http://links.jstor.org/sici?
sici=0004-5608%28200003%2990%3A1%3C166%3ATPGCSS%3E2.0.CO%3B2-Q
Stuart Elden: Terror and Territory, Antipode, Volume 39, Number 5, November 2007 , pp.
821-845
Philippe Le Billon: The Geopolitical economy of 'resource wars', Geopolitics, Volume 9,
Number 1, March 2004 , pp. 1-28(28).
Hayford, Alison: The Geography of Women: An Historical Introduction” Antipode. Volume 6,
Issue 2, 1974, pp. 1-19.
Matthew Sparke, Political geography: political geographies of globalization III – resistance,
Progress in Human Geography (2008) pp. 1–18.
Saskia Sassen: Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape
Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 570, Dimensions of
Globalization. (Jul., 2000), pp. 65-77.
Tom De Luca and John Buell: Free Trade: A Paradox for Democracy
New Political Science, Volume 28, Number 4, December 2006, k dispozici ZDE
Gerry Kearns: Naturalising Empire: Echoes of Mackinder for the Next American Century?
Geopolitics, Volume 11, Number 1 / Spring 2006, Pages: 74 - 98
Gertjan Dijkink: When Geopolitics and Religion Fuse: A Historical Perspective
Geopolitics, Volume 11, Number 2 / Summer 2006, Pages: 192 - 208
Luiza Bialasiewicz: 'The Death of the West': Samuel Huntington, Oriana Fallaci and a New
'Moral' Geopolitics of Births and Bodies
Geopolitics, Volume 11, Number 4 / Winter 2006, Pages: 701 - 724
5
L. Cabada, M. Kubát a kol. Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání.
Eurolex Bohemia, Praha 2004.
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá. Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.
M. Duverger. Introduction to the Social Sciences. Allen&Urwin, London 1961.
U. Eco. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.
V. Gonda. Jako napsat a úspešně obhájiť diplomovů prácu. Elita, Bratislava 2003.
A., C. Isaak. Scope and Methods of Political Science. The Dorsey Press, Chicago 1984.
V. Knapp. Vědecká propedeutika pro právníky. Eurolex Bohemia, Praha 2003.
D. Marsch, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Macmillan Press,
London 1995.
R. Papík. Naučte se číst. Grada, Praha 1992.
B., G. Peters. Comparative Politics. Theory and Methods. Macmillan Press, London 1998.
B. Říchová, Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v
soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000.
J. Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické
nakladatelství, Praha 2005.
Z. Šesták. Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.
M. Weber. K metodológii sociálnych vied. Pravda, Bratislava 1983.
Barnes, R.: Successful study for degrese. London: Routledge 1997.
Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum 1995.
Burton, G, Jirák, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal 2001.
Carr, E. H.: Co je historie? Praha: Svoboda 1967.
Ferguson, N. a kol.: Virtuální dějiny: historické alternativy. Praha: Dokořán 2001.
Hagen, L.: Informační kvalita a její měření. In: Schulz, W. et al. (ed.) : Analýza obsahu
mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2005, s. 51-69.
Hlaváček, I. a kol.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany : H&H 1997.
6
Hubík, S.: Sociologie vědění. Praha: Sociologické nakladatelství: 1999.
Kempf, W.: Manipulierte Wirklichkeiten. In: Kempf, W. (ed.): Manipulierte Wirklichkeiten:
Medienpsychologische Untersuchungen der bundesdeutschen Presseberichterstattung im
Golfkrieg. Münster: Lit 1994, s. 3-27.
Král, M.: Věda a "krize objektivity". In: Nosek, J., Stachová, J. (eds.): Realismus ve vědě a
filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 1995.
Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh 1997. (event. + sekundární
literatura: Sardar, Z.: Thomas Kuhn a vědecké války. Praha: Triton 2001)
Lyotard, J. F.: O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace.
Praha: Filozofický ústav Akademie věd České republiky 1993.
Mauch, J., E.: Guide to the successful thesis and dissertation : a handbook for students and
fakulty. New York: Dekker 1998.
Nietzsche, F. : O užitku a škodlivosti historie pro život. In: Nietzsche, F.: Nečasové úvahy I.
Praha: Mladá fronta 1992, s. 83 - 165.
Nosek, J. (ed.): Konvence ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha: Filosofia 2000.
Nosek, J., Stachová, J. (eds.): Realismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Praha:
Filosofia 1995.
Pokorný, J.: Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno :
Akademické nakladatelství CERM 2004.
Popper, K.: Bída historicismu. Praha: Oikoymenh 1994.
Rampolla, M. L.: A pocket guide to writing history. Boston : Bedford/St. Martin's 2001.
Sedlák, J.: Úvod do práce s informacemi. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity 1996.
Spousta, V.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce. Brno : Masarykova univerzita,
Pedagogická fakulta 2000.Šaradín, P.: Historické proměny pojmu ideologie. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury 2001.
Šimek, D., Kubátová, H.: Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat)
závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého,
Filozofická fakulta 2002.
Štefek, K.: Úvod do studia historie. Hradec Králové: Gaudeamus 2000.
7
Scherer, H.: Úvod do metody obsahové analýzy. In: Schulz, W. et al. (ed.) : Analýza obsahu
mediálních sdělení. Praha : Karolinum 2005, s. 29-50.
Weber, M.: "Objektivita" sociálněvědního a sociálněpolitického poznání. In: Weber, M.:
Metodologie, sociologie a politika (výbor usp. M. Havelka). Praha: Oikoymenh 1998, s. 7-65.
Weber, M.: Smysl "hodnotové neutrality" v sociologických a ekonomických vědách. Tamtéž,
s. 64 -108.
David L. Szanton, The Politics of Knowledge: Area Studies and the Disciplines
Benedict Anderson, Imagined Communities, AN 1056
Podkova nade dveřmi : výbor z textů / Slavoj Žižek ; [sestavil Václav Magid ; z anglických
originálů přeložili Radovan Baroš ... et al.] , P1-101
Bell, Daniel, Kulturní rozpory kapitalismu, S7-55c
Daniel A. Bell, Beyond liberal democracy : political thinking for an East Asian context /
P1-746.
Social origins of dictatorship and democracy : lord and peasant in the making of the modern
world / Barrington Moore,Jr. ; with a new foreword by Edward Friedman and James C. Scott,
Boston : Beacon Press, 1993., P1-182
8

Podobné dokumenty

JMB119_Uvod do geografie_sylabus_final

JMB119_Uvod do geografie_sylabus_final Jaké závěry lze z mapy vyvodit a co z nich dále vyplývá? Pokud budou mít dva nebo více studentů stejnou mapu, odečítá se z výsledku minimálně 5%, maximálně pak tolik procent, kolik shodných map cel...

Více

Geopolitika - Herber.kvalitne.cz

Geopolitika - Herber.kvalitne.cz aby mohl udržet a rozvíjet svoji civilizaci“. Soupeření států o lebensraum je hnacím motorem pokroku v historii lidstva. Příklad přírodního determinismu: země utváří lidi, kteří na ni žijí, na zákl...

Více

1916 – in the trap of the war, peace nowhere in sight

1916 – in the trap of the war, peace nowhere in sight • PhDr. Karel Řeháček (State Regional Archives in Pilsen; Faculty of Education, University of West Bohemia, Pilsen) • Mario Giulio Salzano, M.A. (Faculty of Political Science, University of Tera...

Více

- Středoevropské politické studie

- Středoevropské politické studie podepsaly všech jedenadvacet lidskoprávních smluv, z nichž ještě neratifikovaly pouze dvě, respektive tři. Česká republika zatím nepodepsala čtyři smlouvy a tři další jen podepsala, ale

Více

Dějiny politické filozofie

Dějiny politické filozofie textu) a poté zpracuje nějaké klíčové téma a předloží určitou interpretací, v níž vyjde z primární literatury, ale využije také alespoň jeden zdroj z literatury sekundární. Je možné domluvit i téma...

Více

Dějiny politické filozofie

Dějiny politické filozofie Podmínkou pro získání zkoušek je: 1) absolvování Semináře k dějinám politické filozofie v LS, 2) seminární práce anebo referát jak v ZS, tak v LS. Seminární práce vždy v rozsahu cca 8-9 stran budou...

Více