1977

Komentáře

Transkript

1977
swn
|yn-íE ilp-l
..
€&
t\I
t\-
f-
EN
I
a-^
.\rJ
,-
t\,E'
f-,
-
b
a
.a-.
,-?
.EJ
)b
-,
:f'.i
a)
:
t::
a-
ai)
;
_:
É
I
(n
!
šl
H
o
o\
co
b.-
o
ts\
s
lo
st
H
o
Í)
\o)
tl\
N
t
řr
cD
ff N
s
o
5ť
o\ c0
--q
){
l'-
)E
-s
šť
o
,ý
o)
E
s
s\0 \0
o
)É
a
LT\
Ě
u\
r.
u
d
u\
š.
ol
s
s
s
I
E ,8
o\
tJ\
D.
oŇ
š.
I.A
or
ss
s
\pr
ě
E(d
(n
v
c{
o
\rl
td
o
o
o
.-E
o
o
o
?'l
)s
s
o
\ť !c\ !ť\ e.l š|
)E
s
o šq F{
o -s Fl
o
)q t-a .s
t-4
o
o
o o
Ff o )E
o
o o o
o o
o o
o o
o o
o o
€
p9
)(.{
.É E 'H
-g
'(J.
!ť )a
B
ro
t{
s s
li{
E e
d
&
ts\ \0 D.- co
'š
of
F.{
o o o r{
.s
.S )q o
o
-s o F{
F.{ o o o o o
o .s o
o
-s
o
tť
š
Í
s o s o o )q o
)01'
Ě|
o o
Ě
9
.ý .(
.o)
(u
}ť\
o) (n t4
ie rkt €
o g
t-(
)F.r
n
N
i:
:
-)
;
N
.Š)
\s
r/
L.-:
ll
SACHY
Z.ivčřečnýn11. kolem byla
zak.]nčena v min&lém týdnu
A skupina t Inaie našich šaolristli o 1itul pi.eborníka od.
dilu. Na staltu tTadičnísou'
těŽe se tentok|.áte s8šli všich'
ni nej|epšíh}áči oddÍIu a tak
ntěl letoštri ťoĎník velnli dÍtb.
l'l
)
!r úroveň'
]]íJ zajilllavó|]1 p|ůběhu si
]l . nťveIStVi a titul
',v
l:il]l.i
L.rL
Vy.
[email protected],
Ivý |n soup.oř[in1 povolil
3 fen)iz-v a zvítězi] s
]'5 ]rodL]' o dIU1ré
l1lÍ.jttj sc v zrivělrr Ť6idřli
i)L]uzt]
n.i:,lii]k|)l)r
!t;:$ gáEř
]-.i
ir"i".q:šiiE.dET-.
nl.:l]Ž pťvně jInenclvan ý docí.
]il p.jknóho tllIistěnÍ vyfo!,na
]]ý]]r výkonell}' druhý nekom.
lrromisnč vr]d.ilrýln
zpťrsobe]Ťr
]rojc bez ]e(liné Ienízy. Z Clitl.
.lií(]il si ved] Clobře pcISpektiv
llÍ l]vilr.doii, ]ile|ý ffě] po vý
])l)|llé |] s1af1Ll l.'ell!oll pi.í]eŽi
lí]sI k zis]ill l' výkonnostni
třÍd-v tV|.]á no|Ina 8 bo.lť|
])\.1a v'.r]( tcntoIir.á1e ješ iě
:Š:*l
naL]
jeho sí|y. ()stal])í h|áči se
llnjístili Vcelk1l
pod
le svých
Jj]oŽ1lostÍ, pc]Llzc L.Jňský vítěz
|.eČin]lá iry1 oč{|]i'1vii n poně
kll tl výše'
iiÚnečný Stav po 1'1' kole:
]uiÍčel( 9'5 ])o(l ' 2' ing.
ija8áneli _ 8 b',3. in8.
stfa'
1,
{lalj 8
?
|r
Í
]-
.'í,'* šou.o"*e.L'' '^at T" Jnř]úr" gt.nistv,í
x{suol
iil
po ě"t,xti,,' i'"enor*t.a o.l.,t,lva
Sachy
Dolšímizápasy 5. a 6- kola
pokIačova l V minulém tydnu
tIadičníturnai o tituI Dreboťníka oddjlU. Ve skupině
A si zatim vedou neliépe
Hájek a Juříček,kteří májí
po4výhrácha2Íemízách
Vellni dobře hlajÍ také ing.
sagánek
a
mladý zva|dori.
il
něhož je letos pledDoklacl
ke sp]nění normy na I. vý'
konnostní třídu. VýIazně se
z]epši| ]n8' StIadéj' který po
ovo|l tlvodních p.oh|ách za.
znarÍlena] čtyři výhry po so.
o,- a propracoval se do vcdoucí skupiny. Loňskému ví.
Íězi Pečinkovi se z6tím Dři.
liš nedarí a 1e aŽ na 6. áís.
tě.
IJo neúplném6' ko]e je v
turnajÍ toto pořadí: 1'
2
řlájek a Jutíček 5 bodů'
3. ing. sa8ánek - 4 Í1l' 4'.
ins' straděj _ 4'- 5. zvardori
Í2), 6. PečiÍka- 2.5
-[1],3 7'
samotný
z's b'
llladil _ 1,5 Í1],- g' Žamboch _ 1,5, 10.
12' Červenák, Macha]ec € - olšák po 1
DOalu.
-Aj-
Sachy
Da|šími zápasy 7'
a 8.
ko.
l'
la pokračoÝaI Ý minulých
týdnech Ietošníturnai ,,Éřebot TJ zbroiovka... Ačkotiv
do konce soutěŽe zbýva!í se.
||rát ještě tři kola, ie iiŽ ny.
ni
z}ejmé, že Ýitěz ýyjde z
tťoiice Hájek, Juříček,ing.
Stladěi, kteří podáÝaii zatím
neivyrovnaněiší Ýýkony.
V posle.lním ko]e zvítězil
HIadil nad Pečinkou, san1ot.
ný plohrál s ing. stladěiem,
porazi] Čelvenaka,
Jt|říčeI(
jn8' sa8ánek pod]ehl Žamboclrovi a Machaiec Ťemizova]
s olšákem. Po neÍ]piném g.
liole je v 1urnaji toto pořadí,
které poněkud zkres1ul.e ně
kolik přerušených a odloŽe
ných partií:
1. JuřÍček _ 7 bodt|, 2.
]lájek
6 [1], 3. in8. st|a.
děj - - 6' 4. zvardoň _ 4,5
[2]' 5. in8. sa8ánek - 4,5
3,s (11,7.
t1l, B. Hladil
Pečinka 3' 8'- _ g. samot_ 2,5, 10. Ma.
ný a zamboch
chalec _ 2 (1]' 11' olšák
1'5 Í2), 7?'' eervenák _ 1,5'
lr., 4. Harlek
7,5 b.,
5. ZvaIdoň - tj,5 ]].,- 6. I'1Ia'
rlil -- 6 lr., 7. Zaltlboch .- 5 b.,
ll. PeJinka
4,5 b., g. Ma
í:]!a]oc 3- b', 10' .oIvenák
.:] b'' 11. samotný _ 2,5 b.'
12' o]šiik - 2,5 boCllr.
Sachy
Uspť5D
y
m stil1'f.|I nJ
r1'
|Úční1ru .,PielrÍrI'tl 5evelU]IÍ]'
ravsliého kIaje ()snričlenných
í]r.užstevv bleskové hie..za'
háji]i hráči našíT] ]etošni ša
chovou sezÓn11' TuInaje, ktc
|ý poiádai v ned!]j 2J. záři
\' KLlltLuDíF 11omě oKD ša
c\ový cC]di1 \,IoliD PoIúlra, se
zťlčastnj]oce]lícm ']8 r.tlŽ
.!!.9.!
Po vcelku vifo./naném a
C]
z ']]rn:1i.í]rn pIťlběh|L zísjia1o ;l'
místo dťuŽstvo NHKG ost|'1.
.,J Naši sach!sté se pťotj ]o|l
il -olli.r:
"kérl-u--iolí-2lpíšijl
.r]jin el m i lěEn6-7 Ť.Ťó-i6,
ziskem 8Í| bodL.r'
vD
,,} o}í' l)m - Ďub9ic r,,TT
za účasti36 drllŽsteÝ
? Mo'-
raw a slovenska Dořádal v
ffiEEiÍ-7:- 1E:-3ňh.ový o ddíl
ŤI sMz Dubnica n. váhom
pátý 10čníkbleskcYého turnaie člvŤčleRnýchdťužstev
,,o, poh፠vŘsRi.. Početné po.
le startujícíeh eelků bylo
ne'prve Ťozděleno do 4 kÝali
fikačníchskupin, z nichž
první lři dŤužstva posiupova
la do hlaýního finá!e, další
tŤi do finále
..B...
HlavnÍ llná]e vyhrá io se
TuInaje se popŤvé zÍlčast.
ni]ý také dvě dIuŽstva naŠÍ ziskem 37 bodů suverénně
TJ zblol.ovka v sestavách: Ju. družstvo Tz TřÍnec' v jelroŽ
říček,in8. st|aděj. ing. sa- sestavě by]i ovŠem 4 mistři
gánek, Hájek a zvari]ořl' Ma
cha1ec, Mikuš, Žalnboch. -L
.1ruŽstvo Dostoupi]o do Iináie-;B.;-Eii.' jop-ď',n-6.-mvýko-
@,-3._trr$s--gr9!9.$
27 '5 bodi] za Vitěznýnl No.
.,'-yim
t',l",stem n. v. se 31,5 bo
demaDubnicíBs2sbody.
n:"
sportu, před VOKD Poruba se
27.5 bodenl
se 24
bo(l:1.
a VZKG
Ostrava
obsadilo
v tninulých dnecb byl za.
hájen přebof oddí]u T} ZbIo.
jovka, ve kIeťém sta!tuje 24
hláčůve dvou skrrpinách. V
A skupině po drulrém kole
jsou v čele in8' sa8ánék a
Jutíček'oba se dvěma body.
-Áj_
Z\e,o. iio\pv, Jorubo)
duU.'rb.t-J1.,r"i
a Junřlúu pri píads.Á"i" ej,,.^ Spo/,{ s
poředcir}i Ťvrvvtd.,o
Sachiste do da!ŠíuhsouteŽí
v neděIl 23, 10. 197? proběhl l) RoŽnoDě pod Radhaštěm
iiŽ 5. IočnÍk,,Memo|iáLu E. Romdnka., hrcig iako okrcsni
př9bof iednotliuců D bleskoÚé hře' tufnai bgl jako obuykle
seh|án
ue čtliech kDoliÍikačnichskupindch, z n1chŽ
'neidřÍDe
prDní tři
poslupooali do ]inale A, dalši tii do lináie B'
z našÍTj staltovalo 6 ša.
díiůokresů Nový JičÍn,Erý.
dek.Místéka vsetín vedlÍ
vcelku
vehi
dobře.
Finále B vyhrál zcela po
íÍ..tií"'řffim*-#
HlavnÍ finále a putovní po. Vojkůvkou [RoŽnov) s B body
háI se stal j'Ž potřetí kořistí
Bernátka z pořádajícího oddi
lu, kteŤý získal 10 bodů před
a Mičkalem [Rožnov] se
body.
7
Frankem [Rožnov] s 9,5 bo.
V Einulém týdlu byl také
dem a naším luříčkems 9
body. Pěkného umístěnído. v ostlavě za účasti48 zástup-
ců šachových oddÍlů rozloso.
ván letošníŤočníksoutěží
dfuŽstev klajského přeboru
I. a Il' třídy. Naši hláči bu.
dou zahajovat soutěŽ v do.
mácím plostředÍ v neděli
10. 1977
30.
s celkem Baníku Ha.
!ířov, da1šími soupeři budou
d|užstva voKD Poruba B,
VZKG Ostrava, Lokomotiva
sumperK, u nre HluDllla usr
Iava, si8ma MŽ oiomouc c,
Lokomotiva Přerov' TJ Nový
Jičín,TJ RoŽnov' slezan opa.
va a slavia Havířon B. sesia.
B družstvo, které by měio
letos okfesní přebor zakončit
postupem do krajského pře.
boru II. třídy, zaha]'uje rov.
něž 30. 10' 1977 v domácím
prostiedí proti dalšímu kan.
didátu na postup, sokolu
Hoštálková.
,jc.r1\řia
^ ,1
,
i977
2brojovlsav5ETíN - Barrít( unrfforr
I
V'.|
n
1. Ui.triceK
2 ?eď{nra
3.
.5 rrocfui
+.
inq
.5c iq{..tiL
IL
n
noše dÍužstvo vce|ku
o získo|o 6 bodů'
I
}. Črev.*í*''*
$. ť\atntico
ť, ttr'.,irra
ú9pěšně
A.družstvo, hrojícídomo, po.
Íozilo po Ve|mi vyrovnoném prů.
běhu silný ce|ek Boníku Hoví.
I
.
5%Ó7z
Mistrovské soutěže noši.h šo- tovolo ve Vološském Meziříčí,
chistů - krojský q okresní pře. odeš|o .potoženo 3:5, když vy.
bor |' třídy - se lozběh|y v ne. hÍó|i jen ing. Porók o zojíček,
dě|i 30. í0. í977 do svého do|. remizovo|i ing. Porókovó o Do.Aj'
šiho Íočníku'v |. ko|e zohřó|o né.
1in
5. i^!,!'ega'"r"0' |{šicr
KOLO
ŠAcH|STÉZAHAJ!L|
I
inr^
I.
f'
řoV 5,5:3'5 bodu, když o Výs|ed.
ku zóposu bylo dlouho nejos.
1
ěinko, Hójek, in9.
no o rozhodnutí oodlo ož v
zóvětu. Za nóš tým Vvhró|ij Pe.
5ogónek,
Mocholec
o
jhg. stroděj.
1
Hlňovó,. remiŽovoI
Toké B'družstvo, které hló|o
v domócím orostředí.
zoznome.
no|o dů|ežitéVítězství se soko.
lem Hošťó|kovó 513.
Vyhró|i;
Hrodi|' Zvordoň, o|šók' Ze|enko o Orsóg.
Por'tze C.drr,tžstvo. které hos.
,1}.
iis roi;'e,,{''i
iť7ř
voKD Porrrba
p..'
- Zbrojorá<a
i. Jrll'!$L
0
,l
li.
4.
i.
iltr.,3rvaďí-L
'lz
i'ro.?c itrr{"u
.t.lclŮ .l.c
'lz
'lg
6. ltitc
}.
,1
0
,ý
L,3{flf
|,
t. i"Í. lBťáiin'ld
r,
7.6
s achy
V neděli 13. Iistopodu 1977
zojíždělo A.družsivo noší TJ k
r-ttkóní ||' ko|o krojského přebo.
ru do Poruby' soupeř nošeho
díužstvo, celek VoKD Porubo
B je jedním z,,horkých,'fovo.
ritů no postup do ||, li9y'
Všichni noši hróči podoIi bo.
joVný !'ýkon o postoroli se o
překvopení kolo' když ŽvitěŽiIi
1
V poměru ó:3' Zo Zbrojovku vy'
hÍó|i Pečínko;ing' 5ogónek,
MochoIec, ZVordoň, inq' Poró.
1
ing.
!
i.'sď'io.e"c
v5ÉŤIN
.1
kovó
o remizovoIi ing. shodéj,
Sousedík.
.Aj.
il,
uo*c
,
1T,',.tCial
,-l'r'l
rli,i'..1: -'*,
lurcp.'rsavsetílr -vÍr<q ostrarra 6 .1
'
|.
,\/f0,
i |\'íÉ
\
.-?.
řt.i. l.\{ď
_' '..'ri1.'
l|.l .lI
' '. ý.
Ť
.\\
'
-.
, ,,1.
L.
I
;
1r
t,/ .
||'
Ii9y' Tt|to skútečnost toké noše
potvrdilo V neděli 27'
''óčko'.
|1stopodu, kdy V domócím pro-
středi porozi|o celek VŽKG
ostrovo ó|3. Zo noše družstvo
vvhró|i: ]uříček'Pečinko' Mo'
c,ho|ec' Zvordoň o ing. Poró'
kovó' remizovolil ing. stroděj
o inq'
sousedik' Po úvodních
tiech- kolech j9ou noši IrÍóci
!
V
,._ !,,
če|e soutěže se ziskem ó bodú
17,5 :8,5 b'
RoVněž družstvo B si vede
o skóre
I
"
,
Ietošním
stev mys|ícím no postup do
i
r.i' , r,;'l1
oV
ročníkukrojského přeboru no.
znočuje, že bude jedním z muž.
1,.i t.,-
/14\
ního přeboru |' třÍdy.
PoiěšiteIné Výkony podóVó
výkonr]ostní řúst
I
i,J ';.L
a
šochisié noši TJ
'dznoÍneno|i
ve
3. ko|e kroiského q okře!.
zejméno A.družstvo, které v posIedních Ietech VýÍozně omIodilo kóc] r hróčů, zoznomenóvó
l"
i;:,.'!
Dvě vitězitvi v domócím proo jednu poróžku venku
stiedi
I
Z utkáni kraiského přebo|u I) šuchu družsteD. rraiice TI
f
setín'
ť"ato l.
či<r,.r l'y:l"ti' uňr:
,,
'
9c..'1ir,.r
Itt- -'
lr*
výborně
o
vítězstvím ó
|2 s
ce|.
Zubří B si upev.
ricek nilo V okresním přeborrl první
přÍčkLl. V tomto utkóní bodo.
voli v'Íhromi Somotný, Žom.
boch, Ň'1ikuš' Zelenko o orsóg'
Ieu]izovoIi HrodiI o Výchopeň'
Jedinou prohru zoznomenoLo
c'dÍužstvo,kteřé h05tovolo V
Zúbii o podlehIo tomninlu ce].
Z kem Gumórny
ku Gumórny A 2:ó' když vyhról
pouze Růžičkoo
'i i ,
y.C
ri ,i l;
Švclqero o
rr.j'l"l
LP 6rrmp el:k _ t'brcjorrlnav6EŤíN 6..1
,, * it';li;
{
rí-i; i 'j
Sachy
V nedě]i l1' prosÍnce 1977
pokfačova]y soutěže šachistů'
'i
j
(,
7'
L"
,
i.
ť
KP a oP da]šÍmkoleEr. *A
dr.uŽstvo zajíŽděIo ke 'svému
čtvftémuLltkání a to do sum.
pefka s mÍstníLokomotivou'
Zbrojováci' kteřÍ po třech ko'
1ech by]i v čele soutěŽe bez
porážky' popÍvév letošni se.
zolrě prohráli a lo v pomelu
3:6 Za Zbrojovku Zvítězi]Í
in8' SagáDek a Flrňová, re
rni?í-'vali Pečínkail jng. Sotlsedík '
Také B dluŽslvo, k|elé by.
lo dosud v čele oP bez zifá.
ty bodu, okusilo hoirkost po
rážky v RoŽno\'ě s Teslou B'
kde prohrá]o v poměIu 2 a
púl ku 5 a půl bodu. za ZbÍo
jovku vyhlá]i samotný n
Žanlrccl]' Iemizoval Miltuš.
Jediné dva body v tomto
kole Získa]o' c dŤuŽstvo našÍ
T], které v domácím prostře
dí zvítěZi]o nad sokolem
Blanky A 4,5:3'5, kdyŽ vy
hráii ZaiÍček,Růžička,Ekart
a.
Mokrý a lemizoval Klauda.
,
-Al
remizovoli
|(|oudo'
-Aj'
oriílu
ll'.
^'17.12 .1gIT
RffipŘlzA
h!EVYStA
Jednou z poslednich okci
v io|-íto Ío(e . oktesni pře.
bol iiič|enných družstev v
biesko'é hie, hÍoný joko
4,
Íočnik,,Memořió|u Jono Kovó.
ie', - pořódol v sobotu l7'
pro5inCe 1977
již hodičně šo.
chový ocjdil TJ sokoI HoĚťó|.
kovó.
No stoltu bYlo tchoto
No iednotlivých šoilůvnicích
IÓku
ponékud stobši účostosmi
družliev, což nepřispěIo ke
by|o clcsoženo těchto výsledkU;
| <..h : l ]LLr|ce|. - ó'5 b,
2' Fronk (Rozno") - ó5 b
soch
3. Zu,do. - 5 b,
ll clo| (Roznov] - Ó) b'
2 lr.!' stÍode| _ o b, 3' stepol (Ho'ťolIoýo) - 4 Ó'' l
o b l
soch. -!-furbcc,Vo]k!ý|o (RoŽnov) - 5) o
3, l(L]iéj (l]ošťó|(oVó) 55 b'
V ,,Picboru Tl Zbro ovko '
kvolitě souiěže o tgk 5e o ví.
tězi tozhodlo prokticky Iiz v 1'
koIe. když noše A dlužstvo ve
s|oieni luřj!9!..rng-89d-ši .'
zomboch podlehlo
lJ
:
Koznov
r .-'á5l6tT šochistétqk neobhó.
jiIi sťéloňské prvenství o pu.
to!ni pohór, který si le|os vy.
bojovoIi hřóĚi TJ Rožnov zis.
L(teíý 5e blížij]ž ke sVému zó.
\.,.rL' e po lc. ko]e nó5iedUji
cí poiodí, které pon..l(.Jd oV|]
kem 14 bodů, skóre l8:3.
dilu sokoI Hošťólkovó 5e
kem
Do
k re.ichÍc]nycl poI
1í] ] ]tii.ell 9 bodu' 2' inq
s1rod.] 7(1)b 3 ing' Sogó.
.lel< ó'5 (]) b'' a' Hóje( ó (3)
5'' 5 Hrodi| 5'5 b'' ó' Zvol
noň 5 (2) b'' 7' Peč]nko 4 b,
e. Zoni:och 3,5 (l) b., 9 Mct'
..i:o ec 3 b'' IC Somoiný 2'5
(]) b ' ,]] Červenók 2,5 b' 12.
.Aj.
o]!ók ] 5 (]) b.
Vňuie někol
od-
zi5.
8 bodů o skóíe 12,5:8'5'
ií noše díuzsivo se
umr
:r- lr
ir
t
u}trílu ubles}Ín'cc lWT
Šochisténoši Il nezc,holeii
oni o svótcích o v pondělí
2ó. prosince 1977 uspořódoIi
,,Vúnoč/lituínoj', v bleskové
hie, hrony joko přeboÍ oddí|u.
luítloj se hról V jedné skUpi.
systérnem kožoy s koiclym
zúóostIiIo se ho,ló hÍo.Ů
ně
o
Ú!Le'Í'..''
remizovol. No
l
n
i! !ě -...'s!qÍrÉ i L.
j.og'
V.lostimiI strccě'i .-s. .1, !-.5--!9dy
(I třetí bYl Petr lvordoň.É?Tii
s ]l,5
b.ó-.'.'.Dir
.
lš
í poiod ].l.
i
i t
l0,5 bodu, 5. Hójek - l0,5
bodu' 7. cerveňók - 9 bodú,
3. Rúžičko- 9 bodů,9. zom.
boch - 8 boclů, 10. o|šók 7 bodů, 11. Zojiček - ó bodů,
,l3.
12. sehnólek - 4 body,
Gopko - 3,5 bodu, 14, svogeÍ(| '2,5 bodu, 15. Mok.ý
-
2,5 bodÚ, ]ó. Doné : 2 bociy.
K tlcr|šírnu u|kóní krojského
E. Iedno 1978 v domócím
Prostředí protj d.užstvu Unio
-Ajt llubino Ostrovo.
přeboru nostouPí A družstvo
2T.pros$cc l$77
Cltnllao*u iui,-' . *,j
.'"r- rrti'iluitnr hrii:.,.rw
-1c\,..
rŤ
-l
;.31\,1 -i '-l,l,u'
tň
i;q:pi'l,
,,., t1..,
.t..,x'i,t'l.n ]i..'.^
a
..i,.\l
v,^i
,
'
.i. -t1Lrl ".,1'i1i.,''
Jic,rr',l'
:t:, \.-1'.':l,tr i"r..-,...y'1.-I '"'-
.](l .\ rj.-: .gi'..p-ri ',\r Č.:T "'
,.,'. i],í1.i!.
]-.r' ij.i"1 ii'o-..,rr
't' ld r,1ni,vw ,l''.o
: r]'li:r,', r-.'1.:\'i r::- I\' - \. - l.,y,r,'.
]ol\.,,l
1t'.rl.r
,
]'
l':'.'
Jr..]-
lrc,
15.1eri,'a
i'j'lF
2br..ojovkav6ETíN - Hhůfua O5TRÁ\A'. 6tz, 2h
1. irii 'ii,*
(.,
|,ť.'l r{':j
,,,'..i'l
,
'l-
Velmi dobré výkony
Piný bodoÝý zisk zaznamenala v neděli 15. ledna všechna
dťužstva našeho šachového oddílu. ,,Áčko.., po nepříiemné
poslední poťážc€ v Šumperku, si tentokŤáte poŤadilo v do.
rácínr prostředí s celkem Unie Hlubina ostrava a zvítězilo
výIazně 6,5:2,5 bodů' za náš týnr vyhráli: Pečinka, ing' s.tŤaděj, in8. sousedík, ing' satánek a HIňoÝá - renrizovali cer.
venák, Machalec a zvaldoň.
V domácím pŤostředí hrálo také naše B družstvo a po Ýel.
nri pěkném výkonu celého kolektivu zvÍtězilo nad sokolem
Ústí vysoko 7,5:0,5 botl|i. V tomto utkání vyhráli: Hladil' sa.
ňotný, Žamboch, ze|enka, oŤsás, výchopeii a Gapko - re.
ffizoval olšák.
I
:t
..,'. ,,1 ri!,. ) i!:
l,;
,,,.'.
i
1!,
',r:. l'tr.r'
\-,'
'..:
ř. . 'r,.',Í i
i
Ťaké c družstvu se tentokrát dařilo. v utkání s celkem
sklo Karolinka zvítězilo těsně, ale zaslouženě, 4,5:3'5 l'odů.
Za naše dŤuŽstvo vyhráli: Růžička'Horník, sva8eťa a ing.
j
tl" f
I
Paláková
.]
-
remizoval
_Ai-
sedláček.
r
Ill
,\
5igmaoloÍvfol,tC.p-1tro3ovkAv5Etíl.r77q.,7%
1,
\
)r,
q'rr'!F
l'
l!.1 t
I
! i-;r>
(.,
výhro šqchistů
'Do|šÍ
v
|. třídy
po
kole kraiskébo
dťužstev ša.
přeboru
6'
Také
chu. Lranénr v neÍtěti 2Ů. 1., si tldÍželi|rťáčiašeho A týmu
vedcní v souiěJi.
nLi ]llřÍček,Červenák a
HI
řrovÍt. Po 6. kole má Zb.ojov.
,t,
ka 10 bodů a skóťe
,
a
t,
t
1
f-
32,5:20'5.
V okresním přebolu se na'
šim celkům nedaři]o. B druŽ'
sIVo pIohrá1o ve Valašském
Meziřičív poměťu 2,5|5,5 bo.
dů, když vyh!á] pouze Sfie.
trochu nezbytŤIého štěstí' tana a lemizovali olšák' Vý.
uejen bfzy
však naši hfáči
chopeil a Žamboch'
vyrovnali, ale v závěfu zvýŠl'
c dIuŽstvo pIohrá1o cioma
na
stav
li a LiDravili celkový
vítězných 5,5 ku 3,5 bodů. o s celkem ]iskra Klhová B 3'5
velmi cenné dva body do ta ku 4,5 bodů. Za ZbIojovkuvy.
bu1ky se zasioužili výhrami hláli in8. Parák a Růžička'
ing' sousedÍk, in8. sa8ánek, Íemizova1i sedláček, zajiček
Machalec a Zvardoli, remlza' a Švagera.
12
'.rncr* 1Ú"lB
1J||
íi
.\
\,/ .F_,.
__i
o\r]sav5ETňI- Lo]com.rŘtncnr v .4
I,
'l .
5,
L.
5.
'
G
-l,
ŠAc}|IsTÉmaií naděii lta postttp
;r,.|f rCt{_
i{r r-
|. tiídy ý šachu měl v neděli 12.2. 1978
Xlajský přebof
-neizajímavěiší
utkání 7. kola mezi TI zbroiovka
na pořadu
vsetin a TJ Lokorrlotiva Přerov.
{c-
,,,r''..;i*;*d.ti
't
l.'a,r",t ri#',*
,,i,l'l'""
,,,
DfllŽstvo Lokomotivy, do
V okresníl]r přeboru hrá|a
sLltl ]ediný nepoIaŽený tým v naše dalšídvě dlLLŽstva se
soLltěŽi, všali hráči našeho stíídavými.lspěchy. B d ILlŽ
,,áL:ka..v ÍLvoCiu vce]ku i1lad- stvo vyhr.á1o v clomácÍm pl]o.
t'-
ce přehIáli, ziska]i vedenÍ a sLředí s celkem MEz Vsetín
jiŽ v polovině zápasu se r.ý. až po těžkémboji 4,5:3'5bo-
sovil]o výr'tLzné vítěZství' Ve1 Clů' kdyŽ Ctlouho pl(]lrlávalo a
kŽl odpovědnost a ner'vozita teplve zlepšeným závěr'em
Však bolruŽei poznamenala v stlh1o vítězství na svou stra
závěíu ilfu zbrojováktr, kteři nu. V tomto stŤetnutí vyhrá.
pouze zlemízova]i tři na vý- li Hladil, olšák, zamboch a
hru sLojicí paftie a tak spo. Janák, Íemízovali GapkoBez bodů hrálo pouze c
kojenost můŽe být jL.n zaceL'
kové vítězstvi 5:4.
chtlŽstvo našeho oclclílu, kte-
í.g; rt..'. r't
l ;"'í] ,'.
l1
l^
'a
'i,
1, ,(' ir
o, rt
r
i.,
.
r.érnLl sc tento tok příliš ne
dařÍ .L v utkání se Soko]eí]
Hošťá]ková podlelr]o
výhřami ]uříčeka ing. souse.
dik, remizova]i ing- stradě]',
jn8. sa8ánek, eefvenák, Ma
3,5:4'5
bodťl. Výhr.dlrli bodova1i potl.
ze iD8. Parák a kontumačně
sva8er..l, femizova]i Maftiš,
5Í](l]Jcc li
ll KL|7].Kil.
chalec' Zvafdoli a HIilová. Po
7' ko]e nlá Zbťojovka 12 bodů se skó|e 37,5:24,5 badů a
-ai-
k
Clalšíntu střetnutí bude zajíŽ(IéÍ26. 2' do Nového Jičína.
?j
t.I
.''l.
'c."oi
irJ'iÍ^
NoqfJičín'l
,
rt
* 'ir,^{
lt'r
\l.t
b.
];,',.1
i:irlq*
ir''.1 :1.'.
,i, !...í'
".....'
' .,''k
l. .\i1
ir'
,í
"
i'.'r:(:\
t
(
r
l;r.,,
V5ETíN E/z, &Tz
ŠecHy
'-"
,:L, ; ,n.-r'
l.i.
Zur.o3ovta
**ťffi6*ffiffi
l;;ffi
"t'.';ffi
ť
'::'
němŽ nejdříve Jlčínstrhl. ve.
dení ua svou stlanu' se Z0ro.
iovce v závěru přece jen po.
dařilo vyťovnat. Za nአcelek
vYhráli Pečinka, in8. souse.
dik. Machalec a in8. Paráko.
vá. remizoVal ]uřÍček' Po 8.
koie maji naši šachisté13
bodů a skore 42:30, dalŠÍut.
kání hraji 12. března doma s
TJ RoŽnov.
pq#,,t#i,iffi
12.bie-:"^e iÚ-ls
lx.
(c -c
xoro3ovtra1l5ÉŤíN_ TJ Roáncnr
P.R 7Yz.17z
Ze šachových polí
\ ilrli(-
l,
I
,
tjil
'
,"*-
.-t
L^
i ail'
\
r'
^.t,tJ,
'r
'-{
lr.'.11
_ia
'a
v kralskón piebo.u I. tiidy
l-r-.'.,
ll|álo A dťužstvov domacím
pros1.edi a Za výhru v pončťu
5.:r:3'5 nad T] RoŽnov si připsa]o da]Šidva body á dťŽi si na.
I
{
dá]€ !'.!ní místo v tabL'lce. v
p.ůbělill utkání neda]i 1]aši hrá.
.ji poněkud os]ab€nému .elku
Rožno\.a Žádnoll šanci a výbo.ně
zahťá1L přede!šiŤn r1a prvnÍch
(
Í,')
,i
|ak. v g' ko|e misirovskýtb soltěžísi v€d|i šáchistéTJ zbloiovky
vs€lin .lobřr a ,|i'kall celk€in 5 bodů, dvě vllězství g ietlnu le.
;/.",.,
Ii*
.
remizova1L Gapko'anák
a MiltuŠ.
c dr[Žstvo nepodává v tonio
ťočnlku přÍliš dobré výkony a
v utkónÍ s Gumáťnam| Zubří..B..
pollze Íemizovalo 4:4' vyhráli:
luartiš. ina. Parák' EkaŤi a Rli.
Žl'-.k a.
.:!yřech š.rchovnicích' kde zIska.
li 3'5 bodu' za naŠedťtŽstvo
ýyhráli: lltříček' in8.
t,
st|:aděj'
!n8. sousedik a Hrňová. remlzo
Ýali PečinBa. in8. saaán€k ' a
zva.doň. Po g. kole ná Zbrojlv.
ka 15 bodú a skóre 47.5:32.5 a,v
pi:edpos]edním kole zajÍŽdÍ ' k
těŽkémLl !tkánÍ proti c€lku sie.
zan opaÝa'
, v okresnÍm pi:eboťu si vcdlo
1entokráte pi.ekÝapi!č dobř€ také '.béčko''.které zvitězi]o vý.
razným 'poměr€m 6|2 se sokolem Branky a udrŽelo sl iéště
teoreti.ké nložnostl postupu. za
I
2,<1,ir'r"
náš cel€k zvÍtěz1li: olšák. Žam.
a olsáa'
boch, zeIenka.
2 b'' l.lE!!9E-l!.Lt!'l943J-!é
{1r b.. {-=!---U.e.c.In!.8!--EE9:
lg!t4. Mu'ík Íxarolinka) l'5
(Ail
bodn-
i?'lF
,\.
'"'- --
Steratr OPI$IA' - 2btrcjovkaVstrm[ lYz'772
r
Ani předposlední 10. kolo
I' třídy
kŤaiského přeboru
šacňu neprineslo ŤozbodnutÍ',
v dŤamatickém bojí o postup
do 2. lisy meli družstvy z
vsetín a voKD Poruba B. ol'a
oddíly YyhŤáty shodně venku
5,5:3,5 bodu o i kdYt maii
naši hŤáči bodový náskok a
isorr r čele tabulky, musí Y
poslednÍm utkání vyhŤát'
chtěii.li do vyšši 3outéŽe po.
stouPit.
Utkání v opavě začalo v
4' pÍo zblojováky
'1,
í!
L
nedě]i 2.
veLmi dobÍe a ]iŽ
ii
v
t]o]oviné
'[email protected]
v
E !]]!:9-iL--.t!E -ilrgggl9idaLsLm ptůběh u
I
!.
I
V
l]rinu]ém týdnu by] zd ú
časti 24 hráčůzahájen letoŠ.
ní přcbol okťesu vsetín jed.
notlivcťl. Účastníci jsorr roz.
dělenÍ do dvou skupin hra'
ných ve Vsetíně a Rožnově'
z nichž plvní dva vítězové
budou posttlpovat do finá]o
vého čtyřzápasLl. Ve vsetÍnské pololiná]ové skrrpině je
zatím na čele po 3' kole ten.
to stav: 1' ing. stťaděj IZbro.
jovk.l] se 2,5 body, 2. BaŤto-
šek {MEZ Vsetín] se 2 body' 3. ]uříček {ZbŤojovka]
s 1,5 bodem, 4.-5. Machalec
IZbIojovka] a MuŽík IKa|o.
linkal s 1,5 bocieln.
sice houzev.
natě hrajíci opava sníži]a.
a1e v závěIu dranratického
zápasu by]o vice štěstína
stlaně celku Zbrolovky, kte'
Iý zcela zas]ollŽeně vydřel
dalšíce1kové vítězstÝí, kdyŽ
V okfesním přeboru hosti
Iozhoduiíci bod zaznamen6l
-oo]T Io B dÍuŽstvo zbrojovky Vse.
PetrnÍá. o Íiápina'Ern
tým sklo KaŤolinky, nad
Fdčí také pět lemíz, ktelé tÍn
kterým zvÍtězilo d.uŽstvo v
získali in8' Sousedík, Hájek' poměru
5:3. za zbrojovku
in8. Sa8ánek, Machalec a vyhrál' olšák'
zeIenka, Gap.
ZvaIořl. Po 10. kole je Zblo. ko, Smeta,na, .emizovali
Zamjovka i nadále v čele soutěŽe
boch
a
orsá8.
skore
a
17
bodů
se ziskem
c dtuŽstvo zajíŽdělo do RoŽ.
53 l37 a rozhoclujÍcÍzápas o
nova, kde pr.ohr'álo 2,5: 5,5
postup do 2. liSY sehaje v bodu.
Za Zbťojovku vyh!áIi
neděli 16.4. v domácÍm pro- ins. Paťák
siředí s celkem Slávie HavÍ. val Mišun. a svasera' Iemizo.
řov B.
-Aj-
XI,KOLO
16.dvrnno'107$
lbrcjwka v6ETnT
1, J.'tric€.
Z, rgci \rc
1
,.,0.f ;'rafu
L-,
Ť'
I
:.n'.
\\'.\
-
i,.
i
I'
cr. r1.,
j!Ý
|l-
5'.ř.tug*^rr
i
6.
1
rt'lc
[. irl
ltí
a.c
r
5lflvta'I{A!íŘo\fuó.., 6
.1
Postup šachistu do
.{
I
1;,
ročDíku nizaci it omlazení
.to.
přebolu
p.eljoru kÍaIp
kraie by'
by] sk||lP(
skutečně
n'l ii|)
"n]k,.
čilv Dollhé
tři Inkv
np,:p
kk ncťc
P 'Illlé lIi
''oký
oramalický. Ačko]IV Ilr.]či |]a. kanimu,
.rlP pIně 7a'lol|Ž{.ta
ŠíTJ ved]i v tabulce pře(] po mu Ílspěchu.
slednÍm ko]em o 1 bod, neby jovky do 2'
ť ;": ;ť".ť",.' ti."J"i."; ;
;il;;.^:";.1i!'l'"
I
II.
ligy
vynikajícíhoúspěchu dosáhli Ý neděli 16. dubna šachisté
DrostřeclÍ existenční utká.
.pu
A. dfuŽslva. Tj zbroiovka Vs€lin, kdyŽ vitězstvim v pos|edním clm
i] ." s"ot.ot" n itr ' x e.y
kole krajského přeboru I. třídv obsadili Ý.soutěŽi.1. .isto, oáňoa''em
výkonu por.azilo
získali titul pŤeboŤníkaSm liraie
a*z"t"'i šliž,i.i'ynrami bor]ovali: ing.
.rlevltičlenných
a popřvé v historii vsetinského Íachu
si vybojovali p"-"t"p řli"al. Mišun, ing. Parákovir'
do 2. ligy.
Mokrý a Rťlžička,Iemizoval
závě| letošniho
I
T. ila,i.ioitt
_
ii?i"i
,
[.:"'.li
hisly ;Pps|m
"uoS""u'
FHlEffi-=Tl
ffiE
ffi{F=+
i1"6--:-zŤ"-Tlffi
];: iffi
r::l;:''i
Iil' l';"',:,
skorp.
ť,"]...u"J'*". "é!"""]:"
'
\i'oV
B !šak hráiI zbro ov'(y ;ET']|.
přoKaza|] vP]ko|| bo.oV.]Us| .' Tdké nd|Šínl'\émJ celkůnt
/ds]ouženp
.7vlLůl;Ii pi. .ve'| ,/b.o'U\kV' b|'i |'''n \ okfps
.Ivým no.né|Pm
[j'J. Zir na:e n'n o|'PbUr.,] |' |]'idy, 5e V
d"l-ž5l'vo bodoVali \yh|3.n ' n"cI;Ii Jai..o. B rl|||ŽsI!o ol
]uI]rek. In8' \€8anéh' Hdjek o|'Iilo n] 7;Věr \p Vdlais\é'|'
lVacna|ť|. a P'|lo\á. fPn '.o\d Meziric, tVn TJ
liskra {rI o
li:..in8'- S1taděj a ZvírIdoil' vá B poměIem 7.1.
Ani roto
cerkově Lo)ánId Zbrdiovk | 'a vy oznp \ ||e,/\i\ | ViJk nesta
\odů 3 skore 59:40'
l'i|o na poslup .l nasi 1|dci
Vikonnos'ní |ů\| .'áLk.],. l" ob5ddjI v taóuIr'e 2' mrsro.
skutečně pozoruhodný' Ještě Zvítězi1i: samotný, olšák, Mi
v loce 1975 hlálo v kr.ajskénl kuš, Ze]enka, orsá8.
přebolu II. třídy' po reorsa' DluŽstvo c hrá1ď v do.ná.
$t|lrBCIM0Rn[$ilTt SnII|rHl
Neilělní konEčnélýsledky
Konečnépořa.ll národEí |igy:
postednlch dvoB $outěŽi _ n.Í.
Ťodní li8y l KP I.
- potÝŤiu.
ly' že papírÓÝě ne'slrněišÍ
d!už.
1. UnlÝel'ila
2. Zbrojovka A
'3. Lok. B.no
stÝo nernusí vyhŤát soutěŽ a
obvyklc tekÉ nevyhrává. Pouzc
v iednom přÍpadě Bc šestl í
našl Ťubrtce Plávidelně sledoi'aných soutěží lostupuie druž.
srvo s n€iaktivněišíÚ skóře
KP u. B válcovny r.M. Nei
'
Ýětšl
ve skóre má Ý
"'t.átú.'
ÍáŤodní
lt'e trnileTzlta Brno
prných E bodů' tedy 100 pro.
-cent
llsku ie'!úoho utkánl|
PřípraÝa [a ' brtrěnské ,,tlYály*
u tototo družstÝa zlolmě
udě.
4. Karviná
5. NHKG
tanti valašska' sestupuje da].
šÍzástupc€ této oblasti' hlu.
6. Bohuntce
7. Olomouc B
8. Haviřov
9. Plerov
91152 19
90260 18
8 1 2 5t),5 17
62348 14
51543,5
51543,5
43440,5
11
11
11
32639,5 I
3!7 39,5 7
boko pod své možnosti hlají 10. Zbrojovka B 2 27 34,5 6
.Í BoŽnov spolu s
11' lŤlD€c D
21639 5
ostravskou Hlubi$ou''pIesiáŤlou..
a dlouho- 12' GottrťatdoÝ 21837'5 5
tfvajícÍ k.izí procházejícÍ opa'
Konečnépořadí KP l.:
TÍmto výsledkeřo byl .ovněž
počet
určen
sestupulÍcích zxE
lI. třl.ly' kterou opustl vÍtkovlce
Vttkovice 71358,5 15
c, če.hie ostlava' Č€ský Tě. 3.
šÍn,D. Bénešov B, vfattmov, 4' Šumpelk 62353,5 14
5.
B. Haviřov 5 2 4 52,5 12
Klhová, N. JičínrB' Lutín, v|
6. Lok. Přelov 4 2 5 43'5 10
kýřovice a Bruntál' PŤ€jeme
7' s. HaviŤov B 42543'5 10
brzký lrávlatt
6. Olomouc
C
9. Nový ličílr
10. olaÝa
11. Ehlblna
t2. RožnoY
32641 I
317 51 7
3t7 4a,g 7
2273a G
22737 6
.A]
o
g
(t
a
$|
o\
({
š|
c\l
co
sl
šl
<,í
sl
ol
(!
[n
sl
o
(!
Bo
ol
C.J
N
ř{
N
I
J
c.l
t
š|
$l
N
co
$l
N
o
I
N
N
sl
o
sl
o
(o
€
(9
o
sr
o\
N
o
crl
o
N
o
N P"'-
N
o
o
o
o
o
o
F{
o
Fl
o
N
c-{
o
o
N
í{
o
I
o
v
tJ
o
šl
&
o
o
.Ú
É
-
o
o
o
F,-
o
F.a
Ct
F
o
o
J
N
N
J
i
ol
J
sl
Ol
o
C.l
Cl
o\
N
o
o
o
o
C.l
(\l
t
o
o
o
o
a
o
šl
š|
$l
l.-l
o
o
o
o
co
At
N
N
e!
D.-
(!
sl
I
p
o
sl
o
o
Xr-
0\ ln
€
$
(\l
B-'
š
rN
N
0.,
$l
o
*O
)N
ÉH g
9.
u
,
o
o
.E
}H
tJ
l'{
o
o
-Y-
aa
ou
o.
I
o
o
'o
el
*l
t
'É
o
;t
o
.řř
t
(
ca
L
a
í
a
lv
rs\
\9
D-
aD
H
s
ĚE Éfio|4 iÉo$E ÍÉ ÉE#M
Eý
Etl B
Eg
š'ř
<{
U
la
9
't !i\
.g> \l \Ar
t4 l,
)Z -)
)g ';E
drl-,4
-i
W
is
I l-{
F
H
*
va
'E)1
'8
g
g
'É.
t'
a fr
FA
ME
o o r{o
o bo
š|
ryr.
Jnb j.ry.ť,'l*l}li
e
., nš!ýL\^ *. A- :{vaiglltr u
C,-
..''"
-.. ,:l
li'',
'
trv,.l
j í,''u
}.u' T'.'ll*'',.- ů.
"d*ů'
,-ř;.o,q l;.\ iqcw.:,rsro poi|.,*r .t ra- 5 lak,1 l
i
,l
*no1s']^^,r
t.
l
v' '
p.
!
sr'.Ř' jc R,at.s ošiu'l. ,**.i'\ ,o.u.';r
\v
.
Ý
..
f
ls.t*its'o'.rl.o*
$
\
Poii(ť 'rěťiii su.^k['č
I
..,ůtY' g,-t,,u1rstv
.
'rl
]\\\ ?Ůl,1Ůl 3' 1i\,r1u* otl."^ go'nil..n]to'ió_E.pnoulu'gl 1Pr.'i\ iYltvrv\ ,ut,,.t'..l-n^ť o
s*r-..* j.J.Q..tlo -{toa.o ,'rn uJitJ.^
,l'{ rE' o ,*Ju i.rl u,.i. ''rr1 sc šů,'.'.*',.*'.'.,č
'
.'n.u.J"'l, .'Jsr...rr.,.L;lL- ;
ar !L'r l, i ,<oi- - r,,rCr\l0 \Y r.lq'l- i rrgrr.,j. .
lv v..l
\
, . Úll .
]e, l -i';,t |.,cl!. trc1.. .ó ''\-t, pl-'.i''' i"-l^o'rr ) r !.a, rd ZV\:\UV\'
,:I
c..".i'c '3
.lqY'' Sild.rw\
i1,.,") Pa;.,l.,J
,,
",r.,
a,.,o
,ligi't"vi :l,,'{r-irllli
,,ll',
*:',,.1,i
'rs.i.
:.',r , 13:\1'"g.,t i,'.J.}rrJl.:jc .r 2to..].,o..'ě
-'-
LE: .. {Jč 'n
ilu.
r,JJ(^i.*,1
)
..
'1
.
*oy.''o.
.\O\d .'l iř..''l
(,il.'i'|ii .ló Í.3r,'-4,-
, :ei,..t,,iri. 1.,1,t,,{
'Q'; ,,,S .'J.n:!i, s ,,;,,n'^"!,
I
').| i..pélil.ě ..jil.c.c .'r;i''.j!'r.lri a ořuot,'r se !t\'r.r
I
'
Štrvůů
Ň!\lL..'{^^\'\i. -
sngái\
(5
r.li..c-fú
6.. ,,6
'..Ú.o( \ ']luruL
'
,,oío.^,,]'
du,'ojcliar
-.1
|
-
o1l vtu[l. .\\o.tpoú o..].{ii'cll] ,\cí..,.^.
u lž,Jy !:.r"lo
rrl.}sli 'c(,o,.;,J.,,'. \ .rJJ ". 1t.l'ě,"q ,,l'.. l""(v'o(' r;l.ti'l i*\1\
',;.*
l.'.t".:''i. 1.]'\ 'le*s.iJJt Ťi.l' i ii-cri. g is.- t.,c'o!.n1
u''i.!l'řu,nln.l
'e'u'út
'''\\ t..,or;t^u.i'.u,r
'O
c ' 6 i,r-aů
l1...ě,'l' :.\ ,ls šs':'r,ir",.'u..llvr . \l Sn."r\'r.'u,'^. iř] icr .i,is'"l''\d!.J l \\.j'at,c: !' 3
7..^is.
1
.:-.-..-
.,.t
i
,',
l...n]:.
..''i,..".-t"u.*-l,
s "''.\iii
* s',,.'I, SLÍ,!l.!,iel-.i,l
''o.li(!
rru
1lr]'!1.,l.1'',
iri ..:I".ťlirr
i.'o\g SQ r$r'i ..J|,i.
,--.li{".5".1 o?uď\lo.^
.
+tin.\\oJs Yrřst'l$ítí,ili a *r*stti
P]|
.x.\v'.r
Lťc,r*.r
|c
u.L
ti"oli
'a.*'.l'l".-".,r..nr-.os,i ei
i.u.
',,j. ůn,'{ř :s,ici.'."i js{4u.l..
'r
t
I
'
v
'!
'f"'o
.i+;r- ., lr ]v"r
,S,r.,r,,t,pOud.\ i 'ir'-or'a -tLt '.1 | ,iC i''r.)"r{'.:", i'crlir * iJlu *, 1.r9,',r'1
io,c,3,l..i<,lo r]ou.,^'r"\\ \l '|:',.i,i ..''.č;-,..* \r] c il'i.'..,, "']"
'.,",-'.e^l
Í"'iči'
:ild'
!
J
.{cio.0t\c-1
r,ro,,r.l
Zg,.r,iiu., S],riqÍ.'<.rŠl..1.{ 1,.c.rl4 ..'.'Jt{,oT'
ilii"'sil ...-'.i'..t{,. b.;,lt...''.Jgf
ir.lr"\ v *isr"ql^],*n"*
*ffi*Í.;
"inst
--.r
,.t'.i,.* , ._.,'c.L .n |l-i,.ó .J. i,ř :".^.o,. io*.'. 'i...s t:|v'l,l.J
't',joi..'\r{'rtř,,..rc\'..i*'rj\q tl{'t..,'.risirl
i,c''
,iÍi r.Q'j!.:lil uo,n". l ic..il r'."1 .. "ul' r....ť."( j
.]ir"'!;!'
\.,:''-ríli í''ll^ r. 1\ 'c',.lc 1-(*'oJd.,...p.''.lj1''.1cr|u;t-.l1 r...].'i l-...tJ',,l l|o
ji' .] ri.,i c.:i^\ř po l.r1 '...11;irli61 l.ur r r 1ti
L.-^' o..." 1,,.ll,l..\'.,...\5!!ijiq|| r.',^.
q-1 .q.{.i.\.rt
'š'i.lj.\'\'\.ri-l.'i"^.,t,'t
,.''.q-:t r .i..Jis.L'.,!
.;
"r1
1;7i1<-iíi h.5i;
.
Nepř'io^^l.'ww,*1lg.11'9 p.'1fu. d tirlt.trlr".er,t .,tcldd'||
.rf .'(''\
,.,h*o,,ti'.,rq.Sc'.,rsu1^L'tnořr r.oři
t
!ú'
.i.1.'l,".l
c
s
'i '.lJřlc'|'
\]
l]d
so'o.rí"'' ..4i 'rr
iici'VoÍi'ij .,\t- ...
'
'
'r-"(lčsti
r'rtr :dr, o
s'.c,|'(gl
^,
nr,-
Nepraůc;^.ian\[email protected]^oúin,J,$-v7.Loiesr..křw[ptnolřsu.]'
L.o^,"tv.t-."a..
0-]wdJ*,.. ooii oslot-í c"iúď w"irepo
pot.it-.iQdvril
se šdtgďo
ď
isw^r'
shrtciuos|,ň isrn* i1h'rJti
pror,rtiii e 6x sr- YQ,Wii,o'uoio !Tds^l" a
{řu
qboiouo,^r|
pornar dw!
''Jrt,ast.n!.a
skovg a tgk, VOKD ?ov*bg c-ds'"rn.litl ?bvoiotb^,l n'J d,.^,^,o* 'p;iři,ra
'^o
.
8.'r4lo u boii o poslup do l\,lig1 groLhdol roab.odio,oiefv seukJaor,r vlosivi
po
.x-$gŮsj''l*.
la"Ji,ře
sb,o^óc,'^,l,
r,tů ta^ř',.,],w.,Fohře,oi(lóll'rsel"i.nsb1crr
,?t',ieri
'
noň. égouršt,.d;"dňI".^.--.J*
9.y.1l31 ];.3.
řsvgtox|,všsk- noú. hrdói poroai\i
i.r,ie^ri, pctwaolo\.Vc-\*^,.'
s..s;rr,.
roď.rvd\o
..t,"iřrůk, ň[-t'l.ů
o
.:o-
slib.i s:vcar.lio]lvi
*qrn)po
u.rro.i,,,l,
aipos.u "-.i.i^
'ů'^"ž\*'" op,*
v
il
,oai1ť
t*rr' v agl_
wdti pdbvtora
aJ'ň,r',. ,lotttik..ál ao qnon^n'',i*
pl.iriig a6'J. {ot'ia,or''.iv..?c.lro,,.nohiLcn^ uoii *nriii !ldLo\,\tc
v*peřc.špotlto.l.. poaicn re.,."l.qn,lo\ o agohnJ.,\l\ fob. i ul(corrnv.,
'rJ.sit4ix.^
tis"[
áěira pca^L 4,it.4/z. Zbroiorooi p,"est'y úl\.íďri crowr,ů sg Soo|uÝil4\^/Á a.a'n'*^^- .
.rŤ-.
\.|
'.r.
ú,L.uo *oŘ šsc.usr1 přuico"p',^)",Lbrd, qsrildulo sLir"R]c |
a.s
"" 'l*o^.''uř
ao orcrots,<,c,^ r$dost_\]DKD"Povlbo p'ro','rta\o v0\o''^,oi,rct 5.4 g ůbroiovc.l"oa^ou'n,1.
se {dk.'c'ci{|d
.a
tpét r',,ž daft *'.Ti.J'.'í. ) v ú-te \
l
půďí illJii ii;ž v eoor,J, í}o"oc.ť, o oslebo-r,-d,rnnn,.
!u^ !j,c4a!_l.ll. |'i..l\ u os'w ) '.rc{gii řdd1ol, "\,rž^nst k. abo*aptiu:'r.J.,.'l, uolt..
z,h.,ž:/z.lšaLu.,.on,r
nopí' anlro ,.l.^{tísi.i".' a:Jp"r.^
i
kjt,,r,-'\
iu.o'c..J"''.r ?.',:oic
u.* o,o^Jo.i
"]t 1'#l'.nrb]+
1:uďr5
ce*Éň{ra {k.itÍ.1 h{il u1oon.*on povdi ole v 6 bscLi^í, hr1 ro\or\ .
K r,rtkei."w pře{pos'ed'..l'"w bo\g d-rr 0psu"n gdu^stols\is prlorin'o, ir'ta"s1'.Js i,crrod"rč.\í'
liž v trslooru..i(edůrv{ clro*o,,cr,1 |.rr.e| ses'e.?s,ů/^ p,obl.s\ *l-.r***uj r.lbon*prov"".^s.""J'l.,.y
c crl.civ.evi,V..v boie.'r "I'*,.š Jro oaě"as al\\"i-,., c ,wi'.d l ri'Jw-0 pnsi\p .' c1',su5 r
oJr'^^.n . i{ciiq"h,',i, priŤ1 d-i d,}a5id, ,i.'r1 \fu,h,,J, o inq.'Strociie ..)efl^"i^..v."*
$:lltt.'v*\i ,rcsld\o o5 ua'io!,vq.icd1ě se peúi"riconl Pc.,tsÍiio r"'^.dt
6 1thJ*,. sv:>ň&lo { [.rÓ^ríV^ 5,,,,z.\.,.t p.o ,JseŤ^ .
.Posieo..,.| ,l,l.Loio
,or.iu*.
'.otu.ilG--*
L't'.rio./V\u.Ď.'l
,
po.z.,ii
pisi"osrl. Noig.* t,..,Júi* v,it{',,..,i, *s J.d,ď
ts-.l.ň.r"b'.eu^r.zs ".lstsú\o _ \l0(D,Pove.bó. b1 '.\u'rour Zbrl.ctq.t Pře.ďsiiavo V\,š s'[oťo při
\r1řes ',.'p,ll.*^^.,,J",ň.o;^,i.'nn..'.^tť'*r ,1VuJ\'.aor^{iii.
oJpu*
^oV'
.-'.1..d,,bra1 a]sroli V"d{u| .a w $wÉ V"NíL;.,.íhq b1\o ."rq'"J
postu.1o lo iisi\ .
iffi"r.ba-bcoů.
advirgšud,
'r]Ezs.ol
io obvcvsi'svt uodo*,
tt.
šad"o.u{ tiqg
\
G
l?'
t"o1w.liro vrsšg Prt{},rstt}
.r
Etiiisc',''ápřiborn
d av\gln,LW.Ů-
!;ru kP-i o
I
1,.3*n-t'lsiu
iu"eoo,*lr
zb.rs seel * če*"o,iJu , i^3.ťorJ*o,l
s.io.l
zlev e s',n'l
jizk,
H
- tl
Pl oc.n
u SC.roně, \3.lY,,,ťb
'žo*ooev,
š\tr,'?.r o t xq i, J
1v
,
4 ři.YÍ,
řoí'ir.ks
L
l
'e
M
M
vB s
lrl *
ri-{ í
ř
l+a
ll.
..ý
\É|
1
2
,
+
,
6
7
I
L2
L'
L+
0{ ý,
g
o
E
)(J
I ,$
ts
n
o
14{
o
id
d
h B }M
.E d
rlT .E z H
E
H
H rM
o )()E
B o
o E
Pr
o
a
o
g
ý
l-{
ý
ů
&,
)ní
3,
F{
s a
%
I
E
lJ š E lt F E (n (n
o o t o o h t T2 1 o t , 8,,
Juříěek
L 1 1 YL ], o o 1 % 1 o 7 67,6
Pečinka
YL % % o 1
v, o t 1 Y,L ,h 5r,inq.Straděi
ing.Sousedík o % % % L t 1 t 1 7, o 7 62s
L o o o
o
Y2 t 2% ,5,7
Etájek
t t o t 1 1 YL o v, % t TTz @,2
ittgl.5aqďlrak
čewe'í*
o
tr[achatec
1
9 2vardoň
10 ÍÍrťl.oví.
t1
b,
.É
t
ing.atráková
t
,8
t o
t t o
1
t
L
1
'o
)a
t
v,
1
YL
o
t o
o ,/,
v,
1
YL % %
Y2
,h
1
,h
t
LYz
)o,
v, 1 772 6brz
v, Tz 7Tz 55,1
L
7
7
8'?,r
ngo,-
t-
ir';.Srr.3ii\Et(
..*d u..1
i"ii,te\e
d- rn\^.ri.
:.l,Ž.l.iJ.i}-i.íi pio1lo1,.t ,iJq1l,"l1,.^ ,.|'*,o* '.q"L..ie,o .q.i ..o.'.u,íJ{ iJ',i.oi.-^^ l',.p.lt,.ť, o r,r,,r.'.Yl,.,lt
.i.qJ^ri"i
f.]*",].,l*
. rli,J,-^l
Č_:t'-v=-t.{Á.. rvs^rlí'eu r.g.ij.).+-l'v
i
i
6,ťtt,1Ů.rt.ri '
r,...",íl dte,a ,-trnÍsi.lt ,v.[| (,q,"l'2i:5,'Df4
Ul-
\-l.t.1.tno'',,.'],'-l,Lui',..li,,rsŮLv.í,"*n,r..slín''
j.\{"3\.ěo.,1š..:'l.\o:.Ji,..r.
1í"ssror."1'u.rsu'.:n.'JÍ.$Lě.'!\.]^:i.p.,i'trnJ,-l,.r.e:,ll',rl{':l-*,i..],
l u'ož.]r'o-n- "rr[J,..
i,..J.. .|..í i. t,í\ s1''.',r'^ s i,.*.SdoJ,ikz,.^
nllo'iti-7]"aii,
/argr
-.í.'i 'tic.), pils\u.rr,
Y.ig| i
í*!oslr..,.rhntur.|..ity,ře,^ierx,Jo.,o'"rt.:ljr4,o-;.)
q.l r,troi. ]..o,.l,Li ý.os.i_ ttr t,1ln p.o.1'tíqr.,i,J, u ,.'i*rj
!oa-|]J- sĚ1\''4 e' fr,pqi1l.ru1Á.1.! ajp\ttguo.4
'.!..r;ř ;:'',ist.oror ulr'.i, c.:11 .
r1tlo .rL ;-t'.iř o
s<, r'irii
io[,.c
i-.]nn.-l]ll
.'r
JVARDO\\ peir'3.2.1960.-ll.VT
prvnl nJhrad'^lu o
ór.-^
^ei*loařl
drai.st\a s, v souĚíi p,orod.i| g ťsd'o\^ ei\'.ěiilcr^ soupeřů a to- j pro J.brc,oub,a
ie
5Yz
ic
,relb{*
saaov\l
.'(orcó".i.
p'o
píis(ioo,^
cot$
a,di*d
?y-.ý |.-ti{ , Lu,l,la|ste\
,t
.rryvw
p{gsrurú.R
s,io \
a perspebtiuu. hrovr ile
l|sig PÍes.}@'úqwr
doktodrwr.
ttl
|
,i',v,ol.áeu*otv'l
HnŇcvÁ cr
[sÉ
!43.i933-ll VT a inq.PARr''KOVA Marie.9.4.l
kkrei, tn.jt5 vra po'rirrnč .áe'.sbl'' dev j*{., šŇúÓ iú^a^ aoslou;íi, ao
,
a 'lspěé"d v{t.il'k.,ni*ž se
'*'nd,
ug1ou"i,
t
le^.tsr'Jhe, přiasto i',^.{řb1tnJ aJvr" vjt'eč*cd'r^o
šť,$Ťl,óoEo|a|g1\*u^ vre\v1š*l' No postl',p.',t noŘh'r ar"tisiva cx. ll.iig1 y*oll
bj\or.,rc.,i 40 taÚLť{ a 11poiiii
1otiá pod,t\ su^tt"s"d^t','i,. K ieirci,r
.
''hrJ.ol]
ie
'ř
7a$
rr'rtr,rs.
o lř,.n,t
a
.a^1
T1revo1!
Š"]-:É
r^c,třeoo
t,ot)
iisč
i^^l-,,lC. t.o,nrcvrŇust'vrdop$k'
p.*i,r..ui,t{,,,4 sPlšo protv,jí prou.,on\1 wooio.,rot sooĚi
ss\
u.tvJó/ó'a V.,,j|
.
w
L.|ele]
J,irn tnboqn0lUTí-T$,
1.Gum. h.abř( ,,É,
11,
,.TJ Rožno\r,,B"
t1
+.5.IIošťátková
11
5.T.Ivď.IÍeziříčí,,B" rt
7.31do trhr'otinka
lo.Jtskra Krltová'ď
11.5okot 1l5tí
l2.Grrm . ÍJtt}|ří
$ort
isro t -
;rr
"rYit
ilÍs.-i1, .".,^',.!
I
.']..',t.r|J'1
a.
'1'i:ro
\l
J
..,
',B,
5572
49lz
10 48Tz
10 4772
Wz
11
9
11
6 72
11
7 10
tl
,
2472
*'.
l'ol'oí
!l!
iL'.^, 'í" ;., LC ,
ll
..rr.1o.,t.r, . c.JrorL,
\l
-i:i't
t
*\o"' J
* l.e'ř.,' .,.
.,,un,, -'LJrs'*L
li"t lil
,,.,- r*t.i,_ ,
l.
tl
t4 qÍ
11
8.Sokot BÍatúry
59Tz
L6
n
o.MEL Vsetín
L9
.. ťs.,\.- rc
i.,řiiu...
'
ť. .o"-i*
t.,
..u.oon,o
'
-"rl
.
:r.L, r,u,,rv,-L,-.1 1
, llr.: i',u,
\n-.1o'
"Jr-L, L\un -{c, 1i,;r-1 i'
,;.',u
t-
IE
LJ
o
ri
t
.o
€
3
I
)q
€
o\ F{
CD
š'
o
E\
\tr
Ň\ F{
N )s
F.|
F{
1..-
r-{
t-{
l$
s
r.s\
t-{
t-a
t-a
o
o
)E
11.l
ss
o
s
,o
lš
r-'
ls
F.
d
I
lr\
š|
ši <-r
$
-\
o
l$
(\|
N
Ňi O.
s
o
o
o
o o
.-S >s
>ť
o
)E .\ť -rs
>ť
šť.
tc\ Fc\ šl
to
s
F{
O )q
F{
o
s
g
g
ř{
s
_o
)f..t
o
:n
Ě
I
I
g
\5
t7
H
*,f
\t
a,
trť
T{
z
o
o
I
o
o
o
o
\Ě
*,
ql
aa
I
trt
a?)
.c) )q1
)o
o
l.a
d
I
aEE
t
uo ťi
H g
)ct
! d
'É
o
q
É
t).
&
p I
t
.F
o
o o
o o
)q )E
o o o o o
o o o
l6
o
u \p
ěl
I
ú
lJ
)o
soooo
lť
G)
,8|
*J
)
)
\5 .|. \5
*J
o)
H
a
.5
: í.t .ý
{t
l8
u
.á .É
'8
)o
IÉ' |a I&
FI trf ů
E I
t II7 !$
'd
rd
o
o
ť
\Ol
a
E
E
o
Ě
a
F Ě )l'.
u
'B
;a
's
tn
o
'o
a.
€
.ir
g) ř.)
Ě
lf\ .+l tn \9 E- ao
sl
'-"i
t(;:n.
:N;;
j:
a.Ť
i
č==-.! .'
i n:
i,
"z=žAi.
j.^i,ž
:=L::s:
.t)-at--,
f :i:
l.
,.tr
rf
:-
!
)l
N
f=
i.l
ll
-t
',
|!
'a
ul
a1
I
/{
Přeborník okresu v šachu
z našeho oddílu
zatímco vsetínský turnaj
pťoběh1 zcela h]adce,
lofi-
až 3a' 3. 1978 ve VsetÍ1ě se
s|alo hta.lkou zá]ežitostí
hráčťl našíT], z nichž privnÍ
clva výIazně pŤevýšili ostat'
ni
vvIovnané po1e.
Zviiézil ln8. stladěi' - kte
rÝ D1'ošel tL|ťnaiem zceLa su'
v,erénně a svým soupeřům
r]o\'olil DoLIzť jPdnu rcmjzu'
#,"-.^*--
íe7lle-é--6íáaí-T Stra.
!];j _ 8'5 b.' 2. ]uřlček 7 b.,3. MaclLalec - r.0., 1
Veselský (Hoštá]ková] - 5
b'. 5' MuŽík IKaťoliDka] 4.5 b., 6. Knápek IBystŤiČ'
trol - 4,5 b., T Vlachopulos lKacolrnkai - 3.5 b.. 8'
t)oLezal IMEZ] - 3,5 b' 9.
BnrtiJiek IMEZI - Z3 D'
10. Maliiš lZbrojovka]
1b.
Př.un'^lt.- ol:reeu 19?& ing.
3traděi Vlastifi íl

Podobné dokumenty

1985 - Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN

1985 - Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN byly dá}e každoločně pořádány meziobjektové tuťnaje šestič1enných dťuŽstev' které se těši]y velké oblÍbě a by1y do. blou propagací šachové hŤy. Mimo to se uskutečliovaly bles. koVé Iurni1jL liIČlen...

Více

1980 - Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN

1980 - Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN stáÝce oPět zaháieny. A dlužstÝo zbŤojovky v křalském pře. sov.UIomouc' c 4'íi l.'], B. IIa. !]n.i]' zDrrlovacr naboru I. tř-, po pŤohře v pŤvniÍi kole, podává dobré výkony vitov-oromouc .'.'*íiiiť...

Více

1984 - Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN

1984 - Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN lÍ sa{ lgl !Ú b'.t rtr {Rozhodne postup votnoii ." DL iv í"ňt"-pi'ůiiir,.řt"Él";; ii. rrz a. |L'' pěšce .xl6 ''14P""1.Yť šď,! di!gt.an!, bylo DejrozuYúnělšÍ ,,é".) {t. 8xl6 47' K8! ----:-= pťo Lltí...

Více

1982 - Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN

1982 - Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN pied lrojict Holek IPo!uba]. zahour (replicel d l',llchauka IxarvjDti) se 4'5 bodu. Nás]odujÍ IlLlIta {PÚrubů) 4' b"E'!.JLrj!g3Iul|."k {\ . 'n) .5' ve||.'{ó |NHKLJ sUŤ.r|'k a Bét'ťr Tď.T!it-.T.Ť'-f...

Více