Bezpečnostní list Coloring Liquid

Transkript

Bezpečnostní list Coloring Liquid
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
FINOFRAME ZR Coloring Liquid
Datum vydání : 02.10.2009
FD1813 / FD1814 / FD1815 / FD1816 / FD1817 / FD1818
Strana 1 z 5
1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku
Identifikace látky nebo přípravku
FINOFRAME ZR Coloring Liquid
Čislo výrobku
FD1813 / FD1814 / FD1815 / FD1816 / FD1817 / FD1818
Látky-skupiny :
Použití látky nebo přípravku
Pomocný přípravek pro výrobu zubních náhrad
Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora
Firma :
Název ulice :
Místo :
Telefon :
Kontaktní partner :
e-mail :
Internet :
FINO GmbH
Mangelsfeld 18
D-97708 Bad Bocklet
+49-97 08-90 94 20
Joachim Mahlmeister
[email protected]
www.fino.com
Fax : +49-97 08-90 94 21
Telefon : +49 9708 909 420
2. Identifikace nebezpečnosti
Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona
Nestanoveno
Zvláštní upozornění na nebezpečí pro člověka a životní prostředí
P?ímý kontakt m?že zp?sobit lehké podrážd?ní o?í a pokožky.
3. Složení/informace o složkách
Chemická charakteristika ( látka )
popis: Polyetylenglykoly (CAS-?. 25322-68-3) ve vodném roztoku a nepatrné p?ím?si: chlorid železitý
(CAS-?. 10025-77-1) chlorid vanaditý (CAS-?. 7718-98-1) chlorid chromitý (CAS-?. 10060-12-5)
Jiné údaje
Žádné další údaje.
4. Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny
Nevyžadují se žádná zvláštní opatření.
Při trvajících potížích vyhledat lékaře.
Při nadychání
Dbát na přívod čerstvého vzduchu.
Při styku s kůží
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo.
Při zasažení očí
Při kontaktu s očima okamžitě otevřenou oční štěrbinu vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou.
Při výskytu potíží nebo stálých potížích vyhledejte očního lékaře.
Při požití
Důkladně vypláchnout ústa vodou.
Nevyvolávat zvracení.
Pokyny pro lékaře
Žádná zvláštní upozornení.
CS
Datum revize : 17.07.2009
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
FINOFRAME ZR Coloring Liquid
Datum vydání : 02.10.2009
FD1813 / FD1814 / FD1815 / FD1816 / FD1817 / FD1818
Strana 2 z 5
5. Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva
Přizpůsobte hašení okolí.
Nevhodná hasiva
Žádné nejsou známy.
Zvláštní nebezpečí
Nestanoveno
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče
Nevyžadují se žádná zvláštní opatření.
Další pokyny
Žádné
6. Opatření v případě náhodného úniku
Preventivní opatření pro ochranu osob
Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.
Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí
Nevyžadují se žádná zvláštní opatření k ochraně životního prostředí.
Doporučené metody čistění a zneškodnění
Zachytit mechanicky.
Materiál zpracovat podle daných předpisů.
Další pokyny
Žádné
7. Zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.
Opatření k ochraně proti požáru a vybuchu
Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření.
Další pokyny
Pouze kvalifikovaným personálem v zubní ordinaci nebo dentální laboratoři.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokyny pro skladování
Požadavky na skladovací prostory a nádoby
skladovací teplota: od °C: 4 do °C: 10
Pokyny ke společnému skladování
Není nutné.
Technická opatření/skladovací podmínky
Zvláštní opatření nejsou nutná.
Třída skladování (VCI) :
---
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
Expoziční limity
Jiné údaje o limitních hodnotách
Doposud nebyly stanoveny národní limitní hodnoty.
CS
Datum revize : 17.07.2009
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
FINOFRAME ZR Coloring Liquid
FD1813 / FD1814 / FD1815 / FD1816 / FD1817 / FD1818
Datum vydání : 02.10.2009
Strana 3 z 5
Omezování expozice
Omezování expozice pracovníků
Zajistit dostatečné větrání.
Hygienická opatření
Pri pracování s chemikáliemi dodržovat obvyklá bezpecnostní opatrení.
Před přestávkou a při ukončení práce umýt ruce.
Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Ochrana dýchacích orgánů
Nenadýchat se par.
Ochrana rukou
Zamezte styku s kůží.
Nosit vhodné ochranné rukavice.
Ochrana očí
Ochranné brýle při opracovávání řezáním.
Ochrana kůže
Ochrana těla: nepotřebný.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Všeobecné informace
Skupenství :
Barva :
Zápach :
kapalný
Gelotvorný.
bez zápachu
Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Metoda
pH :
není neurcena
Informace o změnách fyzikálního stavu
Bod tání/rozmezí bodu tání :
Bod varu/rozmezí bodu varu :
Bod meknutí :
není urceno
není urceno
není urceno
Bod vzplanutí :
není neurcena
Hořlavost
není neurcena
tuhé látky :
Výbušné vlastnosti
I když produktu nehrozí nebezpecí exploze.
Meze vybušnosti - dolní :
Meze vybušnosti - horní :
-----
Tlak par :
Hustota :
Rozpustnost ve vodě :
není neurcena
1 g/cm³
velmi dobře rozpustný.
Dynamická viskozita :
není neurcena
Zkouška na oddělení rozpoušdel
Voda. 100%
Další informace
Bod samozápalu
tuhé látky :
Produkt není samozápalný.
Zápalná teplota :
není neurcena
CS
Datum revize : 17.07.2009
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
FINOFRAME ZR Coloring Liquid
Datum vydání : 02.10.2009
FD1813 / FD1814 / FD1815 / FD1816 / FD1817 / FD1818
Strana 4 z 5
10. Stálost a reaktivita
Podmínky, kterým je třeba zamezit
Nedochází k rozkladu pri doporuceném zpusobu použití.
Materiály, kterým je třeba zamezit
Zádné nebezpečné rekce nejsou známy.
Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou známy žádné nebezpecné produkty pri rozkladu.
Další pokyny
Žádné
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita
Při řádném zacházení není třeba očekávat žádné toxické účinky.
Specifické účinky při pokusech se zvířaty
Nejsou k dispozici žádné údaje.
Podráždění/poleptání
Žádné další údaje.
Senzibilizační účinek
Není znám žádný senzibilizující účinek.
Účinky po opakované nebo déletrvající expozici
Při zacházení s tímto výrobkem nebyly doposud známy škodlivé účinky na lidi.
Jiné údaje ke zkouškám
Žádné
Empirické údaje k účinku na lidech
Nejsou známa žádná další pozorování.
12. Ekologické informace
Ekotoxicita
Při zacházení dle určení nejsou známa a není třeba očekávat žádná ovlivnění životního prostředí.
Mobilita
Údaje ktomuto nejsou kdispozici.
Persistence a rozložitelnost
Není známo žádné zarazení.
Jiné nepříznivé účinky
Nejsou známy žádné účinky.
Jiné údaje
Žádné
13. Pokyny pro odstraňování
Nebezpečí, spojená s odstraňováním látky nebo přípravku
Likvidace podle úředních předpisů.
Způsob likvidace odpadů č zbytky produktu jako odpad
KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÝ ŽIVNOSTENSKÝ, PRŮMYSLOVÝ
200139
ODPAD A ODPAD Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU; Složky z odděleného
sběru (kromě čísla 15 01); Plasty
CS
Datum revize : 17.07.2009
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
FINOFRAME ZR Coloring Liquid
Datum vydání : 02.10.2009
FD1813 / FD1814 / FD1815 / FD1816 / FD1817 / FD1818
Strana 5 z 5
Způsob likvidace odpadů č zbytky produktu jako odpad/nepouzité vyrobky
KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÝ ŽIVNOSTENSKÝ, PRŮMYSLOVÝ
200139
ODPAD A ODPAD Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU; Složky z odděleného
sběru (kromě čísla 15 01); Plasty
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů
Likvidace podle úředních předpisů.
Nekontaminované a zbylé prázdné obaly mohou být opět využity.
14. Informace pro přepravu
Pozemní přeprava (ADR/RID)
UN číslo :
Výstražná tabule
0000
Pojmenování látky pro přepravu
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.
Vnitrozemská lodní přeprava
UN číslo :
0000
Pojmenování látky pro přepravu
Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů.
Přeprava po moři
UN číslo :
0000
Pojmenování látky pro přepravu
Not a hazardous material with respect to these transportation regulations.
Letecká přeprava
Číslo UN/ID :
0000
Pojmenování látky pro přepravu
Not a hazardous material with respect to these transportation regulations.
15. Informace o předpisech
Označení
Složky určující nebezpečí
Nestanoveno
Další pokyny
Produkt nemá povinné označení podle ES-směrnic nebo nemusí mít podle platných národních zákonů
označení.
Informace o předpisech EU
Další pokyny
Žádné další údaje.
Specifická ustanoveni, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí
Třída ohrožení vody (D) :
16. Další informace
Jiné údaje
Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností
výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.
CS
Datum revize : 17.07.2009

Podobné dokumenty

TEST PŘÍRODNÍCH BAREV NA PŘÍRODNÍCH BAREV NA VLASY

TEST PŘÍRODNÍCH BAREV NA PŘÍRODNÍCH BAREV NA VLASY A jaké hlavní nedostatky ÖKO TEST odhalil: - Některé, zejména krémové barvy, obsahovaly extrémně alergizující aromatické aminy, PPD (pfenylendiamin), halogenorganické sloučeniny, sloučeniny umělé p...

Více

Hydraulické kapaliny

Hydraulické kapaliny Oleje typu HM s př ísadami Stroje s kombinací hydraulicproti jevu „stick-slip“ kého systému a mazání kluzného vedení (-30 až +120°C) Oleje typu HM s DD př íHydrostatické pohony s vysosadou (deterký...

Více

Technický list 4200

Technický list 4200 VLASTNOSTI Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vodouředitelný email je nezbytné mít na pamětí, že pracovní teplota nesmí být nižší než 15°C a realtivní vlhkost nesmí převýšovat 80%. Ve dnech s v...

Více