Dnes v listě - Město Soběslav

Transkript

Dnes v listě - Město Soběslav
%
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19
červenec 2010
Kulturní dům města Soběslavi a město Soběslav Vás srdečně zvou na
16. ročník mezinárodního festivalu dechových hudeb KUBEŠOVA
SOBĚSLAV 2010 17. a 18. července na náměstí Republiky.
Podrobný program uvnitř listu.
Zpřístupnění věže
Aeroklub Soběslav opět připravil na
prázdniny otevření věže na náměstí u
kostela sv. Petra a Pavla denně od 9 do
17 hodin.
Po zdolání schodů se zájemcům naskytne zajímavý pohled na město.
Městská knihovna v Soběslavi bude
od 1. července 2010 uzavřena
z důvodu stěhování do nových
prostor soběslavského hradu.
Slavnostní otevření nové knihovny je
plánováno na středu 1. září 2010.
Již v srpnu budou moci čtenáři
vracet vypůjčené knihy.
cena 10,- Kč
Dnes v listě:
Dálnice D3 ............................................ 3
Rekonstrukce náměstí ........................ 3
Výsledky voleb .................................... 3
Výběrové řízení ................................... 4
Kubešova Soběslav 2010 .................... 6
Sochařské sympozium ...................... 20
Program kina .................................... 24
Sport ........................................... 26 - 29
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
10. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 25. května 2010 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města
a Usnesení č. 10/121/2010
Rada města souhlasí s realizací investičních
akcí (komunikace, chodníky, kanalizace, vodovod, ostatní) v Soběslavi v roce 2010 dle
návrhu předloženého místostarostou města p.
Zdeňkem Vránkem.
a Usnesení č. 10/122/2010
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
2 ke smlouvě o úvěru ze dne 10. 12. 2009
uzavřené mezi městem Soběslav a Českou
spořitelnou, a. s., Praha, kterým se řeší čerpání úvěru na předfinancování projektu „Rekreační a relaxační areál Soběslav“ – letní
koupaliště – v souvislosti s přehodnocením
schválených projektů v 5. výzvě ROP Jihozápad, ze které mělo město obdržet dotaci na
uvedený projekt ve výši 23,1 mil. Kč.
a Usnesení č. 10/123/2010
Rada města souhlasí s umístěním markýzy u
restaurace na budově Kulturního domu města
Soběslavi dle předloženého návrhu a stanoviska pracovníků památkové péče.
a Usnesení č. 10/124/2010
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a Jihočeským krajem České Budějovice zastoupeným Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje na uložení vedení NN veřejného osvětlení na mostu evid. č. 135-012
USNESENÍ
11. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 8. června 2010 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města
a Usnesení č. 11/135/2010
Rada města schvaluje výsledek hospodaření
Správy města Soběslavi, s. r. o., za rok 2009
dle zprávy předložené jednatelem SMS, s. r.
o., p. Václavem Pekárkem, doplněné o stanovisko nezávislého auditora ing. Škodové,
Praha.
Výsledek hospodaření SMS, s. r. o., za rok
2009 je kladný ve výši 755.745,08 Kč, přičemž úsek tepelného hospodářství je ztrátový
ve výši 117 tis. Kč.
Rada města schvaluje použití kladného výsledku hospodaření SMS, s. r. o., za rok 2009
ve výši 755.745,08 Kč následujícím způsobem: 37.787,- Kč do rezervního fondu organizace a 717.958,08 Kč na úhradu ztráty
z minulých období.
Rada města schvaluje rozpočet Správy města
Soběslavi, s. r. o., na rok 2010 v předloženém
znění.
a Usnesení č. 11/136/2010
Rada města projednala změnu č. 2 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2010 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.
v Soběslavi. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.
a Usnesení č. 10/125/2010
Rada města projednala žádost p. Petra Přívozníka, Chýnov, o odkoupení části pozemku
parc. č. 1854/1 v k. ú. Klenovice vedle nemovitosti v jeho vlastnictví.
Vzhledem k tomu, že se jedná o část lesního
celku, rada města s odprodejem části uvedeného pozemku nesouhlasí.
a Usnesení č. 10/126/2010
Rada města souhlasí se zakoupením mulčovače a sekačky se sběrným košem k traktoru
VIVID za cenu 110.712,- Kč + DPH Správou
města Soběslavi, s. r. o., z investičních prostředků společnosti.
a Usnesení č. 10/127/2010
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 15.000,- Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2010 na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním komorního festivalu - Setkání s hudbou v Soběslavi 2010, který se uskuteční ve dnech
1. – 11. 7. 2010 v Soběslavi.
a Usnesení č. 10/128/2010
Rada města souhlasí s účastí starosty města a
tajemníka MěÚ na Kulturně společenských
dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov
ve Slovenské republice ve dnech 9. – 11. 6.
2010.
a Usnesení č. 10/129/2010
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Tareka, s. r. o., Tábor, na zajištění organizace
veřejných zakázek „Soběslav – regenerace
panelového sídliště v ulici Družstevní“ a „Inženýrské sítě pro RD na sídlišti Svákov,
a Usnesení č. 11/137/2010
Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o průběhu a výsledcích voleb v Soběslavi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se uskutečnily ve dnech 28. – 29. 5.
2010.
Rada města schvaluje odměnu tajemníkovi
MěÚ ing. Radku Bryllovi za dobré organizační zajištění těchto voleb ve výši dle zápisu
z jednání.
a Usnesení č. 11/138/2010
Rada města projednala návrh dodatku č. 4 ke
zřizovací listině Kulturního domu města Soběslavi předložený vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Věrou
Hanzalovou a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.
a Usnesení č. 11/139/2010
Rada města vydává nařízení č. 1/2010, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov dle § 25 odst. 1
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů.
a Usnesení č. 11/140/2010
Rada města na základě vyhodnocení nabídek
realitní kanceláře Tareka, s. r. o., Tábor, doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej
pozemku parc. č. 1169/2 v k. ú. Soběslav o
2
výměře 1 250 m p. Václavu Nedvědovi (autoškola), Soběslav, za cenu 400,- Kč/m2.
červenec 2010
U Kotelny – Soběslav“ za cenu 24 tis. Kč
+ DPH.
a Usnesení č. 10/130/2010
Rada města souhlasí s umístěním antény a
technologie mikrovlnného spoje na budově
čp. 59/I na náměstí Republiky v Soběslavi
pro Českou spořitelnu, a. s., pobočka Soběslav, která v budově sídlí.
a Usnesení č. 10/131/2010
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci „Chlebov – kanalizace a stabilizační nádrže“, které se
uskutečnilo 24. 5. 2010 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
AQUASERV, a. s., České Budějovice, za
cenu 71.760,- Kč vč. DPH.
a Usnesení č. 10/132/2010
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na výrobu a tisk knihy Pohledy soběslavské – díl druhý v nákladu 2 500 ks, které se
uskutečnilo 25. 5. 2010 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala Tiskárna
Karmášek, České Budějovice, za cenu
383.755,- Kč + DPH.
a Usnesení č. 10/133/2010
Rada města souhlasí s vyřazením nefunkční
výpočetní techniky – monitorů z majetku
města Soběslavi dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ ing. Radkem Bryllem.
a Usnesení č. 10/134/2010
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+1 v čp. 101 na náměstí Republiky
v Soběslavi Marii Nečasové, Soběslav (1.náhradník Jaroslav Pavlát, Soběslav; 2. náhradník Marcela Vejdová, Dírná).
a Usnesení č. 11/141/2010
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a
firmou
ECO-ECONOMIC&Commercial office, s. r.
o., Tábor, na provedení závěrečného auditu
projektu „Záchrana gotického hradu - Soběslav“ za cenu 35 tis. Kč + DPH.
a Usnesení č. 11/142/2010
Rada města souhlasí s uzavřením mandátní
smlouvy mezi městem Soběslav a advokátní
kanceláří Schönherr, s. r. o., Praha, na zastupování města před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s přezkoumáním
úkonů v rámci veřejné zakázky projektu „Společenské centrum Soběslavska“ a „Řešení parku u Společenského centra Soběslavska“.
a Usnesení č. 11/143/2010
Rada města nesouhlasí s realizací MVE Valcha jezu Steiniger včetně přípojky NN
v Soběslavi dle projektové dokumentace zpracované ing. Františkem Sedláčkem, Veselí
nad Lužnicí, v souvislosti s nevyřešeným zásahem stavby do pozemku parc. č. 3937, který je ve vlastnictví města.
a Usnesení č. 11/144/2010
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele „Výměna počítačových serverů na
MěÚ Soběslav“, které se uskuteční 17. 6.
2010 v 12.30 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
pokračování na str. 3
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Jak jsme v Soběslavi volili do Parlamentu ČR
ve dnech 28. a 29. května 2010
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
dokončení ze str. 2
členové:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Ing. Jan Kocourek – informatik MěÚ
Michal Turek – informatik MěÚ
Ing. Ivan Šonka – hlas poradní
a Usnesení č. 11/145/2010
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Regenerace panelového sídliště v Družstevní ulici“, které se
uskutečnilo 8. 6. 2010 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav, za
cenu 7.015.052,40 Kč vč. DPH, na druhém
místě se umístila firma Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, za cenu 7.068.832,- Kč vč. DPH.
a Usnesení č. 11/146/2010
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele základní technické vybavenosti (kanalizace, vodovod, plynovod,
příprava území) pro 23 rodinných domů na
sídlišti Svákov (u kotelny), které se uskutečnilo 8. 6. 2010.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Chališ, s. r. o., Tábor, za cenu 5.345.236,- Kč
vč. DPH, na druhém místě se umístila firma
Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu
5.844.917,- Kč vč. DPH.
a Usnesení č. 11/147/2010
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Úprava rozvodů CZT a kotelny
na sídlišti v Družstevní ulici“, které se uskuteční dne 21. 6. 2010 v 13.00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Zdeněk Vránek – místostarosta města
Kamil Modl – člen ZM, Václav Pekárek –
jednatel SMS, s.r.o., Jiří Weber – OVRR
MěÚ
náhradníci: Mgr. Jaroslav Koldan – člen RM,
Mgr. Petr Lintner – člen RM, Josef Pour –
člen ZM, Ladislav Bleha – člen ZM, Ing.
Dana Hořická – ved. OVRR MěÚ
a Usnesení č. 11/148/2010
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 k pojistné smlouvě č. 52541208-17 uzavřené mezi městem Soběslav a Českou pojišťovnou, a. s., na pojištění majetku města
v roce 2010, kterým se řeší pojištění městského hradu v souvislosti s dokončením realizace projektu „Záchrana gotického hradu –
Soběslav“.
Úřední den notáře
MěÚ II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
první a třetí středa v měsíci,
v červenci tj. 7. a 21. 7. od 13 do 17 h.
Tel. 602 496 375
3
volební okrsek
Soběslav celkem
voličů v seznamu
vydané obálky
platné hlasy
volební účast %
5.899
3.787
3.764
64,20
1. Městský úřad
742
453
449
61,05
2. Kulturní dům
634
422
420
66,56
3. Základní škola
572
380
377
66,43
4. Gymnázium
498
296
292
59,44
5. Moštárna ČZS
510
366
362
71,76
6. Správa města
513
330
329
64,33
7. Internát OU
616
373
373
60,55
8. Škola Chanos
734
467
464
63,62
9. Senior dům
856
583
581
68,11
10. Nedvědice
85
33
33
38,82
11. Chlebov
139
84
84
60,43
Strany s největším počtem hlasů
strany
platné hlasy
hlasy v %
1. ČSSD
893
23,72
2. ODS
845
22,44
3. TOP 09
549
14,58
4. KSČM
522
13,86
5. Věci veřejné
354
9,40
Dálnice D3
V pondělí 7. 6. 2010 se konalo jednání Sdružení pro výstavbu dálnice D3 mimo jiné za přítomnosti zástupců Ministerstva dopravy,
Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic a dodavatele stavby.
Z jednání vyplynulo, že ve výstavbě je most
přes rybník Koberný v Plané nad Lužnicí, most
přes Černovický potok u Sedlečka a most přes
řeku Lužnici u Veselí nad Lužnicí společně
s úsekem dálnice v délce cca 4,5 km. V současné době budou dále zahájeny stavební práce na
zbylé části dálnice D3 v úseku Soběslav-Veselí
nad Lužnicí. Na části stavby Tábor-Soběslav
Rekonstrukce náměstí
Na základě došlých připomínek k zveřejněné
studii konceptu dopravního řešení náměstí a po
širší diskusi rozhodla rada města o pozastavení
komplexní rekonstrukce náměstí Republiky
v Soběslavi.
Většina došlých připomínek v písemné i
ústní formě byla negativní, především k redukci
stávající zeleně, počtu a umístění parkovacích
míst a formě zádlažby. Rada města považuje za
důležité zapojit širší veřejnost do projednávání
rekonstrukce náměstí, dále odborníky, především na městskou zeleň, a získat zkušenosti (pozitivní i negativní) z měst, kde komplexní
rekonstrukce náměstí byla realizována. Do doby
přípravy dalších variantních návrhů komplexní
rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi
budou řešena dílčí problémová místa související
s odstraňováním bariér, způsobem parkování,
úpravou zeleně a náhradou materiálů, které jsou
na konci své životnosti.
Více na www.volby.cz
jsou zahájeny pouze přípravné práce a vlastní
stavba zatím zahájena nebyla, neboť není dokončeno majetkoprávní vypořádání pozemků a
není vydáno stavební povolení. Celá stavba
v úseku Tábor-Soběslav-Veselí nad Lužnicí nebude dle sdělení dodavatele stavby firmy Strabag, a. s., dokončena v plánovaném termínu,
kterým byl červen r. 2011. Pokud se podaří majetkoprávně vypořádat úsek dálnice D3 0307A
Tábor-Soběslav v letošním roce, je předpoklad
dokončení dálnice D3 v okrese Tábor na přelomu let 2013-2014. S financováním stavby není
problém, neboť finanční prostředky na její realizaci jsou ve Státním fondu dopravní infrastruktury rezervovány.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Další varianty rekonstrukce bychom rádi
předložili na jaře příštího roku.
Děkuji všem, kteří se do diskuse o rekonstrukci náměstí zapojili.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
UPOZORNĚNÍ
Podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu osobní a nákladní, na něž se vztahuje prokázání finanční způsobilosti, jsou
povinni nejpozději do 31.7.2010 prokázat trvání
finanční způsobilosti podle §4a zákona o silniční dopravě příslušnému dopravnímu úřadu tj.
Krajský úřad – Jihočeský kraj - odbor dopravy a
silničního hospodářství oddělení silniční dopravy v Českých Budějovicích.
Finanční způsobilost je možno prokazovat
již nyní a v zájmu spolupráce mezi živnostenským úřadem a podnikatelem žádáme o současné poskytnutí kopie dokladu našemu úřadu.
Živnostenský úřad Soběslav
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kdy, kam a proč za notářem
Ze strany Městského úřadu Soběslav se podařilo zajistit pro obyvatele našeho města přítomnost notáře JUDr. Stanislava Hrocha.
Vždy první a třetí středu v měsíci od 13.00 hodin do 17.00 hodin má v budově číslo 59, ve
2. poschodí na náměstí Republiky své úřední
hodiny. Z předchozích čísel Hlásky už víme,
jak sepsat smlouvy při převodech nemovitostí,
co znamená notářská úschova, zástavní smlouva, co je nutné při sepsání závěti či jak vyřešit
majetkové smlouvy manželů.
(dokončení)
Je výčet úkonů úplný nebo mohou občané od
notáře očekávat ještě další služby?
Určitě nemůžeme zapomenout na možnost
ověřování a osvědčování. Notáři provádějí
ověření pravosti podpisu (legalizaci) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem
(vidimaci). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován,
neboť notář ověřuje její totožnost, listinu k ověření shody s originálem může přeložit kdokoliv,
aniž by se zjišťovala jeho totožnost.
Rovněž pro založení společnosti s ručením
omezeným nebo akciové společnosti je podle
zákona vyžadována forma notářského zápisu.
Notář zakladatelské dokumenty těchto společností vyhotovuje tak, aby byly v souladu se zákonem a s představami a potřebami zakladatelů
společností. Notář také notářským zápisem
osvědčuje rozhodnutí valných hromad společ-
ností s ručením omezeným při změně společenské smlouvy, udělení souhlasu s rozdělením a
převodem obchodních podílů, zvyšování a snižování základního kapitálu, rozhodnutí valných
hromad akciových společností, osvědčování
rozhodování představenstva akciové společnosti, dohody společníků o změně společenské
smlouvy, schvalování smluv, na jejichž základě
dochází k převodu podniku nebo jeho části a
další.
Forma notářského zápisu je také předepsána
při založení družstva i při rozhodnutí o změně
stanov družstva nebo o jeho zrušení. Notáři ze
zákona také osvědčují průběh první schůze
shromáždění společenství vlastníků bytových a
nebytových jednotek. V průběhu schůze se volí
orgány společenství a schvalují se stanovy.
V neposlední řadě notáři na žádost vyhotovují následující výpisy z informačního systému veřejné správy:
· Výpisy z katastru nemovitostí
· Výpisy z obchodního rejstříku
· Výpisy z evidence Rejstříku trestů
· Výpisy ze živnostenského rejstříku
· Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
· Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
· Výpisy z insolvenčního rejstříku
S JUDr. Hrochem připravila J. Kocourková
Vítání nových
občánků
Další slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní
síni městského úřadu ve
čtvrtek 3. června. Za doprovodu žáků a učitelů
Základní umělecké školy
v Soběslavi bylo slavnostně uvítáno do života
deset dětí, z toho šest holčiček a čtyři chlapečci.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto -jk-
Důležité upozornění
řidičům!
Řidičské průkazy vydané od 01.01.1994
do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12.2010.
V rámci 2. vlny výměny řidičských průkazů
zbývá do 31.12.2010 vyměnit 1563 řidičských
průkazů osob místně příslušných k Městskému
úřadu Soběslav.
Žádáme řidiče, kteří si doposud nevyměnili
řidičský průkaz, aby to v jejich zájmu učinili v
co nejbližší době, neboť se očekává ke konci
roku 2010 zvýšený zájem o výměnu řidičských
průkazů podléhajících povinné výměně, tj. platných do 31.12.2010. Je zde předpoklad, že se
čekací doba na podání žádosti i na následné
vyzvednutí ŘP znatelně prodlouží.
Při samotné výměně ŘP je nutno žadatelem předložit následující:
· platný doklad totožnosti (OP nebo cestovní
pas)
· řidičský průkaz (ke kontrole)
· 1 x průkaz. fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5
cm (odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti)
Za výměnu řidičského průkazu z důvodu povinné výměny se nevybírá žádný správní poplatek.
červenec 2010
Město Soběslav vypisuje
výběrové řízení na místo
ředitele Správy města
Soběslavi, spol. s r. o.
Požadavky:
a) středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání,
b) minimálně desetileté zkušenosti s vedením kolektivu,
c) organizační schopnosti,
d) doložení ověřené kopie nejvyššího dosaženého vzdělání,
e) doložení výpisu z rejstříku trestů ne starší
3 měsíců.
Přihlášky se stručným životopisem a přílohami je možné zasílat do 31. 7. 2010 na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky
59/I, 392 01 Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ
ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu:
od 1. 10. 2010
Ing. Radek Bryll
tajemník Městského úřadu v Soběslavi
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Antonín Černý
Sandra Janovská
Hana Nováková
Filip Vašta
Čeněk Viturka
Vendula Kalabová
Gabriel Měchura
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Vítězslav Hoffmann
Karel Landstein
Miroslav Novák
Růžena Alexíková
Marie Nováková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Adresa:
MěÚ Soběslav, ODVV – registr řidičů
nám. Republiky 55/I., Soběslav
3. patro, č. dveří: 304
(v budově Městské policie)
tel. č.: 381 508 186/184
úřední hodiny:
pondělí
7.00 – 11.00 11.30 – 16.30
středa
7.00 – 11.00 12.00 – 17.00
pátek
7.00 – 11.00
za MěÚ Soběslav – ODVV registr řidičů
H. Pavlíková, P. Dubská
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
5
Rozbory vody z městských studní – odběr květen 2010
Město Soběslav nechalo letos opět provést
rozbory vody ve vytipovaných městských studních, které jsou z hlediska odběru vody soběslavskými občany nejnavštěvovanější. Odběr byl
proveden na začátku letní sezony také proto,
abychom si mohli při svých dovolenkových
procházkách přírodou bez obav vybrat tu studánku k napití, kde neriskujeme žádné následné
problémy.
Počet sledovaných studní byl zhruba stejný,
jako v ostatních létech. Upuštěno bylo od sledování kvality vody ve studni „U gymnázia“, neboť v minulém roce byla pumpa opakovaně
(nemalými náklady) zprovozněna, což působí
jako magnet na nenechavost některých našich
spoluobčanů a ruční pumpa je opět „stržená“.
Pro příště bude již vyřazena ze sledování. Apeluji na občany v předmětné lokalitě, aby v případě, že mají enormní zájem na zprovoznění této
pumpy, kontaktovali město Soběslav a budoucnost tohoto zdroje vody by mohla být znovu
přehodnocena. Je třeba mít ovšem na zřeteli, že
tato „sisyfovská“ práce (opakované zprovozňování ručních pump poškozených nenechavci)
stojí naši společnou kasu spoustu peněz, které
by mohly být využity jinde a účelněji.
Větrnou smrští před několika lety, která
velmi citelně zasáhla Svákovský les, byla dřevěná stříška nad studánkou „U Kaple“ zcela
zdemolovaná padlým stromem. V průběhu rozsáhlých obnovovacích prací však byla nahrazena novou, a tak můžeme k našemu oblíbenému
prameni jít již zcela bez problémů od bývalého
kempu Kavalier nebo po nově vybudované lesní cestě.
Poprvé od zmíněné větrné smršti je opět
funkční pramen dole „U Kavalieru“. A opět se
musím vrátit k nesmyslnému chování některých
lidí. Je těžko vysvětlitelné, proč byl masivní betonový poklop na studni odsunut tak, aby do
vody padalo lupení a nečistoty. Již před několika lety byl půlený betonový poklop z důvodu
eliminace tohoto nebezpečí stažen ocelovou
páskou – ovšem jak vidno, i to bylo málo.
I v letošním roce bylo využito služby Zdravotního ústavu Plzeň – pracoviště České Budějovice, kterým byly provedeny tzv. “orientační
rozbory”, a to v rozsahu: pH, amonné ionty, bar-
Výsledky zkoušení - chemické vyšetření
UKAZATEL
1.
2.
3.
4.
5.
Vyhl.
č.252/2004Sb.
ve znění platných
předpisů
pH
7.1
7,1
6,7
5,7
6
6.5-9,5
b 0,05
b 0,05
b 0,05
b 0,05
b 0,05
max. 0,5
Amonné ionty mg/l
2 2
2
2
2
max. 20
2,4
2,5
3
1,5
2,2
max. 5,0
19
40
11
8
10
max. 50
Dusitany mg/l
b 0,050
b 0,050
b 0,050
b 0,050
b 0,050
max. 0,50
Chloridy mg/l
9
14
120!
540!
5
max. 100
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
přijatelný
Vápník, hořčík (tvrdost vody) mmol/l
2,5
2,4
2,6
0,9!
1,4!
2,0 – 3,5
Zákal
1.3 2.0
3,8
0.80
0,7
max. 5
0,07
0,03
0,08
b 0,020
b 0,020
max. 0,2
Barva mg/l Pt
TOC
mg/l
Dusičnany mg/l
pach
ZF(n)
Železo mg/l
Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření
Ukazatel
1.
2.
3.
4.
5.
Vyhl. č.
252/2004Sb.
enterokoky
0
0
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli
poč. kolonií při 22 C
2,8x10
0
0
5!
2
5,5x10
1. studna u autoservisu Váca
3. studna na sídlišti Míru /u školky/
5. pramenní vývěr U Kavalieru
2
5x10
2
5
2,45x10
0
2
2x10
2
2. studna na sídlišti Svákov
4. studna u kaple na Svákově
Pro vysvětlení jednotlivých ukazatelů mikrobiologického rozboru:
1) Escherichia coli: představuje hlavní indikátor fekálního znečištění, její původ je výlučně ze
střevního traktu lidí nebo zvířat. Její nález znamená, že voda přišla do styku s výkaly či zbytky
živočichů.
2) Enterokoky: představují doprovodný indikátor fekální kontaminace vody, signalizující čerstvé znečištění. Mohou ale pocházet i z jiných nefekálních zdrojů (tlející materiál apod.)
Originál rozborů s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav - vodní hospodářství (Ing. Židová).
va, TOC, dusičnany, dusitany, chloridy, pach,
suma vápník a hořčík (tvrdost), zákal, železo,
enterokoky, Escherichia Coli, počty kolonií při
22°C.
Hodnocení vzorků bylo provedeno srovnáním zjištěných hodnot jednotlivých ukazatelů
kvality vody s limitními hodnotami uvedenými
ve vyhlášce MZ ČR č. 252 v platném znění.
Tam, kde byla limitní hodnota překročena (či
nebylo limitní hodnoty dosaženo), je výsledek
zvýrazněn.Ve vedlejším sloupci jsou pak limitní hodnoty konkrétně uvedeny.
Stručné posouzení městských studní:
1. Studna u autoservisu Váca - voda přijatelného chemického složení, ale zdravotně závadná z důvodu fekální kontaminace. Pokles
obsahu chloridů oproti minulému roku.
2. Studna na sídlišti Svákov (za panelákem
714/III) - voda přijatelného chemického složení, mírné zvýšení dusičnanů vzhledem
k předchozím rokům, bez fekální kontaminace. Běžné bakteriální znečištění na hranici limitu. Vzhledem k výkyvům mikrobiální
kontaminace se nedoporučuje k pití.
3. Studna u MŠ Duha - voda přijatelného chemického složení, mírný nárůst chloridů, mikrobiální kontaminace na hranici limitu.
4. Pramen pod Svákovem „U Kavaliéru“ –
voda přijatelného chemického složení, spíše
„měkká“, tj. s nízkým obsahem vápníku a
hořčíku. Bez fekálního znečištění, běžné
bakteriální znečištění v mezích normy. Relativně nejkvalitnější voda ve srovnání s ostatními studnami.
5. Studánka u „Svákovské kaple“ - velmi
„měkká“ voda s nízkým pH (typické pro agresivní vodu s korozivními účinky), voda má
nízký obsah organických a dusíkatých látek a
je bez mikrobiální kontaminace. Překvapivě
abnormální množství chloridů (i ve srovnání
s předchozími roky). Chloridy v této koncentraci se nacházejí obvykle v zimním období
v nezabezpečených studnách u silnic, které se
ošetřují posypovými materiály. V lese v časném létě jev zcela neobvyklý. Dále mohou
chloridy pocházet z moči (což by se projevilo
i v dalších chemických ukazatelích, a to nebylo) a ze skladování různých materiálů
v okolí, z odpadů z domácností apod.
Ve srovnání s předchozími roky mají prakticky všechny studny lepší chemické složení
vody a i nižší bakteriální kontaminaci.
Pro pramen u Svákovské kaple bylo doporučeno v ukazateli „chloridy“ provést s odstupem
několika týdnů novou analýzu.
O výsledku nové analýzy budeme čtenáře
Hlásky informovat v některém dalším čísle tohoto měsíčníku.
Pro informovanost občanů města Soběslav
uvádím provedené rozbory u sledovaných městských studní a porovnání jejich kvality s Vyhláškou MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví požadavky na pitnou vodu.
Ing. Marie Židová
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
K U B E Š O V A
červenec 2010
S O B Ě S L A V
2 0 1 0
Pozvánka do Galerie
v kostele sv. Marka
· V pátek 25. června 2010 byla zahájena výstava
„Ivana Kotýnková – obrazy“.
Výstava potrvá do neděle 18. července.
Galerie je otevřena denně
mimo pondělí 10-12 a 13-17 hod.
Výběr námětů jejích obrazů je ovlivněn návraty do
rodného kraje, ale i cestami po zahraničí, vzpomínkami na zajímavá místa a milá setkání. V jejích obrazech
se hojně objevují krajinné a figurální motivy a květinová zátiší. Díla vyjadřují pocitové momenty životních
situací. To, že Ivana Kotýnková je optimisticky naladěným člověkem, odrážejí nejen náměty, ale i pestrá
barevnost jejích obrazů. Vyzařují dobrou náladu, pohodu, snivost a romantičnost.
· V sobotu 24. července 2010 bude ve 14 hod. zahájena vernisáž výstavy „Pavel Jarkovský a Marie Jarkovská – porcelán, textil“.
Výstava potrvá do neděle 15. srpna 2010.
Keramik P. Jarkovský se věnuje volné tvorbě a
designu z kameniny a porcelánu. Současně působí
jako vedoucí katedry Designu keramiky na Fakultě
užitého designu University J. E. Purkyně v Ústí n. L.
M. Jarkovská je textilní výtvarnicí.
Zveme Vás na vernisáž výstavy, která se uskuteční
24. 7., výjimečně v sobotu ve 14 hodin.
Ak. soch. Václav Hrůza, kurátor výstav
červenec 2010
á
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
RC Sobík o. s. pořádalo ve spolupráci
s Kulturním domem v Soběslavi 27. 5. 2010
Dětský den.
Děti i jejich mamky přijel z Českých Budějovic pobavit klaun Hugo. Dopoledne proběhlo
ve znamení písniček, foukání balonků a dalších
soutěží, za které byly sladké odměny. Akce se
vydařila, všem zúčastněným se moc líbila a už
teď se těší na příští rok.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
akce podíleli, zejména chci poděkovat členkám
RC Sobík pí Dvořákové, Fialové, Kutilové, pí
Petrů za občerstvení. A velké díky za kulturní
dům J. Palasové.
Hamajová Ivana
RC Sobík o. s. by se s koncem školního roku
chtělo rozloučit s dětmi, které opouštějí naše
řady a po prázdninách nastupují do školky. Přejeme, ať se jim ve školce moc líbí a najdou tam
spoustu nových kamarádů. I nadále vás budeme
rádi vídat při našich pořádaných akcí a kroužcích.
Závěrem tímto zveme všechny nové zájemce o členství v rodičovském centru Sobík o. s.:
„ZAVÍTEJTE MEZI NÁS“.
Kde: Kulturní dům Soběslav
Kdy: Od září každý čtvrtek od 9,00 hodin.
Romana Dvořáková
Ivana Hamajová
Stěhování knihovny
Stěhování současné knihovny je opravdu jedinečná akce, vždyť budeme přenášet a převážet
více než 27 000 dokumentů. Do historie Soběslavi se zapíše právě tím, že při ní pomáhalo
mnoho dobrovolníků a příznivců knihovny.
Všem moc a moc děkujeme!
-af-
Už v červnu jsme pomalu začali připravovat
stěhování knihovny do nových prostor soběslavského hradu. Vyhlásili jsme akci Čtenáři
knihovně – čtenáři sobě, která spočívá v pomoci přenést knihy na nové místo jejich vypůjčením. Čtenáři vzali pomoc své knihovně
opravdu vážně a celý červen nás opakovaně
navštěvovali a půjčovali si knihy. Nebyli to
však jenom naši čtenáři. Někteří zájemci se
dokonce do knihovny přišli zaregistrovat,
aby mohli pomoci.
Musíme říci, že nás tento zájem příjemně
potěšil. Kolegyně z jiných knihoven nás od
nápadu rozpůjčovat knihovnu odrazovaly
s tím, že lidé nebudou ochotni pomoci. To
ale neznají Soběslaváky! Velmi si ochoty
každého vážíme. Mnozí lidé se nabízejí i
s pomocí při stěhování, jsou připraveni převážet knihy vlastním autem, balit, zařazovat.
Máme již seznam ochotných lidí, takže bude
určitě na koho se v případě potřeby obrátit. Autor myšlenky rozpůjčovat knihovnu Vlad. Dolejš
7
Taneční kurzy 2010
Taneční kurzy povedou opět manželé
Alena a Jaroslav Bolkovi.
Začínáme v sobotu 11. září
od 18 hodin.
Kurzovné je opět stejné jako loni (a předloni)
- 1 200 Kč (10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod.
tj. celkem 12 sobot ! )
Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD
pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete
zaplatit i na účet KD Soběslav č.
19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
Momentálně chybí chlapci, a proto zatím nepřihlašujeme další děvčata !
Info: KD tel.: 381 524 261
e-mail: [email protected]
Čtenáři vzali pomoc své knihovně opravdu vážně
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
M A T E Ř S K É
Š K O L Y
MŠ DUHA
Den dětí
První červnový den přicházely děti do naší duhové školičky plné očekávání. Obloha byla sice smutná, občas i uplakaná, ale o to radostněji a
veseleji je ve třídách vítaly jejich paní učitelky. Vždyť všechny děti na celém světě slaví svůj svátek – Mezinárodní den dětí. Stoly ve všech barevných třídách byly slavnostně prostřeny a k svačince děti dostaly pestrý
obložený talíř. Byly jak na pohádkové hostině. Z klidné svačinky je vyrušil zvuk sirén, který všechny lákal na zahradu školky. Hasiči pod vedením
pana Širokého přijeli s červenou cisternou v plné parádě. Celé auto bylo
dětem k dispozici i s odborným výkladem. Některé děti dokonce měly to
štěstí, že mohly ,,hasit“ s opravdovou hadicí a proudnicí. A protože máme
zahradu dost velikou, vraty od silnice vjela záchranná zdravotní služba
Tábor se svým žlutým autem se spoustou světel a blikaček a bílé auto
městské policie. Záchranáři nechali prozkoumat své auto všem zájemcům, viděli jsme i lehátko, na kterém převáží zraněné a nemocné. A Mir.
Drs z Městské policie zase vyložil z auta spoustu zajímavých pomůcek.
Od klece pro zvířata až po obušek a pouta. Děti vše sledovaly s velkým
zájmem, pan Drs byl velice sdílný a ochotný. Přesto, že tento sváteční den
byla naše škola naplněna téměř všemi duháčky, velmi vhodně naplánovaná organizace umožnila všem dětem se svými učitelkami dostatek prostoru na zhlédnutí všech atraktivních stanovišť. Nechyběl ani psovod Milan
Mráz se svým cvičeným vlčákem, ukázkou z jeho výcviku a chytání zloděje. Pes byl velice disciplinovaný a trpělivý, a tak mohl pan Mráz i odpovídat na zvídavé otázky dětí. Při střídání se na různých stanovištích zbyl
čas na soutěžení a sportování na zahradě. Tečkou celého zábavného dopoledne bylo velice milé vystoupení hudební skupiny ,,Veselé vrásky“ ze
Senior domu s pečovatelskou službou ze Soběslavi. Důchodci pod vedením pana Panského zazpívali při kytaře několik známých písní, které jsme
si společně i s dětmi zanotovali. Překvapil nás i ředitel PhDr. J. Linhart
svou návštěvou i sólovým zpěvem. Tímto chceme všem zúčastněným
V
červenec 2010
S O B Ě S L A V I
moc poděkovat za jejich ochotu a vstřícnost, i když pochvalou jim jistě
byly rozzářené oči všech dětí z MŠ DUHA. A co by to bylo za dětskou oslavu bez dárků? Všechny děti byly obdarovány sladkou odměnou a malou
pozorností. A na to vše nám přispěly rodiny některých našich dětiček.
Velký dík patří rodině Příplatů, Čechurů a Pěčků. Příjemné dopoledne
umocnil i dobrý oběd od našich paní kuchařek. Ještě jednou děkujeme
všem, kdo se na této oslavě podílel a umožnil dětem spatřit věci i
okamžiky, které nepřináší každý den. Děti byly ukázněné, zvídavé a
vděčné a to bylo zase pro nás, učitelky MŠ DUHA, to pravé poděkování.
Pohádkový týden
Dětství – to je čas pohádek. A tak nás v posledním tématu našich třídních programů ve všech třídách prováděl čaroděj, který vyčarovával jednu pohádku za druhou. V předškolních třídách zeleňáčků a hnědáčků – to
jsou ti nejstarší – čekal i pohádkový výlet. Vyrazili autobusem do obce
Višňová, kde zblízka poznávali, která zvířátka měla na starost Popelka,
než se odstěhovala z chalupy na zámek. S mírným odstupem jsme pozorovali krávy, kozy a včely, pohladili jsme si koně, malé králíčky, pochovali
morčata. Pejsek nám předvedl výcvik, kočička prchla před veselým davem. Opravář a traktoristé se nelekli, naopak nám dovolili prohlédnout si
obrovskou řezačku na trávu i uvnitř kabiny. Kombajn i balíkovač děti také
zaujaly. Uprostřed vsi jsme měli perfektní zázemí na odpočinek i občerstvení. Obrovský altán a vzrostlé stromy okolo nám poskytly příjemný
stín. Součástí altánu byl rošt, který jsme využili k opečení uzeniny a z kohoutku jsme doplňovali vodu do vypitých lahviček. V místním hostinci
jsme využili toalety, ale hlavní překvapení bylo v sále. Kdysi totiž Višňovou projížděla Popelka už coby princezna. Občerstvila se, převlékla a
místním milým obyvatelům zde zanechala na památku své plesové
šaty … Když je děti uviděly, dočista oněměly! Potom nás autobus zavezl
do Dírné, kde se prý Popelka na zámku vdávala za prince. A proč si takovou královskou svatbu nevyzkoušet? Zájemce o roli ženicha nevěsty jsme
měli v mžiku, své „ANO“ řekli jasně a nebojácně, s prvním manželským
políbením byl trochu problém … Však se ještě hodně musíme učit …
Cesta do Soběslavi utekla rychle, ve školce nás už očekávaly naše paní
kuchařky. Rumcajsův guláš byl vynikající, Mančin bylinkový nápoj nám
také chutnal. Po večeři uspořádaly děti ze zelené třídy divadlo s představením „O hloupé myšce“. A pak jsme se už jeden po druhém střídali
v čvachtání ve sprše. Proč? Protože jsme trávili pohádkovou noc ve školce. Po pohádce se děti uložily na svá lehátka, do náručí popadly plyšové
mazlíčky z domova a za chvíli už nevěděly o světě. V mžiku bylo ráno a to
bylo radosti nad dárečkem, který se objevil u každého nocležníka! Také si
domů odpoledne nesli pochvalný diplom za statečnost. Pohádková noc
byla minulostí, ale v pondělí nás čekal další výlet do táborského divadla
Oskara Nedbala, a to na pohádku Popelka. Jeli jsme na ni opět autobusem.
Počasí nám přálo, divadelní soubor Pohádka z Prahy předvedl skvělý herecký i pěvecký výkon.
pokračování na str. 9
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
M A T E Ř S K É
Š K O L Y
V
9
S O B Ě S L A V I
Rozloučení s mateřskou školou
Přišel čas a my se musíme loučit s dětmi, které odcházejí po prázdninách do základní školy.
Zdá se, že to bylo včera, kdy začali ti malí
broučci chodit nejdřív do modré, pak do oranžové a nakonec do hnědé nebo zelené třídy. Někdo
možná některou třídu přeskočil nebo proplul
malou žlutou třídičkou, ale uteklo to strašně
rychle, najednou máme strach, že nás někteří
přerostou. Pro tyto děti a jejich rodiče jsme připravili slavnostní rozloučení ve Společenském
centru města Soběslavi – kině. V úvodu dětem
zahrál houslový soubor Zájmové umělecké školy Soběslav pod vedením paní učitelky Vaňkové. Tímto paní učitelce a nadaným dětem velice
děkujeme za zpestření programu, byl to i pro nás
ostatní diváky příjemný zážitek. Mezi pár písniček jsme vložili to nejdůležitější – představování budoucích školáků, předávání dárků a šerp a
to vše doplnilo promítání fotografií z minulých
let. Děkujeme všem rodičům za důvěru a za
dobrou spolupráci. Společně jsme se snažili
v dětech probouzet a prohlubovat to dobré, vedli
jsme je k tomu, aby byly samostatné a přitom
uměly spolupracovat. Aby se dokázaly přizpůsobit, ale zároveň se uměly prosadit. Dlouhá
MŠ Nerudova
Putování za zvířátky
„Máme rádi zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou
srst“……, tak zní část známé písně, kterou všichni určitě dobře známe.
My s dětmi v naší mateřské škole jsme si zvířátek opravdu užili. Vždyť
měsíc květen a červen nám poslal konečně trochu sluníčka a dal nám impuls k novým putováním do blízkého i dalekého okolí Soběslavi.
Děti z I. a II. třídy se vypravily na zajímavý výlet do Vesců, kde obdivovaly krásné pštrosy a jiná zvířata (podrobněji v dalším textu).
Na další prohlídku ptáků a zvířátek jsme nemuseli chodit daleko, jen
kousek od naší školičky. Malou zoologickou zahradu, jak pravily děti,
vlastní manželé Jindovi, kteří nás pozvali na návštěvu. Opravdu se bylo
na co dívat. Paní Jindová nás provedla malým královstvím jejich krásné
zahrady, kde bylo možné vidět želvy, ryby, kačenky, holuby, veverky, bažanty, králíky, perličky, andulky a krásně barevné papoušky, až oči přecházely. Dětem se do školky vůbec nechtělo a na závěr si mohly pohladit
želvičku, králíčky a morčata.
Je vidět, že zvířátka a ptáčci zde mají opravdový domov a je zde o ně
vzorně postaráno.
MŠ Nerudova děkuje paní Jindové za odborný výklad.
cesta končí. Nechce se nám je do světa vypustit,
ale to je naše poslání. Doufáme, že na naši
mateřskou školu budou děti vzpomínat
v dobrém a budou občas chodit na návštěvu
s úsměvem a větou: ,,Tady to bylo nejlepší!“
Pracovnice MŠ DUHA
Pro předškoláky a děti ze III. třídy vedení mateřské školy připravilo
výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Sluníčko ráno rozehnalo všechny
mraky a my jsme s veselou nastupovali do autobusů.
„Mami, mami, vem mě do ZOO, nebudu už nikdy zlobit johoho“, veselá písnička, kterou zpívaly děti, nás provázela celou cestu.
Všichni jsme obdivovali velké medvědy, klokany, vodní ptactvo i
nové terárium, kde na nás vykukovali malí i velcí hadi, až se dětem tajil
dech. Za zmínku stojí i krásní papoušci, dravci, poníci, daňci a lamy. Nejvíce se dětem líbila vydra říční, která se předvedla pod vodou jako velká
tanečnice. To je malý výčet zvířátek v zoologické zahradě, které zaujaly
naše nejmenší.
Jak se dětem na výletě líbilo? Zážitků bylo mnoho a určitě je doma předaly svým rodičům. Druhý den po výletě děti kreslily, malovaly a bylo se
opravdu na co dívat. Obrázky zvířátek byly nádherné.
„Hurá výlet“
Návštěva Policie ČR
Devátý červen znamenal pro naše děti přivítat velmi zajímavou návštěvu. Již příjezd policejního auta u nich budil velký respekt. Zajímavý
program, který si policisté připravili, měl dvě části. V první polovině jsme
obdivovali ukázku psovodů. Policisté z Tábora dětem na naší školní zahradě předvedli, co všechno jejich pejskové umí a jak vzorně poslouchají.
Aportovat, zadržet pachatele nebo „vyštěkat zloděje“, bylo pro policejní
psy hračkou. Vždyť děti je za vynikající výkon odměnily potleskem. Druhou částí programu nás provázel podpraporčík Lukáš Veselý z policejního oddělení v Soběslavi. Velmi zajímavě vyprávěl o práci policistů. Děti
pokračování na str. 10
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
M A T E Ř S K É
Š K O L Y
V
červenec 2010
S O B Ě S L A V I
pokračování ze str. 9
si tak mohly vyzkoušet neprůstřelnou a reflexní
vestu, prohlédnout pouta, obušek a pistol, která
nejvíce zajímala naše kluky.
Prohlídka policejního auta uchvátila snad
všechny děti. Vždyť sednout si za volant a stát se
na chvíli „malým policistou“ bylo přání snad
každého.
Vedení MŠ Nerudova děkuje Policii ČR
podpraporčíkům z Tábora, A.Svatkovi, L.Rysovi, V.Vignerovi a podpraporčíku L.Veselému
ze Soběslavi za zajímavý program, který připravili pro naše děti.
Stužkování
Slavnostní stužkování se konalo v Galerii
v kostele sv. Marka v pondělí 14. června. Šerpu
a tričko, které si děti samy nakreslily, předával
spolu s ředitelkou MŠ Nerudova Ivanou Bártovou místostarosta Zdeněk Vránek. Celou akci
doprovázelo hudební vystoupení dětí ze ZUŠ
pod vedením Ivy Hovorkové. 44 předškoláků se
tak slavnostně rozloučilo s mateřskou školou.
V září se z nich stanou opravdoví školáci. Ať je
pro všechny vstup do nové životní etapy šťastný!
-jk-
ß
Dětský den
v MŠ Nerudova
Jako každý rok, tak i letos jsme se sešli na
zahradě mateřské školy, abychom společně
s dětmi oslavili jejich svátek – Den dětí. Tentokrát se vše konalo ve čtvrtek 27. května.
Oslava začala vystoupením dětí z hudebního
kroužku. Pod vedením paní učitelky Vackové
předvedli kluci a holčičky pásmo písniček a tanečků, které sami doprovázeli na různé hudební
nástroje.
Poté následovalo pro všechny velké překvapení – přišel mezi nás veselý klaun Hugo. Jeho
legrácky, hry, soutěže a taneční kreace rozveselily snad každou dětskou tvářičku.
I přes nepřízeň počasí se toto odpoledne vydařilo a naši nejmenší odcházeli domů plni zážitků, ale i se spoustou dárečků.
Ráda bych proto za všechny zúčastněné poděkovala kolektivu MŠ Nerudova za přípravu a
organizaci celé akce a také rodičům, kteří přispěli sponzorskými dary.
Naděžda Vančatová
Jak se chytá pštros?
Děti a učitelky z 1. a 2. třídy MŠ Nerudova
s batůžky se svačinou na zádech připraveny k odjezdu. Co to jede, co to jede? Autobus. „Děti nasedáme, jedeme na výlet!“
Autobus nás jedno květnové dopoledne
vyvezl nedaleko Soběslavi do obce Vesce
na malou farmu pana Hňupa.
Co nás čekalo? Zvířátka. Hlídací pes –
pyrenejský mastin – krásný chundelatý veselý hafan. Malé černé kozy kamerunské
s kůzlátkem, černé ovce quessantské s jehňátkem. Hlavně pak několik pštrosů emu.
A k tomu zajímavé vyprávění majitele
pana Hňupa. I s jeho zážitky spojené s chovem pštrosů emu. Čím se živí, jak se jim u
nás v Čechách žije, jak je to s vajíčky?
Pštros emu je nelétavý pták, původně žijící
v Austrálii. Je to všežravec. Na hnízdě
s vajíčky sedí samec až 50 dní. Emu jsou
otužilí a rádi se koupou. A jak se chytá pštros
emu, který se rozhodne, že uteče z ohrady a na
svých silných nohách se vydá poznávat krásy ji-
hočeské krajiny? To se pak musí pan Hňup vydat autem, pěšky, pátrat a pátrat a pátrat. A když
ho konečně objeví, musí na něj nasednout, aby
mu zase neutekl a počkat, až mu ho
pomocníci přijedou pomoci naložit a
odvézt zpátky do ohrady.
Všechna zvířátka jsme si prohlédli pěkně zblízka a malé kůzlátko jsme si také pohladili. Po prohlídce farmy všem dětem
vyhládlo. Svačinka ukrytá v batůžkách
zmizela v bříškách výletníků. Autobus nás
odvezl zpět do naší školky. Na památku
jsme si z výletu přivezli hebká pštrosí peříčka a krásné zelené pštrosí vajíčko. Jasně,
že prázdné, přece se ve školce nemůžeme
starat o pštrosí mládě. To necháme na
panu Hňupovi. Děkujeme mu za možnost
návštěvy a budeme se těšit zase někdy
příště. Rádi se přijedeme podívat na jeho
zvířátka.
EK
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Safety on tour
11
à
Bezpečnostní olympiáda
v Rakousku
Jihočeská Silva Nortika
v zastoupení s Mgr. Pavlem
Hložkem připravila na 28.
května pro žáky čtvrtých tříd E. Beneše bezpečnostní olympiádu v rakouském Schremsu.
Po slavnostním nástupu 14 tříd v odlišných
barvách triček čekaly na děti úkoly teoretické i
praktické. Otázky byly zaměřeny na civilní
ochranu, bezpečnost železniční dopravy, znalost důležitých telefonních čísel, poskytování
první pomoci a vědomosti o ČR. V praktické
části děti předvedly např. bezpečnou jízdu na
kole s košíkem, který byl naplněn pingpongovými míčky. Dalším úkolem bylo sestavení varovného symbolu lebky z 9 velkých krychlí.
Zručnost, sílu a vzájemnou spolupráci předvedly děti i při stříkání hadicí do otvoru ve stěně
s cílem naplnit nádobu za stěnou co největším
množstvím vody.
Všechny soutěže probíhaly pod heslem
„Bezpečnost před rychlostí“. V popředí této
pěkně připravené akce nebyla ani tak myšlenka
soutěžení, ale šlo především o hru, zábavu, vzájemnou spolupráci a často i štěstí rozhodovalo o
vítězství v jednotlivých soutěžích.
Odměnou byl pro děti nejen příjemný pocit
z pěkně prožitého dne. Soutěžící skupina získala nádherný pohár, diplomy a trička jako vzpomínku na tento den. Vylosovaný „šťastlivec“
soutěžící Andrea Capouchová vyhrála stan se
sportovní taškou plnou dárků. Jídlo a pití v průběhu celé akce zajišťovala rakouská strana.
Ráda bych touto cestou poděkovala Mgr.
Pavlu Hložkovi za pozvání a zajištění celé této
akce, Mgr. Daně Vorlové za její výbornou překladatelskou pomoc a řediteli Mgr. Vlastimilu
Říhovi za organizační zařízení této olympiády.
Za IV. B Eva Červenková
Chování za
mimořádných
událostí
Ve čtvrtek 17.6. se na 1. stupni naší školy konala neobvyklá akce. V rámci Chování za mimořádných událostí nás navštívili studenti a
vyučující ze Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci a názorně nám předvedli první
pomoc při různých poranění (např. popáleniny,
odřeniny, zlomeniny atd.). Nechyběli ani namaskovaní figuranti, na kterých budoucí sestřičky vše předvedly. Naši žáci si poskytnutí
první pomoci mohli vyzkoušet „na vlastní
kůži“.
Touto cestou bychom chtěli vyučujícím a
studentům z Jindřichova Hradce poděkovat za
velmi pěknou akci, která byla skvěle organizovaná a velmi poučná.
mš
Nebojte se silnice
Ve středu 9. června 2010 se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili dopravní soutěže „Nebojte se silnice“ v Táboře. Družstvo ve složení Kateřina Bílá, Vladimír Vachromějev, Zuzana Srncová, Daniel
Pehe, Kristýna Vácová a Filip Žemlička získalo pěkné 3. místo. Blahopřejeme!
pf
Popelka
Ve čtvrtek a pátek 10. a 11. června žáci 5. A
se svou paní učitelkou Miluší Tomšovou a paní
vychovatelkou Blankou Křížovou zahráli v soběslavském kině pohádku o Popelce.
Kdo ji viděl, musí souhlasit, že naši páťáci
předvedli krásný herecký výkon. Na scéně nechyběly barevné kulisy, hudební doprovod a
krásné kostýmy, které by mohly konkurovat
leckteré filmové pohádce.
Tímto vystoupením udělaly děti pomyslnou
tečku za 1. stupněm a my jim chceme popřát,
aby se jim na 2. stupni dařilo a paní učitelkám,
které pohádku s dětmi nacvičily, poděkovat.
Krásné prázdniny!
mš
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2010
Lehkoatletická
olympiáda
1. stupně
à
Letošní uplakané počasí si nakonec dalo říci,
a tak se 20. května mohla uskutečnit lehkoatletická olympiáda 1. stupně. Všichni žáci soutěžili v běhu na 50 metrů, skoku dalekém, hodu
kriketovým míčkem a vytrvalostním běhu.
Hodnotili se jak jednotlivci, tak třídy. Mezi třídami byla nejúspěšnější třída 1. A před 2. A a 3.
A. Mezi jednotlivci získala nejvíce zlatých medailí Aneta Zemanová, která vyhrála všechny
čtyři disciplíny. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem sponzorům. Hlavně pak tiskárně ABAK
s.r.o. ing. Zdeňka Blažka, která zajistila krásné
medaile.
V. Drachovský
Jasné vítězství v Táboře
à
Ve středu 16. června se v Táboře konala lehkoatletická olympiáda žáků 1. stupně. V konkurenci 33 škol z celého okresu jsme dosáhli
historického úspěchu co do počtu získaných
medailí. 13 medailí a k tomu ještě 3 čtvrtá místa
logicky znamenala také vynikající umístění
v pořadí škol. S celkovým počtem 326 bodů
nám patřilo suverénní 1. místo před ZŠ Chýnov
a ZŠ Tábor Zborovská. Medaile získali: K. Hesová, V. Tupá, V. Chlaňová, H. Jeníčková, Š.
Bílý, A. Klimeš, M. Bicerová, T. Havlík, O.
Boucník a L. Řehoř. Ale i ostatní závodníci přispěli svými bodovými zisky k celkovému prvenství. Děkuji za vzornou reprezentaci školy a
přeji mnoho dalších úspěchů. V. Drachovský
Školní lehkoatletická
olympiáda 2010
Pondělní slunečné dopoledne s datem 7. 6.
2010 patřilo v Soběslavi školní lehkoatletické
olympiádě 2. stupně. Utkalo se zde v atletických
disciplínách proti sobě 8 tříd naší školy jak o individuální, tak o celkové umístění jednotlivých
tříd. K vidění byla celá řádka skvělých atletických výkonů. Mezi jednotlivci se na stadionu
nejvíce prosazovali v jednotlivých kategoriích
Karel Habich, Tomáš Pavlát, Jan Kraus (st.
žáci), Saša Prokešová, Karolína Vodáková, Re-
náta Bicerová (st. žákyně), Vojta Bílý, Adam
Skluzáček, David Slavík (ml. žáci), Simona Štefanová, Veronika Vaňková, Romana Zemanová
(ml. žákyně). Vítězem celkového pořadí tříd se
stala třída 8. A před druhou 7. C a třetí 9. A. Na
závěr chci poděkovat všem sponzorům, jmenovitě firmě Intersnack a.s. - výrobce oblíbených
chipsů a snacků značek Bohemia, Pom Bär,
Canto a dále ing. Zdeňku Blažkovi majiteli společnosti ABAK tiskárna s.r.o. a dalším, kteří se
na této sportovní akci podíleli a také žákům za
předvedené atletické výkony.
V. Máca
(foto vlevo)
Atletický přebor
Táborska 2010
Letošní lehkoatletické klání žáků základních
škol táborského okresu se uskutečnilo i za naší
účasti 15. a 17. 6. 2010 na táborském stadionu
Míru. 25 základních škol zde soutěžilo v jednotlivých disciplínách a kategoriích. Na letošní závody jsme cestovali s několika medailovými
nadějemi, které se posléze také vyplnily. Velkých úspěchů jsme dosáhli v kategoriích mladších žáků a žákyň. Na stupínek nejvyšší zde
pokračování na str. 13
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
Atletický přebor Táborska 2010
dokončení ze str. 12
vystoupila ve skoku dalekém Simona Štefanová
(438 cm). V mladších žácích se na stupínky vítězů podíval 2. místem v běhu na 60 m Adam
Skluzáček a také štafeta mladších žáků na 4x60
m, která ve složení Kypta, Slavík, Bílý a Skluzáček obsadila 3. místo. Pěkných výsledků dosáhli také Karolína Švecová (5. místo) a Václav
Šír (7. místo) ve vrhu koulí, Adam Skluzáček
(9. místo) ve skoku dalekém, Adam Čech (145
cm) ve skoku vysokém, Romana Zemanová (5.
místo) a Dominik Doležal (7. místo) v běhu na
800 m respektive 1000 m a také Simona Štefanová (4. místo), Veronika Vaňková (5. místo)
v běhu na 60 m. Za zmínku stojí i krásné 5. místo mladších žákyň ve štafetě. Hlavně díky těmto
úspěchům jsme tak v celkovém pořadí škol obsadili nádherné 6. místo. Všem závodníkům
naší školy tímto děkuji za předvedené výkony a
přeji mnoho dalších atletických úspěchů v příštím školním roce.
V. Máca
Tajný výlet 3. a 4. tříd
Tajný výlet 6. - 9. tříd
Den dětí je na naší škole oslaven již tradičně Tajným výletem. Žáky 3. a 4. tříd čekala v Hronovském lesíku bojová hra, během které museli na určené trase plnit řadu úkolů. Díky přirozené soutěživosti dětí se celá akce vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných. Pohyb na čerstvém vzduchu
přispěl i k tomu, že na ohni opečené špekáčky na závěr všem velmi chutnaly.
J. Koldan
Překvapení pro žáky II. stupně ke Dni dětí
spočívalo v Tajném výletu zakončeném dobytím
hradu Choustníku. Ráno všichni nasedli do přistavených autobusů, které je rozvezly po jednotlivých ročnících do určitých vzdáleností od
hradu. Následoval přesun podle trasy vyznačené
na mapě o délce 10 – 16 km. Pro mnohé byl poté
problém vystoupat až na hrad a dále na hradní
věž s rozhlednou. Nádherný rozhled do širokého
okolí jim pak byl odměnou za námahu spojenou
s celou akcí. Na samotném hradě je pak ještě čekalo představení historického šermu Společnosti
Zikmunda Wintera z Tábora. Zpáteční cesta autobusem a dobrý oběd ve školní jídelně způsobil,
že přes značnou únavu odcházeli téměř všichni
spokojeni.
J. Koldan
Turistický výlet
Každým rokem pořádáme pod vedením paní
učitelky Pšeničkové pěší výlety, a tak ani letos
jsme neodolali volání divočiny.
Se třídou 3. B jsme se vydali po trase vedoucí ze Sezimova Ústí, přes Kozí hrádek až do Plané nad Lužnicí, dlouhé 14 kilometrů.
Odjezd vlaku, kterým jsme měli dojet na náš
start - ,,Sezimák“, byl stanoven na 6:20 hodin.
Po drkotavé jízdě osobního vlaku jsme se napojili na jednu z rozblácených cest, po které se
dalo dojít až ke Kozímu hrádku. Krátká přestávka v nás vzbudila nové síly a ze svačiny všichni
načerpali potřebnou energii. Dokonce si každý
prohlédl i Sokolskou mohylu, postavenou
v roce 1924, připomínající 500. výročí úmrtí
Jana Žižky z Trocnova.
Dále jsme šli s blátem snad i ve vlasech po
hrázi několika rybníků. Pohled na město Planá
nad Lužnicí byl už delší dobu netrpělivě očekáván. Nikdo však nemusel dlouho čekat. Brzy se
nám město ukázalo v plné své kráse.
Poněvadž jsme ale přišli dřív, než mohl kdokoliv tušit, měli jsme možnost navštívit zdejší
cukrárnu. Návrh byl ode všech s radostí uvítán.
Po nakoupení zmrzlin, sladkostí, ledových tříští
a drobných dárků pro rodiče neboli po utracení
celého kapesného jsme si prohlédli místní poloostrov s hřištěm. Zde nám paní učitelka rozdala
diplomy. Jelikož stále zůstávalo do odjezdu vlaku směr Soběslav dost dlouho, chvíli jsme zůstali na házenkářském hřišti pod nádražím a hráli
hry.
Ale jak je známo, ani čas se nedá zastavit, a
tak jsme až příliš brzy nastupovali do vlaku
domů. Všichni ovšem dorazili v pořádku, což je
nejdůležitější, ale asi s pěkně bolavýma nohama.
Kristýna Svobodová, Lucie Homolová
Atletický čtyřboj 1. stupeň – Tábor
Za deštivého počasí se 27. května uskutečnil atletický čtyřboj žáků 1. stupně v Táboře. Májový
déšť nám přinesl neuvěřitelných 12 medailí. Ve startovním poli 14 škol z celého okresu na nejvyšší
stupeň vystoupili chlapci 2. tříd (Boucník, Čížek, Studený), 4. tříd (Klimeš, Bílý, Novák L.) a 5. tříd
(Havlík, Kaisler, Kovář) a děvčata 1. tříd (Hesová, Svobodová, Řezníčková). Druhé místo obsadili
chlapci 1. tříd (Forzsták, Bříza, Štětina). Na bronzový stupínek vystoupila děvčata 3. tříd (Málková,
Jeníčková, Jiříková). A to ještě těsně pod stupni vítězů skončila děvčata 4. tříd (Bicerová, Laňková,
Pincová).
Mezi jednotlivci získal zlatou medaili Štěpán Bílý, stříbrnou Tomáš Havlík, Adam Klimeš, Ondra Boucník a Katka Hesová. Bronzovou medaili získala Kristýna Svobodová.
Všem závodníkům děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů na okresní olympiádě a na celostátním kole Kinderiády v Praze.
V. Drachovský
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2010
Školní rok 2009/10 na OU, PrŠ a ZŠ Soběslav
Konec školního roku je vždy nepopiratelně
obdobím bilancování uplynulé celoroční práce,
kdy se všichni pracovníci školy ohlížejí zpět, bilancují a hodnotí, co uplynulý školní rok
přinesl.
Na odborném učilišti se žáci učí a připravují
na své budoucí povolání v následujících učebních oborech: Šití oděvů, Květinářské a aranžérské práce, Zahradnické práce, Zednické práce,
Truhlářské práce, Kuchařské práce a Práce ve
zdravotnických a sociálních zařízení – pečovatelské práce. Celkem se odborné přípravě na OU
věnovalo v tomto školním roce 162 žáků. Od
1. září 2010 bude nově otevřen obor Cukrářské
práce.
Praktické vyučování žáků, tzn. výuka odborného výcviku, probíhala na cvičných dílnách a
cvičných kuchyňkách, které jsou velmi dobře
vybaveny a zároveň bylo praktické vyučování
zajišťováno na smluvních pracovištích, kde byla
výuka v průběhu školního roku přizpůsobována
potřebám učebních osnov.
Smluvní pracoviště:
Květinářské a aranžérské práce a Zahradnické
práce – Zahradnictví a květinová síň „Na Kopečku“ u Kohoutů v Táboře, Květiny – prodejna
Soběslav, Kovosvit MAS a.s. Sezimovo Ústí,
Sempra Mažice, Farma „Mokrá“ Soběslav,
Zednické práce – u maloodběratelů,
Truhlářské práce – Jitona a.s. Soběslav, zakázky
pro maloodběratele
Kuchařské práce – MŠ Duha Soběslav, Senior
dům Soběslav,
Pečovatelské práce – G-centrum Tábor a TEP
Veselí nad Lužnicí.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat jednotlivým pracovištím i maloodběratelům, že našim žákům bylo umožněno získat praktické
dovednosti daného řemesla.
Život na učilišti se neodvíjel pouze od klasického vzdělávání. Škola se aktivně zapojila do
aktivit, které úspěšně prezentovaly nejen samotné školské zařízení, ale i město Soběslav.
Je nutné vzpomenout velmi úspěšnou účast
v září 2009 na 15. ročníku výstavy „Vzdělání a
řemeslo v Českých Budějovicích, kde naše učiliště obsadilo 3. místo v Celostátní soutěži o
nejlepší prezentaci školy.
Rovněž v tomto měsíci se s velkým ohlasem
setkalo vystoupení žákyň uč. oboru Květinářské
a aranžérské práce na VII. Květinovém odpoledni v Jindřichově Hradci, které se konalo ve
prospěch občanského sdružení rodičů zdravotně
postižených dětí „Okna“ a kde naše učenky prokázaly jedny z nejlepších dovedností ze všech
účastníků.
V listopadu 2009 proběhla již pošestnácté
tradiční „Soběslavská růže“ – celostátní soutěž
ve vazbě a aranžování květin žáků odborných
učilišť. Za témata byla zvolena 1. Svatební kytice – převislá kapka, 2. Květinový polštářek na
prstýnky, a 3. Panel s mottem „Co Bůh spojil,
člověk nerozlučuj“. Po vyrovnaných výkonech
získala nakonec naše děvčata v celkovém
hodnocení družstev 5. pořadí.
Další akcí, která stojí za zmínku, je i zdařilá
prodejní „Vánoční výstava“ prací žáků, která se
tradičně pořádala v prosinci loňského roku a
měla u široké veřejnosti velmi pozitivní ohlas.
V měsíci březnu bylo naše učiliště pozváno
na floristickou soutěž středních škol s meziná-
TALUTA, ŠKARPA….!
silniční příkop, což je útvar v krajině doprovázející větší i menší komunikaci, obvykle po obou stranách, to aby byla odváděna dešťová voda
z komunikace a aby těleso komunikace nebylo podmáčeno. Silniční inženýři by mi jistě objasnili i nějaké další funkce, určitě však mezi ně nepatří
libovolné ukládání odpadků všeho druhu.
Všichni musíme platit za odvoz odpadu, všichni jsou povinni mít popelnici, na určených místech jsou nádoby na tříděný odpad, ve městech
jsou vybudovány sběrné dvory. Přesto se zdá, že mnozí uživatelé krajiny
potřebují jakési pohotovostní, všudypřítomné odložiště. Je také možné, že
krajina bez volně poházených papírů, lahví a PET lahví, igelitových tašek,
prázdných konzerv i částí oblečení se nejméně polovině obyvatel jeví jako
fádní, nezajímavá, nedostatečně pestrá a nedostatečně obydlená. Nebo je
pokračování na str. 15
rodní účastí do Třeště. Naše soutěžní družstvo
ve složení Kristýna Šmídová, Kateřina Houhová a Aneta Skalová získalo celkově 1. místo
v celkovém pořadí družstev, v soutěži
jednotlivců pak druhé, třetí a páté místo.
V dubnu 2010 proběhlo v odborném učilišti
přijímací řízení. Do 7 učebních oborů bylo přijato celkem 46 žáků. Obecně je méně potěšující
klesající zájem o řemeslo a učební obory vůbec,
což je pro budoucnost vážné varování i s vážnými dopady na ekonomiku naší země, neboť se
jedná o celospolečenský trend.
Konec školního roku je vrcholem především
pro žáky třetích ročníků, kteří konají závěrečné
zkoušky. Tentokrát se uskutečnily ve dnech 9.,
10. a 11. června - část písemná a praktická a 18.
června zkoušky ústní. Tentýž den proběhlo i
slavnostní předávání výučních listů a vyřazení
celkem 50 úspěšných absolventů učiliště v sále
kulturního domu, kterého se zúčastnili pedagogičtí pracovníci učiliště, rodiče, veřejnost i
zástupci města Soběslavi (viz foto).
Prioritou pro další školní rok bude pokračování v realizaci školních vzdělávacích programů a také otevření vybraných nových učebních
oborů.
Na závěr chci poděkovat i touto cestou všem
pracovníkům našeho školského zařízení za obětavou a úspěšnou práci v průběhu celého školního roku 2009/10 a představitelům našeho města
za mimořádně úspěšnou pomoc a spolupráci při
našich školních akcích.
Ing. Darja Bártová
ředitelka OU, PrŠ a ZŠ Soběslav
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15
TALUTA, ŠKARPA….!
dokončení ze str. 14
v tom něco jiného – jaké to asi musí být nutkání
a jaké blažené uspokojení, podaří-li se „nepozorovaně“ vyhodit cokoli z okna jedoucího auta.
Projíždíme-li krajinou automobilem, není
do oněch „talut“ vidět, pokud jedeme na kole, či
nedejbože jdeme pěšky, pak užasneme, jaká bohatá sbírka lidského umu a dovedností je zde již
bez užitku odložena. Má to svůj řád, v příkopech menších silniček je téměř čisto, blíže
obydlí odpadu přibývá, v okolí měst jsou bohatě
zásobeny příkopy všech přístupových silnic a
kolem hlavních komunikací jsou naplňovány
po celé délce průjezdu krajinou.
Čas od času silničáři příkopy vysečou a uklidí, ale po většinu roku jsou reprezentativní
ukázkou konzumní a kulturní vyspělosti obyvatelstva.
Ne všichni však považujeme tento způsob
prezentace za šťastný, občas se najdou odvážlivci, kteří by chtěli tento stav změnit, necítí se
mezi odpadky asi dobře. Obvykle jsou to
ochránci přírody, kteří k datu Dne Země, tj. 22.
dubna, organizují nejrůznější záchranné a úklidové akce, zejména kolem vodních toků, nádrží, či na jiných atraktivních místech. Jsou však i
počiny ojedinělé, které mohou mít až netušený
výchovný dopad.
V Soběslavi existuje střední škola s předlouhým názvem – Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola, sídlící ve Wilsonově ulici,
nedaleko zvláště chráněného území přírodní
památky Nový rybník u Soběslavi. Snad je tento fakt symbolický, ale jakoby předznamenává,
že na tomto Odborném učilišti je ekologická
výchova vnímána nejen jako samozřejmá součást výuky.
Oním zmíněným ojedinělým počinem byla
akce, která by neměla uniknout pozornosti veřejnosti, zorganizovaná 7. června tohoto roku
v dohodě se Správou silnic. Skupina učňů se
toho dne ve volném čase pustila do úklidu několikakilometrového úseku příkopů komunikace
ze Soběslavi do Tučap. Na tak krátkém úseku
naplnili různorodým odpadem celkem 14 velkoobjemných pytlů, které pak odvezli na Správu silnic do Dvorců u Tučap.
Vycházím z poznatku, že ti, kteří dobrovolně alespoň jedinkrát v životě uklízeli odpady po
jiných spoluobčanech, již pravděpodobně nikdy sami nic do „talut a pangejtů“ vyhazovat
nebudou. V tom je onen netušený výchovný dopad.
Prostě si myslím, že „škarpa“ nemusí být zároveň „žumpa“. Ráda bych spolu s hercem panem Hrušínským opakovala procítěně: „To
není země, to je zahrádka“!
Zdena Štěpánková
vedoucí vychovatelka internátu
OU, PrŠ a ZŠ Soběslav
Zámek Svinaře u Berouna přivítal po roce
opět mistry i učedníky kovářského řemesla
Zámek Svinaře u Berouna se opět probouzí k životu. Kdysi sídlo nižší venkovské šlechty je
dnes, vzhledem k předcházející totální devastaci, od základu renovováno. Současně s obnovou pořádá nový majitel v objektu zámku řadu rozmanitých kulturních akcí, takže zde vzniká nové kulturní centrum podbrdského kraje.
Jednou z mnoha akcí je i takzvané „Svinařské řetězení“, tedy setkání mistrů i žáků cechu kovářského a podkovářského a příbuzných řemesel. Setkání pořádá ve spolupráci s majitelem objektu Jiřím Noskem, Společenstvem uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy
a Slezska a obcí Svinaře za finanční podpory Ministerstva kultury a Středočeského kraje.
Již popáté se tohoto setkání zúčastňují i žáci 1. a 2. ročníku oboru Umělecký kovář a zámečník
Středního odborného učiliště technického v Soběslavi. Ti, jako všichni ostatní účastníci setkání, vytváří po dva víkendové dny před zraky veřejnosti umělecké dílo podle vlastního návrhu. Současně
se ale mohou setkat se svými vrstevníky v oboru a také s mistry umělecké kovařiny, kteří jsou pro ně
nejen odbornou pobídkou, ale s nadsázkou možno říci i životní inspirací.
Součástí setkání je i výstava uměleckých kovářských prací všech účastníků, odborné přednášky,
ukázky kování koní a další kulturní a doprovodný program.
Účastníci také vykovají několik článků řetězu, které vzájemně propojí a posléze napojí na řetěz
vyrobený v předchozích ročnících. Symbolizují tím návaznost a tradici těchto setkání.
Ing. Luděk Smetana, ředitel SOU
Na prahu dospělosti
V loňském roce jsme se na stránkách Hlásky
loučili s tradiční podobou maturitních zkoušek.
Rok s rokem se sešel a klasická maturita se jako
obvykle koncem května objevila v původní podobě. Před maturitní komise vedené Mgr. Jitkou
Vendlovou z Gymnázia v Jindřichově Hradci a
Mgr. Rudolfem Frantlem z Gymnázia Tábor
předstoupilo s elánem mládí vlastním 59 žáků
maturitních ročníků, 21 prospělo s vyznamenáním, z toho pět se samými výbornými, 37 prospělo a jeden bude konat opravnou zkoušku na
podzim.
Jejich pocity a představy vystihl v maturitní
práci na téma „Mládí je božská nemoc, z níž se
každý den uzdravujeme“ jeden z absolventů
takto: „V mládí se hážou kostky osudu a na každém je, jakou cestou se vydá. … Oslavuji mládí,
elán, krásu těchto časů, kdy je všeho dostatek.
Děkuji všem krásám světa za jejich bytí, děkuji
za rady svých prarodičů. Možná vystřízlivím,
možná se brzy uzdravím. Jistější bude si na to
všechno počkat.“
Po dvou krásných zimních maturitních plesech se absolventi sešli koncem května v pěkném prostředí Kulturního domu města
Soběslavi do třetice – na programu však nebyl
tanec, ale slavnostní předání maturitních vysvědčení a poděkování nejlepším studentům.
Také nálada byla přece jen poznamenána blížícím se loučením. Opět slova z maturitní práce
jednoho ze studentů: „Jsme na prahu dospělosti.
Už jen krok a překročit. A najednou vládne
dlouhá chvíle. Nikdo přes něj nespěchá. Stokrát
bychom se rozběhli nazpět, ale vpřed?“
V době psaní těchto řádků je loučení dávno
za námi a nezbývá, než popřát našim absolventům hodně štěstí v dalším životě.
RNDr. Vojtěch Kadlčík
ředitel Gymnázia Soběslav
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Informace z DDM obrazem
V pátek 4. června se konala v parku před domem
dětí a mládeže keramická výstava pod názvem
„Naše krásná zahrada“.
Své práce zde prezentovali členové
zájmových kroužků keramiky při DDM
– děti i dospělí.
Výstavu zhlédly děti obou mateřských školek, základních škol v Soběslavi i veřejnost.
Součástí výstavy byly i soutěže pro
děti a ukázky výpalu keramických výrobků v plynové peci, tzv. RAKU, které
se setkalo s velkým zájmem dětí i
dospělých.
Další výstavu, tentokrát s výtvarnou tematikou, bylo možno zhlédnout v soběslavské knihovně, kde vystavovali své práce členové obou výtvarných kroužků při domě dětí a mládeže.
červenec 2010
Všimli jste si?
Ve výloze soběslavské lékárny je k vidění téměř dokonalá kopie soběslavského náměstí, kterou „postavili“ zruční členové dětských keramických kroužků DDM.
Hurá na prázdniny...
V termínu od 10. do 17. července pořádá DDM pobytový cyklotábor pro děti v Chlumu u Třeboně a od 19. do 23. července oblíbený
letní příměstský tábor.
Všem dětem i rodičům přejeme o prázdninách slunečné počasí, hodně
nových zážitků a odpočinku a těšíme se u nás v „Domečku“ v září na shledanou.
D. Macháčková
Baby club jde na prázdniny
Nezaháleli ani sportovci - členové oddílu házené SK Domeček při
domě dětí a mládeže, kteří zakončili letošní sezonu sportovním soustředěním v Horní Plané u Lipna. Počasí jim tentokrát přálo, takže kromě
sportovních činností si užili i sluníčka, koupání, pečení špekáčků a spousty legrace…
Školní rok končí a s ním končí i Baby club v Domě dětí a mládeže
v Soběslavi. Rok utekl jako voda, ani jsme nestihli vše, co jsme si plánovali. Ale září není tak daleko. Už teď se těšíme a vymýšlíme, jak ten příští
rok prožijeme.
Děti jsou velmi spokojené ve velkém prostoru (velký sál), který nabízí
spoustu možností her a zábavy. Pro maminky je tu vždy skvěle zajištěno
zázemí pro výrobu dekorací, hraček, výzdoby do domácnosti nebo jen tak
pro radost. Je čas i na povídání o dětech, vaření, pečení, zkrátka o čemkoli.
Tímto bych ráda za všechny maminky z Baby clubu poděkovala paní
Jaroslavě Kohoutové, která nám vždy vyjde vstříc a vše nachystá, a samozřejmě také celému personálu Domu dětí a mládeže v Soběslavi.
Děkujeme mnohokrát a v září na viděnou.
Terezka, Dominik, Filip, Vendulka, Lucinka, Radim a jejich maminky
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
17
SETKÁNÍ ORLOJŮ SE VYDAŘILO
V sezoně 2010 patří galerie v Knihkupectví
u sv. Víta v Soběslavi hodinám. Probíhá zde výstava fotografií Stanislava Marušáka 600 let
Pražského orloje a je zde poprvé vystaven právě
restaurovaný unikátní starý hodinový stroj ze
soběslavské věže. Kovaný hodinový stroj prošel
mnoha přestavbami a má základ patrně již
v roce 1484. Návštěvník tak může porovnat velkou podobnost kovářské práce na fotografii
stroje orloje a na dobovém reálném exponátu. Ve středověku se každým velkým veřejným
hodinám říkalo orloj, tak titulek nepřehání.
Výstavu pořádá Město Soběslav, Virtuální
muzeum hodin o.s. a N.S. Centrum - Knihkupectví u sv. Víta. Výstava je přístupná v knihkupectví na náměstí Republiky v Soběslavi
přibližně do konce prázdnin 2010. Otevřeno je
v pondělí až pátek od 8.00 do 17.00, v sobotu od
8.00 do 11.00 hod.
Na první pohled na kovaném hodinovém
stroji ze soběslavské věže zaujme jeho štíhlá a
vysoká stavba rámu zakončeného kovanými
hlavicemi ve stylu gotických hřebů. Stáří právě
restaurovaného stroje není ještě dostatečně
přesně určeno. Historické záznamy byly psány
kronikáři či účetními, tak není snadné jednotlivým zápisům porozumět. Přestože hodiny byly
mnohokrát přestavovány, měnila se většina kol,
měnil se způsob zobrazení času z českého na německý, měnil se krokový mechanizmus z vřetenového kroku s lihýřem na kotvový krok s kyvadlem, nás vzhled opravňuje k domněnce, že
rám hodin pochází z jedněch z nejstarších hodin, možná z hodin kolem roku 1484.
Rám soběslavského hodinového stroje nyní
obsahuje jicí tříkolový stroj s lanovým bubnem,
jehož osa je současně minutová hřídel. Všechna
kola jsou kovaná s lucernovými pastorky. Krok
je vratný kotvový s přibližně čtyřmetrovým kyvadlem. Závěs dřevěné tyče kyvadla obkračuje
minutovou hřídel. Na minutové hřídeli je také
spojka, která umožňovala seřizování ručiček.
Na téže hřídeli je další ozubené kolo bez zjevné
funkce. Patrně zbytek minulého stavu. Zajíma-
vě a jednoduše (odklopením dorazu) je řešena
možnost vysunutí kotvy ze záběru a tím
uvolnění stroje pro volné otočení kol.
V rámu je dále uložen bicí stroj celých hodin
se závěrkovým kolem. Stroj není v současnosti
propojen s jicím strojem. Sestava ve věži obsahovala ještě mladší stroj čtvrťového bití, který
bicí stroj celých hodin spouštěl. Přídavný bicí
stroj bude vystaven až v budovaném výstavní
prostoru věže, ve Věžním muzeíčku. Spolu
s ním budou vystaveny i ostatní zachované části
věžní technologie. Oba stroje hlavního rámu se
“natahovaly přendávanou” klikou s volným
pastorkem. Místo slova natahování by se spíše
hodilo vytahování, protože stroje poháněly kamenná závaží zavěšená přes kladky na lanech.
Dochovaná závaží jsou vyrobena z upravených,
dříve patrně stavebních, kamenných kvádrů.
Jako zajímavost ještě uveďme, že mnohé
součástky jsou signovány opravujícími hodináři
nebo jménem představitele města.
První zmínky o hodinách na soběslavské
věži jsou z roku 1484, kdy v purkmistrovských
účtech nalezneme položky za opravy hodin, jejich natahování a mazání. Není známo, kdo byl
autorem těchto hodin. Znám je zámečník
Štandl, který prováděl práce na hodinách za plat
70 gr. ročně a získal zdarma obchůdek. Další zápisy mluví o mnoha opravách a přestavbách.
Často je použit termín, že ten či onen udělal
“hodiny nový”, ale to může znamenat i jen to, že
byl vytažen na věž nový ciferník, nebo vyměněna opotřebená kola. Jedním z hlavních argumentů je množství potřebného železa. Stroj nyní
váží 160 kg, tedy cca 300 liber. Žádná z oprav si
nevyžádala ani přibližně takové množství
železa a to nepočítáme se čtvrtkem, tedy dalším
strojem čtvrťového bití.
Zásadní přestavby probíhaly v letech 1545
(smlouva s hodinářským mistrem Michalem
z Č. Budějovic na “udělání hodin nových a sféry”), 1676 (smlouva s Václavem Parthlem z Bechyně na předělání hodin českých na německé)
a znovu v roce 1676 (smlouva s Janem Möltzerem) dále pak roku 1707 (mirovský hodinář a
pan Jiří Delaost) a v roce 1872 (Josef Kopecký).
Držíme-li se teorie, že hodiny byly opakovaně přestavovány, první přestavba se týkala způsobu zobrazování času. První hodiny ukazovaly
staročeský čas, který dělí den na 24 rovnoměrných hodin počítaných od Slunce západu. Čas
západu Slunce se ovšem během roku mění. 20.
prosince, kdy je nejdelší noc, je přibližně v 16
hodin dnešního času. V roce 1676 bylo již nutné
čas ukazovat poloorlojním způsobem, jako hodiny německé, dvakrát 12 hodin počítáno od
půlnoci. Tento způsob zobrazení času se udržel
dodnes, i když oficiálně dnes opět používáme
“orloj celý” tedy 1 až 24 hodin.
Druhá zásadní přestavba je ryze hodinářská.
Nepřesný regulátor chodu lihýř (vodorovné vřeteno) a nepřesný vřetenový krok byly nahrazeny
kyvadlem a kotvovým vratným krokem. V roce
1676 patrně ještě zůstal u hodin lihýř v roce
1707 je “dělán nový perpentikl”, tedy kyvadlo.
Při této přestavbě byl asi změněn i krok, i když
to není výslovně uvedeno.
Doplňkový stroj čtvrťového bití byl možná
postaven již v roce 1676 a přestaven v roce
1707, nebo postaven až v roce 1707. Původně
měly hodiny jen jeden ciferník. Nepodařilo se
zjistit, kdy byla doplněna do sestavy věže rozvodovka a na věži se objevily ciferníky na všech
čtyřech stranách.
Nový kompletní hodinový stroj Elektročas
(Hainz) se čtvrťovým bitím byl nasazen v roce
1959. Staré hodiny byly demontovány a pečlivě
uloženy v prostoru věžní klenotnice. I díky péči
členů místního Aeroklubu tam vydržely až do
roku 2009, kdy je k restaurování převzal Ateliér
restaurování věžních hodin restaurátora, soudního znalce a nyní pražského orlojníka akademického sochaře Petra Skály a jeho ženy ak.
soch. Melánie Skálové. Od roku 2010 můžete
toto mistrovské kovářské dílo obdivovat i vy.
Nyní v knihkupectví, později ve věži.
Další info na www.orloj.eu.
Virtuální muzeum hodin o.s., ing. Petr Král
s využitím materiálů Mgr. Petra Lintnera
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2010
Letošní Rolničkování přilákalo na plovárnu téměř 900 návštěvníků
V pátek 28.5. jsme na soběslavské plovárně
uspořádali tradiční oslavu Dne dětí s programem pro malé i velké. Návštěvníci viděli ukázky práce záchranářů, hasičů, horkovzdušný
balon, ukázky diabola, děti si zajezdily na ponících, zdolávaly provazové lávky. Díky líčení na
obličej se za chvíli prohánělo mezi stromy plno
tygříků, motýlů, netopýrů a dalších veselých
obličejů. Dech se nám tajil při bitvě pirátů a rozveseloval nás kejklíř Pupa. Z nafukovacích balonků vznikala krásná zvířátka, ale i pirátské
meče. Čerstvé mochito v dětské i dospělé verzi
bylo za chvíli vyprodané, lákavá byla i vůně grilovaných ryb a klobás. Hodný vodník pak za
zvuku bubnu odvedl lampionový průvod na
náměstí, kde nebe nad Soběslaví ozářil barevný
ohňostroj.
Akci jsme pořádali ve spolupráci se sdružením Housova mlýna a agenturou A.R.G.O.
z Tábora. Rolničkování dále podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Město Soběslav, Junák Tábor,
Vodní záchranná služba Soběslav, Zdravotnická
záchranná služba JčK, sedlářství Václav Čechtický, DELIKOMAT s.r.o., Pivovar Budějovický Budvar n.p., ŘEZNICTVÍ Ing. JAN
MARCILIS, ESOX s.r.o., INTERSNACK a.s.,
FONTEA a.s., CUKRÁRNA VE MLEJNĚ, Jiří
Čáp - řeznictví a uzenářství, DK OPEN s.r.o.
Bez pomoci řady partnerů bychom akci připravit nemohli, proto jim patří velké poděkování,
stejně tak téměř 30 dobrovolníkům a 30 zaměstnancům Rolničky, kteří se ochotně zapojili do
práce. Děkujeme.
Vodník Pupa učil děti žonglovat
Chráněné bydlení Rolničky
má nová okna
Rekonstrukce nového chráněného bydlení
Diakonie ČCE – střediska Rolnička se po dvou
letech blíží do finále. K posledním větším úpravám patřilo dobudování bezbariérového vstupu
do domu a výměna oken. To se podařilo díky
opakované podpoře Nadace Divoké husy. Výtěžek prosincového benefičního večera Rolničky
v pražském Divadle Čertovka moderovaného
hercem Jaroslavem Duškem nadace zdvojnásobila v maximální možné výši a přidala tak na
opravy 60 000 Kč.
„Nadace Divoké husy je nezisková organizace založená v roce 1997. Od svého vzniku
podpořila nadace více než 700 projektů částkou
přesahující 40 miliónů Kč“, uvádí Mgr. Monika
Tomíčková, ředitelka nadace a pokračuje: „Finanční prostředky rozdělujeme v grantovém
programu “Benefice s Divokými husami”. Jeho
základním principem je zdvojování výnosů benefičních akcí až do výše 60 000,- Kč. Nadace
podporuje neziskové organizace, ale také jednotlivce
nebo školní děti, aby vlastní
aktivitou - např. uspořádáním výstavy, koncertu
sportovního utkání nebo i
sběrem papíru - získali peníze pro dobrou věc.“
Díky podpoře nadace
mohla Rolnička v loňském
roce uhradit část kupní
ceny bytu a zakoupit vybavení do kuchyně. V letošním roce pak s podporou
nadace proběhla zmíněná
výměna oken a balkonových dveří a bezbariérové úpravy. Více o nadaci
na www.divokehusy.cz.
Mgr. Eva Janatová
Kam v létě? Na mochito a za obrázky do čajovny!
I po dobu letních prázdnin vás budeme vítat v Čajovně - kavárně Rolnička v Bezděkově ulici. K návštěvě využijte chladivé
vnitřní prostory a nebo poseďte na útulné zahrádce, kde svůj prostor najdou i děti. V nabídce máme výborné občerstvení,
čaje z celého světa, osvěžující nápoje, sladký medovník či domácí koláčky.
Čajovnu navíc aktuálně zdobí krásné obrázky žáků speciální školy Rolničky, které vznikly u příležitosti 15 let od založení
školy. Obrázky jsou i na prodej, bude-li se Vám některý líbit, je možné ho zakoupit přímo u obsluhy čajovny. Stejně tak zde
získáte i výrobky z chráněné dílny Rolničky z keramiky, textilu, vitráží a dřeva. Obzvlášť vydařené jsou dřevěné truhlíky ručně malované ve francouzském stylu, ve kterém vyniknou vaše voňavé bylinky či letní květiny.
Začátkem června jsme pro Vás v čajovně za podpory grantu společnosti T-Mobile uspořádali Zahradní festival. Na své si zde přišli děti i dospělí a
my doufáme, že i v příštím školním roce se nám podaří uspořádat další zajímavé akce. Zároveň se omlouváme sousedům čajovny za případné nepříjemnosti a hluk při hudebních produkcích festivalu.
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
19
Kamarád pro volný čas
Už dvakrát jste mohli v Hlásce číst postřehy studentů, kteří se ve volném čase věnují práci pro Rolničku. Dnes jsme se ptali studentky prvního ročníku zdejšího gymnázia Evy Sýkorové, která dobrovolnici dělá od
poloviny ledna letošního roku.
Co bylo rozhodujícím impulsem pro tuto práci?
Moje starší sestra už dřív chtěla pracovat jako dobrovolnice s klientem, ale nevyšlo jí to. Občas jsem pak s ní šla pomáhat na dny dětí, které
Rolnička pořádala. Nemám peníze, abych mohla pomoci chudým dětem v
Africe, ani možnost (a nejspíš ani chuť) jet pomáhat do nějaké rozvojové
země, ale myslím si, že když jsem zdravá a žiju v dobrých životních podmínkách, tak bych měla pomoct někomu jinému, kdo se má hůř, aspoň
maličko v rámci mých možností. A tak jsem se přihlásila na výcvikový
kurs dobrovolníků pro Rolničku. A jestli jsem si nebyla jistá a měla pochybnosti, jestli chci být dobrovolnicí, tak právě dvoudenní výcvik mě
stoprocentně přesvědčil, že tohle chci dělat. Možná to bylo i tím, že jsem
se potkala s mnoha lidmi v mém věku, kteří přemýšleli stejně.
Co Ti to přináší?
Já na rozdíl od ostatních dobrovolníků netrávím čas jen s klientkou, ale
společně chodíme do Senior-domu a navštěvujeme starší paní, které jsou
buď připoutány na lůžko, nebo chodí jen s obtížemi. Tím, že obětuji dvě
hodiny svého času, vlastně pomáhám klientce, několika paním připoutaným na lůžko, ale hlavně i sobě - přijde mi, že svými malými možnostmi
aspoň trochu pomáhám zlepšit životní podmínky lidem, kteří nemohou žít
normální život.
Zleva paní Horká, Eva a Pavlínka
Jakou máš motivaci?
Jakkoli se mi tam po škole nechce jít, tak pocit potom, když jedu
domů, to bohatě vynahradí. Vidím totiž, jak to moji klientku baví a jak
z nás mají babičky v Senior-domě radost.
-jk-
Víkend plný poznání
aneb víkendové setkání rodin
střediska rané péče
Seznamování, povídání o dětech, starostech
i radostech, přednáška o canisterapii s hrami pro
děti, opékání buřtů, malování triček, povídání
s paní psycholožkou, hledání pokladu a vycházky do jarní přírody – to všechno zažilo několik
rodin střediska rané péče předposlední květnový víkend v Lutové na Třeboňsku. Úžasné počasí jako na objednávku po tolika studených
deštivých dnech všem účastníkům přidalo na
dobré náladě.
Již počtvrté zorganizovalo Středisko rané
péče pro jihočeský region víkendový pobyt pro
rodiny, který finančně podpořila Nadace O2.
Program byl bohatý, přestože jde především o
setkání a možnost společného sdílení a předávání
zkušeností.
Středisko rané péče pro jihočeský region,
které sídlí v Soběslavi, poskytuje služby rané
péče rodinám dětí s mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením nebo dětí s opožděným vývojem ve věku od narození do sedmi let
v celém jihočeském regionu.
Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů.
Jak naše služba probíhá?
Poradkyně navštěvují rodiny obvykle jedenkrát za 4 – 8 týdnů, podle přání rodičů.
Poskytují poradenství v oblasti vývoje dítěte, spolu s rodiči plánují vhodné činnosti a hry,
které rozvíjejí dovednosti dítěte.Půjčují speciální hračky, pomůcky a literaturu pro rodiče. Předávají kontakty na odborníky. Poskytují pedagogické,
psychologické a sociální poradenství, pomáhají při
výběru předškolního nebo školního zařízení. Středisko organizuje víkendové pobyty rodin, odpolední setkání s přednáškami pro rodiče.
Konzultace probíhají v domácím prostředí,
kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Záleží na rodině, které z nabízených
služeb chce využívat.
Ve středisku pracují poradkyně rané péče,
psycholog a koordinátor.
Raná péče je terénní služba – vyjíždíme po
celém jihočeském regionu.
Služby rané péče jsou dle Zákona 108/2006
o soc. službách rodinám poskytovány bezplatně, finanční prostředky získáváme z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihočeského
kraje, z příspěvků měst a obcí, od nadací a
sponzorů.
Zřizovatelem střediska rané péče je občanské sdružení „I MY“ Společnost pro podporu
lidí s postižením o.s., Bechyňská 50/III, 39201
Soběslav.
Můžete nás kontaktovat na telefonech:
775 104 920 K. Růžičková a 776 028 955 B. Žáková nebo na e-mailové adrese:
[email protected].
Více informací na www.imy-sdruzeni.cz.
Za Středisko rané péče pro jihočeský region
Kateřina Růžičková, DiS.
vedoucí střediska a poradce rané péče
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
vali okruh mecenášů, které těší podpořit dobrou
věc a obohatit kulturní léto v jižních Čechách.
Bez nich by to nešlo a my si jejich podpory nesmírně vážíme. Svou roli v podpoře hraje samozřejmě i pomoc města Jindřichův Hradec.
U diváků se těšíme každým rokem větší přízni, takže věřím, že letos tomu bude stejně. Navíc jsme zavedli rodinné vstupné, aby nemuseli
v rodinách losovat, kdo na operu půjde.
Pozvánka na operu
Vratislav Kříž - sólista Opery Národního divadla v Praze, se do jižních Čech i do Soběslavi
rád vrací a cítí se zde jako doma. Má tady řadu
kamarádů, a přesto, že nejužší rodinu zde již
nemá, stále za některými přáteli jezdí jako
domů. V neposlední řadě také hostuje při vystoupeních pěveckého sboru Novita. Dnes
jsem ho vyzpovídala jako zástupce Agentury
Croce, která realizuje operní inscenace a koncerty. V sobotu 10. července od 18 hodin uvede
v Přírodním divadle Konopiště operu Bedřicha
Smetany Prodaná nevěsta.
Dalším určitě neméně zajímavým zážitkem
bude jistě 29. srpna opera Lazebník sevillský,
kterou můžete zhlédnout na Státním hradu a
zámku Jindřichův Hradec od 19 hodin.
Jak byste stručně představil letošní představení opery Prodaná nevěsta a zároveň pozval diváky na Konopiště?
Prodaná nevěsta na Konopišti je pro všechny, kteří mají rádi operu a chtěli by si ji užít
v trochu jiném prostředí, v přírodě. Je to opera
zábavná, hravá, se známými melodiemi a krásnými kostýmy. Ale hlavně je to opera, na kterou
může jít celá rodina. Každý si tam najde to své maminky a babičky uroní slzu při Věrném milování, tatínkové a dědové si mohou zanotovat To
pivečko, to pivo je nebeský dar a dětem se určitě
bude líbit koktavý Vašek a cirkus s komedianty
a medvědem. Už vloni byl ohlas na operu na
Konopišti velký a věřím, že se Prodaná nevěsta
se sólisty Národního divadla bude divákům líbit
stejně jako loňská Rusalka.
A prosím také o pár slov k opeře v Jindřichově
Hradci? Uvidíme i Vás osobně?
Pro letošní rok jsme připravili Rossiniho Lazebníka sevillského. Opět jsem přizval své kole-
červenec 2010
Vaše agentura pomáhá městu Jindřichův Hradec obnovit zašlou slávu operních představení
na zámeckém nádvoří již od roku 2004. Co je
při pořádání opery v regionálních podmínkách
největším úskalím?
gy – sólisty Národního divadla a Státní opery
Praha, orchestr Státní opery Praha, sbor a balet
Národního divadla. Je to opera plná zábavy,
převleků, komických situací a věřím, že se budou diváci dobře bavit. Režie se po loňském
úspěšném působení opět ujme Martin Otava, jehož režijní pojetí využívá celého prostoru III.
nádvoří jindřichohradeckého zámku, takže to
bude i podívaná. V této opeře mě diváci neuvidí,
po loňském Donu Giovannim jsem si dovolil
dát přestávku a přenechat hlavní party svým
kolegům.
Prožíváme období často zmiňované hospodářské krize a lidé více šetří. Setkáváte se i přesto
s přízní sponzorů? A neobáváte se, že návštěvnost by mohla být nižší než jindy?
Samozřejmě, že v této době každá firma přemýšlí o tom, jaké projekty podpoří a vybírá si je
velmi pečlivě. Za sedm let, kdy operu na jindřichohradeckém zámku pořádáme, jsme vybudo-
Opera v Jindřichově Hradci měla v padesátých letech 20. století velkou tradici. Přijížděli
sem přední sólisté Národního divadla v Praze,
včetně Eduarda Hakena, Teodora Šrubaře, Marie Podvalové a dalších. Po více než padesáti letech se rozhodla Agentura Croce ve spolupráci s
městem Jindřichův Hradec tuto tradici obnovit.
Dnes již patří Opera Jindřichův Hradec k prestižním událostem Jihočeského kraje a diváci
přijíždějí z České republiky, Rakouska, ale i
řady dalších zemí.
Dostat se do povědomí diváků je velice důležité. Přesvědčit je, že stojí za to přijít. Samozřejmě i finanční zajištění projektu. Ale jinak bych
neviděl tak velký rozdíl mezi tím, jestli děláte
takový projekt v Praze, kde je obrovská konkurence, nebo v regionu, kde zase musíte víc bojovat o přízeň sponzorů. V konečném výsledku
musíte přilákat publikum a zajistit špičkovou
úroveň představení, aby lidé přišli i příští rok.
A já už jen dodám, že Vratislav Kříž bude
v sobotu 7. srpna od 16 hodin v kostele sv.
Vavřince v Dírné hostem Svatovavřineckého
koncertu pěveckého sboru Novita, na který
Vás tímto rovněž srdečně zveme.
-jk-
Mladí umělci pořádají sochařské sympozium s tématem „Živly“
Neformální skupina pod vedením Martina Mikuly a Vojtěcha Mácy pořádá sochařské sympozium na téma „Živly“. Sympozium se uskuteční v termínu 30.8. – 10.9. 2010 v Soběslavi v areálu firmy M-belt (bývalý oděvní závod Otavan). Prostory budou během dne volně přístupné
veřejnosti ke zhlédnutí vznikajících děl. Slavnostní vernisáž, představení hotových děl a jejich autorů proběhne 11. 9. 2010 v 18:00 hodin.
Během dvanácti zářijových dnů zavítá do našeho města šestice mladých sochařů (absolventů středních uměleckých škol a studentů vysokých uměleckých škol), kteří budou vytvářet skulptury ze dřeva a kamene na téma „Živly“. K dispozici dostanou čtyři bloky kamene o výšce jeden a půl metru a
šířce 70 centimetrů a dva podobně velké dubové kmeny. Sochařské práce budou probíhat každý všední den od 9:00 do 17:00 hodin.
Nápad uspořádat sochařské sympozium vznikl už před rokem, a to hlavně z nedostatku tohoto druhu kultury v našem městě. Větší objekt zde nebyl
instalován již přes padesát let a většina současně stojících soch byla vytvořena pod vlivem komunistického režimu. Tímto přínosem „mladého a svobodného umění“ tedy chceme obohatit zdejší kulturní život a zájem o umění vůbec. Téma sochařského sympozia „Živly“ jsme zvolili s přihlédnutím
k historii města Soběslavi, během let zde zuřily ničivé požáry, ať způsobené nešťastnou náhodou, nebo za husitských válek. V roce 1818 nedaleko města napáchalo velké škody ničivé tornádo a v živé paměti máme polomy ve Svákovském lese nebo povodně z roku 2002.
Po skončení sympozia budou zhotovené sochy přesunuty a nainstalovány do vybraných městských parků. Co se týče zdrojů financování projektu,
největší finanční částku, která pokrývá více než tři čtvrtiny rozpočtu, jsme dostali letos v dubnu z prostředků Evropské unie programu „Mládež v akci“,
dalšími sponzory jsou město Soběslav a akciová společnost Rašelina, materiál věnovaly firmy Kámen a písek Český Krumlov s.r.o. a Tiskárna – reklamní ateliér Soběslav s.r.o., za což všem velmi děkujeme, neboť ochota darovat jakékoli prostředky je v době finanční krize více než obdivuhodná.
Bližší informace ohledně sochařského sympozia se dozvíte na tel. č. 608 719 236.
Martin Mikula - kurátor sympozia, Vojtěch Máca – koordinátor public relations
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
má to štěstí alternovat mistra na dalších
vystoupeních po jižních Čechách.
Mimo hudbu má rád rychlá auta a tuning,
ovšem pouze v časopisech či jako divák a obdivovatel na tuningových srazech.
David ve finále
Czechtalentu Zlín 2010
David Kratochvíl bydlí ve Veselí nad Lužnicí a v Soběslavi studuje na Středním odborném učilišti technickém. Letos na jaře se
zúčastnil česko-slovenské pěvecké soutěže
Czechtalent Zlín 2010 a probojoval se až do
finálové desítky.
Hudbě se věnuje od svých deseti let. Jeho
hudební začátky jsou spojeny s hrou na flétnu a
zpěvem ve školním sboru. Od šestnácti let doprovází zpěvem a hrou na flétnu smíšený soběslavský sbor Novita pod vedením sbormistryně
Evy Králové, se kterým v loňském roce zavítal
do Moravského Berouna na slavnosti města.
V roce 2009 si poprvé zazpíval v Praze na Staroměstském náměstí u vánočního stromu. Každoročně již čtvrtým rokem doprovází sólistu
Národního divadla Vratislava Kříže na vánočních i letních koncertech v jeho rodišti a David
Moc nás potěšilo, že právě u nás, v Senior
domě zahájil sérii svých letních koncertů pěvecký soubor NOVITA. Všichni se na koncert
moc těšili a měli opravdu na co. Koncert byl
nádherný, dokonce byli potěšeni i ti, kdo se již
nemohou přímo účastnit, ty totiž soubor navštívil osobně na pokojích.
Všem přejeme mnoho úspěchů, krásné sluníčkové léto a těšíme se opět na další návštěvy.
Děkujeme.
Lada Haplová
Pracovnice z centra
pro sluchově postižené přijedou do
DPS, Mrázkova ul. až 9. září.
O prázdninách se návštěvy nekonají.
Co Tě přivedlo ke zpívání?
Já zpívám odmala, už v mateřské škole jsem
vystupoval v besídce pro rodiče. Od čtvrté do
šesté třídy jsem navštěvoval LŠU ve Veselí nad
Lužnicí a učil se hrát na zobcovou flétnu a musím se přiznat, že hraní na flétnu mě začalo bavit, až když jsem se k němu vrátil v šestnácti
letech. Zjistil jsem, že jsem toho ani moc nezapomněl. Je to jako jízda na kole.
Hraji tedy na zobcovou flétnu, mám jich několik v různých tóninách a zkouším brnkat na
kytaru. Zatím jenom jako samouk. Občas mě
učí můj otec, který sbor Novita doprovází nejen
zpěvem, ale i hrou na kytaru a foukací
harmoniku.
Jak se takový mladík dostane
do ženského sboru?
Moje matka, která ve sboru zpívá, mě požádala, abych je doprovodil hrou na flétnu. Já jsem
rád vyhověl a při jedné zkoušce Novity jsem si
pro sebe pobrukoval zrovna zkoušenou píseň.
Slyšela mě sbormistryně Eva Králová a nabídla
mi, zda s nimi nechci zpívat. Dnes jsem ve sboru
už třetím rokem a jsem tam rád. Je to fajn kolektiv a užijeme si mimo zkoušek i dost legrace.
Učíš se zpívat pod odborným vedením?
Ano, jedenkrát týdně jezdím do Tábora na
hlasovou a pěveckou hodinu k Ivě Törörové,
která mimo jiné zpívá s pěveckým sborem
Domino.
Letos jsi se zúčastnil pěvecké soutěže mladých
zpěváků a zpěvaček populární hudby Czechtalent Zlín 2010. Jak soutěž probíhala?
21
Do soutěže se mohou přihlásit uchazeči od
15 do 25 let. Své přihlášky do letošního již patnáctého ročníku poslalo 182 děvčat a 91 chlapců
z České republiky i ze sousedního Slovenska. Semifinále bylo v dubnu a postoupilo do něj
celkem 42 soutěžících včetně mě. Fakt je, že
když jsem slyšel víc než dobře zpívat ostatní
soutěžící, byla ve mně malá dušička. Ale na pódiu, kde mě doprovázel na kytaru můj otec, ze
mě tréma spadla a dobře to dopadlo. Vybrali mě
mezi deset uchazečů, kteří postoupili do finále.
To se konalo v sobotu 29. května ve zlínském
Velkém kině. O vítězi rozhodovali ti nejlepší –
předseda poroty Miloš Skalka, Ondřej Soukup,
Petr Malásek, Lešek Wronka, Martin Červinka,
Petr Šiška, Eduard Krečmar a další významní
čeští, ale i zahraniční hudební skladatelé, textaři,
producenti a publicisté včetně prezidenta soutěže
Luďka Malára.
Já si do finále soutěže připravil dvě písně,
Zrcadlo od K. Černocha a od J. Vágnera Mně
sílu dáš a „vyzpíval“ jsem si celkový počet bodů
91 a desáté místo.
Odborná porota během soutěžního klání rozhodla počtem 166 bodů o vítězství dvaadvacetiletého studenta činoherního herectví na
brněnském JAMU Tomáše Davida ze Šumperka, klavíristy, kytaristy, perkusisty a hudebního
skladatele, který si prvenství zasloužil za interpretaci vlastní písně Proč chodím spát a píseň z
muzikálu Jesus Christ Superstar.
Byl to pro mě velký zážitek i nová zkušenost.
Nešlo sice o prvenství, ale být desátý z 273
uchazečů není pro začátek tak špatný výsledek.
Rozhodně to nevzdávám a zkusím štěstí zase
v příštím roce.
S Davidem Kratochvílem připravila
J. Kocourková
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Soběslavská pekárna
PETA Bohemia informuje
Před nedávnem byl v páteční příloze Hospodářských novin uveřejněn článek s názvem
„Konec českého chleba“. Autorka v něm popisuje nekalé praktiky výroby chleba v řadě pekáren. Pekaři během posledních dvaceti let ve
velké většině opustili tradiční způsob výroby
chleba. Z klasického českého chleba se stal
ohrožený druh.
Tito pekaři se obhajují tím, že rozvádění
kvasu je složitá, zdlouhavá a na řemeslo velice
náročná práce, nemohou tak rychle reagovat na
požadavky obchodu a že takto vyrobený chleba
má nakyslou chuť. Proto raději používají kvasnice a různá zlepšovadla a ušetří tak čas, prostor
a platy pro zkušené profesionály.
V naší pekárně vyrábíme chleba klasickým
třístupňovým rozváděním kvasu, což trvá 24
hodin a je to nekonečný proces, 365 dní v roce,
24 hodin denně. Jemně nakyslá chuť je důsledkem mléčného kvašení žitné mouky a je pro takový chléb příznačná. Na druhou stranu je takto
vyrobený chléb bez jakýchkoli přísad, zlepšovadel, kvasnic a vůbec chemie. Náš chleba obsahuje pouze žitnou a pšeničnou mouku, sůl,
kmín a vodu.
Často se zákazník může setkat s tím, že řada
pekařů prezentuje svůj chléb jako chléb bez
„éček“. Toto je podvodný marketinkový trik.
Chléb vyrobený klasickou kvasovou technologií žádná „éčka“ ani mít nemůže. „Éčka“ mohou
obsahovat chleby vyrobené z kvasnic modifikované různými přísadami.
Stále více zákazníků hledá na trhu tmavé pekařské výrobky s přísadou různých zrníček odborně nazývaných cereálie. Zde by měl být
zákazník velice pozorný a zajímat se o to, čím je
výrobek barven, mnohdy to bývají nepřírodní
chemická barviva.
Důkazem, že lze vyrobit kvalitní nechemizované cereální druhy chleba, jsou naše nové
výrobky, a to:
· Tmavý kvasový chléb se slunečnicí
· Tmavý kvasový chléb s datlemi a ořechy
· Tmavý kvasový chlebánek s konopím
Tmavá barva těchto výrobků je dosažena použitím praženého ječného sladu – tedy čistě
přírodního produktu. Zejména poslední z jmenovaných výrobků je v pekařině novinkou a doufáme, že si najde svoje milovníky.
Přijďte k nám ochutnat, jak lze udělat klasickou technologií moderní výrobek.
Abychom naše výrobky ještě více přiblížili
soběslavských zákazníkům, otevřeli jsme novou prodejnu za „Národem“ v ulici Horní Příkopy, vedle železářství Šťastný.
Jak jistě víte, je v naší prodejně u nádraží
umístěn automat na mléko. Zákazník si tak sám
může doslova načepovat čerstvé mléko. Automat je pod stálým dozorem. Vzorky odebírá veterinární správa a dokonce je náš automat
zařazen do programu výzkumného ústavu mlékárenského Praha, který pravidelně odebírá a
provádí rozbory mléka. Jak dokazují veškeré
protokoly, je mléko prosté choroboplodných zárodků Listerií, Compylobacterií a Coli bakterií.
Do protokolů je možné nahlédnout v naší prodejně. Čerstvé mléko je zdrojem řady pro náš
organismus důležitých látek, ale i živých kultur,
které posilují imunitní systém a oživují střevní
bakteriální kulturu tolik důležitou pro naše
zdraví.
Čerstvé mléko je také základem pro domácí
výrobu zakysaných nápojů, jogurtů a sýrů.
Žít zdravě je nejen v našem vlastním zájmu,
ale je to i současný životní styl.
No a co do budoucna? Připravujeme pro Vás
štrůdlový program založený na tažených těstech
s různými náplněmi. Štrůdly budeme péci přímo
v prodejně na vaše vyslovené přání. Pokud některá ze Soběslavaček se bude chtít s námi podělit o svůj recept, uspořádáme soutěž ve
štrůdlování a vítěze náležitě oceníme.
Vedení společnosti
(placený příspěvek)
červenec 2010
NAVŠTIVTE
INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
Od července je opět otevřeno informační
středisko ve vestibulu Městské knihovny, nám.
Republiky 1/I. Návštěvníci zde získají přehled o
pamětihodnostech Soběslavi, ubytovacích a
stravovacích možnostech, turistice, k dispozici
jsou pohlednice, které zájemcům můžeme označit speciálním razítkem se znakem Soběslavi,
informační brožury o našem městě, mapy, výletní mapy, vandrovní knížky, turistické štítky
na hole, přívěsky s logem soběslavského kapra
Jakuba, turistické známky a pohádkové známky
s překvapením, turistické vizitky a deníky, magnetky, turistické knoflíky, keramické suvenýry,
trička, svíčky, odznaky, samolepky, klíčenky a
tužky se znakem města a další upomínkové
předměty. Návštěvníky Soběslavi upozorňujeme na okruh vhodný zejména pro pěší turistiku
“Soběslavské smyčky”. Jedná se o cca 13 km
trasu naším městem, spojující zdejší významné
památky s přírodními zajímavostmi. Ve spolupráci s Klubem českých turistů vznikl záznamník, který si zájemci mohou koupit za jednotnou
cenu 10 Kč v našem informačním středisku nebo
v muzeích Smrčkův a Rožmberský dům a vydat
se s ním poznávat krásy Soběslavi.
Provoz informačního střediska je zajištěn
denně kromě neděle, otevírací doba pondělí –
pátek 9 – 18 hodin, v sobotu 9 – 13 hodin, tel.
381 508 105. Těšíme se na vaši návštěvu.
Výkup kožek a peří
V červenci dovolená
Pondělí 2. 8. 2010 a dále každé první
pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.30 h
Knihkupectví u sv. Víta
Nejprodávanější tituly v červnu:
V. Koubek:
Trpké povídky
Toulavá kamera 10
J. Deaver:
Příští oběti
J. Deaver:
Nejlepší americké povídky
K. Furnivallová:
Rudý šál
T. Boučková:
Boží a jiná muka
Kalendář Iva Huttnerová 2011
Před začátkem prázdnin jsme se opět sešli pod pergolou u Senior
domu při opékání špekáčků a živé hudbě. Počasí si s námi sice pohrávalo, ale ani trocha deště nám nezkazila dobrou náladu.
Jsme rádi, že nám vedení Senior domu umožňuje pořádat tato setkání v jejich areálu. Děkujeme jim za ochotu a pomoc.
Za Svaz tělesně postižených E. Plocková
červenec 2010
V letošním roce vyšla kniha s názvem:
„90 let zn. LADA“, o šicích strojích a lidech
kolem nich. Autor Jiří Vetýška byl dlouholetým zaměstnancem Lady, je sběratelem a
šicí stroje se mu staly koníčkem. Knihu je
možno u nás zakoupit v Knihkupectví u sv.
Víta.
-jk-
Policejní zápisník
a Dne 2.5.2010 vnikli E.H. a M.Š. na pozemek
v ul. Okružní, kde odcizili kovový materiál
různého druhu a hodnoty, ačkoliv byli za takový čin v posledních třech letech odsouzeni
a potrestáni.
a Dne 5.5.2010 odcizil NP ze střechy rekreační
chaty v Soběslavi 27 m měděných okapů o
v celkové hodnotě 9900,- Kč, kdy při tomto
poškodil nároží střechy v hodnotě 2000,- Kč.
Tímto jednáním způsobil poškozenému V.Z.
celkovou škodu ve výši 11900,- Kč.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
VODA A ŽIVOT
Rožmberský a Smrčkův dům
1. 5. – 30. 9.
V šesti sálech obou našich soběslavských
objektů na Vás čeká podrobné seznámení s živým světem v našich řekách a jejich okolí,
v rybnících, jezerech a přehradách a také na rašeliništích i v dalších mokřadních biotopech.
Tabule s texty, fotografiemi a schématy navíc
přiblíží vliv vody na horniny, tvář krajiny, lidská sídla i člověka samotného. K nejatraktivnějším částem výstavy patří velké dioráma břehu
rybníka s četnými ptačími obyvateli. Unikátní je
také naše kolekce preparátů ryb, kterou se může
pochlubit jen málokteré české muzeum. V takovéto šíři je veřejnosti představena vůbec poprvé. Její součástí jsou i trofejní úlovky z Lužnice
a táborského Jordánu a navíc je doplněna o druhy zavlečené anebo po Labi v minulosti migrující do našich vod. Vodní savce zastupují
především bobr evropský a šelmy vydra říční a
norek americký. Nechybí ani exponáty vodních
a mokřadních rostlin, hub, měkkýšů (včetně
vzácné perlorodky), hmyzu, obojživelníků či
plazů. Pro oživení lze vybrané vodní rostliny (a
několik rybek) pozorovat i v živém stavu
a Dne 10.5.2010 odcizil NP z dílny v Soběslavi
5 ks kabelů o celkové délce 125 m, čímž způsobil škodu L.R. ve výši 4000,- Kč.
a Dne 24.5.2010 vnikl NP po vypáčení okna do
pensionu Pavla. Následně z jednoho pokoje
odcizil peněženku s finanční hotovostí a
z druhého pokoje odcizil mobilní telefon zn.
Nokia, čímž způsobil majitelům celkovou
škodu ve výši 5300,- Kč.
a Dne 31.5.2010 NP odcizil reklamní plachtu
(Kubešova dechovka), která byla umístěna
na kovové konstrukci u silnice E-55 ul. Nová.
Tímto jednáním vznikla škoda Kulturnímu
domu města Soběslavi ve výši 5900,- Kč.
OOP Soběslav
Pohádkové léto 2010
u zámku Červená Lhota
Soboty a neděle začátky
v 11 a 15 hodin.
a
a
a
a
3. – 4. 7. O kouzelné kuličce
10. – 11. 7. Don Quijote de la mAncha
17. – 18. 7. Pinocchio
24. – 25. 7. Vodnická pohádka
V případě deště zajištěno kryté divadlo. Zámek Červená Lhota je otevřen denně mimo
pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 16 hodin.
23
v akváriích. Odpočinout si můžete při zhlédnutí
videoprojekce přibližující život v mokřadech
Třeboňska a problematiku revitalizací vodních
toků.
Ačkoli je naše výstava především přírodovědná, představujeme i cenné společenskovědní
exponáty: v červnu jste mohli vidět faksimili
Sedlčanského kancionálu s jediným dochovaným portrétem Jakuba Krčína (na další měsíce
je nahrazena fotokopií), po celou dobu výstavy
jsou prezentovány pamětní mince ČNB s motivem Jakuba Krčína a etnografické exponáty
vztahující se k někdejšímu uctívání pramenů,
k mlynářství či lovu raků a ryb.
Výstavu pořádáme opět ve spolupráci s Přírodovědeckým muzeem Národního muzea v Praze.
Pozvánka do Veselí nad Lužnicí
Přírodou TŘEBOŇSKA
29. 6. – 29. 8.
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, na jejímž severním okraji leží Veselí nad Lužnicí,
byla vyhlášena v roce 1979. Již o dva roky dříve
bylo Třeboňsko díky bohatství rostlinných i živočišných druhů a existenci řady unikátních přírodních lokalit zařazeno do mezinárodního
systému biosférických rezervací UNESCO.
Více než 100 unikátních fotografií Ing. Josefa
Hláska a Ing. Jana Ševčíka ze Správy CHKO
Třeboňsko se sídlem v Třeboni dokumentuje
jak jednotlivé přírodovědné klenoty, tak celkový ráz krajiny oblasti. Výstavu pořádáme ve
spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko.
Na výstavy Vás srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid
Z činnosti hasičů
a
a
a
a
a
a
16.5.
17.5.
18.5.
24.5.
25.5.
26.5.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
28.5.
30.5.
31.5.
3.6.
4.6.
5.6.
5.6.
6.6.
6.6.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
12.6.
14.6.
14.6.
15.6.
Požár odpadu v kontejneru, Přehořov
Požár stohu balíkové slámy, farma Klenovice, škoda 100 000 Kč
Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu, E 55, Roudná
Dopravní nehoda osobního a nákladního vozu, Jeronýmova, Soběslav
Odstranění stromů z veřejné komunikace, Košice
Dopravní nehoda osobního a nákladního vozu, vyproštění řidiče z vozu, zajištění
uniklých provozních kapalin a havarovaných vozidel, E 55 u restaurace Paluba, Soběslav
Odstranění roje včel, Roháčova ul., Veselí nad Lužnicí
Nouzové otevření bytu, nám. Republiky, Soběslav
Nouzové otevření bytu, Veselí nad Lužnicí
Odčerpání vody z komunikace, Sedlečko u Soběslavě
Pomoc ZZS s transportem nemocné osoby, Wilsonova, Soběslav
Odstranění následků dopravní nehody osobního a dodávkového vozu, Sviny
Odchyt roje včel, zahrádkářská kolonie, Veselí nad Lužnicí
Odčerpání vody ze sklepních prostor rodinného domu, Soběslav
Dopravní nehoda osobního vozu, zajištění uniklých provozních kapalin, veřejná
komunikace Chabrovice - Košice
Odchyt včel na plovárně, Soběslav
Požár odpadu na skládce domovního odpadu v Klenovicích
Odstranění olejové skvrny z komunikace před restaurací Paluba, Soběslav
Odchyt včel, vlakové nádraží, Veselí nad Lužnicí
Odchyt včel, Skalice - Jednoty
Odstranění spadlého stromu z veřejné komunikace, E 55 Roudná
Odčerpání vody ze sklepních prostor rodinného domu, nábř. Otakara Ostrčila, Soběslav
Vyhledávání pohřešované osoby na pískovně kempu Pohoda, Roudná
Odstranění spadlého stromu z veřejné komunikace, Horusice
Martin Petrák, HZS Tábor
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA
KINO - program - ČERVENEC 2010
· CESTA
Pátek 2. července ve 21.00 hodin
Sobota 3. července ve 21.00 hodin
Drama – thriller USA, 113 min., titulky
Před přibližně deseti lety byl svět zničen. Nikdo
neví, co se vlastně stalo. Možná šlo o jaderný
útok, možná o vesmírnou událost. Miliony lidí
zemřely, ať už přímo v důsledku katastrofy,
nebo vyhladovění či zoufalství z pomalé smrti
lidí kolem poté, co se zastavily dodávky energií.
Muž (Viggo Mortensen) a Chlapec (Kodi SmitMcPhee) jsou na cestě za nadějí, kterou očekávají na jihu, na pobřeží. Veškerý svůj skromný,
leč nesmírně vzácný majetek si vezou v nákupním košíku, vybaveném zpětným zrcátkem, aby
viděli, zda je někdo nesleduje. Jediným zdrojem
radosti jsou pro ně občasné nálezy jídla či pití.
Na své pouti se…
Přístupno od 12 let.
Vstupné 95 Kč
· KICK – ASS
Středa 7. července ve 20.00 hodin
Čtvrtek 8. července ve 20.00 hodin
Akční komedie USA, 106 min., titulky
Svět potřebuje nové hrdiny!
A proto přichází Kick – Ass se svými komplici!
Teenager Dave Lizewski (Aaron Johnson) nevyniká žádnými zvláštními schopnostmi. Jediné, co ho baví, jsou komiksy. Ty ho taky
inspirují natolik, že se rozhodne stát se superhrdinou! Bohužel mu k tomu ale chybí to nejdůležitější – nadpřirozené schopnosti… To ho ale
nemůže odradit a jeho každý správný superhrdina si vybírá přezdívku – Kick Ass.
Film je nadupaný akcí, drsnými fóry, ironií a
černým humorem. Cynismus, drzost a provokace jsou zde na prvním místě.
Přístupno od 15 let.
Vstupné 80 Kč
· EXMANŽELKA ZA ODMĚNU
Sobota 10. července ve 21.00 hodin
Akční komedie USA, 110 min., titulky
Na Milo Boyda (Gerard Bulter), polařského
lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane za
úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku, reportérku Nicole Hurley (Jannifer Aniston). Domnívá se, že ho čeká snadná
odměna, ale když mu Nicole zmizí, aby sledovala stopu vražedného spiknutí, uvědomuje si,
že nic, co se týká jeho a Nicole, není jednoduché. Oba bývalí partneři neustále stupňují finty,
kterými se jeden druhého snaží obelstít – do
chvíle, než zjistí, že jim jde oběma o život…
Mládeži přístupno. Vstupné 80 Kč
· PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Středa 14. července v 18.00 hodin
Čtvrtek 15. července v 18.00 hodin
Dobrodružný film USA, 116 min., titulky
Mladý princ, který byl oklamán a omylem přivede království svého otce ke zkáze, musí spojit
síly s dcerou nepřítele, aby zabránil nejhoršímu.
Musí se především vypořádat s armádou písečných bojovníků a zabránit, aby písečná bouře
nezničila celý svět.
Mládeži přístupno od 12 let.
Vstupné 85 Kč
· ROBIN HOOD
Pátek 16. července v 18.00 a 21.00 hodin
Sobota 17. července v 18.00 a 21.00 hodin
Historický film USA, 140 min., titulky
Středověk nemuselo být špatné místo k životu.
Hodně ovšem záleželo na tom, ke které vrstvě
patříte. Obyčejní poddaní měli často život pod
psa. Když nebyla válka, byl mor, když ne mor,
objevila se neúroda, nebo vše najednou. Pokud
byla úroda, přišly zvýšené daně, lapkové a zvůle
šlechty. Schytali to skoro pokaždé. Ještě že měli
statečného a poctivého ochránce Robina Hooda.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč
· NA TUHLE NEMÁM
Středa 21. července ve 20.00 hodin
Čtvrtek 22. července ve 20.00 hodin
Romantická komedie USA, 104 min., titulky
Kirk (Jay Baruche) je obyčejný kluk, ale s neobyčejným štěstím. Při své práci v letištní
ochrance se seznámí až s hříšně krásnou Molly
(Alice Eve), která, světe div se, se do něj zamiluje. Okamžitě si získá nejen Krika, ale všechny
jeho přátele, rodinu a bývalou přítelkyni. Vztah
mezi atraktivní Molly a průměrným Kirkem
však součastně budí údiv i pochybnosti u ostatních a časem se projeví také u Kirka. I on si totiž
uvědomí, že mezi ním a Molly je velký rozdíl a
ona je úplně mimo jeho možnosti.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 80 Kč
· MOON
Pátek 23. července ve 21.00 hodin
Sobota 24. července ve 21.00 hodin
Sci-fi thriller USA, 97 min., titulky
Sam Bell (Sam Rockwell) se blíží ke konci své
smlouvy s Lunar. Byl věrným pracovníkem po
červenec 2010
Nerudova 424, 392 01 Soběslav
Produkční: Vendula Wolingerová
[email protected] , www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před
představením, e mailem nebo na tel. 381 214 956.
dlouhé tři roky. Jeho domov je na Selene – měsíční základně, kde se těží Helium 3. Tento
vzácný plyn je klíčem k odvrácení zemské energetické krize. Sam se po celou dobu poslušně
drží pravidel a jeho pobyt na Měsíci je sice poučný, avšak příliš klidný. Samota mu dává často
přemýšlet o chybách, kterých se dopustil v minulosti a krotit jeho prudký temperament. Sam
svou práci vykonává mechanicky a většinu svého času tráví sněním o brzkém návratu na Zemi,
své manželce, dcerce a předčasném odchodu do
důchodu. Ovšem dva týdny před odjezdem ze…
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 80 Kč
· IRON MAN 2
Středa 28. července ve 20.00 hodin
Čtvrtek 29. července ve 20.00 hodin
Akční film USA, 124 min., titulky
V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a
tam navléknou nějakou masku, aby zachránili
svět, by bral bezkonkurenčně první místo. I proto se původem komiksový superhrdina Iron
Man dočkal druhého dílu. Ten slibuje další intenzivní zážitek, v němž navíc už tak luxusní
herecké obsazení jedničky doplňují další
hvězdná jména – Scarlett Johansson, Sam Rockwella Mickey Rourke. Hlavní devízou Iron
Mana 2 je ale jeho příběh. Zatímco většina maskovaných reků neúnavně střídá civilní a neporazitelnou, tajnou identitu, zručný vynálezce a
zbrojař Tony Stark v přímém přenosu do celého
světa vyzvonil, že pod…
Mládeži přístupno od 12 let.
Vstupné 85 Kč
· ZELENÁ ZÓNA
Pátek 30. července ve 21.00 hodin
Sobota 31. července ve 21.00 hodin
Válečný thriller USA, 115 min., titulky
Adaptace knihy „ Imperial Life in the Emerald
City: Insider Irags green zone“, bagdátského
žurnalisty Washington postu Rajiva Chandrasekarana, která z velké části vychází z vlastních
zážitků autora, by nám měla dát nahlédnout do
nedávné minulosti války v Iráku. Konkrétně
pak do roku 2006, kdy se americká armáda pokoušela nastolit prozatímní vládu v okolí paláce
iráckého diktátora Saddáma Husajna. Příběh by
se měl soustředit hlavně na důstojníka Roye
Millera (Matt Damon), který pomáhá CIA s nalezením zbraní hromadného ničení v Iráku.
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 80 Kč
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Program Kulturního domu ve Veselí n. Luž. – červenec 2010
a Pátek 2. července
VODNICKÁ POHÁDKA
Divadélko ROMANETO Praha
Pohádka o tom, co prožil pan Vodník Hromajzlík a paní Vodníková-Bublinka u rybníčku Kalužníčku a jak za pomoci svých
vodních přátel přelstí zlou a panovačnou
Žábu-Ježižábu..“ Ryby, raci, štiky, kapři, i ta
malá žabička, všichni spolu svorně žijí pod
hladinou rybníčka..."
Park za Kulturním domem od 17 hodin.
Vstupné 30 Kč.
a Pátek 16. července
TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU
Divadlo POHÁDKA Praha
Pohádkové leporelo plné písniček a příběhů
je složené z příběhu a pohádek:
O dvou chroustech je veselý příběh, kterak
si stavěli z kostek, jak se hádali a vadili, až se
nakonec domluvili, společně si hráli, pomáhali a postavili hrad.
O zmrzlém králi je pohádka, ve které byl nebyl jeden král, kterému byla stále zima a
nikdo mu nedokázal pomoci. Ale, jak to tak v
pohádkách bývá, kdyby byl nebyl voják Janek, který nakonec panu králi pomůže.
O Poštovském panáčkovi je pohádkový příběh se známými písničkami o pyšném
poštovském panáčkovi, který se díky kouzelnému pohádkovému dědečkovi polepšil a našel ztracenou poštovní písničku.
Park za Kulturním domem od 17 hodin.
Vstupné 30 Kč.
a Pátek 30. července
KOCOUR V BOTÁCH
aneb Anča, bubnuj!
Divadlo Elf Praha
Příběh o tom, že si láska podle kapsy nevybírá, neboť královská dcera má ráda Janka a ne
hraběte z Kočárova. Známá a proslulá francouzská pohádka pro děti, rodiče i prarodiče,
zkrátka pro všechny, kteří se umí smát a co se
nebojí malinko bát…Na hradě Kočárově příšerně straší… Představení je kombinací činohry a tradičního jarmarečního loutkového
divadla.
Park za Kulturním domem od 17 hodin.
Vstupné 30 Kč.
V případě nepříznivého počasí se všechny
pohádky odehrají ve velkém sále Kulturního
domu.
a Sobota 31. července
ODĚNÍ SVĚTLEM – POCTA ČESKÝM
PATRONŮM
Lukáš Vytlačil – recitace a barokní příčná
flétna
Vystudoval na Konzervatoři v Teplicích hru
na zobcovou flétnu u Aleše Rypana a příčnou
flétnu u Moniky Štreitové a Romana Zubera,
za což získal cenu Nadace Leoše Janáčka, a
na téže škole pokračuje v dirigentské třídě
Jana Valty. Současně studuje barokní příčnou
25
Vernisáž putovní výstavy
“IKONA - TEOLOGIE
V OBRAZE” se uskuteční 1.8.2010
v 16.30 hod. v prostorách
Galerie Bastion v Táboře
(ul. Žižkova/Pražská 236/2).
Termín konání výstavy: srpen 2010.
Ve spolupráci s Antikvariátem a galerií
Bastion v Táboře pořádá Pravoslavná
církevní obec při chrámu Povýšení sv.
Kříže na Špitálském náměstí v Táboře.
flétnu u Jany Semerádové na Universitě Karlově v Praze. Věnuje se především hře na kopie dobových nástrojů a tzv. historicky
poučené interpretaci, avšak premiéroval také
řadu skladeb současných autorů. Kromě hudby se věnuje také historii, zvláště kastelologii
a šlechtické genealogii, kde též publikuje.
Kostel Povýšení sv. Kříže od 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.
PŘIPRAVUJEME:
a Pátek 8. října 2010
KONCERT
DAN BÁRTA ILLUSTRATOSPHERE
Velký sál KD od 20 hodin.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. července 2010.
Cena vstupenky v předprodeji 280 Kč, na
místě 330 Kč.
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2010
Břehy pískovny ovládly děti
V sobotu 5. června proběhly tradiční rybářské závody pro děti. Po několika chladných týdnech přivítalo závodníky na pískovně v Roudné ranní sluníčko, které se vydrželo smát až do konce závodů. Jako by svatý
Petr, patron všech rybářů, vyslyšel přání pořadatelů.
V sedm hodin závodníci obsadili vylosované pozice a výstřelem ze
signální pistole byl lov zahájen. Za dodržování všech pravidel rybářského
řádu proběhla dvě kola, která byla ukončena dalším výstřelem. Mezi nimi
si závodníci, rodiče i pořadatelé udělali malou přestávku. Před dalším kláním a příjemným posezením na prosluněném břehu se posilnili opékanými vuřty, tatrankou a limonádou. Pro maminky a tatínky nechyběla ani
káva nebo pivo. Přestože ryby příliš nebraly, výsledky některých závodníků byly úctyhodné a ani zkušený rybář by se za ně nemusel stydět. Nikola Kášková, která se stala absolutní vítězkou, ulovila na jeden prut
celkem 796 cm ryb. Na druhém místě se umístil Michal Štěpán s 483 cm a
na třetím místě skončil Jiří Kubeš s 396 cm. Mezi ulovenými rybami převládaly především oukleje a plotice. Nejdelší rybu zdolal Zdeněk Svatoš,
v jehož podběráku po velkém boji uvízl kapr o délce 47 cm. Po skončení
závodů obdrželi mladí rybáři, kteří absolvovali letošní kroužek v Soběslavi a v Tučapech, nové rybářské doklady z rukou vedoucích Václava
Karpíška a Jana Hláska. Na vítěze čekalo mnoho hodnotných cen. Navijáky, udice, vezírky, židličky a mnoho dalších předmětů si odneslo celkem 29 závodníků, kteří z vody vytáhli alespoň jednu rybu. Všechny děti
dohromady ulovily 3 746 cm ryb. Český rybářský svaz a Dům dětí a
mládeže v Soběslavi děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny a
finanční příspěvky na akci. Dobrá nálada ze závodů je tou nejlepší
pozvánkou na další ročník.
Petr Lintner – předseda MO
Mladí záchranáři v Táboře a Č. Budějovicích
Na konci letošního školního roku mládež Vodní záchranné služby Soběslav nezahálela.
Ve čtvrtek 20. května se v Táboře účastnila, jako již tradičně, regionální prezentace dětských a mládežnických organizací - Bambi 2010.
Zde pravidelně představuje svoji činnost veřejnosti, školám a kroužkům
ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Tábor.
Akce proběhla za příznivého počasí.
V sobotu 29. května byl poslední předprázdninový plavecký trénink.
Po přesunu do učebny v DDM Tábor byly společně s dětmi shrnuty výsledky a práce mládeže za 1. pololetí letošního roku.
Následovala velmi deštivá středa 2. června, kdy táborský okres reprezentovala nejlepší družstva 1. (ZŠ Chýnov) a 2. stupně (VZS Soběslav)
ZŠ. Družstvo VZS Soběslav ve složení Rosolová Tereza - velitel, Macková Barbora, Janů Vítek, Novotný Jan a Novotný Jakub se popralo nejenom s nepřízní počasí, ale i s dalšími šesti družstvy Hlídek mladých
zdravotníků (HMZ). Ve velké konkurenci Regionální soutěže HMZ
v areálu výstaviště v Českých Budějovicích obsadili nečekané a o to více
ceněné 2. místo!
Vše přejeme krásné prázdniny a nabytí nových sil.
VZS Soběslav
Dětský den na letišti v Soběslavi
V sobotu 29. května se na letišti v Soběslavi konal tradiční Dětský den.
K prohlídce byly vystaveny různé druhy motorových letadel a kluzáků.
Své zmenšené modely letadel předváděli po celý den ve vzduchu místní a
veselští modeláři. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na čtyřkolkách (SPEED
MOTO TEAM) a další atrakce včetně soutěží ve stylu PIRÁTI
Z KARIBIKU připravené Lenkou Čápovou. Skupina ETO AIR SOFT
z Bechyně předvedla ukázky z vojenských akcí se „soft“ municí. V jejich
expozici bylo možné vidět zajímavou a rozsáhlou sbírku ručních zbraní,
komunikačních a protichemických prostředků z II. světové války až po
současnost a děti měly možnost vyzkoušet si střelbu slepými náboji. Poutavou ukázku z výcviku psů předvedli soběslavští kynologové i hasiči s
vodním dělem. Nejnovější automobily značky Škoda byly k zhlédnutí
v expozici Autoservisu Jindra s.r.o., vozy BMW předvedla firma BMW
Č. Budějovice. V průběhu celého dne se samozřejmě létalo - losovaly se
lety dětí zdarma. Aeroklub Soběslav děkuje všem sponzorům za pomoc
při zajištění Dětského dne. Jsou to zejména: Město Soběslav, Rašelina
a.s., Vialit s.r.o., W + Weinzettl s.r.o., VZP, Autoservis Jindra, BMW Č.
Budějovice, DBD Petr Čáp, Spilka a Říha s.r.o., Banes s.r.o., T.O.D.O.K.
spol. s r.o., RM Gastro, Jinos Agro, INPROS, F-okna, Hajný T, Goliath,
M belt s.r.o., Intersnack a.s. – výrobce chipsů a slaných pochoutek značky
Bohemia.
Petra Pakostová
České Budějovice: Figurantku
ošetřují zleva Novotný Jakub,
Janů Vítek a Rosolová Tereza
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
27
DVOJNÁSOBNÍ MISTŘI
REPUBLIKY
Během dvou měsíců podruhé taneční skupina
20 dětí (10 soběslavských – Káťa Doležalová,
Markétka Hronová, Michalka Hybšová, Verunka
Křiklánová, Nikolka Košťálová, Baruška Kozlová, Kristýnka Mrázová, Ondra Novák, Alenka
Ondřejová a Baruška Sladovníková) z Tanečního
studia Žába z Veselí nad Lužnicí zvítězila na Mistrovství České republiky v kategorii baby show
art se svojí skladbou ,,Tenkrát v Džungli“ na písničku z filmu Lví král. Úspěšnou skladbu s nimi
nacvičily jejich trenérky a choreografky Štěpánka
Macurová a Petra Pavlišová.
Jejich velký březnový úspěch na Mistrovství
České republiky Worldstars 2010 v Českých
Budějovicích za bezchybně zatančenou skladbu
byl ohodnocen zlatou medailí.
Že opravdu patří mezi nejlepší, dokázali
v další taneční soutěži na Mistrovství České republiky Taneční skupina roku 2010, kde opět
získali zlato. Cesta k tomuto vítězství vedla přes
sedm krajských kol po celé republice. Jejich postupové krajské kolo se konalo 20. 3. 2010
v Českých Budějovicích. Odtud postoupili do
Prahy na Mistrovství Čech Taneční skupina
roku 2010, které se konalo 24. dubna, kde si opět
vytančili zlatou medaili.
V sobotu 15. května již v pět hodin ráno odjížděli autobusem opět do Prahy na Mistrovství
České republiky, které se konalo v Aréně Sparta.
I přes velmi časné vstávání panovala v autobuse
skvělá nálada a napětí, jak to dopadne. Po příjezdu do Prahy se převlékli do tanečních kostýmů
lvů, medvědů, pštrosů, opic a hadů. Skladbu zatančili opravdu výborně, odměnou jim byl veliký
potlesk. Na výsledky si ale museli počkat až do
odpoledních hodin, po odtančení celé věkové kategorie baby a dětí do 12 let. Před vyhlašováním
výsledků zazněla státní hymna a všichni s napětím očekávali verdikt poroty. Porota jejich výkon
ohodnotila 1. místem v jejich kategorii baby show
art. Dostali krásné zlaté medaile a dárky za vítězství. Děti odjížděly z Prahy sice unavené, ale
šťastné se zlatými medailemi na krku.
Blahopřejeme dětem k jejich úspěchům a
přejeme jim, aby jim radost z pohybu a nadšení
pro tanec vydržely co nejdéle.
Veliký dík patří jejich trenérkám a choreografkám Štěpánce Macurové a Petře Pavlišové.
maminky
Vaškova
premiéra na MS
Pro rozhovor se nám podařilo zastihnout odchovance soběslavského kanoistického oddílu Václava Lagnera, který se právě vrátil ze
své premiéry na mistrovství světa ve sjezdu
na divoké vodě ve španělském Sortu, kde obsadil 12. místo.
Ahoj Vašku, jaké bylo mistrovství a jsi spokojen s umístěním?
Mistrovství světa bylo úžasné, báječná atmosféra, krásná a opravdu divoká řeka, byl to
super zážitek. Pořadatelé odvedli kus práce a i
přesto, že v druhé polovině mistrovství musela
být kvůli velké vodě vybrána jiná, alternativní
trať, úroveň závodů zůstala na vysoké úrovni. Já
osobně jsem s 12. místem na světě velmi spokojený, na svoji první účast na mistrovství světa to
považuji za velký úspěch. Podařilo se mi porazit
několik velkých jmen, jako třeba pozdějšího vítěze MS ve sprintu Maxima Richarda, a od
umístění v první desítce mě dělily pouze cca 2
vteřiny.
Jak probíhala tvoje cesta k nominaci na MS?
Už loni jsem měl na jaře „našlápnuto“ k nominaci na mistrovství Evropy, ale v posledním
závodě jsem díky chybě o pár sekund o postupové místo přišel. To mě ale nastartovalo do dalšího tréninkového úsilí, což se později projevilo
na mistrovství ČR na Lipně, kde se mi podařilo
vybojovat dvě zlaté medaile. V letošním roce
byla nominace opravdu vyrovnaná, o čtyři postupová místa se přetahovalo 7 kajakářů, naštěstí se mi podařilo zajet pár dobrých výsledků a
dosáhl tak účasti na MS.
Jak zvládáš skloubit školu a sport?
Je to obtížné, ale zatím se mi daří studovat
v řádném termínu. Obtížnější je to ovšem s financováním nákladů spojených se sportem, ročně se pohybuje někde nad hranicí 100 000
korun, což se bez obrovské podpory mého okolí
a hlavně rodiny neobešlo. Tímto bych chtěl poděkovat i městu Soběslav, které mi poskytlo
peněžitou podporu. Tu jsem využil na zafinancování části prostředků potřebných pro nákup
nové lodě na mistrovství světa.
Jaké jsou tvoje plány do budoucna?
Stále zlepšovat své výsledky a dostudovat
školu v řádném termínu. Teď přede mnou stojí
výzvy v podobě světových pohárů, mistrovství
republiky a několik extrémních závodů v podobě například RedBull Dolomitennmana, což je
mistrovství světa extrémních štafet, nebo etapový maraton Budějovice – Praha, nejdelší kanoistický závod v České republice. Do budoucna je mým snem dostat se do zázemí nějakého
silného sponzora, díky čemuž bych měl vytvořené lepší tréninkové podmínky, a umožnilo by
mi to účast na více světových závodech, například na nejextrémnějším říčním maratonu Fish
river v Jihoafrické republice.
S Vaškem Lagnerem připravila
J. Kocourková
28
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2010
ß Šumava Cup 2010
Turnaje minipřípravek pořádané klubem SK Větrovy
V sobotu 22.5.2010 se ve Větrovech uskutečnil turnaj přípravek pro děti narozené po
1.1.2003 a mladší. Turnaje se zúčastnilo 7
týmů, hrálo se systémem každý s každým. Prvním soupeřem Vlčat byl domácí celek Větrov.
Utkání skončilo výhrou domácích 2:0. Druhý
zápas sehráli soběslavští s tradičním soupeřem
FC Lvíčata Vimperk. Kluci bohužel, i přes několik dobrých šancí, nedokázali odpovědět na
rychlý gól soupeře a i své druhé vystoupení na
turnaji zakončili prohrou, tentokrát 0:1. Dalším
soupeřem bylo družstvo Meteor Tábor. Vlčata
nedokázala ani v tomto zápase prolomit střeleckou smůlu a utkání skončilo opět těsnou prohrou 0:1. Jako čtvrtý soupeř nás čekal celek
Lokomotivy České Budějovice. Podle průběhu
turnaje jsme očekávali prohru, protože Lokomotiva procházela zápasy bez větších problémů
a pasovala se tím do role favorita celého turnaje. Na ukazateli svítilo na konci zápasu skóre
6:0 pro Lokomotivu České Budějovice. Předposledním soupeřem byl pro Vlčata FC Písek.
Kluci předvedli výborný výkon a vybojovali
první bod, když zápas skončil remízou 0:0.
K poslednímu utkání jsme nastoupili proti fotbalovým nadějím z Milevska. Po tomto zápase
jsme si v tabulce připsali další 3 body za výhru
3:0. Gólově se dvakrát prosadil Martin
Vyškovský a mezi turnajové střelce se s jedním
gólem zařadil také Filip Novák.
Konečné výsledky turnaje přípravek 2003 a
mladší:
1. Lokomotiva České Budějovice
2. FC Písek
3. SK Větrovy
4. Meteor Tábor
5. FC Lvíčata Vimperk
6. FK Vlčata Soběslav
7. ZVVZ Milevsko
Nejlepším hráčem týmu FK Vlčata Soběslav
byl vyhlášen David Novák.
Sestava FK Vlčata Soběslav: Karel Bezpalec, Richard Poslušný, Adam Farka, Radim Vopava, David Novák, Bronislav Megis, Samuel
Zimmel, Jiří Bartáček, Ondřej Novák, Filip Novák, David Štefan, Filip Petrásek, Martin
Vyškovský
O 14 dnů později, tj. v sobotu 5.6.2010 jsme
se opět vypravili na větrovské hřiště. Tentokrát
se jednalo o turnaj minipřípravek pro ročník
2004 a mladší. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů,
pokračování na str. 29
Fotbalová přípravka FC Lvíčata Vimperk pořádala spolu s tělovýchovnou jednotou Šumavan
Vimperk v sobotu 29.5.2010 první ročník fotbalového turnaje přípravek Šumava Cup. Turnaj
byl určen pro malé fotbalisty narozené po
1.1.2003. Hrálo se ve 2 skupinách po 5 týmech
každý s každým, poté byly sehrány zápasy o
umístění. Vlčata byla nalosována do skupiny B
spolu s týmy AC Sparta Praha „B“, FC Lvíčata
Vimperk „B“, Lokomotiva České Budějovice a
Spartak MAS Sezimovo Ústí. Ve skupině „A“
hrála družstva FC Písek, FC Lvíčata Vimperk
„A“, AC Sparta Praha „A“, Sokol Chotoviny a
SK Dynamo České Budějovice.
Zápasy Vlčat:
· AC Sparta Praha „B“ – FK Vlčata Soběslav
9:0
· FK Vlčata Soběslav – FC Lvíčata Vimperk „B“
10:0
(O. Vácha 1, F. Novák 4, M. Vyškovský 2,
F. Petrásek 3)
· Lokomotiva Č. Budějovice – FK Vlčata Soběslav
3:0
· FK Vlčata Soběslav – Sp. MAS Sezimovo Ústí
0:6
Ve skupině skončili naši malí fotbalisté na 4.
místě a čekal je zápas o celkové 7. místo s týmem SK Dynamo České Budějovice. V tomto
utkání sebrali kluci zbytek všech sil a bojovným
výkonem porazili budějovické Dynamo 3:1, kdy
dvakrát skóroval Filip Petrásek a jeden gól
vstřelil Ondřej Vácha.
Celkové výsledky turnaje Šumava Cup 2010
1. AC Sparta Praha „B“
2.
AC Sparta Praha „A“
3.
Lokomotiva České Budějovice
4.
Sokol Chotoviny
5.
FC Písek
6.
Spartak MAS Sezimovo Ústí
7.
FK Vlčata Soběslav
8.
SK Dynamo České Budějovice
9.
FC Lvíčata Vimperk „A“
10. FC Lvíčata Vimperk „B“
Průběh jinak skvěle připraveného turnaje narušil občasný déšť. I přesto dokázali kluci dále
bojovat, za což všem patří dvojnásobná
pochvala!
V pátek 11.6.2010 jsme zakončili letošní sezonu zápasem rodičů proti dětem. Počasí se tentokrát vydařilo, a tak mohla „dokopná“
pokračovat na Plovárně. Kluci se rozloučili s dosavadním trenérem, panem Ing. Němejcem, který je již příští rok trénovat nebude. Tímto
bychom mu chtěli poděkovat za čas, který malým fotbalistům věnoval. Tým Vlčat opouští
také všichni hoši narození v roce 2003. Přejeme
jim hodně úspěchů v novém týmu!!!
(zip)
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Pozvánka na fotbalový turnaj
Tygříci jsou „mistři“
V sobotu 17. 7. 2010 pořádá
FK Rašelina Soběslav tradiční turnaj
„O pohár starosty města Soběslav“
Po podzimní části ztráceli Tygříci na vedoucí Veselí nad Lužnicí 5 bodů a bylo jasné, že na
jaře se o vítězství v soutěži budou prát právě
tyto 2 týmy.
V prvních šesti kolech jara s relativně slabšími soupeři kluci nenechali nic v náhodě a poráželi velmi pohledným fotbalem své soupeře
rozdílem třídy.
První těžký zápas čekal na kluky na začátku
června proti MAS Sezimovo Ústí. Pro tento zápas se Tygříci změnili v Tygry a předvedli velmi disciplinovaný, bojovný a především
fotbalový výkon, na kterém byla cítit síla kolektivu a touha po vítězství. Byl to nejhezčí zápas
sezony a vítězství 3:1 jsme si odvezli z velmi
emotivního zápasu zaslouženě.
V tuto chvíli nás čekal už pouze poslední
krok k titulu, a to vítězství nad Loko Veselí.
V tomto zápase šlo o vše a mistrem mohly být
oba dva týmy. Kluci vlítli do zápasu s velkým
nasazením, které jim přineslo po 15 minutách
vedení 2:0. Veselí dokázalo v poslední minutě
prvního poločasu vstřelit kontaktní branku a
drama pokračovalo. V druhém poločase se nejednalo z naší strany o pohledný zápas, spíše o
bojovný a koncentrovaný výkon na to, abychom
neobdrželi branku - obránci padali do střel, záložníci i útočníci se vzorně vraceli po celý zápas. Kluci zde předvedli nejbojovnější výkon
sezony a výsledek z prvního poločasu 2:1 udrželi. Nezabránil jim v tom ani výkon pana rozhodčího, který byl pro regulérnost delegován
· 10:15 – 11:30 FK Rašelina Soběslav
– SK Dynamo Č. Budějovice „B“
· 11:45 – 13:00 FK Sp. MAS Sezimovo
Ústí – Jiskra Třeboň
· 14:45 – utkání o 3. místo
· 16:15 – finále
· 18:00 – vyhodnocení turnaje
Srdečně zveme všechny fanoušky
a příznivce fotbalu!
Turnaje Vlčat
dokončení ze str. 28
hrálo se ve dvou skupinách po 5. Vlčata byla nalosována do skupiny B spolu s týmy Bohemians
1905 „zelení“, FK Admira Praha, SKP České
Budějovice a FK Dukla Praha. Skupina A byla
složená z těchto fotbalových přípravek: SK Větrovy, Bohemians 1905 „bílí“, SK Benešov, FC
Lvíčata Vimperk a SK Dynamo České Budějovice. Hned první zápas jsme sehráli s očekávaným favoritem celého turnaje Bohemians 1905
„zelení“. Výsledek nikoho nepřekvapil, soupeř
nás přehrál a zaslouženě vyhrál 4:0. Ve druhém
utkání nás čekala Dukla Praha. Kluci se opravdu snažili a odměnou jim byla výhra 2:1, kdy
oba naše góly vstřelil Filip Petrásek. Vyrovnané
utkání jsme sehráli i s našim dalším soupeřem
SKP České Budějovice. Větší porce štěstí byla
ale bohužel na straně soupeře, a tak jsme tento
zápas prohráli těsně 2:3. Za Vlčata skórovali
David Štefan a Filip Petrásek. Posledním soupeřem ve skupině pro nás byl celek FK Admira
Praha. Vlčata bojovala jako vlci, ale nedokázala
vstřelit gól. Utkání skončilo opět těsnou prohrou 0:1. Ve skupině skončila Soběslav na 4.
místě a čekal ji zápas o 7. místo s domácím mužstvem SK Větrovy. Na všech malých fotbalistech už byla znát zřetelná únava. Domácí se s tím
dokázali vyrovnat o trochu lépe a podařilo se
jim vstřelit branku, což znamenalo jejich výhru
1:0.
Konečné výsledky turnaje minipřípravek
ročník 2004 a mladší:
1. Bohemians 1905 „Zelení“
2. Bohemians 1905 „Bílí“
3. FK Admira Praha
4. SK Benešov
5. SK Dynamo České Budějovice
6. SKP České Budějovice
7. SK Větrovy
8. FK Vlčata Soběslav
9. FC Lvíčata Vimperk
10. Dukla Praha
Nejlepším hráčem týmu FK Vlčata Soběslav
byl David Štefan. Filip Petrásek byl pořadateli
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Sestava FK Vlčata Soběslav: Adam Farka,
Bronislav Megis, Matěj Musil, Filip Petrásek,
Jakub Mareš, Radim Vopava, Tomáš Prágr, David Štefan, Viktor Valeš.
Všem patří obrovská pochvala za předvedené
výkony a oceněným velká gratulace!!!
(zip)
29
OFS. Jeho předvedený výkon byl bohužel
nejhorší na hřišti, o čemž svědčí i 9 minut, které
za celý zápas nesmyslně nastavil.
Tygříci na jaře neochutnali hořkost porážky
a bez ztráty bodu a skorem 51:4 s přehledem vyhráli jarní část a tím i mistrovský titul.
Soběslav – Lomnice nad Lužnicí – 14:0
Soběslav – Větrovy – 6:0
Soběslav – FK Tábor „B“ – 14:0
Bechyně – Soběslav – 1:5
Dražice – Soběslav – 0:3
Soběslav A – Soběslav B – 4:1
MAS Sezimovo Ústí – Soběslav – 1:3
Veselí nad Lužnicí – Soběslav – 1:2
V průběhu jara jsme se ještě zúčastnili turnaje EO-cup ročník 2000 a mladší, kde jsme z 12
týmů obsadili 9. místo. Turnaj byl dokonale zorganizovaný, měl krásný doprovodný program a
každý hráč si odnesl nemalou cenu.
13.6.2010 proběhla v Želči dokopná, kdy
celé rodiny Tygříků prožily fotbalový den. Od
rána se hrál mixovaný turnaj, po kterém následovalo vyhlášení výsledků turnaje a poděkování Tygříkům za celou sezonu. Vyvrcholením
dokopné bylo vyhlášení mistrů přeboru
s předáním medailí a krásného poháru.
19.6.2010 na Tygříky čeká poslední turnaj
sezony v Jindřichově Hradci, který uzavře tuto
sezonu.
Ještě jednou děkuji mistrům fotbalistům za
předvedené výkony, rodičům za jejich přístup a
všem přeji krásné a povedené prázdniny.
ZM
Leží: Michal Křiváček. Klečí zleva: Filip Kotalík, Tomáš Bernat, Ondra Boucník, Honza Štefan, Tomáš Petrásek. Stojí zleva: Adam Petráň, Marek Křiklán, Dan Chlaň, Filip Studený, Roman Pokorný, Zdeněk Masář, Lukáš Hajíček. Trenéři: Michal Křiváček a Zdeňka Masářová
Sbor dobrovolných hasičů Tučapy
zve všechny příznivce požárního sportu na VII. ročník noční hasičské soutěže
s názvem O putovní pohár obce Tučapy.
Akce se koná dne 3.7.2010 od 20:00 hodin na tučapském fotbalovém hřišti.
Doprovodné soutěže, dobré občerstvení a diskotéka pod širým nebem až do rána.
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2010
Koupě:
Různé:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Koupím zděnou chatku nebo malý rod. domek v Soběslavi.
Tel. 777 679 785
· Koupím byt v Soběslavi nad 60 m2 s balkonem. Tel. 737 442 106
· Koupím dům nebo byt 2+1, 3+1 v Soběslavi nebo okolí
do 1200000 Kč. Tel. 608 952 377
· Koupíme garáž „na Moskvě“ nebo u Penny.
Tel. 736 742 426, 608 446 433
· Zhubněte, aniž byste se vzdali jídla, které máte rádi.
www.hubnete.cz/suprtelo, 602 748 042
· www.hubnete.cz/cinne
· Hledám pronájem v rod. domě do 6000 Kč měsíčně včetně služeb.
Tel. 736 168 629
· Kosmetický salon - nabídka:
pedikúra, kosmetické ošetření, depilace, barvení řas a obočí, ošetření
kosmetickým laserem, trvalá na řasy, ir sauna, modeláž nehtů, prodej
kosmetiky. http://kosmetikaapedikurasobeslav.websnadno.cz/
· Pronajmu byt 1+1 v RD v klidné části Soběslavi. Tel. 605 740 995
· PRÁCE ŘÍZENÁ Z DOMOVA! www.pracujtezdomu.net
· Pronajmu byt 3+1 zařízený. Tel. 737 240 826
Prodej:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám krbovou vložku. Cena dohodou. Tel. 723 238 769
· Prodám družs. byt 3+1 s výtahem v centru Soběslavi. Levné náklady na
bydlení. Tel. 602 560 143
· Prodám odrostlá kuřata vlašky koroptví, obojího pohlaví, odběr ihned,
cena dohodou. Tel. 724 303 904
OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Výuka jízdy na koni
Vyjížďky na koni
Tel. 731 107 027
Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy, prkna, fošny a palubky
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
Otevírací doba:
Po, St:
9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Út, Čt, Pá: 8.00 – 17.00 14.00 – 17.00
So:
8.00 – 11.00
Tel.: 381 214 996
Víme, o čem oční optika je. To nám již více než 13 let potvrzují naši i ti nejnáročnější klienti v Praze, mezi nimiž jsou stovky spokojených nositelů multifokálních brýlí.
Díky našim znalostem, zkušenostem, špičkovému a jedinečnému přístrojovému vybavení v čele s multifunkčním systémem
Visioffice – jediným v jižních Čechách – Vám nabízíme služby a
produkty, které nenajdete v optikách ani v Českých Budějovicích nebo Táboře.
Zařaďte se i Vy mezi naše spokojené klienty a nechte se námi
provést světem optiky 21. století.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
31
32
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2010
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Chcete topit levně? Máme pro Vás řešení!
Akce - ekvitermní regulace zdarma
Montujeme kvalitní tepelná čerpadla od českého výrobce
Pracují až do -20°C, ceny od 85.000,- Kč
Vyřizujeme státní dotace až 75.000,-Kč
S kombinací se solárním kolektorem státní dotace
až 175.000,-Kč
VODA – TOPENÍ
· Vodovodní, kanalizační přípojky
· Rekonstrukce bytových jader
· Montáže vodoinstalace a topení - ocel, měď, plast
· Čištění a opravy kanalizace, prohlídky kamerou
Tel. 603 572 515
O K N A - ŽALUZIE
[email protected]
734 460 066 - OTTA OŠMERA
Uzávěrka příštího čísla - 15. července 2010
e-mail: [email protected]
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
CYKLOSPORT ŠVEC
(u pošty)
nnnnnnnnn
Sleva až 50% na loňské modely kol
nnnnnnnnn
Modely kol 2010 již v prodeji
Nabízíme světovou značku jízdních kol
TREK, která se stala několikrát vítězem na
Tour de France!
Další značky kol: Galaxy, Pells, Haro,
Acstar, Sundance
nnnnnnnnn
Dále zajišťujeme
KVALITNÍ A RYCHLÝ SERVIS jízdních kol
www.cyklosportsvec.cz
K D O
I N Z E R U J E ,
33
OÁZA
dům sportu a zábavy
(bývalý Otavan)
ELEKTROKOLA
Za zaváděcí ceny
Jezdíte bez námahy, levně a ekologicky! POZOR! U elektrokol
nemusíte skládat řidičské zkoušky a platit drahé povinné ručení.
Bomba pro děti!
l Taneční podložky k počítači
l
Skákací boty
Dále nabízíme:
in line brusle, sportovní oblečení, plavky, sportovní obuv,
kopačky a vše pro sport
Litex – Husky – Progress – Loap – Craft
SLEVA AŽ 50% na loňské modely kol
Prodej nových modelů jízdních kol značek:
Gari Fisher – světová značka (vymyslel horské kolo), Dema, Vertec
SPORT BAR OÁZA
Každý pátek za dobrého počasí
Vás zveme na venkovní grilování – steaky, ryby atd.
T E N
P R O S P E R U J E
34
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Pronajmu jedno kadeřnické
pracoviště kompletně zařízené
cena 1.500,- Kč měsíčně
naproti poště Soběslav
KADEŘNICTVÍ – SOLÁRIUM
INFORMACE
p. Hubert 608 453 336
červenec 2010
Potřebujete peníze???
Nebank. souk. zdroje.
NEPROVOLÁVEJTE
KREDIT, napište SMS
ve tvaru Vaše jméno,
příjmení, rod. číslo, telefon,
příjem, splátky, požadovanou
částku, město. Registry neřešíme.
Tel.: 774 888 889
Půjčky do 3 dnů
10 – 160 tisíc
tel. 721 477 339
STŘECHY
Vlastimil Karban
Provozovna s prodejnou: tř. Čs. armády 815, Veselí n. L.
l
výstavba a rekonstrukce střech l pokrývačské, klempířské a tesařské práce
l prodej střešních krytin vč. doplňků l prodej klempířského materiálu
l prodej a montáž střešních oken l přípravné a dokončovací stavební práce
tel.: 381 581 320, fax: 381 580 320, mobil: 776 726 503
e-mail: [email protected], www.strechykarban.cz
STAVEBNINY BÍNOVÁ
n Nabízí široký sortiment stavebního materiálu
za příznivé ceny
n Nářadí pro stavebníky a kutily
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300, 775 628 421
www.stavebniny-binova.cz
červenec 2010
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
M A NO
Jste srdečně zváni do masérny MANO,
kde Vám bude nabídnuta péče o bolavé tělo a svaly
v podobě klasické masáže s využitím kompresní
techniky tlakových bodů.
Lymfatickou ruční masáž ocení především ženy.
Délka jednotlivých masáží se pohybuje od 20 min
až po 3 h 30 min v ceně od 50 Kč do 620 Kč.
Sídlím v přízemí budovy Drahstavu V. I. Sládka 699/II
ve Veselí nad Lužnicí II.
Tel. 728 98 02 98
Ceníky jsou k dispozici v redakci Hlásky.
35
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 606 558 127, 773 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
· Vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
Dovoz vzorků podlah včetně zaměření a vypracování
cenové nabídky ZDARMA
NOVĚ OTEVŘENA
Urologická ambulance - MUDr. Michal Sys
Poliklinika v.o.s. - Budějovická 553
telefon: 381 202 136, www.urologietabor.cz
Ordinační hodiny:
pondělí:
úterý:
čtvrtek:
pátek:
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 12.00
7.00 - 13.00
13.00 - 15.30
13.00 - 17.00
13.00 - 15.30
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze
otevírá v akademickém roce 2010/2011 ve svém Konzultačním středisku SEZIMOVO ÚSTÍ – TÁBOR
bakalářské studium (Bc.) a navazující magisterské studium (Ing.) v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj (dálkově)
Více informací: Mgr. Petra Frková, tel. 774 944 988, e-mail: [email protected], www.trendpartner.cz
36
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červenec 2010
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pumprová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected].
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.