Zapis číslo 2016

Komentáře

Transkript

Zapis číslo 2016
1/4
Zápis č.5/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 7.6.2016
Přítomni : p.Fiala Tomáš, p.Mazal Bronislav, pí.Rodinová Božena, p.ing Cajthaml František,
p.Suchý Marek, p.Václav Jaroš, p.Michal Mazal.
Omluveni :0
Počet přítomných zastupitelů: 7
Hosté : p.Sklenář, p.Hatina, p.Nový, pí.Boltíková, pí.Košťálová,
Program :
1) Zahájení a schválení programu.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4) Došlá a odeslaná pošta.
5) Schválení rekonstrukce septiku budovy obecního úřadu.
6) Schválení závěrečného účtu za rok 2015.
7) Schválení účetní uzávěrky za rok 2015.
8) Různé.
9) Usnesení a závěr.
Průběh jednání:
Zasedání bylo zahájeno v 16.05 hod. a skončeno ve 17.05hod. Na počátku jednání bylo z
celkového počtu 7 zastupitelů přítomno 6, zastupitel p. Václav Jaroš se o 10 minut opozdil.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Starosta obce pan T.Fiala seznámil zastupitele s programem a požádal o jeho případné doplnění.
Byly doplněny body – Schválení závěrečného účtu za rok 2015 a Schválení účetní uzávěry za
rok 2015.
1) Schválení navrženého programu i s doplněním.
Hlasování:
pro:6
proti: 0
zdrželi se : 0
Program zasedání i s doplněním byl schválen.
2) Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Ověřovateli zápisu byli navrženi p.Bronislav Mazal a p.Marek Suchý
Hlasování:
pro:6
proti: 0
zdrželi se : 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Zapisovatelkou byla navržena pí.Božena Rodinová.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se : 0
Zapisovatelka zápisu byla schválena.
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Připojení Veřejné knihovny k internetu bylo provedeno.
2/4
4) Došlá a odeslaná pošta.
a) Došlá pošta: Zapsaná v knize došlé pošty pod poř. č. 122-126/2016, faktury byly předány
účetní k proplacení. Nadace ČEZ- zamítnutí dotace na nový povrch tenisového kurtu.
Ministerstvo financí- ukončení platby za bývalou skládku. EGYprojekt spol. s r.o. Plzeňnabídka na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci septiku. Trestní oznámení
k proběhlým stavbám v Sebečicích a Biskoupkách.
.b) Odeslaná pošta: Zapsaná v knize odeslané pošty pod poř. č. 25-…/ 2016.
5) Schválení rekonstrukce septiku budovy obecního úřadu.
Starosta p. Fiala objasnil zastupitelům situaci s nutností rekonstrukce stávajícího septiku pro
budovu obecního úřadu. Na základě doporučení oslovil zástupce firmy EGYprojekt pana
ing.Jaroslava Egemaiera, který provedl místní šetření a poté zaslal nabídku na vypracování
projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro zajištění ÚR a SP. K danému tématu
proběhla diskuse.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželi se : 2
Zastupitelé souhlasí, aby firma EGYprojekt s.r.o. Plzeň vypracovala projekt na rekonstrukci
septiku.
6) Schválení závěrečného účtu za rok 2015.
Zastupitelstvo bylo, prostřednictvím zastupitelky pí.Rodinové, seznámeno se zněním
závěrečného účtu roku 2015. Závěrečný účet obce za rok 2015 byl vyvěšen na úř. a el. desce dne
18.5. 2015 a sejmut dne 7.6 2015 a nebyly k němu žádné připomínky.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se : 0
Zastupitelstvo obce Sebečice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2015, včetně zprávy kontrolní skupiny KÚPK o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 se závěrem bez výhrad.
7) Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
Zastupitelka pí.Rodinová přečetla zastupitelstvu účetní závěrku za rok 2015. Zastupitelé
nepředložili žádné připomínky.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se : 0
Zastupitelstvo obce Sebečice schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2015 bez výhrad.
8) Různé
Starosta p.Fiala navrhl zakoupení časovače pro odbíjení hodin do zvoničky hasičské zbrojnice
v Sebečicích, s tím že nejdříve zjistí cenu a po té bude hlasováno o jeho zakoupení
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se : 0
Zastupitelé schvalují zjištění ceny na nákup časovače na odbíjení hodin pro Sebečice.
Dětské hřiště bude doplněno lavičkami, aby rodiče s dětmi měli kam odložit věci. Starosta
navrhuje zakoupení dvou kusů laviček.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se : 0
Zastupitelé souhlasí s nákupem 2 kusů laviček.
Separace odpadů bude vybudována na stávajícím stanovišti po jeho přesném zaměření
geometrem, jelikož obec je vlastníkem tohoto pozemku.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se : 0
Zastupitelé souhlasí s vybudováním stání pro separace odpadů na stávajícím místě.
¾
Starosta obce p. Fiala seznámil zastupitele se obsahem odpovědi na stížnost podanou na Odbor
životního prostředí. Stavby v Sebečicích a Biskoupkách v roce 2015, na které bylo podáno
trestní oznámení, prošly auditem bez výhrad.
Do budoucna doporučuje starosta p. Fiala, pokud bude mít někdo z hostů zasedání nějaké
připomínky, aby je podal písemně a potom mu bude na ně odpovězeno. Důvodem je zamezení
pozdějším sporům a dohadům.
Zastupitel p.ing.Cajthaml navrhuje, aby se do stávající zasedací místnosti umístil pingpongový
stůl pro využití občany. Starosta sdělil, pingpongový stůl je v tomto prostoru již 3 týdny a místní
obyvatelé na něm hrají ping pong. Dále požaduje, aby byly zveřejňovány celé zápisy na úředních
deskách a že by rád používal starou vývěsní desku pro opozici, aby zde mohli ukazovat
fotografie.
Zastupitel p. Jaroš vznesl požadavek, aby veřejná zasedání zastupitelů byla konána pravidelně.
Host, pan Hatina, upozornil, že by měly být vyčištěny příkopy okolo cesty do Drahoňova
Újezdu. Starosta mu oznámil, že to není v naší kompetenci, nebo’t to není v našem katastru
v současné době, ale přesto nabídnul, že s obecním křoviˇnákem má možnost je posekat.
Starosta p. Fiala odpověděl, že zasedání zastupitelstva se konají tak často, jak to určité konkrétní
okolnosti vyžadují.
Host, pan Sklenář sdělill, že je to on kdo podal oznámení na kriminální policii, že se za to
nestydí, jelikož se potvrdí to, že pan Fiala je lhář a podvodník .
4/4
9) Usnesení a závěr.
Usnesení ze zasedání ZO č.5/2016 ze dne 7.6.2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1) Program.
2) Navržené ověřovatele zápisu p.Bronislava Mazala a p.Marka Suchého
a zapisovatelku pí.Rodinovou Boženu .
3) Pověření firmy EGYprojekt s.r.o. Plzeň vypracováním projektové dokumentace na
rekonstrukci septiku budovy obecního úřadu.
4) Zastupitelstvo obce Sebečice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2015, včetně zprávy kontrolní skupiny KÚPK o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015, bez výhrad.
5) Účetní závěrku sestavenou k 31.12.2015 bez výhrad
6) Nákup 2 ks laviček.
7) Zjištění ceny pro nákup časového zařízení na zvonici pro Sebečice
8) Stání pro kontejnery na separaci odpadů na stávajícím místě.
Zasedání bylo ukončeno ve 17,05 hod.
Zapisovatelka Božena Rodinová 14.5.2016
Termín příštího zasedání bude oznámen v zákonném termínu na úřední desce.
Ověřovatelé zápisu:……………………………….
Bronislav Mazal
……………………………………..
Marek Suchý
Starosta obce Sebečice
Tomáš Fiala
Vyvěšeno: 15.6.2016
Sejmuto:

Podobné dokumenty