zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
Městský úřad Valašské Meziříčí
odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí
Spisová značka:
Č.J.:
oprávněná úřední
osoba:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:
SZ MěÚVM 34673/2012/3
MěÚVM 37659/2012
Ing. Horsáková
571 674 205
[email protected]
24.9.2012
ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle
ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení
posoudil žádost ze dne 15.8.2012 a vydává žadateli, kterým je:
Město Kelč, Náměstí 5, 756 43 Kelč, IČO: 00 303 925,
zastoupeno starostou Ing. Karlem Davidem
stavební povolení
podle ustanovení §15 vodního zákona a ustanovení §115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla
„Parkoviště Kelč“ pro stavební objekt - „Kanalizace dešťová“
Stavba kategorii z hlediska TBD nepodléhá, kraj Zlínský, obec Kelč, s umístěním na pozemcích p.č.:
162/1 a 2023/12 katastrální území Kelč – Nové Město, v povodí řeky Juhyně, hydrogeologický rajon-flyšové
sedimenty v povodí Bečvy (3221), č.h.p.: 4 - 11 – 02 – 018.
Kanalizace dešťová
druh stokové sítě
betonové potrubí DN 300
celková délka stok
odlučovač ropných látek GSOL – 2/10
gravitační
20 m
20 m
1 ks
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Název:
Povolovaná vodní díla:
Kanalizační soustava:
Charakter kanalizační soustavy:
Počet oddělených částí systému:
„Parkoviště Kelč“, stavební objekt - „Kanalizace dešťová“
stoková síť, ORL
kanalizace pro veřejnou potřebu
oddílná
stoková síť, ORL
Účelem užívání povolené stavby vodního díla je odvádění srážkové vody odtékající z navrhovaného
parkoviště přes odlučovač ropných látek se zaústěním do stávající kanalizace.
Součástí povolované stavby nejsou přípojky k jednotlivým nemovitostem, které nejsou vodními díly ve
smyslu § 55 vodního zákona.
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení
§ 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1.
Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem;
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle ustanovení § 153 stavebního
zákona.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě vodního díla budou dodrženy technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č.
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
5. Při provádění stavby vodního díla bude dodržena vyhl.č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro
vodní díla.
6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do
kolaudace stavby vodního díla.
7. Všechny dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Případné škody
vzniklé realizací nebo provozem vodního díla budou uhrazeny dle příslušných předpisů. Ve sporech o
náhradu škody rozhoduje soud.
8. Všechny zásahy do vzrostlé zeleně a kácení stromů budou předem projednány na MěÚ Kelč.
9. Před zahájením stavby zajistí investor vytýčení všech stávajících podzemních vedení a jejich zabezpečení
proti poškození během provádění stavby dle podmínek jejich správců.
10. Po dobu stavby bude zajištěn příjezd a přístup k jednotlivým nemovitostem.
11. Dodavatel stavby bude oznámen zdejšímu vodoprávnímu úřadu před zahájením zemních prací.
12. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky:
a)
MěÚ Valašské Meziříčí - odb. dopravně správních agend č.j.: MěÚVM 26816/2011 z 27.5.2011
O povolení napojení komunikace na místní komunikaci nutno požádat věcně příslušný silniční správní úřad
– MěÚ Kelč.
b)
Policie ČR, dopravní inspektorát Vsetín zn.: KRPZ-30174/ČJ-2011-151506
ze dne 7.6.2011
Zhotovitel před zahájením prací předloží na DI PČR Vsetín konkrétní návrh přechodného dopravního
značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP – 66 a
zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu v případě, že uvedenými
pracemi budou dotčeny přilehlé komunikace, či dojde k omezení provozu na těchto komunikacích.
Zhotovitel požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy dle § 77 odst. 1 zák.č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to pro umístění svislého a vodorovného dopravního značení,
či odstranění stávajícího.
c)
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., č.j.: 134375/09/MZL/VVO ze dne 16.11.2009
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., jejichž
existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy sítě elektronických komunikací
společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., nebo je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je
srozuměn s tím,že nadzemní vedení SEK má stejnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde –
li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, žadatel musí projednat podmínky ochrany se
zaměstnancem společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen
„POS“).
- Pod zpevněnou plochou parkoviště požadujeme uložení PVSEK do vhodných chrániček dle přísl. techn.
předpisů.
- Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.jsou součástí veřejné
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné
pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzem. vedení sítě
elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak,
aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací
s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33
21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení
VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu dle obdržené polohopisné
dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce
provádět ( Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích § 3 bod b 1, příloha č. 3, kap. II čl. 1.,4. a 5.).
2
- V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i
vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
požadavky na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č.3 kap. XII. čl. I.)
- Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili
hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným
uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkr. dokumentaci. Upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m od
krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné
nářadí a při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc
oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě - M.
Dančák (571 413 777, 602 786 453), (dále jen „POS“). V pracích je možno pokračovat až po projednání a
schválení dalšího postupu stanoveného POS
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení
nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození,
odcizení a prověšení.
- V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je povinen
vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti
sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.I.,příloha č.3 kap. IV..čl. 3. a 4.).
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před
zakrytím, pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy,
podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení není oprávněn ani dočasně využívat
k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena nebo přemístěna.
- Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude
vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat
se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen
respektovat výšku vedení nad zemí.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé
porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací
v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. (čl. 275 ČSN
34 2100).
- Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto
podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození popř. odcizení vedení SEK neprodleně oznámit
Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na tel.č. 800 184 084.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod k
Vyjádření jím stanovený. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto
vyjádření, nelze jej použít jako podklad pro vytyčení a nutno žádat nové. Vyjádření pozbývá platnosti při
uplynutí doby platnosti Vyjádření, změnou rozsahu zájmového území a změnou důvodu k Vyjádření
uvedeného v žádosti.
Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro
který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak
využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných
právních předpisů při porušení těchto povinností.
Bude-li žadatel na společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. požadovat, aby se jako účastník
správního řízení, pro jehož účel bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to Vyjádření vydáno, je oprávněn kontaktovat
pracovníka ochrany sítí (POS): M. Dančák.
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jim určené a vyznačené zájmové
území poskytnuty veškeré dostupné informace o síti elektronických komunikací společnosti Telefónica 02
Czech Republic, a.s.. Platnost tohoto vyjádření končí dne 31.12.2012
d)
ČEZ Distribuce, a.s. , zn.: 001044087072 ze dne 17.5.2012
V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ
Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický
zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
Informativní zákres v příloze, v trase kabelového vedení může být uloženo i několik kabelů. Zakreslené
polohy zařízení jsou pouze informativní. V případě podzemních energetických zařízení je povinností
stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické
linky 840 840 840, která je k dispozici 24 hod denně, 7 dní v týdnu. V případě, že uvažovaná akce nebo
činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedeni nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení
3
zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné podat společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízeni
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech).
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození
energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24
hodin denně, 7 dní v týdnu. Toto vyjádření je platné 1 rok od 17.5.2012 a slouží jako podklad pro
zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková
dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádřeni Provozovatele distribuční soustavy k připojení
nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani
souhlas s činností v ochranném pásmu.
Podmínky pro provádění činností v ochr. pásmech podzemních vedení
Ochr. pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a
zabezpečovací techniky dle § 46 odst. 5 zák.č. 458/2000Sb. je 1m po obou stranách krajního kabelu
kabelové trasy, nad 110kV je 3 m po obou str. krajního kabelu.
V ochr. pásmu podzemního vedení je dle § 46 odst.8 a 10 zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstr aj. podobná
zařízení,uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení či ohrozit
život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly či znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochr. pásma podzemního vedení, nutno požádat o
písemný souhlas vlastníka či provozovatele tohoto zařízení dle § 46 odst.8 a 11 zák.č. 458/2000Sb..
V ochr. pásmech podzemních vedení je nutno dál dodržet podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdáleností 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V
případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích
musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a
provedena zejména dle ČSN 73 6.005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN
33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ
Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce
neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s musí být okamžitě nahlášeno příslušnému
provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo
zákaznickou línku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby CEZ Distribuce, a.s nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových
rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení CEZ
Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s.
provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti
v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
4
- u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo
od vnějšího líce obvodového zdiva
- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně
nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech
směrech
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst, (8) a (10) zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízený
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č.
458/2000 Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek
ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její
obsluhu a údržbu a to zejména:
- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého
nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
e)
ČEZ Distribuce, a.s. , zn.: 1044152335 ze dne 17.5.2012
Dodržet podmínky pro existující zařízení energetické společnosti ve stanovisku č. 1044087072. Samotnou
realizací stavby je možno zahájit až po provedení přeložky kabelů VN, NN, která je řešena PD „Kelč Město
Kelč, parkoviště VNK; EP-12-8002039". Při vlastní realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS
dodrženy veškeré platné normy a předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence
ochranných pásem zařízení DS. Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.
f)
RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 3136/11/152 ze dne 1.7.2011
Dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. Ochranné pásmo STL plynovodů
a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení
plynárenského zařízení cca 0,8 -1,5 m. Nové svislé dopravní značení požadujeme situovat mimo ochr.
pásmo STL plynovodu.
RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:
Plynárenské zařízeni je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v
ochranném pásmu plynárenského zařízeni:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební Činnosti,
popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6
zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně.
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení
plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (víz kontaktní list). Žádost o vytyčení
bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (Číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského
zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán
protokol.
5
4) bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04 -tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození.
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a
kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (www.rwe-ds.cz nebo
Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že
nebudou dodrženy uvedené podmínky je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo
jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04.
12) neprodleně po skončení stavební Činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její
zpracovatel. Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem
stavby. Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno
si vyžádat nové stanovisko. Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další
získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí
osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto
stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
považována podle § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho
předchozího písemného souhlasu. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v
předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
g)
V a K Vsetín, a.s. zn.: 0787/2011 ze dne 9.6.2011
Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.. Přiložená podkladová katastrální mapa má pouze informativní charakter. Podmínky:
- skládky materiálu nesmí omezit přístup k revizním šachtám
- musí být zajištěno dostatečné krytí stoky
- výstavbou a provozem nesmí dojít k poškození stoky
Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zatížení ve správě
společnosti V a K Vsetín a.s.. Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve
vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.
Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení ve správě společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen vodohospodářské zařízení). Při provádění stavebních nebo
jiných prací, jimiž mohou být dotčena vodohospodářská zařízení, je stavebník nebo jím pověřený subjekt
povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení
nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že:
1. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu a jsou chráněny
právními předpisy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
6
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu takto: vodovodní řády a kanalizační stoky do průměru
500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m, vodovodní řády a kanalizační stoky nad průměr 500 mm je
ochranné pásmo 2,5 m.
2. Při činnostech v blízkosti vodohospodářských zařízení je povinen respektovat ochranná pásma
vodovodních řádů a kanalizačních stok tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k
vodohospodářskému zařízeni. Při křížení nebo souběhu zemních prací s vodohospodářským zařízením
dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění.
3. Písemně uvědomí nejméně 7 pracovních dnů předem společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
(dále jen společnost) o zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni.
4. Před zahájením zemních prací zabezpečí vytýčení (z povrchu) vodohospodářských zařízení. V případě
nemožnosti vytýčení zařízení z povrchu budou stavebníkem (investorem) provedeny ručně kopané
kontrolní sondy. S vytýčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět.
Vytýčení vodohospodářských sítí provedou (dle příslušné lokality a sítě) pracovníci společnosti uvedeni
v příloze pro stavebníka na základě písemné objednávky.
5. Na trase vodohospodářských zařízení (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu
terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. Na zemní práce do 1
m od vnějšího okraje vodohospodářského zařízení nebudou používány mechanické prostředky. Výkop
bude proveden ručně se zvýšenou opatrností. Mimo zpevněné plochy není dovoleno přejíždět
vodárenské zařízení vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude potrubí včetně ovládacích
armatur zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany a změnu nivelety
terénu nutno odsouhlasit s pracovníkem společnosti (dle příslušné lokality a sítě) uvedeným v příloze
pro stavebníka.
6. Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození vodohospodářského zařízení neprodleně
oznámit na dispečink společnosti s nepřetržitou službou na telefonu 571 484 041 nebo 571 484 047.
7. Případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (prolomení potrubí, porušení kabelového
vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením po dobu běžící
záruční lhůty budou odstraněna na náklady stavebníka (investora). Taktéž vzniknou-li následné škody
na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) po dobu
záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s
vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka (investora).
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.
V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít
jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.
Toto vyjádření pozbývá platnosti: uplynutím doby platnosti vyjádření, změnou rozsahu vyznačeného území
a změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti. Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.
Příloha pro stavebníka (investora) pro vlastní realizaci stavby
1. Projektant je povinen před umístěním nové stavby do terénu zjistit u vlastníka nebo provozovatele
umístění stávajících vodohospodářských zařízení. V případech, kdy není možno z technických
důvodů přesně určit směr a hloubku potrubí, zajistí lokalizaci pomocí kopaných sond.
2. Projektant musí respektovat při navrhování vnitřního vodovodu soulad s EN 1717 – Ochrana proti
znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech.
3. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytýčení vodohospodářských zařízení ve správě
Vodovodů a kanalizací Vsetín,a.s. (dále jen vodohospodářské zařízení). Pod pojmem
vodohospodářské zařízení se v tomto případě rozumí veškeré sítě (vodovodní, kanalizační, silové,
signalizační a ovládací elektrické vedení), zařízení na těchto sítích (armatury, šachty, aj.) a objekty
v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. (dále jen společnost) nebo jí provozované.
S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytýčení
vodohospodářského zařízení se provede na základě písemné objednávky podané na příslušné
provozní středisko společnosti.
• středisko vodovodů Vsetín (Ing. Korabík, tel. 571484035)
• středisko vodovodů Valašské Meziříčí (p. Teplý, tel. 571621642)
• středisko vodovodů Rožnov p./R. (p. Martinák, tel. 571654660)
• skupinový vodovod (p. Machů, tel. 571484056)
• katodová ochrana potrubí (Ing. Václavík, tel. 571484049)
• středisko kanalizací Vsetín (p. Schweiner, tel. 571411092)
• středisko kanalizací Valašské Meziříčí (p. Fusek, tel. 571622329)
• středisko kanalizací Rožnov pod Radhoštěm (p. Holuša, tel. 571658386)
4. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou
opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodohospodářských zařízení. V případě obnažení potrubí
bude toto zabezpečeno před poškozením, a to i třetí osobou.
5. V případě křížení nebo souběhu s vodohospodářským zařízením bude výkop vhodně zabezpečen
proti prosednutí, sesunutí popřípadě prolomení zařízení.
7
6. V místě křížení i souběhu s vodohospodářským zařízením budou prováděny zásypy vhodným
materiálem, po vrstvách a budou hutněny tak, aby pod, po stranách a 0,3 m nad
vodohospodářským zařízením byla dosažena únosnost zeminy (zásypu), dle podmínek realizace
pozemních komunikací.
7. Je zakázáno provádět takové zemní práce a terénní úpravy při kterých by mohlo dojít ke změně
krytí vodovodního řadu a vodovodní přípojky a to méně jak 1 300 mm a více jak 1 600 mm od
horního líce potrubí; u kanalizačních stok nesmí být krytí od horního líce potrubí menší než 1 500
mm; u kabelových vedení (přípojky NN, signalizační kabely a kabely katodové ochrany potrubí)
musí být krytí zachováno 800 mm.
8. Za míru zhutnění zásypů a bezporuchovost vodohospodářských zařízení v místě křížení nebo
souběhu s vodárenským zařízením ručí stavebník (investor) po dobu 2 let ode dne provedení
zásypu vodohospodářského zařízení.
9. Neprodleně ohlásit každé neplánovaného odkrytí vodohospodářského zařízení na výše uvedená
střediska podle charakteru odkrytého zařízení. V případě poškození vodohospodářského zařízení
toto neprodleně ohlásit na centrální dispečink společnosti s nepřetržitou poruchovou službou – tel.
571484041, 571484047.
10. Před vlastním napojením na vodovod nebo kanalizaci ve správě společnosti musí být uzavřena
smlouva o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací. Tuto je nutné uzavřít
osobně na zákaznickém centru společnosti na adrese: Jasenická 1106, 755 11 Vsetín (tel. č.
571484030, 571484063).
11. Vlastní realizace vodovodní nebo kanalizační přípojky včetně napojení na vodovodní nebo
kanalizační síť ve správě společnosti bude dohodnuta na příslušném provozním středisku nejméně
7 dní předem a při stavbě bude dbáno pokynů jeho pracovníků. Montáž vodovodní přípojky
provedou zaměstnanci příslušného provozního střediska vodovodů. Práce musí být připraveny a
provedeny tak, aby případné přerušení dodávky pitné vody bylo omezeno na co nejkratší dobu.
12. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností neprodleně
zastavit práce a toto oznámit na příslušné provozní středisko společnosti. V práci pokračovat až po
projednání a schválení dalšího postupu.
13. Změny stavby oproti předložené projektové dokumentaci budou předem projednány s oprávněným
zástupcem společnosti.
14. Před záhozem obnažených potrubí, míst připojení a ukončení potrubí, přípojek a k tlakové zkoušce
požadujeme přizvat oprávněného zástupce příslušného provozního střediska společnosti
ke kontrole vodohospodářského zařízení a bude písemně vyhotoven souhlas k zásypu
vodohospodářského zařízení. Bez provedené kontroly není možno provést zásyp. V případě
nedodržení této podmínky bude stavebník (investor) povinen na vlastní náklad opět odkrýt
vodohospodářské zařízení k následné kontrole.
15. Poklopy ovládacích armatur, hydrantů a šachet vodohospodářských zařízení budou osazeny do
nivelety okolního terénu nebo komunikace a budou podloženy betonovými prstenci. Vodovodní
potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem, který bude vyveden do poklopů ovládacích armatur
a hydrantů volnou smyčkou a výstražnou fólií z PVC umístěnou 300 mm nad vodovodní potrubí.
Před záhozem potrubí požadujeme funkčnost signálního vodiče odzkoušet pracovníkem
společnosti. Ovládací armatury na vodovodním potrubí a hydranty budou v terénu označeny
orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025 s upevněním na pevných stavbách.
16. V průběhu realizace stavby až do jejího dokončení budou všechna nadzemní zařízení (poklopy,
ovládací armatury, hydranty…) vhodně chráněny proti mechanickému poškození (např. betonovou
rourou vyčnívající 60 cm nad terén). Před konečnou úpravou terénu bude budoucí provozovatel
vyzván k ověření funkčnosti zařízení.
17. Vodohospodářská zařízení (především vodovodní řady, kanalizační stoky, přípojka a povrchové
prvky) musí být před záhozem zaměřeny oprávněným geodetem a předány v digitální formě (formát
.dgn) na pracoviště GIS. Zaměření vodohospodářských zařízení musí být provedeno v souladu se
směrnicí VaK č. 019/02 Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální
technické mapy v jejich okolí. Zaměření polohopisu a výškopisu musí být provedeno v souladu se
směrnicí Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje – JDTM ZK (viz. http://www.jdtmzk.cz/). Ověřený polohopis a výškopis bude předán správci JDTM ZK.
18. Vodovodní přípojka musí být osazena vodoměrnou soupravou s upevňovacím držákem např.
FEST-KOM, FEST-ROH od firmy VOD-KA a.s. Litoměřice.
19. Napojení kanalizační přípojky na kanal. stoku musí být provedeno přes průchodku s integrovaným
kulovým kloubem např. Fabekun.
20. Napojení nového vodovodního potrubí na stávající požadujeme realizovat po vyhovujících tlakových
zkouškách a rozborech pitné vody v potrubí.
21. Požadujeme, aby oprávněný zástupce příslušného provozního střediska společnosti byl přizván ke
kolaudačnímu řízení.
8
22. K výstavbě vodovodních řadů a vodovodních přípojek je dovoleno používat pouze materiály jenž
mají hygienické atesty pro styk s pitnou vodou.
23. Při realizaci stavby budou respektovány ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73
6005,EN 1717 a návazné české normy a předpisy.
13. Stavební dozor bude zajišťovat dodavatel stavby.
14. Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 31.12.2015
15. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín pro provedení kontrolní prohlídky, která bude závěrečná.
16. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží:
- prohlášení stavebního dozoru o správnosti provedení stavby
- protokol o vyhovující zkoušce těsnosti kanalizačního potrubí
- geometrické zaměření stavby
Účastníci řízení (§ 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
- Město Kelč, Náměstí 5, 756 43 Kelč, IČO: 00 303 925, zastoupeno starostou Ing. Karlem Davidem
Odůvodnění
Žadatel – Město Kelč, Náměstí 5, 756 43 Kelč, IČO: 00 303 925, zastoupeno starostou Ing.
Karlem Davidem, podal u odboru životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí dne 15.8.2012 žádost o stavební
povolení k provedení stavby vodního díla „Parkoviště Kelč“ pro stavební objekt - „Kanalizace dešťová“.
Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, a dalšími doklady, a to:
- informace z KN pro pozemky dotčené stavbou
- snímek mapy KN
- PD vypracovaná Ing. Ivo Hradilem – Vodoprojekt, Havlíčkova 1/234, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 61
595 888, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby v 01/2010, č.zakázky 010110.
vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů:
- MěÚ Valašské Meziříčí – odb.stavebního řádu - ÚR č.j.: MěÚVM 27432/2012 ze dne 27.6.2012
- souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Valašské Meziříčí podle § 15 odst 2 stavebního zákona č.j.
MěÚVM 37817/2012 ze dne 5.9.2012
- MěÚ Valašské Meziříčí - odbor ŽP č.j.: MěÚVM 21710/2011-119 ze dne 26.5.2011
- MěÚ Valašské Meziříčí-odb. dopravně správních agend č.j.: MěÚVM 26816/2011 z 27.5.2011
- MěÚ Valašské Meziříčí – odb. školství, kultury a sportu č.j.: MěÚVM 25644/2011 ze dne 23.5.2011
- Policie ČR, dopravní inspektorát Vsetín zn.: KRPZ-30174/ČJ-2011-151506
ze dne 7.6.2011
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s., č.j.: 134375/09/MZL/VVO ze dne 16.11.2009
- ČEZ Distribuce, a.s. , zn.: 001044087072 ze dne 17.5.2012
- ČEZ Distribuce, a.s. , zn.: 1044152335 ze dne 17.5.2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 3136/11/152 ze dne 1.7.2011
- V a K Vsetín a.s. zn.: 0787/2011 ze dne 9.6.2011
- Město Kelč ze dne 21.5.2012
- Město Kelč ze dne 21.5.2012
Přímé určení polohy – začátek stavby (orientační):
Přímé určení polohy – konec stavby (orientační):
Přímé určení polohy – odlučovač RL (orientační):
Y = 507586.30
Y = 507641.18
Y = 507599.37
9
X = 1137939.45
X = 1137956.46
X = 1137949.26
Podle ustanovení § 115 vodního zákona a příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení
vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a dotčeným orgánům Oznámením č.j.: MěÚVM
34673/2012 ze dne 4.9.2012 a stanovil termín pro uplatnění námitek a připomínek s upozorněním, že na
námitky které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního
zákona, brán zřetel.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Projektová dokumentace stavby vodního díla „Parkoviště Kelč“ pro stavební objekt - „Kanalizace
dešťová“, byla vypracována Ing. Ivo Hradilem – Vodoprojekt, Havlíčkova 1/234, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO: 61 595 888, autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby v 01/2010, č.zakázky 010110.
Projektová dokumentace stavby vodního díla řeší:
odvádění srážkové vody odtékající z navrhovaného parkoviště přes odlučovač ropných látek se zaústěním do
stávající kanalizace.
K záměru stavby vodního díla bylo vydáno stavebním úřadem MěÚ Valašské Meziříčí územní
rozhodnutí pod č.j.: MěÚVM 27432/2012 ze dne 27.6.2012. Souhlas výše uvedeného místně příslušného
stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst 2 stavebního zákona byl vydán pod č.j.: MěÚVM 37817/2012
ze dne 5.9.2012. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními
úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Na základě výsledku řízení, po posouzení vodohospodářských zájmů rozhodl vodoprávní
povolení stavby tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
úřad o
Vydání stavebního povolení je zpoplatněno dle položky 17 odst. 1 písm. i) Přílohy – Sazebníku zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl
uhrazen na účet MěÚ Valašské Meziříčí dne 16.8.2012.
Podané žádosti vodoprávní úřad vyhověl v plném rozsahu.
V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky proti povolení stavby vodního díla.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jenž mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u Městského úřadu Valašské Meziříčí.
10
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý z dotčených orgánů dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Městský úřad Valašské Meziříčí.
Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
Ing. Dana Horsáková
referent vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí
Toto Rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí a MěÚ Kelč.
Vyvěšeno dne
……..……..…………………
Sejmuto dne ………………………………
Přílohy pro stavebníka:
1.Ověřená projektová dokumentace „Parkoviště Kelč“ pro stavební objekt - „Kanalizace dešťová“, po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek „Stavba povolena” s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Doručí se:
- Žadatel:
Město Kelč, Náměstí 5, 756 43 Kelč, IČO: 00 303 925, zastoupeno starostou Ing. Karlem Davidem
- Účastníci řízení veřejnou vyhláškou
- Dotčené orgány:
Policie ČR – DI
MěÚ Valašské Meziříčí – odbor dopravně správních agend
MěÚ Valašské Meziříčí - OŽP – odpadové hospodářství, ochrana přírody, ochrana ZPF
MěÚ Valašské Meziříčí – odbor RRÚP – vyvěšení Rozhodnutí
Rozhodnutí je zveřejněno na adrese www.valasskemezirici.cz - úřední deska
11

Podobné dokumenty