Vyjádření obce k zjišťovacímu řízení Goodman

Transkript

Vyjádření obce k zjišťovacímu řízení Goodman
Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: [email protected] , identifikátor datové schránky: vt2b6m8
Ve Zdibech dne 6.5.2016
Č.j. 0820 /16
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a
zemědělství
Zborovská 11, Praha 5
IČ:
ID datové schránky:
K čj. 052710/2016/KUSK
Sp.zn. SZ-049323/2016/KUSK/2
Záměr: GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE (dále jen „Záměr“)
Oznamovatel:
Goodman Czech Republic s.r.o., Václavské náměstí 773/4, 110 00
Praha 1
Vyjádření
obce Zdiby
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
podle § 6 odstavec 6 a 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) k oznámení Záměru z března 2016, vypracované
zhotovitelem LI-VI PRAHA spol. s r.o. (dále jen „Oznámení“)
I.
Úvodní ustanovení
Obec Zdiby se tímto ve stanovené lhůtě vyjadřuje k Oznámení Záměru v rozsahu
ustanovení § 6 odst. 6 a 7 Zákona. Předmětem tohoto vyjádření je mj. uplatnění následujících
námitek k Oznámení:
1. Oznámení neobsahuje maximální počet pohybů pro konkrétní typy vozidel vztaženo na
jeden den a též na 1 hodinu (maximální kapacitní množství), nelze tak vypracovat
přesný model zatížení území hlukem,
2. Oznámení ve výčtu stavebních objektů dopravní neobsahuje rozšíření napojení areálu
Záměru na dálnici D8, investice na rekonstrukce místních komunikací zatížené
dopravou areálu,
3. Oznámení neobsahuje údaje o spotřebě paliv tak, aby odpovídaly maximálně možné
spotřebě vztažené na maximální kapacitní množství (viz ad 1) a doplnění tomu
odpovídajících vlivů na životní prostředí, včetně hlukové a rozptylové studie,
zdravotních rizik atd.,
4. Oznámení neobsahuje izofonní mapy podle počtu a charakteru dopravního zatížení,
5. Oznámení neobsahuje řádné hodnocení příspěvku předpokládaného dopravního
provozu k imisní zátěži,
6. Oznámení neobsahuje doplnění studie hlukové zátěže o efekt kumulace hluku z různých
zdrojů,
7. Oznámení
neobsahuje stanovení podmínky
v exponovaných územích města Zdiby,
trvalého
monitoringu
hluku
8. Oznámení neobsahuje doplnění podmínky svádění splaškových vod přes odlučovače
ropných látek, neobsahuje řešení dešťových vod,
9. Oznámení neobsahuje analýzu potřeby rozšíření nedostatečné kapacity centrální ČOV
v důsledku napojení Záměru na splaškovou kanalizaci,
10. Oznámení neobsahuje závazek realizace zelení osázeného protihlukového valu směrem
do obce Zdiby (nejen na jižní straně, ale také na straně k silnici II/608), tak aby
logistický areál byl izolován od okolního prostředí nejen z hlediska hluku,
11. Oznámení neobsahuje kumulované vlivy Záměru v rozšířeném horizontu 5, 10 a 20 let;
pokud jde o kumulované vlivy, požadujeme v rámci nich zahrnout do posouzení
výstavbu prodejny LIDL, severního obchvatu Prahy, letiště Vodochody, rozšíření
dálnice D 8 apod.,
12. Oznámení neobsahuje objektivní posouzení souladu Záměru s platným územním
plánem obce Zdiby, zejména pokud jde o požadavek zastavěnosti k celkové ploše 50%
a zákaz negativních účinků na sousední obytné území,
13. Oznámení neobsahuje krajinářské hodnocení, např. prostorové uplatnění kulturní
památky kostela Povýšení sv. Kříže, nebere v úvahu „harmonické měřítko“, kdy haly
Záměru neodpovídají stávající zástavbě rodinnými domky a blízkost historického
centra,
II.
Doporučené požadavky na zpracování Dokumentace
Navrhuje se, aby Krajský úřad SK v Závěru zjišťovacího řízení vydaného podle § 7 odst.
3 Zákona krom shora uvedených požadavků vyplývajících z námitek do Oznámení vznesl tyto
další požadavky na zpracování Dokumentace:
1. dokladovat výhledový stav dopravního zatížení lokality po roce 2017 až min. do roku
40 a přitom vycházet z maximální únosnosti území a kumulativních vlivů,
2. pokud jde o problematiku hluku:
-
doplnit varianty dopravního řešení s ohledem na hlukovou zátěž,
-
stanovit monitorovací systém hlukové zátěže,
-
do hlukové studie zahrnout rozvoj obce dle územního plánu,
-
omezit noční provoz,
3. provést výpočet příspěvků provozu Zařízení k imisnímu zatížení území, zejména pro
částice PM10, PM2,5 a dále pro látky NO2, CO, benzen, VOC,
4. zpracovat koncepci nakládání s vodami, včetně problematiky vyústění dešťových vod
do vodoteče, posouzení maximálního přípustného odtoku vodoteče, stanovení
maximální hodnoty vypouštění, doporučujeme v části areálu zvážit vybudování
podpůrných vsakovacích jam nebo tunelů, doplnit koncepci kvality čištění splaškových
či dešťových vod, zejména pokud jde o kapacitu ČOV.
5. dořešit problematiku nakládání s odpady,
6. vypořádat další informace obsažené ve vyjádřeních veřejnosti.
III.
Nesoulad s únosností území
Tato část je strukturovaná dle znečišťujících látek a hluku, které v posuzované lokalitě
představují největší riziko z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí:
A. Znečišťující látky:
Obec Zdiby vznáší požadavek na dovypracování Rozptylové studie: Vyhodnotit
příspěvek Záměru k následujícím znečišťujícím látkám:
I. Tuhé znečišťující látky:
Mezi nejvýznamnější příčiny výskytu suspendovaných částic frakce PM 10 v regionu
patří mechanické procesy jako je víření usazeného prachu, obrus pneumatik, brzdových
obkladů, vozovek, dále některé technologické procesy a v neposlední řadě spalovací procesy a
chemická výroba.
Částice frakce PM2,5 jsou nejvíce zdravotně rizikové. Z odhadů ČHMÚ vyplývá, že
z celkových emisí tuhých znečišťujících látek připadá cca 65% na PM10 a cca 49% na PM2,5
(frakce jsou kumulativní). Zásadní příčinou jejich výskytu jsou zejména emise ve výfukových
plynech ze spalovacích motorů. Úroveň znečištění ovzduší PM2,5 se posuzuje z hlediska ročního
aritmetického průměru, ročního mediánu, ročního 98. percentilu a ročního maxima z dvaceti
čtyřhodinových průměrných hodnot.
Evropské právo stanoví, že členské státy učiní nezbytná opatření k zajištění toho, aby
koncentrace PM10 ve vnějším ovzduší nepřekračovaly mezní hodnoty. V případě předmětné
lokality ČR svou povinnost sotva plní v rámci méně přísných hodnot, vč. mezí tolerance.
Rámcová směrnice v preambuli sice předpokládá, že v členských státech mohou existovat
oblasti s vyšší úrovní znečištění, než stanovuje mezní hodnota, ale pouze v rámci přípustné
meze tolerance, a stanoví vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě musí být dosaženo
dodržování mezní hodnoty.
Překročení horní a dolní meze pro posuzování se zjišťuje na základě úrovně znečištění
ovzduší během předcházejících pěti let, pokud jsou k dispozici dostatečné údaje. Mez pro
posuzování se považuje za překročenou, pokud byla během těchto pěti let překročena nejméně
ve třech kalendářních letech. To je v případě předmětné lokality jednoznačně splněno – jedná
se o oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.
II. Polycyklické aromatické uhlovodíky
Samostatnou úpravou, zvláště v evropské legislativě, oplývá benzen. Nejčastějšími
příčinami jeho výskytu je rafinace a dále emise z dopravy. V předmětné lokalitě je
nejvýznamnějším zdrojem silniční doprava. Vysoká koncentrace benzenu v ovzduší má
výrazné následky na zdraví obyvatel. Jeho vdechování vede k ospalosti, bolení hlavy, závrati a
pomatení, v extrémních případech ke smrti. Benzen má karcinogenní účinky a může též
způsobit vážné poškození centrální nervové soustavy.
Evropské právo ukládá členským státům učinit nezbytná opatření k zajištění toho, že
koncentrace benzenu v ovzduší nepřekročí mezní hodnoty v uvedených termínech. Podle
přílohy směrnice bodu II. překročení horního a dolního prahu posuzuje a zjišťuje na základě
koncentrace během předcházejících pěti let, pokud jsou k dispozici dostatečné údaje. Práh
posouzení se považuje za překročený, pokud byl překročen během alespoň třech jednotlivých
let z uvedených pěti let.
Obecně
skupinu
polycyklických
aromatických
uhlovodíků
reprezentuje
benzo(a)pyren. Příčinou jeho výskytu ve vnějším ovzduší je především nedokonalé spalování
fosilních paliv. V předmětné lokalitě jsou zdroji jeho emisí lokální topeniště a doprava.
Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou předmětem právní úpravy s cílem
minimalizace škodlivých účinků vzduchem přenášených polycyklických aromatických
uhlovodíků na lidské zdraví. Jako referenční látka pro riziko karcinogenity polycyklických
aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší je použit benzo(a)pyren. Podle čl. 3 směrnice
2004/107/ES jsou členské státy povinny přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho,
aby koncentrace mj. benzo(a)pyrenu použitého jako referenční látka pro riziko karcinogenity
polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší nepřekračovala stanovenou
cílovou hodnotu. Pro oblasti překročení musí členské státy identifikovat zdroje, které k
takovému překročení přispívají. Členské státy musí prokázat, že v uvedených oblastech
uplatnily veškerá nezbytná opatření zaměřená zejména na převládající zdroje emisí, aby bylo
dosaženo cílových hodnot.
Mez pro posuzování se považuje za překročenou, pokud byl během pěti let příslušný
limit překročen nejméně ve třech kalendářních letech. To je v našem případě splněno. Imisní
limity benzo(a)pyrenu jsou v předmětné lokalitě překračovány a případnou realizací
Záměru by prokazatelně došlo ke zvýšení imisních koncentrací v dané lokalitě.
III. Oxidy dusíku
Imisní limit NOx vyhlášený pro ochranu ekosystémů a vegetace je 30 mg.m-3 s mezemi
tolerance 24 - 19,5 mg.m-3. Lze odhadnout, že i imisní limit NO2 pro ochranu lidského zdraví
by mohl být po realizaci Záměru překročen.
IV. Ozón
Troposférický ozón vzniká v emisích těkavých organických polutantů a NO x
z mobilních zdrojů.
Směrnice 2002/3/ES ve své preambuli zdůrazňuje nebezpečí výskytu přízemního ozónu
a zaměřuje se především na ochranu proti škodlivým účinkům ozonu na lidské zdraví.
Podle čl. 3 směrnice 2002/3/ES mají povinnost členské státy vypracovat seznam zón a
aglomerací, kde jsou úrovně ozonu ve vnějším ovzduší vyšší než cílové imisní limity, a v těchto
zónách a aglomeracích přijmout opatření, která zajistí přípravu a provedení plánu nebo
programu na dosažení cílových imisních limitů k 2010. ČR se splněním těchto limitů bude
potýkat celoplošně.
B. Hluk
Z akustické studie musí vyplynout, zda se provoz předmětného Záměru bude či nebude
pohybovat v rámci povolených limitů, jestliže budou dodrženy všechny podmínky provozu (a
jaké opatření budou aplikovány v případě, že dodrženy nebudou).
V této souvislosti požadujeme zpracování dopravních, hlukových a rozptylových studií
i pro případné využití komunikace II/608 (např. dojde-li k uzavření D 8).
IV.
Právní analýza
V rovině ústavního pořádku České republiky je relevantní ústavní normou předně čl. 7
Ústavy České republiky (ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších ústavních
zákonů – dále jen „Ústava ČR“), který ukládá státu povinnost dbát o šetrné využívání
přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Toto ustanovení patří k základním
ustanovením Ústavy a konkretizuje ústavní zásadu obsaženou v preambuli Ústavy, podle níž
jsou občané odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a
duchovní bohatství.
Základní práva a svobody jednotlivců (fyzických osob) jsou obsažena zejména v Listině
základních práv a svobod (vyhl. pod č. 23/1991, znovu vyhlášena pod č. 2/1993 Sb. – dále jen
„Listina“). Listina především zakotvuje v rámci své hlavy čtvrté, nazvané „Hospodářská,
sociální a kulturní práva“, právo každého na příznivé životní prostředí a na včasné a úplné
informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů (čl. 35 odst. 1 a 2). Tato práva však
nejsou přímo vymahatelná jen s odvoláním na Listinu, ale podle čl. 41 odst. 1 Listiny je možno
se jich domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.
Listina současně stanoví podmínky pro omezení v ní zakotvených základních práv a
svobod. Přírodu a životní prostředí přitom Listina řadí mezi ty veřejné statky, které požívají
ústavní ochrany a z důvodu ochrany těchto statků mohou být omezována některá základní práva
fyzických i právnických osob. Veřejný zájem na ochraně těchto statků má tak přednost před
zájmem jednotlivého soukromého subjektu, resp. do konce před jeho základním právem.
Generální klausulí pro takto dovolené zásady do základních práv je ustanovení čl. 35 odst.
3 Listiny, podle něhož každý má právo na příznivé životní prostředí a při výkonu svých
práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové
bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Toto ustanovení se
vztahuje na veškerá v právním řádu založená soukromá i veřejná subjektivní práva.
Zvláště je pak příroda a životní prostředí chráněno v souvislosti s výkonem vlastnického
práva a svobody pohybu a pobytu. Čl. 11 odst. 3 Listiny stanoví, že vlastnictví zavazuje, že
nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými
zájmy a že jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad
míru stanovenou zákonem.
Podmínky a důvody pro stanovení mezí (omezení) základních práv a svobod však nemusí
vyplývat jen ze zákonné úpravy, ale také z mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy. Podle
tohoto ústavního článku totiž
vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal
Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, přičemž
stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
Ústavně je tak zakotven přímý účinek (bezprostřední použitelnost) těchto mezinárodních smluv
a jejich aplikační přednost před vnitrostátními obyčejnými zákony, pokud tyto mezinárodní
smlouvy obsahují od zákona odlišnou úpravu. Aplikační přednost má i evropské právo, a to
odvozeně od přístupové dohody. V našem případě se jedná především o:
- rámcovou Směrnici Rady o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší
- Směrnici EP a Rady o národních emisních stropech pro některé látky znečisťující ovzduší
- Směrnici Rady o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a
olovo ve vnějším ovzduší
- Směrnici EP a rady o ozonu ve vnějším ovzduší
- Směrnici EP a Rady o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických
uhlovodíků ve vnějším ovzduší
- Směrnici EP a Rady o mezních hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší.
V rovině zákonodárství týkajícího se účelu ochrany ovzduší a životního prostředí je
východiskovým zákonem zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZŽP“). Účelem ZŽP je podle jeho § 1 vymezit základní pojmy a stanovit
základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při
ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů. Při stanovení
těchto zásad a povinností vychází z principu trvale udržitelného rozvoje.
Platí zejména zásada, že území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru
únosného zatížení (§ 11 ZŽP). Přitom je třeba mít na zřeteli, že podle cit. čl. 35 odst. 3 Listiny
nesmí nikdo nad míru stanovenou zákonem nejen poškozovat, ale ani ohrožovat životní
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky. Zákonné hranice
(meze, limity) v nichž je ohrožování či poškozování životního prostředí ještě únosné přitom
nejsou neměnné, ale naopak v čase podléhají změnám: „Postupně, v závislosti na vytváření
k tomu nezbytných předpokladů (ekonomických, technických, vědeckých a jiných), ale též
v návaznosti na vývoj lidského poznání o zhoršování stavu životního prostředí a jeho složek, se
mění tak, že sledují trend ke zpřísňování režimu ochrany.“.1
Zhodnotíme-li pohledem občana předmětné lokality plnění evropských i vnitrostátních
povinností, ke kterým se ČR vstupem do EU a transpozicí jejích předpisů zavázala plnit, pak je
zřejmé, že stát by v souvislosti s případným povolením záměru v posuzované aglomeraci musí
doložit to, že ČR učinila nezbytná opaření k zajištění dodržování mezních hodnot ve smyslu čl.
7 bod 1 rámcové směrnice 96/62/ES.
1
Drobník, J., in Damohorský, m. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 48.
Překračování imisních limitů by bylo v rozporu s platnými předpisy Evropské unie.
Odpovědnost může být vymáhána ve zvláštní proceduře přímo Evropskou komisí. Orgány ČR
by nesplnily ani základní ustanovení zákona o ochraně ovzduší, který výslovně stanoví, že
přípustnou úroveň znečištění ovzduší určují hodnoty imisních limitů, meze tolerance a četnost
překročení a hodnoty cílových imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky. V případě
troposférického ozonu je přípustná úroveň znečištění ovzduší určena cílovými imisními limity.
Imisní limit nesmí být překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou četnost překročení.
Imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při jejich činnosti. Tato povinnost je
zesílena tak, že v zónách či aglomeracích, na jejichž území se nenacházejí oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší, zajistí orgány ochrany ovzduší udržení koncentrací znečišťujících látek pod
hodnotami imisních limitů.
Závěr: Nutno zajistit, aby případnou realizací Záměru nedošlo k porušení práva
pro rozpor s ústavním pořádkem ČR, s právem EU i s právem životního prostředí ČR.
V.
Závěrečný návrh
Z výše uvedených důvodů, jež jsou důvody a skutečnostmi rozhodnými pro posouzení vlivů
Záměru na životní prostředí, proto požadujeme, aby Krajský úřad SK
a)
b)
c)
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 Zákona dospěl k takovému závěru zjišťovacího
řízení, že Záměr může mít významný vliv na životní prostředí (samostatně i ve
spojení s jinými zdroji znečištění) a bude proto posuzován dle Zákona,
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 8 Zákona navrhl zpracování variant řešení
Záměru, zejména s ohledem na jeho kapacitu a dopravní řešení,
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 stanovil shora navržené podmínky a
požadavky na zpracování Dokumentace tak, aby bylo zajištěno, že při
případném provozu záměru nedocházelo k překračování standardů kvality
životního prostředí a podmínek územního plánu obce Zdiby.
anebo pro případ, že se tak nestane, aby ze Závěru zjišťovacího řízení vyplynulo, že
„Záměr není přijatelný z hlediska jeho vlivů na životní prostředí“, zejména proto, že již
ze samotného Oznámení vyplývá, že imisní limity benzo(a)pyrenu jsou v předmětné
lokalitě překračovány a případnou realizací Záměru by prokazatelně došlo ke zvýšení
imisních koncentrací v dané lokalitě.
S pozdravem
________________________________________
Jan Tvrdý
starosta obce Zdiby