matlab Efektivní vývoj algoritmů pro platformu Xilinx Zynq v prostředí

Transkript

matlab Efektivní vývoj algoritmů pro platformu Xilinx Zynq v prostředí
Efektivní vývoj algoritmů pro platformu Xilinx Zynq v prostředí MATLAB &
Simulink
Platforma Xilinx Zynq®-7000 spojuje flexibilitu embedded procesoru se surovým
výpočetním výkonem programovatelného hradlového pole. Efektivní způsob jejího
programování ve spojení s grafickým návrhem a podrobnou verifikací algoritmů přináší
vývojové a výpočetní prostředí MATLAB & Simulink firmy MathWorks.
Obr.1 Xilinx Zynq, spojení flexibility embedded procesoru s výpočetním
Embedded procesory a programovatelná hradlová pole (FPGA) jsou dnes nedílnou
součástí většiny technických systémů. Předností první skupiny je pružnost a
komplexnost poskytovaných řešení, zatímco druhá skupina disponuje vysokým
výpočetním výkonem. Výhody obou skupin spojuje platforma Xilinx Zynq-7000, která
nabízí embedded procesor ARM a programovatelné hradlové pole v jediném celku
(obr.1).
Simulink je grafický nástroj založený na symbolice blokových schémat, určený pro
modelování a simulaci dynamických systémů a vývoj algoritmů (Model-Based Design).
Díky simulačním modelům můžete navrhnout, simulovat i verifikovat vaše algoritmy,
provádět "what-if" analýzu a optimalizovat jejich parametry. Přímé a uživatelsky
příjemné propojení systému MATLAB a Simulink s platformou Xilinx Zinq je mimořádně
výkonným nástrojem pro návrh embedded systémů.
Nasazení algoritmů na platformu Zynq zajišťuje automatizovaný postup, který využívá
nástroje Embedded Coder a HDL Coder pro generování embedded kódu ze simulačních
modelů. Uživatel je tak oproštěn od manuálního zápisu algoritmů ve dvou rozdílných
jazycích (jazyk C, HDL kód). Postup nasazení algoritmů je znázorněn na obr.2.
Návrh hardwarové a softwarové implementace algoritmů je vytvářen v rámci jediného
modelu. Model je simulován jako jeden celek, takže lze detailně prověřit jeho kompletní
funkčnost. Uživatel určí, která část modelu bude převedena do programovatelné logiky
(algoritmus pro HW), a která část bude spuštěna v procesoru ARM (algoritmus pro SW).
Uživateli je k dispozici grafický průvodce, který jej celým procesem nasazení algoritmu
provede.
Z modelu je nejprve generován VHDL® kód pro programovatelnou logiku. Kód je
automaticky opatřen rozhraním AXI4-Lite pro komunikaci mezi FPGA a procesorem.
Průvodce založí projekt embedded systému v nástrojích Xilinx a vytvořený FPGA IP Core
do něj začlení. Dále je průvodcem spuštěna syntéza HDL kódu s následným nasazením
algoritmu na programovatelné hradlové pole.
Z části původního modelu určené pro procesor je automaticky sestaven nový
Simulinkový model, kde je algoritmus pro HW nahrazen rozhraním pro komunikaci s
FPGA ze strany procesoru. Z nového modelu je generován kód v jazyce C, který je
buildován a nasazen na procesor. Tím je implementace celého systému na platformu
Zynq dokončena.
Obr.2 Nasazení algoritmu z prostředí Simulink na platformu Xilinx Zynq
Nyní přichází na řadu verifikace. Systém implementovaný na platformě Zynq je možné
propojit s prostředím Simulink a v reálném čase algoritmus v procesoru ovládat, nebo z
něj číst hodnoty signálů. Uživatelé tak mohou snadno vyhodnotit, zda se chování
výsledného systému shoduje s modelovaným návrhem.
Pokud Vás zajímá více informací, navštivte stránku
http://www.mathworks.com/hardware-support/zynq.html, kde najdete nejen
podrobný popis nabízeného řešení, ale též ukázkové video (4:08 min), které názorně
předvádí nasazení vyvíjeného algoritmu na platformu Zynq.
Distributor produktů společnosti MathWorks v České republice a na Slovensku:
HUMUSOFT s. r. o.
http://www.humusoft.cz
-----------------------------------

Podobné dokumenty

Popis simulinkovského bloku pro výpočet NED pozice a signálů ILS

Popis simulinkovského bloku pro výpočet NED pozice a signálů ILS Popis simulinkového bloku VOR Hlavní funkce bloku VOR je výpočet signálu, které letadlo přijímá pokud se nachází v dosahu VOR radiomajáku. Blok také počítá vlastnosti, které poskytují více informac...

Více

Technologie a trendy tvorby výukových simulátorů

Technologie a trendy tvorby výukových simulátorů možnosti, které dříve měly pouze větší softwarové firmy. To nás vedlo k určitému přehodnocení našeho dosavadního technologického postupu při tvorbě výukových simulátorů (popsaného na obr. 2).

Více

Aplikace s využitím syntézy na systémové úrovni pro

Aplikace s využitím syntézy na systémové úrovni pro [Vývojové prostředı́ Vivado] Prostředı́ Vivado Následně se alokujı́ zdroje, které jsou potřeba. Poté probı́há plánovánı́ operacı́ do jednotlivých taktů. Dalšı́ Design Suite obsahuje ...

Více

Programovatelná logika

Programovatelná logika Historie vývoje digitálních hradlových polí je poměrně dlouhá, a byla zahájena v roce 1975 uvedením jednoho z prvních na světe digitálních hradlových polí firmou Signetics Corporation FPLA (Field P...

Více

MATLAB ve vesmíru: vývoj simulátoru pro NASA SPHERES

MATLAB ve vesmíru: vývoj simulátoru pro NASA SPHERES nejlepšího zobrazení pohybů satelitů v průběhu testu. Distributor produktů společnosti MathWorks v České republice a na Slovensku:

Více

Návrh letounu pomocí programu MATLAB a Simulink (2)

Návrh letounu pomocí programu MATLAB a Simulink (2) jsou například posilovače řízení nebo části avioniky, lze provádět tzv. HIL simulaci (hardware-in-the-loop). Jedná se o zařazení HW komponent do simulační smyčky, kdy jsou místo některých bloků ve ...

Více

Vývojové prostředí Quartus II, verze 9.1, servis pack 2

Vývojové prostředí Quartus II, verze 9.1, servis pack 2 Založte si nový projekt s názvem Zakladni_hradla_1. Před začátkem psaní vlastního VHDL kódu je nutné nastavit nejvyšší entitu projektu a nadefinovat vstupy a výstupy

Více