zde - Střední odborná škola veterinární Hradec Králové

Transkript

zde - Střední odborná škola veterinární Hradec Králové
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ,
HRADEC KRÁLOVÉ – KUKLENY,
PRAŽSKÁ 68
www.sosvet.cz
[email protected]
tel: 495 535 386
VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
školní rok
2012/2013
Hradec Králové
říjen 2013
1. Základní údaje o škole
Název školy:
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Identifikátor zařízení:
600 011 801
Sídlo:
Pražská 68
501 01 Hradec Králové
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO: 62 690 281
Zřizovatel:
Královéhradecký kraj
Právní forma: kraj
IČO: 70 889 564
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Zřizovací listinu č.j. 14652/SM/2009 vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
v souladu s Usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/436/2009 s účinností
od 10. září 2009.
Ředitelka:
Ing. Bc. Hana Rubáčková
Jabloňová 569
503 11 Hradec Králové
Ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby.
Adresa pro dálkový přístup
[email protected], [email protected]
2
Charakteristika školy
Střední odborná škola
Kapacita: 408 žáků
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení a certifikace:
Počet tříd
13
IZO: 108 007 863
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce
Celkový počet žáků
376
Počet žáků na třídu
28,92
Počet žáků na učitele
12,53
Součástí školy je Školní jídelna
Kapacita: 300 jídel
IZO: 102 754 772
Místo poskytovaných školských služeb: Pražská 68, 501 01 Hradec Králové
Školská rada:
Dne 2. 12. 2011 byla podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném (školský zákon) vzdělávání (školský zákon) ustavena
školská rada.
Předseda:
Členové:
Ing. Regina Čížková, statutární zástupce ředitele školy
MVDr. Zuzana Kolomazníková, Krajská veterinární správa
MVDr. Monika Valentinová, jmenována zřizovatelem
Ing. František Novák, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků
Mgr. Adelína Macháčková, zástupce učitelů školy
Při škole působí Sdružení rodičů a přátel SOŠ veterinární a Rada studentů.
3
2. Přehled oborů vzdělávání
Obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání:
43-41-M/01 Veterinářství
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, 0 měsíců
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 408
Zaměření oboru vzdělání: veterinární technik
veterinární technik – laborant
Školní vzdělávací program: Veterinářství, platný od 1.9. 2009
Zařazení do školského rejstříku (dle posledního výpisu)
Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 1.9. 2006
Datum vystavení posledního rozhodnutí: 1.9. 2006
Č. j. posledního rozhodnutí:
6 001/2006-21
Datum poslední aktualizace:
1.9. 2006
Datum zápisu do rejstříku:
1.1. 2005
Datum zahájení činnosti:
26.7. 1996
4
3. Personální zabezpečení činnosti školy
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost:
Celkový počet pedagogických
pracovníků
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
Počet pracovníků
%
28
100
28
Konkrétní údaje o pracovnících školy:
Odborná kvalifikace
Pořadové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Pracovní zařazení
Vzdělání
Pedagogičtí pracovníci
ředitel
VŠZ fa.agro., šk. manag.
zástupce ředitele
VŠE
vedoucí praxe
VŠ veterinární
učitel
UHK informat.-mat.
učitel
VŠZ fak. zootechnická
učitel
VŠZ zootech., manag.
učitel
PF BIO-CHEM
učitel
VŠ veterinární Brno
učitel
VŠZ fak. agronomická
učitel
PF MAT-FYZ
učitel
PF ČJ-DĚJ
učitel
VFU FVL Brno
učitel
PF BIO-TEV
učitel
VFU FVL Brno
učitel
PF BIO-CHEM
učitel
VŠ veterinární Brno
učitel
PF OBN, ANJ
učitel
UK TV- ZEM
učitel
VŠ veterinární Brno
učitel
UHK inf.managment
učitel
PF BIO, -PED, ANJ
učitel
UP ANJ-NEJ
učitel
PF ČJ-OBN
učitel
UK - DEJ
učitel
UP přír.fak.(MAT-CHE)
učitel
PF TV-OBN
učitel
UHK ČJ-DEJ
učitel
VŠ veterinární Brno
5
Studium
pedagog.
věd
DPS
DPS
PS
PF
DPS
DPS
PF
DPS
DPS
PF
PF
DPS
PF
DPS
PF
DPS
PF
PF
DPS
DPS
PF
PF
PF
DPS
PF
PF
PF
DPS
Délka
praxe
42
24
33
12
20
18
19
24
32
15
14
8
25
13
21
16
31
42
41
4
26
11
21
3
20
19
13
36
Pořadové číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
Pracovní zařazení
Odborná kvalifikace
Délka praxe
Nepedagogičtí pracovníci
zástupce ředitele pro ekonom.
SEŠ
hl. účetní, správce majetku
SEŠ
účetní
SEŠ
administrativní pracovník
DOŠ
technolog školní stáje
SZTŠ
vedoucí kuchař
SOU potravinářské
kuchař
SOU spol. strav.
pomoc. kuchař
SOU oděvní
správce tělocvičny
SOU obchodní
uklízeč
ZŠ
uklízeč
SOU obchodní
uklízeč
SOU potravinářské
uklízeč
SOU spol. strav.
uklízeč
SOU oděvní
uklízeč
SVVŠ
údržbář
ZOU zemědělec
26
26
43
31
39
24
21
20
27
40
17
24
21
20
32
42
Přepočtený počet pedagogických pracovníků za školní rok 2012/2013: 26,86
Pozn. V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,07 přepočtení pracovníci
Přepočtený počet nepedagogických pracovníků za školní rok 2012/2013: 12,10
Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka:
Počet pedagogických pracovníků
0
Školní rok 2012/2013
Počet nekvalifikovaných pracovníků:
Školní rok 2012/2013
0
0
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci
6
4. Přijímací řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
Kód oboru
Název oboru
43-41-M/01
Veterinářství
1. kolo
počet přihlášek
205
počet přijatých
90 (z toho 13 chlapců)
V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 70 uchazečů.
Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu se odvolalo 49 uchazečů. V odvolacím řízení
ředitelka školy vyhověla 20 uchazečům, z nichž zápisový lístek odevzdalo 18.
2. kolo přijímacích zkoušek se nekonalo z důvodu naplnění kapacity v 1. kole.
7
5. Výsledky vzdělávání žáků
1. pololetí školního roku 2012/13
Počet žáků v jednotlivých ročnících:
Kód oboru
Název oboru
43-41-M/01
Veterinářství
Poznámka: Stav k 30.9. 2012
1. roč
2. roč
3. roč
4. roč
Celkový
počet
žáků
90
106
84
93
373
Počet
tříd
celkem
13
Prospěch žáků ve škole:
Ročník
Prospěl s vyznamenáním
1. ročník
8
2. ročník
4
3. ročník
8
4. ročník
22
Celkem
42
Poznámka: Stav k 31.1. 2012
Prospěl
71
91
73
70
305
8
Neprospěl
12
10
3
1
26
Počet vyloučených žáků:
V prvním pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák.
Počet žáků, kteří ukončili studium na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce: 3
Snížený stupeň z chování:
Školní rok 2012/2013
Počet
% z celku
373
100 %
0
0%
0
0%
Stupeň chování
1 (velmi dobré)
2 (uspokojivé)
3 (neuspokojivé)
Počet zameškaných hodin na žáka:
Ročník
1.
2.
3.
4.
Průměr
Průměrný počet zameškaných h/žák
38,32
50,29
58,57
56,32
50,89
Celkový počet neomluvených hodin:
Počet neomluvených hodin
8
% z celku
0,02 %
9
2. pololetí školního roku 2012/13
Počet žáků v jednotlivých ročnících:
Kód oboru
Název oboru
43-41-M/01
Veterinářství
Poznámka: Stav k 1.2. 2013
1. roč
2. roč
3. roč
4. roč
Celkový
počet
žáků
90
105
83
93
371
Počet
tříd
celkem
13
Prospěch žáků ve škole:
Ročník
Prospěl s vyznamenáním
1. ročník
9
2. ročník
8
3. ročník
10
4. ročník
11
Celkem
38
Poznámka: Stav k 31.8. 2013
Prospěl
78
94
73
81
326
10
Neprospěl
3
3
0
1
7
Počet vyloučených žáků:
Ve druhém pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák.
Počet žáků, kteří ukončili studium na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce: 3
Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
Počet
370
1
0
1 (velmi dobré)
2 (uspokojivé)
3 (neuspokojivé)
Školní rok 2011/2012
% z celku
99,7 %
0,2 %
0
Počet zameškaných hodin na žáka:
Ročník
1.
2.
3.
4.
Průměr
Průměrný počet zameškaných h/žák
49,81
66,84
63,94
43,40
56,05
Celkový počet neomluvených hodin:
Počet neomluv. hodin
17
% z celku
0,05 %
11
Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013:
Maturitní zkouška byla konána dle §77 a následujících zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších novel
a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve
středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších novel.
Jarní termín maturitní zkoušky
1. Profilová část
Předmět
Chov zvířat
Nemoci zvířat
Praxe
Přihlášeno
Nekonali
Vykonali úspěšně
93
93
93
1
1
1
90
89
92
2. Společná část maturitní zkoušky
Předmět
Úroveň
obtížnosti
Přihlášeno
Český jazyk
Matematika
Cizí jazyk
Z
Z
Z
93
38
55
Nekonali
Nekonali
úspěšně
Vykonali
úspěšně
1
0
1
0
2
0
92
36
54
Podzimní termín maturitní zkoušky
1. Profilová část
Předmět
Chov zvířat
Nemoci zvířat
Praxe
Přihlášeno
Nekonali
Vykonali úspěšně
2
3
0
0
0
0
2
3
0
2. Společná část maturitní zkoušky
Předmět
Úroveň
obtížnosti
Přihlášeno
Český jazyk
Matematika
Cizí jazyk
Z
Z
Z
0
2
0
12
Nekonali
Nekonali
úspěšně
Vykonali
úspěšně
0
0
0
0
1
0
0
1
0
13
6. Prevence sociálně patologických jevů
Program prevence sociálně patologických jevů je zaměřen na následující oblasti:
1. Vzdělávání školního metodika prevence
- účast na seminářích pořádaných vzdělávacími institucemi Královéhradeckého
kraje: Setkání školních metodiků prevence základních a středních škol (13.6.
2012, 3.4. 2013) ;
Seminář „Jak napsat projekt na programy primární prevence o.s. Prostor
(10.9. 2012)
- studium odborné literatury – např. časopisy Závislosti a my, Prevence,
Učitelské noviny, dále studium odborné literatury a materiálů vydávaných
MŠMT ČR
- spolupráce s okresním metodikem prevence Mgr. Jitkou Musilovou
- využití informačního portálu www.prevence-info.cz
2. Vzdělávání pedagogických pracovníků
- odbornou literaturu využívají převážně třídní učitelé a výchovná poradkyně dle
potřeby
3. Mapování aktuální situace ve škole
- spolupráce ŠMP s výchovnou poradkyní a vedením školy
- spolupráce se zástupci žáků prostřednictvím Rady studentů (výchovná
poradkyně)
- pravidelný kontakt s třídními učiteli
- spolupráce s vyučujícími předmětů Základy společenských věd a Právo
- pohovory se žáky (skupinové, individuální); ankety a dotazníky, týkající se
míry spokojenosti žáků s vybranými programy prevence sociálně
patologických jevů
- pravidelné předávání informací vedení školy
4. Pravidelná aktualizace informací
- v budově školy je umístěna informační nástěnka pro žáky, na které jsou
uvedeny kontakty pro řešení krizových situací, žáci mají možnost kdykoliv si
dohodnout pohovor se školní metodičkou prevence nebo výchovnou poradkyní
- vždy na začátku školního roku se přicházejí poradenští pracovníci (tj. ŠMP a
výchovná poradkyně) osobně představit a nabídnout své služby žákům
nastupujících prvních ročníků
5. Spolupráce s rodiči a vychovateli DM
- informační schůzky pro rodiče 1x za pololetí, konzultace s výchovnou
poradkyní nebo ŠMP možná kdykoliv po předchozí domluvě
- návštěvy vedení školy a výchovné poradkyně v domově mládeže
- spolupráce vedení školy s ředitelkou a vedoucími vychovateli DM
6. Besedy, přednášky a akce pro žáky
- říjen 2012
Den zvířat (posilování vztahu ke škole a učení se kontaktu se širokou veřejností)
- listopad 2012
Preventivní dny pro první ročníky (sebeobrana s Mgr. Matouškem; film s preventivní
tématikou; beseda v preventivním centru Policie ČR s nprap. Čížkovským)
14
Připomenutí výročí sametové revoluce a boje za svobodu a demokracii + beseda se
spisovatelem a novinářem Ludvíkem Vaculíkem
- prosinec 2012
„S tebou o tobě“ – beseda pro první ročníky s Mgr. Alenou Blažkovou (sexuální
výchova, problematika antikoncepce)
- únor 2013
Maturitní ples v Aldisu – slavnostní nástupy studentů čtvrtých ročníků + imatrikulace
prvních ročníků → posílení vztahu ke škole, symbolické předání pomyslné štafety
mladším spolužákům, prezentace školy před širokou veřejností
Sebeobrana II. část – první ročníky (Mgr. Matoušek)
- duben 2013
Návštěva filmového představení „Anna Karenina“ - první, druhé a třetí ročníky
Poslední zvonění – tradiční předávání štafety čtvrtých ročníků mladším spolužákům +
pravidelný program připravovaný učitelským sborem – tentokrát na téma: „Škola základ
života“
- květen 2013
Květinový den – aktivní účast žáků třetích ročníků v kampani zaměřené na boj proti
rakovině
Exkurze do Prahy – první ročníky – komentovaná procházka historickou Prahou
Holocaust v dokumentech – workshopy pro první ročníky – program Židovského muzea
Praha (výchova k toleranci jiných kultur, židovská otázka na pozadí historického vývoje
naší společnosti)
- červen 2013
Sebeobrana pro druhé ročníky – připomenutí si a rozšíření základů sebeobrany
získaných v prvním ročníku (Mgr. Matoušek)
Přírodovědná exkurze pod vedením pracovníků Lesy města Hradce Králové – první
ročníky (program zaměřený na seznámení se s lesním hospodářstvím, rekreační funkcí
lesů a posílení vazeb v třídních kolektivech)
Sportovní kurz pro druhé ročníky (Plátěná osada u Malé Skály)
Týden proti drogám – program SIONu pro první ročníky (Mgr. Miloslav Fanta) –
přednášky a besedy směřující k prevenci drogových závislostí a podpoře zdravého
životního stylu
Projektový den ochrany osob při vzniku mimořádných událostí – pro první, druhé a
třetí ročníky; ve spolupráci se SZŠ a městskou policií (civilní obrana, zdravověda,
sebeobrana)
Představení divadelního kroužku „Jak se Matěj pochlapil“ + vyhodnocení nejlepších
reprezentujících školu v soutěžích (→posilování vztahů ke škole, prohlubování
schopnosti vážit si práce a úspěchů ostatních)
Průběžně:
Adopce na dálku (pravidelná finanční podpora vzdělávání indického dítěte)
Adopce surikat v ZOO Dvůr Králové (pravidelná finanční podpora chovu ohrožených
zvířat)
7. Volnočasové aktivity žáků
- dramatický kroužek
- výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníků
- kynologický kroužek + agility
15
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Druh dalšího vzdělávání
Počet PP Místo konání
NATURTECH – Jak učit generaci Y?
Experimenty, které mohou děti dělat samy.
NATURTECH – Jak učit generaci Y?
Jak položit otázku, abyste dostali kvalitní
odpověď?
Doškolovací seminář pro školní koordinátory
EVVO – Udržitelný rozvoj v praxi
13. setkání škol a institucí
Královéhradeckého kraje rozvíjejících
ekologickou výchovu KAPRADÍ 2012
Finanční gramotnost s využitím
kancelářského SW – NIDV HK
Celostátní konference EVVO NIDV – Modrá
planeta i pro další generace
Celostátní konference projektu E-DUR –
Environmentální vzdělávání – dovednosti pro
udržitelný rozvoj
Otevřená věda pro pedagogy chemie –
přednáškové kurzy
Otevřená věda pro pedagogy chemie –
praktické kurzy
Intenzivní škola č. 7 (Projekt 100 vědců do
škol)
„Deutsch kreativ und lustig“ - NIDV
Využití nových metod při výuce dějepisu,
práce s prameny - DVPP
Zadavatel maturitních prací PUP – on line
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
Hradec Králové
(19.9.2012)
Hradec Králové
(26.9.2012)
Hosvětín
(4.-6.10.2012)
Hradec Králové
(19.10.2012)
Hradec Králové
(5.11.2012)
Hradec Králové
(13.11.2012)
Praha
(4.4.2013)
Třešť
(listopad 2012)
Praha
(10.-12.4.2013)
Hradec Králové
(25.-27.4.2013)
Hradec Králové
(22.11.2012)
Hradec Králové
(únor 2013)
1
(březen 2013)
Konzultační seminář k písemné práci
z českého jazyka a literatury – NIDV HK
Novinky v poskytování předlékařské první
pomoci
Konzultační seminář k písemné práci
z českého jazyka a literatury – NIDV HK
„Jak napsat projekt na programy primární
prevence o. s. Prostor“
Games for Teens - DVPP
1
23
1
1
2
„Hluk ve školách“
1
Setkání školních metodiků prevence – KÚ
KHK
1
16
Hradec Králové
(22.11.2012)
Hradec Králové
(27.3.2013)
Hradec Králové
(16.11.2012)
Hradec Králové
(10.9.2012)
Hradec Králové
(11.1.2013)
Hradec Králové
(11.1.2013)
Hradec Králové
(3.4.2012)
Express Way of Learning - vydavatelství
Express Publishing
Kaudální abdomen z pohledu internisty i
chirurga - XX. výroční konference ČAVLMZ
Metody eliminace tepelného stresu – ÚZEI e-learnigový kurz
Ekologické zemědělství- ÚZEI - e-learnigový
kurz
Zvýšení odborných kompetencí učitelů
v profilových zemědělských předmětech ČZA
Zvýšení odborných kompetencí učitelů
v profilových zemědělských předmětech ČZA
Nové standardy EU ve výrobě krmiv e-learnigový kurz
Finanční analýza - e-learnigový kurz
1
1
Hradec Králové
(21.3.2013)
Hradec Králové
(13.-10.2012)
1
(září – říjen 2012)
1
2
2
(září – říjen 2012)
Humpolec
(16.-17.4.2013)
Chrudim
(26.-27.6.2013)
1
(září – říjen 2012)
1
(září – říjen 2012)
Plán rozvoje podniku - e-learnigový kurz
1
Právo a nový občanský zákoník - EDUKO
2
Seminář pro vyučující ekonomiky – aktuální
změny ve výuce - EDUKO
Finanční gramotnost - DVPP
2
Finanční gramotnost s využitím
kancelářského SW - NIDV
Seminář pro úspěšné žadatele projektů LdV
6
BOZP při nakládání s chemikáliemi - DVPP
1
Zasedání rezortní komise na ochranu zvířat MŠMT
Semináře v rámci veterinární výstavy
VETfair
Mentoring
1
1
Seminář ke krajským dotačním programům
2
Kaudální abdomen z pohledu internisty i
chirurga (v rámci XX. výroční konference
ČAVLMZ)
Státní maturita z matematiky – výsledky –
NIDV
ICT ve školství
1
2
1
3
1
2
Aktuální změny v právních předpisech
1
17
(září – říjen 2012)
Praha
10.9.20012)
Praha
(5.12.2012)
Hradec Králové
(5.12.2012)
Hradec Králové
(19.2.2013)
Praha
(19.6.2013)
Hradec Králové
(23.1.2013)
Praha
(8.11.2012)
Hradec Králové - Aldis
(13.4.2013)
Mladá Boleslav
(11.-12.4.2013)
Hradec Králové
(leden 2012)
Hradec Králové - Aldis
(říjen 2012)
Hradec Králové
(říjen 2012)
Nové Adalbertinum
(březen 2013)
FAKTA, s.r.o. Adalbertinum HK
Konference k zavádění multimediální učební
pomůcky „Česká společnost v novodobé
Evropě – osudy, vazby, vzdálení,
sjednocování 1914-2009“ do výuky
Školský management v praxi - NIDV
1
Praha
(srpen 2012)
1
Hradec Králové
Zákoník práce v praxi škol a školských
zařízeních
Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň ZŠ NIDV
Realizace veřejných zakázek v oblasti
školství
Novely právních předpisů
2
1
DVPP HK
(prosinec 2012)
Hradec Králové
(červen 2013)
Hradec Králové
1
FAKTA, s.r.o. Adalbertinum HK
Aktuální stav školské legislativy
1
FAKTA, s.r.o. Adalbertinum HK
Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ
1
Otevřená věda pro pedagogy biologie –
přednáškové kurzy
Otevřená věda pro pedagogy biologie –
praktické kurzy
1
Hradec Králové
( říjen 2012)
Třešť
(prosinec 2012)
Praha
(duben 2013)
1
1
18
8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
1) Olympiády a soutěže
- Biologie
a) Školní kolo biologické olympiády se konalo 11.2.2013 (kategorie A a kategorie B)
Kategorie A
Kategorie B
Počet účastníků
8
33
Počet v krajském kole
0
2
Umístění v KK
17. a 30. místo
b) Škola se stala pořadatelem okresního kola
biologické olympiády kategorie D dne 10.4.2013 a
krajského kola téže soutěže dne 13.5.2013. Zástupce
školy je členem krajské komise biologické
olympiády.
c) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů
Tato soutěž byla pořádána Biskupským gymnáziem
B. Balbína v Hradci Králové 4.6.2013. Okresního
kola soutěže se zúčastnilo šest žáků naší školy.
d) Přírodovědný klokan
Školní kolo 7. ročníku soutěže se konalo dne 18.10.2012. Tematicky je soutěž
zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se
zúčastnilo 174 žáků 1. a 2. ročníků školy, kteří soutěžili v kategorii Junior.
Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 možných bodů získala 84.
Průměrný počet bodů získaných našimi žáky byl 42,0 bodu (což je o 2,5 bodu více
než v roce předchozím).
e) Ekologická olympiáda
Tato soutěž je zaměřena na porovnání znalostí a dovedností z ekologie. Součástí
soutěže je poznávání přírodnin, test a praktická část, která se koná ve vhodné
přírodní lokalitě. Krajské kolo soutěže proběhlo 18.-19.4.2013, uskutečnilo se
v Ekocentru Orlice – Podorlický skanzen v Krňovicích. Školu reprezentovala dvě
tříčlenná družstva.
-
Chemie
a) Školní kolo chemické olympiády se konalo dne 9.3.2012 (kat.C)
Kategorie C
-
Počet účastníků
5
Počet v krajském kole
-
Umístění v KK
-
Anatomie a fyziologie
Škola spolupracuje s gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové. Studenti 3. ročníku
gymnázia si v rámci volitelného předmětu „Seminář z biologie“ vyzkoušeli
anatomickou pitvu laboratorních hlodavců a sledovali demonstrační pitvu slepice a
větších savců (laboratorní prase, pes).
19
-
Německý jazyk
Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se konalo 23.1.2013, okresní
kolo 12.2.2013.
Počet účastníků
Počet v okresním kole
Umístění v OK
Kategorie III
5
2
5.-8. a 9.
-
Anglický jazyk
Školní kolo olympiády a konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo 21.1.2013,
okresní kolo 12.2.2013.
Počet účastníků
Počet v okresním kole
Umístění v OK
Kategorie III
9
2
15. a 16.
-
Český jazyk
Školní kolo olympiády proběhlo dne 22.11.2012 zúčastnilo se ho 24 žáků.
Do okresního kola (7.2.2013) postoupili dva žáci.
-
Matematika
a) Matematická soutěž - 21. ročník matematické soutěže pro žáky odborných škol
Školní kolo Matematické soutěže se konalo dne 14.3.2013. Oblastní kolo, které je
zároveň celostátním, proběhlo dne 5.4.2013 na SPŠ strojnické v Hradci Králové.
V celostátním kole se dvě žákyně umístily mezi úspěšnými řešiteli.
1. ročníky
2. ročníky
3. ročníky
Počet účastníků
12
6
8
Počet v oblastním kole
2
2
2
b) Matematická soutěž Klokan
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku
1991 se rozšířila do celé Evropy. Dnes se této soutěže účastní téměř 3 miliony
soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota
českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie
Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.
Soutěž se na naší škole uskutečnila v kategorii Junior dne 22. 3. 2013. Zúčastnilo
se 158 žáků. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže
žáci absolvují školní, oblastní, republikové i mezinárodní kolo ve své lavici.
V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou
republiku, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 bodů získala 56. Průměrný
počet bodů zúčastněných žáků byl 30,6 bodu (což je o 2 body méně než v roce
předchozím).
-
Informatika
Riskuj!!! (26.3.2013) - vědomostní soutěž pro žáky 1.ročníků
20
-
Tělesná výchova
a) Mezi mosty – 5. ročník závodu raftů pořádaný Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci
Králové se uskutečnil v září 2012. 10 člennému družstvu (4 dívky a 6 chlapců) naší
školy se do finále postoupit nepodařilo.
b) Turnaj v odbíjené dívek – v únoru a březnu 2013 se uskutečnil turnaj v odbíjené
dívek. Zúčastnilo se ho 6 třídních kolektivů. Vítězné družstvo tvořily žákyně 2.D.
c) Letní sportovní kurz – Plátěná osada 10. -14. 6. 2013, pro 2. ročníky (80 žáků)
-
Soutěž Expo Science AMAVET
19.3.2013 se konalo školní kolo. Své práce prezentovalo celkem 9 žáků. Všechny
práce byly doporučeny do regionálního kola – Pardubice (22.-23.3.2012). Práce byly
prezentovány na výstavním posteru. Odborná porota hodnotila
kvalitu práce a tvůrčí přínos, dále celkovou úroveň vystupování
řešitele a schopnost svoji práci prezentovat před odbornou i
laickou veřejností. Do národního kola byly vybrány celkem
čtyři práce našich žáků: „Válka spermií“, „Inventarizace
molekulární biodiverzity sladkovodních druhů ryb ČR“,
„Kostnatění kopytních chrupavek“ a „Magnetoterapie u psů“.
Národní kolo se konalo v budově Akademie věd v Praze
(25.4.-26.4.2013).
Žákyně naší školy se z loňského národního kola Amavet 2012 kvalifikovala na
mezinárodní soutěže INTEL ISEF 2013 (International Science and Engineering Fair).
Jedná se o největší a nejprestižnější soutěž vědeckých a technických projektů pro
středoškolské studenty na světě. Se svým projektem „Želvušky (Tagriada)
v anhydrobiotickém stavu v pokusech“ soutěžila 11.5. -17.5. 2013 v Phoenixu
v Arizoně ve Spojených státech amerických.
-
Středoškolská odborná činnost (SOČ)
Školní kolo proběhlo v březnu 2013. Zúčastnilo se ho 6 žáků třetích ročníků, kteří
soutěžili ve dvou oborech: „Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství“ a
„Biologie“. Do okresního kola (3.4.2013) porota vybrala celkem pět prací, z nichž dvě
postoupily do kola krajského (30.4.2013). Výsledky krajského kola:
Soutěžní obor
Zemědělství,
potravinářství,
lesní a vodní
hospodářství
Biologie
-
Název práce
Umístění v KK Postup do NK
Terapie šlach hrudních končetin koně
1. místo
ne
Inventarizace molekulární biodiverzity
sladkovodních ryb ČR.
2. místo
ne
Soutěž „O cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“
Soutěž proběhla ve školicím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze Lysolajích ve dnech 19. - 21.11. 2012. Účastnilo se jí celkem pět družstev z České a
dvě ze Slovenské republiky. Soutěžící měli za úkol prezentovat školu a město, ve
kterém studují, a to v českém (slovenském) a anglickém jazyce, vyplňovali znalostní
21
test, provedli praktickou část v anatomické laboratoři. Poslední disciplínou byla
prezentace odborné ročníkové práce. Hodnoceny byly nejen veterinární znalosti a
dovednosti, ale i jazykové dovednosti a společenská kultura. Soutěž byla doplněna
prohlídkou laboratoří SVÚ Praha, besedou na téma Ochrana zvířat proti týrání,
návštěvou ZOO Praha a následnou besedou s hlavním veterinářem. Soutěžící také
zhlédli filmové představení v kině IMAX.
Ve velmi vyrovnané konkurenci obsadilo družstvo žáků 4. ročníků naší školy 2. místo.
-
3. ročník celostátní soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR ve Věstníku MŠMT ČR pod č. B/44 (č. j. 13595/2010-51).
Soutěž je organizována pro žáky 2. stupně základních škol (I. kategorie - ZŠ) a žáky
všech typů středních škol (II. kategorie - SŠ) a prověřuje znalosti v oblasti zdravého
životního stylu včetně zdravé výživy. Školního kola, které probíhá on-line, se
zúčastnilo 95 žáků.
- „Evropská unie očima studentů 2012“
Jedná se o projekt místopředsedy Evropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka.
Soutěže se zúčastnily vybrané střední školy v Královéhradeckém kraji. Studenti psali
esej na jedno z možných čtyř témat. Autoři 5 prací byli oceněni zájezdem
do Štrasburku, kde navštíví Radu Evropy a Evropský parlament. Zájezd se uskutečnil
v říjnu 2012.
-
projekt Otevřená věda III
Pět žáků školy se účastní stáží projektu Otevřená věda III. V oboru biologie se jedná
o témata „Izolace RNA pro stanovení microRNA metodou PCR“ a „Normalizace
genového přesunu“, obě stáže vede Ing. Bc. I. Šplíchal,CSc. V oboru paleontologie je
zpracováváno téma „Paleobiologie: terénní, laboratorní a sbírková dokumentace
dosud neprozkoumané lokality“ pod vedením lektora RNDr. R. Mikuláše, CSc.
Další téma je z oboru chemie „ Studium vlastností borem dopované diamantové
elektrody v přítomnosti vybraných surfaktantů“, téma lektoruje Mgr.
J. Zavázalová. Poslední stáž z oboru matematika „Využití metod zpracování obrazu
pro analýzu snímků z genetických analýz“vede Dr. Ing. J. Schier.
Vypracováním závěrečné práce byla úspěšně ukončena stáž Otevřené vědy II.
„Inventarizace molekulární biodiverzity sladkovodních ryb ČR“ vedená Mgr.
J. Mendelem, Ph.D.
-
projektový den „Ochrana osob při vzniku mimořádných situací“
byl realizován ve spolupráci se SZŠ Hradec Králové dne 25.6.2013. Žáci v rámci
projektového dne prošli řadu stanovišť, kde se učili např. sebeobraně, poskytnutí
předlékařské první pomoci, transportu raněného, vyprošťování osob z automobilu,
vyslechli přednášky na téma ochrany osob při vzniku mimořádných událostí –
povodně, hromadná neštěstí, …
22
-
projekt „Člověk v tísni - Příběhy bezpráví“
Projektový den byl připravený v rámci akce „Měsíc filmu na školách“ ve spolupráci
s organizací Člověk v tísni o. s.. Ve škole proběhlo promítání dokumentu k tématice
normalizace a následovala beseda s pozvaným hostem, spisovatelem Ludvíkem
Vaculíkem. O akci se pan Ludvík Vaculík zmínil také ve svém fejetonu, který
zveřejnil v Lidových novinách.
2) Prezentace školy na veřejnosti
-
Královéhradecké dožínky
Dne 14.9.2012 se naše škola prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla určena pro žáky
základních a středních škol, kteří se měli seznámit s problematikou zemědělství a se vším,
co k zemědělství patří.
Den zvířat 2012
Osmnáctý Den zvířat se uskutečnil 2.10.2012. Jedná se o každoroční
oslavu celosvětového Dne zvířat spojenou s propagací školy.
Na organizaci a průběhu celého dne se podílejí žáci školy. Program
je určen kromě našich žáků i zájemcům o studium a široké
veřejnosti. Zájem o tuto tradiční akci školy se každým rokem
zvyšuje.
Program:
1) Ukázky práce školních koní
2) Přehlídka plemen psů
3) Junior Handling
4) Ukázky sportovní kynologie
5) Práce s koňmi – parkurové skákání
6) Ukázky pracovní kynologie
7) Dog dancing
8) Freebe
9) Agility
10) Ukázky myslivosti
V rámci Dne zvířat proběhly ukázky práce včelařského kroužku, ukázka stříhání ovcí,
zájemci si mohli prohlédnout školní stáj i ostatní prostory školy.
Žáci předvedli také nejrůznější plemena psů (společenská, lovecká, pracovní i křížence),
dále měli možnost prezentovat svoje chovatelské úspěchy i s jinými druhy zvířat ( kočky,
drobní hlodavci, hadi, papoušci aj. ).
23
Celá akce byla doplněna výstavou fotografií a kreseb vytvořených našimi žáky. Dále
přednáškami o asistenčních psech – Pomocné tlapky,
prezentací o psím útulku v Hradci Králové.
Tradičně o Den zvířat projevila zájem i regionální média (
Hradecké noviny, TV Puls, rozhlas – Hradec Králové).
Kromě malých dětí, školáků a hradeckých občanů se přišli
podívat i budoucí zájemci o studium na naší škole s rodiči.
Průvodci se jim stali studenti druhých a čtvrtých ročníků,
kteří jim zodpověděli i jejich dotazy.
Další Dny otevřených dveří se pro zájemce o studium konaly ve dnech 21.11.2012 a
9.1.2013.
-
Prezentace školy na burzách škol:
• Burza škol Česká Třebová – 10. a 11. 10. 2012
• Burza škol Náchod - 10. a 11. 10. 2012
• Burza škol Kolín – 15. 10. 2012
• Burza škol Kutná Hora – 31. 10. 2012
• Burza Pardubice - 18. 10. 2012
• Burza škol Turnov – 2. 11. 2012
• Burza škol Hradec Králové – 16. a 17. 11. 2012
-
Reprezentační a maturitní ples
Škola pořádá tradiční maturitní ples pro žáky, rodiče i
veřejnost v malém i velkém sále Kongresového centra
ALDIS. Letošní ples se uskutečnil v pátek dne
25.1.2013 a navštívilo ho asi 1400 lidí.
-
28. Okresní včelařský den
Akce pořádaná ve spolupráci s okresní organizací Českého svazu včelařů, jehož je škola
členem, byla zaměřena mimo jiné na propagaci včelařství a tradičních řemesel spojených
se včelařstvím. V rámci této akce proběhly i odborné přednášky pro včelaře. Součástí
programu byly i soutěže pro děti a veřejnost a vystoupení folklórních souborů Červánek
z Hradce Králové a Malý Sedmikvítek z Rožnova pod Radhoštěm.
V tomto školním roce se včelařský den uskutečnil 15. 6. 2013.
-
Adopce zvířete
Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové je již od roku 2005 adoptivním
majitelem surikaty v Zoologické zahradě Dvůr Králové. Myšlenka zúčastnit se projektu
ZOO vyšla z řad žáků, kteří si formou ankety vybrali adoptivní zvíře.
-
Projekt Adopce na dálku
Žáci a zaměstnanci školy pokračují v projektu Adopce na dálku. Projekt probíhá
24
pod záštitou Diecézní charity v Hradci Králové. Škola má studijní patronát studenta
jménem – Paul Dass (změna adoptovaného žáka). Ze sbírek žáků byl uhrazen příspěvek
ve výši 6 150Kč. Vybrané finanční prostředky se využívají především pro zajištění jeho
školní docházky. Žáci školy s ním prostřednictvím dopisů navázali písemný kontakt
v angličtině. Dopisy obou stran jsou zveřejňovány prostřednictvím nástěnek.
-
Dramatický kroužek
Kroužek zdramatizoval muzikál „Limonádový Joe“ a
pohádku „Jak se Matěj pochlapil“. Tato divadelní
představení měli možnost zhlédnout žáci naší školy, žáci ZŠ
a MŠ Kukleny a ZŠ a MŠ Gočárova. Představení se velice
líbila.
-
Články v tisku
Radnice, 25.9.2012 – V hlavní roli zvířata
Hradecký deník, 3.10.2012 – Škola patřila zvířatům. Soutěžila o nejdelší ocásek, uši a
největší tlapu
Hradecký deník, 16.11.2012 – Studenti pozvali spisovatele Ludvíka Vaculíka
Lidové noviny, 20.11.2012 – Jejich nepřítel
Radnice, 12.6.2013 – Včelařský den
Hradecký deník, 14.6.2013 – Okresní včelařský den v Kuklenách
Mladá fronta Dnes – Studenti píší noviny
V průběhu školního roku byl v novinách zveřejněn jeden článek naší žákyně, který
reagoval na dané aktuální téma:
16.4.2013 – Odpověď z hvězdy M13: Máte s námi hodně společného
3)
Ostatní činnost
-
Exkurze, přednášky, besedy a kulturní akce pro žáky:
Dějepisná exkurze do historického centra Prahy – pro 1. ročníky, doplňuje učivo DEJ
„Příběhy bezpráví“ – beseda s Ludvíkem Vaculíkem pro všechny žáky
Odborná exkurze do Vídně - návštěva tréninku ve Španělské jezdecké škole, prohlídka
historického centra – pro žáky všech ročníků
„Krásy jižní Anglie“ – exkurze pro žáky všech ročníků školy, doplňuje ANJ
Dějepisná exkurze do Muzea východních Čech v Hradci Králové - žáci zhlédli
výstavu „Pravěk je kůůůůl“ a absolvovali komentovanou prohlídku historického centra
Hradce Králové – pro žáky 1. ročníků, doplňuje učivo DEJ
Exkurze do COZ vodní elektrárna Hučák – pro žáky 1. ročníků, doplňuje učivo FYZ
25
Studentské prezidentské volby – simulace prezidentských voleb – pro všechny žáky
Klicperovo divadlo – „Podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho“ – pro 1. - 3.
ročníky
Přednáška Homeopatie – pro třetí a čtvrté ročníky, doplňuje učivo VYD, CHZ
VETfair – kongresové centrum Aldis HK – mezinárodní veterinární výstava pro žáky
2. a 3. ročníků
Inseminační stanice býků, Zásmuky u Kolína – odborná exkurze pro žáky 4. ročníku –
doplňuje učivo RHZ
Kůň 2013 – výstaviště Lysá nad Labem - odborná exkurze pro 2. ročník, doplňuje CHZ
Hill`s – přednáška na téma výživy drobných zvířat pro žáky 3. ročníků
ČNB – expozice Lidé a peníze, Výstava CZECHPRESS PHOTO – exkurze pro žáky
4. ročníků, doplňuje učivo práva, ekonomiky
Kam po střední škole? - beseda ve spolupráci s Úřadem práce – doplňuje učivo
předmětu ekonomika a právo – pro žáky 4. ročníku
Přírodovědná exkurze pro 1. ročníky - Městské lesy Hradec Králové připravili
pro žáky prvních ročníků přírodovědnou exkurzi po Novohradeckých lesích. Žáci se
seznámili s lesním hospodářstvím a s problematikou ekologie lesa, plnili terénní
botanické a zoologické úkoly.
Přírodovědná exkurze pro 2. ročníky - žáci se účastnili přírodovědné aktivity
organizované přírodovědným oddělením Muzea východních Čech. První část se konala
v přednáškovém sále muzea, kde žáci vyslechli přednášku Mgr. J. Hotového „Savci ČR“.
Na druhou část se žáci přesunuli do Jiráskových sadů, kde pod vedením Mgr.
J. Hotového a Mgr. V. Samkové probíhala praktická botanická a zoologická pozorování.
Přírodovědné přednášky pro 4. ročníky – žáci 4. ročníků v rámci biologického
semináře vyslechli tři přednášky. RNDr. I. Králíček představil „Floru a faunu Kostariky“,
Mgr. M. Mikát poutavě vyprávěl „O zajímavostech ve světě hmyzu“ a Mgr. J. Hotový
„O obratlovcích ČR.“
S tebou o tobě – přednáška pro žáky 1. ročníků na téma intimní hygiena a bezpečný sex
Politika zaměstnanosti v ČR - beseda s pracovnicí Úřadu práce v Hradci Králové – pro
žáky 4. ročníků - doplňuje učivo EKO
Odborná exkurze – bažantnice Bříšťany - pro studenty 4. ročníků v rámci semináře
z myslivosti
Výstava mysliveckých trofejí a výroba asfaltových terčů - pro studenty 4. ročníků
v rámci semináře z myslivosti
26
-
Kroužky pro žáky
• Dramatický
• Jezdecký
• Volejbal
• Agility
-
Zkouška z myslivosti
Škola již několik let vypisuje volitelný předmět „Myslivost“. Žáci, kteří projeví zájem,
mají možnost jeho výuku zakončit Zkouškou z myslivosti, která se koná ve spolupráci
s Českomoravskou mysliveckou jednotou – OMS Hradec Králové.
V tomto školním roce zkoušku složilo 6 žáků školy.
-
Školní chov včel
V tomto školním roce jsme včelařili se šesti včelstvy
v nástavkových úlech Langstroth. Školní chov včel slouží jako
názorná pomůcka pro výuku předmětu „Včelařství“ a jako zdroj
materiálu pro mikrobiologická vyšetření včel. O včelstva se
pomáhají starat i žáci školy. Zástupce školy se aktivně účastní
schůzí ČSV a podílí se na organizačním zajištění včelařského
dne.
-
Spolupráce se školou pro postižené děti DANETA
Škola spolupracuje se zařízením pro postižené děti DANETA v Hradci Králové. Děti
se účastní akcí, které škola pořádá.
-
Doplňková činnost a pronájmy
Vaření obědů pro cizí strávníky
Pronájem tělocvičny
Pronájem učeben
Kurzy výpočetní techniky
Kurzy pro přepravce zvířat
Kurzy – Setkání s neznámými
-
Prezentace školy na www stránkách:
Internetová prezentace školy je dostupná na adrese: www.sosvet.cz
27
9. Výsledky inspekční činnosti
Veřejnosprávní kontrola zřizovatele
Předmět kontroly:
1. Hospodaření s majetkem a veřejnými prostředky, dodržování obecně závazných
právních předpisů zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 144/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
pozdějších předpisů
2. Použití finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání poskytnutých ze státního
rozpočtu a provozních prostředků poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje
Termín: 8. – 9. 12. 2012
Výsledek kontroly: nebylo konstatováno vážné porušení právních předpisů
Šetření ve školní jídelně
Předmět šetření:
1. Aktuální stav a počty stravovaných
2. Složení jídelního lístku, spotřební koš
3. Normování, výdejka potravin
4. Potravinový normativ, ceny obědů
5. Závodní stravování
6. Doplňková činnost
7. Vnitřní řád školní jídelny
8. Skladování potravin
Termín: 18. 1. 2013
Výsledek šetření: nebylo konstatováno vážné porušení právních předpisů
28
10. Základní údaje o hospodaření školy
Organizace hospodaří s finančními prostředky na přímé náklady a provozní náklady. Finanční
prostředky na provozní náklady získává škola od zřizovatele, na přímé náklady od MŠMT
prostřednictvím zřizovatele. Další finanční prostředky získává z doplňkové činnosti
(stravování cizích strávníků, celoživotní vzdělávání) a z pronájmů učeben a tělocvičny.
Finanční prostředky poskytnuté na r. 2012 z dotace na přímé náklady byly plně vyčerpány.
Finanční prostředky z dotace od zřizovatele pro rok 2012 zcela vyčerpány nebyly.
Zůstatek ve výši 14 371,38 Kč byl převeden jako hospodářský výsledek do rezervního fondu
v roce 2013.
Celkový zisk z doplňkové činnosti za rok 2012 činil 89 296,71 Kč.
Tato částka byla rovněž rozdělena do fondů organizace.
29
11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
-
Ve školním roce 2012-2013 jsme pokračovali ve dvouletém projektu mobility „European
veterinary experience for students“ programu celoživotního učení Leonardo da Vinci a
zároveň ho uzavírali. V termínech 17.9. – 3.10.2012, 21.9. – 5.10.2012, 21.10. –
3.11.2012, 21.4. – 4.5.2013 a 1.5. – 15.5.2013 absolvovalo dalších celkem 30 žáků třetích
a čtvrtých ročníků dvoutýdenní odbornou stáž na
veterinárních pracovištích v Košicích na Slovensku,
v Rende (Cosenza) v Itálii a v Rethymnu (Kréta)
v Řecku. Na celé dvouleté období se podařilo získat
grant – příspěvek Národní agentury pro evropské
vzdělávací programy Leonardo da Vinci v hodnotě
50000 Euro. Převážná většina nákladů na stáže tak byla
financována z příspěvku programu Leonardo da Vinci.
Součástí přípravy žáků na stáže byl též jazykový kurz
italštiny a řečtiny, který byl účastníkům plně hrazen, součástí přípravy byla i odborná a
kulturní příprava. Díky finančním úsporám se nám podařilo vyslat i 6 žáků navíc oproti
plánovanému počtu. Za celé projektové období absolvovalo tedy odbornou stáž v zahraničí
60 našich žáků.
Sjednanými pracovišti jsou různé veterinární ambulance a kliniky a soukromí veterinární
lékaři zajišťující péči především o malá zvířata. Na Slovensku máme sjednaná 2 pracoviště
– moderní veterinární kliniku Cassovet a Kliniku pro malá zvířata a chirurgie Univerzity
veterinárského lekárstva v Košicích. V Itálii máme sjednáno celkem 5 veterinárních
pracovišť, od nejmodernější kliniky, relativně běžných ambulancí, které ale provádějí i
chirurgické zákroky, po lékaře zajištující péči o velká hospodářská zvířata, na Krétě máme
sjednaná dvě veterinární pracoviště. Jedno z nich je spojeno s prodejnou potřeb pro zvířata
a druhé spolupracuje s místní skupinou pro péči o toulavá zvířata a
s veterináři zajišťujícími péči o hospodářská zvířata.
Žáci pod vedením veterinárních lékařů pracují jako jejich asistenti.
Mají tak možnost přímo v praxi pod vedením zkušených odborníků
získat nové vědomosti a dovednosti. Žáci se podílí na všech
veterinárních činnostech – asistenci při diagnostice a terapii
pacientů, asistence při veterinárních zákrocích, péči o
hospitalizované pacienty, preventivní veterinární péči, mají
možnost zhlédnout podmínky chovů, psích útulků, jatek, laboratoří
a podobných zařízení v zahraničí. Součástí stáží na Slovensku je
exkurze v ZOO Košice, v Itálii exkurze na farmě mléčného skotu a
buvolů, na Krétě farmy ovcí a drůbeže.
Zprostředkovatelskou organizací na Slovensku je partnerská Stredná odborná škola
veterinárna Košice – Barca, v Itálii organizace Euroform RFS a na Krétě ECTE European
Centre for Training In Employmentv Rethymno.
Hlavním cílem stáží je získávání zkušeností v oboru mimo Českou republiku, možnost
porovnání odborných pracovišť, ale i motivace k dalšímu vzdělávání. Žáci poznávají jiné
kulturní prostředí, učí se komunikovat v cizím jazyce a učí se samostatnosti v novém
prostředí. Odborné stáže tohoto charakteru probíhají na naší škole již několik let a jsou
mezi žáky velice oblíbené a žádané. Absolventi stáží kromě toho získávají mezinárodně
uznávaný doklad o absolvování zahraničních stáží EUROPASS – mobility.
30
Současně byla v letošním roce podána žádost o nový, též dvouletý, projekt mobility
programu Leonardo da Vinci. V této chvíli je již schválen a další odborné stáže pro žáky
jsou ve fázi příprav. Cílovými zeměmi budou opět Slovensko (Košice), Itálie (Rende CS),
Kréta (Retymno) a nově Portugalsko (Barcelos) a Polsko (Nowy Targ).
-
Škola se zapojila jako pilotní do projektu financovaného ESF a Královéhradeckým krajem
„Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů
ve školách Královéhradeckého kraje“. Účelem pilotního ověření bylo posoudit a
případně upravit Metodiku hodnocení kvality škol. Expertní tým vyhodnotil kvalitu
ve čtyřech pilotních školách a vydal doporučení a návrhy k dalším úpravám metodiky.
Projekt pokračoval i v minulém školním roce a vede ke zlepšování řídících procesů
ve škole a zavedení nástrojů pro vlastní evaluaci. Cílovou skupinou jsou žáci, pracovníci a
vedoucí pracovníci škol zřízených Královéhradeckým krajem.
Škola připravila vlastní příručku kvality, která souhrnně dokumentuje postupy na základě
kterých jsou řízeny činnosti (procesy) školy nebo na tyto dokumentované postupy
odkazuje. Vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků, jejichž
činnost ovlivňuje kvalitu vzdělávacího procesu.
Příručka kvality je také určena k prezentaci školy na veřejnosti a slouží jako základní
informace pro žáky, rodiče nebo zájemce o služby školy, kteří se chtějí seznámit
se zásadami platnými při zabezpečování systému managamentu kvality.
V rámci nastavených procesů jsme v praxi ověřili využití procesů: H 10 Přijímací řízení,
H30 Ukončení vzdělávání, R 30 Řízení finančních zdrojů, R 40 Řízení lidských zdrojů, R
50 Infrastruktura a správa budov, P/R 10 Stížnosti a oznámení a P/R 20 Vnitřní kontroly a
interní audity. Praxe prokázala, že popsání konkrétních procesů vede k systematickému
uspořádání a přehlednosti v hierarchii využívaných dokumentů. Výsledným efektem je
zkvalitnění a zefektivnění práce managementu školy ve smyslu optimálního zpřístupnění
informací všem zaměstnancům.
Konkrétní dopad prověření procesů jsme zaznamenali např. v novém uspořádání
používaných směrnic, které jsou nyní rozřazeny dle využívání konkrétními zaměstnanci.
V rámci pedagogické činnosti školy byl aktualizován proces přijímací řízení, ve kterém
jsou dokumenty řazeny dle časové posloupnosti jejich využití.
-
Škola se zapojila formou přípravy studijních materiálů a T-exkurze nazvané „Morfologie
ptáků a savců zblízka“ do projektu „Systém péče o nadané v přírodních vědách
PERUN“. Projekt nabízí aktivity pro zájemce o přírodní vědy a techniku z řad žáků
základních a středních škol. Zaměřuje se na zvýšení vědomostí o předmětu a nalezení
kontaktů v oboru mezi vrstevníky a odborníky. Aktivity probíhají formou on-line a
praktických cvičení.
31
12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
- Akreditace MŠMT k provádění těchto vzdělávacích programů:
Učíme moderně a přitažlivě přírodní vědy (využití výpočetní a didaktické techniky
ve výuce)
Počítač jako podpora výuky chemie
Provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
- Akreditace Ústřední komise na ochranu zvířat Ministerstva zemědělství
Akreditace podle § 15 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání ve znění pozdějších předpisů k provádění pokusů na zvířatech
Kurzy pro dopravce zvířat
Odborný kurz je určen pro dopravce (průvodce, zaměstnance, třetí osoby)
přepravující zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km, kteří jsou při kontrole
povinni se prokázat, že mají odbornou kvalifikaci stanovenou dle § 29 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákona č. 77/2004 a prováděcí vyhlášky č.
193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.
- Kurzy Informační gramotnosti pro Agrární komoru v Hradci Králové
1. kurz: Excel (7.2. - 19.2. 2013)
2. kurz: Word (7.3. - 19.3. 2013)
3. kurz: Excel (4.4. - 16.4. 2013)
- Cvičná škola České zemědělské univerzity v Praze – katedra pedagogiky
- ve škole se konají souvislé a oborové praxe studentů pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové
32
13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů
Škola se stala partnerem při realizaci projektu Královéhradeckého kraje „Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji“.
Projekt je realizován za finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
V rámci projektu dojde v prostorách školy k vytvoření a zařízení „Střediska praktického
vyučování pro malá zvířata“, kde bude probíhat praxe žáků naší školy. V průběhu projektu
budou v laboratořích, učebnách i v nově vzniklých prostorách školy probíhat bloková
laboratorní cvičení pro žáky 6. a 7. tříd základních škol. Náplň těchto cvičení
(mikroskopování, včelařství, anatomie ptáků a savců, základy chovatelství,.. ) je v souladu se
ŠVP ZŠ a má podpořit zájem žáků o studium přírodovědných předmětů. Pro realizaci těchto
aktivit budou zakoupeny nové pomůcky, např. sady pro mikroskopování, trinokulární
mikroskop umožňující pozorování živých organismů, vyšetřovací a měřicí přístroje, ICT
technika,..… Tyto pomůcky budou zároveň využívány při praktických cvičeních žáků SOŠ
veterinární. Ve škole vzniknou vhodné podmínky i pro mimoškolní aktivity navazující
na ŠVP školy – včelařský kroužek a kroužek zájmového chovu.
Škola dále využije návštěv technických památek a interaktivních expozic technického a
přírodovědného charakteru (IQ park v Liberci, Národní technické muzeum v Praze, přírodní
památky Krkonoš, …) k popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání a k přípravě
školních projektů.
Termín realizace: 26. 8. 2013 – 30. 6. 2014
Celková finanční podpory partnera: 7 416 812,96 Kč
Bylo, nebylo – bylo foto, bude divadlo (13SMV04 – Zájmová práce se žáky mimo
vyučování). Projekt se zaměřuje na volnočasové aktivity žáků SOŠ veterinární v Hradci
Králové ve věku 15-24 let. Podporuje činnost dramatického kroužku a kroužku historické
fotografie. Získaná částka 11 000 Kč.
Projekt EU peníze středním školám je realizován v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem je prostřednictvím nových metod a
nástrojů zlepšit stav vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo
metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy (kurzy pro učitele cizích jazyků a finanční
gramotnosti) a mentoringem pedagogických pracovníků (kurzy pro vedení školy), dále
tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů
ve výuce. Celkem bude v každé z 24 tematických oblastí vytvořeno a ověřeno ve výuce po
20 učebních digitálních materiálech.
Termín realizace: 1.5.2012 – 30.4.2013.
Rozpočet projektu: 1 219 208 Kč
33
14. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů
a s odborovou organizací
-
Komora veterinárních lékařů a veterinárních techniků
Organizuje mezinárodní soutěž pro žáky škol s veterinárním zaměřením –
„O cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“
-
Členství v Agrární komoře
Škola pořádá kurzy Informační gramotnosti pro Agrární komoru v Hradci Králové
-
Členství v Českém včelařském svazu
Spolupráce se ZO ČSV Hradec Králové při pořádání Včelařského dne v areálu
školy
-
Škole jsou na základě spolupráce poskytována pracoviště praxe ve veterinární i
zemědělské oblasti
Pracoviště praxe ve školním roce 2012/13
Název pracoviště
AGRO Chomutice a.s., farma Staré Smrkovice
Zemědělské družstvo Chýšť
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, provoz Slatiňany
Mave Jičín a.s.- provoz Jičín, provoz Vršce
Zemědělské družstvo Všestary, farma Chlum a Neděliště
NIVA s.r.o. Dolní Přím
Státní veterinární ústav, Wonkova 343, Hradec Králové
Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, Centrum hygienických laboratoří
LabMediaServis s.r.o. Jaroměř
Školní stáj a školní pozemek SOŠ veterinární, Pražská 68, Hradec Králové
Školní sýrárna – SOŠ veterinární , Pražská 68, Hradec Králové
Skaličan, a.s., Česká Skalice
ZOO Dvůr Králové nad Labem, a.s.
Zoologická zahrada Liberec
Školky – realizace sadových úprav s.r.o., Hradec Králové
Veterinární klinika MVDr. Beránek, Pardubice
VET- klinika, s.r.o. MVDr. Ekr, Pražská tř., Hradec Králové
Veterinární klinika MVDr. Finsterle, Na Brně, Hradec Králové
Veterinární klinika MVDr. Hanzálek, Gayerova kasárna, Hradec Králové
MVDr. Hypská, Medkova ulice, Hradec Králové
Veterinární klinika MVDr. Kelner, E. Beneše, Hradec Králové
Veterinární klinika AEUSCULAP s.r.o., Pardubice
Veterinární klinika MVDr. Štros, Holice
Veterinární klinika MVDr. Tlučhoř, CSc , Pardubice
Veterinární klinika EQUINE SERVIS Heřmanův Městec
VetMedica CZ, s.r.o., Nový Bydžov
34
Součástí pracovišť praxe je i stáj v areálu školy, ve které jsou tato zvířata:
kůň
pony
kráva
ovce
kozy
drůbež
králíci
pes
Zvířata slouží pro praktická cvičení a praxi z odborných veterinárních a zemědělských
předmětů. Školní stáji byla opět obnovena akreditace uživatelského zařízení ke dni 3. 4. 2009
podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Platnost akreditace je pět let. Zároveň byly dle výše uvedeného zákona vypracovány nové
projekty pokusů a schváleny resortní komisí MŠMT. Dále byla dokončena registrace zvířat
školní stáje v souvislosti se změnami při vstupu do EU. Učitelé, kteří se zvířaty pracují, mají
osvědčení podle § 17 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
-
Odborová organizace
Ve škole působí odborová organizace, se kterou spolupracuje vedení školy v rámci
zákonných ustanovení.
35
Výroční zpráva o činnosti školy byla předložena ke schválení školské radě v souladu s § 168,
odst. 1, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, § 7, odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a
jednacím řádem Školské rady Střední odborné školy veterinární, Hradec Králové-Kukleny,
Pražská 68 dne 14.10. 2013.
Ing. Bc. Hana Rubáčková,
ředitelka školy
36
Obsah
1. Základní údaje o škole…………………………………………………………………....2
2. Přehled oborů vzdělávání………………………………………………………………..4
3. Personální zabezpečení činnosti školy……………………………………………………5
4. Přijímací řízení školy……………………………………………………………………..7
5. Výsledky vzdělávání žáků………………………………………………………………..8
6. Prevence sociálně patologických jevů……………………………………………….......14
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků…………………………………………....16
8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti………………………………………………..19
Olympiády a soutěže……………………………………………………………………..19
Prezentace školy na veřejnosti…………………………………………………………..23
Ostatní činnosti………………………………………………………………………….25
9. Výsledky inspekční činnosti……………………………………………………………..28
10. Základní údaje o hospodaření školy……………………………………………………29
11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů……………………………30
12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení…………………….32
13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů………………………………….......33
14. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a s odborovou organizací………………….34
37