zápis ze schůze výboru ze dne 3. 10. 2015

Transkript

zápis ze schůze výboru ze dne 3. 10. 2015
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ
Datum konání: 3.10. 2015
Místo konání: Chlumec nad Cidlinou Penzion Alwin
Přítomni: Iveta Kuchařová, František Smyčka, Iveta Kantová, Pavla Macháčková, Zuzana
Outratová,
Omluveni :Eva Pávková
Výbor se sešel v počtu 5 členů a je usnášení schopný.
Program jednání:
A/ Úvodní procedury
A1 – zahájení jednání
A2 – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
A3 – odsouhlasení programu jednání
B/ Vlastní program jednání
B1 – kontrola plnění úkolů z jednání výboru 26.8. 2015
B2 – změna termínu I Klubová výstavy
B3 – rozhodčí na I Klubovou výstavu a Podzimní klubovou výstavu
B4 – Chovatelský a zápisní řád
B5 – ukončení jednání
A1 – zahájení jednání
Předsedkyně Iveta Kuchařová zahájila schůzi výboru v 19.15 hod.
A2 – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
Jako zapisovatel byla určena Iveta Kantová, jako ověřovatelé byly určeny František Smyčka
a Pavla Macháčková
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 5 – 0 – 0
A3 – odsouhlasení programu jednání
Program jednání výboru byl schválen.
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 5 – 0 – 0
B1 – Kontrola úkolů z jednání výboru 11. 9. 2014
B2 – program členské schůze-splněno
B4 – II Klubová výstava - chek list- splněno
B5 – MR BC-agility - proběhlo
B2 – Změna termínu I Klubové výstavy
V termínu 1.5.2016, se měla konat I Klubová výstava ve výstavním areálu Krásná Louka v Mladé
Boleslavi, bylo nám provozovatelem sděleno ,že v tomto termínu se na výstavišti nesmí konat žádná
akce byl nám tedy nabídnut termín 10.4.2016 který jsme přijali.
B3 – Rozhodčí na I Klubovou výstavu a podzimní klubovou výstavu
IKlubová výstava 10.4.206- David Hyde přijal a potvrdil posuzování
Podzimní Klubová výstava 9.10.2016 – Mark Wibier přijal a potvrdil posuzování a zároveň
se nabídl k posuzování jiných plemen na CACIB výstavě 8.10.2016 v ČB
B4 – Chovatelský a zápisní řád
Příloha č.1
B5 – Ukončení jednání
Předsedkyně Iveta Kuchařová ukončila schůzi výboru v 20.00 hod.
Následující jednání výboru: termín a místo konání budou zveřejněny na webové prezentaci
klubu.
Zápis 3.10. 2015 vyhotovila: Iveta Kantová
Zápis 3.10. 2015 ověřily: Pavla Macháčková, František Smyčka

Podobné dokumenty

výstavy/shows - Bearded Collie

výstavy/shows - Bearded Collie Sontje Peplow - Garding, D Seamus Oates, IRL Mark Wibier, D Frank Kane, UK Liz Jay, UK Monika Blaha, A

Více

Burning Ruby Nildanya - kompletní výstavní výsledky ke

Burning Ruby Nildanya - kompletní výstavní výsledky ke -----------------------------------------------------------------------Speciální výstava BCCCZ Brno 25. 10. 2014 Rozhodčí: Iwona Przeworska (PL) Třída: otevřená Ocenění: V posudek: dobrý typ, troch...

Více

Burning Ruby Nildanya - kompletní výstavní výsledky ke

Burning Ruby Nildanya - kompletní výstavní výsledky ke -----------------------------------------------------------------------Klubová výstava s KV Svojanov 12. 9. 2015 Rozhodčí: Josie Large (UK) Třída: otevřená Ocenění: VD posudek: 4 a pů letá, hezká f...

Více

Propozice Cz - Českomoravská kynologická jednota

Propozice Cz - Českomoravská kynologická jednota • Mladý vystavovatel / Junior Handling věkové skupiny: I. od 9 -13 let, II. od 13 -17 let, platí dosažení data narození přihlášených den před výstavou. Soutěží se se psem zapsaným v některé z plem...

Více

BeaCon Open Health Registry - Veřejný registr

BeaCon Open Health Registry - Veřejný registr originály potvrzení o zdravotním vyšetření. Pokud se jedná o zahraniční krytí, můţete vyuţít některých databází s oficiálními výsledky zdravotních vyšetření, jako je například americká OFA (www.off...

Více