Echo-225 - Firma PIP

Komentáře

Transkript

Echo-225 - Firma PIP
Zpravodaj Městské části Praha-Řeporyje
25. ročník n duben 2016 n Číslo 225
Řeporyjské
echo
Obsah Echa
Slovo starostky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
Výbor pro výstavbu a rozvoj ZMČ Praha-Řeporyje - - - - - - - 3
Zápis ze zasedání ZMČ Praha-Řeporyje … 18. 4. 2016 - 4–5
Bike Prague 2016 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Základní škola - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6–7
Mateřská škola • Sběrný dvůr opět v Puchmajerové - - - - - - 8
Velkoobjem odpad • Bioodpad • Městská policie informuje
• Pražská plynárenská - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
Kotlíkové dotace • Kompostéry pro občany MČ - - - - - - - - 10
Přijímací zkoušky • Jarní úspěchy žáků SZUŠ - - - - - - - - - - 11
Country festival - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
Informace z MHD od 1. května - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Hasiči v dubnu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Pozvánka na dětský den a besedu se spisovatelem - - - - - 15
Křesťanský sloupek • Přání • Zprávy z Gymstaru
• Pozvánka do Ořechu Na stojáka - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
Hanspaulka • FK Řeporyje A a B - jaro - - - - - - - - - - - - - - 17
FK Řeporyje rozlosování • Sudoku • Placená inzerce - - - - 18
Inzerce - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19–20
Foto: Vladimír Jindřich
Řeporyjské Echo 2251
Aktuality z Městské části
Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané.
ak už jsme upálili čarodějnice a já bych
v úvodu ráda poděkovala našim hasičům
za již tradiční přípravu ohně a zajištění pohoštění na oslavu tohoto původně pohanského
svátku k oslavě příchodu jara.
A nyní k dalším informacím z naší městské
části.
Připomínám nové dopravní opatření, které
připravil ROPID od neděle 1. května 2016. Podrobně jsem o něm psala v minulém čísle Echa.
Jenom stručně pro rekapitulaci – místo linky č.
179 bude jezdit linka č. 174 a u linek č 301 a 352
bude nástup předními dveřmi až od stanice
Luka a tyto dvě linky budou měnit číslo na č. 174.
Informace o změně čísla budou umístěny na čelním a bočním transparentu vozu, čili budete-li
nastupovat např. na zastávce Nemocnice Motol
přečtete si na autobusu, že tato 174 pokračuje
dále jako 301 nebo 352. V jízdním řádu budou
tyto linky rovněž vyznačeny. Linka č. 174, která
nebude mít umístěnu informaci o změně čísla
pojede po původní trase do Třebonic.
V této souvislosti dojde rovněž od 1. května
ke změně názvu zastávky „K Závětinám“
na nový název „Nádraží Řeporyje“.
T
Kompostéry pro občany zdarma
Velmi mě těší, že jste projevili tak velký zájem
o účast v projektu a k datu uzávěrky tohoto Echa
se vás přihlásilo již 90. Tento Váš zájem nám
umožní se výzvy zúčastnit a budeme doufat, že
uspějeme. Státní fond životního prostředí připravuje výzvu vypsat po prázdninách.
Rekonstrukce objektu dílen u základní školy
V současné době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele. Stavbu bychom rádi zahájili v průběhu měsíce června abychom maximálně využili
prázdninové měsíce a do konce září měli hotovo.
Splašková kanalizace
V průběhu dubna byla zprovozněna velká
čerpací stanice v Ebrově ulici. Pro majitele nemovitostí v ulicích Ebrova, K Chaloupce a Sousední to
znamená, že mohou své nemovitosti přepojovat
na splaškovou kanalizaci, neboť tyto ulice odtékají gravitací do této čerpací stanice. My jsme již
„Panský dům“ v Ebrově č.p. 109 na splaškovou
kanalizaci přepojili. V současné době ještě v této
oblasti není dokončen přechod kanalizace přes
Dalejský potok v Mládkově ulici. Vzhledem
k tomu, že nemovitosti v ulici Mládkově a Dalejské
budou čerpat pomocí čerpadel do přečerpávací
stanice v Ebrově ulici, bylo by nanejvýše vhodné,
abyste se vy, kterých se to týká, sjednotili na vý-
Řeporyjské
echo
běru dodavatele čerpacího systému. Vždycky je
výhodnější, jak z důvodu zajišťování hromadného
servisu, či možné množstevní slevy, mít jednoho
dodavatele pro více nemovitostí.
Práce v Koterovské a Žilovské ulici pokračují
dle harmonogramu.
Celkově tedy je stav následující: v ulicích
Koterovská, Žilovská, Mládkova a Dalejská se
ještě nelze na kanalizaci připojit. V ostatních
ulicích, kde jsme dělali kanalizaci v poslední době
jako Všerubská, Slatinová, Losinská, Milenovská,
Bílovská, Ebrova, K Chaloupce a Sousední je vše
hotovo a vy se můžete směle připojovat. V této
souvislosti si dovoluji na vás apelovat, abyste
se co možná nejdříve připojovali, abychom tak
šetřili naše životní prostředí a velké finanční
prostředky vynaložené na pořízení kanalizace
byly tak vydány efektivně.
a s položením asfaltového koberce. U ulice Milenovská z důvodu chybějící dešťové kanalizace
bude položen asfalt v šíři 3 metrů při severním
okraji této ulice. Jižní část zůstane vyštěrkována
z důvodu možného zasakování srážek.
V ulicích Žilovská a Koterovská bude provádět
opravu povrchů firma Skanska. V Žilovské ulici
bude provedena oprava do původního stavu
stejně tak jako byla provedena v Bílovské. V Koterovské ulici dojde k položení menších panelů
s vyštěrkovanými spárami z důvodu zasakování
dešťové vody a k opravě obrubníků.
Kotlíkové dotace
Navazuji na informace z besedy ohledně
kotlíkových dotací a upozorňuji na článek dále
v Echu. Dle aktuálních informací z MHMP bylo
k datu 25. 4. 2016 podáno zatím pouze 29 žádostí.
Máte skutečně velkou šanci dotaci získat. Podle
předběžných informací z MHMP se počítá s tím,
že finanční prostředky na kotlíkové dotace pro
Prahu budou dále posilovány.
Plynofikace
V ulicích, kde je kanalizace již hotova se bude
pokládat plyn. Pokládka plynu je již dokončena
v těchto ulicích - Všerubská, Losinská, Slatinová,
Milenovská a Bílovská. V této oblasti je třeba
ještě po dokončení kanalizace rozvést plyn
v ulici Žilovské a Koterovské. Plynofikaci bude
v těchto ulicích provádět firma REKOMONT, a.s.,
která předpokládá nastoupit do Koterovské ulice
cca kolem 15. května. Do 1. června by měla mít
v Koterovské hotovo a přejít plynule do Žilovské.
V ulicích Mládkova a Dalejská je rovněž pokládka plynu hotova. Firma G-MONT, s.r.o. přešla
do lokality vpravo od Ořešské ulice a dle harmonogramu začala práce v ulicích Černovická a dále.
Seznam ulic a přibližné termíny realizace jsem
uváděla v únorovém čísle Echa. V této souvislosti
ještě jednou připomínám, že je nutné, abyste
všichni, kdo máte o přípojku plynu k Vaší nemovitosti zájem a kdo jste ještě v uplynulém
období nepodali žádost na Pražskou plynárenskou distribuci, a.s., abyste tak urychleně
učinili a vyplněnou Žádost o připojení k distribuční soustavě na PPD, a.s., podali. Formulář této
žádosti najdete na internetové adrese http://
www.ppas.cz/formulare-ke-stazeni/.
Oprava Řeporyjského kostela sv. Petra a Pavla
Farnost Ořech a Pražské arcibiskupství ve spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy a rovněž za finančního přispění naší městské části přikročilo
k pokračování opravy venkovní fasády kostela.
Venkovní fasáda by měla být letos kompletně
dokončena. Pro příští rok se již zahájily přípravy ke kompletní rekonstrukci interiéru. V této
souvislosti již docházejí do kostela památkáři
a restaurátoři, kteří provádějí odběry vzorků
a jejich rozbory. Pro příští rok je plánována demontáž hlavního oltáře jeho zrestaurování včetně
nového pozlacení a zpětná instalace. Rovněž
jsou plánovány nové rozvody elektřiny, oprava
vnitřních omítek a následná výmalba celého
prostoru kostela. Jako poslední fáze by mělo dojít
k opravě kostelní zdi.
Poprvé v letošním roce bude i náš řeporyjský
kostel zařazen do „Noci kostelů“, která se uskuteční v pátek dne 10. června. Pro návštěvníky bude
od 19.00 hod. připraven výklad o historii kostela
za hudebního doprovodu žáků SZUŠ.
Oprava povrchů komunikací po pokládce
kanalizace a plynu
V průběhu dubna jsme zahájili opravu povrchů komunikací po pokládce kanalizace a plynu.
Firma Čermák a Hrachovec bude provádět
opravu v ulicích, kde realizovala výstavbu kanalizace. Dále v Echu je přiložen harmonogram prací
vypracovaný touto firmou. Práce byly již zahájeny
v Ebrově ulici a v ulici K Chaloupce. Dále budou
následovat ulice Mládkova, Losinská, Slatinová,
Všerubská a Milenovská.
Ve všech jmenovaných ulicích kromě Milenovské se počítá s odfrézováním vrchní vrstvy
700 let výročí od narození Karla IV.
Rádi bychom důstojně oslavili besedou
o životě Karla IV. sedmisté výročí jeho narození
dne 14. května 1316. Předseda kulturní komise
p. Petr Pacner připravuje besedu se spisovatelem Petrem Horou, autorem velmi populárního
díla „Toulky českou minulostí“, která by se měla
uskutečnit kolem poloviny června. Tímto si vás
dovoluji pozvat na tuto besedu. Bližší informace
naleznete dále v Echu.
Přeji vám všem pohodové jarní dny a slunce
v duši
Marcela Holovská, starostka
Zpravodaj Řeporyjské echo / periodický tisk Městské části Praha-Řeporyje
Vychází měsíčně kromě července • Vydavatel: MČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod značkou: MK ČR E 12409 • IČO: 00241628
www.tiskpip.cz/Řeporyjské echo
Redakce: * Řeporyjské echo, MČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 625 794,
e-mail: [email protected] • Redakční rada: M. Holovská, P. Novotný, P. Pacner, M. Plocková, Z. Šťastný
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.
Výroba: Petr Pacner - PIP, Konopova 431/6, 155 00 Praha 5-Řeporyje • Objednávka inzerce: na tel.: 251 626 607, e-mail: [email protected]
Číslo 225, duben 2016. Náklad 1 550 ks, 20 stran • Uzávěrka tohoto čísla: 20. 4. 2016 • Toto číslo vyšlo: dne 3. 5. 2016 • Rozšiřováno zdarma.
2
Řeporyjské Echo 225
Info z MČ
Harmonogram prací oprav komunikací Řeporyje
měsíc
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
týden
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Ebrova
K Chaloupce
Mládkova
Losinská
Slatinová
Všerubská
Milenovská
Výbor pro výstavbu a rozvoj
Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. VVR9 konané dne 13. 4.
2016
Přítomni: Ing. Marie Plocková - předseda výboru; Marie Staňková - člen výboru; Jiří Sušil - člen
výboru; Jiří Blažek - člen výboru; Vojtěch Kuchař
- člen výboru; Pharm.Dr.Vlastimil Nárožný - člen
výboru; vedoucí HSO - Lenka Bártová
Neomluvena: Jiřina Hovorková – členka výboru
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin, kdy byli
přítomni 4 členové Výboru, ten je tudíž usnášeníschopný. Předsedající požádala přítomné
o dodatečné zařazení jednoho bodu do programu jednání, což bylo jednohlasně přijato. Dále
byl jednání přítomen ing. Velíšek – architekt
za účelem projednání bodu č. 1 a 2.
Program jednání:
1. PD k rekonstrukci dílen ZŠ
Usnesení číslo: 0044/2016/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k rekonstrukci dílen
u ZŠ Praha Řeporyje a doporučuje ZMČ Praha
Řeporyje s takto zpracovanou PD souhlasit.
Usnesení - (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. PD k přístavbě ZŠ
Usnesení číslo: 0045/2016/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k přístavbě ZŠ
Praha Řeporyje, doporučuje ZMČ s takto zpracovanou PD souhlasit a zároveň žádá, aby byla
PD doplněna takto:
- aby byl akustický obklad instalován po celé
ploše střechy tělocvičny;
- spodní stavbu přístavby z velkoformátových
desek vybavit obkladem s úpravou proti sprejerům;
- instalovat obklady topení po celé délce stěny
v tělocvičně.
V 17.35 hodin se dostavili členové, paní M.
Staňková a pan V. Nárožný.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Obytný soubor Stodůlky jih - IS
Usnesení číslo: 0046/2016/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) konstatuje, že
mj. byl doložen investorem požadovaný
doklad k prokázání majetkových vztahů
na pozemky dotčené výstavbou, a proto
je možné, aby ZMČ souhlasilo s výstavbou
komunikace V93.
2) doporučuje
ZMČ Praha Řeporyje vydat souhlasné stanovisko ke stavebnímu záměru - umístění
vedení slaboproudé přípojky, napájecích
kabelů VN, kanalizační stoky, vodovodního
řadu a plynovodního potrubí Záměru (stavby) dle Projektu plánované na pozemcích
ve vlastnictví hl.m. Prahy.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Žádost o vyjádření k PD - sítě elektronických komunikací
Usnesení číslo: 0047/2016/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) žádá
aby byl k vysvětlení celého záměru přizván
zástupce investora Mgr. Červenka na jednání
ZMČ, které se bude konat 18. 4. 2016.
2) ukládá
vedoucí HSO přizvat zástupce investora na jednání ZMČ Praha-Řeporyje, které se bude konat
dne 18. 4. 2016.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Žádost o vybudování parkovacího stání
Usnesení číslo: 0048/2016/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) souhlasí
se záměrem vybudování nového parkovacího
stání na pozemku vlastníka.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
6. Zateplení BD čp. 442
Usnesení číslo: 0049/2016/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) konstatuje, že
že tloušťka zateplení, které má investor v úmyslu použít, bude příliš zasahovat do sousedního
pozemku a doporučuje ZMČ Praha-Řeporyje
požadovat jiné řešení, které do sousedního
pozemku nezasáhne, příp. zateplení nepovolit.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
7. PD k zateplení BD čp. 180
Usnesení číslo: 0050/2016/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací na zateplení
bytového domu čp. 180, v ulici K Závětinám,
Praha 5.
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje buď vynechat Etapu II.
zateplení, případně ji odložit do doby vyřešení zatékání na chodbu schodiště bytového
domu.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
8. Žádost o stanovisko ke stavebním úpravám RD čp. 24/3 v ul. Na Tržišti
Usnesení číslo: 0051/2016/VVR9
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) konstatuje, že
žádost byla předložena na VVR v den konání
jednání, a proto nebylo možné se s předloženým projektem blíže seznámit, nicméně
žádá o doplnění projektové dokumentace o:
- zákres do fotografie, zákres půdorysu
domu do pozemkové mapy a výškové uspořádání vstupu a vjezdu do domu.
2) ukládá
vedoucí HSO vyzvat investora k doplnění
výše uvedených dokumentů.
Usnesení - (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
Jednání bylo skončeno v 19.00 hodin
Zapsala: Lenka Bártová – ved. HSO
Místní knihovna
v Řeporyjích
OTEVÍRACÍ DOBA:
Středa 12.00 hod. – 18.00 hod.
100 let života v Řeporyjích
a Skrytá krása Řeporyjí
obě výstavy jsou stále k nahlédnutí
v obřadní síni vč. brožur a nových po hlednic, které jsou k dostání na ÚMČ.
Řeporyjské Echo 2253
Info z MČ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 18. 4. 2016
Zápis z jednání č. ZMČ14 konané dne 18. 4.
2016
Přítomni: starostka - Ing. Marcela Holovská;
Ing. Marie Plocková - 1. zástupce starosty; Vojtěch
Kuchař - 2. zástupce starosty; Petr Pacner - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel; Jaroslav
Kejha - zastupitel; David Roznětinský - zastupitel;
Ing. Stanislav Novák - zastupitel; Pavel Novotný,
DiS. - zastupitel; Jiří Svoboda - zastupitel; tajemník
- Miloslava Jirasová
Omluven: Mgr. Ing. Jan Liška
Starostka Městské části Praha-Řeporyje (dále jen
„předsedající“) zahájila jednání v 17.00 hodin,
přivítala přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a zveřejněno na fyzické
i elektronické úřední desce úřadu. Při zahájení
jednání je přítomno devět z jedenácti zastupitelů, tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Petra Pacnera a p. Ing. Stanislava Nováka. Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Ing. Marii Plockovou
a p. Jaroslava Kejhu.
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání v navrženém rozsahu.
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Projektová a zadávací dokumentace k rekonstrukci dílen ZŠ
Usnesení číslo: 0225/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
- s projektovou dokumentací na rekonstrukci
dílen v objektu ZŠ Praha Řeporyje;
- se zadávací dokumentací k výběrovému řízení
na výběr zhotovitele stavebních prací - Úpravy
a rekonstrukce objektu dílen u ZŠ Řeporyje,
zpracovanou Ing. Petrem Šiškou.
2) souhlasí
se zněním zadávací dokumentace k výběrovému
řízení na zhotovitele stavebních prací - Rekon4
strukce objektu dílen u ZŠ Praha-Řeporyje.
3) pověřuje
starostku MČ Praha-Řeporyje k zahájení výběrového řízení na výběr zhotovitele stavebních prací
- Rekonstrukce objektu dílen u ZŠ Řeporyje - dle
zadávací dokumentace, zpracované Ing. Petrem
Šiškou.
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
6. Projektová dokumentace k přístavbě ZŠ
Usnesení číslo: 0226/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k přístavbě ZŠ Praha-Řeporyje.
2) bere na vědomí
připomínky Výboru pro výstavbu a rozvoj ZMČ
Praha-Řeporyje k projektové dokumentaci
k doplnění:
- akustického obkladu v tělocvičně po celé ploše
střechy;
- spodní stavbu přístavby z velkoformátových
desek vybavit obkladem s úpravou proti
sprejerům;
- obklady topení provést po celé délce stěny
v tělocvičně.
3) souhlasí
s projektovou dokumentací k přístavbě ZŠ Praha
Řeporyje a žádá o zapracování výše uvedených
připomínek do projektu.
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
7. Obytný soubor Stodůlky jih - IS
Usnesení číslo: 0227/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) konstatuje, že
investor splnil požadavek na doplnění dokladů
k prokázání majetkových vztahů k pozemku
parc.č. 155/66 v k.ú. Stodůlky, je tedy možné souhlasit se stavbou Komunikace V93 III.etapa v rámci
stavby Obytný soubor Stodůlky jih.
2) souhlasí
a) se stavebním záměrem - umístění vedení slaboproudé přípojky dle předloženého Projektu
plánované na pozemcích ve vlastnictví hl.m.
Prahy;
b) se stavebním záměrem - umístění vedení
slaboproudé přípojky, napájecích kabelů
VN, kanalizační stoky, vodovodního řadu
a plynovodního potrubí dle předloženého
Projektu na pozemcích ve vlastnictví hl.m.
Prahy.
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
8. Projektová a zadávací dokumentace k zateplení BD čp. 180
Usnesení číslo: 0228/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na zateplení BD čp.
180, K Závětinám, Praha 5.
2) se seznámilo
se zněním zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací - Zateplení BD čp. 180.
3) souhlasí
se zadávací dokumentací na výběr zhotovitele
stavebních prací - Zateplení BD čp. 180, kterou
zpracoval Ing. Petr Šiška.
4) pověřuje
starostku MČ Praha - Řeporyje k zahájení výběrového řízení dle zadávací dokumentace, zpracované Ing. Petrem Šiškou.
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
9. Smlouva o výrobě časopisu
Usnesení číslo: 0229/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
text a uzavření Smlouvy o výrobě časopisu Řeporyjské echo, zpravodaje Městské části Praha-Řeporyje, uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení.
2) pověřuje
zaměstnance úřadu MČ ke zveřejnění záměru pronájmu reklamních stránek dle smlouvy na úřední
desce úřadu.
3) pověřuje
starostku městské části po sejmutí záměru k podpisu Smlouvy o výrobě časopisu.
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
10. Žádost o vyjádření k zateplení domu čp.
442
Usnesení číslo: 0230/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) nesouhlasí
se záměrem investora na zateplení BD čp. 442,
v ulici Ořešská, Praha 5 z důvodu přesahu do cizího pozemku.
Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:
V 18.05 hodin se dostavil člen ZMČ p. Mgr. Pavel
Bechyně.)
11. Rozpočtové opatření č. 2/2016
Usnesení číslo: 0231/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2016 (zahrnující např. příjem neinvestičních dotací z hlavního města Prahy
na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, mzdové náklady asistentů pedagoga, projekt
Dětství bez drog pro ZŠ, dále ponechání investičních prostředků na projektovou dokumentaci
pro rozšíření kapacity ZŠ a přístavbu tělocvičny)
v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
12. Žádost o vyjádření k PD-sítě elektronických komunikací
Usnesení číslo: 0232/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se záměrem investora k umístění nové skříně
SIS-900A pro umístění tzv. vysunutého RVDŘeporyjské Echo 225
Info z MČ
SLAMu na pozemku parc.č. 881/2 v k.ú. Řeporyje. S přítomným zpracovatelem projektu, XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, bylo dojednáno, že
situace projektovaného vedení bude přepracována tak, aby byla umístěna blíže trasy stávajícího
vedení metalických kabelů a blíže ke hranici
pozemku parc.č. 847/1 v k.ú. Řeporyje. Poté bude
žádost předložena ZMČ k novému vyjádření.
Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
13. Bezúplatný převod poz. parc.č. 1598/5
v k.ú. Řeporyje do maj. hl.m. Prahy
Usnesení číslo: 0233/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na bezúplatný převod pozemku
parc.č. 1598/5 v k.ú. Řeporyje do vlastnictví hl.m.
Prahy, svěřená správa MČ Praha Řeporyje.
2) souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 1598/5
v k.ú. Řeporyje do vlastnictví hl.m. Prahy - svěřené
správy MČ Praha - Řeporyje.
Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
14. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1639/1
v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0234/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
návrh právního zástupce vlastníků pozemku parc.č. 1639/1 v k.ú. Řeporyje na prodej předmětného
pozemku.
2) souhlasí
s výkupem pozemku parc.č. 1639/1 v k.ú. Řeporyje
s tím, že výkupy pozemků provádí MHMP, odbor
správy a využití majetku. Proto je třeba se obrátit
na MHMP s tím, že MČ Praha - Řeporyje tento
výkup podporuje.
Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
15. Různé
a/ informace o průběhu výstavby kanalizace
a plynu
b/ informace o opravě povrchů komunikací
po výstavbě kanalizace a plynu
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informace starostky městské části Praha - Řeporyje:
a) o průběhu výstavby kanalizace a plynofikace;
b) o opravě povrchů komunikací po výstavbě
kanalizace a plynofikace, která bude následovat po dokončení výstavby plynofikace
dle harmonogramu, který bude zveřejněn
v Řeporyjském echu;
c) o možnosti podání žádosti o tzv. „Kotlíkové
dotace v Praze“, která bude rovněž zveřejněna
v Řeporyjském echu.
17. Otevřené veřejné sportoviště
Usnesení číslo: 0236/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
- dopis radního Hlavního města Prahy pana Jana
Wolfa o možnosti určení míst pro veřejná otevřená
sportoviště v hl. m. Praze.
2) souhlasí
s potvrzením zájmu o vznik veřejného otevřeného sportoviště na území MČ Praha - Řeporyje,
a to ve vybraných lokalitách:
lokalita Řepíkova, parc. č. 1079/1 a 1079/2 v k.ú.
Řeporyje ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ
Praha - Řeporyje;
lokalita „skála“, parc. č. 1387/1, 1413/1, 1415/3
a 1366/3 v k.ú. Řeporyje ve vlastnictví HMP.
V případě nutnosti výběru jen jedné lokality ZMČ
Praha-Řeporyje preferuje lokalitu Řepíkova.
Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
16. Dopis obce Ořech - Zbuzanská cesta
Usnesení číslo: 0235/2016/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
sdělení p. starosty obce Ořech o vyjmutí části
pozemku pod starou Zbuzanskou cestou, parc.
č1780/14 v k.ú. Řeporyje, z elektronické aukce. Ke všem bodům jednání poskytla předsedající
prostor pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ
i přítomní občané. Závěrem předsedající poděkovala všem přítomným za účast a v 19.20 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončila.
2) zplnomocňuje
starostku MČ Praha-Řeporyje k jednání ve věci
bezúplatného převodu či odkupu výše uvedené
části pozemku.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, je
dokument zveřejněn v upravené podobě.
Bike Prague 2016
VYRAZ NA ČEZ BIKE PRAGUE,
ZÁVOD STARTUJE 11. ČERVNA
ž 11. června 2016 se pojede pátý
ročník závodu ČEZ Bike Prague, kde
se závodníci mohou opět rozhodnout až přímo na trati, jestli pojedou trasu
na 65, nebo 35 kilometrů. Ostřílení bikeři
i ti, co si pojedou na pohodu, nezapomeňte se včas přihlásit. Zvýhodněné registrace
probíhají na www.bike-prague.cz
Závod, jehož trasa vede přes MČ Praha-Řeporyje, odstartuje stejně jako loni
u obchodního centra Galerie Butovice.
Závodníci se podívají do Prokopského
údolí, ti na delší trase až k vysílači Cukrák.
Užijí si náročné sjezdy i pár brodů. Zkrátka
Usnesení - (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka:
Hlasování se zdržela starostka MČ Ing. Marcela
Holovská.)
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
kách prodejen Intersport, kde k dospělé registraci získáte startovné pro dítě zdarma.
U
nepřijdou ani ti nejmenší bikeři, pro které
jsou přichystané trasy od 350 metrů až
po 3 kilometry.
Závod ČEZ Bike Prague je výjimečný
především tím, že si až na trase mohou
závodníci zvolit, zda pojedou kratší, nebo
delší variantu. Na závod si každoročně
najde cestu kolem 1 700 závodníků všech
věkových kategorií, z různých koutů republiky, a dokonce i ze zahraničí. Organizátoři
věří, že letos by se mohla i prolomit dvoutisícová hranice účastníků.
Zvýhodněné registrace probíhají
na stránkách závodu www.bike-prague.
cz. Při registraci dvou a více osob budete
mít startovné o stovku levnější. Součástí
závodu jsou i týmové soutěže a dětské
závody. Přihlašovat se můžete i na poboč-
Řeporyjské Echo 2255
Základní škola
ZŠ Řeporyje nabízí:
1/ Možnost zakoupení obědů ve školní
jídelně /á 65,- Kč/
informace: 601 574 559
2/ Pronájem sportovního víceúčelového
hřiště v areálu školy
informace na www.zs-reporyje.cz
nebo na tel. čísle: 607 535 031
P
Prvňáčci vítají jaro
rvní jarní den jsme přivítali projektem.
Opět jsme plnili úkoly ve skupinkách.
Přečetli jsme si článek o jarních zvycích,
popovídali jsme si o jarních kytičkách a o tom
jak se probouzí příroda ze zimního spánku. Zazpívali jsme si jarní písničky a vyrobili MORANU
– symbol zimy. Moranu jsme došli společně utopit do Dalejského potoka. Snad se nám podařilo
zimu zahnat a dočkáme se vytouženého jara.
P. Slancová, M. Šimánková
že studánku vyčistíme. Takže jsme dnes vzali
hrabičky, lopatky a kbelíky a šli jsme pod Skálu. Uklidili jsme okolo studánky, vybrali jsme
z vody listí, kameny a odpadky. Nyní už si
budeme přírody více vážit. M. Šimánková a žáci 1.A
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: [email protected]
Výuka Člověk a svět práce
K
aždý měsíc navštěvují žáci 8. a 9. ročníku
Střední školu technickou na Praze 4, aby
splnili náplň výuky Člověk a svět práce.
Učí se používat nástroje a pracují zde s různými
materiály, aby si v rámci základního vzdělání
osvojili i zručnost (a procvičili trpělivost). Na následujících fotografiích můžete vidět výsledky
jejich snažení.
Čištění studánky sv. Prokopa
P
ři včerejším jarním projektu jsme poslouchali Otvírání studánek od Bohuslava
Martinů a povídali si o tom, jak je důležité chránit přírodu. Také jsme hovořili o tom,
že na jaře se příroda uklízí a čistí se i studánky.
Na studánku sv. Prokopa jsme se, při vynášení
Morany, došli i podívat a děti přišly s nápadem,
6
Řeporyjské Echo 225
Základní škola
Ž
„Máme rádi Česko“
áci páté třídy si prohloubili a upevnili
učivo o České republice prostřednictvím
projektu „Máme rádi Česko“.
Inspirací nám byla známá televizní soutěž, kterou jsme upravili do našich podmínek.
Ve dvou týmech děti prokazovaly znalosti
z přírodopisu, dějepisu i zeměpisu. Odpovídaly
na otázky, zakreslovaly do slepých map ČR,
předváděly pantomimu i hádaly pohádkové
postavy pomocí vlastní kresby. Poznávaly české
písničky i klasickou hudbu našich skladatelů,
v připravených kolážích hledaly slavné osobnosti a ze čtených úryvků poznávaly známé
české pohádky.
Soutěž byla založena na týmové práci, ale
některé soutěžní úkoly byly připraveny i pro
jednotlivce.
Jen o tři body vyhrál tým Červených nad
týmem Zelených, což svědčí o vyrovnanosti
soutěžících. Ti prokázali pěkné znalosti ve všech
oblastech soutěže.
Odměnou pak byly jedničky v žákovských
knížkách za zvládnutí učiva a odpálení papírových konfet v areálu školy. Usměvavé tváře
a pochvalná vyjádření dětí pak byla ta největší
odměna pro mě.
Hana Zdvihalová
učitelka 5. třídy
Rodiče měli možnost zhlédnout tuto výstavu
v rámci konzultací, které se vzhledem k této
příležitosti konaly již 12. dubna 2016.
Hana Zdvihalová
Netradiční třídní schůzka
v prvních třídách
N
a tuto třídní schůzku se vedle rodičů
do školy dostavili i prvňáčci. Děti svým
rodičům a sourozencům ukázaly, jaké
pokroky udělaly od začátku školního roku. Každý předvedl čtení a počítání. Děti ukázaly, jak
umí pracovat ve skupinkách a předvedly i matematické hry, kterými si zpestřujeme hodiny
matematiky. Nechybělo ani společné zpívání.
Jsme rádi, že už toho tolik umíme a jsme takoví
šikovní čtenáři a počtáři.
Do Postalmu v blízkosti jezera Wolfgangsee
jezdíme tradičně již několik let a rádi se sem
vracíme.
Po celý kurz nám počasí přálo, bylo slunečno,
jasno, teploty nad nulou, pro lyžaře ideální
počasí. Statečná skupinka běžkařů: Marek Síla,
Matěj Hrkal, Matěj Rotrekl, David Kobliha a uč.
Petr Havránek se vydala na výlet po běžeckých
stopách v okolí střediska, zakončený sjezdem
po sjezdovce. Lyžaři si zdokonalili techniku
lyžování. Připomněli jsme si také, jak se správně
chovat na sjezdovkách, abychom neohrozili
sebe ani ostatní lyžaře. Dozvěděli jsme se, jak
se pohybovat v horském terénu, abychom
minimalizovali hrozící nebezpečí a nyní už také
víme také, proč bychom se měli o svoje lyže
starat a jakým způsobem.
Žáci se se svahy střediska popasovali na výbornou a na konci kurzu již bezpečně sjížděli svahy
i ti méně zdatní lyžaři. Kurz nám rychle utekl, ale
již se těšíme na další v příštím roce.
Petr Havránek
Ekocentrum v prvních třídách
D
nes nás navštívily lektorky z Ekocentra
Podhoubí se zajímavým programem
„Jak roste chleba.“ Děti se vžily do role
pekařských učňů a samy si vytvořily těsto,
prohnětly ho a vytvarovaly si z něj chlebové
bochánky, které si upekly. Zatímco těsto kynulo, kuřátko ze známé básničky je zavedlo
mezi obilniny a ukázalo jim, jak vypadají obilné
klasy. Seznámily se také s tím, jaký rozdíl je mezi
obilím, luštěninou a zeleninou. Během pečení
si zase díky dramatizaci vyzkoušely proces
pěstování obilí a jeho mletí na mouku. Zjistily
tak, že upéct chleba dá spoustu práce.
1.A a 1.B
V
Divadlo v družině
e čtvrtek 14. 4. 2016 navštívilo naší školní
družinu divadlo pana Matěje Kopeckého
s představením“Pohádka ze staré knihy“.
Poutavé a zároveň poučné představení bylo
kombinací hry herců a loutek. Dětem přineslo
příběh o tom, jak některé děti ošklivě zacházejí
s knihami. Tato pohádka byla vybrána v rámci
prohlubování čtenářské gramotnosti ve školní družině. Že se představení dětem líbilo,
ukázal veliký potlesk na závěr. Prvňáčky čeká
zanedlouho návštěva knihovny, kde se setkají
s knihovnicí pí. Ivanou Cilečkovou a dozví se
mnoho o tom, jak to chodí ve veřejné knihovně.
Výstava o Karlu IV.
P
e d a g o g i cké muzeum
Jana Amose
Komenského zapůjčilo naší škole
putovní výstavu
„Karel IV. – Život
Otce vlasti“
Výstavní panely
byly ve škole umístěny do 15. 4. 2016.
Lyžařský kurz Postalm
V
březnu výběr žáků naší školy vyrazil na zahraniční lyžařský kurz v rakouských Alpách.
Řeporyjské Echo 2257
Mateřská škola • Info z MČ • Kultura
Jaro v mateřské škole
K
oncem března na nás konečně na pár dní
dýchlo jarní počasí. Pro děti je to velká
radost, protože končí dny procházek a začíná období nejrůznějších her na školní zahradě.
Přála bych Vám slyšet ten jásot, když dětem
Sběrný dvůr
opět v Puchmajerové
S
běrný dvůr v ulici Klikatá, Praha 5-Jinonice
byl zrušen a je opět otevřen sběrný dvůr
v ulici Puchmajerova, Praha 5-Jinonice.
Provozní doba ve všední dny od 8.30 do 17.00
hod. (v době platnosti letního času do 18.00
hod.), v sobotu od 8.30 do 15.00 hod. V neděli
a ve svátky je zařízení uzavřeno. Kontakt na obsluhu sběrného dvora: 731 142 348.
Sběrný dvůr
8
řeknu, že jdeme na zahradu a ne na procházku.
Jaro jsme vítali s hudebním divadlem „La
– la“. Děti si mohly nejen zazpívat, ale některé
z nich si i zahrály v pohádce „O neposlušných
kůzlátkách“. Oslava jara pokračovala zeleno – žlutým dnem.
Všichni ve školce měli
za úkol přijít v zeleném nebo žlutém
oblečení. Dopolední
hry a činnosti jsou
motivované těmito
barvami a k obědu
nám paní kuchařky
připravily těstoviny
se špenátem. Odpoledne pokračovalo
tradičními velikonočními dílnami pro
děti a jejich rodiče.
Internetové stránky MŠ:
www.materska-skola.cz/reporyje
E-mail: [email protected]
V každé třídě si rodiče se svými dětmi vyráběli
nejrůznější velikonoční dekorace, malovali
a zdobili kraslice různými technikami.
V polovině dubna jsme jeli s předškoláky
na velice zajímavou exkurzi do Českého rozhlasu. Dozvěděli jsme se, jak vznikají pořady
do dětského radia „Junior“. Děti mohly v živém
vysílání pozdravit ostatní kamarády ve školce
a také natočily anketu o tom, kam by se jednou
chtěly podívat.
O týden později nás čekala návštěva pražského „Planetaria“. Třída soviček a želviček zde
zhlédla pohádkový příběh „Anička a Nebešťánek – jarní příběh“, který byl o velikonočních
zvycích, planetách a vzniku nových hvězd.
Rozkvetlý květen Vám přeje
Lenka Hrabáková učitelka soviček
Výtvarná soutěž
Baví Vás kreativní tvorba – rádi kreslíte, malujete, vyrábíte koláže, modelujete
a nebo vyrábíte jinou technikou?
Zapojte se do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje MČ Praha-Řeporyje.
Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:
Předškolní děti  6 – 10 let  11 – 15 let
Téma výtvarné soutěže: „Jak trávím svůj volný čas“.
Své práce doručte do 15. května 2016 do podatelny Úřadu městské části Praha-Řeporyje. V obálce označené heslem „Výtvarná soutěž“.
K výtvarnému dílu připište jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo
telefonu a nebo emailovou adresu (pro možnost kontaktování v případě výhry).
Kulturní komise vybere nejlepší práce koncem měsíce května. V každé
kategorii bude vyhlášeno 1. – 3. místo.
Slavnostní předání cen se bude konat koncem června na Úřadu městské
části. Den bude upřesněn v květnovém čísle Řeporyjského echa. Výherci
budou informováni.
Řeporyjské Echo 225
Info z MČ
Přistavení velkokapacitních kontejnerů (VOK)
na neskladný odpad na I. pololetí 2016
Radouňova 580
Náměstí u Lva 112
Řeporyjské náměstí u čp. 8
Losinská x Loučná
Na Tržišti u čp. 14
Ořešská u čp. 374
K Chaloupce u čp. 4
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
14.57
14.59
14.00
14.59
14.01
14.03
14.05
18.57
18.59
18.00
18.59
18.01
18.03
18.05
Svoz nebezpečného odpadu v r. 2016
zajištěn dle harmonogramu, uvedeného v tabulce
12. 5.
čtvrtek
10. 11.
čtvrtek
1. náměstí U Lva
2. ul. Ořešská (u trati)
3. ul. K Zadní Kopanině
(u zastávky autobusu Zadní Kopanina)
1. náměstí U Lva
2. ul. Ořešská (u trati)
3. ul. K Zadní Kopanině
(u zastávky autobusu Zadní Kopanina)
15.00 – 15.20 hod.
15.30 – 15.50 hod.
16.10 – 16.30 hod.
15.00 – 15.20 hod.
15.30 – 15.50 hod.
16.10 – 16.30 hod.
Přistavení velkokapacitních kontejnerů (VOK)
na BIOODPAD na I. pololetí 2016
Ořešská
Tělovýchovná
Na Tržišti u čp. 14
Losinská - Loučná
Radouňova - Hlávkova
18. 6.
24. 6.
27. 6.
Sezóní svoz bioodpadu v r. 2016
Místo
Řeporyje
frekvence svozu
pondělí, sudý týden
začátek svozu
4. 4. 2016
konec svozu
28. 11. 2016
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme
ve formě kompostu navracet do půdy.
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:
dne 23. 5. 16 od 14.30 do 17.00 hod.
dne 27. 6. 16 od 10.30 do 13.30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské,
a.s., zaparkovaném v ulici Na Tržišti.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz
Kultura v květnu a červnu:
Městská
policie
informuje
O
brovský zmatek vnesla na silnice nová
vyhláška ministerstva dopravy, která
začala platit od letošního roku. Ta
mimo jiné upravovala i přednost na kruhových objezdech, kde v některých případech
nově platila přednost zprava. Ministerstvo teď
ale pravidla vrátilo do starých kolejí. Dávat
na kruháči přednost autům, která
na něj přijíždějí. Taková situace
mohla nastat, kdyby stávající
vyhláška zůstala beze změn
v platnosti. Ještě minulý rok
byly obce nuceny označit
kruhové objezdy značkou Dej
p ř e d - nost v jízdě nebo Stůj, dej přednost
v jízdě. V praxi by to znamenalo, že na kruhovém objezdu, který by nebyl označen značkou
upravující přednost, by platila přednost jako
na křižovatce, tedy zprava. To by na objezdech,
kde jsou lidé zvyklí mít přednost před přijíždějícími auty, vedlo k nebezpečným situacím
a nehodám. Ministerstvo dopravy se ke zpětné
úpravě rozhodlo především proto, že přednost
vozidel nacházejících se na kruhovém objezdu
je širokou veřejností vnímána jako standardní
a samozřejmá a při neumístění zmiňovaných
značek by se mohl kruhový objezd při vyšším
provozu ucpávat, což by vedlo k houstnutí
a zpomalování dopravy. Na českých silnicích
a kruhových objezdech tak nadále platí, že
přijíždějící vozidlo na křižovatku bude dávat
přednost autům, která po něm jedou. Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13
Upozorňujeme
na uzávěrku dalšího čísla
Řeporyjského echa
pro přispěvatele
20. května
Prosíme všechny přispívající do časopisu Echo pokud můžete, své
příspěvky posílejte na CD, DVD, flash
případně emailem ([email protected])
v nejčastěji používaných textových
editorech a ukládejte do formátu
s koncovkami .DOC, .DOCX .RTF, .TXT.
Fotky z digi fotoaparátů prosím
neupravujte a ukládejte do JPG
příp. TIF v rozlišení 300 DPI. Přijmeme i foto v papírové podobě.
Děkujeme
28. 5. - Dětský den - pořádají hasiči u ZŠ, str. 15
9. 6. - beseda o životě Karla IV.
se spisovatelem Toulek českou minulostí Petrem Horou - Hořejšem - na str. 15
11. 6. - Country festival na pozemku za SZUŠ - na str. 12
Kontaktní e-mail pro občany:
[email protected]
Řeporyjské Echo 2259
Info z MHD
Kotlíkové dotace
Vážení Pražané,
ydlíte v rodinném domě a svůj dům
vytápíte starým neekologickým kotlem
na uhlí a stále přikládáte ručně? Nečekejte
až Vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit
(na některé z vás se začne vztahovat již od září
2017).
Neváhejte využít finančních prostředků
z dotačního programu „Zlepšování kvality
ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického
vytápění v domácnostech“, ze kterého můžete
při splnění všech předepsaných podmínek
získat až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč).
Dotace jsou určeny na výměnu starých
neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech, za moderní
nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:
 Kotle na biomasu s automatickým přikládáním
b
 Kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním
 Plynové kondenzační kotle
 Tepelná čerpadla (jakákoliv)
případně na instalaci solárního systému, ale
pouze současně s instalací některého
z výše vyjmenovaných nových zdrojů.
Z Vašich telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná
obava, zda se na Vás zmíněné finanční
prostředky dostanou. Příjem žádostí
na hotové projekty byl zahájen 21.
března 2016 a k 25. 4. 2016 bylo
podáno pouze 29 žádostí, přičemž
přidělené finanční prostředky mohou
uspokojit 160–180 žadatelů. Z uvedených čísel je patrné, že většina
potenciálních žadatelů práce teprve
postupně provádí, neboť klimatické
podmínky pro obměnu topného
zdroje a případné zateplení domu již
začaly být příznivé.
Veškeré informace jak postupovat, jaký nový
topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané
emisní limity, potřebné vzory tiskopisů apod.
najdete ke stažení na:
portalzp.praha.eu
Kompostéry pro občany MČ Praha-Řeporyje
M
ěstská část Praha-Řeporyje připravuje pro své občany projekt
na předcházení vzniku odpadů
formou podpory domácího kompostování
pod názvem: „Zefektivnění nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem
v MČ Praha-Řeporyje“. Projekt je financován 85 % z dotací z fondu EU a SFŽP
prostřednictvím Operačního programu
životního prostředí z celkových nákladů
a zbývajících 15% je hrazeno z rozpočtu
naší MČ. V rámci projektu MČ bude pořízeno tolik plastových zahradních kompostérů, o objemu cca 1 m3, o kolik jich občané
projeví zájem. Kompostéry jsou vyrobeny
z materiálu, který se vyznačuje vysokou
stabilitou a dlouhodobou životností.
Občanům MČ Praha-Řeporyje, kteří
o kompostéry projeví zájem, bude v rámci
projektu bezplatně zapůjčen zahradní
kompostér na dobu 5 let. Po uplynutí této
doby se stane kompostér majetkem občanů. Podmínkou bude umístění kompostéru
na vlastním nebo pronajatém oploceném
pozemku na území MČ Praha-Řeporyje
a po dobu udržitelnosti projektu, která
činí 5 let, jej využívat ke kompostování.
Vhodnou surovinou je běžný biologicky
rozložitelný odpad rostlinného původu ze
zahrad a domácností, např. tráva, zbytky
ovoce a zeleniny, nebo nadrcené drobné
větvičky.
Bezplatné zapůjčení kompostéru bude
zajišťováno na základě „Smlouvy o výpůjčce a následném darování“. Předpokladem
pro zahájení uzavírání smluv s občany MČ
je úspěšné zařazení MČ Praha-Řeporyje
do Operačního programu ŽP a s tím související schválení dotací pro konkrétní výzvu
na likvidaci bioodpadů v městských částech,
která bude vyhlášena na podzim roku 2016,
a do které se naše MČ přihlásí po zjištění
skutečného stavu zájmu občanů MČ.
Distribuce kompostérů je poté plánována na jaro roku 2017, ale již nyní je třeba zjistit u občanů MČ Praha-Řeporyje, zda a jaký
by byl o zapůjčení kompostérů zájem.
V této souvislosti žádáme občany
MČ Praha-Řeporyje, kteří by měli
o zapůjčení kompostéru zájem a ještě
svou vyplněnou žádost nepodali, aby
i nadále předávali na úřad MČ Praha-Řeporyje vyplněnou žádost o výpůjčce
kompostéru – viz níže (žádost je možné
si vyzvednout také v tištěné podobě
v podatelně ÚMČ). Příjem žádostí bude
probíhat následujícími způsoby: osobně
na ÚMČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím
84, Praha 5 (u p. Holého, pí. Bártové, příp.
v podatelně úřadu) anebo elektronickou
cestou na adrese [email protected]
nebo [email protected] příp. [email protected]
Žádost o výpůjčce kompostéru zdarma
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Místo umístění kompostéru
Katastr
Číslo parcely
Telefon
e-mail
Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí domácího kompostéru
- Prohlašuji, že jsou informace uvedené v žádosti pravdivé
- Prohlašuji, že pozemek, kde bude kompostér umístěn vlastním, nebo mám uzavřenou nájemní smlouvu po dobu minimálně 5 let. Odesláním
tohoto formuláře ztvrzuji zájem o zapůjčení kompostéru.
V Praze dne ......................................................... 10
Podpis žadatele: ......................................................................
Řeporyjské Echo 225
Kultura
SZUŠ – Škola pro radost, Smíchovská 96/3
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
16. 5. a 24. 5. 2016 • 14.00–18.00 hod.
Hudební obor: přípravná hudební výchova 5 – 7 let
přípravný sborový zpěv 5 – 8 let
hra na klavír, hra na akordeon, hra na kytaru,
hra na housle, hra na flétnu, hra na EKN,
sborový zpěv Kuřátka 8–12 let
Petrklíč 12–18 let
Od září zahajujeme výuku hry na klarinet a saxofon.
Výtvarný obor: přípravná výtvarná výchova 5–8 let
základní studium 8–18 let
Jarní úspěchy
žáků SZUŠ
V
březnu se naši žáci zúčastnili krajského
kola Národní soutěže Základních uměleckých škol pořádané MŠMT ČR.
Do soutěže komorní hry jsme vyslali 2 tria
ve složení N. Mináriková – klavír, D. Kocourek
a E. Chvojková – flétny - 3. cena a A. Rožková, J.
Chvojka – flétny a T. Slancová – klavír – 2. cena.
Následovala soutěž ve hře na akordeon.
Kryštof Březina získal 1. cenu a postup do celostátního kola (Plzeň 6. – 8. 5.), K. Kratochvílová
– 2. cena, M. Šimánková - 2. cena, D. Šimánek
– 2. cena, duo D. Šimánek a M. Šimánková – 1.
cena, akordeonový soubor – 1. cena. Naši
akordeonisté ukázali, že se v krajském kole
rozhodně neztratí.
Ve hře na EKN získaly T. Tomanová 3. cenu
a Vu Phuong Linh – 3. cenu.
Začátkem dubna ještě proběhlo krajské kolo
ve sborovém zpěvu, kde se opět ukázalo, že
máme jedny z nejlepších sborů v Praze. Sbor
Řeporyjské Echo 22511
Kultura
Petrklíč získal 1. cenu a zvláštní cenu poroty
za muzikální projev. Sbor Kuřátka získal 2. cenu
a zvláštní cenu poroty za souznění sboru se
sbormistrem.
A aby to nebylo líto těm nejmladším zpěváčkům, tak jsme se zúčastnili Celostátní soutěže
dětských pěveckých sborů, kde si Broučci – děti
4 – 8 let, které se zúčastnily svého 1. soutěžního
vystoupení vyzpívaly 2. cenu.
2. cena – I. kategorie
DPS Kuřátka
Zvláštní cena poroty za souznění sboru se
sbormistrem
Výsledky Krajského kola Národní soutěže
ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR
Komorní hra s převahou dechových
nástrojů
2. cena – Trio
III. kategorie Anna Rožková
Jonáš Chvojka
Tereza Slancová
3. cena – Trio
I. kategorie Eliška Chvojková
Daniel Kocourek
Natálie Mináriková
Hra na akordeon
1. cena – I. kategorie
Kryštof Březina
Postup do celostátního kola
1. cena – Duo akordeonů
M. Šimánková, D. Šimánek
1. cena – Akordeonový soubor
2. cena – O. kategorie
Kristýna Kratochvílová
2. cena – III. kategorie
Michaela Šimánková
2. cena . VI. Kategorie
Daniel Šimánek
Hra na EKN
3. cena – IV. kategorie
Tereza Tomanová
3. cena – VI. Kategorie
Vu Phuong Linh
Sborový zpěv
1. cena – II. kategorie
DPS Petrklíč
Zvláštní cena poroty za muzikální projev
12
Řeporyjské Echo 225
Info z MHD od 1. května
Vážení cestující.
o dohodě ROPIDu, Středočeského kraje,
dotčených městských částí a obcí bude
ke dni 1. května 2016 (neděle) realizována úprava v provozu autobusových linek
179, 301 a 352, která umožní cestujícím na území hl. m. Prahy v úseku Vypich – Luka i ve směru
Luka nastupovat do všech spojů všemi dveřmi.
Opatření nespočívá ve změně tras linek, ale
v jejich označování, současně má pro mimopražské obyvatele tarifní dopad.
P
Dopravním opatřením je primárně reagováno na skutečnost, že na příměstských
linkách 301 a 352 probíhá při jízdě ve směru
z Prahy nástup cestujících pouze předními
dveřmi za účelem prokázání se řidiči platným
jízdním dokladem. V oblasti Jihozápadního
Města skládajícího se ze sídlištních komplexů,
jež generují vysoký počet cestujících, byla tato
praxe cestujícími i příslušnou městkou částí
od zahájení provozu kritizována. Často totiž
dochází k nepřehledné situaci pro cestující,
kteří musí rozlišovat, zda se jedná o městskou
linku 179 nebo příměstské linky 301 či 352, čímž
dochází ke zdržení při odbavování, které se
následně odráží ve zpožďování a sjíždění
spojů daných linek a v jejich nerovnoměrné
obsazenosti.
Prvním opatřením je přečíslování stávající
autobusové linky 179 na 174, která historicky
patří na území Jihozápadního Města, a MČ Praha 13 si dlouhodobě přeje její návrat do trasy
Amforová – Luka – Bucharova – Motol – Nemocnice Motol – Vypich.
Butovicích se spoji linky 137 pod číslem 137, tj. cestující z oblasti Nárožní se bez přestupu dostanou
např. na Malvazinky nebo do zastávky Na Knížecí.
Druhé opatření se týká příměstských autobusových linek 301 a 352, které pojedou
ve směru dopravy stejně jako dnes, pouze
budou formálně ukončeny v zastávce Luka,
v níž dojde ke změně jejich čísla na městskou
linku 174. Jako linka 174 budou všechny jejich
spoje pokračovat přes Nemocnici Motol
na Vypich. Informace bude umístěna i na čelním i bočním transparentu vozu v podobě,
kterou ukazují následující obrázky.
Mezi zastávkami Luka, Nemocnice Motol
a Vypich bude v provozu pouze městská linka
174. Při cestě z Prahy pojede část jejích spojů
jako dnes do Řeporyjí či Třebonic, část spojů
bude pokračovat jako linky 301 do Chýnic či
352 do Jinočan ve stávajících parametrech
i polohách spojů. Tyto spoje budou v jízdním
řádu i na transparentech označeny (viz obrázky
níže), tudíž cestující využívající příměstské linky
dále do regionu budou i nadále o přímém spojení adekvátně informováni.
BUS 179  nově BUS 174
Dosavadní trasa linky 174 z Velké Ohrady
do Nových Butovic bude ke stejnému datu 1. 5.
2016 v plném rozsahu spojů propojena v Nových
Rozšíření přepravy jízdních kol v metru
a tramvajích
etošní cyklistická sezóna bude plná zajímavých novinek v možnostech přepravy
jízdních kol v rámci Pražské integrované
dopravy. Od 25. 3. 2016 se významně rozšiřuje
kapacita pro přepravu kol v metru, u tramvají přibude několik úseků, kde lze vzít kolo
do tramvaje.
L
Metro
 výrazné rozšíření počtu plošin s povolenou
přepravou jízdních kol – nově na devíti
plošinách soupravy (původně jen na pěti)
 nově se s jízdním kolem může na každou
první a poslední plošinu jednotlivých vozů
soupravy, výjimkou je první plošina soupravy ve směru jízdy (vždy maximálně 2 kola
na plošinu)
 jednotlivé dveře vozů metra budou výrazně
označeny, aby již nedocházelo ke sporům
mezi cyklisty a ostatními cestujícími, kam
se s kolem smí a kam ne.
Tramvaje
 nové úseky s povolením přepravy jízdních
kol (v navazujících úsecích v závorkách pře-
bavování cestujících na pražských zastávkách
mezi Vypichem a zastávkou Luka, povede
k vyšší spokojenosti cestujících i řidičů,
zpřehlední linkové vedení a zjednoduší
orientaci v jízdních řádech, kdy musí cestující
jedoucí po Praze svůj spoj vyhledávat ve třech
jízdních řádech. Povinnost nastupovat do příměstských linek pouze předními dveřmi
s prokázáním se platným jízdním dokladem
zůstane i nadále zachována ve směru z Prahy až od zastávky Luka (včetně).
Pro cestující z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či
Jinočan se nemění počet ani interval spojů,
mění se však počet pásem, kterými do centra při cestě dále než do zastávky Luka
projedou. Dojezdové pásmo B platí nadále
pro cesty po Řeporyjské náměstí, dojezdové
pásmo 0 nadále platí pro cesty k metru Luka,
ale pro cesty do dalších zastávek již bude
od 1. 5. 2016 nutné si zakoupit jízdenku
pro pražské pásmo P (pásmo P je zdvojené),
neboť úsek Luka – Nemocnice Motol – Vypich již
bude plnohodnotně tarifován jako úsek v Praze.
Místo třípásmových jízdenek pro pásma 1, B, 0
bude pro tyto cesty z Chýnice, Ořecha, Zbuzan
či Jinočan dále za zastávku Luka potřebná pětipásmová jízdenka platná pro pásma 1, B, 0, P, P.
Věříme, že popsané opatření přijmete
s pochopením. Jde o kompromisní řešení,
které reaguje na požadavky vnějších obcí
na zachování přímého spojení do Nemocnice Motol a současně na požadavky MČ
Praha 13 na zlepšení pravidelnosti provozu
linek PID na jejím území, včetně zjednodušení
odbavování vnitroměstských cestujících.
Děkujeme vám.
ROPID
Navrhované řešení přinese urychlení odprava povolena již nyní):
» Hradčanská – Vítězné náměstí – Nádraží
Podbaba
» Hradčanská – Vítězné náměstí – Dejvická (– Divoká Šárka)
» Palmovka – Nádraží Vysočany – Lehovec
» Palmovka – Nádraží Libeň – Lehovec
» Želivského – Vozovna Strašnice –
Ústřední dílny DP
» Želivského – Strašnická – Na Hroudě –
Nádraží Hostivař
» Náměstí Bratří Synků – Spořilov
» Nádraží Braník – Nádraží Modřany (–
Sídliště Modřany)
 i nadále je povolena přeprava pouze v uvedeném směru a mimo období 14.00–19.00
pracovních dnů.
Lanovka na Petřín v novém od 8. dubna
2016
Lanová dráha na Petřín se po více než půlroční rekonstrukci rozjede opět v pátek 8. dubna
2016. Důvodem rekonstrukce byl zejména
špatný technický stav mostní konstrukce na Nebozízku a zhoršená stabilita nosného podloží
dráhy. Od 7. září 2015, kdy začala dlouhodobá
výluka v provozu lanové dráhy, byla nejdříve
zajištěna vozidla v koncových stanicích, ihned
poté došlo k demontáži (a následné výměně)
tažných a brzdných lan, které jevily známky
značné opotřebovanosti. Během podzimu 2015
proběhlo sejmutí kolejnic v oblasti mostu, poté
byla realizována samotná kompletní demolice
přilehlé zastávky Nebozízek včetně mostu
a podpěrných pilířů. V prvních týdnech roku
2016 započala stavba nového mostu i zastávky.
V současné době probíhají závěrečné dokončovací práce, zprovoznění automatů na jízdenky,
lakování osvětlení nebo instalace informačních
a navigačních prvků.
Cestující se mohou těšit na nově postavenou zastávku Nebozízek, nalakovaná vozidla
s novou podlahou s protiskluzovým povrchem
nebo příjemnější zázemí na Petříně v podobě
nového nátěru konstrukce tubusu a stěn či
zrekonstruovaného sociálního zařízení. Jednalo
se o nejrozsáhlejší stavební opravu v novodobé
historii lanové dráhy, která se píše od roku 1985.
Sestavil PePa
Řeporyjské Echo 22513
Hasiči
Hasiči v dubnu
V
dubnu 16. 4. 2016 jsme se již poněkolikáté zúčastnili 11. ročníku soutěže
o pohár starosty MČ Letňany. Tato
soutěž pro hasičské jednotky se skládá ze
7 stanovišť v Letňanech a přilehlém okolí.
(1. Požár v budově s vyhledáním zraněné
osoby a její záchranou a likvidací požáru, 2.
řezání motorovou pilou a ruční pilou na čas,
3. dopravní nehoda s předlékařskou pomocí,
4. zásah ve výškách a záchrana lezeckou
technikou, 5. jízda zručnosti s CAS a odtažení
CAS Š 706 ručně na laně, 6. štafetový překážkový běh v zásahových oděvech, 7. Orientace
a vyhledávání v neznámém prostoru).
14
Zasahujícím družstvům jsou na základně
přidělena zahajovací stanoviště a po splnění
úkolů na daném stanovišti se přejíždí na další. Na stanovištích jsou nasimulovány podmínky jako u skutečného zásahu a jednotky
je plní pod dohledem rozhodčích a snaží
se o co nejmenší počet trestných bodů. Asi
vždy nejzajímavější je hašení budovy kde
nám jako vždy pyrotechnik připravuje ty
nejreálnější podmínky blížící se skutečnému
požáru. Po absolvování všech úkolů na stanovištích se nám nepovedlo zopakovat
úspěch z roku 2014 a obsadili jsme celkové
2. místo. Souběžně s touto soutěží probíhá
soutěž jednotlivců o Letňanského Železňáka,
kdy jednotlivci běží na čas v plné výstroji
s dýchacím přístrojem do 13. patra panelového domu. Letos za nás startovali Martin
Jelínek a Ondřej Wolf, kdy Martin Jelínek
časem 1.19,33 min. tuto soutěž jednotlivců
vyhrál. Všechna fota lze shlédnout na http://
sdhreporyje.rajce.idnes.cz/
Za SDH Řeporyje Svoboda Jiří
www.sdhreporyje.info
Řeporyjské Echo 225
Hasiči • Kultura
Řeporyjské Echo 22515
Křesťanský sloupek • Sport
Křesťanský sloupek
Máj – lásky čas
evím, zda se ještě děti ve škole učí nazpaměť Máchovu báseň. Pokud mne
paměť neklame, moje generace se ji
neučila. Přesto má asi většina z nás – navzdory
čtrnáctému únoru – květen zafixovaný jako
měsíc zamilovaných a když se probere z čarodějnického reje, rozhlíží se, kde najít rozkvetlou
třešeň. Nejkrásnější týdny jara jsou i v církvi vyhrazeny ženě – Marii, matce Ježíše. Již v Bibli se
o Marii píše zvláštním způsobem a ti, kdo uvěřili,
že Ježíš je Boží Syn, měli od prvních staletí jeho
maminku ve velké úctě. Tak jako zamilovaní pod
rozkvetlou třešní šeptají jméno toho druhého
stokrát za sebou a neomrzí se jim, tak také
věřící vyslovují opakovaně jméno Ježíše
či jeho matky. Opakování jména Maria dalo
vzniknout zvláštním
zpívaným modlitbám –
litaniím. Ty tvoří základ
tradičních, takzvaných
májových pobožností,
které spočívají ve zpěvu starobylých písní,
v četbě z Bible a krát-
N
kého komentáře, a právě zpěvu mariánských
litanií.
Každý, kdo by si chtěl udělat o květnových
nedělích procházku do polí za Řeporyje, je zván
na májové pobožnosti do Krteňského kostelíka
vždy na třetí hodinu odpoledne. A pro koho je
Krteň příliš daleko, může navštívit náš kostel
na náměstí – mariánské litanie jej rozezní každou květnovou středu od 18.20 hodin.
Krásný lásky čas přeje
Farář Radek Tichý
Májové pobožnosti:
Řeporyje – každou středu do 18.20
Krteň – každou neděli 15.00
Noc kostelů:
Řeporyje – 10. června večer
Internetové stránky:
www.farnostorech.cz
Dne 27. 4. 2016 oslavil náš manžel,
tatínek, tchán, dědeček a pradědeček,
pan
Miroslav Macela
své 85. narozeniny. Hodně zdraví,
radosti, dobré nálady a dalších
zahrádkářských i kutilských úspěchů
mu ze srdce přeje jeho rodina.
Zprávy z Gymstaru
Mistrovství České republiky v gymnastice - Teamgym
Ostrava
o dlouhé, několikaměsíční přípravě, jsme v sobotu odpoledne konečně vyrazili z Pražského Hlavního nádraží
vstříc vrcholu naší gymnastické sezóny, Mistrovství České
republiky. Ostrava se nám zdála vzdálená, ale cestu zpříjemnil
vláček RegioJet, kde jsme se na trénink řádně posilnili.
Tělocvična v Ostravě byla obrovská a poněkud chladná.
Na pódiovce, akrobacii i přeskoku jsme se rozcvičili tak nejlépe,
P
16
Řeporyjské Echo 225
Sport
jak jsme dokázali a šli
jsme spát v očekávání
toho, co přinese další
den.
Ráno jsme plné
elánu opět vyrazili
do tělocvičny, tentokrát v závodních
dresech. Maličko pro
nás bylo překvapením, že tělocvična
byla ještě chladnější
a venkovní teplota se
spolehlivě vyrovnala
té vnitřní. Rozvičili
jsme se tedy v dresu,
triku, mikině a zimní
bundě ;)
Zaváhání na akrobacii a zmatení stran nám
do začátku příliš mnoho bodů nepřineslo. O to
více jsme se však snažili na pódiové skladbě,
která se nám přes nízké bodové ohodnocení
docela povedla. Trampolína byla naší nejsilnější
disciplínou. Salta i přemety jsme otočili raz, dva
a obdrželi jsme druhou nejvyšší známku.
V celkovém pořadí nejlepších družstev
z celé republiky jsme obsadili krásné 6. místo
a Ostravu opouštíme s vědomím, že i když jsme
předvedli to nejlepší, máme ještě co zlepšovat.
… a to je vždycky dobře – takže tréninku
zdar!
Martina Kurková
Internetové stránky:
www.gymstar.cz
HANSPAULKA
řeporyjské celky / jaro 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3. liga, skupina B
Pajzovna FC
5
Saens 1.FC A
5
4077 DUCKS
5
Petrohradská BFK A 5
Městská policie
5
Gladiators Beroun 5
Dynamo UK
5
PAPE Dejvice
5
Amfora restaurant 5
Medvídkova tlapička5
Porter CF B
5
Fešáci ve vatě
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
26:9
22:11
13:10
17:16
13:6
27:20
14:9
24:34
12:18
14:24
13:25
14:27
9
9
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Řeporyjský
FOTBAL
Veteránská liga, 2. liga, skupina B
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
9.
10.
11.
12.
13.
14.
FK Řeporyje
18
SK Gordic Kačerov 18
Slavoj Podolí B
18
Loko Vltavín B
18
Sok. D.Počernice B 18
SK Čech. Chuchle 18
7
6
7
6
5
6
1 10
3 9
0 11
1 11
1 12
1 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
FC Tempo Praha B 14 12
SK Střešovice 1911 C14 10
TJ Sokol Bílá Hora 14 8
SK Modřany B
14 6
TJ Sokol Lochkov 14 5
TJ Sokol Lipence B 14 5
TJ Sokol Stodůlky B 14 5
TJ Sokol Nebušice B14 4
TJ AFK Slivenec B 14 3
PSK Olymp Praha 14 3
FK Řeporyje B
14 1
http://www.fkreporyje.cz/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tabulka muži A - A3A - 14 M-1.B/A
TJ Slovan Bohnice 18
TJ Sokol Troja
18
SK Aritma Praha B 18
FC Miškovice
18
SK Zbraslav B
18
FK FC Zličín B
18
TJ Sokol Nebušice 18
AFK Slavia Malešice 18
13
12
11
10
10
9
7
7
2 3
2 4
2 5
2 6
1 7
1 8
2 9
1 10
53:22
58:21
50:27
49:40
44:37
45:42
29:38
41:54
41
38
35
32
31
28
23
22
Gambrinus VH VET
Anton aus Tirol
Šrot FC VET
VŠSK MFF UK VET A
Queen´s park VET
VV Vokra VV
Mamba club V
Dřevosprint SC
Zachovalí
Stará Garda VET
Hertha ZMZ VET
Inter Lotyšák VET
0
1
1
0
2
2
1
2
3
3
2
4
22:2
14:9
18:14
6:3
16:15
16:17
7:8
15:15
5:15
6:8
8:11
13:29
25:42 22
31:33 21
33:36 21
44:58 19
28:51 16
34:63 16
Tabulka muži B - A4A - 21 M-2/A
2
1
4
4
5
4
3
4
4
3
7
0
3
2
4
4
5
6
6
7
8
6
8
6
5
5
4
4
4
4
2
2
2
0
81:19 38
44:24 31
46:23 28
35:19 22
34:40 20
23:30 19
29:33 18
26:44 16
26:42 13
26:36 12
14:32 10
Poslední utkání mužstva FC Pajzovna:
1.) Pajzovna - Fešáci ve vatě
5:2
2.) Pajzovna - Gladiators Beroun
5:2
3.) Pajzovna - Medvídkova tlapička
3:2
4.) Pajzovna - Saens 1.FC A
2:2
5.) Pajzovna - PAPE Dejvice
11:1
Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
1.) Dřevosprint - Zachovalí
4:0
2.) Dřevosprint - Gambrinus VH VET
2:4
3.) Dřevosprint - Queen´s park club VET 0:9
4.) Dřevosprint - Inter Lotyšák VET
9:2
12. TJ Spoje Praha
14 1 1 12 21:63 4
Tabulka starší žáci E2B - 53 SŽ-1.A/B
1. FC Háje Jižní Město 13 12
2. FC Přední Kopanina13 9
3. FK FC Zličín
13 7
4. SK Aritma Praha 12 7
5. TJ Sokol Stodůlky 13 6
6. TJ Březiněves
13 5
7. TJ Spartak Kbely 12 5
8. FK Újezd nad Lesy 12 5
9. SK Střešovice 1911 B13 4
10. FK Řeporyje
13 2
11. SK Ďáblice
13 2
1
2
2
0
2
1
0
0
0
2
2
0
2
4
5
5
7
7
7
9
9
9
80:12 37
53:19 29
42:28 23
48:43 21
53:54 20
55:67 16
32:25 15
49:43 15
26:69 12
20:48 8
18:68 8
Tabulka mladší žáci F3D - 67 MŽ-2/D
1. SC Radotín
10 9 0 1 93:19 27
2. 1. FC Barrandov 10 8 1 1 59:24 25
3. SK Čech. Chuchle 11 8 0 3 98:37 24
Řeporyjské Echo 22517
Sport • Placená inzerce
4.
5.
6.
7.
8.
FK FC Zličín B
12
FC Přední Kopanina10
TJ AFK Slivenec
10
SK Střešovice 1911 C10
TJ Slavoj Suchdol 11
6
5
5
4
2
2
2
0
1
0
4
3
5
5
9
62:40
43:33
66:37
45:44
32:85
20
17
15
13
6
9. TJ Ruzyně
10. FK Řeporyje
10 1 0 9 21:101 3
10 1 0 9 12:111 3
SUDOKU - (těžká)
Rozlosování zápasů FK Řeporyje A a B- jaro
Den Datum Hodina
Soupeř
SO
7. 5.
17.00 FK Řeporyje A
TJ Slovan Bohnice
NE
8. 5.
17.00 FK Řeporyje B
AFK Slivenec B
SO 14. 5.
14.00 Loko Vltavín B
FK Řeporyje A
SO 14. 5.
14.30 TJ Sokol Stodůlky B FK Řeporyje B
SO 21. 5.
17.00 FK Řeporyje A
AFK Slavia Malešice
NE 22. 5.
17.00 FK Řeporyje B
SK Střešovice C
SO 28. 5.
17.00 SK Zbraslav B
FK Řeporyje A
NE 29. 5.
17.00 TJ Sokol Bílá Hora FK Řeporyje B
SO
4. 6.
17.00 FK Řeporyje A
FC Zličín B
NE
5. 6.
17.00 FK Řeporyje B
TJ Sokol Nebušice B
SO 11. 6
10.30 SK G. Kačerov
FK Řeporyje A
NE 12. 6.
17.00 FK Řeporyje B
TJ Spoje Praha
SO 18. 6.
17.00 FK Řeporyje A
Slavoj Podolí B
SO 18. 6.
17.00 FC Tempo Praha B FK Řeporyje B
povrch
tráva
tráva
UMT
tráva
tráva
tráva
tráva
UMT
tráva
tráva
UMT
tráva
tráva
UMT
Brigáda v laboratoři sila v Řeporyjích
v termínu od poloviny července do konce srpna 2016. Vhodné pro studenty nejlépe se zemědělským zaměřením.
Práce v laboratoři obilného sila, obsluhování laboratorních přístrojů a vkládání dat do počítače.
Pracovní doba dle potřeby laboratoře (150 hodin/měsíc), mzda 10 000,- Kč.
Operátor sila – Silomistr - silo Řeporyje
Požadavky: vyučený elektromontér popř. mechanik, osvědčení o proškolení dle vyhl. 50/78 § 6 vítáno,
praxe na posklizňové lince vítána, ŘP na VZV (možno získat po nástupu), schopnost oprav a údržby
technologie, samostatnost, organizační schopnosti, ochota pracovat.
Popis práce: obsluha sila/posklizňové linky, manipulace s rostlin. produkty, zabezpečování příjmů,
skladování, výdejů a manipulace s produkty, sledování chodu a seřizování technolog. linek a zařízení,
běžné opravy.
Firemní benefity: stravenky, 5 týdnů dovolené, příplatek na penzijní připojištění.
Mzdové podmínky: 24 000–30 000 Kč dle doložené praxe.
Info na tel.: 603 167 930
DřevoŘeporyje s.r.o.
 728 100 378
Nejlevnější topení v současnosti !!!
Palivové dřevo.
Nenechávejte nákup dřeva
na poslední chvíli.
18
Sudoku zhotovil:
PePa
Inzerce
ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
Satelitní příjem SKYLINK
Smíchovská 106/8, Praha 5-Řeporyje
Otevírací doba:
Pondělí – Pátek 8 – 12 13 – 17 hod.
Mobil: 602 545 875, 739 639 254
E-mail: [email protected]
Příjem českých programů v HDTV kvalitě !
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KUŘÁCI - ODVYKNETE,
AŽ 90% ÚSPĚŠNOST!
Telefon: 224 214 617 • Mobil: 604 207 771
Vedení účetnictví  daňová evidence
n daňová přiznání vč. účetních závěrek pro fyzické i právnické osoby n silniční daň
n mzdová agenda n DPH /měsíční i čtvrtletní n jednání s úřady n konzultace
n rekonstrukce účetnictví zpětně n pojištění profesní odpovědnosti
SUDOKU řešení
ó!!
ó
ó
o
h
Ec
 Rizikové kácení stromů.
 Očišťování a úklid zahrad od porostů
(náletové dřeviny).
 Kácení stromů v blízkosti domů,
silnic a elektrického vedení.
 Celková údržba stromů na hřbitovech.
 Kácení lezeckou technikou za použití lan
a speciálních postrojů.
 Kácení za použití speciálních plošin
na automobilovém podvozku o dosahu 35,5 m.
Elektrikářské práce - Erben
opravy i rekonstrukce, osvětlení, zásuvky, atd.
www.elektrikarerben.cz • Tel.: 604 516 344
Šicí stroje
opravy i v bytě zákazníka.
Petr Meyer, tel.: 603 341 927
Moderní čistírna peří
zhotovuje polštáře, prošívané deky z naší
sypkoviny různých barev. Při větší zakázce sami
přivezeme a odvezeme zdarma do 24 hodin.
Plzeňská 170, P5, PO+ST 14-18 h., ÚT+ČT 11-17 h.
Tel.: 606 312 174 • www.cistirnaperi.cz
PRODÁM HROB V ŘEPORYJÍCH.
INFORMACE NA TEL. 733 618 287
Řeporyjské Echo 225
Placená inzerce
» NOVĚ OTEVŘENO «
Kadeřnictví, pedikúra a nehtová modeláž
na adrese: Lubenecká 152, Praha 5-Řeporyje
Kadeřnictví pracuje výhradně se značkou L΄Oreal.
Otevřeno: Po, Út, St, So 8 – 20 hod.
Jiřina Mišterová, tel.: 723 475 747
Pedikúra a nehtová modeláž
Otevřeno: Po, Út, So 8 – 20 hod.
Eva Jiravová, tel.: 774 480 114
Zveme Vás
každou
STŘEDU a PÁTEK
od 17.00 hodin
na
ZAHRADNÍ
GRILOVÁNÍ
Těšíme se na Vás.
Rezervace míst na telefonech.
Prac. doba:
Po-Pá 13.00-18.30 hod.
St 10.00-18.30 hod.
 723 149 089
 [email protected]
Hlávkova
230, 255
U Lva
179, 301, 352
E-mail: [email protected]
Tel./fax: 251 626 607 • Tel.: 603 167 905
PŘÍJEM INZERCE
 kácení a prořezy rizikových stromů
 likvidace pařezů frézováním, štěpkování větví
 zakládání trávníků a pokládka travních koberců
 sekání a provzdušňování travnatých ploch
 stříhání živých plotů
 úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
 návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad
www.zahrady-zelen.cz
Eduard Pacák n mobil: 605 789 346
180x62,5mm oliverius.pdf 1 23. 3. 2016 11:01:40
C
Otevřeno:
od 10.00 hod.
SO a NE od 11.30 hod.
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně
SERVIS a PRODEJ
JÍZDNÍCH KOL
Ptacnik_88x62,5.indd 1
www.reporyjskasokolovna.cz
 Tankové pivo Staropramen
 Hotovky přes poledne a i o sobotách a nedělích
 Večer speciality kuchyně
 Salónek - celoroční zahrádka
 Rauty, svatby, narozeniny
 Sportovní přenosy - wifi
 Dětský koutek
 Venkovní dětské hřiště
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945
21.3.2016 14:13:08
Přecechtělova 2394/18,
158 00 Praha 5
Jáchymovská 613/1, Řeporyje
Kontakty
a rezervace:
www.kadernictvipedikura-ok.cz
Kad_Lubenecka-03-2016.indd 1
Restaurace
ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA
18.3.2016 16:44:43
Skvělý servis a férové jednání.
M
Y
CM
MY
Vaše realitní makléřka
Zuzana Oliverius
CY
CMY
K
Diamond group
Řeporyjské Echo 22519
PRAHA 5 – STODŮLKY
• • • • mícháme 12 000 odstínů na počkání • • • •
Hábova 2345/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
+420 605 392 257
U nás arvy
te b
e
vyb reši malíři
a
n
jí
a
ymalu
vám v
[email protected]
maloobchod a velkoobchod | firmy, SVJ, školy a školky velkoobchodní ceny
www.abax-barvy.cz
SLEVA AŽ 20 %
– BARVY – LAKY – OMÍTKY – LAZURY –
– DROGERIE –
AKCE INTERIERY
dekorativní a dobarvovací centrum
na všechny interiérové barvy (vn.omítky, dřevo, kov)
platnost akce do 31. 8. 2016
Placená inzerce
Solc-01-2014_zluta.pdf 1 16.1.2014 12:02:12
REALITNÍ AGENTURA
VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
Konopova 431/6
ČB kopie A5 od 0,90 Kč, A4 od 1,20 Kč
Tel.: 603 167 905
K
Laminování A6 od 6 Kč, A4 od 15 Kč
www.tiskpip.cz Kroužkové vazby plast od 15 Kč, drát od 29 Kč
Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.
Specialisté na Prahu 5 a 6
 Prodej a pronájem nemovitostí
 Výkup nemovitostí
 Poradenské a právní služby
Nabízíme osobní přístup, příjemné rodinné prostředí
a 20 let zkušeností.
Patočkova 1953/45, Praha 6
Tel.: 602 361 733, 233 357 071 • e-mail: [email protected]
www.solork.cz
PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT !!!
Kadeřnictví Arnika s třiadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje
Tel.: 251 626 147
vyberte a objednejte na
www.apap.cz
tel.: 245 008 960
nebo v prodejním skladu Praha 5-Řeporyje, K Třebonicům
Po-Čt 7:30 - 17:00 hod. Pá
7:30 - 16:00 hod.
PAPÍRNICTVÍ zde můžete nakoupit vše pro školáky
20
Kadeřnictví – dámské, pánské, dětské – kvalita, nové trendy a účesy a barvy.
Prodej vlasové kosmetiky – Matrix.  Kosmetika – PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS.
Výživové poradenství v květnu zdarma – proteinová dieta - ZHUBNĚTE DO PLAVEK.
Modeláž nehtů - žhavé novinky
nejen ve zdobení
MANIKÚRA, P SHINE - NOVĚ
Solárium – výkonné vertikální Turbo
solárium - 1 min./12 Kč s pernamentkou 10 Kč.
Naše veškeré ceny najdete na:
www.kadernictviarnika.cz
Přijmu kadeřnici info na tel. 604 150 002
Řeporyjské Echo 225

Podobné dokumenty

Echo-224 - Firma PIP

Echo-224 - Firma PIP Výroba: Petr Pacner - PIP, Konopova 431/6, 155 00 Praha 5-Řeporyje • Objednávka inzerce: na tel.: 251 626 607, e-mail: [email protected] Číslo 224, březen 2016. Náklad 1 550 ks, 20 stran • Uzávěrka t...

Více

Echo-206 - Firma PIP

Echo-206 - Firma PIP Bláha - zastupitel; David Roznětinský - zastupitel; Fran tišek Blažek - zastupitel; tajemník - Miloslava Jirasová Omluveni: Antonín Král - zastupitel; Mgr. Ing. Jan Liška - zastupitel Neomluveni: M...

Více

Popis systému - OmniPCX 4400

Popis systému - OmniPCX 4400 Veškeré inovace jsou realizovány s ohledem na předchozí varianty ústředen Alcatel a jakékoliv nové HW nebo SW úpravy jsou plně kompatibilní s předchozími verzemi systému. Spolehlivost Při výrobě se...

Více

Echo-209 - Firma PIP

Echo-209 - Firma PIP Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5, tel.: 251 625 794, fax: 251 625 929 Výroba: Firma PIP, Konopova 431/6, Praha 5-Řeporyje, e-mail: [email protected] Řeporyjské Ilustrace: © Zoner software, s. r. o., C...

Více

Echo-226 - Firma PIP

Echo-226 - Firma PIP Přítomni: starostka - Ing. Marcela Holovská; Ing. Ma rie Plocková - 1. zástupce starosty; Vojtěch Kuchař - 2.zástupce starosty; Petr Pacner - zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel; David Roznětin...

Více

Echo-200 - Firma PIP

Echo-200 - Firma PIP Usnesení - (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: ) 9. Odpisový plán ZŠ Praha 5-Řeporyje Usnesení číslo: 0254/2013/ZMČ23 Zastupitelstvo městské části 1) schvaluje odpisový plán Základní školy P...

Více