Prohlédněte si případovou studii nasazení iTutor v McDonald`s

Komentáře

Transkript

Prohlédněte si případovou studii nasazení iTutor v McDonald`s
P¯Ìpadov· studie: McDonaldísô
Ve společnosti McDonald’s se zavedením e-Learningu podařilo vyřešit zásadní problém současnosti každodenní stárnutí vzdělávacích materiálů způsobené neustálou aktualizací a zvyšující se efektivitou
provozních postupů a v neposlední řadě i zaváděním nových výrobků. Nyní je to velmi jednoduché, maximálně účinné a rychlé. Každý zaměstnanec má přístup ke stejnému zdroji. Nemůže se teda stát, aby došlo
k nedorozumění způsobeném rozdílnou aktuálností používaných materiálů, což je v podmínkách společnosti McDonald’s velmi důležité.
Charakteristika z·kaznÌka
První restaurace McDonald’s byla otevřena
v roce 1955 v Illinois a není bez zajímavosti, že
u zrodu společnosti stál Ray Kroc, syn českého
emigranta a rodáka ze Stupna u Plzně. Dnes existuje 28 000 těchto restaurací ve 120 zemích
světa, které obslouží denně téměř 1 % světové
populace, s ročním obratem 32 mld. USD.
V České Republice byla první restaurace McDonald’s otevřena v roce 1992, v současnosti je
ročně obslouženo v 68 restauracích více než
36 000 000 zákazníků. Všechny restaurace jsou
založené na shodných zásadách, jimiž jsou kvalita, obsluha, čistota a přiměřené ceny. Všechny
restaurace mají jediný cíl - obsloužit zákazníka
k jeho úplné spokojenosti.
Pot¯eby ve vzdÏl·v·nÌ
Ač jsou jednotlivé restaurace rozseté po celém
světě a od sebe značně vzdálené, vycházejí ze
společných základů, pravidel a zásad podnikání.
Mezi zásadní pilíře, jak bylo zmíněno, patří kvalita, obsluha, čistota a přiměřené ceny. Za kvalitou se skrývají přesně vymezené postupy výběru,
skladování a úpravy surovin, přísná kontrola
jakosti a používání standardizovaného vybavení.
Obsluha zase představuje ochotné a pohotové
zaměstnance, kteří přesně znají své povinnosti
a postupy. Čistota vyžaduje přesně naplánované
a striktně dodržované úklidové práce. I dodržení
přiměřených cen s vysokou kvalitou produktů
vyžaduje kvalifikovaný a důkladně proškolený
personál. V ČR má v současnosti McDonald’s
3 700 pracovníků, z nichž je cca 400 manažerů
a 3 300 zaměstnanců. Zejména mezi zaměstnan-
ci je poměrně vysoké procento migrace, způsobené především vysokým zastoupením studentů
na celkovém počtu zaměstnanců. Z toho všeho je
zřejmé, že v McDonald’s řeší na jedné straně
potřebu mít komplexně proškolené zaměstnance
a na druhé straně potřebu mít prostředky pro okamžité zaškolování nově příchozích zaměstnanců,
jejich rychlé proškolování v nových postupech
a prostředcích.
Specifika prost¯edÌ pro e-Learning
McDonald’s měl již před zahájením projektu
velmi dobře propracovanou obsahovou stránku
školení, kterou představovala sada tištěných
manuálů a učebnic o celkovém rozsahu cca
2000 stran. Na jednotlivých restauracích však
nebyly k dispozici počítače pro řadové zaměstnance, na kterých by bylo možné e-Learningové
kurzy studovat. Jednotlivé restaurace jsou sice
s centrálou propojeny, avšak pomocí ISDN linky,
která je účtována podle času na ní stráveného.
Rovněž část zaměstnanců, pro které jsou kurzy
určeny, nepatří mezi uživatele, kteří používají
běžně PC ve svém osobním, či pracovním životě.
e-LearningovÈ ¯eöenÌ
Kontis, který byl McDonald’s vybrán jako řešitel
celého projektu, navrhl a implementoval na
základě této vstupní situace následující řešení:
ï Pro budoucí elektronické kurzy bylo navrženo
jednotné prostředí, které mělo maximálně
zjednodušit ovládání kurzů i pro laiky. Součástí prostředí je například průvodce, kterým
je firemní klaun Ronald, měnící se dle typu
vykládané látky, strukturovaný obsah rozlišující mezi výkladem, ukázkou a testem, ovládací prvky, či prostředky pro okamžitý kontakt
s tréninkovým oddělením. Prostředí rovněž
definovalo poutavou grafiku ve firemním stylu
a pravidla jejích změn pro jednotlivé kurzy.
ï U elektronických kurzů je velmi důležité, aby
nebyly pouze elektronickou obdobou manuálů. Aby byl elektronický kurz přínosný, musí
poutavě a interaktivně podávat látku, v opačném případě je pro studenta vždy příjemnější
číst tištěnou knihu. Materiály z manuálů
a učebnic byly proto přepracovány tak, aby
obsahovaly interaktivní prvky jako jsou testovací otázky, hry související s vykládanou látkou, či animace vykládaných procesů a zařízení. Kurzy byly ozvučeny, protože vnímání
audiovizuální informace má vyšší efektivitu
než vnímání pouze vizuální informace.
Postupně bylo zhotoveno cca 20 kurzů pokrývající celý systém výuky na úrovni restaurací.
Jako vývojový nástroj byl zvolen ToolBook II
Instructor a veškerý vývoj kurzů zabezpečil
Kontis.
ï Vzdělávání je ve své podstatě proces založený
na interakci mezi studenty, lektory a na spolupráci zúčastněných. Proto je nutné i v elektronické výuce dát všem zainteresovaným prostředky pro spolupráci, zpětnou vazbu a komunikaci. Pro realizaci jmenovaných aktivit byl
v McDonald’s zvolen řídící systém Tutor2000,
který byl na centrále implementován do personálního systémem McDonald’s. Z tohoto
systému je Tutor2000 schopen automaticky
čerpat informace o firemní struktuře
a o zaměstnancích. Zbývalo vyřešit studium na
restauracích, které jsou propojeny s centrálou
ISDN linkou.
McDonald’s zakoupil na každou restauraci
multimediální PC určené ke studiu. Aby
nemusel McDonald’s platit za neustálé připojení ISDN linkou, využila se vlastnost
ToolBook II Instructor, který umí generovat
tzv. off-line kurzy. Takovéto kurzy jsou schopny pracovat bez připojení k centrále a o všech
interakcích studenta generují kryptované soubory. Tutor2000 je schopen tyto soubory
importovat, takže lektor je schopen sledovat
aktivity studenta, jako by byl student připojen
on-line. Stačilo tedy, aby Kontis naprogramoval automatické akce, které vždy v nočních
hodinách dané soubory přenesou na centrálu
a naimportují do řídícího systému.
P¯Ìnosy ¯eöenÌ
Celý projekt se dále vyvíjí, plánuje se postupná
integrace vzdělávání z dalších oblastí. Rovněž
přínosy se vyhodnocují postupně. Mezi již
vyhodnocené patří např.:
ï Možnost aktualizace
ï Možnost sledování studijních výsledků
ï Atraktivita výuky
ï Rychlejší pochopení probírané látky
Vyj·d¯enÌ vedoucÌho vzdÏl·vacÌho
centra
McDonald’s je pověstný maximální orientací na
zákazníka. Víme, co zákazník očekává a snažíme
se mu vždy vyjít vstříc. Společnosti Kontis se beze
zbytku podařilo splnit naše požadavky na řešení
elektronického vzdělávání a naše pokračující
spolupráce je toho nejlepším důkazem.
Alexander Molnár, vedoucí tréninkového oddělení společnosti McDonald’s pro Českou republiku
a Slovensko.

Podobné dokumenty

rocnikovy_projekt_je..

rocnikovy_projekt_je.. nebo skripty. V Unity poté můžeme tyto objekty vkládat do scén, kde na ně můžeme „nasazovat“ naše skripty. S pomocí těchto objektů můžeme také vyvářet rodiny, jak je možno vidět na obrázku vpravo. ...

Více

Raiffeisen Bank využívá e-learning pro 1100 zaměstnanců, včetně

Raiffeisen Bank využívá e-learning pro 1100 zaměstnanců, včetně bilanční suma banky představuje více než 61,8 miliardy korun. Rozvoj banky se promítá do rostoucího počtu zaměstnanců i prodejních míst banky. V bance pracuje více než 1 100 zaměstnanců, a to ve 45...

Více

Pravidla chování pro výrobce

Pravidla chování pro výrobce tato Pravidla chování dodržována, a to včetně předem neohlášených inspekcí výrobních prostor a ubytovacích zařízení zajišťovaných zaměstnavatelem, kontrol knih a záznamů souvisejících s pracovním p...

Více

VAG-COM 14 novinky.

VAG-COM 14 novinky. přibyla zatím méně viditelná příprava na bezdrátový interfejs, který by měl na trh vstoupit tento rok.

Více

netio-230c

netio-230c Návod k použití spolu s Rychlým průvodcem instalací, který je součástí balení. Předejdete tak chybné instalaci či nesprávnému používání zařízení. Přečtěte si pozorně následující upozornění. Zařízen...

Více

kapitola

kapitola byl zah·jen z†podnÏtu porady evropsk˝ch ministr˘ ökolstvÌ v†roce 1998 a jeho cÌlem je zachytit souËasn˝ stav a perspektivy p¯edökolnÌ v˝chovy, vzdÏl·v·nÌ a pÈËe v†z˙ËastnÏn˝ch zemÌch a nav·zat na p...

Více

Pokyny pro kurzy iTunes U

Pokyny pro kurzy iTunes U Ti budou moct nejenom přispívat do kurzu, ale budou mít taky přístup k informacím o studentech v kurzu (jako jsou známky a e-mailové adresy). Pokud chcete přidat přispěvatele, klepněte na tlačítko ...

Více