Dárek - benzinová karta 200 Kč

Komentáře

Transkript

Dárek - benzinová karta 200 Kč
Dárky patøí
k VÁNOCÙM
®
Pøejeme Vám pøíjemné prožití pøedvánoèního èasu ...
Flipchart KOBRA FLIP
Katalogové èíslo: N00142
-
moderní elegantní design
bílá, magnetická plocha
povrch má bílou e-mailovou úpravu
pøestavitelné držáky blokù
výška 190 cm
odkládací polièka
pracovní plocha 100x73 cm
Cena bez DPH: 1 990,00 Kè
Cena s DPH: 2 388,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
Laminátor Offilam 330
Katalogové èíslo: E00214
Cena bez DPH: 1 990,00 Kè
-
cenovì nejdostupnìjší laminátor pro formát A3
max. šíøka vstupu 330 mm
Cena s DPH: 2 388,00 Kè
max. tlouška lamin. materiálu 0,5 mm
max. tlouška lamin. fólie 250 mic
teplota nastavitelná dle tloušky fólie
zpìtný chod
+ zdarma 100 ks laminofólií A4/80 mic
rychlost laminace 480 mm/min
Dárek - benzinová karta 200 Kè
Laminátor Peak PP 330, A3
- profesionální laminátor pro formát A3
s možností intenzivního zatížení
- max. šíøka vstupu 330 mm
- max. tlouška fólie 175 mic
- max. šíøka laminovaného materiálu 1 mm
- laminuje za tepla i za studena bez použití
ochranné obálky
- díky technologii vyhøívaných válcù laminuje
i barevné fotografie
- nastavitelná teplota
- signalizace dosažené pracovní teploty
a zpìtný chod
- rychlost laminování max. do 560 mm/min
Akèní nabídka platí od 15.11. - 31.12. 2010
nebo do vyèerpání zásob dárkù.Zmìna dárkù vyhrazena.
Na uvedené zboží se nevztahují zákaznické slevy!
Katalogové èíslo: E00198
Cena bez DPH: 4 990,00 Kè
Cena s DPH: 5 988,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
a náramek
+ zdarma 100 ks laminofólií A4/80 mic
Ul. Slovenská 1a/1085, 702 00 Ostrava - Pøívoz
tel./fax: 596 133 027, tel. : 596 133 634
mobil: 777 720 900, 777 720 920
e-mail: [email protected], [email protected]
®
Termovazaè TB 300
Katalogové èíslo: E00217
Cena bez DPH: 990,00 Kè
- stolní vazaè pro termovazbu do termoobálek
- max. délka vazby 300 mm
- max. tlouška vazby 30 mm
- doba vazby 40 s
- akustická i vizuální signalizace ukonèení vazby
- automatické vypnutí do pohotovostního režimu
po 5 min. od ukonèení procesu vazby
- odkládací a chladící polièka
Cena s DPH: 1 188,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
+ zdarma 10 ks termoobálek 1,5 mm Standing
Vazaè Wallner HP 2108
Katalogové èíslo: E00216
Cena bez DPH: 2 490,00 Kè
-
vazaè kovových høebenù
vhodný do menších kanceláøí pro typ vazby 3:1
max. délka vazby 300 mm
max. kapacita vazby 125 listù 80g/m2
max. kapacita perforace 12 listù 80g/m2
max. prùmìr vázacího høebene 14,3 mm
Cena s DPH: 2 988,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
+ zdarma 100 ks høebenù pr. 6,4 mm bílá
Vazaè Wallner HP 5012
Katalogové èíslo: E00215
Cena bez DPH: 1 590,00 Kè
- vazaè pro vazbu plastových høebenù (formát A4)
- max. délka vazby 300 mm
Cena s DPH: 1 908,00 Kè
- max. kapacita vazby 425 listù 80g/m2
- max. kapacita perforace 12 listù 80g/m2
- max. prùmìr vázacího høebene 51 mm
- stavitelný doraz pro rovnomìrné
+ zdarma 100 ks høebenù pr. 6 mm bílá
rozmístìní perforace
- nastavení hloubky perforace v rozmezí 2,5-5,5 mm
Dárek - benzinová karta 200 Kè
Vazaè dokumentù Wallner Comb S 100
- vazaè pro vazbu plastových høebenù
- max. délka vazby 300 mm
- max. kapacita vazby 500 listù 80g/m2
- max. kapacita perforace 22 listù 80g/m2
- max. prùmìr vázacího høebene 51 mm
- obouruèná ovládací páka
- vyøazovatelné razníky po celé délce dokumentu
- mìrka pro snadnou volbu vhodného prùmìru
plastového høebene, boèní doraz
- stavitelná hloubka perforace
Katalogové èíslo: E00157
Cena bez DPH: 4 990,00 Kè
Cena s DPH: 5 988,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
a náramek
+ zdarma 100 ks høebenù pr. 6 mm bílá
Akèní nabídka platí od 15.11. - 31.12. 2010
nebo do vyèerpání zásob dárkù. Zmìna dárkù vyhrazena.
Na uvedené zboží se nevztahují zákaznické slevy!
Ul. Slovenská 1a/1085, 702 00 Ostrava - Pøívoz
tel./fax: 596 133 027, tel. : 596 133 634
mobil: 777 720 900, 777 720 920
e-mail: [email protected], [email protected]
®
Vazaè JAZON plus
Katalogové èíslo: E00175
- profesionální vazaè pro vazbu plastových høebenù
- max. délka vazby 340 mm
- max. kapacita vazby 510 listù 80g/m2
- max. kapacita perforace 25 listù 80g/m2
- max. pr. vázacího høebene 51 mm
- nezávislá vázací a perforovací páka
- stavitelná hloubka perforace a boèní doraz
pro vazbu i nestandardních formátù
- mìrka pro volbu vhodného pr. høebene
- navíc je vybaven 7 vyøazovatelnými razníky
Cena bez DPH: 6 490,00 Kè
Cena s DPH: 7 788,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
+ náhrdelník a náušnice
+ zdarma 100 ks høebenù pr. 8 mm bílá
Páková øezaèka RC 361
Katalogové èíslo: E00191
- páková øezaèka papíru s velkou kapacitou øezu
- øezná délka 360 mm
- síla øezné vrstvy až 30 listù A4/70g papíru
- ruèní pøítlak papíru
- protinárazová mìkká rukoje
- kalibrovaná centimetrová a palcovámìøidla,
DIN formáty
- zadní doraz
- vestavìný èirý, plastový ochranný kryt
- rozmìry pracovní plochy: 418x268 mm
Cena bez DPH: 2 590,00 Kè
Cena s DPH: 3 108,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
Kotouèová øezaèka papíru KW-Trio 360
Katalogové èíslo: E00176
Cena bez DPH: 1 690,00 Kè
- kotouèová øezaèka umožñuje øezání více listù nebo
archù souèasnì
Cena s DPH: 2 028,00
- automatický pøítlak papíru
- kalibrovaná centimetrová a palcová mìøidla
- systém pro snadnou výmìnu øezné hlavy
- øezný kotouè je uložen v pevném plastovém pouzdøe
- pøi práci se automaticky brousí o spodní protinùž
- na pracovní desce je umístìna posuvná zarážka, která je soubìžná s pøímkou øezu
- øezná délka 360 mm, síla øezné vrstvy 1,5 mm
- rozmìry pracovního stolu 315x546 mm
Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
Kotouèová øezaèka papíru KW-Trio 480
Katalogové èíslo: E00177
Cena bez DPH: 2 215,00 Kè
- kotouèová øezaèka umožñuje øezání více listù nebo
archù souèasnì
Cena s DPH: 2 658,00
- automatický pøítlak papíru
- kalibrovaná centimetrová a palcová mìøidla
- systém pro snadnou výmìnu øezné hlavy
- øezný kotouè je uložen v pevném plastovém pouzdøe
- pøi práci se automaticky brousí o spodní protinùž
- na pracovní desce je umístìna posuvná zarážka, která je soubìžná s pøímkou øezu
- øezná délka 480 mm, síla øezné vrstvy 1,5 mm
- rozmìry pracovního stolu 315x656 mm
Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
Akèní nabídka platí od 15.11. - 31.12. 2010
nebo do vyèerpání zásob dárkù. Zmìna dárkù vyhrazena.
Na uvedené zboží se nevztahují zákaznické slevy!
Ul. Slovenská 1a/1085, 702 00 Ostrava - Pøívoz
tel./fax: 596 133 027, tel. : 596 133 634
mobil: 777 720 900, 777 720 920
e-mail: [email protected], [email protected]
®
Skartovací stroj Wallner JP 860 C
Katalogové èíslo: E00218
- skartovaèka vhodná do menších kanceláøí a úøadù
- šíøe vstupu 230 mm
Cena bez DPH:
- šíøe øezu 3,8x40 mm
- max. kapacita skartace 21 listù A4/70 g
Cena s DPH: 9
- pøíležitostná skartace CD, kreditních karet
- objem odpadní nádoby 35 l
- automatický start/stop
- funkce Safe Touch - zastaví stroj pøi dotyku
vstupní štìrbiny rukou
- zpìtný chod a tepelná pojistka proti pøehøátí
- signalizace zaplnìného nebo vyjmutého koše
- lehce vyprazdnitelná odpadní nádoba bez nutnosti použití plastových sáèkù
7 990,00 Kè
588,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
+ náhrdelník a náušnice
Skartovací stroj Kobra +1 SS6
- skartovaèka vhodná do menších kanceláøí a úøadù
- systém "Energy Smart" s nulovou spotøebou energie
ve stavu "stand-by"
- motor pro non-stop 24hodinovou práci
- svìtelná signalizace vysunutého koše
- tepelná pojistka motoru
- automatický start/stop
- záruka 5 let na øezné nože
- šíøe vstupu 230 mm, šíøe øezu 5,8 mm
- max. kapacita skartace listù (A4/70g m2) 23/25
- stupeò utajení dle vyhlášky è. 528/2005 Sb. - V
- skartace sešívacích a kanceláøských sponek - ano
-skartace kreditních karet - ano, skartace CD - ano
- rychlost skartace (m/s) - 0,025, hmotnost 13 kg
Katalogové èíslo: E00219
Cena bez DPH: 4 890,00 Kè
Cena s DPH: 5 868,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
+ náramek
Skartovací stroj Kobra +1 CC4
- skartovaèka vhodná do menších kanceláøí a úøadù
- systém "Energy Smart" s nulovou spotøebou energie
ve stavu "stand-by"
- motor pro non-stop 24hodinovou práci
- svìtelná signalizace vysunutého koše
- tepelná pojistka motoru
- automatický start/stop
- záruka 5 let na øezné nože
- šíøe vstupu 230 mm, šíøe øezu 3,5x40 mm
- max. kapacita skartace listù (A4/70g m2) - 12/14
- stupeò utajení dle vyhlášky è. 528/2005 Sb. - D
- skartace sešívacích a kanceláøských sponek - ano
-skartace kreditních karet - ano, skartace CD - ano
- rychlost skartace (m/s) - 0,035, hmotnost 14 kg
Katalogové èíslo: E00196
Cena bez DPH: 4 990,00 Kè
Cena s DPH: 5 988,00 Kè
Dárek - benzinová karta 200 Kè
+ náramek
Nákupem akèního zboží získáte GRAND karty Benzina pro jednorázový odbìr paliva
v hodnotì 200 Kè
LUXUSNÍ DÁREK NAVÍC
Elegantní náramek nebo náhrdelník s náušnicemi
z kvalitních èeských broušených kamenù dokáže upoutat mnoho oèí ...
Akèní nabídka platí od 15.11. - 31.12. 2010
nebo do vyèerpání zásob dárkù. Zmìna dárkù vyhrazena.
Na uvedené zboží se nevztahují zákaznické slevy!
Ul. Slovenská 1a/1085, 702 00 Ostrava - Pøívoz
tel./fax: 596 133 027, tel. : 596 133 634
mobil: 777 720 900, 777 720 920
e-mail: [email protected], [email protected]

Podobné dokumenty

katalog kancelářské techniky 2014/15

katalog kancelářské techniky 2014/15 • separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast • vybavena 2 výkonnými motory pro 24hodinovou práci • systém chlazení motoru proti přehřátí • skartace sešívacích, kancelářských sponek a kred...

Více

kancelář. technika - K-copy

kancelář. technika - K-copy bezpečnostní funkcí Safe Touch-zastaví stroj při dotyku vstupní štěrbiny rukou. Snadné ovládání dotykovým panelem. Stroj je vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojist...

Více

Výprodej skladových rosičů

Výprodej skladových rosičů Proti-úkapové mosazné dvojité držáky trysek s možností vypnutí Nerezové okrouhlé držáky Kardan

Více

základní informace o SDZ

základní informace o SDZ Teèovice 353 763 02 Zlín Tel./Fax: 577 197 118 http: www.imos.cz e-mail: [email protected]

Více