Příspě vek představuje experimentální systém DMDX využitelný pro t

Transkript

Příspě vek představuje experimentální systém DMDX využitelný pro t
METODOLOGIE ME
1
R ENIKOZ NI
HO ODPORU V PRU BE HU TESTU SLOVNI
CH ASOCIACI
Petr S lechta
Psychologicky ustav AV C R
Souhrn:
Prıspe vek
predstavuje
experimentalnı
systžm
DMDX
vyuzitelny
pro
tachistoskopickou prezentaci podne t˚ a zaznam reakcnıch cas˚ v testu slovnıch asociacı a
analyzuje jeho presnost na pocıtacıch r˚znych hardwarovych parametr˚. Ukazuje se, ze
rozlisenı i presnost zobrazovacıch procedur DMDX je 1 obrazovkovy tik a me renı casu
internım casovacem je i v prıpade mechanickžho zaznamu reakce a soube znžho zatızenı
procesoru pocıtace spolehlivž s chybou mensı nezli ±0,007 s. Srovnanı s nezavislym
chronometrem navıc doklada, ze pri rozlisenı 0,1 s lze casovž vystupy DMDX povazovat za
100% presnž. Tyto hodnoty pro administraci testu slovnıch asociacı velmi dobre postacujı.
C lanek dale seznamuje s digitalnım multimetrem Metex 4640A jakozto vhodnou
alternativou profesionalnıch prıstroj˚ na monitorovanı elektrodermalnı aktivity. Jeho
validizace pomocı prıstroje Mediport ukazuje, ze 71-79% jeho rozptylu je syceno zme nami
koznıho odporu v tž podobe , jak je me rı Mediport a pouze 10% rozptylu predstavuje chybu
me renı. Prıstroj Metex snımkuje data s frekvencı 2 Hz a v rozsahu 0 - 2 MOhm s rozlisenım
na 100 Ohm. Odecitatelnž zpozde nı dat v˚ci jejich realnžmu vyskytu predstavuje 1,5 ± 0,5 s.
Zatımco validita i reliabilita Mediportu je velmi uspokojiva, chyba ±0,5 s pri casovanı
elektrodermalnıch udalostı omezuje potencial statistickž analyzy dat, nikoliv vsak zavazne .
Srovnanı ne kolika mıst elektrodermalnıho me renı dale dosve dcuje, ze maximalnı
citlivost na zme ny koznıho odporu vykazuje proximalnı region thenarne -hypothenarnı oblasti.
Ackoliv prıspe vek mapuje prıstrojovž charakteristiky pro konkržtnı vyzkumnou aplikaci, jeho
metodickž vyuzitı jednoznacne presahuje i do jinych experimentalnıch design˚.
klıc ova slova: koznı odpor, test slovnıch asociacı, software DMDX
key words: skin resistance, word association test, software DMDX
Studie je soucastı projektu podporovanžho GA C R (Elektrodermalnı aktivita be hem asociacnıho
experimentu: rozsırenı diagnostickž metody, reg. c. 406/01/0394) a byla rovne z podporena klıcovym
ukolem s registracnım cıslem K 9058117. Statisticka analyza byla provedena s vyuzitım vypocetnı
techniky projektu podporovanžho GA AV, reg. c. IAB7025101.
1
Experimentalnı system DMDX
Ackoliv hlavnı zajem nasledujıcıho prıspe vku sme ruje k metodickym aspekt˚m
zaznamu koznıho odporu be hem experimentalnı stimulace, podstatna cast informacı
tykajıcıch se vyuzitı tachistoskopickžho pocıtacovžho systžmu DMDX je vyuzitelna bu– to
samostatne , nebo v kombinaci s jinymi druhy fyziologickych signal˚.
Systžm DMDX predstavuje variantu vyvojovych prostredı pro programovanı a
administraci psychologickych experiment˚ s vyuzitım pocıtace, a to zejmžna v prıpadech
vysokych narok˚ na rychlost a casovou presnost jak administrace podne tu, tak zaznamu
reakcı a reakcnıch cas˚. Vedle software DMDX „ akronym nazvu “DisplayMaster for
DirectXň „ nalezneme na trhu s vybavenım pro psychologickž laboratore profesionalnı
produkty jeste ne mecky ERTS (“Experimental Runtime Systemň, BeriSoft Cooperation,
Frankfurt n.M., http://www.erts.de/) nebo americky MEL Professional (“Micro Electronic
Labň, Psychology Software Tools, Inc., Pittsburgh, http://www.pstnet.com/). Ty sice udavajı
soucasny prıstrojovy standard experimentalnı kognitivnı psychologie, jejich cena je vsak
z pouzitı v mensıch projektech diskvalifikuje. DMDX (2001) je naproti tomu k dispozici jako
tzv. freeware2 a navzdory pone kud komplikovanžmu skriptovacımu jazyku3 jej jeho
univerzalita a dostatecna casova presnost cinı nade jnym kandidatem pro ve tsinu
tachistoskopickych experimentalnıch design˚.
Klıcovou funkcı systžmu DMDX je, stejne jako u ostatnıch experimentalnıch systžm˚,
prezentace podne t˚4 a zaznam reakcı a reakcnıch cas˚ probanda. Na rozdıl od prımž tvorby
experimentu v ne kteržm z programovacıch jazyk˚ (C++, Pascal, Visual Basic apod.) nabızı
DMDX jiz pripravenž zobrazovacı postupy a casovacı mechanismy. Co je vsak d˚lezite jsı,
umoznuje peclivou kontrolu casovžho pr˚be hu pokusu v radu milisekund, coz napr. v ramci
“primingovžhoň paradigmatu predstavuje samostatnou podmınku pouzitelnosti.
Presnost experimentalnıho systžmu zahrnuje dve nezavislž oblasti „ presnost
zobrazovanı podne t˚ a presnost me renı reakcnıch cas˚ (dale “RC ň). Spodnı hranice casovžho
rozlisenı vizualnı stimulace je dana trvanım jednoho obrazovkovžho tiku, tj. periody s nız je
obrazovka obnovovana nebo me ne na. Ten je naopak determinovan typem a velikostı grafickž
karty pocıtace, aktualne pouzitym grafickym modem a frekvencı mikroprocesoru. Jeden tik
tak naprıklad u pocıtace s procesorem Pentium III, 600 MHz, 4 MB video RAM a rozlisenım
2
3
Software dostupny na internetu zdarma.
Soubor prıkaz˚ a syntaxe umoznujıcı predat DMDX instrukce o podobe experimentu, jenz ma uskutecnit.
800 x 600 pixel˚ s barvovou hloubkou 16 bit˚ trva 16,12 ms a doba zobrazenı jednotlivych
stimul˚ nebo interval˚ mezi nimi tudız vzdy predstavuje cely nasobek tohoto casu. Zatımco
vyssı programovacı jazyky zobrazovacı doby velkoryse zaokrouhlujı nahoru a nesystematicky
zkracujı ci prodluzujı v zavislosti na procesech operacnıho systžmu, jez be zı paralelne
v pozadı vykonavanžho programu a souperı s nım o cas procesoru, DMDX zpracovava
pokyny k zobrazenı jednotlivych podne t˚ vzdy s rozlisenım na 1 tik, vylucuje prerusenı
zobrazovacı sekvence systžmovymi procesy nizsı priority a registruje jakžkoliv odchylky
realnžho pr˚be hu stimulace od programovych instrukcı. Souhrnne lze tedy rıci, ze rozlisenı i
presnost zobrazovacıch procedur DMDX je 1 obrazovkovy tik; prıpadnž odchylky jsou
zaznamenany a presahujı-li kriticky prah, umoznujı vyloucit identifikovany stimul a reakci na
ne j z dalsıho statistickžho zpracovanı.
Pro me renı RC disponuje DMDX prıstupem k systžmovžmu casovaci s rozlisenım na
mikrosekundy a vysledna presnost je tudız omezovana jen rychlostı zme ny polohy spınace
perifernıho zarızenı a prodlevou danou hardwarovym zpracovanım tohoto signalu. Rozsahlž
testovanı s pomocı vysokofrekvencnıho spınace se znamou periodou pulzu ukazalo, ze
zatımco napr. u mysi pripojenž na sžriovy port ustı vyse uvedenž ve sme rodatnou odchylku
od “pravžhoň reakcnıho casu 0,645 ms, klavesnice vykazuje pr˚me rnou chybu me renı 5,254
ms, jez je ve srovnanı s mysı podstatne ve tsı v d˚sledku odlisnžho zp˚sobu zpracovanı
vstupnıho impulzu (testovano na pocıtaci s procesorem AMD-K6 300 MHz, 4 MB video
RAM a 64 MB RAM, viz Forster, 2001).
Presnost mů renı c asu programem DMDX
Vyse uvedenž vysledky nicmžne vyuzıvajı pro spınanı elektronicky obvod, jenz
eliminuje mechanickž pohyby spınace, a pocıtac, na ne mz nebe zı jinž programy krome
DMDX. Presnost (spravnost a shodnost) me renı RC
5
jsme proto ove rovali i pro prıpad
manualne spınanžho vstupnıho zarızenı a procesor zatızeny soucasnym vykonavanım
4
A to nejen podne t˚ lexikalnıch, ale i grafickych a akustickych. Diskuse v nasledujıcım textu se nicmžne tyka
predevsım stimulace lexikalnı.
5
Presnost je dle norem C SN ISO 5725-1 a ISO 5725-3 (s nazvem “Presnost metod a vysledk˚ me renıň)
definovana jako te snost mezi vysledkem zkousky a prijatou referencnı hodnotou a zahrnuje spra vnost (jakozto
te snost mezi aritmetickym pr˚me rem velkžho poctu zkousek a prijatou referencnı hodnotou) a shodnost (jakozto
te snost vysledk˚ zkousek navzajem). Ackoliv by bylo moznž vyuzıt analogickžho propoctu kriterialnı validity a
reliability, jsou v tomto prıpade uprednostne ny konstrukty vycıslitelnž fyzikalnımi jednotkami a nikoliv
koeficienty determinace ci korelace.
programu pro zaznam dat koznıho odporu. Soube znym cılem bylo ove rit shodu casovacı
presnosti dvou pocıtacovych sestav s odlisnymi hardwarovymi parametry.
Pro me renı RC
byl pouzit skript testu slovnıch asociacı replikujıcı strukturu
experimentu popsanou v drıve jsıch studiıch (S lechta, 2001; S lechta, v tisku). Tu lze strucne
shrnout nasledovne : po zobrazenı fixacnıho symbolu “+ťje zapnout chronometr a zobrazeno
podne tovž slovo, je zaznamenan RC a program ceka do na zacatek dalsıho podne tovžho
cyklu, ktery se v intervalech 21 sekund opakoval 15-krat. Protoze spolu s ove rovanım
presnosti me renı RC probıhalo ove rovanı validity a reliability me renı koznıho odporu, kterž
bude predstaveno dale, nebyl v tomto prıpade tım, kdo urcoval RC na podne tova slova,
subjekt, jenz byl zame stnan vykovavanım fyzickych a mentalnıch ukol˚, ale experimentator6.
Oba pocıtacovž systžmy (Pentium III, 600 MHz, 4 MB video RAM a 96 MB RAM a
Pentium, 120 MHz, 1 MB video RAM a 48 MB RAM, oba s DirectX 8.0 a WinME, resp.
Win98) vyuzıvaly DMDX 2.4.06 a soube zne se skriptem testu slovnıch asociacı provade ly
zaznam udaj˚ o koznım odporu. Reakcnı casy byly urcovany DMDX na zaklade impulz˚ od
mysi Genius NetMouse Pro pripojenž na port PS/2 a jejich rozlisenı bylo 0,00001 s. Jako
nezavisly chronometr byl pouzit casovac fyziologickžho prıstroje Mediport (dodavany Geta,
v.o.s., Praha, http://www.geta.cz/) s rozlisenım 0,1 s. Synchronizace jednotlivych reakcı byla
resena pomocı mikrospınace pro dva nezavislž obvody pripojenžho paralelne
k
mikrospınac˚m obou mysı a mechanicky spojenžho s tlacıtkem Mediportu. Jednım stiskem
tak bylo moznž soucasne signalizovat reakci trem r˚znym casovacım systžm˚m.
S vyse popsanym prıstrojovym usporadanım bylo provedeno 15 testovacıch blok˚,
kazdy sestavajıcı z 15 reakcı, a vzajemnž odchylky jednotlivych chronometr˚ byly vycısleny
pro kazdy blok nezavisle pomocı nasledujıcıho postupu:
a) RC byly prevedeny na cas reakce od pocatku me renı. Zatımco Mediport poskytuje
tento cas prımo, u DMDX jej bylo nutnž urcit souctem casu spuste nı chronometru
zaznamenavanžho u kazdžho podne tu s RC na dany podne t.
b) Pro kazdy prıstroj byla vypoctena matice casovych vzdalenostı mezi jednotlivymi jım
zaznamenanymi reakcemi.
c) Pr˚me r rozdıl˚ odpovıdajıcıch casovych vzdalenostı (tj. rozdıl dvou matic) mezi
jednotlivymi prıstroji predstavuje hledanou odchylku te chto prıstroj˚.
6
Absolutnı hodnota reakcnıch cas˚ nenı v tomto prıpade relevantnı a slouzı pouze pro porovnanı mezi
jednotlivymi mırami reakcnıch cas˚. Experimentator v tomto prıpade plnı funkci generatoru nahodnych impulz˚.
Mediport
Mediport
Pentium
SD = 0,012 s
Pentium III
SD = 0,012 s
Pentium
Pentium III
0,008 s
0,008 s
0,001 s
SD = 0,003 s
Tabulka 1 Prumerní rozdıly c asu namer enych neza vislymi chronometry
a jejich smerodatní odchylky v 15 testovacıch blocıch.
Tabulka 1 uvadı pr˚me rnž rozdıly casovych udaj˚ mezi jednotlivymi zarızenımi a
sme rodatnž odchylky te chto rozdıl˚ v 15 testovacıch blocıch a je z nı patrnž, ze obe
pocıtacovž sestavy dosahujı pri me renı reakcnıch cas˚ (resp. cas˚ v pr˚be hu experimentu
obecne ) skutecne velmi dobrž shodnosti „ pr˚me rny rozdıl byl pouhych 0,001 ± 0,002 s
(p ≤ 0,05). Mů renı jednotlivych reakc nıch c asu pomocı DMDX je tedy i v prıpadů
mechanickeho zaznamu reakce a soubů zneho zaznamu koznıho odporu stejnym
poc ıtac em spolehlive s chybou mů renı mensı nez ±0,007 s (p ≤ 0,05)7.
Pokud jde o spravnost me renı (tj. te snost shody s internım chronometrem prıstroje
Mediport), oba pocıtace dosahujı pr˚me rnžho rozdılu 0,008 ± 0,007 s (p ≤ 0,05) a
spolehlivosti cas˚ jednotlivych jimi me renych reakcı lezı v rozsahu ±0,025 s (p ≤ 0,05)8. S
vychozım rozlisenım casovace Mediportu 0,1 s predstavuje tento vysledek 100% spravnost
c asu mů renych programem DMDX.
Validita a reliabilita mů renı koznıho odporu
Pro me renı koznıho odporu byl zvolen digitalnı multimetr Metex 4640A (Metex
Corporation, Seoul, http://www.metex.co.kr), ktery lze ve srovnanı s tradicnımi prıstroji pro
monitorovanı
fyziologickych
http://www.par-berlin.com/;
modalit
(Par-port,
ProComp+,
Par
Thought
Elektronik
GmbH,
Technology
Berlin,
Ltd.,
http://www.thoughttechnology.com; Mediport) porıdit v radu ne kolika procent jejich ceny, je
snadno softwarove ovladatelny a lze jej pri teržnnım nasazenı snadno premis±ovat a ovladat.
7
Rozdıly cas˚ jednotlivych reakcı jsou rozlozeny normalne (Kolmogorov-Smirnovo Z lezı mezi 0,65 a 0,95;
0,33 ≥ p ≥ 0,79; dvoustranny test). Pr˚me rna SD rozdıl˚ cas˚ DMDX v ramci jednotlivych testovych blocıch
byla 0,013 s. Standardnı chyba α0,007 s byla urcena jako 0,013/ 15× tα/2 , kde t /2 = 2,145.
Hlavnı nevyhodu nicmžne predstavovaly pochyby, zda se Metex vedle svžho p˚vodnıho
urcenı k me renı elektrickych obvod˚ hodı rovne z pro registraci komplikovanych biosignal˚.
Odpove – na ne poskytuje nasledujıcı oddıl.
Dva prıstroje Metex byly nastaveny k me renı koznıho odporu v rozsahu 0 - 2 MOhm
s rozlisenım 100 Ohm prostrednictvım elektrod (Ag/AgCl) s kontaktnı plochou cca 0,25 cm2
vyplne nych standardnım isotonickym NaCl gelem a upevne nych pomocı dvoustrannych
lepıcıch krouzk˚ na proximalnı dlanovou svalovinu nedominantnı ruky (thenarnı a
hypothenarnı oblast ociste nou 70% roztokem ethanolu) tak, ze elektrody jednoho z prıstroj˚
byly umıste ny dale distalnım sme rem a elektrody druhžho prıstroje naopak v proximalnı castı
palmarnı svaloviny. Data distalnıch elektrod byly v polovine prıpad˚ zaznamenavany
pocıtacem Pentium, zatımco proximalnı elektrody registroval pocıtac Pentium III, a v druhž
polovine prıpad˚ naopak. Snımkovacı frekvence obou systžm˚ byla 2 Hz.
Software na zaznam koznıch odpor˚ be zel na pozadı aplikace DMDX registrujıcı casy
stimulace a reakcı (viz vyse) a casova osa koznıch dat byla softwarove synchronizovana
s experimentalnı casovou osou DMDX. Prodleva mezi realnym vyskytem danž hodnoty
odporu ve tkani probanda a okamzikem jejıho prirazenı aktualnımu experimentalnımu casu
nebyla v tomto okamziku nicmžne znama a bude jı ve novana pozornost pozde ji9.
Jako zdroj kontrolnıch dat koznıho odporu byl pouzit prıstroj Mediport s doplnkovym
modulem umoznujıcım me rit absolutnı hodnoty v rozsahu 0 - 2 MOhm s rozlisenım rovne z
100 Ohm, ovsem s presnostı ±1,25 kOhm. Snımanı te chto hodnot probıhalo s frekvencı 10 Hz
prostrednictvım tretıho paru elektrod vyse popsanžho typu umıste nych mezi proximalnı a
distalnı elektrody prıstroj˚ Metex v thenarne -hypothenarnı oblasti.
Synchronizace experimentalnıch casovych os jednotlivych systžm˚ (pocıtac˚ Pentium,
Pentium III, Mediport) a tudız i casovych os dat koznı vodivosti byla po ukoncenı
experimentu dosazena pomocı slade nı pozic signal˚ uskutecne nych reakcı vysılanych vsem
systžm˚m soucasne .
Protoze nelze vyloucit moznost, ze validita me renı koznıho odporu bude odlisna u
populacı s r˚znymi demografickymi charakteristikami, byl vzorek pokusnych osob sestaven
z 18 aktualne dostupnych normalnıch dobrovolnık˚ tak, aby byl pocet zen (8, pr˚me rny ve k
35 let) i muz˚ (10, pr˚me rny ve k 32 let) priblizne vyrovnany a pokryval ve kovž spektrum 218
Pr˚me rna SD rozdıl˚ cas˚ DMDX a Mediportu v jednotlivych testovych blocıch byla 0,046 s. Standardnı
chyba α0,025 byla urcena jako 0,046/ 15 × tα/2 .
9
Tato prodleva je dana souctem dob zpracovanı danžho informace Metexem, jejıho prenosu do pocıtace a
softwarovžho zpracovanı registracnım programem. Lze ocekavat ze p˚jde o konstantu s urcitou mırou
chybovžho rozptylu.
64 let10. Po upevne nı elektrod byl vzdy ponechan interval 5 minut pro hydrataci pokozky
elektrodovou pastou a stabilizaci centralnı hodnoty koznıho odporu a potž zahajen zaznam dat
koznıho odporu trvajıcı priblizne 5 minut, tj. 15 cykl˚ testu slovnıch asociacı popsanžho vyse.
Be hem tžto doby pokusnž osoby podle pokyn˚ experimentatora vykonavaly drepy,
relaxovaly, odecıtaly 7 od 100, relaxovaly a zhluboka dychaly - v uvedenžm poradı a v
priblizne minutovych periodach „ s cılem zajistit u kazdžho probanda vzorec koznı reaktivity
v r˚znych te lesnych a mentalnıch stavech.
Pred dalsım zpracovanım byly z jednotlivych casovych rad vylouceny hodnoty
presahujıcı trojnasobek interkvartilovžho rozpe tı dat z p˚lminutovžho intervalu pred nimi a po
nich11 a casovž rady zıskanž pocıtacovymi systžmy Pentium a Pentium III byly doplne ny na
snımkovacı periodu 0,1 s, aby je bylo moznž porovnavat s casovymi radami Mediportu
s tımto rozlisenım.
Koznıodpor (MOhm)
0.25
0.30
0.35
0.40
Mediport
Pentium
Pentium III
0.45
0.50
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
C as (s)
Graf 1 Pr ıklad zmen koznıho odporu zachycení ho tr emi snımacımi systí my.
Jak je z prıkladu v grafu 1 patrnž, casto nalžzana nenormalita distribuce dat koznıho
odporu12
je
d˚sledkem
asymetrickžho
tvaru
elektrodermalnıch
reakcı,
potencialnı
nestacionarity casovych rad vlivem zme n bazalnıho koznıho odporu a nehomogenity rozptylu
zp˚sobovanž odlisnou mırou aktivity v r˚znych fazıch pokusu. C asovž rady koznıho odporu
se navıc ukazaly inertnı proti stacionarizaci pomocı be znych transformacı dat (logaritmickž,
10
Rozlozenı ve k˚ se od normalnıho rozlozenı vyznamne neodchyluje ani pro zeny, ani pro muze (KolmogorovSmirnovo Z je 0,671 a 0,928; p ≤ 0,759 a p ≥ 0,355 v uvedenžm poradı, dvoustranny test).
11
Tj. artefakty potencialne zp˚sobenž napr. pohybem nedolžhajıcı elektrody.
inverznı, diferencnı ci stacionarizaci detrendovanım) a pouzitı Pearsonova korelacnıho
koeficientu, jenz pri prısnych predpokladech vyzaduje normalnı distribuci, nenı tudız zcela
opravne nž. Za predpokladu vzajemnžho linearnıho vztahu prome nnych vsak statisticka praxe
uzitı Pearsonova k.k. toleruje i u prome nnych s vyrazne nenormalnı distribucı. Rovne z jeho
porovnanı se Spearmanovym k.k. na casovych radach 8 proband˚ ukazuje, ze pr˚me rnž
nadhodnocenı cinı jen 0,006 (s rozsahem -0,024 „ 0,039) a Pearson˚v k.k. lze tudız povazovat
za uspokojivy zdroj odhadu koeficient˚ determinace.
Protoze oba me rıcı systžmy vyuzıvajıcı Metex obsahujı neznamž konstantnı zpozde nı
za daty Mediportu a existuje rovne z moznost jejich vzajemnžho zpozde nı v d˚sledku
rozdılnych hardwarovych charakteristik, byly korelacnı koeficienty vypocıtany pro posun
porovnavanych rad v rozsahu 3 s vpred a 3 s vzad v˚ci synchronizovanžmu stavu. Pro
kazdžho probanda byla vysledne
zaznamenana jak maximalnı hodnota korelacnıho
koeficientu, tak velikost posunu rad pro dosazenı tohoto maxima. Pr˚me rnž korelace mezi
jednotlivymi prıstroji ve vzorku 17 osob shrnuje tabulka 2.
Mediport
Mediport
Pentium
Pentium
Pentium III
0,85
0,84
0,90
Tabulka 2 Prumerní korelace mezi daty koznıho odporu
zıskaní ruznymi mer ıcımi systí my.13
Vyuzijeme-li nejprve udaje o korelaci prıstroj˚ Metex navzajem, m˚zeme vycıslit
jejich chybovy rozptyl na cca 10%, zatımco 90% je tvoreno spolecnym faktorem. Budeme-li
dale predpokladat u prıstroje Mediport nulovou chybu me renı, lze te chto 90% rozclenit na cca
71% variance spolecnž s Mediportem a 19% rozptylu specifickžho pro prıstroj Metex „ viz
graf 2.
12
Kolmogorov-Smirnovo Z jednotlivych casovych rad naseho vzorku lezelo bez vyjimky za hranicı statistickž
vyznamnosti p = 0,0001.
13
Ze zpracovanı byl vyrazen 1 proband, jehoz korelace se „ pravde podobne vlivem spatne upevne nžho paru
elektrod „ nachazely 3 sme rodatnž odchylky pod skupinovym pr˚me rem.
71% rozptyl Mediportu
Graf 2 Rozklad rozptylu hodnot koznıho odporu pr ıstroju Metex.
Opustıme-li navıc predpoklad bezchybnosti Mediportu a prisoudıme mu 10%
chybovou varianci14, rozptyl vysve tlitelny “realnym koznım odporemň stoupne na 79%.
V obou verzıch uvah je patrnž, ze prıstroje Metex dosahujı pri mů renı koznıho odporu
velmi dobre reliability a rovnů z velice uspokojive soubů zne validity.
Synchronizace elektrodermalnı aktivity s experimentalnım c asem
Jak je z drıve jsıho vykladu patrnž, data koznıho odporu jsou zaznamenavana nezavisle
na experimentalnım programu DMDX. Aby bylo moznž vztahovat zme ny koznıho odporu
k psychologickž stimulaci, je nutnž umıs±ovat oba druhy udalostı na spolecnou casovou osu.
Synchronizace chronometru aplikace pro zaznam koznıho odporu s experimentalnım casem
DMDX byla zajis±ovana softwarove , bylo nicmžne potreba ove rit jejı spolehlivost pri
r˚znych hardwarovych parametrech pocıtac˚.
Krome tžto potencialnı synchronizacnı chyby existuje dale prodleva mezi realnym
vyskytem danžho odporu v tkani probanda a okamzikem, kdy je tato hodnota zaznamenana
pocıtacem a je jı prirazen cas vyskytu. Rovne z velikost tohoto zpozde nı bylo potreba vycıslit
a zakomponovat do registracnıho software. Zdroj dat s “nulovouň prodlevou predstavoval
prıstroj Mediport a prıstroje Metex byly kalibrovany v˚ci ne mu.
Jak uvadı predchazejıcı odstavec, vzajemnž korelace casovych rad probanda byly
pocıtany pro jejich posun v rozsahu 3 s vpred a 3 s vzad v˚ci synchronizovanžmu stavu a
prodleva nutna pro dosazenı maximalnı hodnoty korelace byla zaznamenana jako hledanž
zpozde nı. Tabulka 3 uvadı pr˚me rnž hodnoty vzorku 17 osob.
14
Ta je dana nejen chybou zpracovanı signalu prıstrojem „ kterou u Mediportu nezname „ ale rovne z chybami
vznikajıcımi na rozhranı elektroda-k˚ze a realnymi rozdıly v signalech obou Metex˚, na zaklade kterych byl
chybovy rozptyl pocıtan, vlivem vzdalenosti par˚ elektrod, jez je mezi obe ma Metexy priblizne dvojnasobna.
Velikost te chto neprıstrojovych chyby je prenositelna i na Mediport.
Mediport
Mediport
Pentium
<1,1; 2,0>
Pentium III
<1,0; 2,3>
Pentium
Pentium III
1,50 s
1,54 s
0,04 s
<-0,9; 1,0>
Tabulka 3 Prumerna zpozdenı c asovych r ad mer enych ruznymi
systí my (r a dek pr edbıha sloupec) a rozsahy puvodnıch hodnot.
Na zaklade te chto dat se ukazuje, ze systžmy Pentium a Pentium III se nelisı ani
v mıre zpozde nı za daty Mediportu15 (parovy t-test T = 0,37; p ≥ 0,36, jednostranny test), ani
navzajem (t-test na nulovou hodnotu T = 0,31; p ≥ 0,38, jednostranny test)16. Uve domıme-li si
dale, ze snımkovacı frekvence prıstroj˚ Metex je 2 Hz, a provedeme prıslusnž zaokrouhlenı
na p˚lsekundovž intervaly, lze konstatovat, ze mů rıcı systemy s prıstrojem Metex
zaznamenavajı data s konstantnım zpozdů nım 1,5 s vuc i jejich realnemu vyskytu
s potencialnı odchylkou ±0,5 s (p ≤ 0,05), tj. asynchroniı o jednu zaznamenanou hodnotu
vpred ci vzad. Zatımco stalž zpoz– ovanı signalu nepredstavuje zadny problžm, nebo± jej lze
korigovat zpe tnym posunem dat na casovž ose, chybovost ±0,5 s je sice neprıjemna,
v kontextu cca 10 sekundovž odpove – ovž reakce v testu slovnıch asociacı vsak rozhodne ne
kriticka.
Umıstů nı elektrod
Mezi nejcaste ji literaturou zminovana mısta pro me renı koznı vodivosti nebo odporu
patrı volarnı strana distalnıch nebo strednıch clank˚ ukazovacku a prostrednıcku a proximalnı
cast dlanovž svaloviny (thenarnı a hypothenarnı oblast) nedominantnı ruky. Soustre– uje-li se
nas zajem na zmeny koznıho odporu v reakci na podne ty testu slovnıch asociacı,
jednoznacnou preferenci ma to z mıst, kterž poskytuje signal s nejve tsı mırou citlivosti na
de nı autonomnıho nervovžho systžmu „ v tomto prıpade operacionalizovanž jako rozptyl.
Rozdıly mezi obe ma pozicemi byly sledovany pomocı systžm˚ Pentium a Pentium III
s prıstroji Metex u 6 proband˚ (3 muzi, pr˚me rny ve k 42 let; 3 zeny, pr˚me rny ve k 39 let)
15
Kazdy systžm snımal v polovine prıpad˚ distalnı a v polovine prıpad˚ proximalnı elektrody.
Distribuce vychozıch dat se vyznamne neodchyluje od normalnıho rozlozenı (Kolmogorov-Smirnovo
Z prodlev mezi jednotlivymi prıstroji lezı mezi 0,606 a 0,724; 0,67≤p ≤ 0,86, dvoustranny test).
16
z vyse uvedenžho vzorku. Jeden par elektrod byl umıste n na volarnı stranu distalnıch clank˚
ukazovacku a prostrednıcku, druhy pak v thenarnı a hypothenarnı oblasti. Me renı bylo
uskutecne no po pe timinutovž hydrataci a trvalo cca pe t minut, be hem nichz byl s probandy
udrzovan spolecensky rozhovor. Graf 3 ilustruje podobu vyslednych casovych rad u jednoho
z proband˚.
Koznıodpor (MOhm)
0.6
Prsty
Dlan
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
25
50
75
100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
C as (s)
Graf 3 Pr ıklad zmen koznıho odporu na dvou ruznych mıstech nedominantnı ruky.
Obdobnž rozdıly se potvrdily i u ostatnıch subjekt˚ „ rozptyl dat z thenarne hypothenarnı oblasti bez vyjimky prekracoval (vzdy minimalne ctyrnasobne ) rozptyl koznıho
odporu na spickach prst˚ (Wilcoxon˚v test pro zavislž vybe ry Z = -2,20; p ≥ 0,014,
jednostranny test). Thenarnů -hypothenarnı oblast se tudız ukazuje byt citlivů jsı na zmů ny
koznıho odporu a je pro sledovanı reaktivity v testu slovnıch asociacı tudız vhodnů jsı.
3.0E-04
Rozptyl
2.5E-04
2.0E-04
1.5E-04
1.0E-04
5.0E-05
0.0E+00
Dista lnı
Centra lnı
Proxima lnı
Graf 4 Rozptyl dat koznıho odporu na tr ech mıstech dlanoví svaloviny u 17 probandu.
Presnž umıste nı elektrod v thenarne -hypothenarnı oblasti je dale vyvoditelnž z
rozptylu dat distalnıch, centralnıch a proximalnıch par˚ elektrod validizacnıho pokusu. Graf 4
tyto hodnoty shrnuje a ukazuje superioritu proximalnıch elektrod. Vynechame-li z uvah data
centralnı pozice, ktera byla me rena odlisnym typem prıstroje, nachazıme analogicky
k predchozımu testu statisticky vyznamny rozdıl mezi proximalnımi a distalnımi elektrodami
(Wilcoxon˚v test pro zavislž vybe ry Z = -3,62; p ≥ 0,0001, jednostranny test). Je tedy zrejmž,
ze pro maximalizaci elektrodermalnıho rozptylu be hem experimentu je rovne z v thenarnů hypothenarnı oblasti vyhodne umıs ovat elektrody proximalnım smů rem.
Zavů r
Software DMDX pro tachistoskopickou administraci testu slovnıch asociacı a program
na zaznam koznıho odporu prostrednictvım digitalnıho multimetru Metex 4640A predstavujı
sice komplikovany experimentalnı systžm, d˚kladna analyza vsak ukazuje, ze jeho presnost i
spolehlivost v mnoha ohledech prekracuje naroky na ne j kladenž.
Pokud jde o DMDX, rozlisenı i presnost jeho zobrazovacıch procedur je 1
obrazovkovy tik a me renı casu v pr˚be hu experimentu internım casovacem je i v prıpade
mechanickžho zaznamu reakce a soube znžho zatızenı procesoru pocıtace spolehlivž s chybou
mensı nezli ±0,007 s. Pri rozlisenı 0,1 s je navıc 100% presnž „ realna presnost vsak toto
rozlisenı nepochybne mnohonasobne prekracuje. Tyto hodnoty pro administraci testu slovnıch
asociacı pomocı vizualne administrovanych podne t˚ a reakcnıho casu zaznamenavanžho
experimentatorem velmi dobre postacujı.
Validizace multimetru Metex pomocı fyziologickžho prıstroje Mediport ukazuje, ze
71-79% jeho rozptylu je syceno zme nami koznıho odporu v tž podobe , jak je me rı Mediport.
Pouze 10% rozptylu predstavuje chybu me renı. Me rıcı systžmy s prıstrojem Metex snımkujı
data s frekvencı 2 Hz a v rozsahu 0 - 2 MOhm je digitalizujı s rozlisenım na 100 Ohm.
Odecitatelnž zpozde nı takto zıskanych dat v˚ci jejich realnžmu vyskytu predstavuje 1,5 s
s potencialnı odchylkou ±0,5 s. Zatımco validita a reliabilita Mediportu je velmi uspokojiva a
ve vztahu k porizovacı cene jednoznacnym uspe chem, nızka snımkovacı frekvence i chyba
±0,5 s pri casovanı elektrodermalnıch udalostı pone kud omezujı potencial budoucı statistickž
analyzy dat, nikoliv vsak zavazne .
Dodatecna analyza obvyklych mıst pro elektrodermalnı me renı dosve dcuje, ze
proximalnı region thenarne -hypothenarnı oblasti vykazuje ve tsı citlivost na zme ny v koznım
odporu nezli distalnı clanky prst˚ ci thenarne -hypothenarnı avsak distalnı oblast. Preferenci
tžto pozice dale podporujı pozitiva dostatecnžho prostoru pro umıste nı elektrod, stabilita pri
ohybu prst˚ ci dlane a mensı pravde podobnost vyskytu jizev ci mozol˚.
Ke kompletnımu metodologickžmu prehledu tohoto experimentalnıho systžmu by bylo
moznž priradit takž analyzu charakteristik podne tovžho protokolu testu slovnıch asociacı, ta
vsak jiz prekracuje obecne metodickou povahu prıspe vku a bude soucastı pozde jsıch
experimentalnıch zprav.
Literatura
Forster, J. C., Forster, K.: DMDX (Verze 2.4.06) [Pocıtacovy software]. University of
Arizona, autori 2001. K dispozici: http://psy1.psych.arizona.edu/~kforster/dmdx/index.htm
Forster, J. C.: DMDX updates page: Frequently asked questions [On-line]. University of
Arizona, autor 2001. K dispozici: http://www.u.arizona.edu/~jforster/dmdx.htm
S lechta, P.: Zme ny koznı vodivosti be hem testu slovnıch asociacı. C eskoslovenska
psychologie 45(3), 2001, 243-251.
S lechta, P.: Moznosti diferencialnı diagnostiky na zaklade dat koznı vodivosti be hem testu
slovnıch asociacı. C eskoslovenska psychologie 45(5), 2001, 460-469.

Podobné dokumenty