Nedělník 11.9.2016 - Farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

Transkript

Nedělník 11.9.2016 - Farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov
Nedělník pro Hody 11. 09. 2016
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů!
VSTUPNÍ MODLITBA
Bože, tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; dej, ať pochopíme,
že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení.
Prosíme o to skrze tvého Syna…
1. ČTENÍ Ex 32,7-11.13-14
Bůh vyvedl Izraelity z Egypta. Tím ale jeho pomoc Izraeli nekončí. Hospodin stojí o
mnohem užší vztah postavený na vzájemné smlouvě. Sotva se však Izrael zaváže Bohu, již utíká
jinam – k modlám. Sledujme, jak Bůh zareaguje.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi
vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem jim
přikázal. Ulili si býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: Izraeli, to je tvůj Bůh,
který tě vyvedl z egyptské země.“ Hospodin řekl dále Mojžíšovi: „Viděl jsem tento
lid, je to lid tvrdé šíje. Nebraň mi, ať vzplane můj hněv proti nim, ať je vyhubím; z
tebe však udělám veliký národ.“ Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy:
„Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a
mocnou rukou z egyptské země? Rozpomeň se na Abraháma, na Izáka a na Izraele,
své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše
potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu
potomstvu a zdědí ji navěky.“ A Hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil neštěstí,
kterým hrozil svému lidu.
ŽALM 51 Odpověď: Vstanu a půjdu k svému Otci.
Kající žalm reaguje na hřích Izraele z prvního čtení. Je prosbou o Boží milosrdenství.
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, – pro své velké slitování zahlaď
mou nepravost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě od mého hříchu. Stvoř
mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně ducha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své
tváře – a neodnímej mi svého svatého ducha. Otevři mé rty, Pane, – aby má ústa
zvěstovala tvou chválu. – Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, – zkroušeným a
pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
2. ČTENÍ 1 Tim 1,12-17
Otevíráme na několik týdnů listy Timoteovi. Patří mezi tzv. pastorální epištoly – dopisy.
Timotej byl původem žid, spolupracovník svatého Pavla a jeho nástupce v roli biskupa v Efezu.
Pavel mu v listech dává směrnice, jak v církevní obci jednat.
Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za
věrného a vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a
násilník. Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve
své nevěře. Milost našeho Pána se však na mně tím hojněji projevila s vírou a láskou
1
v Kristu Ježíši. Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo:
Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním
místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako
na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v
něho v budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, Bohu
nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď čest a sláva na věčné věky. Amen.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o
tomto usmíření. Aleluja.
EVANGELIUM LK 15,1-32
Dnešní evangelijní podobenství Ježíš vypráví farizeům, kteří se pohoršují nad hříšníky
přicházejícími za Ježíšem. Tři podobenství jsou vrcholem Lukášova evangelia. Popisují, jak se Bůh
projevuje ve svém jednání k nám. V posledním podobenství soustřeďme pohled na jednání otce.
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.
Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl
jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí,
nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji
nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své
přátele i sousedy a řekne jim: ‘Radujte se se mnou, protože jsem našel svou
ztracenou ovci.’ Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním
hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení
nepotřebují. Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí,
nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji
najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ‘Radujte se se mnou, protože jsem
našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.’ Právě tak, říkám vám, mají radost Boží
andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“ Dále řekl: „Jeden člověk měl dva
syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On
tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel
do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno
utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho
hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které
žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl si: `Kolik nádeníků mého
otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a
řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se
nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal a šel k
svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal
ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil svým služebníkům:
2
`Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy!
Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn
byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se veselit. Jeho starší syn
byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec.
Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl:
`Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.' Tu se
(starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on
otci odpověděl: `Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz
nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli.
Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj
zabít vykrmené tele!' Otec mu odpověděl: `Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co
je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl
mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.'“
Pobožnosti a modlitby ve farnosti
 V neděli 11. 09. bude v 15:00 svátostné požehnání.
 Ve středu 14. 09. máme adorační den, zapište se, prosím, na služby během
tohoto dne do seznamu na stolku u kancionálů. Vaším úkolem bude se
samozřejmě modlit, ale také hlídat kostel.
 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní – čtvrtek po ranní mši sv. a od 17 hod. do
večerní mše
 V pátek 16. září v 10:00 hodin bude v kostele s. Josefa v Krasicích mše
svatá pro církevní mateřskou školku. Zveme všechny děti, rodiče a
prarodiče.
P. Pavel Caha
 Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství u Povýšení – pátek 15 hod.
Slavnost Povýšení svatého Kříže středa 14. 09. 2016

08:00 mše svatá
po mši ranní chvály
09:00 adorace
15:30 svátostné požehnání
17:15 křížová cesta s texty P. K. Dostála-Lutinova
18:00 mše svatá – městská pouť
po mši malé pohoštění pro „poutníky“
Pokud můžete, prosím o přispění něčím sladkým ke kávě na pohoštění pro
„poutníky“ – tedy pro nás všechny, kdo budeme na večerní mši svaté ve
středu 14. 09.
3
Slavnost Posvěcení kostela Povýšení svatého Kříže pátek 16. 09. 2016
08:00 mše svatá
po mši ranní chvály
17:30 večerní chvály
18:00 mše svatá
Výuka náboženství
 Setkání starších žáků 6. – 9. třída proběhne faře 14. 9. v 15:40 k domluvě o
čase nebo i o případném rozdělení skupiny.
 Již začala výuka na ZŠ při Reálném gymnáziu
ZŠ při Reálném gymnáziu
SKUPINA
ročníky 1. a 2.
ročníky 3, 4. a 5.
DEN
středa
středa
ČAS
11:50 - 12:35
12.40 - 13:25
VYUČUJÍCÍ

Mgr. Jitka Minářová
Od pondělí 12. 09. začíná výuka na:
ZŠ Dr. Horáka
SKUPINA
ročníky 1. a 2.
ročníky 3, 4. a 5.
DEN
čtvrtek
čtvrtek
ČAS
12:50 - 13:35
13:40 - 14:25
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Irena Bendová
ZŠ Valenty
SKUPINA
ročníky 1. a 2.
ročníky 3. – 5.
DEN
středa
středa
ČAS
12:30 - 13:15
13:15 - 14:00
VYUČUJÍCÍ
Ing. Mgr. Petr Hubáček
4
Ostatní dění ve farnosti
 Zveme všechny v rámci hodových oslav na promluvu otce děkana 11. 9.
2016 v 14.45 na Hodových slavnostech, na náměstí T. G. Masaryka.
Zuzana Bartošová
 Zveme všechny kluky - ministranty na první ministrantskou
schůzku ve středu 14. září do kostela Povýšení sv. Kříže v 16.30 hodin. Sraz
je před kostelem. Zvláště zveme kluky, kteří by chtěli ministrovat a již
chodí do 1. třídy ZŠ. Přijďte. Srdečně zve P. Pavel Caha pověřený péčí o ministranty.
 Oprava varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmannové nebo u pana Ondřeje Muchy u Povýšení.
 Dovolujeme si Vás pozvat do galerie Cyril ve věži kostela sv. Cyrila a
Metoděje, kde je instalovaná nová výstava, galerie je otevřena po bohoslužbě
pro veřejnost každou neděli od 10 do 11 hodin.
Tato výstava Jana Matýska „CESTYVĚŽ“, v galerii Cyril, je tematicky
propojena s výstavou Davida Bartoše „Kosíř“, která je umístěna ve
výstavních prostorách v Duze na Školní ulici: otevřeno po-čt 9-12 hod, 1315, pá, 9-12 hod.
Srdečně zvou autoři i organizátoři.
 V kostele je k dispozici hodové INRI – příspěvek na tisk 10,-Kč
 PhDr. Karel A. Kavička vydal knihu Bílkova křížová cesta v děkanském a
farním kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Na její vydání přispěli
sponzoři a celý výtěžek z prodeje je věnován na opravu varhan. Cena 60,Kč.
Z našeho prostějovského děkanátu:


Zveme Vás 17. 09. na setkání modlitebních společenství v Tištíně u
Nezamyslic.
Host: P. Roman Trciński (Varšava – Polsko), téma: dary jazyků, uzdravování
a přímluvná modlitba.
Předběžný průběh setkání: 1) 13:00 zahájení, 2) 13:15 1. přednáška, 3) 15:00
2 přednáška, 4) 17:00 mše svatá, 5) 19:00 chvály, 6) 20:00přímluvná modlitba
– adorace
DĚKANÁTNÍ POUŤ DĚKANÁTŮ PROSTĚJOV A VYŠKOV KE
SVATÉ BRÁNĚ ZA OBNOVU RODIN KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ se
koná v sobotu 24. 09. 2016 od 15:00 hodin v katedrále sv. Václava
v Olomouci.
Program:
5
1) 15:00 malá pouť ke svaté bráně a modlitba korunky k Božímu
milosrdenství,
2)16:00 adorace,
3) 17:00 mše svatá
Pokud máte zájem o dopravu autobusem, hlaste se ve farní kanceláři.
Doprava autobusem bude možná jenom v případě dostatečného množství
zájemců. Jinak je možná doprava vlakem – odjezd v 13:00 nebo v 14:00 –
z vlakového nádraží – od nádraží jede přímo ke katedrále tramvaj. Zpět do
Prostějova jede vlak v 18:30 nebo v 19:07.
25 LET PRO VÁS ..
1991 2016
Přijďte společně s námi slavit dne 20. 9. 2016 od 16.00 do 19.00
hod. na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.
Program:
16.00 Úvodní slovo ředitele Charity Prostějov. Zahájení putovní výstavy fotografií.
16.15 BabyOrionky - vystoupení mažoretek
16.30 Kapela CMG Prostějov.
16.50 AISHA – vystoupení orientálních tanečnic.
17.00 Vystoupení kejklíře Michala Třísky.
17.30 Módní přehlídka z jedinečných kousků Charitního šatníku ve spolupráci s
manekýnkami a manekýny ze SOŠPO Prostějov.
19.00 Ukončení
Průběžně celé odpoledne bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.
Na vaši návštěvu se těší všichni pracovníci Charity Prostějov.
6
Pořad bohoslužeb ve farnosti Povýšení sv. Kříže Prostějov od 11.09 do 18. 09.
Den
liturgická oslava
Ne
11.9.
24. neděle
v mezidobí
HODY
Po
12. 9.
místo
PsK
čas
7:30
PsK
9:00
CaM
9:00
PsK
10:30
s J Krasice
18:00
PsK
nemocnice
8:00
16:00
PsK
18:00
Mše svatá - intence
Za farníky
Za město Prostějov jeho
představitele a občany
Za + Miloslava Otavu a jeho rodinu
Za + manžela, rodiče, 3 bratry a
živou rodinu
Za dar obrácení a spásu duše Jiřího
Za + Stanislava Robu, rodiče
Robovy a Kundrátovy
Za vnučku Klárku, za její zdraví a
dary Ducha svatého
Za + rodinu Červinkovu
Za + Irenu a Jana Kovaříkovy a
rodinu Mračkovu
Út
13. 9.
Památka
sv. Jana Zlatoústého
PsK
8:00
PsK
18:00
St
14. 9.
Slavnost
Povýšení
Svatého
Kříže
PsK
8:00
PsK
18:00
PsK
8:00
s J Krasice
17:30
PsK
18:00
PsK
8:00
s J Krasice
10:00
PsK
18:00
PsK
8:00
Za + sourozence Trundovy
PsK
7:30
Za Bohumila Mánka, živou a+
rodinu a duše v očistci
CaM
9:00
PsK
s J Krasice
10:30
18:00
Čt
15. 9.
Pá
16. 9.
Památka Panny Marie
Bolestné
Slavnost posvěcení
kostela
So
17. 9.
Ne
18. 9.
25. neděle
v mezidobí
7
Za duše v očistci
Za živou rodinu Konečnou a
Paroubkovu
Za + Ludmilu a Josefa Maierovy,
rodiče a prarodiče z obou stran
Za + rodiče, jejich rodiče a
sourozence
Mše sv. pro církevní mateřskou
školku
Za + rodiče a sourozence z obou
stran, tetu a duše v očistci
Za + Josefa Kunického, manželku a
duše v očistci
Za farníky
P s K – farní kostel Povýšení sv. Kříže – Filipcovo náměstí
C a M – filiální kostel svatých Cyrila a Metoděje – Brněnská ulice
s J Krasice – filiální kostel sv. Josefa Krasice
Kontakt: Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo náměstí 4,
Prostějov, 79601, tel.: +420 582 344 110, email: [email protected],
www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P. Mgr. Aleš Vrzala, tel.:777162338
8

Podobné dokumenty

Nedělník 4.9.2016 - Farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

Nedělník 4.9.2016 - Farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov bude opět probíhat na faře, je třeba se přihlásit co nejdříve, abychom mohli stanovit čas výuky.  Výuka náboženství pro děti z nižších stupňů základních škol bude probíhat na příslušných školách, ...

Více

Poslední výlety roku 2014

Poslední výlety roku 2014 klima a území bývá nazýváno „Česká Sibiř“. Zároveň je to krajina roubených domů. Vzhledem k tomu, že manželka měla narozeniny, chtěl jsem se vrátit domů dříve, než ve 23 hodin, což bylo plánované v...

Více

s. 12 1/2012 - Salesiáni Prostějov

s. 12 1/2012 - Salesiáni Prostějov 15:30–16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v druţině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od 14. 9....

Více