Nedělník 4.9.2016 - Farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

Transkript

Nedělník 4.9.2016 - Farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov
Nedělník pro 23. neděli v mezidobí 04. 09. 2016
Vezmi si mě, prosím, s sebou domů!
VSTUPNÍ MODLITBA
Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s
otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a
věčného dědictví. Skrze tvého Syna…
1. ČTENÍ Mdr 9,13-18
Kniha vznikla v 1. stol. př. Kr. a je filosoficko-teologickým pojednáním o moudrosti. Autor jde
tak daleko, že popisuje moudrost jako zosobněnou Boží sílu, která činí z lidí Boží přátele (Mdr
7,27). Devátá kapitola je nádhernou modlitbou, chválou moudrosti i prosbou o ni.
Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky
smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné tělo duši
zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí. S námahou luštíme smysl
pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může vyzkoumat
to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal moudrost a z výšin
neposlal svého svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi,
lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí se zachránili.
ŽALM 90
Je tento žalm rozjímáním, úvahou, nebo modlitbou? Žalmy nás učí, jak je modlitba široký prostor.
Odpověď: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach – a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“ – Neboť
tisíc let je v tvých očích – jako včerejší den, který minul, – a jako noční hlídka.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, – podobají se pučící trávě: – Zrána kvete a bují, –
večer je skosena a vadne. Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moudrosti
srdce. – Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými
služebníky! Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme a radujeme se po celý život!
– Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich rukou, –
dej zdar práci našich rukou!
2. ČTENÍ Flm 9b-10.12-17
Nejkratší list Nového zákona je Pavlovou přímluvou za zběhlého otroka Onezima, který nyní
uvěřil v Krista. Pavel prosí jeho pána Filemona, aby ho přijal zpět do služby a netrestal ho za jeho
čin. Jde o praktickou ukázku, jak přijetí evangelia proměňuje vztahy.
Mluví to Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna,
kterému jsem dal život tady v žaláři, Onezima. Posílám ti ho nazpátek, přijmi ho,
jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil
místo tebe tady ve vězení, které snáším pro hlásání evangelia. Ale nechtěl jsem nic
udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž
byl dobrovolný. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek
1
navždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra.
Když i mně je tolik milý, jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy
přesvědčen, že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům! Aleluja.
EVANGELIUM Lk 14,25-33
Náš úryvek navazuje na vyprávění o hostině, kde si farizeové volili přední místa, a také na
podobenství o hostině, z níž se kvůli koupi nového pole či svatbě pozvaní omlouvají. Na to naráží
Ježíš, když vyslovuje bezpodmínečnost následování. Nejde o to vážit, zda ze svých sil máme či
nemáme na cestu za Kristem. Jde o rozhodnutí, které není polovičaté.
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo
přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i
sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a
nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž,
nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby
totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli,
a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.’ Nebo když
má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si
napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu
táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě
daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co
má, nemůže být mým učedníkem.“
Pastýřský list k zahájení školního roku 2016
Drazí bratři a sestry,
milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať naplní srdce každého z Vás, zvláště
pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní rok. Začátek září patří k
nejnáročnějším obdobím roku v našich rodinách. Předcházely však prázdniny, které
nabídly většině z Vás chvíle odpočinku a načerpání nových sil i upevnění vztahů v
rodině díky společným zážitkům. Láska projevená druhým snahou naslouchat,
porozumět, potěšit a pomoci, přinést radost, projevit uznání, či jen tiše doprovázet
nebo nést kříž druhého, odpouštět a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a
pevné zázemí, které potřebují Vaše děti. Blahopřeji všem, kterým se to aspoň trochu
daří, a děkuji všem, kteří se o to snaží. Děkuji všem, kteří i přes těžkosti a někdy i
velké překážky budují stabilitu rodiny, nebo se ji snaží udržet. Děkuji všem rodinám,
které mají tak široké srdce, že přijímají i větší počet dětí. Takoví si zaslouží naši úctu
a taky pomoc. Zároveň prosím mladší zdravé rodiny, aby měly dost odvahy rozšířit
2
srdce pro přijetí dalších dětí, a vyprošuji jim zkušenost velkorysé Boží pomoci, která
nikdy nezklame zdravou důvěru a umí překvapit svou štědrostí a nečekanou
pomocí.
Dovolte však, prosím, abych vedle přání k začátku školního roku se Vám svěřil i s
jednou ze svých bolestí. Raduji se z každého pokřtěného dítěte, ale mám starost o
velkou část z nich, protože nejsou vychovávány ve víře vůbec, nebo chodí do
náboženství jen do prvního svatého přijímání. U každého křtu dítěte někdo slíbil, že
je vychová a vyučí ve víře. Slib před Bohem je velmi vážná věc. Křtem jsme děti
zavázali ke křesťanskému životu. Když je nenaučíme křesťansky žít, těžce jim
ubližujeme. I když už školní rok začal a přihlášky do náboženství měly být podány
před prázdninami, přihlaste, prosím, nepřihlášené děti mimořádně aspoň nyní a to i
do vyšších ročníků včetně situací, kdy už nějaký čas nechodily. Všechny školy – i
střední a učňovské – mají povinnost zajistit výuku náboženství, když se přihlásí
aspoň sedm žáků. Pokud je jich někde méně, mají děti a mládež možnost výuky na
každé faře.
Školní náboženství však nestačí. Děti potřebují příklad a zkušenost víry v rodině i ve
farním společenství. Milí rodiče, vidí Vás děti klečet při modlitbě? Mluvíte s nimi
někdy o svém životě s Bohem? Snažíte se budovat domácí církev, když společně
nasloucháte Božímu slovu a učíte se jeden v druhém vidět Krista a dávat si
navzájem lásku Ducha Svatého?
Nejsme andělé a všichni hřešíme. Proto potřebujeme pokání a odpuštění. Kardinál
Dolan v jedné knize vzpomíná na manžele, kteří slavili 65. výročí svatby. Když se
jich ptal na jejich tajemství, manžel odpověděl: „Když jsme se brali, řekl nám kněz,
že každý večer před spaním si máme kleknout vedle sebe u postele, pomodlit se
spolu Otče náš a pak se jeden druhému omluvit za cokoliv, čím jsme jeden druhého
zranili. Bez ohledu na únavu, rozzlobení či rozrušení jsme nikdy neměli ulehnout,
aniž bychom si řekli „promiň“, když mezi námi něco skříplo. Měli jsme i hodně
těžká období, ale toto jsme dodrželi.“ ¨
Jak jednoduché! V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo
více miluje, kdo umí z lásky odpouštět s vědomím, že on sám potřebuje odpuštění
od lidí i od Boha. Milosrdná láska nepohrdá spravedlností, ale ze soucitu ji
překračuje, když doplňuje, co druhý v lásce nedotáhl. Láska, která odpustí, nikdy
odpuštěnou vinu nepřipomíná, ale vidí druhého novýma očima jako očištěného.
3
Drazí rodiče, zaveďte tuto praxi do Vaší rodiny a naučte to i Vaše děti. Zachráníte
svou rodinu před nebezpečím rozpadu, dětem zajistíte lásku domova, na kterou mají
právo, a budete z nich mít radost i v budoucnosti. Nemůžete dát dětem nic většího,
než dobrou křesťanskou výchovu. Skvělé zkušenosti by nám mohli vyprávět rodiče,
kteří své děti svěřili, zasvětili Bohu rukama Panny Marie, kteří je ve svém srdci
přinášeli na mši svatou už od početí, nebo tehdy, kdy se v dospívání od Boha
vzdalovali. Bůh je nezklamal a Panna Maria se ukázala jako dobrá matka a mocná
přímluvkyně, jako spolehlivá průvodkyně na cestách i pro ty, kteří bloudili.
Všem rodinám diecéze denně posílám požehnání, zvláště v tomto roce
milosrdenství, a prosím Boha, aby nechal své uzdravující milosrdenství vítězit ve
Vašich srdcích a v celých rodinách.
Váš arcibiskup Jan
Pobožnosti a modlitby ve farnosti
 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní – čtvrtek po ranní mši sv. a od 17 hod. do
večerní mše
 Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství u Povýšení – pátek 15 hod.
Ostatní dění ve farnosti
 Výuka náboženství pro děti z vyšších stupňů základních škol v Prostějově
bude opět probíhat na faře, je třeba se přihlásit co nejdříve, abychom mohli
stanovit čas výuky.
 Výuka náboženství pro děti z nižších stupňů základních škol bude probíhat
na příslušných školách, je to ale možné jenom tam, kde bude skupina
minimálně sedmi dětí. O časech výuky budete včas informováni.
 Oprava varhan: Adopce píšťal – po „hrubé“ mši (asi v 11:30 hod.) u paní
Dittmannové nebo u pana Ondřeje Muchy u Povýšení.
Pořad bohoslužeb ve farnosti Povýšení sv. Kříže Prostějov od 04.09 do 11.09.
Den
Ne
4.9.
Po
5.9.
liturgická oslava
23. neděle
v mezidobí
místo
PsK
CaM
PsK
Sv. Josef
Krasice
PsK
čas
7:30
9:00
10:30
Mše svatá - intence
Za společenství živého růžence
Za Cyrilometodějské gymnázium
Za + P. Josefa Kouřila a rodinu
18:00
8:00
4
Za +Emílii a Josefa Königovy a za živou a +
rodinu a duše v očistci
nemocnice
PsK
PsK
PsK
PsK
Charita
Daliborka
16:00
18:00
8:00
18:00
8:00
CaM
17:00
PsK
8:00
Sv. Josef
Krasice
17:30
PsK
18:00
Pá
9.9.
PsK
PsK
8:00
18:00
Na poděkování za dar života s prosbou o
další Boží požehnání a pomoc
Za + Františku a Antonína Šučíkovy
Za + Rudolfa Červinku a rodiče
So
10.9.
PsK
8:00
Za obrácení rodiny a duše v očistci
PsK
7:30
PsK
9:00
CaM
9:00
PsK
10:30
Za farníky
Za město Prostějov jeho představitele a
občany
Za + Miloslava Otavu a jeho rodinu
Za + manželku, rodiče, 3 bratry a živou
rodinu
Sv. Josef
Krasice
18:00
Út
6.9.
St
7.9.
Čt
8.9.
Ne
11.9.
Svátek Narození
Panny Marie
24. neděle
v mezidobí
HODY
Za Boží požehnání pro syna
Za + rodiče a prarodiče
Za + manžela a dvoje rodiče
10:00
Za + manžela Evžena, za + rodiče, za +
bratra, + prarodiče a za živou rodinu
Matečnou a Ohlídalovou
Za dar života a za dar Božího požehnání do
dalších let
P s K – farní kostel Povýšení sv. Kříže – Filipcovo náměstí
C a M – filiální kostel svatých Cyrila a Metoděje – Brněnská ulice
Postřehy a poznámky:
Změna uspořádání presbytáře ve farním kostele. Proč? Uspořádání
presbytáře nemělo definitivní, ale dočasnou podobu. Pravda, tato dočasná podoba
trvala dlouho, ale abychom mohli lépe slavit eucharistii, a aby uspořádání presbytáře
více odpovídalo pravidlům, která má respektovat, došlo k této změně, která zdaleka
není definitivní. Budeme hledat nejlepší novu, ale zase jen dočasnou podobu
5
uspořádaní. Snad jednou přijde doba, kdy budeme mít prostředky a sílu, dát našemu
presbytáři definitivní důstojnou podobu, kterou si jistě zaslouží.
Narozeninový úklid
Jeden poměrně velký kostel se chystal na oslavu svých narozenin a svátku, a moc si
přál být co nejlépe uklizený. Přišly čtyři ženy starší a čtyři mladší – spíše dívky, jeden
muž starší a jeden středního věku a tři kněží. Zvládlo se, co bylo v jejich silách. A
kostel je jim moc vděčný. A přál by si, až bude za rok opět slavit své narozeniny a
svátek více ochotných rukou ……
Aleš Vrzala
Centrum pro rodinný život zve na:
Setkání žen na cestě života
v úterý 6.9. se mohou ženy vdané, svobodné, rozvedené, či ovdovělé zúčastnit
vycházky, která umožní přítomným seznámit se více s domovními znameními v
Olomouci za výkladu paní Marie Schubertové, sraz je v úterý 6.9. v 16 hod na
náměstí před divadlem. Více informací na Centru pro rodinný život u Marcely
Řezníčkové
Pouť k Bráně milosrdenství nejen pro rozvedené v sobotu 10.9.
Zveme na Den milosrdenství a následnou pouť k Bráně milosrdenství v sobotu
10.9 v Olomouci. Pouť je určená pro kohokoliv, kdo hledá a touží po Božím
milosrdenství.
Den začíná v kostele sv. Michala v 8.30, od 9 hodin zde budou přednášky P. Petra
Glogara a P. Damiána Němce, následuje malá pouť se zastaveními ke Svaté bráně v
katedrále, kde bude od 11.30 složit mši sv. otec arcibiskup. Odpoledne bude
představení knížky o knězi Pavlu Kupkovi a přednáška MUDr. Jitky Krausové.
Souběžně bude po celý den možnost k duchovním rozhovorům, či svátosti smíření,
nebo účasti na adoraci. Chceme vás povzbudit, abyste si v sobotu 10. září udělali
čas a přijali výzvu papeže Františka, který v bule Misericordiae Vultus
říká: „Mimořádný Svatý rok je příležitostí, abychom v každodenním životě prožívali
milosrdenství, kterým nás Otec zahrnuje od věků. Nechme se v tomto Jubileu Bohem překvapit.
On nikdy neustává otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád a chce s
námi sdílet svůj život.“ (MV, čl. 25) Závěr dne bude v 15 hodin v katedrále. Bližší
program je na webových stránkách rodinnyzivot.cz
Malou pouť za velké věci
tedy na pouť za víru v rodinách, první po prázdninách se uskuteční příští neděli
11.9. Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých
fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: buď na srazu ve 12.45–13.00
hod. před katedrálou sv. Václava - odchod po požehnání a průchodu svatou
6
branou ve 13.00 hod. nebo se lze připojit cca ve 14.30 hod. pod kopcem v
Samotiškách nebo v 15 hod. na mši svaté v bazilice na Sv. Kopečku - každý podle
svých sil a možností. Jste zváni a vítáni.
Nabídka pracovních míst od společnosti Kristýn služebník s.r.o.:
Hledáme zaměstnance pro pizzerii, která se v těchto dnech již dokončuje a rádi bychom ji co
nejdříve otevřeli. Tato pizzerie se bude jmenovat U KRISTYNA a nachází se v prostorách bývalé
arcibiskupské konírny, kterou dlouhá léta využívalo Karmelitánské nakladatelství a které jste znali
pod názvem knihkupectví VELEHRAD. Tyto prostory byly dlouhou dobu opuštěné, a proto jsme
zkusili v těchto prostorách vybudovat v horním patře kanceláře pro naši společnost Kristýn
služebník a multifunkční místnost a v dolním pak restauraci s pizzerii. Budova a vybavení je
v majetku arcibiskupství a společnost Kristýn služebník se bude starat o její provoz.
Pizzerie by měla sloužit nejen běžným návštěvníkům, ale taky farnostem a poutníkům, kteří přijedou
do Olomouce. Hledáme provozního, kuchaře, číšníky a pizzaře, viz níže. Jde nám hlavně o lidi, kteří
mají chuť pracovat a kteří se chtějí taky něco naučit. Pizzerie u Kristýna bude zaměřena především
na italskou kuchyni.
Nabízíme tato pracovní místa:
Manažer provozu
Požadujeme:
znalost gastro oboru (min. 5 let); vášeň pro kvalitní gastronomii, znalost HACCP certifikátu;
přirozenou autoritu, reprezentativní vzhled a vystupování, manažerského ducha, zodpovědnost,
flexibilitu, maximální samostatnost, organizační schopnosti podmínkou, empatie; motivační aspekt,
vedení teamu, komunikativnost, psychickou odolnost, kreativitu a tvořivost; nadšení a chuť se dále
vzdělávat, umět naslouchat, selský rozum, aktivní přístup k práci; ŘP sk. B, aktivní znalost práce na
PC (Word, Excel), základy marketingu, znalost sociálních sítí; čistý trestní rejstřík
Náplň práce:
orientace v gastronomii, důraz na kvalitu potravin; řízení a motivace týmu zaměstnanců, aktivní;
přístup a zlepšování efektivity provozu; kompletní zodpovědnost za chod svěřeného provozu; plná
zodpovědnost za ekonomické výsledky provozovny v návaznosti na stanovený firemní plán;
komunikace s dodavateli a obchodními partnery; dodržování firemních standardů, směrnic a
předpisů; reporting vedení společnosti
Nabízíme:
HPP u dynamické společnosti; nástupní plat 23.000 - 25.000 Kč + osobní ohodnocení; zajímavou a
kreativní práci, slevy na firemní výrobky/služby; podílet se na rozvoji výjimečné restaurace/pizzerie;
profesní školení, osobitý přístup; příspěvek na stravování, občerstvení na pracovišti, služební telefon
Požadované vzdělání: středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: angličtina (slovem i písmem), italština (výhodou), další jazyky vítány
Typ pracovního poměru: HPP
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou
Nástup: IHNED
Životopis spolu s fotografií zasílejte nejpozději do 31.8. na: [email protected]
Samostatný (kuchař/pizzař), HPP ( 2 osoby )
Podmínky pro přijetí do výběrového řízení: samostatnost, znalost výroby pizzy vítána – není však
podmínkou, základní znalost gastronomie, zdravotní průkaz, znalost světového jazyka vítána, čistý
trestní rejstřík, nekuřák, ověřitelné reference z předchozí praxe, nadšení a chuť se dále vzdělávat.
7
Samostatný kuchař (sous chef) s praxí min. 5 let v oboru, HPP ( 2 osoby )
Podmínky pro přijetí do výběrového řízení: vyučení v oboru (nikoliv rekvalifikace), samostatnost,
výroba teplé, studené kuchyně, základní znalost restauračních SW systémů pro kalkulace jídel, znalost
HACCP certifikátu, zdravotní průkaz, čistý trestní rejstřík, nekuřák, ověřitelné reference z předchozí
praxe, nadšení a chuť se dále vzdělávat.
Číšník/servírka s praxí v oboru min. 3 roky, HPP ( 4 osoby )
Podmínky pro přijetí do výběrového řízení: vyučení v oboru, praxe min. 3 roky – výhodou, plná
samostatnost v provozu, znalost světových jazyků vítána, dobrá znalost restauračních SW systémů,
zdravotní průkaz, čistý trestní rejstřík, nekuřák, ověřitelné reference z předchozí praxe, nadšení a
chuť se dále vzdělávat.
Asistent výroby a provozu kuchyně/kavárny, HPP (VPP) ( 2 osoby )
Podmínky pro přijetí do výběrového řízení: základní praxe v restauračním provozu, samostatnost
práce v provozu kuchyně a restaurace, čistý trestní rejstřík, nekuřák, zdravotní průkaz, ověřitelné
reference z předchozí praxe, nadšení a chuť se dále vzdělávat.
V případě zájmu nám zašlete svůj životopis spolu s fotografií na níže uvedené kontakty. Nebojte se
přihlásit do výběrového řízení, i když částečně nebudete splňovat všechny požadavky. Mnohé věci se
dají naučit, jenom se nebát.
Preferujeme loajalitu, vstřícnost, chuť se učit novým věcem, aktivní přístup k práci a nápaditost.
Uzávěrka výběrového řízení je 5.9.2016.
Životopis spolu s fotografií posílejte prosím na adresu: Kristýn služebník s.r.o., Wurmova 9,
77900 Olomouc, nebo e-mail: [email protected] a jako předmět uveďte pozici, o kterou máte
zájem.
Vyrozumění o výsledku výběrovém řízení obdržíte nejpozději do 14 dní od ukončení výběrového řízení.
Nabídka nájemního bydlení:
Nabízím k pronájmu byt 2 + kk v rodinném domě v Prostějově. Hledám věřícího
nájemníka. Kontakt 605 285 845
Kontakt: Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo náměstí 4,
Prostějov, 79601, tel.: +420 582 344 110, email: [email protected],
www.prostejovfarnost.mzf.cz, farář a děkan P. Mgr. Aleš Vrzala, tel.:777162338
8

Podobné dokumenty

Nedělník 11.9.2016 - Farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov

Nedělník 11.9.2016 - Farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!' A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze slu...

Více

Distribuční úlohy

Distribuční úlohy snížíme hodnotu staré účelové funkce o přesouvané množství krát rozdíl, o který nebyla splněna nerovnost. V našem příkladu z = 3160 – 2*60 = 3040. Nalezené řešení je optimální. V políčku (1,4) plat...

Více

s. 12 1/2012 - Salesiáni Prostějov

s. 12 1/2012 - Salesiáni Prostějov prosme Ducha svatého o oţivení našeho proţívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat – katechismus pro mladé. Dle moţností bude během roku průběţně k zakoupení v našem kostele nebo na faře...

Více

1a GENETICKÉ MÍSTO ČEŠTINY MEZI SLOVANSKÝMI JAZYKY A

1a GENETICKÉ MÍSTO ČEŠTINY MEZI SLOVANSKÝMI JAZYKY A 17. díl (Desatero – 10. přikázání); 18. díl (Jak se modlit), 19. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můžete si zakoupit YouCat. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!!

Více

BL 2-2014 - Salesiáni Prostějov

BL 2-2014 - Salesiáni Prostějov Česká biskupská konference vyhlásila rok 2014 Rokem rodiny. Je to velká výzva pro každého z nás, aby se v našich rodinách všichni cítili přijímaní a užiteční. Dne 31. 1. jsme oslavili svátek sv. Ja...

Více

BL 1-2015 - Salesiáni Prostějov

BL 1-2015 - Salesiáni Prostějov nebližší a nejdražší, kteří nás mají rádi. I Vy jste jedním z nich, na koho budu vždy myslet, a přeju Vám a Vaší rodině šťastné vánoce a požehnaný nový rok 2015. S Vaším požehnáním pokračuji ve stu...

Více