obecní úřad ostravice -stavební úřad oZNÁMENÍ

Transkript

obecní úřad ostravice -stavební úřad oZNÁMENÍ
obecní úřad ostravice -stavební úřad
ADRESA:
TELEFON:
E-MAIL:
73914 Ostravice 577
558 4I2 552
DATUM:
tI.5.2015
[email protected] cz
vyŘtzulp: Ing. Václav Kocich
čj.,
sÚ zlgtzo15-328lKo
oZNÁMENÍ
zAHÁJENí úznprNíuoŘízBní
Společnost OSTRAVICE SKI, a.s., IČ: 275 85 689, se sídlem Pobřežní297114,186 00 Praha
(dále jen ,,žadatel"), podala dne 1I.3.20I5 u Obecního úřadu, stavebního úřadu (dále jen
,,stavební úřad"), žádost o změnu územního rozhodnutí o umístěníliniové stavby
,rUR-8 Rozšířenívodovodních a kanalizačních řadů na dolní Ostravici",
které bylo vydráno Obecním uřadem Ostravice, stavebním úřadem, dne 16.6.2008, čj. výst.
1873/2006-328. Předmětem změny územníhorozhodnutí jsou stavební objek§ SO 302
Vodovod DN 100 a SO 304 Tlaková kanalizace na pozemcích parc. č. 4375/3, 445l/198,
1760/25, 1760/24, 1760123, t760/22 a 1745/9 v katastrálním územíOstravice 1. (Pozn. parcelní ČÍslapozemkŮ budou dále uváděnabez příslušnosti ke katastrálnímu ilzemi, neboť
všechna patří ke katastrálnímu územíOstravice 1). Dnem podání žádosti bylo zahájeno
územnířizení.
SO 302 představuje vodovodní řad o délce I32 m, ktery začiná napojením na stávající
vodovodní řad DN 200 na pozemku parc. č. l745l9 aje ukončen napojením na vodovod PE
DN 100 na pozemku parc. č. 1760124, jehož umístění bylo povoleno výše uvedeným
územním rozhodnutím.
SO 304 zahrnuje tlakový kanalizaění řad DN 150 Pe o délce 131 m. Bude spojovat dvě
kanalizaění větve, které jsou jako část objektu ,,SO 2.1 - kanalizační řady a přípojné řady
a domovní čerpacístaniceo' součástíúzemního rozhodnutí ,,UR - 8 Rozšířenívodovodních
akanalizačních řadů na dolní Ostravici" vydaného dne 16.6.2008.
Stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona ě. 183/2006
Sb., o územnímplánování a stavebním řadu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon'.'), a jako místně příslušný správní orgán podle § l 1 odst. 1 písm. b)
zákonaě.50012004 Sb., správní řád, ve znéni pozdějších předpisů (dále jen,,správní řád*),
oznamuje v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákonaúčastníkůmřízeni, dotčeným orgánům a
veřejnosti zahé$eni územního řízenía současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní
jednání, které se uskutečnídne
12.6.201,5 (pátek) v 10:00 hod.
se schůzkou v kanceláři stavebního úřadu.
řízení,závazná stanoviska dotčených orgánů a připomíŇy veřejnosti musí
Námitky účastníků
být uplatněny nejpozději při veřejném ústnímjednání, jinak se k nim nepřihlíží.Pokud se
účastníciíizeni ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude mít stavební ilřad za to, že nepovažujíza
nutné se k záměru vyjádřit a nemají námitek k vydání územního rozhodnutí.
Účastníci íízenímohou nahlížetdo podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě v úředních dnech
(pondělí a středa 8:00-11:00, 12:00-17:00 hod.). Vjiný den tak lze uskutečnit po předchozí
Ťizení zastupovat, předložijeho zástupce písemnou
dohodě. Nechá - li se některý z účastníků
plnou moc.
Účastník íizeni ve svých námitkách uvede skuteěnosti, které zakládajíjeho postavení jako
účastníkařizeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračujírozsah stanovený viz
níže,se nepřihlíží.
Obec, na jejímžuzemí má byí požadovaný záměr uskutečněn , mflže uplatnit v územnímřízeni
námitky k ochraně zájmů obce a zájmi občanů.
Vlastník pozemku, na kterých mábý požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být rozhodnutím přímo dotčeno, mohou uplatňovat námitky proti projednávanému záméru
v rozsahu, jakým je jejich právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkemíizenípodle § 85
odst. 2 písm. c) stavebního zákona, tj. osoba, o které tak stanoví zvláštniprávní předpis, může
v územním Ťizeni uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakóm je projednávaným záměrem
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
V souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru
a o tom, že podal žádosí o vydání územníhorozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo
naíizeno veřejné ústníjednaní, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě na pozemku,
na kterém se má zámér uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pokud žadatel
uvedenou povinnost nesplní, stavební uřad nařídí opakované veřejné ústníjednání, pokud
územního řízení.
mělo porušenítéto povinnosti žadatele za následek zkráceni práv účastníků
Informace o záměru v ilzemi a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí musí podle
§ 8 vyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnějšíúpravě územníhoíízeni,veřejnoprávní smlouvy
a územního opatření, ve znénívyhlášky ě.6312013 Sb., obsahovat:
a) identifikačníúdaje ožadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
b) předmět územníhoíizenís jeho struěnou charakteristikou,
c) katastrální územi a parcelní čísladotčených pozemků,
d) idaj, zdapředmět územníhoŤizení vyžaduje posouzení vlivů na životníprostředí,
e) místo a čas veřejného ústníhojednání,
0 upozornění, že námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníciíizení,
dotčenéorgány ajiné osoby uplatnit nejpozději při veřejném ústnímjednání, jinak,
že se k nim nepřihlíží.
g) údaj o tom, kde lze nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.
Součástí informace je grafické vyjádření záméru, které tvoří situačnívýkres předmětu
územníhořízení a jeho vazeb a úěinkůna okolí, zejménavzdálenosti od sousedních pozemků
a staveb na nich, případě téžznázomění vzhledu záměru.Informace musí být vyhotovena tak,
aby byla zajištěna její čitelnost a odolnost proti povětrnostním vlivům, nejméně o velikosti
formátu
,A.3.
iizení možnost vyjádřit se kpodkladům rozhodnutí
Stavební úřad současně dává účastníkům
dle § 36 odst. 3 správního íádu, a to ve dnech 15.6. - 17.6.2015. V této souvislosti však
stavební úřad upozorňuje, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před
vydáním rozhodnutí, nikoliv o dalšílhůtu k uplatnění námitek. V územnímřizení je totiž
uplatňována zásada koncentrace íizení,zakofuená v § 89 odst. 1 stavebního zákona, podle
které účastníciřizenímohou uplatnit námitky pouze v předem stanovené lhůtě.
*BEcNí
ÚŘeo
73s
14 o§TFlAVlcE
stavební úřad
D-
t/--.-ra--Ing. Jana Ťeperová
-
vedoucí stavebního úřadu
Rozdělovník - účastníciřizení
podle § 85 odst. l) písm. a) stavebního zákona - žadatel
- OSTRAVICE SKI, a.s., Pobřežní 297lI4,186 00 Praha
podle § 85 odst. 1 písm, b) stavebního zákona - obec, na jejimžúzemímábyt požadovaný záměr
uskutečněn
- obec ostravice
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterych má byt
požadovaný zámér uskutečněn, není - li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě
-
J&T INVESTICNI SPOLECNOST, a.s., Pobřežní297114, Karlín, l86 00 Praha
KamilaDobiášová, Lichnov 327,742 75 Lichnov
Ludmila Šigutová, Ostravice 552,73g 14 Ostravice
Martina Liďáková, Hlavní 1378,739 11 F4ýdlant nad Ostravicí
Petr Borák, Ostravice 39,739 14 Ostravice
8
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžeb;it územním
roáodnutím dotčeno
- 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612, I40 22 Praha 4 - Michle (vyjádření o
existenci siti ze dne l0.9.2014, ěj. 678388114)
- Svazek obcí Čistá Odra, Náměstí 3, 739 11 Fnýdlant nad Ostravicí (vyjádření ze dne
I 5.7
0.207 4, zn.
35
l20l
4
l
cov)
Dotčenéorgány:
-
Městský úřad Frydlant n. O,, Náměstí 3,739 l1 Fýdlant n. O. (koordinované stanovisko
1.4.2015, zn. MIJFO 689612015)
Veřejnost - doručováno veřejnou lyhláškou
Tato písemnost se veřejnosti oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou,
která se vyvěsí na úřednídesce Obecního úřadu Ostravice a zveřejní se po shodnou dobu též
způsobem umožňujícímdálkový přístup. Veřejná vyhtáška bude na úřední desce a elektronické
úřední desce vyvěšena do doby veřejného ústníhojednání, tj. do 12.6.2015.
Vyvěšeno dne
/,l r. ls
..{í:.Y.
lť
Sejmuto dne..........
Razítko a podpis správního orgánu, kteqý potvrzuje vyvěšenípísemnosti a její zveřejnění způsobem
umožňujícímdálkový přístup.

Podobné dokumenty

Zde ke stažení

Zde ke stažení uplatněny nejpozději při veřejném ústnímjednání, jinak se k nim nepřihlíží"K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačníhoplánu, se nepřihl...

Více

Městský úřad Město Touškov

Městský úřad Město Touškov Touškov. sta\.ebniúřad.úřednídny: pondčlía středa od 8,00 l ) . 0 n | l | ' . 0 n | - ' 0 0 h n d dohodě)' 1elefonickó Po čení: Žadatel zajistí,aby infořmace o jebo záměru a o tom. že podal Žádost ...

Více

moru včelího plodu

moru včelího plodu NARIZENI Krajské veterinárnísprávy pro Moravskos|ezskýkraj č. 7/2008 ze dne 12,12,20n8

Více

mestsky tirad frydlant nad ostravici verejna vyhlaska

mestsky tirad frydlant nad ostravici verejna vyhlaska Y z|vazndm stanovisku kajsk6ho riiadu MSK, odboru Zivotniho prostiedi a zemEddlstvi ze dne 1'7. 9. 2007, d j. MSK 127 566/2007 k umistbvrini staveb v chrrindndm loZiskovdm uzemi nejsou stanoveny po...

Více

Vyrozumění o podaném odvolání Karel Váňa

Vyrozumění o podaném odvolání Karel Váňa VYRoZUMĚNÍ o PoDANÉM oDVorÁNÍ obecníúřadPruhonice,stavebníúřad'jako stavební podle $ 13 odst. 1 písm.g/ úřadpříslušný zákona č. 183/2006Sb., o územnímplánovánía stavebnímřádu (stavebnízákon), ve zn...

Více

zpravodaj 7/2012

zpravodaj 7/2012 práce až nad h|avu. Výborně si počína|aJana Fojtíková, Eva Švecová a.]itka Maršíková. VeIice dobře se zapojiI Dušan Molitoris iZdeněk Lhotka. ManžeIka a já jsme byIi plně zaměstnáni zájezdem do Bré...

Více