Smlouva o poskytování služeb

Transkript

Smlouva o poskytování služeb
SMLOUVA o dodávce služeb
Baron computer.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb Baronet společností Baron computer
datum účinnosti
odpovědný pracovník
číslo smlouvy (variabilní symbol)
označení speciální nabídky
mezi Mgr.Vít Baran, Pod Lipami 456/2 , 792 01 Bruntál, IČ 65884451, DIČ CZ6606230103provozující služby pod obchodní značkou Baron computer
Číslo účtu:
150 319 340/0300, nebo 369 995 4329/0800
a Uživatelem – UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJNÉHO BODU K SÍTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ,
Titul
příjmení/obchodní jméno, firma
jméno/zastoupená
ul./nám./tř.
název ulice, náměstí, třídy
č. orientační
PSČ
Obec
část obce
č. popisné
Podlaží
titul
rodné číslo /zastoupení/IČO
č.bytu
číslo OP*/číslo pasu/DIČ
telefon do zaměstnání
telefon domů
TRVALÉ BYDLIŠTĚ – není-li totožné s výše uvedenou adresou
ul./nám./tř.
název ulice, náměstí, třídy
č. orientační
PSČ
Obec
část obce
č. popisné
podlaží
byt číslo
mobil
E-mail
FAKTURAČNÍ ADRESA – není-li totožná s trvalým bydlištěm uživatele nebo umístěním přípojného bodu k síti elektronických komunikací
ul./nám./tř.
název ulice, náměstí, třídy
č. orientační
PSČ
Obec
část obce

č. popisné
podlaží
byt číslo
poovinný údaj
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
SLUŽBY INTERNET – Wireles*
Baronet Wireles 1 Mbit/s – 200,- Kč
Baronet Wireles 3 Mbit/2 – 250,- Kč
Baronet Wireles 6 Mbit/2 – 300,- Kč
Baronet Wireles 14Mbit/2 – 400,- Kč
Pozn.: /2 veškeré služby jsou poskytovány s maximální agregací 1:2. * Ceny za služby jsou uváděny vč. DPH.
SLUŽBY INTERNET – Fiber*
Baronet Fiber 4Mbit/s – 199,- Kč
Baronet Fiber 10 Mbit/s – 250,- Kč
Baronet Fiber 20 Mbit/s – 300,- Kč
Baronet Fiber 100 Mbit/s + 17 TV programů– 400,- Kč
Baronet Fiber 150 Mbit/s + 17 TV programů– 550,- Kč
Pozn.: Veškeré služby jsou poskytovány bez agregace
* Ceny za služby jsou uváděny vč. DPH.
SLUŽBY (vstupní poplatek)
Platba 1000,- Kč v hotovosti
Závazek odběru na jeden rok. (neplatí vst. poplatek 1000,- Kč)
Závazek odběru na dva roky.
( neplatí vst. poplatek 1000 Kč,- + ½ roku 50% sleva )
Závazek odběru na dva roky - neplatí poplatek 1000 Kč,- + router ZDARMA
Pozn.: Po uplynutí závazku, platí výpovědní doba podle smlouvy.
SLUŽBY VoIP
VoIP STANDARD
Přidělené telefonní číslo:
* Ceny za služby jsou uváděny vč. DPH.
SLUŽBY IPTV – Základní balíčky
TV MENŠÍ – 250,- Kč**
•
Ceny za služby jsou uváděny vč. DPH.
TV VĚTŠÍ – 450,- Kč
** Pro základní balíček TV MENŠÍ platí měsíční pronájem set-top-boxu Motorola VIP-1113 87,- Kč vč. DPH / měsíc.
BALÍČKY SLUŽEB*
Balíček
* Ceny za služby jsou uváděny vč. DPH.
OSTATNÍ SLUŽBY*
Veřejná IP adresa
Ostatní:
* Ceny za služby jsou uváděny vč. DPH.
ZAPŮJČENÁ ZAŘÍZENÍ* (nedílnou součástí smlouvy je nájemní smlouva na níže uvedená zařízení)
Switch
IP telefon
Router RB 750
Wifi AP
Analogová brána
Wifi anténa
Anténní kabel
Jiné zařízení:
Ceny za služby jsou uváděny vč. DPH.
PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ Set-top-boxu Motorola VIP 1113* (nedílnou součástí smlouvy je nájemní smlouva na níže uvedená zařízení)
1Kč/měsíc
87Kč/měsíc
3300Kč (zakoupení)
* Ceny za služby jsou uváděny vč. DPH.
PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ VOIP Telefonu (nedílnou součástí smlouvy je nájemní smlouva na níže uvedená zařízení)
59Kč/měsíc
* Ceny za služby jsou uváděny vč. DPH.
ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ FAKTUR (jiných daňových dokladů)
Daňový doklad na pobočce
Poštou (25Kč/měsíc)
Elektronicky ve formátu .pdf (zdarma) na email:
Smluvní strany se dohodly na minimální době trvání smlouvy v délce …..... měsíců ode dne nabytí účinnosti (minimální doba) Smlouvy o dodávce služeb
Baronet (dále jen Smlouva), pokud Smlouva nebo Všeobecné podmínky nestanoví jinak. Po uplynutí minimální doby trvání Smlouvy přechází smlouva
automaticky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti Baron computer. V případě, že po dobu
3měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Baron computer od této Smlouvy odstoupí pro neplacení poplatků uživatelem, případně kvůli jinému
podstatnému porušení povinností uživatele dle Všeobecných podmínek (VOP), je povinen uživatel v souladu s Všeobecnými podmínkami poskytování
služeb Baronet vrátit zapůjčená zařízení Poskytovateli. V případě, že nedojde k vrácení zařízení v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, je
uživatel povinen uhradit Baron computer smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za poskytnutí zařízení za každý započatý měsíc následující po uplynutí lhůty pro
vrácení zapůjčených zařízení na základě dokladu vystaveného Baron computer. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo Baron computer na úhradu
dlužných poplatků za poskytnuté služby před ukončením smlouvy a náhradu škody v plné výši (např. v případě poškození zapůjčených zařízení uživatelem).
Uživatel prohlašuje, že:
▫ souhlasí se skutečností, že může vypovědět Smlouvu o dodávce služeb Baronet nejdříve po uplynutí …..... měsíců ode dne její účinnosti.
▫ se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb Baronet, a zavazuje se je dodržovat. Platné znění Všeobecných obchodních
podmínek je řízeným dokumentem společnosti Baron computer a je k dispozici prostřednictvím webových stránek společnosti Baron computer
www.baronpc.cz
▫ že nesmí vyvážet přijímací zařízení mimo území České republiky
▫ v okamžiku uzavření této Smlouvy nedluží za ostatní služby jemu poskytované Baron computeru uděluje Baron computeru oprávnění ke zpracování svých
osobních údajů dle Všeobecných podmínek poskytování služeb Baron computer
▫ souhlasí se zpracováním osobních údajů podle §16 zákona č. 101/2000 Sb.
▫ souhlasí, že mu budou veškerá obchodní a technická sdělení zasílána na přidělenou emailovou adresu
▫ se seznámil se zněním nájemní smlouvy na pronajatá zařízení.
V Bruntále dne:
________________________
zástupce Baron computer
________________________
podpis uživatele

Podobné dokumenty

3 - LSC JABLONEC

3 - LSC JABLONEC PLANET VIP-400 Internet Telephony Gateway,nový,p(180Kč)

Více

CENÍK KUKI TV

CENÍK KUKI TV HD IPTV set-top box ARRIS VIP 1113 10)

Více

Firma GIRBAU spustila virtuální mincovní prádelnu v projektu

Firma GIRBAU spustila virtuální mincovní prádelnu v projektu povzbuzení a elán do naší práce v budoucnu. Pro Vás, kteří jste nenašli na veletrh ve svých diářích čas, máme na našich internetových stránkách www.kovosluzbaots. cz alespoň fotogalerii z průběhu z...

Více

Anonymizovaný zápis z rady č 38 2016

Anonymizovaný zápis z rady č 38 2016 - bod10/35 – S I.T. uzavřít nájemní smlouvu na základě výsledků výběrového řízení na využití pozemků parc. č. 787/1 a 788 – úkol trvá 2/38 – Dohoda obce s N.Š. o ukončení nájmu nebytových prostor v...

Více