č. 112 - Větrník, 203 kB

Transkript

č. 112 - Větrník, 203 kB
V tomto čísle najdete:
• Rozhovor s J. Pfeferlem
• Odpady, odpady, odpady
• Vzkaz základní školy rodičům
• Anonym do koše
• Informace z knihovny
• Prvňáčci 2008 - 2009
• Nej učitel 2008
• Nové lavičky
• Úprava zeleně v obci
• Ze zasedání ZO
• Pozvánka na zasedání ZO
• Partnerská smlouva obce a SK
• Myslivecké sdružení
• Dvě návštěvy
• Našli jsme v kronice
• Jubilea
• Společenské události
• Poděkování
• Pozvánky
Informace
z knihovny
V minulém čísle zpravodaje jsem
zvala zájemce na besedu Velikonoční inspirace aneb svátky jara,
která se díky oběma protagonistům
velmi vydařila, jak by jistě potvrdili
všichni zúčastnění. Dnes bude úvod
mého článku opět patřit těm, kteří
mají zájem dozvědět se něco
nového. Tentokrát nepůjde o poe
tické vypravování doplněné krásnými aranžemi z květin, ale o velmi
vážné a aktuální téma, které si
doufám také najde své zájemce.
Dovolte mi, abych vás pozvala 21.
května od 17.00 hodin do knihovny
na besedu Drogy – mýty a
skutečnost kolem nich. Beseda je
určena hlavně pro rodiče dětí, má
informační charakter a měla by
sloužit k rozšiřování povědomí
o problematice drog. Informace
účastníkům poskytnou pracovníci
Centra pro pomoc dětem a mládeži
v Českém Krumlově Mgr. Daniel
Jambrikovič a Bc. Pavlína Vrobelová.
Dobrou zprávou pro všechny uživatele knihovny je to, že se knihovně opět podařilo získat finanční
dotaci Ministerstva kultury v rámci
programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 29 000,- Kč.
Částka bude použita na zakoupení
Pokračování na str. 2
Odpady, odpady, odpady
V nedávné době jsme přistoupili
k výměně velkoobjemových kontejnerů za
kontejnery typu „Bobr“. Důvod byl prostý.
Individuální odvoz velkoobjemových kontejnerů je drahý. Každý kontejner musí být
odvezen na skládku sólo a pak zpět.
Vysypávání „Bobrů“ do svozového vozu je
samozřejmě výrazně levnější. Poté, co svozová firma cenu odvozu odpadu ještě
razantně navýšila (o 44 %), bylo rozhodnutí definitivní. Ostatně město Český
Krumlov i další okolní obce k tomuto přistoupily již dříve. Bohužel při výměně nádob
došlo k nedorozumění, které bylo umocněno ještě posunutím svozového dne, a
výsledkem bylo zavalení stanovišť sběrných
nádob pytli s odpadky. Za tuto komplikaci,
která však nebyla zaviněna našimi pracovníky, ale omylem svozové firmy, bych se
chtěl obyvatelům našich sídlišť omluvit.
Myslím však, že naše Služby obce Větřní
situaci promptně zvládly. Tato událost
však přinesla jedno nepříjemné zjištění:
„NETŘÍDÍME ODPAD“.
Obešel jsem osobně v ten kritický den
místa s kontejnery a navršenými odpadky.
S některými z vás jsem se potkal a společně
jsme zjistili, že pytle jsou převážně
naplněny odpadem, který měl skončit
v bezprostředně sousedících nádobách na
plasty a papír. Opravdu – netřídíme!
Bohužel je to tak. V běžném odpadu končí
velké množství různých plastových obalů
od aviváže, pracích prostředků, kosmetických přípravků, kanystry z plastů, plastové
láhve apod. A to vše většinou dobře
zazátkované. Balíky novin, časopisů,
tetrapaků apod. Vše 2 až 3 metry od polo-
prázdných nádob určených pro sběr
tříděného odpadu. To množství bylo šokující. Sami tak přímo ovlivňujeme cenu
poplatků, na jejíž navyšování citlivě reagujeme.
Zkusme to změnit!
Poučme své děti, které s odpadem často
posíláme, a také sami věnujme těch pár
okamžiků na jejich správném odkládání.
Když už ne kvůli životnímu prostředí, tak
alespoň s ohledem na naše peněženky.
Zanedlouho budeme muset začít odvážet
odpad na skládku jinou, vzdálenější. Těch
pár desítek kilometrů nám cenu ukládání
odpadu logicky opět zvýší. Nezhoršujme to
sami svou pohodlností.
Příjemnější stránkou nakládání s odpady
je skutečnost, že bychom zanedlouho měli
mít v obci sběrný dvůr. Jeho otevření jsme
naplánovali na 1. červenec 2008. Pokud
získání všech potřebných povolení
proběhne podle našich předpokladů, mohli
bychom už v době prázdnin odkládat
nepotřebné věci průběžně několikrát týdně a
ne pětkrát ročně formou mobilních svozů,
které nás finančně značně zatěžují. Provoz
sběrného dvora zajistíme smlouvou s dodavatelskou firmou. Budeme však trvat na
tom, aby pracovní místo obsluhy sběrného
dvora obsadila občanem naší obce. Takže
případní zájemci o tuto práci se mohou
hlásit na obecním úřadu - odbor správy majetku u p. Pfefrlové.
Věřím, že v následujícím období, kdy
budeme jarnímu úklidu všichni věnovat
zvýšené úsilí, se dostatečně obrníme trpělivostí při třídění odpadu.
Jiří Kubík, starosta
Prvňáčci školního roku 2008/2009
Poprvé se ve škole objevili 18. 1. 2008
v den řádného zápisu. Jako obvykle je
očekávaly tři dvojice učitelek, kterým
předvedli své znalosti a dovednosti. Bylo
jich celkem 58. Odvahu a zábavu jim dodávala děvčata z 9. tříd, dárečky zajistily paní
vychovatelky s dětmi ze školní družiny a už
tradiční sladkosti paní kuchařky.
V únoru a březnu měli možnost využít
se svými rodiči již posedmé pobyt ve
škole „nanečisto“. Bohužel - letos se
Pokračování na str. 2
Pokračování ze str. 1 Informace...
nového knihovnického systému
Clavius, který nahradí stávající
LANius.
Nový systém přispěje ke zkvalitnění služeb knihovny a rovněž
se zlepší vzájemná kooperace knihoven v oblasti získávání a sdílení
informačních zdrojů. To, že nové
počítačové technologie nejsou
záležitostí pouze pro mladé, opět
dokázala akce Březen měsíc internetu, která probíhala v naší knihovně již 7. rok a přivedla k počítačům řadu zájemců různého
věku a také různé úrovně znalostí
a dovedností v této oblasti.
Až dojemný byl pohled na vedle
sebe u počítačů sedící sedmileté
dítě a o šedesát let starší paní, kteří
oba řešili stejný problém…
Vybíráme z knižních novinek:
Beletrie – Záhada Tizianovy
fresky, Sopky a tratě, Mladí lvi,
Štěstí na řecký způsob, Příběh
mladšího bratra, Ostrov, Napoleonovy pyramidy, Mandolína
kapitána Corelliho, Amazonie,
Deník špatného roku, Normální
zázraky, Plebejská sekera, Případ
dárkové kazety, Hellstromův úl,
Hrubá marže, Pokání, Svobodná, i
když za mřížemi, Žoržína, Smrtící
portrét, Den co den, Pod toskánským sluncem, Power play,
Tentokrát naposledy, Lepší pozdě
než nikdy, Čarodějky na turné,
Říkadla po celý den a taky navečer,
Příběhy lesních zvířátek, Zvířátkové říkanky, Příběhy z hradů a
zámků, Radovanovy radovánky,
Eustach, Eliška a korálníčci,
Perlinka zachraňuje království,
Indigový drak, Příhody Bořka
Stavitele 2, Srdce Kondrakaru.
Naučná literatura – Umění žít
zdravě, Život bez deprese, Encyklopedie přírodní léčby, Psychologická
pomoc dětem v nesnázích, Rozvíjení emoční inteligence žáků,
Hitlerovi šakali, Tajemství dne D,
Obchod s Hitlerem aneb tajemství
Hitlerových deníků, Boje o Itálii,
Zkáza lodi Lancastria, Velká encyklopedie citátů a přísloví, Oxfordský
slovník světových dějin, Bitva o
Británii, Ďáblovy zuby, Autosalon
Pokračování na str. 3
Pokračování ze str. 1 Prvňáčci školního...
zúčastnil nejmenší počet zájemců,
necelých 20. Věříme ale, že zapojení do
projektu „Těšíme se do školy?!“ bylo
přínosem jak pro ně, tak i rodiče. Pamětní
listy na tato setkání jim budou připomínat,
že už ve škole byli a v září se nemusí obávat začátku školní docházky. Aby jim to ve
škole šlo co nejlépe, jim jistě přejí nejen
rodiče, ale i všichni pracovníci ZŠ a MŠ
Větřní.
Dagmar Kopačková
Nej učitel 2008 je z Větřní!
V anketě Domu dětí a mládeže Český
Krumlov a Českokrumlovského deníku NEJ
UČITEL 2008 zvítězil učitel naší školy Petr
Holba. V první desítce nejoblíbenějších kan-
torů okresu se navíc ještě umístily i další
naše kolegyně Magda Valentová a Jana
Jakešová.
Tomáš Bicek
Charitativní sbírka ve škole
Ve dnech 26.-28. března jsme ve škole
zorganizovaly charitativní sbírku na dílny
dětí bez domova. Čtyři vybrané žákyně 9.B
zapečetěnou kasičku, letáčky a krabičku s
propiskami z pracovní dílny projektu Šance
od „Dětí ulice“. Doporučená cena jedné
propisky byla 20,- korun, ale žáci mohli
přispět jakoukoli částkou.
Většina žáků přispěla, ale našly se i
takové výjimky, které tvrdily že si za to
postižené děti mohou samy, a nedaly ani korunu. Dále do kasičky přispíval učitelský
sbor i další zaměstnanci školy. Naše dvě
děvčata vybírala i u školní jídelny v době,
kdy si občané chodili pro obědy. Ti přispívali, aniž by za to něco vzali.
Myslíme, že tato akce byla úspěšná, a
chceme tímto poděkovat jménem „Dětí
ulice“ všem, kteří přispěli. Děkujeme!
Nikola Danielová, Ivana Kazdová z 9.B
Vzkaz základní školy rodičům
Celý život jsem zastávala názor, že
anonym patří do koše a domnívala jsem se,
že je to i názor většiny slušných občanů.
Poslední měsíce jsem však pochopila, že to
tak není.
Anonymní sdělení (množné číslo) byla
namířena proti škole, na které pracuji už 26
let. Nejen proto ji považuji i za svou školu.
A zřejmě čas dospěl k tomu, aby se jí už
také někdo zastal.
První anonym směřoval k panu starostovi a na českou školní inspekci. Nic proti
tomu, kdyby předcházelo jednání s vedením školy, rodičovskou radou či osobní
jednání se zřizovatelem. Ale to anonymně
nejde a patrně by připomínky v přímé
diskusi neobstály.
Výsledek šetření provedené inspekce
oprávněnost anonymu neprokázal a byl zaslán panu starostovi.
A tak další cestička vedla do novin.
Maminky se tisku vyjádřily, nechtěly však
být jmenovány. Jakou hodnotu asi mají názory, pod kterými se nedokážu podepsat?
Nicméně článek byl na světě a podle našeho
názoru školu poškodil. Máme svobodu projevu, ale snad ne anonymní!
Takže nám nezbylo, než odpovědět tímto
způsobem.
Ano, máme zájem o to, aby děti z naší
obce navštěvovaly naši školu, ne však za každou cenu. Pokud nám rodiče nevěří a ani se o
skutečné situaci nechtějí osobně přesvědčit,
je lepší, když své dítě pošlou jinam.Třeba
i do „relativně bezpečnějšího Krumlova“
(citace ze článku z Českokrumlovského
deníku). Jen bych ráda upozornila na to, že
řada konfliktů probíhá v čase i v prostředí
mimo školu. Je pak na rodičích, jak se
k problému postaví, protože tam už pravomoc ani odpovědnost školy nesahá.
To rozhodnutí je jenom a jenom na
rodičích. Ale ať pak naši školu vynechají
úplně. Škola je tu pro děti a jejich rodiče,
kteří je k nám posílají se učit, ale ne pro
ty, kteří pouze šíří anonymní pomluvy. To si
opravdu nemusí nechat líbit.
Na závěr prosba: chcete-li komunikovatpřijďte. Jsme tu pro vás a nečekáme jenom
kladné ohlasy. Ale i o nesouhlasu se dá
diskutovat a zachovat si úroveň.
Anonymy prostě patří do koše.
Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Větřní
Dagmar Kopačková
Nové lavičky
V současné době jsou po obci
rozmisťovány nové lavičky. Najdete je
nejen u domů a v parcích, ale také na
místech oblíbených vycházkových tras,
jako je cesta na Lužnou, cesta ke hřbitovu
a dokonce je jedna lavička umístěna i na
vedlejším vrcholu Větrníku nad obcí,
odkud je lesním průsekem vidět polovina
Č. Budějovic a dál Třeboňská pánev.
Rozmístění laviček není konečné a záleží
na podnětech a požadavcích Vás občanů,
kde se objeví a kde se vám naopak jeví
jako nevhodné. Lavičky vyrobili v zimních
měsících pracovníci Služeb obce za
třetinovou cenu oproti běžným cenám na
trhu a navíc v odolnějším provedení proti
poškození. Doufám, že budou nám všem
sloužit k odpočinku a nestanou se terčem
vandalismu jako pravidelně ukopané
odpadkové koše a značky.
Miroslav Mleziva
místostarosta obce
Poděkování
Chtěla bych poděkovat za klub seniorů
panu doktorovi Vojtíškovi, že mezi nás přišel.
Přinesl nám k nahlédnutí staré knihy bylinek a
povídali jsme si o bylinách, jejich účincích a
které nemoci pomáhají léčit. Potom jsme
přešli na běžné téma všedního života. Beseda
s ním byla pro nás velice zajímavá a ani se
nám nechtělo jít domů. Byli bychom rádi,
kdyby mu to zase někdy vyšlo a přišel opět
mezi nás. Dále náš dík patří panu Milanu
Soukupovi. Ten si už několik let dělá na nás
čas a chodí nám promítat a vyprávět o Šumavě. Ví, kde roste kdejaká vzácná květena a
kde žije jaká zvěř. Jeho povídání je tak
poutavé, že si připadáme jako bychom chodili
po Šumavě s ním. Budeme se těšit, až si zase
najde čas a přijde mezi nás. Udělal si čas i pan
starosta a paní Jiříčková, kteří si také
povídání poslechli. Jsme rádi, že si tito lidé
pro nás dříve narozené udělají čas a přijdou
„pobejt“.
Hana Valvodová
Pokračování ze str. 2 Informace...
Jana Wericha, Základy ájurvédy,
Aplikovaná psychologie, Automasáže, Korsika, Splétání technikou kumihimo, Přízraky a zjevení, Litviněnkův spis, Meč a grál,
Pravdu, prosím, Vaše Hana Hegerová, Ema Destinová, Volný pád,
Tomáš Garigue Masaryk, Svět pod
mikroskopem, Od antilopy ke žraloku, Veselá matematika s Bajtíky,
Koně, Anglicky se Čtyřlístkem,
Kuchařka medvídka Pú.
-mj-
Patří anonym
do koše?
Řekl jsem si NE !
Přeci na všem špatném je i něco
dobrého. „Výživný“ nepodepsaný
dopis, který mi byl adresován a byl
vhozen do anketní schránky, zprvu
tento předpoklad nesplňoval. Pak se
ale naplnil a stal se inspirací k napsání následujících řádků.
Pisatel(ka) mne označil původcem všeho zla. Sestěhovávám do
naší obce problémové občany z
různých částí republiky a ještě jim
nezodpovědně uděluji trvalý pobyt.
Tento nesmysl jsem pak ještě
vyslechl od svého známého. Jistě,
„hospodské žvásty“. Způsob sdělení
nebyl sice nijak kultivovaný, ale byl
tváří v tvář a před svědky. Díky brachu. Bylo s kým diskutovat. O tuto
civilizovanou možnost se však pisatel vědomě ochudil. Jsem však
přesvědčen, že ani ON sám nevěří
tomu, co napsal. Že by se snad
našel mezi námi někdo, kdo by
takto vědomě škodil. Dokonce
starosta, který je průběžně kontrolován. Pokud by bylo pravdou, že
má takovou moc, aby mohl způsobovat spoluobčanům nemalé
útrapy (probůh, proč by to dělal –
bydlí tu, má rodinu, zázemí, vychovává děti), jistě by ho zastupitelé
dávno jednomyslně odvolali. Přidal
bych k nim svůj hlas.
Kdyby řešení tohoto závažného
problému bylo takto jednoduché,
podobně postižená města a obce by
se jistě s tímto problémem dlouhodobě a bezúspěšně nepotýkala.
Pokračování na str. 4
Pokračování ze str. 3 Patří...
Skutečnost je jiná. Ani komunální
politik, byť starosta, ani vedoucí
úředník či jeho podřízený v jehož
kompetenci je vydání osvědčení
o trvalém pobytu, nemůže nijak
ovlivnit to, co vymezuje zákon.
Pokud žadatel předloží nájemní
smlouvu (byť krátkodobou), má na
trvalý pobyt nárok. A to bez ohledu
zda se jedná o nájemní dům či ubytovnu. Zásadní problém spatřuji
zejména v tom, že provozovatel
ubytovny může sjednat nejen ubytovací smlouvu, ale i smlouvu nájemní. Spekulantům jsou dveře
otevřené. Tento problém mohou
však řešit pouze zákonodárci.
Hned na 1. zasedání nově zvolení zastupitelé odhlasovali nákup
ubytovny č.p.211. Jedinou motivací
bylo zabránit provozu dalšího kritického místa s fatálními důsledky.
Zájemci o tento objekt byli důrazní.
Města a obce postižené tímto „obchodem“ se z této činnosti budou
dlouho vzpamatovávat. Pokud by
však řešení bylo v rukou jednoho
komunálního politika, vidím jako
neodolatelně lákavé a snadné být
oblíbený a oslavovaný. Obávám se
ovšem, že anonymy by pak nevzbuzovaly jen hořké pousmání nad pokleslostí pisatele, ale staly by se
skutečnou hrozbou. Jejich autoři by
už nebyli zakomplexovaní „škůdci“.
Vám, kteří mne neatakují
anonymně, ale dávají přednost
osobnímu kontaktu děkuji. Ač výměna názorů a zkušeností je občas
bouřlivá, vždy ji vnímám jako
přínos a povzbuzuje mne v mé
práci. Chci se tímto připojit k paní
Mgr. Kopačkové v jejím apelu na
osobní jednání a věcném hledání
řešení
problémů.
Pavlačové
tlachání a hospodské žvásty nic
neřeší.
A anonym?...... už ze své
definice vypovídá o osobnostním
problému pisatele. No a protože nejsem psycholog či psychiatr,
opravuji odpověď na úvodní otázku
„patří anonym do koše?“ z NE na
ANO! Budu mít víc času na hledání
řešení problémů a na vás, slušné
občany.
S úctou
Jiří Kubík, starosta
Partnerská smlouva Obce Větřní
a sportovního klubu
Zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání schválilo partnerskou smlouvu se
Sportovním klubem AW reality cz Větřní
(dříve ZTJ JIP Větřní).
Sportovní klub je vlastníkem areálů
tenisového, volejbalového a fotbalového
hřiště i s okolními rozlehlými pozemky.
Vlastní tedy nejen samotné sportovní
plochy, ale i okolní stráně, mj. včetně
pozemku pod silnicí k sauně a pěšiny od
sauny k řadovkám. Stav těchto sportovišť je
přes snahu členů SK neutěšený a neodpovídá dnešní době. Příspěvky na činnost
klubu od státu, sponzorů a obce pokrývají
pouze jeho běžnou činnost, ale nestačí na
větší údržbu a nutnou modernizaci. V minulém roce proběhla řada jednání, kdy byla
na základě jednoznačné vůle jak SK, tak zastupitelstva obce prověřována možnost
převézt tato sportoviště do vlastnictví obce.
Podmínky, za kterých SK tato sportoviště
v roce 2003 od státu bezúplatně získal, jsou
však nastaveny tak, že by tento převod skýtal určitá rizika. Tyto striktní podmínky
pozbudou platnosti v roce 2013, kdy bude
možné se bez rizik vrátit, podle mne k jedinému v našich podmínkách rozumnému
řešení, převodu sportovišť do vlastnictví
obce.
Partnerská smlouva je deklarací, která
v obecné rovině hovoří o spolupráci SK a
obce při zajišťování, poskytování a rozvoji
sportovních aktivit občanů a také společenského života v obci. SK se v ní mj.
zavazuje, že zajistí provoz sportovišť, zajistí
činnost minimálně dvou mládežnických fotbalových družstev, umožní zdarma hru
mládeži na tenisových kurtech a bude se
podílet na zajišťování společenských akcí v
obci. Obec má zájem, aby její občané a zejména mládež, měli ke sportovnímu vyžití k
dispozici udržovaná sportoviště. Obec zajistí vlastní technikou Služeb obce pravidelnou údržbu travnaté hrací plochy
fotbalového hřiště a v rámci možností
údržbu okolních pozemků všech sportovišť.
Tyto pozemky přímo souvisejí se vzhledem
obce a také s estetikou přístupu k její další
prioritě, provozovanému bazénu, sauně a
koupališti.
Celé znění partnerské smlouvy je uveřejněno na internetových stránkách obce www.obecvetrni.cz.
Miroslav Mleziva, místostarosta obce
Rozhovor s Jaroslavem Pfeferlem,
vedoucím Pionýrského centra
Občanské sdružení Pionýr patří mezi
nejaktivnější organizace ve Větřní…
„Nejprve bych upřesnil, že ve Větřní
vedle sebe existují dvě organizační jednotky
sdružení Pionýr, a sice Pionýrská skupina
Mladých ochránců přírody a pak Pionýrské
centrum Č. Krumlov se sídlem ve Větřní.
Oba subjekty pracují v několika oddílech
a klubech. V oddílech členové registrovaní,
v klubech pak neregistrovaní. Ve Větřní se
jedná o oddíly Lvíčata a Cesta a kluby
Větrníček a 14 plus.“
Čím se oddíly a kluby zabývají?
„Oddíly Cesta a Lvíčata mají podobnou
činnost. Věnujeme se turistice, táboření,
sportu či modelářství. Organizujeme výlety
a výpravy, máme vybudovanou základnu
v Třísově, kam jezdíme od jara do podzimu.
Snažíme se nesedět ve Větřní. Jednou za rok
se snažíme uspořádat větší akci. Loni na
podzim jsme navštívili vesničku Hnačov u
Klatov, odkud jsme pak podnikli výlet do
Plzně. Zde jsme se byli podívat v zoologické zahradě a v Dinoparku. Rovněž každé
léto jezdíme na tábory, těch se mohou
zúčastnit i děti, které naše schůzky
pravidelně nenavštěvují.“
A jak vypadá činnost výše zmíněných
klubů?
„Tak Větrníček pracuje ve dvou
skupinách. První je určena pro nejmenší děti
od jednoho roku do dvou let, druhá pak pro
děti tříleté až šestileté. Nejmenší děti si
odmalička zvykají na kolektiv, učí se
říkanky, básničky, vše spojené s pohybem.
Větší pak vystřihují z papíru nebo modelují.
Klub 14 plus se teprve rozjíždí. Zde se starší
děti věnují sportu, zážitkovým hrám či hrám
založeným na logickém myšlení.“
Kolik dětí se účastní vašich schůzek?
„Lvíčat je 53, začínající oddíl Cesta
navštěvuje 9 dětí, do Větrníčku dochází 40
nejmenších plus jejich rodiče a na poslední
Pokračování na str. 5
Pokračování ze str. 4 Rozhovor...
schůzku nového klubu 14 plus přišlo
8 dětí.“
Kteří lidé se na činnosti pionýrů nejvíce
podílejí?
„Jsou to Jan Kučera – vedoucí PS
Mladých ochránců přírody, vedoucí Cesty
Petra Gubaniová a Vladimír Petřík, Lvíčata
vedou vedeme společně s dalšími vedoucími – Janem Kučerou a Janem
Hadravou. Nově s námi začala Dáša
Nádaská, která se společně s Romanou
Pfeferlovou stará o nejmenší Lvíčata. Dále
musím zmínit Milana Petříka, který s námi
jezdí na tábory jako zdravotník, a když mu
to čas dovolí i na další akce. A nesmím za-
pomenout na vedoucí z Větrníčku Romanu
Pfeferlovou a Michaelu Gelnarovou. Navíc
ještě máme mnoho instruktorů ve věku 15
– 18 let a při pořádání nejrůznějších akcí
ve Větřní nám pomáhá celá řada dalších
lidí.
Všem moc děkujeme.“
Co chystáte v nejbližší době?
„Nyní připravujeme pro děti z oddílů víkendovou výpravu na naši základnu, chystáme se na krajský Sraz pionýrských oddílů,
pro děti z Větřní připravujeme akci k MDD
a v plném proudu jsou přípravy na náš letní
tábor, na který odjíždíme v první polovině
července.“
Za rozhovor poděkoval Tomáš Bicek
!Akce BRÝLE PRO AFRIKU pokračuje!
Máte doma nepoužívané dioptrické
brýle? Nevíte, co s nimi? Zapojte se s
námi do rozvojové pomoci! Nabádá na internetových stránkách a na letácích
společnost SIRIRI o.p.s., která projekt
Brýle pro Afriku vyhlásila. Jde o akci, při
níž budou nashromážděné brýle odeslány
do Afriky, a zde odborníci zajistí jejich
distribuci k potřebným. Pro nás je asi
nepochopitelné, že někomu ještě mohou
posloužit staré, vyřazené brýle, ale ve
Středoafrické republice stojí brýle
průměrný roční plat, a tak jsou pro většinu
lidí nedostupné.
První „várka“ brýlí byla nashromážděna
v naší obci v březnu a již odeslána. Odeslání
zajistila paní Cifreundová.
Pokud by chtěl ještě někdo z vás do této
sbírky přispět a pomoci lidem v nouzi, může
ještě do konce května přinést brýle do knihovny, kde jsou shromažďovány.
- m j-
Myslivecké sdružení Větřní
Myslivecké sdružení Větřní je občanským
sdružením ve smyslu zákona č. 83/Sb. o
sdružování občanů. Patří k dlouholeté organizaci, která ve Větřní působí nepřetržitě od
roku 1953. Nepatří mezi příspěvkové organizace a na svou činnost získává finanční
prostředky z aktivní práce svých členů, z jejich příspěvků a z menších sponzorských
darů.
Do roku 2003 jsme měli v pronájmu
honitbu v okolí Větřní zahrnující osady
Lužná, Dobrná, Zahořany, Zátoňské Dvory,
Slubice, Hašlovice a část obce Bohdalovice.
V současné době jsme sdružením bez
honitby.
Naším hlavním posláním je především
činnost směřující ke zvelebení myslivosti,
kdy působíme na soustavný růst odborné
úrovně svých členů. Seznamujeme mládež
s myslivostí a ochranou přírody a provádíme
praktickou část přípravy uchazečů o první
lovecký lístek. Také zabezpečujeme chov,
výcvik a použití loveckých psů a podporujeme sokolnictví. Rovněž propagujeme
myslivost a ochranu přírody, zlepšujeme
životní prostředí zvěře. V neposlední řadě
pečujeme o bezpečnost v zacházení s loveckými zbraněmi.
Z uvedeného výčtu hlavních činností
sdružení jasně vyplývá, že samotný lov
zvěře je v naší činnosti až na posledním
místě. Tento fakt vyvrací představu některých našich občanů, že myslivci jen loví
zvěř a jinou činností se nezabývají. Lov
zvěře – v mezích zákona o myslivosti – je
v současné narušené přírodě rovněž důležitý,
neboť černá zvěř ( prase divoké), je-li přemnožená, způsobuje na zemědělských plodinách citelné škody. Zvěř srnčí, popř. zvěř
jelení, která se zde rovněž okrajově vyskytuje, pak při přemnožení způsobuje výrazné
škody především na mladých lesních
porostech. Přes veškerou snahu nás myslivců se nám nedaří zvýšit v honitbách stavy
drobné zvěře, zejména zajíce, bažanta a koroptve. Stavy této zvěře se nejen nezvyšují,
ale rok od roku klesají.
V současné době máme 23 členů, zejména z Větřní a blízkého okolí. Byly však
Pokračování na str. 6
Úprava zeleně
v obci - kácení
dřevin
Jistě si většina z vás povšimla
úpravy zeleně v celé obci Větřní.
Již od loňského roku se prořezávají
keře, stromy, čistí se svahy od
náletových dřevin, kácí stromy
staré, nemocné nebo ty, které by
mohly ohrozit majetek nebo zdraví
občanů, a sází se nové dřeviny.
Úpravu zeleně prováděla obec i
v minulosti, ale se zřízením Služeb
obce Větřní je tato práce prováděna
vlastními zaměstnanci a v daleko
větším rozsahu. Byly vytipovány
lokality, se kterými se začalo
jako první a postupně bude takto
pokračováno po celém území obce.
Kácení dřevin se však neprovádí
bez rozmyslu a aniž by byly předem splněny podmínky stanovené
zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Ke kácení je
nezbytné povolení orgánu ochrany
přírody a krajiny, v daném případě
obecního úřadu Větřní. Ve stručnosti o jaké podmínky se jedná: žádost o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný
oprávněný uživatel se souhlasem
vlastníka pozemku, na kterém
dřeviny rostou. Žádost musí obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., ať je
to fyzická osoba nebo právnická
osoba, musí předložit obecnímu
úřadu žádost o kácení s uvedenými
údaji o dřevině. Fyzická osoba nemusí žádat o kácení v případě, že
dřeviny rostou na pozemku v jejím
vlastnictví a nemající obvod kmene
větší než 80 cm měřeno ve 130 cm.
nad zemí nebo souvislé keřové
porosty do celkové plochy 40 m2.
Právnická osoba musí žádat o kácení vždy. Žádost musí obsahovat i
další přílohy jako je doklad o vlastnictví či zákres dřeviny v mapě. Na
základě předložené žádosti provede
obecní úřad místní šetření, kde si
sám zjistí skutečný stav dřevin,
nebo si přizve k posouzení
Pokračování na str. 6
Pokračování ze str. 5 Úprava...
odborníka – většinou z Agentury
ochrany přírody a krajiny, který
vydá vyjádření. Obecní úřad poté
rozhodne správním řízením o povolení kácení, či jeho zamítnutí.
K údržbě a prořezávání dřevin se
však žádné povolení nebo vyjádření
nevydává, protože péče o dřeviny
jsou ze zákona povinností vlastníků. Také v mimořádných případech, je-li stavem dřevin ohrožen
život či zdraví a hrozí-li škoda
značného rozsahu, není třeba ke kácení povolení. Správní orgán také
nemůže řešit sousedské spory např.
v případě, že větve, či kořeny
stromů přesahují na sousední pozemek, popř. je namítáno zastínění,
padání listí apod. Orgán ochrany
přírody a krajiny může ve svém
rozhodnutí uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé
pokácením dřevin. Výše uvedeným
postupem, jak již bylo zmíněno, se
musí řídit jak fyzické tak i
právnické osoby, což platí i pro
stromy rostoucí na pozemcích ve
vlastnictví obce. Z reakcí zjišťujeme, že většina občanů úpravu zeleně vítá a hodnotí ji velmi kladně.
Najdou se však i tací, kteří práci
kritizují a podávají stížnosti. Věřte
ale, že údržba zeleně se provádí s
dobrým úmyslem, v souladu se
zákony a hlavně s cílem zlepšit
vzhled obce a životní prostředí jejích občanů.
Marie Jiříčková, tajemník OÚ
POZVÁNKA NA 14. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zveme občany k účasti na jednání Zastupitelstva obce Větřní,
které se bude konat v pondělí
dne 23. 6. 2008 od 18.00 hod.
Zasedání zastupitelstva se uskuteční v zasedací místnosti – v domě
čp. 296 ve Školní ulici ve Větřní
(nad obecní knihovnou).
Jiří Kubík, starosta obce
Pokračování ze str. 5 Myslivecké...
doby, hlavně v 80. letech, kdy naše členská
základna čítala až 48 členů. Současný
průměrný věk našich členů je bezmála 50
let. V našich řadách stále více chybějí mladí
lidé. Příčinu nezájmu mladých lidí o myslivost spatřujeme především v tom, že mladí
lidé se v dnešní době především věnují technickým vymoženostem, jako jsou počítačové hry, televize, video atd., a k přírodě
ztrácejí stále více vztah. Se stejným problémem se v dnešní době potýkají také včelaři, rybáři a zahrádkáři. V případě myslivosti pak k tomu nemalou měrou přispěla
i současná komercializace myslivosti, kdy
provozování této činnosti stojí stále více finančních prostředků a pro řadu mladých lidí
se tak stává nedostupným.
K uspokojování potřeb našich členů, jejich rodinných příslušníků, kamarádů a
příznivců z Větřní a okolí máme k dispozici
vlastní mysliveckou chatu u Bohdalovic,
kde mohou naši členové nejen v případě
potřeby přespat, ale i posedět s přáteli. U
této chaty má naše sdružení vybudovanou a
schválenou střelnici pro střelbu z loveckých
kulových a brokových zbraní včetně malorážek.Tuto střelnici naši členové a jejich
přátelé myslivci v hojné míře využívají.
Tato střelnice však není veřejná, a proto ji
mohou případní zájemci z řad občanů
využít jen za přítomnosti odpovědného
funkcionáře sdružení.
Tímto představením jsem chtěl přiblížit
poměrně rozsáhlou činnost nás – myslivců.
Hlavní těžiště naší práce spočívá především
v ochraně přírody a zvěře s cílem, aby
zůstaly zachovány i pro příští generace
našich potomků.
František Voldřich, předseda MS Větřní
Dvě návštěvy
Letošní „osmičkový“ rok dává příležitost
zamyslet se nad událostmi, které v těchto
letech prožívala naše obec.Tentokrát přiblížíme děje dramatického roku 1938, jak je
popsaly dvě kroniky – německy psaná kronika Větřní a česky psaná kronika menšinové školy v Zátoni.
V květnu 1937 tedy půldruhého roku
před osudným zářím nově zvolený president
Československé republiky dr. E. Beneš v
rámci své cesty po pohraničních oblastech,
kdy se chtěl přesvědčit o situaci v Sudetech,
navštívil obec Větřní. 17. května byla u
vlečky do Kájova postavena uvítací brána a
na stožárech vlály státní a bělozelené prapory. Před vchodem do továrny se řadily už
od 9 hodin děti z německých škol ve Větřní,
Slavkově a Světlíku a vedle nich žáci místní
české školy. Vzácnou návštěvu očekávali
zástupci veřejných úřadů a korporací obce.
V 10,45 ohlásil rozhlas a závodní sirény příjezd kolony. President s manželkou a doprovodem vystoupili z aut a paní Hana
Benešová dostala kytice ( pro tehdejší dobu
bylo příznačné, že je předávalo jedno české
a dvě německé děti). V doprovodu vrchního
ředitele Ing. R. Klementa si presidentský
pár prohlédl částovárny a v 11,15 návštěva
skončila. Jak píše kronika „nadšeně pozdravován opustil továrnu a stále zdravil na
obě strany“ Zdalipak si při své cestě všiml
v Zátoňských Dvorech malého hloučku
žáků české školy, kteří stáli při kraji silnice
pod transparentem: Zátoňští hraničáři zdraví
svého presidenta!
Dramatické události roku 1938 vyvrcholily koncem září. Po štvavém Hitlerově projevu v Norimberku 13. září 1938, který byl
přenášen všemi německými rozhlasovými
stanicemi organizovala Sudetoněmecká
strana velký sraz v Českém Krumlově.
Zúčastnilo se ho i mnoho obyvatel Větřní.
Manifestanti bouřlivě žádali odtržení
pohraničních oblastí od Československé republiky a návrat do Německé říše.
Demonstranti vykřikovali hesla: Židé,
chcípněte! Uráželi presidenta republiky.
Došlo k střetnutí s pořádkovými složkami a
v okrese Č. Krumlov bylo vyhlášeno stanné
právo. Druhý den přestaly německé děti
chodit do školy. Události rychle postupovaly, většina lidí očekávala válečný konflikt.
K 28.9.1938 píše místní kronikář Karel
M ller: „Skoro všichni Češi a veškeré židovské rodiny opouštějí nejrychlejším způsobem svá dosavadní bydliště a pracoviště a
jdou do vnitrozemí Čech. Také komunisté
prchají a stěhují se se svými svršky.“
4. října ráno obsazuje Větřní německá armáda. Její příchod komentuje místní kronika: „Malí i velcí šli do zahrad a natrhali
květiny, aby je mohli darovati jako malý
dárek z lásky německým vojákům, kteří
plnili rozkaz vřele milovaného Vůdce a
osvoboditele Šumavy z husitského jařma.“
Část pěšího pluku č. 57, původně dislokovaného ve Vestfálsku, byla ubytována ve
zdejší škole.
Ta největší událost z pohledu místních
Pokračování na str. 7
Pokračování ze str. 6 Dvě návštěvy
Němců však teprve měla přijít. Úřady
oznámily, že ráno 20.10.1938 přijede do
Větřní Adolf Hitler. Kronikář napsal: „Vše
spěchá do Pečkovského Mlýna, domy jsou
ozdobeny girlandami, transparenty s hesly
visí přes ulici, prapory s hákovými kříži a
prapory SdP plápolají větrem. Výsostný
znak Říše zdobí uvítací bránu. V 10.30
k nám Vůdce přijel. Nadšení vystoupilo na
nejvyšší bod. Zazvonily zvony, houkala
tovární siréna a do daleka zaznívá nadšené
volání mas, které nemohou pochopit štěstí,
že Vůdce k nim přichází. Slova jsou slabá,
než aby mohla líčiti hluboký dojem mas. Je
vidět slzy na drsných tvářích sedláků, matky
zdvíhají své děti do výše, aby si mohly zapamatovat obličej jejich osvoboditele po
celý život.“
Podobné oslavy se dostalo Hitlerovi a
jeho doprovodu, když se odpoledne po
návštěvě Českého Krumlova, Křenova,
Chvalšin a Kletě vracel zpět. Hitler prý
prohlásil, že vltavské údolí od Rožmberka
do Českého Krumlova patří k nejpůvabnějším krajům celého Německa.
Zápisy v kronice z období protektorátu
symbolicky končí 20.5.1940, kdy při tažení
do Francie umírají první 2 vojáci z Němče.
-zd-
Našli jsme v obecní kronice
Úryvek v tomto vydání Větrníku navazuje
na článek uveřejněný v 110 čísle zpravodaje
z ledna tohoto roku. A přepisujeme jej v
přesném znění, jak je uveden v nejstarší
části kroniky, kterou přeložila Božena
Růtová v 50. letech 20. století.
„Jan byl protestantem a horlivým přívržencem krále Bedřicha Falckého a protivníkem císaře Ferdinanda II. Po bitvě na
Bílé Hoře 1620 musel prchnouti a jeho jméno
zmizelo ve víru třicetileté války. Statek
Pasovary, jako jeho zbylý majetek propadl
státní císařské pokladně, od které obec Český
Krumlov v roce 1624 tento koupila za 6840
kop grošů. Větřní samotné bylo vyšším gubernálním povolením z 11. dubna 1795
rozděleno na 7 usedlostí a prodáno. V době,
kdy patřilo Větřní k Českému Krumlovu, bylo
zde 9 selských usedlostí, které měly svůj
vlastní dům a pozemky a jejich majitelé
si říkali rustikální sedláci. Rozdílně od nich
se nazývali osídlenci na statcích – dvorními
osídlenci.
Závislost dvorních osídlenců na městu
Český Krumlov trvala do roku 1848,
v kterémžto roce bylo provedeno zrušení poddanství. Místo, kde stojí škola, jmenuje se
ještě dnes dvůr a lidi, kteří v tomto dvoře
bydlí, jmenují se dvorní osídlenci.
Větřní jest sídlem lesního a zemědělského
spolku a školy, která byla vystavěna v r.
1777 a byla až do r. 1865 pod správou města
Českého Krumlova.
V roce 1892 byla škola přestavěna a
rozšířena o jednu třídu. V roce 1906 následovala výstavba jednoho poschodí se
současným rozšířením o další jednu třídu,
takže je nyní trojtřídní.
Ke Větřní patří také samota Metlín se
dvěma domy s 23 obyvateli a osada
Pečkovský mlýn. Zde se nalézá českokrumlovská papírna, patřící firmě Ignác Spiro
a synové. Tato jest spojena s Kájovem
vlečkou. V Pečkovském mlýně jest hasičstvo,
pěvecký, hudební a tělocvičný spolek.
V Pečkovském mlýně se nalézá četnická stanice, jakož i pobočka poštovního úřadu.“
-mj-
Jubilea a významná výročí
Dříve narození občané již jistě zaregistrovali, že zástupci obce Větřní jim
pravidelně blahopřejí k narozeninám a
výročím. Každému občanu s trvalým
pobytem od věku 70 let a více zasílá odbor
matriky a sociálních věcí blahopřání.
Osobně navštěvují zástupci obce občany,
kteří oslavují jubileum 80 a 85 let, a občany
nad 85 let každý rok.
Od března letošního roku jsme začali ve
spolupráci s českobudějovickým rozhlasem
zasílat hudební blahopřání v pořadu
„Písničky pro radost“ jubilantům ve věku
70, 75, 80 let a od osmdesáti let výše
každému oslavenci. Pokud si někdo nepřeje,
abychom mu v této hudební relaci nechali
zahrát písničku, prosíme, aby nám dal vědět
1 měsíc předem na odbor matriky a sociálních věcí.
Vzhledem k časové náročnosti bychom
chtěli požádat občany o pochopení, že
osobní návštěvy zástupců obce budou do
budoucna probíhat pouze při oslavě jubileí
osmdesáti, pětaosmdesáti a devadesáti let a
vyšším věku občana. Děkujeme všem za
pochopení.
B. Cimlová
Ze zasedání ZO
Dne 21.4.2008 se zastupitelé
Obce Větřní opět sešli ke svému
2. zasedání v letošním roce. Na
programu jednání byla řada bodů,
z nichž vyjímám ty nejdůležitější.
Zastupitelé schválili přidělení finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu obce žadatelům dle
Zásad pro poskytování podpor
z rozpočtu obce a to: Sportovnímu
klubu AW reality cz Větřní o.s. finanční částku ve výši 70 tis. Kč,
Pionýrské
skupině
mladých
ochránců přírody Větřní finanční
částku ve výši 70 tis. Kč a
Pionýrskému centru Český Krumlov se sídlem ve Větřní rovněž finanční částku ve výši 70 tis. Kč.
O ostatních příspěvcích žadatelů
rozhodla rada obce. Dále zastupitelé schválili Partnerskou
smlouvu mezi obcí Větřní a
Sportovním klubem AW reality cz
Větřní o.s. Jejím smyslem je
spolupráce účastníků při zajišťování a poskytování sportovních
aktivit
občanů
a
společenského života v obci.
Zastupitelé souhlasili s uvolněním
a použitím vlastních prostředků
v potřebné výši (max. 10 mil. Kč)
na rekonstrukci stávajícího kanalizačního sběrače uloženého v silnici II/162, s dodavatelským
provedením výběrového řízení na
zhotovitele stavebních prací
„Úprava víceúčelového areálu čp.
170 ve Větřní“ a se záměrem
požádat o dotaci na pořízení
nového územního plánu. Rovněž
souhlasili s podáním žádosti o
dotaci na nákup mobilní požární
techniky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obce Větřní.
V rámci připomínek zastupitele
i občany obce nejvíce zajímalo
řešení vzniklého stavu v důsledku
výměny kontejnerů na sídlištích
Mír a Urbal, plánovaná výstavba
dětského hřiště a výhled na
umisťování dětí v MŠ.
M.Jiř.
Poděkování
Členové zájmového kroužku Fíci
děkují paní Koloničové z Hašlovic
za milé přijetí v sobotu 12. dubna t.r..
V tento den jsme si udělali výlet do
Hašlovic. Do Lužné nám přijeli její
přátelé na koních naproti a odvezli
nás do Hašlovic. Tam na nás čekala
prémie – krásné čtrnáctidenní hříbě.
Děkujeme! Fíci
Společenské
události
Zástupci Obce Větřní blahopřáli
občanům k narozeninám a životním výročím od 80 let
Leden
Josefu Prüherovi
Josefu Schwarzovi
Růženě Traplové
Rudolfu Weinhardovi
Janu Kučerovi
Zdeňku Šimerdovi
Františku Štindlovi
Anně Filipové
Anežce Lavičkové
Únor
Josefu Nuskovi
Jiřímu Kuchařovi
Heleně Chmelařové
Marii Káfuňkové
Marii Bílkové
Terezii Pradličkové
Březen
Janu Mestančíkovi
Františku Homolkovi
Josefu Hanicovi
Anně Soukupové
Anastazii Petrášové
Marii Kozákové
Duben
Ladislavu Homolkovi
Marii Šustrové
Margitě Klátilové
Josefu Mikovi
Marii Šulistové
Juraji Račákovi
Boženě Soukupové
Františku Ambrožovi
Žofii Kaprové
Blahopřání
V sobotu 26. dubna 2008 oslavili v obřadní
síni obce Větřní zlatou svatbu manželé
Johanna a František Beránkovi.
Ve stejný den oslavili diamantovou svatbu
po 60 letech společného života manželé Marta
a Vladislav Meškánovi.
Obec Větřní přeje manželům Beránkovým a
Meškánovým, aby v dobrém zdraví prožili
ještě hodně společných let.
Jiří Kubík, starosta obce
DĚTSKÁ PARTY
Kdy ? 31.května 2008, od 14 do 16 hodin
Kde ? v hostinci U Štolla ve Větřní
K svátku všech malých i velkých dětí
je připraveno odpoledne
plné soutěží a zábavy s diskotékou
Pro každé dítko sladká odměna !
PŘIJĎ ZA NÁMI A MEZI NÁS !!!
SOBOTNÍ TŘÍHODINOVKA
sobota 31.května 2008 , od 9.00 do 12.00 hodin
TĚLOCVIČNA BUDOVY ZŠ VĚTŘNÍ ( NOVÁ ŠKOLA )
A co vás čeká ?
....aerobic, tae-bo, posilování, strečink
Pozor pro velký úspěch – znovu :
…. flexi-bar a cvičitelka HANKA KUBÍČKOVÁ
NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU : PODLOŽKU , DOSTATEK TEKUTIN A DOBROU NÁLADU !
VSTUPNÉ 30,-KČ
Pionýrské centrum Český Krumlov se sídlem ve Větřní a Pionýrská skupina Mladých ochránců
přírody Větřní
ZVEME VŠECHNY MALÉ I VELKÉ DĚTI NA AKCI
MÁJOVÉ SKOTAČENÍ
V SOBOTU 24.KVĚTNA 2008, ZAČÁTEK AKCE JE VE 14.00 HODIN PŘED
STAROU ŠKOLOU VE VĚTŘNÍ. MÍSTO KONÁNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADA
A ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ.
STARTUJEME DO 15.30 HODIN NEBO DO 150 DĚTÍ. PŘIJĎTE SE POBAVIT A VYZKOUŠET SI
NOVÉ HRY A SOUTĚŽE. ČEKÁ NA VÁS CESTA PLNÁ PŘEKVAPENÍ A ZÁŽITKŮ A NA JEJÍM
KONCI ODMĚNA A DIPLOM.
KDO PŘIJDE URČITĚ NEBUDE LITOVAT!!!
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách staré ZŠ – nutné přezůvky!!!
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
Obecní knihovna ve Větřní zve zájemce na besedu
DROGY – Mýty a skutečnosti kolem nich
O problematice drog budou informovat pracovníci CPDM o.p.s. Č. Krumlov Mgr. Daniel Jambrikovič
a Bc. Pavlína Vrobelová
Beseda proběhne 21. května v 17.00 hodin v budově knihovny (Školní 296, 1. patro) a je určena
hlavně pro rodiče dětí zdejší ZŠ.
POZVÁNKA
dne 31.května 2008 od 20.30 hodin v hostinci U Štolla
se koná schůzka všech lidí a lidiček na zábavě
NÁVRAT DO DĚTSKÝCH LET
aneb dospěláci si hrají
- zahraje SITUACE
- vystoupí AL CAPONEHO MILENKY
Na každé dospělé dítko s aktovkou či hračkou čeká žákovská knížka s tekutou pochvalou
Lístky za 70,- Kč na t.č.777687881
Těšíme se na vás Hodinovka
Adresa redakce: Větřní 191; šéfredaktor Ing. Lubomír Klouda; redakční rada: Mgr. Marie Janoušková,
Mgr. Tomáš Bicek, Robert Hampl, Zdeněk Duffek; vydává: Obec Větřní, IČO: 246 182, grafická úprava,
tisk: H.O.T., Hořická ofsetová tiskárna; vychází v nákladu 1500 ks, neprodejné; zpravodaj evidován
ministerstvem kultury ČR pod ev. č. MK ČR E 11579.

Podobné dokumenty

č. 121 - Větrník, 645 kB

č. 121 - Větrník, 645 kB tun odpadu za rok. Využitelná plocha sběrného dvora včetně zázemí pro obsluhu je 1 814 m2. Vynaložené prostředky umožní vybudování moderního zařízení, které bude nejen důležitým a kvalitním servise...

Více

Větrník, 918 kB

Větrník, 918 kB těch, co mají zájem, vyvést z dluhů. Účinná je podpora nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jako je veřejná služba. Osvědčuje se provoz nízkoprahových center, kde se pracuje s dětmi a dospívajíc...

Více

Vtrník - 141.indd

Vtrník - 141.indd Jana: Krásný pocit, rozhodně. Je to pro mě vzkaz, že moje práce má smysl. Mám o to větší radost, že první místo získala moje kolegyně Martina, které bych touto cestou chtěla ještě jednou poblahopřá...

Více