2/2008 - JANOVÁ

Transkript

2/2008 - JANOVÁ
Janovské listy
čtvrtletník Obecního úřadu Janová
2/2008
ZASTUPITELÉ JEDNALI
Zastupitelstvo na svém 18. zasedání konaném
dne 16.4.2007
• projednalo a schválilo o žádost p. Františka Pončíka,
Janová 34, o odkoupení staré multikáry od obce. Jako
protihodnotu obec získala novou frézu (vhodnou jako
adaptér na obecní sekačku) na odhrnování sněhu
z chodníků.
• projednalo a schválilo žádost p. Martina Václavíka,
Janová 139, řidiče autobusu firmy HOUSACAR
o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství –
parkování autobusu před prodejnou JEDNOTA.
• projednalo a schválilo žádost p. Fojtů, Vsetín –
Jasenice, o možnost prodeje ovoce a zeleniny
pod autobusovou zastávkou. Prodej byl povolen na
zkušební dobu do konce května 2008.
• projednalo a schválilo žádost Ředitelství silnic
Zlínského kraje o majetkoprávní vypořádání pozemků
zastavěných silnicemi II. a III. třídy – návrh na koupi
pozemků pod silnicí II/487 v obci Janová, k.ú. Janová
za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2. Jedná se o pozemky
p.č. 2783/9 o výměře 23 a p.č. 2782/7 o výměře 54 m2.
• projednalo a schválilo žádost Ředitelství silnic
Zlínského kraje o podepsání „Prohlášení – souhlasu
vlastníka. Jde o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a
technické infrastruktury – rekonstrukce stávající silnice
II/487 v úseku mezi obcemi Ústí, Janová, Hovězí a
Huslenky. Podepsáním přiloženého „Prohlášení –
Souhlasu vlastníka pozemku“, uděluje obce Janová
souhlas se stavbou pro účely územního řízení. Jedná se o
trvalý zábor 1004 m2 a dočasný zábor 740 m2.
• vzalo na vědomí informace o výstavbě tělocvičny.
• projednalo odpověď firmy JOGA a rozhodlo
- Zjistit, zda je požadovaný nárok JOGY na odškodné
ve výši 400 tis. Kč, při odstoupení od smlouvy na svoz
odpadů, oprávněný
- Zjistit přesný počet svážených svozových nádob
• vzalo na vědomí informaci o nemožnosti umístit sběrný
dvůr do areálu farmy Janová vzhledem k tomu, že
v místě vede vodovodní řad. Úkolem do dalšího
zasedání je navrhnout vhodné lokality pro umístění
sběrného dvoru.
• schválilo dobudování obecního bezdrátového rozhlasu a
umístění dalších cca 20 hlásičů v obci a umístění 2 ks
radarů na hlavní silnici. Finanční prostředky na tuto akci
budou čerpány z dotace, kterou zaslalo Sdružení obcí
Valašsko – Horní Vsacko. Poměr je 90 % dotace, 10 %
vlastní prostředky. Pro Janovou je 10 % 81 000 Kč.
• rozhodlo o zaslání písemné výzvy k udržování pořádku
u vodní nádrže Janová – Řečiska a na pozemcích
pronajatých
ke
skládkování
dřevní
hmoty
p. Bambuchovi
• souhlasilo
s
umístěním
sběrných
„E-boxů“
na ekologický
sběr
drobných
vyřazených
elektrozařízení.
• zamítlo nabídku firmy FOTOGEO na zpracování
ortofotomap apod. obce Janová
• vydalo jako orgán příslušný změnu č. 9 územního plánu
sídelního útvaru Janová
• rozhodlo o provedení čištění komunikací v obci Janová
• vzalo na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje
ze dne 19.3.2008, na základě kterého byla obci Janová
schválena dotace ve výši 496 000 Kč a návratná finanční
výpomoc ve výši 297 000 Kč z Podprogramu na podporu
obnovy venkova na akci Oprava místní komunikace v obci
Janová.
Zastupitelstvo na svém 19. zasedání konaném
dne 4.6.2008
• vzalo na vědomí informace ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Janová
• schválilo hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Janová za rok 2007
• schválilo rozdělení hospodářského ve výši 58 787 Kč
výsledku do fondů (do fondu odměn 1 Kč a do rezervní
fondu 58 786 Kč
• vzalo na vědomí informace o výstavbě tělocvičny a
připomínky ing. Karla Trlice
• vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce za rok
2007, a to bez výhrad.
• schválilo zadání změny č. 11 územního plánu sídelního
útvaru Janová. (Jedná se o odkanalizování obce
• projednalo žádost manželů Spurných o umístění dopravního
zrcadla do zatáčky na Snozek a pověřilo starostu obce
zjištěním skutečné situaci
• projednalo žádost p. Pavla Mucaly, Sychrov 57, Vsetín,
o možnosti odkoupení pozemku p.č. 2807 o výměře 371 m2,
který je ve vlastnictví obce Janová a pověřilo starostu obce
zjištěním skutečného stavu a jednáním v této záležitosti
• vzalo na vědomí informaci o oslavách 100. výročí založení
dráhy Vsetín – Velké Karlovice, které proběhnou ve dnech
21. a 22. 6. 2008
• projednalo a vzalo na vědomí stížnost p. Miloslava Čunka
• rozhodlo o koupi nového počítače (bez monitoru) a nového
notebooku
• schválilo pořízení nové travní sekačky
• schválilo rozdělení výhernosti z VHP za rok 2007:
• 10 000 Kč – SDH Janová – na činnost mládeže
• 2 000 Kč – včelaři
• 13 078 Kč bude pořízena skluzavka na dětské hřiště
• vzalo na vědomí informace ze 4. zasedání Školské rady
• vzalo na vědomí požadavek ředitelky školy na vymalování
budovy školy. V případě potřeby bude použito rezervního
fondu ZŠ.
• schválilo žádost p. Fojtů o možnosti prodeje ovoce a
zeleniny na odstavném pásu u autobusové zastávky. Tato
žádost byla schválena s tím, že poplatek za prodej byl
stanoven paušální částkou 500 Kč/měsíc.
• schválilo tří člennou výběrovou komisi na veřejnou zakázku
– oprava místní komunikace v obci Janová (K. Eliáš, J.
Holec, I. Tomancová, náhradníkem je p. Kotrla).
• schválilo umístění sběrné nádoby na odpad na místním
hřbitově.
ŠKOLNÍ ROK SKONČIL
Historický vláček, který projížděl naší obcí 22.6.2008,
tedy na konci školního roku, přivezl školákům prázdniny.
Všichni naši žáci ho přivítali zpěvem lidových písniček.
Na druhém konci nádraží zase hráli hasiči na harmoniku a
předvedli se i Gympleři, kteří z vlaku na chvíli vystoupili.
Fotky z celé akce si můžete prohlédnout na naší nástěnce
před obecním úřadem.
Je tu tedy konec školního roku 2007/08 a za žáky a všemi
zaměstnanci ZŠ a MŠ Janová spousta práce. Vždyť jen
ve druhém pololetí školního roku proběhlo mnoho akcí.
Například velikonoční výstavka v MŠ, Den Země, pálení
čarodějnic na školní zahradě. Na začátku května si děti ze
školky i naši školáci připravili pod vedením svých učitelek
besídku k svátku matek. Nezapomněli ani na vlastnoručně
vyrobené dárečky. Velkou událostí byl zájezd do divadla
ve Zlíně na pohádku o Červené Karkulce, která se všem moc
líbila. V červnu se děti z mateřinky vydaly na výlet do ZOO
Lešná. Počasí přálo a dětem se jako vždy v zoologické
zahradě moc líbilo. Brzy na to absolvovaly pohádkovou
stezku na Vsetíně, kterou připravilo Alcedo.
Tady dokonce jeden z našich šikovných chlapců vzbudil
Šípkovou Růženku, ne jen tak nějakým plněním úkolů, ale
rovnou polibkem. V následujícím týdnu děti hledaly v okolí
Janové poklad a pak si opekly špekáčky. Školáci velmi
úspěšně zakončili sběr starého papíru a v polovině června
vyjeli na zasloužený výlet do Westernového městečka
v Boskovicích. V posledním týdnu školního roku navštívili
muzeum ve Velkých Karlovicích, aby se seznámili s historií
a tradicemi našeho regionu. Teď už čeká předškoláky a
čtvrťáky jen rozloučení se školkou a školou. Přejeme jim
hodně úspěchů v první třídě a školákům v páté třídě
na Vsetíně. Rádi je přivítáme, až se přijdou za námi někdy
podívat.
Tímto bych také chtěla moc poděkovat všem
zaměstnancům ZŠ a MŠ Janová za jejich neúnavnou a
poctivou práci. Panu starostovi a všem zastupitelům obce
děkuji za všestrannou podporu místní školy a školky.
Na závěr přeji všem pěkné prázdniny a dovolenou.
Mgr. Jaroslava Proislová, ředitelka ZŠ a MŠ Janová
PRÁCE DĚTÍ
Terezie Dobešová - Školní výlet – westernové městečko - Boskovice
18. června jsme jeli do westernového městečka. V 10 hodin jsme byli po dlouhé cestě autobusem zavedeni do divadla, kde
nás čekalo vystoupení plné krásných koní, indiánů a kovbojů. Pak jsme šli do městečka, kde byly malé obchody, hotely a
atrakce, jako : půjčovna koz, rýžování zlata, jízda na elektrickém býku, jízda na koni, střelba z luku, hod lasem, atd.
V bance jsme si museli peníze vyměnit za dolary. O půl jedné nám předvedl vystoupení mistr Michal s lasem a kolty.
Lucie Piskláková - Moje první čtyři roky ve škole
Od první třídy jsem se změnila. V první třídě to bylo dobré. Měli jsme hodnou paní učitelku. Měla jsem pokaždé jedničku.
Naučila jsem se číst, psát, počítat a spoustu nových věcí. Ve druhé třídě jsem začala chodit do družiny a poznala jsem novou
paní učitelku Podešvovou. A dostala jsem novou paní učitelku Kovářovou, která byla zároveň paní ředitelkou.
Ve třetí třídě pro nás paní učitelky uspořádaly hodně zajímavých akcí, třeba dětský ples a krásný výlet do Dinoparku.
Na dětský ples jsme se hodně připravovali a z Dinoparku mám hodně zážitků.
Čtvrtá třída je posledním ročníkem v Janové. Nastoupila k nám nová paní ředitelka Proislová, která je zároveň i ředitelkou
mého brášky ve školce. V prvním pololetí se mně prospěchově vedlo lépe, měla jsem jen dvě dvojky.
Škola nám uspořádala sběr starého papíru a za peníze ze sběru a jarmarku pojedeme na výlet do westernového městečka.
Už se moc těším, i když
jsem si zlomila ruku a
nemůžu
nic
dělat.
Od nového školního roku
nastupuji
do
školy
v Luhu na Vsetíně.
Doufám, že tam poznám
hodně nových kamarádů,
ale už teď vím, že se mně
po škole v Janové bude
stýskat. Ale určitě ji
budu
navštěvovat,
protože mladší bráška
půjde od září do první
třídy a jistě bude mít
besídky.
Myslím si, že se bráškovi
bude ve škole v Janové
líbit stejně jako mně.
Jako každý rok, stejně i letos se loučíme s žáky čtvrté třídy, kteří odchází do páté třídy na Vsetín. V letošním školním
roce ukončí docházku: Klárka Pončíková, Katka Tataláková, Lucka Piskláková, Vojta Potočný, Matěj Žebrák, Magda
Pospíšilová, Honza Polášek a Tomáš Korytář
Z KRONIKY OBCE
Johanová – dějepisná črta
Johanová je dědina starobylá. Původ jména a čas založení
jejího jsou neproniknutelnou tmou zahaleny. V ústech lidu
koluje podání, že člen rodiny panství vsetínského Johana
přišla sem (z Hovězí?) a zpravovala zde dvorec – majmě
salaš. A ač také Johanová je osada starobylá, přece založení a
zalidnění její stalo se později než blízkého Vsetína. Avšak
nemusíme zavrhovati, že by zde nebyli obyvatelé v chatrčích,
pasekách a salaších, kdy naši předkové byli pohané. Původní
obyvatelstvo bylo zde Slovanské. Myšlenka, že by i zde snad
zbytky „Bojů“ a „Markomanů“ (Kvádů) byly poslovaněny
nemá vzniku a zdejší Valaši jsou jistě potomky slovanského
kmene Lechů, usadivšího se nejprve kolem posvátného
Radhoště. Osada mohla být tedy založena asi okolo roku
1500.
Tak již roku 1503 jmenuje se Johanová jako majetek panství
vsetínského, jelikož tehdejší majitel Jan Kuna z Kunštátu
připsal Vsetínsko své manželce Dorotě ze Zástřizl. V 16. i
17. století vrchnost povolávala do krajin lesnatých obyvatele
z Uher, Slovenska a i odjinud dobrovolně přistěhovalé, čímž
se mohlo zdejší obyvatelstvo rozhojniti.
Johanová svých dějin nemá, ale úzce sloučena bývala
v příčině kulturní, náboženské, národní a občanské s městem
Vsetínem. A to Václavkovy „Dějiny města Vsetína“
poskytují obšírné poučení k poznání všeobecných událostí,
jež dotkly se naší domoviny a také tato črta jsou výňatky
z uvedeného díla.
Vpády nepřátelské
Že Johanová, jsouc na doskok od silnice Vsetín – Klobouky
trpívala také pochoda a vpády nepřátelskými, ponejvíce
z Uher tímto směrem konanými snadno si domyslíme. R.
1663 došli si Turci a Tataři na lup až na Vsetín, při čemž i
Johanová utrpěla drancováním, pobitím a zajetím. Divoši
hnali zajatce před sebou svázané, muže i ženy, jako smečku
psů, pohánějíce je bičem. Odvedli také koně i dobytek. Hoře
v tom čase bylo neskonalé. I z Johanové odvedeni obyvatelé.
Roku 1683 Turci opět pálili a hubili na Vsetíně tak, že strach
a hrůza nastala po okolí ne nadarmo. A r. 1708 Kuruci
spustošivše Vsetín s velkou kořistí hnali se zpět k Johanové a
na Hovězí. Četa se jich opozdila. Vsetínští dodali si srdce,
vyrazili na ni za město a po tuhé šarvátce odňali ji něco
kořisti a švihovku (dělo), jež se nyní chová v museu v Brně.
Když Johanovou a Hovězí zloupili, zapálili a mnoho lidí
pobili netvorové ti odešli do Uher. (Kuruc prý z tureckého
kuruduš – tolik co vysloužilý starý voják a povstalec).
Po rebeliích těchto přišly živelní pohromy. Roku 1712 bylo
sucho a pád dobytka a od roku 1713 – 1715 zuřil strašný
mor. Mimo to byly daně veliké na vedení tureckých válek.
Bída na bídu chodila.
Církevní poměry
Církevní poměry shodují se také se Vsackými. Johanová
jsouc odjakživa evangelická prodělala křížovou cestu
pronásledování, útrap a zkoušek pro své náboženské
přesvědčení za dob protireformace.
V třicetileté válce (1620, 1621 až 1623) bouřili se obyvatelé
vesnic kol Vsetína a drancovali statky katolické vrchnosti pro
momenty náboženské. Ve své horlivosti náboženské
spojovali se Valaši s císařskými nepřáteli – Švédy. Zato
krvavá exekuce r. 1664, kdy původci odbojů v řetězích a
provazích odváděni byli do Brna, neb slabší hned zvěšeni.
Proti reformaci ani po dobrém ani po zlém nechtělo se dařiti.
Misionáři, aby seznali tajné protestanty prohlásili roku 1777
falešný toleranční patent. Následkem tohoto podvodu byla
bouře na Valašsku jíž i Johanová se účastnila byvší též mezi
dědinami, které se písemně přihlásily k víře evangelické.
V letech 1778 – 1779 chodívali lidé až do Těšína
k evangelickým službám božím, ač za to citelně trestáni
bývali.
Úleva nastala až v r. 1781 tolerančním patentem Josefa II.,
kdy také se vykonalo přihlašování ku evangelické víře. Ale
než toleranční patent vyšel, jak vzpomenuto, bylo našim
předkům mnoho ústrkův a hořkosti přetrpěti. Byli také
nuceni do katolického kostela chodit i ke zpovědi, na oko se
stavěli katolíky, ale tajně po svém způsobu Panu Bohu
sloužili. O vánočních svátcích slavily se první služby boží
evangelické na Vsetíně r. 1781. Roku 1782 nastala stavba
chrámu a školy evangelické na Vsetíně. První kněz
evangelický byl Jan Hrdlička, pod jehož správou i Johanová
náležela. Desátek katolickým farářům a jiné nepominulo,
nebo církev evangelická byla patentem jen trpěna. I
Johanová platila desátek. Pravá volnost, rovnost a svoboda
nastala až za panování císaře Františka Josefa I. v letech
1848 a zvláště v roce 1861.
Školství
Vychování a učení mládeže zdejší v prvních dobách
záleželo na rodičích, méně na škole. Nechybíme, když
tvrdíme, že mládež tu a tam v rodině naučila se při domácích
pobožnostech a náboženských knihách aspoň čísti. Žeby
na Vsetín do školy docházela pochybujeme, když nucené
návštěvy školní nebylo. Vzdělání také nebývalo
za rozličných dob a okolností na stejném stupni. O pravém
světle vzdělání lze mluviti jen za posledních let. Na sklonku
18. století děti z Johanové docházely do svých konfesijních
škol na Vsetíně. První evangelický učitel na Vsetíně Michal
Kollár stal se roku 1784 farářem. Následovali A. Bubela, J.
Straka, J. Sypták, Fr. Vinkler, P. Kaňa, O. Szarzec. Jelikož
Ústí a Johanová jsou od Vsetína jednu hodinu vzdáleny,
usilováno už r. 1838 od evangelíků, aby tam byly zřízeny
exkurentní školy. Ale z toho vyvinul se spor mezi děkany
(školdozorci) a evangelickými faráři na Vsetíně do něhož se
vložili z jedné strany konsistoř olomoucký a superindenti
evangeličtí. Děkani i konsisté chtěli tam posílat učitele
katolického, který by mimo katolické žáky i děti obou
evangelických konfesí vyučoval, avšak evangelíci se tomuto
bránili.
Roku 1843 (19.12.) dovolilo zemské gubernium vyučování
toliko katolickému pomocníku vsetínské školy a to po tři dni
v týdnu v každé obci. 1. 4. 1844 bylo vyučování v Johanové
samým učitelem Vojáčkem zahájeno, ale ku vyučování se
dostavily jen katolické dítky. Děti evangelických rodin
odešly do školy na Vsetín, totéž se opakovalo v Ústí. Stávalo
se, když učitel ze Vsetína nebo jeho pomocník šli
do jmenovaných obcí na cvičení, že potkávali dítky na cestě
do evangelických škol vsetínských. „My máme svého pana
rechtora na Vsetíně“, pravívaly, když učitelé na cestě se jich
tázali, proč jdou na Vsetín, any mají povoleno vyučování
ve svých obcích.
Na prosté protesty ze strany evangelíků dovolilo konečně
zemské gubernium v roce 1844 vyučování evangelických
dítek v obou obcích skrze evangelické učitele, když bude
všem podmínkám vyučovacím a věcným zadost učiněno.
Spor tento se víceméně vedl dále s příměskem rozhořčenosti
až do roku 1847. Zdá se, že po roce 1847 spory řečené
nadobro utichly a že jak katolický učitel tak i evangeličtí
učitelé napotom rovnoprávně působili na školách v řečených
obcích. Ale už v letech 1850 ochablo vyučování na straně
katolické až konečně docela zaniklo a bylo zastaveno pro
malý počet dítek katolických. Roku 1873 byla přeměněna
soukromá škola evangelická v jednotřídní školu obecnou.
Z místní kroniky připravil p. Milan Babovec
Komunální odpad v naší obci
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V sobotu 31. května se uskutečnil svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Za tento svoz zaplatila obec Janová
celkem 28 178 Kč (cca 38,- Kč/na občana). Odvezeno bylo:
50 kg oleje
200 kg barev
100 kg pneumatik
7040 kg velkoobjemového odpadu (cca 9,5 kg na občana)
19 ks lednic
20 ks TV
10 ks vysavačů.......
Za poslení tři položky (elektroodpad) obec neplatí odvoz,
naopak dostává roční paušalní částku ve výši ……. za zpětný
odběr elektrozařízení. K podpoře sběru
drobných
elektrozařízení byl do vestibulu Obecního úřadu umístěn tzv.
E-box. Tento E-box je určen pro sběr drobných
elektrospotřebičů jako jsou např. nefunkční kalkulačky,
telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3
přehrávače apod..
Odpad z místního hřbitova byl donedávna pálen. Aby
nedocházelo ke spalování nebiologického odpadu (plasty, sklo,
kovy apod.), byla zde umístěna nádoba (popelnice) na tento
odpad. Na období svátků zde bude umístěn kontejner.
Na svém zasedání dne 23. 1. 2008 zastupitelé vyjádřili
souhlas se zapojením do dotačního titulu v rámci Podpory
obnovy venkova Zlínského kraje, dotační titul č. 3 – opravy
místních komunikací. V tomto programu je možno předložit
žádost na opravu místních komunikací do výše 1 mil. Kč
(dotaci je ve výši 50 %, 30 % návratné bezúročné finanční
výpomoc (splatná do dvou let od poskytnutí) a 20 % tvoří
vlastní zdroje). K žádosti o dotaci bylo použito materiálů
z loňského roku (kdy Janová o tuto dotaci neúspěšně žádala).
Celková částka na opravu komunikací v lokalitách Hořansko,
Záhumení a Štěpnice byla vyčíslena na 993 176 Kč.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne
19. 3. 2008 byla obci Janová schválena dotace ve výši
496.000,- Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 297.000,Kč. Obec tak z vlastních zdrojů vynaloží na opravu zmíněných
komunikací 200 176 Kč.
Na výběr firmy k realizaci těchto prací proběhlo dne 19. 6.
2008 výběrové řízení. Hodnotící komise převzala celkem 3
nabídky (Autokredit s.r.o., STRABAG a.s. a ALPINE stavební
společnost CZ, s.r.o.), které byly podány v řádné lhůtě
pro podání nabídek. Z těchto nabídek vyhodnotila komise jako
nejvýhodnější nabídku firmy ALPINE stavební společnost CZ,
s.r.o.. Oprava místních komutací by měla proběhnout do konce
prázdnin. V rámci těchto prací bude také vybudována chybějící
opěrná zeď v Hořansku.
Ve středu 25. června 2008 byla Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava schválena pro Sdružení
Valašsko - Horní Vsacko dotace ve výši 107 245 117 Kč na
akci Cyklostezka Bečva. Jako první by se měl dokončit úsek
mezi Ústím a Janovou. Na podzim se má začít budovat úsek
mezi Janovou a Hovězím.
Svozové termíny tříděného odpadu
1.8. plasty - žlutá barva
15.8. papír - modrá barva a nápojové krabice - oranžová barva
5.9. sklo - zelená barva (barevné sklo), bílá barva (bílé sklo)
6.9. nebezpečný a velkoobjemový odpad
26.9. plasty - žlutá barva
3.10. papír - modrá barva a nápojové krabice - oranžová barva
24.10. plasty - žlutá barva
7.11. sklo - zelená barva (barevné sklo), bílá barva (bílé sklo)
28.11. papír - modrá barva a nápojové krabice - oranžová barva
19.12. plasty - žlutá barva
ŠKOLSKÁ RADA ZASEDALA
Dne 4. června 2008 se uskutečnilo 4. zasedání Školské rady za účasti Mgr. Jany Chvátalové (učitelka ZŠ, předsedkyně ŠR),
Miroslavy Dobešové (člen ŠR za rodiče) a Evy Šotkové (člen ŠR za zřizovatele – obec Janová). Jednání se jako host účastnila
ředitelka ZŠ Mgr. Jaroslava Proislová. Byly projednány následují body:
1.
Nový školní řád
Ředitelka školy představila Školské radě nový školní řád. Změna oproti stávajícímu je ta, že nový ŠŘ je jednodušší, přehlednější a
stručnější. Je podrobněji specifikováno omlouvání žáků, je upraven provoz školy, třídy chodí na oběd odděleně, žáci mohou mít ve
třídě mobil, ale musí být vypnutý ve vyučování, úrazy – je doporučeno, aby při úraze doprovodil žáka k lékaři nejen rodič, ale také
někdo z učitelů, aby nedocházelo k nahlášení smyšlených úrazů. Dále pak nový školní řád zahrnuje zásady hodnocení průběhu o
výsledku vzdělávání a chování ve škole, navazuje na školní vzdělávací program, který se dle potřeby upravuje a aktualizuje.Školní
řád byl jednohlasně schválen.
2.
Plavání
Ředitelka informovala školskou radu o tom, že od příštího školního roku se nebudou ze státního rozpočtu čerpat peníze na plavaní,
které je ze zákona povinné po dva roky školní docházky. Možná je pouze výjimka pro žáka ze zdravotních důvodů a na doporučení
lékaře.
Existují tři možnosti:
a)
plavání bude platit za žáky zřizovatel příspěvkové organizace (obec)
b)
plavání zaplatí rodiče
c)
náklady se rozdělí mezi rodiče a zřizovatele
Úkol: Bude předloženo zastupitelstvu obce. Musí být rozhodnuto do začátku nového školního roku.
3.
Školní zahrada
Při projednání užívání školní zahrady bylo rozhodnuto, že v měsíci červnu (do konce školního roku) bude zahrada ráno odemčena
zaměstnancem školy a odpoledne zamčena týmž zaměstnancem. Po dobu letních prázdnin převezme tuto zodpovědnost zřizovatelem
určený správce.
4.
Prázdninový provoz – údržba
Ředitelka školy upozornila na nutnost vymalování školy. Malování bylo odloženo proto, že byla v plánu výměna oken. Ta nebude
provedena, protože obec nesehnala potřebné finanční prostředky. Malování by muselo proběhnout v době letních prázdnin.
Úkol: Bude předloženo a projednáno v zastupitelstvu obce
NA DIVOKÝCH MAŠÍKOCH - Radek Dolanský
Páru posledních dní chodija myslivci zaséj s klobúkama
naraženýma až na očách a ze špuntama v ušách, lebo
v televíziji hlásili pořáď dokola, že myslivec odbachl myslivca
namísto kaňúra. Putyce sa vyhýbajú jak čert kříži enem aby
nemoseli poslúchať rozumy putykových filozofú. To by zaséj
bylo: „Vás do hory púšťať tak po jedném a ešče to rozhlásiť
ve všeckých dědinách okolo, aby nekeho nenapadlo lézť
do lesa, gdyž je tam myslivec. Alebo, gdyž vás ide vjecéj,
oblečte sa jak ti z rýchlovýsadkovéj partyje. Neprústřelné vesty
aj gatiska a helmy takéj takové. Navrch k temu všeckému – ta
helma má IQ štyrech myslivcú, tož vám aj poradí esli je to
kolega v kamizoli lebo divočák v osinách.“ A samé také
podobné šťúrání by moseli poslúchať.
Přiznám sa, že ani já přes léto nejsu úplně klidný.
Lebo lozím po hřiboch už za kuropěňá, tož mám obavy, abych
nepotkal nejaké ty chrochtavé opozdilce lebo dokonca bachyňu
z malýma. No vjecéj mám strach z rýchlo sa rozmnožujúceho
nebezpečného druhu, myslivca – ostrovida. Lebo moja tělesná
konštrukcija néjni daleko od tých objektú co na ně číhajú. Gdyž
lezu do hory, tož funím a chvílama možno aj chrochtám… No,
nevím, esli nezačnu chodiť na ty hřibiska radšéj o poledni jak
náš odborník hřibový, Vojta zvaný Mick Jagger.
Strýc Pajtášú, myslivec non plus ultra, kerý si aj
do kúpele sypal lesní vúňu a v putyce do sebja nenalél inú
gořalku než zelenú, nevydržál a do putyky vlézl. Jak tak lapí
u svojéj peprmintky a piviska jedným uchem počúvá narážky
putykových mudrlantú a najednúc napne ušiska. To sa zrovna
ozývá od vedlajšího stola: „Chlapi, já vám říkám, že sú ti
myslivci slepí od téj doby co im zakázali slivovicu, borovú a
iné očiskové kapky.“ Strýc Pajtášú v momentě zaplatíl a už
valil zvolať šéfstvo myslivcovité. No faň, strýcu, takéj tvrdím,
že bez tých našich lektvarú to ide gdesi šejdrem, ale jak to
zapotrošiť s četníkama, aby nás nevychytali s tyma svojima
fujarama na gořalkové výpary?“ „To nechajte na mně. Vy sa
postarajte, aby v sobotu bylo na hon připravených mraky
slivovice a borovéj.“
Hneď druhý deň sa přiklátí strýc Pajtášú na četnickú podatelňu.
„Škyt…já šem..škyt..přišél nahlásiť konání hona,“ a zagiglál sa
jak provaz ve větře. „No, to vám to teda pjekně začíná,“
zamrčál mladý četník a pustil sa do vypisování oznamovacího
glejta. „A gde a gdy máte ten zraz?“ „U…u.. úščá…,“„včíl sa
strýc zarazíl a četník enem mávl paprčú, že je mu to jasné a pod
fúsy si mrčal a zrovna zapisoval..."
U úščanskéj putyky,“ a kývl lebeňú po strýcovi s otazníkem
v očách. „V deset,“ vydýchl starý Pajtáš. A že byl ogar
četnický mladý a z města, nevěďél, že sa na deset chodí negde
úplně inde. Ani to nevěďél, že sa zrazíja v sedum u úščá
potoka do Bečvy, no o dědinu vedla. Ten večer sa zelené
kamizole v putyce řehnili jak blbí a chlapi na ně čučali co im
ešče tak može byť k smíchu.
V sobotu po sedméj sa partyja zelených ogárkú hnula
směrem k hoře a na mostku po nich ostaly enem dvě
vyždímané flaše od slivovice. Takýmto způsobem byl
značkovaný aj směr pochoda v hoře. Jak sa přihodilo, že před
myslivcama vyskočíl nejaký doblbnutý podvyživený zajíc
v ten moment sa dvihla baňa brokovnic a ve chvíli, gdy
vypúšťal dušu vážil o deset kilo vjecéj. Tak sa plantali furt
dokola až už to zaséj vypadalo na pjeknú ostudu. Gdyž vtem
sa im za řiťama ozvala rana jak z děla. Všeci byli v mžiku
zahrabaní v četině. Jak po chvíli vytŕčali lebeně, učuli praskot
v křáčí a v tem im předvedl svojeho posledního dvojitého
Salchowa statný kúsek jelenovitý. Za ním sa zjavíl ogar
s kerým sa v mysliveckém krúžku skorem nigdo nevybavovál
lebo býl abstinent. A v tem znova praščání a z křáčí vyjede
trojica divých mašíkú obrovitých rozměrú. Kanonáda jak
u Kurska a myslivecká česť v dědině aj dalekém okolí byla
zachráněná.
Mezitým vtrhla partyja četníkú do úščanskéj putyky
a gdeže i sú skovaní ti zelení chlapíci. Všeci na ně čučali jak
na delegáciju z Marzu až Milan řečený Laskonka, jeden
z putykových vysedávačú, kývl lebeňú směrem do sála. Tam
lapjala partyja ogarú v zelených montérkách, no ti s tým
neměli nic co dokopy. Mezitým sa četníkom aspoň podařilo
chytiť při činu šestileté ogařisko, kerý sa s padělanú listinú
pokúšal „tatovi“ kúpiť cigarety. „Jáj,“ blýsklo jednému
Úščanovi v lebeni, jak si dal štamprlu borovéj „vy hladáte
myslivce? Tož ti sú na honě vedla v dědině. Už od sedméj
ráno…“ „Aha, už od sedméj,“ zakúlal očiskama četnický
staršina až sa temu mladému zrulovaly nohavice. Vyletěli
bleskem z putyky jak v americkéj naháňačce a mladý hneď
za volant. „Počkaj, počkaj, čuješ to?“ zadržal ho starý.
„Myslíte to podivné trúbení? Také klaksony sú u nás
zakázané. Jedeme?“ „To je halali, konec hona, ty trúbo! Včíl
už sa možeš enem modliť, aby ti šéf ty alkotrubky nenapchál
gdesi.“
ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se připojil ke kampani v informování veřejnosti a k zásadám chování lidí
v mimořádných situacích. Seriál krátkých filmů s názvem "Štěstí přeje připraveným" natočili odborníci z Institutu ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR.
Devatenáct dvouminutových snímků slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může
každý z nás dostat. Jednotlivé videoklipy je možné bezplatně používat k vlastnímu sebevzdělávání nebo jich využít k výuce
mládeže ve školách a školských zařízeních.
HZS Zlínského kraje informoval o této sérii filmů také všechny starosty obcí ve Zlínském kraji, kteří je mohou využívat pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů nebo v rámci své požární prevence v obci.
Všichni zájemci se tak mohou dovědět nejen správné zásady chování např. při požáru domu, dopravní nehodě nebo co má
obsahovat evakuační zavazadlo, ale také získají důležité informace pro ohlášení mimořádné události, co dělat když zazní
varovný signál, jak se zachovat při vážné situaci v zahraničí nebo jak poskytnout zdravotnickou první pomoc.
Důležitou část tvoří i série klipů s obecně podceňovanou problematikou nebezpečí komínů, při vypalování porostů,
při opuštění domu, při okradení nebo při krádeži auta.
Uvedené snímky jsou volně přístupné na portálu HZS Zlínského kraje na www.hzszlk.eu v sekci informace, rady veřejnosti.
V případě zájmu si můžete CD s těmito videoklipy vyzvednout na OÚ Janová.
KLÍŠŤATA - JAK NA NĚ
Klíšťata jsou považována za nejzávažnější přenašeče nákaz
v celé Evropě. Rozšiřují zejména klíšťovou encefalitidu a
boreliózu. Není se tedy čemu divit, že objevení klíštěte
na našem těle vyvolává skoro až hrůzu.
Klíšťata – kde se vyskytují
Mnoho lidí je přesvědčeno, že klíšťata padají z korun
stromů, což je omyl. Klíšťata se vyskytují v trávě vysoké od
dvaceti centimetrů do jednoho metru. Proto se
nedoporučuje lehat si do trávy bez podložky. Jakmile se klíště
uchytí na lidském těle, okamžitě začne hledat vhodné místo k
přisátí.
Klíšťata – kde se nejčastěji přisávají
Klíšťata vyhledávají měkká a hlavně teplá místa.
Nejčastěji se přisávají na krku, břichu, podbřišku, ale
výjimkou nejsou ani nohy, ruky či hlava. Když se klíště
do pokožky zakousne, začne do rány vylučovat sliny
obsahující znecitlivující a protisrážlivé látky. Málokdy se
stane, že člověk o přisátí klíštěte ví. Sliny klíštěte mohou
obsahovat nákazu, a proto délka přisátí klíštěte úměrně
zvyšuje pravděpodobnost přenosu choroby.
Klíšťata – jejich ústní ústrojí
Ústní ústrojí klíšťat je plné zpětně zahnutých háčků, které
se do kůže doslova zabodnou. Proto je také těžké klíště z
místa přisátí odstranit. Háčky nejsou umístěny ve spirále, ale
v příčných řadách. Proto, jak bylo dříve doporučováno,
vytočení klíštěte, buď ve směru, nebo proti směru
hodinových ručiček, nemá vůbec žádné opodstatnění.
Klíšťata – jak je odstranit
Pokud se na vaši kůži přisálo klíště, je nutno ho odstranit
velmi šetrně. Na klíště se nesmí nanášet žádné oleje nebo
masti. Může totiž dojít k vyvrhnutí obsahu střev do rány,
čímž se zvyšuje riziko nákazy. Pomocí pinzety kývejte
klíštětem ze strany na stranu nebo jemně táhněte, hlavně
netočte. Po vyjmutí ránu vydezinfikujte (jódová tinktura,
jodisol). Nedotýkejte se klíštěte holýma rukama, je lepší
používat gumové rukavice. Klíště zlikvidujte - spláchněte.
Jestliže se vám stane, že v ráně zůstane část klíštěte, místo
ihned ošetřete mastí, která obsahuje antibiotika a vyčkejte na
proces přirozené obrany organismu. Místo mírně zhnisá, čímž
se zbytek klíštěte vyloučí mimo kůži. V případě, že se
v místě, kde bylo klíště přisáté, objeví velká červená skvrna
s bílým místem uprostřed a objeví se příznaky podobné
chřipce, bolesti kloubů, hlavy nebo otoky, okamžitě
vyhledejte lékaře.
Klíšťata – jak se proti nim chránit
Úplně nejlepším řešením, jak se před klíšťaty chránit, je
zabránit kontaktu s ním. Jdete-li do listnatého či smíšeného
lesa, oblečte se do světlých barev s dlouhými rukávy a
nohavicemi. Na světlém oděvu budete moci klíšťata snadněji
odhalit. Před odchodem je vhodné použít repelentní
přípravek.
Další možností, jak se před klíšťaty ochránit, je očkování.
Očkovat se můžete kdykoliv během roku. Mějte však
na paměti, že člověk je po očkování chráněn až za 14 dní
po aplikaci druhé vakcíny, je třeba tomu i přizpůsobit schéma
očkování.
AKCE PRO DĚTI
Horská chata Provazné Halenkov pořádá výtvarnou
soutěž pro děti
MALOVANÉ BESKYDY - PŘÍRODA KOLEM
NÁS - MÍSTO, KTERÉ MÁM RÁD
Kategorie : A/ děti předškolního věku
B/ děti mladšího školního věku 7 – 10 let
C/ děti staršího školního věku 11 – 15 let
Formát : A3, A4
Technika : libovolná ( kresba, malba, grafika,
kombinované techniky… )
Obrázky můžete přinést osobně ( Horská chata
Provazné – Halenkov)
nebo zaslat na adresu : Horská chata Provazné,
Halenkov 10/E, 756 03 Halenkov
Termín odevzdání: do 10. října 2008
Vyhodnocení a ocenění nejlepších prací : Horská
chata Provazné v sobotu 25. října 2008 v 15.00
(Všechny práce přijaté do soutěže budou vystaveny na
Provazném)
Každou soutěžní práci na rubové straně označte :
- jméno a příjmení autora, datum narození, adresa domů,
do školy nebo adresa vysílající organizace, název práce;
případně můžete uvést i telefonické spojení na rodiče, do
školy, na vedoucího (Bez označení není možné práci do
soutěže přijmout)
Přejeme hodně dobrých nápadů a lehkou ruku všem
malířům !
Horská chata Provazné Halenkov pořádá pro všechny
děti, jejich rodiče a prarodiče ….
LOUČENÍ S PRÁZDINAMI
Přijďte se pobavit, zasoutěžit si, hrát si …
KAM ? Horská chata Provazné, Halenkov
KDY ? sobota 30. srpna 2008 od 14.00 do 17.00 hodin
KDO ? Všichni, kteří si ještě nezapomněli hrát, bavit se
a smát se, i když prázdniny už zase končí ….
STARTOVNÉ : 20,-Kč / osoba
CO VÁS ČEKÁ ?
*soutěžní stanoviště (rybičky, kuželky, lana, kroužky a
další)
* drobná pozornost pro všechny dětské účastníky akce soutěžící
* bazén na koupání (v případě, že počasí dovolí)
* občerstvení možno zakoupit
Těšíme se na Vás, přijďte si užít poslední
prázdninovou sobotu s námi !
více informací: tel. č. 604 781 468
KNIHOVNA MÁ NOVÉ ČTENÁŘE
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zastupitelstvo obce Janová na svém 10. zasedání dne 11.7.2007
schválilo udělení průkazu čtenáře Místní knihovny Janová
na jeden rok zdarma pro žáky po ukončení 1. třídy místní
základní školy. Letos byly k vysvědčení předány čtenářské
průkazy těmto žákům:
- Kopecký Vít
- Machalcová Adéla
- Pacutová Kristýna
- Zmeškal Přemysl
Všem dětem přejeme krásné slunečné prázdniny, příjemné
prožití zaslouženého odpočinku a novým čtenářům, aby se jim
v knihovně líbilo.
Životní jubilea
Duben
Řezníčková Jiřina
č.p. 55
75 let
Květen
Fojtová Marie
Virágová Vlasta
č.p. 214
č.p. 135
60 let
80 let
Červen
Kubas Ladislav
Nečasová Eva
č.p. 74
č.p. 197
60 let
70 let
Tereza Halašová
24.4.2008
č.p. 211
Úmrtí
Miroslav Pisklák
Ludmila Petřeková
Anna Šimarová
3.4.2008
29. 4. 2008
9.6.2008
č.p. 206
č.p. 67
č.p. 186
Narození
Půjčovní doba v místní knihovně o prázdninách:
• červenec
9. 7. a 23. 7.
• srpen
6. 8. a 20. 8.
Eva Ščotková
KŘÍŽOVKA
Znění tajenky zaneste na vyplněném kupónu (pod křížovkou) na Obecní úřad. Vylosovaný výherce obdrží hrnek se znakem obce.
Vylosovaným luštitelem křížovky z minulého čísla se stala Jana Machalcová, Janová č.p. 15. Blahopřejeme
„Roku 1894 byl v Janové, při obecní cestě vedoucí do Vsetína, zřízen hřbitov. Zásluhu na tom měl … (Dokončení je v křížovce)“
KUPÓN NA VYLUŠTĚNOU TAJENKU
Jméno a příjmení:
Tajenka:
Adresa:
FOTBAL - VÝSLEDKY JARA A KONEČNÉ TABULKY
Okresní přebor muži
IV.třída muži sk. A
Janová - Choryně B 4:2 (2:1)
B: Vyškovský Aleš 2, Zbranek Martin, Blažek Miroslav, ŽK:
Plšek Petr;
Jablůnka - Janová 3:0 (2:0)
ŽK: Plšek Petr, Halko Lukáš, Růžička Daniel, Zbranek Martin;
Janová - Horní Bečva 0:2 (0:0)
ŽK: Mikušek Miroslav, Mikušek Jiří, Halko Lukáš, Měrka
Jakub, Zbranek Martin;
Nový Hrozenkov - Janová 1:2 (0:2)
B: Zbranek Martin, Měrka Jakub; ŽK: Halko Lukáš, Růžička
Daniel, Trlica Antonín;
Janová - Horní Lideč 2:3 (1:3)
B: Zbranek Martin, Vyškovský Aleš ŽK: Zbranek Martin,
Blažek Miroslav;
Val.Meziříčí B - Janová 5:3 (3:1)
B: Zbranek Martin 3;
Halenkov - Janová 0:3 (0:1)
B: Zbranek Martin, Vyškovský Aleš, Měrka Jakub; ŽK: Polách
Pavel, Blažek Miroslav, Kovalčík David;
Janová - Bynina 1:1 (0:0)
B: Zbranek Martin;
Prlov - Janová 5:1 (1:1)
B: Zbranek Martin; ŽK: Zbranek Martin, Blažek Miroslav,
Růžička Daniel, Potočný Vlastimil; ČK: Potočný Vlastimil;
Janová - Ratiboř 0:0 (0:0)
ŽK: Mikušek Miroslav, Zbranek Martin;
Kateřinice B - Janová 4:2 (1:1)
B: Zbranek Martin, Měrka Jakub; ŽK: Polách Pavel;
Janová - Hošťálková 1:1 (1:1)
B: Vyškovský Aleš; ŽK: Měrka Jakub, Růžička Daniel;
Janová - Francova Lhota 3:3 (1:1)
B: Zbranek Martin 2, Růžička Daniel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Horní Lideč
Val.Meziříčí B
Francova Lhota
Prlov
Jablůnka
Kateřinice B
Nový Hrozenkov
Halenkov
Horní Bečva
Ratiboř
Janová
Bynina
Hošťálková
Choryně B
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
16
15
12
12
10
11
11
10
10
9
9
9
7
7
3
3
4
4
9
4
4
6
4
6
5
4
8
4
7
8
10
10
7
11
11
10
12
11
12
13
11
15
66: 36
71: 33
54: 42
51: 47
46: 43
54: 55
45: 42
34: 46
40: 52
38: 50
58: 62
35: 57
36: 46
42: 59
51
48
40
40
39
37
37
36
34
33
32
31
29
25
Janová B - Zděchov 0:2 (0:0)
ŽK: Polách Pavel;
Střelná - Janová B 5:1 (1:0)
B: Hrtáň Ivo;
Janová B - Študlov 2:1 (0:1)
B: Potočný Vlastimil, Pončík Jan ŽK: Hrtáň Ivo;
Val.Senice - Janová B 6:0 (4:0)
Janová B - Lačnov 1:1 (1:0)
B: Řihák Jan;
Zděchov - Janová B 1:1 (1:0)
B:Papšík Mojmír;
Janová B - Střelná 0:0 (0:0)
ŽK: Trlica Antonín, Potočný Vlastimil, Pončík Jan; ČK: Trlica
Antonín;
Študlov - Janová B 0:5 (0:3)
B: Kovařík Robert 2, Kovalčík David, Ekart Jakub, Pončík Jan;
Janová B - Val.Senice 1:3 (1:2)
B: Potočný Vlastimil; ŽK: Trlica Antonín, Kovařík Robert;
Lačnov - Janová B 0:1 (0:1)
B: Potočný Vlastimil; ŽK: Potočný Vlastimil, Řihák Jan; ČK:
Vopršálek Filip;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Val.Senice
Střelná
Janová B
Zděchov
Študlov
Lačnov
20
20
20
20
20
20
18
10
7
6
5
3
1
2
5
5
3
6
1
8
8
9
12
11
87: 18
37: 36
35: 42
40: 47
26: 62
25: 45
55
32
26
23
18
15
( 12)
( 9)
( 1)
( 1)
( 0)
( -2)
( -2)
( -3)
( -5)
( -6)
( -7)
( -8)
(-10)
(-14)
TABULKA STŘELCŮ
Jméno
1. Zbranek Martin
2. Hadvičák Luboš
3. Ondruch Petr
oddíl
počet branek
Janová
27
Choryně B
20
Val.Meziříčí B
18
zdroj - www.fotbal.cz
Čtvrtletník Janovské listy vydává Obecní úřad Janová nákladem 250 ks. Vydání je distribuováno zdarma. Odpovědný redaktor Karel Eliáš.
Neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků. Janovské listy 3/2008 vyjdou v září 2008.

Podobné dokumenty

Janovské listy

Janovské listy zprávách těch. Pokud pamětnice tato bude uložena v listovně školní, je mravní povinností místního učitele, aby vepisoval do ní, co za dobré uzná. Kéž lze poznamenati mnoho zpráv radostných. Hřbitov...

Více

3/2010 - JANOVÁ

3/2010 - JANOVÁ Tatran Janová takovou dohodu o užívání šatny, která by umožnila, lepší využívání sportovní haly. 4. Dohoda uzavřená dne 4. 6. 2008 KV se zabýval dohodou, kterou obec uzavřela s podnikatelem Radomír...

Více