Baličky válcových balíků

Transkript

Baličky válcových balíků
BW 1100 − 1200 − 1400 − 1600 − 1850−3D
Balièky válcových balíkù
Nesená balièka BW 1100
Jsou−li balíky pøepravovány k balení
do místa urèení, je nesená balièka
BW 1100 ideálním øešením.
Dodává se ve dvojím provedení:
ruèní lankové ovládání, které mùe být
umístìno vnì traktoru na dráku balièky
a nebo uvnitø traktoru. Jde o jednoduchou
a osvìdèenou mechanickou verzi,
která je na pøání vybavena poèítadlem
a automatickým zastavením stolu.
Druhou variantou je komfortní dálkové
ovládání z kabiny traktoru, který naváí
a odváí balíky. Po umístìní balíku na
balicí stùl se stisknutím tlaèítka spustí
proces balení. V dobì, kdy se balík
obaluje fólií, odváíme pøedešlý
balík na úloištì. Po
automatickém ukonèení
balicího procesu,
stisknutím tlaèítka
balík vyklopíme
a celý proces
se opakuje.
Jeden pracovník
tak obsluhuje
celou linku.
Maximální hmotnost
balíku je 1200 kg.
Nesená samonakládací balièka BW 1200
Pro balení v místì urèení, ale i na
vlastním pozemku, je zvláštì vhodná
samonakládací nesená balièka BW 1200
s maximální hmotností balíku 1200 kg.
Dva válce slouí pro samonaloení
vlastního balíku a zároveò jím pøi
vlastním procesu balení i otáèejí. Fólie
je uloena v pøedpínacím zaøízení, které
je namontováno na obìném rameni,
které zajišuje vlastní balení. Mechanické
ovládání je pomocí lanovodù z kabiny
traktoru a je kombinováno s poèítadlem
a automatickým zastavením balíku.
Tento systém pracuje plnì automaticky.
Komfortnìjší elektronické ovládání
pracuje rovnì plnì automaticky.
Pro traktory niších výkonnostních
tøíd je mono tuto balièku doplnit
opìrným váleèkem.
Taená samonakládací balièka BW 1400
Pro balení na vlastním pozemku,
vèetnì svozu balíkù na jeho okraj,
je urèena taená samonakládací
balièka BW 1400.
umoòuje balit a pøeváet balíky
do hmotnosti 1000 kg. Pro maximální
stabilitu pøi práci na pozemku je
standardnì dodáváno rozšíøení nápravy.
Nízká konstrukce stroje nabízí
nízkou nakládací výšku a zajišuje
šetrné odkládání zabalených balíkù.
Jednoduché mechanické ovládání
Tento stroj spojuje osvìdèenou techniku
balení otoèným stolem s moderními
technickými øešeními,
zajišujícími dlouhou
ivotnost a spolehlivost
vlastního stroje.
Robustní
konstrukce
pomocí lanovodù z kabiny traktoru
je mono kombinovat s poèítadlem
a automatickým zastavením balicího
stolu − poté pracuje systém plnì
automaticky. Komfortnìjší elektronické
ovládání pracuje dle poadavkù
v plnì automatickém reimu a nebo
po jednotlivých krocích.
Na pøání je mono dodat tlumiè pádu
s pøeklápìèem balíkù na základnu
a osvìtlení stroje.
Taená samonakládací balièka BW 1600
Pro extrémní vyuití je urèena
taená samonakládací balièka
BW 1600. Její robustní konstrukce
zajišuje bezproblémové balení
a svoz a dvou balíkù s hmotností
do 1200 kg.
Ji v základním provedení je montováno
protizávaí nakládacího ramene
pro vyšší stabilitu stroje, osvìtlení
pro pøepravu a balonové flotaèní
pneumatiky. Mechanické ovládání je
pomocí lanovodù z kabiny traktoru
a je kombinováno s poèítadlem balíkù
a automatickým zastavením balicího
stolu. Tento systém pracuje plnì
automaticky. Komfortnìjší elektronické
ovládání pracuje dle poadavkù v plnì
automatickém reimu a nebo po
jednotlivých krocích. Tøetí variantou je
dálkové ovládání, které pracuje rovnì
v plno/polo automatickém reimu.
Na pøání je mono dodat tlumiè pádu
s pøeklápìèem balíkù na základnu.
Taená samonakládací balièka BW 1850−3D
Vysoká výkonnost a maximální
hmotnost balíku a 1400 kg èiní
z této balièky plnì profesionální stroj
pro maximální vyuití na velkých
farmách a v podnicích slueb.
Balík je nakládán na balicí stùl z pøední
strany stroje. Proto je tato balièka vhodná
i pro práci v kombinaci se svinovacím
lisem. Rozloení hmotnosti a nízké
tìištì stroje umoòuje práci i na
svaitých pozemcích s vlastním balením
i pøi jízdì stroje. Elektronické ovládání
balièky pracuje v plnì automatickém
provozu. Revoluèním øešením je
firmou VICON patentovaný systém
balení pod oznaèením 3D, který
zajišuje úsporu fólie a 30%. Systém
pracuje na principu, kdy se balík otáèí
na ètyøpásovém stole, ovíjecí rameno
2x ovine balík a poté se pøedpìový
mechanismus dráku fólie pøetoèí
o 90 stupòù a balík je balen po
válcovité èásti. Poté se pøedpìový
mechanismus dráku fólie vrátí do
pùvodního postavení a dobalí se boky
balíku. Tento proces probíhá
kontinuálnì − bez zásahu obsluhy.
Výsledkem je kvalitnì a rychle zabalený
balík se znaènou úsporou vstupních
nákladù na fólii.
Technická
specifikace
BW 1100
BW 1400
BW 1600
Rozmìry
Celková délka (m)
Transportní šíøka (m)
Hmotnost (kg)
Transportní výška (m)
Pneumatiky standard
Pneumatiky na pøání
Balík
Maximální velikost (m)
Maximální hmotnost (kg)
Prùtok oleje (l / min)
Ovládání
Ovládání rozvadìèem z traktoru
Lankové ovládání z traktoru (M)
Elektro−hydraulický joystick (S)
Elektronické poèítaèem (C)
Dálkové ovládání
Fólie
1 ovíjecí fólie 750 mm
2 ovíjecí fólie 750 mm
Adaptér pro fólii 500 mm
Zvláštní výbava
Øezací zaøízení Appli−Cutter
Zásobník na fólie
Poèítadlo balíkù a ovinutí (M)
Automat. zastavení stolu (M)
Automat. zastavení pøi konci fólie (C)
Gumová odkládací podloka
Pøeklápìè balíkù s otoèením
Pøepravní osvìtlení
1/2 otáèky pøi dokonèení balení
Standardnì dodáváme
BW 1200
Dodáváme na pøání
BW 1850
BW 1100
BW 1200
BW 1400
BW 1600
BW 1850
2,51
1,77
700
2,05
–
–
2,27
1,32
700
2,13
–
–
4,32
2,43
1000
2,23
10 / 80−12”
360 / 55−12”
4,20
2,66
1470
2,35
15 / 55−17”
–
4,29
2,55
1250
3,07
11,5 / 80−15,3”
400 / 60−15,5”
1,25 x 1,50
1200
26
1,25 x 1,50
1200
24
1,25 x 1,50
1000
26
1,25 x 1,50
1200
26
1,25 x 1,50
1400
35
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nedodáváme
Kverneland Group je
nejvìtším specializovaným
výrobcem a dodavatelem
Široký sortiment
zemìdìlských strojù
strojù VICON
na svìtì. Kverneland Group
VICON Vám nabízí kompletní
program strojù pro sklizeò pícnin,
bubnové a diskové ací stroje
s kondicionérem, obraceèe píce,
shrnovaèe píce, pevné a variabilní
lisy na kulaté balíky, lisy na hranaté
balíky, kombinované lisy, balièky
balíkù píce, senání vozy, øezaèky
pro sklizeò kukuøice a rozmetadla
prùmyslových hnojiv.
je skupina silných
továrních znaèek, které
nám umoòují poskytovat
jak zemìdìlcùm, tak
i obchodním zástupcùm,
jedineènou a kompletní
øadu vysoce kvalitních
výrobkù pro zpracování
pùdy, sklizeò pícnin, setí,
rozmetání a postøikování.
KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.
Tel.: 00420 311 636 766
Fax: 00420 311 621 822
www.kvernelandgroup.cz
KVERNELAND GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Tel.: 00421 356 492 892−3
Fax: 00421 356 445 940
www.kverneland.sk
Prodejce:
Všechny stroje VICON jsou opatøeny
práškovou vypalovací barvou
DURACOAT. Toto práškové lakování
s následným vypálením pùsobí jako
krunýø a chrání povrch strojù pøed vlivy
poèasí, neèistotami, poškozením
a vysokotlakým èištìním.Výsledkem je
dlouholetá ochrana proti korozi a tím
i delší ivotnost strojù.

Podobné dokumenty

Diskové žací stroje Taarup - LUME-SOS

Diskové žací stroje Taarup - LUME-SOS Hydropneumatické odpruení stroje zajišuje maximální komfort obsluze a v kombinaci s centrálnì zavìšenou ací lištou i maximální ochranu ací jednotky a celého stroje.

Více

Rotační obraceče píce FANEX

Rotační obraceče píce FANEX VICON Vám nabízí kompletní program strojù pro sklizeò pícnin, bubnové a diskové ací stroje s kondicionérem, obraceèe píce, shrnovaèe píce, pevné a variabilní lisy na kulaté balíky, lisy na hranaté...

Více

Accord-Pneumaticke-seci-stroje-A4nahled

Accord-Pneumaticke-seci-stroje-A4nahled jsou charakteristickými znaky secího stroje ACCORD DA. ACCORD DA lze pouít samostatnì s trak− torem, nebo v secí kombinaci s nejrùznìj− šími stroji na pøípravu pùdy. Pøipojení pomocí originálního ...

Více

Kverneland-CTC-A4nahled

Kverneland-CTC-A4nahled nejvìtším specializovaným výrobcem a dodavatelem zemìdìlských strojù na svìtì. Kverneland Group je skupina silných

Více

obsah magazínu

obsah magazínu pøedáno uživateli po komplexním vyzkoušení. Na otryskaný povrch se vysokotlakým zpùsobem nanáší tøívrstvý nátìrový systém firmy HEMPEL s denní kapacitou 2 kusù. Aplikaèní techniku GRACO - vysokotla...

Více

Měřiče tepla Schlumberger

Měřiče tepla Schlumberger Mìøièe tepla Schlumberger 1. Technická politika Spoleènost Schlumberger patøí mezi pøední svìtové výrobce mìøièù tepla. Výrobní program je orientován na mìøení tepla v teplé a horké vodì a zahrnuje...

Více

TOP YER FL

TOP YER FL Jste pøipraveni pøekonat limity svahového létání? Pokud ano, VAGABOND je pøipraven, aby vás dovedl na další úroveò. Velká køidélka po celém rozpìtí køídel a plovoucí výškovka umožòují extrémní obra...

Více

BEP_letak 2xA5 pro vystavovat... - Česká podiatrická společnost os

BEP_letak 2xA5 pro vystavovat... - Česká podiatrická společnost os - nechte se hýèkat a probudíte se do nové dimenze 12.00 - Pouití pøístrojù v kosmetické praxi 12.30 - For Life - Anticelový program 13.00 - Beauty servis: Luxusní kosmetika BIOLINE (novinky) - pro...

Více