Rotační obraceče píce FANEX

Transkript

Rotační obraceče píce FANEX
Rotaèní obraceèe píce
FANEX
45 let provozních zkušeností
Ji 45 let se vyrábìjí v sériové výrobì
obraceèe píce pod oznaèením
FANEX, které se staly za dobu své
výroby nepostradatelnými pomocníky
Nastavení pracovní výšky
Jednoduchým pøestavením opìrných
koleèek jednotlivých rotorù docílíme
nastavení optimální pracovní výšky
stroje pro ideální odbìr pokosené
píce. Zároveò zamezíme nadmìrnému
opotøebení jednotlivých prstù
a zneèištìní hmoty.
pro farmáøe na celém svìtì. Sklizeò
píce je do znaèné míry ovlivnìna
povìtrnostními vlivy a stroje
urèené pro tuto sklizeò musí vdy
stoprocentnì obstát. Je nìkolik
dobrých dùvodù, proè jsou obraceèe
FANEX tak oblíbené.
Obdélníkový profil rámu
Dva do sebe navzájem provaøené
U profily, které jsou navíc vyztueny
domeèkovým zpùsobem, zaruèují
stabilitu hlavního rámu i pøi extrémním
nasazení stroje. Styèná plocha
pøevodovek jednotlivých rotorù je
vìtší, ne u trubkových rámù.
Nastavení úhlu prstù
Nastavení úhlu prstù systémem Optiset
zlepšuje pøizpùsobení podmínkám
a do znaèné míry usnadòuje kvalitní
rozprostøení hmoty. Tím i urychluje
její prosychání.
Ideální úhel rozhozu
Velice rychlé a pro obsluhu nenároèné
pøestavení obraceèe FANEX zaruèuje
vdy ideální úhel rozhozu a urychluje
prosychání hmoty.
Stranové nastavení
Všechny rotaèní obraceèe FANEX
jsou standardnì vybaveny stranovým
nastavením pro práci na okrajích
pozemkù. To znaènì minimalizuje ztráty
a zvyšuje uitnou hodnotu stroje.
Èistý odbìr hmoty
I velice nestejnorodé øádky pokosené
hmoty jsou èistì a kontinuálnì
odebrány silnými prsty rotorù. Nejvyšší
Super−C kvalita prstù zajišuje klidný
chod stroje a vysokou ivotnost.
Hydraulické skládání
Pøi skládání stroje do pøepravní
polohy vám vdy bude nápomocno
jednoduché, avšak velice komfortní
hydraulické skládání.
Ramena prstù
Ramena prstù jsou vyrobena z kvalitní
ploché oceli. Díky tomu dosedají
maximální plochou na talíøe rotorù
a nehrozí jejich vylomení.
2
CompactLine
S pracovním zábìrem 5,2 m a 6,4 m
nabízí Vicon øešení pro farmáøe s menší
výmìrou, kteøí jsou vybaveni traktory
niších výkonnostních tøíd.
Jednoduchá a vysoce
robustní konstrukce zajišuje
nejvyšší míru stability.
Jednotlivé pøevodovky rotorù
jsou mazány tukem a pastorky
jsou uloeny ve dvou
loiskách pro bezproblémový
pøenos síly na talíøové kolo.
Toto komfortní øešení
minimalizuje
monost poškození hlavních pøevodù
a zvyšuje uitnou hodnotu stroje.
Aby i ve sklizòových špièkách
probíhala práce
na okraji
pozemkù plynule a beze ztrát, jsou
obraceèe FANEX, øady
CompactLine, sériovì
vybaveny pro boèní
vyosení stroje.
Pro sloení
do transportní polohy slouí
komfortní hydraulické skládání
a pro pøepravu po komunikaci jsou
obraceèe vybaveny pøepravními panely.
3
ProLine
Pro maximálnì moné profesionální
nasazení nabízí øada obraceèù FANEX
modely ProLine s pracovním zábìrem
5,5 m a 11 m.
Obraceèe jsou standardnì vybaveny
nadèasovými prvky, které je pøedurèují
k vysokému nasazení do pícnináøských
linek velkých farem a do podnikù slueb.
Silné klouby rámù
Extrémnì silné klouby hlavních rámù
jsou uloeny ve speciálních kluzných
loiskách, které jsou mazané. Pøenos
síly zajišují mazané homokinetické
klouby se 100% silovým spojením.
Toto øešení zajišuje monost skládání
i rozkládání stroje v plném provozu.
4
Hermeticky uzavøené pøevodovky rotorù
Zcela uzavøené pøevodovky rotorù,
uloené v olejové lázni, jsou pøíkladem
nadèasového øešení ochrany pøed
opotøebením. Na rozdíl od otevøených
pøevodù, kde mezi intervaly mazání
v dùsledku vnikání neèistot silnì stoupá
míra opotøebení, nabízí Vicon dokonale
uzavøené a proti opotøebení permanentnì
mazané pøevody rotorù, které vyhovují
nejvyšším nárokùm na dlouhou ivotnost,
tzn. bezúdrbovým systémem.
Tlumièe rázù
Se silnými a pro extrémní nasazení
koncipovanými tlumièi rázù je práce
s vlhkou hmotou a v nerovném terénu
klidná a zaruèuje konstantní rozprostírání
pokosené hmoty na pozemku. Rovnì
pøi pøepravì se chová obraceè klidnì
i na nerovných cestách.
Centrální stranové nastavení
Pro nejvyšší moné nasazení a úsporu
èasu v dobì sklizòových špièek jsou
obraceèe øady ProLine vybaveny
centrálním stranovým nastavením
všech kol rotorù pro práci na okrajích
pozemku. To pøispívá plynulosti práce
a zamezuje ztrátám.
Prsty
Originální
pruné prsty
Vicon Super−C
kvality
s prùmìrem
vinutí 80 mm
mnohonásobnì
redukují vlastní
kmitání a tím
i nebezpeèí
zlomení prstù.
Spolu s 10 mm
silným materiálem
vlastního prstu
poskytují
maximální
ochranu proti
poškození.
ProLine
80 mm
CompactLine
64 mm
10 mm
9 mm
5
Máme øešení pro kadého
Obraceèi FANEX vám Vicon nabízí
ideálnì odstupòovaný program
pro nejvyšší výkony a optimální
pøizpùsobení na všechny šíøky
1,60 / 1,80 m 2,00 / 2,10 m
553
643
683
763
833 T
903
903 C
1103 C
1133 T
6
2,40 m
pracovního zábìru acích strojù.
To je pøedpoklad pro úspìšnou
sklizeò a kvalitní krmivo.
2,80 m
3,00 / 3,20 m
3,60 m
4,00 m
FANEX
Technická data
Celková šíøe (m)
Pracovní zábìr (m)
Transportní šíøe (m)
Transportní délka (m)
Výška pøi odstavení (m)
Hmotnost stroje (kg)
Závìs
Tøíbodový závìs
Taný závìs
Závìs do ramen
Tlumièe rázù
Poèet rotorù a prstù
Poèet rotorù
Poèet prstù na rotoru
OptiSet nastavení sklonu prstù
Nastavení náklonu rotorù
Vyosení stroje − mechanické
Vyosení stroje − hydraulické
Redukèní pøevodovka
Pneumatiky, nápravy, osvìtlení
Pneumatiky
Pneumatiky pod stø. rotory
Opìrné koleèko závìsu (16 x 6,50 −8)
Tandemové nápravy
Výstraný panel
Výstraný panel s osvìtlením
Technická specifikace
523
553
643
683
763
833 T
903
903 C
1103 C
1133 T
5,40
5,20
2,89
2,20
2,64
530
5,80
5,50
8,98
2,60
2,80
630
6,88
6,40
2,93
2,00
3,35
710
7,13
6,80
2,98
2,20
3,58
855
7,98
7,60
2,98
2,40
3,85
890
8,63
8,30
2,98
5,60
1,20
850
9,33
9,30
2,98
2,20
3,45
1100
9,33
9,30
2,98
3,60
3,45
1400
11,32
11,00
2,98
6,00
3,35
1620
11,32
11,00
2,98
7,30
1,20
1090
kat. I a II
–
–
kat. I a II
–
–
kat. I a II
–
–
kat. II
–
–
kat. II
–
–
–
–
–
kat. II
–
–
kat. II
–
–
kat. II
–
–
–
–
4
6
–
–
4
7
6
6
–
6
6
6
7
6
7
–
8
6
8
6
–
–
8
7
–
8
7
–
15 x 6,00 x 6 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 6 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8 16 x 6,50 x 8
16 x 8,50 x 8 16 x 8,50 x 8 16 x 8,50 x 8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Standardnì dodáváme
Dodáváme na pøání
–
Nedodáváme
523
553
683
763
833 T
903
903 C
1103 C
1133 T
7
Kverneland Group je
nejvìtším specializovaným
výrobcem a dodavatelem
Široký sortiment
zemìdìlských strojù
strojù VICON
na svìtì. Kverneland Group
VICON Vám nabízí kompletní
program strojù pro sklizeò pícnin,
bubnové a diskové ací stroje
s kondicionérem, obraceèe píce,
shrnovaèe píce, pevné a variabilní
lisy na kulaté balíky, lisy na hranaté
balíky, kombinované lisy, balièky
balíkù píce, senání vozy, øezaèky
pro sklizeò kukuøice a rozmetadla
prùmyslových hnojiv.
je skupina silných
továrních znaèek, které
nám umoòují poskytovat
jak zemìdìlcùm, tak
i obchodním zástupcùm,
jedineènou a kompletní
øadu vysoce kvalitních
výrobkù pro zpracování
pùdy, sklizeò pícnin, setí,
rozmetání a postøikování.
KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o.
Tel.: 00420 311 636 766
Fax: 00420 311 621 822
www.kvernelandgroup.cz
KVERNELAND GROUP SLOVAKIA s.r.o.
Tel.: 00421 356 492 892−3
Fax: 00421 356 445 940
www.kverneland.sk
Prodejce:
Všechny stroje VICON jsou opatøeny
práškovou vypalovací barvou
DURACOAT. Toto práškové lakování
s následným vypálením pùsobí jako
krunýø a chrání povrch strojù pøed vlivy
poèasí, neèistotami, poškozením
a vysokotlakým èištìním.Výsledkem je
dlouholetá ochrana proti korozi a tím
i delší ivotnost strojù.

Podobné dokumenty

Baličky válcových balíků

Baličky válcových balíků pro maximální vyuití na velkých farmách a v podnicích slueb. Balík je nakládán na balicí stùl z pøední strany stroje. Proto je tato balièka vhodná i pro práci v kombinaci se svinovacím lisem. Roz...

Více

úspěchy nadčasového expa 58 připomíná výstava „bruselský sen“

úspěchy nadčasového expa 58 připomíná výstava „bruselský sen“ s pamìtníky, ještì detailnìji pak v knize, která expozici doprovodí. Samotná výstava je èlenìna do dvou èástí. Tìžištìm prvního celku jsou zejména archivní materiály, snímky našich pøedních fotogra...

Více

Kverneland-CTC-A4nahled

Kverneland-CTC-A4nahled nejvìtším specializovaným výrobcem a dodavatelem zemìdìlských strojù na svìtì. Kverneland Group je skupina silných

Více

elektronika A Radio

elektronika A Radio s. r. o. o produktech firmy ROSE + KRIEGER (SRN) .... 1/7, II/7 s kpt. Mgr. Michalem Burianem, zástupcem øeditele Odboru muzejnì správního, kurátorem sbírkových fondù VHÚ v Praze .....................

Více

I−drill PRO Nejlepší řešení pro snadné setí

I−drill PRO Nejlepší řešení pro snadné setí Násypka stroje je pevnì pøišroubována k rotaèním branám a má kapacitu

Více

Volně stojící spotřebiče

Volně stojící spotřebiče byl udìlen pro perfektní péèi a jemné sušení díky bubnu s nejvìtším objemem na trhu a speciánímu programu XXL pro velké kusy prádla. Sušièky nabízejí ekologické a energeticky úsporné sušení ve tøíd...

Více

D375A-5

D375A-5 Souèásti pøevodového systému jsou utìsnìny v blocích, které mohou být snadno vymìnìny bez možného úniku oleje, èímž je zajištìna èistá, plynulá a jednoduchá práce servisního technika.

Více