ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

Komentáře

Transkript

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1
Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012
Druhé vydání
Obsah
Identifikační údaje .......................................................................................... 5
1
2
3
Charakteristika školy
1.1
Úplnost a velikost školy .............................................................................6
1.2
Vybavení školy ...........................................................................................6
1.3
Charakteristika pedagogického sboru ....................................................... 7
1.4
Charakteristika žáků .................................................................................. 7
1.5
Dlouhodobé projekty a tradiční akce školy ............................................... 7
1.6
Spolupráce s rodiči ................................................................................... 8
1.7
Spolupráce s jinými subjekty.................................................................... 8
Charakteristika školního vzdělávacího programu
9
2.1
Zaměření školy: .........................................................................................9
2.2
Výchovně vzdělávací strategie ................................................................. 10
2.3
Profil absolventa ...................................................................................... 12
2.4
Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami .......... 13
2.5
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ..................................... 15
2.6
Začlenění průřezových témat .................................................................. 16
Učební plán
3.1
4
6
Tabulková část ........................................................................................ 22
Učební osnovy
4.1
22
25
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace ...................................25
4.1.1
Český jazyk a svět literatury ............................................................25
4.1.2
Anglický jazyk ................................................................................. 84
4.2
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace....................................... 109
4.2.1
4.3
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie .................. 166
4.3.1
4.4
Matematika .................................................................................... 109
Informatika .................................................................................... 166
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět .................................................... 175
4.4.1
Člověk a jeho svět........................................................................... 175
4.4.2
Dějepis ........................................................................................... 210
4.4.3
Výchova k občanství ..................................................................... 224
4.4.4
Finanční gramotnost .................................................................... 238
4.5
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda ..................................................... 242
4.5.1
Fyzika ............................................................................................ 242
4.5.2
Chemie ...........................................................................................259
4.5.3
Přírodopis ...................................................................................... 271
4.5.4
Zeměpis ......................................................................................... 288
4.6
Vzdělávací oblast: Umění a kultura...................................................... 309
4.6.1
Hudební výchova .......................................................................... 309
4.6.2
Výtvarná výchova ........................................................................... 321
4.7
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví ........................................................ 347
4.7.1
Tělesná výchova ............................................................................. 347
4.7.2
Výchova ke zdraví ......................................................................... 382
4.8
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce ................................................. 392
4.8.1
4.9
Pracovní činnosti; Svět práce ....................................................... 392
Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory ................................... 422
4.9.1
Osobnostní a sociální výchova ...................................................... 422
Další cizí jazyk .............................................................................................427
4.9.2
Francouzský jazyk ..........................................................................427
4.9.3
Německý jazyk .............................................................................. 433
Povinně volitelné předměty ....................................................................... 443
4.9.4
Dramatická výchova ..................................................................... 443
4.9.5
Cvičení z matematiky .................................................................... 450
4.9.6
Chemické praktikum .................................................................... 454
4.9.7
Tvorba www stránek ...................................................................... 461
4.9.8
Užité výtvarné činnosti ................................................................. 465
4.9.9
Konverzace v anglickém jazyce..................................................... 469
4.9.10 Sportovní výchova .........................................................................473
4.9.11
Biologické praktikum.................................................................... 480
4.9.12
Regionální dějiny .......................................................................... 485
4.9.13
Literární seminář .......................................................................... 489
4.9.14 Příprava pokrmů ........................................................................... 492
4.9.15
Psaní na klávesnici ........................................................................ 495
4.9.16 Cvičení z českého jazyka ............................................................... 499
4.9.17
Němčina na počítači ..................................................................... 503
4.9.18 Sportovní výchova - volejbal......................................................... 505
5
Servisní služby
5.1
510
Školní družina ........................................................................................ 510
3
6
7
Hodnocení žáků
514
6.1
Hodnocení prospěchu žáka ................................................................... 514
6.2
Sebehodnocení žáka ............................................................................. 520
6.3
Hodnocení chování žáka ...................................................................... 520
6.4
Autoevaluace školy ................................................................................523
Přílohy
528
Dodatek k ŠVP ZV č. 1
529
4
Identifikační údaje
Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní školy Brno, Vejrostova 1
Předkladatel:Základní škola Brno, Vejrostova 1, 63500 Brno
Ředitel školy Mgr. Zdeněk Černošek
Telefon: 546220173, fax: 564211322
e-mail: [email protected]
www.vejrostova.cz
IČO: 48513091
IZO: 048513091
Zřizovatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno – Bystrc, nám. 28. dubna 60/145
Starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
Telefon: 546125110
e-mail: [email protected]
Platnost dokumentu:
od 1. 9. 2012
Datum: 1. 9. 2012
Podpis ředitele:
Razítko školy:
1 Charakteristika školy
1.1 Úplnost a velikost školy
Jsme školou s 1. - 9. postupným ročníkem na brněnském sídlišti Bystrc. Škola je situovaná v krásném prostředí obklopeném lesy. U školy je vybudován velký sportovní
areál. Škola je dobře dostupná prostředky MHD. Před školou jsou velká parkoviště.
Součástí školy je školní družina s kapacitou 240 míst.
1.2 Vybavení školy
V budově školy je 27 velkých učeben, z toho 5 odborných ( Z, F, CH, Př, Hv ). Dále lze
využívat 3 malé jazykové učebny, z nichž jedna je vybavena počítači a slouží především k výuce dětí s poruchami učení, a jedna je vybavena moderní multimediální
technikou pro výuku angličtiny, dvě učebny informatiky s počítači zapojenými do sítě
s přístupem na internet a dataprojektorem, cvičnou kuchyň, dílny pro pracovní činnosti, keramickou dílnu, prostor pro dramatickou výchovu, školní knihovnu a místnosti pro školní družinu.
Škola má světlé, čisté a estetické prostory, v roce 2006 byla vyměněna všechna
okna a škola byla zateplena. Obě schodiště dostala nový prosvětlený design. V roce
2009 byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení. Na úpravě interiérů školy se
podílejí žáci i učitelé.
Součástí školy je školní jídelna s novým nábytkem, tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami, šatnami, umývárnami a posilovnou .
Kolem školy je nově upravený moderní sportovní areál s fotbalovým, volejbalovým a basketbalovým hřištěm, tenisovým kurtem a atletickým oválem se sektory na
vrh koulí, skok do dálky i výšky, arboretum a dětské hřiště s prolézačkami a se stolem
na stolním tenis.
V době volna a přestávek mohou žáci využívat prostorné chodby s oddychovými
koutky, jsou jim k dispozici automaty s občerstvením.
Všichni vyučující mají kabinety, řada z nich je vybavena počítači zapojenými do sítě,
s přístupem na internet.
Materiální vybavení je dostatečné, pomůcky v kabinetech se dle možností stále
doplňují, k dispozici jsou tiskárny a kopírky.
Velkou péči věnujeme žákům se specifickými poruchami učení, pracují podle individuálních plánů (jednotlivě nebo ve skupinách) se školní speciální pedagožkou.
Rozvrh hodin na prvním stupni je vytvořen tak, aby se tito žáci mohli učit český jazyk
samostatně svým tempem, ale další předměty měli společně s ostatními žáky. Na
druhém stupni navštěvují žáci s diagnostikovanými poruchami učení cvičení
k nápravě poruch dle potřeby. Běžná výuka probíhá dle jejich individuálních plánů.
Náprava vad je velmi prokazatelná.
6
1.3 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří učitelé různých věkových kategorií, téměř 100% je plně kvalifikováno. Všichni mají nejméně základní kurz ovládání počítače, více jak polovina
jsou pokročilí, všichni se zúčastňují dalšího vzdělávání (v oblasti jazyků, specifických
poruch učení, Rvp, šikany, nových forem vyučování a jiných), některé učitelky
1. stupně jsou zapojeny a vzdělávají se v projektu Začít spolu.
Ve škole pracuje poradenské pracoviště, jehož členy jsou výchovná poradkyně,
dva metodici prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog a školní psycholožka. Aktivity jsou zaměřeny na pomoc dětem i rodičům.
Řada učitelů vede praxi studentů Pedagogické fakulty MU v Brně, doučuje žáky,
vede zájmové kroužky, připravuje žáky na různé soutěže a olympiády.
Všichni učitelé pravidelně absolvují školení BOZP.
Součástí školy je školní družina, která má k dispozici samostatné, nově vybavené
místnosti.
1.4 Charakteristika žáků
Převážná většina žáků je ze sídliště Bystrc, část dojíždí z okolních městských částí nebo obcí. Našimi žáky jsou i děti cizích státních příslušníků.
Zvláštní péči věnujeme mimořádně nadaným žákům, žákům s poruchami učení a
žákům integrovaným.
1.5 Dlouhodobé projekty a tradiční akce školy
Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech: celoškolní projekt zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů, projekt ke zlepšování fyzické zdatnosti
žáků v programu Zdravý životní styl a projekty s tématikou environmentální výchovy.
Další projekty s různými náměty: Kryštůfek, Brno, Podpora zdraví, Zdravé zuby, Chování v kritických situacích, Normální je nekouřit, Tříděný odpad jsou rozšiřujícím
učivem dalších předmětů. Profesní orientace se uskutečňuje v rámci předmětu Volba
povolání.
Projektovým vyučováním se zabývá i program Začít spolu, který probíhá ve třech
třídách prvního stupně. Zde jsou tvořeny vlastní projekty krátkodobějšího charakteru
(o vesmíru, lidském těle, osobnostech Bystrce atd.). Program zdůrazňuje individuální
přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, rozvoj komunikace
a schopnosti řešit problémy.
Pravidelně pořádáme pro děti 1. stupně i mimoškolní akce: Orientační běh, Drakiádu, Vánoční dílny, Karneval a jiné.
Tradičními akcemi školní družiny jsou pěvecká soutěž Bystrcký slavík, sportovní
olympiáda, pohádková olympiáda a další.
Žáci 2.stupně v rámci občanské výchovy spolupracují s organizací Junior Achievement, jejíž náplní je abeceda podnikání a základy národního hospodářství. Pro žáky
8. a 9. tříd pořádáme celoroční chemickou soutěž.
Třídy vyjíždí na školy v přírodě a výlety zaměřené na utváření kolektivu a dobrých vztahů mezi dětmi, lyžařské kurzy, sportovní pobyty a soustředění. Pro žáky 5.
tříd pravidelně pořádáme kulturně-vzdělávací zájezdy do Prahy. Na druhém stupni
nabízíme výběrové poznávací zájezdy do zahraničí.
Mezinárodní spolupráci nemáme.
7
1.6 Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po
domluvě s vyučujícím nebo školní psycholožkou, v době třídních schůzek a konzultačních hodin. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek školy. Možnost vzájemných informací po internetu chceme
v dalším roce rozšířit. Od roku 2005 pracuje ve škole Školská rada.
V lednu každoročně pořádáme pro veřejnost Den otevřených dveří. Speciální
program je připraven pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Pro děti se specifickými poruchami učení jsou vytvořeny dyslektické skupinky,
které navštěvují společně s dětmi i rodiče. Vyučující pořádají společné akce mimo
školu pro rodiče s dětmi, exkurze u rodičů v zaměstnání, besídky, akademie.
Budoucí prvňáčci mohou docházet s rodiči do předškoláckých skupinek, na besedy s učitelkami 1. tříd.. Řada rodičů pomáhá vyučujícím se zajištěním drobného materiálu pro třídu, objektů a dopravy na školní akce.
Někteří rodiče přicházejí do školy za žáky na besedy.
1.7 Spolupráce s jinými subjekty
Spolupracujeme s obcí Brno – Bystrc (zejména s odborem sociálním a stavebním), do
Bystrckých novin píšeme články o činnosti školy. Účastníme se výukových programů
a soutěží v CVČ Lužánky, Bystrouška, Rozmarýnek, Kominíček, Lipka, Lány. Práce
našich žáků vystavujeme ve Společenském centru v Bystrci, kde bývá i školní akademie. Před Vánoci vystupují naši žáci na nám. Svobody, v červnu u Brněnské přehrady.
Každoročně pořádáme besedy s Městskou policií i Policií ČR a Hasiči ČR. Dopravní
znalosti procvičují žáci na dopravním hřišti v Komíně. Navštěvujeme zajímavé pořady
v knihovně J. Mahena, v brněnské ZOO a Planetáriu. Pro prohloubení výuky využíváme pořady v kinech, muzeích, divadlech nebo představení pořádána v prostorách
školy.
Učitelé spolupracují s Pedagogickou fakultou MU jako cviční učitelé pro posluchače. Někteří se zúčastňují akcí PAU a spolupracují s kolegy z celé republiky.
Sportovci jsou zapojeni do AŠSK, volejbalisté hrají v rámci kraje, ale i Český pohár
v rámci celé republiky, spolupracují s fotbalovým svazem.
Učitelky, které učí podle projektu „Step by step“ konzultují své poznatky s kolegy
z pilotních škol i se zavádějící organizací.
Návštěvy dětí z okolních mateřských škol jsou již tradicí. Pro předškoláky a jejich rodiče pořádáme každoročně před zápisem do prvních tříd Procházku pohádkovou školou.
Organizaci Služby školám v Brně využíváme k návštěvám seminářů a školení pro
učitele, k výjezdům dětí mimo školu ( Švp, LVZ, výlety, pobyty v zahraničí a další)
cestovní kanceláře.
Poradenské pracoviště spolupracuje s PPP a organizacemi pomáhajícími dětem
s poruchami učení, výchovnými problémy, s protidrogovou centrálou v Praze.
Hudební škole Lídl pronajímáme v odpoledních hodinách učebnu pro výuku hry
na keyboardu a vedení dětského pěveckého sboru.
8
2 Charakteristika školního vzdělávacího
programu
2.1 Zaměření školy:
Chceme být OTEVŘENÁ ŠKOLA vychovávající k úctě k člověku a kulturním hodnotám se zaměřením na výuku jazyků, informačních technologií a na rozvoj tělesné
zdatnosti.
OTEVŘENÁ ŠKOLA pro nás znamená:
Škola přístupná všem žákům bez rozdílu:




otevřenost ve vztazích k žákům, rodičům, veřejnosti a médiím,
přístupnost areálu školy pro aktivity veřejnosti,
spolupráce s regionálními institucemi,
spolupráce s jinými školami.
Škola přístupná pozitivním změnám klimatu:




budování přátelského prostředí,
zajištění pocitu bezpečí,
rozvoj vzájemné důvěry,
prevence sociálně patologických jevů.
Škola s inovativními způsoby výuky:



využívání moderních forem výuky,
rozvoj klíčových kompetencí,
směřování k dobrému uplatnění žáků v životě.
Škola pečující o žáky s výukovými problémy:




integrace handicapovaných žáků,
speciální péče o děti s výukovými poruchami učení,
využívání služeb školního psychologa,
spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP).
Škola pečující o děti sociálně znevýhodněné:



užší kontakt s rodiči,
péče školního psychologa,
spolupráce s PPP.
Škola pečující o nadané žáky:

rozvíjení jejich mimořádných dispozic.
2.2 Výchovně vzdělávací strategie
Kompetence
 k učení
Strategie










k řešení problémů






komunikativní




 sociální a personální




Ve třídě vytváříme příjemnou atmosféru, která podporuje toleranci, spolupráci, dovednost
sebehodnocení, zájem o ostatní a chuť poznávat nové.
Klademe důraz na čtení s porozuměním – kritické myšlení, na práci s textem, informacemi.
Výuku doplňujeme exkurzemi a návštěvami
výukových programů.
Předkládáme zajímavé úkoly a projekty.
Nabízíme dětem pestrou škálu volitelných
předmětů a zájmových kroužků.
Zapojujeme žáky do soutěží a olympiád.
Vedeme žáky k samostatné domácí přípravě,
klademe důraz na pečlivé vypracování domácích úkolů.
Umožňujeme žákům organizovat akce ve škole
i mimo školu.
Žáci zpracovávají samostatně nebo v týmu
oborovou práci, kterou prezentují.
Učíme děti pracovat ve skupině a základním
pravidlům kooperace.
Problémy řešíme prostřednictvím komunitního kruhu a žákovského parlamentu.
Učíme žáky využívat mediální zdroje.
Využíváme testy
K řešení problémů navozujeme modelové situace ze života.
Rozvíjíme slušnou komunikaci (žák-žák, žáktřída, žák-učitel).
Dáváme žákům dostatečný prostor ke komunikaci.
Zařazujeme do výuky kooperativní učení.
Podporujeme vzájemnou spolupráci mezi 1. a
2. stupněm – soutěže, projekty, hry, olympiády.
Učíme žáky respektovat pravidla, která si vytvářejí ve třídách – třídní úmluvy.
Umožňujeme žákům pracovat ve skupinách a
střídat role.
Vedeme žáky k vhodnému asertivnímu chování a učíme je pravidelně hodnotit svou práci a
práci skupiny, pracovat s chybou.
Rozvíjíme u žáků úctu k sobě samému,
k ostatním lidem a podporujeme zdravé sebevědomí.
 občanské





 pracovní





Vytváříme u žáků občanské povědomí, vedeme je k vlastenectví.
Zapojujeme žáky do života obce.
V rámci projektů seznamujeme děti
s dětskými a lidskými právy.
Vedeme žáky k přijímání různých odlišností
(rasové, náboženské, národnostní a kulturní).
Klademe důraz na environmentální výchovu –
děti se zapojují do projektů - Den Země, Les.
Žáky vedeme k správnému zacházení
s pracovními nástroji, učíme je vhodným postupům a plánování činnosti.
Připravujeme dětem činnosti, z nichž budou
pociťovat radost a sebeuspokojení.
Účelně propojujeme teoretickou výuku
s praxí.
Vhodným výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci.
Motivujeme žáky k aktivnímu postoji
k pěknému prostředí školy a jejímu okolí.
11
2.3 Profil absolventa
Profil absolventa představuje cílový stav, kterým je souhrn stěžejních schopností,
dovedností a postojů, od kterých se odvíjí veškerá činnost školy: výstupy zjednotlivých ročníků a předmětů, školní pravidla, samotné učivo, volba metod, celkové klima
školy. Vědomí společné vize a společného ideálu je nutným předpokladem a prvním
východiskem k efektivní spolupráci, vhodné volbě didaktických postupů, úspěšné
komunikaci a konečně i zdravému sociálnímu rozvoji člověka. Na cestě mezi tímto
východiskem a konečným stavem leží nemálo překážek a toto přibližování je procesem dlouhodobým. Je přitom nezbytné znát cíl, ale smyslem je již samotná cesta, tedy každodenní setkávání učitelů s žáky a dobrá spolupráce s jejich rodiči.
Chceme, aby absolvent ZŠ Brno, Vejrostova:
1. V oblasti vědomostí a dovedností:
 pro rozšiřování vědomostí a dovedností využíval různé zdroje poznání, ovládal
strategie učení
 aplikoval své znalosti
 formuloval své myšlenky, akceptoval názor druhého


dosahoval přiměřeného rozvoje všech složek své osobnosti
orientoval se ve světě, nebál se použít cizí jazyk
2. V oblasti schopností:
 asertivně komunilmval a spolupracoval
 poznával své schopnosti a reálné možnosti a uplatňoval je při rozhodování o své
budoucnosti
 byl schopný tvořivě myslet
 rozvíjel své schopnosti a talent
 byl schopen sebehodnocení a objektivní sebekritiky
3. V oblasti postojů:

respektoval zásady slušného chování a řídil se j imi




vystupoval kultivovaně
byl ochotný se dál vzdělávat
chránil duševní a fyzické zdraví své ajiných osob
chránil vytvořené hodnoty a životní prostředí

ctil kulturní tradice svého národa a jeho jazyk
 byl samostatný a zodpovědný za svoje chování
 k řešení problémů přistupoval aktivně
 byl ohleduplný a tolerantní kjiným lidem, národnostem jejich kultuře
2.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadánímŽáci
se specifickými poruchami učení (dále pouze SPU) a dalšími speciálními potřebami
jsou zařazeni (integrováni) do běžných tříd a vzděláváni dle svých učebních plánů.
Vzdělávání žáků s SPU bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace nebo skupinové práce. Na 1. stupni nabízíme žákům s platným vyšetřením, ve kterém je diagnostikována SPU, paralelní výuku v rámci českého jazyka.
Tato výuka probíhá v malých skupinách do 12 dětí. Vede ji speciální pedagog školy
a učitelky, které jsou odborně vzdělány v příslušném oboru. Hodiny jsou uzpůsobeny
konkrétním potřebám žáků. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Kohoutova, která provádí diagnostiku a doporučení pro další práci
s žáky s SPU. Dětem s SPU je věnována péče po celou dobu povinné školní docházky.
Přizpůsobujeme a upravujem vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto žáky
tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků.
Žáci jsou hodnoceni podle metodického pokynu MŠMT a je zohledňováno jejich
individuální pracovní tempo.
Pod odborným vedením speciálního pedagoga již několik let velmi úspěšně pracují v odpoledních hodinách skupinky rodičů s dětmi. Zde je rodič seznámen
s metodami a postupy, jak doma procvičovat oslabené schopnosti dítěte.
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace.
Jsou to žáci z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci
migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu).
Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním nabízíme tyto podmínky:
- individuální péči
- pomoc asistenta pedagoga;
- diferenciaci a individualizaci výuky,
- odpovídající metody a formy práce;
- specifické učebnice a materiály;
- pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu;
- spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky.
Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog školy ve spolupráci
s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči. Zprostředkovává další
odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně
pedagogická individuální a skupinová práce probíhá zpravidla v pracovně speciálního
pedagoga mimo třídu. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště,
z koncepce a podmínek školy. Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům.
Individuální náprava je vedena formou speciálních nápravných cvičení podle individuálních potřeb každého jednotlivce. Při práci se využívají speciální pomůcky pro
nápravu vývojových poruch učení včetně výukových počítačových programů.
Speciálně pedagogická péče se zaměřuje na:







smyslová vnímání,
pravolevou orientaci,
paměť, pozornost,
diferenciaci,
analýzu a syntézu,
čtení ,
systematizaci mluvnického učiva.
14
2.5 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Stejně jako žáci se specifickými poruchami učení mají své specifické potřeby i žáci
mimořádně nadaní. Jsou rychlejší při učení, mají lepší paměť, dovedou pracovat
s komplexnějšími problémy, projevují zvýšený zájem o určitý obor. To často přináší
problémy v chování - dítě se nudí. Proto jim nabízíme jiné činnosti, formy, metody.
Těmto žákům nabízíme:
 individuální vzdělávací plán (u dětí diagnostikovaných PPP jako mimořádně nadaných),
 diferenciaci v rámci předmětů.
S těmito žáky pracujeme tak, že:
 zadáváme specifické úkoly - otevřené, tvořivé, problémové, určené k rozvoji logického myšlení,
 rozvíjíme originalitu v tvořivém čtení a psaní,
 používáme projektové metody,
 umožňujeme přístup k dalším zdrojům informací,
 nabízíme rozšiřující učivo,
 diferencujeme a individualizujeme učivo,
 zapojujeme do soutěží,
 podporujeme a využíváme jejich originálních nápadů,
 v rámci spolupráce skupiny je pověřujeme vedením,
 motivujeme oceněním a zveřejněním jejich nadstandardních výkonů,
 umožňujeme individuální projev a prezentaci výsledků na veřejnosti formou výstav, vystoupení a zveřejnění v tisku.
V odůvodněných případech nabízíme žákům možnost účasti v některých vyučovacích
hodinách vyššího ročníku.
2.6
Začlenění průřezových témat
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a
umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, ve druhém ročníku máme zařazen
samostatný předmět Osobnostní a sociální výchova. Na naší škole jsou realizována
formou integrace do povinné výuky a projektů. Integrace je blíže vyjádřena
v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů.
Průřezová témata:
1) Osobnostní a sociální výchova
2) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
3) Multikulturní výchova
4) Environmentální výchova
5) Mediální výchova
6) Výchova demokratického občana
Vysvětlivky k tabulkové části:
Formy: INT –integrace tématického okruhu průřezového tématu
PRO – projekt
Příklad: INT/D . . . průřezové téma integrováno v předmětu Dějepis
Osobnostní a sociální výchova
1.stupeň
2.stupeň
Tematické okruhy PT
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
Rozvoj schopností poznávání
INT/Čj,
ČaS,
M,A
INT/Čj,
ČaS, M,A
INT/A
INT/A
INT/Čj, ČaS, M,A
INT/ Z, Inf
INT/ Vv
INT/Č, Vv,
VkZ,Sp
INT/Sp, VkO
INT/A
INT/A
INT/A
INT/Vv, N
INT/VkZ, N,
Sp, VkO
INT/Vv,N
Sebepoznání a
sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
INT/Osv
Psychohygiena
INT/Osv
INT/VkO
Kreativita
INT/Čj,
Vv, Hv,
A
INT/Čj,
Vv, Hv,
Osv,A
INT/Čj,
Vv, Hv
INT/Čj, Vv, Hv
INT/Čj, Vv, Hv
Poznávání lidí
INT/A
INT/Osv,A
INT/A
INT/A
INT/A
Mezilidské
vztahy
Komunikace
Kooperace a
kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
INT/Vv, Hv
INT/VkO,
N, Vv
INT/VkO,
N, Vv
Pro, INT/A
INT/Osv
INT/A
INT/Vv, Č,
Hv, Sp
INT/VkO,
VkZ
INT/Vv,
VkZ, Č, Hv,
Sp
INT/VkZ, A
INT/A, N, Fg
INT/Čj, Sp, Vv
INT/Čj,A
INT/Čj
INT/Čj, Sp
INT/VkZ,Čj,
VkO, Sp, Př
INT/Čj, ČaS,
Tv
INT/Čj, ČaS, Tv
INT/Z
INT/VkO
INT/VkZ
INT/VkO
INT/VkZ,
Př, Vv
INT/VkZ,
VkO, N, Př,
Sp
INT/Osv
17
INT/VkO, Vv, Č,
Sp
INT/VkZ
INT/Čj,A
INT/Osv
INT/N
INT/Vv
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
1.stupeň
Tematické
okruhy PT
1.ročník 2.ročník 3.ročník
4.ročník
2.stupeň
5.ročník
Evropa a svět
nás zajímá
INT/ČaS - Evropa, Čj sloh - Hv - písně jiných
národů
Objevujeme Evropu a svět
INT/M - rozlohy, zaokrouhlování, porovnávání
čísel do miliónu, Inf, ČaS Evropa
Jsme Evropané
INT/ČaS - Evropa, ČR
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
INT/Čj, A
INT/Z, A, Č,
Z
PRO/Vých.
k lid. právům
INT/Vv, Č
PRO/Vých.k lid.
právům
INT/ Č
INT/Z, N
INT/Z, A, N,
Hv
INT/Z,A, Hv
INT/D, Hv
INT/D
INT/D, VkO
INT/D, Hv
Multikulturní výchova
1.stupeň
Tematické
okruhy PT
Kulturní diference
Lidské vztahy
1.ročník
2.ročník
2.stupeň
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
INT/A
INT/A
INT/ČaS – Evropa,A
INT/A, Hv
INT/Osv
Etnický původ
INT/ČaS - Evropa, ČR
Multikultiralita
INT/ČaS - Evropa, ČR
Princip sociálního smíru a
solidarity
INT/ČaS - Evropa, ČR
18
PRO/Vých.k
lidským právům
INT/VkO
7.ročník
8.ročník
9.ročník
INT/D
INT/N
INT/D, A,
VkO, Vv
INT/Čj,VkO,
N,
INT/VkZ
INT/Př
INT/VkO
INT/Př, D
INT/Sp, Vv
PRO/Vých.
k lids. právům
INT/VkO
INT/D, Z
INT/Z
PRO/Vých.
k lids. právům
PRO/Vých. k lids.
právům
Environmentální výchova
1.stupeň
Tematické
okruhy PT
Ekosystémy
Základní
podmínky
života
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí
1.ročník
2.ročník
2.stupeň
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
INT/ČaS,
Vv
INT/ČaS, Vv/
PRO
INT/ČaS, Vv
INT/Př, Z
INT/Př
INT/Př
INT/Z, Vv
INT/ČaS
INT/ČaS
INT/ČaS
INT/D, Př, Z
INT/Př
INT/Ch, F,
Př, VkZ
INT/Př, F
INT/ČaS INT/ČaS
INT/ČaS
INT/ČaS
INT/Př
INT/Př, Vv
INT/Př, Ch
INT/Př, Ch
INT/ČaS, M - spotřeba vody, grafy, Vv plakát, Inf, Čj - zpráva, oznámení
INT/Z, Př
INT/Př, Vv
INT/Př, Z,
Čj, A, VkZ,
N, Hv
INT/Z, Čj, Př, A,
Vv
INT/ČaS
19
Mediální výchova
1.stupeň
Tematické
okruhy PT
1.ročník 2.ročník
3.ročník
Kritické
čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace
vztahu mediálních
sdělení a reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a
vliv médií ve
společnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu
2.stupeň
4.ročník
5.ročník
6.ročník
INT/Čj - sloh čtení - nebezpečí reklamy, rozlišení
informační, zábavní a reklamní
sdělení
INT/Čj
INT/VkO, Č
INT/ČaS,
Čj - reklama zdravý
životní
styl
INT/Čj, ČaS - nabídky CK
INT/Čj
INT/Inf - rozdělení médií
INT/Č
7.ročník
8.ročník
9.ročník
INT/Čj
INT/Čj, Fg
INT/N, Sp
INT/Sp, Č
INT/Př, Fg, Sp
INT/N
INT/N
INT/ Čj
INT/Čj - kritika novinových článků
INT/Čj
INT/Čj
INT/Vv
20
INT/Č
INT/Hv
INT/Sp,
VkO
INT/VkZ,
Př, Hv, Vv
INT/Fg, Př, Hv
INT/Sp, N,
Vv
INT/A, Sp,
Č
INT/A, Sp, N, Č
INT/Vv
Výchova demokratického občana
1.stupeň
Tématické
okruhy PT
Občanská
společnost a
škola
Občan,
občanská
společnost a
stát
Formy
participace
občanů v
politickém
životě
Principy
demokracie
jako formy
vlády a
způsobu
rozhodování
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
2.stupeň
5.ročník
INT/ČaS,
INT/Vv
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
INT/VkO
INT/Vv, Hv
INT/Vv, Hv
PRO/Výchova
PRO/Výchova
PRO/Výchova
k lidsk. prák lidsk. prák lidsk. právům
vům INT/Čjvům
INT/Hv
Lv, VkO
INT/Čj, ČaS
INT/ČaS
INT/VkO
INT/ČaS
21
INT/Inf, D,
Vv
INT/VkO
INT/D
PRO/Výchova k
lidsk. právům
INT/ Čj-Lv,
VkO, Z, Fg
INT/Sp, Z
INT/Inf, D,
VkO, Fg
3 Učební plán
Učební plán Školního vzdělávacího programu vychází z učebního plánu RVP pro základní vzdělávání. V našem učebním plánu jsme respektovali rozvržení časových dotací pro jednotlivé vzdělávací oblasti.
3.1 Tabulková část
Učební plán I. stupeň
Předměty
1
2
3
4
5
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Člověk a jeho svět
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Osobnostní a sociální
výchova
9
1
4
8
2
4
9
3
5
7
3
5
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
4
1
2
2
1
8
3
5
1
3
1
2
2
1
Celkem v ročníku
Celkem
21
1
Celkem
za 5 let
41
12
23
1
13
5
7
10
5
1
22
24
25
26
118
Poznámky k učebnímu plánu pro I. stupeň

Součástí předmětu Pracovní činnosti je ve 4. ročníku práce na počítači s časovou dotací 0,5
hodiny týdně.
22
Učební plán II. stupeň
Předměty
6
7
8
9
Celkem za
4 roky
ČJ a literatura
Cizí jazyk (hlavní)
Další cizí jazyk
Matematika
Finanční gramotnost
Informatika
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Svět práce
Volitelné předměty
Celkem v ročníku
5
4
4
-
4
3
2
4
-
4
4
2
4
-
4
4
2
5
1
17
15
6
17
1
2
2
1
1
2
2
1
2
3
1
30
0
2
1
2
1,5
2,5
1
2
3
1
1
30
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
31
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
31
2
8
4
7
4
6,5
6,5
4
6
1
10
4
3
Celkem
122
Poznámky k učebnímu plánu pro II. stupeň
 V předmětu Svět práce je vyučováno těmto oborům:
6. ročník – příprava pokrmů
7. ročník – využití digitálních technologií
8. ročník – volba povolání + informatika
9. ročník – volba povolání + informatika
 Počet povinně volitelných předmětů a skupin se mění v každém školním roce.
Ve volitelných předmětech se setkávají žáci z různých tříd stejného ročníku, v některých žáci různých
ročníků.
Nabídka povinně volitelných předmětů je aktualizována podle zájmů žáků a provozních podmínek školy.
Volitelné předměty mohou být vyučovány ve 2hodinových blocích 1x za 14 dní.
 Užité výtvarné činnosti se zabývají tvorbou keramiky.
 Tělesná výchova je podle provozních podmínek a zájmu dětí buď diferencovaná podle pohlaví, nebo i koedukovaná. Při volbě činností je vždy brán zřetel na složení skupiny a fyzické
možnosti žáků.
 Jako rozšiřující může být nabízen nepovinný předmět Sportovní výchova se zaměřením
na volejbal v rozsahu 2 hodin týdně, další nepovinné předměty dle zájmu žáků a možností školy.
 Další cizí jazyk se vyučuje od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně.
 Přírodopis v 7. ročníku je vyučován v jednom týdnu s hodinovou dotací 1 hodina,
v následujícím týdnu s hod. dotací 2 hodiny.
 Zeměpis v 7. ročníku je vyučován v jednom týdnu s hodinovou dotací 3 hodiny,
v následujícím týdnu s hod. dotací 2 hodiny.
23
Využití disponibilních hodin
Vzdělávací oblasti
Vzdělávací obory
Jazyk a jazyková
Český jazyk a liter.
komunikace
Cizí jazyk
Matematika a její aplikace
Člověk a jeho svět
Informační a komunikační technologie
Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Tělesná výchova
Svět práce
Finanční gramotnost
Osobnost. a soc.
výchova
Povinně vol. předměty
Celkem
1. stupeň
6
3
3
1
2. stupeň
2
3
2
1
2
0,5
0,5
1
1
1
1
1
3
14
24
18
4 Učební osnovy
4.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Název předmětu:
4.1.1 Český jazyk a svět literatury
Charakteristika předmětu:
Vyučuje se jako samostatný předmět v 1. – 9. ročníku.
Na prvním stupni má časovou dotaci: 1. ročník – 9 hodin
2. ročník – 8 hodin
3. ročník – 9 hodin
4. ročník – 7 hodin
5. ročník – 8 hodin
Na druhém stupni má časovou dotaci v šestém ročníku 5 hodin, od 7. do 9. ročníku 4
hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, knihovně, v učebně informatiky
a učebně pro výuku speciální pedagogiky. Výjimečně pracujeme v terénu, zejména při
Komunikační a slohové výchově.
Český jazyk a svět literatury:
 Vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými k aktivnímu začlenění
do společnosti – vede ho ke správnému užívání jazyka spisovného v písemném
i ústním projevu, ke schopnosti komunikace.
 Vybavuje žáka dovedností číst a porozumět textu (vzhledem k věku
a individuálním schopnostem).
 Zahrnuje péči o nadaného žáka a žáka se specifickými poruchami učení.
 Umožňuje žákovi získat dovednost psát pravopisně a stylisticky správně
(vzhledem k věku a individuálním schopnostem).
 Seznamuje žáky s vývojem českého jazyka a postavením jazyka v naší kultuře.
 Pěstuje v žákovi úctu ke spisovné češtině, k jejím spisovatelům, básníkům
a ilustrátorům; seznamuje žáky s nejznámějšími spisovateli, umocňuje jeho
prožívání světa a rozvoj jeho kritického myšlení.
 Podporuje respekt k jiným kulturám a jazykům.
 Pomáhá rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost.
Český jazyk a svět literatury provází všechny předměty – nejvíce okruh Člověk a jeho
svět (práce s informacemi….), dále Matematiku (výstižně objasnit myšlenky, pravidla,
postupy…), Informatiku (prezentace, výukové programy, texty…), Výtvarnou výchovu
(motivace formou modelových situací nebo vhodným literárním textem…), na druhém stupni Dějepis.
25
Při hodnocení v českém jazyku budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
- zvládání techniky čtení,
- porozumění čtenému textu a orientaci v literárních žánrech,
- vhodnému užívání jazykových prostředků a využívání osvojených mluvnických pravidel při tvorbě ústních i písemných projevů,
- spisovnému vyjadřování z hlediska slovní zásoby,
- používání gramaticky správných tvarů slov,
- užívání základních znalostí o jazyku,
- schopnosti pracovat s pravidly jazyka s ohledem na individuální předpoklady žáka.
Kompetence
k učení
Žák:
- Vyhledává a třídí informace.
- Uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí.
- Reprodukuje a interpretuje literární dílo, plánuje, rozvrhuje, organizuje.
k řešení problémů
Žák:
- Pojmenovává problémy.
- Vyhledává informace vhodné
k řešení problému, nachází jejich
shodné, podobné a odlišné znaky.
- Uvědomuje si zodpovědnost za
svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.
Strategie
Učitel:
- Nabízí projekty.
- Připravuje na účast v literárních soutěžích.
- Vede žáky k práci s populárně-naučnou literaturou a vytváření referátů.
- Vede ke čtení s porozuměním a k orientaci v textu.
- Pracuje s žáky v knihovně a v učebně PC.
- Navštěvuje s žáky vhodné kulturní akce.
- Navrhne modelové situace.
- Využívá mezipředmětových vztahů.
- Připravuje činnost žáků ve skupinách i pro jednotlivce.
- Vede žáky k přípravě samostatných mluvených i
písemných projevů.
Učitel:
- Pracuje s jevy, které se snaží zobecnit, zanalyzovat.
- Staví žáky do rolí, kde se musí projevit mluvnická
a stylistická správnost,
bohatost jazyka.
- Učí žáky srovnávat mluvnická pravidla mateřského a cizího jazyka.
- Podpoří žáky v kritickém myšlení.
- Vede žáky ke spolupráci na vytváření projektů, besídek, soutěží, kvízů.
- Pracuje s příběhy s otevřeným koncem.
26
komunikativní
Žák:
- Rozumí různým typům textů a
záznamů, přemýšlí o nich, reaguje
na ně a tvořivě je využívá.
- Naslouchá promluvám druhých
lidí, porozumí jim,
vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse.
- Obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje.
sociální a personální
Žák:
- Účinně spolupracuje ve skupině.
- Přispívá k diskusi v malé skupině
i k debatě celé třídy, chápe potřebu
spolupracovat.
občanské
Žák:
- Respektuje přesvědčení druhých
lidí, váží si jejich vnitřních hodnot,
je schopen se vcítit do situace ostatních lidí, odmítá útlak a
hrubé zacházení.
- Uvědomuje si povinnost postavit
se proti fyzickému i psychickému
násilí.
- Utváří si postoj ke kulturním
hodnotám.
pracovní
Žák:
- Dodržuje vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky.
- Veřejně prezentuje výsledky své
práce.
Učitel:
- Organizuje práci ve skupinách.
- Zdůrazňuje jednání podle pravidel ve skupině.
- Podporuje asertivní chování.
- Analyzuje s žáky jejich práci a vede je
k sebehodnocení.
- Klade důraz na vlastní vyjadřování názorů, postojů, myšlenek v písemném i ústním projevu žáka.
- Učí žáky etickým zásadám.
- Rozvíjí písemnou korespondenci žáků s jinými institucemi.
- Umožňuje častější prezentaci žákovských prací
v písemném i výtvarném pojetí na veřejných místech.
- Vytváří s žáky časopis.
- Dramatizuje s žáky literární díla.
Učitel:
- Organizuje častou práci v různorodých skupinách.
- Řídí diskuse, besedy se zajímavými lidmi, rozhovory, komunitní kruh.
- Pořádá exkurze pro žáky.
- Navštěvuje se žáky výstavy.
Učitel:
- Vybírá texty, na kterých si žáci utvářejí pozitivní
postoj k tradicím, hodnotám, jazykům.
- Zavádí školní a třídní tradice.
- Připravuje texty, které podporují úctu k vlasti a
dějinám.
- Vymýšlí a organizuje projekty k prevenci soc. pat.
jevů
- Zadává písemné práce se zaměřením na ekologii a
umožňuje jejich prezentaci.
- Zapojuje žáky do regionálních soutěží.
Učitel:
- Umožňuje žákům navrhovat vlastní společná pravidla a sleduje jejich dodržování.
- Dbá na hodnocení a sebehodnocení žáků.
- Vede žáky k vytváření portfolií vlastních prací a
referátů.
27
Český jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky.
 Rozlišuje slova, slabiky,
hlásky (písmena).
Slovo, slabika, hláska
Písmeno malé, velké, tištěné,
psané
Tečka, čárka, otazník, vykřičník
Krátké mluvené projevy
Sdělování krátkých zpráv
Užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves.
 Srozumitelně mluví
a popisuje svoje zkušenosti.
 Spisovně se vyjadřuje
Artikulace, srozumitelné mluz hlediska slovní zásoby vení
odpovídající možnostem
žáka 1. ročníku.
Odůvodňuje a píše správně
velká písmena na začátku věty.
 Rozlišuje věty.
1. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového
vnímání, pozornosti a soustředění
Věta
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Žák:
Čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku.
Žák:
 Čte jednoduchý text
s porozuměním, reprodukuje přečtený text.
 Hlasitě čte jednoduchý
text se správnou intonací.
 Recituje kratší básnický
text, rozpočítadla
Výcvik čtení, přípravná cvičení
sluchová a zraková
Správné čtení slabik
Uvědomělé čtení snadných
slov a krátkých vět
Hlasité čtení ukázek vhodných
textů pro daný věk
Poslech, přednes, vyprávění
28
OSV – komunikace - dramati-
a říkanky.
Pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele
a podle svých schopností.
Odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění.
Žák:
Čte texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti.
Porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené složitosti.
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.
 Orientuje se v textu.
 Seznamuje se s dětskými časopisy.
 Seznamuje se ilustracemi dětských knih a jejich ilustrátory.
 Odliší pohádku od
ostatních vyprávění.
Hledání rýmů, dramatizace
textu
Společná četba z časopisů
a dětských knih
Poslech, čtení a vyprávění pohádky
Autoři pohádek: Hrubín
Spisovatel, básník
zace pohádek, vyvození lidských vlastností,
Přesah – Hv - Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních textů.
Přesah – Vv - Aktivně pracuje s
ilustracemi. Poznává rozdíly ve
výtvarném vyjadřování ilustrátorů
dětských knih.
Průřezové téma:
OSV/kreativita – cvičení pro
rozvoj základních rysů kreativity
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Žák:
 Čte jednoduchý text
s porozuměním, reprodukuje přečtený text.
 Hlasitě čte jednoduchý
text se správnou intonací.
 Aktivně naslouchá
a reaguje na pokyny.
Uvědomělé čtení snadných
slov a krátkých vět
Hlasité čtení ukázek vhodných
textů pro daný věk
Řešení modelových
a problémových situací
Pozdrav, oslovení, omluva,
 Spisovně se vyjadřuje
prosba, poděkování, rozloučení
z hlediska slovní zásoby, Jednoduchý telefonický rozhoobsahové správnosti
vor – přiměřeně věku a schopa kultury mluveného
nostem
29
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání – dovednosti pro učení
OSV – mezilidské vztahy -
Pečlivě vyslovuje.
Na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev.
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
projevu odpovídajících
možnostem žáka
1. ročníku
 Srozumitelně mluví.
 Vypráví spontánně
vlastní zážitky.
 Správně sedí, drží psací
náčiní.
Píše správné tvary písmen a
číslic, správně spojuje písmena
i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev.
Seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh.
upevňování vztahů ve třídě
Jazykolamy, říkadla, rozpočítadla
Vypravování
Základní hygienické návyky:
sezení, držení tužky, umístění
sešitu a jeho sklon, hygiena
zraku
 Dodržuje čitelnost
a úhlednost psaného
projevu přiměřeně svým Činnosti a přípravné cviky pro
schopnostem.
uvolňování ruky, kresebné cviky velkých tvarů
Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic
Orientace v liniatuře
Osvojování písmen, slabik a
slov
Psaní jednoduchých vět
Opis, přepis, diktát
 Seřadí obrázky známého Kvalitativní a kvantitativní
textu podle posloupnos- znaky písmen
ti a následně ho převyObrázková osnova, vyprávění
práví.
30
Průřezové téma:
OSV/komunikace – dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
Český jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky.
Školní výstupy
Učivo
Žák:
 Orientuje se v rozdělení
hlásek, tvoření slabik.
 Dělí slova na hlásky
a slabiky.
 Vyjmenuje abecedu.
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Slovo, slabika, hláska
Rozdělení hlásek – souhlásky,
samohlásky, dvojhlásky
2. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Slabikotvorné r, l
Abeceda
 Používá a rozlišuje párové souhlásky.
Párové souhlásky
Porovnává slova, zvláště opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená
a podřazená.
+
Porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj,
věc.
 Třídí slova podle významu.
Synonyma, antonyma, slova
souřadná, podřazená a nadřazená
 Seznamuje se
s některými slovními
druhy.
Podstatná jména, slovesa
Rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru.
 Rozlišuje některé slovní
druhy.
Podstatná jména, slovesa,
předložky, spojky, citoslovce
Užívá v mluveném projevu
 Srozumitelně mluví,
Krátké souvislé projevy
31
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností pozná-
správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves.
uvědoměle čte, vyjadřuje svoje zkušenosti.
 Spisovně se vyjadřuje
z hlediska slovní zásoby,
gramatické správnosti
a kultury mluveného
projevu odpovídajícího
možnostem žáka
2. ročníku.
Spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami.
 Užívá spojky v souvětí
i větě jednoduché.
Rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího.
 Rozeznává a tvoří věty
dle postoje mluvčího.
Odůvodňuje a píše správně: i/y
po tvrdých a měkkých souhláskách; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,
ú,ů – mimo morfologický šev;
velká písmena v typických případech vlastních jmen.
 Rozlišuje tvrdé a měkké
souhlásky, pravopis ě, ú,
ů a dodržuje jejich gramatickou správnost.
 Seznámí se s pravidly
pravopisu vlastních
jmen.
Žák:
Čte a přednáší zpaměti ve
vhodném tempu literární texty
přiměřené věku.
Žák:
 Zdokonaluje se
v plynulém a výrazném
čtení, se správnou intonací.
Sdělování krátkých zpráv
Artikulace, srozumitelné mluvení
Určování a dodržování pořádku slov ve větě
Sled vět
Věta jednoduchá a souvětí
Spojování a oddělování vět
Druhy vět, interpunkční znaménka na konci vět
Tvrdé, měkké souhlásky, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, pě, vě,
mě
Slova s ú,ů
Velká písmena
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Plynulé čtení jednoduchých vět
Užívání správného slovního
přízvuku
Uplatnění přirozené intonace
 Reprodukuje přečtený
32
vání
-
Cvičení dovedností zapamatování




Vyjadřuje své pocity
z přečteného textu.
Rozlišuje vyjadřování v próze
a ve verších.
Pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele
a podle svých schopností.
text.
Zdokonaluje se v tichém
čtení s porozuměním.
Recituje kratší básnický
text.
Užívá správný slovní
přízvuk
Řeší hádanky a slovní
hříčky.
 Vytvoří vlastní výtvarný
doprovod k textu.
 Doporučí knihu nebo
časopis spolužákovi.
 Identifikuje rozdíly mezi
prózou a poezií.
 Vyjádří vlastními slovy
pojmy: báseň, verš, rým,
přednes.
 Odliší pohádku od jiných literárních žánrů.
 Domýšlí jednoduché
příběhy.
 Orientuje se v textu Čítanky a jiném textu pro
děti.
 Využívá četbu jako zdroj
poznatků.
 Účastní se divadelních
představení.
Hlasité a tiché čtení
s porozuměním
Uvozovky, dvojtečka
Přednes básní
Hádanky, slovní hříčky
Přesah – Vv Zážitkové čtení a naslouchání
Volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu
Próza, poezie, verš, rým
Vyhledávání rýmů
Znaky pohádky: dobro – zlo,
3 přání, fantazie, nadpřirozené
bytosti…
Dramatizace textu
Společná a samostatná četba
z časopisů a dětských knih
Divadlo
Seznámení s knihami o přírodě
a věcech
Ilustrátoři dětských knih
Spojitost textu s ilustracemi
33
Aktivně pracuje s ilustracemi. Poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování ilustrátorů dětských knih.
Seznamuje se s různými
druhy výtvarného umění.
Rozlišuje pojmy loutka,
hračka. Navštěvuje výstavy.
Průřezové téma:
 Seznamuje se s dalšími
ilustracemi dětských
knih a jejich ilustrátory.
 Orientuje se
v pohádkách.
Žák:
Čte texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti.
Porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené složitosti.
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.
Pečlivě vyslovuje.
V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči.
Žák:
 Zdokonaluje se
v plynulém a výrazném
čtení, se správnou intonací.
Nejznámější autoři českých
pohádek: Lada, Sekora, Čtvrtek, Petiška
Návštěva knihovny
OSV/kreativita
- Cvičení originality,
schopnosti vidět věci jinak
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Plynulé čtení jednoduchých vět
Užívání správného slovního
přízvuku
Hlasité a tiché čtení
s porozuměním
 Aktivně naslouchá
a reaguje na pokyny.
 Reaguje otázkami.
Řešení modelových
a problémových situací
Otázky k textu
 Spisovně se vyjadřuje
z hlediska slovní zásoby,
obsahové správnosti
a kultury mluveného
projevu odpovídajícího
možnostem žáka
2. ročníku.
Základní komunikační pravidla
– střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování.
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání
- Cvičení řešení problémů
 Srozumitelně mluví.
Jazykolamy, říkadla, rozpočítadla
 Ovládá základy techniky
mluveného projevu.
Správné dýchání
34
Průřezové téma:
OSV/komunikace
-
Cvičení pozorování a
Volí vhodné verbální
a nonverbální prostředky řeči
v běžných školních
i mimoškolních situacích.
empatického a aktivního naslouchání
 Užívá mimojazykových
prostředků řeči.
Mimika, gesta
Na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev.
Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním.
 Vypráví spontánně
vlastní zážitky.
 Dbá na dodržování posloupnosti děje.
Vypravování
Omluva, prosba
 Správně sedí, drží psací
náčiní.
Píše správné tvary písmen a
číslic, správně spojuje písmena
i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev.
Píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení.
Základní hygienické návyky:
sezení, držení tužky, umístění
Průřezové téma:
sešitu a jeho sklon, hygiena
OSV/komunikace
zraku
- Dovednosti pro sděloZacházení s grafickým materiávání verbální a never Dodržuje čitelnost,
lem
bální (technika řeči, výsklon, přehlednost
raz řeči, cvičení
a úhlednost psaného
Psaní jednotlivých prvků písv neverbálním sdělováprojevu přiměřeně svým men a číslic
ní)
schopnostem.
Orientace v liniatuře
Psaní písmen, slabik, slov
a jednoduchých vět
Opis, přepis, diktát
Přesah – M - Kreslí rovné, křivé
a lomené čáry. Modeluje body a
Kvalitativní a kvantitativní
úsečky.
znaky písmen
Nácvik psaní velkých tiskacích
 Zvládá základy psaní
písmen pro výuku geometrie
adresy, blahopřání,
přání, pozdravu.
Adresa, blahopřání, přání,
35
Seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh.
 Seřadí obrázky textu pro pozdrav
děti podle posloupnosti
a následně ho převypráví.
Obrázková osnova, vyprávění
36
Český jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova.
Porovnává významy slov,
zvláště opačného významu a
slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná.
Porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj,
věc, okolnost, vlastnost.
Školní výstupy
Učivo
Žák:
 Rozlišuje hlásky a slabiky.
 Určuje počet slabik.
 Vyslovuje samohlásky,
souhlásky a souhláskové
skupiny.
 Řadí slova podle abecedy, vyhledává podle
abecedy (v encyklopediích, seznamech, slovnících…)
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Hláskosloví
Slovní přízvuk
Určování počtu slabik
 Třídí slova podle významu, jednovýznamová a mnohovýznamová.
 Poznává stavbu slova.
 Rozpoznává děj, věc,
okolnost,vlastnost
v obecné rovině.
Abeceda
Synonyma, antonyma, homonyma, slova souřadná, podřazená a nadřazená
Třídění slov podle významu
Vyhledávání slov podobných
a protikladných
Základní seznámení se stavbou
slova – kořen
Obecný význam slov
Slovesa – pojmenování děje
Podstatná jména – pojmenování věcí
Příslovce – pojmenování okolností
Přídavná jména – pojmenování vlastností
37
3. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání-cvičení dovednosti zapamatování, smyslového vnímání
Rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru.
Užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves.
Spojuje věty do jednodušších
souvětí vhodnými spojkami
a jinými spojovacími výrazy.
Rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího a
k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky.
Odůvodňuje a píše správně: i/y
po tvrdých a měkkých i obojet-
 Identifikuje jednotlivé
slovní druhy.
Slovní druhy – ohebné, neohebné
 Srozumitelně mluví,
uvědoměle čte, vyjadřuje svoje zkušenosti.
 Používá v mluveném
projevu správné gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen
a sloves.
Souvislé projevy
Sdělování zpráv
Správná artikulace
Správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves v mluveném projevu
 Spojuje věty v souvětí
spojkami a jinými spojovacími výrazy.
 Užívá spojky ve větě
jednoduché.
 Ve větě jednoduché vyhledává základní skladební dvojici.
Věta jednoduchá a souvětí
Spojování a oddělování vět
Základní skladební dvojice
 Rozeznává a tvoří věty
dle postoje mluvčího.
 Správně intonuje podle
druhu věty.
 Vhodně klade větný přízvuk.
Druhy vět, interpunkční znaménka na konci vět
Intonace dle druhu vět
 Rozlišuje tvrdé a měkké
Tvrdé, měkké souhlásky, sku38
ných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, bě,
pě, vě, mě, ú,ů – mimo morfologický šev; velká písmena
v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování.
souhlásky, pravopis ě, ú,
ů a dodržuje jejich gramatickou správnost.
 Odříká zpaměti vyjmenovaná slova a vyhledá
je v textu.
 Prohlubuje znalost pravidel pravopisu vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování.
Žák:
Čte a přednáší zpaměti ve
Žák:
vhodném frázování a tempu li Zdokonaluje se
terární texty přiměřené věku.
v plynulém a výrazném
čtení a předčítání se
správnou intonací.
 Reprodukuje přečtený
text.
 Zdokonaluje se
v rychlém tichém čtení a
čtení s porozuměním.
 Přednáší zpaměti básnický text nebo úryvek
prózy.
 Řeší hádanky a slovní
Vyjadřuje své pocity
hříčky.
z přečteného textu.
 Vytvoří vlastní výtvarný
doprovod k textu.
piny dě, tě, ně, bě, pě, pě, vě,
mě
Slova s ú,ů
Pravopis vlastních jmen
Vyjmenovaná slova
Úvod do pravopisu i/y po obojetných souhláskách
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Plynulé čtení souvětí a vět
Hlasité i tiché čtení (předčítání) s porozuměním
Četba uměleckých, populárních a naukových textů
s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků
Přednes básní nebo prózy
Hádanky, slovní hříčky
Zážitkové čtení a naslouchání
Volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu
39
Přesah - Vv
Rozlišuje vyjadřování v próze
a ve verších, odlišuje pohádku
od ostatních vyprávění.
Pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele
a podle svých schopností.
 Vyjadřuje postoj
k přečtenému textu.
 Líčí atmosféru příběhu.
 Hledá podstatu příběhu
a jeho smysl.
 Charakterizuje literární
postavu.
 Doporučí knihu nebo
časopis spolužákovi.
 Identifikuje rozdíly mezi
prózou a poezií.
 Vyjádří vlastními slovy
pojmy: přirovnání, pověst, povídka.
 Domýšlí příběhy.
 Využívá četbu jako zdroj
poznatků.
 Účastní se divadelních
představení.
 Seznamuje se s dalšími
ilustracemi dětských
knih a jejich ilustrátory.
 Orientuje se
v pohádkách.
Charakteristika literární postavy
Samostatná četba
Próza – pověst, povídka, základní rysy pohádek, přirovnání
Poezie - verš, rým, přirovnání
Vyhledávání rýmů
Dramatizace textu
Společná a samostatná četba
z časopisů a dětských knih
Divadlo – divadelní představení, herec
Návštěva knihovny
Ilustrátoři dětských knih
Spojitost textu s ilustracemi
Lidové pohádky, nejznámější
autoři českých pohádek: Němcová, Erben.
Umělá pohádka, nejznámější
pohádky: Drda, Macourek, Karel Čapek, Josef Čapek
40
Průřezové téma:
OSV/ Kreativita-originalista,
schopnost vidět věci jinak
Přesah – ČaS, Vv
Žák:
Plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti.
Porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené složitosti.
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru.
Pečlivě vyslovuje.
Volí vhodné verbální
a nonverbální prostředky řeči
v běžných školních
i mimoškolních situacích.
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Žák:
 Zdokonaluje se
v plynulém a výrazném
čtení a předčítání se
správnou intonací.
 Aktivně naslouchá
a reaguje na pokyny.
 Formuluje jednoduché
otázky k textu.
 Pracuje dle jednoduchého návodu
k činnosti.
Plynulé čtení souvětí a vět
Hlasité i tiché čtení (předčítání) s porozuměním
Řešení modelových
a problémových situací
Otázky k textu
Pracovní postup a práce podle
něj
 Spisovně se vyjadřuje
z hlediska slovní zásoby,
obsahové správnosti
a kultury mluveného
projevu odpovídajícího
možnostem žáka
3. ročníku.
Základní komunikační pravidla
– střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování
 Srozumitelně mluví.
Jazykolamy, říkadla, rozpočítadla, pranostiky
 Užívá mimojazykových
prostředků řeči.
Mimika, gesta
Na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev.
41
Přesah - M
Přesah - Pč
Vypravování
Zpráva, oznámení, reklama
Kontroluje vlastní písemný
projev.
 Vypráví spontánně
vlastní zážitky.
 Dbá na dodržování posloupnosti děje.
 Zformuluje zprávu,
oznámení a jednoduchou reklamu.
Psaní písmen, slabik, slov a vět
Opis, přepis, diktát
Kvalitativní a kvantitativní
znaky písmen
Píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení.
 Dodržuje čitelnost,
sklon, přehlednost
a úhlednost psaného
projevu přiměřeně svým
schopnostem.
 Kontroluje vlastní písemný projev.
 Zvládá psaní adresy,
blahopřání, přání,
pozdravu, krátkého dopisu.
 Popíše věc, zvíře, osobu
a jednoduchý postup
práce.
Adresa, blahopřání, přání,
pozdrav, dopis
Popis
42
Průřezové téma:
MV/Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (Reklama na zdravý životní styl)různé typy sděléní, jejichfunkce, rozdíl mezi ,, faktickým“ a
,,fiktivním“ obsahem
Přesah: ČaS
Český jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Porovnává významy slov,
zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová.
Rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou
a koncovku.
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.
Školní výstupy
Žák:
 Porovnává, rozlišuje
a používá různé významy slov.
 Dělí slovo na kořen, část
předponovou, příponovou a koncovku.
 Určuje slovní druhy.
 Skloňuje podstatná
jména.
 Zařazuje podstatná
jména ke vzorům.
 Rozeznává určitý
a neurčitý tvar slovesa.
Učivo
4. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Synonyma, antonyma, homonyma
Slova jednoznačná
a mnohoznačná
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání
Kořen, předpona, přípona,
koncovka
Slovní druhy
Mluvnické kategorie podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Infinitiv sloves
Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.
 Rozeznává slova spisovná, nespisovná a slova
citově zabarvená.
Slova spisovná, nespisovná
a slova citově zabarvená
Vyhledá základní skladební
dvojici.
 Samostatně najde záPodmět + přísudek = základní
kladní skladební dvojici. skladební dvojice
Odlišuje větu jednoduchou
 Rozlišuje větu jednodu-
Věta jednoduchá a souvětí
43
Přesah:
ČaS - nářečí
a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí.
chou a souvětí.
Užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu
je obměňuje.
 Spojuje věty jednoduché Spojovací výrazy – příslovce,
v souvětí použitím spo- zájmena
jovacích výrazů.
Píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách.
 Rozšiřuje znalost vyjmenovaných slov
o slova příbuzná.
 Uvědoměle používá i/y
po obojetných souhláskách.
Vyjmenovaná slova a slova
příbuzná
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Žák:
Vyjadřuje své dojmy z četby
a zaznamenává je.
Volně reprodukuje text podle
svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma.
Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.
Žák:
 Zhodnotí přečtenou
knihu.
 Vede si čtenářský deník.
 Zhudební nebo výtvarně
či pohybově ztvární přečtený text – podle svých
schopností.
 Zdramatizuje text.
 Volně reprodukuje text.
 Píše vlastní text.
 Všímá si rozdílů zpracování literatury.
Správné plynulé čtení
Čtenářský deník
Dramatizace
Návštěva knihovny
Přednes básní
Vypravování
Pohádka
Pohádka – lidová, umělá
Autoři pohádek: Vančura, Nepil, Mikulka, Mrázková, Nezval
Povídka, pověst, bajka
Poezie
44
Průřezové téma:
OSV/kooperace a kompetice
Přesah:
Hv, Tv, Vv, ČaS
Průřezové téma:
OSV/kreativita
Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.
Žák:
Čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas.
Rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném
pro daný věk.
Posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení.
Reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje
 Rozumí základním literárním pojmům.
 Účastní se divadelních
představení.
Slovníky, encyklopedie, návody
na použití, učebnice
Próza – pověst, povídka, pohádka, bajka, přirovnání
Hlavní a vedlejší postavy příběhu
Poezie - verš, rým, přirovnání
Divadlo – divadelní představení, herec, režisér
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Žák:
 Čte prakticky, pozorně,
plynule, věcně.
 Roztřídí informace na
podstatné a okrajové.
 Posoudí úplnost
a neúplnost jednoduchého sdělení.
 Zapamatuje si
Četba uměleckých, populárních a naukových textů
s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků
Vyhledávání v encyklopediích,
denním tisku, práce
s učebnicemi a naučnou literaturou
Průřezové téma:
VDO/formy participace občanů v politickém životě
Průřezové téma:
MV/kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení.
Zpráva, oznámení, vzkaz, popis Přesah: Vv, Pč
Pozorné, soustředěné a aktivní
45
si z něj podstatná fakta.
Vede správně dialog, telefonický rozhovor.
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle
svého komunikačního záměru.
Rozlišuje spisovnou
a nespisovnou výslovnost.
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry.
Sestaví osnovu vyprávění a na
jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti.
a reprodukuje obsah
přiměřeně složitého
sdělení.
naslouchání
 Osvojuje si základní
komunikační pravidla.
Vedení dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače, telefonování
 Mluví přiměřeně podle
svého komunikačního
záměru.
 Rozeznává spisovné
a nespisovné výrazy.
Vypravování, referát, prezentace vlastní práce, popis….
 Píše jednoduché komunikační žánry.
Spisovná a nespisovná mluva
Průřezové téma:
OSV/kreativita
Přesah:
Adresa, pohlednice, blahopřání Vv
dopis, pozvánka, plakát
 Sestaví osnovu.
Osnova, vyprávění
 Vypravuje podle osnovy.
46
Český jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Porovnává významy slov,
zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová.
Rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou
a koncovku.
Školní výstupy
Žák:
 Porovnává, rozlišuje
a používá různé významy slov.
 Vybere z nabídky slovo,
které má významem
nejblíže k zadanému
slovu.
 Nahradí v textu slovo
slovem významem protikladným, významem
stejným nebo podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo
slovem spisovným.
 Vyhledá v textu slovo
vícevýznamové, vysvětlí
jeho další významy.
 Rozhodne, zda dvojice
slov splňuje požadovanou podmínku (pro
opozita).
 Určí kořen slova, část
příponovou, předponovou.
 Rozliší, v kterých přípa-
Učivo
5. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Synonyma, antonyma, homonyma
Slova jednoznačná
a mnohoznačná
Kořen, předpona, přípona,
koncovka, slova příbuzná.
47
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání: Cvičení smyslového vnímání a
řešení problémů
dech se jedná o slova
příbuzná a v kterých o
tvary téhož slova.
 Rozliší, která slova jsou
příbuzná se zadaným
slovem a která ne.
 K danému slovu uvede
slova příbuzná.
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.
 Určí slovní druh vyznačeného slova ve větě
(kromě částic).
 Vybere z krátkého textu
větu, která obsahuje /
neobsahuje určený
slovní druh.
 Určí u podstatného
jména rod, číslo, pád a
vzor a na základě této
znalosti používá podstatná jména ve správném tvaru v mluveném i
psaném projevu.
 Rozliší přídavné jméno
tvrdé a měkké, ve spojení přídavného a podstatného jména určí u
přídavného jména jeho
pád, číslo, rod a na základě této znalosti používá přídavná jména ve
správném tvaru
v mluveném i psaném
Slovní druhy
Skloňování podstatných jmen
Slovesné kategorie – osoba,
číslo, čas, způsob, časování
sloves
48
Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary.
Vyhledá základní skladební
dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty.
Odlišuje větu jednoduchou a
souvětí, vhodně změní větu
projevu.
 Určí osobu, číslo, způsob (u způsobu oznamovacího čas) u slovesa,
užívá slovesa ve správných tvarech mluveném
i psaném projevu.
 Rozliší, zda věta je/není
napsaná gramaticky
správně.
 Vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného
a přídavného jména a
slovesa a nahradí ho
tvarem spisovným.
 Doplní zadaný tvar podstatného jména do věty
tak, aby to bylo mluvnicky a pravopisně
správně (1. a 4. pád rod
mužský životný).
 Vyhledá ve větě základní skladební dvojici
(podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný).
 Vyhledá ve větě určovací
skladební dvojice (bez
terminologie).
 Rozliší větu
jednoduchou a
Slova spisovná, nespisovná
a slova citově zabarvená
Podmět + přísudek = základní
skladební dvojice
Určovací skladební dvojice
Spojovací výrazy – příslovce,
zájmena, částice
49
jednoduchou.
Užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu
je obměňuje.
Píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách.
Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.
souvětí.
 Rozhodne, který větný
vzorec odpovídá zadanému větnému celku.
 Nahradí spojovací
výraz v souvětí tak,
aby smysl zůstal
zachován.
 Spojí věty v souvětí
pomocí vhodného
spojovacího výrazu.
 Správně píše/doplní
i/y ve
vyjmenovaných
slovech a slovech
s nimi příbuzných.
 Píše správně z
hlediska pravopisu
lexikálního a
morfologického.
 Seznamuje se se správným použitím i/y po
obojetných souhláskách
u přídavných jmen.
Vyjmenovaná slova a slova
příbuzná
Druhy a vzory přídavných
jmen tvrdých a měkkých (pravopis)
Shoda přísudku s podmětem
 Na základě znalosti
shody přísudku
s podmětem používá
správné tvary příčestí
50
Žák:
Vyjadřuje své dojmy z četby
a zaznamenává je.
Volně reprodukuje text podle
svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma.
Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.
minulého činného
v mluveném i psaném
projevu
 Doplní správně čárky do
zadaného textu (oslovení,
několikanásobný větný
člen)
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Správné plynulé čtení
Čtenářský deník
Dramatizace
Literární chvilky
Návštěva knihovny
Žák:
 Zpracuje stručné sdělení
(referát) o přečtené knize, prezentuje ho spolužákům, zakládá do portfolia nebo zapisuje do
čtenářského deníku.
Přednes básní a vlastní tvorba
 Řekne, jak na něj vybásní
slechnutá / přečtená
Vypravování
ukázka působí.
Pohádka – klasická, moderní
Povídka, pověst, bajka
Dobrodružná literatura, fanta Přednese a volně
sy literatura, detektivní příreprodukuje text .
běhy pro děti
 Vytvoří vlastní text
Poezie
na dané či vlastní
Slovníky, encyklopedie, návody
téma.
na použití
 Napíše pohádku,
Učebnice, časopisy, noviny
bajku.
 Zhudební nebo výtvarně
či pohybově ztvární pře- Próza – pověst, povídka, počtený text – podle svých hádka, bajka, přirovnání
51
OSV/kreativita: rozvoj pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět
věci jinak, citlivosti
OSV/kooperace a kompetice: rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
Přesah:
Vv, Hv, Tv
Průřezové téma:
OSV/kreativita: rozvoj pružnosti
nápadů, originality
VMEGS/Evropa a svět nás zajímá: rodinné příběhy
Přesah:
ČaS
schopností.
 Zdramatizuje text.
Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.
Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
Žák:
Hlavní a vedlejší postavy příběhu
Poezie - verš, rým, přirovnání
Divadlo – režisér, jeviště, hlediště
Diskuse
 Žák rozhodne, z kterého
druhu / žánru je úryvek
(úryvek z poezie, komiksu, z naučného textu
– encyklopedie,
z návodu k použití,
z pohádky).
 Volně reprodukuje text.
 Píše vlastní text.
Průřezové téma:
MV/vnímání autora mediálních sdělení: výrazové prostředky a jejich
uplatnění pro vyjádření sdělení
MV/kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: identifikování základních orientačních prvků v textu
Přesah:
M
 Všímá si rozdílů zpracování literatury.
 Orientuje se v nabídce
dětské literatury.
 Rozhodne, zda ukázka
je pohádka, pověst nebo
bajka.
 Rozhodne, zda ukázka
je poezie, nebo próza.
 Rozhodne, z kterého
druhu / žánru je úryvek
(úryvek z poezie, ko52
Čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas.
Rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném
pro daný věk, podstatné informace zaznamenává.
Posuzuje úplnost či neúplnost
miksu, z naučného textu
– encyklopedie,
z návodu k použití,
z pohádky).
Žák:
 Čte prakticky pozorně,
plynule, věcně.
 Vybere z nabídky vhodný nadpis.
 Posoudí na základě přečteného textu pravdivost / nepravdivost tvrzení.
 Posoudí, zda daná informace vyplývá / nevyplývá z textu.
 Vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku.
 Vystihne hlavní myšlenku textu.
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
Četba uměleckých a populárních textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností
a návyků
Studijní četba naukových textů
Vyhledávání v encyklopediích,
práce s učebnicemi a naučnou
literaturou
Referát
Hlavní myšlenka literárního
díla nebo ukázky
 Roztřídí informace na
podstatné a okrajové.
 Vybere z nabídky slov
slova klíčová vztahující
se k zadanému textu.
 Rozhodne, které
informace v textu jsou
Přesah:
M
53
jednoduchého sdělení.
Reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje
si z něj podstatná fakta.
Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku.
nepodstatné pro smysl
(vyznění) textu.
 Vypíše požadovanou
informaci z textu.
 Utřídí přečtené informace, vybere podstatná
fakta.
 Sestaví jednoduchý
slohový útvar
(adresa, zpráva,
vzkaz, oznámení,
pozvánka).
 Posoudí, zda náležitosti
daného slohového útvaru jsou úplné, či zda něco chybí.
 Sestaví z vět (či krátkých odstavců) na základě časové a příčinné
souvislosti příběh, sdělení.
 Vybere z nabídky větu,
která je vhodná jako závěr k dané ukázce
 Vyslechne sdělení a reprodukuje / napíše jeho
obsah /smysl
 Vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další oso-
Zpráva, oznámení, vzkaz, popis, adresa, pozvánka
Práce s literárním textem
Pozorné, soustředěné a aktivní
naslouchání
Referát
Vedení dialogu, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zahájení a ukončení dialogu, telefonování,
vzkaz na záznamníku
54
Průřezové téma:
OSV/kooperace a kompetice:dovednost navazovat na druhé a
rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, jasná a respektující komunikace
bě
Rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě.
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle
svého komunikačního záměru.
 Aplikuje do praxe základní komunikační
pravidla.
 Na základě zadaných informací vede dialog, telefonický hovor
(s kamarádem,
s dospělým), zanechá
vzkaz na záznamníku.
 Posoudí, zda v uvedené
ukázce dialogu, telefonického rozhovoru nebo
vzkazu na záznamníku
něco chybí nebo zda je
úplná.
 Změní dialog na vzkaz
apod.
 Posoudí následky
ovlivnitelnosti reklamou.
 Vybere z předložených
ukázek tu, která výrazně
ovlivňuje rozhodování
člověka
 Vybere z nabídky možností, čeho chtěla reklama dosáhnout.
Rozbor reklamních šotů
Průřezové téma:
MV/kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: identifikování základních orientačních prvků v textu
MV/interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality: rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a
„fiktivním“ obsahem
Vypravování, referát, prezentace vlastní práce, popis, prosba, MV/vnímání autora mediálních sděoznámení, příkaz….
lení: : výrazové prostředky a jejich
uplatnění pro vyjádření názoru a pro
záměrnou manipulaci;
MV/fungování a vliv médií ve společnosti
- vliv médií na každodenní život,
společnost
Rozlišuje spisovnou
55
a nespisovnou výslovnost
a vhodně ji užívá podle komunikační situace.
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry.
Sestaví osnovu vyprávění a na
jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti.
 Mluví přiměřeně podle
svého komunikačního
záměru.
 Na základě zadání předvede s náležitou intonací, přízvukem a tempem
řeči různá sdělení oznámení, příkaz,
prosbu, omluvu – a respektuje při tom rozdílného adresáta.
 Vhodně se představí
ostatním dětem, dospělému.
 Rozeznává spisovné
a nespisovné výrazy
a v praxi je vhodně používá.
 Rozliší ve slyšené
ukázce spisovnou a
nespisovnou
výslovnost
(sme, dyž vo tom
apod.)
 Při veřejné
komunikační situaci
využívá spisovnou
výslovnost.
 Píše jednoduché komunikační žánry.
 Píše správně po stránce
Spisovná a nespisovná mluva
Průřezové téma:
OSV/komunikace: komunikace
přizpůsobená různým situacích
Pohlednice, dopis, SMS zpráva,
pozvánka, plakát, přihláška,
MV/ stavba mediálních sdělení - příkladotazník, složenka, zpráva
dy stavby a uspořádání zpráv
a oznámení, popis
Jiné jednoduché tiskopisy
MV/tvorba mediálního sdělení - výběr
výrazových prostředků
Osnova, vyprávění, popis –
předmětu, děje a pracovního
postupu
56
obsahové i formální vyprávění.
 Sestaví popis předmětu
(zvířete/osoby) a popis
pracovního postupu.
 Napíše soukromý dopis
se všemi náležitostmi.
 V ukázce dopisu doplní,
co chybí.
Přesah:
Pč
 K zadanému textu přiměřené délky vytvoří
jeho osnovu (nejméně o
třech bodech).
 Zařadí do přečtené
ukázky vyprávění nabízený text na vhodné
místo.
57
Český jazyk – Jazyková výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Žák:
Spisovně vyslovuje česká slova.
Rozlišuje a dokládá způsoby a
zásady tvoření slov.
Správně třídí slovní druhy.
Tvoří spisovné tvary slov a vědomě je požívá.
Pracuje se Slovníkem spisovné
češtiny.
Rozlišuje významové vztahy
Učivo
ZVUKOVÁ STRÁNKA
JAZYKA
Používá důrazů ve čteném i
Hláskosloví
mluveném slově, dodržuje pří- Přízvuk slovní a větný
zvuk a přiměřené tempo.
Intonace
Žák umí vybrat správnou výslovnost z uvedené nabídky.
SLOVNÍ ZÁSOBA A
TVOŘENÍ SLOV
Porovnává slova příbuzná,
Stavba slova
vhodně je používá
Způsoby tvoření slov
v samostatných projevech.
Slova příbuzná
Žák umí rozlišit způsoby tvoření slov.
TVAROSLOVÍ
Orientuje se v systému slovOpakování poznatků
ních druhů.
Slovní druhy
Žák vybere z řady slov to, které Mluvnické významy slov ohebje/není požadovaným slovním ných
druhem.
Žák určí slovní druh u slov odvozených z jednoho slovotvorného základu.
Užívá správné tvary slov a určuje mluvnické kategorie.
Rozlišuje větu jednoduchou a
SKLADBA
Stavba věty
58
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV – Seberegulace a sebeorganizace – regulace vlastního jednání i prožívání
OSV – Komunikace – dovednosti pro sdělování verbální i
neverbální (technika řeči, výraz
řeči)
MV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení –
rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných
Mezipředm. vztahy
Aj – 6. ročník – slovotvorba
(přejímání slov)
gramatických jednotek ve větě
a v souvětí.
souvětí, vhodně užívá spojovací výrazy při tvoření souvětí.
Žák určí ve větách vyznačená
slova jako větné členy.
Správně tvoří rozvité věty.
V písemném projevu zvládá
morfologický, slovotvorný a
syntaktický pravopis.
Samostatně pracuje s Pravidly
českého pravopisu.
Píše přiměřeně správně podle
pravopisných pravidel.
Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí
a obecnou češtinu.
Pracuje s jazykovými příručkami.
Pořádek slov ve větě
Základní větné členy
Seznámení s rozvíjejícími větnými členy
Aj – 6. ročník – základní větné
členy
PRAVOPIS
Opakování poznatků
Pravopis morfologický
Pravopis syntaktický
D – 8. ročník – národní obrození
OBECNÉ POUČENÍ O
JAZYCE
Snaží se používat spisovný ja- Čeština – jazyk národní a mazyk v mluveném i psaném pro- teřský
jevu.
Jazykové příručky
Používá jazykové příručky.
Spisovný a nespisovný jazyk
59
Český jazyk – Jazyková výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov.
Rozpoznává přenesená pojmenování.
Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě
je používá ve vhodné komunikativní situaci.
Školní výstupy
Učivo
Źák:
SLOVNÍ ZÁSOBA A
Tvoří slova různými způsoby a TVOŘENÍ SLOV
správně je používá
Opakování poznatků
v samostatných projevech.
Obohacování slovní zásoby
Žák umí rozlišit způsoby tvoOdvozování a další způsoby
ření slov.
tvoření slov
Žák k danému slovesu doplní
slovesa odvozená.
Žák napíše, jak se nazývá krajina.
Žák rozliší i vytváří slova složená.
VÝZNAM SLOV
Používá výpovědi se synonymy Slova jednoznačná a mnohoa homonymy.
značná, synonyma, antonyma,
Vysvětluje různé významy slov. homonyma
Žák vybere z nabídky slovo
Obrazná pojmenování
přeneseného pojmenování.
Termíny
Žák prokáže znalost významu
přeneseného pojmenování.
TVAROSLOVÍ
Užívá správné tvary slov včet- Opakování poznatků
ně odchylek od pravidelného
Slovní druhy včetně neohebohýbání.
ných
Žák doplní v textu slova
Mluvnické významy a tvary slov
v náležitých tvarech množného Slovesný rod
čísla (slova jsou uvedena v č. j.
60
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
v 1. p.).
Rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě
a v souvětí.
Žák rozšíří daný větný člen na
několikanásobný, správně doplní interpunkční znaménko
nebo spojku.
Žák doplní sloveso podle naznačených vztahů a určí doplněný větný člen.(podmět, přísudek, předmět, přívlastek,
příslovečné určení místa, času,
způsobu)
SKLADBA
Opakování poznatků
Rozvíjející větné členy a jejich
význam pro stavbu věty
Souvětí
Druhy vedlejších vět
V písemném projevu zvládá
pravopis morfologický a syntaktický ve větě a v souvětí.
Vědomě užívá větné členy při
stavbě vět a souvětí pro obohacení výpovědi.
PRAVOPIS
Opakování poznatků
Pravopis vlastních jmen
Pravopis morfologický
(v souvislosti s neohebnými
slovními druhy)
Pravopis syntaktický (ve vztahu
ke stavbě souvětí
Rozlišuje jména vlastní a
obecná.
Člení výpověď jak foneticky,
tak graficky na jednotlivé celky.
Píše přiměřeně správně podle
pravopisných pravidel.
61
Český jazyk - Jazyková výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Žák:
Rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě
a souvětí.
Rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a
zásady tvoření českých slov.
Spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova.
Rozpoznává nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby
Učivo
SKLADBA
Žák vyjádří obsah dvojčlenOpakování poznatků
ných vět větným ekvivalentem. Věta jednoduchá, souvětí a větŽák užije uvedené sloveso ve
ný ekvivalent
větách, které vypovídají něco o Souvětí podřadné
povětrnostních podmínkách
Souvětí souřadné
jako větu jednočlennou a jako Významový poměr mezi několivětu dvojčlennou (maximum). kanásobnými větnými členy a
Žák vybere z nabízených mož- mezi souřadně spojenými věností grafickou stavbu souvětí tami
a přiřadí ji k danému souvětí
Interpunkce v souvětí
(lze i obráceně – přiřadí ke
grafu jedno z nabízených souvětí).
Správně tvoří souvětí, užívá
vhodně interpunkce
v písemném projevu s užitím
souřadicích spojek, vztažných
zájmen a příslovcí.
SLOVNÍ ZÁSOBA A
Žák ovládá zásady tvoření slov. TVOŘENÍ SLOV
Žák nahradí vyznačená slova
Opakování poznatků
přejatá českými ekvivalenty.
Slova přejatá a jejich výslovnost
Využívá Pravidel českého pra- a pravopis
vopisu, Slovníku spisovné češtiny a dalších jazykových příruček.
62
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
a rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech.
Pracuje se slovníky (Slovník cizích slov, Slovník synonym).
Samostatně pracuje s Pravidly
českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a
s dalšími slovníky a příručkami
Žák určí slovní druh u vyznačených slov v textu (dané slovo
ve větě může mít platnost různých slovních druhů).
Píše přiměřeně správně podle
pravopisných pravidel.
TVAROSLOVÍ
Opakování poznatků
Skloňování jmen přejatých
Slovesný vid
Žák vybere z nabízených možností grafickou stavbu souvětí
a přiřadí ji k danému souvětí
(lze i obráceně – přiřadí ke
grafu jedno z nabízených souvětí)
PRAVOPIS
Využívá znalostí o jazykové
normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
V písemném projevu zvládá
pravopis jak morfologický, tak
syntaktický ve větě i souvětí.
63
Český jazyk - Jazyková výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí
a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití.
Využívá znalosti jazykové normy při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
Pracuje s různými ukázkami
textu literatury starší a současné.
V ukázkách rozpoznává slovanské jazyky.
Seznamuje se s jazykovými
disciplínami.
Napravuje prohřešky proti spisovnému jazyku.
Rozlišuje jazyk spisovný, nářečí a obecnou češtinu.
Převádí text z nespisovné podoby do spisovné.
Žák v krátké ukázce najde nespisovný výraz a vybere
z nabízených možností správné
převedení ukázky do jazyka
spisovného.
Žák přiřadí ke krátkému textu
jeden z nabízených pojmů
útvaru národního jazyka.
Žák vybere z nabízených možností nejvhodnější užití daného textu a přiřadí ho k ukázce.
OBECNÉ VÝKLADY O
JAZYCE
Původ a základy češtiny
Slovanské jazyky
Útvary českého jazyka
Jazyková kultura
64
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
PŘESAH
Ostatní předměty – dle obsahu
vybraného textu
PŘŮŘEZOVÉ TÉMA
VMEGS – Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy,zážitky a
zkušenosti z Evropy a světa, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
PŘESAH
D – 8. ročník - Utváření novodobého českého národa
PŘESAH
HV – 6. ročník - Zpěv 10 lidových i umělých písní
Tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné
komunikační situaci.
Správně vyslovuje hlásky a
hláskové skupiny.
Správně klade přízvuk.
V mluveném projevu užívá
správné tempo, pauzy a melodii vět.
Rozlišuje významové vztahy
gramatických jednotek ve větě
a v souvětí.
Orientuje se v druzích a tvarech jmen, skloňuje cizí vlastní
jména, vyhledává přechodníky
v ukázkách literatury.
Chápe užití vidových dvojic
pro jasnost vyjadřování.
V písemném projevu zvládá
pravopis slovotvorný a morfologický.
Na základě znalostí skladby
užívá interpunkci.
Rozlišuje věty jednoduché,
souvětí a zvláštnosti stavby věty.
Dodržuje zásady českého pořádku slov.
Správně dělí slova na základě
znalostí jejich stavby.
Upevňuje užití pravidel českého pravopisu.
ZVUKOVÁ STRÁNKA
JAZYKA
Opakování poznatků
Zásady spisovné výslovnosti
Modulace souvislé řeči (přízvuk
slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči
TVAROSLOVÍ
Jména, jejich druhy a tvary
Skloňování cizích vlastních
jmen
Slovesa a jejich tvary, přechodníky
Slovesný vid
SKLADBA
Opakování poznatků
Zvláštnosti stavby věty jednoduché
Pořádek slov
PRAVOPIS
Lexikální, morfologický a syntaktický a cizích jmen vlastních
65
PŘESAH
HV – 6. ročník – Hudební rytmus
Využívá Pravidel českého pravopisu a dalších jazykových
příruček .
Znalost stavby slov a jejich
tvoření užívá v pravopisu.
Píše přiměřeně správně podle
pravopisných pravidel.
Užívá různé způsoby tvoření
slov, vyhledává slova cizího
původu a nahrazuje slovy domácími, správně píše a vyslovuje obecná jména přejatá.
66
Český jazyk - Sloh
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Využívá poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem
nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
Odlišuje spisovný a nespisovný
projev a užívá vhodné jazykové
prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru.
Uspořádá informace v textu
s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování.
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Mluvený i psaný projev
Najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, stylistickou chybu) a navrhne vhodnou
úpravu.
Rozpozná v textu místo, kde je
zřetelně porušena jeho
soudržnost, a navrhuje úpravu.
Před odevzdáním svého textu
zajišťuje kontrolu správnosti
pomocí příruček, konzultací a
dalších/jiných zdrojů.
Posuzuje vhodnost výrazů.
Třídí jazykové prostředky na
spisovné a nespisovné.
Obohacuje si slovní zásobu,
osvojuje si nová slova.
Užívá výrazy adekvátní pro
daný slohový útvar.
Používá techniky a prostředky
kultivovaného projevu
s využitím prostředků nonverbálních a paralingválních.
Uspořádá úryvky tak, aby sePopis
stavený text dával smysl a aby
- děje
byla dodržena textová návaz- pracovního postupu
nost.
- předmětu
67
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV – Kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů kreativity (originality, schopnosti
dotahovat nápady do reality)
MV – fungování a vliv médií
ve společnosti – role médií
v každodenním životě jednotlivce
MV – tvorba mediálního
sdělení – uplatnění a výběr
výrazových prostředků a jejich
kombinací pro tvorbu věcně
správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných
sdělení
Mezipředm. vztahy
Vypravování
- mluvený projev
Posuzuje důležitost a pořadí
informací, časovou posloupnost a logickou návaznost.
Dopis
Zpráva a oznámení
- písemný projev
Využívá základy studijního
čtení. Vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří stručné poznámky,
výpisky z přečteného textu.
Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení.
Výpisek a výtah
- praktické čtení
Žák čte pozorně a přiměřeně
rychle.
Užívá jasné formulace.
Pracuje s jednoduchým odborným textem.
Po přečtení textu dokáže vybrat z nabízených možností,
co je názorem pisatele textu.
Hledá klíčová slova, jejich význam a smysl.
Formuluje vlastními slovy
s použitím klíčových slov důležité informace z textu.
Zapíše si poznámky heslovitou
formou, kterou zpracuje do
nového jednoduchého textu.
68
Vko - 6. ročník – sledování aktualit a tvorba komentářů k nim
Pč – 6. ročník – interpretace
popisu pracovního postupu
Český jazyk - Sloh
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Odlišuje spisovný a nespisovný
projev a užívá vhodné jazykové
prostředky vzhledem ke svému
komunikačnímu záměru.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera v hovoru.
Uspořádá informace v textu
s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování.
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Užívá jazykových prostředků,
které jsou charakteristické pro
konkrétní slohový útvar.
Vybere z nabízených možností
text, který je pro danou komunikační situaci nejvhodnější. V
krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je výrazy
spisovnými.
Odliší v jednoduchém textu
názor autora či postavy od faktů.
Najde v textu prvky (motivy
nebo jazykové prostředky),
které naznačují, co chce komunikační partner svou promluvou říct, kam směřuje.
Seřadí slovní výpovědi
od nejvhodnější po nejméně vhodnou (hodnocení od nejlepšího po
nejhorší).
Uspořádá části textu tak,
aby byla dodržena logická návaznost či dějová
posloupnost.
Vytvoří souvislý a sro-
Mluvený i psaný projev
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma: OSV - Rozvoj
schopností poznávání - dovednosti pro učení a studium
Přesah: VkO – 8. r. - osobní a
neosobní vztahy, mezilidská
komunikace
Přesah: Hv – 6. roč. - zpěv 10
lidových i umělých písní
Vypravování
69
V mluveném projevu vhodně
užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.
zumitelný text, v němž se
svou myšlenkou nebo pocitem a s vlastním záměrem osloví adresáta, kterého si sám zvolí. Délku
textu přizpůsobí potřebě
svého sdělení.
Pozoruje a vnímá umělecké dílo v jeho jednotlivostech i komplexně, sděluje
své prožitky a pocity jednoduchým vyjádřením.
Tvořivě sděluje své osobní
vnímání uměleckého díla.
Vnímá hlavní rysy, posuzuje a
řadí je podle důležitosti.
Používá přirovnání., metafory,
rčení, přísloví a pořekadla.
Rozlišuje vnější a vnitřní charakteristiku.
Poznává formální stránky slohového útvaru.
Dodržuje postupy a pravidla
úřední komunikace.
Popis
- uměleckého díla
- místa
- osoby
Charakteristika
- vnější
- vnitřní
Životopis
Žádost
Tiskopisy
70
Přesah: Vv – 7. roč. - záznam
autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek
Přesah: Sp (VP) – 8. roč. - sebepoznávání (zájmy a cíle, stav,
vlastnosti, schopnosti, sebehodnocení
Přesah: Sp (Vp) – 9. roč. přijímací řízení
Český jazyk - Sloh
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Odlišuje spisovný a nespisovný
projev a užívá vhodně spisovné
jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru.
Využívá poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem
nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
Uspořádá informace v textu
s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním
pravidel mezivětného navazování.
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Mluvený i psaný projev
Žák vybere z nabízených možností text ve spisovném jazyce.
K vybraným výrazům najde
vhodná synonyma.
Rozhodne o vhodnosti / nevhodnosti použití nespisovného výrazu v textu.
Nahradí výrazy zjevně nevhodnépro jeho komunikační
záměr výrazy vhodnějšími.
Rozpozná, zda předložený
text nese převážně znaky stylu
odborného, publicistického
(žurnalistického), uměleckého
či prostěsdělovacího.
Vytvoří krátký smysluplný
text; vysvětlí, komu je určen a
jaký záměr má vyjádřit; svoje
tvrzení doloží konkrétními jazykovými prostředky užitými
v textu.
Posuzuje hrdinu na základě
71
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma: OSV/INT Poznávání lidí – vzájemné poznávání se
Dorozumívá se kultivovaně,
výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera v hovoru.
Rozpoznává manipulativní
komunikaci v masmédiích a
zaujímá k ní kritický postoj.
přečteného literárního díla.
Sleduje a hodnotí literární prostředky použité autorem.
Tvoří novou charakteristiku za
použití vlastních výrazových
prostředků.
Vyjadřuje slovně své vnitřní
pocity, tvoří nová obrazná pojmenování a přirovnání.
Používá odpovídající jazykové
prostředky.
Posuzuje důležitost údajů a
chronologicky je řadí.
Na základě čtenářských zkušeností vyjadřuje kritické postoje
k posuzovanému dílu.
Najde slovo nevhodně užité
v dané komunikační situaci a
z nabízených možností vybere
to správné.
Posoudí vhodnost / nevhodnost užití textu v dané komunikační situaci.
Formuluje jasně a přesně otázky.
Pohotově improvizuje ve
správné chvíli.
Rozpozná, zda autor textu je /
není nestranným pozorovatelem.
Text analyzuje a vyvodí závěr
vyplývající z textu.
Rozpozná v textu alespoň je72
Charakteristika literární
postavy
- kritické čtení
Líčení
- přírodní jevy, děje a smyslové vjemy
Životopis
Publicistický styl
- recenze
- interview
- reklama, inzerát
Průřezové téma: MedV/INT Tvorba mediálního sdělení –
uplatnění a výběr výrazových
prostředků a jejich kombinací
pro tvorbu věcně správných a
Využívá základy studijního
čtení – vyhledá klíčová slova,
formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah
z přečteného textu; samostatně
připraví a s oporou o text
přednese referát.
Samostatně pracuje s Pravidly
českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dal-
den manipulativní prvek.
Zaujme kritický postoj
k důvodům, které vedly
k manipulaci.
Vybere dle svého postoje nejpravděpodobnější variantu.
Stručně a srozumitelně pojmenovává vlastnosti.okolnosti a
funkčnost nabízeného
produktu.
Najde výrazný prostředek manipulace v textu.
Rozpozná alespoň jeden cíl
sledovaný autorem textu.
Zaujme kritický postoj k cílům
manipulace (k záměrům manipulátora).
Vyhledá v textu klíčová slova /
termíny spojené s danou tematikou.
Posoudí, zda daná informace
vyplývá / nevyplývá z textu.
Vyhledá v textu odpověď na
zadanou otázku.
Vytvoří/zapíše krátké shrnutí
Referát -výklad
jednoduchého textu nebo vybere hlavní informaci z nabízených možností.
Pracuje se slovníky a odbornými publikacemi.
Orientuje se v odborném textu.
Zpracovává odborný text formou výpisků, které využije ke
73
komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Průřezové téma: MedV - Stavba mediálních sdělení – zezábavňující principy (blízkost,
jednoduchost, přítomnost), Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality - opakované
užívání prostředků v reklamě,
rozdíl mezi reklamou a zprávou, Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení -pěstování
kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
Přesah: VkO – 7. roč. - masmédia
Přesah: ostatní vyučovací
předměty podle tématu referátu
šími slovníky a příručkami.
Ověřuje fakta pomocí otázek
nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.
stavbě nového odborného textu.
Po přečtení textu dokáže vybrat z nabízených možností, co
je názorem pisatele textu.
Prezentuje vypracovaný text na
veřejnosti.
74
Český jazyk - Sloh
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Odlišuje spisovný a nespisovný
projev a užívá vhodně spisovné
jazykové prostředky vzhledem
ke svému komunikačnímu záměru.
Využívá poznatků o jazyce a
stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem
nebo i k vlastnímu tvořivému
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
Dorozumívá se kultivovaně,
výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Mluvený i psaný projev
Najde chybnou formulaci (stylistickou chybu) a z nabízených
opravných možností vybere tu
správnou.
Najde záměrně uvedenou pravopisnou chybu v textu a vybere
formulaci bez chyb.
Analyzuje předložený text a zařadí ho k danému funkčnímu
stylu
Dovede své znalosti o funkčních
stylech tvůrčím způsobem použít.
Najde slovo nevhodně užité v
dané komunikační situaci a nahradí je vhodnějším.
Rozhodne podle komunikační
situace, zda je namístě mluvit
spisovně.
Změní své uvolněně nespisovné
vyjadřování v řeč kultivovanou,
se stylově neutrálními a společensky přijatelnými výrazy a s
uspořádanou stavbou výpovědí,
když se obrací k osobě váženější
a v situacích formálních.
75
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
PŘESAH
Ostatní předměty – dle vybraného textu
PŘŮŘEZOVÉ TÉMA
OSV – Komunikace, kreativita
– specifické komunikační dovednost (monologické formy –
vstup do tématu rétorika), dialog (vedení dialogu, jeho pravidla ařízení,typy dialogů), komunikace v různých situacích
Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační
záměr partnera.
Vyhledává v krásné literatuře
zvláštnosti fejetonu.
Žák v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je
výrazy spisovnými
Zaujímá kritický postoj
k aktuálním jevům ve svém
okolí.
Seznamuje se se specifickými
jazykovými prostředky a užívá
je ve svém projevu.
Naslouchá a pozoruje dění
v okolí, kultivovaným způsobem vyjadřuje svůj názor.
Využívá dostupné informace
k danému tématu, vyhledává je
z různých zdrojů a na základě
svých zkušeností je vyhodnocuje.
Formuluje své názory a konfrontuje je s názory ostatních.
Užívá uměleckých jazykových
prostředků k tvořivé práci v
rozsahu svých individuálních
poznatků a schopností.
76
Fejeton
Reportáž
Úvaha
Průřezové téma
MedV – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, tvorba
mediálního sdělení – pěstování
kritického přístupu, chápánípodstaty mediálního sdělení
Umělecké vypravování
PRŮŘEZOVÉ TÉMA
OSV – rozvoj schopností poznávání – cvičení pozornosti
asoustředění, cvičení dovednosti zapamatování
Český jazyk - Literární výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Rozlišuje základní literární
druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.
Uceleně reprodukuje přečtený
text, jednoduše popisuje jazyk
literárního díla.
Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů
literární teorie.
Věcně formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Školní výstupy
Žák:
Pracuje s literárním textem.
Žák odliší řeč vypravěče a řeč
postav.
Rozumí literárním pojmům.
Uvede příklady spisovatelů
jednotlivých žánrů.
Žák přiřadí k uvedenému literárnímu druhu/žánru ukázky
jednotlivých uměleckých textů.
Obohacuje vlastní jazykovou
kulturu.
Učivo
Literární pojmy (literatura
umělecká a věcná, poezie, próza, lyrika, epika, drama, obrazná pojmenování, rým, rytmus)
Literární žánry - báj a mýtus,
biblické příběhy, pohádka, pověst, bajka
Volná reprodukce přečteného i
slyšeného textu, recitace a dramatizace
6. a 7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV – Kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů)
VMEGS – Jsme Evropané –
kořeny a zdroje evropské civilizace
MKV – Lidské vztahy – předsudky a vžité stereotypy; význam kvality mezilidských
vztahů pro harmonický rozvoj
osobnosti
Vytváření vlastních textů
Žák vytvoří jednodušší literární text odpovídající tematicky i Příběhy o dětech
formálně zadání bajka, poČetba pro mládež
hádka).
MV – Kulturní diference –
oznávání vlastního kulturního
zakotvení
Aplikuje znalosti literárních
žánrů na vlastní tvorbu.
Mezipředm. vztahy
Vv – 6. ročník – výtvarný doprovod k literárním textům
D - báje, mýty, legendy, kroniky
HV - lidová píseň
Aj – 6. ročník - pohádka
Formuluje vlastní názory
k četbě, k divadelnímu a televiznímu představení.
77
Rozlišuje literaturu hodnotnou
a konzumní, svůj názor doloží
argumenty
Žák rozhodne o výchozím textu, zda patří k hodnotné, či
spíše ke konzumní literatuře
78
Český jazyk - Literární výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Rozlišuje základní literární
druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.
Uceleně reprodukuje přečtený
text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla
a vlastními slovy interpretuje
smysl díla.
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák určí k jakému literárnímu
druhu / žánru patří výchozí
text.
Základy literární teorie – struktura literárního díla, jazyk literárního díla
Žák odliší řeč vypravěče a řeč
postav.
Literární pojmy v souvislosti
s probíranými literárními žánry
Žák správně určí básnické prostředky ozvláštňující literární
dílo (jednoduché příklady personifikace, metafory, metonymie).
Literární žánry – aforismus,
epos,
román, poéma, epigram, satira,
lyrická báseň, elegie, óda a
hymnus, reportáž, cestopis,
románová biografie a autobiografie, populárně-naučná literatura, memoáry, deník, absurdní
drama, autorské divadlo
Žák doplní do básně slovo ve
správném rýmu podle rytmu a
smyslu textu.
Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu
autora.
8. a 9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma: VMEG/INT Jsme Evropané – kořeny a
zdroje evropské civilizace
Průřezové téma: VDO/INT Občan, občanská společnost a
stát – občan jako odpovědný
Žák vybere z nabídky A-D hlav- Samizdatová a exilová literatura člen společnosti
ní myšlenku předloženého
úryvku.
Přesah: D/INT – 9. roč. - Československo od únorového přeŽák vybere z ukázek A–E takovratu do roku 1989
vou, která svým obsahem odpovídá názvům uvedených
knih. Přiřadí k sobě název knihy a k ní příslušející ukázku.
79
Seřadí úryvky z literárních děl
v pořadí, ve kterém vznikly.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového
představení a názory na umělecké dílo.
Regionální literatura
Žák popíše v dopise ve 150–180
slovech film, který vznikl na zá- Jak se dělá film
kladě literárního díla.
Žák zformuluje alespoň tři důvody, proč se mu určitá kniha
nelíbila.
Žák na základě návštěvy divadelního představení v dopise
kamarádovi či kamarádce sdělí
dojmy ze zhlédnutého představení.
Průřezové téma: OSV/INT Kreativita - cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity
(pružnosti nápadů)
Tvoří vlastní literární text pod- Žák vytvoří jednodušší literární
le svých schopností a na zákla- text odpovídající tematicky i
dě osvojených znalostí základů formálně zadání (báseň).
literární teorie.
Žák rozhodne o výchozím textu,
Rozlišuje literaturu hodnotnou zda patří k hodnotné, či spíše ke
a konzumní, svůj názor doloží konzumní literatuře.
argumenty.
Žák přiřadí k uvedenému liteRozlišuje základní literární
rárnímu druhu/žánru ukázky
druhy a žánry, porovná je i je- jednotlivých uměleckých textů.
jich funkci, uvede jejich výraz- Žák vyhledá informace ke splné představitele.
nění určitého úkolu (např. vytvoří seznam děl určitého autoVyhledává informace v různých ra) v různých typech katalogů v
typech katalogů, v knihovně i
knihovně.
80
v dalších informačních zdrojích.
Žák na základě internetových
zdrojů vypracuje určitý úkol
(např. základní údaje o životě a
tvorbě jednoho z nositelů Nobelovy ceny, ceny Magnesia Litera
apod.)
81
Český jazyk - Komunikační výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Uplatňuje kultivovaný pohybový projev.
Propojuje somatické dovednosti při neverbálním vyjádření.
Pohybem vyjadřuje základní
emoce a rozpoznává je
v chování druhých.
Dorozumívá se kultivovaně a
výstižně jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci.
Prezentuje jazykový útvar před
spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje.
Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Vnímá zrakový kontakt, miNeverbální komunikace
mické vyjadřování a rozpoznává „řeč těla“.
Očišťuje verbální
koVerbální komunikace
munikaci od vulgarismů a
hrubých výrazů.
Využívá správných návyků při
dýchání, artikulaci a dodržuje
hlasovou hygienu.
Člení mluvený projev podle
Výrazné čtení a přednes
rytmických a modulačních zákonitostí.
Vyhýbá se užívání jazykových Řečnické dovednosti
frází a slovních „berliček“.
Po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, které vyjadřují některý z názorů pisatele textu.
Nad informačním zdrojem si
odpoví na otázku o jeho důvěryhodnosti, u získaného údaje
hledá další pramen pro ověření.
82
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
PRŮŘEZOVÉ TÉMA
OSV – Komunikace- řeč těla,
řeč zvuků a slov, asertivní komunikace, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální
Přesah
HV – 6. ročník – Hudební rytmus
Př – 8. ročník - biologie člověka
PRŮŘEZOVÉ TÉMA
OSV – Sebepoznání a sebepojetí – cvičení sebekontroly a sebeovládání, plánovánínučiva a
Zapojuje se do diskuse, řídí ji a
využívá zásad komunikace a
pravidel dialogu.
V připraveném mluveném projevu vhodně užívá verbálních i
nonverbálních prostředků.
V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně
užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.
Aktivně naslouchá, respektuje Diskuse
komunikační pravidla.
Klade otázky, vhodně argumentuje.
Formou dialogu zdramatizuje
epizodu ve vhodném textu.
Bez konfliktů a podstatných
nedorozumění zapojí do řízené
diskuse.
Kultivovaně vystupuje při pre- Proslov
zentaci své práce.
Zpětně zhodnotí, zda ve svém
projevu hovořil přiměřeným
tempem, zda vhodně frázoval,
zda jeho intonace odpovídala
druhům vět, zda všechna slova
zřetelně vyslovoval.
Po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o způsobu přednesení pronese souvislou a převážně spisovnou
řečí krátké sdělení o něčem,
čemu by ostatní měli podle
něho věnovat pozornost.
Pojmenuje běžné rozdíly mezi
tím, jak se vyjadřuje soukromě
a jak je vhodné mluvit na veřejnosti.
83
studia
PRŮŘEZOVÉ TÉMA
OSV – stanovování osobních cílů, Mezilidské vztahy – chování
podporující dobré vztahy, empatie, kreativita – cvičení pro
rozvoj základních rysů kreativity
MkV -Lidské vztahy – právo
všech lidí žít společně a podílet
se na spolupráci
Název předmětu:
4.1.2 Anglický jazyk
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací předmět anglický jazyk vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu
umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat
a uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznání. Úspěšnost výuky cizího jazyka do
značné míry souvisí se vzděláváním v jazyce mateřském. Výuka probíhá ve třídách,
v jazykových učebnách nebo v učebně informatiky.
Cizí jazyk
Výuka cizího jazyka přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Pomáhá
snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich
osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje
poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice. Při výuce využíváme prvky dramatické výchovy – navození situací z reálného života (dialogy, scénky).
Časová dotace:
1.
2.
3.
6.
7.
8.
ročník: 1 hodina týdně
ročník: 2 hodiny týdně
– 5. ročník: 3 hodiny týdně
ročník: 4 hodiny týdně
ročník: 3 hodiny týdně
a 9. ročník: 4 hodiny týdně
Při hodnocení v předmětu anglický jazyk budeme kromě stupně
zvládání všeobecných kompetencí přihlížet:
-
k úrovni vyjadřování se v běžných každodenních situacích,
ke gramatické správnosti písemného i ústního projevu,
k míře využívání slovní zásoby,
k úrovni fonetického projevu žáka,
k porozumění čtenému textu, orientaci v textu, práci s textem (vyhledávání informací),
k schopnosti porozumět vyslechnutému textu,
k základnímu přehledu o reáliích studovaného jazyka,
k schopnosti samostatně používat cizojazyčné slovníky.
84
Kompetence
Strategie
k učení
Žák:
- Dlouhodobě pracuje na osvojení si cizího
jazyka.
- Vyhledává a třídí informace.
- Systematicky používá probrané
jazykové prostředky.
- Využívá sebehodnocení.
k řešení problémů
Žák:
- Shrne informace.
- Analyzuje a vysvětlí problém.
- Vyjadřuje se vlastními slovy.
- Porovnává strukturu anglického a českého
jazyka.
komunikativní
Žák:
- Souvisle a kultivovaně se vyjadřuje
slovem a písmem.
- Poslouchá a zapojuje se
do rozhovoru.
- Porozumí psanému a mluvenému projevu.
- Spolupracuje s ostatními.
- Rozšiřuje si slovní zásobu.
sociální a personální
Žák:
Učitel:
- Vede žáky ke skupinové i samostatné
práci.
- Vytváří modelové situace.
- Podporuje žáky v práci
s informačními
zdroji a sleduje jejich domácí přípravu.
Učitel:
- Vytváří modelové situace.
- Zadává úkoly, při kterých žáci
kombinují informace z různých
zdrojů.
- S chybou žáka pracuje jako
s příležitostí,
jak ukázat cestu ke správnému řešení.
- Podněcuje žáky k diskuzi.
Učitel:
- Poskytuje prostor pro rozhovor a
diskuzi.
- Vede žáky ke skupinové práci.
- Zařazuje prvky dramatické výchovy.
- Umožňuje žákům prezentovat výsledky
své práce.
Učitel:
- Důsledně vyžaduje dodržování pravidel.
- Zapojuje se do skupin a pracuje
85
- Volí formy a metody, při nichž mohou
žáci spolupracovat.
ve dvojicích.
- Efektivně spolupracuje.
- Pozitivně nahlíží na sebe sama.
občanské
Žák:
Učitel:
-Sleduje úspěšnost jednotlivých žáků,
oceňuje jejich pokrok a podporuje jejich zdravé sebevědomí.
- Respektuje tradice a kulturní hodnoty.
- Vede zdravý životní styl.
pracovní
Žák:
Učitel:
- Důsledně vyžaduje dodržování
pravidel.
- Umožňuje žákům pracovat
s materiály a
zdroji a vede je k jejich správnému
užití.
- Plní své povinnosti.
- Používá studijní materiály.
86
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
z RVP
- rozumí
jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije
slova a slovní spojení,
se kterými se
v průběhu výuky setkal
1. ročník
Školní výstupy
Žák:
- rozpozná anglické slovíčko od
českého
- pozdraví při příchodu a odchod
- představí se
-učí se správně vyslovovat
Učivo
Seznámení s anglickým jazykem
Pozdravy (Gretings)
Představení (Introduction)
Rodina (Happy House Family)
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová
témata)
Průřezové téma: OSV
(poznávání lidí, mezilidské vztahy)
Průřezové téma: OSV (Rozvoj
schopností poznávání)
- pojmenuje školní pomůcky ve
svém okolí, spojí slovíčka s předměty
- umí správně vyslovit slova
k danému tématu
Škola, ve třídě (School, In
the Classroom)
Čísla 1 – 10
Otázka „Kolik?“ (How many?)
Přesah: M (číselná řada do 10)
- pojmenuje hračky
- ukazuje jednotlivé barvy, pojmenuje barevné karty a vybarví obrázek příslušnou barvou
- spojuje předměty s barvou
Hračky (Toys)
Barvy (Colours)
Přesah: Vv – poznávání základních barev
87
Očekávané výstupy z
RVP
- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám učetele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
Školní výstupy
Učivo
- pojmenuje oblečení
- spojuje oblečení s barvou
- reaguje na pokyny učitele
Oblečení (Clothes)
- umí správně vyslovit výrazy
k tématu
- reaguje na otázku
Narozeniny (Birthday)
- učí se správně vyslovovat výrazy k tématu
Čas koupání (Bathtime) –
předměty osobní hygieny
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová
témata)
Nasaď si/sundej si (klobouk)
(Put on/take off your hat)
Kolik je ti let? (How old are
you?)
88
OSV (Sebepoznání a sebepojetí –
žák ví, kolik je mu let; Poznávání
lidí – zjišťuje věk svých spolužáků)
Přesah: ČaS - osobní hygiena
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
z RVP
- rozumí
jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
-zopakuje a použije
slova a slovní spojení,
se kterými se
v průběhu výuky setkal
- přiřadí mluvenou a
psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud
má k dispozici vizuální
podporu
2. ročník
Školní výstupy
Žák:
- rozpozná anglické slovíčko od
českého
- pozdraví při příchodu a odchod
- představí se,
-učí se správně vyslovovat jednotlivé hlásky a slova
- umí správně vyslovit a napsat slova k danému tématu
Učivo
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová
témata)
Seznámení s anglickým jazykem
Pozdravy (Greetings)
Představení (Introduction)
Anglická abeceda
Průřezové téma: OSV
(poznávání lidí – představí se,
pozdraví)
Zvířata (Safari animals)
Průřezové téma: OSV (Rozvoj
schopností poznávání – cvičení
rozdílů mezi sluchovým a zrakovým vnímáním)
Přesah: Vv – barvy, Hv – zpěv
- pojmenuje školní pomůcky ve
svém okolí, spojí slovíčka s předměty
- umí správně vyslovit slova
k danému tématu
- pojmenuje jednotlivé barvy
- spojuje předměty s barvou
Škola, ve třídě (School, In
the Classroom)
Opakování výslovnosti
Barvy (Colours)
- umí správně vyslovit slova
k tématu
- přiřadí psanou podobu
k mluvenému slovu
- rozumí otázkám a reaguje na ně
Jídlo a nápoje
Mám/nemám rád.. (I like/I
don´t like)
Máš rád…? (Do you like..?)
89
OSV (Kreativita – tvoření miniknížek)
Přesah: ČaS – zdravé, nezdravé
potraviny
Anglický jazyk
Očekávané výstupy
z RVP
- rozumí slovům a
jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální
oporu
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a
má k dispozici vizuální
oporu
2. ročník
Školní výstupy
Učivo
- rozpozná anglické slovíčko od
českého
- umí správně vyslovit a napsat slova k danému tématu
Obličej (Face)
Popis vzhledu (I´ve got…)
- umí správně vyslovit slova
k tématu
- přiřadí psanou podobu
k mluvenému slovu
- rozumí otázkám a reaguje na ně
Místnosti v domě (My house)
- umí správně vyslovit slova
k tématu
- přiřadí psanou podobu
k mluvenému slovu
Oblečení (Clothes)
Popis svého oblečení
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová
témata)
OSV (Sebepoznání a sebepojetí –
žák se popisuje; Poznávání lidí –
žáci se poznávají navzájem)
Přesah: ČaS - tělo
Kde je…? (Where´s ….? – In
the…)
90
Anglický jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností,
a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
- rozumí obsahu jednoduchého, krátkého mluveného
textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a
s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
Školní výstupy
Učivo
Žák:
- je schopen použít odpovídající a
kultivovaný pozdrav
- osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace
- vyžádá si jednoduchou informaci
o jménech a sám ji na žádost poskytne
- pojmenuje jednotlivé členy rodiny
- reaguje na základní jednoduché
pokyny
- rozeznává a pojmenuje barvy a
umí je zapsat
- aktivně počítá od 1 – 20 a čísla
vyjádří písemně
- zeptá se na věk a také odpoví
- orientuje se ve slovní zásobě
tématu školní potřeby a dokáže
je psát
Pozdravy (Greetings)
Představení (Introduction)
Jména ( Names)
Pokyny ( Instructions)
Barvy (Colours)
Čísla (Numbers)
Škola (School)
91
3. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Přesah: M (číselná řada do 20),
- píše slova a krátké věty na
základě textové a vizuální
předlohy
- zapojí se do jednoduchých
rozhovorů
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny a dalších osvojovaných témat
- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu,
který se vztahuje
k osvojovaným tématům
- orientuje se ve slovní zásobě
související s tématem a dokáže ji
písemně vyjádřit
- vhodným způsobem popíše
zvíře
- používá tvary slovesa „to be“ být
- orientuje se ve slovní zásobě
související s tématem a vyjádří
ji i písemně
- reaguje na jednoduché pokyny
- používá tvary slovesa „to have
got“ – mít
- orientuje se ve slovní zásobě
související s tématem a vyjádří ji
i písemně
- zeptá se a odpoví na otázku a
používá přivlastňovací tvar
Domácí zvířata (Pets)
Malý/velký (Little/big)
Pocity (Feelings)
Obličej a tělo (Face and body)
Rodina (Family), povolání
Pohybové pokyny (The body
rap)
Oblečení (Clothes)
Potraviny (Food), jídlo, nákupy
Čí je to? (Whose is this?)
- orientuje se ve slovní zásobě a
dokáže ji i písemně vyjádřit
Divoká zvířata (Animal safari)
Můj pokoj (My favourite
things)
- při popisu používá existenciální vazbu
There is/are
92
Anglický jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
- rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
a podobné otázky pokládá
- rozumí jednoduchým
krátkým textům
z běžného života, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
Školní výstupy
Učivo
Žák:
- představí se, zeptá se na jméno
a na otázku umí i odpovědět
Představení (Introduction)
- pojmenuje hudební nástroje a
sportovní aktivity – tvoří věty
vyjadřující, zda aktivitu ovládá
Hudební nástroje, sporty
(Musical instruments, sports)
Sloveso „can“
- počítá do 100
- popíše místnosti v domě
s využitím existenciální vazby
Numbers (1-100)
Místnosti v domě, nábytek
Vazba „There is/are“
Předložky místa
- mluví o zdravotním stavu
- dá doporučení ohledně zdravého životního stylu
Nemoci
Tvoření instrukcí (příkazy/zákazy)
- popíše město, zeptá se na cestu
a vysvětlí cestu druhému
- ovládá slovní zásobu probíraných témat
Město, domov
Popis cesty – instrukce, dopravní prostředky
93
4. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma: OSV (poznávání lidí – vzájemné poznávání se
ve skupině/třídě)
Průřezové téma: OSV (psychohygiena – zdravý životní styl)
Průřezové téma: OSV (komunikace – dovednosti pro sdělování
v různých situacích)
- napíše krátký text
s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech
a událostech z oblasti
svých zájmů a každodenního života
– mluví a píše o tom, co právě
probíhá
Dovolená (On holiday)
Přítomný čas průběhový
Počasí – slovní zásoba
- popíše počasí a zeptá se na počasí jinde
- poskytne informace o svém
rozvrhu, zeptá se na rozvrh spolužáka
- vyjádří, který předmět je oblíbený/neoblíbený
- zeptá se na čas a odpoví na
otázku „Kolik je hodin?“
Škola a školní předměty (rozvrh hodin, oblíbené a neoblíbené předměty)
Sloveso „Have got“
Otázky a odpovědi na čas
„What time is it?“
Televizení program a TV pořady
94
- mluví o svých volnočasových
aktivitách
Můj volný čas (My free time)
Přítomný čas prostý
Zvířata (Animals), příroda
- mluví o zvířatech a jejich životě
95
Průřezové téma: OSV (psychohygiena – dobrá organizace času)
Anglický jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud
jsou pronášeny pomalu
a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
- napíše krátký text
s použitím jednoduchých vět
a slovních spojení o sobě,
rodině, činnostech a událostech z oblastí svých zájmů a
každodenního života
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
pronášen pomalu a zřetelně
a má k dispozici vizuální
oporu
- zapojí se do jednoduchých
Školní výstupy
Učivo
Žák:
- vhodným způsobem se
představí
- vyžádá si základní informace
- aktivně používá tvary slovesa „to be“ a slovesa „ to
have“
Představení ( Introduction)
Sloveso „to be“
Sloveso „ to have“
5. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová
témata)
Přesah: ČaS (vybrané cizí státy)
Přesah: M (číselná řada do 100)
- ovládá základní číslovky
do sta
- vypočítá jednoduché matematické příklady
- podá informaci o věku
osoby, telefonním čísle,
počtu osob apod.
- reaguje na pokyny ve třídě
Základní číslovky (Numbers)10-100, Telephone Numbers
Přídavná jména (Adjectives)
Pokyny ve třídě (Class
Instructions)
96
Průřezové téma: OSV (komunikace – dialog, komunikace v různých
situacích)
rozhovorů
- hláskuje slova, své jméno
a příjmení
- pomocí předložek popíše
umístění osoby, věci,…
- používá tvary „ There is a
There are“ ve větách
- rozlišuje a aplikuje ve
slovním spojení nebo ve
větě jednotné a množné
číslo podstatných jmen
- vyplňuje údaje o adrese
- používá přivlastňovací zájmena ve slovních spojeních a ve větě
Hláskování a abeceda (Spelling
and Alphabet)
Předložky místa
Jednotné a množné tvary podstatných jmen
Přesah: Čj (hláskování)
There is, There are
Rodina (Family)
Přivlastňovací zájmena
Průřezové téma: MKV (Kulturní
diference – kulturní rozdíly mezi
ČR a Velkou Británi
Přesah: Pč, Čj, Hv, Vv, ČaS
- sdělí časové údaje ústně
i písemně
- aktivně užívá tvary slovesa „ to have“
Kolik je hodin?
97
- vyplní osobní údaje do
formuláře
- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu,
který se vztahuje
k osvojovaným tématům
- odpovídá na jednoduché
otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné
otázky pokládá
- orientuje se v názvech
dnů v týdnu
- využívá správných předložek
- popíše školní rozvrh
s časovým určením
- vytvoří otázku, kladnou
větu a zápor se správným
užitím prostého času
- jednoduše popovídá o
svém denním programu
Dny v týdnu (Days of the Week), kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce,
Prostý přítomný čas
Časové předložky in, on, at
Školní předměty (School Subjects)
Denní program
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času
a dalších osvojovaných témat
- podá základní informace
o svém bydlišti – popíše
dům či byt a jeho zařízení
Náš dům (Our House)
Sloveso „can“
98
Přesah: Čj, Pč, Vv
Průřezové téma: OSV (Sebepoznání a sebepojetí) - druzí jako
zdroj informací o mně
- uvede základní informace o svém bydlišti – kde
bydlí
Orientuje se ve slovní zásobě k danému tématu.
Užívá předložky místa
v určitých spojeních.
Aplikuje sloveso „must“ ve
větách
Naše město (Our Town), bydliště
- pozná průběhový čas a
používá ho ve správných
situacích, vytvoří kladnou
větu, otázku i zápor
- jednoduše popíše probíhající situaci
- vytvoří krátké pojednání
či konverzaci na téma volnočasové aktivity
- reprodukuje krátký rozhovor
- částečně rozliší čas přítomný prostý a průběhový
a zdůvodní jejich užití
- vymyslí krátký příběh či
popis průběhu události
- přeloží krátké vypravování s použitím osvojených
slovíček
Popis osoby, lidské tělo
Přítomný čas průběhový
Předložky místa
Přesah: Čas, Čj, Vv
Průřezové téma: OSV (Komunikace) - řeč zvuků a slo
Přesah: Pč, Čj
99
Anglický jazyk
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
Učivo
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
 Má základní přehled o
reáliích zemí studovaného jazyka.
 Četba textu se zaměřením na reálie anglicky
mluvících zemí (V. Británie)
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy
či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
 Zachytí hlavní myšlenky
z přiměřeně obtížného
textu a využívá četby
k získávání nových poznatků.
 Přítomné a minulé časy,
vyjádření budoucnosti,
tvoření záporu a otázek,
stupňování příd. jmen,
zájmena – předmětová
a neurčitá, řadové číslovky, vazba there
is/are.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
 Používá základní společenské fráze.
 Pozdrav, přivítání,
představování, oslovení,
žádost, dotaz na cestu
Vyplní základní údaje o sobě
ve formuláři
 Četba autentického textu (rodina, sport, škola,
způsob života v jiných
zemích, město, domov,
nákupy a móda, volný
 Pracuje se slovníky a
vyhledá informaci
v textu.
100
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
- život dětí v jiných zemích
OSV
Komunikace
- komunikace v různých
situacích
Kreativita
- tvořivost v mezilidských
vztazích
čas, bydlení), podstatná
jména odvozená od sloves.
Vypráví jednoduchý příběh či
událost, popíše osoby, místa a
věci ze svého každodenního života
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
 Stručně vyjádří vlastní
myšlenky (ve formě
krátkého dopisu či jiného sdělení), vyplní jednoduchý dotazník.
 Vyjádří svůj názor ústně
i písemně.
 Tvoří zápor a otázku od
probraných slovesných
časů, slovosled ve větě
 Písemně vyjádří hlavní
myšlenky z textu.
Zeptá se na základní informace
a adekvátně reaguje v běžných
každodenních formálních i neformálních situacích
 Sdělí základní informace z krátkého vyslechnutého nebo přečteného
textu.
 Pohotově se vyjádří
v běžných každodenních
situacích.
101
 Převypráví příběh, popí- MV
še přípravu jídla, straLidské vztahy
vovací návyky, logicky
- rozvíjet spolupráci s jiodvodí význam neznánými lidmi
mých slov v textu (ná- uplatňování principu
vody, prospekty).
slušného chování
 Domluví se v restauraci,
zeptá se na cestu, vysvětlí trasu, vyjádří
prosbu a žádost o radu.
Anglický jazyk
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
Učivo
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
 Má základní přehled o
reáliích zemí studovaného jazyka.
 Četba textu se zaměřením na reálie anglicky
mluvících zemí (USA,
Kanada, V. Británie)
Rozumí obsahu jednoduché a
zřetelně vyslovované promluvy
či konverzace, který se týká
osvojovaných témat
 Zachytí hlavní myšlenky
z přiměřeně obtížného
textu a využívá četby
k získávání nových poznatků.
 Přítomné a minulé časy,
vyjádření budoucnosti,
tvoření záporu a otázek,
vazba there is/are,
předpřítomný čas, modální slovesa (can,
must, have to, should)
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
 Pozdrav, přivítání,
představování, oslovení,
žádost, dotaz na cestu
 Používá základní společenské fráze.
Vyplní základní údaje o sobě
ve formuláři
Vypráví jednoduchý příběh či
událost, popíše osoby, místa a
věci ze svého každodenního života
 Četba autentického textu (rodina, sport, škola,
způsob života v jiných
 Pracuje se slovníky a
102
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
VMEGS
Evropa a svět nás zajímá
- rodinné příběhy
- evropské krajiny
MV
Lidské vztahy
- vztahy mezi kulturami
Multikulturalita
- význam užívání cizího
jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
Zeptá se na základní informace
a adekvátně reaguje v běžných
každodenních formálních i neformálních situacích
vyhledá informaci
v textu.
zemích, město, nákupy,
volný čas, bydlení), podstatná jména odvozená
od sloves.
 Stručně vyjádří vlastní
myšlenky (ve formě
krátkého dopisu či jiného sdělení), vyplní jednoduchý dotazník.
 Vyjádří svůj názor ústně
i písemně.
 Tvoří zápor a otázku od
probraných slovesných
časů, slovosled ve větě
 Písemně vyjádří hlavní
myšlenky z textu.
 Sdělí základní informace z krátkého vyslechnutého nebo přečteného
textu.
 Pohotově se vyjádří
v běžných každodenních
situacích.
103
 Převypráví příběh, logicky odvodí význam
neznámých slov v textu
(návody, prospekty).
 Domluví se v restauraci,
zeptá se na cestu, vysvětlí trasu, vyjádří
prosbu a žádost o radu.
OSV
Poznávání lidí
- vzájemné poznávání se
ve skupině
Anglický jazyk
Očekávané výstupy z RVP
Rozumí informacím
v jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
Rozumí obsahu jednoduché
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat
Školní výstupy
Učivo
 Má přehled o reáliích
zemí studovaného jazyka.
 Využívá četby k získání
nových poznatků.
 Zachytí hlavní myšlenky
z textu.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
 Pohotově se vyjadřuje
v běžných každodenních
situacích.
Vypráví jednoduchý příběh či
událost, popíše osoby, místa a
věci ze svého každodenního života
Zeptá se na základní informace
a adekvátně reaguje v běžných
 Pochopí smysl textu.
104
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
 Četba textu s tématikou VMEGS
Austrálie, Velké Británie Objevujeme Evropu a svět
a její historie, USA.
- evropské krajiny, život
 Četba textů s tématem
Evropanů a styl života
životního prostředí,
v evropských rodinách,
zdraví a zdravého straživotní styl a vzdělávání
vování
mladých Evropanů
Evropa a svět nás zajímá
 Trpný rod, podmiňovací
- rodinné příběhy, život
způsob, podmínkové vědětí v jiných zemích
ty, used to, předpřítomný čas, modální slovesa EV
v minulém a budoucím
Lidské aktivity a problémy žičase.
votního prostředí
- doprava a životní prostředí, ochrana přírody
a kulturních památek
OSV
Mezilidské vztahy
- chování podporující
dobré vztahy
Komunikace
- komunikace v různých
situacích
každodenních formálních i neformálních situacích.
 Pracuje se slovníky a
dalšími příručkami, vyhledává informace.
 Synonyma, antonyma,
slova mezinárodně užívaná (převzatá).
VMEGS
 Četba autentického materiálu, novin a časopisů, práce s Internetem.
Objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět, život Evropanů a styl života
v evropských rodinách
 Používání slovesných
časů v kontextu
 Životopis, žádost o práci, inzerát a článek do
novin, popis místa, cestování.
 Stručně vyjádří svůj názor ústně i písemně.
 Rozlišení větných členů,
stavba věty a slovosled,
předložky, zájmena
 Písemně vyjádří hlavní
myšlenku textu.
 Konverzace na daná témata
 Představování, prosba,
poděkování, omluva,
domluvení schůzky,
přání, žádost o pomoc,
odmítnutí, vyjádření
souhlasu a nesouhlasu,
vyjádření vlastního postoje k problému
105
MV
Tvorba mediálního sdělení
- tvorba mediálního sdělení pro školní časopis,
rozhlas, televizi či internetové médium
MV
Kulturní diference
- individuální zvláštnosti
člověka
Lidské vztahy
- rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, vztahy mezi
kulturami, uplatňování
principu slušného chování
Multikulturalita
- význam užívání cizího
jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
Anglický jazyk
Očekávané výstupy z RVP
Rozumí informacím
v jednoduchých poslechových
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně
Rozumí obsahu jednoduché
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat
Školní výstupy
Učivo
 Má přehled o reáliích
zemí studovaného jazyka.
 Četba textu s tématikou
Velké Británie a její historie, USA.
 Četba textů s tématem
životního prostředí, příroda, počasí, zdraví a
zdravého stravování
 Využívá četby k získání
nových poznatků.
 Zachytí hlavní myšlenky
z textu.
 Trpný rod, podmiňovací
způsob, podmínkové věty, used to, předpřítomný čas, modální slovesa
v minulém a budoucím
čase.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
Vyplní základní údaje o sobě ve
formuláři
 Pohotově se vyjadřuje
v běžných každodenních
situacích.
Vypráví jednoduchý příběh či
událost, popíše osoby, místa a
věci ze svého každodenního života
106
 Navrhuje řešení problémů a požádá o pomoc při jejich řešení,
užívá společenské fráze,
poskytuje radu a vyjádří
svůj názor.
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
- evropské krajiny, život
Evropanů a styl života
v evropských rodinách,
životní styl a vzdělávání
mladých Evropanů
Evropa a svět nás zajímá
- rodinné příběhy, život
dětí v jiných zemích
EV
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- doprava a životní prostředí, ochrana přírody
a kulturních památek
OSV
Mezilidské vztahy
- chování podporující
dobré vztahy
Komunikace
- komunikace v různých
situacích
Zeptá se na základní informace
a adekvátně reaguje v běžných
každodenních formálních i neformálních situacích.
 Pochopí smysl textu.
 Předpony, přípony, tázací dovětky, synonyma,
antonyma, slova mezinárodně užívaná (převzatá).
 Pracuje se slovníky a
dalšími příručkami, vyhledává informace.
 Četba autentického materiálu, novin a časopisů, práce s Internetem,
moderní technologie a
média.
 Stručně vyjádří svůj názor ústně i písemně.
 Používání slovesných
časů v kontextu
 Písemně vyjádří hlavní
myšlenku textu.
 Rozlišení větných členů,
stavba věty a slovosled,
předložky, zájmena
 Konverzace na daná témata, kultura, sport,
počasí
 Představování, prosba,
poděkování, omluva,
domluvení schůzky,
přání, žádost o pomoc,
odmítnutí, vyjádření
souhlasu a nesouhlasu,
107
VMEGS
Objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět, život Evropanů a styl života
v evropských rodinách
MV
Tvorba mediálního sdělení
- tvorba mediálního sdělení pro školní časopis,
rozhlas, televizi či internetové médium
MV
Kulturní diference
- individuální zvláštnosti
člověka
Lidské vztahy
- rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, vztahy mezi
kulturami, uplatňování
principu slušného chování
Multikulturalita
- význam užívání cizího
jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
vyjádření vlastního
postje k problému, společnost a její problémy,
pocity a nálady, volba
povolání.
108
4.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
Název předmětu:
4.2.1 Matematika
Charakteristika předmětu:
Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Vzdělávací obsah je stanoven tak, aby umožňoval realizaci cílového zaměření očekávaných výstupů a zároveň
přispíval k naplňování klíčových kompetencí. Výuka probíhá ve třídách nebo v učebně
informatiky.
Časová dotace:
1. - 2. ročník
3. – 5. ročník
6. – 8. ročník
9. ročník
4 hodiny týdně
5 hodiny týdně
4 hodiny týdně
5 hodin týdně
Vzdělávání v matematice je zaměřeno na:
-
užití matematiky v reálných situacích,
osvojení pojmů, mat. postupů,
rozvoj abstraktního a exaktního myšlení, logické a kritické usuzování.
Předmět Matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. Fyzika – převody jednotek, rovnice,…..Zeměpis – měřítko, výpočty……. Chemie - řešení rovnic, převody
jednotek,…..)
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost,
HDP - práce s mapou, slevy, využití poměru,
EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,
EGS – srovnávání států.
Při hodnocení v matematice budeme kromě stupně zvládání všeobecných
kompetencí přihlížet k:
-
schopnosti aplikovat získané vědomosti a početní dovednosti na řešení příkladů
z praxe,
provádění odhadů výsledků řešení a posuzování jejich reálnosti,
zapisování a grafické znázorňování závislostí kvantitativních jevů v přírodě a společnosti a k aplikaci konkrétních funkcí při řešení úloh z praxe,
orientaci v rovině a prostoru,
109
-
dokazování jednoduchých tvrzení a vyvozování logických závěrů z daných předpokladů,
čistotě a kvalitě grafického projevu,
zájmu o předmět bez ohledu na nadání.
110
Kompetence
Kompetence k učení
Žák:
- Vyhledává a třídí informace.
- Operuje s obecně užívanými znaky , termíny a symboly.
- Zákl. mat. pojmy zobecňuje a abstrahuje.
- Uvádí věci do souvislostí.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- Zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model.
- Provádí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků.
- Učí zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů.
- Je schopen obhájit svá rozhodnutí.
Kompetence komunikativní
Žák:
- Zdůvodňuje matematické postupy.
- Vytváří hypotézy.
- Komunikuje na odpovídající úrovni.
- Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém
sledu.
Strategie
Učitel:
- Zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami.
- Vede žáky k plánování postupů a úkolů.
- Zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů.
- Zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií.
- Vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném
životě.
Učitel:
- Vede žáka k tomu, aby si zvolil správný postup při řešení slovních úloh a
reálných problémů.
- S chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému
řešení.
- Vede žáky k ověřování výsledků.
Učitel:
- Vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky.
- Podle potřeby pomáhá žákům.
- Zpřesňuje vyjadřování nejen ústního, ale také grafického projevu žáků.
111
Kompetence
Kompetence sociální a personální
Žák:
- Spolupracuje ve skupině.
- Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu.
- Učí se věcně argumentovat a schopnosti sebekontroly.
Kompetence občanské
Žák:
- Respektuje názory ostatních.
- Formuje si volní a charakterové rysy.
- Zodpovědně se rozhoduje podle dané situace.
Kompetence pracovní
Žák:
- Zdokonaluje si grafický projev.
- Je veden k efektivitě při organizování vlastní práce.
Strategie
Učitel:
- Zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat.
- Vyžaduje dodržování pravidel slušného chování.
- Tvoří různé skupiny s různými žáky.
Učitel:
- Vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé.
- Umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost
nebo její výsledky.
- Zajímá se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky.
Učitel:
- Požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů.
- Vede žáky k ověřování výsledků.
112
Matematika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Užívá lineární uspořádání.
Počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Žák:
- Počítá předměty v daném
souboru, vytváří různé konkrétní soubory s daným počtem prvků.
Porovnává přirozená čísla do
20.
- Porovnává čísla.
vztahy <, >, =
Užívá a zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti.
Modeluje reálné situace.
- Řeší a vytváří slovní úlohy na
porovnávání čísel.
znaménka <, >, =, +, -
Čte, zapisuje čísla do 20.
- Čte a píše čísla.
číslice
Provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými
čísly v oboru 0 – 20.
- Sčítá a odčítá v oboru do 20
bez přechodu přes 10.
sčítání a odčítání čísel bez přechodu přes 10
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
- Řeší slovní úlohy vedoucí ke
sčítání a odčítání čísel v oboru
0 – 20 bez přechodu desítky.
Učivo
1. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Číselný obor 0 – 20
číselná řada
vztahy mezi sčítáním a odčítáním
Přesah:
Český jazyk - Čte jednoduchý
text s porozuměním,
reprodukuje přečtený text.
Hlasitě čte jednoduchý text se
správnou intonací.
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopností poznávání –
cvičení dovedností zapamato-
- Řeší slovní úlohy vedoucí ke
113
vztahům o n-více, o n-méně
v oboru 0 – 20 bez přechodu
desítky.
- Sčítá a odčítá v oboru do 20
s přechodem přes 10.
vání, řešení problémů
sčítání a odčítání čísel
s přechodem přes 10
- Řeší slovní úlohy vedoucí ke
sčítání a odčítání čísel v oboru
0 – 20 s přechodem desítky
- Řeší slovní úlohy vedoucí ke
vztahům o n-více, o n-méně
v oboru 0 – 20 s přechodem
desítky.
- Používá sčítání a odčítání při
řešení praktických situací.
- Orientuje se v prostoru.
Orientace v prostoru
geometrické pojmy: vpravo,
vlevo, pod, nad, před, za, hned
před, hned za
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa.
- Rozeznává geometrické útvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh.
rovinné obrazce: trojúhelník,
čtverec, obdélník, kruh
Nachází v realitě jejich reprezentaci.
- Rozeznává tělesa: krychle,
kvádr, válec, koule.
- Vystřihuje obrazce.
tělesa: krychle, kvádr, válec,
koule
Přesah:
Pracovní činnosti - Mačká, trhá,
stříhá, vystřihuje, lepí, skládá. Využívá šablony.
114
Finanční gramotnost
Žák:
- odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
Žák:
- chápe roli peněz, umí manipulovat s papírovými penězi
hotovostní forma peněz,
půjčky
- zná základní produkty a základní operace s penězi
- umí zaplatit zboží a spočítá
sumu, kterou mu obchodník
vrátí
- Hra na obchod, početní operace v oboru do 20
- uvědomuje si, že půjčenou
částku je třeba včas a v plné
výši vrátit
- zná měnu, kterou se platí v
ČR
- zná i možnost platby v €
115
Matematika
Žák:
Užívá lineární uspořádání.
Zobrazí číslo na číselné ose.
Žák:
- Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 100
(včetně).
Počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků.
- Vytváří konkrétní soubory
(na počítadle, v penězích, ve
čtvercové síti, apod.) s daným
počtem prvků do 100.
2. ročník
Číselný obor 0 – 100
číselná řada, číselná osa
- Orientuje se na číselné ose.
- Počítá po desítkách, po jedné
(v oboru do 100).
Porovnává přirozená čísla do
100.
- Porovnává čísla do 100 a
vztahy mezi nimi zapisuje pomocí symbolů.
porovnávání čísel
Užívá a zapisuje vztahy rovnos- - Řeší slovní úlohy vedoucí k
porovnávání čísel v oboru do
ti a nerovnosti.
100.
číslice
- Čte a píše čísla.
Čte a zapisuje čísla do 100.
Provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými
- Sčítá a odčítá v oboru do 100
s přechodem přes 10.
součet a rozdíl čísel, závorky
slovní úlohy
116
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopností poznávání Řešení problémů.
čísly v oboru 0 – 100.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
- Používá sčítání a odčítání při
řešení praktických úloh.
- Řeší slovní úlohy vedoucí ke
sčítání a odčítání čísel v oboru
0 – 100.
- Řeší slovní úlohy s užitím
vztahů o n-více, o n-méně
v oboru
0 – 100.
- Řeší a vytváří slovní úlohy na
sčítání a odčítání více než dvou
čísel.
- Používá závorky.
- Zaokrouhluje dané číslo na
desítky.
Provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými
čísly – násobí a dělí.
- Názorně násobí a dělí na souborech různých předmětů.
- Používá násobky daného čísla
0, 1, 2, 3, 4, 5.
- Používá spoje násobilek 0, 1,
2, 3, 4, 5.
sčítání a odčítání více než dvou
čísel
zaokrouhlování na desítky
Násobení a dělení přirozených čísel v oboru násobilek do 100
násobek
násobení jako opakované sčítání
činitel, záměna činitelů
117
Řeší a tvoří slovní úlohy, ve
kterých aplikuje osvojené početní operace (násobení a dělení).
- Dělí v oboru násobilek.
násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5
- Užívá násobení a dělení
v praktických situacích.
dělení v oboru těchto násobilek
- Řeší slovní úlohy na násobení
a dělení.
vlastnosti násobení a dělení
vztahy mezi násobením a dělením v oboru těchto násobilek
řešení a vytváření slovních
úloh na násobení a dělení
- Řeší slovní úlohy vedoucí ke
dvěma početním výkonům
(např. sčítání, násobení).
rozšiřující učivo: další spoje
násobilek
- Užívá závorky.
- Řeší slovní úlohy na vztahy nkrát více, n-krát méně.
- Kreslí rovné, křivé a lomené
čáry.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
- Modeluje body a úsečky.
útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.
- Odhaduje délku úsečky.
Porovnává velikost útvarů, mě- - Měří délku úsečky na centiří a odhaduje délku úsečky.
metry.
Rýsování úseček a měření
jejich délek
kreslení křivých, rovných a lomených čar
označení bodů
úsečka, označení, měření délky
úsečky
rýsování úseček
118
modelování bodů a úseček
- Počítá se základními jednotkami.
- Poznává geometrická tělesa
v praxi, modeluje tělesa.
- Pozná jednoduché souměrné
útvary, dokresluje je.
základní jednotky délky
geometrické tvary, měření
délek jejich stran
tělesa: krychle, kvádr, válec,
koule, jehlan, kužel
osová souměrnost
- Pozná časové jednotky.
Orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek
času.
Popisuje jednoduché závislosti
z praktického života.
- Provádí jednoduché převody
jednotek času.
- Čte časové údaje na různých
typech hodin a sleduje jednoduché závislosti na čase.
- Provádí matematické operace
s danými jednotkami.
- Vytváří a počítá jednoduché
slovní úlohy s jednotkami.
Orientace v čase
sekunda, minuta, hodina, den
čtení údajů na různých typech
hodin
sledování jednoduchých závislostí na čase, např. příchod a
odchod do školy apod.
jednotky hmotnosti – kilogram
jednotky objemu – litr
119
Přesah:
Čas - Určuje čas podle hodin a
kalendáře.
Žák:
- odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
Finanční gramotnost
Žák:
- rozumí termínům plat, příjem, výdaj, dluh
-příjmy a výdaje domácnosti;
hotovostní a bezhotovostní
forma peněz, způsoby placení;
banka jako správce peněz,
úspory, půjčky
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace
- umí spořit, plánovat výdaje,
určit priority i při omezeném
rozpočtu (hospodaření s kapesným)
- Násobení, dělení
- uvede příklad využití platební
karty
- popisuje jednoduché závislosti z praktického života
120
Matematika
3. ročník
Žák:
Žák:
Užívá lineární uspořádání.
- Zakreslí obraz daného čísla
na číselné ose.
Číselný obor 0 – 1000
číselná řada, číselná osa
- Vytváří konkrétní soubor
(penězi, milimetrovým papírem apod.) s daným počtem
prvků do 1000.
- Porovnává čísla pomocí číselné osy.
porovnávání čísel
Zobrazí číslo na číselné ose.
Počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným
počtem prvků.
Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti.
- Řeší slovní úlohy na porovnávání dvou trojciferných čísel.
- Čte a zapisuje trojciferné číslo.
Provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými
čísly v oboru 0 – 1000.
zápis čísel
- Počítá po stovkách, desítkách,
jednotkách.
součet a rozdíl čísel
- Sčítá a odčítá násobky sta.
- Sčítá a odčítá bez přechodu
násobků sta.
- Sčítá a odčítá s přechodem
násobků sta.
zaokrouhlování na stovky, desítky
rozklad čísla v desítkové soustavě
- Písemně sčítá dva sčítance,
kontroluje výsledek záměnou
121
sčítanců.
písemné algoritmy sčítání a
odčítání
- Písemně odčítá, kontroluje
výsledek sčítáním.
- Písemně sečte a odečte dvě
trojciferná čísla.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
Používá přirozená čísla
k modelování reálných situací.
- Řeší a vytváří slovní úlohy na
sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel, na vztahy o nkrát více, o n-krát méně.
- Používá sčítání a odčítání
v daném oboru při řešení praktických úloh.
- Provádí předběžný odhad výsledku řešení.
odhad a kontrola výsledku
Provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými
čísly v oboru 0 – 1000.
Násobení a dělení přirozených
čísel v oboru násobilek a mimo
- Násobí 6, 7, 8, 9.
obor násobilek v číselném oboru do 100
- Dělí v oboru těchto násobilek. automatizace všech spojů násobilek
- Násobí deseti.
- Násobí a dělí dvojciferná čísla automatizace dělení v oboru
jednocifernými.
násobilek
122
- Dělí se zbytkem.
- Užívá závorky při řešení slovních úloh.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené
početní operace.
pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným mimo obor násobilek
násobení a dělení součtu nebo
rozdílu dvou čísel
užití závorek
řešení a vytváření slovních
úloh se dvěma různými početními výkony
násobení trojciferného čísla
jednociferným
Orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek
času.
Popisuje jednoduché závislosti
z praktického života.
Doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel.
- Orientuje se v čase, zvládá
jednoduché převody jednotek
času, hmotnosti a objemu.
- Provádí matematické operace
s danými jednotkami.
- Vytváří a počítá jednoduché
slovní úlohy s jednotkami.
Závislosti, vztahy a práce s daty
jednotky času
jednotky hmotnosti – kilogram
jednotky objemu – litr
- Doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel.
diagramy, grafy, tabulky
- Označuje bod, krajní body
123
Přesah:
Čas
Porovnává velikost útvarů,
měří a odhaduje délku úsečky.
úsečky.
Rovinné obrazce, obvod
- Měří a sestrojuje úsečku dané úsečka, označení, měření délky
délky s přesností na centimetry úsečky s přesností na milimea milimetry.
try
- Odhaduje délku úsečky.
rýsování úseček dané délky
(např. v centimetrech a milimetrech)
provádění odhadu délek různých úseček a vzdáleností
- Označuje průsečík dvou přímek v rovině.
- Převádí jednotky délky, provádí odhad délky, vzdálenosti.
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.
- Určuje obvod jednoduchého
obrazce (trojúhelník, obdélník,
čtverec) sečtením délek jeho
stran.
přímka, rýsování přímek
polopřímka
vzájemná poloha dvou přímek
v rovině (rovnoběžky, různoběžky, průsečík dvou různoběžek)
jednotky: milimetr, centimetr,
decimetr, metr, kilometr
měření délek stran rovinných
obrazců
výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek jeho stran
kreslení a rýsování rovinných
124
obrazců ve čtvercové síti
čtyřúhelník
Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.
- Poznává geometrická tělesa
v praxi.
- Pozná jednoduché souměrné
útvary, dokresluje je
kružnice, kruh, rýsování kružnice a kruhu se středem S a
poloměrem r
tělesa: krychle, kvádr, válec,
koule, jehlan, kužel,
osově souměrné útvary
Žák:
Žák:
Finanční gramotnost
- odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
- posoudí náklady na vzdělávání, kroužky, trávení volného
čas
- rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti; hotovostní forma
peněz, způsoby placení;
- zkontroluje, kolik peněz je
vráceno při placení
- Numerace do 1000
125
Přesah:
Výtvarná výchova
Matematika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Žák:
Čte, zapisuje, porovnává a zaokrouhluje přirozená čísla do
milionu, užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné
ose.
Počítá do milionu po statisících, desetitisících.
Čte, píše a zobrazuje čísla na
číselné ose, porovnává čísla do
milionu a zaokrouhluje čísla
na statisíce, desetitisíce, tisíce,
sta, desítky.
Rozkládá číslo v desítkové
soustavě.
Provádí zpaměti početní operace s přirozenými čísly do milionu.
Pamětně sčítá a odčítá čísla,
která mají nejvýše dvě číslice
různé od nuly.
Pamětně násobí a dělí čísla do
milionu (nejvýše se dvěma
různými číslicemi) jednociferným činitelem.
Využívá vlastností a vztahů při
sčítání, odčítání, násobení a
dělení.
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.
Učivo
4. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Přirozená čísla do milionu –
posloupnost, zápis a rozklad
čísel v desítkové soustavě, číselná osa, zaokrouhlování čísel
na statisíce, desetitisíce, tisíce,
sta, desítky.
Přirozená čísla do milionu –
sčítání, odčítání, vlastnosti a
vztahy sčítání, odčítání,
násobení, dělení, vztahy mezi
násobením a dělením.
Písemně sčítá (alespoň dvě čísla), odčítá (od jednoho čísla
Písemné sčítání, odčítání, nádvě čísla, (od součtu čísel jed- sobení a dělení přirozených
126
ČaS / orientace na časové ose
ČJ/ významní autoři – důležitá data jejich života
Hv/ významní skladatelé – důležitá data jejich života
ČaS/ osobnosti a události dějin a významná data
Čj/ významní autoři – důležitá
data jejich života
Hv/ významní skladatelé – důležitá data jejich života
ČaS/ osobnosti a události dějin a významná data
ČJ/ významní autoři – důleži-
Provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací
v oboru přirozených čísel do
milionu.
no číslo), násobí jedno a dvojciferným činitelem a dělí jednociferným činitelem.
Provádí odhad a kontrolu svého výpočtu.
Využívá vlastnosti násobení a
pořadí početních výkonů a závorek.
čísel v oboru do milionu, odhad výsledku kontrola výpočtu, vlastnosti násobení, pořadí početních výkonů, závorky.
tá data jejich života
Hv/ významní skladatelé – důležitá data jejich života
Užívá a zapisuje vztah rovnosti
Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti a zaznamenává
Řešení jednoduchých nerovnic
a nerovnosti.
do číselné osy.
s užitím číselné osy.
ČaS/ orientace na časové ose,
měření hmotnosti tělesa na
vahách, objemu odměrným
válcem, teploty teploměrem,
čas hodinkami, stopkami a jejich porovnání
Řeší slovní úlohy vedoucí
k porovnání čísel, provádění
početních výkonů s čísly
v daném oboru a na vztahy o
n-více (méně), n-krát více
(méně).
Řeší slovní úlohy na dva až tři
početní výkony.
ČaS/ řešení slovních úloh na
téma : les, návykové látky (alkohol)
Tv/ porovnání sportovních výkonů
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel.
Řešení slovních úloh na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy o-n více (méně), n-krát více (méně).
Pč/ užití pojmu polovina, čtvrtina, třetina, pětina a desetina
127
Užívá různé způsoby kvantita- Názorně vyznačí celek z dané
tivního vyjádření vztahu celek- poloviny, čtvrtiny, třetiny, pěčást ( zlomkem).
tiny a desetiny.
Názorně vyznačí polovinu,
čtvrtinu, třetinu, pětinu a desetinu, vzužívá názorných obrázků
Řeší a vytváří jednoduché
slovní úlohy na určení poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny a
desetiny daného počtu.
Zlomky – celek, část,
- čitatel, jmenovatel,
zlomková čára,
- polovina, čtvrtina,
třetina, pětina, desetina
modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
vysvětlí a znázorní vztah mezi
celkem a jeho částí vyjádřenou
zlomkem na příkladech z běžného života
- Řešení a tvorba slovních úloh
k určování poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny
z celku.
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v
oboru kladných čísel
porovná zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny)
- odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
- chápe širší finanční souvislosti
- umí nakládat s vlastním kapesným, spočítat příjmy a výdaje
Finanční gramotnost
- rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti; hotovostní a
bezhotovostní forma peněz,
způsoby placení; banka jako
správce peněz, úspory, půjčky
128
- vlastními slovy vyjádří, co
znamená, že je banka správce
peněz
- porovná svá přání a potřeby
se svými finančními možnostmi
- sestaví jednoduchý osobní
rozpočet
Vyhledává, sbírá a třídí data.
Vyhledává, sbírá a třídí závislosti kvantitativních jevů
v přírodě a ve společnosti.
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
Vyhledávání, sbírání a třídění
dat
Sestrojí rovnoběžky a kolmice.
Určuje vzájemnou polohu
dvou přímek.
Modeluje, kreslí, rýsuje a vyznačuje kolmice, rovnoběžky,
GEOMETRIE V ROVINĚ A
V PROSTORU
129
ČaS/ důležitá data a osobnosti
našich dějin – jejich vyhledání, třídění, vyhledávání
v encyklopedii kvantitativních
jevů v přírodě
Pč/ užití rýsování kolmic a
rovnoběžek při zhotovování
výrobků
různoběžky a průsečík.
Sestrojí rovnoběžku (pomocí
dvou pravítek nebo pomocí
trojúhelníku s ryskou) s danou
přímkou, rovnoběžku procházející daným bodem.
Sestrojí kolmici (pomocí trojúhelníku s ryskou), kolmici
procházející daným bodem.
Vzájemná poloha dvou přímek
v rovině - rovnoběžky, různoběžky – průsečík
Znázorní, narýsuje jednoduNarýsuje a znázorní základní
chou konstrukci (čtverec, obrovinné útvary; užívá jednodu- délník, trojúhelník, kružnici).
ché konstrukce.
Sčítá a odčítá graficky úsečky.
Určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran.
Graficky sčítá a odčítá úsečky.
Určuje délku lomené čáry, užívá a převádí jednotky délky.
Sčítáním délek stran určuje
obvod mnohoúhelníka.
Základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnice)
Vv/ vytváření dekorativní plochy
Pč/ užití rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice
při zhotovování výrobků
Grafický součet a rozdíl úseček
Délka úsečky, jednotky délky a
jejich převody
Obvod mnohoúhelníku
130
Pč / užití jednotek délky při
zhotovování výrobků
Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru.
Určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě.
Určí osu souměrnosti modelováním a překládáním, pozná a
nakreslí souměrný útvar.
Určí obsah rovinných obrazců
pomocí čtvercové sítě, řeší
jednoduché slovní úlohy na
výpočty obsahu obdélníku a
čtverce.
Souměrnost – osa souměrnosti, souměrné útvary, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník
Konstrukce a modelování
souměrného útvaru ve čtvercové síti
Obsah obrazce ve čtvercové síti,
řešení jednoduchých slovních
úloh na výpočty obsahu obdélníku a čtverce
131
Vv / kreslení podle osy souměrnosti
ČaS / určení obsahu pravěkých a slovanských obydlí
Matematika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
5. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
Čte, zapisuje, porovnává a zaPřečte a zapíše číslo (do miliookrouhluje přirozená čísla přes nů) s užitím znalosti číselných Přirozená čísla přes milion
milion.
řádů desítkové soustavy.
Využívá rozvinutého zápisu čísla (do milionů) v desítkové soustavě.
Porovnává čísla do milionů.
Zaokrouhluje čísla do milionů s
použitím znaku pro zaokrouhlování.
Užívá polohové vztahy („hned
před“, „hned za“) v oboru přirozených čísel.
Orientuje na číselné ose a jejích
úsecích.
ČaS – Vesmír, Evropa, dějiny
– číselná osa
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
přes milion.
ČaS – Vesmír, Evropa
Správně sepíše čísla pod sebe
(dle číselných řádů) při sčítání,
odčítání, násobení a dělení přirozených čísel.
Aplikuje při písemném výpočtu
znalost přechodu mezi číselnými řády.
Využívá znalosti malé násobilky
Sčítání, odčítání, násobení,
dělení (pamětné, písemné)
132
při písemném násobení a dělení
nejvýše dvojciferným číslem.
Provádí písemné početní operace včetně kontroly výsledku.
Dodržuje pravidla pro pořadí
operací v oboru přirozených čísel.
Graficky a písemně upravuje,
řeší a provádí zkoušku rovnic.
Provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v
oboru přirozených čísel.
Provádí číselný odhad a kontrolu výsledku.
Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení.
Zpaměti sčítá a odčítá čísla do
sta, násobí a dělí v oboru malé
násobilky.
Využívá komutativnost sčítání a
násobení při řešení úlohy a při
provádění zkoušky výpočtu.
Využívá asociativnost sčítání a
násobení při řešení úloh s užitím závorek.
Využívá výhodného sdružování
čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace v celém oboru.
Úprava a řešení rovnic a nerovnic
Principy komunitativnosti a
asociativnosti násobení
Řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony.
Porozumí textu úlohy (rozlišuje
informace důležité pro řešení
úlohy).
133
ČJ – porozumění textu
ČaS – slovní úlohy – Člověk,
Evropa, Vesmír
Přiřadí úloze správné matematické vyjádření s využitím osvojených početních operací.
Zformuluje odpověď k získanému výsledku.
Přiřadí k zadanému jednoduchému matematickému vyjádření smysluplnou slovní úlohu
(situaci ze života).
Tvoří slovní úlohu
k matematickému vyjádření.
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek
– část (desetinným číslem,
zlomkem).
Zapisuje, čte, porovnává a
zobrazuje desetinná čísla na
číselné ose.
Užívá desetinné číslo v
praktických situacích.
Desetinná čísla – zlomky se
jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným číslem,
zobrazení
na číselné ose, porovnávání
Žák přečte zápis desetinného
čísla a vyznačí na číselné ose
desetinné číslo dané hodnoty
Vysvětlí a znázorní vztah mezi
celkem a jeho částí vyjádřenou
desetinným číslem na příkladech z běžného života.
Přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin na číselné ose a jejích úsecích, ve
čtvercové síti nebo v kruhovém
diagramu.
Porovná desetinná čísla v řádu
desetin
- Využití názorných obrázků
(např. čtvercová síť, kruhový
diagram, číselná osa)
134
ČaS – člověk vyjádření tělesné
teploty, měření délky, hmotnosti
Pč – užití des. čísla při měření,
zhotovení výrobku
Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
Vysvětlí a znázorní vztah mezi
celkem a jeho částí vyjádřenou
zlomkem na příkladech z běžného života.
Využívá názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10
celku.
Vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny.
Porovná, sčítá a odčítá zlomky
se stejným jmenovatelem v
oboru kladných čísel
Porozumí významu znaku „–„
pro zápis celého záporného
čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
Porovná zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny)
Sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny)
pomocí názorných obrázků
(např. čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa) a tyto početní operace zapisuje.
Znázorní na číselné ose, přečte,
zapíše a porovná celá čísla v
rozmezí –100 až +100.
Nalezne reprezentaci záporných
čísel v běžném životě.
Řešení a tvorba slovních úloh
k určování celku z dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny
Využití názorných obrázků
(např. čtvercová síť, kruhový
diagram, číselná osa)
- Číselná osa (kladná a záporná část)
- Měření teploty, vyjádření
dlužné částky
135
Vyhledává, sbírá a třídí data.
Čte a sestavuje jednoduché
tabulky a diagramy.
Narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (trojúhelník,
čtverec, obdélník, kružnice).
Užívá jednoduché konstrukce.
Provádí a zapisuje jednoduchá
pozorování (měření teploty,
průjezd aut za daný časový limit
apod.).
Vybírá a porovnává ze zadání
úlohy data podle daného kritéria
Posuzuje reálnost vyhledaných
údajů.
Doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu.
Vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku, sloupcový diagram.
Vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data
a porozumí vztahům mezi nimi
(nejmenší, největší hodnota
apod.).
Používá údaje z různých typů
diagramů (sloupcový a kruhový
diagram bez použití %).
Používá jednoduchých převodů
jednotek času při práci s daty v
jízdních řádech
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
Rozezná základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice).
Využívá k popisu rovinného
útvaru počty vrcholů a stran,
rovnoběžnost a kolmost stran.
Charakterizuje základní rovinné
GEOMETRIE V ROVINĚ A V
PROSTORU
Rýsování pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku, čtverce,
obdélníku – konstrukce obdélníku, čtverce, kružnice.
Diagramy, grafy, tabulky,
jízdní řády
136
Environmentální výchova –
vztah člověka k prostředí –
spotřeba
M, Čj, ČaS – hodnocení pomocí grafů, diagramů
ČaS – ekologie – spotřeba vody, elektrické energie,
- třídění organizmů - tabulka
ČJ – užití tabulky k přehledu a
třídění vzorů podst. a příd.
jmen, sloves, atd.
Pč– užití konstrukce čtverce,
obdélníku a trojúhelníku při
zhotovení výrobku
ČaS – člověk – potravinová
pyramida
Sestrojí rovnoběžky a kolmice.
útvary a k zadanému popisu
přiřadí název základního rovinného útvaru.
Využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii
(čáry: křivá, lomená, přímá;
bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice).
Využije znalosti základních rovinných útvarů k popisu a modelování jednoduchých těles
(krychle, kvádr, válec).
Narýsuje kružnici s daným poloměrem.
Narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými délkami stran.
Narýsuje čtverec a obdélník s
užitím konstrukce rovnoběžek a
kolmic.
Dodržuje zásady rýsování.
Vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v rovině.
Načrtne kolmici a rovnoběžku
ve čtvercové síti.
Narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou
Rozlišuje obvod a obsah rovin137
Sčítá a odčítá graficky úsečky;
určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením
délek jeho stran
Určí obsah obrazce.
Užívá základní jednotky obsahu.
Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
ného útvaru.
S pomocí čtvercové sítě nebo
měřením určí obvod rovinného
útvaru (trojúhelníku, čtyřúhelníku, mnohoúhelníku).
Porovnává obvody rovinných
útvarů.
Graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky.
Určí délku lomené čáry graficky
i měřením.
Převádí jednotky délky (mm,
cm, dm, m, km).
Určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze
složit ze čtverců, obdélníků a
trojúhelníků.
Porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy rovinných útvarů
Používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez vzájemného převádění.
Vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce.
Řeší jednoduché slovní úlohy na
výpočet obsahu obdélníku a
čtverce.
Výpočty obvodu a obsahu
obdélníku a čtverce jejich
odhady Užití jednotek obsahu
Řešení slovních úloh v praxi
Pozná osově souměrné útvary (i
v reálném životě).
Určí překládáním papíru osu
souměrnosti útvaru.
Vytvoří ve čtvercové síti osově
138
ČaS – Evropa, ČR - rozloha
Pč – užití výpočtu obvodu a
obsahu při zhotovení výrobku
Vv , Pč
souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru.
souměrný útvar podle osy
v lince mřížky.
Vyhledá v textu úlohy potřebné
údaje a vztahy.
Volí vhodné postupy pro řešení
úlohy.
Vyhodnotí výsledek úlohy.
Řeší jednoduché praktické
slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa.
Odhadne a zkontroluje cenu
Řeší číselné a obrázkové řady,
magické čtverce a užívá prostorovou představivost.
NESTANDARDNÍ
APLIKAČNÍ ÚLOHY A
PROBLÉMY
Slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magické čtverce,
prostorová představivost
Rozeznává, pojmenovává, modeluje a popisuje jednoduchá
tělesa.
Objasní, jak řešit situaci, kdy
jsou příjmy větší než výdaje.
Na příkladech objasní rizika
Základní útvary v prostoru
(kvádr, krychle, hranol, válec,
jehlan, koule, kužel).
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Banka jako správce peněz,
úspory, půjčky.
139
ČaS – Člověk, Evropa – problémové úkoly
Vv – dekorativní obrázková
řada
Osv – rozvoj schopností poznávání – řešení problémů,
problémových úkolů
nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy
půjčování peněz.
Uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti.
Na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží.
Právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci.
140
Matematika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák :
Žák :
Provádí početní operace
v oboru přirozených čísel.
Zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací
v oboru přirozených čísel.
Využívá při pamětném počítání
komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení.
Opakování učiva z 1.- 5. ročníku
Přirozená čísla
zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení přirozených čísel
Analyzuje a řeší jednoduché
problémy, modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá matemat. aparát v oboru přirozených čísel. Využívá různé způsoby kvantitativního vyjádření
vztahu celek – část.
určí rozvinutý zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě
dělení dvojciferným dělitelem
Provádí písemné operace
v oboru přirozených čísel.
Orientuje se v situacích
z každodenního života, v nichž
se využívá nejjednoduššího vyjádření přirozeným číslem,
části celku desetinným číslem a
desetinným zlomkem.
141
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Žák:
charakterizuje a třídí základní
rovinné útvary
Žák :
pozná základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, pravidelné
mnohoúhelníky, kružnice,
kruh
odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných
útvarů
sestrojí osu úsečky a rovinného
pásu
Základní geom. útvary a
jejich popis
VV 6. ročník – jednoduché
plošné kompozice z geometrických tvarů
používá a převádí jednotky
délky
používá a převádí jednotky
obsahu
Jednotky délky a obsahu
F6. ročník – převody jednotek
sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu (s využitím převodu
stupňů a minut)
Úhel a jeho velikost
dvojice úhlů vedlejších, vrcholových, střídavých a souhlasných
odhaduje obsah i obvod útvarů
pomocí čtvercové sítě
určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) čtverce,
obdélníku
určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku
určuje velikost úhlu měřením
a výpočtem
142
Žák:
Žák:
využívá při výpočtech vlastností dvojic úhlů (střídavých,
souhlasných, vedlejších,
vrcholových) a součtu úhlů
trojúhelníku
určuje velikost úhlu pomocí
úhloměr
sestrojí osu úhlu
Provádí početní operace
v oboru desetinných čísel.
Provádí písemné operace
v oboru desetinných čísel,
provádí odhady podílů a kontroly výsledků.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá jejich
řešení.
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně
využívá kalkulátor
zaokrouhluje čísla s danou
přesností
Desetinná čísla
zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení desetinných čísel algoritmus pro dělení desetinných čísel
odhady podílů a kontroly výsledků
využívá pro kontrolu výsledku
odhad
účelně a efektivně využívá
kalkulátor
143
Žák:
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
Žák
rozlišuje pojmy prvočíslo a
Dělitelnost přirozených číčíslo složené; společný dělitel a sel
společný násobek (určí je pro
skupinu dvou nebo tří přirozených čísel)
najde nejmenší společný násobek a největšího společného
dělitele dvou přirozených čísel
využívá kritéria dělitelnosti
(2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 50, 100)
řeší slovní úlohu s využitím
dělitelnosti
vytvoří slovní úlohu na využití
dělitelnosti
formuluje a řeší reálnou situaci Rozliší pojmy rovnost a rovnipomocí rovnic.
ce. Řeší jednoduché lineární
rovnice a ověřuje správnost
svého výsledku. (2x – 6 = 8,
v oboru N, D)
Jednoduché rovnice
F 7. ročník- rychlost
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově souměrný
útvar
Osová souměrnost
Vv 7.ročník – symetrie tvarů
rozhodne, zda je útvar osově
souměrný
určí osy souměrnosti rovinného útvaru
144
Žák:
Žák:
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
načrtne a sestrojí rovinné
útvary
převede slovní zadání do grafické podoby (náčrtku)
Trojúhelník
konstrukce trojúhelníku dle věty sss
kružnice opsaná, vepsaná, výšky, těžnice, střední příčky
vnitřní a vnější úhly
popíše jednotlivé kroky konstrukce a rovinný útvar sestrojí
ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
určuje a charakterizuje kvádr,
krychli, načrtne a sestrojí jejich
síť. Odhaduje a vypočítá objem
a povrch kvádru a krychle.
Zdůvodňuje a využívá poloh. a
metr. vlastností krychle a kvádru při řešení úloh a jednoduch. prakt. problémů.
Zobrazí krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání.
Načrtne a narýsuje síť kvádru a
krychle.
Orientuje se v krychlových
jednotkách, převádí jednotky
krychlové a duté míry.
K výpočtu objemu a povrchu
krychle, kvádru využívá vzorce.
Řeší úlohy z praxe na výpočty
objemů a povrchů kvádru,
krychle.
Objem a povrch kvádru a
krychle
logické a netradiční geometrické úlohy
145
Řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti
z různých
tematických a vzdělávacích oblastí.
146
Matematika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Žák:
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
provádí základní početní operace se zlomky a desetinnými
čísly
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek
– část (přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Učivo
Racionální čísla
čtení a zápis zlomku
vztah mezi zlomky a
tinnými čísly
dodržuje pravidla pro pořadí
početních operací v oboru celých a racionálních čísel, využívá vlastností operací sčítání a
násobení (komutativnost, asociativnost, distributivnost) při
úpravě výrazů
dese-
zobrazení na číselné ose
převrácený zlomek
smíšené číslo
vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu
opačné
početní operace
složený zlomek
provádí základní úpravy zlomků (rozšiřuje a krátí zlomek,
zjednoduší složený zlomek, vyjádří zlomek v základním tvaru, určí převrácené číslo, počítá
se smíšenými čísly)
147
F6.ročník – objem, hustota,rychlost,síla, energie
Ch8.ročník- směsi
Žák:
Žák:
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek
– část: přirozeným číslem,
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem
Celá čísla
čtení a zápis čísla
zobrazení na číselné ose
opačné číslo
navzájem převádí různá vyjádření vztahu celek – část
absolutní hodnota
určí absolutní hodnotu celého
čísla a využívá její geometrickou interpretaci
početní operace
vytvoří matematický model
konkrétní situace v oboru celých a racionálních čísel
analyzuje a řeší jednoduché
problémy, modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých
a racionálních čísel
využívá při řešení konkrétních situací matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
vyhodnotí výsledek řešení úlohy
148
Žák:
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při
řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů; využívá
potřebnou matematickou symboliku
řeší modelováním a výpočtem
situace vyjádřené poměrem;
pracuje s měřítky map a plánů
Žák:
využívá při výpočtech věty o
shodnosti trojúhelníků
Trojúhelník
shodnost trojúhelníků
trojúhelníková nerovnost
konstrukce trojúhelníků
využívá při analýze praktické
úlohy náčrtky, schémata, modely
využívá polohové a metrické
vlastnosti
(trojúhelníková nerovnost,
vzájemná poloha bodů a přímek v rovině, vzdálenost bodu
od přímky) k řešení geometrických úloh
využívá matematickou symboliku
využívá daný poměr (včetně
postupného poměru)
v reálných situacích
Poměr, přímá a nepřímá
úměrnost
pojem
stanoví poměr ze zadaných
údajů
využívá měřítko mapy, plánu
k výpočtu
zvětšení a zmenšení v daném
poměru
rozdělení dané hodnoty
v daném poměru
149
F7.ročník - rychlost
Z6.ročník - měřítko globusu
Ch8.ročník - směsi
Vv7.ročník – barevné vyjádření
Žák:
Žák:
umí odvodit měřítko mapy,
plánu ze zadaných údajů
měřítko
úměra
přímá a nepřímá úměrnost
používá při řešení úloh úměru
a trojčlenku
určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
trojčlenka
vytvoří tabulku, graf a rovnici
pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu úlohy
určí přímou a nepřímou
úměrnost z textu úlohy,
z tabulky, z grafu a z rovnice
využívá při řešení úloh přímou a nepřímou úměrnost
vyhledá v textu údaje a vztahy
potřebné k výpočtu
řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
určí počet procent, je-li dána
procentová část a základ
určí procentovou část, je-li
dán procentový počet a základ
Procenta.
pojem
základ, procentová část, počet procent
promile
slovní úlohy
150
Ch8.ročník – směsi (roztoky)
F8.ročník - účinnost
Žák:
Žák:
určí základ, je-li dán procentový počet a procentová část
používá procentového počtu
při řešení úloh z jednoduchého
úrokování
ověří správnost výsledku aplikační úlohy na procenta
odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných
útvarů
odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě
určí výpočtem obsah
(v jednodušších případech)
trojúhelníku, rovnoběžníku,
lichoběžníku
Rovnoběžníky
pojem
vlastnosti
rozdělení
konstrukce
obvod a obsah
obsah trojúhelníku
určí výpočtem obvod rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu
Lichoběžník
pojem
vlastnosti
rozdělení
konstrukce
obvod a obsah
151
Žák:
načrtne a sestrojí rovinné
útvary
Žák:
převede slovní zadání do grafické podoby (náčrtku)
popíše jednotlivé kroky konstrukce a rovinný útvar sestrojí
ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol)
Povrch a objem hranolu
pojem
vlastnosti
konstrukce
používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a
stěnová úhlopříčka
využívá při řešení úloh metrické a polohové vlastnosti
v mnohostěnech
odhaduje a vypočítá objem a
povrch těles
odhaduje a vypočítá povrch
mnohostěnů
povrch a objem hranolu
odhaduje a vypočítá objem
mnohostěnů
152
Žák:
Žák:
objasní pojmy síť tělesa, plášť,
podstava
načrtne a sestrojí sítě základních těles
sítě těles
rozpozná sítě základních těles
(krychle, kvádr, kolmý hranol)
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti, určí středově
souměrný útvar
rozhodne, zda je útvar středově souměrný
určí střed souměrnosti
Středová souměrnost
sestrojení obrazu obrazce ve
středové souměrnosti
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové
souměrnosti
153
Matematika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Opakování učiva 7.ročníku
Výrazy
Žák:
užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
zdůvodňuje a využívá polohové a
metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
Žák:
užívá znalosti druhých
mocnin celých čísel od 1 do
20 (i ke stanovení odpovídajících druhých odmocnin)
využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata,
modely
využívá polohové a metrické vlastnosti (Pythagorova
věta, trojúhelníková nerovnost, vzájemná poloha bodů
a přímek v rovině, vzdálenost bodu od přímky) k řešení geometrických úloh
Druhá mocnina a odmocnina
pojem
čtení a zápis druhých mocnin
a odmocnin
určení druhých mocnin a
odmocnin
pojem reálného čísla
Pythagorova věta
pojem
výpočet délek stran
v pravoúhlém trojúhelníku
užití Pythagorovy věty
154
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Žák:
Žák:
řeší geometrické úlohy početně
využívá matematickou
symboliku
Zapíše číslo ve tvaru a . 10n
pro 1 < a < 10, n je celé číslo.
- Provádí početní operace
s mocninami,
s přirozeným mocnitelem.
matematizuje jednoduché reálné
situace s využitím proměnných;
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí
vzorců a vytýkáním
řeší zadané slovní úlohy pomocí
proměnných
Mocniny s přirozeným
mocnitelem
čtení a zápis mocnin
s přirozeným mocnitelem
zápis čísla pomocí mocnin
deseti
početní operace
s mocninami s přirozeným
mocnitelem
Výrazy
tvoří smysluplné slovní úlohy,
které lze řešit užitím proměnných
využívá při úpravě výrazů sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů (výsledný mnohočlen je
nejvýše druhého stupně)
vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných
155
F6.ročník – měření fyzikálních
veličin
Žák:
Žák:
využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorců (a + b)2, (a – b)2, a2 –
b2
sestaví číselný výraz podle slovního zadání
odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných
útvarů
určí výpočtem obsah
(v jednodušších případech)
kruhu
Obvod a obsah kruhu, délka kružnice
určí výpočtem obvod kruhu
délku kružnice
využívá pojem množina všech
bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
pojmenuje základní množiny
všech bodů dané vlastnosti
(Thaletova kružnice)
využívá množiny všech bodů dané vlastnosti při řešení
úloh
Kruh, kružnice
vzájemná poloha přímky a
kružnice
vzájemná poloha dvou kružnic
délka kružnice
obsah kruhu
rozpozná rotační tělesa (válec,
kužel, koule)
Válec
pojem
využívá při řešení úloh metrické a polohové vlastnosti rotačních tělesech
156
Žák:
odhaduje a vypočítá objem a
povrch těles
Žák:
odhaduje a vypočítá povrch
rotačních těles
povrch válce
objem válce
odhaduje a vypočítá objem
rotačních těles
používá a převádí jednotky
objemu
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí rovinné
útvary
rozpozná sítě základních těles
(válec)
převede slovní zadání do
grafické podoby (náčrtku)
popíše jednotlivé kroky
konstrukce a rovinný útvar
sestrojí
Konstrukční úlohy
jednoduché konstrukce
množiny všech bodů dané
vlastnosti
Thaletova kružnice
konstrukční úlohy
určí počet řešení konstrukční úlohy
ověří, zda výsledný útvar
odpovídá zadání
Využívá poznatků (výška,
těžnice, Thaletova kružnice,…) v konstrukčních úlohách.
157
Žák:
Žák:
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací
provede rozbor úlohy a vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
Slovní úlohy
zvolí vhodný postup řešení
provede diskusi o počtu řešení daného problému a kontrolu
reálnosti výsledku
zformuluje odpověď na zadaný problém
vyhledává, vyhodnocuje a
zpracovává data
vyhledá potřebné údaje
v tabulce, diagramu a grafu
Shromažďování, třídění a
vyhodnocování statistických údajů
vyhledá a vyjádří vztahy mezi
uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu (četnost, aritmetický průměr, nejmenší a
největší hodnota)
zpracuje, porovná, vyhodnotí,
uspořádá, doplní uvedené údaje podle zadání úlohy
pracuje s intervaly a časovou
osou
Základní statistické pojmy
Základní charakteristiky statistického souboru
158
Z9.ročník – společnost a hospodářství
Žák:
Žák:
převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak
převádí údaje mezi tabulkou,
diagramem a grafem
samostatně vyhledává data
v literatuře, denním tisku a na
internetu a kriticky hodnotí jejich reálnost
porovnává soubory dat
porovná kvantitativní vztahy
mezi soubory dat zadaných tabulkami, grafy a diagramy
Statistické grafy a diagramy
interpretuje výsledky získané
porovnáváním souborů dat
159
Matematika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
opakování učiva z 8. ročníku
Žák:
Sčítá, odčítá a násobí mnohočleny.
Provádí rozklad mnohočlenů na
součin vytýkáním a užitím
vzorců.
Formuluje a řeší reálnou situaci
pomocí rovnic.
Sčítá, odčítá a násobí mnohočleny.
Provádí rozklad mnohočlenů na
součin vytýkáním a užitím
vzorců.
Analyzuje a řeší jednoduché
problémy, modeluje konkrétní
situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru racionálních čísel.
Žák:
Sčítá a odčítá celistvé výrazy.
Lomený výraz
řešení lineárních rovnic
s neznámou ve jmenovateli
Provádí základní operace
s mocninami.
Upravuje výrazy vytýkáním před
závorku a užitím vzorců.
Pomocí ekvivalentních úprav řeší
lineární rovnice s jednou neznámou.
Určuje podmínky, kdy má lomený výraz smysl.
Krátí a rozšiřuje lomené výrazy.
Sčítá a odčítá dva až tři lom. výrazy
160
F6.ročník – hustota
Ch8.ročník - chemické rovnice
Žák:
Žák:
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustavy rovnic
Násobí a dělí dva lomené výrazy. soustavy lineárních rovnic se
dvěma neznámými
Převádí složený lomený výraz na
násobení dvou lomených výrazů.
Řeší jednoduché lineární rovnice
s neznámou ve jmenovateli.
Řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým lineárním rovnicím
s neznámou ve jmenovateli.
sestaví soustavu dvou rovnic o
dvou neznámých ze zadaných
údajů
vyřeší soustavu dvou rovnic o
dvou neznámých pomocí ekvivalentních úprav
provádí zkoušku soustavy dvou
rovnic o dvou neznámých
ověří správnost řešení slovní
úlohy
přiřadí k rovnici odpovídající
slovní úlohu
161
Žák:
Žák:
rozhodne, zda soustava rovnic
má řešení a ověří, zda řešení patří do zadaného číselného oboru
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
pozná funkční závislost z textu
úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice
Funkce
vytvoří graf pro funkční závislost danou tabulkou či rovnicí
přiřadí funkční vztah vyjádřený
tabulkou k příslušnému grafu a
naopak
přiřadí lineární funkci vyjádřenou rovnicí k příslušnému grafu
nebo tabulce a naopak
vyčte z grafu význačné hodnoty
na základě porozumění vzájemným vztahům mezi proměnnými
odhalí funkční vztahy v textu
úlohy
162
rozšiřující učivo
kvadratická funkce, goniometrická funkce
F9.ročník – střídavý elektrický
proud
Ch8.ročník – chemické prvky
Z6.ročník – určování zeměpisné polohy
Žák:
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
Žák:
řeší úlohu s využitím funkčních
vztahů
vyjádří výsledek řešení úlohy
v kontextu reálné situace
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků
využívá při výpočtech věty
o podobnosti trojúhelníků
Podobnost
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
rozpozná mnohostěny (jehlan)
a rotační tělesa (kužel, koule)
určí poměr podobnosti
z rozměrů útvarů a naopak
používá pojmy podstava, hrana,
stěna, vrchol, tělesová a stěnová
úhlopříčka
využívá při řešení úloh metrické
a polohové vlastnosti
v mnohostěnech a rotačních tělesech
163
Jehlan, kužel, koule
Žák:
Žák:
pracuje s půdorysem a nárysem
mnohostěnů a rotačních těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
objasní pojmy síť tělesa, plášť,
podstava
Tělesa
rozpozná sítě základních těles
(jehlan, kužel)
načrtne a sestrojí sítě základních těles
Žák:
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
Žák:
Tělesa
rozpozná z jakých základních těles
je zobrazené těleso složeno
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles ve volném rovnoběžném
promítání
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického
aparátu
řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a kom-
vyhledá v textu úlohy potřebné
údaje a vztahy
Tělesa
volí vhodné matematické postupy pro řešení úlohy
vyhodnotí výsledek úlohy
určí reálnou podobu trojrozměrného útvaru z jeho obrazu
Slovní úlohy
164
binuje poznatky a dovednosti
v rovině
z různých tematických a vzdělávacích oblastí
popíše základní vlastnosti trojrozměrného útvaru podle jeho
obrazu v rovině
využívá získané poznatky a dovednosti při řešení úloh
z běžného života
165
4.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační
technologie
Název předmětu:
4.3.1 Informatika
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací oblast informační a komunikační technologie umožňuje žákům dosáhnout
základní úroveň informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání
výpočetní techniky a moderních informačních technologiích, orientovat se ve světě
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i
v praktickém životě. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat i v ostatních oblastech celého základního vzdělávání.
Práce s počítačem je zařazena ve 4. ročníku jako součást předmětu Člověk a svět
práce s časovou dotací 0,5 hodiny týdně, 5. ročníku jako samostatný předmět Informatika v časové dotaci 1 hodiny týdně, v 6. ročníku 2 hodiny týdně. Žáci mohou být
v hodině děleni do dvou skupin.
Předmět je vyučován v odborné učebně výpočetní techniky.
Při hodnocení v informatice budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
pozitivnímu vztahu k informačním a komunikačním technologiím,
schopnosti propojit znalosti informační technologie se souvislostmi v jiných
předmětech a schopnosti využít je pro další vzdělávání,
pracovat s mobilními technologiemi a využít je v praxi.
166
Kompetence
Strategie
Kompetence k učení
Žák:
Učitel:
- Vybírá a využívá vhodné způsoby a stra- - Vede žáky při cvičení, při nichž poznattegie pro efektivní učení.
ky z ostatních oborů využívá k vlastní
tvorbě.
- Efektivně vyhledává a třídí informace a - Nabízí metody práce s počítačem, ktevyužívá je v procesu učení, vzdělávání a
rými se žáci učí rozpoznat správné inv praktickém životě.
formace potřebné k poznávání a využití
v praktickém životě.
- Používá správně obecné termíny, které
si propojuje do souvislostí.
- Vybírá takové teoretické úlohy, které
svým charakterem umožňují snadnější
- Tyto poznatky uplatňuje v ostatních
propojení teorie s praxí.
vzdělávacích oblastech.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- Samostatně řeší problémy, volí vhodné
způsoby řešení.
- Kriticky myslí, je schopen obhájit a
zhodnotit výsledky své práce a uvědomovat si zodpovědnost nad svými rozhodnutími.
Učitel:
Umožňuje žákům prezentaci jejich
vlastní práce a konfrontaci s výsledky
ostatních.
- Diskutuje s žáky nad všemi možnými
postupy řešení dané úlohy a společně
hledají ideální cestu při řešení problému.
- Předkládá žákům množství úloh a projektů rozvíjejících tvořivý přístup k jejich
řešení.
- Pomáhá uvědomit si, že se při práci s IT
budou setkávat s problémy, které mají
více než jedno správné řešení.
Kompetence komunikativní
Žák:
- Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Učitel:
- Nabízí různé typy komunikačních prostředků pomocí počítače, nové technologie v oblasti informačních a komunikačních technologií.
- Rozumí různým typům záznamů a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a
k aktivnímu zapojení se do společnosti.
- Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a
názory, naslouchá druhým lidem, vhodně - Umožňuje žákům obhájit jejich názory
na ně reaguje, obhajuje svůj názor a pou- v pracích, které vytvořili, a nabízí možné
využití poznatků v praxi.
žívá vhodné argumentace.
167
Kompetence sociální a personální
Žák:
- Účinně spolupracuje ve skupině.
- Efektivně spolupracuje s druhými při
řešení zadaného úkolu.
Učitel:
- Vede žáky k plánování práce, schopnosti pracovat v rámci skupiny a schopnosti
zhodnotit výsledky své práce.
Kompetence občanské
Žák:
- Rozhoduje se zodpovědně podle dané
situace.
Učitel:
- Vede žáky k objektivnímu rozlišování
mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými informacemi dostupnými na internetu či jiných informačních zdrojích.
- Pomáhá žákům uvědomit si vazby na
legislativu a obecné morální zákony (SW
pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že
je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW).
Kompetence pracovní
Žák:
- Podle vymezených pravidel používá
bezpečně a účinně vybavení, plní povinnosti a závazky.
- K výsledkům své práce přistupuje zodpovědně z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti i z hlediska ochrany zdraví
a zdraví ostatních.
- Dokáže sebekriticky zhodnotit kvalitu
své práce.
Učitel:
-Vede žáky ke správnému zacházení
s počítačem.
- Požaduje dodržování dohodnuté kvality
odvedené práce, termínů, úplné dokončení práce.
- Umožňuje, aby žáci na základě jasných
kritérií hodnotili svoji činnost nebo ověřovali vlastní výsledky.
- Žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní
růst.
168
Informatika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Žák:
Využívá základní standardní
funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.
Respektuje pravidla bezpečné
práce s hardware i software a
postupuje poučně v případě jejich závady.
- Umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a
odhlásit ze sítě.
- Vysvětlí význam pojmu
HARDWARE, pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a zařízení počítače.
- Vysvětlí význam pojmu
SOFTWARE.
- Orientuje se na klávesnici,
zná funkce nejdůležitějších
kláves, s myší ovládá základní
operace.
Chrání data před poškozením,
ztrátou a zneužitím.
- Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové
disky.
- Dokáže vytvořit složku nebo
prázdný soubor, přejmenovat
je, zkopírovat či přesunout,
případně je odstranit.
Učivo
5. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Základy práce s počítačem
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení
ze sítě
HW - HARDWARE
Skříň (základní jednotka) –
procesor, pevný disk (HDD),
operační paměť (RAM), základní deska, zdroj, mechaniky
(disketová, CD, DVD)
Periferie – klávesnice, myš,
monitor, tiskárna, skenner, reproduktory, …
SW – SOFTWARE
= programy (windows, Office,
…)
Práce s klávesnicí a myší
části klávesnice a myši
pojmy: klik, dvojklik, uchopení
a tažení
nejznámější manažery (správce
souborů, tento počítač, průzkumník, …)
pojmy:disk, složka (adresář),
soubor
postupy vytvoření, přejmeno-
169
Ukázka vnitřních součástí základní jednotky – skříně
Příklady výukových programů
pro různé předměty, SW pirátství
vání, kopírování, přesunu a
odstranění složky či souboru
Při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché
a vhodné cesty.
Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích.
Komunikuje pomocí internetu
či jiných běžných komunikačních zařízeních.
Vyhledávání informací a
komunikace
- Nezaměňuje pojmy Internet a Internet: co to je, kdy vznikl,
web
služby Internetu
domény, seznámení
s nejznámějšími českými vyhledávači..
- Dokáže napsat zprávu, přečíst
si došlou zprávu, smazat zprávu.
- Na webu dokáže vyhledat
stránku o určitém tématu. Z webovské stránky dokáže
uložit obrázek.
MDV – kritický přístup
k informacím, ověřování zdrojů
EGS – vyhledávání a komunikace informací o světě
využití vyhledávače Google a
seznam.
El. pošta = e-mail - vztah
k Internetu
pojem: poštovní programy
(příklady: MS Outlook, MS
Outlook Express)
spuštění poštovního programu,
odeslání zprávy, čtení došlých
zpráv a mazání zpráv
WWW = world wide web
vztah k Internetu
pohyb po webu: ( přes hypertextové odkazy
známá adresa)
Vyhledávání webovských strájednoduché vyhledávání
ukládání z webu: obrázek, text nek o tématech z různých
předmětů
170
Zpracování a využití informací
Pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém editoru.
- S použitím nástrojů dokáže
nakreslit obrázek a uložit jej,
příp. otevřít pro změny a změněný znovu uložit.
- Ve Wordu dokáže napsat
krátký text, otevřít existující
soubor, upravit vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit jeho vlastnosti a
umístit jej v textu.
- Dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. pod
jiným názvem.
Grafika
programy na tvorbu obrázků
uložení vytvořeného obrázku
nebo změn, otevření obrázku
základní nástroje a možnosti
nastavení (tvary štětce, barvy,
základní tvary …)
program malování
Textové editory
pojem: textové editory (NotePad, Write, Word …)
uložení, otevření souboru
pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
označení části textu do bloku
psaní, oprava textu (vel. pís.
s diakritikou, další znaky)
základní typografická pravidla
(psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky)
písmo – typ, velikost, tučné,
kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů)
zarovnání odstavce (panel nástrojů)
vložení obrázku - WordArt,
171
klipart – formát obrázku (velikost, barvy a čáry - výplň a
ohraničení)
Informatika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Základy práce s počítačem
Respektuje pravidla bezpečné
práce s hardware i software a
postupuje poučně v případě jejich závady.
- Rozlišuje pojmy hardware a
software.
- Dokáže vysvětlit funkce procesoru, operační paměti a pevného disku a jakým způsobem
ovlivňují výkon počítače.
- Zná jednotky, kterými se
označuje výkon procesorů a
kapacita pamětí.
- Dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit sem nejběžnější
zařízení.
- Dokáže vysvětlit pojem software, zná základní skupiny
software a dokáže vysvětlit jaké
programy sem zařazujeme,
Hardware - Software
HW – základní jednotka (procesor, pevný disk, operační
paměť, mechaniky + vnější
paměťová média, karty, porty,
zdroj, základní deska)
jednotky: výkon procesoru
(Hz), kapacita pamětí (B) a jejich násobky (K, M, G, T)
HW – periferie (klávesnice,
myš, monitor, tiskárny, reproduktory, …)
SW – operační systémy, aplikace, utility, antivirové programy, komprimační programy
172
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
k čemu takové programy slouží.
- Suverénně pracuje s myší,
orientuje se na klávesnici a
uspořádává si okna pro svou
práci.
Chrání data před poškozením,
ztrátou a zneužitím.
Ovládání OS Windows
orientace na klávesnici, důležité klávesy – Enter, Esc, Delete,
Backspace, kurzorové šipky,
Shift
práce s myší – klik, uchopení a
tažení, dvojklik, klik pravým
tlačítkem …
práce s okny – zavřít, minimalizovat na lištu, maximalizovat
na celou obrazovku, zmenšit
do původní velikosti, změna
velikosti okna, posun okna za
titulkový pruh, rolování obsahem okna (posuvníky), přepínání mezi okny
Práce se složkami a soubory
postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a
odstranění složky či souboru
- Samostatně si uspořádává da- včetně variant (menu, myš,
ta na svém uživatelském kontě. klávesové zkratky)
Vývoj počítačů
Návaznost na ostatní vědní
disciplíny, početní systémy,
173
OSV – rozvoj schopnosti poznávání - dovednosti pro učení
a studium
záznam a zpracování dat, od
primitivních kultur po současnost
174
4.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Název předmětu:
4.4.1 Člověk a jeho svět
Charakteristika předmět
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací oblast týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury,
techniky, zdraví a dalších témat. Utváří prvotní ucelený obraz světa, proto je vyučován jako jeden předmět Člověk a jeho svět od
1. do 5. ročníku. Je kladen důraz na integraci přírodovědných a vlastivědných témat.
Propojení tohoto předmětu s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků chápeme jako stěžejní prvek výuky.
Vzdělávací předmět Člověk a jeho svět má časovou dotaci 13 hodin a rozvíjí mezipředmětové vztahy s výtvarnou výchovou,
pracovními činnostmi, českým jazykem a matematikou především v projektovém vyučování. Učivo finanční gramotnosti je integrováno do předmětu matematika a jeho prostřednictvím tyto dva předměty spolu úzce souvisí. Vychází v 1. – 3. ročníku z učiva
předmětu prvouka a ve 4. a 5. ročníku vlastivěda a přírodověda. Předmět je vyučován ve třídách, učebně v přírodě, v učebně informatiky a na školách v přírodě.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a
příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.
Časová dotace:
1.
2.
3.
4.
5.
ročník: 2 hodiny/týden
ročník: 2 hodiny/týden
ročník: 2 hodiny/týden
ročník: 4 hodiny/týden
ročník: 3 hodiny/týden
Při hodnocení v předmětu Člověk a jeho svět budeme kromě zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
zapojení žáka do společné práce skupiny při řešení různých problémů a nalézání řešení, k jeho komunikaci se skupinou,
s ostatními žáky,
175
-
přístupu k činnostem přinášejícím zlepšení prostředí (třídy, školy, okolí, obce),
schopnosti dodržovat stanovená pravidla – třídy, práce, chování mezi lidmi,
zapojení žáka do práce ve třídě – zda si dokáže připravit příspěvek k učivu,
využívání informací, které jsou žákovi dostupné,
soustředění a aktivní práci v hodinách,
vztahu k rodnému městu, našemu státu, jeho historii a kulturním památkám.
KOMPETENCE
STRATEGIE
Kompetence k učení
Žák:
Učitel:
- Vyhledává a třídí informace.
- Vede ke čtení s porozuměním a orientaci v textu.
- Pracuje s různými informačními zdroji, zejména s encyklopediemi, internetem,
médii, atd.
- Pozoruje a experimentuje, získává
sledky, porovnává a posuzuje.
vý-
- Nabízí výuku formou projektů.
- Část výuky vede přímo v terénu.
- Navštěvuje se žáky výukové programy v ekologických centrech a CVČ.
- Klade důraz na to, aby se děti seznámily s učivem všemi smysly.
- Pořádá exkurze.
- Uvádí do souvislostí, propojuje do širších
celků poznatky z různých oblastí.
- Do výuky vkládá ekologické hry.
- Umožňuje žákům propojovat získané vědomosti s praktickými situacemi.
- Předkládá životní situace na modelových hrách.
- Vede žáky k sebehodnocení.
176
KOMPETENCE
STRATEGIE
Kompetence k řešení problémů
Žák:
Učitel:
- Rozpozná a pojmenuje problémové situace - Navozuje modelové situace, využívá vlastní zkušenosti žáků.
a plánuje způsob řešení.
- Vyhledává informace k řešení problému.
- Vede žáky k integraci poznatků, dovedností a zkušeností z vyučování a osobního
života s dalšími informacemi z tisku, rozhlasu a televize a ze zájmových oblastí.
- Samostatně řeší problémy, aplikuje získané - Využívá prvky dramatické výchovy.
vědomosti, zkušenosti.
- Obhajuje svá řešení.
Kompetence komunikativní
Žák:
Učitel:
- Naslouchá promluvám druhých lidí, reagu- - Vede žáky k analýze, reprodukci a objasňování obsahů textů z různých pramenů.
je na ně, zaujímá stanoviska, diskutuje, obhajuje,názor, vhodně argumentuje.
- Předává informace získané samostudiem
skupině.
Kompetence pracovní
Žák:
Učitel:
- Dodržuje pravidla bezpečnosti práce.
- Klade důraz na důsledné dodržování vymezených pravidel.
Kompetence sociální a personální
Žák:
Učitel:
- Účinně spolupracuje ve skupině.
- Umožňuje práci ve skupinách, vytváří skupiny tak, aby se setkávali různí žáci.
177
KOMPETENCE
STRATEGIE
- Společně s pedagogy vytváří pravidla cho- - Vede žáky k vytváření třídních pravidel a pravidel práce v týmu.
vání v kolektivu a práce ve skupině.
- Přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů.
- Nabízí žákům prvky dramatické výchovy.
- Chápe potřebu účinně spolupracovat a respektovat názory ostatních.
- Vytváří situace, při kterých si žáci uvědomují nutnost spolupráce.
- Vytváří si objektivní názor na sebe sama.
- Podporuje zdravé sebevědomí žáků.
Kompetence občanské
Žák:
Učitel:
- Je schopen vcítit se do situace ostatních li- - Na příkladech z historického období a současnosti vede k rozpoznávání názorů a
dí, odmítá násilí, učí se postavit se proti ně- postojů ohrožující lidskou důstojnost.
mu.
- Umožňuje vytvářet pozitivní hodnotový systém.
- Je si vědom svých práv a povinností.
- Vede žáky k analýze konkrétních situací a zkušeností v souvislosti s lidskými právy
a povinnostmi.
- Chová se zodpovědně v krizových situacích - Zařazuje do výuky besedy se členy záchranného systému (policie, červený kříž,
i v situacích ohrožujících život a zdraví člo- hasiči).
věka.
- Zná, respektuje a chrání naše tradice a kul- - Formuje u žáků povědomí příslušnosti k národu, rozvíjí zájem o život v obci, nabízí
turní a historické dědictví.
návštěvy historických objektů a významných míst.
- Respektuje a chrání přírodu a životní prostředí.
- Vybízí k třídění odpadu, spolupráci s ekologickými centry a CVČ.
178
Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy
Učivo
Žák:
Místo, kde žijeme
Žák:
Vyznačí v jednoduchém plánu
- Orientuje se ve škole i
Škola, třída, blízké okolí
místo svého bydliště a školy, ces- v blízkém okolí, seznamuje se se
tu na určené místo a rozliší mož- školním řádem, režimem školy,
ná nebezpečí v nejbližším okolí. vytváří třídní pravidla.
- Osvojuje si správné bezpečBezpečná cesta do školy, donostní návyky při cestě do školy. pravní výchova, MHD
Dopravní výchova
- uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak,
aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných
1. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezová témata - Osobnostní
a sociální výchova – komunikace – komunikace v různých
situacích
Průřezová témata – Multikulturní výchova – Princip sociálního
smíru a solidarity - nekonfliktní
život v multikulturní společnosti
- uplatňuje bezpečné způsoby
- předcházení rizikovým situacím
pohybu a chování v silničním
v dopravě a v dopravních proprovozu při cestě do školy a ze středcích (bezpečnostní prvky),
školy, charakterizuje nebezpečná
místa
M - Orientuje se v prostoru
Lidé kolem nás
Rozlišuje blízké příbuzenské
- Rozlišuje základní příbuzenské Rodina
vztahy v rodině, role rodinných vztahy, charakterizuje role
příslušníků a vztahy mezi nimi. v rodině.
- Zná svou plnou adresu, orientuje se v členění domu a bytu,
bezpečně se orientuje v okolí
bydliště, umí pojmenovat svou
obec, její nejdůležitější části.
Domov
179
Průřezová témata – Osobnostní a
sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání – dovednosti pro
učení a studium
- Učí se název státu, jeho hlavní Vlast
město, jak vypadá státní vlajka.
Využívá časové údaje při řešení  Učí se pojmenovat dny
Lidé a čas
různých situací v denním životě.
v týdnu, měsíce, roční období Roční období, měsíce, dny v týda jejich sled.
nu
Rozlišuje děj v minulosti, pří Charakterizuje roční období.
tomnosti a budoucnosti.
 Učí se určovat čas podle
Hodiny
hodin (půlhodina, celá
hodina).
VDO/občan, občanská společnost a stát – práva a povinnosti
občana
 Učí se dodržovat základní
Režim dne
pravidelné činnosti denního
režimu.
 Rozeznává děje v minulosti,
přítomnosti, budoucnosti.
Pozoruje, popíše a porovná vidi-  Popisuje proměny přírody
telné proměny v přírodě
v ročních obdobích.
v jednotlivých ročních obdobích.
Roztřídí některé přírodniny pod- 
le nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě.

Rozlišuje základní druhy
ovoce a zeleniny (jablko,
hruška, mrkev…).
Učí se, co dělá sadař a co
Rozmanitost přírody
Změny v přírodě v závislosti na
ročních obdobích
Čj - mluví a popisuje svoje zkušenosti.
Environmentální výchova – Základní podmínky života – příRozdíly mezi ovocem a zeleninou rodní zdroje
Práce sadaře a zahradníka a
180
zahradník, pojmenovává
nářadí a učí se jeho užití.
nářadí, které používají
 Učí se, jak se správně chovat Ohleduplné chování k přírodě,
v přírodě.
ochrana přírody
 Poznává a třídí domácí a
užitková zvířata, přiřazuje
k nim jejich mláďata.
Domácí a užitková zvířata, jejich
mláďata
 Poznává nejběžnější
stěhovavé ptáky.
Stěhovaví ptáci
 Popisuje tělo rostliny, savce, Stavba těla rostliny, savce, ptáka Český jazyk a literatura → 1. ročník
→ Srozumitelně mluví.
ptáka (základní prvky).
Člověk a jeho zdraví
Uplatňuje základní hygienické,  Určuje základní části lidského Lidské tělo, základní členění
režimové a jiné zdravotně pretěla.
ventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském  Učí se dodržovat základní
Režim dne
těle, projevuje vhodným chovápravidelné činnosti denního
ním a činnostmi vztah ke zdraví.
režimu.
 Snaží se dodržovat zásady
zdravé výživy a pitného
režimu.
Dodržuje zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných.
Správná výživa
 Učí se poznávat obvyklé
Nemoc a úraz
příznaky běžných nemocí a
rozdíl mezi nemocí a úrazem.
181
Průřezová témata - Osobnostní a
sociální výchova Psychohygiena – dovednosti pro
pozitivní naladění mysli a dobrý
vztah k sobě samému
Reaguje adekvátně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech.
Ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek.
 Seznamuje se s tím, jak se
chovat u lékaře.
 Učí se dodržovat zásady
podávání léků.
Chování u lékaře a v nemocnici
 Učí se poskytovat první
pomoc při drobných úrazech.
 Poznává důležitá telefonní
čísla (150, 155, 158, 112), ví
kdy je použít.
Základy první pomoci
Důležitá tel. čísla – čísla tísňového volání:
- přivolání pomoci v případě
ohrožení fyzického a duševního
zdraví – služby odborné pomoci.
 Seznamuje se se základními Hygienické návyky
hygienickými návyky.
Ochrana člověka za běžných
rizik a mimořádných událostí
krizové situace
- rozezná nebezpečí různého
 určí vhodná místa pro hru a Vhodná a nevhodná místa pro
charakteru, využívá bezpečná
trávení volného času
hru
místa pro hru a trávení volného
času
182
Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Místo, kde žijeme

Učí
se
pojmenovat
Obec, místní a okolní krajina
Vyznačí v jednoduchém plánu
nejdůležitější části a místa
místo svého bydliště a školy, cesobce.
tu na určené místo a rozliší možSoučasnost – významné budovy,
ná nebezpečí v nejbližším okolí.  Orientuje se v obci.
 Určuje umístění některých
dopravní síť
význačných budov a objektů.
 Poznává dopravní prostředky
v obci.
 Učí se bezpečně cestovat do
nedalekého místa.
Minulost – způsob života, bydlePozoruje a popíše změny
 Seznamuje se s historií obce, ní, pověsti
v nejbližším okolí.
s tím, jak lidé dříve žili a
s pověstmi, které se vážou
k obci a okolí.
 Poznává významná místa
v obci a chová se k nim
s úctou.
Vlast – prezident, státní zřízení,
Začlení svou obec a město do
symboly, hymna
příslušného kraje a obslužného
 Seznamuje se se základními
centra ČR.
údaji o naší vlasti.
 Učí se, kdo je prezidentem a
kde sídlí.
Lidé kolem nás
Rodina – blízcí příbuzní
Rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi.  Učí se rozlišit základní
příbuzenské vztahy.
183
2. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Vv - Rozvíjí své pozorovací schopnosti a snaží se o realistické zachycení skutečnosti.
Čj –
Identifikuje rozdíly mezi prózou a
poezií. Vyjádří vlastními slovy pojmy: přirovnání, pověst, povídka.
Hv – hymna - Osvojuje si vokální
dovednosti: rozšiřování hlasového
rozsahu, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv.
 Charakterizuje rozdělení rolí
v rodině.
 Učí se pojmenovat základní
povinnosti a úkoly členů
rodiny.
Projevuje toleranci k přirozeným  Snaží se přiměřeně chovat ke
odlišnostem spolužáků, jejich
všem členům rodiny.
přednostem i nedostatkům.
 Učí se dodržovat pravidla
slušného chování ve škole i
Rozlišuje přírodní a umělé prvky
mimo ni.
v krajině a vyjádří různými způ-  Seznamuje se se základními
soby její estetické hodnoty a
vztahy mezi lidmi.
rozmanitosti.
 Seznamuje se se svými
základními právy a
povinnostmi.
Využívá časové údaje při řešení
různých situací v denním životě.
Chování a vlastnosti lidí
Pravidla slušného chování
Třídní pravidla
Základní vztahy mezi lidmi
Práva a povinnosti dítěte
Lidé a čas
Orientace v čase a časový řád –
čas jako fyzikální veličina, kalendáře
- Určuje čas podle hodin a kalendáře. Používá kalendář, sleduRozlišuje děj v minulosti, příje data významných dnů. Pojme- Současnost a minulost v našem
tomnosti a budoucnosti.
nuje významné události regionu. životě, proměny způsobu života,
bydlení, předměty denní potřeInterpretuje některé pověsti ne- - Chápe rozdíl mezi dějem
by.
bo báje spjaté s místem v němž v minulosti, přítomnosti a bužije.
doucnosti.
Báje, mýty a pověsti,
- Seznamuje se s časovou přímkou.
Státní svátky a významné dny.
- Seznamuje se s životem v dávné
184
Průřezová témata – Osobnostní a
sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání
- Cvičení řešení problémů
Průřezová témata – Multikulturní výchova – Princip sociálního
smíru a solidarity - Nekonfliktní život v multikulturní společnosti
Pozoruje a popíše a porovná vidi- minulosti, starými mýty a potelné změny v přírodě
věstmi.
v jednotlivých ročních obdobích.
Rozmanitost přírody
Sled roku, roční období, měsíce
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organis-  Popisuje proměny přírody
mů ve známé lokalitě.
v jednotlivých ročních
obdobích.






Základní přírodní společenstva Průřezová témata – Environ(les, pole, louka, voda)
mentální výchova – Lidské aktiZákladní živočichové a rostliny vity a problémy životního proStavba těla ptáka, savce, hmyzu středí
Poznává nejznámější rostliny – jejich význam pro člověka, vzá- Zemědělství a životní proa živočichy vyskytující se
jemné vztahy
středí, ekologické zeměv okolí.
dělství
Třídí je podle některých
znaků (list, plod, květ).
Učí se vysvětlit základní
rozdíly mezi dřevinami,
bylinami, savci, ptáky, plazy,
rybami, obojživelníky a
hmyzem.
Rozlišuje některé okrasné,
užitkové a chráněné rostliny,
volně žijící, hospodářská i
domácí zvířata.
Učí se zásady zacházení
s drobnými domácími zvířaty.
Seznamuje se s pravidly
bezpečnosti při kontaktu
s neznámými rostlinami a
zvířaty.
185
Uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle, projevuje vhodným chová- 
ním a činnostmi vztah ke zdraví.



Člověk a jeho zdraví
Lidské tělo – základní orgány a
Určuje základní části lidského jejich funkce
těla, včetně nejdůležitějších
orgánů a orientuje se v jejich
funkci.
Dodržuje základní pravidelné Denní režim
činnosti denního režimu i
jejich vhodnou délku.
Uplatňuje základní návyky
osobní a intimní hygieny a
pravidelně je řadí do denního
režimu.
Uplatňuje zásady zdravého Zdravá strava, pitný režim, postravovacího a pitného
hybový režim
režimu.
Chápe význam pohybových
činností pro zdraví a
odpočinek.
Dodržuje zásady bezpečného
chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných.
 Poznává obvyklé příznaky
Nemoc, úraz
běžných nemocí a dokáže o
nich informovat dospělé.
 Učí se, měřit teplotu.
 Poznává zásady správného
podávání léků.
Chová se obezřetně při setkání  Učí se, jak přivolat první
Zásady první pomoci
s neznámými jedinci, odmítne
pomoc a kde je nejbližší
komunikaci, která je mu nepřízdravotnické zařízení.
jemná, v případě potřeby požádá  Seznamuje se s poskytnutím
o pomoc pro sebe i jiné dítě.
jednoduché první pomoci při
drobných poranění .
186
Uplatňuje základní pravidla
účastníků silničního provozu.
 Vštěpuje si zásady
Bezpečné chování v roli chodce,
bezpečnosti v silničním cyklisty
provozu.
 Seznamuje se se
základními dopravními
značkami a předpisy.
 uvede základní ochranné
prvky v silniční dopravě,
cíleně je používá
Reaguje adekvátně na pokyny
 Chápe zdravotní rizika
Krizové situace a jejich modelové
dospělých při mimořádných udátabáku a alkoholu a učí se je řešení – (šikana, týrání…)
lostech.
odmítat.
 V modelových situacích
nacvičuje vhodné chování při
krizové situaci, jak se bránit,
nalézt pomoc. Osvojuje si
způsoby odmítání.
Nacvičuje chování při poplachu, Situace hromadného ohrožení –
Rozezná nebezpečí různého cha- všeobecném ohrožení.
požární poplach
rakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času - zhodnotí vhodnost míst pro hru
a trávení volného času, uvede
krizové situace – vhodná a nemožná nebezpečí i způsoby, jak vhodná místa pro hru
jim čelit
187
Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy
Učivo
3. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Žák:
Žák:
Místo, kde žijeme

Dokáže
určit
základní
světové
Základní světové strany
Vyznačí v jednoduchém plánu
strany, má přehled o
místo svého bydliště a školy, cesnejbližších obcích.
tu na určené místo.
 Tvoří jednoduchý náčrt cesty Mapa, plánek
do školy.
 Seznamuje se s mapou a ve Typy krajiny
spolupráci nachází důležité
zeměpisné pojmy.
VV – kresba krajiny, okolí
Naše vlast – domov, národ, státZačlení své město do příslušného

Poznává
mapu
ČR,
vyhledává
ní symboly
kraje a obslužného centra ČR.
města Praha a Brno.
Brno, Bystrc – poloha v ČR, mi- ČJ- literární výchova, čtení poPojmenuje některé rodáky, kul
Na
plánu
obce
rozlišuje
nulost a současnost, regionální věstí
turní či historické památky.
významné budovy.
památky,
VV – Brno
Historická a památná místa
 Rozliší možná nebezpečí
v obci a okolí
Rozezná nebezpečí různého
v nejbližším okolí.
charakteru, využívá bezpečná
Bezpečná cesta do školy, do„Kryštůfek“
místa pro hru a trávení volné-  Přiměřeně svému věku se
chová na ulici, hřišti,
pravní výchova, MHD
ho času; uplatňuje základní
v
dopravních
prostředcích.
pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu,
 Popisuje základní činnosti
Působení lidí na krajinu a životní Průřezové téma – environmenjedná tak, aby neohrožoval
člověka
v
krajině,
na
základě
prostředí
tální výchova – základní podzdraví své a zdraví jiných
pozorování určuje vhodné a
mínky života, lidské aktivity,
nevhodné chování člověka
problémy životního prostředí,
v přírodě.
vztah člověka k prostředí-význam
 Orientuje se ve volné krajině
ochrany životního prostře-
188
Pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí obce .
podle přírodních úkazů a
rozlišuje rekreační a
chráněnou oblast v okolí své
obce.
dí,ekosystémú,dopady liské činnosti
Lidé kolem nás
Rozlišuje přírodní a umělé prvky  Poznává základní a širší
v krajině a vyjádří různými způpříbuzenské vztahy, pravidla
soby její estetické hodnoty a
rodinného života a práva a
rozmanitosti.
povinnosti členů rodiny.
Vypravuje o společných
činnostech rodiny a
seznamuje se s pravidly
slušného chování – pravidla
Rozlišuje vztahy mezi rodinnými
třídní úmluvy, aktivně
příslušníky.
pomáhá spolužákům a učí se
hodnotit své jednání.
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných
Projevuje toleranci k přirozeným lidí, jejich přednostem i
odlišnostem spolužáků, jejich
nedostatkům
přednostem i nedostatkům.
Život a funkce rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy
ČJ, VV – rodina
Průřezová témata – MultikulturVlastnosti lidí, pravidla slušného ní výchova – Princip sociálního
chování, soužití lidí – mezilidské smíru a solidarity – odpovědnost
vztahy, komunikace
a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předZákladní práva dítěte – práva a sudků, otázka lidských práv, zápovinnosti žáků školy
kladní dokumenty
soužití lidí – mezilidské vztahy,
komunikace,
Dětská práva
Práce fyzická a duševní
Zaměstnání
 Orientuje se v profesi svých
rodičů, dokáže jmenovat
některá povolání, seznamuje
Odvodí význam a potřebu růzse se zdravými pracovními a
ných povolání a pracovních činodpočinkovými návyky.
ností.
Osvojuje si vhodné pracovní
189
postupy a návyky.
Obchod, firmy, peníze
 Žák se seznamuje s obchody
M – hra na obchod.
v obci a s jejich sortimentem
a službami. Využívá
ČJ – sloh – Čím budu?
modelových situací.
 Vypráví o práci svých rodičů. Lidé a čas
Orientace v čase a časový řád –
čas jako fyzikální veličina, kalendáře
 Určuje čas podle hodin a
kalendáře. Používá kalendář, Současnost a minulost v našem
sleduje data významných
životě, proměny způsobu života,
dnů. Pojmenuje významné
bydlení, předměty denní potřeby
Využívá časové údaje při řešení
události regionu.
různých situací v denním životě.
Báje, mýty a pověsti
 Chápe rozdíl mezi dějem
v minulosti, přítomnosti a
Státní svátky a významné dny
budoucnosti.
 Seznamuje se s časovou
Rozlišuje děj v minulosti, přípřímkou.
tomnosti a budoucnosti.
 Seznamuje se s životem
v dávné minulosti, starými
mýty a pověstmi.
Rozmanitost přírody
Roční období
Interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž  Uvědomuje si příčiny
Neživá příroda, přírodniny – třížije.
některých přírodních dějů a dění látek, změny látek a skuzákonitostí, vypravuje o nich, penství, vlastnosti a porovnávázachycuje svá pozorování
ní.
přírody.
Pozoruje a popíše a porovná vidi-  Pozoruje a popisuje základní Horniny, nerosty a půda, voda a
190
telné změny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích.
vlastnosti předmětů a jejich vzduch, Vesmír a Země
změn na základě pokusů –
skupenství, teplota.
Roztřídí některé přírodniny pod-  Vysvětluje význam vody,
le nápadných určujících znaků .
vzduchu, půdy pro život, dělá
jednoduché pokusy.
Měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek – kg, M - měření
Provádí jednoduché pokusy u
 Orientuje se v základních
cm, sekunda, litr
skupiny známých látek, určuje
jednotkách, provádí ve
jejich společné a rozdílné vlastskupině základní měření
nosti.
pomocí pravítka, vah,
odměrky, hodin…
Živá příroda- rostliny, houby a
Změří základní veličiny pomocí
živočichové, základní znaky, projednoduchých nástrojů a přístrojevy života, stavba těla, nejznájů.
 Vysvětluje rozdíly mezi
mější organizmy v regionu,
jednotlivými živými
chráněné a ohrožené druhy,
organizmy, rozpozná základní životní podmínky
znaky, projevy života a stavbu
těla základních tříd živých
Roztřídí některé přírodniny podorganizmů.
Rovnováha v přírodě – základní
le nápadných určujících znaků,
společenstva
Průřezové téma – Environmenuvede příklady výskytu organis-  Provádí jednoduché pokusy
tální výchova – Ekosystémy- les,
mů ve známé lokalitě.
s rostlinami, vysvětlí pojem
pole, vodní zdroje, kulturní krachráněná přírodní rezervace,
jina
chráněné druhy.
 Uvede nejznámější rostliny a
živočichy v blízkosti svého
bydliště – na poli, v lese, u
vody, na louce.
Člověk a jeho zdraví
Uvede příklady výskytu orgaLidské tělo – elementární znanismů ve známé lokalitě.
losti a důležité orgány
Osobní hygiena – denní režim,
191
 Pravidelně řadí hygienické
pitný režim, pohybový režim,
návyky do denního režimu. první pomoc
Rozpoznává obvyklé příznaky
běžných nemocí, včas o nich
dokáže informovat, dodržuje
Uplatňuje zdravotně preventivní
správné zásady podávání léků Osobní bezpečí – bezpečné chonávyky s využitím elementárních
a při nemoci pokyny lékaře a vání, nebezpečné látky, předměznalostí o lidském těle, projevuje
rodičů.
ty
vhodným chováním a činnostmi  Je schopen za pomoci
vztah ke zdraví.
skupiny poskytnout pomoc
při drobném poranění.
 Dokáže telefonicky přivolat
pomoc, sdělit důležité údaje o
sobě a události.
v modelové situaci použije
správný způsob komunikace s
operátory tísňové linky
Chová se obezřetně při setkání s - dokáže použít krizovou linku a správný způsob volání na tísňoneznámými jedinci, odmítne
nezneužívá ji
vou linku
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá
o pomoc pro sebe i pro jiné;
ovládá způsoby komunikace
 Uvědomuje si význam
s operátory tísňových linek.
různých přístrojů
v domácnosti a chápe
bezpečné chování při
manipulaci s nimi.
Krizové situace – nebezpeční liDodržuje zásady bezpečného
Uvědomuje si škodlivé vlivy dé, šikana, týrání, sexuální zneuchování tak, aby neohrožoval
dlouhodobého sledování TV a žívání, služby odborné pomoci
zdraví své a zdraví jiných.
počítače.
192
Průřezové téma – Mediální výchova – různé typy sdělení, jejich
rozlišování a jejich funkce; rozdíl
mezi reklamou a zprávou a mezi
„faktickým“ a „fiktivním“ obsahem,
identifikace společensky významných hodnot v textu reklama, zdravý životní styl
 V modelových situacích
nacvičuje vhodné chování při Situace hromadného ohrožení –
krizové situaci, jak se bránit, požární poplach
nalézt pomoc. Osvojuje si
způsoby odmítání.
Chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá  Nacvičuje chování při
o pomoc pro sebe i jiné dítě.
poplachu, všeobecném
Chování v mimořádných situaohrožení.
cích.
- vyhodnotí nebezpečí míst pro
Reaguje adekvátně na pokyny
hru a trávení volného času (i
dospělých při mimořádných udá- konkrétních her a činností) a volí krizové situace – vhodná a nelostech.
odpovídající způsoby ochrany
vhodná místa pro hru
(jednání, organizace, ochranné
pomůcky)
nebezpečí komunikace prostředrozezná nebezpečí různého chanictvím elektronických médií
rakteru, využívá bezpečná místa
riziková místa a situace
pro hru a trávení volného času - v modelových situacích
rizikové situace; rizikové chováohrožení bezpečí (neznámá
ní, předcházení konfliktům
místa, setkání s neznámými
lidmi, kontakt se zvířaty, práce s bezpečné chování v silničním
elektronickými médii atd.)
provozu
označí možná nebezpečí a
diskutuje o účinných způsobech dopravní značky, předcházení riochrany
zikovým situacím v dopravě
a v dopravních prostředcích
- prokazuje v situaci dopravního (bezpečnostní prvky
hřiště bezpečné způsoby chování
a jednání v roli cyklisty
- uvede základní ochranné prvky
v silniční dopravě v roli chodce a
cyklisty, cíleně je používá
193
Dopravní výchova
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
194
Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Rozlišuje mezi náčrty, plány a
 Orientuje se na mapě ČR,
základními typy map.
pracuje s mapou místní
Vyhledává jednoduché údaje o
krajiny, rozumí barevné
přírodních podmínkách a sídlišgrafice, mapovým značkám a
tích lidí na mapách naší republivysvětlivkám, seznamuje se
ky.
s měřítkem a legendou.
Místo, kde žijeme
Práce s mapou – mapy zeměpisné a tématické - obsah, grafika,
vysvětlivky
4. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Naše vlast - pojmy, symboly,
 Rozlišuje pojmy vlast a
státní správa, samospráva
Rozlišuje hlavní orgány státní
cizina, používá základní
- armáda ČR
moci a některé jejich zástupce,
státoprávní pojmy, vyjmenuje - principy demokracie
symboly našeho státu a jejich výa popíše státní symboly ČR.
znam.
 Charakterizuje povrch krajiny
ČR.
ČR - geografie, přír. podmínky
Určí a vysvětlí polohu bydliště  Popisuje polohu ČR v Evropě
nebo pobytu vzhledem ke krajině
a podle mapy vyjmenuje
a státu.
sousední státy ČR.
Určí světové strany v přírodě i
Seznamuje se s přírodními
podle mapy a orientuje se podle
podmínkami našeho státu.
nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě.
Čj – sloh, čtení - pověsti
 Vyhledává na mapě hlavní
sídelní střediska, dokáže
Praha, vybrané oblasti ČR (vývyčíst z mapy hlavní přírodní znamná místa a památky), vya kulturní zajímavosti
hledávání typických regionálních
195
Vyhledá typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a vlastnického.
v oblastech ČR. Uvede
zvláštností
nejznámější chráněná území
ČR, uvede a charakterizuje
významná města, místa a
stavby regionu.
 Z mapy vyčte důležité
zemědělské, průmyslové a
rekreační oblasti.
Pč – výroba peněz
Dramatická výchova – hra na obNerostné zdroje, výroba, služby, chod
obchod
Lidé kolem nás
 Seznamuje se se základními Soužití lidí, chování lidí
principy chování k okolí a
ostatním lidem, pravidla
komunikace.
Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi
 Provádí modelové situace,
lidmi,
způsoby seznamování a
vyvodí a dodržuje pravidla pro
komunikace.
soužití ve škole, mezi chlapci a

Respektuje odlišné názory a Právo a spravedlnost
dívkami, v rodině, v obci (měszájmy jiných osob, jejich
protiprávní jednání a korupce,
tě).
soukromí, snaží se řešit
právní ochrana občanů a majetkonflikty nenásilným
ku včetně nároku na reklamaci,
způsobem.
soukromého vlastnictví, duševRozlišuje základní rozdíly mezi
ních hodnot
jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popř.
připustí svůj omyl, dohodne se  Dokáže poukázat na
nevhodné chování a
na společném postupu a řešení
diskutovat o něm.
se spolužáky.
Rozpozná ve svém okolí jednání
196
Dramatická výchova – modelové
situace
Průřezová témata – Výchova
demokratického občana –Formy
participace občanů v politickém
životě.
– Multikulturní
výchova – Princip sociálního
smíru a solidarity - Projekt lidská
práva
a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy.
 Seznamuje se s vlivy
konzumní společnosti na
Poukáže v nejbližším společenpřírodu a ostatní obyvatele, základní globální problémy ském a přírodním prostředí na
snaží se navrhnout možnosti problémy konzumní společnosti,
změny a některé problémy, a nazlepšení životního prostředí problémy životního prostředí.
vrhne možnosti zlepšení životnív okolí.
ho prostředí obce.
Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěních údajů k pochopení
vztahů mezi ději a jevy, využívá
archivů, knihoven, sbírek muzeí
a galerií, jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti.
 Seznamuje se s časovou
přímkou, dějinami, jako
časovým sledem událostí.
Seznamuje se s pojmy: náš
letopočet, před naším
letopočtem. Učí se využívat
různých pramenů k získání.
M – výpočty spotřeby energií,
grafy, tabulky
M – číselná osa
Čj – práce s archiváliemi
Lidé a čas
Orientace v čase a časový řád,
současnost a minulost v našem
životě, využití pramenů
Čj - čtení
 Charakterizuje svými slovy
Rozeznává současné a minulé a
způsob života našich předků, Historie našich předků, jejich žiorientuje se v hlavních reáliích
způsob života jednotlivých
vota a práce od pravěku do doby
minulosti a současnosti naší
vrstev obyvatelstva.
vlády Marie Terezie na našem
vlasti s využitím regionálních
území
specifik.
 Seznamuje se
nejvýznamnějšími událostmi,
osobnostmi a státními útvary
Srovnává a hodnotí na vybrajednotlivých období.
ných ukázkách způsob života a
práce předků na našem území,
 Řadí události, osobnosti a
v minulosti a současnosti
státní útvary do přibližné
Vv
s využitím regionálních specifik.
časové posloupnosti.
Regionální památky, báje, mýty a
197
Objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků a významných dnů.
 Seznamuje se s historickými pověsti
reáliemi.
 Dokáže vystihnout rozdíl
mezi historickou skutečností
a bájí, mýtem nebo pověstí.
 Dokáže postihnout rozdíly
mezi živou a neživou
Objevuje a zjišťuje propojenost
přírodou, vzájemné
prvků živé a neživé přírody, prinovlivňování.
cip rovnováhy přírody.
 Jmenuje základní
Zkoumá základní společenstva
společenstva a životní
ve vybraných lokalitách regionů,
prostředí – zástupce.
zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází  Seznamuje se s jednotlivými
shody a rozdíly v přizpůsobení
složkami neživé přírody.
organismu prostředí.
M – slovní úlohy
Rozmanitost přírody
M – slovní úlohy
Životní podmínky – živá a neživá
příroda – význam
Rovnováha v přírodě – vzájemné
vztahy mezi organismy
Neživá příroda - voda a vzduch
horniny, nerosty a půda
Vysvětlí na základě elementár-  Vysvětluje význam Slunce pro
ních poznatků o Zemi jako souživot na Zemi, popíše
Vesmír a Země, sluneční soustačásti vesmíru souvislost
postavení Země ve vesmíru va, střídání ročních období, dne
s rozdělením času a střídání ročs sluneční soustavě.
a noci
ních období.
 Uvede důsledky pohybu
Země kolem své osy a kolem
Slunce na život a jeho rytmus.
 Ukáže pohyb Země a na
globusu.
 Porovnává látky (skupenství,
198
Průřezová témata – Osobnostní a
sociální výchova – Kooperace a
kompetice
M – jednotky, měření
Průřezová témata – Environmentální výchova – Základní
podmínky života
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.
vlastnosti) a měří délku,
hmotnost, objem, teplotu a Látky a jejich vlastnosti
čas pomocí jednoduchých
měřidel.
Porovnává na základě pozorová-  Zařadí základní organizmy do Živá příroda- rostliny, houby a
ní základní projevy života na
skupin pomocí typických
živočichové – rozdělení do znákonkrétních organizmech,
znaků.
mých skupin, základní znaky záprakticky třídí organismy do
stupců jednotlivých skupin
Průřezová témata –
známých skupin, využívá k tomu  Orientuje se v dostupných
Environmentální výchova – Ekojednoduché klíče a atlasy.
informačních zdrojích.
systémy (Projekt les)
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišu-  Zkoumá a popisuje vliv
člověka na přírodu a přírody
je aktivity, které mohou prostřena člověka ve svém okolí.
dí i zdraví člověka podporovat
nebo poškozovat.
Environmentální výchova – vzájemné vztahy člověka a přírody,
vzájemné ovlivňování
Člověk a jeho zdraví
Účelně plánuje svůj čas pro uče
ní, práci zábavu a odpočinek
podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou.
Uplatňuje základní návyky
Denní režim, péče o zdraví –
osobní a dušení hygieny, řadí osobní a duševní hygiena
je do denního režimu.
Seznamuje se se zásadami
zdravé výživy, pitného
režimu.
Předvede v modelových situacích
 Seznamuje se s nebezpečím
osvojené jednoduché způsoby
Návykové látky a zdraví
199
Dramatická výchova – první pomoc
odmítání návykových látek.
užívání návykových látek. Učí
Ošetří drobná poranění a zajistí
se odmítání.
lékařskou pomoc.
 Je schopen za pomoci
- první pomoc při drobných poskupiny poskytnout pomoc raněních
při drobném poranění.
Rozpozná život ohrožující zraně- - charakterizuje na příkladech
ní, ; ošetří drobná poranění a za- rozdíly mezi drobným, závažným
jistí lékařskou pomoc
a život ohrožujícím zraněním
 V modelových situacích
Uplatňuje účelné způsoby chonacvičuje vhodné chování při Krizové situace – nebezpeční livání v situacích ohrožujících
krizové situaci, jak se bránit, dé, šikana, týrání, sexuální a jiné
zdraví a v modelových situacích
nalézt pomoc. Osvojuje si
zneužívání, brutalita a jiné formy
simulujících mimořádné událoszpůsoby odmítání.
násilí v médiích, služby odborné
ti.
- v modelových situacích
pomoci
- stručně charakterizuje specific- ohrožení bezpečí v běžných
ké přírodní jevy a z nich vyplýva- situacích volí správné situace
jící rizika vzniku mimořádných ochrany, přivolání pomoci i
událostí; v modelové situaci pro- pomoci jiným
Situace hromadného ohrožení –
káže schopnost se účinně chránit
požární poplach
- uvede přírodní jevy i jiné
situace, které mohou ohrozit
lidské zdraví a životy, vymezí
(vybere z příkladů) vhodný
způsob ochrany
 Nacvičuje chování při
poplachu, všeobecném
ohrožení.
- uplatňuje základní pravidla
- rizika v přírodě – rizika spojená
s ročními obdobími a sezónními
činnostmi; mimo-řádné události
- charakterizuje bezpečné a oh- způsobené přírodními vlivy a
leduplné jednání v prostředcích ochrana před nimi
hromadné přepravy a při akcích
200
bezpečného chování účastníka
silničního provozu, jedná tak,
aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných
- vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
školy je uplatňuje
bezpečné chování v silničním
provozu
201
Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Místo, kde žijeme
Určí a vysvětlí polohu ČR vzhle-  Orientuje se na mapách
Práce s mapou
dem k Evropě.
Evropy.
Evropa - geografie, přír. pod Určuje a lokalizuje na mapě mínky
polohu ČR a sousedních států
Určí a vysvětlí polohu Evropy
ČR.
vzhledem ke světu.
Určí světové strany, orientuje se 
podle map.
Vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách Evropy a po
lokoulí.
Vyhledá typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednodu- 
chým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a vlastnického.
Vyjmenuje a vyhledá na
mapách významné evropské
státy, významná evropská
města a střediska cestovního
ruchu.
Vyjmenuje a vyhledá na
mapě světa jednotlivé
světadíly a oceány na Zemi.
Svět - geografie
Vybrané oblasti Evropy,
Typické regionální zvláštnosti
Evropy
Popíše a stručně posoudí
přírodní tvářnost,
Evropa - významná místa a pahospodářskou a společenskou mátky
vyspělost sousedních států
ČR.
Zprostředkuje ostatním zkuše-  Předává zkušenosti
z vlastních cestovních
nosti, zážitky a zajímavosti z
zážitků.
vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti
Lidé kolem nás
Soužití lidí, chování lidí
202
5. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezová témata
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech: Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a
Evropa, Evropa a svět, život Evropanů
Multikulturní výchova:
Kulturní diference: poznávání
vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik
Osobnostní a sociální výchova:
Kooperace a kompetice: jasná a respektující komunikace
Evropa a svět nás zajímá: rodinné
příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
M – slovní úlohy, grafy, tabulky,
měřítka, časová pásma
i v jiných zemích.
Rozlišuje základní rozdíly mePrávo a spravedlnost – základní
zi lidmi, obhájí a odůvodní  V modelových situacích
procvičuje pravidla slušného lidská práva, ústava, protiprávní
své názory, připustí svůj
chování mezi lidmi, chápe
jednání
omyl a dohodne se na sponevhodnost hrubého jednání Právní ochrana majetku, soulečném postupu řešení
a komunikace.
kromého vlastnictví, duševních
 V kooperativních činnostech hodnot
praktikuje správné způsoby
Rozlišuje základní rozdíly mezi
komunikace.
jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popř.
připustí svůj omyl, dohodne se
na společném postupu a řešení  Seznamuje se s Ústavou ČR a
základními lidskými právy.
se spolužáky.
 V modelových situacích
rozlišuje právní a protiprávní
jednání lidí, snaží se vyvodit
důsledky jejich počínání.
Rozpozná ve svém okolí jednání  Osvojuje si demokratické
principy.
a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují záprokazuje ohleduplnost,
kladní lidská práva, nebo demo- osvojuje
si etické zásady, zvládkratické principy.
Vyjádří na základě vlastních zku- nutí vlastní emocionality a rizi- Ohleduplnost, etické zásady,
kových situací
zvládání vlastní emocionality; rišeností základní vztahy mezi
 Aplikuje ve školním prostředí zikové situace; rizikové chování,
lidmi.
osvojované právní jednání a předcházení konfliktům
demokratické principy
(školní parlament, třídní
Vyvodí a dodržuje pravidla pro
úmluva, komunitní kruh…).
soužití ve škole, mezi chlapci a
Práva a povinnosti žáků školy
dívkami, v rodině, v obci (městě).
203
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání a řešení problémů
Multikulturní výchova
Princip sociálního smíru a solidarity: aktivní spolupodílení dle svých
možností na přetváření společnosti
Projekt lidská práva
Průřezová témata: Výchova demokratického občana – Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: Ústava,
demokracie, demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů
v osobním životě i ve společnosti
Orientuje se v základních for
mách vlastnictví; používá peníze
v běžných situacích, odhadne
a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže 
nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet
dluhy
Rozlišuje základní formy
vlastnictví, používá peníze
v platebním styku.
M –desetinná čísla
Seznamuje se s vlivy
konzumní společnosti na
Vlastnictví, kultura obchodování M – slovní úlohy
přírodu a ostatní obyvatele,
snaží se navrhnout možnosti
zlepšení životního prostředí Základní globální problémy
v okolí.
Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy, a navrhne možnosti zlepšení životní-  Seznamuje se s časovou
ho prostředí obce.
přímkou, dějinami jako
časovým sledem událostí.
Seznamuje se s pojmy: náš
letopočet, před naším
letopočtem. Učí se využívat
Pracuje s časovými údaji a využírůzných pramenů k získání.
vá zjištěních údajů k pochopení
vztahů mezi ději a jevy, využívá
archivů, knihoven, sbírek muzeí  Charakterizuje svými slovy
způsob života našich předků,
a galerií, jako informačních zdrozpůsob života jednotlivých
jů pro pochopení minulosti.
vrstev obyvatelstva.
Lidé a čas
Orientace v čase a časový řád,
současnost a minulost v našem
životě, využití pramenů
M – jednotky času, výpočty, převody
Historie našich předků, jejich života a práce od 2. poloviny
18.století po současnost na našem území
Rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích  Seznamuje se
nejvýznamnějšími událostmi,
minulosti a současnosti naší
osobnostmi a státními útvary
vlasti s využitím regionálních
jednotlivých období.
Státní svátky, významné dny.
specifik.
 Objasňuje historické důvody
pro zařazení státních svátků a
204
Čj - čtení
Srovnává a hodnotí na vybravýznamných dnů.
ných ukázkách způsob života a
práce předků na našem území, v  Řadí události, osobnosti a
minulosti a současnosti s využistátní útvary do přibližné
tím regionálních specifik.
časové posloupnosti.
Objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků a významných dnů.
M – časová osa
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech:
 Seznamuje se s historickými
Evropa a svět nás zajímá: místa, a
reáliemi.
události v blízkém okolí, lidová
 Dokáže vystihnout rozdíl
Regionální památky, báje, mýty a slovesnost, zvyky a tradice národů
Evropy
mezi historickou skutečností pověsti
Jsme Evropané : kořeny a zdroje
a bájí, mýtem nebo pověstí.
evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie
Rozmanitost přírody
 Provádí jednoduché pokusy,
na nichž si ujasňuje, jak
Látky a jejich vlastnosti – gravifunguje gravitační síla,
tační síla, magnetismus, elekmagnetická
síla
a
elektrická
trická energie
Založí jednoduchý pokus, napláenergie.
nuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.
 Uvádí příklady zásad ochrany Rovnováha v přírodě, environpřírody a životního prostředí mentální výchova
jako celku a uplatňuje je
Zhodnotí některé konkrétní činv praktickém životě.
nosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostře-  Popisuje na příkladech
205
M – jednotky, grafy, tabulky
dí i zdraví člověka podporovat
nebo poškozovat.
význam energie pro život a
nutnost šetření energií a
podává konkrétní návrhy
vzhledem ke svému okolí.
Nachází souvislosti mezi koneč-  Učí se třídit odpad,
seznamuje se se způsoby
ným vzhledem přírody a činností
zpracování odpadů.
člověka.
Likvidace odpadů
Stručně charakterizuje speciŽivelné pohromy a ekologické
fické přírodní jevy a z nich vy-  Diskutuje o živelných
pohromách a ekologických katastrofy
plývající rizika vzniku mimokatastrofách, rozlišuje mezi
řádných událostí; v modelové
přírodními jevy a jevy, které
situaci prokáže schopnost se
způsobil člověk svou činností.
účinně chránit.
Vysvětlí na základě elementár- 
ních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru střídání ročních
období.
Zkoumá základní společenstva
ve vybraných lokalitách světa,

zdůvodní podstatné vzájemné
vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení
organismu prostředí.

V celosvětovém měřítku
Podnebné pásy
rozpoznává jednotlivé druhy
podnebných pásem
v závislosti na postavení
Země ve vesmíru.
Zařazuje základní organismy
do těchto pásem, popíše
podmínky života.
Člověk a jeho zdraví
Popíše základní stavbu a
Lidské tělo - - stavba těla, záfunkce povrchu těla, trávicí a kladní funkce a projevy, životní
řídicí soustavu. Seznamuje se potřeby.
s ostatními soustavami a
orientuje se v jejich funkcích.
206
Průřezová témata:
Environmentální výchova: Lidské aktivity a problémy životního prostředí:
ochrana přírody, odpady
a hospodaření s odpady, změny v krajině
Vztah člověka k prostředí:
zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, aktuální ekologický prostředí a zdraví, nerovnoměrnost života na Zemi principy
udržitelnosti rozvoje
Environmentální výchova :
Ekosystémy:
využívání energie, možnosti a způsoby šetření; přírodní zdroje
Základní podmínky života:
Voda, ovzduší, půda
Vv, Pč
Využívá poznatků o lidském těle  Orientuje se v etapách
k vysvětlení základních funkcí
průběhu lidského života,
jednotlivých orgánových soustav
lidských potřebách a
a podpoře vlastního zdravého
životních projevech.
způsobu života.
 Seznamuje se se vznikem a
vývojem jedince, s jeho
Rozlišuje jednotlivé etapy lidpočetím a narozením.
ského života a orientuje se ve výRozlišuje anatomické
voji dítěte před a po jeho naroodlišnosti mužského a
zení.
ženského těla.
 Uvědomuje si rozdíly
v pojmech partner, rodič,
manžel(ka),uvědomuje si roli
rodiny ve společnosti; typy
rodiny.
 Uplatňuje základní návyky
osobní a dušení hygieny, řadí
je do denního režimu.
Seznamuje se se zásadami
zdravé výživy, pitného
režimu.
Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci zábavu a odpočinek
podle vlastních potřeb, s ohledem na oprávněné nároky jiných
osob
uplatňuje základní dovednosti a
návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou.
- v modelové situaci určí život
Pohlavní rozdíly mezi mužem a
ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince. Vztahy v rodině. Pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince.
Partnerství, manželství,
rodičovství, základy sexuální
výchovy – rodina, vztahy
v rodině, partnerské vztahy,
osobní vztahy, etická stránka
vztahů, etická stránka
sexuality.
Denní režim, péče o zdraví –
osobní a duševní hygiena
zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa, výběr a způsoby
uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim,
- označování nebezpečných látek
207
Tv – relaxace
ohrožující zranění
- Je schopen za pomoci skupiny
poskytnout pomoc při drobném
poranění.
- nemoci přenosné a nepřenosné,
ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida,
HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, Dramatická výchova – modelové
situace
 Seznamuje se s nebezpečím
užívání návykových látek. Učí První pomoc
se odmítání.
 V modelových situacích
Návykové látky a zdraví – návyOšetří drobná poranění a zajistí
nacvičuje vhodné chování při kové látky, závislost, odmítání
lékařskou pomoc.
krizové situaci, jak se bránit, návykových látek, hrací automaRozpozná život ohrožující zranalézt pomoc. Osvojuje si
ty a počítače nebezpečí komuninění
způsoby odmítání.
kace prostřednictvím elektronicPředvede v modelových situacích
kých médií.
osvojené jednoduché způsoby
 Nacvičuje chování při
odmítání návykových látek.
poplachu, všeobecném
Krizové situace – nebezpeční liUplatňuje účelné způsoby choohrožení.
dé, šikana, týrání, sexuální zneuvání v situacích ohrožujících
- v modelových situacích prokáže žívání, služby odborné pomoci
zdraví a v modelových situacích schopnost vhodně reagovat na
simulujících mimořádné události pokyny dospělých a jednat v
souladu s pravidly ochrany
požární poplach
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit
rizika v přírodě – rizika spojená s
ročními obdobími a sezónními
činnostmi; mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a
ochrana před nimi
208
-mimořádné události a rizika
ohrožení s nimi spojená – postup
v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén);
požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace
při požáru); integrovaný záchranný systém
Dopravní výchova
- v modelových situacích
-přivolání pomoci v případě
- uplatňuje základní pravidla
(vycházka, výlet) vyhodnotí
ohrožení fyzického a duševního
bezpečného chování účastníka nebezpečná místa v silničním
zdraví – služby odborné pomoci,
silničního provozu, jedná tak,
provozu a v hromadné dopravě čísla tísňového volání, správný
aby neohrožoval zdraví své a
(v méně známých místech obce, způsob volání na tísňovou linku
zdraví jiných
v neznámých místech mimo
obec) a určuje vhodný způsob
- vnímá dopravní situaci, správ- bezpečného chování
bezpečné chování v silničním
ně ji vyhodnotí a vyvodí odpovíprovozu
dající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
209
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Název předmětu:
4.4.2
Dějepis
Charakteristika předmětu:
Během čtyřleté výuky dějepisu se žák seznamuje s událostmi a jevy v minulosti. Poznání těchto skutečností ho povede k tomu, že se bude lépe orientovat v současnosti,
naučí se třídit historické jevy, odvozovat souvislosti, hledat příčiny a vyvozovat důsledky, vytvářet si hodnotový systém. Všechny tyto poznatky učitel směřuje tak, aby
žáky odrazovaly od rasistických a extremistických jevů v současnosti.
Vedeme žáky ke vzbuzení zájmu o historii národa i o to, jak se dějinné události
promítly do regionálních dějin. Na minulých i současných událostech učíme žáky
chápat historickou kontinuitu. Učíme žáky utvářet si vztah ke kulturnímu dědictví.
Pochopením odlišností a specifik vývoje dějin vlastního národa se snažíme vést žáky
k respektu a toleranci k odlišnostem jiných kultur a národů.
V hodinách dějepisu příležitostně zařazujeme diskuzi ke konkrétnímu probíranému jevu, v níž se žák učí obhajovat vlastní názor a respektovat názor druhých.
Výuka probíhá ve třídách, učebně dějepisu a učebně informatiky.
Při klasifikaci budeme dbát o zařazení různých forem zkoušení, přičemž přihlédneme ke specifickým vývojovým poruchám učení a dáme prostor k sebehodnocení žáků. V celkové klasifikaci přihlédneme k aktivitě a zájmu žáka o předmět a oceníme
dobrovolnou práci navíc.
Časová dotace:
6. – 9. ročník: 2 hodiny/týden
Při hodnocení v dějepise budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
orientaci na časové ose,
schopnosti objasnit způsob života lidí v minulosti,
chápání historických událostí a jejich důsledků pro společnost,
schopnosti orientovat se v kulturním dědictví jednotlivých historických epoch,
schopnosti objasnit význam vědy a náboženství,
pochopení škodlivosti totalitních názorů, antisemitismu a rasismu.
210
Kompetence:
Kompetence k učení
Žák:
- Vyhledává a třídí informace.
- Propojuje věci do širších
souvislostí.
Strategie:
Učitel:
- Využívá s žáky žákovskou knihovnu.
- Vede žáky k vyhledávání informací, ke čtení
textů a dokumentů a k jejich výkladu.
- Vede žáky k samostatnému vyhledávání informací v rámci domácí přípravy (internet,
encyklopedie).
- Interpretuje s žáky údaje z historických
map, grafů a tabulek.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
Žák:
- Hodnotí a klasifikuje s žáky historické jevy
- Vyhledává informace
prostřednictvím diskuze, sociálních her a
vhodné k řešení.
modelových situací.
- Rozlišuje a klasifikuje
- Předkládá jevy, které se snaží žáci zobecnit.
historické jevy.
- Vede žáky k hledání možností řešení pro- Je zodpovědný za svá
blémů a uvědomování si důsledků jejich
rozhodnutí.
rozhodnutí.
Kompetence komunikativní
Žák:
Učitel:
- Rozumí různým druhům
- Interpretuje s žáky historické prameny a
textů, hodnotí je, vyvozuvede k jejich pochopení.
je.
- Povzbuzuje žáky k vyjadřování vlastních
- Učí se diskutovat.
myšlenek, pocitů a názorů (diskuze, soutěže,
hry, besedy).
- Obhajuje svůj názor a argumentuje.
Kompetence sociální a per- Učitel:
sonální
- Zařazuje práci ve dvojicích a ve skupinách.
Žák:
- Řídi diskuzi.
- Učí se spolupracovat.
- Analyzuje s žáky jejich práci a vede je
k sebehodnocení.
Kompetence občanské
Žák:
Učitel:
- Respektuje názor dru- Využívá historické událostí k vytváření pozihých lidí.
tivních životních hodnot žáků.
- Neztotožňuje se
- Vede k rozpoznávání historických směrů
s násilím.
vedoucích k myšlenkovým manipulacím
(davová psychóza).
- Chápe historické souvislosti ve vztahu
- Předkládá texty, které podporují úctu
k současnosti.
k vlasti a dějinám.
- Je schopen domýšlet
- Zapojuje žáky do regionálních soutěží.
předpokládaný vývoj a
- Vyvozuje s žáky příčiny násilí v historii.
dopad událostí.
- Chápe sociální vztahy,
příčiny a důsledky událostí.
211
-
Dokáže aplikovat dějinné
události na současnost.
Kompetence pracovní
Žák:
- Učí se pracovat podle
daných pravidel.
- Zodpovědně plní povinnosti.
Učitel:
- Motivuje žáky k tvoření hádanek, křížovek a
rébusů k dané tématice, k přípravě nástěnek
k aktuálním výročím.
- Zapojuje žáky do sledování aktualit souvisejících s historií.
- Vede k samostatné tvorbě referátů.
212
Dějepis
Očekávané výstupy z
RVP
6. ročník
Školní výstupy
Učivo
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Žák:
Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků.
Uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje
instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány.
Orientuje se na časové ose a
v historické mapě, řadí hlavní
historické epochy
v chronologickém sledu.
Charakterizuje život pravěkých
sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu.
Objasní význam zemědělství,
dobytkářství a zpracování kovů
pro lidskou společnost.
Žák:
 Vysvětlí způsob poznávání historie, význam
archivů, muzeí, knihoven a galerií.
 Určí století př. n. l. a n.
l.
 Vyjmenuje hlavní období historie.
 Charakterizuje způsob
života v době kamenné,
bronzové a železné.
 Stručně popíše pravěké
osídlení Evropy a našich zemí.
Význam zkoumání dějin
Získávání informací o dějinách
Historické prameny
Historický čas a prostor
POČÁTKY LIDSKÉ
SPOLEČNOSTI – PRAVĚK
Člověk a lidská společnost
v pravěku
Počátky zemědělství, řemesel a
obchodu
213
Přesah: M/INT. – záporná čísla
Přesah: VV/INT. – pravěké
malby
Průřezové téma: EV/INT. –
Základní podmínky života
Uvede příklady archeologických kultur na našem území.
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých civilizací.
Uvede nejvýznamnější typy
památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Demonstruje na konkrétních
příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky
důležité pro evropskou civilizaci, zrod judaismu a křesťanství.
Porovná formy vlády a postavení společenských skupin,
v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
 Objasní vliv přírodních
poměrů na vývoj starověkých států.
 Uvede obecné znaky a
specifické zvláštnosti
jejich hospodářského,
společenského, politického, kulturního a náboženského vývoje.
 Objasní přínos starověkých států pro rozvoj
světové civilizace.
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE,
KOŘENY EVROPSKÉ
KULTURY – STAROVĚK
Nejstarší starověké civilizace a
jejich kulturní odkaz
Antické Řecko
Antický Řím
Střední Evropa a její styky
s antickým Středomořím
Přesah: ČJ/INT. – báje, eposy
Přesah: Z/INT. – orientace na
mapě
Přesah: VV/INT. – umění
Průřezové téma: VDO/INT. –
Princip demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
Přesah: TV/INT. – olympijské
hry
Přesah: M/INT. – římské číslice
Přesah: OV/INT. – formy státního zřízení, náboženství
Průřezové téma: VMEGS/INT.
– Jsme Evropané
Průřezové téma: OSV/INT. –
Rozvoj schopnosti poznávánícvičení
dovedností zapamatování, řešení
problémů
214
Dějepis
Očekávané výstupy z
RVP
7. ročník
Školní výstupy
Učivo
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
KŘESŤANSTVÍ A
STŘEDOVĚKÁ EVROPA
Žák:
Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala
v důsledku příchodu nových
etnik, christianizace a vzniku
států.
Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské
a islámské kulturní oblasti.
Objasní situaci Velkomoravské
říše.
Objasní vnitřní vývoj českého
státu a jeho postavení
v evropských souvislostech
Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
Žák:
 Popíše osídlení Evropy
po rozpadu západořímské říše, způsob života
„barbarských“ kmenů a
vznik byzantské a arabské civilizace.
 Charakterizuje první
státní útvary na našem
území (Sámova říše,
Velká Morava).
 Charakterizuje významná období vývoje
českého státu
v kontextu s evropským
vývojem.
 Popíše hospodářství,
strukturu středověké
společnosti a způsob života jednotlivých vrstev.
Nový etnický obraz Evropy
Utváření států ve východoevropském a západoevropském
kulturním okruhu a jejich specifický vývoj
Islám a jeho vliv na vývoj
v Evropě (Arabové, Turci)
Velká Morava
Český stát, jeho vývoj a postavení v Evropě
Křesťanství, papežství, císařství a křížové výpravy
Struktura středověké společnosti, život ve městech a na
venkově
Kultura středověké společnosti
– románské a gotické umění a
vzdělanost
215
Přesah: VV/INT. – byzantské a
arabské umění
Přesah: OV/INT. – světová náboženství
Přesah: ČJ/INT. – staroslověnské literární památky
Přesah: ČJ/INT. – legendy,
kroniky, životopisy
Přesah: VV/INT. – románské a
gotické památky
Přesah: Z/INT. – orientace na
mapě
Průřezové téma: MultV/INT. –
Kulturní diferenciace
Průřezové téma: VMEGS/INT.
– Jsme Evropané
 Objasní postavení a
úlohu církve ve středověké společnosti.
 Charakterizuje románskou a gotickou kulturu.
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ.
POČÁTKY NOVÉ DOBY
(1. část)
Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve
včetně reakce církve na tyto
požadavky.
Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a
uvede jejich představitele a
příklady.
Vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život.
Popíše a demonstruje průběh
zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky.
Objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy roz-
 Charakterizuje významná období vývoje
českého státu
v kontextu s evropským
vývojem.
 Charakterizuje prvky
renesanční kultury.
 Popíše hlavní objevné
cesty a jejich důsledky.
 Pochopí příčiny vzniku
habsburské monarchie
a jeho důsledky pro
český stát.
Husitství
Renesance a humanismus
Zámořské objevy a počátky dobývání světa
Reformace a její šíření Evropou
Český stát a velmoci v 15. – 17.
století
216
Přesah: VV/INT. – renesanční
kultura
Přesah: Z/INT. – orientace na
mapě, zámořské objevy
Přesah: Př, F/INT. – rozvoj
vědy a poznání
Přesah: OV/INT. – formy vlády
Průřezové téma: VMEGS/INT.
– Jsme Evropané
Průřezové téma: OSV/INT. –
Rozvoj schopnosti poznávánícvičení
pozornosti a
řešení problémů
dělené do řady mocenských a
náboženských center a jeho
postavení uvnitř habsburské
monarchie.
Objasní příčiny a důsledky
vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky.
217
Dějepis
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a
uvede jejich představitele a
příklady.
významných kulturních památek
Na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchie, parlamentarismus.
8. ročník
Školní výstupy
Žák:
 Pochopí podstatu osvícenství a jeho vliv na
změnu myšlení a chování člověka.
 Uvědomí si problémy
absolutistických
vlád.Charakterizuje barokní kulturu.
Učivo
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ.
POČÁTKY NOVÉ DOBY
(2. část)
Barokní kultura a osvícenství
Osvícenství
Český stát a velmoci v 18. století
Přesah: VV/INT. – barokní
kultura
Přesah: HV/ INT. – barokní
hudba
MODERNIZACE
SPOLEČNOSTI
Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné
straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě
na straně druhé.
Porovná jednotlivé fáze utvá-
 Objasní vliv francouzské revoluce na evropský vývoj.
 Popíše uspořádání Evropy po Vídeňském
kongresu.
 Chápe národní obroze-
Velká francouzská revoluce a
napoleonské období, jejich vliv
na Evropu a svět
Vznik USA
Národní hnutí velkých a malých národů
Utváření novodobého českého
218
Přesah: ČJ/INT. – vznik a rozvoj národních literatur, romantismus a realismus, vytváření
ření novodobého českého národa v souvislosti s národními
hnutími vybraných evropských
národů.
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny (ve vybraných zemích
a u nás), které jsou typické pro
modernizaci společnosti.
Charakterizuje emancipační
úsilí významných sociálních
skupin.
Uvede požadavky formulované
ve vybraných evropských revolucích.
Na vybraných příkladech demonstruje základní politické
proudy.
Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa
včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi
velmocemi a vymezí význam
kolonií.




ní jako jev celoevropský, jehož výsledkem
bylo utváření základů
novodobých národů.
Uvědomí si význam
rozvoje průmyslu jako
příčiny společenských
změn.
Popíše cíle, průběh a
výsledky revolucí
v letech 1848/49.
Chápe význam pojmů
konzervatismus, liberalismus, socialismus.
Uvědomí si důsledky
koloniální politiky evropských států.
národa
Industrializace a její důsledky
pro společnost; sociální otázka
Revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů
Politické proudy, ústava, politické strany, občanská práva
Kulturní rozrůzněnost doby
Konflikty mezi velmocemi, kolonialismus
základů novodobého českého
jazyka
Přesah: HV, VV/INT. – klasicismus, romantismus
Přesah: Př, F/INT. – objevy a
vynálezy
Přesah: OV/INT – ústava, politické proudy, rasismus
Průřezové téma: VMEGS/INT.
– Jsme Evropané

Průřezové téma: OSV/INT.
– Rozvoj schopnosti poznávání- řešení problémů; dovednosti pro učení a studium
Průřezové téma: MultV/INT. –
Etnický původ
MODERNÍ DOBA (1. část)
219
Na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve světových
válkách a jeho důsledky.
 Učí se chápat okolnosti
vzniku samostatné ČSR
v kontextu první světové války.
První světová válka, její politické sociální a kulturní důsledky
Přesah: ČJ/INT. – odraz 1. světové války v literatuře
Průřezové téma: VMEGS/INT.
– Jsme Evropané
220
Dějepis
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Žák:
Zhodnotí postavení ČSR

v evropských souvislostech a
její vnitřní sociální, politické,
hospodářské a kulturní pro
středí.
Rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů.
Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických

a politických souvislostech a
důsledky jejich existence pro
svět; rozpozná destruktivní sílu
totalitalismu a vypjatého nacionalismu.

Na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve světových
válkách a jeho důsledky
Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv.
9. ročník
Školní výstupy
Učivo
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
MODERNÍ DOBA (2. část)
Charakterizuje vývoj
v ČSR ve 20. a 30. letech.
Uvědomí si změnu mezinárodněpolitických
vztahů v souvislosti se
vznikem komunistického režimu a nacionalismu.
Uvědomí si souvislost
mezi nepříznivým stavem ekonomiky a tendencí řešit problémy
extrémními způsoby.
Chápe historický i současný rozměr pojmů
nacionalismus, antisemitismus a rasismus.
Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě
Vznik ČSR
Hospodářsko-politický vývoj
v ČSR, její sociální a národnostní problémy
Mezinárodní politická a hospodářská situace ve 20. a 30.
letech
Totalitní systémy (komunismus, fašismus, nacismus) a jejich vliv na ČSR a svět
Druhá světová válka
Protektorát Čechy a Morava
Holocaust
Domácí a zahraniční odboj
Politické, mocenské a ekonomické důsledky války
Přesah: VkO/INT. – 8. roč. problémy lidské nesnášenlivosti, diskrimininace
Přesah: ČJ/INT. – 8. roč. –
román, 9. roč. – autorské divadlo
Přesah: HV/INT – 9. roč. - jazz
Přesah: VV/INT - 9. roč., - práce s uměleckým dílem - umění
1. pol. 20. stol (kubismus,
surrealismus)
Průřezové téma: MedV/INT. –
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke zpravodajství
Průřezové téma: MultV/INT. –
Etnický původ – rovnocennost
všech etnických skupin a kul-
221
tur, projevy rasové nesnášenlivosti – důvody vzniku
Průřezové téma: VMEGS/INT.
– Jsme Evropané – klíčové
mezníky evropské historie
Průřezové téma: OSV/INT. –
Rozvoj schopnosti poznávání –
cvičení řešení problémů
ROZDĚLENÝ A
INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
Vysvětlí příčiny a důsledky
vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou
bloků, vysvětlí a na příkladech
doloží mocenské a politické
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce.
Posoudí postavení rozvojových
zemí.
Prokáže základní orientaci
v problémech současného světa.
 Učí se chápat vznik a
problémy existence bipolárního světa.
 Seznámí se
s postavením Československa
v mezinárodních souvislostech.
 Rozpoznává specifické
znaky totalitního režimu v Československu.
 Pochopí příčiny zaostávání rozvojových zemí.
 S využitím poznatků
z jiných předmětů charakterizuje základní
globální problémy lidstva.
Studená válka
Rozdělení světa do vojenských
bloků, politické, hospodářské,
sociální a ideologické soupeření
Československo od únorového
převratu do roku 1989 a vznik
ČR
Vnitřní situace v zemích východního bloku
Rozpad koloniálního systému a
mimoevropský svět
Problémy současnosti
Věda, technika a vzdělání jako
faktory vývoje, sport a zábava
Průřezové téma: VDO/INT. –
Princip demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování –
demokracie jako protiváha diktatury
Přesah: Vko, Z/INT. – 9. roč. hlavní mezinárodní politické,
bezpečnostní a hospodářské
organizace a seskupení
Přesah: ČJ/INT. – 9. roč. - samizdatová a exilová literatura
v Československu
Přesah: OV Vko/INT. – 9. roč.
– evropská integrace, Evropská
unie
Průřezové téma: VDO/INT. –
222
Princip demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování –
principy demokracie
Přesah: Z/INT – 9. roč. globální problémy současného
světa
223
Název předmětu:
4.4.3
Výchova k občanství
Charakteristika předmětu:
Vyučovací předmět Výchova k občanství vede k sebepoznávání, k rozvíjení schopností
a dovedností, k formování vnitřních postojů žáků. Klade si za cíl formovat vědomí
odpovědnosti za vlastní život. Pomáhá v orientaci v důležitých oblastech lidského života. Postupně formuje a rozvíjí občanský profil.
Předmět je vyučován v 6. – 9. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Organizačně může být začleněn jako dvouhodinový blok jedenkrát za 14 dní. Výuka probíhá ve třídách.
Při hodnocení v předmětu Výchova k občanství budeme kromě
stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
schopnosti kriticky posuzovat různé způsoby sociálního cítění,
schopnosti realistického hodnocení vlastní osobnosti, korigování vlastního
chování a jednání,
orientaci v různých formách vlastnictví a dodržování zásad hospodárnosti,
dodržování právních ustanovení a uplatňování práv u ostatních lidí,
rozpoznávání protiprávního jednání a porovnávání úkolů orgánů právní
ochrany,
schopnosti objasnit souvislosti globálních a lokálních problémů..
224
Kompetence:
Kompetence k učení
Žák:
- Vybírá a využívá vhodné
- způsoby a metody pro
efektivní učení.
- Vyhledává a třídí informace.
- Hodnotí získané informace
a vyvozuje z nich závěry.
- Propojuje věci do širších
souvislostí.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- Rozpozná a pochopí problém.
- Promyslí a naplánuje způsob řešení problému.
- Volí vhodné způsoby řešení.
- Činí uvážlivá rozhodnutí,
je schopen je obhájit.
Kompetence komunikativní
Žák:
- Formuluje a vyjadřuje své
myšlenky.
- Naslouchá promluvám
druhých lidí, vhodně na ně
reaguje,zapojuje se do diskuse.
- Obhajuje svůj názor a
vhodně argumentuje.
- Využívá získané dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití
a kvalitní spolupráci
s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální
Žák:
- Účinně spolupracuje ve
skupině.
- Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu.
Strategie:
Učitel:
- Vede k využívání žákovské knihovny,
k vyhledávání informací.
- Předkládá dokumenty.
- Vybízí k volbě různých postupů.
- Vede k ověřování závěrů.
Učitel:
- Vede ke kladení otevřených otázek.
- Vytváří modelové situace.
- Nabízí problémové úlohy.
- Vede k obhajobě vlastního názoru.
Učitel:
- Organizuje diskusní kluby, besedy.
Řídí kooperativní vyučování.
Nabízí hry vhodné pro rozvoj komunikačních dovedností a upevňování dobrých
vztahů.
-
Učitel:
-
Zařazuje práci ve skupinách.
Organizuje vhodná cvičení a hry.
Předkládá modelové situace.
Spoluvytváří pravidla hodnocení.
225
-
-
Přispívá k upevňování
dobrých mezilidských
vztahů.
Hodnotí práci svou i ostatních.
Čerpá poučení z toho, co si
druzí lidé myslí, říkají a
dělají.
Kompetence občanské
Žák:
Učitel:
- Je schopen se vcítit do si- Zařazuje situační hry a modelové situace.
tuací ostatních lidí.
- Umožňuje účast na besedách.
- Odmítá útlak a hrubé nási- Seznamuje se závaznými dokumenty.
lí.
- Předkládá filmy s vhodnou tématikou.
- Je si vědom svých práv a
- Zapojuje do tvorby vnitřního řádu školy a
povinností.
pravidel chování ve třídě.
- Chápe základní principy,
na nichž spočívají zákony a
společenské normy.
Kompetence pracovní
Žák:
Učitel:
- Činí podložená rozhodnutí
- Nabízí cvičení vedoucí k sebepoznání a seo dalším vzdělávání a proberozvíjení.
fesním zaměření.
- Vede k vytvoření vhodného režimu dne.
- Efektivně organizuje vlastní práci.
226
Výchova k občanství
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Zdůvodní význam pravidel a
zákonů pro fungování společnosti.
Žák:
 Je schopen vysvětlit,
proč je třeba chování a
jednání ve škole podřizovat ŠŘ.
 Chápe, jaký význam má
základní vzdělání pro
jeho budoucí život.
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Naše škola: život ve škole,
práva a povinnosti žáků, význam a činnost ŽS, společná
pravidla a normy; vklad vzdělání pro život
 Seznamuje se
s nejvýznamnějšími
místy, památkami,
osobnostmi českých
zemí, českého národa.
Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání.
Rozlišuje projevy vlastenectví
od projevů nacionalismu.
Naše obec, region, kraj:
důležité instituce, zajímavá
a památná místa, významní
rodáci, místní tradice;
ochrana kulturních památek, přírodních objektů a
majetku
Naše vlast: pojem vlasti a
vlastenectví; zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, významné osobnosti;
státní symboly, státní svátky, významné dny.
 Zná nejvýznamnější
místa, památky a osobnosti regionu, českých
zemí.
 Objasní, proč je třeba
respektovat jiné národy.
227
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
VDO - Občanská společnost a
škola - demokratická atmosféra a
demokratické vztahy ve škole;
způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské
samosprávy - žákovských rad či
parlamentů); formy participace
žáků n)
D- Struktura středověké společnosti, život ve městech a na
venkově - 7. roč.
D –Vznik ČR - 9. roč.
Výchova k občanství
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
Žák:
Zhodnotí nabídku kulturních
institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají.
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří
svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
Zhodnotí a na příkladech
doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří
své možnosti, jak může
v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a jak pomoci
situacích ohrožení a obrany
státu.
Žák:
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
 Poznává nejvýznamnější
Kulturní život: rozmanikulturní tradice regionu.
tost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tra Objasňuje možná nedice; kulturní instituce;
bezpečná působení
masová kultura, prostředky
masmédií.
masové komunikace,
.
masmédia
 Objasňuje, čím se
mohou lidé odlišovat.
 Chápe pojem potřební a vyhledává
příklady pomoci lidem v nouzi.
Učivo
Lidská setkání: přirozené a
sociální rozdíly mezi lidmi,
rovnost, nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi,
potřební ve společnosti
Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně
proti němu vystupuje.
Posoudí a na příkladech doloží
228
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
MVD - Fungování a vliv médií
ve společnosti - vliv médií na
každodenní život, role médií v
každodenním životě jednotlivce,
vliv médií na uspořádání dne, na
rejstřík konverzačních témat, na
postoje a chování
OSV Mezilidské vztahy - lidská
práva jako regulativ vztahů
OSV - Poznávání lidí - rozvoj
pozornosti vůči odlišnostem
a hledání výhod v odlišnostech;
chyby při poznávání lidí
MKV - Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti MKV Lidské vztahy - vzájemné obohacování různých kultur, ale i
konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti, předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace)
MKV - Etnický původ - – rovnocennost všech etnických skupin
přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině,
ve škole, v obci.
Rozlišuje a porovnává různé
formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede
příklady.
Dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá se rizikům
v hospodaření s penězi.
 Dokáže vysvětlit, jaký
význam má mravní odpovědnost za vlastní činy.
Zásady lidského soužití:
morálka, mravnost; svoboda a
vzájemná závislost, pravidla
chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí
 Objasňuje úlohu svědomí, rozlišuje mravné
a nemravné chování.
Rozlišuje nejčastější typy a
formy států a na příkladech
porovná jejich znaky.
229
a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich
vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin MKV Princip sociálního smíru a solidarity - odpovědnost a přispění
každého jedince za odstranění
diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám
MKV (Lidské vztahy) uplatňování principu slušného chování
(základní morální normy); udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální,
náboženské, zájmové nebo generační příslušnost
OSV - Mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy,
empatie a pohled na svět očima
druhého, respektování, podpora,
pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů
OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika - vytváření povědomí
o kvalitách typu odpovědnost,
spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu)
Rozlišuje a porovnává úkoly
jednotlivých složek státní moci
ČR i jejich orgánů a institucí,
uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.
Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů.
Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat
každodenní život občanů.
 Rozeznává odlišnosti
ČLOVĚK, STÁT A
v zacházení s veřejným a HOSPODÁŘSTVÍ
soukromým majetkem.
Majetek, vlastnictví:
 Zhodnotí racionální
formy vlastnictví; hmotné a
hospodaření (s časem,
duševní vlastnictví, jejich
silami,…) pro vlastní žiochrana; hospodaření s pevot a život společnosti.
nězi, majetkem a různými
formami vlastnictví
 Správně vystihne, z čeho
vzniká rodinný rozpočet Peníze: funkce, rozpočet roa jak se příjmy rodiny
diny.
přerozdělují.
 Vysvětlí základní státoprávní pojmy.
 Vysvětlí funkce a úkoly
správních a samosprávních orgánů.
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Právní základy státu: znaky
státu, typy, formy, státní občanství ČR, Ústava ČR, složky
státní moci, jejich orgány a instituce, obrana státu
Státní správa a samospráva: orgány, instituce státní
správy a samosprávy, jejich
úkoly
230
VDO - Principy demokracie
jako formy vlády a způsobu
rozhodování - principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost,
řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako základního zákona země
Principy demokracie:
znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení
státu; politický pluralismus,
sociální dialog a jejich význam; význam a formy voleb
do zastupitelstev
 Rozlišuje typické rysy
režimů demokratických
a autokratických.
 Vyloží, co potřebuje občan vědět, aby se mohl
aktivně zapojit do voleb
jako volič.
231
VDO - Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy a demokratické
volby a politika (parlamentní,
krajské a komunální volby); obec
jako základní jednotka samosprávy
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie
fungování demokracie
Výchova k občanství
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Objasní potřebu tolerance ve
společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám.
Uplatňuje vhodné způsoby
chování a komunikace
v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty
s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.
Rozpoznává netolerantní,
rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí
a zaujímá aktivní postoj proti
všem projevům lidské nesnášenlivosti.
Žák:
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
Vztahy mezi lidmi: osobní a
neosobní vztahy, mezilidská
komunikace, konflikty
v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti
Objasní, jak může realističtější
poznávání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
 Uvádí kladné a záporné projevy chování a jednání
v mezilidských vztazích, objasňuje jejich
příčiny a důsledky.
 Uvádí, v jakých citových vztazích se může člověk v průběhu
života ocitat.
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Vnitřní svět člověka: vnímání, prožívání, poznávání a
posuzování skutečnosti, sebe i
druhých lidí, systém osobních
hodnot, sebehodnocení, stere232
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV - Komunikace - komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav,
prosba, přesvědčování, řešení
konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace
OSV -Kooperace a kompetice) dovednost odstoupit od vlastního
nápadu, dovednost navazovat na
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení
OSV - Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly,
sebeovládání, regulace vlastního jednání i prožívání, vůle
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.
Popíše, jak lze usměrňovat a
kultivovat charakterové a volné
vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou
sebedůvěru.
Rozpoznává projevy záporných
charakterových vlastností u
sebe i druhých lidí, kriticky je
hodnotí, své chování vhodně
koriguje.
Přiměřeně uplatňuje svá
práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a
oprávněné zájmy druhých
lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod,
rozumí povinnostem občana
při zajišťováni obrany státu.
 Pojmenovává a porovnává systém
osobních hodnot.
 Odhaluje stereotypy
v posuzování jiných
lidí.
otypy a posuzování druhých lidí
 Na příkladech popíše
některé způsoby překonávání osobních nedostatků.
 Posiluje kladné stránky
osobnosti a jednání.
Podobnost a odlišnost lidí:
projevy chování, rozdíly
v prožívání, myšlení a jednání,
osobní vlastnosti, dovednosti a
schopnosti, charakter, vrozené
předpoklady, osobní potenciál
 Vysvětlí, jaký význam mají pro život
jednotlivců lidská
práva.
 Na příkladech odhaluje porušování lidských práv.
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Lidská práva: základní lidská
práva, práva dítěte, jejich
ochrana, úprava lidských práv
a práv dětí v dokumentech, poškozování lidských práv, šikana, diskriminace.
233
OSV - Sebepoznání a sebepojetí
- můj vztah ke mně samé/mu,
moje vztahy k druhým lidem,
zdravé a vyrovnané sebepojetí
VDO - Občan, občanská společnost a stát) občan jako odpovědný
člen společnosti (jeho
práva
a povinnosti, schopnost je aktivně
uplatňovat, přijímat odpovědnost
za své postoje a činy, angažovat se
a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické
společnosti; základní principy
a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost,
diferenciace, různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce,
příčiny nedorozumění a zdroje
konfliktů
Výchova k občanství
Očekávané výstupy z RVP
Žák:
Objasní, jak může realističtější
poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života.
Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování
cílů a překonávání překážek.
Rozlišuje a porovnává úlohu
výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti.
Rozlišuje, ze kterých zdrojů
pocházejí příjmy státu a do
kterých oblastí stát směřuje své
výdaje, uvede příklady dávek a
příspěvků, které ze státního
rozpočtu získávají občané.
Na příkladu chování kupujících
Školní výstupy
Učivo
Žák:
 Popíše základní podmínky reálného hodnocení vlastních schopností, dovedností, vlastností
apod.
 Vyjádří svou představu
o vlastní budoucnosti,
charakterizuje své nejbližší životní cíle a plány.
 Vysvětlí, jakou funkci
má práce v životě jednotlivce a společnosti.
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
Osobní rozvoj: životní cíle a
plány, životní perspektiva,
adaptace na životní změny, sebe změna, význam motivací,
aktivity, vůle a osobní kázně
při sebe rozvoji
ČLOVĚK, STÁT A
HOSPODÁŘSTVÍ
Výroba, obchod, služby: jejich funkce a návaznost
 Vysvětlí pojmy výroba,
obchod a služby.
 Rozlišuje pojmy nabídka a poptávka, vysvětlí
Principy tržního hospodářství: nabídka, poptávka,
trh, podstata fungování trhu,
nejčastější právní formy pod234
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV - Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly,
sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle
a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu.
Objasní význam právní
úpravy důležitých vztahů –
vlastnictví, pracovní poměr,
manželství.
Provádí jednoduché právní
úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících
občanskoprávní vztahy –
osobní přeprava; koupě,
oprava či pronájem věci.
Dodržuje právní ustanovení,
která se na něj vztahují, a
uvědomuje si rizika jejich
porušování.
Rozlišuje a porovnává úkoly
orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů.
fungování trhu.
 Chápe, že práva musí být podložena povinnostmi.
nikání
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
Právní řád České republiky: význam a funkce
právního řádu, orgány
právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma,
předpis, publikování právních předpisů
Protiprávní jednání:
druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní postižitelnost; porušování předpisů v
silničním provozu, porušování práv k duševnímu
vlastnictví
 Vysvětlí, jaký význam má pro život
společnosti i jednotlivce dodržování
právních norem.
 Objasňuje úlohu
soudů, státního notářství, advokacie.
 Objasňuje možné
důsledky nedodržování nebo porušová-
Právo v každodenním
životě: význam právních
235
VDO - Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování - základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád,
norma, zákon, právo, morálka
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a
trestný čin, uvede jejich příklady
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání.
Popíše vliv začlenění ČR do EU
na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR
v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování.
Uvede některé významné
mezinárodní organizace a
společenství, k nimž má
vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a
popíše výhody spolupráce
mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti
v zahraničních misích.
Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich
klady a zápory.
Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na
ně svůj osobní názor a popíše
ní právních norem.
 Uvede, jaké výhody a
nevýhody plynou ČR
z členství v EU.
 Uvádí příklady činnosti
některých významných
mezinárodních společenství.
 Vyhledává příklady
globalizace
v současném světě,
diskutuje jejich důsledky a porovnává
své názory na ně se
spolužáky.
vztahů; důležité právní
vztahy a závazky z nich vyplývající; základní práva
spotřebitele; styk s úřady
MEZINÁRODNÍ VZTAHY,
GLOBÁLNÍ SVĚT
VMEGS - Jsme Evropané - EvEvropská integrace: podsta- ropská integrace; instituce Evropta, význam, výhody;
ské unie a jejich fungování
Evropská unie a ČR
Mezinárodní spolupráce:
ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody; významné mezinárodní organizace (Rada
Evropy, NATO, OSN aj.)
Globalizace: projevy, klady,
zápory; významné globální
problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení
 Vysvětlí pojem me236
VMEGS – Jsme Evropané - co
Evropu spojuje a co ji rozděluje;
mezinárodní organizace
jejich hlavní příčiny i možné
důsledky pro život lidstva.
Objasní souvislosti globálních
a lokálních problémů, uvede
příklady možných projevů a
způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovniv obci, regionu.
Uvede příklady mezinárodního
terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil
ČR při zajišťování obrany státu
a při řešení krizí nevojenského
charakteru.
zinárodního terorismu, zaujímá
vlastní postoje.
237
Název předmětu:
4.4.4
Finanční gramotnost
Charakteristika předmětu:
Žáci se v předmětu seznamují se souborem znalostí, dovedností a hodnotových postojů, které jsou nezbytné k tomu, aby finančně zabezpečili sebe a svou rodinu
v současné společnosti a aktivně vystupovali na trhu finančních produktů a služeb.
Absolvovaní tohoto předmětu jim umožní se orientovat v problematice peněz a cen.
Obsahem předmětu jsou všechny tři složky finanční gramotnosti: peněžní, cenová a
rozpočtová. Výuka je doplněna konkrétními příklady ze života, pracuje se
s televizními a internetovými ukázkami na dané téma. Žáci mají možnost sami vyhledávat a třídit informace a pracovat vlastním tempem. Předmět vychází z výstupů
rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělání pro předmět výchova k občanství.
Časová dotace je 1 hodina týdně v běžné třídě nebo učebně Informatiky.
Při hodnocení v předmětu Finanční gramotnost budeme kromě
stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
schopnosti kriticky posuzovat různé způsoby sociálního cítění,
schopnosti realistického hodnocení vlastní osobnosti, korigování vlastního
chování a jednání,
orientaci v různých formách vlastnictví a dodržování zásad hospodárnosti,
dodržování právních ustanovení a uplatňování práv u ostatních lidí,
rozpoznávání protiprávního jednání a porovnávání úkolů orgánů právní
ochrany,
schopnosti objasnit souvislosti globálních a lokálních problémů..
238
Kompetence
Strategie
Kompetence k učení:
Žák:
-získává informace z webových stránek, pracovních listů a výukových programů
- pracuje s nimi a orientuje se v základní
problematice
Učitel:
-vede k samostatné práci, pomáhá s
vyhledáváním informací
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
-za pomoci učitele pracuje na řešení zadaných úkolů
-aktivně se podílí na řešení vzniklých situací
-zapojuje se do diskuze
Učitel:
-směřuje žáky ke vhodnému vyřešení
úkolů
Kompetence komunikativní:
Žák:
-po nastolení problému vhodně reaguje a obhajuje
-prezentuje výsledky své práce
Učitel:
-vede žáky k vyjádření vlastní myšlenky
Kompetence sociální a personální:
Žák:
-podílí se na příjemné atmosféře v učebně
-pracuje ve skupinách
-role ve skupinové práci se mění
-důležitá je spolupráce s rodiči při řešení
problémů
Učitel:
-zapojuje žáky do společných diskusí
Kompetence občanské:
Žák:
-respektuje názory ostatních
-seznamuje se s problémy v konkrétních životních situacích
-dle dané situace se dovedou rozhodnout ke
vhodnému řešení
Kompetence pracovní:
Žák:
-je schopen si zorganizovat práci
-orientuje se v konkrétních peněžních, cenových a rozpočtových produktech
239
Učitel:
-směřuje žáky k sebehodnocení
-nabízí témata, která vedou
k otevřené diskusi řešení problémů
Učitel:
-umožňuje žákům volit si vlastní tempo
Finanční gramotnost
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Na příkladech ukáže vhodné
využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady použití
debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení.
Školní výstupy
Učivo
Vyhledává a třídí informace dle Peníze,
placení
-Placení
zadání. Vysvětlí vliv inflace na
v tuzemské a zahraniční měně,
hodnotu peněz.
kurzovní lístek, hotovostní a
bezhotovostní placení, inflace,
Objasní vliv nabídky a poptáv- EU
ky na tvorbu ceny.
Rozliší pravidelné a jednorázoNa příkladu chování kupujících vé příjmy. Zhodnotí nezbytnost
a prodávajících vyloží podstatu jednotlivých výdajů.
fungování trhu, objasní vliv
nabídky a poptávky na tvorbu
Orientuje se na webových
ceny a její změny, na příkladu
stránkách. Prací s výukovými
ukáže tvorbu ceny jako součet
programy si upevňuje své znanákladů, zisku a DPH, popíše
losti. Uvede druhy platebních
vliv inflace na hodnotu peněz
karet. Vyjmenuje nejčastější
druhy pojištění.
Sestaví jednoduchý rozpočet
domácnosti, uvede hlavní příObjasní, kam se obrátit v příjmy a výdaje, rozliší pravidelné padě porušení práv spotřebitea jednorázové příjmy a výdaje, le.
zváží nezbytnost jednotlivých
výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti,
dodržuje zásady hospodárnosti
a vyhýbá se rizikům při hospo-
Ročník: 9.
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Informatika – 6. roč. – web
používá jako zdroj informací
Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech – Evropa a svět nás
zajímá – zavedení eura
Ceny
Matematika – 7. roč. – řeší
Nabídka, poptávka, reklama, aplikační úlohy na procenta
slevy zboží, cenové triky, klamavé nabídky
Mediální výchova – kritické
čtení a vnímání mediálních
sdělení – pěstování kritického
Hospodaření domácnosti
přístupu ke zpravodajství a re- rozpočet domácnosti, úspory, klamě
investice, úvěry, splátkový
prodej, leasing; rozpočet státu, OSV - Mezilidské vztahy –
typy rozpočtu a jejich odlišnos- chování podporující dobré
ti; význam daní
vztahy
Finanční produkty, finanční
trh - výběr finančního produktu z více nabídek, platební karty, rizika spojená s finančními
240
Mediální výchova – interpretace vztahů mediálních sdělení a
reality – různé typy sdělení
Mediální výchova – fungování
a vliv médií ve společnosti –
organizace a postavení médií
dařená s penězi.
Uvede a porovná nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu
Vysvětlí, jakou funkci plní
banky a jaké služby občanům
nabízejí, vysvětlí význam úroku
placeného a přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění a
navrhne, kdy je využít
produkty, pojištění, stavební
spoření, penzijní připojištění,
leasing.
Banky a jejich služby – aktivní
a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního
trhu pro investování a pro získávání prostředků
Práva spotřebitele
Záruční doba a reklamace, základní práva spotřebitelů
241
ve společnosti
VDO – občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti
VDO – principy demokracie
jako formy vlády a způsoby
rozhodování – principy demokracie
4.5 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Název předmětu:
4.5.1 Fyzika
Charakteristika:
Vyučovací předmět je zařazen na II. stupni od 6. ročníku s časovou dotací 1 h. týdně,
od 7. ročníku do 9. ročníku pak 2 h. týdně. Učivo 6. ročníku navazuje na vědomosti
získané z hodin přírodovědy ze 4. a 5. ročníku I. stupně.
Předmět se vyučuje v odborné učebně Fyzika. Žáci používají ucelenou řadu
učebnic Jiřího Bohuňka Fyzika pro základní školy z nakladatelství Prométheus a jako
doplněk pracovní sešity z nakladatelství Fraus. Žáci dále využívají multimediální
učebnu informatiky, která jim nabízí konkrétní výukové programy pro některé učivo a
možnosti získávání a prohlubování informací.
Žáci 8. ročníků jezdí v rámci výuky tematického okruhu Jaderná a elektrická
energie každoročně na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany spojené s prohlídkou
vodní přečerpávací nádrže Dalešice.
Ve vyučovacím předmětu Fyzika je žák veden ke zkoumání přírodních a fyzikálních zákonitostí pomocí měření a pozorování, ke snaze objektivně posuzovat zásahy
člověka do přírody a odhalovat důsledky jeho činnosti na životní prostředí.
V jednotlivých tématech se žáci postupně seznamují s fyzikálními veličinami a hledají
souvislosti v každodenním životě. Snaží se co nejefektivněji řešit simulační situace a
problémové úlohy, se kterými se mohou setkat v praktickém životě.
Při hodnocení v předmětu Fyzika budeme kromě stupně zvládání
všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
pozitivnímu vztahu žáka k přírodě a respektování přírodních zákonitostí,
manuální zručnosti při sestavování jednoduchých pokusů a schémat,
schopnost propojit znalosti z předmětu se souvislostmi z jiných technických
oborů.
Kompetence
Kompetence k učení
Žák:
- je veden k vybírání vhodných způsobů,
metod a postupů pro efektivní učení.
- umí užívat konkrétní termíny, značky
fyzikálních veličin, správné jednotky.
Umí je používat v běžném životě, vytváří
si komplexnější pohled na přírodní jevy.
- pozoruje a porovnává různé fyzikální
vlastnosti.
- opakuje měření a dokáže porovnat výsledky měření s vlastním odhadem
Strategie
Učitel:
- umožňuje rozvoj abstraktního a logického myšlení u žáků, zejména zařazováním problémových úkolů, konkrétních
úloh, fyzikálních soutěží.
- snaží se dát do souvislostí teoretické
úlohy s danými příklady z praxe.
- vede žáky k aplikaci znalostí
do ostatních vyučovacích předmětů jako
např.chemie, přírodověda, zeměpis, pracovní výchova
242
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- zjišťuje, že realita je složitější než fyzikální modely, řeší různé situace na základě svých vlastních znalostí
z každodenního života
- dokáže sám zvolit vhodný pracovní postup a posoudit náročnost řešené problémové úlohy, užívá logické, matematické ale i empirické postupy
- nabízí úkoly způsobem, který umožňuje
volbu různých pracovních postupů
Učitel:
- nabízí žákům dostatek úloh a příkladů
vycházejících z reálného života vedoucí
k samostatnému uvažování a řešení problémů
- provádí se žákem rozbor úkolu – tvoří
plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí
správný postup a vyhodnocuje správnost
výsledků. S chybou žáka pracuje jako
s příležitostí, jak ukázat vhodnou cestu
ke správnému řešení.
- poskytuje žákům dostatek prostoru
k vyslovení hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu. Diskutuje s žáky nad
všemi možnými postupy řešení dané úlohy, zpochybňuje nebo naopak podporuje
díky dostatku argumentů, netradiční či
experimentální postupy.
- uspořádá důležitost vyhledaných informací a dokáže s nimi pracovat při řešení projektových úloh
- kriticky myslí, dokáže obhájit svůj názor, je schopen objektivně zhodnotit výsledky své práce
Kompetence komunikativní
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky na
odpovídající úrovni. Má výstižný a kultivovaný písemný i slovní projev.
- vhodně reaguje na projev druhých lidí,
dokáže se účinně zapojit do diskuze,
vhodně argumentuje. Dokáže diferencovat komunikaci mezi autoritami a vrstevníky. Uvědomuje si důležitost formálního a neformálního projevu.
- rozumí různým typům textů, obrázkovým materiálům, informačním a komunikačním prostředkům a aktivně se zapojuje do společenského dění.
Kompetence sociální a personální
Žák:
- ví, jak pracovat ve skupině, aktivně se
podílí na utváření příjemné pracovní atmosféry. Snaží se věcně argumentovat,
řídit své chování sebekontrolou.
Kompetence občanské
Žák:
- Respektuje názory ostatních, dává dostatek prostoru k vyjádření názorů svých
Učitel:
- poskytuje žákovi dostatek studijního
materiálu s odbornými výrazy a fyzikální
terminologií.
- podněcuje žáky ke kolektivní diskuzi,
řídí a směřuje rozhovor ke vhodnému závěru. Dohlíží na etickou stránku projevu,
přiřazuje vhodné pojmy k danému významu slovního projevu.
- směřuje žáky k užívání fyzikálního jazyka včetně jeho symboliky. Používá různé
grafy, tabulky, diagramy. Nabádá jak se
orientovat v odborné terminologii.
Učitel:
- zadává takové úkoly, pro jejich realizaci
je zapotřebí sestavení pracovního týmu a
selekci jednotlivých úkolů na všechny
členy pracovní skupinky.
- podněcuje žáky k dodržování pravidel
slušného chování při práci.
Učitel:
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na
druhé.
243
vrstevníků.
- snaží se zodpovědně rozhodnout podle
dané situace. Ví jak se chovat za mimořádných situací, jak postupovat při různých chemických, jaderných haváriích a
živelných pohromách.
- nabízí dostatečné množství situací propojené s řešením problematiky ochrany
životního prostředí, ekologických haváriích. Nabádá jak sám žák se může zapojit
do sběru a třídění odpadu, zlepšení kvality prostředí ve své obci, šetření jednotlivých druhů energie.
- poskytuje informace o možnosti reálného nebezpečí pro celé lidstvo související
s jadernou problematikou.
- chápe ekologické a environmentální
problémy, jako je např. znečišťování
ovzduší, recyklace odpadu,vyčerpatelné
zdroje energie, v globálním měřítku. Respektuje a dodržuje základní návyky ekologického chování v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti.
- je si vědom důsledky svého počínání.
Kompetence pracovní
Žák:
- prakticky využívá znalostí a zkušeností
získané v hodinách fyziky. Je soběstačný
v jednoduchých opravách v domácnosti.
Zná funkčnost a údržbu jednotlivých spotřebičů, ví jak s nimi zacházet z hlediska
ochrany zdraví svého i ostatních.
je schopen si efektivně zorganizovat
vlastní práci, dodržuje stanovené pracovní podmínky, dokáže sebekriticky
zhodnotit kvalitu své práce.
Učitel:
- vede žáky ke správnému zacházení
s elektrickými spotřebiči, učí je pravidla
první pomoci při zásahu elektrickým
proudem.
- nabízí žákům projektové vyučování a
další aktivity spojené s vlastní tvůrčí
činností, jako např.výroba různých modelů.
- vede žáky k dodržování dohodnuté kvality odvedené práce, termínů, úplné dokončení práce.
- umožňuje, aby žáci na základě jasných
kritérií hodnotili svoji činnost nebo ověřovali vlastní výsledky.
244
Fyzika
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
 Uvede konkrétní příklady jevů, dokazujících, že
se částice látek neustále
pohybují a vzájemně na
sebe působí
 rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností
 Popíše stavbu atomu,
dokáže vysvětlit podstatu vzniku iontu
Školní výstupy
Žák:
 Seznámí se s pravidly
chování v odborné
učebně. Snaží se dodržovat základní bezpečnostní návyky při různých experimentálních
měření
 Rozliší z výčtu pojmů co
je látka a co těleso
 Zjistí, zda daná látka či
těleso patří mezi látky
plynné, kapalné nebo
pevné
 Orientuje se
v základních fyzikálních
pojmech a dokáže je
správně používat
 Popíše, jak jsou uspořádány molekuly a atomy
v pevných, kapalných a
plynných látkách Zdůvodní na základě uspořádání atomů vlastnosti
látek
Učivo
Vnitřní řád učebny, bezpečnostní a hygienické předpisy
Látka a těleso
Skupenství látek
Částicové složení látek
Brownův pohyb, difúze
245
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
 Vzájemné působení částic v látce
Elektrické vlastnosti látek
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností
 Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
 Předpoví, jak se změní
délka či objem tělesa při
dané změně jeho teploty
a uvede některé příklady využití pro život
 využívá s porozuměním
vztah mezi hustotou,
hmotností a objemem
při řešení praktických
problémů
 Zná princip elektrování
těles, pojem elektrické
pole, vzájemné silové
působení el.nábojů.
Složení atomu
Chemie 8. ročník- Částicové
složení látek a chemické prvkyMolekuly, atomy (Stavba atomu)
 Uvede složení atomu,
atomového obalu i jádra
a částic, z kterého se
skládá
Magnetické vlastnosti látek
 Umí rozlišit, které látky
budou přitahovány
magnetem. Umí popsat
magnet, jeho části a
strukturu pole.
Magnetické pole Země
Zeměpis 6. ročník– Přírodní
prostředí Země (Kompas)
Měření fyzikálních veličin
Pojem fyzikální veličina, jednotka fyzikální veličiny
Zpracování protokolu měření a
postupy měření fyzikálních veličin
Délka
Hmotnost
Matematika-3. ročník- Závislosti, vztahy a práce s datyjednotky hmotnosti, 6. ročník-
 Umí popsat magnetické
pole Země, magnetické
póly Země. Zná princip
práce s kompasem.
 Orientuje se
v jednotlivých pracovních postupech, dokáže
zpracovat písemnou
formou své pozorování
a měření.
246
 Uvádí správné značky,
jednotky a měřidla
k daným fyzikálním veličinám. Dokáže jednotlivé veličiny těles zjistit
experimentálně i výpočtem.
 Uvede jednotku času,
změří čas a zapíše
 Uvede jednotku i značku teploty, změří teplotu
i rozdíl teplot vhodným
měřidlem
Objem
Hustota
Základní geom. útvary a jejich
popis- Jednotky délky a obsahu
(Převody jednotek hmotnosti a
délky)
Čas
Teplota
Práce s MFCH tabulkami
 Hledá číselné hodnoty v
tabulkách k jednotlivým
vlastnostem látek
Matematika – 8. ročník- Mocniny s přirozeným mocnitelem
(Práce s tabulkami)
Chemie – 8. ročník- Částicové
složení látek a chemické prvky
(Práce s tabulkami)
247
Fyzika
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
 Rozhodne, jaký druh
pohybu těleso koná,
vzhledem k jinému tělesu
Využívá s porozuměním
při řešení problémů a
úloh vztah mezi rychlostí,
dráhou a časem
u rovnoměrného pohybu
těles.
změří velikost působící síly
Školní výstupy
Žák:
 Objasní co je to klid a
pohyb tělesa vzhledem
k jinému tělesu či tělesům. Pozná
z konkrétního příkladu
klid či pohyb tělesa
 Rozezná na základě
předložených či změřených hodnot, zda jde o
pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný.
Učivo
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Pohyb tělesa
Klid a pohyb tělesa
Druhy pohybu
 Rozlišuje pojmy trajektorie a dráha
Trajektorie a dráha pohybu
 Výpočtem určí rychlost
rovnoměrného pohybu
ze změřené dráhy a doby
Rychlost
Síla
 Posoudí v konkrétní situaci, které dvě tělesa
na sebe působí.
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na
248
Matematika -9. ročník- lomený
výraz – řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
(Úlohy o pohybu)
těleso, jejich velikosti, směry a
výslednici
využívá Newtonovy zákony pro objasňování či
předvídání změn pohybu
těles při působení stálé
výsledné síly
v jednoduchých situacích
 Aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při
řešení praktických problémů
 Uvede přibližnou charakteristiku síly a její
jednotky. Znázorní orientovanou úsečkou sílu
o známé velikosti, směru a působišti. Určí
z orientovaných úseček
graficky i výpočtem výslednici dvou sil.
 Charakterizuje gravitační sílu a používá
vztah mezi gravitační silou a hmotností.
 Objasní podstatu všech
3. Newtonových pohybových zákonů. Používá
tyto zákony pro objasňování běžných situací a
při řešení problémů a
úloh
Gravitační síla
Newtonovy zákony
Rovnováha sil
 Určí rameno síly, používá vztah pro moment síly. Pozná, zda jsou působící síly v rovnováze.
 Vyjádří rovnováhu na
páce a pevné kladce
Matematika - 9. ročník- lomený výraz – řešení lineárních
rovnic s neznámou ve jmenovateli (Úpravy rovnic)
Tlaková síla, tlak
249
Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných
tekutinách pro řešení
konkrétních praktických
problémů
 Předpoví z analýzy sil
působících na těleso
v klidné tekutině chování tělesa v ní
 Charakterizuje tlakovou
sílu, pracuje s její jednotkou a značkou
 Určí tlak vyvolaný danou silou působící kolmo na určitou podložku. Tření
 Porovná třecí síly působící mezi tělesy při různé tlakové síle, drsnosti
ploch nebo obsahu
ploch.
 Rozhodne o tom, zda je
v konkrétní situaci tření
prospěšné, či škodlivé.
 Objasní podstatu
Pascalova zákona a jeho
využití v praxi.
 Objasní vznik vztlakové
síly při ponoření tělesa
do kapaliny, určí její velikost
předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině
chování tělesa v ní
 Vyjádří podstatu Archimédova zákona a
používá ho při řešení
úloh
 Pokusem prokáže a vysvětlí přítomnost atmo-
Mechanika kapalin a plynů
Pascalův zákon
Vztlaková síla
Archimédův zákon
Atmosféra Země
Tlak plynu v uzavřené nádobě
Základní poznatky o světle
250
Přírodopis – 7. ročník- Obratlovci (vodní živočichové)
využívá zákona o přímočarém šíření světla ve
stejnorodém optickém
prostředí a zákona odrazu
světla při řešení problémů
a úloh
sférického tlaku vzduchu.
Zeměpis – 6. ročník- Přírodní
prostředí Země (Počasí)
 Rozlišuje mezi zdrojem světla a osvětleným tělesem. Vysvětlí vznik stínu a
vznik zatmění Slunce a Měsíce. Využívá
zákona odrazu světla na rozhraní dvou
prostředí pro řešení
praktických úloh.
Zeměpis – 6. ročník- Přírodní
prostředí Země- postavení Země ve vesmíru;
Tvar a pohyby planety Země
(Fáze Měsíce, zatmění Měsíce,
Slunce)
251
Fyzika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
 Určí v jednoduchých
případech práci vykonanou silou a z ní určí
změnu energie tělesa
 Využívá s porozuměním
vztah mezi výkonem,
vykonanou prací a časem
Žák:
 Rozhodne o tom, zda těleso koná práci.
 Užívá vztah pro výpočet
práce a výkonu při řešení úloh z praxe.
 Porovná práci při zvedání tělesa s kladkou a
kladkostrojem.
Energie
Mechanická práce
Výkon
Účinnost
 Využívá poznatky o vzájemných přeměnách
různých forem energie a
jejich přenosu při řešení
konkrétních problémů a
úloh.
 Objasní souvislost mezi
konáním práce a pohybovou či polohovou
energií tělesa. Umí na
praktickém příkladě vysvětlit jejich vzájemné
přeměny.
Polohová energie
Pohybová energie
 Charakterizuje teplo jako změnu vnitřní energie tělesa. Objasní
vnitřní energii jako
energii související
s celkovou pohybovou
energií částic.
 Určí přijaté nebo odevzdané teplo tělesem
Teplo
Měrná tepelná kapacita
 Určí v jednoduchých
případech teplo přijaté
či odevzdané tělesem
Změny skupenství
252
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
 Uvede základní změny
skupenství, uvede, zda
se při nich teplo uvolňuje, nebo pohlcuje.
 Zná veličiny, na kterých
závisí skupenské přeměny (tlak, obsah povrchu)
 Popíše anomálii vody
Elektrické jevy
 Rozliší vodič, izolant a
polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
 Sestaví správně podle
schématu elektrický obvod a analyzuje správně
schéma reálného obvodu
 využívá Ohmův zákon
pro část obvodu při řešení praktických problémů
 Vysvětlí princip elektrování těles a jejich vzájemného silového působení. Popíše elektrické
pole. Rozlišuje mezi vodičem a izolantem.
 Objasní podstatu vedení
el. proudu v kovech a
elektrolytech.
 Změří hodnotu proudu
a napětí v obvodu.
 Porozumí Ohmovu zákonu, umí jej využít pro
výpočet napětí, proudu i
odporu v obvodu.
 Umí určit závislost odporu v obvodu na ostatních veličinách (průřez
drátu, teplota, materiál)
 Umí určit vykonanou
elektrickou práci a výkon el. zařízení.
253
Přírodopis – 7. ročník- Obratlovci (přežití vodních živočichů
zamrzání vodních nádrží)
Svět práce – 4. 5. ročník Základní vybavení kuchyně domácí spotřebiče
 rozpozná ve svém okolí
zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí
pro šíření zvuku
 posoudí možnosti
zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
 Umí určit výsledný odpor i ostatní veličiny na
základě toho, zda jsou
rezistory v obvodu řazeny za sebou, nebo vedle
sebe.
 Charakterizuje zdroj
zvuku jako chvějící se
těleso
 Uvede závislost zvuku
na jeho prostředí
 Rozpozná zvuk od hluku
Zvukové děje
Vznik zvuku
Rychlost zvuku
Odraz zvuku
Hudební výchova- 3. 4. ročníkPoslechové činnosti- Zvuk hudebních nástrojů
Počasí
 Zná základní meteorologické prvky a způsoby
jejich měření.
 provádí jednoduchá meteorologická pozorování
a měření
254
Zeměpis – 6. ročník- Přírodní
prostředí Země počasí, meteorologické mapy
Fyzika
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
 Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem
a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
Žák:
 Určí druh daného magnetického pólu u konkrétního magnetu či
cívky s proudem
 Umí použít Ampérovo
pravidlo pravé ruky
 Objasní využití elektromagnetu v praxi
Elektromagnetické děje
Magnetické pole cívky s proudem
Cívka s proudem
v magnetickém poli
 Rozdělí el. motory podle
zapojení na stejnosměrné a střídavé.
 Dokáže objasnit vznik
elektromagnetické indukce a následně vznik
střídavého proudu
rozliší stejnosměrný proud od
střídavého a změří elektrický
proud a napětí
 Objasní pojem elmg. indukce
 Definuje střídavé napětí
a jeho vznik. Změří
hodnotu střídavého napětí a proudu multimetrem.
 Popíše vedení el. proudu z elektrárny ke spotřebiteli
 Používá aktivně transformační poměr. Zná
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Elektromotor
Elektromagnetická indukce
Střídavý elektrický proud
Elektrická rozvodná síť
Transformátory
Chemie – 9. ročník- Redoxní
255
funkci transformátoru.
 Umí popsat elektrolýzu
a její praktické využití.
 Umí popsat podmínky
el. výboje v plynu.
 rozliší vodič, izolant a
polovodič na základě
analýzy jejich vlastností
 Zapojí správně polovodičovou diodu
 Využívá zákona o přímočarém šíření světla
ve stejnorodém optickém prostředí a zákona
odrazu světla při řešení
problémů a úloh
 Rozhodne ze znalosti
rychlostí světla ve dvou
různých prostředích,
zda se světlo bude lámat
ke kolmici či od kolmice, a využívá této sku-
 Zná princip funkce polovodičů.
 Umí vysvětlit pojmy
volný elektron a volná
díra
Vedení elektrického proudu
v kapalinách a plynech
reakce- elektrolýza
Polovodiče
Polovodiče typu P,N
 Uvědomí si podstatu
stavby a funkce polovodičové diody a správně
ji zapojí v závěrném a
propustném směru do
obvodu
Polovodičová dioda
 Aplikuje zákon šíření
světla a zákon odrazu u
jednotlivých praktických pozorování, zdůvodní si vznik stínu
Světelné děje
 Určí ze znalostí úhlu
dopadu a úhlu lomu paprsku na rozhraní dvou
prostředí či znalosti
rychlosti světla v těchto
prostředí, zda nastává
lom od kolmice či kol-
Zákon lomu
Zákon odrazu
Přírodopis – 8. ročníkSmyslová ústrojí lidské oko a
jeho vady
256
tečnosti při analýze průchodu světla čočkami
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu
na životní prostředí
mici
 Objasní princip zobrazení lupou a čočkami
Jaderná energie
Atom
 Struktura atomu, izotopy
Radioaktivita
 Charakterizuje radioaktivitu
Jaderné reakce
 Objasní rozdíl mezi
chemickou a jadernou
reakcí. Uvede základní
jaderné reakce
 Objasní využívání a
ochranu před jaderným
zářením.
 Převod energie
z jaderné reakce na
elektrickou energii.
 Problematika jaderného
odpadu
 Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu
Zobrazování čočkami, optické
přístroje
Chemie – 8. ročník- Částicové
složení látek a chemické prvky
radioaktivní prvky
Využití jaderného záření
Ochrana před jaderným zářením
Energetika
Jaderná energetika
Obnovitelné zdroje energie
Tepelné elektrárny
 Alternativní energetické
zdroje
257
Průřezové téma – Environmentální výchova –Základní
podmínky života-Přírodní
zdroje
na životní prostředí
 Objasní (kvalitativně)
pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce
a měsíců planet kolem
planet
 Odliší hvězdu od planety na základě jejich
vlastností
Vesmír
 Rozděluje planety Zem- Sluneční soustava
ského typu od ostatních,
planety od měsíců. Umí
popsat oběžné dráhy
planet naší soustavy.
 Charakterizuje pojem
Galaxie
planeta a hvězda, dokáže vyjmenovat rozdíly a
nejdůležitější fyzikální
vlastnosti obou objektů.
Popíše vznik Vesmíru
 Uvede základní problémy letů do kosmu.
 Uvede historicky významné události v kosmonautice
Zeměpis – 6. ročník- Přírodní
prostředí Země- postavení Země ve vesmíru planeta Země
Průřezové téma environmentální výchova – základní podmínky životaOvzduší
Kosmonautika
Dějepis – 9. ročník- Rozdělený
a integrující se svět-Rozdělení
světa do vojenských bloků, politické, hospodářské, sociální a
ideologické soupeření historie
létání do kosmu
258
Název předmětu:
4.5.2Chemie
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním
faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a
využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém,
jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém
poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
 zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých metod poznávání
 potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů a
hledat na ně odpovědi
 způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby
 zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům,
ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí
 porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního
prostředí
 utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, majetek nebo životní prostředí lidí.
Vzdělávací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Obsah chemie navazuje především na poznatky z přírodovědy 3. ročníku, souvisí
s učivem fyziky, matematiky, zeměpisu a přírodopisu. Poznatky z chemie jsou dále
rozvíjeny v chemicko-biologických a fyzikálně chemických praktikách. Výuka probíhá
v učebně chemie.
Ve vzdělávacím oboru chemie směřuje výuka ještě specificky k:
 podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využitím chemických pokusů
 vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvozené
závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
získávání a upevňování dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce
s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami.
Při hodnocení v chemii budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
– osvojení definic základních chemických pojmů, názvosloví chemických látek a
veličinových vztahů,
259
–
–
–
–
–
získávání informací pozorováním chemických reakcí,
získávání informací z experimentální činnosti,
provádění chemických pokusů,
řešení chemických výpočtových úloh,
práci s učebnicí a chemickými tabulkami.
Strategie a kompetence:
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
STRATEGIE
Kompetence k učení
Žák:
Učitel:
 samostatně pozoruje a experi vede k osvojení základních činností souvimentuje, výsledky porovnává,
sejících se správným pozorováním chekriticky posuzuje
mických jevů a s chemickým experimentem,
 vyhledává a třídí informace, efektivně je využívá v procesu učení
 poskytuje prostor pro hledání a získávání
vybraných informací o chemickém prů operuje s obecně užívanými termyslu, o využití chemických výrobků a o
míny, znaky a symboly, uvádí věci
významu chemie pro každodenní život obdo souvislostí
čanů,
 propojuje do širších celků po
předkládá základy chemického názvosloví
znatky z různých vzdělávacích obanorganických látek a způsoby zápisu
lastí
chemické reakce chemickými rovnicemi,
 nabízí mezipředmětové vztahů zejména
s matematikou, fyzikou a přírodopisem.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
Učitel:
 přemýšlí o nesrovnalostech a je klade otázky o průběhu a příčinách růzjich příčinách
ných přírodních procesů a podněcuje žáky
k hledání adekvátní odpovědi,
 samostatně řeší problémy, volí
vhodné způsoby řešení, užívá při
 organizuje zkoumání přírodních faktů a jeřešení problémů logické, matejich souvislostí s využitím různých empimatické a empirické postupy
rických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod
 vyhledá informace vhodné
racionálního uvažování, podněcuje k lok řešení problému, nachází jejich
gickému vyvozování a předvídání specificshodné, podobné a odlišné znaky
kých závěrů z přírodovědných zákonů,
 při chemických pokusech a při vysvětlování chemických reakcí nabízí obecné souvislosti a vzájemnou podmíněnost jevů, podněcuje žáky vyhledávat mezi nejrůznějšími
podmínkami ty, které jsou hlavní, příčinné
a rozhodující.
Kompetence komunikativní
Žák:
Učitel:
 formuluje své myšlenky a názory
 umožňuje stručně, přehledně i objektivně
v logickém sledu, vyjadřuje se výsdělovat (ústně i písemně) postup a výstižně a souvisle v písemném i
sledky pozorování a experimentů žáků,
260
ústním projevu
 využívá získané komunikativní
dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci
s ostatními lidmi
 při žákovských pokusech a v laboratorních
pracích rozvíjí schopnosti žáků spolupracovat v kolektivu.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
Žák:
 v laboratorních pracích umožňuje práci ve
 účinně spolupracuje ve skupině
skupinách, organizuje skupiny tak, aby se
setkávali různí žáci.
 přispívá k diskusi v malé skupině
i k debatě celé třídy, chápe potřebu spolupracovat
Kompetence občanské
Žák:
Učitel:
 chová se zodpovědně v krizových
 motivuje k vhodnému chování při kontaksituacích i v situacích ohrožujítu s objekty či situacemi potenciálně či akcích život a zdraví člověka
tuálně ohrožujícími životy nebo majetek
lidí,
 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu
 vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití
podpory a ochrany zdraví a trvale
chemie a motivuje k odpovědnosti za zaudržitelného rozvoje společnosti
chování životního prostředí, předkládá
preference co nejefektivnějšího využívání
zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího
využívání jejích obnovitelných zdrojů,
zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy.
Kompetence pracovní
Žák:
Učitel:
 používá bezpečně a účinně mate podněcuje k osvojení základních činností
riály, nástroje a vybavení, dodrsouvisejících s chemickým pokusem, motižuje vymezená pravidla, plní povuje k odpovědnému plnění pracovních
vinnosti a závazky
povinností a dodržování pravidel bezpečnosti práce,
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích
oblastech v zájmu vlastního roz volí formy vedoucí k optimálnímu plánovoje i své přípravy na budoucvání a provádění soustavných pozorování a
nost, činí podložená rozhodnutí o
experimentů a zpracování a vyhodnocení
dalším vzdělávání a profesním
získaných dat.
zaměření
261
Chemie
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
ÚVOD DO CHEMIE
Žák:

Určí společné a rozdílné
vlastnosti látek.
Žák:




Pracuje bezpečně
s vybranými dostupnými a běžně používanými
nebezpečnými látkami a
hodnotí jejich rizikovost.







Uvede příklady chemického děje
Rozliší fyzikální tělesa a
látky
Rozpozná u známých
dějů, zda dochází
k přeměnám látek
vymezení chemie
látky a tělesa
chemické děje
BEZPEČNOST PŘI
EXPERIMENTÁLNÍ
ČINNOSTI
uvede zásady bezpečné
práce v chemické pracovně, poskytne a přivolá první pomoc při úrazu
uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady bezpečné
práce s nimi
vysvětlí význam R-vět a
S-vět a uvede jejich příklady u výrobků, které
se běžně prodávají
uvede fyzikální a che262


zásady bezpečné práce
v laboratoři
první pomoc při úrazu v
laboratoři
F–6. roč. Látka a těleso
Př–8. roč. – První pomoc


 rozlišuje směsi a chemické
látky
 vypočítá složení roztoku
 vysvětlí základní faktory
ovlivňující rozpouštění pevných látek
 navrhne postupy a prakticky
provede oddělování složek
směsí; uvede příklady oddělování složek v praxi
 rozliší různé druhy vody a
uvede jejich příklady výskytu
a použití
 uvede příklady znečišťování
vody a vzduchu a navrhne
preventivní opatření
mické vlastnosti látek
rozliší známé látky podle jejich vlastností
rozpozná skupenství látek a jejich změny
F–6. roč. –Látka a těleso
 rozliší různorodé a stejnorodé směsi
 uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi
 vypočítá hmotnostní zlomek
rozpuštěný látky v roztoku a
roztok připraví
 sestaví jednoduchou filtrační
a destilační aparaturu, uvede
princip a prakticky provede
filtraci a destilaci
 navrhne postup oddělování
složek směsí v běžném životě
 zhodnotí význam vody pro
život na Zemi
 rozliší vodu destilovanou,
pitnou, užitkovou, odpadní a
uvede příklady výskytu a použití
 uvede princip výroby pitné
vody ve vodárnách
 uvede příklady znečištění
vody a vzduchu v přírodě i v
domácnosti
SMĚSI, VODA A VZDUCH
Př–9. roč. –Ekologie
 různorodé a stejnorodé
směsi (roztoky)
 složky směsi
 složení roztoků
 hmotnostní zlomek
 usazování, filtrace, destilace,
krystalizace, sublimace
 výroba pitné vody
 čistota vody
 vzduch
 čistota ovzduší
Z–6. roč. –Přírodní prostředí
Země
263
Ev – Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 průmysl a životní prostředí
 doprava a životní prostředí
F–6. roč. – částicové složení látek
ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK
A CHEMICKÉ PRVKY
 používá pojmy atom a molekula
 rozlišuje se chemické prvky
a chemické sloučeniny
 orientuje se v periodické
soustavě chemických prvků,
rozpozná vybrané kovy a nekovy
 uvede příklady dokazující, že
látky se skládají
z pohybujících se částic
 používá pojmy atom, molekula správných souvislostech
 popíše složení atomu a vznik
kationu a anionu
 používá značky a názvy vybraných chemických prvků
 vysvětlí, co udává protonové
číslo
 používá pojmy chemická látka, chemický prvek, chemická sloučenina, chemická
vazba
 rozliší značku prvku a vzorec
sloučeniny
 rozliší kovy a nekov, uvede
vlastnosti a využití vybraných kovů a nekovů
 rozliší periody a skupiny v
periodické soustavě chemických prvků a vyhledá prvky s
podobnými vlastnostmi




molekuly, atomy
protony, elektrony, neutrony
ionty
chemické prvky (vybrané
názvy a značky)
 protonové číslo
 kovy – Fe, Al, Zn, Ag, Au,
Cu, Pb
 nekovy – H, O, Cl, S, C
F–6. roč. – Pojem fyzikální veličina
264
CHEMICKÉ REAKCE A
CHEMICKÉ ROVNICE
 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí
 uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí
 přečte chemické rovnice a
s využitím zákona zachování
hmotnosti rovnici sestaví
 rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a určí
je správně v konkrétních
příkladech
 provede jednoduché chemické reakce ve školní laboratoři
 uvede zákon zachování
hmotnosti pro chemické reakce
 zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané
chemické reakce
 přečte zápis chemické rovnice





výchozí látky a produkty
chemický děj
zákony zachování hmotnosti
molární hmotnost
jednoduché chemické rovnice
Př–9. roč. - Mineralogie
ANORGANICKÉ
SLOUČENINY (OXIDY,
HALOGENIDY, KYSELINY,
HYDROXIDY A SOLI)
 porovná vlastnosti a použití
 určí oxidační číslo atomů
vybraných významů oxidů,
prvků v oxidech, halogenikyselin, hydroxidů a solí a
dech, kyselinách, hydroxiposoudí jejich vliv na životní
dech a solích
prostředí
 zapíše z názvů vzorce a nao vysvětli vznik kyselých
pak ze vzorců jejich názvy
dešťů, uvede jejich vliv na ži-  popíše vlastnosti a použití
votní prostředí a uvede opatvybraných anorganických
 oxid siřičitý, uhličitý, uhelnatý, vápenatý, křemičitý a
oxidy dusíku
 skleníkový efekt
 fluoridy, chloridy, bromidy,
jodidy
 kyselina chlorovodíková, sírová a dusičná
265
Z–9. roč. – Globální problémy
současného světa
Ev – Vztah člověka k prostředí
 prostředí a zdraví
ření, kterými jim lze předcházet
 orientuje se na stupnici pH,
změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady
uplatňování neutralizace
v praxi




sloučenin a posoudí vliv
těchto látek na životní prostředí
rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátoru pH
provede neutralizaci velmi
zředěných roztoků kyselin a
hydroxidů a zapíše ji chemickou rovnicí
zdůvodní první pomoc při
zasažení kyselinami nebo
hydroxidy
uvede příklady uplatnění solí
v praxi
 pH
 hydroxid sodný, draselný a
vápenatý
 podstata neutralizace
 vznik solí
 názvosloví anorganických
sloučenin
Př–9. roč. – Ekologie
HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ
LÁTKY
 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi
a jejich vlivech na životní
prostředí a zdraví člověka
 uvede význam průmyslových
hnojiv a posoudí jejich vliv
na životní prostředí
 popíše složení, vlastnosti a
použití nejznámějších stavebních pojiv
Z–6. roč. – Přírodní prostředí
Země
 průmyslová hnojiva
 stavební pojiva
 keramika
266
Chemie
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
ORGANICKÉ SLOUČENINY
(UHLOVODÍKY, DERIVÁTY
UHLOVODÍKŮ)
Žák:



rozliší nejjednodušší
uhlovodíky, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití
zhodnotí užívání fosilních paliv a vyrábění paliv jako zdrojů energie
rozliší vybrané deriváty
uhlovodíků, uvede jejich
zdroje, vlastnosti a použití
Žák:






rozliší anorganický a organické sloučeniny
rozliší nejjednodušší
uhlovodíky, uvede jejich
vzorce, vlastnosti a použití
vyhledá a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy a
zemního plynu
rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků
rozliší uhlovodíkový
zbytek a charakteristickou skupinu na příkladech vzorce známých
derivátů
rozliší a zapíše vzorcem
jednoduchých derivátů
uhlovodíků, uvede jejich
vlastnosti a příklady využití v praxi
267








alkany, alkeny, alkyny,
areny
průmyslové zpracování
ropy, uhlí a zemního
plyny
halogenderiváty
alkoholy
karbonylové sloučeniny
karboxylové kyseliny
estery, esterifikace
názvosloví jednoduchých organických sloučenin
Př–9. roč. –Petrologie
Ev – Lidské aktivity a problémy životního prostředí –
 odpady a hospodaření s
odpady

uvede výchozí látky a
produkty esterifikace a
rozliší esterifikaci mezi
ostatními typy chemických reakcí
PŘÍRODNÍ LÁTKY




orientuje se ve výchozích
látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktech biochemického
zpracování bílkovin, tuků
a sacharidů
určí podmínky postačující
pro fotosyntézu
uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků a sacharidů



orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a fotosyntézy
uvede podmínky pro
průběh fotosyntézy a její
význam pro život na
Zemi
rozliší bílkoviny, tuky a
sacharidy, uvede příklady zdrojů těchto látek
pro člověka

sacharidy, tuky, bílkoviny
fotosyntéza
Př–9. roč. – Ekologie
PLASTY A SYNTETICKÉ
LÁTKY


zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin
orientuje se v přípravě a
využívání různých látek
v praxi a jejich vlivech na
životní prostředí a zdraví
člověka



Př–9. roč. –Ekologie
rozliší plasty od dalších látek, uvede příklad jejich
názvů, vlastností a použití
posoudí vliv používání
plastů na životní prostředí
rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede výhody
268




polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid
polyamidová a polyesterová vlákna
otravné látky
pesticidy
Z–9. roč. – Společnost a hospodářství
objasní nejefektivnější jednání v
modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek





a nevýhody jejích používání
rozpozná označení hořlavých, toxických a výbušných látek a uvede zásady
bezpečné práce s nimi
uvede příklady otravných
látek a způsoby boje proti
nim
uvede příklady volně i nezákonně prodávaných
drog a popíše příklady následků
zjistí, kde a jak dochází ke
znečišťování životního
prostředí, a uvede, jak
tomu předcházet
zhodnotí ekonomický a
ekologický význam
recyklace odpadů





léčiva
drogy
dopink
potraviny
chemie a životní prostředí
F–8. roč. – energie
Př–9. roč. – Ekologie
ENERGIE A CHEMICKÁ
REAKCE


aplikuje znalosti o principech hašení požáru na řešení modelových situací z
praxe



rozliší, které ze známých
reakcí jsou exotermické a
které endotermické
uvede příklady fosilních a
průmyslově vyráběných
paliv, popíše jejich vlastnosti a zhodnotí jejich využívání
posoudí vliv spalování



269
exotermické a endotermické reakce
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
fosilní paliva (uhlí, ropa,
zemní plyn)
průmyslově vyráběná paliva

aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh
chemických reakcí v praxi
a při předcházení jejich
nebezpečnému průběhu


různých paliv (včetně motorových paliv) na životní
prostředí
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
uvede, jak postupovat při
vzniku požáru, zná telefonní číslo pro přivolání
hasičů, poskytne první
pomoc při popálení
F–9. roč. – elektromagnetické
děje
REDOXNÍ REAKCE





rozliší výchozí látky a produkty redoxních reakcí,
uvede příklady prakticky
důležitých redoxních reakcí a zhodnotí jejich využívání
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující průběh
chemických reakcí v praxi







vysvětlí pojmy oxidace a
redukce
určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní
reakce
popíše princip výroby železa a oceli a zhodnotí význam pro národní hospodářství
vysvětlí pojem koroze,
uvede způsoby ochrany
ocelových výrobků před
korozí
rozliší podstatu galvanických článků a elektrolýzy
a uvede příklady jejich
praktického využití
270
oxidace a redukce
výroba železa a oceli
elektrolýza
galvanický článek
koroze
Název předmětu:
4.5.3Přírodopis
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním
faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a
využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení
důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka.
Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obor (předmět) přírodopis umožňuje žákům:
 porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost
přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě
 osvojit si důležité dovednosti specifickými poznávacími metodami
 vytvořit si ucelenou představu o vztazích mezi živou a neživou přírodou
 seznámit se s mnohotvárnými formami života na Zemi
 učit se správně chápat spjatost člověka a jeho života s přírodou a jejími zákonitostmi
Vzdělávací předmět Přírodopis má časovou dotaci 6,5 hodiny týdně od šestého do devátého ročníku. Výuka navazuje na předmět přírodověda na 1. stupni a rozvíjí mezipředmětové vztahy především s fyzikou, chemií a zeměpisem. Předmět je vyučován
v učebně přírodopisu.
Průřezová témata jsou integrována do obsahu předmětu (viz Přesahy a vazby).
Časová dotace:
6. ročník: 2 hodiny/týden
7. ročník: 1,5 hodiny/týden
8. ročník: 2 hodiny/týden
9. ročník: 1 hodina/týden
V 7. ročníku je výuka organizována: 1. týden – 2 hodiny, 2. týden – 1 hodina.
Při hodnocení v přírodopise budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k :
-
vztahu žáka k přírodě, jeho schopnostem porozumění přírodním procesům
vypracování vlastních přírodovědných projektů a samostatných prací
provedení a vyhodnocení praktických cvičení
aplikaci získaných poznatků o přírodě v praktickém životě
chápání souvislostí přírodopisných poznatků v různých přírodovědných předmětech
271
Kompetence a strategie:
Klíčové kompetence z RVP
Strategie ŠVP v předmětu přírodopis
Kompetence k učení
Žák:
Učitel:
 vybírá a využívá vhodné způsoby a metody učení  volí vhodné metody a formy vyučování, které využívají znalostí přímého pozorování žáka,
 vyhledává a třídí informace
 ukazuje, jak jednotlivé organismy zařazovat do systému, pracovat s tabulkami a
klíči,
 uvádí věci do souvislostí
 objasňuje souvislosti mezi základními ději v přírodě, volí formou projektového
vyučování k ověření mezipředmětových vztahů,
 samostatně pozoruje a vyvozuje závěry

zařazuje praktická cvičení s výužíváním lupy, mikroskopu,
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení
 umožňuje využívat dřívějších znalostí a dovedností žáka, úkolů v učebnicích a
pracovních sešitech.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
Učitel:
 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole a  poskytuje prostor pro hledání odpovědí pomocí diskuze s využitím zkušeností,
mimo ni
úsudků, objasňuje důsledky vlivu člověka na přírodu, souvislosti mezi způsobem života a zdravím,
 vyhledá informace vhodné k řešení problému,
 umožňuje vyhledávat a shromažďovat informace prostřednictvím médií, ponachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky
mocí vlastního pozorování v okolní přírodě,
 volí způsoby řešení
 zadává zpracování individuálních nebo skupinových referátů,
 ověřuje prakticky správnost řešení
 sleduje kvalitu zpracovaných referátů,
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a  organizuje diskuze, umožňuje obhajovat vlastní názor žáka.
výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní
Žák:
Učitel:
 vyjadřuje své myšlenky a názory
 vyžaduje souvislé odpovědi na danou otázku, zpracovávání popisů o přírodě,
 organizuje besedy, diskuze.
 naslouchá druhým a obhajuje svůj názor
272
 rozumí různým typům textů a záznamů, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá
 využívá informační a komunikační technologie
 získané dovednosti využívá při spolupráci
s ostatními
Kompetence sociální a personální
Žák:
 spolupracuje ve skupině
 upevňuje dobré mezilidské vztahy
 Umožňuje pracovat s odbornými texty a diskutovat o nich,
 organizuje soutěže a prostřednictvím internetu vede žáky k hledání informací o
podobných aktivitách,
 organizuje exkurze.
Učitel:
 organizuje práci ve skupinách při pozorování přírody, laboratorních pracích,
 vedeme žáky ke spolupráci ve skupině
 sleduje úspěšnost vzájemné spolupráce ve skupině, podněcuje zájem i méněschopných žáků a sleduje rozvoj celkové osobnosti žáka,
 diskutuje v malé skupině i v celé třídě, chápe po-  důsledně rozlišuje nejen vědomosti, ale i zájem a postoje k přírodě.
třebu spolupracovat
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém
Kompetence občanské
Žák:
Učitel:
 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si je vede žáky k ohleduplnosti k lidem hendikepovaným, starším, nemocným a k
jich vnitřních hodnot, vcítí se do situace ostatpomoci lidem v nouzi,
ních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému
i psychickému násilí
 uvědomuje si svá práva a povinností
 vybízí k ochraně jednotlivých organizmů, objasňuje důležitost zákonů na
ochranu přírody a právo na zdravé životní prostředí,
 chová se zodpovědně v krizových situacích
 umožňuje praktické procvičování první pomoci při úrazech, ukazuje jednání
 respektuje naše tradice
v různých krizových situacích,

objasňuje propojení našich kulturních tradic se vztahem k přírodě (soutěže),
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
 objasňuje ekologické vazby v prostředí a systémové uspořádání v přírodě.
Kompetence pracovní
Žák:
Učitel:
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a
 sleduje dodržování bezpečnosti při pobytu v přírodě, při praktických cvičeních,
273
závazky
 chrání své zdraví, zdraví druhých i životní prostředí
 rozhoduje o dalším vzdělávání a profesním zaměření
 orientuje se v základních pracovních aktivitách
při výrobě učebních pomůcek,
 umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali výsledy své práce v místě bydliště,
v regionu,
 ukazuje možnosti i problémy spojené s různými pracovními činnostmi,
 organizuje dramatické scénky různých rolí člověka ve vztahu k přírodě, volí
náměty z učebnic a pracovních sešitů – vytváří předpoklady pro napojování
průřezových témat na učivo přírodopisu.
274
Přírodopis
Očekávané výstupy z
RVP
- Rozliší základní projevy a podmínky života,
orientuje se v daném
přehledu vývoje organismů
Školní výstupy
Učivo
-
Země a život
-
- Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin,
živočichů a bakterií a
objasní funkci základních organel
-
-
- Rozpozná, porovná a
objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin
i živočichů
- Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
-
-
objasní význam jednotlivých sfér Země pro vznik a
trvání života
vysvětlí význam Slunce pro
život na Zemi
Planeta Země - atmosféra,
hydrosféra, látky anorganické a organické, Slunce,
biosféra,
popíše buňku, vysvětlí
funkci organel
vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou
pracuje s mikroskopem,
připraví jednoduchý mikroskopický preparát
Buňka
vysvětlí princip základních
rostlinných fyziologických
procesů
vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a
mnohobuněčným organismem, uvede příklady
třídí organismy
posoudí význam virů a bakterií v přírodě a pro člověka
na příkladech řas, kvasinek
a prvoků vysvětlí pojmy
producent, konzument , re-
Fotosyntéza a dýchání
Třídění organismů
Nebuněčné organismy
Viry
Jednobuněčné organismy
Bakterie
Sinice
Jednobuněčné rostliny
Jednobuněčné houby
Jednobuněční živočichové
275
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Z–6. roč. – Přírodní prostředí
Země
EV – Ekosystémy – vodní
zdroje
EV – Základní podmínky života
 voda
 ovzduší
 půda
Ch–8. roč. - Fotosyntéza
EV – Vztah člověka k prostředí
 prostředí a zdraví
Př–8. roč. – Soustava nervová
- Uvede na příkladech
z běžného života význam virů a bakterií
v přírodě i pro člověka
-
- Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle
charakteristických
znaků
- Vysvětlí různé způsoby
výživy hub a jejich význam v ekosystémech a
místo v potravních řetězcích
- Objasní funkci dvou
organismů ve stélce lišejníků
- Porovná základní
vnější a vnitřní stavbu
vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
- Rozlišuje a porovná
jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybra-
-
ducent
uvede příklady jednotlivých
složek v potravním řetězci
objasní důležitost řas pro
výživu
popíše jednotlivé části hub
určí některé naše nejznámější jedlé a jedovaté houby
vysvětlí rozdíl mezi parazitizmem a symbiózou
objasní funkci a význam
soužití dvou organizmů
Mnohobuněčné organismy
Mnohobuněčné řasy
Mnohobuněčné houby
Lišejníky
-
-
popíše vnější a vnitřní stavbu těla živočichů, vysvětlí
funkci jednotlivých orgánů
a orgánových soustav
rozliší, porovná a zařadí
skupiny živočichů
Mnohobuněční živočichové
Źahavci
Ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Kroužkovci
Členovci: pavoukovi, korýši,
hmyz
276
EV –aktivity a problémy životního prostředí
 zemědělství a životní prostředí
né živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin
- Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
- Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
-
vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování
vyjmenuje přenašeče nakažlivých chorob
popíše způsob pohybu ostnokožců
Ostnokožci
- Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování
- Aplikuje praktické metody poznávání rostlin
a živočichů
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování
277
Přírodopis
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Opakování učiva 6. ročníku
-
-
-
-
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná
jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
-
-
porovná vnitřní a vnější
stavbu živočichů za použití
osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
rozdělí zástupce do jednotlivých tříd a sleduje vývojové zdokonalování
vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí
určí vybrané zástupce ryb
rozliší nejznámější mořské
a sladkovodní ryby
objasní postavení ryb
v potravním řetězci, význam ryb v potravě člověka
určí vybrané zástupce obojživelníků
vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí
určí vybrané zástupce plazů
seznámí se s exotickými
druhy plazů a možností jejich chovu v teráriích
Strunatci
Pláštěnci
Bezlebeční
Obratlovci
Kruhoústí
Paryby
Ryby
Obojživelníci
Plazi
278
Z -rozšíření organismů, migrace
D – rybníkářství v Čechách
EV - Lidské aktivity a problémy
životního prostředí - Lidské aktivity a problémy životního prostředí zamořené vodní plochy,
ekologické havárie
-
-
-
-
-
-
odvodí na základě pozorování uspořádání
rostlinného těla od
buňky přes pletiva až
k jednotlivým orgánům
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých
orgánů a uvede praktické příklady jejich
funkcí a vztahů
v rostlině jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných
fyziologických procesů
a jejich využití při pěstování rostlin
rozlišuje základní sys-
objasní význam plazů
v potravním řetězci
vysvětlí vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, jejich
přizpůsobení k letu
určí vybrané zástupce a
rozdělí je podle znaků do
nejznámějších řádů (pěvci,
dravci, hrabaví,atd.) přizpůsobení prostředí
určí zástupce tažných a
přezimujících ptáků
Ptáci
EV –- Vztah člověka
k prostředí - zajišťování ochrany
životního prostředí v obci ptačí
krmítka
Z – cesty ptáků
-
vysvětlí vývoj rostlin
rozliší nižší a vyšší rostlinu
Přechod rostlin na souš
Vyšší rostliny
-
uvede příklady výtrusných
rostlin
vybrané zástupce rozliší na
mechorosty a kapraďorosty
vysvětlí význam výtrusných
rostlin v přírodě
vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými rostlinami
Rostliny výtrusné
-
-
podle charakteristických
znaků rozliší hlavní zástupce nahosemenných rostlin
-
objasní význam lesa a způ-
Mechorosty
Játrovky
Mechy
Kapradiny
Přesličky
Plavuně
Soustavy pletiv
Rostliny semenné
Nahosemenné rostliny
Jehličnany
Jinany
Cykasy
Ekosystém les
279
EV - Ekosystémy – les, pole,
vodní zdroje - rostliny - producenti, potravní řetězec
-
-
tematické skupiny
rostlin a určuje jejich
význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin
podmínkám prostředí
aplikuje praktické metody poznávání rostlin
a živočichů
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování
-
-
soby jeho ochrany
Stavba rostlinného těla
Kořen, stonek, list
Růst a vývin rostlin
Rozmnožování rostlin
Pohyby rostlin
Květ a květenství
Opylení a oplození
Plody a semena
vysvětlí funkce jednotlivých
částí rostlinného těla
(kořen, stonek, list, květ,
plod)
sleduje charakteristické
znaky pro určování rostlin
vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní příklady
rozliší podle morfologických znaků základní čeledi
rostlin
určí významné zástupce
jednotlivých čeledí a roztřídí je
vysvětlí význam lučních porostů
uvede příklady a vysvětlí
využití kulturních plodin
pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin
Krytosemenné rostliny
Dvouděložné rostliny
Jednoděložné rostliny
Hospodářsky významné rostliny
280
EV – Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa)význam
lesa, ochrana lesů
EV- Základní podmínky života
–ovzduší (význam pro život na
Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny - les, význam
Přírodopis
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Opakování učiva 7. ročníku
-
-
-
-
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
rozlišuje a porovná
jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje
je do hlavních taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů
v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
-
Popíše stavbu těla savců a
základní charakteristiku.
Podle charakteristických
znaků rozliší základní řády
savců a roztřídí vybrané zástupce. Vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu života. Určí vybrané
zástupce. Vysvětlí význam
těchto živočichů v přírodě i
pro člověka, jejich postavení v ekosystém.
Savci
Zařadí člověka do systému
živočišné říše, charakterizu- Původ a vývoj člověka. Lidské
je biologické znaky lidského rasy.
a živočišného organismu.
Vysvětlí vývoj člověka. Rozliší lidské rasy a jejich charakteristické znaky
281
EV – chov domácích savců Lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí,
ekologické zemědělství
D - vývoj člověka – 6. ročník
-
-
-
-
-
určí polohu a objasní
stavbu a funkci orgánů
a orgánových soustav
lidského těla, vysvětlí
jejich vztahy
orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
objasní vznik a vývin
nového jedince od početí až do stáří
 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence
a léčby, objasní význam zdravého způsobu života
aplikuje první pomoc
při poranění a jiném
poškození těla
aplikuje praktické metody poznávání lidského organismu
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování
-
Objasní stavbu orgánů a
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich funkci.
Popíše poskytnutí první
pomoci při zlomeninách.
Biologie člověka
Soustava opěrná. Soustava pohybová.
Vysvětlí důležitost krve, objasní pojem transfúze, prevence před chorobami, popíše první pomoc při
krvácení.
Tělní tekutiny. Soustava oběhová.
-
Rozliší příčiny nemocí a
popíše zásady první pomoci.
Nakažlivé nemoci.
-
Vysvětlí činnost dýchací
soustavy v práci a při zátěži.
Rozliší příčiny nemocí dýchací soustavy a popíše zásady první pomoci
-
-
Soustava trávicí
Soustava vylučovací
popíše zásady první pomoci
při poranění kůže
Tv-význam posilování, udržování kondice -6. -9. ročník
Soustava dýchací
rozliší příčiny nemocí trávicí soustavy a popíše zásady
první pomoci
popíše vylučování plícemi,
kůží a ledvinami
Ov- rasy, národnostní menšiny, tolerance k odlišnostem –
7. ročník
MKV – rasy, národnostní menšiny - Etnický původ - odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná
rovnost
Kůže
Soustava nervová
282
Ch-aerobní procesy, oxidace –
9. ročník
EV-znečišťěné ovzduší, exhalace - Vztah člověka k prostředí prostředí a zdraví
Z- hladomor, problémy zemí
třetího světa, přístup k pitné
vodě – 6. a 7. ročník
Ch -cukry, tuky, bílkoviny – 9.
-
vyjmenuje nejdůležitější
hormony lidského těla a jejich vliv na řízení lidského
organismu
Soustava žláz s vnitřním vyměšováním
Smyslová ústrojí
ročník
EV- pitný režim, ochrana vodních zdrojů - udržitelný rozvoj
Základní podmínky života – voda, ochrana její čistoty
Pohlavní soustava
-
-
-
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu
prostředí na utváření
organismů
objasní význam zdravého způsobu života
-
popíše stavbu a funkci
mužské a ženské pohlavní
soustavy
vysvětlí způsob oplození
vysvětlí nebezpečí přenosu
pohlavních chorob
popíše jednotlivé etapy života
vysvětlí význam dědičnosti
a proměnlivosti organismu
objasní význam zdravého
způsobu života
Vývin lidského jedince
Základy nauky o dědičnosti
Negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka
OSV – rozvoj schopností poznávání (cvičení pozornosti,
soustředění, zapamatování, řešení problémů)
F – optika, šíření zvukových
vln -7. a 8. ročník
OSV – rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového
vnímání)
OSV – sebepoznání a sebepojetí - moje tělo
Epidemie
EV – geneticky upravené potraviny, léčba vrozených vad,
úpravy genomu - Lidské aktivity a problémy životního prostředí - ekologické zemědělství
283
Přírodopis
Očekávané výstupy z
RVP
-
objasní vliv jednotlivých sfér Země na
vznik a trvání života
rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty
a horniny s použitím
určovacích pomůcek
Školní výstupy
Učivo
-
Naše Země ve vesmíru
Vznik Země
Stavba Země
Mineralogie
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
Třídění a přehled nerostů
-
-
-
rozlišuje důsledky
vnitřních a vnějších
geologických dějů,
včetně geologického
oběhu hornin i oběhu
vody
porovná význam půdo-
-
-
vysvětlí teorii vzniku Země
objasní vliv jednotlivých
sfér Země na vznik a trvání
života
rozliší prvky souměrnosti
krystalu
orientuje se ve stupnici tvrdosti
podle charakteristických
vlastností určí vybrané nerosty
vysvětlí význam některých
důležitých nerostů (rudy)
rozliší horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a popíše
způsob jejich vzniku
vysvětlí význam a použití
důležitých hornin (žula, vápenec, břidlice)
rozliší důsledky vnitřních a
vnějších geologických dějů
uvede konkrétní příklad
vnitřních a vnějších geol.
dějů
popíše druhy zvětrávání
popíše vlivy erozí ve svém
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Z–6. roč. - Přírodní prostředí
Zeme
F–6. roč. – Hustota
Ch–8. roč. - Anorganické sloučeniny
Petrologie
Horniny vyvřelé
Horniny usazené
Horniny přeměněné
Geologické děje
Vnitřní - pohyby litosférických desek, zlomy a vrásy, sopečná činnost, zemětřesení,
MV –Fungování a vliv médií ve
společnosti
 vliv médií na každodenní
život
Vnější – zvětrávání, působení zemské tíže, činnost vody,
větru a organismů
Půdy
Podzemní voda a prameny
MV – Interpretace vztahu me-
284
-
-
-
-
-
tvorných činitelů pro
vznik půdy, rozlišuje
hlavní půdní typy a
půdní druhy v naší přírodě
rozlišuje jednotlivá geologická období podle
charakteristických
znaků
uvede význam vlivu
podnebí a počasí na
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje
mimořádné události
způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné
dopady i ochranu před
nimi
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce
a chování při poznávání neživé přírody
uvede příklady výskytu organismů v určitém
prostředí a vztahy mezi nimi
rozlišuje a uvede příklady systémů orga-
-
okolí (skalní města)
porovná význam půdních
činitelů pro vznik půdy
rozliší hlavní půdní typy a
půdní druhy
-
popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi
-
rozliší jednotlivé geologické
éry podle charakteristických znaků a typických organismů
Vznik a vývoj života na Zemi
Éry vývoje Země
Ekologie
-
-
-
orientuje se v základních
ekologických pojmech
(ekosystém, potravní řetězec, populace, společenstvo,
biom)
rozliší živé a neživé složky
životního prostředí
uvede konkrétní příklad potravního řetězce a vysvětlí
důsledky oslabení jednoho
článku řetězce
Člověk a životní prostředí
vysvětlí základní vztahy
mezi populacemi a uvede
konkrétní příklady parazi285
diálních sdělení a reality
 vztah mediálního sdělení a
sociální zkušenosti
EV –Základní podmínky života
 voda
 ovzduší
 půda
Z–9. roč. Krajina – prostředí,
typy krajin, společenské a hospodářské vlivy na krajinu a na
životní prostředí
EV Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
 ochrana přírody a kulturních památek
-
-
-
nismů - populace, společenstva, ekosystémy
a objasní na základě
příkladu základní
princip existence živých a neživých složek
ekosystému
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí
jejich význam
uvede příklady kladných i záporných vlivů
člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému
uvede na základě pozo- rování význam vlivu
podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na
Zemi různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí
a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i
ochranu před nimi
-
-
tismu a symbiózy
uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na
životní prostředí a jejich
důsledky pro rovnováhu
ekosystémů
sleduje aktuální stav životního prostředí
vysvětlí principy trvale udržitelného rozvoje
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
orientuje se v globálních
problémech biosféry
EV – Vztah člověka k prostředí
nerovnoměrnost života na
Zemi
uvede na základě pozorování Podnebí a počasí ve vztahu k
význam vlivu podnebí a poča- životu – význam vody a teploty
sí na rozvoj a udržení života prostředí pro život, ochrana a
na Zemi různých ekosystémů využití přírodních zdrojů, výa charakterizuje mimořádné znam jednotlivých vrstev ovzduší
události způsobené výkyvy pro život, vlivy znečištěného
počasí a dalšími přírodními ovzduší a klimatických změn na
jevy, jejich doprovodné jevy a živé organismy a na člověka
možné dopady i ochranu před
nimi
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny
vzniku mimořádných událostí,
přírodní světové katastrofy, nej286
častější mimořádné přírodní
události v ČR (povodně, větrné
bouře, sněhové kalamity, laviny,
náledí) a ochrana před nimi
287
Název předmětu:
4.5.4
Zeměpis
Charakteristika předmětu:
Zeměpis navazuje na prvouku a na vlastivědu a obohacuje tak celkový vzdělanostní
rozhled žáků uvedením do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí v blízkém území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na
území České republiky, v Evropě a dalších světadílech. Umožňuje žákům orientovat
se v současném světě a v globálních problémech současného lidstva, uvědomovat si
civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za
kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k jejich přírodnímu i společenskému prostředí.
Ve výuce se zaměřujeme především na to:
 Aby si žáci osvojili základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře a jejich hlavních složkách a aby si uvědomovali význam přírodních
podmínek pro existenci lidské společnosti.
 Aby si vytvořili představy o jedinečnostech některých geografických objektů,
jevů a procesů v krajinné sféře, představy o jejich určitých pravidelnostech,
zákonitostech a vzájemných podmíněnostech a souvislostech
 Aby se naučili orientovat se v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech jejich obyvatelstva, aby získali informace o významných státech, jejich politickém zřízení, hospodářském a kulturním významu
 Aby získali ucelený obraz přírodních, hospodářských a sociálních poměrů
v naší vlasti a v jednotlivých jejich oblastech a v souvislosti s tím, aby si uvědomovali postavení naší země v Evropě a ve světě, možnosti její prosperity a
uplatnění v rozvojových procesech v přítomnosti a v blízké budoucnosti
Zeměpis patří mezi obory vzdělávací oblasti Člověk a jeho příroda jako jsou fyzika,
chemie a přírodopis. Právě tyto obory svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a
tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci
v praktickém životě. Výuka probíhá v učebně zeměpisu.
Časová dotace:
6. ročník: 2 hodiny/týden
7. ročník: 2,5 hodiny/týden
8. a 9. ročník: 1 hodina/týden
V 7. ročníku je výuka organizována: 1. týden -2 hodiny, 2. týden – 3 hodiny.
Při hodnocení v zeměpise budeme kromě stupně zvládnutí všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
všeobecnému přehledu podle individuálních schopností žáka
schopnosti orientovat se na mapě s ohledem na věk žáka a jeho předpoklady
dovednostem žáka při orientaci na mapě a schopnosti využít nových poznatků
v praxi
používání vyjadřovacích prostředků ve výuce zeměpisu
soustředění a aktivnímu vnímání nového učiva
288
Strategie a kompetence
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení
Žák:
- vyhledává a třídí informace a efektivně je využívá v
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
STRATEGIE
Učitel:
- umožňuje žákům získávání informací pomocí samostatné či skupinové
práce, jejich použití v domácí přípravě
- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly,
uvádí věci do souvislosti, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
- samostatně pozoruje a experimentuje, výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech
a jejich příčinách
- předkládá žákům obecně užívané termíny, znaky a symboly a poznatky
z různých vzdělávacích oblastí formou exkurze, odborné přednášky…
- zařazuje pozorování a experimenty v alternativních pracích a soutěžích.
Učitel:
- umožňuje žákům diskutovat
- vede žáky k získávání informací z různých zdrojů (odborné časopisy a in- vyhledává informace vhodné k řešení problému, využí- ternet, audiovizuální materiál)
vá
získané vědomosti a dovednosti k objevování variant ře- - zadává individuální úkoly, domácí práce
šení
- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení - správnost ověřuje porovnáváním s jinými žáky v diskusích, skupinových
pracích
.
- ověřuje prakticky správnost řešení problémů
289
Kompetence komunikativní
Žák:
Učitel:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje - vede žáky k vypracovávání referátů a jejich přednesu
se výstižně a souvisle
- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor
- vede rozhovory a besedy na dané téma
- rozumí různým typům textů
- seznamuje žáky s různými texty prostřednictvím internetu, odborných
- využívá informační a komunikační prostředky
článků, denního tisku…
- vytváří podmínky pro zpracování projektů, soutěžích, hry
Kompetence sociální a personální
Žák:
- spolupracuje ve skupině,pozitivně ovlivňuje kvalitu
společné práce
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Učitel:
- zadává úkoly formou skupinových prací, zpracování společných projektů
na dané téma
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy,
- vede žáky k samostatnosti při řešení problémů, spolupráci s vyučujícím,
ostatními žáky
- zařazuje diskuse ve skupinách, besedy
čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají
Kompetence občanské
Žák:
- chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní problémy, rozhoduje se v zájmu
rozvoje společnosti
Učitel:
- vede žáky k získávání informací a praktických zkušeností a pozitivních
vztahů k přírodě a společnosti při exkurzích, výletech, zeměpisných vycházkách
290
Zeměpis
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ:
Zhodnotí postavení planet a - objasní postavení planet a - postavení Země ve vesmíru
těles sluneční soustavy
těles sluneční soustavy
- charakterizuje polohu, pohyby a fáze Měsíce
- orientuje se na hvězdné obloze
- rozumí pojmům: planeta,
hvězda, planetky, měsíce,
meteorická tělesa, komety,
galaxie
291
6. ročník
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)
M – jednotky vzdáleností, porovnávání velikosti planet 6.
ročník, Objasní význam jednotlivých sfér Země pro vznik
a trvání života. Vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi.,
Př - život ve vesmíru, 6. ročník, Země a život. Vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi.
F - 9. ročník - Rozděluje planety Zemského typu od
ostatních, planety od měsíců. Umí popsat oběžné
dráhy planet naší soustavy.6. ročník, Látka a těleso - Rozliší z výčtu pojmů
co je látka a co těleso.
Zhodnotí postavení Země ve
- používá v praktických příkla- - tvar a pohyby planety Země
vesmíru a srovnává podstatné dech
vlastnosti Země s ostatními těznalosti o kulatosti planety
lesy sluneční soustavy
Země
- orientuje se v přírodě podle
Prokáže na konkrétních příSlunce
kladech tvar planety Země, - hodnotí důsledky otáčení
zhodnotí důsledky pohybů
Země kolem vlastní osy a
Země na život lidí a organismů
oběhu Země kolem Slunce
pro praktický život na Zemi
- vysvětlí délku trvání dnů a
nocí na Zemi a pravidelné
střídání ročních období
- vysvětlí podstatu polárního
dne a noci
- dokáže v praxi využít znalosti
o jarní a podzimní rovnodennosti, zimním a letním
slunovratu v praxi
Organizuje a přiměřeně hod- používá glóbus jako zmenše- - glóbus
notí geografické informace a
ný a zjednodušený model
- měřítko globusu
zdroje dat z dostupných kartoplanety Země k demonstraci
grafických produktů, grafů, dirozmístění oceánů, kontiagramů, statistických a dalších
nentů a základních tvarů
informačních zdrojů
zemského povrchu
292
F – gravitační síla Země, 7.
roč., Síla - Charakterizuje gravitační sílu a používá vztah
mezi gravitační silou a hmotností.
OSV – OR – rozvoj schopností
poznávání - pozornosti a soustředění.
M – práce s měřítkem, převody jednotek, poměr, 7.
roč., Měřítko, úměra,
přímá a nepřímá úměrnost - Využívá měřítko
mapy, plánu k výpočtu.
Umí odvodit měřítko
mapy, plánu ze zadaných
údajů.
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
-
-
-
Dokáže se orientovat podle
zeměpisné polohy v různých
částech světa
-
-
používá různé druhy plánů a
map, umí je orientovat, přepočítávat vzdálenosti dle
různých měřítek
seznámí se se znázorněním
výškopisu a polohopisu na
mapách
prokáže aktivní znalost
smluvených značek, vrstevnic, výškových kót, nadmořské výšky, hloubnic
vyhledá potřebné informace
v mapových atlasech, orientuje se v jejich obsahu a rejstřících
- druhy map a jejich měřítko
- výškopis, polohopis
- orientace mapy
- přepočet vzdáleností
- práce s atlasem
používá zeměpisnou síť a
s pomocí zeměpisných souřadnic určuje na globusu i
mapě absolutní (geografickou) polohu jednotlivých lokalit na Zemi.
dokáže stanovit místní čas
rozumí pojmům: poledník,
rovnoběžka,rovník,zeměpisná síť,
nadhlavník, obratníky, polární kruh, datová mez
- určování zeměpisné polohy
- čas na Zemi
M – práce s měřítkem, převody jednotek, poměr, 7.
roč., Měřítko, úměra,
přímá a nepřímá úměrnost - Využívá měřítko
mapy, plánu k výpočtu.
Umí odvodit měřítko
mapy, plánu ze zadaných
údajů.
Zeměpisná vycházka – práce
s mapou, orientace v krajině
293
Přiměřeně hodnotí geografic- ké objekty, jevy a procesy
v krajinné sféře, jejich určité
pravidelnosti, zákonitosti a
odlišnosti, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost, ro- zeznává hranice mezi podstatnými složkami v krajině
Vytváří a využívá ostatní myšlenková schémata a myšlen- kové mapy pro orientaci
v konkrétních regionech, pro
prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich pro vytváření po- stojů k okolnímu světu
Rozšiřuje a porovnává složky
a prvky přírodní sféry, jejich
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu
-
Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na kon- krétních příkladech specifické
znaky a funkce krajin a Z-9-502 uvádí konkrétní příklady
přírodních a kulturních kra- jinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních
vysvětlí pojem krajinná sféra orientuje se v objektech, jevech a procesech
v jednotlivých složkách přírodní sféry
rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi
jednotlivými složkami KS
objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů
posuzuje zemský povrch –
reliéf jako výsledek složitého
působení endogenních a
exogenních činitelů a lidských činností
pracuje s pojmy: počasí,
podnebí, meteorologické
prvky, celkový oběh vzduchu
v atmosféře
vymezí a vyhledá na mapách
různé podnebné pásy a porovnává je
Pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě
svého bydliště
seznámí se s rozložením vody na Zemi
porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře,
pohyby mořské vody, vodní
toky, ledovce
podpovrchová voda, bezodtoké
oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže
294
krajinná sféra Země a její
složky
význam jednotlivých přírodních složek na Zemi
Př – vznik krajinných sfér, endogenní, exogenní děje, horniny a nerosty, rozmístění fauny a
flóry na Zemi, rozmanitost organismů, živá složka půdy, člověk v různých přírodních podmínkách, ekosystémy,
fotosyntéza, 6., ročník, Země a
život - Objasní význam jednotlivých sfér Země pro vznik a trvání života. Vysvětlí význam
Slunce pro život na Zemi.
EV – základní podmínky života
- ohrožování ovzduší a klimatické
změny
ekosystémů (biomů
-
Porovná působení vnitřních a
vnějších činitelů v přírodní
sféře a jejich vliv na přírodu a
na lidskou společnost
Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu a přírodní poměry jednotlivých
světadílů a oceánů
-
Dokáže vyvodit důsledky
z nadměrného využívání moří
a oceánů
popíše složení půdy, půdní
druhy a typy a jejich hospodářské využití, rozumí
rozumí pojmům mateční
horniny, humus, eroze půdy
vysvětlí význam, využití a
ochranu půdy, příčinu úbytku půdy ve světě
objasní uspořádání bioty
v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce
vymezí geografická šířková
pásma na Zemi
seznámí se s vlivy člověka na
životní prostředí
M – výsečové diagramy, 8.roč.,
Obvod a obsah kruhu, délka
kružnice Určí výpočtem obvod
kruhu, délku kružnice
-
určí geografickou polohu
jednotlivých oceánů, světadílů podle zeměpisných souřadnic i z hlediska polohy na
zemských polokoulích a
v podnebných pásech
porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů
popíše a srovnává při interpretaci obecně zeměpisných
map členitost a typické znaky přírodních poměrů jednotlivých oceánů, světadílů
charakterizuje význam a
hospodářské využití oceánů
seznamuje se s ekologickou
problematikou moří a oceánů
295
geografická poloha, rozloha,
členitost a přírodní poměry
oceánů, světadílů
Př – vliv geografické polohy na
život ve světadílech a
v oceánech, ekologické katastrofy, využití oceánů, 9., roč.,
Ekologie Orientuje se v základních ekologických pojmech
(ekosystém, potravní řetězec,
populace, společenstvo, biom).
Rozliší živé a neživé složky životního prostředí.
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních
změn v nich
-
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat
a co je příčinou zásadních
změn v nich
-
určí geografickou polohu a
ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ:
vyhledá na mapách polární
- polární oblasti
oblasti
uvede význam Arktidy a Antarktidy
seznámí se s globálními problémy, které těmto oblastem
hrozí
posoudí význam mezinárodní, politické a vědecké spolupráce při výzkumu a využívání polárních oblastí
dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, se kterými se seznámí
provede regionalizaci
v jednotlivých světadílech,
vytvoří společné znaky daného regionu a provede porovnání jednotlivých regiónů
vyhledá a provede stručnou
charakteristiku nejvýznamnějších států jednotlivých
oblastí
Zeměpis světadílů – Afrika,
Austrálie a Oceánie – poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, přírodní
zdroje, obyvatelstvo a hospodářství
M – rozbor klimadiagramu,9.,
roč., Závislosti, vztahy a práce
s daty - Pozná funkční závislost
z textu úlohy, z tabulky, z grafu
a z rovnice. Vytvoří graf pro
funkční závislost danou tabulkou či rovnicí. Přiřadí funkční
vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak
D – nejstarší osídlené oblasti,
historie úzmí, kolonizace – otroct, význam zemědělství
v historii, vývoj obchodu, 6.
roč., Počátky lidské společnosti,
pravek - Charakterizuje způsob
života v době kamenné, bronzové a železné. Stručně popíše
pravěké osídlení Evropy a našich zemí.
Př – podmínky života na Zemi,
nerostné suroviny, podmínky
pro zemědělství, 6. roč., Země a
život - Objasní význam jednotlivých sfér Země pro vznik a trvání života. Vysvětlí význam
Slunce pro život na Zemi.
OSV – Rozvoj schopností poznávání – řešení problémů
- zopakuje si probrané učivo,
296
systematicky si utřídí poznatky a - opakování
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
297
Zeměpis
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Lokalizuje na mapách světadíly, - provede regionalizaci
oceány a makroregiony světa
v jednotlivých světadílech,
podle zvolených kritérií, srovvytýčí společné znaky danénává jejich postavení, rozvojová
ho regionu, provede porovjádra a periferní oblasti
nání jednotlivých regionů
- vyhledá a pojmenuje vybraRozlišuje zásadní přírodní a
né modelové státy, hlavní a
společenské atributy jako kritévýznamná města
ria pro vymezení, ohraničení a - vyhledá na mapách hlavní
lokalizaci regionů světa
soustředění osídlení a hospodářských činností
Porovnává a přiměřeně hodnotí
v jednotlivých světadílech,
polohu, rozlohu, přírodní, kulv regionech a modelových
turní, společenské, politické a
státech, popíše a porovná jehospodářské poměry, zvláštjich sektorovou, odvětvovou
nosti a podobnosti, potenciál a
a územní strukturu a zvažuje
bariéry jednotlivých světadílů,
souvislost s přírodními pooceánů, vybraných makroregiměry
onů světa a vybraných států
- seznámí se s mezinárodními
organizacemi
- vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního
ruchu v jednotlivých světadílech
- dokáže na mapách lokalizovat významné geografické
pojmy, s kterými se seznámí
ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ –
Amerika, Asie, Evropa
SeverníAmerika:
- fyzickogeografická sféra
- socioekonomická sféra
- regionalizace
- charakteristika států
Jižní Amerika:
- fyzickogeografická sféra
- socioekonomická sféra
- regionalizace
- charakteristika států
Asie:
- fyzickogeografická sféra
- socioekonomická sféra
- regionalizace
- charakteristika států
Evropa:
- fyzickogeografická sféra
- socioekonomická sféra
- regionalizace
- charakteristika států
298
7. ročník
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
Př / lidská populace, lidské rasy,
podmínky života na Zemi, vliv
osídlení na krajinu, obživa obyvatelstva, produkty rostlinné a
živočišné výroby, suroviny pro
textilní a potravinářský průmysl,
hlad, HIV, 6.roč., Země a život
D / nejstarší osídlené oblasti,
vznik prvních měst, vývoj urbanizace, průmyslová revoluce –
významné technické objevy,
průmyslový pokrok, význam
zemědělství v historii, význam
objevných plaveb, obchod
s cizími zeměmi v minulosti,
rozvoj služeb, kláštery a univerzity jako centra vzdělanosti
v minulosti, 6. roč., Nejstarší
civilizace, kořeny evropské kultury - starověk
Ov / lidská práva, pokrok lidstva, šetření surovinami, bezpečnost dopravy, význam vzdělání pro člověka, zdravý životní
styl, 6. ročník, Člověk a společnost
VMEGS – Evropa a svět nás zajímá - život dětí v jiných zemích;
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VMEGS – objevujeme Evropu a
svět - evropské krajiny
- zopakuje si probírané učivo,
- opakování
systematicky si utřídí poznatky a
vytvoří si celkový náhled na geografické učivo
299
OSV/ rozvoj schopností poznávání – cvičení dovedností zapamatování
Zeměpis
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský
potenciál ČR v evropském a
světovém kontextu
Školní výstupy
-
-
-
-
-
Učivo
Žák:
ČESKÁ REPUBLIKA
určí absolutní geografickou
- geografická poloha, rozpolohu České republiky
loha členitost povrchu a
vyhodnotí relativní geograficpřírodní poměry
kou polohu České republiky
podle různých kritérií
porovná rozlohu České republiky s rozlohou států světa a
s rozlohou sousedních států
popíše pomocí obecně zeměpisných a tematických map
vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné celky, charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo
zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a CHKO a
pochopí jejich důležitost
vyhledá, popíše a zdůvodňuje na Mapách největší a nejmenší
soustředění obyvatelstva
v České republice
vyhledá na mapách největší a
nejvýznamnější sídla v České
republice a určí jejich lokalizační faktory
srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu a struk300
8. ročník
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
Průřezová témata)
Př / geologická stavba, 9., ročník,
Geologické děje ochrana přírody,
9. Ročník, Člověk a životní prostředí - Orientuje se v základních
ekologických pojmech
F / atmosférické prvky, 8. ročník,
Počasí Zná základní meteorologické
prvky a způsoby jejich měření. Provádí jednoduchá meteorologická pozorování a měření.
rozmístění obyvatelstva a
sídelní poměry České republiky
D / vznik prvních měst, vývoj, urbanizace , 6. ročník, Nejstarší civilizace,kořeny evropské kulturystarověk - Objasní vliv přírodních
poměrů na vývoj starověkých států.
Uvede obecné znaky a specifické
zvláštnosti jejich hospodářského,
společenského, politického, kulturní-
tuře obyvatelstva České republiky se sousedními státy
Vymezí a lokalizuje místní ob- last (region) podle bydliště
nebo školy
vyhledá aktuální demografické
údaje, týkající se své obce,
zpracovává je, vyhodnocuje a
pokouší se o prognózu dalšího
vývoje
uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve
světových mezinárodních a
nadnárodních institucích, organizacích a integracích států -
rozlišuje a porovnává předpo- - rozmístění hospodářských
klady, rozmístění perspektivu činností České republiky
hospodářských aktivit v České
republice
hospodářství České republiky
charakterizuje po jednotlivých
oblastech: průmysl, zemědělství doprava a spoje, služby,
cestovní ruch, zahraniční obchod
zhodnotí postavení své obce
v rámci hospodářství celé republiky
-
301
ho a náboženského vývoje. Objasní
přínos starověkých států pro rozvoj
světové civilizace.
Ch / využití nerostných surovin,
chemický průmysl, petrochemie,
9. ročník, Energie a chemické reakce. Uvede příklady fosilních a
průmyslově vyráběných paliv, popíše
jejich vlastnosti a zhodnotí jejich využívání. Rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.
EV – vztah člověka k prostředí,
Globalizace
Lokalizuje na mapách jednot- livé kraje ČR a hlavní jádrové
a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských ak- tivit
lokalizuje na mapách jednotli- - regiony České republiky
vé regiony a administrativní
celky v České republice
charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti, kulturní zajímavosti
jednotlivých regionů a porovnává jejich hospodářskou
funkci a vyspělost
Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regio- nu k vyšším územním celkům
zjistí historii, statistické údaje
vztahující se k obci
popíše a posoudí regionální
zvláštnosti, typické znaky přírody, osídlení, hospodářství a
kultury místního regionu a jejich možné perspektivy
pracuje aktivně s turistickou
mapou místního regionu
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
-
- místní region České republiky
302
Př / krajina, stav přírody, 9. ročník, Ekologie - Orientuje se v základních ekologických pojmech (ekosystém, potravní řetězec, populace,
společenstvo, biom). Rozliší živé a
neživé složky životního prostředí.
Aplikuje v terénu praktické
postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pobytu a pohybu v
krajině, uplatňuje
v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
-
zopakuje si probírané učivo,
- opakování
systematicky si utřídí poznatky
a vytvoří si celkový náhled na
geografické učivo
303
OSV/ rozvoj schopností poznávání – pozornosti a soustředění
Zeměpis
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou orientaci světové
populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku
růstu a pohybů, zhodnotí na
vybraných příkladech mozai- ku multikulturního světa
Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidské- ho sídla, pojmenuje obecné
základní geografické znaky
sídel
Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového
hospodářství, lokalizuje na
mapách hlavní světové suro- vinové a energetické zdroje
Porovnává předpoklady a
hlavní faktory pro územní
rozmístění hospodářských aktivit
-
Učivo
Žák:
pracuje aktivně s tématickými
mapami obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a
hospodářských činnostech
v celosvětovém měřítku
rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory sídel a hospodářských aktivit na
konkrétních region. příkladech
orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, vyhodnocuje
aktuální demografické ukazatele
popisuje rozmístění lidských
ras, národů, jazyků, náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších aglomerací
určí a vyhledá hlavní oblasti
světového hospodářství
porovnává a lokalizuje na mapách hlavní (jádrové) a vedlejší (periferní) oblasti světového
hospodářství
vymezí kritéria hodnocení a
vyspělosti státu
uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle stupně
rozvoje
SPOLEČNOST A
HOSPODÁŘSTVÍ
- společenské, sídelní a hospodářské poměry současného světa
304
9. ročník
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
Průřezová témata)
Př / lidská populace, lidské rasy,
podmínky života na Zemi, vliv
osídlení na krajinu, obživa obyvatelstva, produkty rostlinné a živočišné výroby, fosilní paliva, suroviny pro textilní a potravinářský
průmysl, podvýživa, hlad, HIV, 6.
ročník, Země a život
D / nejstarší osídlené oblasti, zvyšování tempa růstu obyvatelstva
od 19. století – demografická revoluce – významné technické objevy, průmyslový pokrok, význam
zemědělství v historii, vývoj dopravy, význam objevných plaveb,
obchod s cizími zeměmi
v minulosti, rozvoj služeb, kláštery a univerzity jako centra vzdělanosti v minulosti, 6. ročník, Nejstarší civilizace, kořeny evropské
kultury - starověk
Ov / lidská práva, pokrok lidstva,
konzumní způsob života, šetření
surovinami, bezpečnost dopravy,
význam vzdělání pro člověka, volba povolání, zdravý životní styl,
6. ročník, Člověk a společnost
Dokáže se orientovat na politické mapě světa
-
Dokáže lokalizovat geopolitické změny a politické problémy
Porovnává a dokáže popsat
jednotlivé státy světa
-
Uvádí příklady účasti a působnosti jednotlivých států ve
světových mezinárodních or- ganizacích a integracích států
-
-
orientuje se na politické mapě POLITICKÝ ZEMĚPIS:
světa
- státy světa, hlavní meziuvede aktuální počet států
národní politické, bezsoučasného světa, vyhledá na
pečnostní a hospodářské
politické mapě světa nově
organizace a seskupení
vzniklé státy
rozlišuje a porovnává státy
světa podle zeměpisné polohy,
počtu obyvatelstva, hlediska
svrchovanosti, státního zřízení
a formy vlády, správního členění
uvádí příklady různé míry demokracie ve světě
lokalizuje aktuální příklady
politických, národnostních a
náboženských konfliktů ve
světě
uvede příklady nejvýznamnějších politických, vojenských a
hospodářských seskupení
305
M / zpracování statistických údajů, 9. ročník, Závislosti, vztahy a
práce s daty - Pozná funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a
z rovnice. Vytvoří graf pro funkční
závislost danou tabulkou či rovnicí.
Přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak. Přiřadí lineární funkci vyjádřenou rovnicí k příslušnému grafu nebo
tabulce a naopak. Vyčte z grafu význačné hodnoty na základě porozumění vzájemným vztahům mezi
proměnnými.
Ov / státní zřízení, forma vlády,
principy demokracie, náboženství,
národnostní menšiny, příčiny válek, možnosti řešení konfliktů,
mezinárodní spolupráce, 7. ročník, Člověk, stát a právo
D / vznik států v minulosti, vývoj
počtu států, 6. ročník, Nejstarší
civilizace, kořeny evropské kultury - starověk
Dokáže vymezit globální problémy
- vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, diskutuje o
možných důsledcích a hledá řešení
Globální problémy současného
světa
Ch / skleníkový efekt, kyselé deště, složení atmosféry, ozón, oteplování, výfukové plyny, ropné
havárie, nerostné suroviny, jiné
zdroje energie, pitná voda – znečištění, 9. ročník, Chemie a životní prostředí Zjistí, kde a jak dochází ke
znečišťování životního prostředí, a uvede, jak tomu
předcházet. Zhodnotí ekonomický a ekologický význam
recyklace odpadů.
D / rozvoj společnosti, změny
krajiny, života lidí v průběhu času, 6. ročník, Člověk v dějinách
F / alternativní zdroje energie,
rozvoj techniky, zdroje 9. ročník,
Obnovitelné energie
Porovnává různé krajiny jako
součást krajinné sféry, rozlišuje
na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajiny
Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (bionů)
Uvádí na vybraných příkladech
rozlišuje vzhled, funkci a zna- Krajina – prostředí, typy krajin,
ky přírodních a kulturních
společenské a hospodářské vlivy
krajin, uvede konkrétní přína krajinu a na životní prostředí
klady
posuzuje působení přírodních
krajinotvorných procesů a
vzájemný vztah mezi přírodou a lidskou společností na
krajinu a na životní prostředí
zhodnotí jak společenské a
hospodářské vlivy lidské spo306
závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na
životní prostředí
-
-
Používá aktivně geografické pomůcky
-
Dokáže se orientovat podle hlavních zásad kartografie a topografie v terénu
Dbá hlavních zásad bezpečného
pohybu v přírodě
-
lečnosti působí dlouhodobě
v prostoru a v čase na krajinu
a životní prostředí, uvede
kladné a záporné příklady
zhodnotí dodržování zásad
ochrany přírody a životního
prostředí na lokální i globální
úrovni
navrhne možná řešení problematiky životního prostředí
provede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů
porozumí pojmům ekologie,
trvale udržitelný rozvoj
ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
využívá aktivně mapy, atlasy,
cestovní průvodce, pracuje
s internetem a dalšími materiály při vyhledávání informací
aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v
přírodě
307
Cvičení a pozorování v terénu
v místní krajině – orientační body, pomůcky a přístroje, světové
strany, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdálenosti a výšek
objektů, ochrana člověka při
ohrožení zdraví a života – živelné
pohromy, opatření, chování a
jednání při nebezpečí
M / měřítko, poměr, 9. ročník,
Závislosti, vztahy, práce s daty
Ch / živelné pohromy, chemické
složení bojových plynů, 9.ročník,
Člověk a životní prostředí - Zjistí,
kde a jak dochází ke znečišťování
životního prostředí, a uvede, jak tomu předcházet. Zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace
odpadů.
Vv / náčrtky, plánky 6. ročník,
Analýza celistvě vnímaného tvaru
na skladebné prvky.
-
zopakuje si probrané učivo,
Opakování geografického učiva
systematicky si utřídí poznat- na základní škole
ky a vytvoří si celkový náhled
na geografické učivo
308
OSV – rozvoj schopností poznávání – dovednosti pro učení a
studium.
4.6 Vzdělávací oblast: Umění a kultura
Název předmětu:
4.6.1 Hudební výchova
Charakteristika předmětu:
Hudební výchova je samostatným předmětem, který patří do vzdělávací oblasti Umění a
kultura. V tomto předmětu jsou žáci vedeni k :
- pochopení funkce hudby v lidském životě,
- poznávání hudebních tradic našeho národa,
- hledání souvislosti hudby s ostatními druhy umění a dalšími oblastmi života,
- aktivnímu vnímání hudby a zpěvu,
- jednoduchým hudebním dovednostem ,
- zpěvu písní a pohybovému vyjádření hudby ,
Hudební výchova je zařazena v 1. – 9. ročníku v časové dotaci 1 hodiny týdně.
V některých tématech přesahuje hudební výchova do dalších oblastí – vlastivěda, dějepis, literární výchova, výtvarná výchova,(dějiny hudby, hudebně dramatické žánry), zeměpis (národopis, folklor), tělesná výchova (pohybové dovednosti a tanec), občanská
výchova ( společenské normy chování, etnická hudba), přírodopis ( hlasová výchova).
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy.
Při hodnocení v hudební výchově budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k :
- zpěvu písní podle individuálních schopností žáka a jeho zapojení se do společného zpěvu,
- schopnosti orientovat se v notovém zápisu s ohledem na věk žáka a jeho předpoklady,
- dovednostem žáka při rytmizování vokálního projevu,
- používání vyjadřovacích prostředků formou pohybu,
- soustředění a aktivnímu vnímání poslechových skladeb
309
Kompetence:
Kompetence k učení
Žák:
-efektivně využívá vhodné informace v tvůrčích činnostech,
-používá správné základní pojmy,
-posuzuje výsledky vlastní práce,
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- samostatně řeší problémy,
Kompetence komunikativní
Žák:
- používá kultivovaného hlasového
projevu,
- vnímá hudbu jako způsob komunikace ,
Kompetence sociální a personální
Žák:
-pracuje v kolektivu,
-podílí se na utváření příjemné atmosféry,
Kompetence občanské
Žák:
-respektuje názor a přesvědčení
druhých,
- poznává odlišnosti kultur, snaží se
je pochopit a tolerovat je,
Kompetence pracovní
Žák:
- pracuje co nejlépe, podle svých
schopností plní povinnosti a závazky,
Strategie:
Učitel:
- předkládá žákům aktivity, při nichž aplikuje
prvky hudební teorie na praktických příkladech ,
-nabízí pronikání do podstaty hudebního umění a
aktivního vnímání hudby,
-používá metody a postupy, kterými si žáci rozšíří
hlasové dovednosti a orientaci v hudebních žánrech,
-umožňuje žákům prezentaci jejich vlastní práce
a konfrontaci s výsledky ostatních,
Učitel:
- předkládá problémové úkoly, nabízí podněty
k hudební improvizaci,
Učitel:
- umožňuje veřejnou prezentaci výsledků práce
před spolužáky,
-podporuje vyjádření subjektivních pocitů
z poslouchané i interpretované hudby slovem i
pohybem,
Učitel:
- nabízí prožitkové aktivity a jejich společné sdílení při zpěvu, pohybu, poslechu,
- volí metody a formy, které motivují k zapojení
do činností společně s celým kolektivem,
- předkládá možnost volby zpívat sólo, ve skupině
či sborově,
Učitel:
- připravuje situace, ve kterých je třeba zaujmout
postoj, vyjádřit svůj názor a míru tolerance
k odlišnostem,
Učitel:
- předkládá zdroje informací a umožňuje prezentaci výsledků práce,
- dává příležitosti k cílenému rozdělení úkolů a
zodpovědnosti,
- umožňuje hodnocení a sebehodnocení pracovního nasazení ,
310
Hudební výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Žák:
-zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase
-zpívá na základě svých dispozic a pracuje nejméně s 10 písněmi
-využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
Učivo
1.Vokální činnosti
Dýchání, výslovnost, nasazení
a tvorba tónu, sjednocování
hlasového rozsahu (e1 – a1),
hlasová hygiena
Rytmická hodnota not a pomlk,hudební grafické znaky
-hra nejjednodušších doprovodů na nástroje orffovského instrumentáře – rytmické (ve
2/4 a 3/4 taktu)
-se seznamuje s hudebním zápisem a sám jej provádí
-využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
-reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje me- -pohybuje se podle hudby, potrum, tempo, dynamiku, směr
hybem vyjadřuje vlastnosti tómelodie
nu, metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie
-rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové
a dynamické změny v proudu
znějící hudby
-rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební nástro-
-sluchově rozlišuje jednotlivé
kvality tónů, rozpozná tempové a dynamické změny ve znějící hudbě
-rozpozná některé hudební ná-
1.a 2. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
2.Instrumentální činnosti
-pohyb podle hudby na místě,
vpřed i vzad (ve 2/4 taktu), hra
„na tělo“ (ve 2/4 a 3/4 taktu),
pohybové vyjádření vlastností
tónu, tempa a emocionálního
zážitku z hudby
3.Poslechové činnosti
-rozlišování hlasů při poslechu
vokální hudby, u instrumentální hudby rozlišování hry na
zobcovou flétnu, klavír, housle,
el. kytaru, kytaru, trubku, buben, klarinet, kontrabas, poslech české státní hymny
311
Přesah:
ČJ- 1. roč., jazykolamy, říkadla, rozpočítadla
Přesah:
TV- 1. a 2. roč., rytmická a
kondiční cvičení s hudbou
je, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálněinstrumentální
-rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje
v rámci nejjednodušších hudebních textů
stroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně- instrumentální, pracuje nejméně
se 4 poslechovými skladbami
4.Hudebně pohybové činnosti
-vokální a instrumentální hry
s rytmickou a melodickou
ozvěnou i při rytmizaci a melodizaci slov a krátkých textů,
hudebně pohybové hry
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje
v rámci nejjednodušších hudebních textů
-pracuje s 2 pohybovými hrami
312
Hudební výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Žák
- zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně
v jednohlase,
-realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností ( zpěvem, hrou) jednoduchou melodii, či píseň
zapsanou pomocí not,
-využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře,
- rozpozná v proudu znějící
hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků,
Školní výstupy
Učivo
Žák
-jednohlasně interpretuje písně,
-rytmizuje říkadla,
-osvojuje si techniku dýchání,
prodloužení výdechu,výslovnost,
- dodržuje hlasovou hygienu,
-rozpoznává výšku tónů, zachycuje melodii pomocí jednoduché grafické linky a interpretuje ji, zapisuje rytmus
jednoduché písně,
- aplikuje poznatky o vlastnostech tónů při zpěvu,
1.Vokální činnosti
Pěvecký a mluvní projev, pěvecké dovednosti v rámci nácviku a interpretace celkem
20 lidových i umělých písní
Lidová říkadla
-pracuje s jednoduchými rytmickými figurami hrou na tělo
a rytmické nástroje, z Orffova
instrumentáře a hrou na ně doprovází spolužáky,
-čte a zapisuje rytmické schéma
jednoduchého hud. motivku,
- rozlišuje kvalitu tónů, hudební výrazové prostředky související i s vokální a instrumentální
činností,
- interpretuje hudbu slovně,
používá výrazy z hudebního ná-
Grafický záznam melodie a
intonace
2.Instrumentální činnosti
Rytmická hodnota not a pomlk v rozsahu celá až osminová
Tempo a rytmus
Akcentace těžké doby
3.Poslechové činnosti
Zvuk hudebních nástrojů, barva, zvukomalba, kontrast,
dynamika,
rytmus
Krátké skladby , úryvky z děl
známých skladatelů
313
3.a 4. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
- ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků,
zvosloví,
- propojuje teoretické poznatky
o rytmu a tempu s poslechem
ukázek,
- vyjadřuje hudební dílo pohybem,
-používá jednoduché taneční
kroky českých lidových tanců,
Přesah :Tv – 3. roč., taneční
krok 2/4
4.Hudebně pohybové činnosti
Taneční hry se zpěvem
České lidové tance – 1 ve 2/4
taktu a 1 ve 3/4 taktu
314
Hudební výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák
-zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či
dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti,
Žák
-osvojuje si vokální dovednosti:
rozšiřování hlasového rozsahu, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv,
Učivo
- používá notový zápis jako
-realizuje podle svých individu- oporu při interpretaci písně,
álních schopností a dovedností (
zpěvem, hrou, doprovodnou
hrou, tancem) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí
not,
- pokouší se o improvizaci na
- vytváří v rámci svých indivi
základě reprodukce jednodu– duálních dispozic jednodu- ché skladbičky pomocí Orffova
ché předehry, mezihry, a do- instrumentáře, případně zobhry a provádí elementární
cové flétny,
hudební improvizace,
-rozpozná hudební formu
-poznává hudební styly, žánry
jednoduché písně či skladby
a formy,
- rozpozná v v proudu znějící - aplikuje poznatky z hudební
hudby metrorytmické, temteorie o vlastnostech a vztazích
pové, dynamické i zřetelně
mezi tóny,
harmonické změny a upozorní na ně,
-utváří si pohybovou paměť,
1.Vokální činnosti
Pěvecké dovednosti v rámci
nácviku a interpretace celkem10 lidových i umělých
písní v dur i moll
Hymna ČR
Grafický záznam tónů a melodie
2.Instrumentální činnosti
Hudební hry a improvizace
3.Poslechové činnosti
Hudba vokální,instrumentální,vokálně instrumentální.
Hudební výrazové prostředky
Druhy hudebních nástrojů a
obsazení symfonického orchestru
315
5. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Přesah: Vl – 4. roč., naše vlast pojmy, symboly
- na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace,
- vyjadřuje pohybem hudbu,
spojuje určitý typ hudby s
tancem k ní patřícím,
4.Hudebně pohybové činnosti
Orientace v prostoru
Pohybová improvizace
Taktování
Jednoduché lidové tance
316
Hudební výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Žák
Školní výstupy
Učivo
Žák
- využívá své individuální hu- osvojuje si techniku hlavovédební schopnosti a dovednos- ho tónu,
ti při hudebních aktivitách
- poznává funkci hlasového
-uplatńuje své návyky při
ústrojí a jeho proměny,
zpěvu a mluvě v běžném životě,
- rozpoznává posuvná znaménka a jejich funkci, respektuje je
při zpěvu podle notového záznamu ,
- čistě intonuje v jedno- i
dvoj-hlase,zpívá dle svých
dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně,
-zpívá v jednoduchém lidovém
dvojhlasu,
- seznamuje se s technikou kánonu,
-reprodukuje na základě
svých individuálních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb,
- rozpozná některé z tanců
různých stylových období,zvolí vhodný typ hudebně
pohy-bových prvků
k poslouchané hudbě,předvede jednoduchou pohybovou vazbu na základě individuálních schopností a
- doprovází pomocí Orffova instrumentáře zpívané písně,
- zařazuje jednotlivé tance do
stylového a historického období,
- poznává tance různých národů a regionů,
- vyjadřuje hudbu i text pohybem,
- orientuje se v rytmických
změnách při pohybových aktivi-
1.Vokální a instrumentální
činnosti
Zpěv 10 lidových i umělých
písní
Hlasová technika
Hlasová hygiena
Mutace
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Přesah: Č - 6. roč., přízvuk
slovní a větný, intonace
Orientace v notovém záznamu
Posuvná znaménka
Dynamika
Tempo
Intonace
Intervaly
Lidový dvojhlas
Kánon
Hudební rytmus
Rytmický doprovod zpívané
písně
ve 2/4 a 3/4 taktu..
2.Hudebně pohybové činnosti
Pantomima
Mateník
Polka, valčík, karička,odzemek
317
Přesah: Tv – 8. roč., cvičení
s hudebním doprovodem, krátké samostatné skladby
pohybové vyspělosti,
tách,
- orientuje se v proudu znějící -rozlišuje hudební motivy, jehudby, vnímá hudebně výra- jich změnu a opakování,
zové prostředky,
- utváří si představu o hudební
formě a jejich zákonitostech,
-zařazuje hudební ukázky podle
regionálních prvků,
-poznává tradice, zvyky a hudební umění s nimi spojené,
- poslouchá hudební ukázky
z děl českých i světových autorů,
3.Poslechové činnosti
Skladby s přehlednou hudební formou
Komorní hudba
Rondo, sonátová forma
Balet, opera
Lidová hudba a její odezva
ve vážné hudbě
318
Přesah: Č – 7. roč., drama
VkO – 7. roč., rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice
Č – 7. roč., lyrika, píseň, rým,
rytmus
Hudební výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Žák
Ž
- využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách,
- uplatňuje své návyky při
zpěvu ve vícehlase,
- vytváří a volí jednoduché
doprovody a provádí jednoduché hudební improvizace,
-zařadí na základě individuálních schopností a vědomostí
slyšenou hudbu do stylového
období a porovnává ji
z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami,
-vnímá charakteristické sémantické prvky, chápe jejich
význam v hudbě a na základě
toho přistupuje k hudebnímu
dílu jako k logicky utvářenému celku,
Školní výstupy
Učivo
Žák
-upevňuje si již dříve osvojené
pěvecké dovednosti,
- rozpoznává barvu, výšku a
charakteristiku hlasů, rozdíly
mezi hlasem školeným a neškoleným,
- uplatňuje zásady hlasové hygieny při zpěvu,
- používá základních tónů a
akordů TSD k doprovodu jednoduchých písní,
- snaží se o jednoduchý doprovod pomocí TSD na základě
sluchové analýzy a hudebních
zákonitostí ,
- orientuje se v hudebních stylech a žánrech podle historického vývoje,
- rozpoznává charakteristické
rysy hudebních děl,
- vytváří si vlastní úsudek o
hudebních stylech a hudebním
slohu,
1.Vokální a instrumentální
činnosti
Zpěv 20 umělých, případně
umělých písní
Polyfonický zpěv
7. a 8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Jednoduchý doprovod TSD
Intonace
Rozvoj hudebního sluchu a
představivosti
2.Poslechové činnosti
Historické členění hudebního
umění
Charakteristické období
v souvislosti s hudebními
formami
Složité hudební formy: koncert,symfonie,symfonická báseň,kantáta, oratorium, fuga
opera, její vývoj, typy oper
319
Přesah: D – 7. roč., renesance a
humanismus
D - 8. roč., barokní kultura a
osvícenství
Hudební výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Žák
-realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých
stylů a žánrů,
- vytváří a volí jednoduché
doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace,
-rozpozná některé z tanců
různých stylových období,
zvolí vhodný typ
hudebně pohybových prvků
k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a pohybové
vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu,
-zařadí na základě individuálních schopností a získaných
vědomostí slyšenou hudbu do
stylového období a porovnává
ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími
skladbami,
- vyhledává souvislosti mezi
hudbou a jinými druhy umění,
Školní výstupy
Učivo
Žák
-interpretuje písně různých
stylů a žánrů patřících do vývoje hudby ve 20. století,
- idetifikuje znaky písní
s určitým žánrem,
-tvoří a interpretuje melodii
podle svých schopností na melodickém nebo rytmickém nástroji,
1.Vokální činnosti
- vytváří pohybové kreace na
základě rytmického cítění a
zařazení znějící hudby
k určitému žánru,
- na základě poslechu hodnotí
a vytváří si vlastní názor na
společnost, kulturní tradice a
zvyky,
Zpěv 10 písní umělých, popřípadě lidových souvisejících
s vývojem jazzu a populární
hudby
Instrumentální činnosti
Improvizace a nástrojová reprodukce jednoduchých melodií
2.Pohybové činnosti
Vyjádření proudu znějící
hudby pohybem
3.Poslechové činnosti
Vývoj jazzu a populární hudby
až po současnost
- vytváří si vlastní soudy o
hudbě, kterou poslouchá on
sám, i o hudbě preferované
vrstevníky,
320
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Název předmětu:
4.6.2
Výtvarná výchova
Charakteristika předmětu:
Předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura a vyučuje se jako samostatný předmět v následující časové dotaci:
-
1. až 3. ročník
4. a 5. ročník
6. a 7. ročník
8. a 9. ročník
-
1 hodina týdně
2 hodiny týdně
2 hodiny týdně
1 hodina týdně
Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy (2. stupeň), v keramické dílně,
v učebnách výpočetní techniky nebo mimo budovu školy (práce v plenéru), může probíhat ve dvouhodinových blocích.
Výtvarná výchova:
pěstuje vnímání, cítění a poznávání okolního světa
umožňuje získat orientaci v základních pojmech výtvarné výchovy
vede žáka k práci s vizuálně obraznými znakovými systémy
rozvíjí žáka v tvůrčí činnosti, smyslové citlivosti a uplatňování subjektivity za využití různorodých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií
 podporuje žáka v přístupu k uměleckému procesu v jeho celistvosti (způsob poznávání a komunikace)




Vyučovací předmět Výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí.
Časová dotace:
1. – 3. ročník: 1 hodina/týden
4. - 7. ročník: 2 hodiny/týden
8. a 9. ročník: 1 hodina/týden
Výuku je možno organizovat ve dvouhodinových blocích: 1. – 3. a 8. – 9. roč. jedenkrát
za 14 dní, 4. – 7. ročník každý týden.
Při hodnocení ve výtvarné výchově budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
-
výtvarnému vyjadřování podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím
k poruchám učení (dyspraxie, dysgrafie)
schopnosti orientovat se v základních výtvarných pojmech, technikách a materiálech
s ohledem na věk žáka a jeho předpoklady
používání různých technik a materiálů při vlastní tvorbě
dovednosti spontánně se výtvarně vyjádřit
soustředění a estetickému vnímání okolí, přírody a výtvarné tvorby
zájmu o předmět bez ohledu na nadání
321
PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
KOMPETENCE
STRATEGIE
Žák:
Kompetence k učení
Osvojováním výtvarných technik poznává možnosti vizuálně obrazného vyjádření.
Učí se analyzovat vlastní tvorbu tak, aby dokázal svůj
tvůrčí postup dále obhájit, interpretovat a vylepšovat.
Používá správně základní pojmy.
Učitel:
Vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjadřování, představuje možnosti výtvarných technik.
Umožňuje samostatné pozorování a vnímání reality v součinnosti s vnitřním světem jednotlivce.
Prezentuje kulturní estetické tradice společnosti.
Kompetence k řešení problémů
Vyhledává vazby v co nejširším rozsahu umělecké tvorby prostřednictvím společných aspektů.
Samostatně kombinuje obrazné elementy.
Vnímá různorodost interpretací jednoho tématu.
Volí adekvátní výrazové prostředky pro zpracování zadaného úkolu.
Upozorňuje na souvislosti se zvolenými tématy.
Nabízí dostatečný prostor pro práci s tématem.
Podporuje tvořivý přístup při řešení výtvarných úkolů.
Kompetence komunikativní
Rozvíjí dovednosti k diskusi o dojmu z uměleckého díla. Vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny.
Osvojuje si kritické myšlení při posuzování uměleckého Vybízí žáky k vzájemné komunikaci během práce a následnou
díla, vlastní tvorby a tvorby spolužáků.
prezentaci výsledků.
Zapojuje se do diskuse, respektuje názory druhých.
Kompetence sociální a personální
Při práci ve skupině se dokáže efektivně zapojit.
Vede žáky ke kolegiální pomoci a spolupráci.
322
Využívá a sám také poskytuje prostor k osobitému výtvarnému vyjádření.
Podporuje dodržování etiky komunikace - naslouchání, respektování názorů, věcnost…
Kompetence pracovní
Využívá různorodé výtvarné techniky, odpovídající pracovní pomůcky a materiály.
Dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla.
Upevní si správné pracovní návyky – příprava, analýza,
provedení, dokončení a hodnocení.
Nabídkou různorodého zpracování výtvarných technik podporuje zvyšování sebedůvěry žáků.
Umožňuje každému žákovi zažít úspěch a radost z tvorby.
Poskytuje žákům dostatek času k realizaci výtvarných úkolů dle
jejich individuálního pracovního tempa.
Kompetence občanské
Chápe a respektuje estetické aspekty životního prostřeAnalyzuje se žáky způsoby hodnocení a sebereflexe.
dí.
Podporuje zájem o kulturní dění – účast ve výtvarných soutěOrientuje se v oblasti dějin umění.
žích, návštěvy muzeí, výstav.
Umělecké slohy a díla žák posuzuje v historických souPřibližuje umění jako způsob poznávání světa.
vislostech.
323
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák
Žák
Rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,
barvy, objekty); porovnává je
a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností,
vjemů, zážitků a představ.
Učivo
Odhaluje vlastnosti barev – krycí, transparentní, řídké, husté.
Využívá základní klasifikaci barev. Rozlišuje,
pojmenuje a používá
základní výtvarné techniky. Organizuje vlastní
výtvarnou práci.
Kresba, malba.
Barvy – teplé, studené, kontrastní.
Zapouštění, míchání, překrývání barev, symbolika barev.
Linie jako východisko kresby.
Podobnost, kontrast, rytmus.
Modelování – plastelína, keramická hlína.
 Vytváří objem základními technikami – stlačování, vytahování, válení.
V tvorbě projevuje své vlastní
životní zkušenosti; uplatňuje
při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace.
 osvojuje si techniky prostorového vyjádření
 rozeznává různý charakter lineární kresby
 uspořádá objekty do
celku
 uplatňuje při práci
představivost a fantazii
 rozvíjí smysl pro rytmus
 rozlišuje základní druhy
přírodních struktur, dotváří a kombinuje je,
přenáší povrchovou
Vyjádření vlastního prožitku.
Kombinace a rozmístění prvků
v ploše, proporční vztahy.
Výtvarné vyprávění.
Práce s drobným materiálem,
tvorba objektů zpracováním
a kombinováním materiálů.
Frotáž, otiskování, vrypy.
Pozorování tvarů a funkcí věcí,
jejich zobrazení.
Kružnice, ovály, elipsy, šikmé
čáry.
324
1. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového
vnímání
OSV/kreativita – cvičení pro
rozvoj základních rysů kreativity
OSV/poznávání lidí -rozvoj pozornosti vůči odlišnostem
OSV/kooperace a kompetice –
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci
Vyjadřuje rozdíly při vnímání
událostí různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.
Interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností.
strukturu
 rozvíjí své pozorovací
schopnosti a snaží se
o realistické zachycení
skutečnosti
 graficky zachycuje pohyb
 rozvíjí kreslířský pohyb
ruky
 vnímá estetické a přírodní podněty různými
smysly a výtvarně je vyjadřuje
 poznává krásu živé
a neživé přírody
 aktivně pracuje
s ilustracemi
 poznává rozdíly
ve výtvarném vyjadřování ilustrátorů dětských knih
 seznamuje se s různými
druhy výtvarného umění
 rozlišuje pojmy loutka,
hračka
 navštěvuje výstavy
Výtvarné dotváření přírodnin
na základě představ nebo skutečností.
Výtvarné vyjádření hudby
a pohybu – hra s barvou.
Vycházky do přírody.
Ilustrace, loutka, hračka.
Druhy výtvarného umění malířství, grafika, sochařství.
Galerie, výstavy.
325
Přesah – ČaS - Popisuje proměny přírody v ročních obdobích.
Přesah – Čj - Orientuje se v textu. Seznamuje se s dětskými časopisy. Seznamuje se ilustracemi
dětských knih a jejich ilustrátory.
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák
Žák
Rozpoznává a pojmenovává

prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,
barvy, objekty); porovnává je

a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností,

vjemů, zážitků a představ.
V tvorbě projevuje své vlastní
životní zkušenosti; uplatňuje
při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace.
odhaluje vlastnosti barev – krycí, transparentní, řídké, husté
využívá základní klasifikaci barev
rozlišuje, pojmenuje
a používá základní výtvarné techniky
 organizuje vlastní výtvarnou práci
 vytváří objem základními technikami – stlačování, vytahování, válení
Kresba, malba.
Barvy – teplé, studené, kontrastní.
Zapouštění, míchání, překrývání barev, symbolika barev.
Linie jako východisko kresby.
Podobnost, kontrast, rytmus.
Modelování – plastelína, keramická hlína.
 osvojuje si techniky prostorového vyjádření
 rozeznává různý charakter lineární kresby
 uspořádá objekty do
celku
 uplatňuje při práci
představivost a fantazii
 rozvíjí smysl pro rytmus
 rozlišuje základní druhy
přírodních struktur, dotváří a kombinuje je,
přenáší povrchovou
Vyjádření vlastního prožitku.
Kombinace a rozmístění prvků
v ploše, proporční vztahy.
Výtvarné vyprávění.
Práce s drobným materiálem,
tvorba objektů zpracováním
a kombinováním materiálů.
Frotáž, otiskování, vrypy.
Pozorování tvarů a funkcí věcí,
jejich zobrazení.
Kružnice, ovály, elipsy, šikmé
čáry.
326
2. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového
vnímání
OSV/kreativita - cvičení pružnosti nápadů,originality, citlivosti
OSV/poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve třídě, ve
skupině dětí
OSV/kooperace a kompetice –
rozvoj sociálních dovedností
pro kooperaci
VDO/občan, občanská společnost a stát – škola jako model
otevřeného partnerství a demokratického společenství
MKV/lidské vztahy a etnický
původ – právo všech lidí žít
společně a podílet se na spolupráci
Vyjadřuje rozdíly při vnímání
událostí různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.
Interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností.
strukturu
 rozvíjí své pozorovací
schopnosti a snaží se
o realistické zachycení
skutečnosti
 graficky zachycuje pohyb
 rozvíjí kreslířský pohyb
ruky
 vnímá estetické a přírodní podněty různými
smysly a výtvarně je vyjadřuje
 poznává krásu živé
a neživé přírody
 aktivně pracuje
s ilustracemi
 poznává rozdíly
ve výtvarném vyjadřování ilustrátorů dětských knih
 seznamuje se s různými
druhy výtvarného umění
 rozlišuje pojmy loutka,
hračka
 navštěvuje výstavy
Výtvarné dotváření přírodnin
na základě představ nebo skutečností.
Výtvarné vyjádření hudby
a pohybu – hra s barvou.
Vycházky do přírody.
Ilustrace, loutka, hračka.
Druhy výtvarného umění malířství, grafika, sochařství.
Galerie, výstavy.
327
Přesah – ČaS - Poznává nejznámější rostliny a živočichy
vyskytující se v okolí.
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák
Žák
Rozpoznává a pojmenovává

prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,

barvy, objekty); porovnává je
a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností,

vjemů, zážitků a představ.

V tvorbě projevuje své vlastní
životní zkušenosti; uplatňuje
při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace.
využívá poznatky
o míchání barev
rozlišuje, pojmenuje
a používá základní výtvarné techniky
organizuje vlastní výtvarnou práci
vytváří objem základními technikami
 uvědoměle vytváří proporce postav
 u portrétu přiměřeně
vystihuje výraz v obličeji
 zdokonaluje se ve vystižení skutečnosti
Kresba (i kolorovaná), malba.
Linie – různé druhy.
Podobnost, kontrast, rytmus.
Modelování – plastelína, keramická hlína, modurit.
Koláž, kombinování materiálů.
Postava a portrét.
 nalézá a vytváří symetrii
objektů jednoduchými
technikami
 uspořádá objekty do
celku
 uplatňuje při práci
představivost a fantazii
 rozvíjí smysl pro rytmus
 rozlišuje přírodní struktury
Vyjádření vlastního prožitku.
Kombinace a rozmístění prvků
v ploše (prostoru), proporční
vztahy.
Výtvarné vyprávění.
Práce s drobným materiálem,
tvorba objektů zpracováním
a kombinováním materiálů.
Frotáž, otiskování, vrypy.
Pozorování tvarů a funkcí věcí,
jejich zobrazení.
328
3. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSV/kreativita- cvičení pro
rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti
"dotahovat" nápady do reality
OSV/kooperace a kompeticerozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
VDO/občan, občanská společnost a stát- občan jako odpovědný člen společnosti (jeho
práva a povinnosti, schopnost
je aktivně uplatňovat, přijímat
odpovědnost za své postoje
a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku)
MKV/lidské vztahy a etnický
původ-právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a
rozvíjet spolupráci s jinými
Vyjadřuje rozdíly při vnímání
událostí různými smysly a pro
jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky.
Interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností.
 rozvíjí své pozorovací
schopnosti a snaží se
o realistické zachycení
skutečnosti
 graficky zachycuje pohyb
 rozvíjí kreslířský pohyb
ruky
 kompozičně řeší plochu
(prostor) barevně
i tvarově
 vnímá estetické a přírodní podněty různými
smysly a výtvarně je vyjadřuje
 poznává krásu živé
a neživé přírody
 rozvíjí pozorovací
schopnost a paměť
 využívá haptického
vnímání k seznámení
s předmětem, který následně výtvarně ztvární
Dekorativní práce.
Výtvarné dotváření přírodnin
na základě představ nebo skutečností.
Vytváření prostorových útvarů
seskupováním a kombinováním přírodních materiálů.
Výtvarné vyjádření hudby
a pohybu – hra s barvou.
Malba prstovými barvami.
Vycházky do přírody.
Ilustrace.
Druhy výtvarného umění malířství, grafika, sochařství,
architektura, fotografie.
Galerie, výstavy.
 seznamuje se s dalšími
ilustrátory dětských
knih
 rozliší různé druhy výtvarného umění
 uvědomuje si, že výtvarné umění patří ke
kulturnímu bohatství
národa
lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami; –
rovnocennost všech etnických
skupin a kultur; odlišnost lidí,
ale i jejich vzájemná rovnost;
postavení národnostních menšin
MV/interpretace vztahu mediálních sdělení a reality- různé
typy sdělení, jejich rozlišování
a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem;
hlavní rysy reprezentativnosti
EV/ekosystémy- les (les v našem prostředí, produkční a
mimoprodukční významy lesa); pole (význam, změny
okolní krajiny vlivem člověka,
způsoby hospodaření na nich,
pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené
s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii)
Přesah - Čj
Přesah - Pč
Přesah - ČaS
329
Na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.
 poznává a interpretuje
Tvorba vlastní a přejatá.
rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů
 vyjadřuje svůj subjektivní názor na výtvarné
umění
 navštěvuje výstavy
 utváří si osobní postoj
v komunikaci, vysvětluje záměr a výsledek
tvorby (vlastní nebo
přejaté)
330
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Žák
Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a
jiné).
Užívá a kombinuje prvky vizu-
Školní výstupy
Žák
 používá běžné pojmy
z nauky o barvě
 využívá dosavadní poznatky o výrazových
možnostech barev
v malbě
 uplatňuje barevnou
harmonii a kontrast
 výtvarně vyjadřuje kontrast přírodních forem a
pozadí
 uvádí do praxe základní
kompoziční principy
 pracuje s redukovanou
barevnou škálou
 vyjadřuje prostorové
vztahy
 hledá a nalézá základní
proporční poměry
 prohloubí si a zdokonalí
Učivo
Pojmy z nauky o barvě.
Barevná harmonie.
Kontrast, kompozice, prostor.
Proporce.
Techniky malby – hra
s barvou, emocionální malba,
331
4. a 5. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma:
OSV/rozvoj schopností poznávání
OSV/kreativita
OSV/sebepoznání a sebepojetí
OSV/kooperace a kompetice
VDO/občan, občanská společnost a stát
MKV/kulturní diference
MKV/multikulturalita
MV/interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
EV/ekosystémy
EV/vztah člověka k prostředí
VMEGS/Evropa a svět nás zajímá
álně obrazného vyjádření ve
vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy;
v objemovém vyjádření modelování a skulpturálního postupu; v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu
k vlastnímu tělu i jako nezávislý model.




Při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě zaměřuje
na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší
sociální vztahy.
techniky malby
z 1. období
kresbou vystihuje tvar,
strukturu materiálu
a zvládne práci s linií
kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření v ploše a prostoru
zpřesňuje vyjádření
proporcí lidské postavy
a hlavy konfrontací
představy se skutečností
(na hrubý pytel hrubá
záplata)
vytváří prostorové objekty na základě hry
a experimentování
 aplikuje vlastní zkušenosti do tvorby
 upevňuje sociální vztahy
 vysvětluje záměr a cíl
své práce
míchání barev.
Kresba – výrazové vlastnosti
linie, kompozice v ploše, kresba různým materiálem. Kresba
podle skutečnosti, kresba
v plenéru.
Techniky plastického vyjadřování – modelování z papíru,
hlíny, sádry, drátů, kašírování.
Lidská postava, hlava.
Volná tvorba.
Diskuse o vlastní výtvarné
tvorbě.
Skupinová tvorba na zadané
téma.
 vnímá estetické a pří332
Přesah - Pč
Přesah - ČaS
Přesah - Čj
MDV – práce v realizačním
týmu - utváře-ní týmu, komunikace a spolupráce
Nalézá vhodné prostředky pro
vizuálně obrazná vyjádření
vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je
v plošné, objemové i prostorové tvorbě.
Osobitost svého vnímání
uplatňuje v přístupu k realitě,
k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých
pocitů a prožitků svobodně volí
a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění).
Porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření
a přistupuje k nim jako ke
zdroji inspirace.
rodní podněty různými
smysly a výtvarně je vyjadřuje
 pozoruje a poté výtvarně zpracuje morfologické znaky přírodních objektů
 rozvíjí pozorovací
schopnost a paměť
 využívá haptického
a sluchového vnímání
k seznámení s objekty či
jevy, které následně výtvarně ztvární
Lineární a barevné vyjádření
vnitřní stavby a členění příPřesah - ČaS
rodních objektů.
Kresba a malba rostlin.
Dotváření přírodnin na základě
fantazie.
Výtvarné vyjádření hudebního
díla.
Přesah - Hv
 experimentuje
s různými materiály
 zpracuje materiál
s ohledem na účel, užití
a výtvarný výraz
 svobodně kombinuje výtvarné techniky
 expresivní volný výtvarný projev doplňuje pozorováním skutečnosti
 využívá barevnost materiálu v koláži, vitráži,
mozaice
 aktivně pracuje
s ilustracemi
 použije tradiční postupy
a prvky lidového umění
 vnímá estetiku architek-
Rozvoj citlivého vztahu
k materiálu
Kombinace poznaných výtvarných technik.
Kniha jako umělecké dílo.
Lidové umění a jeho dekor.
Životní styl.
Besedy o umění.
Animovaný film, comics, reklama, elektronický obraz, fo-
333
Přesah – Čj





Nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.

tury
tografie.
pěstuje vkus v odívání,
sleduje a porovnává
současný a minulý styl
života i umění
navštěvuje výstavy, regionální památky
a zajímavosti
účastní se besed o umění, které využívá
k motivaci v praktických
činnostech
používá jako zdroj inspirace moderní komunikační prostředky
sleduje estetiku elektronických a tištěných médií
Diskuse o výtvarné tvorbě
vysvětluje záměr a cíl
vlastní nebo dotvořené.
své práce
334
Přesah – Inf
Přesah - Čj
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a
jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
Nalézá vhodné prostředky pro
vizuálně obrazná vyjádření
vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové
tvorbě.
Vybírá, kombinuje a vytváří
Školní výstupy
Učivo
při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
porovnává je na základě vztahů
Kresebné studie - linie, tvar,
světlo, barva, textura, objem jejich rozvržení v obrazové ploše, jejich vztahy, podobnost,
kontrast, rytmus.
6. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
HV - rytmus, melodie
OSV - kreativita cvičení pro
rozvoj základních rysů kreativity
Jednoduché plošné kompozice
z geometrických tvarů - spirály,
elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, přímka, křivka.
Užívá vyjádření k zachycení
zkušeností získaných pohybem, hmatem a sluchem.
Správně užívá techniku malby,
zátiší, kresba dle skutečnosti,
kresba v plenéru
Rozvíjení smyslové citlivosti.
Souvislost zrakového vnímání
s vjemy ostatních smyslů.
Např. hmat - reliéfní autoportrét, sluch - výtvarné zpracování hudebních motivů, tvary
ze zmačkaného papíru.
Plastická tvorba - papír, hlína,
drát, sádra.
Malba, tvorba v přírodě
335
HV - hudební nahrávky
OSV – rozvoj schopností
poznávání cvičení smyslového
vnímání
D - pravěk
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření.
texturu, míchá a vrství barvy.
Ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených i samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou
formu pro jejich prezentaci.
Vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů.
Vytváří společné kompozice v
prostoru - instalace, své představy dokáže převést do objemových rozměrů.
Užívá prostředky pro zachycení
jevů a procesů v proměnách a
vztazích; k tvorbě užívá některé
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová
grafika, fotografie, video.
K tvorbě užívá některých z metody současného výtvarného
umění - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zazname-
Zobrazuje vlastní fantazijní
představy a odhaluje interpretační kontext vlastního vyjádření.
Teorie - teplé a studené barvy,
barvy příbuzné.
Plastická a prostorová tvorba.
Společná práce na jednom objektu - koordinace, komunikace.
Dokáže využít perspektivu ve
svém vlastním výtvarném vyjádření.
EV – lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSV – komunikacedovednosti pro
sdělování verbální i neverbální
Třetí rozměr budovaný liniemi, D - Egypt
světlem
Výtvarný projekt - Egypt ( hieratická perspektiva, kánon lidské postavy, hieroglyfy, výzdoba pyramid, papyrus)
EGS – Jsme evropané
Práce s počítačem
MDV – tvorba mediálního
Využití internetu
sdělení - tvorba mediálního sdělení pro internetové médium
Seznamuje se s některými netradičními výtvarnými postupy.
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití
různorodých materiálů a výtvarných postupů - kombinované techniky.
336
VDO –principy demokracie - demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů
v osobním životě i ve společnosti
nání podnětů z představ a fantazie.
Vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření.
Umí využívat znalostí o základních , druhotných a doplňkových barvách k osobitému
výtvarnému vyjádření .
Vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
Vztahů.
Osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici,
dokáže vhodně rozvrhnout
hlavní motivy na ploše.
Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků uplatnění
při vlastní tvorbě.
Koláž, kombinované techniky
Přírodní motivy ( rostliny, neživá příroda, živočichové), člověk, náš svět, vesmír, bytosti,
události.
EV – ekosystémy - (les v našem prostředí
Zvětšování ( makrokosmos),
zmenšování ( mikrokosmos) detail, polodetail, celek.
Lidská figura - tvarová stylizace - Řecko, Řím a návaznost
v pozdějších etapách
Tvarová a barevná kompozice.
Rozliší působení vizuálně obVyužívá dekorativních postupů
razného vyjádření v rovině
- rozvíjí si estetické cítění.
smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině
sociálně utvářeného i symbolického obsahu.
Dekorační práce - využití tvaru, linie, kombinace barev a
pravidelného střídání lineárních symbolů.
Písmo a užitá grafika. Např.
plakát, reklama, obal na CD,
obal na knihu, časopis
337
MDV – fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií
na kulturu
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s
vědomím osobní, společenské
a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů.
Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral i
upravil.
Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům.
Tematické práce - Vánoce, Ve- ČJ - poezie a próza s tématem
likonoce - dekorativní předmě- Vánoc
ty, vkusná výzdoba interiéru.
Např. vitráž, malba na sklo, vystřihování, vyřezávání.
Výtvarnými postupy zvládne
vyjádřit vztah ke konkrétní
osobě, věci nebo jevu
Subjektivní výtvarné vyjádření
reality.
OSV – sebepoznání a sebepojetí moje vztahy k druhým lidem
komunikace-dovednosti pro
Vnímání okolních jevů.
Kamarádi, spolužáci
sdělování verbální i neverbální
338
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a
jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.
interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti
i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických
Školní výstupy
Učivo
Vybírá a samostatně vytváří
bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z
vlastního vnímání, z představ a
poznání. Uplatňuje osobitý
přístup k realitě.
Prvky vyjádření - kresebné
etudy - objem, tvar, linie - šrafování.
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV – rozvoj schopností
poznávání - cvičení smyslového vnímání
Analýza celistvě vnímaného
tvaru na skladebné prvky.
Uvědomuje si možnost kompo- Experimentální řazení, seskuzičních přístupů a postupů.
pování, zmenšování, zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů
a linií v ploše i prostoru - horizontála, vertikála, kolmost,
střed, symetrie, asymetrie,
dominanta.
Dokáže zpracovat zkušenosti
Rozvíjení smyslové citlivosti.
získané pohybem, hmatem a
Přenášení prostoru na plochu.
sluchem.
Záznam autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek.
Vytrhávaný portrét
Přírodní děje
Správně užívá techniku malby, Barevné vyjádření.
texturu, míchá a vrství barvy.
Umění blízkého východu
339
EV- vztah člověka k prostředí – prostředí a zdraví
OSV – rozvoj schopností
poznávání - cvičení pozornosti a soustředění
D - byzantské, arabské umění
EV- lidské aktivity a problémy životního prostředí
– ochrana přírody a kulturních
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Hodnotí a využívá výrazové
možnosti barev a jejich kombinací.
Odstín - sytost, tón, harmonie, památek
kontrast, jemné rozdíly - využití ve volné tvorbě i praktickém
užití ( např. oděv, vzhled interiéru).
340
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Školní výstupy
Učivo
Vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a
jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
Vybírá a samostatně vytváří
bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z
vlastního vnímání, z představ a
poznání. Uplatňuje osobitý
přístup k realitě.
Kresebné etudy. Etuda s linií
jako výtvarným prostředkem.
Vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření.
Interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti
i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Orientuje se v grafických technikách.
Linoryt, tisk z koláže, suchá
jehla.
ČJ - ex libris
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti - ,
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
Interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti
i minulosti; vychází při tom ze
svých znalostí historických
souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
Práce s uměleckým dílem. Teoretické práce - renesance, baroko, klasicismus - na příkladech konkrétních výtvarných
děl vyhledávat a srovnávat
různé způsoby uměleckého vyjadřování.
D, ČJ - renesance, baroko, klasicismus, romantismus
EGS – Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace
OSV – řešení problémů a
rozhodovací dovednosti problémy v seberegulaci
Užívá vyjádření k zaznamenání
vizuálních zkušeností.
Různé typy zobrazení - podhledy, rovnoběžné promítání.
OSV - rozvoj schopností
poznávání - – cvičení smyslového vnímání
Praktické ověřování a postupné využívání kompozičních
principů - dominanta, subdominanta, vertikála, horizontála, diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie v
experimentálních činnostech a
vlastní tvorbě.
341
Pozorování, porovnávání a zařazení do historických souvislostí - základní stavební prvky
architektury ( římsa, okno,
portál, sloup, sgrafita, mozaika) - renesance, baroko
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření;
vysvětluje své postoje k nim s
vědomím osobní, společenské
a kulturní podmíněnosti svých
hodnotových soudů.
Vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
vztahů.
Variuje různé vlastnosti prvků
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
Vybírá, kombinuje a vytváří
Rozvíjí se v estetickém cítění - Tematické práce - Vánoce, Vevyužívá dekorativních postupů. likonoce - jak se slaví v jiných
zemích.
Písmo, užitá grafika, reklama a
propagační prostředky.
EGS - Evropa a svět nás
zajímá - místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah
k Evropě a světu
Výtvarný projekt - Cestujeme
po Evropě
OSV – kooperace a kompetice - dovednost navazovat na
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky
Správně uplatňuje techniku
kresby a zachycuje prostor.
Zdokonalování technik kresby
- způsoby stínování, kontrast.
Zobrazuje vlastní fantazijní
představy a odhaluje interpretační kontext vlastního vyjádření, kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje s
nimi.
Práce s netradičními materiály. EV – lidské aktivity a problémy životního prostředí
- odpady a hospodaření s odpady
(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny)
OSV – sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě
Objemové vyjádření námětu
Z - mapa světa, obal Země
Správně užívá techniku malby,
342
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření; porovnává a hodnotí
jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření.
Vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
Vztahů.
Počítačová grafika, fotografie,
video, animace.
využívá texturu, míchá a vrství
barvy.
barvami - doplňkové a lomené
barvy, valéry, barvy podobné a
příbuzné. Subjektivní barevná
škála.
MKV – lidské vztahy - empatie
EV – vztah člověka k prostředí - náš životní styl
Užívá perspektivních postupů.
Lineární perspektiva - sbíhavá,
úběžníková.
D - renesance - objev perspektivy
K tvorbě užívá některé metody
současného výtvarného umění
a digitálních médií
Práce s internetem – orientace
v možnostech, vyhledávání,
výběr, kombinace a variace ve
vlastní tvorbě.
MDV – fungování a vliv
médií ve společnosti - vliv
médií na kulturu
Interpretuje umělecká vizuálně
obrazná vyjádření současnosti
i minulosti.
Umí využívat znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému
výtvarnému vyjádření.
Správná technika malby zvládnutí větší plochy.
D - historické souvislosti 2.
pol. 19. stol. a přelomu 19. a
20. stol.
Krajinářské školy 19. stol.
Technika akvarelu, pastel.
343
Výtvarná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Školní výstupy
Učivo
Vybírá a samostatně vytváří
bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z
vlastního vnímání, z představ a
poznání. Uplatňuje osobitý
přístup k realitě.
Techniky kresby - tužka, perko, EV – vztah člověka
uhel, rudka. Dynamická kresk prostředí - kultura obce
ba. Např. kruh, koloběh vody,
zátiší s jablky, kresba hlavy.
Vybírá, vytváří a pojmenovává
co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich
Vztahů.
Umí využívat znalostí o základních , druhotných a doplňkových barvách k osobitému
výtvarnému vyjádření .
Komplementární barvy - textura.
Symbolika barev, míšení barev,
působení barev, vztahy mezi
barvami.
Kontrast barevný a světelný.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.
K tvorbě užívá některé
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová
Orientuje se v grafických technikách - zvládá tisk z výšky.
Tisk z výšky, plochy, hloubky.
Rozlišuje obsah vyjádření
uměleckých projevů současnosti a minulosti, orientuje se
v oblastech moderního umění.
Práce s uměleckým dílem umění 1. pol. 20. stol a 2. pol.
20. stol. Např. kubismus,
surrealismus, impresionismus.
Vybírá, kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření.
Uspořádání objektů do celků
v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vyjádření
vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty.
344
EGS – Jsme Evropané –
klíčové mezníky evropské historie
grafika, fotografie, video, animace.
Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace viz.
obr. vyjádření; vysvětluje své
postoje k nim s vědomím
osobní, společenské a kulturní
podmíněnosti svých hodnotových soudů.
Ověřuje komunikační účinky
vybraných, upravených i samostatně vytvořených vizuálně
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou
formu pro jejich prezentaci.
Zpracuje proměny a vztahy
různých společenských jevů.
Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních
zkušeností, zkušeností získaných
ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie.
Zachytí zkušenosti získané pohybem, hmatem a sluchem.
Seznámení s hlavními současnými trendy výtvarného umění
(instalace, performance, videoart, multimedia, akční umění,
land-art, happening).
Hledání a pojmenování základních obrazotvorných prvků
a kompozičních přístupů, porovnávání rozdílů výtvarných
vyjádření - abstraktní, popisné,
alegorické, symbolické…
Společná práce - komunikace.
Vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn.
Užívá prostředky pro zachycení Užívá metody současného výjevů a procesů v proměnách a
tvarného umění - počítačová
vztazích; k tvorbě užívá někte- grafika, fotografie, video, ani-
OSV – hodnoty, postoje,
praktická etika – anylýzy
vlastních i cizích postojů a
hodnot
Reflexe a vztahy zrakového
vnímání ostatními smysly.
Uplatňování subjektivity vyjádření.
Převádění pocitů těla na obrazové znaky s hledáním vzájemných souvislostí.
Reklama a propagační prostředky ( obaly, plakáty, prostředky doplňkové reklamy,
345
OSV - komunikace - otevřená
a pozitivní komunikace
EV – ekosystémy - kulturní
krajina
OSV – sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě
MDV – práce
v realizačním týmu - utváření týmu, komunikace a spolupráce
ré
metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová
grafika, fotografie, video, animace.
Variuje různé vlastnosti prvků
a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
mace - a učí se s nimi zacházet.
jednotlivé propagační materiály)
Zpracuje podněty z představ a
fantazie.
Vytváření obrazových znaků na OSV – sebepoznání a sezákladě fantazie, kombinací
bepojetí - co o sobě vím a co ne
představ a znalostí - rozvíjení
schopnosti rozlišovat z jaké
vrstvy představivosti znaky pocházejí.
Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé.
v týmu
Prostorová tvorba – modelování.
Užívá prostředky pro zachycení Zvládá zachycení pomíjivého
jevů a procesů v proměnách a
okamžiku - skicování.
vztazích.
Práce v plenéru. Krajinomalba,
frotáž.
346
EV – vztah člověka k prostředí - příroda a kultura obce
4.7 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
Název předmětu:
4.7.1 Tělesná výchova
Charakteristika předmětu:
Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a
námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni. Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v plaveckém bazénu a ve volné přírodě.
V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení,
stejně jako pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a
s různými účinky, zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé
rozhodování, organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělání, jako je hudební výchova, estetika, poznávání a ochrana přírody, dopravní kázeň, hygiena,
úrazová zábrana, etika právo atd.
Hlavně však tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení,
rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede proto žáky od spontánního pohybu
k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě.
Učivo je rozlišováno jako základní, které má učitel možnost nabídnout všem žákům a učivo rozšiřující (nezávazné), které má
možnost v případě rozšířené časové dotace, vyšší pohybové úrovně žáků a lepších podmínek školy nabídnout celé třídě, skupinám
žáků nebo jednotlivcům. Výběr základního a rozšiřujícího učiva je plně v pravomoci učitele.
Na prvním i druhém stupni se vyučuje jako samostatný předmět. Na 1. stupni je předmět vyučován ve smíšených kolektivech, na 2.
stupni jsou vyučováni chlapci a dívky v samostatných skupinách, ale je možno organizovat výuku i koedukovaně.
Má časovou dotaci na 1. stupni 2 hodiny týdně, na druhém stupni v 6. a 7. ročníku 3 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně.
Ve druhém pololetí 2. ročníku a prvním pololetí 3. ročníku probíhá výuka plavání.
Tělesná výchova:
 vede žáka k poznání vlastních pohybových možností, zájmů a k radosti z pohybu
347









pěstuje v žákovi úctu k lidskému tělu
vede žáka k získání dovednosti dodržování pravidel fair play
vede k získání poznatků účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní pohodu
podporuje toleranci a respekt k dětem méně zdatným
podporuje spolupráci v týmech
pomáhá vytvářet pozitivní postoj k základním hygienickým návykům
podporuje zdravou soutěživost
zohledňuje péči o pohybově nadané děti
podporuje rytmické cítění
Propojení tělesné výchovy s dalšími předměty:





provází nejvíce okruh člověk a jeho svět (informace o lidském těle atd.)
hudební výchova (cvičení na hudbu, aerobic…)
matematika (měření výkonů…)
český jazyk (četba, slohové práce)
informatika (zpracování tabulek výsledků, v programu např. návrh hřiště…)
Při hodnocení v tělesné výchově budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
individuálním schopnostem žáka s přihlédnutím k fyzickým předpokladům
dodržování pravidel, hry fair-play, zásad bezpečného chování a hygieny, reakci na základní pokyny a povely
osvojování základních pohybových dovedností a her
schopnosti používat různá náčiní, nářadí a sportoviště s ohledem na věk žáka
zájmu o předmět bez ohledu na nadání
348
Kompetence
Strategie
k učení
- Žák:
- uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí
- organizuje a řídí vlastní učení
- operuje s obecně užívanými termíny
Učitel:
- využívá mezipředmětových vztahů, zejména s lit. výchovou ,člověk a jeho svět ,
informatikou
- vede žáky k samostatné organizaci sportovních volnočasových aktivit
- vede žáky k porozumění a používání názvosloví Tv.
k řešení problémů
Žák:
- samostatně řeší problémy, volí vhodné
způsoby řešení
- uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Učitel:
- staví žáky do rolí, kde musí projevit rozhodnost, úsudek, taktiku
- zadává žákům za úkol připravit soutěž nebo sportovní utkání
- vede žáky k ohleduplnému jednání, aby nedocházelo k poškození zdraví.
komunikativní
Žák:
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim vhodně na reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Učitel:
- organizuje soutěže a zapojení do družstev
- vysvětluje pravidla jednání ve skupině (rozdělení rolí, taktika, hodnocení…)
- vede žáky k asertivnímu chování
- vede žáky k sebehodnocení
- umožňuje žákům vlastní vyjadřování a obhájení názorů, postojů
- rozvíjí spolupráci s jinými školami (přátelské turnaje…).
349
sociální a personální
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině
- přispívá k diskusi, chápe potřebu spolupracovat
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o
ni požádá
- podílí se na utváření příjemné atmosféry
v týmu
občanské
Žák:
- respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá
útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému
i psychickému násilí
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových
situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
pracovní
Žák:
- dodržuje vymezená pravidla
- přistupuje k výsledkům činnosti z hlediska
ochrany svého zdraví i zdraví druhých
Učitel:
- organizuje častou práci v různorodých skupinách
- vytváří modelové situace (zvládání kritických okamžiků ve sportu….)
- využívá mezipředmětových vztahů (člověk a jeho svět – základy 1. pomoci).
Učitel:
- vybírá texty, které podporují hru fair play
- uskutečňuje praktické cvičení 1. pomoci druhým
- vytváří modelové situace,
- vymýšlí hry podporující empatii, sociální cítění.
Učitel:
- umožňuje navrhovat společná pravidla
- dbá na hodnocení a sebehodnocení žáků
- dohlíží na vy tváření portfolií vlastních sportovních výkonů žáků.
350
Tělesná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Spojuje pravidelnou každoden Cvičí během dne.
ní pohybovou činnost se zdra Přistupuje zodpovědně
vím a využívá nabízené příležike svému zdraví a dbá
tosti.
na správné držení těla
a dýchání při různých
činnostech.

 Pravidelně zařazuje do
svého režimu vhodné
pohybové činnosti.

 Uvědomuje si význam
pohybu pro zdraví.
Zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.
1. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Tělovýchovné chvilky ve vyučovacích hodinách, cvičení na
žebřinách, šplhadlech, skákacích míčích apod. o přestávkách.
Správné držení těla, kompenzační a dechová cvičení.
Individuálně – jízda na kole,
kolečkových bruslích, skateboardu, míčové a jiné hry spojené Přesahy – ČaS.
s pohybem.
Význam pohybu pro zdraví, cvičení motivační, napodobivá,
tvořivá.
 Připraví organismus
pro různé pohybové
činnosti (s pomocí učitele).
 Provádí protahovací
napínací, vytrvalostní,
psychomotorická a jiná
cvičení (s pomocí učitele).
 Provádí kotoul vpřed .
Cvičení pro přípravu organismu
před různými druhy pohybových činností.
Protahovací, napínací, vytrvalostní, psychomotorická a jiná
cvičení.
Průpravná cvičení pro zvládnutí
kotoulu vpřed .Kotoul vpřed.
351
 Chodí po obrácené lavičce.
 Cvičí s náčiním a na
nářadí odpovídající
hmotnosti a velikosti.
 Zdokonaluje základní
estetický pohyb těla a
jeho částí.
 Provádí rytmizovaný
pohyb.
 Vyjadřuje rytmus
a melodii pohybem.
Chůze po obrácené lavičce.
 Běhá rychle i vytrvale
podle svých možností.
Chůze, běh, obraty, poskoky,
pohyby různých částí těla.
Drobné pohybové hry .
Rychlý běh na 50 m.
Nácvik techniky správného běhu.
 Skáče do dálky z místa
i z rozběhu.


Hází míčkem
(i kriketovým) do dálky
Skok z místa.
Spojení rozběhu s odrazem.
Skok do dálky z rozběhu (odraz
z pásma širokého 50 cm).
Hod míčkem (i kriketovým)
z místa a chůze.
Připraví se na turistickou akci.
Cvičení na žebřinách, lavičkách,
žíněnkách, s plnými míči, skok
přes švihadlo, šplh na tyči.
Krok přísunný a poskočný.
Rytmická a kondiční cvičení
s hudbou.
Oblečení pro turistiku, obsah
batohu.
352
Přesahy – Hv
 Ujde několikakilometrovou trasu.
 Hraje různé pohybové
hry v přírodě.
Přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích.
Chůze v terénu.
Běh v terénu (i s překonáváním
překážek).
Průřezové téma –
OSV/kooperace a kompetice rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání situací soutěže
Spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a soutěžích.
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech
školy.
 Hraje pohybové hry
s různým zaměřením.
 Hraje i netradiční pohybové hry.
 Soutěží v družstvu.
 Manipuluje s míčem
(na místě i v pohybu).
 Přihrává rukou .
 Spolupracuje se spoluhráči.

 Dodržuje základní pravidla hry.
 Jedná v duchu fair play.
 Je si vědom porušení
pravidel a následků pro
družstvo.
Pohybové hry v přírodě.
Držení míče, chytání.
Pohyb s míčem i bez něj.
Přihrávka jednoruč i obouruč.
Pravidla zjednodušených her.
Dodržování pravidel a přiznání
chyby.
 Dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady Základní zásady bezpečného
353
Přesahy –ČaS
hygieny při sportování
v tělocvičně,
na hřišti.
Reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované činnosti a
její organizaci.
pohybu a chování při Tv a sportu.
 Samostatně se převleče
do vhodného cvičebního úboru.
 Připraví a uklidí nářadí
a náčiní.
Vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv.
Příprava a úklid nářadí a náčiní
 Reaguje na základní
pokyny, signály a gesta
učitele.
 Užívá základní tělocvičné pojmy.
Smluvené povely, signály, znamení, gesta aj. prostředky komunikace při Tv a sportu.
Základní organizační činnosti
na smluvené povely, signály
(zaujímání, změny míst apod.).
Základní pojmy spojené
s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením.
354
Přesahy – Čj
Tělesná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Spojuje pravidelnou každoden Cvičí během dne. Přiní pohybovou činnost se zdrastupuje zodpovědně ke
vím a využívá nabízené příležisvému zdraví a dbá na
tosti.
správné držení těla
a dýchání při různých
činnostech. Pravidelně
zařazuje do svého režimu vhodné pohybové
činnosti.
Zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.
2. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Tělovýchovné chvilky ve vyučovacích hodinách, cvičení na
žebřinách, šplhadlech, skákacích míčích apod. o přestávkách. Správné držení těla, kompenzační a dechová cvičení.
Individuálně – jízda na kole,
kolečkových bruslích, skateboardu, míčové a jiné hry spojené
s pohybem.
Přesahy – ČaS -
 Provádí protahovací
napínací, vytrvalostní,
psychomotorická a jiná
cvičení (s pomocí učitele).
 Provádí kotoul vzad.
Protahovací, napínací, vytrvalostní, psychomotorická a jiná
cvičení.
Průpravná cvičení pro zvládnutí
kotoulu vzad.
Kotoul vzad.
355
Uplatňuje zásady zdravého
stravovacího a pitného režimu. Chápe význam pohybových činností pro zdraví a
odpočinek.
Cvičení na žebřinách, lavičkách,
žíněnkách, s plnými míči, skok
přes švihadlo, šplh na tyči.
 Cvičí s náčiním a na
nářadí odpovídající
hmotnosti a velikosti.
 Zdokonaluje základní
estetický pohyb těla a
jeho částí.
 Provádí rytmizovaný
pohyb.
 Vyjadřuje rytmus
a melodii pohybem.
Krok přísunný a poskočný.
Rytmická a kondiční cvičení
s hudbou.
Chůze, běh, obraty, poskoky,
pohyby různých částí těla.
Drobné pohybové hry .
Kondiční cvičení.
 Běhá rychle i vytrvale
podle svých možností.
Rychlý běh na 50 m.
 Skáče do dálky z místa
i z rozběhu.
Spojení rozběhu s odrazem.
Skok do dálky z rozběhu (odraz
z pásma širokého 50 cm).

Hází míčkem
Hod míčkem (i kriketovým)
(i kriketovým) do dálky
z místa a chůze.
Připraví se na turistickou akci.
Ujde několikakilometrovou tra356
Přesahy – Hv Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v
rámci nejjednodušších hudebních textů. Pracuje s 2
pohybovými hrami.
su. Hraje různé pohybové hry
v přírodě.
 Hraje pohybové hry
s různým zaměřením.
Hraje i netradiční pohybové hry. Soutěží
v družstvu.
 Manipuluje s míčem
(na místě i v pohybu).
Spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a soutěžích.
 Spolupracuje se spoluhráči. Jedná v duchu
fair play.
Chůze v terénu.
Běh v terénu (i s překonáváním
překážek). Orientační běh.
Průřezové téma –
OSV/kooperace a kompetice
Pohybové hry v přírodě. Např.
Ringo.
Držení míče, chytání.
Pohyb s míčem i bez něj.
Střelba vnitřním nártem na
branku. Přihrávka jednoruč i
obouruč. Přihrávka vnitřním
nártem. Minifotbal, vybíjená,
přehazovaná.
Dodržování pravidel a přiznání
chyby.
357
Rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy.
PLAVÁNÍ
– poučení o bezpečnosti, prohlídka bazénu
- prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
žák zná zásady hygieny a bezpečnosti plavání
užívá prvky sebezáchrany
seznamuje se s pomocí tonoucímu
Spojuje pravidelnou každoden- Nebojí se vody, dokáže se potoní pohybovou činnost se zdrapit a lovit předměty
vím a využívá nabízené příležitosti
Dokáže ležet ve splývavé poloze
Uplatňuje správné způsoby dr- na břiše i na zádech
žení těla v různých polohách a
pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polo- Částečně ovládá plavecký styl
hy
kraul a znak
adaptace na vodní prostředí,
cviky a hry pro neplavce
dýchání do vody, splývání,
prvky plaveckých stylů kraul a
znak
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich zlepšení
358
Tělesná výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Spojuje pravidelnou každoden Cvičí během dne.
ní pohybovou činnost se zdra Přistupuje zodpovědně
vím a využívá nabízené příležike svému zdraví a dbá
tosti.
na správné držení těla a
dýchání při různých
činnostech.
 Pravidelně zařazuje do
svého režimu vhodné
pohybové činnosti.
 Uvědomuje si význam
pohybu pro zdraví.
 Samostatně získává informace o Tv a sportu.
Zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje
o jejich zlepšení.
 Připraví organismus
pro různé pohybové
činnosti (s pomocí učitele).
 Provádí protahovací
napínací, vytrvalostní,
psychomotorická a jiná
cvičení (s pomocí učitele).
3. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Tělovýchovné chvilky ve vyučovacích hodinách, cvičení na
žebřinách, šplhadlech, skákacích míčích apod. o přestávkách.
Správné držení těla, kompenzační a dechová cvičení.
Individuálně – jízda na kole,
kolečkových bruslích, skateboardu, míčové a jiné hry spojené
s pohybem.
Přesahy – ČaS
Význam pohybu pro zdraví, cvičení motivační, napodobivá,
tvořivá.
Přesahy – Čj
Čtení článků se sportovní tématikou, sledování sportovních
přenosů v televizi.
Cvičení pro přípravu organismu
před různými druhy pohybových činností.
Protahovací, napínací, vytrvalostní, psychomotorická a jiná
cvičení.
Kotoul vpřed a vzad.
359
 Provádí kotoul vpřed
a vzad, jejich modifikace.
 Provádí stoj na rukou
s dopomocí.
 Odráží se z můstku
i trampolínky.
 Provede roznožku přes
kozu našíř odrazem
z můstku.
 Chodí po obrácené lavičce.
 Cvičí s náčiním a na
nářadí odpovídající
hmotnosti a velikosti.
 Snaží se o základní estetické držení těla při
každodenních činnostech a cvičeních.
 Zdokonaluje základní
estetický pohyb těla a
jeho částí.
 Vyjadřuje pohybem
rytmický a melodický
doprovod.
 Používá základní taneční krok 2/4.
 Provádí přetahy
a přetlaky.
 Běhá rychle i vytrvale
podle svých možností.
 Skáče do dálky
Průpravná cvičení pro zvládnutí
stoje na rukou.
Stoj na rukou s dopomocí.
Průpravná cvičení pro nácvik
gymnastického odrazu
z můstku.
Skoky prosté odrazem snožmo
z trampolínky.
Roznožka přes kozu našíř.
Chůze po obrácené lavičce.
Cvičení na žebřinách, lavičkách,
žíněnkách, s plnými míči, skok
přes švihadlo, šplh na tyči.
Krok přísunný, poskočný
Přesahy – Hv
a přeměnný.
Rytmická a kondiční cvičení
s hudbou.
Základy estetického pohybu těla
a jeho částí v různých polohách.
Správné držení těla.
Taneční krok 2/4.
Drobné pohybové hry .
Kondiční cvičení.
Přetahování lanem.
Nácvik techniky správného běhu.
Rychlý běh na 50 metrů.
Vytrvalý běh (prokládaný
chůzí).
Nízký a polovysoký start.
Skok z místa.
Spojení rozběhu s odrazem.
Skok do dálky z rozběhu (náPřesahy – M
360
z rozběhu.
Spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a soutěžích.
 Hází kriketovým míčkem do dálky.
 Změří a zapíše výkony
v osvojovaných disciplínách.
 Připraví se na turistickou akci.
 Ujde několikakilometrovou trasu.
 Běhá v nerovném terénu.
 Orientuje se podle základních turistických
značek.
 Chová se ohleduplně
k přírodě.
 Hraje různé pohybové
hry v přírodě.







cvik
odrazu z břevna).
Hod kriketovým míčkem – nácvik hodu z rozběhu.
Měření a zápis výkonů.
Oblečení pro turistiku, obsah
batohu.
Přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích.
Přesahy – ČaS
Chůze v terénu.
Běh v terénu (i s překonáváním
překážek).
Orientační běh.
Základní turistické značení.
Chování v přírodě.
Pohybové hry v přírodě.
Pohybové hry (i s použitím neHraje pohybové hry
tradičních náčiní, hraček).
s různým zaměřením.
Netradiční pohybové hry –
Hraje i netradiční ponapř. základy ringa.
hybové hry.
Soutěže družstev.
Soutěží v družstvu.
Držení míče, chytání.
Manipuluje s míčem
Vedení míče driblinkem, no(na místě i v pohybu).
hou.
Přihrává rukou i nohou. Pohyb s míčem i bez něj.
Spolupracuje se
Střelba vnitřním nártem na
spoluhráči.
branku.
Hraje sportovní hry
Přihrávka jednoruč i obouruč.
podle zjednodušených Přihrávka vnitřním nártem.
pravidel.
Minifotbal, vybíjená, přehazo361
Průřezové téma –
OSV/kooperace a kompetice rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládání situací soutěže,
vaná.
Pravidla zjednodušených her.
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy.
Reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované činnosti
a její organizaci.
 Dodržuje základní pravidla hry.
Dodržování pravidel a přiznání
 Jedná v duchu fair play. chyby.
 Je si vědom porušení
pravidel a následků pro
družstvo.
 Dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady
hygieny při sportování
v tělocvičně, na hřišti.
 Samostatně se převleče
do vhodného cvičebního úboru.
 Připraví a uklidí nářadí
a náčiní.
Přesahy –ČaS
Základní zásady bezpečného
pohybu a chování při Tv a sportu.
Vhodné sportovní oblečení
a sportovní obuv.
Příprava a úklid nářadí a náčiní.
Smluvené povely, signály, znamení, gesta aj. prostředky ko Reaguje na základní
munikace při Tv a sportu.
pokyny, signály a gesta Základní organizační činnosti
učitele.
na smluvené povely, signály
 Užívá základní tělocvič- (zaujímání, změny míst apod.).
né pojmy.
Základní pojmy spojené
s osvojovanými činnostmi, cvičebními prostory a vybavením.
362
Přesahy – Čj
PLAVÁNÍ
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy.
žák zná zásady hygieny a bezpečnosti plavání
užívá prvky sebezáchrany
seznamuje se s pomocí tonoucímu
Spojuje pravidelnou každoden- žák zdokonaluje své plavecké
ní pohybovou činnost se zdradovednosti
vím a využívá nabízené příležitosti
Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a Uplave minimálně 10m
pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
procvičování plaveckého stylu
kraul – prvky + souhra
procvičování plaveckého stylu
znak – prvky + souhra
nácvik startovního skoku ze sedu na okraji bazénu
hry ve vodě
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché
pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich zlepšení
363
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
z RVP
Žák:
Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
úrovně své zdatnosti.
Zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením.
Zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti ; vytváří varianty osvojených pohybových her.
Školní výstupy
Žák:
Učivo
 Snaží se denně o aktivní
pohyb.
 Provádí kondičně zaměřené činnosti.
 Projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro
zlepšení úrovně své
zdatnosti.
 Uvědomuje si různé
funkce pohybu.
 Zařazuje do svého pohybového režimu korektivní cvičení podle
své potřeby.
 Provádí různé modifikace kotoulu vpřed a
vzad.
 Stojí na rukou
(s dopomocí).
 Přeskočí 2 –4 díly bedny odrazem
z trampolínky.
 Provede roznožku přes
kozu našíř odrazem
z můstku.
 Skáče skrčku přes bednu našíř odrazem
z můstku.
 Provádí přetahy
4. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Míčové a jiné pohybové hry.
Kondičně zaměřené činnosti.
Funkce pohybu.
Správné držení těla.
Korektivní cvičení.
Přesahy – ČaS
Modifikace kotoulu vpřed a
vzad.
Průpravná cvičení pro zvládnutí
stoje na rukou.
Stoj na rukou.
Přeskok 2 – 4 dílů bedny odrazem z trampolínky.
Roznožka přes kozu našíř.
Průpravná cvičení pro zvládnutí
skrčky přes bednu našíř.
Skrčka přes bednu našíř.
Cvičení na žebřinách, žebříku,
žíněnkách, s lavičkami, plnými
míči atd.
Šplh na tyči (laně).
Běh na 50 metrů.
Vytrvalý běh do 1000 metrů.
364
Uplatňuje pravidla hygieny
a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka.
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti.
Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na
ně reaguje; respektuje při po-
a přetlaky.
 Běhá rychle i vytrvale
podle svých možností.
 Skáče do dálky.
 Skáče do výšky.
 Hází kriketovým míčkem do dálky.
 Spolupracuje se spoluhráči.
 Hraje sportovní hry
podle zjednodušených
pravidel.
 Dodržuje pravidla her.
 Vytváří různé varianty
osvojovaných pohybových her.
 Dodržuje pravidla hygieny a bezpečného chování při sportování
v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě.
 Přivolá pomoc
v případě zranění.
 Zhodnotí vlastními slovy kvalitu pohybové
činnosti spolužáka.
 Reaguje na známé pokyny v tělocvičném názvosloví.
 Dodržuje pravidla her
a soutěží.
 Pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
Skok do dálky z rozběhu, odraz
z odrazového prkna.
Hod kriketovým míčkem do
dálky (i z rozběhu).
Vedení míče driblinkem, nohou, hokejkou.
Pohyb s míčem i bez něj.
Přihrávka jednoruč, obouruč,
vnitřním nártem, hokejkou.
Střelba na branku a na koš.
Minifotbal, vybíjená, florbal,
košíková, přehazovaná, (ringo).
Pravidla zjednodušených her.
Vhodné a nevhodné prostředí
pro Tv a sport.
Vhodné a nevhodné pohybové
činnosti.
Bezpečný pohyb a chování.
Chování při zranění spolužáka.
Slovní hodnocení kvality pohybové činnosti.
Základní tělocvičné názvosloví.
Povely pořadových cvičení.
Přesahy – Čj
Pravidla vybíjené, malého fotbalu, florbalu, přehazované,
basketbalu (popř. ringa).
Pravidla atletických soutěží.
Pravidla soutěží ve družstvech.
Pravidla při šplhu na čas.
Rozdíly mezi tělesnými dispozi- Průřezové téma – OSV/ komucemi chlapců a děvčat.
nikace a kompetice – rozvoj in-
365
hybové činnosti opačné pohlaví.

Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení.
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy.
Změří základní pohybové výkony a porovná je s předešlými
výsledky.
Orientuje se v informačních
zdrojích a pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.








reaguje.
Respektuje při pohybové činnosti opačné pohlaví.
Operuje s obecně užívaným názvoslovím,
s pojmy a gesty.
Cvičí podle jednoduchého nákresu nebo
popisu.
Zorganizuje nenáročnou pohybovou činnost
nebo soutěž.
Měří a zaznamenává
údaje o pohybových
výkonech.
Porovnává své výkony
s předchozími výsledky.
Samostatně získává informace o Tv a sportu.
Získává informace
o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě
bydliště.
Podle svých schopností
se účastní sportovních
soutěží.
Tělocvičné názvosloví, pojmy,
gesta.
Cvičení podle nákresu.
Cvičení podle popisu.
dividuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže
Vedení rozcvičky, organizace
hry nebo soutěže.
Měření a zapisování pohybových výkonů.
Porovnávání výkonů
s předchozími.
Čtení článků se sportovní tématikou, sledování sportovních
přenosů, vyhledávání informací Přesahy – M
na internetu.
Vyhledávání informací
o pohybových aktivitách ve škole i mimo.
Účast ve sportovních soutěžích.
Přesahy – Čj
366
Tělesná výchova
Očekávané výstupy
z RVP
Žák:
Podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje
kondičně zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení
úrovně své zdatnosti.
Zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením.
Zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti ; vytváří varianty osvojených pohybových her.
Školní výstupy
Žák:
Učivo
 Snaží se denně o aktivní
pohyb.
 Provádí kondičně zaměřené činnosti.
 Projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro
zlepšení úrovně své
zdatnosti.
 Uvědomuje si různé
funkce pohybu.
 Zařazuje do svého pohybového režimu korektivní cvičení podle
své potřeby.
 Provádí různé modifikace kotoulu vpřed a
vzad.
 Stojí na rukou
(s dopomocí).
 Přeskočí 2 –4 díly bedny odrazem
z trampolínky.
 Provede roznožku přes
kozu našíř odrazem
z můstku.
 Skáče skrčku přes bednu našíř odrazem
z můstku.
 Provádí přetahy
5. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Míčové a jiné pohybové hry.
Kondičně zaměřené činnosti.
Funkce pohybu.
Správné držení těla.
Korektivní cvičení.
Přesahy – ČaS
Modifikace kotoulu vpřed a
vzad.
Průpravná cvičení pro zvládnutí
stoje na rukou.
Stoj na rukou.
Přeskok 2 – 4 dílů bedny odrazem z trampolínky.
Roznožka přes kozu našíř.
Průpravná cvičení pro zvládnutí
skrčky přes bednu našíř.
Skrčka přes bednu našíř.
Cvičení na žebřinách, žebříku,
žíněnkách, s lavičkami, plnými
míči atd.
Šplh na tyči (laně).
Běh na 50 metrů.
Vytrvalý běh do 1000 metrů.
367
Uplatňuje pravidla hygieny
a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka.
Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti.
Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na
ně reaguje; respektuje při po-
a přetlaky.
 Běhá rychle i vytrvale
podle svých možností.
 Skáče do dálky.
 Skáče do výšky.
 Hází kriketovým míčkem do dálky.
 Spolupracuje se spoluhráči.
 Hraje sportovní hry
podle zjednodušených
pravidel.
 Dodržuje pravidla her.
 Vytváří různé varianty
osvojovaných pohybových her.
 Dodržuje pravidla hygieny a bezpečného chování při sportování
v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě.
 Přivolá pomoc
v případě zranění.
 Zhodnotí vlastními slovy kvalitu pohybové
činnosti spolužáka.
 Reaguje na známé pokyny v tělocvičném názvosloví.
 Dodržuje pravidla her
a soutěží.
 Pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně
Skok do dálky z rozběhu, odraz
z odrazového prkna.
Hod kriketovým míčkem do
dálky (i z rozběhu).
Vedení míče driblinkem, nohou, hokejkou.
Pohyb s míčem i bez něj.
Přihrávka jednoruč, obouruč,
vnitřním nártem, hokejkou.
Střelba na branku a na koš.
Minifotbal, vybíjená, florbal,
košíková, přehazovaná, (ringo).
Pravidla zjednodušených her.
Vhodné a nevhodné prostředí
pro Tv a sport.
Vhodné a nevhodné pohybové
činnosti.
Bezpečný pohyb a chování.
Chování při zranění spolužáka.
Slovní hodnocení kvality pohybové činnosti.
Základní tělocvičné názvosloví.
Povely pořadových cvičení.
Přesahy – Čj
Pravidla vybíjené, malého fotbalu, florbalu, přehazované,
basketbalu (popř. ringa).
Pravidla atletických soutěží.
Pravidla soutěží ve družstvech.
Pravidla při šplhu na čas.
Rozdíly mezi tělesnými dispozi- Průřezové téma – OSV/ komucemi chlapců a děvčat.
nikace a kompetice- rozvoj in-
368
hybové činnosti opačné pohlaví.

Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení.
Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
úrovni třídy.
Změří základní pohybové výkony a porovná je s předešlými
výsledky.
Orientuje se v informačních
zdrojích a pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace.








reaguje.
Respektuje při pohybové činnosti opačné pohlaví.
Operuje s obecně užívaným názvoslovím,
s pojmy a gesty.
Cvičí podle jednoduchého nákresu nebo
popisu.
Zorganizuje nenáročnou pohybovou činnost
nebo soutěž.
Měří a zaznamenává
údaje o pohybových
výkonech.
Porovnává své výkony
s předchozími výsledky.
Samostatně získává informace o Tv a sportu.
Získává informace
o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě
bydliště.
Podle svých schopností
se účastní sportovních
soutěží.
Tělocvičné názvosloví, pojmy,
gesta.
Cvičení podle nákresu.
Cvičení podle popisu.
dividuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže
Vedení rozcvičky, organizace
hry nebo soutěže.
Měření a zapisování pohybových výkonů.
Porovnávání výkonů
s předchozími.
Čtení článků se sportovní tématikou, sledování sportovních
přenosů, vyhledávání informací
na internetu.
Vyhledávání informací
Přesahy – M
o pohybových aktivitách ve škole i mimo.
Účast ve sportovních soutěžích.
369
Přesahy – Čj
Tělesná výchova
Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy
ŽÁK:
Zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojené pohybové dovednosti
a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
Učivo
ŽÁK:
zvládá techniku atletické disciplíny, při vytrvalosti dovede
uplatnit i vůli, získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy
ATLETIKA (hoši + dívky)
Běžecká technika, starty
Běh na 60 m
Vytrvalostní běh
Skok do dálky
Skok do výšky
Hod míčkem 150 g
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
dokáže zvládnout obtížný prvek
s dopomocí, při cvičení uplatní
Zvládá v souladu
svůj fyzický fond
s individuálními předpoklady
při cvičení dokáže koordinovat
jednoduché pohybové činnosti pohyby jednotlivých částí těla
jednotlivce nebo činnosti
dokáže zvládnout dopomoc
prováděné ve skupině, usiluje o spolužákovi při jednotlivých
jejich zlepšení
cvičeních
uvědomuje si a dodržuje bezSpolupracuje při jednoduchých pečnost při cvičení
týmových pohybových činnostech a soutěžích
Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorách školy
6. ročník
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
M – měření vzdálenosti, úhly –
6. ročník
F – síla, páka, gravitace -7. ročník
Př – biologie člověka, svalové
GYMNASTIKA
skupiny - 8. ročník
Akrobacie – kotoul vpřed a
vzad
s obměnami i ve vazbách
stoj na lopatkách
- stoj na rukou u
opory
a samostatně s krátkou výdrží
- přemet stranou i ve
vazbách s osvojenými cvičebními tvary
- rovnovážné polohy
v postojích, v kleku, sedu, lehu
- skoky na místě
s doprovodnými pohyby pažemi
s obratem a změnou postojů
- krátké sestavy
z osvojených cvičebních tvarů
370
Reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a
její organizaci
- při cvičení dokáže koordinovat
pohyby jednotlivých částí těla
- dokáže využít pružnost nářadí
při odrazu
- uvědomuje si a dodržuje bezpečnost při cvičení
- osvojuje si techniku cvičení
- rozvíjí všeobecné a speciální
koordinace, dynamické a vytrvalé síly, rychlost jednotlivých
pohybů a prostorovou orientaci
- uvědomuje si změny polohy
těla a jeho částí
potlačuje strachové zábrany
- projevuje odpovědnost za
bezpečnost a zdraví spolužáků
při poskytování dopomoci a záchrany
Přeskoky – nácvik odrazu
s použitím pružného můstku
nebo trampolínky
- nácvik doskoku
roznožka
skrčka
Hrazda
dosažná: - úchop nadhmatem a
podhmatem
- náskok do vzporu, sešin
vpřed
doskočná: - shyby ve svisu
opakovaně (hoši)
Základy cvičení s hudbou (dívky)
Sportovní hry
- volejbal, košíková, kopaná,
házená, florbal,
základní pohybové dovednosti
sportovních her
- chápe základní pravidla a
terminologie her a všech cvičení
- organizuje utkání a zvládá
činnost rozhodčích
- poznává a uplatňuje techniku
a taktiku při osvojování herních činností
371
- osvojuje si zásady bezpečnosti,
hygieny a úrazové zábrany
uvědomuje si pohybový projev
při cvičení
uvědomuje si, že pravidelnost
pohybového režimu vede
k posílení zdraví
Kondiční, protahovací a posilovací cvičení
bez náčiní
s náčiním
šplh na tyči a laně
Drobné a průpravné pohybové
zvládá základní pravidla her a
hry
základy organizace práce a bez- hry zaměřené na koordinaci,
pečnosti
pohybovou představivost, sou- vštěpuje si zásady hygieny a těživost
úrazové zábrany
netradiční hry (ringo)
372
Tělesná výchova
Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy
Učivo
ŽÁK:
Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu,
uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro zlepšení
úrovně své zdatnosti
ATLETIKA (hoši + dívky)
Běžecká technika, starty
Běh na 60 m, Vytrvalostní běh
Běh terénem
Skok do dálky
Skok do výšky
Hod míčkem 150 g
ŽÁK:
zvládá techniku atletické disciplíny, při vytrvalosti dovede
uplatnit i vůli, získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy
GYMNASTIKA
Akrobacie – kotoul vpřed a
Zařazuje do pohybového režimu dokáže zvládnout obtížný prvek vzad
korektivní cvičení především
s dopomocí, při cvičení uplatní s obměnami i ve vazbách
v souvislosti s jednostrannou
svůj fyzický fond
stoj na lopatkách
zátěží nebo vlastním svalovým při cvičení dokáže koordinovat
- stoj na rukou u
oslabením
pohyby jednotlivých částí těla
opory
dokáže zvládnout dopomoc
a samostatně s krátkou výdrží
Zvládá v souladu
spolužákovi při jednotlivých
- přemet stranou i ve
s individuálními předpoklady
cvičeních
vazbách s osvojenými cvičebosvojované pohybové doveduvědomuje si a dodržuje bezními tvary
nosti, vytváří varianty osvojepečnost při cvičení
- rovnovážné polohy
ných pohybových her
v postojích, v kleku, sedu, lehu
- skoky na místě
Uplatňuje pravidla hygieny a
s doprovodnými pohyby pažemi
bezpečného chování v běžném
s obratem a změnou postojů
sportovním prostředí, adekvát- krátké sestavy
ně reaguje v situaci úrazu spoz osvojených cvičebních tvarů
lužáka
373
7. ročník
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
M – měření vzdálenosti, úhly
6.ročník, Základní geom.
útvary a jejich popis
F – síla, páka, gravitace
6. ročník, Síla
Př – biologie člověka, svalové
skupiny
7. ročník, Biologie člověka
OSV – rozvoj schopností poznávání – pozornosti a soustředění.
Jednoduše zhodnotí kvalitu po- při cvičení dokáže koordinovat
hybové činnosti spolužáka a re- pohyby jednotlivých částí těla
aguje na pokyny k vlastnímu
dokáže využít pružnost nářadí
provedení pohybové činnosti
při odrazu
uvědomuje si a dodržuje bezJedná v duch fair play: dodržuje pečnost při cvičení
pravidla her a soutěží, pozná a - osvojuje si techniku cvičení
označí zjevné přestupky proti
- rozvíjí všeobecné a speciální
pravidlům a adekvátně na ně
koordinace, dynamické a vytrreaguje, respektuje při pohybo- valé síly, rychlost jednotlivých
vých činnostech opačné pohlaví pohybů a prostorovou orientaci
- uvědomuje si změny polohy
Užívá při pohybové činnosti zá- těla a jeho částí
kladní osvojované tělocvičné
potlačuje strachové zábrany
názvosloví, cvičí podle jednoduprojevuje odpovědnost za
chého popisu cvičení
bezpečnost a zdraví spolužáků
při poskytování dopomoci a záZorganizuje nenáročné pohychrany
bové činnosti a soutěže na
úrovni třídy
chápe základní pravidla a
terminologie her
organizuje utkání a zvládá činnost rozhodčích
Změří základní pohybové výko- poznává a uplatňuje techniku a
ny a porovná je s předchozími
taktiku při osvojování herních
výsledky
činností
osvojuje si zásady bezpečnosti,
Orientuje se v informačních
hygieny a úrazové zábrany
zdrojích o pohybových a sportovních akcích ve škole i v místě
bydliště, samostatně získá potřebné informace
Přeskoky – nácvik odrazu
s použitím pružného můstku
nebo trampolínky
nácvik doskoku
roznožka
skrčka
Trampolína – skoky s pohyby
nohou
Hrazda
dosažná: - úchop nadhmatem a
podhmatem
náskok do vzporu, sešin vpřed
přešvih skrčmo vpřed i vzad
doskočná: - shyby ve svisu opakovaně (hoši)
výdrž ve shybu
Sportovní hry
volejbal, basketbal, kopaná, házená, florbal,
374
uvědomuje si pohybový projev
při cvičení
uvědomuje si, že pravidelnost
pohybového režimu vede
k posílení zdraví
Kondiční, protahovací a posilovací cvičení
bez náčiní
s náčiním
šplh na tyči a laně
Drobné a průpravné pohybové
zvládá základní pravidla her a
hry
základy organizace práce a bez- tradiční hry zaměřené na koorpečnosti
dinaci, pohybovou představivost, soutěživost
- vštěpuje si zásady hygieny a netradiční hry(ringo)
úrazové zábrany
Cvičení s hudebním doprovodem
- základní pojmy
HV – rytmus
6. ročník, Hudební rytmus
375
Tělesná výchova
8. ročník
Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy
Učivo
ŽÁK:
Aktivně vstupuje do organizace
svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním
účelem
ŽÁK:
zvládá techniku atletické disciplíny, při vytrvalosti dovede
uplatnit i vůli, získané dovednosti uplatní i jako reprezentant školy
Usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti, z nabídky volí vhodný rozvojový program
ATLETIKA (hoši + dívky)
Běžecká technika, starty
Běh na 60 m, vytrvalostní běh
Skok do dálky
Skok do výšky
Vrh koulí do 3 kg (dívky), do
5kg (hoši)
Př – biologie člověka, svalové
GYMNASTIKA
skupiny - 8. ročník
Akrobacie – kotoul vpřed a
dokáže zvládnout obtížný prvek vzad
s dopomocí, při cvičení uplatní s obměnami i ve vazbách
svůj fyzický fond
stoj na lopatkách
při cvičení dokáže koordinovat
- stoj na rukou u
pohyby jednotlivých částí těla
opory
dokáže zvládnout dopomoc
a samostatně s krátkou výdrží
spolužákovi při jednotlivých
- přemet stranou i ve
cvičeních
vazbách s osvojenými cvičebuvědomuje si a dodržuje bezními tvary
pečnost při cvičení
- rovnovážné polohy
v postojích, v kleku, sedu, lehu
- skoky na místě
s doprovodnými pohyby pažemi
s obratem a změnou postojů
- krátké sestavy
z osvojených cvičebních tvarů
Zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve
hře, soutěži, při rekreačních
činnostech
Samostatně se připraví před
pohybovou činností a ukončí ji
ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly
Posoudí provedení osvojované
pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné
příčiny
376
Přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
M – měření vzdálenosti, úhly 6. ročník
F – síla, páka, gravitace – 7.
ročník
Odmítá drogy a jiné škodliviny
jako neslučitelné se sportovní
etikou a zdravím, upraví pohybovou aktivitu vzhledem
k údajům o znečištění ovzduší
Uplatňuje vhodné a bezpečné
chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá
možné nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost
- při cvičení dokáže koordinovat
pohyby jednotlivých částí těla
- dokáže využít pružnost nářadí při odrazu
- uvědomuje si a dodržuje bezpečnost při cvičení
Přeskoky – nácvik odrazu
s použitím pružného můstku
nebo trampolínky
nácvik doskoku
roznožka
skrčka
Hrazda
dosažná: - úchop nadhmatem a
- osvojuje si techniku cvičení
podhmatem
- rozvíjí všeobecné a speciální náskok do vzporu, sešin vpřed
koordinace, dynamické a vytr- výmyk, zákmihem seskok
valé síly, rychlost jednotlivých
doskočná: - shyby ve svisu opapohybů a prostorovou orientaci kovaně
- uvědomuje si změny polohy
těla a jeho částí
potlačuje strachové zábrany
- projevuje odpovědnost za
Sportovní hry
bezpečnost a zdraví spolužáků volejbal, basketbal, kopaná, hápři poskytování dopomoci a zá- zená, florbal,
chrany
- upevnění základů všech spor- chápe základní pravidla a
tovních her
terminologie her
- organizuje utkání a zvládá
činnost rozhodčích
- poznává a uplatňuje techniku a taktiku při osvojování herních činností
- osvojuje si zásady bezpečnosti,
hygieny a úrazové zábrany
377
uvědomuje si pohybový projev
při cvičení
uvědomuje si, že pravidelnost
pohybového režimu vede
k posílení zdraví
Kondiční, protahovací a posilovací cvičení
bez náčiní
s náčiním (kruhový trénink…)
šplh na tyči a laně
Drobné a průpravné pohybové
hry
zvládá základní pravidla her a
tradiční hry zaměřené na koorzáklady organizace práce a bez- dinaci, pohybovou představipečnosti
vost, soutěživost
netradiční hry(ringo)
- vštěpuje si zásady hygieny a
úrazové zábrany
Cvičení s hudebním doprovoHV – rytmus – 6. ročník
dem
krátké samostatné skladby
- přežití v přírodě
orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy,
tepla
378
Tělesná výchova
9. ročník
Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy
Učivo
ŽÁK:
ŽÁK:
Užívá osvojované názvosloví na - zvládá techniku atletické
úrovni cvičence, rozhodčího,
disciplíny, při vytrvalosti
diváka, čtenáře novin a časopidovede uplatnit i vůli, získasů, uživatele internetu
né dovednosti uplatní i jako
reprezentant školy
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky, čestné soupeření, pomoc
handicapovaným, respekt
k opačnému pohlaví, ochranu
- dokáže zvládnout obtížný
přírody při sportu
prvek s dopomocí, při cvičení uplatní svůj fyzický fond
Dohodne se na spolupráci i jed- - při cvičení dokáže koordinoduché taktice vedoucí
novat pohyby jednotlivých
k úspěchu družstva a dodržuje
částí těla
ji
- dokáže zvládnout dopomoc
spolužákovi při jednotlivých
Rozlišuje a uplatňuje práva a
cvičeních
povinnosti vyplývající z role
- uvědomuje si a dodržuje
hráče, diváka, rozhodčího, orbezpečnost při cvičení
ganizátora
ATLETIKA (hoši + dívky)
Běžecká technika, starty
Běh na 60 m, vytrvalostní běh
Skok do dálky
Skok do výšky
Vrh koulí do 3 kg (dívky), do
5kg (hoši)
Sleduje určené prvky pohybové
činnosti a výkony, eviduje je a
vyhodnotí
GYMNASTIKA
Akrobacie – kotoul vpřed a
vzad
s obměnami i ve vazbách
- stoj na lopatkách
- stoj na rukou u
opory
a samostatně s krátkou výdrží
- přemet stranou i ve
vazbách s osvojenými cvičebními tvary
- rovnovážné polohy
v postojích, v kleku, sedu, lehu
- skoky na místě
s doprovodnými pohyby pažemi
s obratem a změnou postojů
- krátké sestavy
z osvojených cvičebních tvarů
379
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
PRŮŘEZOVÉ TÉMA
OSV - Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly a
sebeovládání, regulace vlastního jednání
PŘESAH
M – 7. ročník - měření vzdálenosti, úhly
F – 7. ročník -síla, páka, gravitace
Př – 8. ročník - biologie člověka, svalové skupiny
Zorganizuje samostatně i
v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni
školy, spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci
Uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí
- při cvičení dokáže koordinovat
pohyby jednotlivých částí těla
- dokáže využít pružnost
nářadí při odrazu
- uvědomuje si a dodržuje bezpečnost při cvičení
- osvojuje si techniku cvičení
- rozvíjí všeobecné a speciální
koordinace, dynamické a vytrvalé síly, rychlost jednotlivých
pohybů a prostorovou orientaci
- uvědomuje si změny polohy
těla a jeho částí
- potlačuje strachové zábrany
- projevuje odpovědnost za
bezpečnost a zdraví spolužáků
při poskytování dopomoci a záchrany
Přeskoky – nácvik odrazu
s použitím pružného můstku
nebo trampolínky
- nácvik doskoku
roznožka
skrčka
Hrazda
dosažná: - úchop nadhmatem a
podhmatem
- náskok do vzporu, sešin vpřed
- výmyk, zákmihem seskok, podmet ze stoje
doskočná: - shyby ve svisu opakovaně
Sportovní hry
- volejbal, basketbal, kopaná,
házená, florbal,
- chápe základní pravidla a
terminologie her
- organizuje utkání a zvládá
činnost rozhodčích
- poznává a uplatňuje techniku a taktiku při osvojování
herních činností
- osvojuje si zásady bezpečnosti,
hygieny a úrazové zábrany
PRŮŘEZOVÉ TÉMA
ENV – Vztah člověka k prostředí – prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví,
možnost a způsoby ochrany
zdraví), náš životní styl
OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika – analýza vlastních i
cizích postojů a hodnot, vytváření povědomí o kvalitách typu
odpovědnost, spolehlivost a
spravedlnost
380
- uvědomuje si pohybový projev při cvičení
- uvědomuje si, že pravidelnost pohybového režimu vede k posílení zdraví
- zvládá základní pravidla her
a základy organizace práce a
bezpečnosti
- vštěpuje si zásady hygieny a
úrazové zábrany
Kondiční, protahovací a posilovací cvičení
- bez náčiní
- s náčiním (kruhový trénink…)
- šplh na tyči a laně
Drobné a průpravné pohybové
hry
- tradiční hry zaměřené na koordinaci, pohybovou
představivost, soutěživost
- netradiční
hry(ringo)
PŘESAH
Cvičení s hudebním doprovoHV – 6. ročník – hudební rytdem
mus
- krátké samostatné
skladby
381
Název předmětu:
4.7.2 Výchova ke zdraví
Charakteristika předmětu:
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky
aktivně rozvíjet a chránit zdraví a být za ně zodpovědný. Žáci si upevňují zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat
škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole, společenství vrstevníků i vztazích mezi lidmi.
Učí se dívat na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Výchova ke zdraví je velmi úzce propojena
s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.
Předmět je vyučován v 8. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve třídách.
Při hodnocení v předmětu Výchova ke zdraví budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí
přihlížet k:
-
schopnosti kriticky posuzovat způsoby chování mezi lidmi,
orientaci v jednotlivých fázích lidského života,
schopnosti objasňování pravidel zdravého způsobu života,
rozpoznávání rizik ohrožujících zdraví ,
schopnosti realistického hodnocení vlastní osobnosti, korigování vlastního chování a jednání.
382
Kompetence:
Kompetence k učení
Žák:
- organizuje a řídí vlastní
vlastní učení,
- vyhledává a třídí
informace,
- hodnotí získané informace a
vyvozuje z nich závěry,
- propojuje věci do širších souvislostí.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- rozpozná a pochopí problém,
- promyslí a naplánuje způsob
řešení problému,
- volí vhodné způsoby řešení,
- kriticky myslí,
-
činí uvážlivá rozhodnutí, je
schopen je obhájit.
Kompetence komunikativní
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své
myšlenky v logickém sledu,
- naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně argumentuje,
Strategie:
Učitel:
- nabízí vhodné aktivity,
-
předkládá dokumenty,
-
vybízí k volbě různých postupů,
vede k ověřování závěrů,
umožňuje spoluvytvářet podmínky pro hodnocení.
Učitel:
- vytváří modelové situace,
-
nabízí problémové úlohy,
-
předkládá možné způsoby řešení problému,
-
umožní žákům pracovat s materiály, v nichž si ověří správnost svého řešení,
vede k obhajobě vlastního názoru.
Učitel:
- organizuje diskusi,
-
nabízí hry vhodné pro rozvoj komunikačních dovedností,
383
využívá získané dovednosti
k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému
soužití a kvalitní spolupráci
s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,
- přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů,
- hodnotí práci svou i ostatních,
- oceňuje zkušenosti druhých
lidí,
- vytváří pozitivní představu o
sobě, ovládá a řídí svoje jednání a chování.
-
Kompetence občanské
Žák:
- respektuje hodnoty druhých
lidí,
- odmítá útlak a hrubé násilí,
- chová se zodpovědně
v krizových situacích,
- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní
Žák:
- dodržuje pravidla,
- k výsledkům své práce při-
-
navozuje situace vedoucí k utváření dobrých vztahů mezi lidmi.
Učitel:
- zařazuje práci ve skupinách,
-
organizuje vhodná cvičení a hry,
- umožňuje žákům reflektovat úspěšnost dosažení cíle,
- podněcuje k vyjadřování pocitů a oceňujících názorů,
- vůči žákovi projevuje očekávání úspěchu.
Učitel:
- zařazuje situační hry a modelové situace,
- seznamuje s linkami bezpečí a možností hledání pomoci,
- předkládá filmy s vhodnou tématikou,
-
nabízí projekty s danou tématikou .
Učitel:
- důsledně vyžaduje dodržování pravidel,
- vytváří příležitosti k diskuzím a závěrům vedoucím k ochraně zdraví,
384
-
stupuje z hlediska ochrany
svého zdraví i zdraví druhých,
efektivně organizuje vlastní
práci.
- důsledně vyžaduje dokončení práce
v požadované kvalitě a termínech.
385
Výchova ke zdraví
Očekávané výstupy z RVP
Žák:
Učivo
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
VZTAHY MEZI LIDMI A
FORMY SOUŽITÍ - Vztahy ve
dvojici – kamarádství, přátelství,
láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství. Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity –
rodina, škola, vrstevnická skupina,
obec, spolek.
Vko – 8. roč. - Člověk ve společnosti - Uvádí kladné a záporné projevy chování a jednání v mezilidských vztazích, objasňuje jejich
příčiny a důsledky.
Školní výstupy
Žák:
respektuje přijatá pravidla soužití
mezi spolužáky i jinými vrstevníky
a přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů v komunitě.
Chápe význam dodržování pravidel soužití. Je schopen vysvětlit
význam pozitivní komunikace pro
utváření dobrých mezilidských
vztahů. Rozpozná, v jakých vztaVysvětlí role členů komunity a
zích je osobně začleněn a jaké souvede příklady pozitivního a
ciální role pro něj z těchto vztahů
negativního vlivu na kvalitu soci- vyplývají. Vysvětlí význam dodrálního klimatu (vrstevnická komu- žování společenských norem pro
nita, rodinné prostředí) z hlediska život jednotlivce i společnosti. Obprospěšnosti zdraví.
jasní možné důsledky nepřiměřeného chování.
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
A JEJICH REFLEXE - Dětství,
puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny.
Respektuje změny v období dospí- Chápe příčiny změn v psychice jevání, vhodně na ně reaguje, kulti- dince v období puberty.
vovaně se chová k opačnému pohlaví.
Respektuje význam sexuality
Uvědomuje si rozdíl mezi připra-
Sexuální dospívání a reprodukční
zdraví – zdraví reprodukční sou386
Vko – 7. roč. - Zásady lidského
soužití - Dokáže vysvětlit, jaký význam má mravní odpovědnost za
vlastní činy
OSV – Sebepoznání a sebepojetí moje vztahy k druhým lidem
Přírodopis – 8. roč. - Biologie člověka - objasní stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich funkci
OSV – Rozvoj schopností pozná-
v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními
cíli, chápe význam zdrženlivosti
v dospívání a odpovědného sexuálního chování.
veností k sexuálnímu životu a zralostí. Uvědomuje si rizika pohlavně přenosných chorob, předčasného těhotenství, chápe význam a
rizika antikoncepce.
Je schopen přijmout odpovědnost
za bezpečné sex. chování.
stavy, sexualita jako součást forvání – řešení problémů
mování osobnosti, zdrženlivost,
předčasná sexuální zkušenost,
promiskuita, problémy těhotenství
a rodičovství mladistvých, poruchy
pohlavní identity.
Dává do souvislostí složení stravy
a způsob stravování s rozvojem
civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé
stravovací návyky.
Posoudí stravovací zvyklosti
s ohledem k zásadám zdravé výživy. Objasňuje důsledky různých
způsobů chování na zdraví vlastní i
zdraví druhých.
ZDRAVÝ ZPUSOB ŽIVOTA
A PÉČE O ZDRAVÍ - Výživa a
zdraví – zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních
podmínek a způsobu stravování na
zdraví, poruchy příjmu potravy.
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a
vody, hluk, osvětlení, teplota.
Projevuje odpovědný vztah k sobě
samému, k vlastnímu dospívání a
pravidlům zdravého životního stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci
školy a obce.
Usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdra- Ve vlastním denním režimu uplatví.
ňuje pravidla přispívající k zachování a upevňování zdraví. Chápe
Vysvětlí na příkladech přímé sou- souvislosti mezi zdravím tělesným,
vislosti mezi tělesným, duševním a duševním a sociálním.
sociálním zdravím, vysvětlí vztah Aktivně pečuje o své zdraví.
mezi uspokojováním základních
lidských potřeb a hodnotou zdraví.
Přírodopis – 8. roč. - Soustava
trávicí - rozliší příčiny nemocí trávicí soustavy
Environmentální výchova – Vztah
člověka k prostředí - prostředí a
zdraví (rozmanitost vlivů prostředí
na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a
způsoby ochrany zdraví)
Tělesná a duševní hygiena, denní
OSV – Sebepoznání a sebepojetí režim – zásady osobní, intimní a
duševní hygieny, otužování, vyvá- zdravé a vyrovnané sebepojetí
ženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro
zdraví, pohybový režim.
Ochrana před přenosnými choro387
Uplatňuje osvojené preventivní
způsoby rozhodování, chování a
jednání v souvislosti s běžnými,
přenosnými a jinými chorobami.
Svěří se se zdravotním problémem
a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc.
Samostatně využívá osvojené
kompenzační a relaxační techniky
a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a
předcházení stresovým situacím.
Využívá základní pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví. Chápe význam pravidelné kontroly zdravotního stavu. Je schopen posoudit
svůj zdravotní stav a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc.
Dokáže poskytnout první pomoc.
bami, základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy rePřírodopis – 8. roč. - Nakažlivé
spirační, přenosné potravou, získa- nemoci - rozliší příčiny nemocí a
popíše zásady první pomoci
né v přírodě, přenosné krví a
sexuálním kontaktem, přenosné
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty.
Ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy –
prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, preventivní a léčebná péče, odpovědné
chování v situacích úrazu a život
ohrožujících stavů, základy první
pomoci.
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ
A JEJICH PREVENCE - Stres a
Osvojuje si techniky vedoucí
jeho vztah ke zdraví – kompenzačk regeneraci organismu, překoná- ní, relaxační a regenerační techni- OSV – Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
vání únavy předcházení stresovým ky.
dobrý vztah k sobě samému
situacím.
Uvádí do souvislostí zdravotní a
psychosociální rizika spojená se
zneužíváním návykových látek a
životní perspektivu mladého člověka. Uplatňuje osvojené sociální
dovednosti a modely chování při
kontaktu se sociálně patologickými
jevy ve škole i mimo ni. V případě
Uvědomuje si rizika zneužívání
návykových látek. Rozpoznává situace ohrožující jeho bezpečnost,
používá účinné způsoby chování.
Auto-destruktivní závislosti – psychická onemocnění, násilí namířené proti sobě samému, rizikové
chování (alkohol, aktivní a pasivní
kouření, zbraně, nebezpečné látky
a předměty, nebezpečný internet),
násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání, trestná čin388
potřeby vyhledá odbornou pomoc
sobě nebo druhým.
nost, dopink ve sportu.
Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipu- Dokáže komunikovat s linkami
lativní vliv vrstevníků, médií, sekt, pomoci specializovaných služeb.
uplatňuje osvojené dovednosti
komunikační obrany proti manipulaci a agresi.
Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální
kriminalita – šikana a jiné projevy
násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, kriminalita mládeže, komunikace se službami odborné
pomoci.
Osvojuje si dovednosti vedoucí
k rozpoznání manipulativního
chování.
Projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a
osobního bezpečí. V případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc.
Uplatňuje adekvátní způsoby cho-
Projevuje odpovědné chování
v rizikových situacích silniční a
železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a
osobního bezpečí. V případě potřeby poskytne adekvátní první
pomoc.
Uplatňuje adekvátní způsoby cho-
Bezpečné chování a komunikace –
s vrstevníky a neznámými lidmi,
bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií,
sebeochrana a vzájemná pomoc
v rizikových situacích a v situacích
ohrožení.
Dodržování pravidel bezpečnosti a
ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při
různých činnostech, bezpečnost
v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě
dopravní nehody (tísňové volání,
zajištění bezpečnosti).
Ochrana člověka za mimořádných
událostí - jejich klasifikace, varovný signál a jiné způsoby varování,
389
vání a ochrany v modelových situ- vání a ochrany v modelových situ- základní úkoly ochrany obyvatelacích ohrožení, nebezpečí i mimo- acích ohrožení, nebezpečí i mimo- stva, evakuace, činnost po mimořádných událostí
řádných událostí.
řádné události, prevence vzniku
mimořádných událostí.
Samostatně využívá dovednosti
pro pozitivní naladění mysli.
Pozitivní komunikací a kooperací
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů.
Usiluje v rámci svých možností a
zkušeností o aktivní podporu zdraví.
Vyjádří vlastní názor
k problematice zdraví a diskutuje o
něm v kruhu svých vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.
Utváří pozitivní postoj k sobě samému a k druhým.
Samostatně využívá dovednosti
pro řešení různých situací.
Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za
HODNOTA A PODPORA
ZDRAVÍ - Celostní pojetí člověka
ve zdraví a nemoci – složky zdraví
a jejich interakce, základní lidské
potřeby a jejich hierarchie.
Využívá dovednosti pro pozitivní
naladění mysli a utváření dobrých
mezilidských vztahů. Usiluje o aktivní podporu zdraví. Vyjádří
Podpora zdraví a její formy – prevlastní názor k problematice zdra- vence a intervence, působení na
ví.
změnu kvality prostředí a chování
jedince, odpovědnost jedince za
zdraví, podpora zdravého životního stylu, programy podpory zdraví.
Posoudí, která stránka osobnosti
mu působí problémy, a snaží se o
její pozitivní ovlivnění.
Chápe pojem osobnost a význam
různých kvalit osobnosti.
Vko – 8. roč. – Člověk jako jedinec - posiluje kladné stránky osobnosti a jednání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
ROZVOJ - Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah
k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, utváření vlastní
identity.
OSV – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti -dovednosti pro
řešení problémů a rozhodování z
Seberegulace a sebeorganizace
činností a chování - cvičení sebere- hlediska různých typů problémů a
flexe, sebekontroly, sebeovládání a sociálních rolí
zvládání problémových situací,
stanovení osobních cílů a postup- Vko – 9. roč. – Osobní rozvoj ných kroků k jejich dosažení, zau- popíše základní podmínky reálného
jímání hodnotových postojů a roz- hodnocení vlastních schopností, dovedností, vlastností apod.
390
vlastní zdraví i zdraví druhých a
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory
zdraví.
hodovacích dovedností při řešení
problémů v mezilidských vztazích
a prosociální chování. Psychohygiena v sociální dovednosti pro
předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech.
Je schopen řešit spory.
Mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace – respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru
druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní
komunikace a kooperace, dopad
vlastního jednání a chování.
391
OSV – Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a
dobrý vztah k sobě samému
Multikulturní výchova – Lidské
vztahy - udržovat tolerantní vztahy
a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní,
sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost
4.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Název předmětu:
4.8.1 Pracovní činnosti; Svět práce
Charakteristika předmětu:
Předmět Pracovní činnosti vybaví žáka na 1.stupni takovými znalostmi, návyky a dovednostmi, aby na ně mohly navázat na 2.stupni složitějšími pracovními činnostmi
v předmětu Svět práce a byl schopen na konci školní docházky zvládnout různé manuální
práce. Povede žáka k vybudování pozitivního vztahu k práci. Probudí chuť manuálně
pracovat a brát práci jako druh relaxace.
Hlavní zaměření této vzdělávací oblasti je na poznávání pracovních činností, které
vedou žáky k získávání pozitivního postoje k práci a odpovědnosti za kvalitu odvedené
práce, osvojení základních pracovních návyků, k používání různých pracovních nástrojů,
k rozvoji tvořivosti a sebedůvěře každého žáka, jako příležitost k seberealizaci a orientaci
v různých oborech lidské činnosti a profesního zaměření žáka.
Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni v časové dotaci 1 hodiny týdně. Organizačně je
možno předmět zařadit jako 2hodinový blok jedenkrát za 14 dní. Výuka probíhá ve třídách, cvičném bytě, učebně informatiky a v terénu.
Na prvním stupni je ve 4. ročníku je součástí předmětu práce na počítači.
Na druhém stupni jsou tematické okruhy vzdělávací oblasti vybírány podle materiálního vybavení školy a pedagogického záměru. V 8. a 9.ročníku je zařazen tematický okruh volba povolání, který je povinný pro všechny žáky. Na 2. stupni je vzdělávací oblast
rozdělena do tematických okruhů: Příprava pokrmů (6. ročník), Svět práce (8. a 9.
ročník) a Využití digitálních technologií (7. až 9. ročník).
Vzdělávání vede žáky především k:
- používání a zacházení s pracovními nástroji
- k racionálnímu a plánovitému postupu
- pěstuje v žácích vytrvalost, trpělivost při plnění zadané práce
- osvojení zásad hygieny a bezpečnosti práce
- pozná, jak důležité je spojení teorie s praxí
Předmět Člověk a svět práce navazuje na další vyučovací předměty, v nichž se může
uplatnit pracovní činnost dětí – systematičnost, řešení problémů, estetický vzhled …(VV,
Člověk a jeho svět, M,ČJ).
Při hodnocení v předmětu „Člověk a svět práce“ (pracovních činnostech) budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
manuálnímu vyjadřování podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím
k poruchám učení (dyspraxie)
schopnosti orientovat se v základních technikách a materiálech a jejich zpracováním
s ohledem na věk žáka a jeho předpoklady
používání různých technik a materiálů při vlastní tvorbě, návodů, předloh a náčrtů.
dovednosti manuálního vyjádření, sestavování modelů, kombinatoriky, využití
v praxi
zájmu o předmět bez ohledu na nadání
392
Kompetence
Strategie
Kompetence k učení
Žák:
- vybírá a využívá efektivně vhodné způsoby, metody a strategie při různých činnostech
-
efektně využívá terminologii při
tvůrčích
činnostech
a
v praktickém životě.
Učitel:
- umožňuje praktické osvojování práce
podle návodu,
- vede žáky k plánování činností při práci
s technickými materiály a při přípravě
pokrmů,
- předkládá dostatečné množství příkladů pro pochopení technické dokumentace jednoduchých zařízení,
- umožňuje poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost.
Kompetence k řešení problému
Učitel:
- na podobných příkladech v zadáních
ukazuje hledání nových způsobů využití
dovedností při práci s technickými materiály a přípravě pokrmů,
- předkládá dostatečné množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky pro uplatnění na
trhu práce,
- otevírá prostor pro zodpovědné rozhoČiní uvážlivá rozhodnutí, je scho- dování o vlastní profesní orientaci,
předkládá
žákům
informace
pen si je obhájit, uvědomuje si o možnostech poradenství v oblasti volby
zodpovědnost za svá rozhodnutí
dalšího studia, profesní orientace.
Žák:
- vnímá nejrůznější problémové situace,
přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách
- využívá vlastního úsudku
- samostatně řeší problémy, volí vhodné
způsoby
-
Kompetence komunikativní
Žák:
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky
- vyjadřuje se výstižně
- naslouchá druhým
- rozumí různým typům textů a záznamů
a tvořivě je využívá
- využívá získané komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními
Učitel:
- seznamuje žáky s přesným významem
pojmů, se vztahem k práci s technickými
materiály a při přípravě pokrmů,
- vede žáky k porozumění pojmů souvisejících s volbou povolání,
- předkládá dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků a práci
ve skupině.
Kompetence sociální a personální
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině,
- podílí se na příjemné atmosféře v týmu
na základě ohleduplnosti k ostatním,
- chápe potřebu efektivně spolupracovat
Učitel:
- předkládá žákům úkoly, na kterých se
podílí ve dvojici nebo v malé skupině,
- přiřazuje žákům různé role v pracovní
skupině a umožňuje jejich prožívání,
393
s druhými při řešení zadaného úkolu,
- společně se žáky nastavuje pravidla při
- vytváří si představu o sobě samém, kte- práci na pracovištích,
rá podporuje jeho sebedůvěru,
- na určitých typech úkolů hledá možnosti zaujetí a uplatnění žáka v různých typech profesí.
Kompetence občanská
Žák:
- projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům,
- respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
Učitel:
- otevírá prostor pro pochopení různých
činností člověka na životní prostředí a
spoluzodpovědnost za jeho ochranu,
- umožňuje tvořivý přístupu žáků
k plnění zadaných témat.
Kompetence pracovní
Žák:
- používá bezpečně a účinně pracovní
materiály, nástroje a vybavení,
- dodržuje vymezená pravidla,
- přistupuje zodpovědně k výsledkům své
práce,
- využívá znalosti, dovednosti a postoje
z jednotlivých oblastí k získání správného
rozhodnutí o svém budoucím povolání,
Učitel:
- vede k uvědomělému, správnému a
bezpečnému používání všech používaných nástrojů a materiálů,
- vede žáky ke snaze o provedení práce
v co nejlepší kvalitě,
- vytváří prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a
profesní orientaci.
394
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
z RVP
Vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Pracuje podle slovního návodu
a předlohy.
Školní výstupy
Žák
 Mačká, trhá, stříhá, vystřihuje, lepí, skládá.
 Využívá šablony.
 Spojuje, svazuje, slepuje,
ohýbá, navléká, lisuje, propichuje, stříhá.
 Stříhá, navléká jehlu, dělá
uzel, sešívá, přišívá,lepí.
 Navléká, ohýbá, láme, spojuje.
 Mačká, hněte, válí, ohýbá,
vyrývá, tvaruje.
1. ročník
Přesahy a vazby (meziUčivo
předmětové vztahy, průřezová témata)
Práce s drobným materi- Přesah:
ČaS, Vv, M
álem.
Papír a karton.
Přírodniny.
Textil.
Jiný materiál – korálky, drát,
špejle aj.
Modelovací hmota.
 Používá šablonu, napodobí
vzorovou předlohu.
Jednoduché pracovní postupy,
organizace práce.
Zvládá elementární dovednosti
Konstrukční činnosti
a činnosti při práci se stavebni-  Sestavuje, montuje, demon- Stavebnice, krabičky apod.
cemi.
tuje jednodušší konstrukce
podle slovního návodu i
vlastní představy.
Pěstitelské práce
Provádí pozorování přírody, za-  Pozoruje přírodu, zazname- Pozorování základních podmíznamená a zhodnotí výsledky
nává a vyhodnocuje.
nek pěstování rostlin v přírodě i
pozorování.
v místnosti.
Pečuje o nenáročné rostliny.
 Zalévá, kypří, otírá listy po- Ošetřování pokojových rostlin.
kojových rostlin.
395
Průřezová témata MKV/lidské vztahy a etnický
původ – udržovat tolerantní
vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi
OSV/Kreativita – tvořivost v
mezilidských vztazích
Environmentální výchova –
Vztah člověka k prostředí – Náš
životní styl
Přesah:
M - Rozeznává tělesa: krychle,
kvádr, válec, koule.
Přesah:
ČaS, Učí se, jak se správně chovat
v přírodě.
Pěstování rostlin ze semen.
 Zaseje semeno, pozoruje klíčení.
Připraví tabuli pro jednoduché
stolování.
Chová se vhodně při stolování.
Příprava pokrmů
Jednoduchá úprava stolu.
Pravidla správného stolování.
 Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
 Dodržuje zásady slušného
chování při stolování.
396
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
z RVP
Vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Pracuje podle slovního návodu
a předlohy.
Školní výstupy
Učivo
Žák
 Mačká, trhá, stříhá, vystřihuje, lepí, skládá.
 Využívá šablony.
 Spojuje, svazuje, slepuje,
ohýbá, navléká, lisuje, propichuje, stříhá.
 Stříhá, navléká jehlu, dělá
uzel, sešívá, přišívá,lepí.
 Navléká, ohýbá, láme, spojuje.
Práce s drobným materiálem.
Papír a karton.
 Mačká, hněte, válí, ohýbá,
vyrývá, tvaruje.
 Používá šablonu, napodobí
vzorovou předlohu.
2. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Přesah:
ČaS - Popisuje proměny přírody v
Přírodniny.
jednotlivých ročních obdobích.
Textil.
Jiný materiál – korálky, drát,
špejle aj.
Modelovací hmota.
Jednoduché pracovní postupy,
organizace práce.
Konstrukční činnosti
Stavebnice, krabičky apod.
Zvládá elementární dovednosti
a činnosti při práci se stavebni-  Sestavuje, montuje, demoncemi.
tuje jednodušší konstrukce
podle slovního návodu i
vlastní představy.
Pěstitelské práce
Pozorování základních podmíProvádí pozorování přírody, za-  Pozoruje přírodu, zazname- nek pěstování rostlin v přírodě i
znamená a zhodnotí výsledky
nává a vyhodnocuje.
v místnosti.
pozorování.
Ošetřování pokojových rostlin.
Pečuje o nenáročné rostliny.
 Zalévá, kypří, otírá listy pokojových rostlin.
397
Přesah:
M - Poznává geometrická tělesa v
praxi, modeluje tělesa
Přesah:
ČaS, Poznává nejznámější rostliny
vyskytující se v okolí.
Pěstování rostlin ze semen.
Připraví tabuli pro jednoduché
stolování.
Chová se vhodně při stolování.
 Zaseje semeno, pozoruje klíčení.
Příprava pokrmů
Jednoduchá úprava stolu.
Pravidla správného stolování.
 Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
 Dodržuje zásady slušného
chování při stolování.
398
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
z RVP
Vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů.
Pracuje podle slovního návodu
a předlohy.
Školní výstupy
Učivo
Žák
 Mačká, trhá, stříhá, vystřihuje, lepí, skládá.
 Využívá šablony.
 Spojuje, svazuje, slepuje,
ohýbá, navléká, lisuje, propichuje, stříhá.
 Stříhá, navléká jehlu, dělá
uzel, sešívá, přišívá,lepí.
 Navléká, ohýbá, láme, spojuje.
Práce s drobným materiálem.
Papír a karton.
 Mačká, hněte, válí, ohýbá,
vyrývá, tvaruje.
 Používá šablonu, napodobí
vzorovou předlohu.
3. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Přesah:
ČaS - Popisuje proměny přírody v
Přírodniny.
jednotlivých ročních obdobích.
Textil.
Jiný materiál – korálky, drát,
špejle aj.
Modelovací hmota.
Jednoduché pracovní postupy,
organizace práce.
Konstrukční činnosti
Stavebnice, krabičky apod.
Zvládá elementární dovednosti
a činnosti při práci se stavebni-  Sestavuje, montuje, demoncemi.
tuje jednodušší konstrukce
podle slovního návodu i
vlastní představy.
Pěstitelské práce
Pozorování základních podmíProvádí pozorování přírody, za-  Pozoruje přírodu, zazname- nek pěstování rostlin v přírodě i
znamená a zhodnotí výsledky
nává a vyhodnocuje.
v místnosti.
pozorování.
Ošetřování pokojových rostlin.
Pečuje o nenáročné rostliny.
 Zalévá, kypří, otírá listy pokojových rostlin.
Pěstování rostlin ze semen.
399
Přesah:
M - Poznává geometrická tělesa v
praxi, modeluje tělesa
Přesah:
ČaS, Poznává nejznámější rostliny
vyskytující se v okolí.
Připraví tabuli pro jednoduché
stolování.
Chová se vhodně při stolování.
 Zaseje semeno, pozoruje klíčení.
Příprava pokrmů
Jednoduchá úprava stolu.
Pravidla správného stolování.
 Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
 Dodržuje zásady slušného
chování při stolování.
400
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
z RVP
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na
základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu.
Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic.
Volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu.
Udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu.
Školní výstupy
Učivo
Žák
 Mačká, trhá, stříhá, vystřihuje, lepí, skládá, propichuje, sešívá.Vystřihuje
z překládaného papíru.
 Využívá šablony.
 Spojuje, svazuje, slepuje,
ohýbá, navléká, lisuje, propichuje, stříhá.
 Stříhá, navléká jehlu, dělá
uzel, sešívá, přišívá,lepí.
 Seznamuje se s různými
druhy stehů.
 Navléká, ohýbá, láme, spojuje.
Práce s drobným materiálem.
Papír a karton.
Přírodniny.
Textil.
Jiný materiál – korálky, drát,
špejle aj.
Modelovací hmota.
 Mačká, hněte, válí, ohýbá,
vyrývá, tvaruje formou.
 Používá šablonu, napodobí
vzorovou předlohu.
 Rozlišuje a používá vhodné
materiály.
 Vybere a používá vhodné
pomůcky a nástroje.
 Poznává na základě ukázek
např. knih, videa, filmu, výstav, muzeí, lidové zvyky,
tradice a řemesla.
 Rozvrhne pracovní plochu,
Složitější pracovní postupy, organizace práce.
Vlastnosti materiálů.
Pracovní pomůcky a nástroje.
Lidové zvyky, tradice, řemesla.
Hygiena, bezpečnost práce,
první pomoc.
401
4. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Přesah:
ČaS, Vv, M
udržuje pořádek, užívá
vhodné pracovní nástroje a
postupy, seznamuje se se
základy první pomoci při
pracovním úrazu.
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž.
 Sestavuje, montuje, demonPracuje podle slovního návodu,
tuje složitější konstrukce
předlohy, jednoduchého náčrtu.
podle slovního návodu i
Dodržuje zásady hygieny a bezvlastní představy.
pečnosti práce, poskytne první  Sestavuje modely.
pomoc při úrazu.
 Využívá návod, předlohu,
jednoduchý náčrt.
 Rozvrhne pracovní plochu,
udržuje pořádek, užívá
vhodné pracovní nástroje a
postupy, seznamuje se se
základy první pomoci při
Provádí jednoduché pěstitelské
pracovním úrazu
činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování.
Ošetřuje a pěstuje podle daných  Pozoruje přírodu, zaznamezásad pokojové i jiné rostliny.
nává a vyhodnocuje.
Volí podle druhu pěstitelských  Seznamuje se s různými
činností správné pomůcky, nádruhy půdy a jejím zpracostroje a náčiní.
váním.
Dodržuje zásady hygieny a bez-  Seznamuje se s významem
pečnosti práce, poskytne první
hnojení.
pomoc při úrazu.
 Zalévá, kypří, otírá listy ,
přesazuje, množí řízkováním pokojové rostliny.
 Zaseje semeno, pozoruje klíčení.
Konstrukční činnosti
Přesah:
Stavebnice – plošné, prostoro- ČaS, M
vé, konstrukční, krabičky apod.
Sestavování modelů.
Práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem.
Hygiena, bezpečnost práce,
první pomoc.
Pěstitelské práce
Přesah:
Pozorování základních podmí- ČaS
nek pěstování rostlin v přírodě i
v místnosti.
Půda a její zpracování.
Výživa rostlin.
Ošetřování pokojových rostlin.
Pěstování rostlin ze semen.
Rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, alergie.
Hygiena, bezpečnost práce,
první pomoc.
402
.
Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Připraví samostatně jednoduchý pokrm.
Dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování.
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce;poskytne první pomoc i při
úrazu v kuchyni.
 Seznamuje se s nebezpečím
jedovatých rostlin.
 Rozvrhne pracovní plochu,
udržuje pořádek, užívá
vhodné pracovní nástroje a
postupy, seznamuje se se
základy první pomoci při
pracovním úrazu
Příprava pokrmů
Jednoduchá úprava stolu.
Pravidla správného stolování.
 Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
 Dodržuje zásady slušného
chování při stolování.
 Orientuje se v základním
vybavení kuchyně
 Volí vhodné potraviny
k přípravě jednoduchého
pokrmu.
 Seznamuje se se správným
skladováním potravin.
 Rozvrhne pracovní plochu,
udržuje pořádek, užívá
vhodné pracovní nástroje a
postupy, seznamuje se se
základy první pomoci při
pracovním úrazu
Základní vybavení kuchyně.
Výběr, skladování potravin.
Jednoduchý pokrm.
Hygiena, bezpečnost práce,
první pomoc.
403
Přesah:
ČaS, Čj, M
Žák:
Využívá základní standardní
funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.
Respektuje pravidla bezpečné
práce s hardware i software a
postupuje poučně v případě jejich závady.
Žák:
- Umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a
odhlásit ze sítě.
- Vysvětlí význam pojmu
HARDWARE, pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a zařízení počítače.
- Vysvětlí význam pojmu
SOFTWARE.
- Orientuje se na klávesnici,
zná funkce nejdůležitějších
kláves, s myší ovládá základní
operace.
Chrání data před poškozením,
ztrátou a zneužitím.
- Dokáže vytvořit složku nebo
prázdný soubor,
Základy práce s počítačem
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení
ze sítě
HW - HARDWARE
Skříň (základní jednotka) –)
Periferie
SW – SOFTWARE
= programy (Windows, Office)
Práce s klávesnicí a myší
části klávesnice a myši
pojmy: klik, dvojklik, uchopení
a tažení
nejznámější manažery (správce
souborů, tento počítač, průzkumník, …)
pojmy:disk, složka (adresář),
soubor
postupy vytvoření, přejmenování, kopírování, přesunu a
odstranění složky či souboru
- Nezaměňuje pojmy Internet a Vyhledávání informací a
web
komunikace
Při vyhledávání informací na
domény, seznámení
s nejznámějšími českými vy-
Internet: co to je, kdy vznikl,
služby Internetu
404
Ukázka vnitřních součástí základní jednotky – skříně
Příklady výukových programů
pro různé předměty, SW pirátství
internetu používá jednoduché
a vhodné cesty.
Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích.
hledávači..
- Na webu dokáže vyhledat
stránku o určitém tématu. Z webovské stránky dokáže
uložit obrázek.
využití vyhledávače Google a
seznam.
WWW = world wide web
vztah k Internetu
pohyb po webu: ( přes hypertextové odkazy
známá adresa)
jednoduché vyhledávání
ukládání z webu: obrázek, text
Zpracování a využití informací
- S použitím nástrojů dokáže
nakreslit obrázek a uložit jej,
příp. otevřít pro změny a změněný znovu uložit.
Pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém editoru.
- Ve Wordu dokáže napsat
krátký text, otevřít existující
soubor, upravit vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit ob-
Grafika
programy na tvorbu obrázků
uložení vytvořeného obrázku
nebo změn, otevření obrázku
základní nástroje a možnosti
nastavení (tvary štětce, barvy,
základní tvary …)
program malování
Textové editory
pojem: textové editory ( Word
…)
uložení, otevření souboru
pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
označení části textu do bloku
psaní, oprava textu (vel. pís.
405
MDV – kritický přístup
k informacím, ověřování zdrojů
EGS – vyhledávání a komunikace informací o světě
Vyhledávání webových stránek
o tématech z různých předmětů
rázek, změnit jeho vlastnosti a
umístit jej v textu.
- Dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. pod
jiným názvem.
s diakritikou, další znaky)
základní typografická pravidla
(psaní mezer za interpunkčními a dalšími znaky)
písmo – typ, velikost, tučné,
kurzíva, podtržené, barva (panel nástrojů.
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy
z RVP
Školní výstupy
Žák
Vytváří přiměřenými pracov Mačká, trhá, stříhá, vystřiními operacemi a postupy na
huje, lepí, skládá, propichuzákladě své představivosti růzje, sešívá.Vystřihuje
né výrobky z daného materiálu.
z překládaného papíru.
Využívá při tvořivých činnos Využívá šablony.
tech s různým materiálem prv-  Spojuje, svazuje, slepuje,
ky lidových tradic.
ohýbá, navléká, lisuje, proVolí vhodné pracovní pomůcky,
pichuje, stříhá.
nástroje a náčiní vzhledem
 Stříhá, navléká jehlu, dělá
k použitému materiálu.
uzel, sešívá, přišívá,lepí.
Učivo
Práce s drobným materiálem.
Papír a karton.
Přírodniny.
Textil.
406
5. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Přesah:
ČaS, Vv, M
Udržuje pořádek na pracovním  Seznamuje se s různými
místě a dodržuje zásady hygiedruhy stehů.
ny a bezpečnosti práce; poskyt-  Navléká, ohýbá, láme, spone první pomoc při úrazu.
juje.
 Mačká, hněte, válí, ohýbá,
vyrývá, tvaruje formou.
 Používá šablonu, napodobí
vzorovou předlohu.
 Rozlišuje a používá vhodné
materiály.
 Vybere a používá vhodné
pomůcky a nástroje.
 Poznává na základě ukázek
např. knih, videa, filmu, výstav, muzeí, lidové zvyky,
tradice a řemesla.
 Rozvrhne pracovní plochu,
udržuje pořádek, užívá
vhodné pracovní nástroje a
postupy, seznamuje se se
základy první pomoci při
pracovním úrazu.
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž.

Pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu.


Jiný materiál – korálky, drát,
špejle aj.
Modelovací hmota.
Složitější pracovní postupy, organizace práce.
Vlastnosti materiálů.
Pracovní pomůcky a nástroje.
Lidové zvyky, tradice, řemesla.
Hygiena, bezpečnost práce,
první pomoc.
Konstrukční činnosti
Přesah:
Stavebnice – plošné, prostoro- ČaS, M
vé, konstrukční, krabičky apod.
Sestavuje, montuje, demon- Sestavování modelů.
tuje složitější konstrukce
Práce s návodem, předlohou,
podle slovního návodu i
jednoduchým náčrtem.
vlastní představy.
Sestavuje modely.
Využívá návod, předlohu,
Hygiena, bezpečnost práce,
jednoduchý náčrt.
první pomoc.
Rozvrhne pracovní plochu,
407
Provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování.
Ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny.
Volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje a náčiní.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu.
udržuje pořádek, užívá
vhodné pracovní nástroje a
postupy, seznamuje se se
základy první pomoci při
pracovním úrazu






.

Pěstitelské práce
Přesah:
Pozorování základních podmí- ČaS
nek pěstování rostlin v přírodě i
v místnosti.
Pozoruje přírodu, zazname- Půda a její zpracování.
nává a vyhodnocuje.
Výživa rostlin.
Seznamuje se s různými
druhy půdy a jejím zpraco- Ošetřování pokojových rostlin.
váním.
Seznamuje se s významem
hnojení.
Pěstování rostlin ze semen.
Zalévá, kypří, otírá listy ,
přesazuje, množí řízkováRostliny jedovaté, rostliny jako
ním pokojové rostliny.
drogy, alergie.
Zaseje semeno, pozoruje klí- Hygiena, bezpečnost práce,
čení.
první pomoc.
Seznamuje se s nebezpečím
jedovatých rostlin.
Rozvrhne pracovní plochu,
udržuje pořádek, užívá
vhodné pracovní nástroje a Příprava pokrmů
Přesah:
postupy, seznamuje se se
Jednoduchá úprava stolu.
ČaS, Čj, M
základy první pomoci při
pracovním úrazu
Pravidla správného stolování.
Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Připraví samostatně jednoduchý pokrm.
Základní vybavení kuchyně.
Dodržuje pravidla správného
 Připraví tabuli pro jednodustolování a společenského choché stolování.
Výběr, skladování potravin.
vání.
 Dodržuje zásady slušného
Jednoduchý pokrm.
Udržuje pořádek a čistotu prachování při stolování.
covních ploch, dodržuje základy  Orientuje se v základním
408
hygieny a bezpečnosti práce;poskytne první pomoc i při
úrazu v kuchyni.
vybavení kuchyně
 Volí vhodné potraviny
k přípravě jednoduchého
pokrmu.
 Seznamuje se se správným
skladováním potravin.
 Rozvrhne pracovní plochu,
udržuje pořádek, užívá
vhodné pracovní nástroje a
postupy, seznamuje se se
základy první pomoci při
pracovním úrazu
Hygiena, bezpečnost práce,
první pomoc.
409
Svět práce
Používá základní kuchyňský
inventář a bezpečně obsluhuje
základní spotřebiče
Připraví jednoduché pokrmy
v souladu se zásadami zdravé
výživy
Dodržuje základní principy
stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti
Dodržuje základní principy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
6. ročník
Příprava pokrmů
Blíže se seznámí s povinným
vybavením každé kuchyně, seznámí se s obsluhou domácích
spotřebičů a jejich údržby
Environmentální výchova –
Kuchyně
Vysvětlení pojmu zdravá výži- základní vybavení, udržování základní podmínky života - vova, jednotlivé druhy potravin
pořádku a čistoty, bezpečnost a da
(základních) v domácnosti a na hygiena provozu
jednoduchých receptech si vy- - domácí spotřebiče (využití,
zkouší domácí kuchyni
princip)
Pravidla slušného chování doma, v restauraci, v hotelu
atd.…
Vyzkouší si na krátkých situačních hrách pravidla stolování
Potraviny
- výběr, nákup, skladování,
skupiny potravin, sestavování
jídelníčku
- nové trendy ve stravování
- zdravá výživa
- strava dítěte, nemocného, těhotné ženy
- příprava pokrmů (úprava za
studena, tepelná příprava…)
Úprava stolu a stolování
- jednoduché stolování, obsluha a chování, slavnostní stolování, aranžování …)
- hygienické návyky před jídlem
- první pomoc při úrazech
v kuchyni
410
OSV – sebepoznání a sebepojetí – můj vztah ke mně samé/mu
Multikulturní výchova – multikulturalita – multikulturalita
jako prostředek vzájemného
obohacování
Svět práce – Digitální technologie
Očekávané výstupy z
RVP
Ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a
odstraňuje základní problémy
při provozu digitální techniky
Školní výstupy
Učivo
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Využití digitálních technologiií
Využívá mobilní technologie
Pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava
Dokáže zapojit jednotlivá digitální zařízení s počítačem
Propojuje vzájemně jednotlivá
digitální zařízení
Dokáže zapojit jednotlivá digitální zařízení s počítačem
Propojuje vzájemně jednotlivá
digitální zařízení
počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, videokamera, e-Kniha, mobilní telefony
Mobilní technologie
Pojem: technologie, mobilní
technologie
Mobilní služby (operátoři, tarify..)
typy kabelů, portů počítače a
zařízení
způsoby připojení
Ošetřuje digitální techniku a
chrání ji před poškozením
Dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a před- Dokáže vysvětlit pojem Inpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc ternet a uvést jeho význam.
Vyhledávání informací a
411
MV – interpretace vztahů mediálních sdšlení
MV – tvorba mediálních sdělení
při úrazu
Při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché
a vhodné cesty.
Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích.
Komunikuje pomocí internetu
či jiných běžných komunikačních zařízeních.
Ověřuje věrohodnost informací
a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou
návaznost.
Zná základní služby Internetu
a ví k čemu slouží.
- El. poštu dokáže používat pro
komunikaci i pro odesílání a
přijímání souborů (prací, úkolů).
- Web používá jako zdroj informací.
komunikace
Internet
co to je, kdy vznikl, služby Internetu (e-mail, www, el. konference, e-banking, … příp. telnet, ftp)
El. pošta = e-mail
přístup k poště (samostatná
služba, přes web. rozhranní)
poštovní programy
napsání zprávy, čtení došlé
zprávy, smazání došlé zprávy
odpověď (Reply) a odeslání
kopie došlé zprávy dál
(Forward)
připojení přílohy (Attachment)
k odesílané zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy
další programy pro práci
s emailem (spamming, chat,
ICQ)
WWW = world wide web
pojmy: hypertext, multimediální
pohyb po webu:
přes hypertextové odkazy
412
EGS – vyhledávání a komunikace informací o světě
MKV – komunikace s lidmi
z různých kultur
OSV – rozvoj schopnosti poznávání
OSV – komunikace
Web jako informační zdroj o
tématech probíraných i
v jiných předmětech.
VDO – svoboda slova (i nebezpečí)
známá adresa
vyhledávání
ukládání z webu:
obrázek
celá stránka
vykopírování části textu
413
Svět práce
Očekávané výstupy
z RVP
Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy.
Školní výstupy
Učivo
Získá ucelený přehled o sobě
samém.
Volba povolání
Volba profesní orientace - sebepoznávání (zájmy a cíle,
stav, vlastnosti, schopnosti, sebehodnocení, využívání poradenských služeb).
Seznámí se blíže s obsahem
jednotlivých profesí a požadavky na jejich vykonávání.
Využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání.
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své
osoby při vstupu na trh práce
Získá informace o přehledu
středních škol a pracovních
oborech v regionu.
Na modelových cvičeních si
žák vyzkouší pohovor, naučí se
psát životopis a sebeprezentovat.
8.ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Průřezové téma: OSV/INT –
Sebepoznání a sebepojetí – já
jako zdroj informací o sobě,
druzí jako zdroj informací o
mně, zdravé a vyrovnané sebepojetí
Trh práce – profese a jejich
charakteristika, charakter a
druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační zdravotní
a osobnostní, rovnost příležitosti na trhu práce.
Informace o trhu práce, úřady
práce, sociální zajištění, práva
a povinnosti, pracovní příležitosti v regionu.
Zaměstnání – průběh pohovoru, požadavky životopisu, sebeprezentace, modelové situace
414
Průřezové téma: OSV/INT
– Komunikace v různých situacích – žádost, pohovor
Přesah: ČJ/INT – 7. roč. - životopis
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a
odstraňuje základní problémy
při provozu digitální techniky
Žák:
Využívá mobilní technologie
Využití digitálních technologií
počítač a periferní zařízení
Ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá
vhodných aplikací.
Uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci
s textem a obrazem.
Pracuje s informacemi
v souladu se zákony o duševním vlastnictví.
Používá informace z různých
informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi
údaji.
- Dokáže vytvořit vlastní dokument nebo upravit existující
a změny uložit.
- Umí změnit vlastnosti písma
a odstavců.
- Do dokumentu dokáže vložit
jakýkoliv obrázek, upravit jeho
vlastnosti a vhodně jej umístit
do textu.
- Dokáže vytvořit jednoduchou
tabulku, naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle potřeb a
umístit ji do textu.
digitální technologie – bezdrátové technologie, navigační
technologie
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV - kreativita
Zpracování a využití informací
Textové editory – Word
otevření, uložení změn, uložení
jako (na jiné místo, pod jiným
jménem)
pohyb v dokumentu, označení
části textu (klávesnice, myš)
pojmy: slovo, věta, odstavec –
jak je chápe Word, zobrazení
netisknutelných znaků
změna vlastností písma (panel Mediální výchova – tvorba
nástrojů, menu: Formát –
mediálních sdělení
Písmo)
psaní textu, diakritika, základní typografická pravidla, vložení symbolu (znaky, které nejsou na klávesnici)
změna vlastností odstavce (panel nástrojů, menu: Formát odstavec)
vložení obrázku (klipart, WordArt, automatické tvary, obrá415
- Orientuje se v Excelovském
okně, sešitě apod.
-Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a upravit její
vzhled.
- S daty pomocí vzorců dokáže
provádět jednoduché početní
operace.
-Na základě tabulky dokáže
vytvořit graf a upravit jeho
vzhled.
- Graf i tabulku dokáže vložit
do Wordu.
- Používá prezentační manaže-
zek ze souboru do textového
pole), nastavení vlastností:
pravé tl. myši – Formát objektu (velikost, barvy a čáry, obtékání), vytvoření obrázku
v grafickém editoru a vložení
do Wordu
pojmy: buňka, řada, sloupec
vytvoření jednoduché tabulky,
naplnění údaji, změna vlastností tabulky vč. přidávání a
ubírání řad nebo sloupců
spolupráce s Excesem
Tabulkové procesory – Excel
k čemu jsou tabulkové procesory
pojmy: sešit, list, řada, sloupec,
buňka
pohyb mezi sešity, mezi listy,
na listu
označení řady, sloupce, buněk
zadávání údajů
vzhled tabulky – Formát –
Buňky (formát čísla, písmo, zarovnání, ohraničení, stínování)
vložení řady, sloupce, buněk,
sloučení buněk, rozdělení buněk
jednoduché vzorce (součet,
rozdíl, násobení, dělení)
pojem: graf, vytvoření grafu,
úprava vzhledu a vlastností
416
ry.
- Nastaví si pracovní plochu
manažeru.
- Navrhne, graficky a esteticky
ztvární a následně spustí prezentaci.
- Vytvoří jednoduchou prezentaci na zadané téma.
- Seznámí se a používá počítačovou grafiku.
- Seznámí se s pojmem multimédia, definuje a vymezí oblast počítačových multimédií.
- Pomocí multimediálních encyklopedií a příruček se pokusí
uspořádat informace.
vložení tabulky a grafu
Prezentační manager –
PowerPoint
pracovní plocha manažeru
pojmy: snímek, osnova, grafické objekty, efekty
režimy zobrazení, řazení a nastavení snímků, práce se snímky
objekty na snímku (text, obrázky, automatické tvary)
operace s objekty (přemístění,
smazání..)
efekty (základní, konfigurace,
rozšířené efekty, časování)
spuštění prezentace
Počítačová grafika
použití počítačové grafiky
vektorová grafika – použití rastrová grafika – použití (základy práce s digitální fotografií snímání, úpravy archivace, export do www a multimediální
podoby)
programy na zpracování grafiky (Zoner Callisto, Adobe Photoshop, Corel Draw, Zoner
Photo studio)
Multimédia
příklady multimediálních pro417
OSV - kreativita
gramů
hudba v počítači
filmy v počítači (jednoduché
zpracování videa )
Svět práce
Očekávané výstupy
z RVP
Školní výstupy
Žák:
Při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché
a vhodné cesty.
Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích.
Komunikuje pomocí internetu
či jiných běžných komunikačních zařízeních.
Učivo
Teorie:
opakování – vývoj VT, HW,
SW, sítě
Seznámí se s pojmem multimédia, definuje a vymezí oblast počítačových multimédií
Pomocí multimediálních encyklopedií a příruček se pokusí
uspořádat informace
Multimédia
Příklady multimediálních programů
Hudba v počítači
Filmy v počítači (jednoduché
zpracování videa )
Ověřuje věrohodnost informací
a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou
návaznost.
418
9.ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Žáci utvoří týmy (příp. zůstanou jednotlivě) – možnost učit
se spolupracovat, řešit problémy a případné konflikty,
žák si dokáže uvědomit šíři jemu dostupných zdrojů inforZpracuje a prezentuje na uživa- mací, umí se v nich orientovat
telské úrovni informace
a vyhledávat.
v textové, grafické a multimeO nalezených pramenech
diální formě
dokáže pořídit stručný záznam
Metodologie odborné písemné
práce:
v průběhu celého roku žáci
zpracovávají ročníkovou práci
a tak si osvojují postup zpracování písemné odborné práce
1. etapa: Stanovení tématu
šířka, hloubka tématu, limity
při volbě tématu
2. etapa: Získávání informací
prameny informací (ústní,
zvukové – přednáška, rozhovor, konference, seminář, rozhlas …; písemné, obrazové –
knihy, periodika, normy, letáky, zákony, encyklopedie, TV
…; vlastní zkušenost)
zdroje informací (knihovny –
institucionální, soukromé, veřejné, odborné …; informační
střediska, archivy, databáze,
web, e-mail …)
postup vyhledávání, výběru a
získávání informací
záznam o prameni informací
3. etapa: Studium informací
čtení (zásady, postup studia
odborného pramene informací)
grafické zpracování textu
(barevnost, podtrhávání, zatrhávání, …)
samostatné poznámky a výpisky
4. etapa: Zpracování informací
struktura písemného projevu
(osnova, úrovně, logická struktura)
postup zpracování textu vč.
Obrazového vybavení
419
OSV – práce v týmu, poznávací
schopnosti, kreativita
Volená témata mohou zasahovat do některého předmětu
EGS – přístup k informacím ze
světa,
MDV – zdroje informací
OSV –vlastnictví, informační
etika, autorský zákon,
OSV – tvořivost, pravidla komunikace,
VDO – prezentace, diskuse a
argumentace
požadavky na rozsah a úpravu
dokumentu
informační etika, autorský zákon (citáty, citování použitých
pramenů)
5. etapa: Výstup
typy odborných písemných
prací (stručná zmínka)
formální náležitosti a grafická
úprava výsledné práce
6. etapa: Prezentace
ústní projev (verbální a neverbální složka)
prezentační technika (SW,
technika)
PowerPoint – tvorba jednoduché prezentace
Společné shrnutí a zhodnocení
Volba povolání
Volba profesní orientace –
sebepoznání, sebehodnocení,
informační základna pro volbu
povolání, práce s profesními
informacemi a využívání poradenských služeb.
Návštěva poradenského pracoviště úřadu práce a vybraných středních škol.
Možnosti vzdělávání – náSeznámí se informačními zdro- plň učebních a studijních oboji pro volbu profesní orientace, rů, přijímací řízení (přijímací
420
Průřezové téma: OSV/INT –
Sebepoznání a sebepojetí – já
jako zdroj informací o sobě,
Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.
s poradenským pracovištěm
úřadu práce, navštíví některé
konkrétní střední školy.
zkoušky, odvolání) informace a
poradenské služby.
Zaměstnání – způsoby hledání zaměstnání, životopis, reference, pracovní pohovor,
práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele
Prohloubí si informace o přehledu středních škol v regionu.
Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného
povolání a profesní přípravy.
Využije profesní informace a
poradenské služby pro výběr
vhodného vzdělávání.
Na základě získaných znalostí
a informací se zúčastní přijímacího řízení, je schopen se
orientovat v postupu přijímacího řízení a reagovat na jeho
požadavky.
Seznámí se se strukturou organizací, s formami podnikání.
Průřezové téma: OSV/INT
– Komunikace v různých situacích – žádost, pohovor
Přesah: VkO – 9. roč. - Principy tržního hospodářství - nejčastější právní formy podnikání
Podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy
podnikání, drobné a soukromé
podnikání.
421
4.9 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory
Název předmětu:
4.9.1 Osobnostní a sociální výchova
Charakteristika předmětu:
.
Předmět Osobností a sociání výchova vznikl integrací vzdělávacího obsahu průřezového
tématu osobnostní a sociální výchova a doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova
z něhož vycházejí očekávané výstupy tohoto předmětu.
Osobnostní a sociální výchova přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i
mimo ni, vede žáky k účinné spolupráci, komunikaci, rozvoji a posílení osobnosti žáka
sebepoznáním a sebeakceptací. Vhodným způsobem podněcuje a rozvíjí u žáků kreativitu. Napomáhá v prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování.
Výuka probíhá prakticky prostřednictvím vhodných her, cvičení a modelových situací.
Vzdělávací předmět osobnostní a sociální výchova má časovou dotaci 1 hodinu ve 2.
ročníku. V dalších ročnících je zařazován do výuky formou integrace do předmětů a projektů. Výuka probíhá ve třídách.
Hodnocení by mělo sloužit především žákům samotným. Mělo by být založeno na vyzvednutí a ocenění silnějších stránek jednotlivců. Tím lze podpořit jejich další snahu po
zdokonalování. Postupně lze u žáků rozvíjet nejen schopnost sebehodnocení, ale i vzájemného hodnocení členů skupiny. Má vést k citlivému vyjadřování názorů na práci druhého, otevřenému vyslovení kritiky i k schopnosti jejího přijetí.
Při hodnocení v osobnostní a sociální výchově budeme kromě zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k :
- dodržování komunikačních pravidel ve třídě,
- zvládání základních prvků sebeúcty a úcty k druhým,
- uplatnění tvořivosti a aktivitě při společném plnění úkolů,
- projevům chování podporující dobré mezilidské vztahy.
422
Osobnostní a sociální výchova
Kompetence
Strategie
k učení
Žák:
- uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších
celků,
- poznává smysl a cíl učení a učí se hodnotit
výsledky svého učení
k řešení problémů
Žák:
- rozpozná a pojmenuje problémové situace
a plánuje způsob řešení
- samostatně řeší problémy, aplikuje získané vědomosti, zkušenosti, učí se obhajovat svá řešení
Učitel:
- napodobuje životní situace na modelových hrách,
- pracuje projektově,
- podněcuje tvořivost a podporujeme iniciativu,
- vede žáky k sebehodnocení
Učitel:
- navozuje modelové situace, využíváme
vlastních zkušenosti,
- využívá prvky dramatické výchovy - modelové situace
komunikativní
sociální a personální
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině
- společně s pedagogy vytváří pravidla chování v kolektivu
- přispívá k upevňování dobrých
mezilidských vztahů
občanské
Žák:
- je schopen se vcítit do situace
ostatních lidí, odmítá útlak a
hrubé zacházení,
- začíná si uvědomovat svoje práva a povinnosti
pracovní
Žák:
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti
a závazky
Učitel:
- organizuje častou práci v různorodých skupinách,
k řešení různých situací využívá komunitní kruh
- vytváří situace, kdy žáci pochopí nutnost spolupracovat
- vede žáky k vytváření třídních pravidel
- využívá prvky dramatické výchovy (modelové situace a vlastní příklad)
- učí naslouchat
Učitel:
- využívá různých her a modelových situací (dramatická výchova)
- analyzuje konkrétní situace a zkušenosti, zejména
v projektu lidská práva
Učitel:
- umožňuje žákům navrhovat vlastní společná pravidla a sleduje jejich dodržování
- dbá na hodnocení a sebehodnocení žáků
- vede žáky k vytváření portfolií vlastních prací
423
Osobnostní a sociální výchova
Výstupy z Rvp
Osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování
jednoduchých komunikačních
pravidel ve třídě, poděkování,
omluvu, přiměřenou gestikulaci
Podílí se na vytváření společenství třídy prostřednictvím
dodržování jasných a splnitelných pravidel
Osvojí se základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a
úcty k druhým
Zvládá prosociální chování:
pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření
soucitu, zájem o spolužáky
Vyjadřuje city v jednoduchých situacích
Využívá prvky tvořivosti při
společném plnění úkolů
Reflektuje situaci druhých a
adekvátně poskytuje podporu.
Ročník: 2.
Školní výstupy
Učivo
Osvojuje si oslovování křestními
jmény, pozdrav, úsměv, naslouchání, jednoduchá komunikační
pravidla ve třídě.
KOMUNIKACE - Oslovování
křestními jmény. Pozdrav,
úsměv, zrakový kontakt. Naslouchání. Jednoduchá komunikační
pravidla ve třídě.
Osvojuje si jednoduchá komunikační pravidla - poděkování, omluvu, podání ruky, přirozenou gestikulaci.
Podílí se na vytváření společenství
třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel
Učí se základním prvkům sebeúcty
a úcty k druhým.
Vyjadřuje city v jednoduchých situacích.
Poděkování, prosba, omluva. Neverbální komunikace: podání ruky, gestikulace.
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
Osv - Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě;
Kooperace a kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci (jasná a respektující
komunikace, řešení konfliktů,
podřízení se, vedení a organizování práce skupiny);
Třídní pravidla.
ÚCTA K SOBĚ, ÚCTA
K DRUHÝM - Blahopřání
k narozeninám. Jednoduché
představení sebe, své rodiny. Poznávání druhých na základě vyprávění. Seberegulace a sebeorganizace.
VYJADŘOVÁNÍ CITŮ - Vyjádření vztahů k rodinným příslušníkům. Rozhovor o oblíbených
hračkách, hrách, věcech.
424
Komunikace – – rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci
(jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení
se, vedení a organizování práce
skupiny);
Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění
mysli a dobrý vztah k sobě
samému;
Uplatňuje tvořivost při společném
plnění úkolů.
Vžívá se do situace slabších, nemocných a postižených.
Pomáhá v běžných školních situacích. Učí se dělit se spolužáky, vyjádřit soucit projevuje zájem o
spolužáky.
TVOŘIVOST - Využití stavebnic
k tvořivému hraní. Naslouchání a
reprodukce jednoduchých písniček. Tvořivá kresba. Spolupodílení na výzdobě třídy.
EMPATIE - Poznává situaci slabších, nemocných, postižených.
Využití pohádkových příběhů
k empatickému vcítění.
PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ - Pomoc v běžných školních situacích. Pochvala, dělení se.
Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly,
sebeovládání
Sebepoznání a sebepojetí - co
o sobě vím,
- Můj vztah k druhým lidem
(rodinným příslušníkům).
Kreativita – cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti,
schopnosti "dotahovat" nápady do
reality), tvořivost v mezilidských
vztazích
Mezilidské vztahy – empatie a
pohled na svět očima druhého,
Pomoc mladším a slabším dětem. respektování, podpora, pomoc
Povzbuzení, vyjádření soucitu.
Hodnoty, postoje, praktická
etika –pomáhající a prosociální
chování (člověk neočekává protislužbu);
Učí se reflektovat situaci druhých
a adekvátně poskytuje pomoc.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – problémy v me425
zilidských vztazích.
426
Další cizí jazyk
Od 7. ročníku si žáci povinně volí jeden další cizí jazyk dle nabídky školy.
Název předmětu:
4.9.2
Francouzský jazyk
Charakteristika předmětu:
Patří do vzdělávací oblasti Další cizí jazyk v rámci Doplňujících vzdělávacích oborů
v časové dotaci v 7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět je vyučován ve třídách, jazykových učebnách a učebně informatiky.
Předmět:
- rozvíjí zájem o studium cizího jazyka a zároveň upevňuje znalosti z jazyka českého,
- poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě,
- umožňuje poznávat život a kulturní tradice jiných národů a národností,
- přispívá k porozumění mezi národy.
Předmět Francouzský jazyk je úzce spjat s ostatními předměty
(zeměpis – údaje o frankofonních zemích , dějepis – historie Francie, hudební a výtvarná výchova – odkaz kulturního dědictví Francie součastnému světu, občanská a
rodinná výchova, ostatní světové jazyky – porovnání , odlišnosti).
Průřezová témata :
OSV- sociální rozvoj
EGS- Evropa a svět
MKV- lidské vztahy , kulturní diference, multikultura, etnický původ
EV – problémy životního prostředí
VDO – společnost, stát
MDV – tvorba mediálního sdělení
Při hodnocení ve francouzském jazyce budeme kromě stupně zvládání
všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
dovednosti komunikovat v běžných každodenních situacích v rámci tematických
okruhů
porozumění obsahu textu nebo promluvy a jeho foneticky a gramaticky správné
reprodukci
osvojení a používání základních gramatických struktur a typů vět
schopnosti pracovat s dvojjazyčným slovníkem
orientaci v daných reáliích
zájmu o předmět
427
Kompetence:
Strategie:
Žák:
Učitel:
Kompetence k učení
- osvojí si základy mluvené i psané podoby
jazyka umožňující dorozumění v běžných situacích každodenního života
- orientuje se v obsahu jednoduchého textu
- získá správné výslovnostní návyky
- utvoří si správné vazby mezi zvukovou a
grafickou podobou jazyka
- organizuje hodinu v cizím jazyce zařazuje metody, při kterých žáci nacházejí různá řešení ( dialogy)
- sleduje při hodině pokrok všech žáků
- v hodinách používá srozumitelnou
francouzštinu
Kompetence k řešení problémů
- efektivně vyhledává potřebné informace
- kriticky posoudí zadané téma
- obhájí svůj názor
- zadává úkoly přiměřené schopnostem žáků
- klade rozšiřující otázky
- podněcuje žáky k diskuzi
- s chybou žáka pracuje jako
s příležitostí, která vede ke správnému
řešení
Kompetence komunikativní
- komunikuje na dané téma s učitelem, se
spolužáky
- soustavně si rozšiřuje slovní zásobu
- osvojuje si struktury pro správnou stavbu
věty
- motivuje žáky k soustavnému rozšiřování slovní zásoby jako základu pro
komunikaci
- poskytuje v hodině dostatečný prostor pro dialog
- vytváří příležitosti pro komunikaci
mezi žáky
- dává prostor k prezentaci textů i obrazových materiálů
- vede žáky k postupnému přechodu
na myšlení v cizím jazyce
Kompetence sociální a personální
- spolupracuje ( ve dvojicích, ve skupině )
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v
týmu
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o
ni požádá
- volí formy a metody, při nichž mohou žáci spolupracovat
- sleduje, zda při skupinové práci
všichni spolupracují dle svých možností
- vede žáky k osvojení zdvořilostních
struktur
Kompetence občanské
- respektuje názory ostatních
- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace
- uvědomuje si společné a rozdílné prvky
české a francouzské kultury a jazykového
projevu
- vede žáky k toleranci
- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost i
sebe navzájem
- posiluje mezipředmětové vazby
s ohledem na reálie zemí
Kompetence pracovní
- ověřuje si výsledky své práce
- plní v termínu zadané úkoly
- vede žáky k ověřování výsledků činnosti
- požaduje dodržování termínů pro
splnění daného úkolu
428
Další cizí jazyk
Francouzský jazyk
7. ročník
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou pronášeny pomalu a s
pečlivou výslovností a reaguje
na ně
Žák:
- rozumí pokynům ve třídě a
reaguje na ně
-
- zapojí se do jednoduchých
rozhovorů
-
- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
- vyplní základní údaje o sobě
ve formuláři
- rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech týkajících se každodenních témat
-
-
-
dokáže pozdravit, poděkovat a představit sebe a svou
rodinu
rozumí jednoduchému dialogu a chápe jeho smysl
orientuje se v obsahu jednoduchého textu, formuje
otázky, odpovídá na ně
používá abecední slovník
má základní poznatky o
zemích dané jazykové oblasti
-
429
základní společenské fráze
a obraty (pozdravy, poděkování)
krásy Francie, kulturněhistorické dědictví
fonetické rozdíly, nosové
samohlásky
pojmenování předmětů ve
třídě a jejich lokalizace
předložky místa ( dans, en,
‚ a, chez)
představení sebe a rodiny,
formulář
Jednoduché informační
nápisy a orientační pokyny.
lidské tělo-postava, zdraví
Práce se slovníkem.
vyjádření času (dny
v týdnu)
přítomný čas sloves etre,
avoir, parler, včetně záporu
přivlastňovací zájmena (j.
č.)
člen určitý a neurčitý
číslovky 1-20
vyjádření vlastnictví (de +
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV – mezilidské vztahy
EGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV – kulturní diference
MDV – tvorba multimediálního sdělení
český jazyk
zeměpis
výtvarná výchova
-
podstatné jméno)
rod a číslo přídavných
jmen
tvoření otázky
Francouzský jazyk
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají
se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
-
- sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
-
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují
k běžným tématům
-
-
Učivo
rozumí přiměřeným projevům našich i rodilých
mluvčích
dokáže postihnout smysl
jednoduchého sdělení
čte nahlas a foneticky
správně přiměřené texty
umí vyjádřit blahopřání,
obdiv, svůj názor
dokáže popsat činnosti ve
škole
recituje zpaměti krátké říkanky a básničky
-
-
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
430
vyjádření existence (il y a
…) + zápor
časování pravidelných
sloves na – er
základní číslovky 1 – 100
osobní zájmena samostatná
vyjádření kvantity
informace o čase (hodina,
den, měsíc)
popis týdenního programu, kalendářní rok (svátky, roční období
nákupy, oblékání, jídlo
nepravidelná slovesa faire,
aller,
blízká budoucnost
stahování určitého členu
le, les s předložkami de, a
povolání
domov, škola
plány na prázdniny
příroda, počasí , zvířata
Paříž a další významná
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV – mezilidské vztahy
EGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV – kulturní diference
MDV – tvorba multimediálního sdělení
český jazyk
zeměpis
výtvarná výchova
-
431
města
Vyjádření blahopřání, obdivu, názoru.
Recitace krátké říkanky,
básničky.
Francouzský jazyk
Očekávané výstupy z RVP
- rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech týkajících se každodenních témat
- odpovídá na jednoduché
otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a podobné otázky pokládá
- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud
má k dispozici vizuální oporu,
a vyhledá v něm požadovanou
informaci
- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Školní výstupy
-
-
-
Učivo
dokáže komunikovat
v běžných situacích každodenního života
porozumí i obtížnějším
textům obsahově blízkým
zájmům odpovídající věkové kategorie
napíše krátký dopis, email
zná některé francouzské
spisovatele a jejich díla
orientuje se ve slovníku
dokáže navázat kontakt
s konkrétní osobou
vyhledá v neznámém textu
odpověď na danou otázku
-
-
-
-
432
návrh programu na volný
čas, jak akceptovat a odmítnout daný návrh
nabídka kulturních, sportovních a dalších aktivit
co rád (nerad) dělám,
dopis a elektronická komunikace
nepravidelná slovesa lire,
écrire,
žádost o informaci, poskytnutí informace (adresa, tel. číslo, orientace ve
městě)I
zeptat se na cestu, vysvětlit cestu, dopravní prostředky
frankofonní země
státy – členy a předložky
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV – mezilidské vztahy
EGS – Evropa a svět nás zajímá
MKV – kulturní diference
MDV – tvorba multimediálního sdělení
český jazyk
zeměpis
výtvarná výchova
hudební výchova
občanská výchova
Název předmětu:
4.9.3
Německý jazyk
Charakteristika předmětu:
Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Přispívá k rozšíření jazykového vzdělání, snižuje
jazykové bariéry, vytváří předpoklady pro zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa. Němčina je
nejrozšířenějším mateřským jazykem v EU. Žáci poznávají odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a jejich kulturní tradice.
Jsou vedeni ke vzájemné toleranci, respektu a k úctě ke kulturnímu dědictví jiných národů. Výuka probíhá v učebně s tématickým
zaměřením na německý jazyk s možností využití videa a CD přehrávače, částečně v učebně výpočetní techniky. Vyučuje se v rozsahu
2 hodiny týdně, a to od 7. do 9. ročníku.
Hodnocení v německém jazyce budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
porozumění poslechových textů a pokynů učitele hovořícího v německém jazyce,
dovednosti zvládnout písemný projev s ohledem na zvláštnosti německého pravopisu,
schopnosti čtení originálních textů s příslušnou výslovností,
mluvnímu projevu žáka s ohledem na jasnost vyjádření a výslovnost.
Kompetence
Kompetence k učení:
Žák:
-získává a třídí informace z různých zdrojů
(internet, knihy, časopisy, slovníky)
-získané poznatky propojuje do širších celků
-cvičením a prací s chybou dosahuje zlepšení
v porozumění i neznámého textu
-poznává smysl a cíl učení
-rozvíjí se v jednotlivých dovednostech v NJ
(poslech s porozuměním, čtení, komunikace)
Strategie
Učitel:
- vede k samostatné školní i domácí
práci
- nabízí žákům práci s dostupnými informačními zdroji
- ověřuje výsledky práce
433
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
-je schopen pochopit problém a propojit ho
v souvislosti
-vyhledává informace vhodné k řešení problému, přitom uplatňuje fantazii, kreativitu a intuici
-je veden k porovnání stavby německého a českého jazyka
-řeší úkoly v učebnici, pracovním sešitě a doplňkových materiálech
-teoretické znalosti si ověřuje v praxi
Kompetence komunikativní:
Žák:
-prakticky a efektivně využívá všech
způsobů komunikace (písemné i ústní)
-dokáže adekvátně sdělit svou myšlenku,
umí stručně informovat o určité záležitosti
-rozšiřuje si slovní zásobu
-reaguje na slyšené i psané pokyny
-umí rozlišit soukromý rozhovor a veřejnou
komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Žák:
-spolupracuje ve skupině či ve dvojici
-podílí se na utváření pohodové atmosféry ve
třídě, chová se zdvořile s respektem a tolerancí
k ostatním
-efektivně spolupracuje se všemi účastníky vyučovacího procesu, rozlišuje a respektuje role
-ovládá asertivní chování
Učitel:
- zapojuje žáky do modelových situací
- klade vhodné otázky
Učitel:
- zařazuje prvky dramatické výchovy
- nabízí výjezdy do zahraničí
- vede žáky k výstižnému projevu
Učitel:
- organizuje práci ve skupinách, ve
dvojicích
- nabízí témata k diskusi
434
Kompetence občanské:
Žák:
-respektuje názory ostatních, je tolerantní
k odlišnosti rasové, náboženské …
-je schopen zodpovědnosti za vlastní osobnost,
za plnění zadaných úkolů
-srovnává tradice české s tradicemi v jiných
zemích
-má schopnost empatie
-poznává společné prvky v dějinách – Rakousko-Uhersko, Karel IV.,…
-seznamuje se s problémy jiných zemí – rasismus, intolerance (Turci v SRN)
Kompetence pracovní:
Žák:
-je schopen si efektivně zorganizovat práci
-samostatně používá studijní materiály
(slovníky, jazykové příručky, počítač, mapy)
-plní si své povinnosti (vedení sešitu, práce na
úkolech)
-prezentuje výsledky vlastní práce i práce skupiny a dokáže je hodnotit
Učitel:
- nabízí témata, která podporují zdravé
sebevědomí
- vede žáky k vlastnímu sebehodnocení
Učitel:
- směřuje žáky k zodpovědnému jednání
- umožňuje žákům volit vlastní pracovní tempo
435
Německý jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají
se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Vyslovuje správně foneticky
jednoduché texty, vytvoří
pozdravy pro různé příležitosti,
má základní znalosti o německy hovořících zemích
Abeceda, pozdravy, dny
v týdnu, čísla do 20, výslovnost, barvy, německá jména,
mezinárodní slova, německy
mluvící země.
Skládá jednoduché věty
s ohledem na německý slovosled, používá správně členy.
Sdělí jednoduchým způsobem
základní informace týkající se
jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a
podobné otázky pokládá
Vyjmenuje členy své rodiny,
přiřazuje příslušná přivlastňovací zájmena.
Bydlení, domov, časování slabých sloves, slovosled německých vět, členy podstatných
jme.
Moje rodina, přivlastňovací zájmena.
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Čj – 9. roč. - jazyková výchova - Užívá různé způsoby tvoření slov, vyhledává slova cizího původu a nahrazuje slovy
domácími, správně píše a vyslovuje obecná jména přejatá
Med. výchova – interpretace
vztahů mediálních sdělení a
reality – různé typy sdělení,
první formulace základních
údajů o sobě v cizím jazyce
Čj – 6. roč. - Skladba – pořádek slov ve větě - Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně užívá spojovací výrazy
při tvoření souvětí
OSV – sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o
sobě
Klade jednoduché otázky a odpovídá na ně.
Moji přátelé, otázky a odpovědi. Škola, koníčky, „kein“, roz436
OSV – sociální rozvoj – mezi-
Se zapojí do jednoduchých
rozhovorů
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou pronášeny pomalu a
s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
Vytvoří rozkaz pro tykání i vykání osobám, pracuje
s různými slovníky.
kazovací způsob, slovníky.
lidské vztahy – já a moje rodina
Základní výslovnostní návyky,
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.
MKV – lidské vztahy – udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi
Volný čas.
Med. výchova – tvorba mediálního sdělení – vyprávění jako
základ mediálního sdělení
Med. výchova – stavba mediálních sdělení – formulace
jednoduchých otázek a odpovědí
Vyslovuje správně foneticky
jednoduché texty, vytvoří
pozdravy pro různé příležitosti,
má základní znalosti o německy hovořících zemích.
OSV – poznávání lidí – využití
volného času
Práce se slovníky.
Vytvoří rozkaz pro tykání i vyVyplní základní údaje o sobě ve kání osobám, pracuje
formuláři
s různými slovníky.
437
Výchova k myšlení v evr. a
glob. souvislostech – objevujeme Evropu a svět – život Evropanů a styl života
v evropských rodinách
Německý jazyk
8. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují
k běžným tématům
Pojmenuje základní komponenty PC, má všeobecné znalosti o hlavním městě Rakouska.
Můj počítač, přídavná jména
v přísudku, Vídeň.
EV – vztah člověka k prostředí
– náš životní styl
Rozumí vytváření množného
čísla, provádí jednoduché matematické úkony, vyjmenuje
měsíce v roce.
Množné číslo podstatných
jmen, časové údaje, měsíce,
číslovky do 100, kde a kdy?
Čj – 5. roč. - Jazyková výchova
- Určí u podstatného jména
rod, číslo, pád a vzor a na základě této znalosti používá
podstatná jména ve správném
tvaru v mluveném i psaném
projevu
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
Zeměpis 6. roč. - Přírodní prostředí Země - vyhledá potřebné informace v mapových atlasech, orientuje se v jejich
obsahu a rejstřících
Má základní znalosti o zemích
EU, časuje silné sloveso.
Prázdniny, země EU, „fahren“.
Popíše svůj pokoj, chápe systém odlučitelných předpon.
Můj pokoj, slovesa
Informatika 8. roč. – Web pos odlučitelnou předponou, byd- užívá jako zdroj informací
lení ve světě.
Mediální výchova – stavba
mediálních sdělení – příklady
stavby a uspořádání zpráv
438
Zapojí se do jednoduchých
rozhovorů
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
Představí Brno, vyjmenuje
předložky se 3. pádem a správně je spojuje s podst. Jménem.
Volí různých dopravních prostředků.
Sestaví stručně svůj denní režim, pochopí funkci způsobových sloves.
Vyjmenuje roční období
s měsíci a běžnými svátky, určí
denní čas.
Moje město, předložky se 3.
pádem, Salzburg.
Zeměpis 6. roč. - vyhledá a
provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších států
jednotlivých oblastí
OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i
cizích postojů a hodnot a jejich
projevů v chování lidí
Dopravní prostředky.
Denní program, zájmena, způsobová slovesa.
Kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu,
hodiny).
Výchova k myšlení v evr. a
glob. souvislostech – objevujeme Evropu a svět – evropské
krajiny
Zeměpis - 7. roč. - Evropa –
vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního
ruchu v jednotlivých světadílech
(Salzburg – středisko evropské
kultury)
OSV – sebepoznání a sebepojetí – co o sobě vím a co ne
Stručně hovoří o svých domácích mazlíčcích i o zvířatech
v zoo.
Zvířata, příroda
439
Německý jazyk
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu,
a vyhledá v něm požadovanou
informaci
Školní výstupy
Učivo
Sestaví rozvrh hodin, komunikuje o běžných sportech.
Vyučování, sport, zájmeno
„man“.
Med. výchova – tvorba mediálních sdělení – skladba a výběr sdělení v časopisech pro
dospívající
Tv – 8. roč. - chápe základní
pravidla a terminologie her
různé druhy sportů
Popíše základní části lidského
těla, dokáže sdělit, co jej bolí.
U lékaře, lidské tělo, zdraví
Používá minulý čas pomocných préteritum „sein“
sloves.
a „haben“.
Stručně reaguje na jednoduché
písemné sdělení
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Orientuje se v plánu města, zeptá se na cestu, stručně informuje o hlavním městě Německa.
Přírodopis – 8. roč. - Rozliší
příčiny nemocí a popíše zásady
první pomoci
OSV – psychohygiena – dobrá
organizace času
Ve městě, podmiňovací způsob, povolání, Berlín.
Zeměpis – 9. roč. - Společnost
a hospodářství - určí a vyhledá
hlavní oblasti světového hospodářství
(Německo a jeho hlavní město)
Dějepis – 9. roč. – Rozdělený a
integrující se svět
440
Rozumí základním meteorologickým jevům, konverzuje na
běžná témata.
Rozumí základním informacím
v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
Porozumí jednoduchým autentickým textům, gramaticky
správně vytvoří krátké texty.
(Znovusjednocení Německa)
Počasí, svátky, préteritum modálních sloves.
MKV – kulturní diference –
poznávání vlastního kulturního
zakotvení
Cestování, zeměpisné názvy,
stupňování.
Výchova k myšlení v evr. a
glob. souvislostech – jsme Evropané – klíčové mezníky evropské historie
Pokyny k výuce.
OSV – mezilidské vztahy – lidská práva jako regulativ vztahů
Rozumí pokynům učitele ve
škole.
Vyjmenuje základní potraviny.
Popíše různé druhy aktuálního
počasí u nás.
vyplní základní údaje o sobě
ve formuláři
Jídlo, oblékání, nákupy, povolání
Vytvoří svůj dotazník.
Počasí.
Vyplnění osobního dotazníku.
Závěrečné opakování
441
OSV – sebepoznání a sebepojetí – zdravé a vyrovnané sebepojetí
442
Povinně volitelné předměty
Všechny povinně volitelné předměty mají časovou dotaci 1 hodina/týden. Je možno je
vyučovat ve dvouhodinových blocích jedenkrát za 14 dní.
Název předmětu:
4.9.4
Dramatická výchova
Charakteristika předmětu:
Dramatická výchova je koncipována jako dvouletý cyklus v rámci povinně volitelných
předmětů s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve třídách.
Začátečníci – 1.ročník si volí žáci 7. nebo 8.ročníku.
Pokročilí - 2.ročník je pokračování pro žáky 8. a 9. ročníku.
Předmět je zaměřen na činnosti, ve kterých získává dovednosti pro osobnostní i sociální
rozvoj.V tomto předmětu je žák veden k:
-sebepoznání a sebehodnocení,
- kreativitě,
- tvůrčí spolupráci s ostatními spolužáky,
- správné komunikaci, dodržování jejích pravidel,
- samostatnému rozhodování, naslouchání a respektování potřeb a názorů ostatních,
- zodpovědnosti za výsledek práce své, ale i kolektivní,
- prezentaci výsledků na veřejnosti
443
Kompetence:
Strategie:
Kompetence k učení
Žák:
-efektivně využívá vhodné informace v tvůrčích činnostech,
-používá správné základní pojmy,
-posuzuje výsledky vlastní práce,
Učitel:
- předkládá žákům aktivity, při nichž poznatky z ostatních oborů využívají k vlastní tvorbě,
- nabízí jednání v situaci a konfrontaci s realitou
-používá metody a postupy, kterými si žáci rozšíří hlasové a pohybové dovednosti
-umožňuje prezentaci vlastní práce žáků na veřejnosti a konfrontaci s výsledky ostatních,
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- samostatně řeší problémy,
Učitel:
- předkládá problémové úkoly, nabízí podněty k improvizaci, seberealizaci a hledání východisek,
- nabízí jednání v situaci
Kompetence komunikativní
Žák:
- používá kultivovaného hlasového
projevu,
-komunikuje nonverbálními a paralingválními prostředky,
Kompetence sociální a personální
Žák:
-pracuje v kolektivu,
-podílí se na utváření příjemné
atmosféry,
Kompetence občanské
Žák:
-respektuje názor a přesvědčení
druhých,
- poznává odlišnosti kultur, snaží
se je pochopit a tolerovat je,
Učitel:
- nastavuje podmínky pro situace, v nichž žáci kultivovaně komunikují nejen verbálně, ale i
nonverbálně, paralingválně
Učitel:
- nabízí prožitkové aktivity a jejich společné sdílení,
- volí metody a formy, které motivují k zapojení do činností společně s celým kolektivem,
- předkládá možnost volby činnosti a zapojení do ní, vedení, či podřízení se s ohledem na
spolužáky,
Učitel:
- připravuje situace, ve kterých je třeba zaujmout postoj, vyjádřit svůj názor a míru tolerance
k odlišnostem,
- volí témata zaměřená na soužití lidí s odlišnými kulturami
444
Kompetence pracovní
Žák:
- pracuje co nejlépe, podle svých
schopností plní povinnosti a závazky,
Učitel:
- předkládá zdroje informací a umožňuje žákům prezentaci výsledků práce,
- nabízí příležitosti k cílenému rozdělení úkolů a zodpovědnosti,
- umožňuje hodnocení a sebehodnocení pracovního nasazení ,
445
Dramatická výchova
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák
Žák
-propojuje somatické dovednosti
a kombinuje je za účelem vyjád- poznává techniky práce
ření vnitřních stavů a emocí
s dechem a hlasem
vlastních i určité postavy, na
- sděluje své prožitky a emoce
příkladech doloží souvislosti
pohybovým vyjádřením,
mezi prožitkem a jednáním u
sebe i druhých,
- spolupracuje s ostatními
- pracuje s pravidly hry a jejich
v herních situacích,
variacemi,
- používá různorodé komunikační techniky v běžných
- zkoumá témata a konflikty na
životních situacích,
základě vlastního jednání,
- vstupuje do role, charakte- rozlišuje herní a reálnou situarici,
zuje ji vnějšími znaky pohybu, řeči, rekvizitami,
-pracuje ve skupině na vytvoření
menšího inscenačního tvaru a
využívá přitom různých výrazových prostředků,
1.ročník - začátečníci
Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)
Základní předpoklady
dramatického jednání
Psychosomatické dovednosti
Sociálně komunikační dovednosti
Herní dovednosti
Recepce a reflexe dramatického umění
- tvoří různorodé situace,
zpracovává konflikt,hledá
řešení a pointu,
Základní stavební prvky
dramatu
446
Platí pro všechny činnosti
v obou ročnících:
Průřezové téma: OSV
(osobnostní rozvoj –
všechna témata,sociální
rozvoj –všechna témata,
morální rozvoj –obě témata)
- rozpoznává témata a konflikty
v situacích a příbězích,nahlíží na
ně z pozic různých postav, zabývá se důsledky jednání postav,
-sleduje reflexe spolužáků i učitele,sleduje a hodnotí
prezentace svých spolužáků
- nalézá a vyjadřuje různé
dramatické situace,
- spojuje jednání postav
s jejich pozicí v příběhu,
- zaujímá svůj vlastní postoj
k jednání postav v situaci,
Proces dramatické a inscenační tvorby
Náměty a témata dramatických situací
Typová postava
-zpracovává situaci do minipříběhu,
Inscenační prostředky a
-řadí jednotlivé fáze příběhu, pohledá dějovou zkratku,
stupy
447
Dramatická výchova
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák
Žák
-přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a plní své úkoly,
- spolupracuje se všemi žáky
při tvořivých aktivitách,
-osvojuje si pravidla
komunikace v běžných životních situacích,
- respektuje názory a nápady
ostatních členů skupiny,
-prezentuje své nápady a názory,
-hodnotí práci svou i ostatních,
- podílí se na organizaci
tvůrčí skupinové práce,
-rozvíjí, variuje a opakuje herní
situace ( samostatně,
s partnerem,ve skupině), přijímá
herní pravidla a tvořivě je rozvíjí,
-komunikuje v herních situacích a v situacích skupinové
inscenační tvorby,
- vstupuje do role, vytváří jevištní postavu, její charakterizaci,
-strukturuje herní a jevištní
situaci,
2.ročník – pokročilí
Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)
Základní předpoklady
dramatického umění
Sociálně komunikační dovednosti
Herní dovednosti
Proces dramatické a in448
Průřezové téma: MV (in-
-prozkoumává témata z více úhlů
pohledu a pojmenovává hlavní
téma a konflikt, uvědomuje si
analogie mezi fiktivní situací a
realitou,
- pracuje s nalezeným tématem z několika pohledů,
- vyhledává varinty řešení
konfliktů a jejich použitelnosti v reálném životě,
-řadí situace v časové a příčinné následnosti,
scenační tvorby
Náměty a témata
v dramatických situacích
Dramatická situace, příběh
terpetace vztahu mediálních sdělení a reality)
Přesah:Lv
-rozpozná ve vlastní dramatické
práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu,
-přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku,
- seznamuje se se základy
dramaturgie, režie, scénografie,
- učí se prvkům herecké práce, poznává roli scénické
hudby a zvuku,
- prezentuje výsledky práce
formou představení pro veřejnost,
- na základě reflexe diváků
provádí sebehodnocení,
449
Inscenační tvorba
Komunikace s divákem
Název předmětu:
4.9.5
Cvičení z matematiky
Charakteristika předmětu:
Předmět Cvičení z matematiky se vyučuje jako volitelný předmět v 9. ročníku s časovou
dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá ve třídách a učebně informatiky.
Vzdělávání je zaměřeno na:
 užití matematiky v reálných situacích,
 osvojení pojmů, matem. postupů,
 rozvoj abstraktního a exaktního myšlení,
 logické a kritické usuzování.
Úlohy směřují k procvičování učiva 9. ročníku a přípravě ke studiu na střední škole.
Předmět je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, rovnice,…..zeměpis – měřítko, výpočty……. chemie - řešení rovnic, převody jednotek,…..).
Předmětem prolínají průřezová témata:
OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost
- práce s mapou, slevy, využití poměru,….
450
Kompetence
Kompetence k učení
Žák:
 osvojuje si základní matematické pojmy a vztahy
postupnou abstrakcí a zobecňováním
reálných jevů,
 vytváří zásoby matematických nástrojů ( pojmů a
vztahů, algoritmů, metod řešení úloh),
 využívá prostředky výpočetní techniky.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
 zjišťuje, že realita je složitější než její matematický
model,
 provádí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků,
 učí se zvolit nejvhodnější postup při řešení slovních
úloh a reálných problémů.
Kompetence komunikativní
Žák:
 zdůvodňuje matematické postupy,
 vytváří hypotézy,
 komunikuje na odpovídající úrovni.
Strategie
Učitel:
 volí metody, při kterých docházejí k řešením a závěrům žáci
sami,
 vede žáky k plánování postupů a úkolů,
 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů,
 srozumitelně objasňuje žákům, co se mají naučit.
Učitel:
 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke
správnému řešení,
 vede žáky k ověřování výsledků.
Učitel:
 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky,
 podle potřeby pomáhá žákům.
451
Kompetence
Kompetence sociální a personální
Žák:
 spolupracuje ve skupině,
 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu,
 učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly.
Kompetence občanské
Žák:
 respektuje názory ostatních,
 formuje si volní a charakterové rysy,
 zodpovědně se rozhoduje podle dané situace.
Kompetence pracovní
Žák:
 zdokonaluje si vlastní grafický projev,
 efektivně organizuje vlastní práci.
Strategie
Učitel:
 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat,
 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování.
Učitel:
 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé,
 umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji
činnost nebo její výsledky,
 zajímá se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky.
Učitel:
 požaduje dodržování dohodnuté kvality práce a termínů,
 vede žáky k ověřování výsledků jejich práce,
 vede žáky k efektivitě při organizování vlastní práce.
452
Cvičení z matematiky
Očekávané výstupy z RVP Školní výstup
Žák:
 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů,
 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh
a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací,
 řeší úlohy na prostorovou
představivost, aplikuje a
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a
vzdělávacích oblastí,
 analyzuje a řeší jednoduché
problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel,
 odhaduje a vypočítá obsah a
obvod základních rovinných
útvarů,
 odhaduje a vypočítá objem a
povrch těles,
 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem,
 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich
soustav.
Učivo
Žák:
 matematizuje reálné situace,
 užívá logickou úvahu a
kombinační úsudek,
 nalézá různá řešení,
 vypočítává obvod a obsah
rovinných útvarů,
 vypočítá povrch a objem
prostorových útvarů,
 pracuje s tabulkami, grafy,
 řeší úlohy z praxe,
 řeší slovní úlohy z reálného
života pomocí lineárních
rovnic a jejich soustav.
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,
průřezová témata)
Koresponduje s učivem vyučo- F:
vacího předmětu Matematika - výpočet povrchu, objemu
daného ročníku a je zaměřeno
těles,
především na procvičování a
- převody jednotek,
prohlubování učiva a na pří- řešení fyzikálních úloh.
pravu ke studiu na střední škole.
Z:
- třídění údajů
- měřítko plánu a mapy,
- grafy.
Ch:
- koncentrace,
- rovnice.
OSV, VDO:
- řešení problémových úkolů.
453
Název předmětu:
4.9.6
Chemické praktikum
Charakteristika předmětu:
Předmět rozvíjí aktivní, samostatnou a tvůrčí činnost žáka.
Výuka je cílevědomě řízena tak, aby u žáků
 rozvíjela dovednosti spojené se záměrným pozorováním, a prováděním i složitějších a časově náročnějších měření a pokusů včetně vyhodnocování jejich výsledků
a vyvozování závěrů;
 rozvíjela logické a tvůrčí myšlení řešením problémových úloh (včetně
s interdisciplinárním zaměřením) a využíváním myšlenkových pokusů;
 vytvářela schopnost obhajovat výsledky své práce a využívat je k orientaci
v běžném životě.
Při realizaci tohoto volitelného předmětu by mělo být alespoň 50% času věnováno pozorovacím, měřícím a experimentálním činnostem žáků. Zbývající čas se doporučuje věnovat především řešení problémových úloh, nácviku práce s informacemi při řešení úkolů
komplexnější povahy, diskusím a zpracováním referátů.
Doporučené tematické celky ani jejich uvedený obsah nejsou závazné. Obsah předmětu
je závislý na materiálním vybavení školy a na skladbě žáků v příslušném školním roce.
Vzhledem k četnější a časové náročnější experimentální činnosti je tento předmět vyučován ve dvouhodinových blocích jedenkrát za čtrnáct dní v učebně chemie.
Práce v chemickém praktiku má rozvíjet hlubší zájem žáků o přírodní vědy, o ochranu
přírody a životního prostředí a orientovat je k uvědomělé volbě budoucího povolání.
454
KOMPETENCE
Kompetence k učení
Žák:
 samostatně pozoruje a experimentuje, výsledky porovnává, kriticky posuzuje
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
Kompetence k řešení problémů
Žák:
 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky
STRATEGIE
Učitel:
 vede k osvojení základních činností souvisejících se správným pozorováním chemických jevů a s chemickým experimentem,
 poskytuje prostor pro hledání a získávání vybraných informací o chemickém průmyslu, o využití chemických výrobků a o významu chemie
pro každodenní život občanů,
 nabízí mezipředmětové vztahy zejména s matematikou, fyzikou a přírodopisem.
Učitel:
 organizuje zkoumání přírodních faktů a jejich souvislosti s využitím
různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování, podněcuje k logickému
vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů,
 při chemických pokusech a při vysvětlování chemických reakcí nabízí
obecné souvislosti a vzájemnou podmíněnost jevů, podněcuje vyhledávat mezi nejrůznějšími podmínkami ty, které jsou hlavní, příčinné a
rozhodující.
Kompetence komunikativní
Žák:
Učitel:
 formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu,
 umožňuje žákům stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i pívyjadřuje se výstižně a souvisle v písemném i ústním
semně) postup a výsledky pozorování a experimentů,
projevu
 využívá získané komunikativní dovednosti
k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému
 při žákovských pokusech a v laboratorních pracích rozvíjí schopnosti
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
žáků spolupracovat v kolektivu.
455
Kompetence sociální a personální
Žák:
 účinně spolupracuje ve skupině
 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu spolupracovat
Učitel:
 v laboratorních pracích umožňuje práci ve skupinách, organizuje skupiny tak, aby se setkávali různí žáci.
Kompetence občanské
Žák:
Učitel:
 chápe základní ekologické souvislosti a environmen vede žáky k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a motivuje k
tální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a
odpovědnosti za zachování životního prostředí, předkládá preference
ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společco nejefektivnějšího využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširnosti
šího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy.
Kompetence pracovní
Žák:
Učitel:
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vy podněcuje k osvojení si základních činností souvisejících s chemickým
bavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti
pokusem, motivuje k odpovědnému plnění pracovních povinností a
a závazky
dodržování pravidel bezpečnosti práce,
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých
vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i
 volí formy vedoucí k optimálnímu plánování a provádění soustavných
své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodpozorování a experimentů a zpracování a vyhodnocování získaných
nutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
dat.
456
Chemické praktikum
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
BEZPEČNOST PŘI
EXPERIMENTÁLNÍ
ČINNOSTI


Pracuje bezpečně
s vybranými dostupnými a běžně používanými
nebezpečnými látkami a
hodnotí jejich rizikovost.
 navrhne postupy a prakticky
provede oddělování složek
směsí; uvede příklady oddělování složek v praxi




uvede zásady bezpečné
práce v chemické pra zásady bezpečné práce
covně, poskytne a přivov laboratoři
lá první pomoc při úra první pomoc při úrazu v
zu
laboratoři
 uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady bezpečné
práce s nimi
 vysvětlí význam R-vět a
S-vět a uvede jejich příODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK
klady u výrobků, které
SMĚSÍ
se běžně prodávají
 krystalizace
sestaví jednoduchou filtrační  sublimace
a destilační aparaturu, uvede  filtrace
princip a prakticky provede
 destilace
filtraci a destilaci
navrhne postup oddělování
složek směsí v běžném životě
provede krystalizaci známých chemických látek
provede sublimaci mikrotechnikou a semimikrotechnikou
457
9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Př – první pomoc při úrazech
Př – krystalové soustavy
CHEMICKÉ REAKCE A
CHEMICKÉ ROVNICE
 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí
 uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí
 rozliší výchozí látky a produkty redoxních reakcí, uvede příklady prakticky důležitých redoxních reakcí a
zhodnotí jejich využívání
 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňující průběh
chemických reakcí v praxi
 rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a určí
je správně v konkrétních
příkladech
 provede jednoduché chemické reakce ve školní laboratoři
 zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané
chemické reakce
 rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů pH a
změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem






výchozí látky a produkty
chemický děj
reakce kovu s kyselinou
reakce oxidů s kyselinou
neutralizace
vznik solí
F – elektromagnetické děje
REDOXNÍ REAKCE
 elektrolýza
 určí, které ze známých reakcí  galvanický článek
patří mezi redoxní reakce
 koroze
 vysvětlí pojem koroze, uvede
způsoby ochrany ocelových
výrobků před korozí
 rozliší podstatu galvanických
článků a elektrolýzy a uvede
příklady jejich praktického
využití
 provede elektrolýzu a galvanické pokovování libovolného kovového předmětu
458
 aplikuje znalosti o principech hašení požáru na řešení
modelových situací z praxe
 rozliší, které ze známých reakcí jsou exotermické a které
endotermické
 rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
 uvede, jak postupovat při
vzniku požáru, zná telefonní
číslo pro přivolání hasičů,
poskytne první pomoc při
popálení
 vyrobí jednoduchý model
pěnového hasicího přístroje
 orientuje se ve výchozích
látkách a produktech biochemického zpracování bílkovin, tuků a sacharidů
 rozliší bílkoviny, tuky a
 uvede příklady zdrojů bílkosacharidy, uvede příklavin, tuků a sacharidů
dy zdrojů těchto látek
pro člověka
 prakticky provede důkazy tuků, jednotlivých sa zhodnotí využívání prcharidů a bílkovin
votních a druhotných
surovin z hlediska rozvoje na Zemi
 uvede příklady prvot orientuje se v přípravě a
ních a druhotných surovyužívání různých látek
vin pro chemické výroby
v praxi a jejich vlivech
 zhodnotí ekonomický a
na životní prostředí a
ekologický význam
zdraví člověka
ENERGIE A CHEMICKÁ
REAKCE
F – energie
 exotermické a endotermické
reakce
PŘÍRODNÍ LÁTKY



sacharidy
tuky
bílkoviny
CHEMIE A SPOLEČNOST
459






Př – chemické složení organismů
voda
vzduch
ropné produkty
odpady
otravné látky
chemická výroba
Př – základy ekologie
Z – životní prostředí


recyklace odpadů
zjistí, kde a jak v okolí
dochází ke znečišťování
životního prostředí
uvede příklady otravných látek a způsoby boje proti nim
460
Název předmětu:
4.9.7Tvorba www stránek
Charakteristika předmětu:
Tvorba webových stránek je volitelný předmět vytvářený pro žáky se specifickým zájmem o výpočetní techniku a publikování na internetu. Staví na zkušenostech a poznatcích žáků, které získali v průběhu školního vzdělávání (zejména v informatice),
ale i z vlastního studia. Cílem je, aby si žáci dovedli vytvořit jednoduchou skupinu
stránek a vystavit ji na serveru. Výuka je soustředěna především na praktickou stránku věci, na práci s WYSIWYG editorem a na základy jazyka HTML.
Učivu tvorby webových stránek je věnována jedna hodina týdně (podle volby v 8.
nebo 9. třídě). Výuka probíhá v počítačové učebně.
Mezi metody a formy práce náleží výklad, činnostní vyučování, samostatná práce, krátkodobé projekty, práce s PC a audiovizuální technikou.
Při hodnocení v informatice budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
pozitivnímu vztahu k informačním a komunikačním technologiím,
schopnosti propojit znalosti informační technologie se souvislostmi v jiných
předmětech a schopnosti využít je pro další vzdělávání,
pracovat s mobilními technologiemi a využít je v praxi.
Kompetence
Strategie
Kompetence k učení
Žák:
- vyhledává informace z nejrůznějších
zdrojů, kriticky je posuzuje, třídí a využívá,
- dokáže pracovat s WYSIWYG editorem
a
osvojuje si základy jazyka HTML,
- používá správně obecné termíny, které
si propojuje do souvislostí,
- tyto poznatky uplatňuje v ostatních
vzdělávacích oblastech.
Učitel:
- vede žáky k sebehodnocení i hodnocení
navzájem,
- na praktických úlohách ze života ukazuje žákům smysl učení, jeho celoživotní
nutnost,
- vede žáky k samostatnému myšlení,
k tomu, že existují různé cesty při řešení
problému,
-vybírá takové úlohy, které svým charakterem umožňují snadnější propojení teorie s praxí.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- samostatně řeší problémy, volí vhodné
způsoby řešení,
- kriticky myslí, je schopen obhájit a
Učitel:
- umožňuje žákům prezentaci jejich
vlastní práce a konfrontaci s výsledky
ostatních,
- diskutuje s žáky nad všemi možnými
461
zhodnotit výsledky své práce a uvědomovat si zodpovědnost nad svými rozhodnutími,
postupy řešení dané úlohy a společně
hledají ideální cestu při řešení problému,
- předkládá žákům úlohy a projekty vedoucí k tvořivému přístupu při jejich řešení,
- pomáhá uvědomit si, že se při práci s IT
budou setkávat s problémy, které mají
více než jedno správné řešení,
- vede žáky nejen k nalézání řešení, ale
také k jeho praktickému provedení a dokončení.
- nalézá řešení, ale také jej prakticky provede a dokončí.
Kompetence komunikativní
Žák:
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem,
Učitel:
- nabízí různé typy komunikačních prostředků pomocí počítače, nové technologie v oblasti informačních a komunikačních technologií,
- rozumí různým typům záznamů a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a
k aktivnímu zapojení se do společnosti,
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a
názory, naslouchá druhým lidem, vhodně - umožňuje žákům obhájit jejich názory
na ně reaguje, obhajuje svůj názor a pou- v pracích, které vytvořili, a nabízí možné
žívá vhodné argumentace.
využití poznatků v praxi.
Kompetence sociální a personální
Žák:
- při projektech účinně spolupracuje ve
skupině rozděluje a plánuje práci, hlídá si
časový harmonogram,
- efektivně spolupracuje s druhými při
řešení zadaného úkolu.
Učitel:
- vede žáky k plánování práce, schopnosti
pracovat v rámci skupiny, kolegiální radě
či pomoci a schopnosti zhodnotit výsledky své práce.
Kompetence občanské
Žák:
- při zpracovávání informací kriticky
myslí nad obsahy sdělení, ke kterým se
může dostat prostřednictvím internetu i
jinými cestami,
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace.
Učitel:
- vede žáky k objektivnímu rozlišování
mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými informacemi dostupnými na internetu či jiných informačních zdrojích.
462
Kompetence pracovní
Žák:
- dodržuje bezpečnostní a hygienická
pravidla pro práci s výpočetní technikou,
- využívá ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst,
- sebekriticky zhodnotí kvalitu své práce.
Učitel:
-vede žáky ke správnému zacházení
s počítačem,
- požaduje dodržování dohodnuté kvality
odvedené práce, termínů, úplné dokončení práce.
463
Tvorba www stránek
Výstupy
Ročník: 8. – 9.
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Učivo
- zpracuje a prezentuje webové stránky na - vytvoření vlastní webové stránky,
uživatelské úrovni v grafické a multimediální formě,
- ochrana autorských práv a jejich dodržení při tvorbě vlastního webu,
- umístí webové stránky na internet.
- propojení webové stránky s databází.
464
MDV - interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality,
- stavba mediálních sdělení,
- fungování a vliv médií ve
společnosti,
- tvorba mediálního sdělení.
Název předmětu :
4.9.8
Užité výtvarné činnosti
Charakteristika předmětu:
6. – 9. ročník
Předmět se vyučuje s časovou dotací 1 hodiny týdně.
Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden k uplatňování osobně
jedinečných pocitů a prožitků a na odpovídající úrovni k zapojení se do procesu tvorby a
komunikace.
Žák pracuje s hlínou – nejstarším výtvarným materiálem, poznává její vlastnosti, dává jí
tvar nejen modelováním, ale také vytáčením na kruhu , svůj záměr dotváří barevně glazováním, experimentuje, užívá techniku drátování a odlévání do sádry, jeho výrobek má
konkrétní použití.
Výuka probíhá v v keramické dílně a v odborné učebně výtvarné výchovy.
Kompetence
Strategie
Kompetence k řešení problémů
Učitel
Žák
-kombinuje samistatně obrazné elementy -nabízí tvořivé přístupy při řešení výtvarných úkolů
vyjádření
-samostatně řeší problémy
Kompetence komunikativní
Žák
-se zapojuje do diskuse
-respektuje názory jiných
Učitel
- vede žáky k užívání správné terminologie , podle potřeby pomáhá žákům
-předkládá možnost prezentace výsledků
práce
Kompetence sociální a personální
Žák
- spolupracuje ve skupině a jednotlivě
- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- učí se věcně argumentovat
-respektuje možnosti různých přístupů k
tvorbě
Učitel
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou
spolupracovat
- vyžaduje dodržování pravidel slušného
chování
- vede žáky k respektování různorodosti
tvorby a ke kolegiální pomoci
Kompetence občanské
Žák
- respektuje názory ostatních
Učitel
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na
465
- si formuje volní a charakterové rysy
- se zodpovědně rozhoduje podle dané situace
Kompetence pracovní
Žák
-dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla
-používá bezpečné nástroje a materiály ,
dodržuje vymezená pravidla
druhé
- umožňuje, aby žáci na základě jasných
kritérií hodnotili svoji činnost nebo její
výsledky
- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky
Učitel
- vede k využívání návyků a znalostí
v další praxi
466
Užité výtvarné činnosti
Očekávané výstupy z
RVP
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
Vybírá , kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření.
Školní výstupy
Učivo
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
- orientuje se v práci s hlínou
- o materiálu všeobecně
- příprava hlíny
- nástroje
- keramická tvorba
D – pravěk a umění přírodních
národů
Pč – bezpečnost práce
MKV – multikultura
- postupuje od celku k detailu
- analyzuje celistvě vnímaný
tvar
na skladebné prvky
- základy modelování
- rukama
- modelování figury
- uspořádání prvků v prostoru
- sestavuje reliefní prvky
- ubírá nebo přidává hlínu
- relief
- vysoký
- nízký
- uspořádání prvků v ploše
Užívá vizuálně obrazné vyjádření pro získání osobitých výsledků.
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na kruhu
Vybírá , kombinuje a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
OSV – rozvoj schopností poznávání
D – byzantské a renesanční
umění
- vytáčení na kruhu
D – sumerské a egyptské umění
467
vyjádření
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost.
Kombinuje , vybírá a vytváří
prostředky pro vlastní osobité
vyjádření.
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a ochrany při práci.
MKV - multikultura
- správně užívá techniky
glazování a zdobení , využívá
a hodnotí výrazové možnosti
barev a jejich kombinaci
- vytváří společné a individuální kompozice v prostoru, své
představy dokáže převést do
objemových rozměrů
- zdobení a glazování vypáleného střepu
- drátování
- kombinace keramiky a drátu
- sádrové modely
- odlévání do sádry
468
Název předmětu:
4.9.9
Konverzace v anglickém jazyce
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací předmět konverzace v anglickém jazyce vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně
se vyjadřovat a uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznání. Konverzace v anglickém
jazyce poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Pomáhá snižovat jazykové bariér a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním
uplatnění. Při výuce využíváme dramatické výchovy – navození situací z reálného života
(dialogy, scénky).
Výuka probíhá ve třídách, v jazykových učebnách nebo v učebně informatiky; časová dotace 1 hodina týdně. Předmět je určen pro žáky 8. a 9. ročníků.
Kompetence
Strategie
k učení
Žák:
Učitel:
- vede žáky ke skupinové i samostatné
práci,
- dlouhodobě pracuje na osvojení si cizího
jazyka,
- vyhledává a třídí informace,
- vytváří modelové situace,
- podporuje žáky v práci
s informačními,
zdroji a sleduje domácí přípravu.
- systematicky používá probrané
jazykové prostředky,
- využívá sebehodnocení.
k řešení problémů
Žák:
- shrne informace,
- analyzuje a vysvětlí problém,
- vyjadřuje se vlastními slovy,
- porovnává strukturu anglického a českého
jazyka.
Komunikativní
Žák:
Učitel:
- vytváří modelové situace,
- zadává úkoly, při kterých žáci
kombinují informace z různých
zdrojů,
- s chybou žáka pracuje jako
s příležitostí,
jak ukázat cestu ke správnému řešení,
- podněcuje žáky k diskuzi.
Učitel:
- poskytuje prostor pro rozhovor a
diskuzi,
- souvisle a kultivovaně se vyjadřuje
469
slovem a písmem,
- poslouchá a zapojuje se
do rozhovoru,
- porozumí psanému a mluvenému projevu,
- spolupracuje s ostatními,
- rozšiřuje si slovní zásobu.
sociální a personální
Žák:
- vede žáky ke skupinové práci,
- zařazuje prvky dramatické výchovy,
- umožňuje žákům prezentovat výsledky
své práce.
Učitel:
- důsledně vyžaduje dodržování pravidel,
- volí formy a metody, při nichž mohou žáci spolupracovat.
- zapojuje se do skupin a pracuje
ve dvojicích,
- efektivně spolupracuje,
- pozitivně nahlíží na sebe sama.
Občanské
Žák:
Učitel:
- sleduje úspěšnost jednotlivých žáků,
oceňuje jejich pokrok a podporuje jejich zdravé sebevědomí.
- respektuje tradice a kulturní hodnoty,
- vede zdravý životní styl.
Pracovní
Žák:
Učitel:
- důsledně vyžaduje dodržování
pravidel,
- umožňuje žákům pracovat
s materiály a
zdroji a vede je k jejich správnému
užití.
- plní své povinnosti,
- používá studijní materiály.
470
Konverzace v anglickém jazyce
Očekávané výstupy z
RVP
Rozumí obsahu jednoduchých
i složitých textů v učebnicích a
obsahu autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové materiály) s využitím vizuální opory, v textech vyhledá
známé výrazy, fráze a odpovědi
na otázky
Rozumí obtížnější a zřetelně
vyslovované promluvě a konverzaci.
Odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu
textu.
Používá dvojjazyčný slovník,
vyhledá informace nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
Školní výstupy
Učivo
 Má přehled o reáliích
zemí studovaného jazyka.
 Využívá četby k získání
nových poznatků.
 Zachytí hlavní myšlenky
z přečteného a vyslechnutého textu.
 Pohotově se vyjadřuje
v běžných každodenních
situacích.
 Zapojuje se do diskuze,
pomocí argumentace
obhajuje své stanovisko.
 Četba a reprodukce textu s tématikou Austrálie, Velké Británie a její
historie, USA.
 Četba textů s tématy životního prostředí, zdraví a zdravého stravování, aktuálních
celosvětových problémů, cestování, sportu.
Objevujeme Evropu a svět
Vztah člověka k přírodě
 Navrhuje řešení problémů a požádá o pomoc při jejich řešení,
užívá společenské fráze,
poskytuje radu a vyjádří
svůj názor (formou role
play).
Mezilidské vztahy
 Rozšiřování slovní zásoby - synonyma, antonyma, slova mezinárodně užívaná (převzatá).
 Četba autentického materiálu, novin a časopisů, práce s Internetem.
 Tvorba projektů.
 Pochopí smysl textu.
 Odvodí význam neznámých slovních spojení
 Pracuje se slovníky a
dalšími příručkami, vyhledává informace.
471
8. a 9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Objevujeme Evropu a svět
Stručně reprodukuje obsah
přiměřeně obtížného textu,
promluvy i konverzace, sdělí
hlavní myšlenku.
 Konverzace v rámci
probíraných tematických okruhů
 Dramatické ztvárnění
daného příběhu
 Tvorba vlastních příběhů ve skupinách
 Využití písní ve výuce,
zpěv
 Pohovoří na daná témata, samostatně vyjádří
své myšlenky a názory.
 Představování, prosba,
poděkování, omluva,
domluvení schůzky,
přání, žádost o pomoc,
odmítnutí, vyjádření
souhlasu a nesouhlasu,
vyjádření vlastního postoje k problému
Vyžádá jednoduchou informaci
a domluví se v běžných každodenních situacích.
472
Název předmětu:
4.9.10
Sportovní výchova
Charakteristika předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení
Sportovní výchova představuje formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků a je zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní,
rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni. Ve sportovní výchově žáci nacházejí prostor k osvojování a prohlubování pohybových dovedností. Učí se uplatňovat osvojené pohybové dovednosti. Zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují
spolupráci, tvořivost, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti i míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků.
Umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti. Učivo je rozšiřující. Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti a ve volné přírodě.
Vzdělávání je zaměřeno na:
- osvojování nových pohybových dovedností
- ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí
- zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti
- seznámení s návody pro pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení
- uplatňování osvojených pohybových dovedností v různém prostředí a s různými účinky
- návyk na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování,
organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků
- propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělání jako je hudební výchova, estetika, poznávání a ochrana přírody,
dopravní kázeň, hygiena, úrazová zábrana, etika, právo aj.
Předmět sportovní výchova se vyučuje jako volitelný předmět v 7., 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně, možno vyučovat ve dvouhodinových blocích jedenkrát za 14 dní.
473
Kompetence
Strategie
k učení
- Žák
- uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
- organizuje a řídí vlastní učení
- operuje s obecně užívanými termíny
Učitel
- využívá mezipředmětových vztahů, zejména s lit. výchovou ,člověk a jeho svět , informatikou
- vede žáky k samostatné organizaci sportovních volnočasových aktivit
- učí žáky porozumět a používat názvosloví Tv
k řešení problémů
Žák
- samostatně řeší problémy, volí vhodné
způsoby řešení
- uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Učitel
- staví žáky do rolí, kde musí projevit rozhodnost, úsudek, taktiku
- zadává žákům za úkol připravit soutěž nebo sportovní utkání
- vede žáky k ohleduplnému jednání, aby nedocházelo k poškození zdraví
komunikativní
Žák
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim vhodně na reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a
vhodně argumentuje
Učitel
- organizuje soutěže a zapojení do družstev
- vysvětluje pravidla jednání ve skupině (rozdělení rolí, taktika, hodnocení…)
- učí žáky asertivnímu chování
- vede žáky k sebehodnocení
- umožňuje žákům vlastní vyjadřování a obhájení názorů, postojů
- učí děti etickým zásadám
- rozvíjí spolupráci s jinými školami (přátelské turnaje…)
- zajišťuje častější prezentaci výsledků školy na veřejných místech
474
sociální a personální
Žák
- účinně spolupracuje ve skupině
- přispívá k diskusi, chápe potřebu spolupracovat
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o
ni požádá
- podílí se na utváření příjemné atmosféry
v týmu
občanské
Žák
- respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá
útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému
i psychickému násilí
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových
situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
pracovní
Žák
- dodržuje vymezená pravidla
- přistupuje k výsledkům činnosti z hlediska
ochrany svého zdraví i zdraví druhých
Učitel
- organizuje častou práci v různorodých skupinách
- vytváří modelové situace (zvládání kritických okamžiků ve sportu….)
- využívá mezipředmětových vztahů (člověk a jeho svět – základy 1. pomoci)
Učitel
- vybírá texty, které podporují hru fair play
- uskutečňuje praktické cvičení 1. pomoci druhým
- vytváří modelové situace,
- vymýšlí hry podporující empatii, sociální cítění
Učitel
- umožňuje navrhovat společná pravidla
- dbá na hodnocení a sebehodnocení žáků
- dohlíží na vy tváření portfolií vlastních sportovních výkonů žáků
475
Sportovní výchova
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Žák :
Zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
osvojené dovednosti, prohlubuje je a uplatňuje kondičně zaměřené činnosti.
využívá znalostí
z předmětu tělesná výchova
dovede uplatnit techniky atletických disciplín.
Ovládá v souladu
s individuálními předpoklady
činnosti jednotlivce a usiluje o
jejich zlepšení.
-
podává své nejlepší výkony
v jednotlivých atletických disciplínách.
Jednoduché pohybové činnosti
zvládá individuálně nebo za
vzájemné spolupráce s dalším
žákem. Dokáže uplatnit základní dopomoc při jednoduchých
gymnastických cvičeních.
-
Uplatňuje jednoduché hlavní
zásady hygieny a bezpečnosti
při pohybových činnostech.
-
Dodržuje pravidla her a sportovních soutěží.
Spolupracuje v týmu.
Jedná v duchu fair play.
-
-
-
-
dokáže koordinovat své
pohyby
obtížné cvičení provádí
s dopomocí
Učivo
7. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
ATLETIKA (hoši a dívky)
Běžecká abeceda
M – měření vzdálenosti
Atletické techniky běhů, skoků,
hodů.
F – převody jednotek
GYMNASTIKA(hoši i dívky)
Malá trampolína
Skoky, skoky s pohyby nohou,
obraty, kotouly.
Přeskoky přes nářadí(bedna,
koza)
Roznožka, skrčka, odbočka
uvědomuje si bezpečnost
při cvičení a dodržuje ji SPORTOVNÍ HRY
Základní sportovní hry
Vybíjená, přehazovaná, košíková,kopaná,pálkovaná,ringo,
dobře chápe základní
Florbal.
pravidla her
používá správnou terminologii
KONDIČNÍ,PROTAHOVACÍ A
POSILOVACÍ CVIČENÍ
Pohyblivost, síla a obratnost,
476
Př – základní velké svalové
skupiny
F – odhad vzdálenosti
Uvědomuje si důležitost správného
Provedení cvičení.
rovnováha
-
používá základních pojmů z tělocvičného názvosloví
477
Sportovní výchova
Očekávané výstupy
z RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Usiluje svými výkony o zlepšení - uplatňuje svou vůli ve vytrvasvé tělesné zdatnosti.
lostních disciplínách
-respektuje bezpečnost při pohybu v přírodě
Tvořivě aplikuje naučené dovednosti.
Připraví samostatný výstup.
Zvládá jednoduchou dopomoc.
ATLETIKA
Rozšiřující učivo – vytrvalostní
běhy terénem, 12 minutový běh. F – jednotky času a jejich převody
GYMNASTIKA
Zaměření na obtížnější sportovní činnosti, skoky na malé
trampolíně.
F – síla a její využití
- zodpovědně dodržuje pravidla bezpečnosti
- potlačuje strachové zábrany
SPORTOVNÍ HRY
Rozšiřující učivo –netradiční
sportovní hry a novinky.
Dohodne se na spolupráci, která vede k úspěchu družstva.
Zvládá jednoduchou taktiku.
Respektuje rozhodnutí rozhodčího. Vyzkouší si tuto roli.
8. - 9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
- uplatňuje taktiku jednotlivých
sportovních her
- rozlišuje role hráče a rozhodčího
- zvládá terminologii
478
Žák:
Uplatňuje nové poznatky .
Zná správné a bezpečné chování a dbá zásad tohoto chování.
Zaměřuje se na pohybovou aktivitu prospěšnou jeho zdraví.
Odmítá návykové látky škodící
zdraví.
Žák:
DROBNÉ POHYBOVÉ HRY
- uvědomuje si pravidelnost
Hry s využitím netradičního nápohybového režimu a ví, že ten- činí, hry s jinými pravidly.
to režim vede k posílení jeho
zdraví
- respektuje zásady základní
hygieny
479
Název předmětu:
4.9.11
Biologické praktikum
Charakteristika předmětu:
Předmět má rozvíjet aktivní, samostatnou a tvůrčí činnost žáka.
Výuka je cílevědomě řízena tak, aby u žáků
 rozvíjela dovednosti spojené se záměrným pozorováním, a prováděním i složitějších a časově náročnějších měření a pokusů
včetně vyhodnocování jejich výsledků a vyvozování závěrů;
 rozvíjela logické a tvůrčí myšlení řešením problémových úloh (včetně s interdisciplinárním zaměřením) a využíváním myšlenkových pokusů;
 vytvářela schopnost obhajovat výsledky své práce a využívat je k orientaci v běžném životě.
Při realizaci tohoto volitelného předmětu by mělo být alespoň 50% času věnováno pozorovacím, měřícím a experimentálním činnostem žáků. Zbývající čas se doporučuje věnovat především řešení problémových úloh, nácviku práce s informacemi při řešení úkolů
komplexnější povahy, diskusím a zpracováním referátů.
Doporučené tematické celky ani jejich uvedený obsah nejsou závazné. Obsah předmětu je závislý na materiálním vybavení školy, na
skladbě žáků v příslušném školním roce a rovněž na aktuálních klimatických podmínkách.
Vzhledem k četnější a časové náročnější experimentální činnosti tento předmět vyučujeme ve dvouhodinových blocích jednkrát za
čtrnáct dní.
Předmět je vyučován ve třídě a v přírodovědné učebně.
Práce v biologickém praktiku má rozvíjet hlubší zájem žáků o přírodní vědy, o ochranu přírody a životního prostředí a orientovat je
k uvědomělé volbě budoucího povolání.
480
Strategie a kompetence:
KLÍČOVÉ KOMPETENCE Z RVP
STRATEGIE ŠVP VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI CHEMIE
Kompetence k učení
Žák:
Učitel:
 samostatně pozoruje a experimentuje,
 vede k osvojení základních činností souvisejících se správným pozorováním biologicvýsledky porovnává, kriticky posuzuje
kých jevů a s biologickým experimentem
 propojuje do širších celků poznatky
 poskytuje prostor pro hledání a získávání vybraných informací o zemědělství a potraz různých vzdělávacích oblastí
vinářském průmyslu, o využití biologických poznatků v lékařství a ochraně životního
prostředí a o významu biologie pro každodenní život občanů
 nabízí mezipředmětové vztahy zejména s matematikou, fyzikou a chemií
Kompetence k řešení problémů
Žák:
Učitel:
 samostatně řeší problémy, volí vhodné
 organizuje zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empiriczpůsoby řešení, užívá při řešení prokých metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálníblémů logické, matematické a empiho uvažování, podněcuje k logickému vyvozování a předvídání specifických závěrů
rické postupy
z přírodovědných zákonů
 vyhledá informace vhodné k řešení
 při biologických pokusech a při vysvětlování biologických dějů nabízí obecné souvisproblému, nachází jejich shodné, polosti a vzájemnou podmíněnost jevů, podněcuje vyhledávat mezi nejrůznějšími poddobné a odlišné znaky
mínkami ty, které jsou hlavní, příčinné a rozhodující
Kompetence komunikativní
Žák:
Učitel:
 formuluje své myšlenky a názory
 umožňuje stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledv logickém sledu, vyjadřuje se výstižně
ky svých pozorování a experimentů
a souvisle v písemném i ústním proje při žákovských pokusech a v laboratorních pracích rozvíjí schopnosti žáků spolupravu
covat v kolektivu
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi
481
Kompetence sociální a personální
Žák:
Učitel:
 účinně spolupracuje ve skupině
 v laboratorních pracích umožňuje práci ve skupinách, organizuje skupiny tak, aby se
setkávali různí žáci
 přispívá k diskusi v malé skupině i
k debatě celé třídy, chápe potřebu spolupracovat
Kompetence občanské
Žák:
 chápe základní ekologické souvislosti
a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví a trvale udržitelného rozvoje
společnosti
Učitel:
 vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití biologie a genetiky a motivuje k odpovědnosti za zachování životního prostředí, předkládá preference co nejefektivnějšího využívání zdrojů potravin v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných
zdrojů, včetně využití vody a biomasy
Kompetence pracovní
Žák:
Učitel:
 používá bezpečně a účinně materiály,
 podněcuje k osvojení základních činností souvisejících s biologickým pokusem, motinástroje a vybavení, dodržuje vymezevuje k odpovědnému plnění pracovních povinností a dodržování pravidel bezpečnosti
ná pravidla, plní povinnosti a závazky
práce
 využívá znalosti a zkušenosti získané v
 volí formy a metody vedoucí k optimálnímu plánování a provádění soustavných pozojednotlivých vzdělávacích oblastech v
rování a experimentů a zpracování a vyhodnocování získaných dat
zájmu vlastního rozvoje i své přípravy
na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání
a profesním zaměření
482
Biologické praktikum
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
BEZPEČNOST PŘI
EXPERIMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

pracuje bezpečně
s vybranými chemickými látkami a biologickým materiálem.



 dodržuje základní pravidla
bezpečnosti práce a chování
při poznávání živé a neživé
přírody
 aplikuje praktické metody
poznávání přírody
uvede zásady bezpečné
práce v biologické pra zásady bezpečné práce
covně, poskytne a přivov laboratoři a terénu
lá první pomoc při úra první pomoc při úrazu v
zu
laboratoři a terénu
uvede zásady bezpečné
práce s chemickými látkami a biologickým materiálem
vysvětlí význam R-vět a
SBĚR BIOLOGICKÉHO
S-vět
MATERIÁLU
 biologická exkurze (sběr bylin, listů a plodů)
 uvede zásady bezpečné práce  zoologická exkurze (sběr
v terénu
bezobratlých, peří, zbytků
koster, opuštěných hnízd)
 zná základní pravidla chování v přírodě
ZPRACOVÁNÍ A
UCHOVÁVÁNÍ
ROSTLINNÉHO A
ŽIVOČIŠNÉHO MATERIÁLU
 určí složení rostlinného spo-
 herbář
 sbírka semen a plodů
483
7.-9. ročník
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Př – první pomoc při úrazech
– metody zkoumání
Ch – práce s chemickými pomůckami a látkami
Př – první pomoc při úraze
Ev – ochrana životního prostředí
– chování v přírodě
Př – rostlinné a živočišné společenstvo
lečenstva
 zhotoví herbář podzimních
rostlin
 zhotoví sbírku semen a suchých plodů
 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a živočichů a určuje jejich zástupce pomocí klíčů a atlasů
 uvede příklady kladných i
záporných vlivů člověka na
životní prostředí a příklady
narušení rovnováhy
 konzervace hmyzu
 úprava opuštěných ptačích
hnízd
 pracuje s mikroskopem
 připraví jednoduchý mikroskopický preparát
 pracuje s atlasy a se zjednodušenými klíči rostlin a živočichů
 pochopí význam charakteristických znaků pro určování
rostlin a živočichů
 sleduje aktuální stav životního prostředí
 rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
 orientuje se v globálních
problémech biosféry
TECHNIKA
EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ
Př – hmyz
V BIOLOGII
– mikroskop
Ch – laboratorní technika
 práce s určovací literaturou
 mikroskopování
 pozorování vnější a vnitřní
stavby těla hmyzu
VLIV ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ NA ŽIVOT
ORGANISMŮ
 vliv ovzduší na rostliny
 složení ptačího společenstva
v přírodě
 životní prostředí (voda, půda, vzduch)
484
Ev – zachování rovnováhy v
přírodě
– umělé ekosystémy, zásahy člověka
Název předmětu:
4.9.12
Regionální dějiny
Charakteristika předmětu:
Předmět je volitelných rozšířením předmětu dějepis pro ty, kteří se chtějí více věnovat zkoumání minulosti, a to s časovou dotací 1
hodina týdně pro žáky 8. a 9. ročníku. Žáci se v něm seznamují s událostmi a jevy v regionální historii na pozadí národních (případně evropských) dějin.
Vedeme žáky ke vzbuzení zájmu o historii svého vlastního města a blízkého okolí. Na minulých i současných událostech učíme žáky
chápat historickou kontinuitu a vzájemné souvislosti. Učíme žáky utvářet si vztah ke kulturnímu dědictví oblasti, ve které žijí.
Podle možností zařazujeme návštěvy muzeí a galerií a exkurze po historických památkách. Předmět je vyučován ve třídě a učebně
dějepisu.
Vzhledem k návaznosti na předmět dějepis se vztahuje nejvíce přesahů k tomuto předmětu, dále k výtvarné výchově, českému jazyku
a občanské výchově.
Při klasifikaci budeme vycházet především ze zájmu žáků o danou problematiku a jejich zapojení při práci v hodinách. Oceníme
dobrovolnou práci navíc.
Kompetence:
Kompetence k učení
Žák:
- vyhledává a třídí informace,
- propojuje věci do širších souvislostí.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- vyhledává informace vhodné
k řešení,
Strategie:
Učitel:
- vede žáky k vyhledávání informací, ke čtení textů a dokumentů a k jejich výkladu,
- vede žáky k samostatnému vyhledávání informací (internet, encyklopedie),
- interpretuje s žáky údaje z historických map, grafů a tabulek.
Učitel:
- hodnotí a klasifikuje s žáky historické jevy prostřednictvím diskuze, sociálních her a
modelových situací,
- pracuje s jevy, které se snaží zobecnit.
485
-
rozlišuje a klasifikuje historické jevy.
Kompetence komunikativní
Žák:
- rozumí různým druhům textů, hodnotí je, vyvozuje,
- učí se diskutovat,
- obhajuje svůj názor a argumentuje.
Kompetence sociální a personální
Žák:
- se učí spolupracovat.
Kompetence občanské
Žák:
- respektuje názor druhých lidí,
- chápe historické souvislosti
ve vztahu k současnosti,
- chápe sociální vztahy, příčiny
a důsledky událostí.
Kompetence pracovní
Žák:
- se učí pracovat podle daných
pravidel.
Učitel:
- interpretuje s žáky historické prameny a vede k jejich pochopení,
- povzbuzuje žáky k vyjadřování vlastních myšlenek, pocitů a názorů (diskuze, soutěže,
hry, besedy).
Učitel:
- zařazuje práci ve dvojicích a ve skupinách,
- řídí diskuzi,
- analyzuje s žáky jejich práci a vede je k sebehodnocení.
Učitel
- využívá historické událostí k vytváření pozitivních životních hodnot žáků,
- předkládá texty, které podporují úctu k vlasti a dějinám, ke svému městu,
- zapojuje žáky do regionálních soutěží.
Učitel:
- motivuje žáky k tvoření hádanek, křížovek a rébusů k dané tématice,
- zapojuje žáky do sledování aktualit souvisejících s historií.
486
Očekávané výstupy z
RVP
Źák:
Uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje
instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány.
Uvede příklady archeologických nalezišť na našem území.
Školní výstupy
Učivo
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Žák:
 Vysvětlí způsob poznávání historie, význam
archivů, muzeí, knihoven a galerií.
Území dnešního Brna
v pravěku a starověku
Přesah: Z/INT. – orientace na
mapě
 Stručně popíše pravěké
a starověké osídlení
Brna a blízkého okolí.
Vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka. Ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké
společnosti, uvede příklady
románské a gotické kultury.
Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a
uvede jejich představitele a
příklady významných kulturních památek.
 Popíše hospodářství,
strukturu středověké
společnosti a způsob života jednotlivých vrstev.
 Objasní postavení a
úlohu církve ve středověké společnosti.
 Charakterizuje románskou, gotickou a renesanční kulturu
Objasní důsledky třicetileté
války.
Rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a
uvede jejich představitele a
příklady významných kulturních památek.
 Popíše vývoj Brna za
třicetileté války
v souvislosti s vývojem
v českých zemích.
 Charakterizuje barokní
kulturu.
 Uvědomí si význam
Středověké Brno
-
založení města
přemyslovské Brno
Lucemburkové a husitství
gotické památky v Brně
renesanční památky
v Brně
pozdní středověk
Novověké Brno
487
Brno za třicetileté války
barokní Brno
Přesah: OV/INT. – světová náboženství (křesťanství, židovství)
Přesah: ČJ/INT. – pověsti, legendy, kroniky, životopisy
Přesah: VV/INT. – románské a
gotické památky, renesanční a
barokní kultura
Přesah: ČJ/INT. – vývoj jazyka
Přesah: ČJ/INT. – pověsti
Přesah: VV/INT. – barokní
kultura
Průřezové téma: OSV/INT. –
Rozvoj schopnosti poznávání
Průřezové téma: MultV/INT. –
Etnický původ
Objasní souvislost mezi napoleonskými válkami a našimi
národními dějinami.
Na příkladech demonstruje
zneužití techniky ve světových
válkách a jeho důsledky.
Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských
práv.
Zhodnotí sociální, hospodářské
a kulturní prostředí v 1. polovině 20. století
rozvoje průmyslu jako
příčiny společenských
změn.
 Popíše kulturní život
koncem 19. století.
-
 Charakterizuje vývoj
Brna v 1. polovině 20.
století.
 Chápe historický i současný rozměr pojmů
nacionalismus, antisemitismus a rasismus
okolí Brna za napoleonských válek
průmyslová revoluce
v Brně
kulturní památky 19.
století (secese, historické slohy)
Brno ve 20. století
-
-
488
kultura (funkcionalismus)
první a druhá světová
válka a jejich důsledky
pro Brno (protinacistický odboj, holocaust
územní růst města Brna
Přesah: OV/INT. - problémy
rasové nesnášenlivosti
Přesah: ČJ, VV, HV/INT. – odraz událostí 1. pol. 20. stol.
v umění
Přesah: OV/INT. - problémy
rasové nesnášenlivosti
Průřezové téma: VMEGS/INT.
– Jsme Evropané
Název předmětu:
4.9.13
Literární seminář
Charakteristika předmětu:
Literární výchova je vyučována jako povinně volitelný předmět pro žáky 7. až 9. ročníku, a to s časovou dotací 1 hodina týdně. Je
volným rozšířením předmětu český jazyk a je vyučován ve třídě.
Vybavuje žáka dovedností porozumět textu, pěstuje v něm úctu ke spisovnému jazyku, a uměleckému textu, ke spisovatelům, básníkům a ilustrátorům. Učí interpretovat čtený i slyšený text, seznamuje s různými formami zpracování uměleckého textu. Vede
k orientaci v literárních žánrech a pokusům o vlastní literární vyjádření. Pomáhá rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou
důstojnost.
Vzhledem k návaznosti na předmět český jazyk a literatura se vztahuje nejvíce přesahů k tomuto předmětu.
Při klasifikaci budeme vycházet především ze zájmu žáků o danou problematiku a jejich zapojení při práci v hodinách. Oceníme
dobrovolnou práci navíc.
Kompetence:
Kompetence k učení
Žák:
- vyhledává a třídí informace,
- reprodukuje a interpretuje literární dílo, propojuje věci do
širších souvislostí.
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- pojmenovává problémy
vyhledává vhodné řešení.
Kompetence komunikativní
Strategie:
Učitel:
- vede žáky k vyhledávání informací,
- připravuje na účast v literárních soutěžích,
- vede žáky ke čtení s porozuměním a k orientaci v textu,
- interpretuje s žáky literární text,
- pracuje s žáky v knihovně.
Učitel:
- pracuje s příběhy s otevřeným koncem,
- podpoří žáky v kritickém myšlení.
489
Žák:
-
rozumí různým typům textů a
záznamů, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá,
- naslouchá promluvám druhých lidí, rozumí jim,
- učí se diskutovat,
- obhajuje svůj názor a argumentuje.
Kompetence sociální a personální
Žák:
- se učí spolupracovat,
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu spolupracovat.
Kompetence občanské
Žák:
- respektuje názor druhých lidí,,
- utváří si postoj ke kulturním
hodnotám
- chápe sociální vztahy, příčiny
a důsledky událostí.
Kompetence pracovní
Žák:
- se učí pracovat podle daných
pravidel.
Učitel:
- interpretuje s žáky literární text, vede k jeho pochopení,
- učí žáky etickým zásadám,
- dramatizuje s žáky literární díla
- povzbuzuje žáky k vyjadřování vlastních myšlenek, pocitů a názorů (diskuze, soutěže,
hry, besedy).
Učitel:
- zařazuje práci ve dvojicích a ve skupinách,
- řídí diskuzi,
- analyzuje s žáky jejich práci a vede je k sebehodnocení.
Učitel
- předkládá texty, na kterých si žáci utvářejí pozitivní postoj k tradicím, hodnotám, jazykům,
- zapojuje žáky do literárních soutěží.
Učitel:
- motivuje žáky k tvoření hádanek, křížovek a rébusů k dané tématice,
- zapojuje žáky do sledování aktualit souvisejících s literární tvorbou,
- povzbuzuje žáky k vlastní tvorbě.
490
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Žák:
Rozlišuje základní literární

druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné

představitele.

Popisuje strukturu literárního
díla.

Tvoří vlastní literární text podle
svých schopností a na základě
osvojených znalostí základů literární teorie.



Rozlišuje literaturu hodnotnou
a konzumní, svůj názor doloží
argumenty.
Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování.
Vyhledává informace v různých
typech katalogů, v knihovně i
v dalších informačních zdrojích.




Učivo
Orientuje se ve struktuře
literárního textu.
Interpretuje literární dílo.
Rozumí významu a
smyslu literárního textu.
Zhodnotí výběr své četby.
Přiřadí literární text
k literárnímu žánru.
Charakterizuje jednotlivé
literární žánry.
Má přehled o významných představitelích české a světové literatury.
Aplikuje znalosti literárních žánrů na vlastní
tvorbu
Chápe literaturu jako významného pomocníka
při získávání životních
hodnot.
Sleduje aktuální filmovou tvorbu.
Orientuje se ve školní
knihovně.
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Humor v literární tvorbě
Přesah: D/INT. – samizdatová
(román, povídka, divadlo, film) a exilová literatura
Průřezové téma: OSV (KreativiNapětí v literární tvorbě
ta)
(detektivní a dobrodružná po- Průřezové téma: VMEGS (Jsme
vídka a román, literatura
Evropané)
s válečnou tematikou, film)
Průřezové téma: VDO (Samizdatová a exilová literatura)
Fantazie v literární tvorbě
(vědeckofantastická literatura,
pohádka, film, tvorba pro děti)
Láska v literární tvorbě (báseň, balada, povídka, román,
drama, film)
Literární pojmy a žánry
v souvislosti s probíranými tématy.
491
Název předmětu:
4.9.14
Příprava pokrmů
Charakteristika předmětu:
Tento volitelný předmět si žáci mohou vybrat v 7. až 9. ročníku. Seznamují se v něm s praktickou přípravou studených i teplých pokrmů, s teoretickými znalostmi z oblasti zdravé výživy a základními pojmy výživy člověka. Výuka probíhá 2 hodiny týdně 1x za 14 dní
ve školní cvičné kuchyni.
Kompetence
Strategie
Kompetence k učení
Žák:
- získává základní informace o surovinách k přípravě pokrmů,
- osvojuje si základní znalosti výživy člověka.
Učitel:
- vede žáky k samostatné práci a vyhledávání
informací
Kompetence k řešení problémů
Žák:
- za pomoci učitele promýšlí pracovní postupy,
- aktivně se podílí na řešení vzniklých situací,
- teoretické znalosti si hned ověřuje při praxi.
Učitel:
- vede žáky k uplatňování vlastních nápadů,
rozvoji tvořivosti
Kompetence komunikativní
Žák:
- popisuje srozumitelně pracovní postupy přípravy jídel,
- rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti stravování.
Kompetence sociální a personální
Žák:
- spolupracuje ve skupině,
- podílí se na utváření dobré atmosféry při práci
Učitel:
- poukazuje na stručné, ale jasné vyjadřování,
vede společné diskuse
Učitel:
- podporuje rozvoj vzájemné spolupráce
Kompetence občanské
492
Žák:
- respektuje názory ostatních,
- je schopen zodpovědnosti za plnění zadaných úkolů
Kompetence pracovní
Žák:
- je schopen si efektivně zorganizovat práci,
- prezentuje výsledky své práce i práce skupiny,
- správně zachází s pracovními nástroji
Učitel:
- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci
Učitel:
- zohledňuje různou zručnost u žáků při práci,
- soustředí se na dělbu práce,
- vede žáky k dodržování bezpečnostních předpisů
493
Příprava pokrmů
Očekávané výstupy z
RVP
Žák:
Dodržuje pravidla bezpečnosti
a hygieny práce
Školní výstupy
Učivo
Ovládá základní pravidla chování ve školní kuchyni a hygienická pravidla pro práci s potravinami
Bezpečnostní předpisy a hygienické pokyny při práci v kuchyni
Seznamuje se s zařízením kuchyně a s ovládáním nástrojů
Ošetří drobné úrazy
Zvládá základní poskytnutí
první pomoci u typických úrazů při práci v kuchyni
Orientuje se v sortimentu poživatin, rozlišuje složky potravy Má znalosti o základních složkách potravy, seznamuje se
s jídelníčkem člověka
v různých stádiích života
Ročník: 7. – 9.
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
OSV – rozvoj osobnosti
Vybavenost kuchyně, zařízení,
nástroje, přístroje
První pomoc při úrazech v kuchyni
OSV – poskytnutí pomoci
Výživa člověka, základní pojmy
EV – problémy výživy ve světě
Druhy potravin
Třídí potraviny dle zařazení do
kategorií poživatin a pochutin
Připraví jednoduché pokrmy
v souladu se zásadami zdravé
výživy
Orientuje se v problematice
správného životního stylu
v oblasti stravování
Připraví jednoduchá jídla studené i teplé kuchyně
Zásady zdravé výživy
Př – vliv výživy na zdraví člověka, obezita
Praktická příprava studených i
teplých pokrmů, servírování
EGS – mezinárodní kuchyně
494
Název předmětu:
4.9.15
Psaní na klávesnici
Charakteristika předmětu:
Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie,
která je součástí dovedností žáka při dosažení základní úrovně komunikativní gramotnosti.
Předmět je zaměřen na osvojení schopnosti psaní na klávesnici všemi deseti prsty
v textovém editoru a schopnosti kvalitního zformátování textu a k získání praktických
dovedností s očekáváním dokonalého zvládnutí technické administrativy.
Vyučovací předmět je koncipován pro žáky 8. a 9. ročníků v rámci disponibilní vyučovací
hodiny jako povinně volitelný předmět Psaní na klávesnici s časovou dotací 1h týdně. Je
vyučován v učebně informatiky.
Při hodnocení v předmětu Psaní na klávesnici budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k:
-
základnímu zvládnutí prstokladu na klávesnici,
manuální zručnosti při opisování textu a diktátu,
využívání získaných dovedností v dalších vyučovacích předmětech,
schopnosti upravit neformátovaný text,
počtu chyb na daný počet úhozů.
Kompetence:
Strategie:
k učení
Žák:
- seznamuje se se základními návyky,
které musí být dodržovány u psaní
na klávesnici,
Učitel:
- vede žáky k dodržování správného
rozmístění prstokladu na klávesnici,
držení těla a dodržování základní
psychohygieny práce u počítače,
-
orientuje se v pořadí a umístění
písmen na klávesnici,
-
zadává úkoly, které žáky motivují
k důslednějšímu dodržování naučených dovedností,
-
zvládá opsat text bez pomoci očního
kontaktu s klávesnicí,
-
poskytuje dostatek studijního materiálu k procvičování a zdokonalování techniky psaní na klávesnici všemi prsty,
- dokáže pracovat s textovým editorem
MS Word.
495
nabízí žákům úkoly, které jim
umožňují seznámit se s možnosti
formátování textu.
k řešení problémů
Žák:
- dokáže vytvořit souvislý text, který
je schopen upravit do podoby, která
odpovídá požadavkům na daný typ
textu (úřední dopis, pozvánka,
oznámení),
Učitel:
- nabízí různé materiály a zdroje, které obsahují možné varianty forem
daného textu,
ukazuje cestu ke správnému řešení
úkolů.
-
dokáže na základě obsahu vytvořeného textu vybrat odpovídající formu textového dokumentu.
komunikativní
Žák:
- rozumí různým typům textů, používá je a propojuje do verbální komunikace,
-
-
spolupracuje s vyučujícím, přijímá
nabízené informace a dokáže se
rovnocenně zapojit do diskuze
k danému tématu,
Učitel:
- umožňuje žákům, aby si vzájemně
sdělovali své postřehy a názory
k problematice učivu,
- poskytuje žákovi dostatek odborné
terminologie,
-
diskutuje s vrstevníky o způsobech
úpravy předávání informací.
podněcuje žáky ke kolektivní diskusi, řídí a směřuje rozhovor
k danému závěru, dohlíží na etickou stránku projevu.
sociální a personální
Žák:
- uvědomuje si smysl své práce a
dokáže ocenit své studijní výsledky,
které jsou pro něho přínosem pro
další rozvoj jeho osobnosti.
Učitel:
- umožňuje žákům, aby si sdělovali
své zkušenosti a nabízeli si různé
možnosti řešení, čímž pomáhá vytvářet dobré mezilidské vztahy.
občanské
Žák:
- chápe základní pravidla písemné
komunikace.
Učitel:
- vlastním příkladem vede žáky k
dodržování pravidel slušného chování a zdůrazňuje, že tato pravidla
je třeba uplatňovat v běžném životě.
496
pracovní
Žák:
- je schopen si efektivně časově rozvrhnout vlastní práci a dokáže
zhodnotit její kvalitu,
-
podílí se společně s pedagogem a
spolužáky na vytváření pravidel a
způsobu práce.
Učitel:
- umožňuje hodnocení a sebehodnocení žáků,
- zajišťuje dodržování domluvených
postupů práce a důsledně vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel.
497
Psaní na klávesnici
Očekávané výstupy z RVP
Žák:
- seznamuje se se základními návyky, které musí být dodržovány u
psaní na klávesnici,
- orientuje se v pořadí a umístění
písmen na klávesnici,
- dokáže pracovat s textovým editorem
MS Word.
- dokáže vytvořit souvislý text, který je schopen upravit do podoby,
která odpovídá požadavkům na
daný typ textu (úřední dopis, pozvánka, oznámení),
- dokáže na základě obsahu vytvořeného textu vybrat odpovídající
formu textového dokumentu.
- rozumí různým typům textů, používá je a propojuje do verbální
komunikace,
- zvládá opsat text bez pomoci očního kontaktu s klávesnicí,
ŠKOLNÍ VÝSTUP
-
-
-
-
UČIVO
dodržuje základní návyky a zásady při práci u počítače,
střídá dobu psaní a odpočinku
v závislosti na svých osobních
potřebách,
zvládá správné držení rukou na
klávesnici,
orientuje se na klávesnici počítače, dokáže pojmenovat jednotlivé části
charakterizuje funkci jednotlivých kláves,
bezpečně dokáže rozmístit prsty
na základní řadě kláves
správně používá prsty levé i pravé ruky ke psaní písmen na základní řad
je schopný opsat zadaný text
s použitím všech deseti prstů,
snaží se psát 120 úhozů za minutu s co největší přesností,
dokáže napsaný text upravit do
požadované podoby.
498
Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)
ERGONOMICKÉ ZÁSADY A
BEZPEČNOST PRÁCE
Správné sezení – pracovní stůl,
židle, obrazovka, ochrana očí
Základní poloha rukou
Psychohygiena
POPIS KLÁVESNICE
Alfanumerická část, číselná část,
funkční klávesy, kurzorové klávesy
Př – Biologie člověka
VkO-ochrana zdraví
DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ
METODA
Základní poloha prstů
EGS –komunikace
Informatika
POSTUPNY NÁCVIK PSANÍ NA
ZÁKLADNÍ, HORNÍ A SPODNÍ
ŘADĚ,
NÁCVIK PÍSMEN S HÁČKEM A
ČÁRKOU NA ČÍSELNÉ ŘADĚ
NÁCVIK VELKÝCH PÍSMEN
Levý a pravý Shift – levý a pravý
malíček
Formát textu
Font písma, velikost, kurzíva, odstavec, odsazení, rozložení na papíru
Psaný diktát s úpravou textu
Nácvik opisování souvislého textu
na čas bez očního kontaktu
s klávesnicí
OSV – pravidla komunikace
Název předmětu:
4.9.16
Cvičení z českého jazyka
Charakteristika předmětu:
Vyučuje se jako povinně volitelný předmět v 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně ve dvouhodinových blocích 1x za čtrnáct dní,
ve třídě a učebně informatiky.
Povinně volitelný předmět:
 vede žáka ke správnému užívání spisovného jazyka v písemném i ústním projevu,
 vybavuje žáka dovedností číst a porozumět textu (vzhledem k věku a individuálním schopnostem),
 upevňuje a prohlubuje znalosti a dovednosti získané v hodinách Českého jazyka,
 odporuje respekt k jiným kulturám a jazykům.
Kompetence
Strategie
k učení
Žák:
- uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí.
Učitel:
- vede ke čtení s porozuměním a k orientaci v textu,
- pracuje s žáky v učebně PC,
- využívá mezipředmětových vztahů,
- připravuje činnost žáků ve skupinách i pro jednotlivce,
- vede žáky k přípravě samostatných mluvených i písemných projevů.
k řešení problémů
Žák:
- pojmenovává problémy,
- vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich
shodné, podobné a odlišné znaky.
Učitel:
- pracuje s jevy, které se snaží zobecnit, zanalyzovat
- staví žáky do rolí, kde se musí projevit mluvnická a stylistická
správnost a bohatost jazyka,
- učí žáky srovnávat mluvnická pravidla mateřského a cizího jazyka,
- podpoří žáky v kritickém myšlení.
499
komunikativní
Žák:
- rozumí různým typům textů a záznamů, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá,
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje.
sociální a personální
Žák:
- účinně spolupracuje ve skupině,
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu
spolupracovat.
občanské
Žák:
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot,
je schopen se vcítit do situace ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení,
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému
násilí,
- utváří si postoj ke kulturním hodnotám.
pracovní
Žák:
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky.
500
Učitel:
- organizuje práci ve skupinách,
- zdůrazňuje jednání podle pravidel ve skupině,
- analyzuje s žáky jejich práci a vede je k sebehodnocení,
- klade důraz na vlastní vyjadřování názorů, postojů, myšlenek
v písemném i ústním projevu žáka.
Učitel:
- organizuje častou práci v různorodých skupinách.
Učitel:
- vybírá texty, na kterých si žáci utvářejí pozitivní postoj k tradicím,
hodnotám, jazykům,.
Učitel:
- umožňuje žákům navrhovat vlastní společná pravidla a sleduje jejich dodržování,
- dbá na hodnocení a sebehodnocení žáků.
Cvičení z českého jazyka
Očekávané výstupy z RVP
Školní výstupy
Učivo
Žák:
Žák:
Využívá znalosti jazykové normy při
 V ukázkách rozpoznává slovantvorbě vhodných jazykových projevů
ské jazyky.
podle komunikační situace.
 Převádí text z nespisovné podoby do spisovné.
 Seznamuje se s jazykovými disciplínami.
V písemném projevu zvládá pravopis
slovotvorný a morfologický
OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE Po celý školní rok přesah
Slovanské jazyky
do předmětu Český jazyk
Jazyk a komunikace (jazyková
(6. – 9. ročník).
norma a kodifikace)
Jazykové disciplíny, termíny.
 Upevňuje užití pravidel českého
pravopisu.
 Využívá jazykových příruček.
PRAVOPIS
Lexikální, morfologický a syntaktický.
Spisovně vyslovuje česká slova.
 Uvědomuje si způsob tvoření
hlásek.
HLÁSKOSLOVÍ
Rozdělení hlásek podle místa
artikulace
Správná výslovnost hlásek
Rozpoznává nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech.
 Rozlišuje jazyk spisovný, nářečí
a obecnou češtinu.
 Znalost stavby slov a jejich tvoření užívá v pravopisu.
LEXIKOLOGIE
Slovní zásoba a její obohacování
Význam slov
Původ jmen obyvatelských a
osobních
 Rozumí struktuře textu, určuje
ho po stránce morfologické i
VŠEOBECNÉ JAZYKOVÉ
ROZBORY
Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a
příručkami
Tvoří spisovné tvary slov a vědomě
je používá ve vhodné komunikační
situaci.
501
Přesahy a vazby
(mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata)
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.
Rozlišuje základní literární druhy a
žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele.
Rozumí struktuře literárního díla.
syntaktické.
 Na základě ukázky určí literární
žánr, charakterizuje ho a uvede
hlavní představitele konkrétního
žánru.
 Rozumí literárnímu textu, orientuje se v něm.
 Vytvoří vlastní text daného žánru.
502
LITERATURA
Rozlišování literárních žánrů
na základě ukázek.
Rozbor literárního textu.
Charakteristika literárních
žánrů.
Hlavní představitelé.
Průř. téma: VDO/Jsme
Evropané
Název předmětu:
4.9.17
Němčina na počítači
Charakteristika předmětu:
Tento volitelný předmět si žáci mohou vybrat v 8. a 9. ročníku. Seznamují se v něm s internetovými stránkami německy hovořících zemí, procvičují si gramatiku ve výukových
programech, nacvičují psaní německého textu v programu Word a procvičují si fonetiku
obtížných výrazů. Výuka je doplněna různými doplňovačkami, jazykolamy a hádankami.
Žáci mají možnost sami vyhledávat a třídit informace a pracovat vlastním tempem. Výuka probíhá 2 hodiny týdně 1x za 14 dní v počítačové učebně.
Kompetence
Strategie
Kompetence k učení:
Žák:
-získává informace z webových stránek i výukových programů a pracuje s nimi
-používá internetové slovníky
Učitel:
-vede k samostatné práci, pomáhá s
vyhledáváním informací
Kompetence k řešení problémů:
Žák:
-za pomoci učitele pracuje na řešení zadaných
úkolů
-aktivně se podílí na řešení vzniklých situací
Učitel:
-směřuje žáky ke vhodnému vyřešení
úkolů
Kompetence komunikativní:
Žák:
-rozšiřuje si slovní zásobu
-formuluje německý text
Učitel:
-vede žáky k vyjádření vlastní myšlenky
Kompetence sociální a personální:
Žák:
-podílí se na příjemné atmosféře v učebně
Učitel:
-zapojuje žáky do společných diskusí
Kompetence občanské:
Žák:
-respektuje názory ostatních
-seznamuje se s problémy v jiných zemích
Učitel:
-směřuje žáky k sebehodnocení
-nabízí témata, která vedou k otevřené
diskusi řešení problémů
Kompetence pracovní:
Žák:
-je schopen si zorganizovat práci
Učitel:
-umožňuje žákům volit si vlastní tempo
-prezentuje výsledky své práce
-vede žáky k dodržování bezpečnostních předpisů v počítačové učebně
503
Němčina na počítači
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Žák:
Má znalosti o práci na počítači
Vyhledává a třídí informace dle
zadání
Orientuje se na webových
stránkách německy hovořících
zemí
Získá základní a stručné informace o zajímavých městech
německy hovořících zemí
Píše na klávesnici německou
abecedou
Vytvoří jednoduchý německý
text
Prací s výukovými programy si
rozšiřuje slovní zásobu
Rozumí požadavkům na zvládnutí zadání ve výukových programech
Vyhledává internetové slovníky
Vyslovuje správně foneticky
německé výrazy
Používá různé způsoby vyhledávání výrazů v internetových
slovnících
Učivo
Vyhledávání internetových adres
Berlín, Vídeň, Mnichov, Regensburg, Norimberk, Hamburk, Laa
Ročník: 8. – 9.
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
Informatika – základní práce
na počítači
Zeměpis – evropská města
OSV – vztahy v rodině
Moje rodina
Gramatická cvičení, opakování
a rozšiřování slovní zásoby,
grafická stránka jazyka
Internetové slovníky a vyhledávání a třídění výrazů
Opakování německých výrazů
Vyslovuje jednoduché německé dle poslechu z internetových
výrazy s ohledem na německou stránek
intonaci
504
Aj + Čj – internacionalismy,
podobná slova
Název předmětu:
4.9.18
Sportovní výchova - volejbal
Charakteristika předmětu:
Tělesná výchova, a tím i jedna z jejích forem, míčová hra volejbal, představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové
kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo
ni.
V kolektivní míčové hře žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností. Učí se uplatňovat osvojené pohybové dovednosti z klasické tělesné výchovy ve vnitřním i venkovním prostředí, zvykají si na rozličné sociální role, které vyžadují
spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti nutnou míru odpovědnosti za
zdraví své i svých spolužáků. Významné je propojování specifických pohybových činností s dalšími oblastmi jako je hygiena, úrazová
zábrana atd.
Volejbal je náročný na zvládnutí techniky pohybu s míčem i bez míče a tím umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti
a přednosti i případná zdravotní a pohybová omezení. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní
pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě.
Učivo je rozlišováno jako základní, které má učitel možnost nabídnout všem žákům i méně talentovaným pro tento sport a učivo rozšiřující, specializované přímo na daný sport, které má možnost v případě rozšířené časové dotace, vyšší pohybové úrovně žáků
a lepších podmínek školy nabídnout všem zájemcům o tento sport. Výběr základního a rozšiřujícího učiva je plně v pravomoci učitele. Zároveň učitel spolupracuje s oddílovými trenéry na výběru tohoto učiva.
Vyučuje se: - v 6. ročníku jako nepovinný předmět s časovou dotací 2 hodiny týdně,
- v 7. – 9. ročníku jako povinně volitelný předmět s časovou dotací 1 hodina týdně a zároveň jako nepovinný předmět
s časovou dotací 1 hodina týdně.
Je možno jej vyučovat koedukovaně (společně dívky s chlapci).
Volejbal:






vede žáka k poznání vlastních pohybových možností, zájmů a k radosti z pohybu,
vede žáka k získání dovednosti dodržování pravidel fair play,
vede k získání poznatků účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost a duševní pohodu,
podporuje toleranci a respekt k dětem méně zdatným,
podporuje spolupráci v týmech,
pomáhá vytvářet pozitivní postoj k základním hygienickým návykům,
505
 podporuje zdravou soutěživost,
 zohledňuje péči o pohybově nadané děti.
Propojení volejbalu s dalšími předměty:
 provází nejvíce okruh člověk a jeho svět (informace o lidském těle atd.),
 matematika (měření výkonů...),
 informatika (zpracovávání tabulek výsledků, v programu např. návrh hřiště...
Při hodnocení v NP Volejbal budeme kromě stupně zvládání všeobecných kompetencí přihlížet k :
- individuálních schopnostem žáka s přihlédnutím k fyzickým předpokladům,
- dodržování pravidel , hry fair-play, zásad bezpečného chování a hygieny, reakci
na základní pokyny a povely,
- osvojování základních pohybových dovedností, herních činností jednotlivce a herních
činností a herních kombinací,
- zájmu o předmět bez ohledu na nadání.
506
Sportovní výchova – volejbal
Očekávané výstupy z
RVP
7. ročník
Školní výstupy
Učivo
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
ŽÁK:
ŽÁK:
Podílí se na realizaci pravidelné- zvládá techniku HČJ ze 6.
ho pohybového režimu, uplatňuročníku a dokáže ji uplatňoje kondičně zaměřené činnosti,
vat v jednoduchých hrách,
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně
- dokáže zvládnout obtížné
získaných dovedností.
prvky volejbalových HČJ
Zvládá
v souladu
s dopomocí a vedením tres individuálními
předpoklady
néra,
osvojované pohybové dovednosti
- při cvičení dokáže koordi, vytváří varianty osvojených ponovat pohyby jednotlivých
hybových her.
částí těla,
- dokáže zvládnout dopomoc
Zařazuje do pohybového režimu
spolužákovi při jednotlivých
korektivní cvičení především
cvičeních,
v souvislosti s jednostrannou zá- uvědomuje si a dodržuje
těží nebo vlastním svalovým
bezpečnost při cvičení.
oslabením.
Uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí, adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka.
507
VOLEJBAL (hoši + dívky)
Opakování cvičení, her a testů ze M – měření vzdálenosti,
6. ročníku.
výšky, úhly.
F – síla, páka, gravitace.
Př – biologie člověka, svaloHerní činnosti jednotlivce
vé skupiny.
(HČJ):
Tv – využití osvojených donahrávka, přihrávka, podání
vedností z atletiky, gymnas(spodní, vrchní), útočný úder,
tiky, kondičního cvičení.
Herní činnosti zdokonalující
HČJ.
Souhra hráčů při jednoduché
hře a při dodržení pravidel volejbalu.
8. ročník
Očekávané výstupy z
RVP
Školní výstupy
Učivo
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
ŽÁK:
ŽÁK:
Aktivně vstupuje do organizace
- zvládá dostatečně techniku
svého pohybového režimu, něvolejbalových HČJ, získané
které pohybové činnosti zařazuje
dovednosti uplatní i jako
pravidelně a s konkrétním účereprezentant školy,
lem.
- dokáže zvládnout obtížné
prvky, při cvičení uplatní
Usiluje o zlepšení své tělesné
svůj fyzický fond,
zdatnosti.
- při cvičení dokáže koordiZvládá
v souladu
novat pohyby jednotlivých
s individuálními
předpoklady
částí těla,
osvojované pohybové dovednos- dokáže zvládnout dopomoc
ti, HČJ a tvořivě je aplikuje ve
spolužákovi při jednotlivých
hře, soutěži, při rekreačních činHČJ a herních cvičeních,
nostech.
- uvědomuje si a dodržuje
bezpečnost při cvičení,
Samostatně se připraví před po- všechny dovednosti dokáže
hybovou činností a ukončí ji ve
využít při volejbalových soushodě s hlavní činností – zatěžotěžích.
vanými svaly.
Posoudí provedení osvojované
pohybové činnost, označí zjevné
nedostatky a jejich možné příčiny.
508
VOLEJBAL (hoši + dívky)
Rozvoj všech schopností, technik potřebných pro zvládnutí
HČJ z předešlých ročníků, testování.
Individuální zaměření jednotlivých hráčů – smeč, blok, nahrávka.
HČJ – podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder, blokování,
vybírání míče.
M – měření vzdálenosti,
výšky, úhly.
F – síla, páka, gravitace.
Př – biologie člověka, svalové skupiny.
Tv – využití osvojených dovedností z atletiky, gymnastiky, kondičního cvičení.
9. ročník
Očekávané
RVP
výstupy
z
Školní výstupy
Učivo
Přesahy a vazby
(mezipředmětové vztahy, průřezová témata)
ŽÁK:
ŽÁK:
Užívá osvojované názvosloví na
- zvládá techniku, dovede
úrovni cvičence, rozhodčího, diuplatnit i vůli, získané dováka, čtenáře novin a časopisů,
vednosti uplatní i jako reuživatele internetu.
prezentant školy,
Naplňuje ve školních podmín- dokáže zvládnout obtížné
kách základní olympijské myšprvky, při cvičení uplatní
lenky, čestné soupeření.
svůj fyz. fond,
Dohodne se na spolupráci i jed- při cv. dokáže koordinovat
noduché
taktice
vedoucí
pohyby jednotlivých částí těk úspěchu družstva a dodržuje ji.
la
Rozlišuje a uplatňuje práva a po- při hře dokáže využívat HK
vinnosti vyplývající z role hráče,
a HS,
diváka, rozhodčího, organizáto- dokáže zvládnout poradit
ra.
spolužákovi při jednotlivých
Sleduje určené prvky pohybové
cvičení,
činnosti a výkony, eviduje je a
- chápe základní pravidla a
vyhodnotí.
terminologie her,
Zorganizuje samostatně i v týmu
- organizuje utkání a zvládá
jednoduché turnaje, závody, tučinnost rozhodčích,
ristické akce na úrovni školy,
- poznává a uplatňuje technispolurozhoduje osvojované hry a
ku a taktiku při osvojování
soutěže.
HČ,
Uplatňuje pravidla hygieny a
osvojuje si zásady bezpečnosti,
bezpečného chování v běžném
hygieny a úrazové zábrany.
sportovním prostředí.
509
VOLEJBAL (hoši + dívky)
Zdokonalování HCJ.
Herní kombinace (HK) útočné,
obranné a útočně obranné.
Herní systémy (HS) útočné a
obranné
a) bez specializovaných hráčů,
b) se specializovanými hráči.
M – měření vzdálenosti,
výšky, úhly.
F – síla, páka, gravitace.
Př – biologie člověka, svalové skupiny.
Tv – využití osvojených dovedností z atletiky, gymnastiky, kondičního cvičení.
5 Servisní služby
5.1 Školní družina
Charakteristika:
Školní družina je důležitým partnerem rodiny a školy. Svým programem utváří osobnost
dítěte a rozvíjí všechny důležité kompetence. Podporuje u dětí specifické nadání, pomáhá
překonávat případné handicapy a má důležitou roli v prevenci negativních vlivů.
CÍLE
Náš program :- bude usilovat o zdravý a všestranný rozvoj osobnosti
 Bude utvářet jedince pro život ve společnosti prostřednictvím volnočasových aktivit.
 Bude dítě vybavovat žádoucími vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi a postoji.
 Bude dbát na bezpečnost a ochranu zdraví.
 Bude plně rozvíjet kompetence, zvlášť kompetence k trávení volného času.
FORMA A OBSAH
Svým obsahem náš program plně rozvíjí všechny kompetence získané v rodině, předškolním vzděláváním a ve výuce.
Ve své struktuře se inspirujeme kapitolou „ člověk a jeho svět“, která se dělí do tématických okruhů:
1. Místo kde žijeme
2. Lidé kolem nás
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
6. Kultura a umění
Ad 1.
ad. 2.
o
o
o
o
o
o tématické vycházky (okolí školy, bydliště, obec, město, stát)
o služby a regionální zvláštnosti (úřady, policie, hasiči, obchody)
o dopravní výchova (dopravní značky, cesta do školy)
základy společenského chování
vytváření kladného vztahu k dospělým, ke spolužákům.
vzájemná úcta a tolerance
utváření pozitivní empatie u dětí
respektování jiné etnické a náboženské skupiny
ad. 3.
o budování a dodržování režimu dne v ŠD
o smysluplné využívání volnočasových aktivit
o orientace v čase
510
ad. 4.
o
o
o
o
pobyty v přírodě (pozorování, roční doby)
ekologická výchova
péče o květiny
čerpání námětů z přírody při činnostech
ad. 5.
o
o
o
o
o
o
zdravotní prevence
správná životospráva, stolování
hygiena, předcházení úrazům
dbaní na bezpečnost při činnostech
pohybové a tělovýchovné aktivity
odpovědnost za své zdraví
ad. 6.
Činnosti :
a) Hudební
o kladný vztah k hudbě
o zpěv, dramatizace písní
o jednoduché hudební nástroje (doprovod)
o poslech hudebních děl, soutěže
b) Výtvarná
o představivost, tvořivost, fantazie
o estetické cítění
o různé výtvarné techniky
o soutěže, výstavy, kulturní představení
c) Pracovní
o zručnost, jemná motorika, trpělivost
o zdravá soutěživost
o hodnocení a sebehodnocení
o kritické myšlení
ČASOVÝ PLÁN
ŠVP ŠD je určena na jeden cyklus tj. 5 let. Dělí se na základní oblasti:
Pravidelné činnosti – jsou dány pravidelně se opakující skladbou zaměstnání.
Příležitostné činnosti – jsou akce nezahrnuty do bodu 1 (besídky, výlety, soutěže), spontánní aktivity (neorganizovaná volná činnost), příprava na vyučování (tématické vycházky, didaktické hry, vypracované domácí úkoly). Všechny oblasti mají svůj časový harmonogram.
MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Vnitřní
Školní družina má tři samostatné herny, které jsou vybaveny vhodným nábytkem a splňují požadavky k trávení volného času.
Vzhledem k počtu dětí (ve školním roce 2006/2007 – 164) musí část trávit pobyt v ŠD i
ve třídách. Třídy jsou přizpůsobeny volnočasovým aktivitám. Postupně se nakupují a
obměňují pomůcky a hry podle věku a zájmů dětí.
511
Vnější
K dispozici je moderní školní hřiště a dětské hřiště (v letošním roce modernizovaní). Využíváme také prostory školy – počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, kuchyňku, prostory chodeb na pohybové aktivity.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
 Všechny vychovatelky splňují požadavky na odborné vzdělání vychovatelů pro základní školu.
 Vychovatelky během svého pedagogického působení jsou iniciátorem a průvodcem při všech činnostech.
 Kladou základy pro jednání v duchu etických zásad a hodnot.
 Podněcují a podporují v dětech přizpůsobení se životu v sociální skupině,
v multikulturní společnosti.
 Vychovatelky se vzájemně doplňují ve svých specializacích.
HYGIENICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY






Vhodný režim s dostatkem relaxace a pohybu.
Vhodný stravovací a pitný režim.
Předcházení úrazům- dostupná první pomoc.
Respekt k potřebám jedince i kolektivu.
Příznivé sociální klima.
Ochrana dětí před patologickými jevy.
512
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina /dále ŠD/ se ve své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy.
Přihlašování a odhlašování žáků
-každý žák má řádně vyplněný zápisní lístek /dále ZL/
-v docházkovém sešitě je zaznamenám příchod žáka, odchod jen pokud se liší od ZL
-odhlašování ze ŠD je vždy písemnou formou
Organizace činnosti
-oddělení ŠD se naplňuje do počtu 30 žáků
-rozsah denního provozu a rozvrh činností stanovuje vedoucí vychovatelka
-žák odchází ze ŠD na základě ZL nebo písemné omluvenky /ne po telefonické a ústní
domluvě/
-ranní provoz začíná v 6.00 do 7.45 /žáci dochází do ŠD do 7.30/
- v době od 13.30 do 15.00 probíhá hlavní činnost, rodiče si v této době děti nevyzvedávají
-na hodnocení chování žáka se vztahuje ustanovení vyhlášky o ZŠ
-žák může být v průběhu školního roku přeřazen do jiného oddělení /organizační důvody, kázeňské problémy/
Dokumentace
-zápisní lístek
-přehled výchovně vzdělávací práce
-docházkový sešit
Úhrada za ŠD
Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v ŠD činí 120,.Kč měsíčně za jedno dítě řádně přihlášené do ŠD.Děti docházející do ŠD nepravidelně /ranní docházka
nebo část týdne/ platí 60,. Kč měsíčně. Tato částka se platí dopředu každé pololetí /říjen,
únor/.
Práva žáků v ŠD
-volný výběr činnosti
-dodržování pitného a stravovacího režimu
-bezpečné prostředí
-okamžité řešení fyzické a psychické křivdy
Povinnosti žáků v ŠD
-seznámení se a dodržování vnitřního řádu ŠD a řádu školy
-hlášení škody
-pečování o svěřenou věc
-hlášení jakéhokoliv nebezpečí
513
6 Hodnocení žáků
6.1 Hodnocení prospěchu žáka
1.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení žáka vychází z cílů stanovených ŠVP. Pravidla obsahují zásady
a způsob hodnocení výsledků vzdělávání, charakteristiku pro jednotlivé
stupně hodnocení prospěchu, zásady pro používání slovního hodnocení,
celkového hodnocení, podrobnosti o komisionálních a opravných zkouš
kách, způsob hodnocení žáků s vývojovými poruchami učení a způsob zís
kávání podkladů pro hodnocení.
1.1
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, širším slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů.
Škola převede širší slovní hodnocení do hodnocení klasifikačním stupněm
nebo naopak v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným
způsobem a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce. Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se převede slovní hodnocení do
klasifikačního stupně.
Žáci 1. ročníku jsou v období do listopadu hodnoceni pouze jedničkou, nebo
náhradními způsoby – razítkem, hvězdičkou apod.
1.2
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití širšího
slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
1.3
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
1.4
V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělání stanovených v ŠVP.
V pátém a sedmém ročníku vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se
hlásí k přijetí na střední školu.
1.5
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze
všech povinných předmětů stanovených ŠVP s výjimkou předmětů, z nichž
je uvolněn. Žák opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl
ani po komisionální zkoušce, nebo nemohl být hodnocen. Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. st., který již v rámci prvního stupně opakoval ročník a
žák 2.st., který již v rámci 2. st. opakoval ročník a to bez ohledu na prospěch
žáka. Tomuto žákovi může ředitel povolit opakování ročníku pouze ze závažných zdravotních důvodů. Ředitel může žákovi, který splnil povinnou
školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl, povolit na žádost
zákonných zástupců opakování ročníku a pokračovat v základním vzdělání.
Žáci 9. ročníku, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník a na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
1.6
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo pro514
vedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li
možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
1.7
Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce
září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě
znovu devátý ročník.
1.8
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci
prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se
o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů
od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský
úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti nebo termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
Česká státní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo
krajského úřadu.
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí danou žádost ředitel školy; je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, krajský
úřad.
1.9
V případě komisionální zkoušky, komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel. Komise je tříčlenná: tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy, zástupce ředitele nebo pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo
příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.
1.10
Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku
v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat
pouze jednu opravnou zkoušku. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku
úspěšně nebo se nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel
školy stanovit náhradní termín nejpozději do 15. září následujícího školního
roku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
1.11
Mimořádně nadaný žák může být ředitelem školy přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě výsledků komisionálního přezkoušení, vyjádření dětského lékaře, Pedagogicko-psychologické
poradny (dále PPP) a žádosti zákon. zástupce žáka.
1.12
Žák, který plní povinnou školní docházku mimo území České republiky
(Vyhláška 256/2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky,§ 18), může na základě žádosti zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za
období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené
při diplomatické misi České republiky. Zkouška je komisionální. Zkouška
se koná:
515
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu
vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice oboru Člověk a
jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího obsahu Dějepis a ze vzdělávacího oboru vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanoveným
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
1.13
Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky
v zahraničí, koná zkoušku v kmenové škole (nebo při zastupitelství)
z každého předmětu uvedeného ve Školním vzdělávacím programu (dále
ŠVP). Zkoušku lze konat za delší časové období než je jeden školní rok,
nejdéle však za dva školní roky. Se stanoveným obsahem a rozsahem
zkoušky seznámí ředitel zákonné zástupce žáka. Zkouška je komisionální.
1.14
Před konáním zkoušky podle bodu 1.12 předloží zástupce žáka řediteli školy, na které žák koná zkoušku, vysvědčení za příslušný ročník zahraniční
školy a jeho překlad do českého jazyka. Termín konání zkoušky je nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Zkouška
je komisionální. Vykoná-li žák zkoušku na kmenové škole, zaznamená ředitel školy výsledek zkoušky v katalogovém listu žáka a vydá žákovi vysvědčení.
Vykoná-li žák zkoušku na jiné než kmenové škole, ředitel této školy vydá
žákovi vysvědčení a jeho opis zašle kmenové škole. Na vysvědčení žák není
klasifikován z chování. Po vykonání zkoušky vydá ředitel vysvědčení. Na
vysvědčení se uvede text „Žák(yně) plní povinnou školní docházku podle §
38 školského zákona“.
1.15
Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR, ale plní v ČR povinnou školní docházku, se v českém jazyce na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR posuzují výsledky v jejich vývoji,
píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání. Zohledněn bude stupeň porozumění
textu i v ostatních předmětech.
2.
Získávání podkladů a pravidla průběžného hodnocení a klasifikace
2.1
2.2
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:
soustavným diagnostickým pozorováním žáků,
sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování,
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové …)
kontrolními písemnými pracemi,
domácí písemné práce,
analýzou výsledků různých činností žáků,
rozhovorem se žákem a zákonnými zástupci.
S hodnotou každého podkladu a kriterii pro konečnou klasifikaci seznámí
vyučující žáky na začátku školního roku. Podklady získávají vyučující prů-
516
běžně během celého klasifikačního období, pověřování výsledků vzdělávání
nelze kumulovat na konec klasifikačního období, nelze zkoušet mimo třídní
kolektiv. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je
tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. Vyučující je povinen seznámit se se všemi závěry z pedagogicko-psychologických vyšetření a brát na
ně zřetel při klasifikaci.
2.3
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zdůvodňuje ji
a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Výsledky hodnocení ústních projevů oznámí okamžitě, písemných zkoušek
a prací a praktických činností nejpozději do 14 dnů. Žáci provádějí sebehodnocení do žákovských knížek na konci každého čtvrtletí.
2.4
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje
učitel žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen
jednu zkoušku uvedeného charakteru.
2.5
Učitel si vede evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak,
aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání
známek. Učitel posuzuje výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu – subjektivnímu ani vnějšímu. Při dlouhodobějším pobytu žáka
mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech
apod.) vyučující respektuje známky žáka získané při pobytu v instituci, kde
byl žák umístěn. V případě dlouhodobé nepřítomnosti vyučujícího nebo
rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento
svou evidenci zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. V hodnocení výkonů
žáků mezi jednotlivými prospěchovými stupni je možné během školního
roku (nikoliv při hodnocení na vysvědčení) využívat i znamének * , - , + aj.
2.6
Výsledky vzdělávání žáka jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným
v učebních osnovách ŠVP. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých
předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí píle žáka a jeho přístup ke vzdělání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
2.7
Zhoršení prospěchu o 2 stupně a nedostatečný prospěch sdělí vyučující
třídnímu učiteli (dále TU) a zástupcům žáka nejpozději 10 dnů před konáním Pedagogické rady (dále PR) v 1. a 3. čtvrtletí prostřednictvím žákovských knížek (dále ŽK) a deníčků. Na konci klasifikačního období sdělí tyto
skutečnosti TU formou dopisu. Údaje o klasifikaci jsou sdělovány pouze zástupcům žáka.
2.8
Na konci klasifikačního období nejpozději do 48 hodin před jednáním pedagogické rady zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové
klasifikace do katalogového listu (dále KL) a připraví návrhy na umožnění
opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. V případě
žáka se specifickými poruchami učení zapíše TU poznámku o klasifikaci
podle Metodického pokynu č.j. 13 711/2001-24.
517
2.9
Žákovské písemné nebo grafické práce se uschovávají po dobu, během níž
se klasifikace žáka určuje, nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci
žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků
s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího
školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a
na požádání ve škole také rodičům.
2.10
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu:
– neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti del-
ší
pokud
než jeden týden,
- žáci se SPU nemusí dopisovat do sešitu látku za dobu nepřítomnosti,
to není jediný zdroj informací.
2.11
3.
Na základě lékařského doporučení a žádosti rodičů může ředitel školy
uvolnit ze zdravotních důvodů žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu a to buď na celý školní rok nebo na jeho část. TU rozhodnutí
ředitelky předá rodičům a kopii založí do KL nebo KS žáka.
Stupně hodnocení prospěchu
Klasifikace je souhrnem hodnocení několika složek důležitých pro rozvoj
osobnosti a uplatnění žáka ve společnosti. Základem je stupeň osvojení si klíčových kompetencí stanovených ŠVP, dalšími složkami jsou vědomosti, dovednosti, návyky a postoje specifické pro jednotlivé předměty. Jejich popis je
uveden u charakteristik jednotlivých předmětů .
3.1
Žáci budou hodnoceni na vysvědčení takto:
1.-5.ročník
- klasifikačním stupněm vyjádřeným číslicí ve všech předmětech
6.-9.ročník
- klasifikačním stupněm vyjádřeným slovem ve všech předmětech
3.2
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP je hodnoceno na vysvědčení těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
nehodnocen
Nelze –li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí
bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.
Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí
nehodnotí.
Podle míry zvládnutí klíčových kompetencí, na nichž jsme se shodli jako
na
stěžejních průřezově přes všechny obory, budou žáci hodnoceni klasifikač-
ním
518
ně
do
stupněm takto:
Prospěch:
1 – výborný
-samostatně vyhledává, třídí a využívá informace,
-samostatně řeší problémy,
-aktivně, účinně a smysluplně vyjadřuje svůj názor,
-kultivovaně obhajuje svůj názor, respektuje názor druhých a vhodargumentuje,
-aktivně a účinně pracuje ve skupině,
-zodpovědně dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti,
-samostatně a správně uvádí poznatky do souvislostí a propojuje je
širších celků,
2 – chvalitebný
-téměř samostatně vyhledává a třídí informace,
-samostatně s drobnými chybami řeší problémy,
-vyjadřuje svůj názor s občasnými nedostatky,
-reaguje na názory jiných, diskutuje, prezentuje svůj názor,
-spolupracuje ve skupině,
-dodržuje stanovená pravidla, uvědomuje si své povinnosti,
-s drobnými chybami uvádí poznatky do souvislostí a propojuje je do
celků,
3