Metodické doporučení pro provádění předoperačních vyšetření před

Transkript

Metodické doporučení pro provádění předoperačních vyšetření před
Metodické doporučení pro provádění předoperačních vyšetření před celkovou
nebo lokální anestezií
Doporučení vychází z oficiálních materiálů České společnosti anestezie, resuscitace a
intenzívní medicíny a jeho úkolem je zjištění aktuálního stavu nemocného před podáním
anestezie, z toho plynoucí optimalizaci předoperační přípravy s cílem snížit perioperační
úmrtnost a výskyt komplikací.
Výsledkem předoperačního a následujícího anesteziologického vyšetření je zařazení
pacienta do jedné z pěti klasifikačních skupin, které kopírují míru rizika.
ASA 1
Zdravý pacient bez patologického klinického a laboratorního nálezu. Chorobný proces, který
je indikací k zákroku je lokalizován a nezpůsobuje systémovou chorobu.
ASA 2
Mírné až středně těžké systémové onemocnění (hypertenzní nemoc, obezita, diabetes
mellitus, věk nad 60 let, anemie, lehká forma ICHS, chronická bronchitida apod.)
ASA 3
Závažné systémové onemocnění omezující aktivitu pacienta (ICHS se SY AP, st.p.IM.,
závažná forma diabetu, srdeční selhání apod.).
ASA 4
Závažné, život ohrožující systémové onemocnění, které není vždy operací řešitelné (srdeční
dekompenzace, nestabilní AP, pokročilé formy plicní, jaterní, ledninové a endokrinní
nedostatečnosti, peritonitis, ileus, hemoragický šok).
ASA 5
Moribundní nemocný, u něhož je operace poslední možností záchrany života.
V případě neodkladného výkonu (u něhož nelze v dostupném čase provést všechna
optimálně požadovaná vyšetření a patřičnou předoperační přípravu) se k této klasifikaci
připojuje písmeno E (emergency), čímž se vyjadřuje, že klinický stav pacienta je horší, než
odpovídající stupeň ASA.
1/
Anesteziologické vyšetření:
Provádí anesteziolog. Shrnuje všechna dostupná vyšetření, event. indikuje další. Výsledkem
je zařazení nemocného do některého stupně ASA klasifikace a náležitá předoperační
příprava s premedikací. Osobně navštíví nemocného, informuje ho o závěrech vyšetření,
zodpoví event. dotazy, které plynou z písemného poučení o anestezii a možných rizicích a
nechá si pacientem podepsat informovaný souhlas.
2/
Předoperační vyšetření:
Provádí ho ambulantně praktický lékař, u dětí pediatr. Během hospitalizace je provedeno
přijímajícím lékařem příslušného oboru. U pacientů s přidruženými chorobami (buď
anamnesticky zjištěnými nebo pokud bude na ně pojato podezření při základním vyšetření) tj. ASA 2 a více, musí být provedeno ambulantním internistou nebo v nemocnici po přijetí
konziliárním internistou.
3/
Indikace a platnost vyšetření u zdravých pacientů:
•
•
•
•
•
krevní obraz: provést vždy, platí 1 měsíc
moč chemicky a sediment: provést vždy, platí 1 měsíc
EKG: provést nad 40 let, platí 1 měsíc
biochemie iontogram v séru, glykémie, bilirubin, transaminázy, urea, kreatinin:
provést nad 50 let, platí 1 měsíc
RTG srdce a plic: provést nad 60 let, platí 1 rok
Tato vyšetření se i u zdravých jedinců rozšiřují s ohledem na druh a závažnost operace,
např. krevní skupina apod.
4/
Rozšíření minima vyšetření pod bodem 3 při komplikujících onemocněních pacienta:
•
•
•
•
•
•
kardiovaskulární onemocnění: KO, urea, kreatinin, iontogram, glykémie, EKG, RTG
srdce a plic, echokardiografické vyšetření (srdeční vady, závažná forma ICHS
Respirační onemocnění: KO, spirometrické vyšetření, plicní vyšetření, EKG, RTG
srdce a plic
Onemocnění ledvin: KO, kreatinin, urea, iontogram, Astrup, celk.bílkovina, albumin,
event. clearence, EKG, RTG srdce a plic
Jaterní onemocnění: KO, celk. bílkovina, albumin, urea, kreatinin, bilirubin,
transaminázy, glykémie, hemokoagulace, HBsAg.
Diabetes mellitus: KO, urea, kreatinin, iontogram, glykémie, EKG, RTG srdce a plic
Thyreopathie: KO, glykemie, iontogram, T hormony, EKG, endokrinologické, ORL
konzilium, RTG horní hrudní apertury při zvětšení štítné žlázy
Platnost laboratorních vyšetření je max. 1 měsíc, při nestabilitě onemocnění častěji.
Všechna vyšetření před svodnou anestezií se provádějí ve stejném rozsahu.
5/
Indikace interního předoperačního vyšetření (ambulantní internita, interní konziliář):
•
•
•
•
nemocný klasifikace ASA 2 a více
věk nad 50 let
pokud byly při základním interním vyšetření (praktický lékař, pediatr, přijímající lékař
lůžkového oddělení v nemocnici) zjištěny projevy nebo podezření na interní
onemocnění
pokud o toto vyšetření požádá anesteziolog
Od interního předoperačního vyšetření anesteziolog očekává a mělo by mít tyto jasné
závěry:
•
•
•
•
•
vyjádření k aktuálnímu stavu komplikujících onemocnění
zhodnocení stavu funkčních rezerv oběhového a dýchacího systému vzhledem
k očekávané zátěži anestezií a operačním zákrokem
navržení optimální předoperační přípravy ve zbývajícím čase z hlediska interních
chorob
vyjádření, zda-li lze interní léčbou stav nemocného ještě předoperačně zlepšit, či
nikoliv
event. dopor. řešení očekávaných komplikací v peroperačním období
6/
Indikace EKG:
•
•
•
7/
věk nad 40 let
anamnéza kardiovaskulárního onemocnění
anamnéza respiračního, ledvinného, onemocnění, diabetes, thyreopathie
Indikace RTG srdce a plic:
•
•
•
•
•
•
věk nad 60 let
kardiorespirační onemocnění
respirační infekt v anamnéze s přetrváváním klinického nálezu
malignity s možností plicních metastáz
cizinci z oblastí s endemickým výskytem TBC
kuřáci
Poznámka :
Pokud se v době předoperačního vyšetření nebo i bezprostředně před přijetím vyskytne u
nemocného objednaného k plánovanému t.j. odložitelnému operačnímu výkonu jakýkoliv
respirační infekt (není důležité jestli se zvýšenou teplotou či bez ní), oznamte to svému
lékaři, na operaci nechoďte a telefonicky nebo osobně se přehlašte na jiný volný termín.
Objednací doby jsou v naší nemocnici minimální, pacient by měl nastoupit k plánovanému
výkonu nejdříve 3 týdny po vyléčení respiračního infektu. Jen tak lze předpokládat, že
pooperační průběh nebude zbytečně komplikován a pacient opustí nemocnici v nejkratší
možné době. Toto upozornění se netýká akutních potíží, kdy je naopak včasné přijetí a
event. následný zákrok nutné provést co nejdříve a to i bez ohledu na možné přidružené
onemocnění.

Podobné dokumenty

Předoperační vyšetření u pacienta s ASA II-IV

Předoperační vyšetření u pacienta s ASA II-IV prostatě a ledvině, hysterektomie, SC, PŘEDANAESTETICKÉ VYŠETŘENÍ PACIENTA S RIZIKEM ASA II-IV

Více

Mechanické srdeční podpory

Mechanické srdeční podpory Mechanické srdeční podpory • MSP = termín pro řadu různých technologií, které jsou používány ke krátkodobé i dlouhodobé podpoře u nemocných s chronickým nebo akutním srdečním selháním. • Cíl: obno...

Více

žádost - Domov sv. Karla Boromejského

žádost - Domov sv. Karla Boromejského 1. Je určeno pacientům s chronickým onemocněním, které vyžaduje zdravotní péči, ale již není indikováno lůžko akutní péče. 2. Je určeno pacientům, kteří byli hospitalizováni na akutním lůžku, zdrav...

Více

Patologie těhotenství a novorozence

Patologie těhotenství a novorozence Léčba: chemotherapie, hysterektomie

Více

Předoperační vyšetření - Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie

Předoperační vyšetření - Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie (laboratorní vyšetření pouze tehdy, pokud vyplyne z pediatrického vyšetření) Platné je předoperační vyšetření se závěrem: pacient je (ne)schopen výkonu ve svodné/celkové anestezii.

Více

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ KLINIKA 1. Lékařská fakulta

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ KLINIKA 1. Lékařská fakulta Anestezie je lékařský výkon zajišťující provedení operace nebo vyšetření bez bolesti, případně i s vyřazením vědomí. Někdy bývá označována jako narkóza. Tou je označován stav hlubokého spánku, tedy...

Více

Doporučené vyšetření potápěčů

Doporučené vyšetření potápěčů K doporučeným patří vyšetření krevního obrazu, glykémie, moči (chemicky), klidového elektrokardiogramu a základního spirometrického vyšetření. RTG vyšetření srdce a plic se doporučuje zvážit, zejmé...

Více

Urbánek P. Hromadná postižení - Společnost urgentní medicíny a

Urbánek P. Hromadná postižení - Společnost urgentní medicíny a S přechodem na krajské uspořádání země došlo také k zásadní reorganizaci zdravotnické záchranné služby, zřizovatelem je kraj a bývalé okresní organizace byly sloučeny v jednu krajskou, vesměs centr...

Více

VivaStyle® Paint On Plus

VivaStyle® Paint On Plus - v případě cervikálně exponovaných zubů - v případě přítomnosti neošetřených primárních nebo sekundárních kazů - v případě výplní s marginálními spárami Vedlejší účinky V individuálních případech ...

Více

Současné standardy práce s CL

Současné standardy práce s CL NV. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci • §16 cytostatika jsou chemické karcinogeny • §18 (3) povinnosti zaměstnavatele (adekvátní pracovní postupy, ↓ expozice na co nejn...

Více