Stáhnout - Město Lysá nad Labem

Transkript

Stáhnout - Město Lysá nad Labem
LISTY
město Lysá nad Labem a okolí
V dnešním čísle:
Informace z jednání rady
a zastupitelstva města .......... 3-5
Krimi střípky .......................... 7
Zámecký park v zimě ............ 18
Silvestrovský běh .................. 26
+ VÁNOČNÍ BONUS
Lékařská pracoviště
v Lysé nad Labem
www.mestolysa.cz
Cena: 9 Kč
12 /2011
Vánoce přicházejí!
Pranostiky:
O sv. Barboře (4.12.)
ležívá sníh na dvoře.
O sv. Mikuláši (6.12.)
často snížek práší.
Sv. Lucie (13.12.) ukazuje
svou moc, neb nám dává
nejdelší noc.
Je-li na Štědrý den nebe
hvězdnaté, bude rok úrodný.
Rok utekl jako voda a my jsme se před pár
dny sešli na Husově náměstí, abychom společně přivítali začátek adventu a rozsvítili vánoční strom.
Žádné svátky nenaplňují lidská srdce takovou
pohodou, jako právě Vánoce. Vždyť, když si řekneme – Vánoce – to slovo zní ozvěnou našeho dětství
a je příležitostí k tomu, aby životem unavený člověk se zastavil a zavzpomínal.
Zcela určitě se běh života stává příjemnějším
a snadnějším, jestliže je člověk obklopen dobrými lidmi a přáteli. Chceme prohloubit toto přátelství, vytvořit klidné a příjemné prostředí, naplněné
radostnou pohodou a spokojeností.
Domnívám se, že člověk, který prožívá krásu
Vánoc, dovede dát druhým také lásku, dovede po-
chopit společný zájem nás všech, abychom si dovedli navzájem pomáhat, abychom dětem připravili šťastnou budoucnost a sobě spokojené stáří.
Chtěl bych poděkovat všem organizátorům, kteří se podíleli na „Přivítání adventu“ a především
dětem, jejichž vystoupení nás pohladilo po duši
a připomnělo, že jsou to právě ony, jejichž rozzářené a šťastné tváře nás naplňují pocitem štěstí, radosti a spokojenosti.
Vážení spoluobčané, přeji vám klidné a spokojené vánoční svátky, ať vám purpura na plotně voní,
krásně voní, ať máte spoustu věcí na rozdávání,
ať máte vlídné dny a vlídná srdce, ať vás provází
úsměv, víra, láska a úcta, ať máte dostatek zdraví,
sil a radosti z práce.
Mgr. Jiří Havelka, starosta
Zámecký
park
Zámecký park prošel
od 17. století rozsáhlým
a složitým vývojem. Na
francouzský park volně
navazuje park anglický,
založený v roce 1891
zahradním architektem
E. Petzoldem.
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
2
Rozkvetlá okna
Takto se jmenuje soutěžní akce,
kterou letos poprvé uspořádal Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem. Jak už napovídá název, soutěžilo se o nejhezčí květinami ozdobená okna v našem městě. Soutěž se konala v období prázdnin, od
1. července do 31. srpna a nominace na ocenění mohl dávat každý občan našeho města do městské knihovny anebo elektronicky na
adresu [email protected].
K podané nominaci musel být přiložen obrázek pro závěrečné vyhodnocování, které provádí kolektivně vedení spolku. Přestože letošní nultý
ročník nebyl příliš znám, bylo nominováno 44 objektů, z nichž byli vy-
bráni 3 vítězové. Vyhlášení soutěže
proběhlo v den státního svátku 28.
října 2011 před slavnostním koncertem pořádaným v evangelickém kostele. Hynek Fajmon, předseda Spolku pro rozvoj města Lysá nad Labem, vyhlásil vítěze v tomto pořadí:
1. dům čp. 1397 v Jedličkově ulici
2. dům čp. 469 v Husově ulici
3. dům čp.1175 v Křižíkově ulici
Nejlepší podle umístnění dostali peněžitou odměnu 1 500 Kč,
1 000 Kč a 500 Kč. Navíc všichni
ocenění od 1. do 3. místa dostali za
svoji snahu zkrášlit město hezkou
prémii v podobě zájezdu pro 2 osoby do sídla Evropského parlamentu
ve Štrasburku.
Pořadatelé soutěže očekávají,
že v příštím ročníku bude účast
soutěžících ještě hojnější a hodnotící porota nebude mít vůbec
lehké dopracovat se k jednotnému názoru. Kvalita fotografií vítězů letošní soutěže snad dovolí čtenáři posoudit, do jaké míry
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
vás zve na
se to povedlo v úvodním ročníku soutěže, jenž má přispět
k ocenění těch, kteří dělají pro sebe
a své spoluobčany město Lysá nad
Labem krásnější. A za to jim patří
náš obdiv a poděkování.
Jan Chloupek
Spolek pro rozvoj města Lysá n. L.
Evangelický kostel
nám. B. Hrozného
Lysá nad Labem
Předvánoční
zpívání
Pátek 9. prosince
v 19.00 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem
Operní i muzikálové písně,
staré českéi světové písně,
spirituály, šansony, vánoční koledy
Účinkují:
Martin Kubát - varhany
Daniela Smutná - zpěv
Václava Šolcová – recitace
Děti z Dětského domova v Milovicích - zpěv
DANIELA SMUTNÁ,
MARKÉTA FAJMONOVÁ,
VLASTA BROUČKOVÁ,
Výtěžek z tohoto koncertu bude předán dětem
z Dětského domova v Milovicích
Vstupné dobrovolné
Ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve
evangelické v Lysé nad Labem
hlavní doprovod
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
3
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
6. zasedání zastupitelstva města
se konalo 19. 10. 2011. Toto zasedání již bylo plně „elektronické“, neboť zastupitelé neobdrželi podkladové materiály v objemných obálkách
s mnoha papíry, ale na přenosném
datovém nosiči USB flash, zvaném
„fleška“. V zasedací místnosti se
pak místo listování v papírech ozývá
klikání myší a klapot klávesnic. Po
úvodních procedurách při schvalování programu navrhl člen zastupitelstva pan Bc. Eliška, aby jako první bod programu byla zařazena diskuse k obecním záležitostem. Návrh byl slovně podpořen i veřejností, konkrétně paní O. Kovaříkovou
a paní Ing. Fialovou. Při hlasování se
zvedlo 7 rukou pro, nikdo nebyl proti, 7 zastupitelů se hlasování zdrželo.
Návrh neprošel, protože neobdržel
potřebných 8 hlasů.
V prvním bloku o 10 bodech se
projednávala věcná břemena spojená s výstavbou inženýrských sítí
a pozemkové záležitosti. Právě
v desátém bodu, kde byl schvalován
prodej pozemku na výstavbu garáže
mezi Jedličkovým sídlištěm a areálem TJ Slovan, se rozvinula krátká
diskuse. Pan Ing. Gregor se vyslovil
proti prodeji, ale pan Mgr. Fajmon
vysvětlil, že i po výstavbě nové garáže zůstane boční vstup zachován
(nyní nepoužívanou brankou).
S řešením souhlasí i vedení
TJ Slovan, a tak byl prodej za cenu
1 509 Kč/m2 schválen v poměru
12-1-1.
Další dva body byly věnovány
schvalování splátkových kalendářů na dlužné nájemné z městských
bytů v Milovicích - Mladé. Pan
Mgr. Fajmon doporučil, aby byla využita zákonná možnost, aby splátky
byly kryty převodem části vyplácených sociálních dávek, a to za písemného souhlasu klienta. Vedoucí odboru sociálního a zdravotního
podpořila toto řešení a uvedla, že s
oběma klienty dlouhodobě pracují. Při hlasování bylo 10 zastupitelů
pro, nikdo proti, 4 se zdrželi.
Podstatně delší diskusi vyvolal
bod č. 13, v němž se jednalo o Pravidlech uzavírání nájemních smluv
k bytům ve vlastnictví města. Touto
záležitostí se dlouhodobě zabývala především bytová komise (BK) i
rada města, kus práce odvedl i odbor
správy majetku a investic. Předseda
BK pan Bc. Eliška ocenil výslednou
podobu pravidel, ale zároveň upozornil, že z materiálu vypadla jedna důležitá hodnota - výše % vrá-
ceného podílu z vybraného nájemného. Doporučuje, aby se napevno
stanovilo, že se 60 % vrátí zpět do
údržby jednotlivých domů. Návrh
se stal velmi sporným bodem diskuse, jíž se zúčastnila asi polovina členů zastupitelstva. Část z nich poukazovala na to, že do rekonstrukce a modernizace bytového fondu by se mělo vkládat více než současných asi 3 mil. Kč, což je okolo
30 %. Pan Mgr. Fajmon odmítl nařčení, že se město špatně stará o majetek. To nejsou jenom domy, ale
také komunikace a další infrastruktura, a všechny kategorie jsou rovnocenné. Navržených 60% je svazující hodnota, za celé volební období
je to více než 20 mil. Kč. Sazba by se
měla určovat individuálně pro každý rok při návrhu rozpočtu a s přihlédnutím k technickému stavu objektů. Další novinkou při uzavírání
smluv bude možnost veřejné dražby
s určitými omezeními, což v dílčím
hlasování podpořilo 10 členů zastupitelstva, 1 proti, 3 se zdrželi. Při
hlasování o Pravidlech jako o celku, už byl výsledek mnohem jasnější, než ukazovala diskuse: 12 hlasů
pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.
V bodu č. 14 byla schválena úprava rozpočtu na letošní rok, většinou
jde o změny vyvolané došlými účelovými dotacemi. Vloženým bodem s č. 15 bylo projednání plánovací smlouvy pro stavební činnost na Výstavišti. Přítomný ředitel
VLL pan O. Matouš v krátkém úvodu vysvětlil rozsah stavby. Z hlediska města jsou nejdůležitější parkovací kapacity – Výstaviště nabízí
výstavbu 45 bezplatných parkovacích míst a 80 placených míst. Pan
Mgr. Fajmon doporučil zvýšit možnou sankci za nedodržení podmínek na 1 mil. Kč, což bylo schváleno 12 hlasy, nikdo nebyl proti a 2 se
zdrželi. Plánovací smlouva jako celek byla schválena všemi 14 hlasy
přítomných zastupitelů.
V bodu č. 16 se opakovaně projednávala obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o spádových obvodech
základních škol. Teď by už mělo být
jasno: děti s bydlištěm v katastrálním území Lysá, Byšičky a Dvorce
s příjmením od A do L budou chodit
na ZŠ Hrozného, děti s příjmením
od M do Ž do ZŠ Komenského. Děti
z katastrálního území Litole budou
navštěvovat I. stupeň ZŠ v Litoli
a II. stupeň na ZŠ Hrozného.
Poté dostal slovo přizvaný host,
pan Ing. arch. Šourek, který již ně-
kolikrát na zastupitelstvu referoval
o vývoji projektu Zåhrada. Tentokrát se jeho vystoupení neposlouchalo moc dobře, protože oznámil
pozastavení stavebních prací asi na
půl roku. Společnost MS development investovala do projektu kolem
50 mil. Kč a nyní hledá strategického partnera pro pokračování prací. Odráží se zde vliv světové ekonomiky a financující banka je velmi opatrná. Krátká diskuse se týkala možných řešení, určitou možnost
nabízí i myšlenka na bydlení seniorů v jednom z bytových domů. Pan
Ing. Gregor připomněl, že od začátku nebyl spjat s projektem, ale ani
on nemá z vývoje radost. Pan Sedláček připomněl myšlenku na konsorcium firem z počátku projektu,
pan Mgr. Fajmon se zmínil o úloze
města.
V bodu č. 17 zastupitelstvo
schválilo rozdělení půjček ve výši
855 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení.
Krátká diskuse se rozvinula u bodu
č. 18, v němž se zastupitelstvo již
potřetí vrátilo k zapojení do projektu trvale udržitelného rozvoje měst.
Diskuse ukázala různost názorů,
ale v hlasování se pro zapojení do
projektu vyslovilo 8 členů, proti byli
dva a zdrželi se čtyři. Těsnou většinou tak dostala přednost vize mladé generace a odchod od konzervatismu. Kontaktní osobou projektu
bude pan Mgr. Kořista.
Podstatně větší diskusi vyvolal
bod následující, kde se jednalo o navýšení ceny díla na akci „Revitalizace historického centra města Lysá
nad Labem“. V souhrnu se jedná
o 8,4 mil. Kč. Paní J. Javorčíková
shrnula hlavní body, proč k tak výraznému nárůstu ceny dochází. Důvody jsou jednak objektivní, vyvolané archeologickými nálezy, jednak
subjektivní, vyvolané požadavky na
úpravu projektu. Výrazně se zvýší
plocha zádlažby, především v místě původního kostela ze 13. století, dojde k úpravám u inženýrských
sítí. Po diskusi bylo rozhodnutí odloženo do doby, až bude jasné stanovisko poskytovatele dotace z Regionálního operačního programu.
Podobně obsáhlou diskusi vyvolalo schvalování Strategického plánu rozvoje města (informace na jiném místě Listů). Vlastní strategický plán byl přijat vcelku kladně, kritika se týkala malé nebo žádné provázanosti na finance města, někteří zastupitelé postrádali stanovisko rady města nebo zapojení ve-
řejnosti. Jednání byl přítomen zástupce konzultantské firmy LB plán
z Liberce, pan Ing. Lauerman, který
odpověděl na dotazy. Nakonec byl
strategický plán schválen 13 hlasy,
1 se hlasování zdržel.
V bodu č. 21 zastupitelstvo projednalo odpovědi na otázky, které
dorazily v souvislosti s tvorbou nového územního plánu. Jde o to, jaké
změny se připravují v parku u Penny (bývalý Plus) ve výhledu příštích
20 let. Zastupitelé se shodli na tom,
že toto složení zastupitelstva může
odpovídat jen za současné volební období, kde na zmíněném území nejsou plánovány žádné zásadní změny.
Dodatečně vloženým bodem
s č. 22 byl návrh pana Mgr. Fajmona na úpravu pravidel pro hazardní
hry, protože došlo ke změnám právních předpisů. Upravená obecně závazná vyhláška bude připravena do
konce roku.
Další iniciativou pana Mgr.
Fajmona byl návrh na vypořádání
závazků se Středočeským krajem
po oznámeném zastavení výstavby
Domova seniorů. Úkolem pro vedení města je zahájení jednání s vedením kraje, aby kraj vrátil městu veškerý nemovitý a movitý majetek,
který byl na původní záměr městem
poskytnut.
Dalším vloženým bodem s č. 24
byl návrh pana T. Sedláčka na výstavbu Domova seniorů. O krátké úvodní slovo se postaral pan
Ing. P. Gregor, který zdůraznil,
že by šlo o výstavbu financovanou soukromým investorem. V ČR
jsou předběžně vytipovány 4 lokality, Lysá je jednou z nich. Doporučuje umístění domova u Černých
vrat, kde je klidová zóna v blízkosti parku. Pan Mgr. Fajmon upozornil, že současný územní plán takovou stavbu neumožňuje na tomto
místě postavit. Zároveň je zde něco,
co stavbě zabrání i do budoucnosti,
a to je významný krajinný prvek.
Posledním vloženým bodem
s č. 25 bylo projednání návrhu na
rekonstrukci ulice Československé
armády, s nímž přišel pan Mgr. Kořista. Vlastní komunikace je v majetku Středočeského kraje, který by byl investorem stavby, ale jenom „mezi obrubníky“. Vše ostatní,
tj. chodníky, inženýrské sítě, úpravy terénu, výsadba zeleně, by bylo
financováno městem. Náklady půjdou do milionů. Diskuse ukázala
Pokračování na str. 4
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
4
Pokračování ze str. 3
další úskalí projektu: jaká bude šířka vozovky, kolik je potřeba parkovacích míst, jaký bude osud současných mladých stromů podél krajnic atd. Bod skončil požadavkem
na uzavření plánovací smlouvy se
Středočeským krajem, a to výraznou většinou 13 hlasů, 1 hlas proti.
Diskuse k obecním záležitostem byla i přes pokročilou hodinu
velmi pestrá, a tak uvádím jen přehled témat: oprava výtahu v prostorech ČD, postup výstavby nové
MŠ v Brandlově ulici, výstavba kanalizace a oprava komunikace v ulici Družstevní, postup při zpracování připomínek a námitek k územnímu plánu, postup při výběru provozovatele kina, rušení TV signálu v některých částech města, reklamace zeleně v Masarykově ulici,
požadavek na opravu lesní cesty ve
Dvorcích.
Možnosti interpelace využil pan
Ing. Gregor. Po rekapitulaci usnesení pan starosta poděkoval zastupitelům za aktivní přístup a přítomným občanům za trpělivost a zasedání ukončil.
21. jednání rady města se konalo 1. 11. 2011. V úvodu jednání představil pan starosta konzultanta v oboru veřejných zakázek,
pana Ing. Bártu z Kutné Hory, který jako tajemník hodnotící komise povede proceduru otevírání obálek a hodnocení nabídek na provozovatele kina. Hodnotící komise byla shodná s radou města. Po
nezbytných procedurách, které vyplývají ze zákona, byli přizváni oba
uchazeči, kteří v termínu podali nabídku. Komise i uchazeči zkontrolovali neporušenost obálek a poté
byla otevřena obálka č. 1 od uchazeče Lukáše Fuchse z Nelahozevsi.
Všechny stránky nabídky potvrdil
parafou vybraný člen komise, pan
V. Houštecký a číselné hodnoty z
nabídky byly zaznamenány do protokolu. Stejný postup byl i u obálky č. 2 od Lucie Jursíkové z Císařské Kuchyně. Obálka s č. 3 byla doručena po stanoveném termínu, a
proto zůstane zalepena a z důvodu
rovných podmínek již k jejímu obsahu nemůže být přihlédnuto. Tím
byla ukončena přítomnost uchazečů o zakázku a pan Ing. Bárta začal
s podrobným hodnocením nabídek
a zpracováním protokolu.
Rada města se poté pustila do
připraveného programu, který obsahoval 27 bodů ke schválení. V
bodu č. 1 byla schválena mandát-
ní smlouva na dopravní obslužnost pro rok 2012 s mandatářem,
Městem Městec Králové. V druhém
bodu rada projednala návrh zvýšených cen pro rok 2012 u údržby veřejné zeleně, údržby komunikací,
svozu komunálního odpadu a svozu separovaného odpadu. V ceníku přibyly některé nové položky,
o nichž bude ještě jednat pan starosta s vedením společnosti A.S.A.
Ostatní položky rada města schválila. Po bloku 12 bodů, věnovaných
pozemkům, bytům a nebytovým
prostorům, se rada města zabývala zprávou o provedené kontrole
v ZŠ Komenského, zaměřené na
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. K závěrům z kontroly
bude přihlédnuto při tvorbě rozpočtu města na rok 2012. Je nutné podotknout, že kontrola byla metodickou pomocí ze strany odborového
svazu pracovníků ve školství a nezjistila žádná vážná rizika pro bezpečnost a zdraví dětí a pedagogů.
V bodu č. 16 rada města schválila zakázku na zhotovení pěti kopií kamenných váz z ohradní zámecké zdi. Zakázku získal sochař
J. Brabec z Prahy 6 za cenu 295 tis.
Kč včetně DPH. V dalším bodu rada
vzala na vědomí zápis z Komise regenerace městské památkové zóny,
zprávu obdrží i zastupitelstvo.
Bod č. 18 byl věnován úpravě
rozpočtu města na rok 2011, hlavním důvodem je doplnění dotací do
příjmové i výdajové části rozpočtu.
Také další dva body se týkaly financí, a to rozboru hospodaření města ke konci září a zápisu z finančního výboru. Oba materiály budou
projednány na prosincovém zastupitelstvu. Také bod č. 21, prověření pozemků pro možnou výstavbu
domova seniorů, projedná zastupitelstvo.
Krátce se diskutovalo u bodu
č. 23, Memoranda o spolupráci se
Středočeským krajem v oblasti odpadového hospodářství. Memorandum vychází ze schváleného Plánu odpadového hospodářství kraje a mělo by zlepšit spolupráci mezi
vedením kraje a 26 obcemi s rozšířenou působností. V bodu č. 24 se
rada města podrobně zabývala zápisem z Kontrolního výboru, konkrétně pak situací kolem odškodnění úrazu jednoho občana, který se
zranil na chodníku během zimního
období. Některé podobné případy
(ne z Lysé) skončily u soudu s výrokem, že chodci (podobně jako řidi-
či na vozovce) by měli zvýšit opatrnost a přizpůsobit chování podmínkám. Výstupem tohoto bodu by měl
být určitý návod, jak v případě úrazu na veřejném prostranství postupovat. Článek zpracuje odbor správy majetku a investic a uveřejní ho
nejpozději v lednových Listech.
Nejdelším bodem programu bylo
projednání námitek a připomínek
ke konceptu územního plánu. Během čtyř hodin byly postupně projednány všechny připomínky a náměty, které byly do poloviny září
stavebnímu úřadu doručeny, a bylo
jich více než 200. Rada poděkovala
jak stavebnímu úřadu, tak stavební
komisi za práci při setřídění námětů do skupin, názory a komentáře.
Vše bude použito při veřejném projednávání námitek a připomínek
začátkem prosince – přesný termín
bude sdělen na úřední desce, na vývěskách a stránkách města.
Závěrečným bodem ke schválení
bylo vyhodnocení výběrového řízení na provozovatele kina. Hodnotící komise konstatovala, že uchazeč
č. 1, pan Lukáš Fuchs, předložil nabídku splňující veškeré podmínky
zadání. Uchazeč č. 2, sl. Lucie Jursíková, předložila nabídku, která
nesplnila kvalifikační požadavky,
a proto byla z výběrového řízení vyloučena. Smlouva o nájmu nebytových prostor za účelem provozování
kin a pořádání kulturních akcí bude
podepsána s panem L. Fuchsem.
22. jednání rady města se konalo 15. 11. 2011. Program sestával
z 37 bodů ke schválení, z nichž nadpoloviční většinu tvořily pozemkové
a bytové záležitosti. Než začal vlastní program, přizval pan starosta
k jednání pana Ing.Týfu, který představil systém stacionárních měřičů
rychlosti, jehož umístění ve městě
by mělo přispět ke snížení rychlosti vozidel, a tím ke zvýšení celkové
bezpečnosti silniční dopravy. V současné době město realizuje obdobný projekt (ale od jiné firmy) ve Starém Vestci, jenž spadá do správního
obvodu Lysé. Členové rady poděkovali za obsáhlou prezentaci, ale
pravděpodobně se bude řešit jedna
věc po druhé.
Větší diskuse se rozproudila až
u bodu č. 21, v němž společnost
Elektroinstal požádala o souhlas
s otevřením části komunikace v Masarykově ulici, a to ve spodní části poblíž bývalého hotelu Král. Jako
důvod se uvádí tvrzení společnosti
ČEZ o údajném poškození kabelu
nízkého napětí během rekonstrukce ulice. Rada bod odložila s požadavkem, aby odborníci vysvětlili,
proč se na závadu přišlo se zpožděním 2,5 roku.
Veselejší část programu představovaly body č. 27 a 28. V prvním
z nich rada vybírala dodavatele šesti herních prvků pro dětské hřiště
v Litoli. Na veřejnou zakázku dorazilo 6 nabídek v ceně od 215 do
322 tis. Kč. Všechny nabídky obsahovaly zmíněných 6 prvků, ale členové rady se přiklonili k nabídce od
firmy Flora servis z Brna, s cenou
289 tis. Kč včetně DPH. Druhým
bodem byla žádost společnosti
Gothic Sázava o spolupráci při
pořádání 4 festivalů v roce 2012
v areálu letního kina. V plánu jsou
festivaly různých žánrů v měsících
leden, květen, srpen, říjen. Tím
prvním by měl být festival country
hudby pod názvem Trampské Rokoko, akce je plánována na 14. 1.
2012. Jako moderátor odpoledne
vystoupí Vladimír Čech, v programu vystoupí několik známých skupin. Pokud vše klapne, letní kino
se schová do zatepleného cirkusového šapitó. Vzhledem ke kvapícímu času je nutno jednat rychle,
k jednání bude přizván i nový nájemce kin.
V bodu č. 31 se rada seznámila se zprávou o výkonu státní správy v oblasti povolování hazardních
her ve městě. Počet hracích přístrojů ve městě je kolem 100 kusů, jejich počet je ustálený. Původně to
byly „klasické“ výherní hrací přístroje (VHP), jejichž provoz povoluje město, od roku 2008 začal
nástup technických herních zařízení (THZ), povolovaných ministerstvem financí. Tato zařízení postupně vytlačují staré VHP – i zde
se projevuje technologický pokrok.
Přínos těchto zařízení do pokladny
města činí kolem 3 mil. Kč ročně.
Na toto konstatování navázal bod
s č. 32 o určení míst pro provozování VHP a THZ. S ohledem na platné zákony jsou navrženy dvě obecně závazné vyhlášky, které určují
adresy současných heren. Vyhlášky
jsou doprovázeny Deklarací provozovatelů těchto zařízení, v níž se
sami provozovatelé hlásí k dodržování zásad, které minimalizují vliv
heren na okolí a přispějí k zachování veřejného pořádku. Konečné slovo v této otázce řekne prosincové
zastupitelstvo.
Pokračování na str. 5
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
5
Pokračování ze str. 4
V bodu č. 35 se rada podrobně zabývala průběhem stavby nové
MŠ Čtyřlístek v Brandlově ulici.
Paní Javorčíková, projektový manažer, podrobně komentovala všech
26 změn, ke kterým dochází v průběhu stavby. Změny ve finančním
vyjádření mají kladné i záporné
znaménko, tzn. že výsledná cena by
se od návrhu neměla příliš lišit, ale
z praktického hlediska přinesou
změny větší uživatelský komfort
pro děti i pro personál.
Bod č. 36 reagoval na zprávu
v médiích, že Lysá nad Labem pat-
ří k městům se zhoršenou kvalitou
ovzduší. Zpráva vycházela z ročenky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), a to z hodnot
z roku 2009. Zpráva konstatuje, že
v Lysé nad Labem ČHMÚ neprovádí soustavné sledování kvality
ovzduší, nejbližší stanice imisního
monitoringu jsou stanice ČHMÚ
v Brandýse nad Labem, Mělníku,
Mladé Boleslavi a Rožďalovicích.
Hodnoty pro Lysou byly tedy stanoveny matematickou extrapolací. Údaje odboru životního prostředí, každoročně předkládané Kraj-
skému úřadu Středočeského kraje, ukazují naopak na dlouhodobý
trend snižování znečištění ovzduší. U tuhých znečišťujících látek došlo od r. 2002 ke snížení produkce z hodnoty 2,497 tun na hodnotu
0,468 tun v roce 2010. Pro zajištění
objektivity bude město jednat s krajem o rozšíření počtu měřicích míst.
Posledním bodem ke schválení byl návrh programu listopadového zasedání zastupitelstva. Závěrečná diskuse se točila kolem stanovení termínů zasedání zastupitelstva
v prosinci, protože do konce roku je
nutno zvládnout dva významné úkoly: mimořádné zasedání zastupitelstva města ke konceptu územního
plánu (pravděpodobně celodenní)
a projednání a schválení rozpočtu
města na rok 2012.
7. zasedání zastupitelstva města
se konalo 23. 11. 2011 a 23. jednání
rady města se konalo 29. 11. 2011,
tedy po redakční uzávěrce, a tak se
s informacemi o nich shledáte až na
prahu roku 2012. Hezké prožití vánočních a novoročních svátků!
Miloš Dvořák, tajemník MěÚ
Lysá nad Labem
Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem je hotov a schválen
Práce na vytvoření Strategického
plánu rozvoje města (SPRM) začaly na Městském úřadě Lysá nad Labem koncem února. Činnost probíhala v pěti pracovních skupinách,
do nichž byli zapojeni nejen úředníci, ale také všichni členové zastupitelstva i externí odborníci. Skupiny podle dohodnutých osnov sbíraly
podklady z různých oblastí, během
uplynulého období se několikrát sešly. Metodickou pomoc nám poskytovali konzultanti ze společnosti LB
plán. Během dubna vznikl první ucelený dokument - Profil města, který
zobrazuje historický vývoj města až
do dnešní doby.
V průběhu května byla zpracována analýza silných a slabých stránek
města, nejprve v pracovních skupinách, nakonec jako globální SWOT
analýza. Během června vznikla první
varianta návrhové části Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem, která prošla oponenturou v řídicí skupině.
Celkové hodnocení města vyznívá
pozitivně, nicméně jako problémové
oblasti byla vytipována tato místa: 1)
demografický vývoj, 2) stav dopravní infrastruktury, 3) stav některých
složek životního prostředí.
V průběhu prázdninových měsíců pokračovaly práce na konečné
podobě dokumentů. Návrhová část
SPRM vychází z profilu města a obsahuje několik celků, jako je analytický souhrn, dlouhodobá vize města Lysá nad Labem do roku 2030,
dlouhodobé strategické cíle rozvoje města do roku 2030, střednědobý program rozvoje města na obdo-
bí 2011- 2015. Ten je naplněn programovými úkoly, tvořenými dílčími
aktivitami. Každá z nich má vytvořenu Kartu rozvojové aktivity s určením několika parametrů, např. provázanost na územní plán, odhad nákladů, zdroje financování, rizika realizace. Dosud nevyužitý potenciál je
ukryt v málo využívaných atraktivitách města, které by mohly podpořit
turistický ruch.
Dlouhodobý rozvoj představuje vizi města do roku 2030. Jejím
základem je konzervativní strategie rozvoje, tj. umírněný a rovnoměrný rozvoj ve všech oblastech,
s důrazem na stabilizaci a rozvoj ve
všech rozhodujících funkcích města.
Kompletní podoba SPRM byla rozeslána členům zastupitelstva jako
podkladový materiál před zasedáním zastupitelstva 19. 10. 2011. Při
projednávání se rozvinula diskuse,
z níž vyplynula převažující spokojenost s výslednou podobou plánu. Je
však nutno SPRM brát jako otevřený dokument, s nímž by se mělo dále
pracovat, brát ho jako ucelený souhrn potřeb města, požadavků a námětů pro aktivitu v dalším období.
SPRM nechce brát ani nápady politickým stranám a subjektům, které i nadále budou připravovat vlastní
volební programy. Limitujícím prvkem pro realizaci plánu jsou finanční zdroje, ať už z rozpočtu města, z
dalších národních nebo evropských
zdrojů.
Co bylo výrazně kritizováno, bylo
menší zapojení veřejnosti do tvorby
SPRM, pokud tedy nebereme členy
zastupitelstva jako zástupce veřejnosti. SPRM je k dispozici na stránkách města – odkaz ESF. V současné době jednáme s vedením Obchodní akademie Lysá nad Labem,
jakou formou bychom „vtáhli“ občany města do práce při uplatňování SPRM. Dobrým vykročením je
i ustavení Výboru pro strategické
plánování, iniciativního orgánu zastupitelstva města.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kdo se podíleli na vytvoření
a projednání Strategického plánu
rozvoje města Lysá nad Labem, za
jejich aktivní práci.
Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
UPOZORNĚNÍ
Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor sociální a zdravotní upozorňuje občany, kteří vlastní průkaz ZTP a ZTP/P a jsou držiteli
označení přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou.
Na základě změny zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dochází k výměně
označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou
(modrá kartička s vyznačením vozíčkáře).
Výměna bude probíhat do 31. 12. 2012. Majitelé průkazů ZTP
a ZTP/P mají možnost požádat o výměnu na odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu v Lysé nad Labem, v úřední dny. K výměně
je nutné doložit průkazovou fotografii, staré označení vozidla, průkaz
ZTP, ZTP/P.
Informace na tel.: 325 510 277.
Tobiášová Květuše, ved. OSaZ
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
6
Lysá nad Labem – dobré město pro byznys
Srovnávací výzkum Město pro
byznys, který již čtvrtým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí
v 227 obcích České republiky, vyhlásil města s nejlepšími podmínkami pro podnikatele Středočeského kraje. V konkurenci dvaceti šesti hodnocených měst – obcí
s rozšířenou působností - se nejlépe umístil Benešov. Druhou příčku obsadilo Mnichovo Hradiště,
na třetím místě skončila Lysá nad
Labem.
Organizátorem výzkumu je týdeník Ekonom, pro zajištění objektivních výsledků je použita osvědčená
metodika z Německa, používaná již
delší dobu. Podstatou srovnávacího výzkumu je určení pořadí měst
s nejlepšími podmínkami pro podnikání v jednotlivých krajích a ke
konci roku se hodnotí pořadí v rámci celé ČR. Pro zajištění co největší objektivity výzkumu byla města
hodnocena na základě padesáti kritérií, rozdělených do šesti oblastí:
podnikatelské prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, kvalita veřejné
správy, cenové podmínky, telefonický průzkum mezi podnikateli.
Zdrojem hodnot každého kritéria byla statistická data nezávislých
a odborných institucí a odborníky garantovaný výzkum. Zpracování dat se ujala firma Datank,
která účastníkům průzkumu poskytla i analýzu silných a slabých
stránek.
Benešov se posunul do čela z loňského čtvrtého místa. První příčku si zaslouží zejména díky velmi
dobrým dílčím výsledkům v oblasti podmínek pracovního trhu a přístupu veřejné správy. Druhou příčku v letošním ročníku obsadilo loni
deváté Mnichovo Hradiště. Nejlépe
ze všech hodnocených měst Středočeského kraje si vedlo v oblasti kvality lokality, která hodnotí mimo
jiné kriminalitu, znečištění ovzduší a počet registrovaných pacientů
na jednoho lékaře. Na třetí příčce
se umístila Lysá nad Labem. Naše
město, které v loňském ročníku
skončilo osmé, letos bodovalo hlavně v oblasti podnikatelského pro-
ŠTĚDRÝ DEN V PSÍM ÚTULKU
Na Štědrý den je útulek
v Lysé nad Labem otevřen
od 9.00 do 13.00 hodin
Vaší návštěvou a dárkem
v podobě krmiva tak
můžete pomoci
opuštěným pejskům,
zpříjemnit jim tak
i dlouhé čekání
na nový domov.
Krmivo je možné
zakoupit na místě
v prodejním stánku.
středí (2. místo v kritériu), v průzkumu mezi podnikateli (3. místo)
a v kvalitě veřejné správy (4. místo).
Tím se Lysá vrátila opět na stupně vítězů. Pro úplnost připomínám
1. místo v krajském hodnocení
v roce 2009.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 26. 10. 2011 v Praze,
kde starostové měst převzali diplomy. Za Lysou nad Labem převzal
ocenění z rukou pořadatelů pan
Mgr. Jiří Havelka.
Vyhlášení celorepublikového žebříčku 227 obcí výzkumu Město
pro byznys proběhne 30. listopadu v Praze. V době, kdy budete číst
tyto řádky, už bude jasné, jak si stojí Lysá nad Labem v celorepublikovém měřítku.
Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM
Povinné výměny ŘP vydaných
1) od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. 12. 2012,
2) od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. 12. 2013.
Výměna je možná již nyní a provádí se až do konce stanoveného
období bez poplatku.
Držitelé řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004,
kteří jsou zároveň držiteli Karty řidiče do DT či Průkazu profesní způsobilosti řidiče si mohou vyměnit tyto doklady spolu s ŘP ZDARMA.
Alena Frankeová, odbor dopravy, tel.: 325 510 290
UPOZORNĚNÍ
Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor vnitřních věcí, oddělení
občanských průkazů a cestovních dokladů upozorňuje občany na
omezení možnosti podávání žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy.
Přivítáme Vás malým občerstvením a pravou
vánoční atmosférou.
Předem děkujeme za Vaši pomoc a přejeme
Vám krásné prožití vánočních svátků.
Psí útulek Lysá nad Labem / www.pejscilysa.wz.cz / 723 342 174
Žádosti o občanské průkazy budou v Lysé nad Labem přijímány
nejpozději do 14. 12. 2011.
Bude-li žádost podávána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, bude zpracována, pouze pokud bude podána nejpozději do 30. 11. 2011.
V souvislosti s přechodem na vydávání e-OP bude odstávka systému
CDBP mít vliv i na zpracování žádostí o cestovní pasy.
Žádosti o cestovní pasy nebo předání nových pasů žadatelům bude
možné nejpozději do 19. 12. 2011.
Od 20.12.2011 bude následovat celková odstávka systému, který
bude opětovně spuštěn 2. 1. 2012.
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
Krimi střípky
Vandalové
Dne 8. 10. 2011 kolem 01.00
hodiny zaznamenal strážník obsluhující MKDS skupinu osob, která se pohybuje Masarykovou ulicí směrem k nádraží. Monitorování těchto osob se vyplatilo, jelikož strážník v přímém přenosu sledoval „řádění“ mladíků, kterým v cestě překážely popelnice a kopáním si je odklízeli z cesty. Za sebou nechávali „spoušť“
v podobě popadaných popelnic
a rozházených odpadků. Přivolaná hlídka strážníků na místě ztotožnila tři mladíky ve věku 18, 20,
21 let všichni pocházející z Lysé
nad Labem. Mladíkům byla za jejich jednání uložena bloková pokuta v maximální možné výši
a výtečníci si nepořádek, který po
sobě zanechali i řádně uklidili.
Podezřelý muž byl zadržen
Dne 8. 10. 2011 krátce před
12.00 hodinou bylo přijato telefonické oznámení od 53 letého muže
z ulice Na Mlíčníku, že měl na zahradě neznámého muže, který se
dal před ním na útěk. Dle sděleného popisu se neznámého muže podařilo zadržet v ulici Poděbradova. Jelikož 49 letý muž z Ostravy
nedokázal přijatelným způsobem
vysvětlit svoje předchozí jednání
pravděpodobně i díky zkonzumovanému alkoholu, jelikož orientační dechová zkouška u muže prokázala hodnotu lehce převyšující
hranici 5 ‰ byl muž předán Policii ČR s podezřením na spáchaný
přečin narušování domovní svobody. Bližším šetřením bylo zjištěno,
že tento muž má za sebou již pestrou trestnou minulost majetkového charakteru.
Tragická nehoda na kolejích
Dne 17. 10. 2011 v 16.40 hodin
se stala tragická událost na nádraží v Lysé nad Labem. Projíždějící
vlaková souprava zachytila 60 letého muže z Lysé nad Labem, který na místě utrpěl zranění neslučitelná se životem. Příčiny této tragické události jsou předmětem šetření
Policie ČR.
Vandalové
V posledních týdnech se strážníci častěji než v minulých měsících setkávají s vandalstvím v našem městě. Naposledy v nočních hodinách dne 30. 10. 2011 v 02.45 hodin oznámil 21 letý muž z Prahy, že
byl svědkem vandalství party mladíků, kteří v ulici Masarykova v přilehlém parku převrátili lavičky a odpadkové koše. Toto svědectví se mu
málem nevyplatilo, jelikož skupina vandalů, která jej spatřila, nelenila a začala muže pronásledovat.
Jen díky útěku se pravděpodobně
zachránil od výprasku, kterým mu
vandalové hrozili. Dalším šetřením
byla zjištěna skutečnost, že skupina vandalů je složena z osob, které
jsou strážníkům a policistům dobře
známy. Jednalo se o mladíky ve věku
19 - 21 let z Lysé nad Labem.
Strážníci společně s policisty osoby předvedly na místní oddělení
k provedení dalších opatření.
7
Blahopřání
80 let
Eva Štochlová
Antonín Chramosta
85 let
Josef Palouš
Ladislav Kavka
Marie Helmichová
90 let
Markéta Ajmová
Věra Koníčková
J. W. Goethe:
„Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí
je udržet si ve stáří přednosti mládí.“
Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let hodně
pohody a spokojenosti.
Marcela Chloupková
Milý dědo,
k Tvým 80. narozeninám Ti přejeme hodně štěstí,
zdraví, životního optimismu a rodinné pohody.
Manželka Marie Pravdová, dcera Maruška,
vnučky Kačenka, Lucinka a Zuzanka,
pravnoučata Filípek, Daneček a Laurinka
ke gratulaci se připojují i přátelé a známí
Naše doporučení: V případě,
že nechcete být lhostejní ke svému okolí a stanete se svědky podobné události, sami nezasahujte a volejte strážníky na tel.:
325 552 065 nebo tísňovou linku Policie ČR 158.
Luboš Zita,
zástupce ředitele MP
ANKETA KULTURNÍ KOMISE
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
Obodujte kulturní akce z minulého roku podle toho,
jak moc se Vám líbily!
Anketní lístky jsou k dispozici v Městské knihovně,
podatelně MěÚ a Kinoklubu Luft.
Nový nástěnný kalendář města
Město Lysá nad Labem oznamuje, že u příležitosti 720. výročí povýšení Lysé na město vydalo nový nástěnný kalendář. Kalendář na rok
2012 a 2013 (měsíční) je možné zakoupit v Městské knihovně v Lysé
nad Labem za 60 Kč.
Anketa poběží do 31. 12. 2011.
Po sečtení bodů bude vylosováno pět výherců,
kteří získají drobný dar.
Redakční rada Listů přeje všem
svým čtenářům radostné Vánoce.
Dne 31.12.2011
uplyne 1 rok
od úmrtí pana
Antonína Pleskače
S láskou vzpomíná rodina.
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
8
Kulturní kalendář
16.11.2011 – 8.1.2012
Vánoční potkávání
výstava výrobků ze soutěže:
Vánoční ozdoba, Vánoční dekorace
Nejpěknější perníček
v Muzeu B. Hrozného v Lysé n. L.
1.12. – 21.12.
„Výrobky z papíru“ M. Tykvové
prodejní vánoční výstava v Městské
knihovně v Lysé n. L.
www.knihovnalysa.cz
1.12. od 16.00 hodin
Mikulášská nadílka pro nejmenší
v tělocvičně Sokola v Lysé n.L.
www.mcparnicek.cz
1.12. od 19.00 hodin
Večer s K. Šípem a J. A. Náhlovským
Kulturní dům Milovice, ul. 5. května
1.12. od 20.00 hodin
Windsur ing – Lukáš Sommer
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
2.12. od 20.00 hodin
Artmosphere, Subway & vernisáž
výstavy prací Karolíny Žižkové
V kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
2.12. – 4.12.
Polabské vánoční trhy
- Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz
3.12. od 5.30 hodin
Adventní zájezd do měst
Norimberk a Bamberg
odjezd z Husova náměstí, přihláška
+ platba u pí M. Šulcové na MěÚ
12/2011
3.12. od 9.00 do 12.00 hodin
Předvánoční jarmark
v ZŠ J. A. Komenského v Lysé n. L.
9.12. od 19.00 hodin
Předvánoční zpívání
v Evangelickém kostele v Lysé n. L.
3.12. od 19.30 hodin
O lásce, manželství a jiných tragédiích
divadelní představení spolku Kuplet
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
9.12. od 20.00 hodin
Projekt Furor
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
4.12. od 16.00 hodin
Adventní koncert
v kostele sv. J. Křtitele v Lysé n. L.
5.12. od 20.00 hodin
The Hogs – keltská skupina z Irska
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
6.12. od 16.30 hodin
Zdobení perníčků
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz
6.12. od 16.30 hodin
Umění doby Karla IV.
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz
7.12. od 17.00 hodin
Odměny a tresty ve výchově
přednáška s Mgr. M. KicserovouHájkovou v MC Parníček
www.mcparnicek.cz
7.12. od 20.00
Jazzvečer:
Poslední Jamsession v kině!
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
9.12. od 18.00 hodin
Předvánoční posezení s J. Dvořákem
na zámku Bon Repos
16.12. – 18.12.
Polabské vánoční trhy
- Zlaté trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz
18.12. od 9.00 hodin
„Až vysvitne Slunce?“
divadelní představení dětí
v Evangelickém kostele v Lysé n. L.
9.12. – 11.12.
Polabské vánoční trhy
- Stříbrné trhy
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz
10.12. od 14:00 hodin
Bleší market, Tyson Cosby, Ondynoj
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
10.12. od 17.00 hodin
Zimní setkání v zámeckém parku
v zámeckém parku,
v Domově Na Zámku
10.12. od 17.00 hodin
Koncert s vůní jehličí
na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz
11.12. od 17.00 hodin
Adventní koncert
– folková skupina LÁŽO PLÁŽO
v Evangelickém kostele v Lysé n. L.
11.12. od 17.00 hodin
Vánoční akademie TSK Dynamik
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
14.12. od 20.00 hodin
Vinylotéka:
“Dobrá hudba ve špatných časech“
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
18.12. od 18.30 hodin
Vánoční koncert hasičské
dechové hudby
v kině na Husově náměstí
18.12 – 19.12.
Oslava 90. výročí otevření školy
v Základní škole TGM v Litoli
www.zslitol.cz
23.12. od 20.00 hodin
James Brown Memorial Jam
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
24.12. od 13.30 hodin
Vánoční zpívání a živý betlém
v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.
[email protected]
24.12. od 20.00 hodin
Poslední Vánoce v kině
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz
26.12. od 16.00 hodin
Vánoční koncert
J. J.Ryba - Česká mše vánoční
v kostele sv. Jana Křtitele
1.1.2012 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce „U Černých vrat“
Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.
kinoklub
Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007
Milí filmoví diváci, návštěvníci kulturních akcí a přátelé Luftu, vzhledem k tomu, že současná provozovatelka kina byla radou města
1. 11. 2011 z výběrového řízení na
provoz kina vyřazena a výběrové
řízení vyhrála bez posudku jediná
konkurenční nabídka, se s vámi
v prostorech stálého a letního kina
prosincovým programem loučíme
a děkujeme za vaši přízeň a podporu v uplynulých čtyřech letech.
Naším dárkem na rozloučenou je
filmový prosinec se sníženou cenou na všechny filmové projekce.
Vstupné na všechny filmové projekce: 50,- Kč. Začátky projekcí
a akcí od 20.00 hodin, pokud
není uvedeno jinak. Info na tel.:
773 625 007 nebo na 602 258 582.
Změna programu vyhrazena.
Čt 1.12.
Windsurfing: Autorský koncert
skladatele a kytaristy L. Sommera
Hosté: Lada Zradičková - flétna, Jan
Mikušek - zpěv, Kateřina Urbánková
- recitace
vstupné: 80 Kč
Pá. 2.12. od 18.00 hod.
Piráti z Karibiku
Je toto poslední křížová výprava
Jacka Sparrowa?
Dobrodružný / Akční / Fantasy /
Komedie / USA / 2011 / 137 min.
Pá 2.12.
Artmosphere, Subway
& vernisáž výstavy prací
Karolíny Žižkové
So 3.12. od 14.00 hod.
Toy Story 3
Pixar obstál ve své zatím nejtěžší
zkoušce. Jeho jediná série se dočkala
třetího a finálního dílu.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
/ Rodinný / USA / 2010 / 99 min.
So 3.12. od 16.00 hod.
Tintinova dobrodružství
Tintin je comicsová legenda
a Spielberg s Peterem Jacksonem se
konečně rozhodli ji přenést i na plátna kin...
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
/ Mysteriózní / USA / Nový Zéland /
Belgie / 2011 / 107 min.
PROGRAM
So 3.12. od 19.30 hod.
Divadelní spolek Kuplet uvádí:
O lásce, manželství a jiných
tragédiích
vstupné: 70 Kč
Ne 4.12. od 15.00 hod.
Šmoulové
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem,
který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku...
Animovaný / Fantasy / Rodinný /
USA / 2011 / 103 min.
Ne 4.12. od 17.00 hod.
Shrek: Zvonec a konec
Po všech stránkách férové zakončení
nejslavnější dreamworksácké série.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
/ Komedie / USA / 2010 / 89 min.
Po 5.12.
The Hogs – keltská skupina z Irska
Irský folk, tradicionály, keltská hudba.
vstupné: 100 Kč
12 / 2011
Út 6.12. od 18.00 hod.
Peklo s princeznou
Miroslav Šmídmajer natočil pohádku podle výborného scénáře,
s plejádou vynikajících českých herců, s vtipným dějem a se skvěle vybranými exteriéry.
Pohádka / Komedie / Česko / 2009 /
90 min.
Út 6.12. od 20 hod.
Česká radost: Em & On
Dokument bez cenzury i autocenzury. Režisér Vladimír Michálek
sledoval více než dva roky Xaviera
Baumaxu a Em Rudenka na cestách mezi koncerty, na přejezdech
z jednoho bizarního místa na druhé
a natočil řadu jejich vystoupení,
koncertů a mejdanů.
Dokumentární / Česko / 2011 /
87 min.
St 7.12.
Jazzvečer:
Poslední Jamsession v kině!
Vystoupí Jaroslav Kovařík, Pavel Kopecký, Lukáš Buk a další.
vstupné dobrovolné
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
Čt 8.12.
Česká radost: Rock života
Příběh rockera Oldy Říhy z Katapultu, kterému se rozpadl vlastní svět
a musí tak v pokročilém věku začínat
od nuly. Rány osudu přitom vnímá
jako přihrávky.
Dokumentární / Česko / 2011 /
86 min.
Pá 9.12.
Projekt Furor
Projekce krátkometrážního animovaného filmu z produkce B&B Production. Hudební doprovod Vít
Andršt a Chlupaté dlaně.
So 10.12. od 14.00 hod.
Bleší market,
Tyson Cosby (CAN), Ondynoj
Bazar použitých knih, vinylů,
oblečení a dalších věcí. K poslechu
od 19 hod. zahraje Tyson Cosby
(Scientific Folk / Guitar, Harmonica,
Vocals) a Ondynoj (Čelákovice).
Ne 11.12. od 17.00 hod.
Vánoční akademie TSK Dynamik
Po 12.12. od 18.00 hod.
Nákaza
Jde o thriller, ve kterém svět postihne
nákaza, na kterou není lék a lidstvo
vymírá. Nemoc se navíc šíří rychleji
než panika a dostala se na všechny
kontinenty, takže se není kam schovat nebo kam utéct...
Akční / Thriller / Sci-Fi / Katastrofický / USA / Spojené arabské emiráty / 2011 / 106 min.
Po 12.12.
Vyměřený čas
Představte si, že můžete žít jen do
25 let a pak zemřete, tedy pokud
nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc...
Sci-Fi / Thriller / Akční / USA /
2011 / 109 min.
St 14. 12. od 18.00 hod.
Jak vycvičit draka
Škyťák je Viking a Vikingové zabíjejí
draky, ale jemu to moc nejde. Když
ale najde v lese za vesnicí jednoho
poraněného, myslí si, že má vyhráno. Avšak namísto toho, aby mu
uřízl hlavu, ho začne trénovat a brzy
se mu to zatraceně vyplatí...
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
/ Komedie / USA / 2010 / 94 min.
St 14.12.
Vinylotéka:
“Dobrá hudba ve špatných časech”
V druhé části večera prostor pro vaše
vinyly - kvalitní technika k dispozici.
vstup volný
Čt 15.12. od 18.00 hod.
Pod sluncem tma
Dva čeští rozvojoví experti se naposledy vracejí do odlehlé zambijské
osady, kde před čtyřmi lety elektrifikovali areál školy a nemocnice.
Postupně zjišťují, proč některé části
systému nefungují...
Dokumentární / Česko / 2011 /
81 min.
Čt 15.12.
Melancholia
Trierův typický film plný témat,
zhmotněných démonů a žádných
jednoznačných odpovědí...
Drama / Sci-Fi / Thriller / Dánsko /
Švédsko / Itálie / Francie / 2011 /
130 min.
Pá 16.12. od 18.00 hod.
Ocelová pěst
Box už není v módě, teď se fandí
robotům! Hugh Jackman jako
bývalá profesionální mlátička
zkouší nepříliš úspěšně vydělávat v blízké budoucnosti na robotích
zápasech...
Akční / Drama / Sci-Fi / USA /
2011 / 127 min.
Pá 16.12.
Dluh
Trojice agentů Mosadu dostala
v roce 1966 za úkol dopadnout nacistického zločince. Po třiceti letech
však vychází najevo, že se celá akce
nepovedla tak, jak si oficiální místa
myslí. A je potřeba ji dokončit...
Drama / Thriller / USA / 2010 /
114 min.
So 17.12. od 15.00 hod.
Máma mezi marťany
Chvíli po tom, co se Milo pohádal
se svoji maminkou, šel spát, jim
nad barákem přistála vesmírná loď
a Milovu maminku unesli marťani.
Protože narozdíl od Mila na Marsu maminku potřebují. Milo si
samozřejmě uvědomí, že to bez ní
prostě nepůjde a tak se vydá na záchrannou misi...
Animovaný / Dobrodružný / Sci-fi /
Rodinný / USA / 2011 / 88 min.
So 17.12.
Happy Happy
Pro optimistickou Kaju je rodina
tou nejdůležitější věcí na světě a tak o ni pečuje navzdory všem. Je
oddanou manželkou, která partnerovi promíjí celonoční výpravy
s kamarády i nedostatek sexuálního apetitu. Stejně tak je milující
matkou synovi, u kterého budí jen
výsměch. S úsměvem, občas dosti
křečovitým, bere život takový jaký je.
Až do okamžiku, kdy se do sousedství přistěhuje „dokonalý manželský
pár”.
Komedie / Norsko / 2010 / 88 min.
Ne 18.12. od 14.00 hod.
Autopohádky
Čeští animátoři v čele s legendárním
Břetislavem Pojarem připravili
filmovou podobu známých Autopohádek spisovatele Jiřího Marka.
Celovečerní povídkový film je sestaven ze čtyř animovaných epizod,
každá z pohádek je zpracována jinou
technikou a jiným tvůrčím týmem.
Animovaný / Povídkový / Česko /
2011 / 83 min.
Ne 18.12. od 19.30 hod.
Klub přátel dechovky:
Vánoční koncert
9
Po 19.12. od 18.00 hod.
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Stará parta se po únosu lenochoda
Sida vydává na záchrannou výpravu,
která je zavede do nitra Země, kde
stále přežívají hordy nebezpečných
dinosaurů.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Romantický / USA / 2009 /
90 min.
Po 19.12. od 20 hod.
Rodina je základ státu
Libor, bývalý učitel, to dotáhl až na
špičkového manažera a protože
kapitalismus je tak trochu džungle
a luxus lákavá věcička, ocitnou se
jeho podpisy pod několika pochybnými transakcemi. A tak je náhle
z manažera zločinec na útěku, který
jeho rodina pokládá za podivný
výlet...
Drama / Road movie / Česko /
2011 / 106 min.
Út 20.12. od 18.00 hod.
Kung Fu Panda 2
Panďák Po a jeho parta dostali
zatraceně těžký úkol. Musí zastavit
nepřítele, kterému se povedlo vymyslet zbraň, proti níž údajně nemá
bojové umění žádnou šanci. Kung
Fu Panda 2 je ideální zábava pro celou rodinu.
Animovaný / Akční / Komedie /
Rodinný / USA / 2011 / 91 min.
Út 20.12. od 20 hod.
Requiem za sen
Je to příběh čtyř lidí, kteří propadnou
závislosti na návykových látkách.
Filmy o drogách buď chtějí vychovávat a varovat a snaží se o to mentorujícím vztyčeným ukazováčkem
tak, že kdo ještě drogu nezkusil, jde
si hned nějakou sehnat nebo naopak
představují konzumenty drog a jejich účinky jako vysmátou cool zábavu...
Drama / USA / 2000 / 102 min.
Čt 22.12. od 18.00 hod.
Škola života
Jenny má skvostnou budoucnost.
Je krásná, chytrá a předurčená ke
studiu na Oxfordu. Pak se ale objeví
o poznání starší David a otevře jí
svět požitků a buržoazního luxusu...
Drama / Velká Británie / USA /
2009 / 95 min.
St 21.12. od 20 hod.
Krtek (orig. El Topo)
První kultovní film A. Jodorowskeho
z raných sedmdesátých let, natáčený
v Mexiku. El Topo je gangster (hraný
Jodorowským), který oblečený
kompletně v černé kůži, jede na koni
se svým sedmiletým synem pouští
než narazí na místo masakru. Jeden
z těch, kdo masakr přežil, pak popisuje El Topovi viníky a El Topo se dá
na cestu pomsty.
Western / Fantasy / Podobenství /
Mexiko / 1970 / 125 min.
Pá 23.12.
James Brown Memorial Jam
3. a poslední ročník hudebního
vzpomínání na amerického zpěváka,
hudebního skladatele a vydavatele,
přezdívaného The Godfather Of
Soul, který zásadně ovlivnil vývoj
soulové a funkové hudby.
vstupné dobrovolné
Pá 24.12.
Poslední Vánoce v kině
Poslední možnost rozloučení s kinoklubem - rádi vás uvidíme.
Upozorňujeme na
zákaz kouření
v kavárně kina
před a v průběhu
filmových projekcí.
Zámek BON REPOS Vás zve na předvánoční
KONCERT S VŮNÍ JEHLIČÍ, který se koná
v sobotu 10. prosince od 17 hodin
v Čínském pavilonu.
V první části uslyšíme známé operní, operetní i muzikálové melodie.
O přestávce se bude v Příchovského sále podávat horký zámecký punč
a vánoční cukroví.
Klasické vánoční melodie, gospely a koledy nás v druhé polovině
koncertu přenesou o něco blíže k vánočním svátkům.
Večerem provází pan Aleš Koleška, účinkují studenti pražské
Konzervatoře Jaroslava Ježka.
Vstupenky v ceně 250,- Kč možno zakoupit v Městské knihovně v Lysé,
v drogerii Dezeta v Lysé nebo v Obecní knihovně ve Staré Lysé
(popř. zamluvit na tel.: 607 186 787).
Brána zámku se otevře v 16 hodin. Parkování v areálu zajištěno.
Bližší informace na 725 362 342.
Věra Škvrnová
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
10
Fotovýstava „Lysá mýma očima“
Měsíc výstavy mých fotografií půvabných zákoutí města Lysé nad Labem je už za námi. Zbývá mi nyní
zhodnotit, zda jsem pořízenými
snímky vyzvednul alespoň zlomek
toho nejhezčího, co nám naše minulé
generace odkázaly. A jak si toho umíme dnes vážit.
Když jsem snímky pořizoval, činil
jsem tak z osobního zájmu a k doplnění diplomové práce mé manželky
Marie. Byla z toho objemná samostatná příloha, která zaujala i vedení Pedagogické fakulty UK v Praze.
Nás samotné detailní poznávání barokních krás Lysé n. L. tak uchvátilo, že jsme pokračovali ve fotodokumentaci dál. Ono stačí sledovat třeba
alegorii Jara, jak se s postupujícím
sluníčkem hodinu od hodiny mění.
Jinak vypadá časně ráno, se sluníčkem v zádech, a úplně jinak v odpoledních hodinách s ozářeným obličejem! A tak je to u každého našeho
podmanivého zákoutí v parku či ve
městě. Nikdy to nebudete mít zdokumentované úplně.
Ani v nejmenším jsem netušil, že
vernisáž výstavy, naplánovaná na den
mých „kulatých“ narozenin, bude tolik navštívená. Už jen nápad výstavu uskutečnit k mému výročí se mi
jevil jako velmi odvážný. Děvčata
z knihovny o výstavě informovala
v Listech a mne svým článkem velmi
překvapila a dojala. A ve Státním oblastním archivu, kde se výstava konala? Tam musím zapět chválu především na zástupkyni ředitele – pí La-
SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
A FOLKOVÁ SKUPINA LÁŽO PLÁŽO
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
ADVENTNÍ KONCERT
V NEDĚLI 11.12.2011 V 17.00 HODIN
dislavu Jiřičnou, která dokonale graficky výstavní panely ztvárnila za pomoci osazenstva. Její úvodní slovo
na vernisáži, stejně jako vystoupení pí. Ing. Blanky Řehákové, zaslouží uložit k výstavním dokumentům
v archivním depozitáři. Celý slavnostní akt podmalovávali muzikanti hity
mého mládí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem aktérům výstavy a samozřejmě
všem návštěvníkům, kteří mi při vernisáži upřímně blahopřáli k životnímu výročí. Velice si cením jejich pozorností, které mám uložené a vytříděné. Snad budu mít příležitost jim
to oplatit. A nejvíce mne potěšilo, že
nejsme s manželkou sami, kdo se těšíme krásami lyského baroka. Ať nám
to všem, i našim dětem a vnukům,
dlouho vydrží.
MVDr. Jan Kořínek
V EVANGELICKÉM KOSTELE V LYSÉ NAD LABEM
VSTUPNÉ 80 KČ
VÝTĚŽEK Z TOHOTO KONCERTU BUDE VĚNOVÁN ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE
VYŠŠÍ HRÁDEK V BRANDÝSE NAD LABEM
Vánoce v Evangelickém kostele
09. 12.
11. 12.
11. 12.
18. 12.
25. 12.
26. 12.
01. 01.
„Předvánoční zpívání“
(D. Smutná, M. Fajmonová, V. Broučková)
Bohoslužby s pěveckým sborem a orchestrem
„Adventní koncert“ (folková skupina „Lážo plážo“)
„Až vysvitne slunce“ (divadel. předst. + vystoup. dětí)
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Bohoslužby, káže farář Martin Fér z Poděbrad
Bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
19.00 hodin
09.00 hodin
17.00 hodin
09.00 hodin
09.00 hodin
09.00 hodin
09.00 hodin
Srdečně vás zveme na tradiční
v neděli 18. 12. 2011
od 18.30 hodin
v Kině Luft Lysá n. L.
Diriguje Pavel Stříbrný
Pozvánka na
V. REPREZENTAČNÍ PLES
TANEČNÍHO KLUBU DOSPĚLÝCH LYSÁ NAD LABEM
Jediný ples sezóny, kdy příznivci společenského tance mohou protančit
celý večer v rytmu společenských tanců na prostorném tanečním parketu.
Atmosféru umocní doprovod velkého tanečního orchestru, který bude hrát
živě pouze skladby pro společenský tanec podle tanečního pořádku.
Tradiční bude předtančení a nádherná, tentokrát „divadelní“ výzdoba sálu.
Hosté, kteří mají rádi ladnost pohybu, společenskou úroveň a krásné
prostředí zde zaručeně prožijí příjemný večer.
28. ledna 2012 od 19.30 hodin
Výstaviště Lysá nad Labem
K tanci a poslechu hraje
Orchestr ECHO 91, kapelník Pavel Doležal
Velká tombola a losování vstupenek
o hodnotné ceny
Nenechte si ujít tuto příležitost,
vstupenky je možné zakoupit v předprodeji ve zlatnictví Topaz,
Čs. armády 26, Lysá nad Labem.
Srdečně Vás zve Taneční klub dospělých Lysá nad Labem
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
Městská knihovna
11
Zámecké novinky
v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55 12 55
e-mail: [email protected]
www.knihovnalysa.cz
Toulky minulostí
Umění doby Karla IV.
6. prosince 2011 od 16.30 hodin
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Vstup ZDARMA!
Toulky minulostí
Jiří z Poděbrad - zemský správce
3. ledna 2012 od 16.30 hodin
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Vstup ZDARMA!
Výběr nových knih z fondu
městské knihovny
Beletrie pro dospělé:
Nedám své děti – Žídková, A. |
Láska po arabsku – Diartová, S. |
Ve vyšším zájmu – McClure, K. |
Zákon přitažlivosti – Roberts, N.
| Šelma – Smith, W. A. | Nespoutané dálky – McKinley, T. | V hlubinách skalní říše – Peters, E. |
Nevěra po americku – Formanová, M. | Alef – Coelho, P. | Pražský hřbitov – Eco, U. | Marta v
roce vetřelce – Soukupová, P. |
Velká holka – Steel, D. | Pět malých prasátek – Christie, A. | Závěje – Gerritsen, T. | Ostrý střih
– Brown, S. | Pátým tahem mat
– Soukal, R. | Pavouk v síti – Váňová, M. | Prokletí modrého drahokamu – Kid, B. | Oheň je tvým
osudem – Erskinová, B. | Drž mě
pevně, miluj mě zlehka – Fulghum, R.
Naučná literatura pro dospělé:
České okamžiky – Kosatík, P. |
Velké dějiny zemí Koruny české – Francek, J. | Spisovatelky
a erós – Bittnerová, M. | Dějiny
Lichtenštejnska – Horčička, V.
| Embéčkem kolem světa – Vičar, M. | Nejznámější vědci ve
službách války – Craughwell, T.
J. | Nejslavnější bombardéry –
Chant, Ch.
Beletrie pro děti:
Pes baskervillský – Kopl, P. |
Anička na horách – Peroutková,
I. | Říkej si a hraj – Erben, K. J.
| Říkanky z peří – Teper, J. | Tajemství gobelínu – Neff, H. H. |
Muka – Kate, L. | Hravé koťátko
– Pospíšilová, Z. | Až včera dorazíš – Stead, R. | Příběhy o malém medvídkovi – Haderlein, U.
| Matka a dcera – Francková, Z.
| Ta holka má nos na průšvihy –
Řeháčková, V. | S Viky je vše naruby – Řeháčková, V. | Moje velká
pohádková kniha o zvířátkách –
Bartz, C. | O dobré a o zlé moci
– Šiktanc, K. | Amika – Kautz, G.
Naučná literatura pro děti:
Komisař Vrťapka – Etrychová, P.
| Poznáváme vesmír | Velikánská kniha o kreslení a malování
a tak dál – Nicholson, S. | Krok
za krokem němčinou – Homolková, B.
Novinky ve videopůjčovně
- DVD:
Napětí: Cesta
Sci-fi: Transformers
Mládež: Fimfárum – do třetice
všeho dobrého, Harry Potter
a relikvie smrti 2. část, Auta 2
Válečný: Lidice, Mein Kampf
Provoz Městské knihovny o vánočních svátcích
Městská knihovna oznamuje čtenářům, že v roce 2011 bude naposledy otevřena ve
čtvrtek 22. prosince. Od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012 bude knihovna UZAVŘENA. Své
čtenáře opět rádi uvítáme v pondělí 2. 1. 2012. Všem přejeme klidné a spokojené
prožití vánočních svátků a těsíme se na Vaší návštěvu u nás v roce 2012.
Nastal čas adventu a vánoční
svátky se kvapem blíží. Paní zima
nás vítá a láká do svých sítí. I v zimě
je na zámku krásně. Když se podaří,
sněhem zalité střechy a park osvícené lampami, jsou nádhernou podívanou.
Na tento čas jsme opět naplánovali zajímavé akce jak pro naše klienty
a jejich příbuzné, tak i pro lyskou
veřejnost.
Ještě než přivítáme Mikuláše se
svou nadílkou, uskuteční se veselé předvánoční vaření a pečení vánočních dobrot a cukroví s názvem
„Holky v akci“. Vyrazíme s naší zámeckou kapelou Šporkovjankou po
spřízněných domovech a Klubech
seniorů – Český Brod, Stratov, Milovice, rozdávat radost a pohodu
a věříme, že tak přispějeme k příjemné předvánoční atmosféře.
9. 12. 2011 nás navštíví oblíbená
romská taneční skupina MIRIKLE
se svým vánočním vystoupením.
10. 12. 2011 Vás tímto srdečně
zveme na společnou akci s městem Lysá n. L. a Spolkem rodáků na pravidelné „Zimní setkání na zámku aneb Úcta k historické kráse“. Kromě občerstvení
v zámecké kavárně se můžete těšit na adventní koncert Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele, setkání s restaurátorem o obnově
sochařské výzdoby, povídání o revitalizaci zámeckého parku a Zámecké ulice. Začátek v 17.00 hodin v zámecké jídelně v 1. patře
lyského zámku.
Pokračuje Univerzita volného
času, ta poslední v letošním roce
s vánoční tematikou a vánočními
zvyky. Rozjedeme se na tradiční
prodejní Vánoční výstavu na Krajský úřad SK, kde se prezentujeme
s našimi výrobky.
15. 12. 2011 nás navštíví zpěvák
Richard Adam a den po té uspořádáme prodejní výstavu chráněné dílny
A MANO. Jejich výrobky lze zakoupit v době od 10.00 do 14.00 hodin v klubovně na 1. patře. Přijdou
k nám mateřské a základní školy
se svými vánočními vystoupeními
a folklorní soubor „Šáteček“.
To už budou Vánoce, které
oslavíme vánočním posezením.
Navštíví nás zástupci obecních
a městských úřadů s dárky pro
občany svých obcí. 25. 12. 2011
se pravidelně scházíme v zámecké
kapli, kde si povídáme o vánočních
tradicích při poslechu vánočních
koled. S rokem 2011 se rozloučíme
už v pátek 30. 12. 2011 zámeckou
veselicí s dobrotami, hudbou, tancem a nějakým tím překvapením.
A jaký byl u nás v domově konec
října a listopad?
S kapelou Šporkovjankou jsme
vystupovali na IV. ročníku ukázek lidových řemesel v Krchlebích. Oslavili jsme Den vzniku samostatného čs. státu a to lampionovým průvodem s pravidelnou lekcí Univerzity volného času. Navštívili jsme
lyské výstaviště. Proběhla putovní
výstava kabelek zhotovených v pracovních dílnách v Centru seniorů
Mělník, v Domově Kněžny Emmy
v Neratovicích, v Domově Modrý kámen v Mnichově Hradišti
a samozřejmě v naší zámecké dílně. Společně jsme si zahráli, zazpíPokračování na str. 12
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
12
Pokračování ze str. 11
vali a zatančili TANGO a to s nově
vzniklým souborem CESMÍNA
z CS Mělník, kterému jsme se stali velkou inspirací a rádcem při jeho
zrodu. Oslavili jsme životní jubileum našeho zámeckého muzikoterapeuta pana MVDr. Kořínka a to
jak přátelským posezením u nás na
zámku, tak společně s jeho rodinou
a přáteli na vernisáži jeho fotovýstavy s názvem „Lysá nad Labem očima MVDr. Jana Kořínka“ v okresním archivu. Dále jsme se zúčastnili v rámci výstavy „Vánoční potkávání“ soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu, která zdobí vánoční strom na
náměstí v Lysé a v lyském muzeu
vystavujeme výrobky s vánoční tematikou.
Rádi bychom Vás požádali, pokud máte doma nevyužité bavlněné látky nebo pletací přízi, doneste je k nám do domova. Naši klienti z nich vyrábějí výrobky pro radost a potěšení. Děkujeme.
Závěrem bychom rádi popřáli našim příznivcům a nám všem
krásný advent a pohodové Vánoce
plné milých překvapení a radostných chvil.
Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.
„Bajer na Hrad!“
Domnívám se, že návštěvníci po
nádherném mozartovském koncertu, který se konal 13. 11. 2011
v kostele sv. Jana Křtitele, by se
mnou souhlasili (viz nadpis). Pan
Petr Bajer je osobnost, která dovedla náš chrámový sbor k mistrovství.
Za jeho působení se rozrostl dvojnásobně, protože on umí oslovit,
uchvátit a vynutit kvalitu zpěvu.
Pro tento koncert přizval další soubory z okolí, ale i z krásných jižních
Čech. Zpěváky doprovodil mladoboleslavský komorní orchestr a tak
před pozorným publikem stálo přes
sto účinkujících a umělec Bajer je
sjednotil do bezchybného výkonu. Je
však třeba říci, že ten lyský chrámový
sbor dominoval! Hudební hosté žasli, kde Lysá objevila přes čtyřicet výborných pěvců.
Celá akce nebyla jen oslavou hudební, ale také organizační. Chrámový sbor by mohl vyučovat, s jakými skromnými prostředky umí připravit nádheru a postarat se o své
hosty. A Lysá nad Labem se mu odměnila návštěvou, kterou mnohé dotované akce jen mohou závidět. Právě návštěvnost a výchovná kultivovanost programu by měla být měřítkem při rozdělování finančních prostředků.
Jana Křížová
Domov Na Zámku
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem
a Město Lysá nad Labem
pořádají v sobotu 10.12.2011 v 17.00 hodin
„Zimní setkání v zámeckém parku
aneb Úcta k historické kráse“
Program:
*Adventní koncert Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele
v zámecké jídelně v I. patře*
*setkání s restaurátorem o obnově sochařské výzdoby*
*povídání o revitalizaci zámeckého parku a Zámecké ulice*
*občerstvení v zámecké kavárně*
Srdečně zvou organizátoři.
Jedinečná příležitost k návštěvě běžně nepřístupné jídelny zámku.
Mgr. Jiří Havelka
Město Lysá n. L.
Mgr. Jiří Hendrich
Domov Na Zámku
PhDr. Dana Papáčková
Spolek rodáků a přátel města
Důstojná oslava 28. října
Slavnostní program k výročí založení Československé republiky byl zahájen položením věnců na náměstí
B. Hrozného u pomníku padlých
v I. světové válce. Vzhledem k rekonstrukci náměstí B. Hrozného bez projevu a tradiční hudby v podání Hasičské dechovky. Další setkání proběhlo
u pomníku T. G. Masaryka v Litoli, kde
vystoupil starosta města Mgr. Jiří Havelka se zajímavým projevem, ve kterém připomněl významnou událost
našich novodobých dějin.
Poté jsme se přemístili do evangelického kostela, kde prvním bodem svátečního programu bylo vyhlášení výsledků soutěže „Rozkvetlá okna“, kterou zorganizoval Spolek pro rozvoj města Lysá nad Labem. Vyhlášení se ujal jeho předseda
pan Mgr. Hynek Fajmon. Po předání
hodnotných cen všem výhercům vystoupil se slavnostním projevem pan
Mgr. Petr Kopecký.
Zlatým hřebem svátečního odpoledne byl koncert s názvem „Zpěv
srdce“. Celý koncert byl hudební
a slovní oslavou života a práce dosud
nedoceněného učitele a hudebního
skladatele Jakuba Jana Ryby. Koncert měl velmi dobře připravenou režii a přiměřenou délku. Sedm částí ze životopisu J. J. Ryby, proložených částmi jeho skladeb, přednesl
herec a vynikající recitátor Vladimír
Matějček. Na varhany hrál Vladimír
Roubal, ředitel kúru Strahovského kláštera v Praze. Vhodná kombinace hudby a mluveného slova byla
velmi působivá. Na závěr přednesla koncertní pěvkyně paní Jana Jehličková píseň „Kde domov můj?“
v původní úpravě. Bylo to velmi
krásné zakončení koncertu, který
přinesl všem přítomným divákům
úžasný emotivní zážitek.
Poděkování patří také p. faráři
Emanueli Vejnarovi za to, že jsme
mohli oslavu významného státního
svátku prožít v krásném prostředí kostela Českobratrské církve evangelické.
PaedDr. Věra Bodnárová
Vážení přátelé kytary!
Dovoluji si Vás pozvat na svůj autorský recitál do kina Luft dne 1. 12. 2011,
na kterém mám tu čest být obklopen zajímavými hosty z hudební a divadelní branže. Budu rád, pokud si kytara najde své příznivce, pro které v budoucnu chystám stylově pestrou šňůru koncertů vynikajících českých kytaristů,
z nichž někteří do našeho města již zavítali. Těším se na setkání.
Lukáš Sommer
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
13
Ukončení tříletého projektu na SŠ OGD
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Přírodní zdroje a Ekologické problémy, Chudoba, Migrace, Přelidnění,
Lesy, Biopotraviny, Fair Trade, Ekologické zemědělství, Ekologická etika a ochrana zvířat, Nejen o zelenině, projekt Barvení textilií přírodními barvivy). Celky jsou zpracovány do částí pro učitele (metodika) a
části pro žáky (pracovní listy). V modulu jsou návody pro práci s internetem a jinými informačními zdroji
(knihy, časopisy). Náplň výukového
modulu byla inovována podle zjištění stavu kompetencí v jednotlivých
letech, podle pilotního ověřování a
navazovala na akce organizované v
rámci školního programu EVVO.
Celý modul byl zpracován do tiskového výstupu (Nápadník pro environmentální výuku na SŠ) a digitálního výstupu (CD včetně prezentací). Výukový modul je součástí školního vzdělávacího programu ve druhém ročníku studia. Byla kompletně
vybavena přírodovědná učebna výukovými pomůckami (knihy, pomůcky, terénní batůžky). Během zpracování se odborný pracovník zúčastnil
8 odborných seminářů a absolvoval
jednoleté specializační studium koordinátora EVVO ve Vlašimi za účelem zkvalitnění výstupů projektu.
Během projektu proběhly aktualizace a inovace školního plánu EVVO.
V rámci těchto plánů bylo realizováno 22 akcí v oblasti environmentálního vzdělávání. Akce probíhaly
vždy ve školním roce a během prázdnin bylo provedeno vyhodnocení
těchto akcí. Jednalo se o akce různého typu – odborné exkurze (elektrárny, provozy, státní instituce), soutěže (Den Země, sportovní den, Den
vody), projektové dny EVVO, přednášky, vycházky a hry. Na těchto
aktivitách se podíleli manažer projektu (zároveň školní koordinátor
EVVO), asistent projektu (zároveň
školní metodik ICT), kteří plánovali
a připravovali jednotlivé akce, a pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťovali dozor při vícedenních akcích. Žáci
školy se zúčastnili třikrát pětidenního pobytového programu ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (zkráceně Střevlík) v Oldřichově v Hájích vždy v květnu nebo
červnu. Žáci byli ubytováni v budo-
vách střediska. Programy byly během pěti dní plné rozmanitých aktivit zaměřených na životní prostředí.
Připravené úkoly byly zaměřeny na
jednotlivé složky krajiny a jejich vzájemné vazby. Program Měřítka pohledu byl věnován pozorování přírody a krajiny z různých úhlů pohledu.
Žáci strávili jedno odpoledne v laboratoři, když zkoumali přírodní vzorky pomocí binokulárních lup. Nejzajímavější program se jmenoval Tajuplná příroda. Žáci zkoumali přírodu
čichem, sluchem a hmatem. V roce
2010 byl novinkou program věnovaný půdnímu profilu. Během října
2009 a října 2010 bylo realizováno
dvoufázové školení pedagogických
pracovníků v CHKO Železné hory
v lokalitě Jezerka a v CHKO Lužické hory v lokalitě Malevil. Přednášky byly věnovány vysvětlení pojmu
EVVO a cílům environmentální výchovy, globálním problémům lidstva
a možnostem jejich řešení, systému
EVVO v České republice, odpadovému hospodářství, hrám Ekosystémy,
Dilemata, Cesta za pokladem, Beo –
Hraj o planetu Zemi, výkladu o me-
OBCHODNÍ
AKADEMIE
29. září 2011 se konala v nové přírodovědné učebně školy závěrečná konference projektu VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT
V ENVIRONMENTÁLNÍ OBLASTI. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1.1 – grantový projekt. Počátek projektu byl již v lednu 2008,
kdy vznikl nápad projekt realizovat.
Žádost byla podána v dubnu 2008,
projekt byl schválen a jeho realizace
započala 1. ledna 2009. K ukončení
projektu došlo 30. září 2011. Během
projektu se uskutečnilo 43 pracovních schůzek, kterých se účastnil realizační tým. Bylo sepsáno 11 monitorovacích zpráv. Na sepsání monitorovacích zpráv se podíleli manažer
projektu s ekonomem projektu. Podpořené osoby, které se účastnili aktivit EVVO, vyplnili evaluační dotazníky pro zpětnou vazbu z akcí. Ověření stavu v oblasti kompetencí žáků
proběhlo v období září, říjen 2009,
červen-září 2010, červen-srpen
2011. V rámci této aktivity byl sestaven test a dotazníkové šetření ke zjištění kompetencí v environmentální
oblasti. Ověření kompetencí se zúčastnilo 133 žáků na vstupu a 127 na
výstupu ve druhém a třetím roce trvání projektu, vždy na počátku a na
konci školního roku po absolvování výukového modulu, vícedenního
programu v přírodě a akcí v rámci
školního programu EVVO. Výsledky prověření stavu kompetencí byly
zpracovány do zpráv a bylo k nim
přihlédnuto při aktualizaci a inovaci výukového modulu během trvání
projektu.
Zpracování výukového modulu
pro výuku předmětů s environmentální tématikou na středních školách probíhalo během celého období realizace projektu, tj. leden 2009
– září 2011. Jednalo se o nejdůležitější aktivitu celého projektu. Modul obsahuje 30 tematických celků (Prales, Suroviny, Půda, Nemoci, Životní styl, Doprava, Invazní druhy, Ohrožené druhy, Vyhubená zvířata, Ochrana přírody, Biologická rozmanitost, Odpady, Zdroje energie, Paliva, Ovzduší, Alternativní energetika, Voda, Tání ledovců,
LYSÁ nad LABEM
todách vhodných pro environmentální výchovu. Přednášky byly doplněny ukázkami filmů Home, Stav
planety Země 2006, Nasytíme celý
svět. Prakticky si účastníci u nedaleké nádrže vyzkoušeli průzkum pobřeží včetně ukázky určování druhů
organismů podle klíče, a u nedalekého potoku a mokřadu účastníci vyzkoušeli odlov bezobratlých včetně
určování druhů organismů podle klíče a určení kvality toku podle bioindikátorů. Na závěr školení, kterého
se zúčastnilo 24 pedagogů, bylo provedeno závěrečné hodnocení akce
a byly vyplněny dotazníky pro zpětnou vazbu. Projekt byl uzavřen již
zmíněnou závěrečnou konferencí
projektu s účastí zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje, zástupců města Lysé nad Labem a pedagogů školy i jiných škol.
Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Za celý realizační tým
Ing. Bc. Iva Bittnerová
Obchodní akademie Lysá nad Labem,
Komenského 1534, tel.: 325 553 021
[email protected], www. oalysa.cz
nabízí čtyřleté bezplatné studium zakončené maturitní
zkouškou ve studijních oborech
63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Dny otevřených dveří: 3. 12. 2011 od 8 do 12 h
9. 1. 2012 od 10 do 16 h
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
14
Projekt „Krok za krokem zlepšování podmínek pro vzdělávání
v ZŠ praktické a speciální v Lysé nad Labem“
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
teraktivní tabule, jež jsou v posledních letech fenoménem našich škol.
My jsme vsadili na univerzálnost, neboť se domníváme, na rozdíl od vizí
MŠMT, že klasická práce se školní tabulí by neměla vymizet z našich škol
a především ne ze škol speciálních a
děti by ve školách neměly pracovat
pouze ve virtuálním počítačovém prostředí, ale měly by se běžně setkávat s
tradičními školními pomůckami, ke
kterým školní tabule, i když v modernějším pojetí, rozhodně patří. Myslím,
že se nám tuto naši představu podařilo zrealizovat a nové vybavení rozhodně přispělo nejen ke zlepšení prostředí,
v němž denně tráví hodně času nejen
naše různě handicapované děti, ale
i jejich obětaví učitelé, ale i k rozšíření
možností, jak zatraktivnit mnoho částí
vzdělávacího procesu.
V další fázi projektu bychom se
chtěli zaměřit na další vzdělávání pedagogických pracovníků, aby co nejvíce pedagogů bylo dobře připraveno nejen pro práci s interaktivními tabulemi, ale i dalšími informačními technologiemi. Také bychom
chtěli umožnit našim žákům vzdělávání jinými, netradičními formami
a metodami výuky, na které v běžném
chodu školy nezbývají finanční prostředky.
Vzhledem k tomu, že jsme malá
škola s nízkým počtem žáků a z tohoto důvodu máme k dispozici poměrně nízkou finanční dotaci, je nutné dobře rozvrhnout prostředky
a smysluplně investovat přidělené pe-
Základní škola T. G. Masaryka v Litoli
Vás srdečně zve na oslavu 90. výročí
otevření školy dne 18. a 19. 12. 2011
Program 18. 12.
16.00 - 19.00 hodin
Uvítání, prohlídka školy
a výstavy dokumentů
z historie školy
od 17.00 hodin
Divadelní představení
v tělocvičně
Program 19. 12.
8.00 – 18.00 hodin
Den otevřených dveří
od 11.00 hodin
Repríza divadelního
představení
níze. Bohužel finančních prostředků
není tolik, abychom mohli zlepšit vše,
co by bylo nutně potřeba a s politováním musím konstatovat, že projekt vůbec nepamatuje na finanční prostředky, které by bylo třeba mít k dispozici, aby se pořízené vybavení udrželo
v provozuschopném stavu i po skončení záruční lhůty, neboť IT technika
rychle „stárne“ a bude třeba ji časem
opravovat a inovovat. Nicméně je třeba zdůraznit, že nové vybavení tříd vý-
razně „oživilo“ vyučování a především
na těch nejmenších dětech je vidět, že
se na práci na nových tabulích těší.
Na závěr bych chtěl nabídnout čtenářům tohoto článku, že se mohou,
po předchozí domluvě s vedením školy, přijít podívat na práci handicapovaných dětí s novým vybavením do
naší školy, která se stále ještě nachází
v „modrém“ pavilonu areálu ZŠ Komenského.
Petr Tomek, ředitel
Základní škola praktická a speciální zve všechny na:
- vánoční výstavu našich výrobků / 9. – 11.12.2011/ na Výstavišti
- předvánoční vystoupení žáků / 19. 12. 2011 od 16.00 hodin /
v budově základní školy
„Dospěláci“ vystřídali studenty
Střední
škola oděvního a grafického
designu
v Lysé nad Labem
se stala centrem celoživotního učení
dospělých. Jako jedna z 325 škol z
celé ČR se zařadila do projektu vzdělávání dospělých UNIV 2 KRAJE.
Cílem je nabídnout široké veřejnosti
dospělých vzdělávací programy, které by podchytily jejich profesní potřeby a zájmy.
Učitelé odborných předmětů SŠ
OGD zpracovali vzdělávací program
s názvem Úpravy a opravy oděvů.
V září 2011 byl zahájen kurz pilotního ověřování programu. Přihlásilo se 12 účastnic. Za šicí stoj zased-
ly ženy na mateřské dovolené, aktivní ženy z pracovního procesu i zručné seniorky. Každou středu a sobotu se scházejí, aby se naučily základní opravy a úpravy na oděvech, seznámily se s textilním materiálem
a speciálními šicími stroji. Jejich první zhotovený výrobek bylo dámské
tričko šité přímo na sebe, z něhož
měly velkou radost.
Úspěšný absolvent kurzu vzdělávacího programu získá certifikát. Odborné znalosti může využít
pro své nové profesní zařazení nebo
osobní potřebu.
Alena Hlavatá, vedoucí učitel
praktického vyučování
SŠ oděvního a grafického designu
Lysá nad Labem
Návštěva Domova Na Zámku
Dne 11.
10.
2011
n
a
v
š
t
í
vily
LYSÁ nad LABEM
4.
ročníky
Obchodní akademie Lysá nad Labem v rámci Dne otevřených dveří místní Domov Na Zámku. O milé
přivítání se postaral ředitel Domova Mgr. Jiří Hendrich, zámkem žáky
provedla PaedDr. Marie Kořínková.
Její poutavý výklad o historii zámku
velmi zaujal. Někteří ani netušili, jak
nádherné barokní fresky se v zámku
nacházejí.
OBCHODNÍ
AKADEMIE
Naše škola se, tak jako mnoho dalších mimopražských základních škol,
na podzim roku 2010 zapojila do projektu OP VK, který je znám jako tzv.
„Šablony“. Projekt nám byl schválen s předpokládaným zahájením
1. 2. 2011. Od tohoto data jsme se
tedy pustili do jeho realizace s tím,
že v první fázi celého projektu jsme
chtěli školu vybavit novými multifunkčními tabulemi do čtyř našich
učeben, ve kterých nám dosluhovaly staré známé dřevěné tabule Dubno. Po sedmi měsících usilovné práce,
a na tomto místě bych si dovolil oponovat všem propagátorům projektu
z řad MŠMT a dalších institucí, kteří tvrdí, že projekt je připraven tak jednoduše, že ho dokáže zvládnout každá
škola sama bez cizí pomoci…, se nám
podařilo prokousat nesmyslnou byrokracií a houštinou složitých a práci komplikujících pravidel, abychom
mohli 1. 9. 2011 přivítat žáky naší školy v učebnách s novými multifunkčními tabulemi.
Záměrně používám název multifunkční a nikoliv interaktivní, jak by
mohl leckdo očekávat, neboť naší prioritou byla právě ta víceúčelovost. Chtěli jsme totiž, aby tabule plnily funkce klasických tabulí, na které lze psát
jak fixem, tak křídou, aby měly zelený
i bílý povrch, byly magnetické a rozevíratelné. V případě potřeby zatraktivnění výuky, aby pak jednoduchým zapnutím data projektoru, který je ramenem připevněn k tabuli a řídícího počítače, fungovaly jako opravdové in-
V současné době slouží zámek
jako domov pro seniory. Klienti Domova Na Zámku žákům předvedli své vlastnoruční výrobky. Příjemným překvapením bylo vystoupení
zámecké kapely Šporkovjanka pod
vedením MVDr. Jana Kořínka, které
žáci ocenili velkým potleskem.
Největším přínosem návštěvy Domova bylo podle mého názoru setkání dvou od sebe věkově dost vzdálených generací, které našly společnou řeč.
Mgr. Veronika Brynychová
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
Setkání se starostou na ZŠ JAK
S novým
školním
rokem 2011/
2012
staří
i noví členové Školního
parlamentu ZŠ J. A. Komenského
v Lysé nad Labem pracují na plné
obrátky.
13. 10. 2011 uspořádali setkání se
starostou města Mgr. Jiřím Havelkou. Celý týden si připravovali otázky a ptali se spolužáků, na co všechno, týkající se školy a města, by chtěli znát odpověď. Meetingu se zúčastnil celý školní parlament a žáci devátého ročníku. Pan starosta byl mile
překvapen, že se žáci na setkání velice pečlivě připravili a se zájmem se
ptali na to, co je nejvíce zajímalo. Řešily se otázky výstavby města, histo-
rických vykopávek, financování projektů města, problematika bezpečnosti silničního provozu, pravomoci městské policie, činnost zastupitelstva či rekonstrukce školy. Otázek
bylo mnoho a pan starosta velice srozumitelně, trpělivě a podrobně odpovídal na všetečné otázky dětí. Předsedkyně Školního parlamentu Barbora Drábková spolu s místopředsedkyní Lucií Rosbergovou na konci
setkání slavnostně předaly panu starostovi pamětní list a CD s nahrávkou voleb do Školního parlamentu. Pan starosta ocenil zájem žáků
o město a slíbil, že na případné další
dotazy na jeho mailovou adresu [email protected] určitě odpoví.
Za Školní parlament ZŠ J. A. K.
Lysá nad Labem koordinátorka
ŠP Mgr. Simona Sabáková
15
Mateřské centrum Parníček informuje
rodiče dětí, které půjdou v září 2012 do první třídy základní školy,
že ve druhé polovině ledna 2012 otevře v odpoledních hodinách
KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY
„KLUBÍČKO“
pod vedením Mgr. Markéty Kicserové Hájkové
z pedagogicko-psychologické poradny
Kurz Klubíčka je zaměřen na rozvoj dovedností
a předpokladů pro úspěšný start školní docházky.
Hravou formou rozvíjí u dětí kresebný projev
a grafomotoriku, sluchové i zrakové vnímání, které
je důležité pro úspěšný začátek čtení. Dále také
pomáhá rozvíjet početní představy, všeobecné znalosti, slovní
zásobu, sociální a pracovní dovednosti dítěte
a podporuje rozvoj myšlení a logického úsudku.
Kurz je skupinový – pro 8 až 10 dětí, činnosti jsou nabízeny zábavnou formou a střídají se tak, aby byl podpořen komplexní rozvoj
dítěte.
Kurz je určen dětem, které v září 2012 nastoupí školní docházku
a sestává z dvanácti lekcí. Každá lekce trvá 1 hodinu a děti si z
každé lekce odnesou také práci na doma.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU OZNÁMENY
V LEDNU 2012 na www.mcparnicek.cz a v Listech
Mateřské centrum Parníček zve děti na
ZDOBENÍ
PERNÍČKŮ
v úterý 6.12. od 16.30 hodin
Přijďte si k nám spolu s dětmi
ozdobit perníčky na Vánoce.
Perníčky budeme mít již upečené,
polevu připravenou ke zdobení, takže
už stačí jen PŘIJÍT A ZDOBIT.
Odměnou pak budou nejen úsměvy
dětí na tváři, ale také
něco dobrého na zub. Všechny ozdobené perníčky si děti odnesou domů!
Cena 30,- Kč/dítě
Mateřské centrum Parníček Vás zve na setkání
s Mgr. Markétou Kicserovou Hájkovou
Odměny a tresty
ve výchově
aneb po dobrém
nebo po zlém?
ve středu 7.12. od 17.00 hodin
Sobota 3.12.2011
od 9.00 do 12.00 hodin
den otevřených dveří * vystoupení dětí *
tvůrčí dílny * občerstvení * vánoční obchůdky
Přednášející Mgr. Markéta Kicserová Hájková je speciální
pedagožkou v pedagogicko-psychologické poradně. Přijďte si
s ní popovídat o tom, jak při výchově dětí pracovat s odměnami
a tresty. Co dělat a co naopak nedělat, jak vychovávat tak, aby
trest byl pro dítě také poučením a odměna vedla k upevnění
správného chování. Nešetříme ve výchově s pochvalami, neplýtváme s tresty a dokážeme odpouštět? A co když to nejde ani po
dobrém, ani po zlém?
ZVLÁŠŤ PŘED VÁNOCI JE TOTO TÉMA AKTUÁLNÍ.
DANÉ TÉMA SE TÝKÁ DĚTÍ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.
Vstupné 50 Kč, děti si budou moci pohrát zdarma v herně
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
16
Upozornění
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků budoucích 1. ročníků ve
školním roce 2012/2013, kteří se zúčastní zápisu v řádném termínu
7. - 8. 2. 2012, že základní podmínkou pro přijetí do lyských škol je
bezpodmínečně nutný trvalý pobyt v Lysé nad Labem, Byšičkách,
Dvorcích, Ostré, Stratově nebo Staré Lysé, zapsaný v občanském
průkaze zákonného zástupce.
Podle obecně závazné vyhlášky města č. 4/2011 o spádovosti škol je
spádová oblast ZŠ TGM v Litoli vymezena katastrem Litole.
Mgr. K. Špecián, ředitel ZŠ B. Hrozného
Mgr. P. Eliška, ředitel ZŠ T. G. Masaryka
Mgr. M. Nováková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského
Předplatné měsíčníku Listy
Vážení čtenáři,
dovolujeme si vám nabídnout možnost předplatného měsíčníku „Listy
města Lysá nad Labem a okolí“ na rok 2012.
V případě zájmu můžete částku 130,- uhradit v Městské knihovně.
MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
PŘIJÍMÁ DO PÉČE NOVÉ PACIENTY
Adresa ordinace:
Komenského 1534, Lysá n. L.
(budova ZŠ J. A.Komenského)
TEL.: 325 551 948
Telefonické konzultace dětských lékařů
(po ordinačních hodinách)
Všední dny:
17.00 - 22.00 hodin
Sobota, neděle a svátek:
8.00 - 20.00 hodin
Pro registrované pacienty těchto lékařů:
MUDr. Čerňanská
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová
tel. 728 234 392
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.11.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Dáňová
Matasová
Dáňová
Dáňová
Čerňanská
Matasová
Chocholová
Dáňová
Dáňová
Chocholová
Chocholová
Čerňanská
Matasová
Chocholová
Dáňová
Chocholová
MUDr. Chocholová
tel. 606 840 451
MUDr. Matasová
tel. 607 746 211
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Čerňanská
Čerňanská
Čerňanská
Matasová
Chocholová
Dáňová
Čerňanská
Matasová
Matasová
Čerňanská
Matasová
Chocholová
Dáňová
Matasová
Dáňová
Dáňová
Zápisy do mateřských škol
pro školní rok 2012 – 2013
Jako každý rok se rodiče i letos budou jistě zajímat o to, jak budou probíhat zápisy do mateřských škol.
Níže uvedený postup přijímání dětí
do MŠ pro školní rok 2012 – 2013
byl stanoven na základě připomínek
Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze a Doporučení ochránce
lidských práv (ombudsmana JUDr.
Pavla Varvařovského) k přijímání na
jaře 2011.
V zápisovém řízení na jaře 2012 se
budeme tedy držet těchto kritérií:
1. Dítě předškolního věku - jeden
rok před nástupem školní docházky nebo s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Lysé
nad Labem nebo Staré Lysé
2. Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé
nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného
třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který by
mělo být do MŠ přijato
3. Dítě s jiným trvalým bydlištěm
než v Lysé nad Labem od nejstaršího po nejmladší zpravidla do dovršeného třetího roku minimálně
v den zahájení školního roku, pro
který by mělo být do MŠ přijato –
MUDr.
zohledněny budou děti s trvalým
bydlištěm ve Staré Lysé
Všechny přihlášky jednotlivých
mateřských škol ředitelky převezmou, seřadí dle kriterií, tedy dle trvalého bydliště a věku. Nebude brán
zřetel na zaměstnanost rodičů. Na
základě takto vyhodnoceného pořadí sestaví ředitelky seznamy přijatých
dětí na jednotlivých mateřských školách. Ředitelky se již nebudou scházet
a snažit se vzájemně domluvit a děti
přehodit tam, kde bude ještě možnost
volného místa. Je na rodičích, zda podají jednu či více přihlášek pro jedno
dítě.
Vzhledem k tomu, že od září 2012
přibude v lyských mateřských školách dalších 50 nových míst přístavbou v MŠ Čtyřlístek, měla by být poptávka po místech pro předškolní děti
pokryta již velmi dobře.
Zápis do mateřských škol proběhne v týdnu od 26. 3. 2012 do
30. 3. 2012. Každá MŠ zveřejní svůj
přesný termín – informace hledejte
na webu nebo nástěnkách jednotlivých MŠ a v lyských Listech.
Ředitelky mateřských škol
v Lysé nad Labem
KAMIL KUBELKA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
přijímá do péče nové pacienty
Ve vyhrazené ordinační době je
možné i interní vyšetření, včetně
EKG, popřípadě diabetologické
vyšetření
Adresa ordinace:
Masarykova 214 (Vichrova vila), Lysá n. L.
tel.: 325 553 663
Ordinační hodiny:
PO
7.30 - 9.00*
11.30 - 18.00
ÚT
8.00 - 12.30
13.00 - 18.00
ST
8.00 - 9.00*
11.30 - 17.00
ČT
8.00 - 12.30
13.00 - 18.00
PÁ
8.00 - 11.00
*Ordinace v Kovoně Lysá n. L.
Návštěvy v ordinaci i na objednání.
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
Mateřské centrum Parníček nabízí
VŠEM DOSPĚLÝM
DOPOLEDNÍ CVIČENÍ
17
Rozvrh Fajn klubu 12/2011
Pondělí
s hlídáním dětí
od 10.30 do 11.30 hodin
CHI-TONING (pondělí)
PILATES (úterý)
ZU-BOX (čtvrtek)
ZUMBA (pátek)
Úterý
Středa
CENA je 50,- Kč za hodinu cvičení,
a to včetně hlídání dětí
Čtvrtek
Klub náhradních rodin Čelákovice pořádá seminář
“Respektující výchova v praxi, tresty a odměny
pro pěstouny, osvojitele, žadatele a další zájemce
o náhradní rodinnou péči”
Pátek
sobota 10. 12. 2011 od 15.00 hodin
Modlitebna Církve bratrské (Vašátkova 288, Čelákovice)
Mgr. Martina Vančáková, psycholožka, romistka,
pěstounka, rodinná asistentka
Program pro děti – sportovní hry, výroba vánočních přání – v blízké
tělocvičně Tj Sokol Masarykova ul, Čelákovice,
pod vedením speciální pedagožky.
Přihlášení dětí a další informace – Jana Luhanová,
tel.: 731 172 650, [email protected]
Sobota
Neděle
Fajn
Klub
08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
08.30 - 09.30 ZUMBA - R. Hanousková,
možnost hlídání dětí
15.00 - 16.00 Šikovné ručičky, děti od 3 let
16.00 - 17.00 Cvičení děti od 3 let
18.00 - 19.00 Jitka - problematické partie
19.00 - 20.00 ZUMBA - Jana J.
12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
09.00 - 11.30 Dopoledne s Montessori - rezervace
11.30 - 13.00 Miniškolka - rezervace
16.00 - 17.00 Keramika pro děti od 5 let
09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
09.00 - 10.00 Cvičení Pilates pro těhotné a nejen pro ně
13.45 - 14.45 Angličtina pro děti, 4. a 5. třída
15.00 - 16.00 Angličtina pro děti, 4 a 5 let
20.00 - 21.00 Břišní tance
12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
16.00 - 17.00 Keramika děti do 5 let, s doprovodem
16.00 - 17.00 Milbe - Zumba děti kurz
17.00 - 18.00 Milbe - Zumba děti kurz
18.00 - 19.00 Milbe - Intenzivní trénink
12.30 - 16.00 HERNA, OBCHOD
09.30 - 10.30 Hrátky s batolátky
10.35 - 11.35 Hýbej se a hraj si
15.30 - 17.00 Šití trochu jinak, pro děti od 5 do 10 let
18.00 - 19.00 Ch-toning
19.00 - 20.00 Pilates
09.00 - 16.00 HERNA, OBCHOD
Oslavy, párty, akce, Poker
19.00 - 20.00 Pilates
Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem,
www.klubfajn.estranky.cz
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
18
Zámecký park v zimě
S dobou vegetačního klidu se přiblížilo plánování rozvoje zámeckého
parku. Za účelem projednání představ, plánů a možností jsme dohodli na úterý 25. října první pracovní
schůzku s Ing. Pincovou z VÚKOZ
Průhonice. Ing Pincová jako dlouholetý výzkumný pracovník se před časem věnovala historii a současnosti zámeckého parku v Lysé a proto se nám její účast zdála nepostradatelná z hlediska dosažení opti-
málního cíle. Schůzky se dále účastnil zámecký zahradník Bc. Kolářský
a zájem projevil též zastupitel města
Ing. Osvald. V uvedený den jsme se
věnovali především výchovným probírkám porostů, jejichž cílem bude
zapěstování cílových dřevin. Předmětem zásahů tak budou skupiny dřevin mezi západní a severní
loukou a dále obnova trasy severní okružní cesty za zámeckou kaplí
s modelací porostu.
Protože je zámecký park nemovitou kulturní památkou, je uvedené
plány a představy nutné předem projednat též se zástupcem památkové
péče. Z toho důvodu byla druhá pracovní schůzka s Ing. Bočkovou z Národního památkového ústavu v Praze svolána na 4. listopadu. Opět jsme
se věnovali pěstebním probírkám
s tím výsledkem, že bylo dohodnuto
konečné řešení. To znamená, na které zásahy bude třeba zpracovat samostatný projekt, a které bude možné realizovat bez projektu, jen na základě žádosti o závazné stanovisko.
Jak bylo možné předpokládat,
pěstební probírky budou provedeny na základě závazného stanoviska, případně ještě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Obnova severní
okružní cesty bude rozdělena do několika etap. Přičemž v této zimě dojde k přípravě trasy a odstranění náletových dřevin. Konečná podoba
cesty a její technické parametry bude
muset projít schválením samostatného projektu.
V návaznosti na výše uvedené
byla vyhlášena podzimní brigáda
v zámeckém parku. Ta byla zahájena v sobotu 12. listopadu společnou
výsadbou zmarličníku japonského (Cercidiphyllum japonicum) do
sbírkové zahrady zámeckého parku.
Následovala krátká exkurze s výkladem k plánovaným zásahům a pomalý přesun na místo vlastní brigády. Tentokrát jsme se věnovali úklidu klestí a dřeva po pěstební probírce jasanovo-javorové skupiny mezi
západní a severní loukou. Cílem zásahu bylo ze skupiny cca 60 stromů vybrat ty nejhodnotnější. Snažili jsme se ponechat především javory, jako dřeviny, které na podzim nápadně vybarvují a naopak odstranit
jasany, které jsou v parku hodnoceny jako plevelné stromy. Po cca dvou
hodinách práce byla plocha vyčištěna. Nyní zde budou provedeny již
jen drobné redukce a pak ponecháme stromům dva až tři roky k reakci
na uvolnění z porostu.
Na závěr článku využívám příležitosti a děkuji všem brigádníkům za
pomoc a zájem o zámecký park.
za odbor životního prostředí
Stanislav Svoboda
zpracovat stavebně historický průzkum objektu. Veškeré dílčí postupy jsou následně konzultovány se
zástupci památkové péče.
Jen doplňujeme, že Dvůr Karlov je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod
rejstříkovým číslem 101 805.
K historii dané památky dodáváme, že původní špitál byl zbudován pro čtyřicet nemocných
a starých poddaných. Špitál byl
budován Františkem Antonínem
Šporkem od roku 1715 do roku
1717, kdy došlo též k vysvěcení
kaple Svatého Kříže. Je dokladem
barokního utváření krajiny v okolí Lysé nad Labem. Autorem stavby byl známý architekt František
Maxmilián Kaňka, který později
též navrhoval kostel sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.
Hana Nesměráková
referentka odboru školství a kultury
Památky v Lysé nad Labem
Areál Fary
Dne 1. července 2011 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR soubor věcí fary čp. 7 v Lysé nad Labem za kulturní památku. Soubor
věcí zahrnuje: budovu fary čp. 7,
kachlová kamna, stodolu, kolnu
a ohradní zeď. Podnět na prohlášení za kulturní památku zaslal Ministerstvu kultury Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech
v Praze s následujícím odůvodněním: „Barokní fara ve velmi exponované poloze vklíněná mezi kostel a areál zámku. Budova fary dostala nynější podobu přestavbou z
přelomu 17. a 18. století a úpravou koncem 19. století. V budově fary jsou dochovány několikeré
dveře z 18. století, většina oken a
dveří z konce 19. století a hodnotná funkční kachlová kamna. Stodola a kolna pocházejí z 18. století. Zachovány historické konstrukce a detaily včetně historického způsobu položení pálené
krytiny. Stáje z roku 1890 dotvářejí celek. Dochovaný areál fary s
hospodářským zázemím se výrazně uplatňuje v urbanismu města. Na faře působil od roku 1818
několik let jako kaplan P. Václav
Krolmus (1791 – 1861), vlastenecký kněz, sběratel lidové slovesnosti, spisovatel a archeolog;
v Lysé nad Labem začal vykonávat církevní obřady česky a upadl
v nelibost svých nadřízených. Od
roku 1903 zde působil katecheta
P. Josef Vojáček (1874 – 1958),
populární historik, vědec, spisovatel, hudebník i autor mnoha
církevních skladeb; stal se čestným občanem Lysé nad Labem“.
Návrh na prohlášení jsme s potěšením podpořili a jsme rádi, že
se naše město může chlubit další
kulturní památkou.
Dvůr Karlov
Na četné dotazy našich občanů
týkající se Dvora Karlov sdělujeme,
že vlastník kulturní památky oslovil společnost MURUS, s.r.o., o vypracování projektové dokumentace na obnovu daného objektu. Společnost MURUS s.r.o., např. zpracovala projekt měšťanského domu
čp. 177 (Jednota), vily cukrovaru
nebo kostela sv. Jana Křtitele aj.
Dobrá projekční příprava je předpokladem zdárné obnovy každého objektu. Společnost MURUS v
současné době zajišťuje přípravné
práce a vlastník současně nechává
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
19
Mirek Smíšek po 60 letech v Lysé nad Labem
28. říjen je příležitostí připomenout si nejen vznik samostatné republiky, ale i občany, kteří se o dobré jméno republiky zasloužili svým
příkladným životem a šíří jej i mimo
její hranice. Jedním z takových lidí
a někdejších občanů Lysé nad Labem je i novozélandský umělec Mirek Smíšek, jenž v říjnu t. r. převzal
z rukou ministra zahraničních věcí
Karla Schwarzenberga Cenu Gratias Agit. Díky rychlé reakci města Lysá nad Labem a odboru veřej-
né diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR se podařilo dovézt
Mirka Smíška na pár hodin do města, kde strávil část svého mládí.
Tento umělecký keramik a malíř pochází od Kladna z rodiny českého legionáře z Ruska, která se
v r. 1938 přestěhovala do Lysé. Zde
se Mirek Smíšek zapojil do protinacistického odboje, byl vězněn a po
válce pracoval i pro výzvědné služby spojeneckých vojsk. Z republiky
uprchl znovu v r. 1948 a doplavil se
válečnou lodí až do Austrálie, kde
se začal věnovat studiu keramiky.
Na Novém Zélandě, kde se později usadil, založil tři keramické dílny a stal se vlastně prvním tamním
uměleckým keramikem. Hlavní doménou Smíškovy tvorby je keramika a porcelán se solnou glazurou.
Vystavoval po celém světě a získal
mnohá ocenění a vyznamenání,
mj. i Řád britského impéria. Je autorem uměleckých děl pro oficiální
příležitosti, např. daru pro britskou
královnu, a proslavil se rovněž výrobou veškeré keramiky pro film
Pán prstenů. Mirek Smíšek je v
současné době asi nejznámnějším
novozélandským umělcem. Zároveň je však i významným českým
krajanem, který své české kořeny
neúnavně zdůrazňuje, a propaguje
tak českou kulturu a umění.
Mirek Smíšek nejraději pracuje s mladými lidmi, byl proto velmi rád, že se díky ředitelce Střední
školy oděvního a grafického designu, Ing. Bc. Ireně Mázlové, mohl
setkat se studenty, seznámit je
s částí svých tvůrčích zkušeností
a podělit se s nimi o hodnoty, které
v životě zastává. I přes svůj pokročilý věk dokázal velmi čile a velmi
dobře česky odpovídat na všechny dotazy z řad studentů i části veřejnosti, která se debaty rovněž zúčastnila. Dojemnými okamžiky
bylo i setkání s kamarády z mládí,
kteří si jej do školy přišli poslechnout, zejména pak s panem Vladimírem Koleškou. Ten rád zavzpomínal na odvážné činy pana Smíška a jeho kamaráda Miloše Štefánka za okupace.
Mirek Smíšek byl slavnostně
přijat na radnici starostou Jiřím
Havelkou a pozván na oběd spolu
se svou manželkou, novozélandskou umělkyní, rovněž keramičkou, Pamellou Annsouth, jež jej
po celou dobu pobytu v ČR doprovázela a která i návštěvu Lysé nad
Labem svému manželovi vřele doporučila.
Markéta Fajmonová
Dále by město a obecní úřad měly
začít provádět takové kroky, které povedou k zlepšení stavu ovzduší
v našem městě.
Jednou z priorit by rozhodně měla
být urychlená dostavba obchvatu.
Tady je třeba spolupracovat se Středočeským krajem a okolními obcemi, na které navazují hlavní silniční
tahy, jako jsou Milovice. Právě Milovice nyní projednávají nový územní
plán, jehož součástí má být zakreslení dvou obchvatů města. Zátěž způsobená silniční dopravou je značná a netýká se jen ovzduší, ale i hluku, bezpečnosti, zápachu a vzhledu
města. Zvolení zástupci města by v
tomto ohledu měli vyvinout co největší aktivitu, aby byl obchvat dokončen co nejdříve. Rovněž v případě překladiště aut firmy Altmann
umístěného uprostřed Litole by
mělo dojít k maximálnímu omezení
jízd kamiónů po nevyhovující kostkové ulici mezi obytnou zástavbou.
Firma by měla více využívat železniční vlečku a do budoucna by bylo
na místě, aby město vyjednalo přesunutí celého provozu mimo obytnou část města.
Dále by město jako samosprávný
celek a obecní úřad jako správní úřad
vykonávající přenesený výkon státní
správy měly zamezit umísťování jakýchkoliv dalších zdrojů znečištění
ovzduší na území města. Měly by při
každém správním řízení nebo posuzování vlivu na životní prostředí, které zpravidla takové záměry předchází, vydávat nesouhlasná stanoviska
opřená mimo jiné možné konkrétní důvody právě o zhoršené ovzduší ve městě. Město by mělo omezovat
silniční dopravu a podporovat pěší
a cyklistickou dopravu. Uvnitř města a v jeho blízkosti by mělo přibýt
zeleně, která pomáhá zlepšovat stav
ovzduší. Důležité je také informování
obyvatel o negativních účincích spalování nekvalitních paliv či dokonce
odpadu, či topení v zastaralých kotlích, jejichž emise jsou vysoké.
V současné době probíhá schvalování nového územního plánu našeho
města. Jestliže jsme se nyní dozvěděli, jak špatně na tom s ovzduším
v Lysé jsme, je namístě to zohlednit
právě v územním plánu. Ten by měl
zahrnovat více zeleně, cyklostezek,
parků, školek, kulturních zařízení
a méně průmyslu a záměrů, které vedou k rozvoji silniční dopravy. Město obdrželo velké množství připomínek a námitek k územnímu plánu,
které vedou právě tímto směrem. Je
tedy vidět, že lidé si přejí takový rozvoj města, který je nezadusí. Věřme,
že si volení zástupci města toto uvědomují a přání svých voličů vyslyší.
Martin Tužinský
Co dýcháme v Lysé?
Možná jste zaznamenali zprávu v celostátních médiích, že Lysá
nad Labem se pro někoho překvapivě ocitla na seznamu měst, na jejichž celém území bylo v loňském
roce zaznamenáno překročení limitů imisí znečišťujících látek. Ocitli jsme se tak po boku zejména měst
s těžkým průmyslem, jako je Ostrava nebo Třinec. V případě Lysé došlo
k celoplošnému překročení výskytu prachových částic označovaných
PM10. Mimo to ovšem bylo naměřeno i výrazné navýšení benzo(a)pyrenu. Tato skutečnost vyplývá z ročenky Českého hydrometeorologického
ústavu „Znečištění ovzduší na území
České republiky v roce 2010“, kterou si můžete otevřít na stránkách
www.chmu.cz.
Z ročenky se dozvíme, že hlavním zdrojem prachových částic
v České republice jsou veřejná energetika, doprava a výrobní procesy.
U benzo(a)pyrenu je hlavním viníkem opět doprava a domácí topeniště (kamna na uhlí). Významnou roli
ve zhoršení ovzduší na celém území
České republiky měly horší rozptylové podmínky a velmi chladná zima
v loňském roce.
Pokud bychom však chtěli přesně
stanovit, které zdroje a faktory se na
špatném ovzduší přímo v Lysé nad
Labem podílejí nejvíce, muselo by si
město nechat vypracovat rozptylovou studii. Tu si může objednat jak
u samotného ČHMÚ, tak u soukromé firmy oprávněné rozptylové studie provádět. Cena studie je v řádu
několika desítek tisíc korun. Že se
taková investice vyplatí, je zřejmé,
když se podíváme na dopady vyšší
koncentrace látek, o kterých je řeč.
V případě prachových částic PM10
uvádí ročenka, že už při velmi nízkých
koncentracích dochází k negativním
zdravotním důsledkům. Akutní působení částic může vést k snížení imunity a zvýšení náchylnosti k nemocem
dýchací soustavy. Opakující se onemocnění mohou vést k vzniku chronické bronchitidy a kardiovaskulárním potížím. Dlouhodobé působení
částic navyšuje celkovou nemocnost
a úmrtnost populace, zkracuje očekávanou délku života. Citlivou skupinou jsou děti, starší lidé a ti co trpí nemocemi dýchací a oběhové soustavy.
U benzo(a)pyrenu byl prokázán karcinogenní, tedy rakovinotvorný účinek.
Snad nikomu není lhostejné, co
obyvatelé města dýchají. Dopad na
zdraví a životní prostředí je při zhoršeném ovzduší patrný a teď je třeba
něco s tím dělat. Prvním krokem by
mělo být zadání rozptylové studie,
která určí, které zdroje nebo typy
zdrojů se na znečištění podílí nejvíc.
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
20
Drakiáda
V sobotu odpoledne 15. 10. se za
zámeckou zdí na poli u „Černých
vrat“ uskutečnila DRAKIÁDA s pořadovým číslem 2. Nefoukalo. Přesto se na čerstvě posekané louce (vel-
ký dík patří F. Blažkovi z MěÚ) vystřídalo během dne odhadem 150
lidí a psů. Po namáhavém úvodním simulování větru většina tatínků dospěla k výborně vybavenému
baru na pivo a klobásu. Začali klábosit a z povzdálí sledovat ratolesti.
A teď to začalo. Děti osvobozené od
rodičovského dohledu začaly rozvíjet svojí fantazii a z posekané trávy
začaly tvořit jakási mraveniště. Několik konkurenčních skupin „mravenců“ prohledalo celou louku, aby
pro sebe ukořistilo co nejvíce trávy. Ne, nikdo se o ní nepral. Alespoň další dvě hodiny. Po vysbírání
kompletně celé louky, která sahá od
Počernic snad až ke Kolínu, začala
bitva. Tráva tak precizně sesbíraná
od této chvíle opět pokrývala celou
plochu louky do posledního místečka. Kdo vyhrál, to se nikdo nedozví.
Ke sklonku dne rodiče posbírali své
padlé a odebrali se domů. Tolik příběh z jednoho bezmezně slunečného odpoledne.
Pak už zbylo jen posbírat postavené stany, bar, gril s příslušenstvím, zvukovou aparaturu, odpadkové koše, gramofony, kabely, agregát, pípu a dalších asi milión věcí. To
vše s baterkami v rukou. Na druhý
den od sebe odečíst výdaje a příjmy
a zjistit, že výsledek činí -314,- Kč
za suma sumárum tři plnohodnotné
dny práce. Tedy prodělek. Je nutno
ještě poznamenat (nikoliv však pejorativně), že na tuto kulturní akci nebyl od Městského úřadu požadován
ani groš. Nejde však o peníze. Jde
o pocit dobře, i když amatérsky, vykonané práce. Děkuji tedy všem za
účast, děkuji mým spolupracovníkům a příští rok větru zdar!
Za organizační tým Drakiády
Vojtěch Černohorský
(Nezávislý na nikom)
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“ aneb o Montessori pedagogice
V říjnovém čísle Listů jsme se zamýšleli nad pojmem „alternativní pedagogika“. Již v září proběhl
v klubu Fajn zápis do alternativního
programu, do něhož budou na přání rodičů zařazeny prvky Montessori pedagogiky. Podívejme se na základní filozofii tohoto způsobu výchovy.
V době Marie Montessori (italská lékařka, která se zabývala problémy výchovy a vzděláváním dětí)
převládal ve výchově autoritativní
přístup. Dítě se učilo především poslušnosti. Bylo potřeba vštěpovat
mu dobré vlastnosti – vychovávat,
a to pomocí „cukru a biče“, tedy
formou pochval, odměn a trestů. Maria Montessori představila myšlenku, že když dítě přichází na svět, má v sobě již zakódovanou touhu rozvíjet se v jedinečnou
osobnost. Naučí se chodit, mluvit,
manipulovat s předměty atd. skrze
svou vlastní tvořivost – nikoli proto, že ho to dospělí učí nebo ho odměňují.
Dospělý má být tím, kdo dítě citlivě vede, aby se samo rozvíjelo. Má
být tím, kdo respektuje jedinečnost,
která je v každém dítěti. Má být pozorovatelem, který zasahuje, je-li
třeba. Dítě potřebuje svobodu, aby
se mohlo rozvíjet, nejde však o svobodu bez hranic. Naopak. Hranice
jsou důležité. Dítě je musí znát a respektovat, aby se mohlo bezpečně
pohybovat mezi nimi. Dítě, které
dostává možnost volby a svobodně
se rozhoduje, se zároveň učí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
Dítě nám říká: „Pomoz mi, abych
to dokázal sám“. Nechce, abychom
dělali věci za něj. Vyžaduje to však
naši trpělivost. Dítě potřebuje do-
statek času. A my máme pořád naspěch... (Vybavme si např. ranní
odchody do školky nebo do školy...)
Samostatnost dodává dítěti potřebnou odvahu a sebedůvěru: „Já to
dokážu!“ A to je zároveň „hnacím
motorem“ – poznávat dál a víc.
Metoda Montessori tedy podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu osvojit si správné návyky i vytvářet si svůj vlastní úsudek,
a to pomocí speciálních pomůcek
a vytvořením vhodného prostředí.
O tom ale až příště...
Monika Válková
O budoucnosti kultury ve městě rozhodly formality
Vzhledem k tomu, že současné provozovatelce kina skončí prvním lednem roční smlouva a vedení města se rozhodlo tuto smlouvu, zřejmě z důvodů nespokojenosti
s dosavadní čtyřletou prací provozovatelky, neprodloužit, proběhlo dne
1. 11. 2011 vyhodnocení výběrového
řízení na provozování letního a zimního kina v Lysé nad Labem. Hodnotící komisí byla rada města Lysá
nad Labem. Přihlásili se dva uchazeči: současná provozovatelka Lucie Jursíková a pan Lukáš Fuchs. Jelikož byla slečna Jursíková z výběrového řízení vyřazena na základě formálních nedostatků v přihlášce, zvítězil v tomto výběrovém řízení pan
Fuchs.
Protože je kino v Lysé nad Labem jediné městské zařízení, kde
lze pořádat i velké kulturní akce
a je v současnosti díky svému pes-
trému i bohatému programu oblíbeným a navštěvovaným kulturním stánkem s regionálním přesahem, bylo občany od vedení města
očekáváno, že se v rámci tohoto výběrového řízení bude snažit vybrat
uchazeče s nejkvalitnější nabídkou
programu.
Kritéria tohoto VŘ byla nastavena
následovně: prioritou byla výše příspěvku, který provozovatel žádá od
města (s důležitostí 45 %), nabídnutá cena za pronájem kavárny v předsálí (s vahou 20 %) a kvalita navrženého programu (s vahou 35 %).
V praxi mohou mít tato kritéria následující důsledek: uchazeč, který
nabídne nejvyšší cenu za pronájem
kavárny a bude žádat o nejnižší příspěvek na provoz zařízení, vyhraje nad uchazečem, který by nabízel
kvalitnější kulturní program, jenž by
občany města lépe uspokojil, ovšem
za předpokladu vyšších finančních
požadavků na příspěvek na provoz.
Záleželo tedy radním na kvalitě kulturního programu v našem městě?
Minimalizace příspěvku od města
je spekulativním kritériem, protože
se jedná o položku v rozpočtu města,
který je schvalován zastupitelstvem.
Není tedy zřejmé, zda-li bude výše
požadovaného příspěvku schválena. Může tak nastat i situace, že vítězi výběrového řízení, který zvítězil na
základě minimální požadované dotace, bude příspěvek na provoz kina
zastupitelstvem navýšen či pokrácen
a tím ztratí celé toto kritérium smysl.
Uveďme si některá fakta o tomto
výběrovém řízení:
Současná provozovatelka kina,
slečna L. Jursíková, byla z výběrového řízení vyřazena z důvodů:
1) neposkytnutí čestného prohlášení o splnění kvalifikačních před-
pokladů (slečna Jursíková tvrdí,
že prohlášení přihláška obsahovala),
2) neodevzdání pojistné smlouvy
o odpovědnosti za vzniklé škody
(smlouva byla dodána po lhůtě),
3) neodevzdání referencí od objednatelů.
Řízení neproběhlo v souladu
s platnou směrnicí města č.2/2008
o VŘ, která definuje výběr hodnotící
komise napříč vedením města i úředníků (porušením vyhlášky však radním nehrozí žádné sankce).
Hodnotící komise byla složena
z radních, kteří nevyužili možnost
nominovat do této hodnotící komise člena kulturní komise ani s touto
komisí návrhy uchazečů diskutovat.
Rada města doporučila sama
sobě akceptovat nabídku pana
Fuchse. Nevyužila tak možnost vyPokračování na str. 21
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
21
Pokračování ze str. 20
psat VŘ znovu, pokusit se přilákat
více uchazečů a následně vybrat
z rozmanitějšího počtu nabídek.
Pan Fuchs žádá město o nižší požadovaný příspěvek na provoz kina,
než se kterým v ekonomické rozvaze, která je součástí nabídky, počítá – (hodnotící komise se nad tímto
faktem, přestože byl hlavním kritériem VŘ, nepozastavila).
Požadovaný příspěvek vítězného uchazeče na provoz kin je od vyřazené nabídky sl. Jursíkové nižší
o 60 tis. Kč.
Vítězný uchazeč uvádí detailní investiční rozvahu včetně přibližných
kalkulací cen investic do prostor
kina, přestože pana Fuchse v těchto
prostorách (mnohdy i uzamčených)
fyzicky nikdo z návštěvníků, provozovatelky ani obsluhy neviděl. Uchazeč si tyto detailní informace prokazatelně nezjistil ani u příslušných odborů města.
Navržené investice vč. kalkulací jsou shodné s investicemi, o které
současná provozovatelka v minulosti žádala členy rady města.
Chceme obchvat města?
Říjnové dny daly nám, bydlícím
na Mírové ulici, opět po čase možnost připomenout si, jaké to bylo,
když ještě nebyla v provozu první
část silničního obchvatu Lysé nad
Labem.
Důvodem této nepříjemné reminiscence byla uzávěra Družstevní
ulice z důvodů napojování nově zbudované kanalizace na přípojku pod
komunikací. Veškerý tranzitní automobilový provoz probíhal tedy téměř
celý říjen po Mírové ulici, která byla
určena jako objízdná trasa. Poznatek z těchto dnů je zcela jednoznačný – silniční provoz od doby „předobchvatové“, tedy od roku 2008, neuvěřitelně zesílil! Vím, že v některých dnech byl počet projíždějících
vozidel umocněn dopravními problémy na R10 a z toho plynoucí snahou mnoha řidičů uspíšit svoji cestu po ucpané R10 ku Praze přes Lysou a následně po hradecké dálnici D11. I po odečtení těchto objížďkářů je však neoddiskutovatelné, že
tranzitní provoz motorových vozidel
přes Lysou nad Labem rok od roku
roste. Skoro se chce říct, že geometrickou řadou.
Takový nárůst dopravy není jistě
žádnou výjimkou ve srovnání s ostatními místy naší republiky. Naopak,
závislost lidí na dopravě vlastními
Stačí jednou zavolat!
Mezi některými členy rady města
a vyřazeným uchazečem panuje dlouhodobá averze. Je správné, aby tito
radní byli členy hodnotící komise?
S novým provozovatelem bude
podepsána smlouva na dobu neurčitou, o kterou současná provozovatelka v minulých letech intenzivně usilovala, ale nebylo jí radou
města vyhověno.
Jak by dopadlo výběrové řízení, pokud by současná provozovatelka kina
dodala všechny podklady včas, se již
nedozvíme. V současné době je však
jisté, že o budoucnosti kultury v našem městě rozhodly formality.
Lucii Jursíkové patří náš velký dík
za to, co pro kulturu a prezentaci našeho města učinila a doufáme, že
nový provozovatel bude alespoň stejně schopný, zvláště pak v době, kdy
naše město postrádá kulturní referentku a knihovna, která většinu její
agendy přejala, péči o kulturní akce
v takové kvalitě nezvládá.
Ondřej Černohorský první etapu obchvatu zasloužili nejk03-90x100_CB.indd
víc tehdy, kdy1 se hrálo o peníze na sila Petr Eliška ml.
Kulturně! niční obchvat z krajského rozpočtu,
zaktivovali spoluobčany, informovali
média, sami aktivně jednali na Krajském úřadě, dokonce zorganizovali
auty bude, vzhledem k dopravní po- i na svoji dobu velmi vtipnou a recelitice našeho státu a stále se zhoršu- sí nešetřící pouliční akci na podporu
jícím možnostem získat odpovídající obchvatu.
zaměstnání v místě bydliště, narůstat
Pár stejně aktivních lidí, kteří by
každým dalším rokem. Tedy i v na- byli ochotni věnovat dokončení obšem městě.
chvatu a zdraví našich spoluobčanů
Doba a lidé, kteří se zasadili o vy- svůj volný čas, by ani dnes nezaškobudování alespoň té první části ob- dilo.
chvatu, jsou už dávno zapomenuJe tu však také náš Městský úřad,
ti, stejně tak jako ti, kteří se pode- pan starosta, naši zastupitelé, rada
psali pod to, že obchvat není do- města a spousta úředníků, kteří mají
dnes dobudován celý. Tehdejší ob- v Lysé na starosti dopravu, ekologii,
strukce občanského sdružení Ly- rozvoj města, apod. Jak se dnes k obsin a dalších sebou mimo jiné nese chvatu staví tito naši zástupci? Kdo a
třeba i takové důsledky, že Lysá nad kdy naposledy jednal s Krajským úřaLabem se zařadila mezi 20 nejvíce dem o dobudování obchvatu? Kteznečištěných měst v republice (viz rý politik se svými známostmi aktivstudie Českého hydrometeorologic- ně lobbuje za čistou a zdravou Lykého ústavu z roku 2010, jejíž vý- sou v parlamentu a na dalších klíčosledky byly publikovány serverem vých místech, kde je možné nějakou
Aktuálně.cz a kolovaly také do vět- tu korunu urvat? Protože, přátelé, nešiny mailových schránek občanů urveme-li my, urvou jiní. A jak všichLysé – podle této studie je patrný ni víme, v nejbližších letech bude ten
mj. nárůst benzoapyrenu v ovzduší krajský medvěd, z kterého bychom si
Lysé, a to bývá způsobeno právě sil- rádi kus plecka ukrojili, nehezky huniční dopravou).
bený!
Také už bylo jistě zapomenuto, jak
Naši zástupci na úřadě se, pose k vybudování obchvatu hrdě hlási- kud vím, poslední dobou o dokonla místní buňka ODS poté, kdy byla čení obchvatu příliš nestarají nebo
první etapa zprovozněna.
o svých aktivitách alespoň dostaNejde mi ani o zásluhy, ani o viní- tečně neinformují veřejnost. Naoky dějů minulých, přesto si neodpus- pak přicházejí s kontroverzními nátím připomenout, že to byla skupi- vrhy, jako je například rekonstrukce
na občanů našeho města, kteří se o ulice Československé armády, jako
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky
www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
by tím Kraji říkali: „My si opraví15:16:51
me vnitroměstskou ulici,15.2.2011
aby se tu
autům lépe jezdilo, obchvat tedy už
potřebovat nebudeme….“; společnosti Altmann dodnes nedokázali
zakázat průjezd městem v nočních
hodinách (dopravní značky jsou instalovány, ale stále zahaleny černým suknem – najde se nějaký osvícený výtržník, který namísto zastupitelů to sukno strhne a my budeme
moci konečně v noci v klidu spát?),
atd atd…
Myslím, že je třeba, abychom se
my, kterým není lhostejné, jak bude
naše město za pár let vypadat, jaký
vzduch tu budou naše děti dýchat
a jak budeme plnit všemi těmi našimi malými astmatiky čekárny lékařů, začali našich zastupitelů a radních
ptát: „Jak to vypadá s obchvatem?“,
„Co konkrétně jste pro jeho dokončení udělali?“.
Vážení občané Lysé, přijďte někdy na zasedání zastupitelstva města a zeptejte se svých volených zástupců. Když vás přijde dost, možná si už nedovolí nechávat diskusi
s občany na pozdní večerní hodiny
a budou se vám, jimž slouží, věnovat
hned na začátku schůze. Ptejte se na
to, kdy bude obchvat dokončen svojí
druhou částí. Odpověď na tuto otázku je pro Lysou nad Labem moc důležitá! Existence první etapy obchvatu je důkazem toho, že občané města
svým zájmem a tlakem na odpovědné
zmůžou hodně.
Roman Fiala,
občan Lysé nad Labem
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
22
Informace pro občany z odpovědí města na mé interpelace a podněty
Vážení spoluobčané,
dovolil bych se reagovat na stále častější dotazy vás, i čtenářů
Listů, ve věci mé polemiky s vedením města o vypořádání mých
podnětů a námětů, které podávám za vás, občany a které se týkají řady problémů, které vás trápí a nenechávají v klidu a žádáte mne o jejich projednání. Navíc
čtete i webové stránky města a dostáváte se ke čtení zápisů z jednání
ZM a některé postupy vedení města jsou pro vás nepochopitelné,
jako např. skutečnost, když jsem
s odpověďmi pro vás nebyl spokojen a chtěl je tedy projednat na ZM,
tak jejich projednání bylo většinou
zástupců slepené koalice „demokraticky“ odmítnuto.
Jednou z příčin je určitě skutečnost, že jsem v odpovědi na interpelace upozornil RM a pana starostu, že porušují dlouhodobě Zákon o obcích, §82, týkající se lhůty na vypořádání námětů a připomínek zastupitelů. Dokonce bylo
v jejich průvodní zprávě konstatováno, že z mých námětů nebylo zřejmé, komu jsou určeny, resp.
adresovány, s čímž nemohu zcela souhlasit. Vždy byly mé náměty
anebo podněty určeny Radě nebo
radním a ostatním zastupitelům
předávány na vědomí. Vždy jsem
je předával po zaslání mailu ještě se svým podpisem, vždy u pana
tajemníka, který jednoznačně chápal, komu jsou určeny a vždy mne
město utrpělo další ztrátu v hodnotě cca 4 mil. Kč.
6. Rekonstrukce nám. B. Hrozného
bohužel probíhá ve stejném duchu jako nepovedená rekonstrukce Masarykovy ulice a nyní
se řeší více práce za cca 8,5 mil.
Kč. Co to znamená pro rozpočet
města, zejména v roce 2012 si
dovedete asi představit.
7. Neuspěl jsem ani s vypracováním
Etického kodexu zastupitele, kterého se zástupci slepené koalice
bojí jak čert kříže, až na některé
výjimky. Vedení města se jej bojí
dát k projednání ZM.
1. Pokud jde o rekonstrukci ulice
28. října, tak o tom, že bude rekonstruována, již existují záznamy ve formě slibů podle pamětníků již 12 let. Odůvodnění, že
jsou v jiných částech také panelovky a nejsou rekonstruovány,
pochopitelně občané neberou,
neboť jde o centrum města, o napojení na hlavní třídu. Nezařazení
do rozpočtu je fakticky již neodůvodnitelné. Navíc ve strategickém plánu se počítá se zrušením
zbytku el. vrchního vedení. To ale
bez celkové rekonstrukce půjde
asi obtížně. Opravdu ty výmluvy
vedení města jsou již velice trapné.
2. Řešení zastávky BUS v parku
u pošty nebo přechodu u Jed-
noty. Výmluvy na to, že nelze vyhovět občanům, kteří kritizují
provedení jako zcela neúnosné,
jsou opravdu směšné, neboť tato
zastávka je špatně umístěna
a ochranu cestujících vůbec neřeší nebo v případě ostrůvku
a přechodu u Jednoty, kdy jeho
provedení a umístění je velice nebezpečné. Nápravě pochybení
projektanta se vedení města zcela
vysmívá.
3. K výstavbě MŠ v Brandlově ulici se nemá již význam vracet.
Odůvodnění, které podalo vedení
města je nesmyslné, nepravdivé. Občané se opravdu ptají, proč
se nepostupuje podle demografické odborné analýzy, proč se
opravdu vysoce pravděpodobně
mrhá obecními i dotačními prostředky. Za stejné finanční prostředky, které budou na stavbu
vynaloženy, mohla mít MŠ 150
míst pro umístění dětí.
4. Vední města není schopno vyhovět přání OV ve Dvorcích a po
konzultacích i v Byšičkách, aby
obě obce měly v rámci rozpočtu města zcela zřetelné, alespoň
samostatné kolonky na úseku investic. Ani toto jednoduché administrativní opatření nejde.
5. V realitě se ukázalo, jak nesmyslné byly smlouvy se společností MS development ve věci výstavby v bývalém areálu Fruty,
cena za pozemky města anebo
prodej bytů v Zahradní ulici, kde
návštěvníci měli být z větší části ubytováni ve stanovém městečku na obecním pozemku proti klubovnám skautů a tenisovými kurty, za Černými vraty. Vlastní kulturní pořady měly běžet v zámeckém parku na malé a velké scéně,
v letním kině, na přilehlých lukách
a cestách, od pátku do nedělního
večera. Na zasedání Mě Z nebylo
uspokojivě zodpovězeno a vysvětleno několik otázek.
1) Koordinace pohybu návštěvníků po parku, zabezpečení památek a způsob úhrady v případě
jejich poškození. Vzhledem
k ojedinělosti sochařské výzdoby a její historické ceně nebyl
záměr společnosti Kefír pracovníky ochrany památek přijat
s nadšením.
2) Před přípravami bylo opomenuto vyžádání si stanoviska od
dvou krajských organizací. Domova důchodců (nedomnívám
se, že tento druh kulturní aktivity by našim seniorům tak zoufale chyběl) a státního krajského
archivu.
Nebylo dořešeno případné parkování aut návštěvníků kulturní
akce.
Nebyl předložen žádný doklad
o zajištění zdravotnické služby
v případě jakékoliv nevolnosti,
úrazu atp.
Nebylo dořešeno konkrétní hygienické zařízení – umístění WC
a možnosti si alespoň umýt ruce
v potřebném počtu umyvadel či
koryt s tekoucí alespoň studenou vodou v zámeckém parku
a ve stanovém městečku. V zámeckém parku není funkční ani
studna, ani rozvod vody.
Nebyla dořešena problematika
dopravy a navážení materiálu
pro postavení podií, dopravu
hudebních aparatur a dalšího
technického či materiálového
zázemí nákladními auty, včetně
jejich pohybu po plochách parku.
7) Nebyla dotažena otázka bezpečného přívodu energií a její úhrada pro návštěvníky, stanové
městečko, účinkující a prodejce
v zámeckém parku.
Při nejlepší vůli tyto otázky by asi
sama nevyřešila ani zkušená kulturní úřednice.
Sám osobně proti takovému pojetí kultury nic nemám, jen jsem přesvědčen, že do historického parku
a k Domovu důchodců tato nepatří.
Spíše bych viděl její umístění na dostihové závodiště a to je názor, který
jsem z logistického stanoviska vždy
zastával.
o tom ujišťoval, vždy mne informoval, že je do jednání RM předal. Bohužel mi často sděloval, že
v řadě případů nebyly na program
jednání vůbec záměrně přijaty.
Nyní k jednotlivým problémům.
Odpovědi radních nebo pana starosty byly obecně na mé interpelace poměrně zavádějící, neúplné nebo ne zcela přesné. V reakcích na odpovědi jsem informoval RM, že občany nezajímá, že
něco nejde, ale spíše jak ty avizované nedostatky odstranit, byť třeba v delším časovém horizontu
a pokud to opravdu nejde, tak, aby
zdůvodnění bylo opravdu pravdivé
a zcela průkazné.
Mých podnětů a námětů, vyplývajících z diskuze s vámi, občany,
bylo daleko více, ale chtěl jsem určitým výběrem poukázat na ty podstatné.
Na určité dotazy z poslední doby
ještě pro informaci uvádím, že dne
29. 10.2011 byl na zasedání ZM
schválen, byť s určitými výhradami, Strategický plán města do roku
2030. Nejde o konečné dílo. Za účelem pro jeho vyhodnocování a sledování jeho plnění byl ZM schválen Výbor pro strategické plánování k nelibosti některých zastupitelů, zejména
z řad ODS. Ti dokonce prohlásili, že
se jím nebudou řídit. Ptám se, neměli by Ti, co neuznávají základní dokumenty pro rozvoj města odstoupit ze
svých funkcí?
Ing. Petr Gregor
zastupitel, bezpartijní za KSČM
Jiný úhel pohledu
Volební lídr občanského sdružení Kulturně, Mgr. Olga Kovaříková, historička, hudebnice, se pokusila v článku „Bude ze špatně vyúčtované dotace rodáků nový lyský
precedens?“ kritickým okem zhodnotit kulturní dění v našem městě.
A to zejména akce již tradičně pořádané „Rodáky“. Přitom neopomenula do svého článku zamíchat organizační změny na Městském úřadě, neschopnost kontrolního výboru a vyzdvihnout snahu organizátorů společnosti KEFÍR pro zamýšlenou akci „Kašpárek v rohlíku“.
S tou byli zastupitelé seznámeni
cca 6 týdnů před termínem její realizace. Organizátoři pojali akci
opravdu velkoryse. Akce se měla
konat v zámeckém parku cca týden před Šporkovskými slavnostmi. Pořadatelé měli na akci do
Lysé převést cca 5000 lidí. Tito
3)
4)
5)
6)
Pokračování na str. 23
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
23
Pokračování ze str. 22
Akce konané Rodáky nejsou zdaleka tak bombastické. Letos jsme
oslavili 15 výročí Šporkovek. Rodáci krom těchto akcí pořádali i Květinové slavnosti a Advent vždy jen za
úhradu nezbytných nákladů, nikoliv na komerční bázi jako Kefír. Tedy
mnoho práce bylo uděláno zdarma
či jen za občerstvení. Také vystoupení našich partnerských měst – Břeclavi či polského Kłodska, bylo pouze za ubytování a stravu. Ochutnávka jejich kulinářských specialit byla
pro každého návštěvníka při koncertech zdarma.
Nyní k vlastnímu vyúčtování. Se
znalostí historie kultury tohoto města (žiji zde více než 68 roků) se musím otázat, co pro kulturu ve městě
udělala Mgr. Olga Kovaříková. Jak
se zapojila sama a členové občanského sdružení Kulturně do výše jmenovaných městských akcí? Při jejich
organizaci, ani při následném úklidu jsem je nepostřehl. Pokud bych
někomu křivdil, omlouvám se. Po
těchto otázkách položené v protikladu ke kritickému článku je jen velké, dlouhé ticho. Ano, ve vyúčtování se vyskytly chyby. Na doporučení
kontrolního výboru byla přijata organizační opatření jak ve spolku Rodáků, tak na MěÚ. Závěrem je nutno říci, že při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné obohacení se nějakého jednotlivce – fyzické, ani právnické osoby.
Nejsem příznivcem „honů na čarodějnice“. Jsem přesvědčen, že je
vždy nutno velmi citlivě zvažovat klady a zápory a teprve potom se znalostí věci soudit. Ano, od stolu se to vždy
dobře kritizuje. Volební lídr sdružení Kulturně! má možnost již v příštím roce zorganizovat obdobu Špor-
kovek a dalších akcí. Budu mu držet
palce, aby se mu vše povedlo a aby
vydržel u této činnosti za stejných
podmínek alespoň těch 15 roků.
K personálním a organizačním
změnám mi nepřísluší se vyjadřovat. Je to věc tajemníka úřadu, který je odpovědný za dodržení jednotlivých kvót daných krajským úřadem
(který jej mimochodem do funkce
ustavuje) a vyjádřením vedení města – radními.
Tomáš Sedláček
předseda Kontrolního výboru
zastupitel za KDU - ČSL
jako občané v tomto místě představovali.
11. září byla uspořádána nádherná akce – Polabské variace v lese u poustevny Sv. Františka.
Mělo to však jednu velkou vadu
- nezajímalo to občany Dvorceů.
Přijeli zájemci z Byšiček, Sojovic, Staré Lysé, Čelákovic apod.
Další týden, 17. 9., se konal na
našem pozemku za hasičárnou
a v klubovně hasičů 1. ročník
sportovního dne Dobráků pořádaného SDH a s OV bylo připraveno
odpoledne pro děti. Proběhly soutěže, vozila nás historická Máňa,
pekly se výborné koláče, ale nejúžasnější byla PĚNA. Nejen děti,
ale i dospělí se nechali strhnout.
Nedivím se, bylo to neobvyklé
a všichni voněli.
V září nám také po cestě za humny vozila Předměřická a.s. hnůj ze
závodiště. Cesta byla úplně zdevastovaná, což dokazují i fotografie.
Byla k tomu přivolaná Městská policie a místostarostka pí. Chloupková, aby tuto spoušť viděli. Po dohodě s Předměřickou a.s. byla cesta 8. 11. 2011 srovnána.
Jistě jste si i všimli, že se po
Dvorcích podepisovala petice
ohledně nového územního plánu.
I tuto záležitost nadále sledujeme.
Chtěla bych Vás pozvat touto
cestou na 3. 12. 2011, kdy v 16.00
hodin podruhé rozsvítíme náš vánoční strom a od 16.30 hodin budou v hasičské zbrojnici řádit čerti
a Mikuláš a bude zde ještě několik
překvapení, jak pro děti, tak i pro
dospělé. Srdečně zveme.
Myslím, že se nám podařilo
i přes různé překážky a někdy i
nevstřícná jednání posunout život ve Dvorcích zase o kousek dál.
O Dvorcích se také pravidelně mů-
žete dočíst v Listech a Nymburském deníku. Nově máme i své
webové stránky www.dvorecaci.cz
s mailovou adresou: dvorecaci@
email.cz.
Také bych chtěla poděkovat
všem obyvatelům Dvorců, kteří nám pomáhali na různých brigádách, SDH Dvorce za zapojení do našich akcí a členům OV
Dvorce. Poděkování též patří i pra-
covníkům MěÚ, kteří byli vždy
ochotni poradit a zařídit pro nás
vše potřebné. Všem našim příznivcům, pravidelným návštěvníkům našich akcí, sponzorům,
ale především obyvatelům obce
Dvorce, bych chtěla za nás
všechny popřát krásné, klidné, pohodové Vánoce a v novém roce
samé hezké dny u nás ve Dvorcích.
Za OV M. Herclíková
Dvorce bilancují
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych zrekapitulovala r. 2011 v naší obci. Podle plánu na r. 2011 jsme přivítali 23. 4.
velikonoční svátky u ozdobené břízy kraslicemi. Hned týden na to,
30. 4., jsem se SDH uspořádali pálení čarodejnic. Hrála živá hudba,
obě akce byly zaměřeny především
na děti.
Pracovali jsme i na daleko důležitějších věcech pro Dvorce a jeho
občany. Jistě jste si již všimli měřícího zařízení tzv. radaru u hájovny. Byly usazeny 3 odpadkové koše
po vsi, které nám odváží .A.S.A.
Ta nám i několikrát vyčistila obec.
Dodělali jsme i buňku – bývalou
knihovnu, ale jelikož nemáme nyní
peníze na zabezpečení (na vchodové dveře), tak v ní zatím není technika. Určitě se nám podaří i toto
dotáhnout do konce.
2. 7. 2011 jsme společně oslavili 100 let naší kapličky poutní
slavností a znovuvysvěcením kapličky. Akce se zúčastnilo mnoho
občanů jak Dvorců, tak i přilehlých obcí. Máme z této akce moc
pěkné DVD.
Pravidelně se zúčastňujeme
i zasedání zastupitelstva na MěÚ
a předkládáme požadavky občanů
Dvorců.
Byl opraven místní rozhlas
a byl dán návrh na doplnění tlampačů. MěÚ byla pro nás zakoupena vývěsní skříňka, která je přidělaná na hasičskou zbrojnici. Také
se nám ve spolupráci se SDH podařilo přesvědčit MěÚ o odkoupení pozemku za hasičárnou od
p. Pásky. MěÚ tento pozemek vykoupil a máme jej k užívání. Máme
s ním i plány na r. 2012 - 2013, ale
zatím nebudu prozrazovat a určitě
se budete moci vyjádřit, co byste si
Veřejná diskuze občanů
na zastupitelstvu města
Dne 19. 10. 2011 jsem navštívila jednání zastupitelstva města a chtěla jsem se zeptat zastupitelů ve veřejné diskuzi na několik
aktuálních věcí, které se právě řeší
v Lysé nad Labem.
V první řadě mě zajímalo, jak
se zastupitelstvo vypořádá s došlými námitkami a připomínkami ke konceptu územního plánu, jehož schvalování právě probíhá.
Veřejná diskuze občanů probíhá až po skončení zastupitelstva,
což zpravidla bývá v pozdních večerních hodinách. Určitě mi dáte
za pravdu vy, kdo jste toto zasedání museli prosedět a čekat, až přijde na řadu veřejná diskuze. Protože vím, že podle jednacího řádu
se dá diskuze předsunout před
vlastní jednání zastupitelstva (pokud to zastupitelé schválí), požádala jsem pana Petra Elišku, aby
toto navrhl při schvalování programu. Totéž chtěla i paní Kovaříková, neboť má doma miminko a nemohla čekat až do noci.
Při hlasování bylo sedm zastupitelů pro (pánové Eliška, Černohorský, Osvald, Gregor, Sedláček,
Firman, Kořista), pan Kolman nebyl přítomen. Ostatní zastupitelé se zdrželi hlasování, takže návrh na předsunutí diskuze nebyl
schválen.
Tuto příhodu chápu tak, že zastupitelé našeho města nejsou
ochotni s námi diskutovat a dát
nám občanům prostor před vlastním jednáním zastupitelstva.
Vždyť by tato diskuze mohla trvat
hodinu a zastupitelstvo by mohlo pak od 18.00 hodin pokračovat. Mám takový pocit, že jim nejde o nás občany. Dokonce jeden
zastupitel pronesl větu, že ,,když
tam sedí oni, tak my občané si to
máme také odsedět“.
Pokud budete mít někdy chuť
a čas, tak nás přijďte podpořit na
zastupitelstvo. Určitě se nás tam
občanů, kteří mají zájem o dění ve
městě, začne scházet více a třeba
se nám i podaří, aby veřejná diskuze byla předsunuta před jednání zastupitelstva.
Přeji vám krásné vánoce a v novém roce přeji Lysé jen to nejlepší, hlavně čistší ovzduší a kvalitní
územní plán.
Ing. Jitka Fialová
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
24
Jak to bylo, aneb PRAVDA o postupu výstavby DD v Lysé
Reakce na článek p. Ing. Petra Gregora a p. Tomáše Sedláčka z Listů 11/2011
Vážení čtenáři Listů,
vzhledem k tomu, že jako člen
zastupitelstva jsem přímým svědkem toho, co p. Ing. Gregor na jednáních dokáže a dokazuje, jakým
způsobem převrací fakta, jak prezentuje své názory na demokracii,
jakým svérázným způsobem interpretuje zákony, jak lobuje za konkrétní firmu a podobně, nebudu
na jeho výroky ve výše zmíněném
článku, týkající se mé osoby ani na
podobné bláboly reagovat, nestojí
mi to za to a nemám to ani zapotřebí...
Těm, kdo by chtěli vědět, co kdy
kdo a jakým způsobem řekl, respektive neřekl, doporučuji, aby se mrkli na webové stránky města www.
mestolysa.cz, záložka Město, dále
Zastupitelstvo města, Zápisy z jednání a konkrétně z poslední doby
např. na Zápis ze zasedání ZM
29. 6. 2011, dále ze dne 7. 9. 2011.
Rovněž existuje doslovný přepis
zvukových záznamů z oněch zasedání...
Mimoděk mě ve výše uvedených
souvislostech napadá, jak některá
historická slova mají trvalou platnost. Bohužel...teď nemám na mysli zrovna ono stranické “Kdo není
s námi, je proti nám” nebo „Je nutné mít třídního nepřítele a bojovat s ním...“, ale přišla mi na mysl
slova pana Jana Wericha: „KDE
BLB, TAM NEBEZPEČNO…“.
Není pravda tvrzení, že někdo je
sice hloupý, ale on je jinak hodný.
Hlupák je totiž zlý objektivně: udělá pitomost, která poničí všechno kolem a udělá ji nikoliv ze zlého úmyslu, on ji udělá z hlouposti.
Škoda je ale v tom okamžiku spáchaná a co se stalo, to se už nestane. Takové věci mohou někdy končit i tragicky.”
Mirek Firman st.
... k problematice odškodnění při úrazech na majetku města
Vážení spoluobčané,
dovoluji si navázat na řadu dotazů, které jsme jako zastupitelé od
Vás obdrželi telefonicky nebo při setkáních, týkajících se problematiky případného odškodnění při úrazech na majetku města. V rámci interpelace, kterou podal dne 19. 10.
2011 pan Ing. Gregor, bylo v odpovědi sděleno mimo jiné vedením
města, že město Lysá nad Labem má
uzavřenou smlouvu s Českou pojišťovnou na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Roční pojistné činí 78 864,- Kč. Město má 30 %
slevu, takže celková částka ročního
pojistného činí 55 204,- Kč. V roce
2011se nestal žádný úraz. Škodných událostí v roce 2010, eviduje
město devět. Výplata poškozeným
proběhla ve třech případech. Celkové plnění od České pojišťovny bylo
99 076,- Kč + 88694,- Kč + 17100,Kč tj. 204870,- Kč. Město Lysá nad
Labem má spoluúčast 1000,- Kč
tzn., vyplatilo 3000,- Kč. V ostatních
případech nebylo shledáno podle
RM zavinění ze strany města.
Jak dobře víte, tak jde o celostátní problém a teprve nedávno k němu
přijal Nejvyšší správní soud podrobné odborné stanovisko. Vzhledem
k tomu, že se město chce vyvarovat
podvodným hlášením o úrazech, což
je logické, předpokládá se, že příslušný odbor vypracuje určitá pravidla pro občany i město, která by měla
v rámci prevence úrazům zabránit
nebo stanovit podmínky, za jakých
by bylo město vůbec ochotno sou-
hlasit s proplacením náhrady z pojištění, které uzavřelo.
Jedním případem se zabýval
i Kontrolní výbor ZM na základě
stížnosti na vedení města a ve svých
závěrech doporučil proplacení náhrady, ale s tím, že by město mělo vytvořit pro další zimní období určitá
pravidla. V rámci tohoto doporučení vypracoval Ing. Gregor určité teze
pravidel, které se týkají jak prevence úrazů, tak i nutných podmínek
a okolností vč. dokumentace o úrazu, které by mohly vést ke skutečnosti, jak bylo již výše naznačeno, že
vedení města bude souhlasit s proplacením náhrady. Podle informací,
které získal pan Gregor od tajemníka
města, byly návrhy pravidel předány
k dopracování příslušnému odboru
a měly by být před zimním obdobím
pravděpodobně vydány v podobě letáčku pro občany, případně rozšířeny i jiným způsobem…
KV vypracoval k problematice
zprávu vč. vyjádření zástupce OSM,
bohužel bez vyjádření pana starosty.
Na ZM dne 23. 11. 2011 by měla být
zpráva vč. stanoviska KV, uvedeného
v zápise, dodatečně projednána.
Pokud jste někdo z Vás zaslechl
některé informace o tom, že někteří členové KV kontaktovali, či vyvíjeli na pojišťovnu nátlak ve výše uvedeném případu, tak vás ujišťuji, že jde
o naprostý, ničím nepodložený, výmysl, možná pouze někoho zlý úmysl poškodit Kontrolní výbor jako celek, ať už jej prezentuje kdokoliv.
Tomáš Sedláček, zastupitel
opět našeho starosty vyjádření,
která končí větou „To nejde, to by
nefungovalo, takhle se to nedělá...“
A přitom stačí porozhlédnout se
kolem, např. do blízkého Nymburka,
abychom zjistili, že to jde. Že Městský úřad v Nymburce ve sporných
otázkách pořádá ankety, podle nichž
se pak skutečně řídí. Že aktivním občanům, kterým jejich životní prostor není lhostejný, stačí přijít na webové stránky a kliknutím se rozhodnout, zda stojí o nový hobbymarket
na Všechlapském vrchu nebo mohou zasáhnout do rozhodování o dopravním generelu. A proč necitovat
stranického kolegu Jiřího Havelky
Zdeňka Vocáska: „Jsem velmi rád,
že se občané zapojují do rozhodování o rozvoji města a věřím, že v tomto
směru budeme společně pokračovat
i v jiných projektech.“ (Viz Nymburský deník z 26. října 2011).
Zdá se, že občany zapojit lze, ale
naše městská koalice to prostě neumí a nechce!
Olga Kovaříková
Když se chce, všechno jde
V několika posledních měsících
jsme měli příležitost seznámit se blíže a na vlastní kůži se způsobem komunikace naší městské vlády s námi
občany (viz články v listech z čísla
11/2011):
• Ve věci přesunu diskuse na začátek zasedání ZM nám nevyšla
vstříc, ačkoliv o změnu veřejnost
trvale projevuje zájem.
• V otázce zásadních změn nového územního plánu (ÚP) se vyjádřily stovky občanů pomocí námitek a připomínek. Místo odpovědí, vysvětlení a přizpůsobení
návrhu ÚP se nám dostává z radnice zatím jen zarytého mlčení.
• Právě také proběhlo výběrové řízení na provozovatele kina. Přičemž radu města, která byla zároveň komisí rozhodující o výsledku, ani nenapadlo zjistit si mezi
námi jednoduchým průzkumem,
zda jsme se čtyřletou prací Lucie
Jursíkové spokojení a zda o ní stojíme i nadále.
Na případné protesty a apely ke koalici, aby zapojila do rozhodování své
spoluobčany, když tito již v takové
míře dali najevo, že se podílet chtějí, si už celkem živě dovedu představit obvyklé odpovědi:
• Pan starosta bude hovořit o svých
voličích, které zastupuje, a kteří
svým mlčením a nepřítomností
na ZM či veřejných debatách
s jeho postupem přeci automaticky souhlasí. Ačkoliv ve funkci
starosty přeci zastupuje pan Havelka i voliče ostatních stran
a sdružení, takže pokud bych se
řídila tímto jeho často deklamovaným názorem, nemohla bych
ho vůbec za svého starostu uznávat. Nevolila jsem jej a on ostentativně stále opakuje, že mě tedy
nezastupuje... (Přičemž 26.67 %,
které ODS získala, skutečně není
většina města.)
• Dále už slyším, tak jako mnohokrát předtím, z úst pana H. Fajmona i pana P. Kopeckého či
REALITNÍ KANCELÁŘ
přeje všem čtenářům
RADOSTNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2012
www.mireas.cz
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
25
Prodej bytového domu čp. 715, Zahradní ulice
(dům vedle zdravotního střediska)
Na zasedáních zastupitelstva města ve dnech 29. 4. 2011 a 7. 9. 2011 odsouhlasili koaliční zastupitelé prodej níže uvedených bytů z vlastnictví města.
Jako první je uvedena cena, za kterou se byt prodal. Cena uvedená na konci řádku uvádí nabídkovou cenu RK podobného bytu ve městě.
Byt č. 1 (45,4 m2)
Byt č. 2 (55,5 m2)
Byt č. 3 (70 m2)
Byt č. 4 (87,5 m2)
Byt č. 5 (71,8 m2)
Byt č. 6 (91,9 m2)
Byt č. 7 (75,7 m2)
Byt č. 8 (31 m2)
Celkem
701.100 Kč
900.000 Kč
726.620 Kč
1.154.200 Kč
933.640 Kč
1.560.000 Kč
1.233.111 Kč
503.000 Kč
7.711.671 Kč
RK nabídka podobný byt (42 m2):
Zrekonstruovaný nabízí RK MIREAS:
RK nabídka podobný byt (69 m2):
RK nabídka podobný byt (85 m2):
RK nabídka podobný byt (72 m2):
RK nabídka podobný byt (91 m2):
RK nabídka podobný byt (74 m2):
RK nabídka podobný v Mil. (33 m2):
Celkem (po odečtení provize RK 7 %)
1.170.000 Kč
1.599.000 Kč
1.995.000 Kč
1.700.000 Kč
1.780.000 Kč
2.029.000 Kč
1.980.000 Kč
990.000 Kč
12.315.990 Kč
Zájem na prodeji bytů se ze strany některých zastupitelů objevil již v minulých letech. Koaliční zastupitelé, kteří nyní tento prodej odsouhlasili, tak díky tomuto kroku mohou vykázat vyrovnaný městský rozpočet. Zároveň však tímto rozhodnutím přišlo město o příjem v řádech
milionů korun v době, kdy mu peníze chybí.
Petr Eliška ml., Kulturně! [email protected]
Psí den aneb Hrátky se psem
Dne 8. října 2011 se na kynologickém cvičišti SUPERPES v Lysé
nad Labem konalo první sportovně
zábavné setkání psích lidiček nazvané PSÍ DEN aneb HRÁTKY SE
PSEM.
V poměrně chladném a upršeném dni se setkali příznivci nejen
sportovních disciplín, ale i karnevalových masek.
Dopolední program zahrnoval
7 disciplín v dovednosti a souhře
psa s majitelem, bodovaným na
čas:
Jízda na kolečku – jak nejlépe
a nejrychleji projet trasu se psem
naloženým v kolečku. Náročná
disciplína hlavně pro pejsky, kterým se vratké kolečko moc nezamlouvalo.
Minové pole – rychlé proběhnutí trasy mezi minami, v tomto případě mezi nastraženými piškoty a buřtem, a tyto voňavé miny
byly místo probíhání raději spolykány.
Skákání se zavázanýma nohama – náročné hlavně pro páníčky, pes musel běžet vedle skákajících majitelů jako vrabců.
Lžíce – překážková dráha se
psem na vodítku a lžící s bramborou, stačilo jedno trhnutí vodítka
a brambora opustila lžíci.
Opičí dráha – menší závod v agility, tunel, překážky a slalom.
Skořápky – vyhledání piškotu
pod správným kelímkem.
Výměna – obejít kruh s vypůjčeným psem, všichni na výbornou.
Bavili se všichni, pejsci, majitelé
i personál a tak ani nevadilo, že
občas prší nebo nepříjemně fučí
a soudcovské papíry poletují vzduchem. Všechny jsme pochytali a soutěžilo se doslova jako o „závod“.
Úspěšné klání zakončil výborný
oběd od paní Hanouskové, teplý čaj
a svařák!
Odpoledne se nám soutěžící proměnili v karnevalový rej masek a porota vybírala ty nejlépe nazdobené
páry a bylo opravdu na co koukat,
místo pejsků se po cvičišti promenádovali čerti, berušky, ježek, zebry, tanečnice a podobné potvůrky.
Některé masky byly opravdu dokonale vyrobené, což porota velmi
ocenila a vybrala na první 3 místa,
ačkoliv byli odměněni všichni alespoň pamlsky pro pejsky.
Byl to velmi hezky strávený den!
Děkujeme všem soutěžícím za
účast, za organizaci pořadatelům
a paní Hanouskové za příjemné prostředí cvičiště a výborné jídlo!
Výsledky soutěží:
1. místo - Barbora Jiránková a Sára
2. místo - Jana Frydrychová a Tara
3. místo - Jana Pacovská a Rona
Nejhezčí karnevalová maska:
1. místo maska ježek
- Petra Musilová a Gas
2. místo maska zebra
- Lucie Barančíková a Sunny
3. místo maska berušky
- Kristýna Hejňáková, Cherry a Kety
Veronika Klattová - pořadatel
Jitka Procházková - judge
Pondělky s Hankou
od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= cvičení určené pro každého zdravého jedince, který chce zpevnit a protáhnout své tělo, pracovat na své postavě. Je vhodná jako prevence před bolestí zad, které jsou často způsobeny civilizačními vlivy: špatné držení těla, špatné pohybové návyky, jednostranné zatížení atd. Tento cvičební styl je zaměřený na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení naší tělesné schránky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní harmonii. Klidné a pohodové cvičení
pro všechny...
Power jóga: 700 Kč (10 lekcí za zvýhodněnou cenu - 70 Kč/lekce,
nutno vyčerpat v období 5. 9. 2011 - 19. 12. 2011). Jednorázový vstup na
pondělní lekci (platba na místě) = 100 Kč
od 20.00 hodin do 21.15 hodin
TOTAL BODY WORKOUT
= vytrvalostně silové cvičení vhodné pro začátečníky i pokročilé, zaměřené na
formování všech svalových skupin celého těla. Jde o posilování ve středním
tempu s využitím váhy vlastního těla, popřípadě jednoduchých pomůcek. Velmi
úspěšně přispívá ke snížení nadváhy a tvarování postavy. Na začátku se opět zahřejete, hlavní část je posilovací a konec hodiny je věnován dlouhému strečinku,
který je nezbytný po každém cvičení...
Bodystyling: 70 Kč/lekce (75 minut), platba na místě, bez objednání
Čtvrtky s Anetou
první lekce 5.1.2012 s dárkem pro všechny!
od 19.00 hodin do 20.00 hodin
MIX (DANCE) AEROBIK
= aerobní trénink pro všechny, kteří mají rádi dynamický pohyb s tanečními
prvky - vhodný zejména pro všechny, kdo chtějí hubnout (spalování zásobních
tuků). V závěru lekce posilování problematických partií + protažení.
Dance aerobik: 50 Kč za 60 minutovou lekci, platba na místě,
bez objednání
Cvičí se v tělocvičně nové školy Obchodní akademie,
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)
www.houzvickova.wz.cz
e-mail: [email protected]
[email protected]
tel.: 721 658 766
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
26
Žáci Obchodní akademie
vybojovali stříbro
Zumba s Romčou Hanouskovou
Fitness cvičení, při kterém si vyzkoušíte,
e,
co je to mix aerobiku a latinskoamerických
ých
tanců – merengue, salsa, samba,
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfiny na několik následujících hodin.
n.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny
a hodiny do další lekce.
VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!
ROZVRH V PROSINCI:
• NEDĚLE 18.00 – 19.00h., tělocvična OA
v areálu ZŠ J.A.Komenského, nejsou nutné
t é rezervace
• NEDĚLE 19.05 – 20.00h., ZUMBA TONING (s činkami),
tělocvična OA v areálu ZŠ J.A.Komenského, nejsou nutné
rezervace
• PONDĚLÍ 8.30 – 9.30h., Fajn klub na náměstí, není nutná
rezervace, MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ (50 Kč/h)
– NAHLAŠTE VE FAJN KLUBU
• ČTVRTEK 18 – 19h., Sokol vedle kina, není nutná rezervace
• PÁTEK 9.00 – 10.00h., Milischool v Milovicích, KURZ
PRO ZAČÁTEČNÍKY, cena 300 Kč za 5 lekcí, MOŽNOST
HLÍDÁNÍ DĚTÍ (20 Kč/h) – NAHLAŠTE V MILISCHOOL
OBCHODNÍ
AKADEMIE
Ve středu
2. 11. 2011
se v NymburLYSÁ nad LABEM
ce uskutečnil
volejbalový turnaj, na který se přihlásilo devět škol z celého nymburského okresu. Hrálo se systémem
„každý s každým“. Žáci Obchodní akademie Lysá nad Labem obhajovali loňské vítězství. Družstvo ve
složení David Hammeršmíd (4.A),
Tomáš Cabrnoch (4.B), David
Čapek (4.B), Pavel Skála (3.A),
Klára Červenková (3.B), Pavel
Vraník (3.B) a Martin Dubský (2.A) hrálo výborně. Na první místo sice tentokrát nedosáhli,
ale rozhodně nezklamali. V letošním školním roce si z Nymburka
odvezli medaile stříbrné. Gratulujeme!
Mgr. Zdeněk Doležal
Okresní kolo přespolního běhu
v režii OA Lysá nad Labem
Cena hodin je 70 Kč, možnost zakoupení permanentky
600 Kč/10 lekcí. Cena pro studenty 60 Kč.
4.12. - vystupujeme v Sokole na Akademii
10.12. - Zumba Hawaii Party v Nymburce + Aqua Zumba
22.12. - Předvánoční hodina - uvolněnější atmosféra, trošku si zatancujeme a poté půjdeme někam posedět!
AKCE! Přiveďte v prosinci 3x kamarádku, která u mě ještě
nebyla a dostanete obě dárek! Nebo přijďte sama 3x na Zumbu, pokud jste u mě nebyla a taktéž dostanete dárek!
Z nových klientek bude na předvánoční hodině 22.12.2011 vylosována jedna výherkyně hodnotné ceny!
Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,
e-mail: [email protected], tel.: 723 951 565
Silvestrovský běh 2011
OBCHODNÍ
AKADEMIE
Okresní
kolo přespolního
LYSÁ nad LABEM
běhu každoročně organizuje DDM Poděbrady. Dne 5. října 2011 se jako
již tradičně i tentokrát uskutečnilo v krásném prostředí zámeckého parku v Lysé nad Labem. Na
hladký průběh dohlížel Mgr. Zdeněk Doležal spolu se studenty třídy 4.B Obchodní akademie Lysá
nad Labem.
Soutěže se zúčastnili žáci šesti
středních škol nymburského okre-
su. Naši školu, Obchodní akademii, reprezentovali Martin Švarc
(2.B), Jan Líbal (3.B), Václav Linhart (2.B), Ondřej Hanke (4.B),
Michal Šach (3.B), Lukáš Vrátil (1.B), Daniel Hanousek (3.B),
Michal Vrabec (3.B) a družstvo
dívek ve složení Lenka Drahozalová (3.B), Žaneta Nebáznivá
(1.B), Ivana Hradecká (1.B), Barbora Dvorská (2.B) a Magdalena
Janatová (1.A). Největší radost
nám udělaly právě dívky. Ve své
kategorii zvítězily! Blahopřejeme!
Mgr. Veronika Brynychová
Poslední den v roce si v Lysé tradičně dávají
dostaveníčko běžci, kterým nevadí mrazivé počasí a využívají akci, pořádanou Tělocvičnou jednotou Sokol jako rozloučení se sportovní sezónou.
Věkové rozpětí, které se jen tak nevidí. Letos to
bude již 37. ročník. Závod začíná a končí před
radnicí a vede postraními uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě.
Startovné pro dospělé je 50,- Kč (téměř zadarmo) a prezentace začíná
v sokolovně od 13.30 hodin.
Zveme proto milovníky běhů k účasti a Vás ostatní – přijďte
povzbudit!
Rozpis závodu
kategorie
start
trať
předškoláci (2005 a mladší) 14.00 hodin 150 m na náměstí
mladší žákyně (2001 - 2004) 14.10 hodin 850 m – malý okruh
mladší žáci (2001 - 2004)
14.20 hodin 850 m - malý okruh
starší žákyně (1997 - 2000) 14.30 hodin 1550 m – velký okruh
starší žáci (1997 - 2000)
14.40 hodin 1550 m – velký okruh
dorost (1993 - 1996)
14.50 hodin 1550 m – velký okruh
ženy (vč. seniorek
nad 40 a 60 let)
14.50 hodin 1550 m – velký okruh
muži (vč. seniorů
nad 40 a 60 let)
15.00 hodin 6200 m – 4x vel. okruh
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
PRONÁJEM:
•MOBILNÍCH WC
•OPLOCENÍ
•OBYTN¯CH,
SKLADOV¯CH
A SANITÁRNÍCH
KONTEJNERÒ
325 615 100
WWW.DIXI-WC.CZ
27
12/2011 LISTY města Lysé nad Labem
28
Spolek pro rozvoj města Lysá n. L., Farní charita Lysá n. L.
Městská knihovna Lysá n. L. a Polabské muzeum
vyhlašují u příležitosti pořádání výstavy
Vánoční potkávání
soutěž v těchto kategoriích:
Vánoční ozdoba
Vánoční dekorace (např. svícen, adventní věnec)
Nejpěknější perníček
Do soutěže se může zapojit každý, kdo svůj výrobek označený
celým jménem, adresou a kontaktním telefonem odevzdá v Městské
knihovně v Lysé nad Labem do pátku 11. 11. 2011 do18 hodin.
Vyhlášení vítězů soutěže v kategorii Ozdoba na vánoční strom
a Vánoční dekorace proběhne v sobotu 26. 11. 2011 na Husově
náměstí při rozsvícení vánočního stromu.
Pro nejpěknější perníček je termín sběru výrobků stanoven do pátku
9. 12. 2011 do 18 hodin, přičemž vyhodnocení bude 24. 12. 2011
v kostele sv. Jana Křtitele při zpívání pod vánočním stromem.
Výstava v budově Muzea B. Hrozného v Lysé n. L.
potrvá od 16. 11. 2011 – 8. 1. 2012.
V jejím průběhu jsou připraveny tři odpolední programy a to:
sobota 3. 12. 2011 malování hraček a dráteník
sobota 10. 12. 2011 zdobení perníků
sobota 17. 12. 2011 vánoční dekorace
Zahájení bude vždy ve 14 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Městská knihovna Lysá n. L.
Římskokatolická farnost Lysá n. L.
Vás zvou na
Vánoční koncert
do kostela Narození sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem
J. J. Ryba - Česká mše vánoční
pondělí 26. 12. 2011
od 16.00 hodin
Účinkují:
Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele
Vox Nymburgensis
a hudebníci z Lysé nad Labem
pod vedením Jana Mikuška
Koncert se uskutečňuje za finanční podpory
města Lysá nad Labem
Vstupné dobrovolné
Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí), Lysá n. L.
tel.: 325 551 255, e-mail: [email protected], www.knihovnalysa.cz
Vás
V
Vá
ás zve na
FARNÍ CHARITA LYSÁ NAD LABEM
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
zve děti i dospělé na
PRODEJNÍ
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
MICHAELY TYKVOVÉ
VÁNOČNÍ
ZPÍV
VÁN
ÁNÍ
A
ŽIVÝ BETLÉM
24.12.2011
ve 13.30 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele
v Lysé nad Labem
Zpívat budou:
DĚTI ZŠ LITOL
DĚTI ZŠ B. HROZNÉHO V LYSÉ N. L.
Vyhodnocení soutěže o nejpěknější perníček se uskuteční před koncertem.
“VÝROBKY Z PAPÍRU”
Výstava je přístupná v prostorách Městské knihovny.
1. - 21. prosince 2011
VSTUP ZDARMA!
LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, měsíčník, den vydání 1. 12. 2011
Vydává: Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n. L., IČO: 49534467 evidováno Živnostenským úřadem MěÚ Lysá nad Labem,
evidenční číslo MK ČR E 10869, Zajišťuje: Městská knihovna v Lysé nad Labem. Odpovědný redaktor: Václava Šolcová. Redakční rada: Jana Křížová,
Lenka Hodková, Ing. Stanislav Svoboda, Ing. Václav Mrkvička, Marie Kundrlíková. Adresa redakce: Městská knihovna Lysá nad Labem, Husovo nám. 23,
289 22 Lysá nad Labem, Kontakt: Marie Kundrlíková, tel./fax: 325 551 255, e-mail: [email protected]. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Grafická úprava: Jiří Pulda. Použité písmo: Lido STF, Střešovická písmolijna. Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35,
tel.: 325 541 094, www.f-print.cz. Příspěvky zasílejte na adresu redakce vždy do 10. dne v měsíci.

Podobné dokumenty

11-2011 - Knihovna Lysá nad Labem

11-2011 - Knihovna Lysá nad Labem bude schvalovat říjnové zastupitelstvo. V dalším bodu obdrželi členové rady konečné znění strategického plánu a také v tomto případě má konečné slovo říjnové zastupitelstvo. Posledním bodem ke schv...

Více

Kalendář akcí 6/2012

Kalendář akcí 6/2012 a historickou prózu. Obsah výměnného fondu bude pravidelně obměňován, i dle zájmu čtenářů.

Více