veletržne noviny 1_15.indd

Komentáře

Transkript

veletržne noviny 1_15.indd
Veletržní noviny
12. kvìten 2015
è. 1
Aktuální zprávy z výstavištì pøímo k vám!
Èeská premiéra stroje Océ ColorWave 700
Náš tah bílou
Pøijïte si popovídat se Stevem Jacquesem
Jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys
Veletržní noviny s virtuálním rozmìrem
Zajímá vás, který vystavovatel uvede v rámci veletrhu jakou novinku a kdy?
Odpovìï najdete právì v našich Veletržních novinách.
Každý den vás budou informovat o aktuálním dìní na výstavišti.
Novinkou je pøidaný virtuální rozmìr technologií Clickable Paper.
...ostatní tlaèia pre všetkých,
my tlaèíme pre Vás.
noviny
pre grafický priemysel
Kdekoliv v novinách spatøíte logo
, staèí jen nasmìrovat své mobilní zaøízení
a nasnímat tuto plochu. V tom okamžiku se ocitnete v on-line svìtì…
 personalizované
s variabilnými dátami
1 STIAHNITE
si apku CP Clicker
 cielený spôsob oslovenia
Vašich zákazníkov
z iTunes® alebo
TM
Google Play
2 ZOSNÍMAJTE
pomocou aplikácie
CP Clicker plochu
Veletržních novin
3 UŽÍVAJTE SI
virtuálny
on-line
svet
Událost dne
Pouze dnešní den je Event Day
Nemusíme hned tvrdit, že pouze pro ten dnešní den stojí za to žít, ale kdo jste se
na veletrh vydal dnes, máte o zajímavý bod programu navíc. Pouze dnes se totiž
koná akce Event Day – den plný zážitkù. Program mezinárodního veletrh reklamních služeb a polygrafie Reklama Polygraf už potøetí pøináší nový pohled na specializované odvìtví marketingové komunikace – event marketing. Dnes se tedy
uskuteèní již 3. roèník prezentace služeb v této oblasti pod názvem Event Day.
Event Day je cílenou prezentací pro event agentury, kongresová centra, hotely
a poskytovatele služeb pro semináøe, konference, kongresy, firemní veèírky, teambuildingy a další akce. V rámci Event Day se pøedstaví firmy poskytující služby
v oblasti gastronomických služeb jako catering, barman show a vinaøství. Získáte
pøehled, kdo nabízí pronájem rùzných prostor od hotelù pøes kongresová centra,
restaurace, hrady a zámky až po golfová høištì. Své služby nabídnou poskytovatelé
konferenèní, ozvuèovací a osvìtlovací techniky, stejnì jako umìlecké agentury,
foto a video služby. Okouzlí vás kvìtinové dekorace i agentury s hosteskami a promotéry. Nevšední den osvìží rùzné atrakce a zážitky pro dìti i dospìlé. Nebudou
chybìt ani firmy pronajímající mobiliáø èi divadelní techniku.
9\WLVNQďWHVLVYRMH
Vyzkoušejte si personalizovaný
tisk tak, jak jej umíme my.
2
• 12. 5. 2015 • Reklama Polygraf
 s Augmented Reality –
Clickable Paper
 priestor pre Vašu
prezentáciu a kampane
Ďalej ponúkame:
 možnosť tlačovín
s rozšírenou realitou
 konzultácie a poradenstvo,
štúdie uskutočniteľnosti
 návrhy a implementáciu
workflow
 riadenie projektov
 vzdelávanie zamestnancov
www.grafie.sk
Hala 4, stánek 4B8
Èeská premiéra na stánku 4B8
Na letošním veletrhu Reklama Polygraf
urèitì zavítejte na stánek 4B8, kde najdete expozici spoleènosti Canon. Na ploše
110 m2 uvidíte unikátní technologické
workflow od pøedtiskové pøípravy pøes
samotný profesionální tisk na velkoformátových zaøízeních a jeho kompletní
øízení až po koneènou finalizaci tištìných
materiálù.
dýhované desky. Všechna zaøízení na stánku
budou v provozu vèetnì ukázek konkrétních
výstupù. Všichni zájemci o profesionální
tisk a pøehlídku netradièních aplikací jsou
srdeènì zváni.
Kromì øešení pro tisk na obvyklé materiály, jako je papír nebo plast, uvidíte
také nejrùznìjší možnosti využití ménì
tradièních materiálù, aś jde o sklo,
nejrùznìjší kompozitní panely nebo
A co bude k vidìní konkrétnì?
Z tiskových zaøízení UV flatbed tiskárna Océ Arizona 660GT, 24palcový
inkoustový plotr imagePROGRAF
iPF6450 s dvanáctibarevným tiskovým
systémem LUCIA EX a nejnovìjší
model multifunkèního zaøízení
s technologií tisku Crystal Point Océ ColorWave 700. Océ
ColorWave 700 byl pøedstaven teprve v únoru letošního
roku a v Èeské republice je
pøedvádìn vùbec poprvé právì
na veletrhu Reklama Polygraf 2015.
Z kategorie dokonèovacích zaøízení
bude v akci Bürkle LFC1300 pro
kontinuální nanášení základních
nátìrù nebo ochranných lakù
ve vysoké kvalitì. Chybìt nebude
ani univerzální digitální øezací
systém Kongsberg V20, který se
vyznaèuje atraktivní cenovou hladinou pøi zachování povìstné kvality
a pøesnosti tìchto stolù. Pokud kromì
prohlídky Reklama Polygraf plánujete
i návštìvu veletrhu FESPA 2015, který
se koná již za pár dnù, 18. - 22. kvìtna,
v nìmeckém Kolínì nad Rýnem, expozici Canon najdete na stánku Y10 v hale
9. Zde uvidíte také øešení pro tisková
workflow, digitální øezací plotry a všechna tisková média znaèky Canon.
Návštìvníci se mohou tìšit i na pøedvedení nejvýkonnìjšího modelu Océ Arizona 6170XTS, produkèní inkoustové
fototiskárny DreamLabo 5000 a na uvedení nových softwarových nástrojù
Onyx Production.
Canon CZ, s.r.o.
Náš ťah bielou
Ricoh ProTM C7100X
Tlač bielym
aj čírym tonerom
Reklama Polygraf • 12. 5. 2015 •
3
Hala 4, stánek 4B4
Se svými otázkami pøijïte pøímo za Stevem Jacquesem
Úspìch a vytrvalost øady ImagePerfect™
od firmy Spandex je výsledkem úzkého
dialogu s grafiky, jejichž zpìtná vazba
a kreativní nápady jsou pro rozvoj této
znaèky zásadní. O rozvoji tìchto produktù soubìžnì s rychle se mìnícím digitálním trhem hovoøíme s Category Managerem, Stevem Jacquesem.
Jak se podle vás vyvíjel velkoformátový
tisk v prùbìhu uplynulých 18 let?
Když jsme uvedli na trh øadu ImagePerfect™, digitální technologie se v oblasti
velkoformátového tisku teprve zaèínala
prosazovat. Zákazníci se shánìli po vìtší rozmanitosti výrobkù, než jaká byla
tehdy k dispozici, což nás pøivedlo k vývoji vlastní produktové øady. Ze zaèátku
náš sortiment tvoøily pøevážnì digitálnì
potisknutelné bílé a prùhledné vinyly.
Protože tehdy zaèaly pøicházet na trh
tiskové jednotky schopné spolehlivì
tisknout na rùzné podklady, pøidali jsme
produkty jako potisknutelné bannery
a textilie. Do poloviny prvního desetiletí
rostla poptávka po materiálech umožòujících vìtší kreativitu v reklamních
aplikacích, proto jsme do sortimentu
zaøadili produkty ImagePerfect Signage.
Do jaké míry vaši zákazníci ovlivòují
vývoj produktù?
Hrají zásadní roli pøi podnìcování
inovací produktù; jak se vyvíjejí jejich
potøeby a potøeby jejich klientù, vyvíjí se
i ImagePerfect. Odborníci na reklamu
a vizuální komunikaci, s kterými spolupracujeme, jsou tvoøiví a vynalézaví
a tlaèí nás k hledání øešení, která jim
pomohou uskuteènit jejich nápady. A to
pokud jde jak o reprodukci obrazù,
tak o úèelnost instalace. Jejich zpìtná
vazba a podnìty jsou absolutnì klíèové
pro proaktivní rozvoj produktové øady
a dbáme na to, abychom s nimi zùstali
v úzkém kontaktu pøipraveni na prùbìžnou zpìtnou vazbu.
Jaké trendy na trhu ovlivòují inovaci
produktù dnes?
V dùsledku nárùstu produktivity výstupních zaøízení zaèaly být pro velkoformátové tiskárny klíèové dvì vìci: zlepšení
manipulace pro zajištìní vysokého
výkonu a optimální absorpce inkoustu,
aby nedocházelo k „zaplavení“ povrchu
4
• 12. 5. 2015 • Reklama Polygraf
podkladu inkoustem nebo k pomalému
schnutí, což oboje pøipravuje tiskárnu
o drahocenný èas. Úkolem pro výrobce
exteriérových reklam je dosáhnout vìtší
trvanlivosti, proto jsme se soustøedili
na zlepšení rozmìrové stability, aby
nedocházelo ke smršśování po instalaci. Rozvoj samolepicích aplikací, jako
jsou fólie na auta a okenní grafika, nás
nutí inovovat v takových oblastech,
jako je pevnost spojù, pøemístitelnost
a neprùhlednost, což se týká napøíklad
našich produktù PerfectApply™, které
Mìní zákazníci své nákupní chování?
Jak trh dozrává, zákazníci si média pro
jednotlivé zakázky vybírají stále peèlivìji; vìdí, že na kvalitì záleží. Dobrým
pøíkladem jsou bannery. Nejvíce se rozvíjejícím produktem jsou naše zátìžové
køídové materiály, v porovnání s laminovanými øešeními, která jsou vhodnìjší
pro krátkodobé nebo vnitøní aplikace.
Zákazníci dnes hledají ten pravý materiál pro každou jednotlivou zakázku. Aby
to jen fungovalo, nestaèí.
umožòují rychlejší instalaci, a našich
pigmentovaných lepidel, která brání
prùhlednosti a dávají finální aplikaci
výraznìjší vzhled.
Další rostoucí oblastí jsou mìkké reklamní materiály, využívané zejména
v kongresovém prùmyslu, ale také pro
takové aplikace, jako je interiérová
nástìnná grafika. U zákazníkù svých
zákazníkù pozorujeme i poptávku
po takových grafických produktech,
které budou vyhovovat jejich ekologické
nákupní politice, napø. po produktech
bez PVC a biologicky odbouratelných.
Dekoraèní aplikace rovnìž nabízejí
obrovský obchodní potenciál pro profesionály v oblasti grafiky. To zákazníkùm pomáháme realizovat zavedením
speciálních interiérových dekoraèních
produktù vèetnì tapet, metalických výrobkù, dekorativních a potisknutelných
okenních fólií a materiálù pro podlahovou grafiku.
Jaké faktory by zákazníci pøi nákupu
materiálù mìli brát v úvahu?
Nejdùležitìjším dùvodem pro výbìr
každého materiálu by vždy mìla být
jeho funkènost. Ménì zkušení kupující
se nìkdy chybnì zamìøí jen na cenu
produktu místo ceny celé instalace, jíž
je materiál pouze jednou ze souèástí.
Kupování levných médií však mùže být
šetøením na nepravém místì, pokud
je kvùli tomu instalace a její odstranìní obtížnìjší nebo pokud ztratíte èas
a materiál a obìtujete marži. V krajním
pøípadì vás špatná práce mùže pøipravit
o zákazníka. Pokud jde o bannery, je
dùležité vybrat materiál s dobrou rozmìrovou stabilitou, spolehlivým pøilnutím,
dobrým vyrovnáním a snadným øezáním
a upravováním. Špatná volba materiálu
mùže vést napøíklad k jeho smršśování
nebo oprýskávání, což by se mohlo stát
velmi nákladnou chybou. Naší hlavní
zásadou je nabídnout optimální vyváže-
Hala 4, stánek 4B4
na stánek Spandexu, jste vítáni
ní ceny a kvality pro každé zadání, což
zákazníkùm umožní dodávat jednotlivé
zakázky bez kompromisù. Zákazníci by
mìli být schopni dosáhnout u každé zakázky rozumné marže, protože mohou
poèítat se spolehlivým dodavatelem,
který jim zajistí dodávky do druhého
dne a poprodejní podporu.
Jak vidíte rozvoj trhu v následujících
letech?
Zásadní pro rozvoj podnikání vìtšiny
tiskaøù a výrobcù reklam je dùvìra v diverzifikaci do nových oblastí aplikace,
protože zakázky s komoditami vynášejí
stále ménì. Inovace v médiích umožòují
zákazníkùm rozšíøit portfolio svých služeb a nabídnout svým zákazníkùm nová
øešení. Øada zákazníkù ImagePerfect
napøíklad pøechází na obleèení a propagaèní odìvy digitálnì potištìné pomocí
tepelných fólií a filmù s využitím své
stávající velkoformátové tiskárny a cenovì dostupného tepelného lisu. Jiní zákazníci využívají inovací v samolepicích
vinylech k pøechodu na fólie pro vozidla
a dekoraèní aplikace.
Jak podporujete pøechod zákazníkù
k novým aplikacím?
Pøístup k produktùm ImagePerfect teï
zákazníkùm nabízíme prùbìžnì. To
znamená, že si nemusí udržovat zásoby
specializovaných produktù a mohou
výhodnì využít malých objednávek a nebýt tak zatíženi nepotøebnou zásobou
velmi specifických médií. To jim uvolòuje hotovost, ale pøedevším umožòuje
jaké produkty by mohli využít pro splnìní zadání nebo jak by se mohli dostat
na nové trhy. Každý den nás zákazníci
pøekvapují svojí vynalézavostí, když
experimentovat s novými aplikacemi.
Na základì analýzy trhu a rozhovorù se
zákazníky jsme schopni uvádìt na trh
celé produktové øady, které vyhovují
schopnostem výrobcù reklam a tiskaøù
a poskytnou jim další zdroj pøíjmù.
Dobrými pøíklady jsou naše øada flock
and flex pro aplikace na odìvy a naše
portfolio interiérových dekoraèních materiálù. Tým úzce spolupracuje se zákazníky v terénu a prodiskutovává s nimi,
používají produkty ImagePerfect zpùsoby, s nimiž jsme ani nepoèítali. Udržet
tempo inovací tak, abychom vyšli této
kreativitì vstøíc a pomohli zákazníkùm
získat rozumnou marži pøi dodávání
jedineèné práce, je pro nás výzvou.
Se svými otázkami mùžete pøijít první
den výstavy, 12. 5. 2015, na stánek
Spandexu (hala 4, stánek 4B4), kde
vám na nì rád odpoví pøímo pan Steve
Jacques.
SPANDEX, s.r.o.
E
C
N
E
I
R
E
P
X
E
SEE THE
INNOVATIONS IN
LARGE FORMAT
PRINTING
Inovace a inspirace pro Vaše podnikání
REKLAMA-POLYGRAF 2015
12.–14. KVĚTNA
STÁNEK Č. 4B8
FESPA DIGITAL 2015
18.–22. KVĚTNA
STÁNEK Y10, HALA 9
Reklama Polygraf • 12. 5. 2015 •
5
Hala 6
Hala 3
Hala 4
a
6
• 12. 5. 2015 • Reklama Polygraf
Plánek výstavištì a seznam vystavovatelù
1000KOZ s.r.o.
12M ALICJA W¥SOWSKA
3D gang
3 DKreator.com
4ISP s.r.o.
Hala3-A20
Hala3-B26
Hala3-A15
Hala3-A13
Hala4-B16
A
A Technologies
Hala6-A26
ABA, spol. sr.o.
Hala3-C1
ABF, a.s.
Hala3-B28
ABF, a.s.
Hala3-C29
ADAM A SYN s.r.o.
Hala6-A23
AGA AGNIESZKA PRZYBOROWSKA
Hala3-A34
Agentura M-S-P
Hala3-C32
AGS Trade s.r.o.
Hala6-A1
Achilles CZ
Hala3-A21
ALEDETO, s.r.o.
Hala4-C7
ALEX FOX Central Europe
Hala3-A12
Anavia s.r.o.
Hala6-A5
Andrew/eBMA
Hala3-B5
Aquaprint
Hala4-B17
ASKA PRAHA
Hala3-B25
Asociacesítotiskuadigitálního
tisku ÈR
Hala4-C37
Atlas Advertising Group
Hala4-C32
Automatic Letter Bender
Hala3-C7
AWC Morava
Hala4-C39
B
Badge4u Wojciech Paw³owski
Baloušek
Bohemia möbel s.r.o.
Borgis
Brand Gifts
Brnìnská Drutìva, výrobní družstvo
Hala3-B12
Hala3-C6
Hala3-B42
Hala3-B36
Hala3-B11
Hala3-B23
C
CANON CZs.r.o.
Ceiba
CNC technikas.c.
COLOP CZ
COMAC
COMIMPEX PRINT
Cotton Classics Handels GmbH.
COVERAX Sp. z o.o.
CT Praha
Hala4-B8
Hala4-C35
Hala4-B1
Hala3-C20
Hala4-C5
Hala4-A8
Hala3-B4
Hala3-A37
Hala4-C7
È
ÈESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
Hala6-A12
Èokoládovny Fikar
Hala3-A41
D
Dallmayr Vending & Office, k.s.
DataLine Technology, a.s.
Dencop Lighting
DISKUS
Distribution TMP
DOT COLOR
Hala3-B29
Hala4-A1
Hala4-B11
Hala3-A28
Hala3-C9
Hala4-C2
E
Economia
ELASTO FORM Bohemia
ELECTRON
Enkáèko
EPSON EUROPE B.V.
EUROPE MATCH
EXPOSALE - CZ
Hala3-C16
Hala3-A36
Hala4-A2
Hala3-A9
Hala4-A10
Hala3-A2
Hala3-C34
F
Falk & Ross Group Austria GmbH
Firma A&J Agnieszka Polak
FORMICA CZ, s.r.o.
FOTONAUT
FRANCES
FUJIFILM Europe
Hala3-B27
Hala3-B3
Hala4-A7
Hala6-A30
Hala3-C5
Hala4-A9
fusion hotels
Hala6-A14
G
GMF AQUA PARK PRAGUE a.s.
GOQLED. Co.
GRAFIE CZ
GRAFIE SK s.r.o.
GRAPP CZ
GravoTech
Hala6-A17
Hala4-B5
Hala4-A4
Hala4-A7a
Hala3-C22
Hala4-A15
H
HANTONÈR
HaWe systems
Hermann Majer GmbH & Co.KG
Hrací karty
Hala3-B20
Hala4-A17
Hala4-C31
Hala3-A29
CH
CHOCOGASTRO, s.r.o.
Hala3-A42
I
IMPROMAT CZ spol.sr.o.
Industrial Wear
Ing. Karel PIŠTÌK, CSc.
Ing. Václav Koláø
InkTec CZ
InSpe
INTEGART Sp. z.o.o.
Inter Flag
ISMC BOHEMIA
Hala4-A7
Hala3-A26
Hala4-A12
Hala6-A7
Hala4-B12
Hala4-C1
Hala4-C30
Hala3-A1
Hala3-A38
J
Jan Hajný
Jansen Display
Hala6-A28
Hala3-C24
K
K-Square
Hala3-A30
Kafka Design
Hala4-B14
Key2Print sp. zo.o.
Hala4-A1
KOH-I-NOOR HARDTMUTH
Hala3-A31
KOMFI
Hala4-C8
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. sr.o.
Hala4-B4
L
LAMplus
Lepíky
Likor East - West Promotion
Hala3-A11
Hala3-C33
Hala3-B2
M
MCAE Systems
MEGAFLEX s.r.o.
Hala3-A7
Hala4-B10
N
NC Computers
Nedbal Trading
NUDE Juice and Smoothieco.
NUDEJuiceandSmoothie co., s.r.o.
Hala3-A10
Hala3-B14
Hala3-A25
Hala6-A6
O
Oki Systems (Czechand Slovak)
OMNIPLAST
ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM
Ondøej Cempírek
OPUS Praha
Hala4-A5
Hala4-C33
Hala4-C9
Hala6-A31
Hala3-C35
P
PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o.
Hala3-C10
PÁRTY KLOKOÈKA s.r.o.
Hala6-A25
POPAI CE service
Hala3-B10
PREZENTA CZECH
Hala3-C14
PRINTA
Hala3-B41
PRODUCTION 24
Hala3-C21
Profisignplus
Hala4-A6
Progress Promotion Bratislava, spol. sr.o.
Hala6-A23
PROMO-HOUSE S.C. T.LUKASIK W.LUKASIK Hala3-B1
PROMORAIN
Hala3-A39
Proppoint, s.r.o.
Hala6-A10
PRVNÍ HANÁCKÁ BOW
Hala4-B7
PVA EXPO a.s.
Hala6-A19
Q
QUENTIN
Hala4-B19
R
RACE CLUB s.r.o.
Radomír Havlík
Rathgeber
RAYFILM Bohemia
RAYFILM Moravia
RAYFILM s.r.o.
REDA a.s.
Repre
Ritter CZ
Roggi, s.r.o.
RTS Technologies, s.r.o.
Hala6-A29
Hala3-A40
Hala3-C23
Hala3-C8
Hala3-C8
Hala3-C8
Hala3-B6
Hala3-A18
Hala3-B24
Hala3-A3
Hala6-A33
S
Sdružení VD Kartonáž a balení - CAPA
Hala3-B23
SERVIS CENTRUM
Hala3-B8
SIPEC SpA
Hala3-A22
Smaltovna Mišík
Hala4-B6
Hala4-B2
Smartdata
Soukromá vyšší odborná škola umìní a reklamy, s.r.o.
Hala4-C40
Soukromá vyšší odborná škola umìnía reklamy, s.r.o.
Hala6-A9
Spandex SyndiCUT
Hala4-B4
STI Èesko
Hala3-C17
STIL MEDIA SRL
Hala3-B43
Støední Morava - Sdružení cestovního ruchu Hala6-A11
Støední škola a vyšší odborná škola aplikované
kybernetiky s.r.o.
Hala4-A14
Støední škola mediální grafiky a tisku
Hala4-A16
STUDAS
Hala3-B35
Svaz èeských a moravských výrobních družstev Hala3-B23
Š
Šicí technika Brother
Hala3-A19
T
TECNOTRADE OBRÁBÌCÍ STROJE s.r.o.
TEXCENTRUM
TIGER TEAMs.r.o.,
anglicky TIGER TEAM Ltd.Co.
Tokhi Music
TVAR výrobnídružstvo Pardubice
Hala3-A35
Hala6-A1
Hala3-B23
U
Uhaltrade cz
Ultima Displays
Uniform - Accessoires Bohemia
UV STAR printing company s.r.o.
Hala3-C18
Hala3-B21
Hala3-B13
Hala3-B37
Hala3-B40
Hala3-C25
V
Vd IRISA VSETÍN - vánoèníozdoby
Hala3-B23
Veletrhy Brno, a.s.
Hala6-A3
VOLTER Tech
Hala4-C6
Vyšší odborná škola grafická a Støední prùmyslová škola
grafická, Praha1, Hellichova22
Hala4-B3
W
Whitesoft
Hala3-C4
X
XEROX CZECH REPUBLIC
Hala4-A11
Z
Zdenìk Kompert
Zenit
ZPROGO team
Hala6-A15
Hala4-A13
Hala3-B44
Ž
ŽÍDEKtisk
Hala4-B20
Reklama Polygraf • 12. 5. 2015 •
7
Hala 4, stánek 4A11
iXprint – jednoduše a rychle rozvíjejte svùj byznys
iXprint - software spoleènosti Xerox
obecnì známý pod zkratkou Web-2Print, nabízí unikátní spojení myšlenky
s provedením. Na základì mnohaletých
zkušeností Xerox pochopil problémy,
které stojí pøed rozhodnutím každého
potencionálního kupce/provozovatele
podobného softwaru a vyøešil je.
Rychlost nasazení, pøipravená nabídka
produktù, jednoduchost konfigurace,
ale pøedevším nízká míra rizika nasazení, to vše iXprint nabízí.
Je to v podstatì jednoduchý webový
obchod. Nic víc, ale ani nic míò. V nabídce najdete produkty, které mùžete
použít tak, jak jsou nebo si je pøizpùsobit, individualizovat èi je úplnì zmìnit.
Je to zcela na provozovateli a jeho
zákaznících. Produkt samotný je ovšem
jen èástí nabídky. Další výhodou je také
nastavená cena produktu. iXprint obsahuje i ceny všech prvkù nabízených systémem. Pøednastavené ceny odpovídají
cenám jednotlivých produktù na trhu.
Je na Vás, zda je zachováte èi zmìníte.
iXprint umožní provozovateli rozšíøit
svou nabídku a prezentovat vlastní
práci zákazníkùm. Pøístup k nìmu
máte odkudkoliv. Z tabletu i mobilu si
mùže zákazník ihned vytvoøit zakázku
a objednat pøímo bez nutnosti dalších
složitých krokù. Což je další obrovskou
devizou tohoto softwaru. iXprint je naprogramován technologií HTML 5, tzn.
zcela podporuje jak klasické operaèní
systémy, tak i mobilní platformy. Dokonce pøi tvorbì zakázky mùžete zaøízení libovolnì mìnit. Zaèít na tabletu
a dokonèit zakázku v notebooku nebo
obrácenì. S iXprintem je to hraèka.
Díky tomu, že je iXprint provozován
modelem SaaS, budete mít administrativu i správu softwaru bez starostí a vaše
data budou v bezpeèí. Platíte totiž mìsíèní èástku za provoz systému a nestaráte se o nic dalšího, co by vás odvádìlo
od toho, èemu bezvýhradnì rozumíte,
tedy tisku a obchodu s ním. O vše ostatní se postará Xerox.
Ideální zpùsob, jak rozšíøit svùj byznys
a zvýšit spokojenost zákazníkù. I Vy
mùžete mít Xerox. iXprint si mùžete
vyzkoušet na www.ixprint.eu.
Xerox Czech Republic, s.r.o.
Nominace do EuroShop RetailDesign Award 2015
Èeské koncepty obchodù v soutìži o nejlepší obchody svìta
Šéfredaktorka èasopisu Brands&Stories – Blanka Bukovská – byla pøed lety
pøizvána do mezinárodního týmu expertù
této významné soutìže a dostalo se jí
té cti nominovat do soutìže také èeské
koncepty. Ty jsme ètenáøùm pøedstavili
na stranách èasopisu Brands&Stories
koncem loòského roku.
Náš èasopis každoroènì vítìze soutìže
pøedstavuje a ani letos tomu nebude
jinak. Vìøíme, že úèast èeských konceptù v mezinárodním klání pøispìje k povìdomí, že i v oboru store konceptù má
náš design svìtu co øíci.
Již od roku 2008 udílí EHI Retail Institute a Trade Fair Düsseldorf ceny
EuroShop RetailDesign Award tìm nejlepším konceptùm z celého svìta. Nyní
již s potìšením mùžeme ohlásit, že
i letos se dostal do užšího kola výbìru
28 nejkrásnìjších konceptù svìta ze 79
pøihlášených konceptù z 23 zemí – èeský koncept spoleènosti Espresso s.r.o.
„Chrám èaje“ Dilmah. Tomuto originálnímu interiéru pøedních èeských
architektù - Marka Deyla a Jana Šestáka
a jejich Studia pha, velmi gratulujeme
a držíme palce ve finále soutìže!
8•
12. 5. 2015 • Reklama Polygraf
Podrobnì jsme koncept Dilmah popsali
již v našem vydání 4/2014, nyní Vám
ho jen ve struènosti pøipomeneme.
Chrám èaje - nejde o název jakkoli
nadnesený, interiér skuteènì pøipomíná
chrám a slouží skuteènì pro ochutnávky a vychutnávání si èajù Dilmah. Tito
renomovaní architekti mají za sebou
nespoèet svìtovì úspìšných projektù,
interiérù a veletržních expozic. Pro jejich unikátní díla byli vyzváni ke spolupráci i svìtoznámou ikonou architektury – Danielem Libeskindem. V Èechách
vytvoøili mimo jiné i showroom spoleènosti Lasvit v holešovickém Holportu,
který náš èasopis nominoval do svìtové
soutìže o nejlepší shopkoncept svìta
EuroShop RetaiDesign Award 2014
a který se také dostal do užší nominace.
Pøi návrhu T-boutique se architekti in-
spirovali tvarem vnitøku èajové konvice.
Chrám èaje je tedy prostorovì koncipován do zaoblených tvarù a uprostøed má
kulatý prùzor ve stropì, na jehož vrcholu je pùvodní kopulovitý svìtlík pasáže
Brodway. Náhodnì odhalený svìtlík,
který se stal dominantou T-boutique, byl
po léta pùsobení rùzných nájemcù prostoru zakrýván nejrùznìjšími vrstvami
stropù a teprve pøi rekonstrukci prostoru pro tento úèel se ho podaøilo objevit.
Pomocí nìho je využito osvìtlení prostoru denním svìtlem a v ztemnìlé pasáži navozuje skuteènì atmosféru chrámu. Centrální prosklený pult v butiku
je vymyšlen tak, že na jednotlivé pozice
pultu, které jsou zespodu podsvícené,
se umístí nádobky s èajem, aby vynikla
kromì vùnì i barva èaje. Zákazník tak
mùže vidìt i jemné nuance odstínù jednotlivých druhù èaje. T-boutique je místem, kde je zákazníkovi nabízena škála
bílých, zelených i èerných èajù, mùže
ochutnat teplé i studené èaje, èajové
koktejly, moktejly nebo T-shoty. Mùže
také vyzkoušet tradièní formu anglického odpoledního èajového dýchánku
Real High tea.
Èasopis Brands&Stories
Hala 4, stánek 4A7
Náš tah bílou – RICOH ProTM C7100
Veletrh Reklama Polygraf 2015 je první
akcí v rámci Èeské i Slovenské republiky, na které má premiéru nová archová
produkèní tiskárna z øady RICOH ProTM
C7100. Tato komplexní tisková technologie otevírá potenciál pro aplikace, které
pro tento zpùsob digitálního tisku nikdy
nebyly urèeny.
teriály a prodloužené formáty pøináší
tato novinka pátou barevnou stanici.
Spolu s tradièními CMYK barvami je
tedy možný parciální tisk èirým tone-
operátor døív, než dorazí pražské metro
z Hlavního nádraží do Letòan, kde se
již tradiènì veletrh koná.
rem s efektem lesku a revoluèním bílým
tonerem, který již po jednom prùjezdu
dosahuje výraznì lepší bìlosti, než je
tomu napøíklad u ofsetu. Pomyslnou
tøešnièkou na dortu je pak výmìna
èiré za bílou, kterou zvládne klasický
Pøijïte se podívat na stánek RICOH!
Pøedstavíme vám plno nových a zajímavých aplikací, vèetnì jedineèných výstupù s èirým a bílým tonerem, pøebalù
fotoknih a mnoho dalšího.
IMPROMAT CZ s.r.o.
Mùžeme zmínit bezproblémový potisk
strukturovaných materiálù, který už
více než rok slaví úspìchy v nejnižší
kategorii produkèních zaøízení, zastoupenou modelem ProTM C5100. Pøidejme
k tomu potisk prodloužených formátù
až do rozmìru 330 x 700 mm, který lze
využít pro tvorbu tøíklopých produktových brožur, tedy oboustranný potisk
tøí A4 formátù vedle sebe. Ty lze využít
i pro produkci pøebalù knih, nebo jiných
dat, pro které tradièní limit délky média
487 mm nestaèí.
Dalším zajímavých parametrem je tisková kvalita s certifikací Fogra L39. Už
samotná kombinace tìchto parametrù
v jediném zaøízení tìžko hledá ve tøídì
støedních produkèních zaøízení konkurenci. Japonská spoleènost Ricoh
je však držitelem nìkolika ocenìní
v oblasti rozvoje a inovací a díky svému
technologickému vývoji pøipravila ještì
jeden zajímavý parametr. Kromì výše
uvedeného tisku na strukturované ma-
Spandex
pozýva na
Reklama Polygraf
Pre viac informácií volajte
Spandex na (SK): +421 2 3333 5555
alebo (CZ): +420 286 006 455,
alebo navštívte naše webové stránky
© Spandex 2015. All rights reserved. www.spandex.com
Reklama Polygraf • 12. 5. 2015 •
9
Kdo je kdo
Robert Méry
GRAFIE SK,
s.r.o.
ABF, a.s.
Øeditel
spoleènosti
Øeditel výstavy
Reklama
Polygraf
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Je to jedna z oblastí, kde se polygrafie spojuje s dalšími obory.
Násobí se tu prostor pro kreativitu
a dovednosti z rùzných oborù.
Líbí se mi ale, že ani tu pøes zákony polygrafie nejede vlak.
2) Proè jste si zvolil svou práci?
Chtìl jsem vìdìt víc a nechtìl
jsem dìlat obchodníka. Fakt je, že
mám mnohem lepší pøístup k informacím a dokážu zanalyzovat
informace z rùzných zdrojù. Prodávám stále, ale v oboru, který mi
imponuje dynamikou a kreativitou.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Rozšíøená realita. Nejdøíve jsem si
o tom myslel, že je to fajn veselá
hraèièka, která mùže oslovit nejmladší generaci. Pak jsem pøišel
na to, že je to vážná technologie,
a nyní se o tom snažím pøesvìdèit
ostatní.
10
Zdenìk Sobota
• 12. 5. 2015 • Reklama Polygraf
Blanka Ciprysová
Spandex
SyndiCUT,
s.r.o.
Manager
customer centra
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Signmaking je slovo, které pro mì
vyjadøuje pestrost, kreativitu až
životní postoj.
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Kreativní obor, který mì (vìtšinou
dobøe) živí, hodnì uèí a zatím stále baví.
2) Proè jste si zvolil svou práci?
Rád jsem maloval a tak jsem si vybral støední grafickou školu, vyuèil
se tiskaøem a pracoval v reklamní
agentuøe. Když se objevily první
technologie pro výrobu reklamy,
byl jsem z nich uchvácen a pøišel
i nápad ukázat je veøejnosti. Tak
se zrodil veletrh Reklama Polygraf.
2) Proè jste si zvolila svou práci?
K signmakingu jsem se dostala
v roce 2001. Líbila se mi rùznorodost, kreativita lidí pracujících
v tomto oboru, neustále se mìnící
trh. Musíte být stále ve støehu,
abyste udrželi krok, stále hledat
nová a lepší øešení, uèit se novým
vìcem. Vývoj je velmi rychlý a nenechá vás v klidu. To mi vyhovuje.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
To že se dožíváme reálného
prùmyslového využití technologií,
které byly pùvodnì vyvinuty
pro signmaking. Rodí se nové
prùmyslové obory a pod pojmem
digitální tiskárna se ukrývají stroje
produkující více než tisíc metrù
ètvereèních za hodinu.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Baví mì soutìže v polepu aut,
snad každý rok jsme svìdky
nového svìtového rekordu v carwrappingu. Polepit celé auto
za dobu kratší než pùl hodiny,
pøitom perfektnì a zajímavì, to je
pecka.
Kdo je kdo
Dušan Novotný
Richard Jílek
Peter Varga
Xerox Czech
Republic s.r.o.
IMPROMAT
CZ s.r.o.
Canon CZ s.r.o.
Product
Manager GCBG
Business
Director RICOH
production
printing
Product
Marketing
Manager DGS,
Display Graphics
Systems / Wide
Format Group
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Signmaking vnímám jako oblast,
která dokáže úèinnì propojit
tištìný obsah s digitálním. Velkoplošné reklamní sdìlení dokáže
upoutat pozornost a díky chytrým
mobilním zaøízením nasmìrovat
k digitálnímu obsahu.
1) Co pro Vás znamená signmaking?
Komunikace smìrem k cílovému
pøíjemci, která jako jedna posledních zažívá technologický pøerod
od tradièního statického dvourozmìrného zobrazení k dynamickému a úplnì nejvìtší výzvou pøinést
interaktivitu navázáním okamžité
komunikace se zákazníkem a jeho
pøínosem pro všechny strany.
1) Co pro Vás znamená signmaking?
20 let pracovního života na stranì
dodavatelù pro signmaking
a nepøetržitého sledování dìní
v oboru, pøedevším v oblasti
technologií.
2) Proè jste si zvolil svou práci?
V oboru grafické komunikace se
pohybuji již od devadesátých let.
Fascinují mne nové technologie
a tìší mne potkávat schopné a kreativní lidi, kteøí vytváøí úžasné
vìci.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Je to trend automatizace rutinních
procesù a pøedevším dramatický
vývoj jednoprùchodových inkjetových technologií. Díky ním lze
nyní produkovat velkoformátové
tiskoviny takovou rychlostí, v objemu a kvalitì, která døíve nebyla
možná.
2) Proè jste si zvolil svou práci?
Pro mne osobnì je to nová profesionální výzva. Vytvoøit kvalitní
a dlouhodobý vztah s obchodními
partnery, kteøí chtìjí profitabilnì
využívat nové technologie.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Propojení „analogové a digitální“
tiskové technologie s interaktivitou
jako je Clickable Paper se všemi
novými kanály komunikace a pøínosu pro všechny strany.
2) Proè jste si zvolil svou práci?
Pùvodnì jsem chtìl být badatelem,
který zkoumá rùzné jevy
a hledá zpùsoby, jak je využít
ve prospìch lidstva. Studoval jsem
na univerzitì fyziku…
Celkem záhy jsem však zjistil,
že pøi práci v signmakingu se
mohu vìnovat rozvoji rychle se
vyvíjejícího oboru i svému zájmu
o grafiku a digitální tisk.
3) Co je pro Vás nejvìtší „pecka“
v oboru?
Na své práci mì nejvíc baví tìsné
propojení špièkových technologií
s umìním a možnost vytváøet,
tvoøit, budovat nìco nového.
K alibra
ční soft
wa re :
r
av i g ato
Co l o r N e n ě
c
ny n í v
Grafické 27" AdobeRGB LCD monitory
řady CS/CX/CG
• Nová GB-r LED obrazovka IPS: 2560 × 1440 px.
• Integrovaný kalibrační/autokorekční senzor.
• Obvody DUE pro dokonale homogenní obraz.
• Video vstupy: HDMI, DP, DVI-I.
detail senzoru
www.eizo.cz
Reklama Polygraf • 12. 5. 2015 •
11
Doprovodný program veletrhu Reklama Polygraf 2015
12. kvìtna
Vstupní hala I, sál èíslo 1
P. Cinski – mistr svìta v carwrappingu
R. Potmann – wrapping nábytek a
interiér (stìny)
11.30 – 12.10 hod.
ÈEŠI A REKLAMA – Jak se vyvíjejí
postoje èeské veøejnosti k reklamì
Úèastníci panelu: Jitka Vysekalová,
ÈMS; Renata Doležilová, ppm factum
12.10 – 12.30 hod.
Køest a pøedstavení knížky JAK BÝT
PØESVÌDÈIVÝ A NEZTRATIT SE V
DAVU
Úèastníci: Karel Voøíšek a Jitka
Vysekalová, autoøi publikace; Kateøina
Drongová, za nakladatelství Grada
Køtít budou: Gustav Tomek, Zdenìk
Sobota, Kamila Mouèková
12.30 – 12.40 hod
Informace o 10. roèníku soutìže
Marketér roku
Moderátor: prof. Gustav Tomek
12.45 – 13.15 hod.
Kouzelný svìt QR kódù
Pøednášející: Jan Bartoš, Smartdata
s.r.o.
13.30 – 14.15 hod.
Kalibrace barev / Pantone, X-Rite
Prezentace spoleènosti QUENTIN
14.30 – 15.30 hod.
From Shelf-Ready Packaging to RetailReady Displays – POS Design between
logistics and emotions
Pøednášející: Claudia Rivinius,
Marketing Director STI Group
17.00 – 18.30 hod.
Slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže
Kalendáø roku
Soutìž o nejlepší kalendáø roku 2014
Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT,
hala 4, stánek 4B 4
Prùbìžnì po celý den
Ukázky a konzultace:
Výstava a vyhodnocení soutìže o
produkty z UJF a Arlon wrapping
10.30 a 14.30 hod.
Semináø: Nové trendy využití materiálù v
architektuøe a designu
Semináø Sdružení dodavatelù pro
signmaking a POPAI CE
13. kvìtna
Vstupní hala I, sál èíslo 1
11.00 – 11.45 hod.
Kalibrace barev / Pantone, X-Rite
Prezentace spoleènosti QUENTIN
12.00 – 12.30 hod.
OlymPOS 2016 – Higher – Faster –
Further – How to create olympic spirit at
the POS
Pøednášející: Matthias Jahn, Marketing
Manager, STI Group
13.00 – 13.30 hod.
Semináø na téma reklamní a dárkové
pøedmìty
Garant: POPAI CE
13.30 – 14.00 hod.
Úèinnost reklamních pøedmìtù
Pøednášející: Pavel Èerný, Asociace 3D
reklamy
14.00 – 14.30 hod.
Upcyklované reklamní pøedmìty
Pøednášející: p.Mastík, Respiro
15.00 – 16.30 hod.
Slavnostní vyhlášení soutìže Hvìzda 3D
reklamy
Soutìž o nejlepší reklamní pøedmìt
roku 2014
Soutìž o nejlepší signmakingovou
realizaci roku 2014
Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT,
hala 4, stánek 4B 4
Prùbìžnì po celý den
Ukázky a konzultace:
P. Cinski – mistr svìta v carwrappingu
R. Potmann – wrapping nábytek a
interiér (stìny)
Výstava a vyhodnocení soutìže o
produkty z UJF a Arlon wrapping
10.30 a 14.30 hod.
Semináø: Nové trendy využití materiálù v
architektuøe a designu
Semináø Sdružení dodavatelù pro
signmaking a POPAI CE
14. kvìtna
Vstupní hala I, sál èíslo 1
11.30 – 12.00 hod.
POS Trends 2015 – From Insights to
Action
Martin Prokop, Key Account Manager
STI Èesko
Expozice spoleènosti Spandex SyndiCUT,
hala 4, stánek 4B 4
Prùbìžnì po celý den
Ukázky a konzultace:
P. Cinski – mistr svìta v carwrappingu
R. Potmann – wrapping nábytek a
interiér (stìny)
Výstava a vyhodnocení soutìže o
produkty z UJF a Arlon wrapping
10.30 a 14.30 hod.
Semináø: Nové trendy využití materiálù v
architektuøe a designu
Semináø Sdružení dodavatelù pro
signmaking a POPAI CE
17.00 – 18.00 hod.
Slavnostní vyhlášení soutìže Duhový
paprsek
noviny
pre grafický priemysel
22. roèník výstavy, Veletržní noviny RaP - vydáva GRAFIE SK s. r. o., šéfredaktor: Ing. František Kavecký - [email protected], [email protected] • Sídlo vydávate¾a: Svetlá 1, 811 02 Bratislava 1, IÈO
35 793 147, tel: +421 2 6252 7131 • Vychádza v náklade 800 - 1.000 kusov • Inzercia a informácie: GRAFIE SK s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava, [email protected] • Redakcia nezodpovedá za obsah
inzerátov • Inzercia neprešla jazykovou úpravou • Dobrovo¾né príspevky nevraciame a nehonorujeme • Tlaè - Impromat, s.r.o. pracovisko na ve¾trhu Reklama a Polygraf • tlaèový stroj ProTM C7100,
vytlaèené na papier BIO TOP 3, obálka 200gr/m2, vnútro 120gr/m2 • Spoloènosś GRAFIE SK s. r. o., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: 22196/B.

Podobné dokumenty

Farní zpravodaj 2013/2 - Farnost Nový Hrozenkov

Farní zpravodaj 2013/2 - Farnost Nový Hrozenkov mu je 36 let, má stejnou školu jako my, také nástìnnou malbu a je ženatý. Každým dnem oèekává narození syna. Po Litomyšli studoval na VŠU v Bratislavì a licenci má na závìsný obraz, polychromovanou...

Více

veletržne noviny 2_15.indd

veletržne noviny 2_15.indd Pražanù, které jsme informovali o tøídenním veletrhu Reklama Polygraf 2015. Mnoho lidí jsme zaujali našimi sluneèními hodinami, se kterými jsme procházeli skrz naskrz Vyšehradem. Poté jsme se pøesu...

Více

Terasa - m3 Olomouc

Terasa - m3 Olomouc Limitovaná edice Slivovice Žufánek, která díky dlouhému zrání v dubovém sudu získala ke svým jedineèným vlastnostem i specifický koòakový tón. Takto vyzrálá slivovice bývá oznaèována jako "zlatá" a...

Více

Stáhnout PDF soubor

Stáhnout PDF soubor Spoleèná aktivita má propagovat obor Stavebnictví, který PSŠ Letohrad nabízí jako ètyøletý maturitní. Subterra chce studenty v rámci samotné výuky seznamovat se svou èinností a rovnìž je získávat n...

Více

Pro™ - Ricoh

Pro™ - Ricoh technologii RICOH Pro Texture, která byla vyvinuta speciálně pro strukturované a metalické materiály. Restaurační menu, pozvánky a další propagační tiskoviny tak získají atraktivní vzhled a zaujmou...

Více