Šetříme energii u nás doma

Transkript

Šetříme energii u nás doma
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Šetříme energii u nás doma
Realizační tým
Metodik
RNDr. Miroslava Hanzalová
Učitel / Předmět
RNDr. Miroslava Hanzalová / fyzika
Mgr. Věra Machková / chemie, biologie, ekologie
Mgr. Ludmila Morkesová / český jazyk
Anotace
Projekt „Šetříme energii u nás doma“ směřuje do kurikulárního rámce přírodovědného
vzdělávání a úzce souvisí s praktickým ţivotem. Učí ţáky reálně zhodnotit moţnosti úspory
energií, zhodnotit ekonomickou efektivnost při výměně spotřebičů, při zateplování budov, při
změně způsobu vytápění. Učí ţáky chránit ţivotní prostředí při ekologické likvidaci
vyslouţilých elektrospotřebičů.
Projekt byl určen pro ţáky druhého ročníku a trval 3 měsíce.
Cíl dílčího projektu / projektového dne
Cílem projektu je:
-
vytvoření představy o mnoţství spotřebované energie v domácnosti a její moţné
úspoře;
umět vybrat nejvýhodnější spotřebič z hlediska úspor a nejmenších výdajů za
spotřebovanou energii;
navrţení různých moţností úspor spotřebované energie (zateplení, výměna oken,
změna zdroje vytápění);
zhodnocení znečišťování ţivotního prostředí vlivem zdrojů vytápění.
Mezipředmětové vztahy
Fyzika – elektřina
Biologie – ekologie – ochrana ţivotního prostředí
Chemie - sloučeniny
Český jazyk – publicistický styl
Ekonomika – trţní ekonomika
Popis realizace dílčího projektu / projektového dne
Projekt zasáhl do předmětů fyzika, biologie a ekologie, český jazyk. Učitel fyziky vysvětlil
ţákům záměr projektu a vyzval je k aktivní účasti. Ţáci se v průběhu projektu seznámili
s fungováním domácností z hlediska spotřeby energie, seznámili se s tarify energie, které
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
nabízejí jednotlivé energetické společnosti na českém trhu a poznali, jaký tarif vyuţívají
doma rodiče, zhodnotili výhodnost pouţívaného tarifu a navrhli eventuální změnu.
Ţáci hodnotili ekonomickou výhodnost domácích spotřebičů, které rodina vyuţívá jiţ delší
dobu, a jejich nahrazení spotřebiči novými. Ţáci při laboratorních pracích zkoumali tepelné
vlastnosti domků, které si sami vyrobili a jejich změny při zateplení střechy a stěn. Pak
hodnotili finanční náklady na zateplování reálného domu a návratnost těchto nákladů při
úspoře energie. Zabývali se látkami, které mohou unikat z elektrických spotřebičů a jejich
vlivem na ţivotní prostředí, jejich ekologickou likvidací. Ţáci zjišťovali moţnosti vytápění
jednotlivých domácností, hodnotili klady a záporay daného způsobu vytápění. Zúčastnili se
exkurze do energeticky soběstačného domku. Na závěr projektu vytvořili příručku o
úsporách energie a na jejím základě psali článek do novin.
Vyhodnocení dílčího projektu / projektového dne
Průběh a realizaci tohoto projektu hodinotili ţáci i učitelé, kteří byli do projektu zapojeni.
Důraz byl kladen na hodnocení od ţáků, protoţe ţáci velmi často hodnotí sami sebe
nekriticky a kritikou nešetří své kolegy nebo naopak. Hodnocení v projektu mělo přispět
k tomu, aby se ţáci naučili hodnotit objektivně.
Ţáci kladně hodnotili aktivity spojené s projektem, protoţe tento projekt byl zaměřen na
praktické vyuţití získaných poznatků a dovedností. Získané dovednosti vyuţijí buď hned
v domácnostech rodičů, nebo v budoucnu při zakládání vlastní domácnosti.
Ve třídě nebyl ţák, který by měl k projektu výhrady.
Učitelé zapojení do projektu hodnotili průběţně jednotlivé části projektu a to buď ústně, nebo
známkou. Úroveň jednotlivých částí byla převáţně výborná.
Učitelé hodnotili práce ţáků z hlediska:
-
kvality obsahu a kvality zpracování
přesnosti a aktuálnosti informací
správnosti závěrů
míry zapojení jednotlivých ţáků při společných aktivitách, zejména prezentacích
vystupování ţáků při prezentacích
Důleţitou zkušeností z projektu je, ţe propojení práce v zdánlivě nesouvisejících předmětech
má pozitivní dopad na vzdělávání ţáků (např. fyzika, český jazyk), poznatky získané
v jednom předmětu lze vyuţít i v předmětech dalších. Další zkušeností z projektu je
uplatnitelnost získaných poznatků přímo v praktickém ţivotě, čím více je propojena škola
s praxí, tím větší zájem ţáci projevují.
Hodnocení jednotlivých částí projektu se projevilo i v celkovém hodnocení jednotlivých
předmětů.
Výstupy dílčího projektu / projektového dne
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření příručky o úspoře energie.
Dalšími výstupy byly:
a) zpracované pracovní listy:







č. 1 – Šetříme energii u nás doma
č. 2 – Energetické společnosti na Vysočině
č. 3 – Vyplatí se koupě nového spotřebiče?
č. 4 – Laboratorní práce „Vliv tepelné izolace na teplotu v modelovém domě“
č. 5 – Moţnosti vytápění domácností
č. 6 – Ekologická likvidace elektroodpadu v domácnostech
č. 7 – Článek do novin
b) ţákovské prezentace na téma:
 Úspora elektrické energie na spotřebičích
 Moţnosti vytápění domácností
 Energeticky soběstačný dům
c) nástěnky
d) fotodokumentace
Ukázky výstupů dílčího projektu / projektového dne
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
2. L OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Šetříme energii
Aneb jak ušetřit tisíce
2. L
2014
JIRSÍKOVA 875, 393 01 PELHŘIMOV
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Obsah
Úvod ........................................................................................... 3
Zateplení ..................................................................................... 4
Spotřebiče .................................................................................. 6
Osvětlení..................................................................................... 8
Energetické společnosti............................................................ 10
Výroba vlastní energie .............................................................. 11
Ostatní úspory .......................................................................... 13
Topení ....................................................................................... 15
Návody a použití ....................................................................... 23
Závěr & Poděkování.................................................................. 25
Zdroje ....................................................................................... 26
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Úvod
Za účelem zjistit a obohatit naše zkušenosti a znalosti jsme pracovali v hodinách fyziky na projektu
„Stavíme mosty“, kde jsme se zabývali šetřením energie. Tato brožura tedy zpracovává velkou část
našich projektů a je vytvořená za účelem poradit Vám ohledně vytápění a šetření energie. Brožura je
zpracována tak, aby jí porozuměl každý se základními znalostmi.
Doufáme, že Vás náš výtisk zaujme a přiměje změnit Vaší domácnost za domácnost, která bude
schopná si sama sobě dodávat energii, nebo aspoň ušetříte část finančních prostředků.
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Zateplení


spotřeba energie v bytech - 60 aţ 90 GJ / rok
spotřeba energie v rodinných domcích - 90 aţ 120 GJ / rok
Z celkového mnoţství připadne cca 56% na vytápění objektu
Kde nám uniká teplo?
Tyto ztráty průměrně odpovídají 0,8 GJ/1
m2 obytné plochy.
Vezmeme-li průměrnou obytnou plochu
pro rodinné domy 120 m2,
ztráta tepla je 96 GJ = 24 000 Kč
Jak zabránit unikání tepla a jak
ušetřit na nákladech?
 dodatečným zateplením
obvodových stěn tepelnými izolacemi lze
sníţit spotřebu energie o 15 - 30 %
 při zateplení střechy můţeme


sníţit spotřebu energie aţ 10 %
vhodnou podlahovou izolací lze sníţit ztráty tepla aţ na polovinu a ušetřit cca 6 % tepla.
utěsněním oken se zvýší teplota obvykle o 2 °C s návratností za jednu topnou sezónu
Cena zateplení a návratnost
Cena za kompletní zateplení se pohybuje kolem 850 Kč/m2 vč. DPH
Výměna oken bude přibliţně 30 000 Kč
Zateplení střechy: cca 600 Kč/m2
Vezmeme-li dům o zateplované ploše 240 m2, cena bude 204 000 Kč.
Zateplení střechy bude okolo 144 000 Kč.
Celková odhadovaná cena: 378 000 Kč
Návratnost = cena za zateplení / ušetřené peníze
Návratnost = 378 000 Kč / 24 000 Kč
Návratnost = 15,75 let
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Spotřebiče
Koupí nového spotřebiče do domácnosti můžete velmi ušetřit na výdajích za energii. Starší spotřebiče
mají velkou spotřebu energie, ale vývojem moderních spotřebičů klesá jejich spotřeba. V některých
případech je možnost šetření velmi velká a jinde zase celkem zanedbatelná.
Nejprve je důležité zjistit spotřebu energie vašeho spotřebiče
•
Spotřebu zjistíte v brožurách a návodech, které byly k vašemu spotřebiči přiloženy. Zde
u informací o spotřebiči by tento údaj měl být uveden. Pokud ho nemůžete najít, tak dalším
pomocníkem je internet.
Výpočet roční spotřeby
•
•
•
U některých spotřebičů jako lednice, mrazák atd., které jsou v provozu neustále, je výpočet
spotřeby jednoduchý.
U jiných spotřebičů, které nepoužíváme neustále, si musíme přibližně určit dobu používání a
tu pak vynásobit spotřebou.
Například pračky mají spotřebu na prací cykly. U pračky proto musíme počítat ne s dobou
používání, ale s počtem pracích cyklů.
Přepočet na Kč
•
Samozřejmě jednodušší pro představu je vidět spotřebu v korunách. Proto si myslím, že není
od věci si podle vašeho tarifu přepočítat roční spotřebu na koruny.
Výběr nového spotřebiče
•
•
•
Výběr nového spotřebiče nesmíte uspěchat, nejlepší je zajít do specializované prodejny
a nechat si poradit od odborníků. Také je možné použít internet.
Po výběru několika spotřebičů si u každého vypočítejte roční spotřebu a přepočtěte si ji na
koruny.
A samozřejmě vyberte ten nejvýhodnější.
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
U nás ve třídě jsme každý porovnávali nějaký spotřebič a zde je ukázka
porovnání staré a nové pračky a jejich spotřeby.
Název
pračky
Spotřeba
Spotřeba
Spotřeba
energie na energie za za rok v Kč
prací
rok
cyklus
Indesit
IWSE 61251
C ECO EU
Cena
pračky
38 kWh
3 952 kWh
cca 15 500
--Kč
0,748 kWh
78 kWh
cca 500 Kč
Beko
WMB 81044
LA
9 990 Kč
ZÁVĚR:
Z tabulky je zřejmé jak hodně se
vyplatí u některých spotřebičů
zapřemýšlet o koupi nového.
Investice do nové pračky se vám
v tomto případě vrátí za 8,13
měsíce a od té doby jen šetříte (cca
15 000,- ročně)
Osvětlení
Klasické žárovky



Cena jedné žárovky je cca.
Úspornost žárovky je F
Svítivost je 13,4 lm
20 Kč
VÝHODY:




Jednoduchá a levná
Ekologická nezávadnost
Nízká cena
Regulovatelný jas
výroba
NEVÝHODY:


Nízká energetická účinnost- většina energie se přemění na teplo
Krátká životnost (cca. 1000 hodin)
POKUD BUDEME 100W ŽÁROVKOU SVÍTIT CELÝ ROK, KAŽDÝ DEN 5 HODIN, PŘI
CENĚ 5 KČ ZA KWH, ZAPLATÍME ZA ŽÁROVKU 912 KČ ROČNĚ.
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
LED diody



Cena jedné led diody je cca. 300 Kč
Úspornost diody je A
Svítivost je 250lm
VÝHODY:




Dlouhá životnost (20 000 h -30 000 h)
Jsou odolné vůči nárazům
Neshoří při častém
Velice rychle se
zapínání a vypínání
rozsvítí
NEVÝHODY:




Mají vyšší
Musí být napájeny
Obvykle vyzařují
v jednom směru.
Jejich životnost hodně závisí na teplotě.
pořizovací náklady
správným proudem.
světlo jen v úzkém paprsku
POKUD BUDEME SVÍTIT LED DIODOU O PŘÍKONU 6 W 5 HODIN DENNĚ PO CELÝ
ROK, ZAPLATÍME ZA PROVOZ DIODY 57 KČ ROČNĚ
912 – 57 = 855 Kč
Závěr:
S LED diodou ročně ušetříme 855 Kč.
I přes vysoké vstupní náklady se nám vyplatí nákup nových žárovek, protože doba návratnosti je
přibližně 4 měsíce.
Energetické společnosti
Elektřina
Možnosti využití elektřiny v domácnosti je velice pestré s elektřinou můžeme ohřívat vodu, topit,
vařit, svítit a uvádět do provozu veškeré elektrické spotřebiče, tudíž je elektřina asi nejdůležitější
energie v domácnosti.
Na území české republiky je zhruba okolo 140 distributorů elektrické energie a je velikým uměním
vybrat si správného distributora, protože někdy je velice náročné vyznat se ve všech těch číslech
a různých poplatcích.
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Celkem za rok spotřebujeme celkem zhruba 14 MWh, což je zhruba 49 000 Kč.
Malý přehled
Společnost
Tarif
Cena v průměru
ČEZ
Tarif fix
2 758 Kč/měsíc
EON
Tarif na míru
3 133 Kč/měsíc
RWE
Tarif na míru
2 555 Kč/měsíc
Plyn
Plyn je také velice důležitý energetický zdroj v domácnosti. Plynem většina domácností topí.
V některých domácnostech se na plynu také vaří. Částka za plyn, kterou rodiny většinou za rok
zaplatí, se pohybuje okolo 50 000 Kč
Malý přehled
Společnost
Tarif
Cena v průměru
ČEZ
Comfort
7 203 Kč/měsíc
EON
Tarif na míru
7 273 Kč/měsíc
RWE
Tarif na míru
6 573 Kč/měsíc
Výroba vlastní energie
Možnosti řešení:
Tradiční řešení
Odebírání elektrické energie od jednoho z mnoha distributorů.
Částečné ostrovní řešení
Odebírání elektrické energie od distributora, ale zároveň produkujeme vlastní elektrickou energii.
Ostrovní řešení
Výroba vlastní elektrické energie bez připojení na distributora.
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Tradiční řešení
Počáteční investice .......................................................... 0, 00 Kč
Roční spotřeba elektrické energie cca..................... 30 000,00 Kč
Toto řešení je jedno z nejpoužívanějších v ČR, distributor vám prodá elektrickou energii a vy mu za ni
zaplatíte, avšak když se stane, že vypadne elektrický proud tak jste bez proudu i vy. Je však velice
výhodné vzhledem k počátečním investicím, protože jediné co musíte udělat je rozvést si doma
elektriku a zapojit elektrické hodiny.
Ostrovní řešení
Fotovoltaika o výkonu 5kWh ................................. 200 000,00 Kč
Větrná vrtule o výkonu 1,6 kWh 2x ........................... 9 000,00 Kč
Baterie 12V 3,5kA 12x ............................................. 82 000,00 Kč
Suma sumárum...................................................... 291 000,00 Kč
Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům, bude do začátku potřeba více kapitálu a nutnost občas se
spokojit s menším množstvím elektrické energie.
POKUD DENNĚ BUDEME MÍT SPOTŘEBU KOLEM 25kWh TAK BUDE STAČIT, ABY DENNĚ
SVÍTILO ZHRUBA NA VÝROBU 3kWh PO PĚT HODIN A FOUKALO NA VÝROBU 1kWh.
POKUD TATO KRITÉRIA BUDOU SPLNĚNA VYROBÍME DENNĚ 63kWh
Propočty
201 000 : 30 000 = 9,7
Závěr
Pokud zvolíme tradiční řešení, budeme až do konce našeho žití platit za elektřinu distributorovy,
který půjde s cenou elektrické energie nahoru. Pokud však zvolíme ostrovní řešení, návratnost bude
za 9,7 roku při stálé ceně elektřiny. A po zbytek života budeme už jenom šetřit a vzhledem k tomu, že
s elektřinou se dá i topit tak ani za plyn nebudeme muset platit horentně vysoké sumy.
Ostatní úspory
Co se týče hledaných způsobů šetření na internetu, stránka greenpeace uvádí několik různých typů,
rozdělených do různých kategorií:
Vytápění, větrání a klimatizace






Netopte víc, než potřebujete
Pořiďte si programovatelný termostat nebo alespoň termostatické ventily
Pozor na zakryté radiátory
Tajná zbraň: reflexní fólie
Zaizolujte teplovodní potrubí
Větrejte krátce a intenzivně
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov



Pořiďte si kvalitní okna
Zateplete dům
Netopte elektřinou
Osvětlení



Tam, kde si potřebujete pořádně posvítit, použijte úsporné kompaktní zářivky
Pořiďte si LED „žárovky“
Zhasínejte světlo
Domácí spotřebiče a elektronika






Nenechávejte elektroniku v pohotovostním (stand-by) režimu
Vypínejte počítač
Vyhýbejte se spotřebičům na baterky
Dejte přednost notebooku
Není monitor jako monitor
Používejte energeticky úsporné spotřebiče
Zdroj energie



Používejte čistou elektřinu
Vyrábějte si vlastní energii
A další…
Po exkurzi jsme se také dozvěděli o reflexní fólii, kterou uvádí i webová stránka jako možnost šetření
v domácnosti. Fólie nám udržuje teplo, je schovaná pod podlahou či stropem, takže není vidět a
práce s ní je snadná.
Dále jsme se dozvěděli o zateplení, které bylo používané jako náhražka polystyrenu. Skládá se
z technického konopí. Zateplení má rozměry podle polystyrenových desek, můžeme požádat o
speciální rozměry, práce s ním je velice jednoduchá a rychlá.
Cenově nás ze začátku sice vyjde dráž, ale léty se nám finanční náklady vložené do kvalitního
zateplení opět vrátí zpět.
Topení
Bez topného systému se naše rodinné domy prostě nemohou obejít. Jak ovšem vybrat správné topné
médium? V následujícím textu jsou uvedeny druhy topení, šetrnost k životnímu prostředí. Vypočetli
jsme také počáteční vstupní náklady na provoz během prvního roku, popř. ještě návratnost této
investice. Spotřebu tepla jsme stanovili na 100 GJ (27,7777778 MWh).
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Topný olej






Extra lehký topný olej (TOEL)
aktuální cena: 2,84 Kč /kWh
aktuální cena po vrácení spotřební daně 1,846 Kč/kWh
100 GJ =27 777,778 kWh
společnost THERMOIL, s. r. o.
27 777,778 kW/h * 1,846 Kč/kWh = 51 277,7 Kč
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Kotel:



litinový BuderusLogano G125 U BE-17, výkon 17 kW
cena: 53 230 Kč
cena za kompletní montáž tepelného zdroje: 80 000 - 190 000 Kč.
Celková cena: cca 131 277 Kč (při nejlevnější montáži)
Plyn


roční cena u GlobalEnergy: 36 630 Kč (s DPH)
kotel: Junkers ZWB 28-3 C CERAPUR SMART
Instalace plynového kotle:





práce: 3.990,- Kč
materiál: 2.200,- Kč
komín-připojení: 1.300,- Kč
spuštění do provozu: 1.500,- Kč
celková cena kotle: 37 627,- Kč
Celková cena: 74 257,- Kč
Dřevo




výhřevnost bukového dřeva: 0,0125 GJ/kg
průměrná spotřeba paliva: 8 t
cena za kg bukového dřeva: 2,10 Kč
cena za 8 t = 16 800 Kč
Kotel:




Verner V25D
zplyňovací kotel na kusové dřevo, dřevní brikety a dřevní odpad
vyniká nízkou spotřebou elektrické energie a ekologickým provozem
pořizovací cena je 56 326 Kč
Celková cena: 73 126 Kč
Centrální zásobování neboli ústřední topení



soustava, která přenáší teplo ze zdroje po celé budově
u menších částí budov (byt, patro): etážové vytápění
u větších prostor nebo vzdáleného zdroje: dálkové vytápění
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Výhody:



nízké tepelné ztráty
neomezuje provozem domácnost
radiátory nezabírají tolik místa
Etážové vytápění
Vstupní náklady *rodinný dům



kotel, boiler, vedení (měď), 8 ks radiátorů (bez práce!): 60 000 Kč
černé uhlí: 15 750 Kč
dřevo: 9 000 Kč
Celková cena: 75 750 Kč
Dálkové vytápění


ve městech je to nejjednodušší, nejbezpečnější a nejlevnější způsob vytápění bytů
cena na GJ: 637, 85 Kč
Celková cena za 100 GJ: 63 785 Kč
Elektřina


společnost Central energy:
cena elektřiny: 111 515,-
Bojlery:




bojler OKHE 160 SMART – cena: 9 090 Kč
bojler OKCE 200 – cena: 9 485 Kč
bojler OKCEV 200 – 9 828
průměrná cena bojleru: 9 468,-
Celková cena: 120 983 Kč
Černé a hnědé uhlí
Černé






kostka, 40-80 mm
výhřevnost GJ/t: 28,0 GJ
spotřeba tun na 100 GJ: 3,572 t
cena za 1 q: 525 Kč
celková cena za topivo: 18 753 Kč
Cena za kotel: 15 200 Kč
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Celková cena: 33 953 Kč
Hnědé






kostka, 30-100 mm
výhřevnost GJ/t: 19,9 GJ
spotřeba tun na 100 GJ: 5,025 t
cena za 1 q: 320 Kč
Celková cena za topivo: 16 080 Kč
Cena za kotel: 17 499 Kč
Celková cena: 33 579 Kč
Nové třídy kotlů jsou atestované dle evropských norem - např. (ČSN EN 303-5), platných v ČR, jsou již
zárukou kvalitního spalovacího procesu s vysokou účinností. Kotle třídy 2 a 3 jsou na takové úrovni
spalování, že se parametry začínají blížit kotlům na plynná či kapalná paliva.
Ale co se týče paliva, černé uhlí je šetrnější pro životní prostředí než hnědé uhlí.
Koks



spotřeba na 100 GJ: 3,70 t
cena za tunu: 7 990 Kč
celková cena za topivo: 29 563 Kč
Kotel:




VIADRUS HERCULES U 26 4čl.
hmotnost: 260 Kg
výkon: 20 – 24 kW
cena: 20 557 Kč
Celková cena: 50 140 Kč
Biomasa
Kotel:

kotel VIADRUS WOODPEL - cena: 91 609,-
Dřevní štěpka



výhřevnost GJ/t: 12,18 GJ
cena za tunu 1500 Kč
spotřeba tun na 100 GJ 8,210 t
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov

celková cena za topivo 12 315 Kč
Celková cena: 103 924 K
Sláma obilovin




výhřevnost GJ/t 15,50 GJ
cena za tunu: 800 Kč
spotřeba tun na 100 GJ: 6,452 t
celková cena za topivo 5 161 Kč
Celková cena: 96 770 Kč
Vytápění biomasou je velmi ekologické CO2, které vzniká při spalování je opět absorbován při růstu
rostlin. Ve dřevě není síra ta je pouze ve slámě, ale ve velmi malém množství 0,1% (uhlí min. 2%).
Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla jsou čerpadla, která čerpají teplo zhruba z hloubky 150 - 200 metrů pod zemí. Toto
teplo poté ohřívá vodu, která pomocí radiátorů přenáší teplo do domu.
IVT PremiumLine EQ C4,5
 výkon: 4,7 kWh
 topný faktor: 4,2
 příkon: 1,2 kWh
 spotřeba na 100GJ: 23,8
 cena: 268 000 Kč
 roční spotřeba: 25 000 Kč
Celková cena: 293 000 Kč
Návratnost za cca 5 let
Akumulační kamna (akumulačky)
Porovnávali jsme akumulačky Ecodynamic VFMi 30, WSP 1210F a M 20 AK. Za nejvýhodnější jsme
vybrali WPS 1210F, ke kterým je nutno přikoupit prostorový termostat RT 601SN (okolo 819,46 Kč
včetně DPH).







nevýhoda: nejvyšší cena za jeden kus
příkon 1 200 W
hmotnost 73,5 kg
délka x výška x hloubka 580x546x218
cena za jeden kus 15 448 Kč
vstupní náklady včetně příslušenství 97 854,76 Kč
celková cena elektřiny při použití šesti akumulaček 21 024 Kč
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov



moderní atraktivní design
tichý provoz tangenciálního ventilátoru a rozvod vzduchu Silent-Air-Flow pro rovnoměrné
předávání tepla
možnost instalace na podlahu nebo stěnu (konzole k montáži na stěnu jsou součástí dodávky)
WPS 1210F mají minimální podíl na zatíženosti životního prostředí, protože neznečišťují ovzduší např.
kouřem. Jsou tvořeny ze zdravotně a ekologicky nezávadných vysoce kvalitních materiálů tepelné
izolace na bázi břidlicové slídy.
Návody
Jak zjistíme spotřebu elektřiny naší domácnosti
1)Po dobu osmi dnů si každý den ve stejný čas zapíšeme stav elektroměru do tabulky.
Dny
1. den
2. den
3. den
4. den
5. den
6. den
7. den
8. den
Stav elektroměru v kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
2)Od stavu elektroměru z 8. dne odečteme stav elektroměru z 1. dne. Výsledkem je spotřeba naší
domácnosti za týden. Poté můžeme spočítat spotřebu za jeden den.
Jak co nejvýhodněji snížit spotřebu elektřiny
1) Zjistíme příkon všech elektrických spotřebičů v naší domácnosti.
2) 7 dní si budeme zapisovat dobu užívání jednotlivých spotřebičů (včetně osvětlení).
3) Vypočítáme přibližnou spotřebu jednotlivých spotřebičů za týden a poté i za celý rok (pro
výraznější rozdíl spotřeby elektřiny mezi spotřebiči).
Spotřebič
Spotřeba
v kWh
Spotřeba
v Kč
Spotřeba Vstupní
za rok v cena
Kč
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
4) Na internetu se pokusíme najít
spotřebiče s nižší spotřebou. Při
výběru nového spotřebiče bere
v potaz také výkonnost a návratnost
peněz (jestli se vůbec vyplatí koupě nového spotřebiče).
Tip: Přinejmenším rozhodně doporučujeme zvážit výměnu zdrojů světla.
Závěr & poděkování
Za možnost vytvořit tuto velice praktickou a chytrou brožurku chceme moc poděkovat paní
RNDr. Miroslavě Hanzalové, která nám umožnila dozvědět se věci, které teď můžeme plně využít.
Doufáme, že Vás tato brožura oslovila a přejeme mnoho úspěchů v šetření energie u vás doma.
S poděkováním:
Brož Jakub
Brož Jindřich
Hrdinová Štěpánka
Kameníková Klára
Malcová Kateřina
Mazancová Wendy
Nadrchal Dan
Pakosta Jakub
Pechová Markéta
Šimková Marie
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Zdroje
http://www.usporne-led-zarovky.cz/kalkula
http://cs.wikipedia.org/wiki/LED
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1rovka
http://www.cvs.cz/ekonomicke-vyhody-zatepleni.html
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=spotreba_energie_v_domacnostech&site=energie
www.ebay.com
http://www.theinverterstore.com/12-volt-deep-cycle-batteries-200ah.html
http://bydleni.idnes.cz/vybirame-nejvhodnejsi-topeni-do-rodinneho-domu-f52/stavba.aspx?c=A071002_111744_rodinne_domy_web
http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/energie-a-vytapeni/jak-topit-co-nejusporneji-vyber-kotle-a-paliva/
http://www.bbelektro.cz/akumulacni-kamna-wsp-1210f-12kw-ploche-provedeni-nastenne-nebo-volne-stojiciaeg/d-69271-c-1213/
http://www.bbelektro.cz/termostat-prostorovy-rt-601sn-pro-akumulacni-kamna-aeg/d-81169/
http://www.elektro-trutnov.cz/akumulacni-kamna-m-20-ak-p4015?ref=heureka.cz
http://www.elny.cz/ecodynamic-vfmi-30-akumulacni-kamna-dynamicka-akumulacni-kamna-3kw-24kwh/d69647/
http://www.bbelektro.cz/akumulacni-kamna-wsp-1210f-12kw-ploche-provedeni-nastenne-nebo-volne-stojiciaeg/d-69271-c-1213/
http://www.jaknapenize.eu/kalkulator-spotreby-elektricke-energie.php
http://shop.fenixgroup.cz/z4256-eberle-fit-3u
http://www.bbelektro.cz/akumulacni-kamna-m-20ak-2kw-emko/d-69248-c-935/
http://vytapeni-klimatizace.bydleniprokazdeho.cz/krby-kamna-kominy/jak-funguji-akumulacni-kamna-a-kamse-hodi.php
https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi&ei=UHT6Uti3M-fs4gTKsIJY&ved=0CAQQqi4oAg
http://www.eis.cz/problematika.php?klic=3/4/
http://www.ekosolar.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=534
http://www.ekosolar.eshop-zdarma.cz/index.php?s=product&id=1258
http://www.alternativni-zdroje.cz/vyroba-energie-biomasa.htm
http://www.cenyenergie.cz/moznosti-vytapeni-domu-ceny-tepla/
kniha Vytápění domů a bytů - Grada Publishing, spol. s. r. o. - 1997
obaly od žárovek
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
Broţ Jakub
Plýtvání elektrickou energií a návrhy na úspory
Naši rodiče platí za elektřinu kaţdý měsíc mnoho peněz. Myslím si, ţe je to kvůli
častému rozsvěcení a zhasínání úsporných ţárovek a zářivek, zbytečně zapnutým
elektrospotřebičům, spotřebičům s vysokou spotřebou elektrické energie, ohřevu vody a
vytápění elektrickou energií a mnoha dalším aspektům. Toto je moţné změnit.
Nejefektivněji můţeme ušetřit výměnou stávajícího osvětlení za LED osvětlení. Nová
LED ţárovka se spotřebou 7 W, které nevadí časté rozsvěcení a zhasínání, netopí, je desetkrát
účinnější a její návratnost je přibliţně jeden aţ dva roky, spolehlivě nahradí normální ţárovku
o spotřebě 50 W.
Také můţeme ušetřit výměnou starých elektrospotřebičů za nové. Nejvíce je úspora
patrná při nákupu nové chladničky, mrazničky a sporáku s úspornou troubou, které mají
nesrovnatelně niţší spotřebu elektřiny.
Pokud někdo vytápí domácnost pouze elektrickou energií a nemá solární panely, dělá
velkou chybu, protoţe takto při spotřebě 100 GJ za rok průměrně spotřebuje elektřinu za
110 000 Kč. Podle mého názoru je nejlepší, co se týče komfortu, znečištění ţivotního
prostředí a vloţených finančních prostředků, topení biomasou.
Doufám, ţe pro vás byl tento článek uţitečný a těším se na kladné ohlasy.
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
STAVÍME MOSTY
REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019
GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV
Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov

Podobné dokumenty

Drazebni vyhlaska Dehtare, PDF, cca 368 kB

Drazebni vyhlaska Dehtare, PDF, cca 368 kB - zástavní právo soudcovské ve prospěch: Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov, Pražská 127, 393 01, Pelhřimov dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva č...

Více

5 důležité informace pokládka a upozornění

5 důležité informace pokládka a upozornění Upevňovací držák (spojovací držák, krytka držáku a skoba)

Více

6789 9 9 9 8 7 9 7 9 78 9 9 8 7 8 89 89 9 ! "8 8 7

6789 9 9 9 8 7 9 7 9 78 9 9 8 7 8 89 89 9 ! "8 8 7 P  M0P  M00Q80:6380RSTUVWXYZ[S\]UVY^]Z]Z_W`_aT_Wb]WZcWdefeghiZTSUVWXjZE=30

Více

5. trhák / akce+ profesionálové pro vaši kancelář

5. trhák / akce+ profesionálové pro vaši kancelář • Tato akce se vztahuje pouze na nákup zboží uvedeného v aktuálním Trháku. • Vybrané bonusy Vám přibalíme ke zboží. Pozor, bonusy za objednávky v hodnotě nad 20 000 Kč a 40 000 Kč obdržíte až po řá...

Více

Stáhnout Zpravodaj Nevřeň

Stáhnout Zpravodaj Nevřeň Z prostředků ROP Jihozápad je spolufinancována stavba Centrum Caolinum Nevřeň, a to ve výši do 12,7 milionu korun (bude příjmem rozpočtu obce ještě v roce 2014). O další peníze z fondů EU jsme v ro...

Více