Sociální deviace

Transkript

Sociální deviace
Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Netolismus
Sociální deviace
Bc. Karel Šimeček
16.6.2013
Absrakt
Tato práce mapuje propojení projevů specifické sociální deviace jménem netolismus
vztahující k některým existujícími teoriím sociálních deviací.
Cílem této práce je nalezení těchto propojení projevů sociální deviace a jednotlivých teorií a
získání a zpracování teoretických informací pro výuku předmětů vztahujících se k oboru
informačních a komunikačních technologií (ICT).
Klíčová slova
netolismus, ICT, sociální deviace, teorie sociálních deviací
Abstract
This work explores the connection of specific manifestations of social deviance name
netolism related to some existing theories of social deviance.
The aim of this work is to find these connections manifestation of social deviance and
individual theories and the acquisition and processing of theoretical informations for
teaching subjects related to the specialization of information and communication
technologies (ICT).
Key words
netolism, ICT, social deviance, theories of social deviances
Obsah
1
VYMEZENÍ POJMU NETOLISMU JAKO SOCIÁLNÍ DEVIACE.......................................... 4
2
PROJEV SOCIÁLNÍ DEVIACE .................................................................................................. 4
2.1
Rizika ................................................................................................................................................... 4
2.1.1
Tělesná rizika........................................................................................................................................ 4
2.1.2
Psychologická a sociální rizika .............................................................................................................. 5
3
POČÍTAČOVÉ HRY A DIDAKTIKA ........................................................................................ 5
4
PROPOJENÍ S TEORIÍ ............................................................................................................... 6
4.1
Teorie kulturního přenosu (Teorie kultur a subkultur) ........................................................................... 6
4.2
Teorie sociální kontroly (Kontrolní teorie) ............................................................................................. 6
4.3
Etiketizační teorie (labelling)................................................................................................................. 7
4.4
Teorie strukturálního tlaku ................................................................................................................... 7
ZDROJE ................................................................................................................................................. 8
3
1 Vymezení pojmu netolismu jako sociální deviace
Na úvod bych rád uvedl některé definice netolismu:
Netolismus je závislost na virtuálních drogách (televize, video, počítačové hry apod.) (ABZ
knihy, 2006)
Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování či závislost na procesu) na
tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové
služby (různé formy chatu), virální videa, televize aj. (Kopecký, 2011)
2 Projev sociální deviace
Z výše uvedených definic můžeme nejvíce hovořit o hrách počítačových (případně
„videových“)1. V současnosti se můžeme především bavit o MMORPG (massively multiplayer
online role play game)2 (Kopecký, 2011) Typickým příkladem takové hry je např. WoW
(World of Warcraft) od společnosti Blizzard. Samozřejmě můžeme také hovořit o závislosti na
sociálních sítích (Facebook, Nyx, Google+, Twitter atd.) a na nich sdílených virtuálních
videích. Ovšem většinou jsou tyto jevy dosti propojené. Např.: na sociální síti Facebook lze
hrát hry, poskytovat videa a chatovat a ve hře World of Warcraft hrát, chatovat, případně
telefonovat.
2.1 Rizika
Nyní stanovíme druhy rizik, které mohou při netolismu vznikat. Rizika můžeme dělit na
tělesná, psychologická a sociální
2.1.1 Tělesná rizika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sedavý způsob života, obezita, cukrovka, srdeční nemoci.
Bolesti šíje, ramen, bederní páteře, drobných kloubů, zápěstí atd.
Nemoci očí, silné zatěžování zraku.
Epilepsie.
Dlouhodobý stres a s tím související zdravotní problémy.
Větší tendence riskovat a vyšší riziko úrazů.
(Nešpor in: Kopecký, 2011)
1
dle mého názoru se v dnešní době, kdy má mnoho televizních přijímačů (případně herních konzolí) již
připojení k internetu, se tyto rozdíly mezi jednotlivými technologiemi dosti stírají
2
masivní víceuživatelské online hry, kde účastníci hrají nějakou (stanovenou či vybranou) roli
4
2.1.2 Psychologická a sociální rizika
1. Špatná organizace času, nepravidelnost v jídle, nedostatek spánku.
2. Zhoršení mezilidských vztahů, úzkost ve vztazích, neschopnost řešit problémy v
komunikaci.
3. Horší školní prospěch nebo soustředění na práci.
4. Násilí v počítačových hrách zvyšuje agresivitu, sklon ke rvačkám, šikanování,
nepřátelské nebo podezíravé naladění vůči světu (dle Nešpora, u dalších se o tomto
polemizuje a tvrdí opak).
5. Vyšší riziko zneužívání alkoholu a drog.
6. Poruchy paměti.
7. Návykové chování ve vztahu k počítačům.
8. Dochází ke zhoršování vztahů v rodině a partnerských vztazích.
9. Se vzrůstajícím časem, který hře lidé věnují, omezují veškeré ostatní aktivity, tedy
zájmy, koníčky a sport. Ty postupně redukují, až je nakonec zcela opouštějí.
10. a další
(Nešpor in: Kopecký, 2011)
3 Počítačové hry a didaktika
Je nutné také poznamenat, že počítačová hra může být velmi užitečnou didaktickou
pomůckou či prostředkem, kterýmžto se žáci (případně studenti) vzdělávají. Z mnoha her,
které mohou být přínosné jsem vybral tyto
1. Civilizace, Sim City a Age of Empires (Freidlová, 2007)
a. strategické hry
b. pracují se skutečnými informacemi o tom, co se stalo, a dovolují nastavovat
různé proměnné ovlivňující chod hry. Lidé tak mohou vytvářet např. svou
vlastní verzi historie.
2. Minecraft (Hauser, 2011)
a. sandboxová hra (hra má svět, ale nemá nějaký zvláštní cíl)
b. je možné vyrábět páky, tlačítka, ale i logické obvody, ze kterých postavíte
téměř libovolný mechanismus
Nelze opomenout ani nastupující (současnou) technologii smartphonů a tabletů, kde existuje
mnoho dalších (herních) aplikací s výukovým potenciálem např.: Word tiger, Piano perfect,
SoundHound atd.
Těchto her a aplikací je opravdu velké množství. Tato problematika je však nad rámec této
seminární práce.
5
4 Propojení s teorií
4.1 Teorie kulturního přenosu (Teorie kultur a subkultur)
Dle této teorie se deviantnímu chování učíme v interakci s jinými lidmi (přijímaní odlišných
kulturních vzorců), tedy stejným způsobem jako chování konformnímu. Deviantní chování
proto vzniká v určitých subkulturách, kde je pokládáno za „normální“. (Sociální deviace,
2005; Munková, 2001)
Pokud bychom hledali propojení mezi touto teorií a netolismem nemusíme pro odpověď
chodit daleko. Zřejmě nejblíže k netolismu má subkultura jménem kyberkultura (kyberpunk,
cyber atd.). Tato subkultura, jak už z názvu vyplývá se vyznačuje vírou v kladný potenciál
počítače (a jemu podobných zařízeních), vytváří subkulturu virtuální společnosti (např.: již
zmiňované hry World of Warcraft, Minecraft atd.), snaží se odlišit od mainstreamové kultury
právě svými znalostmi a kompetencemi k využití informačních technologiích (např.: hakeři,
crackeři atd.). Díky těmto aspektům můžeme říci, že je velmi pravděpodobné, že každý
jednotlivý člen této subkultury bude chtít trávit více času na osobním počítači (smartphonu,
tabletu aj.) než člen mainstreamové kultury (případně jiných subkultur). Čili riziko, že jedinec,
který je členem takovéto subkultury propadne netolismu je daleko vyšší.
Druhým faktem je, že nehledě na rozvoj této komunity se informační technologie dostávají
do celé společnosti, jen s různou rychlostí.
Co se sociálních sítí týče, jsou zde velmi odlišné názory, neboť někteří členové této
subkultury se cítí být ohrožováni sdílením svých dat velkými korporacemi (Google, Facebook
atd.), na stranu opačnou vznikají sociální sítě menšího charakteru („subkulturní“) jako je
např. server www.nyx.cz.
4.2 Teorie sociální kontroly (Kontrolní teorie)
Teorie sociální kontroly (Kontrolní teorie) vysvětluje deviantní chování oslabením či absencí
sociální kontroly. Je třeba se ptát, proč jsou lidé konformní, spíše než proč se chovají
deviantně. „Jednou z příčin kriminality je příležitost spojená s nedostatečnou sociální
kontrolou“ (Downes, Rock In.: Munková, 2001). Důvodem ke konformnímu jednání je právě
existence sociální kontroly.
Interpretace je v tomto případě opět nasnadě. Dalo by se uvažovat o jedincích postižených
netolismem, jakožto o nedostatečně kontrolované skupině lidí (např. státem, školou,
rodinou atd.), kteří nemají nastavené hranice, a nebo je díky absenci této sociální kontroly
vědomě překračují, např.: ohledně času stráveného hraním počítačových her (na sociální síti,
vytvářením či sledováním virálních videí atd.), soustavnými útěky od problémů z reálného
světa do světa virtuální reality atd.
6
4.3 Etiketizační teorie (labelling)
Etiketizační teorie chápe deviaci především jako výsledek označování za devianty (Sociální
deviace, 2005). Za základní prvek tedy můžeme považovat reakci na deviaci. Jedinec začne
být identifikován jako deviant a může být sankcionován nebo jinak trestán a odmítán
ostatními. (Munková, 2001)
Lze tedy říci, že netolistou se může stát jakýkoli člověk, který je za devianta v tomto smyslu
svým okolím považován, a tudíž je pouze onálepkován („olabellován“). Čili pokud jedinec
např. chatováním tráví určitou vymezenou část svého volného času (což nemusí nutně
znamenat netolistickou závislost) a jeho okolí mu dává dlouhodobě dostatečně najevo, že je
závislý a že nad touto aktivitou tráví zbytečně moc času, může se jedinec tímto závislým
opravdu stát z důvodu přijetí dalšími jedinci, kteří chatují také.
4.4 Teorie strukturálního tlaku
Teorie strukturálního tlaku předpokládá, že v každé společnosti vznikají situace, na které část
populace bude reagovat určitým způsobem, neboli chováním odchylným od normy (tedy
např. „chudoba plodí zločin“) (Sociální deviace, 2005), (Sekerešová, 2011).
V tomto ohledu můžeme hledět na netolismus jako na jakýsi „strukturální tlak“ společnosti,
který je vytvářen na jedince, kteří mají problémy začlenit se do kolektivu (školní třída,
subkultura, parta atd.) a východiskem je, že se ponoří do virtuální reality, ve které mohou
začít od začátku vytvářet svůj kulturní kapitál a uspokojovat své sociální potřeby. Mají zde
nové možnosti, dokonce i takové, které v reálném světě provozovat nemohou např.: setkání
s lidmi, kteří jsou každý z jiného světadílu formou hangoutů3.
3
hangout – skupinová konverzace a videohovory (např. Google+ hangout)
7
Zdroje
Kopecký, K. Úvod do netolismu. Internetový portál E-Bezpečí. Centrum PRVoK PdF UP:
Olomouc, 2011. Online na: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/331-uvoddo-problematiky-netolismu
ABZ KNIHY. Netolismus. ABZ: slovnik cizich slov [online]. 2006 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z:
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/netolismus
HAUSER, Jiří. Minecraft – hra která dává smysl. Učitelský spomocník [online]. 2012 [cit. 201305-05]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/16485/MINECRAFT-%E2%80%93-HRAKTERA-DAVA-SMYSL.html
FREIDLOVÁ, L. PC hra ve výuce. Učitelský spomocník [online]. 2007 [cit. 2013-05-05].
Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/12197/POCITACOVE-HRY-VE-SKOLE.html
Sociální deviace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2005, 9.3.2013 [cit. 2013-05-05]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_deviace
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace: (přehled sociologických teorií). 1. vyd. Praha:
Karolinum, 2004, 134 s. ISBN 80-246-0279-2.
SEKEREŠOVÁ, Gabriela. Sociálně patologické jevy a deviace [online]. 2011 [cit. 2013-06-16].
Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta. Vedoucí
práce Tomáš Kadlec. Dostupné z: <http://theses.cz/id/utdyr4/>.
8