Setkání s občany podruhé za sebou na Lesné

Komentáře

Transkript

Setkání s občany podruhé za sebou na Lesné
číslo
12 prosinec
2013
Další zasedání
Zastupitelstva městské části
Brno-sever se uskuteční
ve čtvrtek 19. prosince
od 15.00 hodin v klubovně
Brna-severu, Okružní 21.
ročník 23
Šťastné a veselé s novou
školkou
Rok se blíží ke svému
konci, a tím přichází období, na které se velmi
těšíme, Vánoce. Ještě
před ním však proběhnou akce, uzavírající
naše snažení pro letošní
rok.
Ráda bych vás pozvala
na den otevřených dveří
v nově zrekonstruované
budově mateřské školy na Bieblově 16. O rekonstrukci jsme psali mnohokrát, byla pod drobnohledem vzhledem k nedostatku míst pro předškolní
vzdělávání. Proto je dokončení této akce auvedení
mateřské školy do provozu toužebně očekávané.
Ve středu 11. prosince od 15.00 do 18.00 si můžete
přijít i s vašimi dětmi budovu prohlédnout. Do
„ostrého“ provozu ji uvedeme s nástupem nového
roku. Objekt, na kterém by jen málokdo poznal, že
není novostavbou, se skutečně vyloupl do krásy.
Našim dětem poskytne kvalitní a estetický prostor
pro rozvoj jejich osobnosti.
Koncem měsíce pak již všichni vyměníme každodenní pracovní ruch a shánění dárků za pohodu
rodinného krbu. Přeji vám Vánoce naplněné klidem, šťastnými okamžiky a setkáními s rodinou
a přáteli. Nepodléhejme shonu a nervozitě, dopřejme si souznění s přírodou a svými blízkými.
V celém novém roce nechť vás provází štěstí, zdraví,
dobrá nálada a optimismus. Šťastné a veselé!
Vaše starostka Sabina Tomíšková
Setkání s občany podruhé za sebou
na Lesné Kromě témat, o nichž se diskutuje opakovaně, se dostalo také na některé aktuální události. Řeč byla třeba o říjnové
střelbě v Třískalově ulici, při níž tragicky
zemřel mladý muž. Všichni účastníci se
shodli, že v tomto případě šlo spíš o důsledek obecného stavu společnosti
než o konkrétní problematiku bezpečnosti v městské části. Na příkladu nově
otevřeného DiscGolfového hřiště na
Milénově, které jeden z mladých účastníků setkání kritizoval, aby mu pak
druhý vehementně oponoval, se zase
ukázalo, jak rozdílné pohledy na věc
mohou mít i lidé věkově blízcí.
Setkání vedení radnice s občany tentokrát hostila Taverna John Silver „Také to je jeden z důvodů, proč tato
setkání pořádáme. Aby občané viděli,
Po zářijovém setkání vedení radnice s občany,
že i mezi nimi jsou různé názory, měli možnost si
které hostilo tradiční místo zasedání zastupitelje vyříkat a uvědomili si, že my jako politici mustva – klubovna na Okružní, se třetí díl této akce
síme tuto různorodost při svých rozhodnutích re22. října vrátil do poněkud neformálnějších proflektovat,“ říká starostka Sabina Tomíšková.
stor. Starostka Sabina Tomíšková a místostarosPo Lesňácích budou mít v prosinci příležitost
tové Rostislav Hakl, Ivan Svoboda a Radmila
k debatě s vedením radnice Soběšičtí. V tamní
Vondráková na dotazy a připomínky obyvatel
restauraci U Supa se poslední letošní setkání usměstské části tentokrát reagovali v salonku Takuteční v úterý 10. prosince opět od 17 do 20
verny John Silver na Dusíkově. Přestože se sehodin. Kdo by nemohl dorazit, nemusí mít strach,
tkání uskutečnilo podruhé za sebou na Lesné,
že se na jeho podněty nedostane. „Pokračovat
návštěvníků i podnětů bylo opět dost, a tak vybudeme určitě i příští rok a postupně navštívíme
mezený čas od pěti do osmi hodin sotva stačil na
všechny oblasti městské části,“ dodává starostka
jejich probrání.
Tomíšková.
Martin Ingr
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
S o b ě š i c e
2
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
Stovky lidí se účastnily lampionového průvodu vod byl zakončen překrásnou ohňovou show
a malým ohňostrojem.
Ráda bych tímto poděkovala zejména městské
části Brno-sever, která je velkým podpůrcem
a iniciátorem těchto akcí, a za poslední dva
roky tak zvedla kulturní a společenský život
naší městské části o několik příček nahoru. Děkuji tímto také všem zúčastněným za úžasnou
atmosféru, kterou jsme si díky takto hojné
účasti mohli vychutnat. Tato, ač nedlouhá,
akce byla pro děti jistě intenzivním zážitkem
a pro rodiče alespoň milou vzpomínkou na jejich dětství. Vzhledem k počtu zúčastněných
pevně věříme, že tato událost neztratí svou
podporu a že se v příštím roce zase všichni
setkáme.
Těším se na shledání s vámi na dalších plánovaných akcích Brna-severu, o nichž se včas dozvíte v Severníku, na www.ksomega.cz či na
www.sever.brno.cz.
Mgr. Bc. Jarmila Kučerová,
KS Omega
V loňském roce započala městská část Brnosever ve spolupráci s Kulturním střediskem
Omega staronovou tradici. Ku příležitosti vítání
zimy uspořádala Lampionový průvod, kterého
se zúčastnilo na stovky
lidí. Akce se letos uskutečnila v pátek 8. listopadu
těsně před příjezdem sv.
Martina na bílém koni
a pro děti a rodiče byl připraven i malý doprovodný
program.
Průvod byl doslova ohromující. Obrovské množství lidí a svítících
lampionů působilo kouzelným dojmem. Lampionový průvod byl tak
dlouhý, že když se jeho začátek dostal do cílové stanice, konec ještě ani nevyšel. Vycházelo se z tramvajové zastávky Tomanova a pokračovalo se
spletitými cestičkami parku. Cílovou stanici pro nás
představoval prostor před
úžasnou dětskou kavár-
Až nasněží
Vážení spoluobčané, obracím se na vás jako každoročně s prosbou o výpomoc při zajištění
schůdnosti chodníků v zimním období. Nebudu
se rozepisovat o vyhláškách, finanční náročnosti
ani ostatních technických záležitostech, které
zimní údržbu doprovázejí. O těchto problémech toho bylo již napsáno hodně, a nic to nemění na skutečnosti, že není možné časově
zvládnout úklid tak, jak by bylo potřeba. A proto
prosím ty z vás, kteří mohou, aby – až nasněží
Vánoce začínají
na rozhledně
nou Hrádek plný hrátek, která zde připravila
teplý čaj jak pro děti, tak dospělé. Pro děti bylo
přichystáno i drobné občerstvení ve formě sušenek a ovocných bonbonů. Lampionový prů-
nebo namrzne – vypomohli a chodníky u svých
domů zametli nebo posypali. Velmi si vaší pomoci vážíme a určitě ji ocení hlavně všichni ti,
kteří musejí i za nepříznivých podmínek vyjít
ven a pohybovat se po zasněžených nebo namrzlých chodnících. Věřím, že naše vzájemná
solidarita má smysl a dokáže nám zpříjemnit
toto roční období. Předem děkuji všem, kteří vypomohou.
MUDr. Radmila Vondráková, místostarostka
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
Stalo se již tradicí, že se milovníci Brna, přírody
a vánočního času scházejí 24. prosince na rozhledně v Soběšicích, aby si vzájemně popřáli, zazpívali koledy, a zahájili tak svůj vánoční čas už
v klidu po předvánočním shonu a přípravách. Tak
tomu bude i letos. Sejdeme se u rozhledny v Soběšicích na Ostré horce v 10 hodin dopoledne.
Kdo bude chtít, může k rozhledně přijít společně
od vyzdobeného vánočního stromečku na ulici
Rygle nebo od kteréhokoli jiného stromečku
v Brně. Z ulice Rygle vyjdeme v 9.30. Nezapomeňte na vánoční dárky pro ptáčky a ostatní lesní
zvěř. Ivan Indra
S o b ě š i c e
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
3
Přesnost měření už 20 let zajišťuje institut na Lesné
Ředitel Českého metrologického institutu RNDr.
Pavel Klenovský
Že je Brno centrem soudnictví, je všeobecně
známo, málokdo ale ví, že se v něm na Okružní 31
nachází také ústředí další celostátní instituce,
Českého metrologického institutu (ČMI). Ten je
přitom s více než třemi sty pracovníky po celé republice, z nichž přibližně sto působí přímo na
Lesné, jedním z nejvýznamnějších brněnských
zaměstnavatelů.
Začátky institutu nebyly vůbec lehké. Vznikl před
dvaceti lety, 1. ledna 1993, v důsledku rozpadu
Československa. Jeho předchůdce, Československý metrologický ústav (ČSMÚ), sídlil v Bratislavě,
kde také zůstal veškerý majetek. Jako místo sídla
institutu bylo zvoleno Brno, kde už dříve půsoDíky kvalitě své práce se tuzemský metrologický
bilo centrum Státního metrologického inspektoinstitut prosazuje i v zahraničí, kde je schopen zárátu vyčleněného předtím z ČSMÚ. Inspektorát
kazníkům za nižší cenu přinést stejné výsledky
vedl RNDr. Pavel Klenovský a ten byl také vybrán
jako ostatní renomované laboratoře. Podařila se
jako ředitel ČMI, kterému šéfuje dodnes.„Že jsme
mu tak u státních institucí málo vídaná věc, když
tehdy neměli žádný majetek, přineslo kromě sajeho závislost na státním rozpočtu postupně
mozřejmých komplikací také příležitost vybudoklesla až na současných 18 % celkových výnosů.
vat národní metrologický institut na zelené louce
„Za 20 let se nám podařilo dostat českou metroa vybavit ho moderním vybavením,“ popisuje řelogii prakticky z ničeho na světovou úroveň,“
ditel s tím, že předpokladem byla podpora zřizoshrnuje ředitel Klenovský. Můžeme být proto
vatele, ministerstva průmyslu. Té se mu podařilo
pyšní na to, že její centrum sídlí právě v naší městdosáhnout, což byl hlavní krok k tomu, aby instiské části.
Martin Ingr
tut vyrostl do současné podoby.
Jeho úkolem je zajišťovat služby
ve všech základních oblastech
metrologie, zjednodušeně řečeno zajišťovat přesnost všech
druhů měření. „Je to oblast,
která donedávna mnoho lidí
nezajímala. To se ale mění s tím,
jak rostou ceny, a odchylky
v měření nejrůznějších nakupovaných komodit nás tak mohou
zasáhnout více než dřív,“ říká
Pavel Klenovský. Typickým příkladem je ověřování čerpacích
stojanů na pohonné hmoty, jejichž nepřesnost by nás mohla
přijít pěkně draho.
Vstup do budovy institutu na Okružní 31
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
S o b ě š i c e
4
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
Brno-sever má své první podzemní kontejnery na tříděný odpad
Brno-sever se začátkem listopadu stalo po Brněstředu teprve druhou městskou částí, jejíž obyvatelé využijí výhody podzemních kontejnerů na
tříděný odpad. Ty oproti tradičním sběrným nádobám nehyzdí své okolí, nepřekáží a mají navíc
větší kapacitu. Tři podzemní kontejnery na sklo,
PET lahve a papír byly starostkou Sabinou Tomíškovou za městskou část slavnostně převzaty
8. listopadu.
Vzhledem k tomu, že potřebné technologie
nově nabízejí kromě zahraničních také české
firmy, MČ Brno-sever se podařilo zaplacenou
cenou cca 700 000 Kč výrazně snížit dříve obvyklé náklady na instalaci podzemních kontejnerů. „I díky tomu jsme potřebné zdroje pro
první lokalitu na našem území našli ve vlastním
rozpočtu,“ říká starostka městské části Sabina Tomíšková s tím, že na Volejníkovu ulici padl výběr
také kvůli bezprostřední blízkosti dětské kavárny, jejíž exteriér v současnosti rovněž prochází úpravou.
Na slavnostním převzetí byli kromě kompletního
vedení radnice a zástupce dodavatelské firmy
přítomni také radní Václav Richter, zastupitelé
Ivan Indra a Josef Nekvapil a ředitel městské společnosti SAKO Jiří Kratochvíl. Ten zdůraznil
smysluplnost třídění, když vyvrátil spekulace
o tom, že by se s vytříděným odpadem nakládalo
stejně jako s tím směsným.„Veškerý odpad se sice
vozí do spalovny, ten tříděný ale putuje na dotříďovací linku, kde se z něj odstraní vše, co do něj
nepatří, aby mohl být následně recyklován,“ popsal ředitel Kratochvíl.
Místostarostka pro životní prostředí Radmila
Vondráková zase vyzdvihla bezbariérový přístup
ke kontejnerům a jejich označení cedulkami pro
nevidomé a slabozraké.
Celou akci kouzelně zakončila paní, která přišla
vyhodit tříděný odpad a divila se, kam zmizely
Symbolické vhození prvního odpadu provedli (zprava) starostka Sabina Tomíšková, místostarostové Ivan
Svoboda, Rosislav Hakl a Radmila Vondráková. Přihlíží ředitel společnosti SAKO Brno Jiří Kratochvíl
kontejnery. Elegantní vhazovací šachty těch podzemních totiž skutečně působí podstatně nenápadněji než klasické nadzemní, které byly na
Volejníkově dřív. V dohledné době by se takového příjemného překvapení mohli dočkat
i v dalších oblastech městské části.
„Do budoucna bychom ve spolupráci s městem
chtěli tuto novinku instalovat také na další vytipovaná místa – třeba do blízkosti vily Tugendhat
a do ostatních reprezentativních oblastí městské
části,“ prozradila starostka Sabina Tomíšková.
Martin Ingr
Základní škola Brno, Janouškova 2
pořádá
ve čtvrtek 12. 12. 2013
od 16.00 do 17.00 hodin
v tělocvičně
VÁNOČNÍ
VYSTOUPENÍ
žáků školy
Současně bude
od 16.00 do 18.00 hodin probíhat
VÁNOČNÍ
JARMARK
kde si budete moci vybrat z výrobků
s vánoční tématikou.
Výtěžek bude věnován na akci
Adopce zvířete v brněnské ZOO.
Srdečně zveme všechny rodiče
a přátele školy.
Součástí převzetí kontejnerů byla také ukázka jejich vývozu
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
S o b ě š i c e
Informační bulletin městské části Brno-sever
Městská část si zahrála v novém filmu
České televize Ivan Trojan přebíhá ulici Cejl před dobovou Škodou 100
Během celého října bylo možné na několika
místech naší městské části narazit na filmový
štáb. Kromě Cejlu a Bratislavské ulice v Zábrdovicích jste mohli tváře známé z filmového
plátna nebo televizní obrazovky zahlédnout
také třeba na poliklinice na Lesné. Důvodem
bylo natáčení filmu České televize s názvem
Osmy, jehož děj se odehrává v druhé polovině
sedmdesátých let. Právě proto byla uvedená
místa při výběru natáčecích lokací jasnou volbou. Ačkoliv se totiž dlouhodobě přehlížená
oblast kolem Cejlu postupně mění, stále se tu
ještě dá s relativně malými úpravami navodit
dobová atmosféra.
„V ulici Cejl jsme našli místo, které bylo takřka
dokonalé. Fasády domů šedivé, na ulici původní dlažba… To filmařovo srdce plesá,“ popsal režisér filmu Jiří Strach s tím, že byl vlastně
vděčný za všeobecný nedostatek peněz, který
neumožňuje rychlejší opravy v lokalitě.
Hlavní postavou nového snímku je úředník
podniku bytového hospodářství v podání Ivana
Trojana, který na večírku v opilosti podepíše
Chartu 77. Následující den se potom musí vyrovnávat nejen s tímto neuváženým krokem,
ale také se svými obavami z trhání zubů moudrosti nebo s vyplaveným bytem. Důležitou
úlohu tak ve filmu mají nejen ulice naší městské
části, ale také interiéry – zubní ordinace na poliklinice Lesná nebo suterénní byt na Bratislavské. Při výběru těchto míst se štábem úzce
spolupracovali zaměstnanci úřadu městské
části. „Architekti připravili všechny lokace
skvěle. A poděkování si určitě zaslouží lidé
z radnice, městské policie a dopravního podniku. Bez jejich pomoci bychom to natočit nedokázali,“ ocenil jejich přínos režisér Strach.
Film Osmy, v němž Ivanu Trojanovi sekundují
třeba Zuzana Stivínová, Jiří Dvořák, Zuzana Kajnarová nebo Josef Dvořák, se na obrazovkách
objeví zřejmě příští rok. S tím, jak pokračují investice do takzvané problémové lokality v okolí
foto: ČT, Jef Kratochvil
Cejlu, a schyluje se k celkové rekonstrukci polikliniky na Lesné, mohou být jeho kulisy za pár
let už jen nostalgickou vzpomínkou.
Martin Ingr
prosinec 2013
5
Předčasné sněmovní
volby proběhly hladce Původně se sice měly letos v České republice
konat pouze prezidentské volby na začátku roku,
srpnové rozpuštění Poslanecké sněmovny ale rozhodlo o tom, že 25. a 26. října jsme zvolili také své
nové poslance. Těmi se stali zástupci vítězné ČSSD,
která získala 20,45 % hlasu, hnutí ANO 2011
s 18,65 %, KSČM (14,91 %), TOP 09 (11,99 %), ODS
(7,72 %), Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury (6,88 %) a 6,78 % hlasu zajistilo účast ve sněmovně také KDU-ČSL. K volbám se dostavilo 59,
48 % oprávněných voličů, což je přibližně o tři procenta méně než před třemi lety. Tradičně o něco
vyšší účast byla ve velkých městech – v naší městské části dosáhla 63,89 %.
Pokud by se volby konaly jen na Brně-severu, v pořadí úspěšných stran by na úkor komunistů
stouply TOP 09 a ODS, zisk Úsvitu by potom překonali lidovci. ČSSD v naší městské části obdržela
21,27 % hlasu, ANO 16,76 %, TOP 09 13,91 %, ODS
10,53 %, KSČM 9,90 % a KDU-ČSL 9,23 %. Úsvit
přímé demokracie by se na Brně-severu se ziskem
4,67 % do sněmovny nedostal.
Výsledky soupeřících politických subjektů mohou
být vnímány různě, jednoznačně pozitivní je ale
to, že přes rekordně krátký čas na přípravu proběhly volby bez komplikací, a to včetně včasné distribuce hlasovacích lístků.
Martin Ingr
Hlavní hrdina společně se Zuzanou Stivínovou likvidují potopu v bytě na Bratislavské
foto: ČT, Jef Kratochvil
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
S o b ě š i c e
6
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
Integrovaný záchranný systém při zkoušce v Husovickém tunelu obstál vodu musel být rovněž uzavřen pro dopravu.
Nad místem havárie se mezitím seřadily vozy záchranné služby, připravené odvézt zraněné, jimž
zdravotníci poskytnou první pomoc. K nejpůsobivějším součástem cvičení, které celkově působilo velmi realisticky, patřila agresivita
jednoho ze zraněných, což je situace, s níž se záchranáři setkávají čím dál častěji.
Díky bezchybné práci všech zúčastněných trvalo
odstranění následků simulované nehody asi hodinu a čtvrt. Následně byla za použití dýmovnic
provedena ještě zkouška odvětrávání a poté už
byl v tunelu obnoven provoz. Je pochopitelné,
že řidiči, kterých se uzavírka dotkla, měli k cvičení
výhrady. Uvědomme si ale nutnost co nejvíc se
přiblížit realitě. Kvůli ní nebylo možné cvičení nahlásit dopředu, případně jej provádět v noci
nebo o víkendu, protože podmínky by se v takovém případě od skutečné nehody značně lišily.
Jde o první podobné cvičení v Husovickém tunelu a možná, že i některý z dnes rozzlobených
řidičů bude v budoucnu rád, že se uskutečnilo.
Informace, jak se správně chovat během dopravní nehody v tunelu, naleznete na www.tunely.eu.
Martin Ingr
Záchranáři se museli vyrovnat s pěti zraněnými...
Překvapení čekalo poslední říjnový den přibližně mezi půl jedenáctou a jednou hodinou
na řidiče, kteří chtěli pro svou cestu využít Husovický tunel. Tato důležitá dopravní tepna byla
totiž uzavřena z důvodu taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS).
Ve směru z Husovic do Králova Pole při něm
byla simulována nehoda dvou osobních a jednoho nákladního auta. Složky IZS, tedy hasiči,
záchranná služba a policie se musely vyrovnat
s kolonou automobilů, která se za nehodou vytvořila, s pěti zraněnými osobami a s odklizením
vraku jednoho z osobních aut.
Pozvaní návštěvníci měli od počátku akce v 11
hodin možnost sledovat dokonalou souhru
všech zasahujících. Policisté, kteří na místo dorazili jako první, odklonili dopravu z obou tubusů tunelu na objízdné trasy. Hasiči po svém
příjezdu vyčkali na vyhodnocení situace velitelem zásahu a teprve poté mohli začít likvidovat
škody. Většina jejich vozů se přitom shromáždila
ve druhém tubusu tunelu, který právě z toho dů-
... hasiči zase s odklizením nehodou zdemolovaného auta
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
S o b ě š i c e
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
7
Školka na Bieblově 16 stojí za to Ve středu 11. prosince se veřejnosti v rámci dne
otevřených dveří poprvé předvede patrně nejočekávanější letošní stavba naší městské části,
zrekonstruovaná budova mateřské školy na Bieblově 16. Nejen rodiče budoucích žáčků této
školky, jejichž zápis bude tou dobou už v plném
proudu, tak budou mít možnost projít si novotou
zářící prostory, které se už od ledna zaplní dětmi.
Po nové třídě pro 26 dětí, která byla ve školce na
Slavíčkově otevřena v září, jde o další důkaz, že
vedení naší městské části se intenzivně zabývá
nedostatkem míst pro předškolní vzdělávání. Byli
bychom pochopitelně rádi, kdyby se nás tento
celorepublikový problém netýkal a do našich
školek mohly nastoupit všechny přihlášené děti.
Nová místa můžeme ale budovat jen s penězi,
které máme k dispozici a kterých jak známo není
nikdy dost. O to důležitější je, abychom dosáhli
co nejpříznivějšího poměru nákladů a výnosů.
Jako předseda finanční komise rady městské
části jsem přesvědčen, že v případě budovy na
Bieblově 16 se to podařilo. Celkové výdaje na její
komplexní rekonstrukci dosáhly přibližně 34 milionů korun. Z původního objektu přitom zbyly
prakticky jen obvodové zdi, v nichž vznikly čtyři
oddělení mateřské školy splňující ty nejpřísnější
současné standardy. V rámci rekonstrukce došlo
také na povrchové úpravy v přilehlé zahradě a její
vybavení novými herními prvky. Z finančního
hlediska je podstatnou zprávou, že provedené
zateplení budovy nám umožňuje dosáhnout na
sedmimilionovou dotaci z operačního programu
Ministerstva životního prostředí ČR Zelená úsporám. Kromě toho nám částkou přesahující čtyři
miliony přispělo také město Brno. Sečteno a podtrženo, za 21 milionů z rozpočtu městské části
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
jsme získali moderní školku, která bude bez dalších zásahů dlouhodobě sloužit pro 100 dětí. Ve
srovnání s různými plány a možnostmi, o nichž
se dlouhodobě planě diskutuje, je to jednoznačně pozitivní bilance. Hlavně jde ale o realitu
– dalších 100 míst pro předškoláčky je tady, a to
je pro rodiče ta nejdůležitější zpráva.
Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA,
radní a předseda finanční komise
S o b ě š i c e
8
prosinec 2013
Informační bulletin městské části Brno-sever
IQ Roma servis je nejúspěšnější neziskovka v České republice IQ Roma servis, o. s. byl oceněn jako nejúspěšnější velká nezisková organizace v České republice. Veřejné ocenění si zástupci sdružení převzali na
slavnostním vyhlášení konaném na půdě Senátu Parlamentu ČR ve čtvrtek
7. listopadu 2013.
První ročník Neziskovka roku 2013 uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti pro české neziskové organizace, které pracují efektivně, hospodárně, transparentně a s vysokým nasazením pro svoje poslání.
„Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se řadu let snaží posilovat
profesionalizaci neziskových organizací a trvale sleduje zvyšující se kvalitu
v jejich organizačním řízení. Cena Neziskovka roku je tak naší srdeční záležitostí, protože můžeme ocenit ty neziskovky, jež osvědčily svoji životaschopnost a věnují se seriózní a smysluplné činnosti,“ dodává Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti.
V kategorii nejúspěšnější velká neziskovka IQ Roma servis porazil ve užším
výběrovém kole Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s. a Domov Sue Ryder,
o. p. s. Celkem se do soutěže Neziskovka roku přihlásilo přes 120 neziskových organizací.
„Jsem velmi ráda, že patřím do týmu IQ Roma servisu, do týmu profesionálů
se srdcem, kteří se nebojí veřejně pomáhat
nejméně oblíbené skupině obyvatel v České republice, Romům. Jsem hrdá na IQ Roma servis
nejenom jako pracovnice, ale také jaké Romka,
která ví, jak důležitým životním okamžikem může
být podání pomocné ruky,“ vyjádřila se Ivona Parčiová.
Že jde o ocenění zasloužené, dokazují i výsledky
práce organizace. Ta poskytuje služby napříč věkovými kategoriemi v rámci programů Pro Rodiny, Pro Dospělé, Pro Mladé a Pro společnost.
Od předškolního vzdělávání, při práci s mládeží
ve vzdělávání a trávení volného času, po poskytování poradenství dospělým, kteří chtějí řešit
své problémy s bydlením, zaměstnáním, dluhy či
diskriminací. Ročně pomůže více jak 2000 potřebným v Jihomoravském kraji.
„Oficiální oslava k ocenění proběhne 13. prosince
v centrále IQ Roma servisu na Vranovské 45
v Brně. Všichni jsou srdečně zváni! O akci budeme
informovat co nejdříve na našich webových
stránkách,“ dodává Parčiová.
IQ Roma servis funguje od roku 1997. Momentálně působí ve 3 pobočkách a terénně po celém
Jihomoravském kraji. Ročně pomáhá více jak
2000 potřebným, převážně Romům. Více
informací o organizaci naleznete na webových
stránkách www.iqrs.cz, či na sociální síti facebook.com/iq.roma.servis
IQ Roma servis
Č e r n á
P o l e
|
Ocenění převzali (zleva) zástupkyně ředitelky pro klientské programy Veronika Vaňková, PR manažerka Ivona Parčiová a pedagogický pracovník Gejza
Horváth
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
S o b ě š i c e
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
9
Výročí otevření železniční zastávky na Lesné V neděli 15. prosince uplyne sedm let od slavnostního otevření železniční zastávky na Lesné,
tedy přesněji stanice Brno-Lesná. Mnozí obyvatelé naší městské části ani netuší, že existuje
možnost přímé dopravy z Lesné na hlavní nádraží a že tato varianta je nejrychlejší.
Se zřízením nádraží se počítalo již při budování
tratě ve třicátých až padesátých letech minulého století, kdy v prostoru nástupišť byly provedeny hrubé zemní práce, a nástupiště tak
byla připravena pro svoji dostavbu. Vlastní stavební práce spočívaly ve vybudování dvou mimoúrovňových vnějších nástupišť u traťových
kolejí číslo 1 a 2 v délce 170 m. Přístup na nová
nástupiště byl zvolen jako mimoúrovňový ze
stávajícího silničního mostu v ul. Merhautova
– Okružní a ze stávající lávky pro pěší, která spojuje ul. Okružní a Sládkovu kolem supermarketu LIDL. K zpřístupnění nové zastávky
a zvýšení její atraktivity výrazně přispělo vybudování lávky pro pěší a cyklisty nad silničním
okruhem a železniční tratí, která spojuje městské čtvrtě Černá Pole a Lesná. Nástupiště a přístupové komunikace byly osvětleny, nástupiště
bylo vybaveno rozhlasovým zařízením pro cestující a na každém nástupišti byl zřízen jeden
přístřešek pro cestující.
V rámci stavby jsou řešeny i dopady na životní
prostředí, zejména ochrana obyvatel před hlukovými účinky.
Vlastní stavební práce na vybudování nádraží
byly zahájeny v září 2006 a ukončeny v prosinci
téhož roku. Náklady na její výstavbu dosáhly 20
milionů Kč a byly hrazeny částečně ze zdrojů
EU. V současné době je zastávka využívána
vlaky IDS JMK na linkách S1 a S2 a nabízí možnost spojení směr Tišnov nebo Vranovice.
Bohužel další významný dopravní projekt na
území naší městské části – a to prodloužení
tramvaje na Lesnou, se zatím nepodařilo reali-
zovat. Věříme však, že takový projekt má smysl
a budeme za něj i nadále bojovat.
Jiří Hos, radní
PINEC BRNO
Náměstí SNP 1140/32 • Černá Pole • tel.: 601 200 041
www.pinecbrno.cz
5 stolů, 120 Kč na hodinu, možnost zakoupení permanentky
Po–Pá: 14–22 hod., So–Ne: 12–20 hod.
Půjčujeme pálky i míčky • Stoly TIBHAR TOP 25 (schválený
ITTF), posezení na baru, oddělené šatny, Wi-Fi zdarma
Podzim za okny nemocnice Začátek školního roku 2013/2014 je už za námi.
Rodiče se přesvědčili, že jako každý rok i letos
je po stránce vzdělání o děti postaráno. Mnozí
malí pacienti se už od září z nemocnice vrátili
do svých domovů a škol a pokračují ve výuce
ve svých třídách, mezi svými spolužáky.
Ale jsou i takoví, kteří už delší dobu očekávají
svůj odchod z nemocnice a smutně se dívají,
jak se za okny mění barva stromů. Paní vychovatelka pro ně sesbírá nazlátlé listí pod stromy
v nemocniční zahradě, aby se děti mohly radovat z tvoření přímo na svých pokojích. A ty děti,
které mohou chodit, přicházejí například batikovat do prostor školy. Barevná plátěná taška
pro mámu, na které vytvořily podzimní motivy,
udělá jistě doma velkou radost.
V pátek 25. 10. měly děti také výjimečnou možnost si zazpívat na koncertě v Teyschlově hale
na podzimním koncertě, kde zazněly veselé
kovbojské písničky. Šerifské hvězdy na pyžamkách zářily do dáli. Vždyť si je děti vyráběly pod
vedením výtvarných dobrovolníků samy. Se zájmem jsem pozorovala malého chlapce na vozíčku, který se po velmi dlouhé době směl
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
účastnit společné akce s ostatními dětmi. Velmi
živě a spontánně reagoval a dával najevo svou
radost. Napadlo mě, že i kdyby měl tento krásný
koncert, na kterém se podíleli dobrovolníci
a dlouhodobí příznivci školy, děti ze ZUŠ Slunná
a Fenixu potěšit a dodat síly jenom tomuto
chlapci, tak měl určitě význam.
Pro malé pacienty se chystá Farmářský den, na
kterém je čekají další podzimní aktivity. Mohou
si zkusit vydlabávání dýní, přírodní dekorativní
svícínky, ozdoby do květináčů. Samozřejmě vše
je propojeno s ukázkou přípravy jídel z čerstvých produktů, jako je dýňová polévka apod.
Vždyť Základní škola při fakultní nemocnici,
Brno, Černopolní 9 byla letos vybrána do projektu Škol podporujících zdraví a povědomí
o dobrém stravování od dětství je důležité. Farmářský den proběhne též na klinice dětské psychiatrie v Bohunicích, odloučeném pracovišti
školy. Pedagogové se již na tento výjimečný
den pečlivě připravili. Z pestré nabídky výtvarných technik, ale i dobrot mohou přijít ochutnat
děti z kliniky ortopedie a popálenin. Tak se prohlubuje přátelství mezi pacienty a zpestřují se
dětem dlouhé chvíle v nemocničním prostředí.
Barevný podzim za oknem se střídá s pestrou
nabídkou programů pro děti v prostorách. Vše
přispívá k uzdravení dětí a podpoře psychického stavu každého jednotlivce. Každý spokojený úsměv je velkou odměnou za vynaložené
úsilí. Příjemné podzimní dny z nemocnice přejí
pedagogové základní školy.
Mgr. Marie Plevová
S o b ě š i c e
10
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
Obecně prospěšné práce pomáhají
zlepšovat životní prostředí lokality Smysl výkonu obecně prospěšných prací nespočívá pouze v potrestání osob, které porušily
zákon, ale měl by být také přínosem pro společnost. Abychom tuto myšlenku naplnili, rozhodli
jsme se zintenzivnit spolupráci zainteresovaných institucí, tedy zejména příspěvkové organizace DROM, romské středisko, Probační
a mediační služby a Oddělení sociálně právní
ochrany dětí (OSPOD) ÚMČ Brno sever. V naší
společné práci jsme se zaměřili zejména na mladistvé a mladé dospělé z naší lokality. Cílem je
podpora a náprava těchto osob tak, aby v co nejkratším čase byly schopny se bezproblémově zapojit do běžného způsobu života. Naší společnou snahou je, aby tito mladí lidé získali
všechny potřebné kompetence k samostatnému zvládání obtížných životních situací, do
budoucna se již nedopouštěli žádného závadového a protiprávního jednání a nepotřebovali
podporu dalších sociálních služeb či jiných institucí.
Cesta, kterou jsme k tomu zvolili, je postavena
na individuální, intenzivní práci s klientem
a jeho rodinou a také na funkční multidisciplinární spolupráci dotčených subjektů. Faktická
realizace je umožněna prostřednictvím evropského projektu „Cestou komunitní práce“
(CZ.1.04/5.1.01/77.00380)., jehož realizátorem
je právě příspěvková organizace DROM“ a je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Klienti, kterým byl uložen alternativní trest
obecně prospěšných prací, uzavírají smlouvu
o výkonu OPP s pracovníky Probační a mediační
služby a organizací DROM, na základě součinnosti s OSPOD. Realizace výkonu OPP je složena
Upozornění Brněnských
vodáren a kanalizací, a. s.
na nekalé praktiky
podomních prodejců ze dvou částí. První je faktická práce ve prospěch
lokality. Klienti se podílejí např. na úklidu
a údržbě veřejných prostranství a také pomáhají
neziskovým organizacím v naší městské části při
drobných opravách a provozní činnosti (malování, údržbářské práce, drobná stavební výpomoc). Druhou částí výkonu OPP je individuální
sociálně právní, poradenská a etopedická činnost klíčových pracovníků s klienty.
Na základě zkušeností s realizací tohoto projektu
během celého roku můžeme konstatovat, že
zvolená cesta se ukázala efektivní a úspěšnou.
Již několik prvních klientů celý program úspěšně
absolvovalo a nadále se nedopouštějí žádného
delikventního jednání. Lidé, kteří se dopustili
protiprávního jednání si prostřednictvím vlastní
vynaložené práce a úsilí ve prospěch společnosti
lépe uvědomují své předchozí pochybení a do
budoucna se pak ke svému vlastnímu životu
staví zodpovědněji a pozitivněji.
Za DROM, romské středisko
Mgr. Simona Wachsbergerová
Za OSPOD Brno-sever
Bc. Dagmar Neugebauerová
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
Zaměstnanci Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. byli v poslední době několikrát
upozorněni svými zákazníky bydlícími
v městě Brně na nekalé praktiky podomních
prodejců, kteří nabízejí filtrační zařízení, jež
se osazují na vnitřní vodovod v nemovitostech a která dokáží „zázračně zlepšit“ kvalitu
dodávané vody.
Scénář prodeje je vždy stejný. Prodejce odebere u zákazníka vzorek vody a začne provádět „rozbor“, při kterém přisype činidlo,
které následně změní pH, což se projeví
změnou barvy, zvýšeným zákalem a vysrážením solí. Prodejci chtějí tímto způsobem
dokázat, jak je voda nekvalitní. Následně
ochotně nabídnou řešení v podobě filtračního zařízení v hodnotě desítek tisíc korun.
Taktika prodejců však může být různá a jejich doporučení se mohou lišit.
Ubezpečujeme naše zákazníky, že voda dodávaná Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. splňuje ve všech parametrech
vyhlášku MZČR č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou
vodu, ve znění pozdějších předpisů, a patří
mezi jednu z nejkvalitnějších v České republice. Je důležité si uvědomit, že voda je jednou z nejkontrolovanějších poživatin, kdy
její kvalita je sledována jak při jímání
a úpravě, tak i v celém distribučním systému.
Nezávislou kontrolu jakosti pitné vody dále
provádí Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, pro kterou
zajišťuje laboratorní analýzy laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, v souladu s uvedenou vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví ČR. Nákup a instalace takovýchto filtračních zařízení je proto z pohledu
jakosti pitné vody bezdůvodnou a zbytečnou nemalou investicí.
Pokud mají odběratelé zájem, mohou se informovat o aktuální jakosti vody na webových stránkách – www.bvk.cz nebo
zatelefonovat přímo do Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.
S o b ě š i c e
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
11
Zápisy a dny otevřených
dveří ve školách
na Brně-severu
Zápisy a dny otevřených dveří ve školách
na Brně-severu
ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9
Ve středu 15. 1. od 15.00 do 18.00 hodin.
Ve čtvrtek 16. 1. od 15.00 do 18.00 hodin.
Dny otevřených dveří:
úterý 7. 1. – středa 8. 1. 2013 od 8.00 do 12.00
hodin.
www.zsblazkova.cz • tel.: 548 422 740
ZŠ Brno, Janouškova 2
V pátek 17. 1. od 14.00 do 18.00 hodin.
V sobotu 18. 1. od 9.00 do 11.00 hodin.
Den otevřených dveří:
ve čtvrtek 9. 1. od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do
18.00 hodin.
zsjanouskova.cz • tel.: 545 222 083
ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
V pátek 17. 1. od 13.00 do 18.00 hodin.
V sobotu 18. 1. od 8.00 do 12.00 hodin.
Týden otevřených dveří:
v pátek 17. 1. od 8.00 do 14.00 hodin.
www.zsmerhautova.cz
tel.: 545 211 651
ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14
V pátek 17. 1. od 14.00 do 18.00 hodin.
V sobotu 18. 1. od 9.00 do 12.00 hodin.
Dny otevřených dveří:
v pondělí 2. 12. a ve čtvrtek 9. 1. od 8.00 do
11.40 a od 14.00 do 17.00 hodin.
www.zsmilenova.cz • tel.: 548 422 934
ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno,
nám. Republiky 10
V pátek 17. 1. od 12.00 do 18.00 hodin.
V sobotu 18. 1. od 9.00 do 12.00 hodin.
(Proběhne v budově 1. stupně na Cacovické 4.)
Den otevřených dveří:
v pátek 10. 1. od 8.00 do 10.45 hodin.
www.zsnamrep.cz • tel.: 545 576 794
Vánoční čas na Jezírku Vánoční čas se blíží a nejen děti už netrpělivě
očekávají Štědrý den a chystají se odpočítávat
okýnka v adventním kalendáři. Ještě než zapálíte první svíčku na adventním věnci, můžete se
naladit na tu správnou vánoční náladu na tradiční akci pracoviště Lipky Jezírko Od Martina
do Tří králů, která se koná v sobotu 30. listopadu od 10 do 15 hodin.
Na dni provoněném perníkem je pro rodiče
s dětmi připraven program s vánoční tematikou. Společně s dětmi si tak například budete
moci vyrobit vlastní vánoční ozdoby, zatímco
atmosféru zpříjemní pohádkový příběh. V poledne se také můžete těšit na polévku na zahřátí.
Akci pořádá Lipka – pracoviště Jezírko, které naleznete v Brně na trase mezi Soběšicemi a Útěchovem. Využít můžete autobus číslo 57,
vystupte na zastávce U Jezírka.
Bližší informace se dočtete na webových stránkách www.lipka.cz/jezirko.
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49
V pátek 17. 1. od 14.00 do 17.00 hodin.
V sobotu 18. 1. od 9.00 do 12.00 hodin.
Den otevřených dveří:
ve čtvrtek 9. 1. od 8.00 do 14.00 hodin.
www.zszeiberlichova.sweb.cz
tel.: 541 238 227
Masarykova ZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29
V pátek 17. 1. od 14.00 do 18.00 hodin.
V sobotu 18. 1. od 9.00 do 12.00 hodin.
Den otevřených dveří:
v pondělí 13. 1. od 8.00 do 11.30 hodin.
www.maskola.cz • tel.: 545 428 511
Soukromá základní škola Lesná,
Janouškova 2
Ve středu 15. 1. od 14.00 do 17.00 hodin.
Den otevřených dveří:
v úterý 7. 1. od 8.00 do 12.00 hodin.
www.szslesna.cz
tel.: 548 520 940, 774 293 155
S o b ě š i c e
12
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
Příprava rekreačních objektů na období „mimo sezonu“ Přišel podzim a s ním je spojena i příprava chaty
a rekreačních objektů na zimu. Během zimního
období lidé méně navštěvují své chaty či chalupy.
Mnohdy majitelé rekreační objekty zazimují
a vrací se až s příchodem jara. Těchto měsíců však
nejvíce využívají zloději a také nevítaní nocležníci.
Zlodějům se tak naskýtá snadná příležitost k prohledání objektu a odcizení zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají
a často zkonzumují trvanlivé zásoby či alkohol.
Velkou ztrátou pro majitele je například spálený
nábytek či fotky, kterými si bezdomovci v chatách zatápějí.
Policisté pravidelně provádějí kontroly chatových oblastí, prvotní prevence by ovšem měla
vycházet od majitelů objektů.
Snižte riziko vloupání, nebo alespoň zamezte
větším škodám:
• Zvolte vhodné zabezpečení chaty s ohledem
na hodnotu jejího zařízení (v některých případech jednoduchých chat bez hodnotnějšího vybavení se nemusí investice do drahého
zabezpečení vyplatit, protože škoda vzniklá poškozením bezpečnostních dveří převýší hodnotu věcí, které by mohl zloděj z chaty odnést).
• Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob i vozidel.
• Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí a poznamenejte si výrobní
čísla hodnotných přístrojů a věcí.
• V blízkosti objektu nenechávejte viditelně
žebříky a nářadí, které by mohlo pachateli
usnadnit násilné vniknutí do chaty.
• Po dobu, kdy chatu pravidelně nenavštěvujete,
si odvezte veškeré cenné věci (televize, rádia,
kola, starožitnosti, historické zbraně apod.).
• Snažte se objekt nepravidelně navštěvovat
i v zimním období. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.
• Pokud žije v blízkosti chaty důvěryhodná
osoba, která zde trvale bydlí nebo se zde alespoň zdržuje častěji než vy, požádejte ji o kontrolu vaší chaty.
• V případě vloupání do vašeho rekreačního objektu či objektu vašeho souseda se nezdráhejte
okamžitě kontaktovat Policii ČR přes tísňovou linku 158.
nprap. Petra Hrazdírová,
Preventivně informační oddělení
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Zájezd z předváděcí akce
už nepůjde bezplatně
zrušit! V souvislosti s tím, že od 1. ledna 2014 vstoupí
v účinnost nový občanský zákoník, bude SOS
– Asociace v následujících týdnech formou tiskových zpráv informovat o některých změnách, které pro spotřebitele nový civilní kodex
přinese.
Naše organizace by dnes ráda upozornila na
změnu, která spočívá ve stanovení výjimky
z práva na odstoupení od smluv uzavřených
na předváděcích akcích. Podle ustanovení
§ 1840 písm. f ) nového občanského zákoníku
nově nepůjde odstoupit od smlouvy o zájezdu uzavřené mimo obchodní prostory dodavatele, což dosavadní právní úprava
umožňovala.
Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace,
k tomu uvádí:„Současný občanský zákoník neumožňoval odstoupení od smlouvy o zájezdu
pouze v případě jejího sjednání pomocí prostředků komunikace na dálku, například po internetu. U zájezdů z předváděcích akcí však
odstoupení umožňoval. Nová úprava to však
mění.“
Tato změna tedy poněkud zhorší postavení
spotřebitele, neboť právo odstoupit bez jakékoliv sankce od takové smlouvy o zájezdu
spotřebiteli vezme. Nový občanský zákoník
však stanoví, že zákazník má právo před zahájením zájezdu od smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Pořadatel zájezdu však má
v takovém případě právo požadovat tzv. odstupné. Zákazník musí být na výši odstupného předem upozorněn. Tato úprava se tedy
bude nově aplikovat též na smlouvy uzavřené
mimo obchodní prostory pořadatele zájezdu,
tedy například na smlouvy uzavřené na předváděcích akcích.
SOS – Asociace proto varuje všechny spotřebitele, aby po 1. 1. 2014 zvážili podpis smluv
o zájezdu na předváděcích akcích.
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
S o b ě š i c e
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
13
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-sever
Zastupitelstvo MČ Brno-sever na svém zasedání
dne 24. 10. 2013:
Schválilo:
– rozpočtová opatření obsažená v 13. úpravě
rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2013 a objem rozpočtu ve výši 480 988 tis. Kč, podle přílohy č. 1/2
usnesení
– Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy
Brno, Bieblova 25, příspěvkové organizace, týkající se doplnění školní jídelny – výdejny, který
tvoří přílohu č. 1/3 usnesení
– prominutí poplatků z prodlení posdle přílohy
č. 1/4 usnesení, a neschválilo prominutí poplatků
z prodlení podle přílohy č. 2/4 usnesení
– 5. úpravu Finančního plánu VHČ – bytové hospodářství pro rok 2013 a přílohy č. 1 Finančního
plánu VHČ – bytové hospodářství pro rok 2013
podle přílohy č. 1/5 usnesení,
a
navýšení hospodářského výsledku běžného účetního období vrámci vedlejší hospodářské činnosti
– bytové hospodářství v souladu s přílohou č. 1/5
usnesení
– uzavření smlouvy o postoupení pohledávky
mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-sever,
IČ: 44992785, Bratislavská 70, Brno a BD Brožíkova
17, Brno, družstvo, IČ: 01576771, Brožíkova 17,
Brno, která tvoří přílohu č. 1/10 usnesení, a pověřilo místostarostu Ing. Rostislava Hakla podpisem
smlouvy uvedené v příloze č. 1/10 usnesení, a uložilovedoucímu odboru bydlení zajistit realizaci tohoto usnesení
Souhlasilo:
se změnou ÚPmB – ZPF-IZ (plochy s objekty pro
individuální rekreaci) na BC (bydlení čisté), lokalita
Vinohrádky, k. ú. Soběšice, obec Brno, pozemky
par. čís. 1173/3, 1173/2, 1173/7, 1173/8, 1173/4,
1173/5, 1173/6, 1173/8, 1173/1, 1172, 1171,
1170/1, 1170/2, 1169/1, 1168, 1169/2, 1169/3,
1167/1, 1167/2, 1165, 1164, 1163/2, 1163/1, 1162,
1161/3, 1161/2, 1161/1, 1160, 1159, 1158, 1157,
1156, 1155, 1154/1, 1154/2, 1154/3, 1153, 1152,
1149/2, 1149/1, 1148/1, 1147, 1146, 1145, 1144/1,
1144/2, 1143, 1142/2, 1142/1, 1141, 1140/2,
1140/1, 1139, 1138, 1137/1, 1137/2, 1137/3,
1137/4, 1136/1, 1134, 1133, 1132, 1131/1, 1131/2,
1131/3, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1129/1, 1129/2,
1129/3, 1128/1, 1128/2, 1128/4, 1127/1, 1127/2,
1127/3, 1126/1, 1126/2, 1125/1, 1125/2, 1124/1,
1123, 1122, 1121, 1119/1, 1119/2, 1120/1, 1117/1,
1117/2, s podmínkou, že budoucí investoři zajistí
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
v případě jakýchkoliv stavebních záměrů vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury
v dané lokalitě, a uložilo vedoucímu odboru stavebního postoupit kopii usnesení z XIV. Zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-sever, konaného
dne 24. 10. 2013, Magistrátu města Brna OÚPR
Nesouhlasilo:
se změnou ÚPmB – pozemky par. čís. 902/120,
902/154 apozemky ve zjednodušené evidenci (PK)
par. čís. 1253/2, 1254/1, 1255/1, 1257/1, 1257/2,
1259/1, 1264/1, 1268/1, 1271/1, 1272/1, 1273/1,
1273/2, 1274/1, 1275, 1277/1, 1278/1, 1279/1,
1280/1, to vše zapsané na LV 396 pro k. ú. Lesná,
obec Brno, z nestavební plochy rekreační zeleně
(ZR) na stavební plochu pro výrobu (PV), a uložilo
vedoucímu odboru stavebního postoupit kopii
usnesení z XIV. Zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-sever, konaného dne 24. 10. 2013, Magistrátu města Brna OÚPR
Vzalo na vědomí:
informaci o ustanovení krizového štábu, zpracování Plánu odezvy orgánů MČ Brno-sever na vznik
mimořádné události
Zrušilo:
platná Kritéria pro pronájem obecních bytů MČ
Brno-sever schválená na VII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-sever, konaného dne 14. 6. 2013,
a schválilo Kritéria pro pronájem obecních bytů
MČ Brno-sever, která jsou uvedena v příloze č. 1/6
usnesení, auložilovedoucímu odboru bydlení zajistit realizaci usnesení
Stáhlo:
bod č. 7 Změna Územního plánu zóny (ÚPZ) Soběšice – č. RP 5/09
S o b ě š i c e
14
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
ZŠ Blažkova na poznávacím zájezdě v Berlíně
Nový školní rok zavedl na základních školách
obnovu Rámcově vzdělávacího programu v oblasti cizích jazyků. Pro žáky druhého stupně Základní školy a Mateřské školy Brno, Blažkova 9
se tímto stává výuka německého jazyka povinná. Jazykové znalosti, získané během výuky
němčiny, si mohli žáci osvojit v listopadu na poznávacím zájezdě do hlavního města Německa,
Berlína.
Celkem 40 žáků druhého stupně během dvou dnů
navštívilo významné památky Berlína, jako je Alexanderplatz, Berlínská zeď, Braniborská brána, budova Říšského sněmu a Televizní věž. Součástí
poznávacího zájezdu byla i prohlídka koncentračního tábora Sachsenhausen, nacházejícího se nedaleko hlavního města. Při návštěvě tábora si žáci
připomněli kruté dějiny druhé světové války. Nejvíce zábavy si užili v Muzeu voskových figurín Madame Tussaud, kde měli možnost se „osobně“
seznámit s významnými představiteli politického,
historického i kulturního života. I přes nabitý program zbyl čas na nákup suvenýrů, při kterém žáci
využívali svých praktických znalostí cizích jazyků,
a to jak němčiny, tak angličtiny. Jako škola se budeme i nadále snažit přivést žáky do přímého kontaktu s cizím jazykem a načerpání jiné kultury.
V příštím roce se budou moci těšit na poznávací
zájezd do některé z anglicky mluvících zemí.
Mgr. Jana Koudelková,
učitelka německého jazyka
Děti z Kociánky ve škole na Blažkově
Celkem pětkrát jsme na přelomu měsíce října a listopadu navštívili Základní školu Blažkova v Brně
na Lesné. Prozatím poslední setkání se uskutečnilo
pod kuratelou projektu BRNO AJIŽNÍ MORAVA BEZ
HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně, a proběhlo v pátek 8. listopadu.
Do těchto setkání na základní škole na Blažkově se
zapojili kromě Michaela Svobody – ředitele projektu, také naši postižení kamarádi Martin, Simča
aLukáš. Sžáky jsme se společně snažili prozkoumat
svět postižených lidí. Povídali jsme si o tom, jaká
postižení existují, jaké zaměstnání může postižený
člověk vykonávat či jak moc musí cvičit, aby se jeho
zdravotní stav lepšil.
Děti se také naučily, jak složit popřípadě rozložit
mechanický vozík. Díky tomu mohou vozíčkáři kupříkladu pomoci sjeho naložením do auta. Otevřeli
jsme rovněž téma, proč se neposmívat nejen postiženým lidem, pokud je potkáme na ulici, ale také
svým kamarádům ve třídě.
Na závěr každého setkání jsme pak hráli hru, která
se jmenuje boccia a je podobná hře pétanque.
Hrají jí právě postižení lidé a my jsme si ji v tělocvičně na základní škole Blažkova vyzkoušeli také.
Soutěžili jsme o spoustu medailí a čokolád.
Na tato společná setkání navážeme znovu na jaře,
kdy projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC
pozve žáky ZŠ Blažkova do Centra Kociánka
v Brně-Králově Poli, aby jim ukázalo svět postižených lidí zase z jiného soudku. Čeká nás návštěva
hippoterapie, terapeutických dílen a spousta dalších zajímavých věcí.
Velice si vážím spolupráce se základní školou Blažkova a těším se na její pokračování i v roce 2014!
Michael Svoboda
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
Blahopřejeme jubilantům
V prosince se dožívají významných životních
jubileí tito naši spoluobčané:
Marie Vejrostová
Marie Macháčková
Zdeněk Lavický
Jan Sázavský
Jaroslava Princová
Vlasta Dupalová
Zdeňka Šunková
Štěpánka Holasová
Miroslav Pechal
Helena Biskupová
Věra Jiráková
Emília Krejčiříková
Štěpánka Pešková
Zlatuše Saučuková
Věra Březinová
Olga Hajná
Miroslav Jandásek
100
98
96
95
94
93
93
92
92
91
91
91
91
91
90
90
90
Božena Kroupová
Květuše Machová
Jiřina Sádecká
Stanislav Skoupý
Jindřich Sobol
Eva Šašková
Jiřina Šulová
Silva Zehlová
Marie Beranová
Jan Harvánek
Jaroslava Hudečková
Štěpánka Macečková
Emil Oršel
Jiřina Pechalová
Věra Petrů
Jaroslav Stejkora
Srdečně blahopřejeme!
UČITELÉ A ŽÁCI ZŠ a MŠ Brno,
MERHAUTOVA 37
Vás srdečně zvou na tradiční
VÁNOČNÍ
JARMARK
který se koná
v úterý 3. prosince 2013.
V rámci jarmarku jsou otevřené
výtvarné dílny
v čase od 13.00 do 17.30 h.
S o b ě š i c e
90
90
90
90
90
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
85
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
15
Program Duchovního centra Nezvalova 13
Nabídka pro seniory
Seniorklub – Ibsenova 2, Lesná
Přednášky – úterky – vždy v 15.30 hodin
v klubovně
3. 12. – Zajímavosti ze světa (Vladimír Mlčoch)
10. 12. – Předvánoční vystoupení dětí MŠ
Šrámkova
17. 12. – Vánoční vystoupení studentů JAMU
Přejeme všem členům Seniorklubu příjemné
prožití vánočních svátků, zdraví, spokojenost
a pohodu v novém roce 2014 i na všech našich
akcích.
Výbor Seniorklubu
Seniorklub Ibsenova 2, Lesná,
Klub Kutílek
5. 12. – Mikulášské posezení (výroční schůze
klubu)
12. 12. – Pletení šály (dokončení rukodělných
výrobků)
Začátky v 15.00 hodin.
Klub seniorů Šrámkova 2,
Klubovna Ibsenova 2
4. 12. – Mikulášské posezení
11. 12. – Posezení při kávě, volná zábava
18. 12. – Oslava jubilanta, zpívání vánočních
koled
Začátky ve 14 hodin.
Neděle 8. prosince 2013 v 15.00 Mikulášská
besídka s nadílkou
Během tohoto měsíce nebo v lednu 2014 se
ještě připravuje koncert dětského pěveckého
sboru PRIMAVERA – přesněji bude uvedeno na
nástěnce či webu DCBL.
Pořad bohoslužeb v DCBL o Vánocích:
Úterý 24. 12. 2013 Štědrý den:
15.30 hodin
Vánoční bohoslužba pro rodiny s dětmi s hudbou a zpěvem mládeže
22.00 hodin
„Půlnoční“ mše se zpěvem chrámového sboru
Středa 25. 12. 2013 Hod Boží vánoční:
Bohoslužby v 7.30, 9.00 a 10.30 hodin
Čtvrtek 26. 12. 2013 Svátek sv. Štěpána:
Bohoslužby v 9.00 a 10.30 hodin
Úterý 31. 12. 2013 Svátek sv. Silvestra:
Bohoslužba v 16.00 na poděkování za právě
uplynulý rok 2013.
Středa 1. 1. 2014 Nový rok:
Novoroční bohoslužby v 7.30, 9.00 a 10.30
Duchovní správa přeje všem čtenářům Severníku pěkné prožívání vánočních svátků a požehnaný vstup do nového roku 2014.
Děkujeme vám za vaši podporu a přízeň.
Informace a podrobnosti o všech akcích přímo
v DC nebo na webové stránce www.volny.cz/dcbl.
Kromě zde uvedených akcí má ŘK farnost BrnoLesná další aktivity a aktuální pořady, takže je
dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny
vás srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.
Dále již v normálním pořádku:
Každé pondělí, středa a pátek v 18.00 hodin
Každé úterý, čtvrtek a sobota v 07.00 hodin
Každou neděli: v 7.30, 9.00 a 10.30 hodin
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
S o b ě š i c e
Římskokatolická farnost Brno-Lesná
16
Informační bulletin městské části Brno-sever
prosinec 2013
• www.pedikura-lesna.cz Okružní 13,
Tel.: 605 80 60 24, masáže
• KOUPELNY a BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ, KVALITNĚ
– SVIŽNĚ – LEVNĚ, Mobil: 777 852 244, Brno a okolí.
Čtěte reference na www.bytjadra.cz
• Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka, zásuvky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky. Vrba. Tel.: 603 438 707
• Nově otevřené kadeřnictví v prostorách Kosmetiky Blanka, Brožíkova 1. Objednávky na tel.:
545 222 073 nebo 732 721 366. Otevírací doba
podle dohody. Těšíme se na vás.
• Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů,
oken, střech, fasád, nábytku, rýn aj. Tel.: 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz. Brnosever a okolí. Platba hotově = SLEVA 250 Kč!
• Vyměním byt 2+1 na ulici Merhautova, druhé
poschodí, 55 m2, nová okna + žaluzie, elektřina,
nová fasáda a zateplení domu za podobný, který
jde do privatizace. Finanční vyrovnání podle dohody. Mob: 775 253 573
• Rámování obrazů Metodějova 9a, Královo Pole.
Tel.: 541 211 165
• Pronajmu garáž Barvy – tel.: 605 722 963
• Koupím byt na Lesné nebo v Černých Polích. Mob.:
605 514 210.
• DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na
nákup apod. P. Zouhar, tel.: 736 701 319,
www.dopravaproseniory.cz
• AUTOVRAKY – EKOLOGICKÁ LIKVIDACE, na přání vyřadíme na MÚ. Odtah zdarma, Poděbradova
95, Brno-Královo Pole, Po–Pá 8–16 h. VÝKUP
AUT i nebouraných, www.vrakoviste-brno.cz,
Tel.: 608 030 304
• Hledáme byt i zadlužený, jako investici. SMS
773 642 641 zavolám zpět. RK prosím nevolejte.
• OPRAVY POČÍTAČŮ – servis a prodej výpočetní
techniky, lokální sítě a WiFi, odvirování.
Necomp.cz, Valchařská 36. Tel.: +420 602 712 463
• NEZVLÁDÁTE SPLÁTKY A HROZÍ VÁM EXEKUCE
NEBO DRAŽBA? Chcete svůj dům či byt zachránit?
Volejte 732 900 383
• SPRÁVA, VYMÁHÁNÍ A ODKUP POHLEDÁVEK
( 790 322 644
• Koupě i výkup bytů. Oddlužení nemovitostí.
Tel.: 775 674 542
• Koupím byt 2 až 3+1, nespěchá, ne RK,
tel.: 608 404 344.
• Doučím angličtinu. Certifikát FCE, 6 let zkušeností
s výukou v kurzech i soukromých hodinách.
200 Kč/60 min. Dana Volfová, tel.: 737 939 730,
[email protected]
• Kovářství, zámečnictví L. Janků zhotovuje brány,
mříže, ploty a zábradlí. Předzahrádkové ploty včetně podezdívek. Tel.: 607 915 170
• Účetní, 18 let praxe, nabízí vedení daňové
evidence a účetnictví, mzdy, zpracování
daňových přiznání. Tel.: 723 482 985, e-mail:
[email protected]
• PROVÁDÍME, rekonstrukce bytových jader,
koupelen, stavební a instalatérské práce. Na
trhu jsme již 15 let a protože jsme nebyli první
a nejsme největší, tak o to více nám záleží na
vaší spokojenosti. www.koupelnyjelinek.cz,
tel.: 608 877 322
• Vyměním byt 2+1 na Merhautově ulici, 55m2, cihla,
2 balkony, zahrada. Byt je po rekonstrukci. Hledám
byt 3–4+1. Tel.: 733 725 569
• Zavedené kadeřnictví na Lesné (areál TJ Tesly)
hledá kadeřnici se ŽL. Pronájem křesla činí
4800/měs. včetně energií. Nástup možný ihned.
Více informací na tel.: 604 507 869
• Knihkupectví Ryšavý, nám. Svobody 8
(vedle Omegy) vám nabízí dárky pod stromeček:
knihy všech žánrů, velký výběr čajů, hrníčky
s A. Muchou. www.rysavy.cz. tel.: 542 212 052,
[email protected]
Zaměstnanci Úřadu městské části Brno-sever
vám přejí příjemné prožití vánočních svátků
SEVERNÍK si můžete přečíst také na webové adrese www.sever.brno.cz/severnik. Vydává: Statutární město Brno, městská část města Brna, Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČO: 44 99 27 85. Redakční rada: Ing.Ivan Indra, PhDr.Karla Hofmannová, Mgr.Luděk Král, RNDr.Bohumír
Kvíčala, CSc., Ludmila Matyášková, Mgr.Jiří Mihola, Ph.D., Ing.Kateřina Kalinová,Ing. Mgr.Bc. Josef Nekvapil, Martin Šrubař, Mgr. Bc. Jarmila Kučerová.Redakce: Martin Ingr. Příjem příspěvků: [email protected]říjem inzerce na podatelně ÚMČ, Bratislavská 70. Sazba: Grafické studio SAMAB
BRNO GROUP, a.s.Tiskne: SAMAB BRNO GROUP,a.s., Cyrilská14, Brno, tel.: 543 210 364. Distribuci zajišťuje: Česká distribuční a. s. Uzávěrka příštího čísla: 6. prosince 2013. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků ajejich redakční úpravy. Registrováno: MK ČR E 12 106. Náklad: 26 000ks.
Č e r n á
P o l e
|
H u s o v i c e
|
L e s n á
|
S o b ě š i c e

Podobné dokumenty