2012/13 Metodika finanční gramotnosti

Komentáře

Transkript

2012/13 Metodika finanční gramotnosti
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace
Karasova 16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Metodika finanční gramotnosti
PRO STUDENTY
aktualizace 2013
Ing. Karel Kořený
Ing. Dalibor Bárta
OBSAH
A.
PENÍZE A CENY ............................................................................................................ 2
1. FORMY PENĚZ ............................................................................................................. 2
2. FUNKCE PENĚZ ........................................................................................................... 5
3. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ ........................................................................................ 8
4. INFLACE ......................................................................................................................13
4.1 DOPADY INFLACE, MĚŘENÍ INFLACE..................................................................17
B. BANKOVNÍ SYSTÉM .......................................................................................................25
5. CENTRÁLNÍ BANKA ....................................................................................................25
6. OBCHODNÍ BANKY .....................................................................................................33
7. PLATEBNÍ STYK ..........................................................................................................44
C. FINANČNÍ PRODUKTY.................................................................................................58
8. ŠEKY, SMĚNKY, PLATEBNÍ KARTY ...........................................................................58
9. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, KONTOKORENT ............................................................66
10. HYPOTÉKA ................................................................................................................78
11. STAVEBNÍ SPOŘENÍ .................................................................................................86
D. FINANČNÍ TRH .............................................................................................................94
12. PENZIJNÍ FONDY ......................................................................................................94
13. CENNÉ PAPÍRY, BURZA A RM-SYSTÉM ................................................................103
14. PODÍLOVÉ FONDY ..................................................................................................119
15. POJIŠŤOVNY ...........................................................................................................128
E. OSOBNÍ FINANCE ........................................................................................................138
16. HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTÍ ..............................................................................138
17. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ ............................................................................................146
18. OCHRANA SPOTŘEBITELE ....................................................................................156
1
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
A. PENÍZE A CENY
1. FORMY PENĚZ
1. CÍLE
 pochopit historii vzniku současných peněz
 rozlišovat hotovostní a bezhotovostní formy peněz a jejich použití v současném
každodenním životě
2. KLÍČOVÁ SLOVA
Barterové obchody, zbožové peníze, hotovostní peníze, bezhotovostní peníze
3. TEORIE - POJMY
ETAPY VÝVOJE PENĚZ
1. Směna zboží za zboží tzv. barterové obchody
Jednalo se o přímou směnu zboží za zboží bez zapojení některého všeobecného
prostředku směny. Barterový způsob obchodování byl široce využíván ještě v koloniální
éře a dodnes jej nelze považovat pouze za překonaný historický jev.
2. Zbožové peníze (všeobecné ekvivalenty)
Vyčlenění určitého druhu zboží (např. olej, plátno, kožešiny, dobytek, med), které bylo
používáno jako platidlo. Nevýhodou všeobecných ekvivalentů byla jejich těžká dělitelnost,
skladovatelnost a někdy také malá trvanlivost.
3. Kovové mince (kovové peníze) - od cca 7 až 6 stol. před naším letopočtem
S rozšiřující se výrobou a dělbou práce dochází ke vzniku mincí, které byly nejprve
vyrobeny z obecných kovů a byly neumělé (měly jiný tvar). Teprve později byly vytvořeny
z drahých kovů a měly jednotnou podobu. Byla zákonem stanovena podoba, hmotnost,
hodnota, obsah drahého kovu.
4. Časem společnost nahradila kovové peníze papírovými penězi, které byly kryty zlatem
= tzv. zlatý standard
5. Vznik státovek – stát vydává státovky ke krytí svých potřeb. To jsou papírové peníze,
které nejsou kryty zlatem.
PLATIDLA NA NAŠEM ÚZEMÍ







duhovky – keltské platidlo s duhovým leskem
denáry – raženy Boleslavem I.
brakteáty – vydával Přemysl Otakar I. a Přemysl Otakar II.
groše – raženy v Kutné Hoře
tolary – stříbrné platidlo ražené Jáchymem Šikem v Jáchymově
krejcary – od vzniku Habsburské monarchie roku 1526
koruny – korunová měna vyhlášena 11. 8. 1892
2
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
FORMY PENĚZ
1. Hotovostní
Mezi hotovostí formy peněz patří kovové mince a papírové peníze (bankovky), které
výlučně emitují (vydávají) centrální banky (u nás Česká národní banka = ČNB)
Občané platí za běžné nákupy zpravidla hotovými penězi (případně bezhotovostně
platební kartou). Při běžném placení v obchodech nebo podnicích služeb je dobré převzít
a zkontrolovat doklad o prodeji (paragon). Doklad je třeba uložit pro případnou pozdější
reklamaci.
Podnikatelé používají hotovostní placení výjimečně. Platí mezi sebou zpravidla větší
částky, neplatí ihned při dodání zboží nebo služeb. Od roku 2004 musí být platby větších
částek (nad 15 000 EUR a pro tuzemské platby ekvivalent v Kč podle aktuálního kurzu)
podle zákona prováděny bezhotovostně.
Hotovostní placení se uskutečňuje při platbách „z ruky do ruky“ (v obchodech, při placení
služeb obyvatelstvem) nebo prostřednictvím dokladů (šeky, poštovní poukázky, dokladů
bank pro vklady na účty (pokladních složenek) a dokladů pro výběry z účtů (výběrní
lístky). Při výběru nebo vkladu větších částek se vyplňuje tzv. výčetka platidel.
Poznamenejme, že výběr peněz hotově na přepážce v bance bývá nevýhodný,
protože banky si často účtují poměrně vysoký poplatek.
2. Bezhotovostní
Rozvoj ekonomiky, rozšíření směny a růst trhu si vynutil vznik méně nákladné formy
peněz – bezhotovostních peněz. Obíhají v ekonomice, aniž by reálně existovaly
v podobě mincí nebo bankovek. Mají většinou podobu vkladů u bank.
Mezi bezhotovostní peníze řadíme:
- depozitní peníze, které v nabídce bank převažují (depozita = vklady na účtech) a
mají vysokou míru likvidity (jak rychle lze peníze na účtech změnit v hotovost)
- skoropeníze (near-money) – mají nižší stupeň likvidity než předchozí a patří zde
úročené úspory a termínované vklady = termínovaná depozita (peníze, které jsou
vázány na určitou dobu v bance), a určité druhy cenných papírů (např. státní
dluhopisy)
- plastikové peníze (platební karty)
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení
Každý žák nabídne na výměnu nějaký předmět, který má u sebe. Cenou tohoto předmětu je
jiný předmět, za který ho dokáže vyměnit. Proč některé předměty nezměnily majitele?
3
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2. cvičení – Poznej své peníze
V určeném časovém limitu popsat a vysvětlit, co (kdo) z české historie a kultury je zobrazeno
na rubu bankovek. Bez pohledu do peněženky popsat běžné mince.
3. cvičení
K odpovědi na tuto otázku uvádíme následující údaje:
Dolary se platí v 51 zemích světa: např. USA, Kanada, Austrálie, Grenada, Bahamy,
Kajmanské ostrovy, Ostrov sv. Vincenta.
Jakou měnou se platí v následujících státech:
Dánsko –
Polsko Slovensko –
Rusko –
Velká Británie –
Vietnam –
Chorvatsko –
Japonsko –
Maďarsko –
Rumunsko –
Švýcarsko –
Bulharsko 5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) http://penize.org/historie-penez/
2) http://finance.pekne.cz/historie/
3) http://www.cnb.cz/cs/platidla/mince/
4) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna 2004
5) Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada 2004
6) Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš, VÚT v Brně, 2008
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Co jsou to barterové obchody?
 Můžeme platit v hotovosti jakoukoliv částku?
 Při platbě v hotovosti si máme dát pozor na co?
 Je levnější vybírat hotovost přímo na přepážce v bance nebo z bankomatu?
 Proč je levnější vybírat peníze z bankomatu?
 Co znamená pojem „Near – money“. Co je charakterizuje?
 Vyjmenujte alespoň 4 platidla, kterými se platilo v českých zemích v minulosti.
 Co znamená pojem „termínovaná depozita“?
4
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2. FUNKCE PENĚZ
1. CÍLE



názorně ilustrovat ochranné prvky peněz
rozlišuje jednotlivé funkce peněz (umí vysvětlit)
pochopit důvody pro držbu peněz
2. KLÍČOVÁ SLOVA
Funkce peněz, motivy držby peněz, ochranné prvky
3. TEORIE - POJMY
FUNKCE PENĚZ
1. prostředek směny
- peníze jako prostředek směny odstraňují problém dvojité shody potřeb, který vzniká
při barterových obchodech
- jsou prakticky jediným aktivem, který přijme každá firma, domácnost nebo vláda
jako platidlo
- tím, že se jejich používáním spoří čas a transakční náklady (náklady spojené se
směnou, realizovatelnou na všech druzích trhů), podporují významně ekonomickou
efektivnost a tím i ekonomický růst
- vychází ze schopnosti peněz zprostředkovat směnné akty a je založena na
ochotě všech ekonomických subjektů přijímat peníze k úhradě závazků
- tuto úlohu plní oběživo (bankovky, mince) a bankovní peníze
2. zúčtovací jednotka (měřítko oceňování)
- vyjadřuje schopnost peněz působit jako míra ocenění všech ostatních statků a
služeb, aktiv a pasiv
- stávají se nástrojem srovnávání hodnot statků a služeb
- jako zúčtovací jednotka omezují počet nezbytně nutných cen v ekonomice, čímž
snižují transakční náklady
- bez existence peněz by totiž musely být ceny všech druhů zboží a služeb
navzájem poměřovány směnnými koeficienty, což je velice obtížné
- peníze jsou proto nazývány „monetární jednotkou“ (jeden druh zboží, v různých
státech různě pojmenovaný), který má vzhledem k sobě samé vždy konstantní cenu,
přičemž ceny všech ostatních druhů zboží a služeb, jakož i ceny všech ostatních
finančních aktiv a peněžních toků jsou vždy vyjádřeny v jejich násobcích
- peníze tak umožňují převádět do peněžní podoby celý ekonomický koloběh
3. uchovatel hodnoty
- vyplývá z toho, že peníze umožňují udržovat hodnoty v čase – nemusíme je utratit
hned, můžeme je odložit na pozdější nákupy
- z toho vyplývá, že je lze uchovat jako úspory buď v hotovosti (v podobě bankovek
nebo mincí) nebo ve formě bankovních vkladů
- peníze držené v hotovosti jsou sice vysoce likvidní, ale nenesou žádný úrok
- co se týče držby bankovních vkladů, ty sice nějaký úrok přinášejí, avšak za cenu
částečného snížení jejich likvidity
- z toho vyplývá, že ve srovnání s ostatními finančními aktivy peníze nejvíce podléhají
inflaci, takže plnění funkce uchovatele hodnoty nebývá (zejména při vyšších mírách
inflace) příliš dokonalé
5
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
MOTIVY DRŽBY PENĚZ (VYPLÝVAJÍ Z PENĚŽNÍCH FUNKCÍ A URČUJÍ POPTÁVKU PO
PENĚZÍCH)
1. transakční
- vychází z nutnosti zajišťovat směnné akty či transakce v ekonomice
- vzniká na základě přímé závislosti poptávky po penězích na vývoji nominálního HDP
(na vývoji ekonomiky země)
- vychází z funkce peněz jako prostředku směny
2. opatrnostní
- snaha vytvořit si určitou peněžní zásobu pro případ neočekávaných události
vyžadujících určité finanční zdroje (nemoc, nezaměstnanost, živelné pohromy …)
3. finanční (majetkový, spekulační)
- peníze představují pro ekonomické subjekty jednu z forem bohatství
- subjekty volí podobu bohatství na základě porovnání výhod likvidity (držby peněz)
s výhodami a riziky držby různých cenných papírů
- díky finančnímu motivu vzniká závislost poptávky po penězích na úrokové sazby,
závislost je nepřímo úměrná (čím vyšší úroková sazba, tím menší zájem držet
peníze v podobě hotovosti)
OCHRANNÉ PRVKY
1. Vodoznak
Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit vodoznak
umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho vždy portrét osobnosti
vyobrazené na bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu
vytištěnému.
2. Ochranný okénkový proužek
Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, který na lícní straně vystupuje
vždy po 5 mm na povrch papíru. Okénka stříbřité barvy jsou dlouhá rovněž 5 mm a je na nich
zdola nahoru čitelný negativní Mikrotext označující nominální hodnotu bankovky.
6
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3. Ochranná vlákna
V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná
jsou na bílých okrajích bankovky.
4. Soutisková značka
Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající.
V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují.
Soutisková značka je kruhová a na vzorech bankovek z let 1993 až 1996 ji tvoří písmeno
"C", ve kterém je vloženo písmeno "S". Počínaje bankovkou 1000 Kč vzoru 1996 tvoří sout.
značku písmena "ČR".
5. Skrytý obrazec
Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji
světla. Tvoří ho vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky
je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícních
stranách bankovek v ornamentech na rameni portrétu, popř. nad ním.
6. Opticky proměnlivá barva
Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Segment vytištěný speciální tiskovou
barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti
dopadajícímu světlu. Barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku,
se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zcela jinou, např. zlatá na zelenou.
7. Iridiscentní pruh
Tzv. ochranný iridiscentní pruh (iridiscentní znamená duhově proměnlivý) o šířce cca 20 mm
je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Při běžném pohledu na bankovku
se jeví jako průhledný, slabě okrově zbarvený pruh, při sklopení bankovky proti světlu
získává slabý barevný nádech s kovovým odleskem.
8. Mikrotext
Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Jeho umístění u jednotlivých
bankovek je individuální, na lícní straně bývá ve velkém hodnotovém čísle, v podtisku textů
na levé straně, kolem portrétu apod. Na všech bankovkách je vždy na lícní straně v pruhu
základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje skryt Mikrotext číselně označující
hodnotu bankovky, na rubové straně rovněž v pruhu základní barvy u pravého okraje je skryt
Mikrotext slovně nebo číselně označující hodnotu bankovky.
4.



SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
Vyjmenujte a popište jednotlivé funkce peněz?
Jak poznáte padělek? (demonstrujte názorně na bankovce)
Bankovky o jaké nominální hodnotě mají vyšší míru ochrany v ČR?
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
http://penize.org
http://finance.pekne.cz/historie/
www.cnb.cz
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/ko
nference_projevy/vystoupeni_projevy/download/rezabek_20090330_nova_500.
pdf
Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna 2004
Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada 2004
Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš, VÚT v Brně, 2008
7
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ
1. CÍLE




pochopit, že hodnota peněz se mění v čase
umět převést budoucí příjem peněz na současnou hodnotu
spočítat budoucí hodnotu peněz při investování (spoření)
rozlišovat reálnou a nominální hodnotu peněz
2. KLÍČOVÁ SLOVA
současná hodnota peněz, budoucí hodnota peněz, úrok, reálná hodnota, nominální
hodnota, jednoduché úročení, složené úročení
3. TEORIE - POJMY
Koncept ČASOVÉ HODNOTY PENĚZ (time value of money) je základem moderní teorie
financí. Znamená, že peníze mají v čase různou hodnotu, že svou hodnotu v čase mění.
Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnávat různé investiční (nebo úvěrové)
příležitosti s platbami v rozdílných časových okamžicích.
Základním předpokladem teto metody je fakt, že jedna koruna (nebo jakákoli jiná
peněžní jednotka) dnes má větší hodnotu než jedna koruna zítra.
Odměna za dočasné poskytnutí kapitálu jiné osobě se nazývá úrok. Právě výše tohoto
úroku přímo ovlivňuje hodnotu peněz v čase. Úročení kapitálu vychází z předpokladu, že
vlastník by jej mohl investovat jinde a mít z něj užitek, zohledňuje znehodnocení peněz v
důsledku inflace a také určitou míru rizika, že částka nebude vrácena včas nebo v plné výší.
Současná hodnota (present value) vyjadřuje dnešní hodnotu peněz, hodnotu peněz
v současnosti.
Budoucí hodnota (future value) vyjadřuje hodnotu peněz v budoucnosti.
Mezi oběma pojmy je úzký vztah. Chci-li např. za 4 roky koupit auto za 400 000 Kč (budoucí
hodnota), pak musím dnes vložit do banky asi 370 000 Kč při úrokové míře (sazbě) 2 %
ročně (současná hodnota).
Můžeme říci:
a) současná hodnota 400 000 Kč, které dostanu za 4 roky, je 370 000 Kč, je-li úroková
míra (cena peněz) 2 % ročně.
b) budoucí hodnota dnešních 370 000 Kč za 4 roky při ceně peněz 2 % p. a. je
400 000 Kč.
c) 370 000 Kč dnes je totéž jako 400 000 Kč za 4 roky při ceně peněz 2 % p. a.
Vztah mezi budoucí a současnou hodnotou můžeme vyjádřit matematicky:
BH  SH * 1  i 
t
8
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
BH – budoucí hodnota
SH – současná hodnota
i – úroková míra, cena peněz
t – čas, počet let mezi současnou a budoucí hodnotou
Opačný vztah mezi současnou a budoucí hodnotou lze jednoduše odvodit:
SH  1BH
i t
Takto upravený vzorec budeme používat při dalších výpočtech.
Nejčastější chyby, které domácnosti z neznalosti časové hodnoty peněz dělají:
 hodnotí výhodnost leasingu auta na základě leasingového koeficientu,
 u hypoték se rozhodují podle zásady „o kolik úvěr přeplatím na úrocích“,
 podceňují vliv inflace v dlouhodobém horizontu (uvažují podle šablony: „za 20 let mi
skončí penzijní připojištění, budu tam mít naspořeno 600 tisíc, což mi bude stačit…“
Místo toho, aby si kladli otázku „a co si za těch 600 tisíc za 20 let koupím?“)
POCHOPENÍ ČASOVÉ HODNOTY PENĚZ
Časová hodnota peněz říká, že desetikoruna dnes představuje větší jmění než
desetikoruna v budoucnosti. Pokud dnes vložím nějakou částku (jistinu) na spořící účet,
získám odměnou za poskytnutí peněžní částky – úrok. Jestliže dnes investuji 15 000 Kč na
spořicí účet s úrokovou sazbou 1,7 %, měl bych mít za rok k dispozici částku 15 216,75 Kč.
(Výpočet předpokládá, že úrok 255 Kč je zdaněn 15% daní.)
čistý úrok = jistina * úroková míra * koeficient zdanění = 15 000 * 0,017 * 0,85
Pokud bych se měl rozhodnout pro získání 10 000 Kč dnes nebo až za rok, bude pro mne
lepší dostat peníze teď – dostávám větší hodnotu, než kterou bych dostal za rok. V opačném
případě, pokud si dnes půjčím 15 000 Kč na nákup pračky, budu muset v budoucnu vrátit
více. Při 15% roční úrokové míře budu muset zaplatit 17 250 Kč.
Jak časová hodnota peněz ovlivňuje rozhodování? Hodnota peněz, které mám
k dispozici v současném okamžiku, není stejná jako hodnota peněz, které budu mít za půl
roku nebo jinak dlouhé období. Časovou hodnotu peněz tedy musím při rozhodování
zvažovat.
POROZUMĚNÍ EFEKTU SLOŽENÉHO ÚROKOVÁNÍ
Dopad složeného úrokování je často přehlížený. Uvažujme, že jsme dnes vložili 15 000 Kč
na spořící účet s roční úrokovou sazbou 3 %. Za jeden rok bude mít investice hodnotu
15 450 Kč.
jistina po prvním roce = 15 000 + (15 000 * 0,03) = 15 450 Kč
Ve druhém roce bude mít stejná investice hodnotu 15 913,5 Kč.
jistina po druhém roce = 15 450 + (15 450 * 0,03) = 15 913,5 Kč
Po čtyřech letech bude jistina rovna 16 883 Kč, po deseti letech pak 20 159 Kč.
9
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Složené úrokování se ovšem také uplatňuje, když si dnes půjčíte. Dejme tomu, že jste si
dnes půjčili 15 000 Kč na pořízení televizoru. Půjčka je na pět let, úroková sazba 10 % a
měsíční splátka 333 Kč. Když propočítáte, kolik za pět let zaplatíte, vychází vám částka
19 980 Kč. Vypadá to, že jste zaplatili 4 980 Kč za to, že jste utratili peníze, ještě než jste je
ve skutečnosti vlastnili.
Na celou situaci se podívejme podle jiného scénáře. Uvažujme, že budeme částku 333 Kč
měsíčně ukládat na spořící účet s úrokovou mírou 1,7 %. Po pěti letech takového spoření
můžeme mít, při úrokové míře 1,7 % a 15% dani z úroku, naspořeno 20 731 Kč. Na nákup
televizoru v ceně 15 000 Kč takto naspoříme za tři roky a osm měsíců.
Nyní můžeme srovnat oba výše uvedené scénáře:
a) koupit televizor nyní splátkovým prodejem
b) nebo tři roky a osm měsíců spořit a koupit televizor po uplynutí této doby.
V prvním případě zaplatíme bance 4 980 Kč za půjčení peněz, zatímco ve druhém případě
na úrocích získáme 404 Kč. Náklady ušlé příležitosti první možnosti oproti druhé představují
rozdíl 5 384 Kč (404 Kč příjem oproti výdaji 4 980 Kč). Odložením koupě o tři roky a osm
měsíců tedy získáme 5000 Kč.
REÁLNÁ A NOMINÁLNÍ HODNOTA PENĚZ
Reálná (skutečná) hodnota dnešních patnácti tisíc korun může být srovnatelná s pěti tisíci
před patnácti lety. To, že se každý rok kupní síla peněz snižuje, způsobuje inflace. Bude-li
existovat inflace, znamená to, že když v určitém roce zakoupíme určitý koš zboží, příští rok
tento koš zboží zakoupíme za vyšší částku, zvýšenou právě o inflaci.
Existuje-li inflace, dochází z hlediska delšího období k všeobecnému růstu cen zboží a
služeb, který vede k poklesu reálné hodnoty peněz, a tedy i poklesu jejich kupní síly. Cenová
nestabilita a vyšší míra inflace zvyšuje nejistotu ohledně budoucího vývoje cen i hodnoty
uspořených prostředků.
Co znamená inflace pro osobní finance? Inflace snižuje skutečnou hodnotu dluhu
(pohledávek) a snižuje skutečnou (reálnou) výši úroků. Inflaci a reálnou hodnotu peněz je
proto zapotřebí zvažovat, a to zejména při dlouhodobějším rozhodování.
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení - časová hodnota peněz
a) Jste na brigádě a majitel firmy vám nabízí vyplatit mzdu ihned po skončení brigády nebo
stejnou částku až po měsíci. (firma je solventní, majitel spolehlivý, nehrozí riziko, že vám
za měsíc nezaplatí) Co si vyberete?
b) Proč chcete raději peníze hned?
c) Dílčí závěr:
Lidé preferují peníze, které obdrží dříve, před penězi, které dostanou později.
10
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
d) Uvažujme teď přímo s čísly. Na brigádě jste si vydělali 10 000 Kč. Majitel firmy vám
vyplatí 10 100 Kč, když počkáte s výplatou 1 měsíc. Kdo z vás by teď ten 1 měsíc
počkal? Budete mít 100 Kč zdarma!
e) A co když vám nabídne 10 000 hned nebo 10 200 za měsíc? Kdo by už počkal?
2. cvičení - Termínovaný vklad vs. dluhopisy
Otovi Opatrnému skončilo stavební spoření. Dostal vyplaceno 100 000 Kč. Peníze
nepotřebuje, a tak je chce uložit na termínovaný vklad v bance s výnosem 1 % ročně nebo
za ně koupit dluhopisový fond s očekávaným výnosem 5 % ročně. Zjistěte, jak by se vyvíjela
hodnota Otovy investice na termínovaném vkladu a v dluhopisovém fondu během let (viz
tabulka):
1 rok
Termínovaný
vklad
Dluhopisový
fond
Rozdíl
2 roky
3 roky
5 let
10 let
20 let
30 let
1%
p.a.
5%
p.a.
Doplňující otázky
a) Proč nemá Ota za 2 roky na termínovaném vkladu rovných 102 000 Kč, ale o 10 Kč
více? Co to je těch „10 Kč“ navíc?
b) Kolik jsou úroky z úroků na termínovaném vkladu za 30 let?
c) Kolik jsou úroky z úroků (přesněji výnosy z výnosů) u dluhopisového fondu za 2 roky?
d) Kolik jsou výnosy z výnosů u dluhopisového fondu za 30 let?
e) Proč není rozdíl mezi oběma investicemi za 2 roky rovných 8 000 Kč, ale 8 240 Kč?
f) Jak byste vysvětlili obrovský rozdíl mezi oběma investicemi za 30 let? Je více jak 2x
větší než částka na termínovaném vkladu.
3. cvičení (příklady k procvičení)
Př. 1
Akciová společnost předpokládá, že se pokusí zajistit pravidelný růst dividendy o 5 % ročně.
Stávající dividenda, kterou a. s. vyplácí akcionářům je nyní Kč 140,--. Vypočítejte, jaká bude
výše dividendy ve čtvrtém roce (za 4 roky)
Př. 2
Firma prodala zahraničnímu odběrateli na dvouletý úvěr stroj v hodnotě Kč 1 210.000,--.
Odběratel zaplatit směnkou se splatností 2 roky. Firma uvažuje, že by směnku okamžitě
eskontovala. Banka si účtuje při eskontu úrok ve výši 10 % p. a.
a) Vypočítejte, kolik by banka firmě zaplatila.
b) Proč se firma spokojí s méně penězi? Proč je pro ni výhodnější mít o 210 000 Kč méně?
11
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Př. 3
Věřitelé mají možnost získat při likvidaci podniku zpeněžením majetku buď ihned 50 mil. Kč,
nebo po 2 letech 65 mil. Kč.
Vypočítejte:
a) jaká je budoucí hodnota 50 mil. Kč po 2 letech při úrokové míře 7 % p.a.
b) kolik % ročně by nám musela dát banka, aby se ihned zpeněžený majetek zhodnotil
po 2 letech na částku 65 mil. Kč
Př. 4
Jakou částku budete při 14% inflaci preferovat: 1000 Kč hned nebo 2000 Kč za 6 let?
Př. 5
Jste vlastníkem pozemku. Plánujete tento pozemek do měsíce zrekultivovat a vysadit
sazenice borovic. Tato investice vás dnes stojí 4 mil. Kč s tím, že za 10 let plánujete prodat
les za cenu 8 mil. Kč. Jaká je vaše implicitní očekávaná výnosová míra?
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE.)
1) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna 2004
2) Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada 2004
3) Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš, VÚT v Brně, 2008
4) www.mesec.cz
5) www.wikipedia.cz
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením, které je výhodnější pro
klienta, který má peníze uložené v bance?
 Co je to úrok? ¨
 Řekněte dva důvody, proč je lepší mít 100 000 Kč dnes než třeba za rok
 Čím se liší reálná a nominální hodnota peněz?
 Co potřebujeme vědět, abychom spočítali budoucí hodnotu dnešních peněžních
prostředků?
12
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. INFLACE
1. CÍLE



pochopit pojmy inflace, deflace, dezinflace a hyperinflace
uvědomit si vliv inflace na kupní sílu peněz
rozlišit příčiny vzniku a druhy inflace
2. KLÍČOVÁ SLOVA
Inflace, deflace, hyperinflace, pádivá inflace, mírná inflace, nabídková inflace,
poptávková inflace, importní inflace, deflační past
3. TEORIE - POJMY
CO JE INFLACE
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Inflace je zpravidla
pojímána a definována jako zvyšování cenové hladiny, které má za následek snižování kupní
síly peněz. (nejvíce postihuje držitele hotovostních peněz). Inflace je opakovaný růst většiny
cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží
a službám, které spotřebitel kupuje. Je-li v ekonomice přítomna inflace, pak na koupi téhož
koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země.
Dvouciferná inflace doprovázena stagnací růstu je stagflací. Opakovaný pokles většiny cen
v ekonomice se považuje za deflaci. Pokles inflace je označován jako dezinflace.
DEFLACE
Deflace je absolutní meziroční pokles cenové hladiny v hospodářství. Obvykle se měří
indexem spotřebitelských cen. Opakem deflace je inflace.
Na rozdíl od inflace k deflaci dochází velmi zřídka; většinou ve velmi vyspělých zemích a
pouze v krátkých časových obdobích. Během krátkodobé deflace nemusí docházet
v ekonomice k nepříznivým jevům. Během deflace spotřebitelé za zboží a služby platí
méně, avšak pro výrobce a prodejce se jedná o nevýhodnou pozici - podstatně nižším
inkasem za poskytované výrobky a služby.
K deflaci dochází, když ve světové či specificky orientované národní ekonomice je
příliš mnoho konkrétního zboží či služeb a dojde k absenci peněz, které mohou být
využity pro nákup tohoto zboží či služeb. Ke krátkodobé deflaci může dojít také poklesem
cen dovozu (tzv. dovezená deflace). Ke vzniku deflace přispívá také regulace - jednak
snížením tempa změny regulovaných cen v příslušném odvětví (dáno administrativně), příp.
ukončením regulace v příslušném odvětví a připuštěním konkurence (tlačí výrazně
na snížení cen).
Pokud krátkodobá deflace trvá příliš dlouho, může se rozvinout až v deflační spirálu či
deflační past. Průběh je pak následující - klesají ceny, což vede ke snížení tržeb a příp.
zisků podnikatelské sféry, která tak musí snižovat náklady. Ovšem snížení nákladů vede
k růstu nezaměstnanosti (propouštění lidské síly) nebo ke snížení mzdy zaměstnanců.
Oba tyto faktory - růst nezaměstnanosti i pokles mzdy pak sníží poptávku domácnosti po
zboží a službách, což tlačí na trhu opět ke snižování cen atd. ve spirále ve stále rychlejším
tempu.
13
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
INFLACI ROZLIŠUJEME (PODLE VELIKOSTÍ MÍRY INFLACE):
1) mírná inflace – do 10% (jednociferná)
2) pádivá inflace – dvojciferná, lidé začínají preferovat stabilnější cizí měnu, nakupují
zlato, nemovitosti, CP
3) hyperinflace – trojciferná, ceny se zvyšují natolik, že dochází k chaosu (období
převratů, válek)
V tržních ekonomikách je za přijatelnou považována inflace 2 – 4%.
PŘÍČINY INFLACE
Cenová hladina vyjadřuje vztah mezi celkovým množstvím peněz a celkovým objemem
statků a služeb, peněžně oceněných, za které jsou směňovány. Nerovnováha je
vyjadřována pojmem inflace nebo deflace. Růst nebo pokles cenové hladiny ovlivňuje
řada víceméně významných faktorů. Na množství peněz má velkou měrou vliv
rozhodování centrální banky, množství zboží a služeb je ovlivňováno v zásadě jen tržními
silami a produkčními schopnostmi hospodářství. Dá se říci, že tyto dva vlivy působí
protichůdně. Faktory působící na rovnováhu cenové hladiny mají svůj původ na straně
poptávky nebo nabídky.
1) Příčiny na straně poptávky (poptávková inflace)
Základními příčinami na straně poptávky je růst množství peněz při stejné velikosti trhu a
růst trhu tzn. poptávajících, při neměnném množství peněz.
Na množství peněz mají v novodobých dějinách vliv pouze centrální banky. Množství
oběživa je zvyšováno emisí nových peněz, snižováno stahováním peněz z oběhu. Stejný
princip uplatňuje banka na množství bezhotovostních peněz zvyšováním a snižováním
úrokových sazeb. Zdá se, že dlouhodobě ve všech zemích světa, kde je instituce centrální
banky zavedena, objem peněžních prostředků více méně setrvale roste.
Na velikost trhu působí populační růst nebo příliv zahraničních investorů. Populační
růst/pokles působí většinou velmi zvolna, v řádu procent. Příliv a odliv investorů ovlivní
poptávku a tedy i cenovou hladinu výrazně až skokově.
K významným psychologickým vlivům patří očekávání. Pokud totiž spotřebitelé
očekávají, že se jejich situace bude zlepšovat, pak jejich poptávka roste.
Existuje ještě jeden vliv, který dlouhodobě ovlivňuje cenovou hladinu, a sice poptávka
po držení peněžních zůstatků. Pokud si lidé přejí náhle z nějakého důvodu držet větší
zásobu hotovosti, vede to k růstu kupní síly jednotky peněz, protože lidé více prodávají zboží
a služby, zatímco jsou méně ochotni nakupovat. Relativní převis nabídky nad poptávkou
sníží ceny.
Naopak pokles ochoty lidí držet peníze vede k inflaci, protože poptávka převyšuje nabídku
a ceny všeobecně rostou. Drobné změny v poptávce po penězích obvykle nejsou příliš
významné, protože legislativní vymezení zákonného platidla znemožňuje lidem používat
jinou měnu, jsou-li s tou svou nespokojeni. Pokud ale měnová politika centrální banky je
nezodpovědná a růst množství peněz je rychlý, lidé se snaží i za cenu velkých obtíží
zbavovat svých peněžních zůstatků, utíkají k reálným hodnotám, čímž se inflace ještě více
prohlubuje. V závěrečné fázi hyperinflace dojde k naprostému zhroucení peněžního oběhu
právě proto, že lidé se snaží naprosto zbavit všech svých peněz a jejich cena padá
nezadržitelně k nule.
14
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2) Příčiny na straně nabídky (nabídková inflace)
K základním příčinám patří především růst produktivity práce, například z důvodů
technického a technologického pokroku. Mezi nezanedbatelné příčiny patří růst cen
materiálových zdrojů z důvodu jejich postupného vyčerpávání a horší výtěžnosti. Na
straně nabídky také významně působí populační vliv, a to změna poměr produktivních
ku neproduktivním členům společnosti. Vzroste-li podíl neproduktivních složek společnosti
(dětí a důchodců) na úkor produktivních, při zanedbání ostatních vlivů, dochází k poklesu
nabídky (relativně k poptávce).
Růst produktivity působí protiinflačně až deflačně. Trvalý vzestup množství služeb a
statků, které jsou nabízeny na trhu, vede k tomu, že tatáž peněžní jednotka je schopna
koupit více. Čím rychleji roste produktivita, tím rychleji roste kupní síla peněz. Proto
před zřízením centrálních bank byla deflace běžným jevem. V dnešní době je obvykle celá
ekonomika natolik přizpůsobena aktuální míře produkce peněz, že v okamžiku jejího
skokového snížení by došlo k citelnému šoku, kdy by se většina makroekonomických
ukazatelů propadla dolů (např. hrubý domácí produkt). V této souvislosti se proto hovoří
o ceně dezinflace.
Na stranu nabídky působí výpadky produkčních kapacit z důvodů rozsáhlých přírodních
katastrof, zničení technické infrastruktury (energetické a dopravní sítě), dlouhodobého
výpadku internetu v důsledku masivního výskytu nových virů, ap.
Z krátkodobých příčin inflace můžeme jmenovat lokální přírodní katastrofy (obnova
zničených statků) nebo skokové změny ceny nějaké významné komodity, jako je ropa.
Po čase se však ekonomika vždy vzpamatovává, přizpůsobuje se změně dostupnosti
suroviny, nebo se zotavuje ze škod způsobených přírodními živly. Proto takové šoky
neovlivňují cenovou hladinou trvale, ale pouze krátkodobě. Dlouhodobý účinek na inflaci
nemůže mít ani růst spotřebitelských výdajů. Není proveditelné, aby lidé dlouhodobě vydávali
víc, než kolik činí jejich příjem, takže brzy jejich poptávka poklesne na udržitelnou úroveň.
3) Importní inflace (dovážená)
Vzniká tehdy, když roste cena dováženého zboží (především v době, kdy Kč oslabuje vůči
cizím měnám). Roli hraje úloha centrální banky a ekonomika státu. Např. když Kč oslabí
z 24,80 na 25,60 Kč/EUR, tak při dovozu za 1 000 0000 EUR zdraží dovážené zboží
o 800 000 Kč (celá zásilka), tím pádem dovozce musí zdražit zboží (aby neprodělal).
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení
Na animovaných grafech vidíme koupěschopnost průměrné mzdy na jednotlivé komodity
v časových řadách od roku 1985.
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/animovane_grafy
15
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Otázka ke grafu:

V roce 1985 stála průměrná vstupenka do divadla 24 Kč, průměrný plat v té době byl
2 920 Kč.

V roce 1997 stála vstupenka už 86,2 Kč, ale průměrný plat byl 10 802 Kč.

V roce 2009 stála vstupenka do divadla už 204,4 Kč a průměrný plat stoupl na 23 488
Kč.
Jak na tom byl průměrný člověk z hlediska koupěschopnosti své průměrné mzdy? Byl na tom
líp v roce 1985, 1997 nebo 2009? Dokažte výpočtem.
Proč na tom jsme v tomto druhu zboží (vstupenky do divadla) nejhůře v roce 2009?
2. cvičení:
Panu Novotnému přidají v práci od nového roku na výplatu 1 000 Kč (Doposud měl výplatu
20 000 Kč. Bude na tom příští rok lépe či hůře, když bude inflace příští rok: (spočítejte,
netipujte)
a) 3%
b) 5%
c) 7%
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE.)
1) Finanční gramotnost (obsahy a příklady z praxe škol): NÚOZ, Praha, 2008.
2) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna 2004
3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
4) www.czso.cz
5) www.finance.cz
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY

Když Kč posílí z 25 Kč na 24 Kč, jaký to bude mít dopad na inflaci?

Co je pro ekonomiku lepší např. 3 roky za sebou inflace 5% nebo naopak 3 roky
za sebou deflace 5%?

Co se děje v ekonomice při hyperinflaci a znáte nějaké případy z historie?

Kdo je ve výhodě při neočekávané a vyšší inflaci věřitel nebo dlužník? Zdůvodněte.

Znáte nějaké výrobky, které dlouhodobě podléhají deflaci?

Co byste dělali s penězi, které máte doma, kdybyste věděli, že příští rok stoupne
inflace o desítky procent?
16
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4.1 DOPADY INFLACE, MĚŘENÍ INFLACE
1. CÍLE




pochopit pojmy měsíční míra inflace, meziroční míra inflace, roční míra inflace
naučit se rozlišovat mezi různými způsoby měření inflace
uvědomit si jak dopadá inflace na různé subjekty působící na trhu
jak reagovat v době rostoucí inflace
2. KLÍČOVÁ SLOVA
spotřebitelský koš, Index spotřebitelských cen, Český statistický úřad, měření inflace,
valorizace, inflační spirála
3. TEORIE - POJMY
DOPADY INFLACE
Inflace vede k přerozdělování bohatství. V okamžiku, kdy jsou nově vytvořené peníze
vpuštěny do oběhu, všichni držitelé hotovosti ztrácejí. Ti, kdo se však k novým penězům
dostávají první, naopak na jejich úkor získají, protože mohou za staré ceny nakupovat
novými penězi. Za běžných okolností každá bankovka odpovídá nějaké službě, kterou
její současný majitel musel předchozímu poskytnout, aby ji získal. Může to být
například mzda, která je vyplácena za poskytnutí pracovní síly. Nové peníze však nemusel
jejich majitel nijak pracně získávat na trhu, namísto toho byly pro něho vytvořeny prakticky
odnikud. Jsou kryty právě prací všech držitelů hotovosti. Jak peníze prostupují ekonomikou,
lidé si uvědomují, že došlo ke změně jejich hodnoty, že ztrácejí hodnotu.
Ti, ke kterým dospějí jako k posledním, ztrácejí nejvíce, protože už po jistou dobu byli
nuceni platit nové vyšší ceny, zatímco jejich příjmy se ještě nezvýšily na novou
úroveň. Toto přerozdělování je proto velmi nerovnoměrně a nelze přesně předvídat,
kdo jím bude nejvíce obohacen.
DŮSLEDKY INFLACE
1)
Klesá kupní síla peněz – jestliže roste míra inflace, pak za stejné množství peněz
získáme méně zboží a služeb
Příklad: Stál-li rohlík 2 Kč a díky inflaci se jeho cena průměrně zvýšila na 3 Kč, pak
za 100 Kč jsme si původně koupili 50 rohlíků, ale nyní jen 33 rohlíků.
2) Inflace postihuje především občany se stálými příjmy – jde např. o důchodce nebo
státní zaměstnance. Výše příjmů těchto obyvatel se nemění, ale jejich reálná hodnota
klesá.
Příklad: Jestliže státní zaměstnanec bude mít plat 15 000 Kč a roční míra inflace bude
5%, pak za svůj plat si za rok koupí průměrně o 5% výrobků a služeb méně. Jinak
řečeno, za 15 000 Kč si za rok koupí tolik výrobků a služeb, jako letos za 14 286 Kč
17
A. PENÍZE A CENY
3)
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Inflace znehodnocuje vklady a úvěry – například je-li míra inflace 9 % a úroková
sazba z vkladů 5 %, pak hodnota vkladu reálně poklesne. Právě tak inflace postihuje
věřitele, kteří poskytli úvěr s pevnou úrokovou sazbou. Na druhé straně ovšem
„nahrává“ dlužníkům, kteří tak reálně vracejí menší částky. Banky proto při zvyšující
se inflaci zvyšují úrokové sazby. V případě úvěrů je to proto, aby jejich poskytování
nebylo ztrátové. Zvyšují se i úrokové sazby vkladů, aby se hodnota úspor nesnižovala a
obyvatelé úspory nevybírali.
Příklad: Předpokládejme, že roční míra inflace bude 5 %. Jestliže náš vklad je úročen
3% p. a., pak jeho hodnota reálně klesla o 2 %. Pokud nám příbuzný bezúročně půjčil
150 000 Kč a my je vrátíme za rok, vrátili jsme mu vlastně o 5 % reálně méně, než nám
půjčil.
Jak reagují na inflaci obyvatelé a podniky
1.
Obyvatelé usilují o to, aby hodnota jejich příjmů nebo majetku reálně neklesla:
a) nejprve doporučíme ukládat finanční prostředky do produktů, jejichž výnos je vyšší než
míra inflace (tomu se věnuje především kapitola finanční trhy)
b) jinak obvykle se obyvatelé snaží dosáhnout toho, aby vzrostl jejich příjem a tím se
vyrovnal pokles hodnoty peněz. Vyvíjejí proto buď sami, nebo prostřednictvím odborů
tlak na zvyšování mezd a dalších druhů příjmů.
Často se setkáme s pojmem valorizace příjmů. Znamená, že pokud míra inflace dosáhne
určité hodnoty, navyšují se příjmy. Obvyklá je u příjmů, které vyplácí stát – starobní důchody,
sociální dávky.
Může se však stát, že díky tlaku na růst mezd obyvatelé způsobí další růst inflace. Je to
tím, že pro podniky bude růst mezd znamenat růst nákladů, který se budou snažit vyrovnat
zvýšením cen svých produktů. Na to budou obyvatelé reagovat dalším tlakem na zvyšování
mezd, což může opět přinést v dalším kole zvýšení cen zboží atd. vzniká tzv. inflační
spirála.
c) je-li míra inflace vysoká (cca více než 10 %), obyvatelé nakupují hmotný majetek
(cenné předměty, nemovitosti apod.), vyměňují peníze za cennější předměty, které
spíše uchovají hodnotu.
Příklad: Můžeme to dokumentovat například na růstu cen obrazů. Do dnešního dne dosáhla
cena Picassova obrazu Postavy 75 mil. Kč. A dá se předpokládat, že nadále poroste.
2.
Banky reagují na inflaci tím, že zvyšují úrokové sazby z vkladů a z úvěrů. Sazby
z vkladů zvyšují proto, aby se hodnota úspor nesnižovala a lidé neztratili zájem peníze
ukládat, případně aby je nevybírali. A sazby z úvěrů proto, aby poskytování úvěrů pro ně
nebylo ztrátové.
3.
Podniky v době inflace často zdražují své výrobky a služby. Činí tak zejména tehdy,
rostou-li ceny materiálu či energie, které tak zvyšují náklady na konečný výrobek. Tímto
zvyšováním cen samozřejmě způsobují další inflaci. Opět se tak může roztočit inflační
spirála, kterou jsme zmínili výše v souvislosti se mzdami.
18
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
A proč tedy inflace neroste do nekonečna? Jednak proto, že ceny nemohou růst
neomezeně, protože koupěschopnost obyvatelstva není neomezená, a tak ani podniky
nemohou neomezeně zvyšovat své ceny. A jednak proto, že stát prostřednictvím centrální
banky dokáže inflaci regulovat.
Nejtvrději inflace dopadá na lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou změnit podmínky
smluv, které uzavřeli. Mohou to být například penzisté, kterým nejsou důchody zvyšovány
spolu s inflací. Též různé dlouhodobé smlouvy, ve kterých při podpisu nebyla zabudována
inflační doložka, mohou přinést jedné straně ztrátu. Ochraně proti takovým změnám se říká
indexace cen. Z toho také plyne, že negativní dopad má zejména neočekávaná inflace.
Čím méně ji jednotlivé subjekty na trhu předpokládají a čím méně tedy přizpůsobují své
počínání inflaci, tím horší jsou pro ně její následky.
Inflace způsobuje, že cenový systém přestává plnit svou roli. Jsou to právě ceny, které
informují každý subjekt na trhu o relativní vzácnosti různých statků. Inflace tyto signály
narušuje.
JAK SE INFLACE POČÍTÁ?
Pro měření inflace je nejčastěji používán index spotřebitelských cen, index cen výrobců a
deflátor hrubého národního produktu (HNP).
Index spotřebitelských cen (Consumer price index, CPI) měří náklady tzv. tržního koše
výrobků a služeb. Každé položce je přiřazena fixní váha, odpovídající důležitosti
v rozpočtech výdajů domácnosti.
Index cen výrobců (Producer price index, PPI) je založen na cenách komodit,
zahrnujících ceny potravin, zpracovatelského a těžebního průmyslu. Fixní váhy jsou
založeny na čistých dodávkách či prodejích komodit.
Deflátor HDP se měří jako poměr nominálního a reálného HDP. Tento index používá
variabilní váhy a vychází se z účtů národního produktu a důchodu.
Inflaci u nás počítá Český statistický úřad jako vážený průměr celkem 775 položek. Vahou
je významnost (důležitost) položky na celkové spotřebě domácnosti. Jednotlivé položky
souhrnně nazýváme spotřebitelský koš. Ze všech položek je 117 tzv. regulovaných.
Spotřebitelský koš k 1. 1. 2013 (pouze skupiny)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
ODÍVÁNÍ A OBUV
BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA, BYT. VYBAVENÍ…..
OPRAVY, BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI
ZDRAVÍ
DOPRAVA
POŠTY A TELEKOMUNIKACE
REKREACE A KULTURA
VZDĚLÁVÁNÍ
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
149,822762
96,007677
35,930374
280,354952
57,971658
23,074500
105,006601
36,078930
90,377993
7,782688
48,561261
69,030604
1000,000000
http://notes.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/spotrebni_kos_2013/$File/spot_kos2013.pdf
19
15 %
9,6 %
3,6 %
28 %
5,8 %
2,3 %
10,5 %
3,6 %
9,0 %
0,8 %
4,9 %
6,9 %
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Spotřebitelský koš k 1. 1. 2013
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení (na základě spotřebního koše)
Odpovězte na následující otázky:
a) za co české domácnosti vynakládají nejvíce peněz? Jmenujte položky větší než 10%.
b) Jestliže má rodina Průměrných měsíční příjem 20 000 Kč, kolik ji v průměru měsíčně
stojí bydlení, voda, energie a paliva?
c) Kolik měsíčně zaplatí rodina Průměrných za potraviny a nealko nápoje?
d) Kolik rodina Průměrných každý měsíc prokouří a propije (za alkoholické nápoje)?
e) Kolik průměrně měsíčně utratí za boty oblečení?
20
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2. cvičení
1) Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru
12-ti předchozích měsíců.
Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se
v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů apod.
97
98
99
8,5 10,7 2,1
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
00
3,9
1
2,1
4,0
4,6
1,5
0,3
2,8
2,0
2,4
3,4
5,9
0,9
1,6
2,1
3,2
Rok
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3
2
2,2
4,0
4,6
1,1
0,5
2,7
2,1
2,3
3,9
5,4
0,8
1,7
2,2
3,0
3
2,3
4,0
4,6
0,8
0,8
2,6
2,2
2,2
4,3
5,0
0,7
1,7
2,4
2,8
4
2,4
4,1
4,5
0,5
1,0
2,6
2,3
2,2
4,7
4,6
0,6
1,8
2,6
2,7
5
2,5
4,2
4,3
0,3
1,2
2,5
2,4
2,1
5,0
4,1
0,6
1,8
2,7
2,5
Měsíc
6
7
2,6 2,9
4,3 4,5
3,9 3,5
0,2 0,2
1,4 1,7
2,4 2,2
2,5 2,6
2,1 2,1
5,4 5,8
3,7 3,1
0,6 0,8
1,9 1,9
2,8 2,9
8
3,1
4,6
3,1
0,1
2,0
2,1
2,7
2,0
6,1
2,6
0,9
1,9
3,1
9
3,3
4,7
2,7
0,0
2,2
2,0
2,8
2,0
6,4
2,1
1,1
1,8
3,2
10
3,6
4,7
2,4
0,0
2,5
2,0
2,7
2,2
6,6
1,6
1,2
1,9
3,3
11
3,8
4,7
2,1
0,1
2,7
1,9
2,6
2,5
6,5
1,3
1,4
1,9
3,3
13
?
12
3,9
4,7
1,8
0,1
2,8
1,9
2,5
2,8
6,3
1,0
1,5
1,9
3,3
2) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci
předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného
roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou
úroveň, která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné měsíce.
Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi
začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se
v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod..
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
3,4
4,2
3,7
-0,4
2,3
1,7
2,9
1,3
7,5
2,2
0,7
1,7
3,5
1,9
2
3,7
4,0
3,9
-0,4
2,3
1,7
2,8
1,5
7,5
2,0
0,6
1,8
3,7
1,7
3
3,8
4,1
3,7
-0,4
2,5
1,5
2,8
1,9
7,1
2,3
0,7
1,7
3,8
1,7
4
3,4
4,6
3,2
-0,1
2,3
1,6
2,8
2,5
6,8
1,8
1,1
1,6
3,5
1,7
5
3,7
5,0
2,5
0,0
2,7
1,3
3,1
2,4
6,8
1,3
1,2
2,0
3,2
1,3
Měsíc
6
7
4,1
3,9
5,5
5,9
1,2
0,6
0,3 -0,1
2,9
3,2
1,8
1,7
2,8
2,9
2,5
2,3
6,7
6,9
1,2
0,3
1,2
1,9
1,8
1,7
3,5
3,1
21
8
4,1
5,5
0,6
-0,1
3,4
1,7
3,1
2,4
6,5
0,2
1,9
1,7
3,3
9
4,1
4,7
0,8
0,0
3,0
2,2
2,7
2,8
6,6
0,0
2,0
1,8
3,4
10
4,4
4,4
0,6
0,4
3,5
2,6
1,3
4,0
6,0
-0,2
2,0
2,3
3,4
11
4,3
4,2
0,5
1,0
2,9
2,4
1,5
5,0
4,4
0,5
2,0
2,5
2,7
12
4,0
4,1
0,6
1,0
2,8
2,2
1,7
5,4
3,6
1,0
2,3
2,4
2,4
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci
vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
1,2
4,0
0,8
1,7
1,9
1,5
0,6
1,8
0,7
1,4
1,0
3,0
1,5
1,2
0,7
1,8
1,3
2
0,3
0,6
0,0
0,2
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3
0,3
0,1
0,0
0,1
0,2
0,1
3
0,1
0,1
-0,2
0,0
0,1
-0,1
-0,1
0,1
-0,1
-0,1
0,3
-0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,1
4
0,6
0,3
0,3
-0,1
0,4
-0,1
0,2
0,0
0,1
0,1
0,7
0,4
-0,1
0,3
0,3
0,0
0,1
5
0,1
0,1
-0,1
0,2
0,6
-0,1
0,0
0,4
0,2
0,5
0,4
0,5
0,0
0,1
0,5
0,2
-0,2
Měsíc
6
7
1,2
3,5
0,3
1,9
0,2
0,8
0,6
0,6
1,0
1,0
-0,3 0,5
0,0
0,1
0,2
0,4
0,6
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,2
0,5
0,0 -0,4
0,0
0,3
-0,2 0,3
0,2 -0,1
8
0,7
-0,2
0,1
0,2
-0,2
-0,2
-0,2
0,0
0,0
0,2
0,3
-0,1
-0,2
-0,3
-0,3
-0,1
9
0,6
0,1
-0,1
0,0
-0,7
-0,5
-0,5
-0,8
-0,3
-0,7
-0,3
-0,2
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
10
0,4
-0,2
0,0
0,3
0,0
-0,3
0,1
0,5
0,9
-0,5
0,6
0,0
-0,2
-0,2
0,3
0,2
11
0,4
-0,2
0,2
0,1
-0,1
-0,2
0,5
-0,1
-0,3
-0,1
0,9
-0,5
0,2
0,2
0,4
-0,2
12
0,5
-0,2
0,5
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
-0,1
0,2
0,5
-0,3
0,2
0,5
0,4
0,1
Jaký je mezi těmito čísly rozdíl? V čem se liší?
V 1. tabulce najdete číslo 3,2 %. Toto číslo znamená, že ceny za období únor 2012 – leden
2013 vzrostly o 3,2 % proti únoru 2011 – lednu 2012.
Ve 2. tabulce je číslo 1,9 %. Znamená, že ceny v lednu 2013 jsou vyšší o 1,9 % proti lednu
2012.
3. tabulka porovnává meziměsíční míru inflace. Najdete v ní číslo 1,3 %. Toto číslo
znamená, že ceny od prosince 2012 do ledna 2013 vzrostly o 1,3 %.
Doplňující otázky k tabulkám:
a) Ve kterém roce byla v ČR nejnižší meziroční inflace?
b) Byla někdy v ČR deflace? Ve které tabulce budete hledat?
c) Ve kterém měsíci v roce bývají nejčastěji největší cenové nárůsty?
d) Proč bývá lednová inflace tak vysoká?
22
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3. cvičení
Máme 3 rodiny. Bohatí, Průměrní a Chudí.
Bohatí mají měsíční příjmy 70 000 Kč, Průměrní 40 000 Kč, Chudí 20 000 Kč.
Mimo jiné položky utratí za následující položky spotřebitelského koše tyto výdaje.
Položka
Potraviny
Odívání
Bydlení
Rekreace a
kultura
Stravování
Bohatí
8 400
6 000
15 000
%
Průměrní
6 800
1 880
10 120
%
Chudí
4 800
720
7 500
9 000
3 760
980
7 000
1 760
830
%
Spočítejte a doplňte tabulku (kolik % jednotlivé rodiny utratí za dané skupiny).
Otázky k doplněné tabulce:




Na kterou rodinu dopadne nejvíce zvýšení dolní sazby DPH (potraviny)?
Na kterou rodinu dopadne nejvíce zvýšení dolní sazby DPH (vstupenky do divadla a
dalších kulturních zařízení, knihy)?
Na kterou rodinu dopadne nejvíce zvýšení dolní sazby DPH (pokud zdraží stravování
v restauracích)?
Komu nejvíce pomůže, pokud dojde ke snížení cen (díky deregulaci) nájemného a
nákladů spojených s bydlením?
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE.)
1) Finanční gramotnost (obsahy a příklady z praxe škol): NÚOZ, Praha, 2008.
2) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna 2004
3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
4) www.czso.cz
5) www.finance.cz
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY









Jak reagují banky na zvýšenou inflaci?
Na koho nejvíce dopadá inflace (na které skupiny obyvatel a proč?)
Za co nejvíce utrácí průměrná domácnost?
Co znamená pojem valorizace a čeho se týká?
Jak vzniká inflační spirála?
Jak často se zveřejňuje inflace v ČR, kdo ji zveřejňuje a na kolik desetinných míst se
zaokrouhluje?
Když se zveřejní inflace např. 5%, znamená to, že rostly všechny ceny?
Na které skupiny domácností bude mít největší dopad, pokud se inflace zvedne
hlavně díky zdražujícím potravinám?
Jak na tom budou lidé, kteří si vezmou hypotéku? Jak se bude díky inflaci měnit výše
jejich dluhu? Bude pro ně po 10 letech těžší nebo lehčí hypotéku splácet?
23
A. PENÍZE A CENY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Křížovka ke kapitole A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. ochranný prvek bankovek viditelný proti světlu (je na něm většinou portrét osobnosti
vyznačené na bankovce)
2. jedna z funkcí peněz (peníze umožní udržovat hodnotu v čase)
3. směně zboží za zboží se říká……………….
4. dnešní hodnotu peněz vyjadřuje…………..hodnota
5. vietnamská měna
6. co zapříčiňuje snížení hodnoty peněz?
7. vyčlenění určitého množství zboží jako platidlo (např. kůže)
8. Near-money (mají nižší míru likvidity)
9. stříbrné platidlo ražené Jáchymem Šikem v Jáchymově
10. nejmenší položkou spotřebitelského koše v CPI je (0,8%)………….
11. nákladem za půjčení peněz je…………
12. inflaci ve stovkách či tisících procent se říká…………
24
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
5. CENTRÁLNÍ BANKA
1. CÍLE



charakterizovat hlavní činnosti centrální banky
aplikovat dopady nástrojů ČNB na ekonomiku země
orientovat se v zákoně o ČNB
2. KLÍČOVÁ SLOVA
expanzivní a restriktivní monetární politika, diskontní sazba, repo sazba, povinné
minimální rezervy, konverze, swapy
3. TEORIE - POJMY
CENTRÁLNÍ BANKA
V ČR je centrální bankou ČNB, která vznikla 1. ledna 1993 po zániku společného
československého státu rozdělením Státní banky československé.
V období po roce 1948 však funkce CB postupně ustupovala do pozadí, Státní banka
československá s rozsáhlou sítí svých poboček představovala fakticky jedinou významnou
banku pro financování ve všech oblastech ekonomiky (výjimkou je ČSOB, která se
specializovala na zahraniční obchod). Pro občany fungovala Československá
spořitelna. Změna nastala až po roce 1989, kdy se Státní banka československá
v tehdejším federálním státě stala skutečnou moderní CB a byla pověřena dohledem nad
rychle rostoucím počtem obchodních bank.
V EU plní roli CB Evropská centrální banka (ECB), která je završením evropského systému
centrálních bank. Národní CB členských států předávají ECB své pravomoci, současně však,
prostřednictvím přímého zastoupení v řídících orgánech, se podílejí na rozhodování ECB.
Po zavedení jednotné měny euro od 1. 1. 2002 (funguje v hotovostní podobě) ve většině
členských států EU význam ECB stoupl.
HLAVNÍ ČINNOSTI CENTRÁLNÍ BANKY
1. vydává (emituje) peníze
- nejstarší funkce CB
- ČNB stanoví nominální hodnotu, vzhled a ochranné prvky
- může být ukončena platnost určitého platidla, které bývá prostřednictvím obchodních
bank stahováno z oběhu a nahrazováno zákonným (platným) oběživem
- bankovky se tisknou na zvláštním papíru s vodoznakem viditelným proti světlu a
mají další ochranné prvky (viz. kapitola Funkce peněz)
- za padělání peněz může být člověk odsouzen k trestnému činu v horní hranici až
15 let odnětí svobody
- kromě běžných mincí, vydává ČNB pamětní mince v nominální hodnotě od 100 Kč
do 10.000 Kč, které jsou raženy ze stříbrné nebo zlaté slitiny a obchoduje se s nimi
25
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2. provádění měnové politiky
- hlavním cílem je cenová stabilita, kterou se rozumí udržení optimální výše inflace –
tj. růstu cen v ekonomice státu (optimální inflace dle ČNB je 2-4% - inflační cíl
ČNB)
- základním požadavkem pro plnění měnových cílu je nezávislost CB
- CB sleduje svými rozhodnutími dlouhodobé cíle, které přesahují horizont
krátkodobých cílů vládnoucích politických sil (vláda se před volbami zadlužuje atd.)
Nezávislost je dána zákonem:
a) existence nezávislosti je zakotvena v ústavě, lze do její činnosti zasahovat pouze
zákonem
b) v jejím čele stojí 7členná bankovní rada jmenována prezidentem republiky
(guvernérem ČNB je Miroslav Singer)
c) člen bankovní rady může být odvolán jen z důvodu stanovených zákonem (viz.
zákon o ČNB)
d) ČNB nesmí přijímat žádné pokyny od vlády
-
provádění měnové politiky slouží ČNB měnové nástroje
úkol: zjistěte na stránkách ČNB všechny členy bankovní rady (dopište níže)
členové bankovní rady: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. banka bank
- centrální banky vystupují vůči obchodním bankám ve funkci „jejich bankéřů“
- vede jednotlivým obchodním bankám účty, přijímá od nich vklady a poskytuje
jim úvěry
- působí i ve funkci „věřitele v poslední instanci“, což znamená, že vystupují jako
poslední možné zdroje peněz, z nichž mohou obchodní banky v případech, že se
dostanou do vážných potíží s likviditou, čerpat peníze
- hlavním důvodem této funkce je zajištění kvalitní činnosti bankovního systému,
protože při úpadku jedné nebo několika obchodních bank, to může vést
k lavinovitému úpadku dalších bank a k následnému kolapsu celého
bankovního systému
- prostřednictvím obchodních bank uvádí do oběhu oběživo a stahuje z oběhu
poškozené a opotřebované bankovky a mince
4. banka státu
- ČNB vede účty státního rozpočtu a další účty státních institucí a státních úřadů
- spravuje státní dluh (je to činnost spojena s poskytování a splácením úvěru státu,
platbou úroků, emisi pokladničních poukázek a dluhopisů)
- nesmí poskytovat úvěry státu a ani dalším subjektům napojeným na veřejné
rozpočty
5. správa měnových rezerv
- udržuje dostatečné zásoby rezerv ve formě cizích měn a zlata k zabezpečení
finanční bezpečnosti země
- měnové rezervy ochraňuje na bezpečných místech, ale také s nimi obchoduje
(intervenuje na devizových trzích k zajištění stability cen a kurzu domácí měny)
26
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
6. regulace a dohled
- v ekonomicky vyspělých zemích je pro sektor bankovnictví typická podstatně
přísnější regulace než v ostatních odvětvích ekonomiky a to především z těchto
důvodů:
- banky vedou účty velkému množství různých ekonomických subjektů, které jsou
na penězích uložených na těchto účtech většinou přímo existenčně závislé
- banky obchodují převážně s cizími peněžními prostředky, které je potřeba jejich
skutečným vlastníkům chránit
- peněžní oběh tvoří základ existence fungující tržní ekonomiky a každá porucha
peněžního oběhu se tedy prakticky ihned přenáší do systému ekonomického
Termín bankovní regulace znamená stanovení pravidel a podmínek pro založení a
činnost obchodních bank, naproti tomu bankovním dohledem se rozumí kontrola
dodržování těchto pravidel obchodními bankami, jakož i přijímání opatření k nápravě
v případě jejich nedodržování.
MĚNOVÁ POLITIKA A NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY
Měnová politika je součástí a nástrojem hospodářské politiky. Je souhrnem opatření a
zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů.
Monetární politika je nástroj v rukou centrální banky a jejím základním cílem je hlídání a
aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz – inflace.
Centrální banka se zaměřuje především na:
 kontrolu množství peněz v ekonomice
 regulaci úrokových měr
 stanovení podmínek úvěrování
Monetární politika může být v zásadě:
 expanzivní – zvyšování nabídky peněz v ekonomice (např. snížení PMR, nákup CP,
snížení úrokové sazby – diskontní, repo…)
 restriktivní – snižování nabídky peněz v ekonomice (např. zvýšení PMR, prodej CP,
zvýšení úrokových sazeb – diskontní, repo …)
NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY
Nástroje centrální banky, kterými ovlivňuje reálnou ekonomiku směrem dosažení svých cílů
(cenové stability při dostatečné zaměstnanosti) můžeme rozdělit na:
 Přímé nástroje jsou většinou administrativními nařízeními, které z určitého zorného
úhlu narušují volné tržní fungování bankovního sektoru. Měly by proto být využívány
pouze v nutných případech a krátkodobě
 Nepřímé nástroje využívají zákonů trhu a jako takové mohou být využívány
pro monetární politiku bez omezení času.
27
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
PŘÍMÉ NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY
Přímé nástroje jsou většinou administrativními nařízeními omezující volný bankovní trh,
v tržní ekonomice jsou proto méně časté a bývají používány na přechodnou dobu.
Zařadíme sem především:
 Pravidla likvidity – jedná se o nástroj ve všech tržních ekonomikách především
z důvodu zajištění likvidity obchodních bank. Pokud se týká vlivu na monetární
regulaci, není příliš významný, avšak prokazatelně existuje. Záleží na tom, zda se
případná změna pravidel likvidity bude vztahovat na všechny obchodní banky daného
bankovního systému, nebo zda je stanovena pouze vůči určité obchodní bance, jejíž
činnost centrální banka zamýšlí pomocí tohoto nástroje bankovní regulace usměrnit.
Pravidla likvidity mohou být jednotlivým obchodním bankám určována různými
formami:
Buď stanovením závazné struktury aktiv a pasiv nebo formou některých vzájemných
vazeb mezi nimi. Případné nedodržování těchto pravidel může vést k různým
sankčním opatřením, a to od omezení některých činností banky přes zavedení
nucené správy až po odejmutí bankovní licence.
 Úvěrové kontingenty – jedná se o vůbec nejtvrdší, avšak vysoce účinný nástroj
centrálních bank, spočívající v direktivním stanovování limitů úvěrů, resp. úvěrových
stropů. Vzhledem ke své tvrdosti bývají tyto nástroje plošně používány pouze
v mimořádných situacích, kdy to situace v bankovním systému nutně vyžaduje.
Jinak se jich využívá spíše k usměrňování činnosti jednotlivých obchodních bank.
Úvěrové kontingenty mohou mít dvojí podobu, takže se může jednat o:
Relativní úvěrový kontingent
Relativní úvěrový kontingent představuje maximální výši úvěru, kterou je centrální
banka příslušné obchodní bance ochotna poskytnout.
Absolutní úvěrový kontingent
Stanovuje maximální celkovou výši úvěru, kterou může konkrétní obchodní banka
poskytnout svým klientům.
Úvěrové kontingenty, zejména pokud se jedná o absolutní úvěrový kontingent, jsou
vysoce účinné, ale jelikož přestavují přímé zasahování do činností bank, jsou používány
pouze výjimečně. Spíše je používán postup, a to zejména u větších úvěrů, že jejich
poskytnutí bývá podmíněno předchozí konzultaci, případně souhlasem centrální banky. /3/
 Povinné vklady – povinné vedení běžných účtů státních institucí u CB (např. účty celní
správy, účty finančních úřadů …)
 Doporučení, výzvy, dohody (gentleman‘s agreements) - častokráte nepsaná pravidla
mezi CB a obchodními bankami
28
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
NEPŘÍMÉ NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY
Nepřímé nástroje využívají tržních zákonů a působí nikoliv adresně, ale plošně na všechny
subjekty finančního trhu.
Zařadíme sem především:
a) regulace výše diskontu - diskontní sazba
V první polovině 20. století byla diskontní sazba hojně využívána jako základní úroková
sazba, za kterou si mohly obchodní banky půjčit peníze od centrální banky. Tato sazba tedy
určovala základní hodnotu peněz na peněžních trzích a úroky obchodních bank se od ní
odvíjely. Dnes je změna diskontu používána především jako signál, kam chce centrální
banka směřovat svou měnovou politiku.
Dopady změny diskontní sazby jako nástroje monetární politiky:
1. zvýšením diskontu dochází ke zdražení peněz, obchodní banky si půjčují méně,
zpomalení oběhu peněz – protiinflační restriktivní monetární politika
2. snížením diskontu zlevňují peníze, dochází k nárůstu úvěrů, načerpávání peněz
do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz – expanzivní politika
úkol: zjistěte, kolik v současné době činí diskontní sazba v ČR
b) reeskont směnek – repo sazba
Obchodní banky mohou eskontovat (odkoupit) směnky (krátkodobý cenný papír)
před uplynutím doby jejich splatnosti od svých klientů. Když však potřebují rychle peníze,
mohou směnky nabídnout CB (reeskont směnky centrální bankou). Úroková sazba u této
operace se nazývá repo sazba (refinanční sazba, repo), bývá o něco vyšší než diskontní
sazba a reeskont je většinou na krátkou dobu (na 14 dní apod.). V současné době činí repo
sazba ………..%.
Dopady změny repo sazby jako nástroje monetární politiky:
1. zvýšením repo sazby dochází ke zdražení peněz, obchodní banky si půjčují méně,
zpomalení oběhu peněz – protiinflační restriktivní monetární politika
2. snížením repo sazby zlevňují peníze, dochází k nárůstu úvěrů, načerpávání peněz
do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz – expanzivní politika
c) lombardní úvěr – lombardní sazba
Obchodní banky si mohou půjčit u CB peníze oproti zástavě cenných papírů (lombardní
úvěr). Lombardní sazba bývá nejvyšší (vyšší než diskontní sazba i repo sazba).
Dopady změny lombardní sazby jako nástroje monetární politiky:
1. zvýšením lombardní sazby dochází ke zdražení peněz, obchodní banky si půjčují
méně, zpomalením oběhu peněz – protiinflační restriktivní monetární politika
2. snížením lombardní sazby zlevňují peníze, dochází k nárůstu úvěrů, načerpávání
peněz do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz – expanzivní politika
úkol: zjistěte kolik činí v současné době v ČR lombardní sazba
d) operace na volném trhu cenných papírů
Centrální banka nakupuje a prodává na volném peněžním trhu státní cenné papíry
(převážně státní pokladniční poukázky, popř. státní dluhopisy). Obchodní banky si také
mohou půjčit u ČNB peníze tím, že prodají své cenné papíry a dohodnou se na budoucím
zpětném odkupu (repo obchod), nebo může jít o obchod bez budoucích ujednání (promptní
obchod).
29
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Dopady obchodů na volném trhu jako nástroje monetární politiky:
1. ČNB prodává státní cenné papíry – dochází k odčerpávání peněz z obchodních bank,
a tím i z ekonomiky, zpomalení oběhu peněz – protiinflační restriktivní monetární
politika
2. ČNB nakupuje státní cenné papíry – dochází k načerpávání peněz z obchodních bank,
a tím i do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz – expanzivní politika
e) regulace povinných minimálních rezerv (PMR)
ČNB nařizuje obchodním bankám, že mají povinnost určité % primárních vkladů uložit u
ČNB jako rezervu. Tím ČNB omezuje úvěrovou schopnost obchodních bank (tyto aktiva, ač
patří obchodní bance a ta z nich platí vkladateli úroky, nemůže banka použít ke svému
podnikání, tedy půjčit je jako úvěr svým klientům). PMR tvrdě zasahují do hospodaření
bank a přímo ovlivňují výši úroků z úvěrů (obchodní banky si někde musí vydělat). Proto
jsou změny PMR poměrně málo časté, aby se banky mohly včas na nové podmínky
aklimatizovat.
Dopady změn PMR jako nástroje monetární politiky:
1. zvýšením PMR dochází ke zdražení peněz, zpomalení oběhu peněz – protiinflační
restriktivní monetární politika
2. snížením PMR dochází ke zlevněni peněz, zrychlení oběhu peněz – expanzivní
politika
f) konverze a swapy
Centrální banka nakupuje a prodává cizí měny za koruny obchodním bankám. Obchod má
dvě podoby:
 promptní obchod bez následných zpětných operací (konverze) – teď prodám (nakoupím)
v aktuálním kurzu
 kombinace promptního obchodu s následnou zpětnou operací (swap) – teď prodám
(nakoupím) za aktuální kurz a zároveň uzavírám smlouvu o budoucím zpětném odkupu
(prodeji) za předem dohodnutý kurz
Dopady konverzí a swapů jako nástroje monetární politiky:
1. prodej deviz centrální bankou – dochází ke stahování českých korun z oběhu,
zpomalení oběhu peněz - protiinflační restriktivní monetární politika
2. nákup deviz centrální bankou – dochází k „vhánění“ českých korun do ekonomiky,
zrychlení oběhu peněz – expanzivní politika
g) Intervence ve prospěch (neprospěch) devizového kurzu
Intervence ve prospěch (neprospěch) devizového kurzu vlastně znamenají záměrné
ovlivňování vývoje devizového kurzu domácí měny centrální bankou, a to buď
vzhledem k jedné, několika nebo i všem cizím měnám zároveň. Záměrem provádění
uvedených intervencí totiž bývá dočasné zhodnocení (znehodnocení) devizového kurzu
domácí měny, přičemž konkrétními důvody bývají nejčastěji snahy ovlivnit vývoj obchodní
bilance a míru inflace.
30
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení – multiplikovaná expanze bankovních depozit
V bankovním systému se objeví depozita 42.000 Kč. CB stanovila původně PMR na 4%,
později je snížila na polovinu tedy na 2%. Vypočtěte, jakou měrou se toto opatření projevilo
v nabídce peněz.
1) Obchodní banka má depozita 42 000, min. míra rezerv je 4 %.
2) depozita jsou 42 000, PMR je 2%
2. cvičení - práce se zákonem o ČNB
Zjistěte si v zákonu o ČNB a doplňte:
 Jaký je hlavní cíl ČNB?
 Kdo je nejvyšším orgánem ČNB a co je v její kompetenci
 Vše o bankovní radě (jak je jmenována, kolik členů má, kdo se může stát jejím
členem, na jak dlouho, kdy může být odvolán…..)
 Jakým způsobem jedná bankovní rada – jak se hlasuje….
 Jakým způsobem se provádí výměna bankovek a mincí ČNB
 Jak se zachází s padělanými bankovkami a mincemi?
 Jaká max. výši mohou mít povinné minimální rezervy
 Jaké cenné papíry může ČNB nakupovat případně prodávat obchodním bankám?
 Může ČNB poskytovat úvěry obchodním bankám?
 Jaké pravomoci má ČNB v devizovém hospodářství?
 Nad jakými institucemi vykonává ČNB dohled a co dohled zahrnuje?
 Jaké správní delikty existují a jaké pokuty může ČNB uložit?
 Jaká pravidla musí ČNB dodržovat při svém hospodaření?
31
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3. cvičení – vliv změn nepřímých nástrojů ČNB na ekonomiku země (doplňte šipky rostoucí
vliv nebo klesající vliv)
pokud CB sníží úrokové sazby = >
úvěry a půjčky = >
investice = > zaměstnanosti
(klesne nezaměstnanost) = >
produkce = >
zisky (daně) = >
tempo růstu HDP = >
ukazatel ekonomického růstu = >
cenová hladina (negativní jev snížení úrokových
sazeb) = > je to expanzivní monetární politika (provádí se v době ekonomického útlumu a
nízké inflace či hrozící deflace)
pokud CB zvýší úrokové sazby = >
úvěry a půjčky = > investice = > zaměstnanosti
(roste nezaměstnanost)= >
koupěschopné poptávky = >
produkce = > zisky (daně)
= > tempo růstu HDP (zpomalí se ekonomický růst) = >
hladina míry inflace = > je to
restriktivní monetární politika = > provádí se v době, kdy hrozí, že bude vysoká inflace
(většinou když je ekonomika v silném růstu)
Stejný dopad bude, když se sníží (zvýší) PMR, ČNB nakoupí (prodá) CP, ČNB nakoupí
nebo prodá devizy od obchodních bank…
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) www.cnb.cz
2) http://www.ceed.cz/bankovnictvi/obsah.htm
3) http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/zakony/download/z
akon_o_cnb.pdf
4) Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš,VÚT v Brně, 2008
5) Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada 2004
6) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna 2004
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Co znamená pojem banka bank?
 Co znamená pojem banka státu?
 Uveď alespoň 3 příklady, jakým způsobem může ČNB provádět protiinflační
restriktivní monetární politiku.
 Vysvětli pojem úvěrové kontingenty.
 Co znamená pojem bankovní regulace?
 Napište 3 způsoby, jak může ČNB provádět tzv. expanzivní monetární politiku.
 Co je to diskontní sazba a jaká je její výše?
 Co je to repo sazba a jaká je její výše?
 Vyjmenujte členy současné bankovní rady ČNB.
 Kdy bude provádět ČNB expanzivní politiku?
 Kdy bude provádět ČNB restriktivní politiku?
 Jak může ČNB intervenovat na devizových trzích?
32
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
6. OBCHODNÍ BANKY
1. CÍLE




rozlišit jednotlivé druhy obchodních bank
sestavit bilanci obchodních bank
vypočítat ukazatele ROE, ROA a PM
orientovat se v pasivních a aktivních obchodech bank (pochopit na čem banky
vydělávají)
2. KLÍČOVÁ SLOVA
aktivní operace, pasivní operace, bilance banky, výkaz zisku a ztráty, výnosnost
kapitálu, výnosnost aktiv, ziskové rozpětí, CAMEL, bankovní licence, praní špinavých
peněz, bankovní rizika, bankovní a nebankovní registr dlužníků
3. TEORIE - POJMY
OBCHODNÍ BANKY
Banky jsou typem finančních zprostředkovatelů, který umožňuje tok peněz mezi
věřitelem na straně jedné a dlužníkem na straně druhé.
Banky (podle směrnice EU) jsou podniky, jejichž činnost spočívá v přijímání vkladů nebo
jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na jeho vlastní
účet.
Podle zákona č. 21/1992 Sb. jsou banky právnické osoby se sídlem v ČR založené jako
akciové společnosti, které přijímají vklady od veřejnosti, poskytují úvěry, a které mají ke své
činnosti povolení působit jako banka (bankovní licenci uděluje ČNB)
Obchodní banky plní 4 dílčí funkce:
1. banka získává volný kapitál od věřitelů a sama rozhoduje, kde tento volný kapitál
umístit (jak ho zhodnotit)
2. obchodní banky emitují bezhotovostní peníze
3. banka zprostředkovává platební a zúčtovací styk
4. banka zprostředkovává finanční investování na peněžním a kapitálovém trhu
ČINNOSTI OBCHODNÍCH BANK - MŮŽEME ROZDĚLIT NA 3 DRUHY
1. aktivní – poskytování půjček a úvěrů (banka vystupuje v pozici věřitele)
2. pasivní - přijímání vkladů nebo prodej cenných papírů (banka vystupuje v pozici
dlužníka)
3. neutrální (mimobilanční) – směnárenské operace (získává z těchto operací výnosy ve
formě poplatků)
VALUTA – hotovost v cizích měnách
DEVIZA – cizí měna na účtech
33
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
ČLENĚNÍ OBCHODNÍCH BANK
Rozhodujícím znakem pro určení druhu banky je statut (zřizovací listina), ve kterém jsou
vymezeny druhy činností, které může banka provádět.
Členění podle vlastnictví:
- státní (ČNB)
- soukromé (tzv. privátní banky např. J&T banka, PPF banka – nejsou určeny pro
širokou veřejnost)
- akciové (všechny banky dle zákona musí mít formu a.s.)
- družstevní (kampeličky, družstevní záložny)
- se zahraniční majetkovou účastí (ČSOB, KB, ČS – většina bank v ČR má zahraniční
vlastníky)
Členění podle činností:
- univerzální – poskytují veškerou činnost, mají plnou bankovní licenci (KB, ČSOB,
ČS, Raiffeisen banka, ….)
-
specializované
a) produktově (nabízejí určitou činnost, např. hypotéční úvěry – Hypotéční banka)
b) zákaznicky (orientují se na určitou vrstvu zákazníků)
c) teritoriálně (operují na určitém území, dříve Union banka, typické spíše ve velkých
zemích jako je USA, Německo…)
DRUHY BANK
1. obchodní banky – provádějí veškerou činnost, ale jsou zaměřeny především
na přijímání vkladů a poskytování úvěrů (depozitní a úvěrové operace), např. ČS, KB
2. spořitelní banky (retail banky) – soustřeďují se na drobnou klientelu, na přijímání
vkladu a poskytování spotřebitelských úvěrů (ČS, Poštovní spořitelna)
3. hypotekární banky – soustřeďují se na poskytování hypotéčních úvěrů a zabezpečují
emisi hypotéčních zástavních listů (Hypotéční banka, ČS, ČSOB,……….)
4. investiční banky – specializují se na operace s cennými papíry a poskytují investiční
úvěry (KB, ČSOB,……)
5. rozvojové banky – specializují se na financování a úvěrování rozvojových investic,
v řadě zemí jsou zakládány státem za účelem financování drobného a středního
podnikání v dané oblasti (Českomoravská záruční a rozvojová banka)
6. komunální banky – jsou to většinou malé banky, které poskytují služby v daném regionu
(dříve Union banka, Plzeňská banka, v současné době nefungují)
7. zemědělské banky – zaměřují se na zemědělskou klientelu a potravinářský průmysl
(dříve Agrobanka, v současné době nefungují)
8. konsorciální banky – jsou zakládány skupinami bank pro poskytování rozsáhlých úvěrů,
členství je výhodné zvláště pro malé banky, které tak mohou provádět operace
na rozsáhlém trhu (hlavně v USA)
9. bankovní holdingové společnosti – jsou založeny velkými průmyslovými a finančními
podniky a korporacemi, jsou velmi silné a disponují rozsáhlým kapitálem (Citibank)
10. zahraniční banky – působí v zemi, ve které nemají hlavní sídlo, pobočky velkých bank
34
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
BILANCE BANKY
Bankovní obchody se člení podle toho, v jakém vztahu je při provádění operace banka vůči
klientovi.
Pokud se jedná o aktivní operace, banka je ve věřitelské pozici a z aktivních obchodů ji
plynou úroky (pokladní hotovost, vkladu u CB, poskytování úvěrů, nákup cenných papírů).
Při pasivních operacích je banka při provádění operací v dlužnické pozici a naopak musí
klientům hradit úroky (přijímání vkladů, úvěry od CB, rezervy, emise vlastních obligací).
Pasiva se dělí na cizí a vlastní kapitál.
Mimo bilanci banky stojí neutrální (mimobilanční) operace, které se pro banku stávají
zdrojem poplatků za služby a výnosy z kurzových rozdílů (diferenciací).
Výnosy z kurzových diferenciací je rozdíl mezi kurzem nákup a kurzem prodej.
Neutrální operace: provádění platebního styku, zprostředkování emise CP, provádění
devizových obchodů a depotní obchody (úschova cenností)
Zjednodušená bilance (rozvaha) banky
Aktiva
Pasiva
Závazky
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Emitované dluhové cenné papíry
Rezervy
Ostatní závazky
Hotovost
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Koupené cenné papíry
Účasti v dceřiných společnostech
Účasti v přidružených společnostech
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Ostatní aktiva
Kapitál
Základní kapitál
Emisní ážio
Rezervní a kapitálové fondy
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená
ztráta z minulých let
Zisk nebo ztráta z běžného období
Platí zásada, že suma aktiv se rovná sumě pasiv.
Čistá aktiva = aktiva banky – závazky
Aktiva banky
 Hotovost
o oběživo (bankovky a mince)
o banka je drží ve svých pokladnách, trezorech, či bankomatech
o jedná se i o hotovost v cizích měnách
o hotovost v širším pojetí: vklady u CB a dále vklady u bank, které jsou splatné
na požádání, nebo do 24 hodin
35
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
 Pohledávky za bankami
o mají různou formu
o představují poskytnuté úvěry či poskytnuté vklady
 Pohledávky za klienty
o např. poskytnuté úvěry, pohledávky vzniklé plněním ze záruk a akreditivů,
pohledávky z faktoringu nebo finančního leasingu
o dělí se na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1 – 5 let), dlouhodobé
(nad 5 let)
 Koupené cenné papíry
o členíme je na dluhové CP (dluhopisy a směnky), účastnické CP (akcie a
zatímní listy) a podílové listy
 Účasti v dceřiných společnostech
o často jsou taky nazývány jako účasti s rozhodujícím vlivem, nebo podíly
v ovládaných osobách
o vykonávání finančních činností nepřímo prostřednictvím dceřiných společností
je dnes u bank velice časté, zejména v případě poskytování hypotéčních
úvěrů, investičních služeb, pojištění, leasingu nebo faktoringu

Účasti v přidružených společnostech
o nemají ve společnostech rozhodující vliv (mají pouze podstatný vliv –
nad 20 % na ZK nebo hlasovacích právech)
 Hmotný majetek
o doba použitelnosti nad 1 rok
o např. pozemky a budovy, zabezpečovací a energetické zařízení, výpočetní
technika, kancelářská technika, dopravní prostředky, nábytek a příslušenství
o tento majetek členíme dále na odpisovaný a neodpisovaný (pozemky)
 Nehmotný majetek
o zahrnujeme zde především software, autorská práva, koupené ochranné
známky a goodwill, který může bance vzniknout při fúzích a akvizicích
 Ostatní aktiva
o především pohledávky z prodeje vyřazeného hmotného majetku a pohledávky
související s daňovými povinnostmi
Pasiva banky
ZÁVAZKY

Závazky vůči bankám
o může jít o úvěry či vklady přijaté od jiných bank
 Závazky vůči klientům
o přijaté vklady od fyzických a právnických, které nejsou bankou
o přijímat vklady mohou pouze banky a družstevní záložny a je k tomu nutná
licence
o z hlediska splatnosti se závazky z vkladů člení na vklady splatné na požádání,
vklady se splatností a vklady s výpovědní lhůtou
o z hlediska formy je možné tyto závazky rozdělit na vklady na běžných účtech,
úsporné vklady a termínové vklady
36
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
o
o
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
do úsporných vkladů dnes banky zahrnují jen vklady na vkladních knížkách a
stavební spoření
některé banky vystavují vkladové certifikáty a vkladové listy, které ale v ČR
nejsou považovány za cenné papíry
 Emitované dluhové CP
o z hlediska splatnosti dělíme na krátkodobé (splatnost do 1 roku) a dlouhodobé
(splatnost nad 1 rok)
o z hlediska právní formy se jedná o dluhopisy listinné nebo zaknihované či
o směnky vlastní nebo akceptované (cizí)
o dluhopisy se z hlediska způsobu realizace úrokového výnosu člení
na dluhopisy s kuponem a bezkuponové dluhopisy (diskontované)
 Rezervy
o představují závazky, které banka bude muset pravděpodobně plnit, ale ještě
nezná okamžik plnění ani přesnou výši
o např. rezerva na odstupné
 Ostatní závazky
o zahrnují se zde především závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům,
zdravotní pojišťovně …
KAPITÁL
 Základní kapitál
o je to kapitál banky zapsaný v OR (min. 500 mil. Kč)
o v případě, že banka koupí vlastní akcie, nezahrne je do aktiv, ale vykáže je
jako položku snižující základní kapitál
 Emisní ážio
o vyjadřuje rozdíl vzniklý při emisi akcií za jinou než jmenovitou hodnotu
o podle obchodního zákoníku obchodní společnost může vydat pouze akcie
s emisní cenou, která se rovná jmenovité hodnotě, nebo jmenovitou hodnotu
převyšuje, v takové případě se vzniklý rozdíl zahrnuje do kapitálu od ostatních
složek pasiv jako emisní ážio
 Rezervní fondy
o tvoří je ze zisku nebo vznikají příspěvkem od akcionářů banky
o podle obchodního zákoníku jsou povinné
 Kapitálové fondy
o jsou fondy, tvořené z jiného zdroje než účetního zisku, např. bezplatným
nabytím majetku nebo dotací
37
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY BANKY
Další nedílnou součástí účetní závěrky banky je výkaz zisku a ztráty (často označován jako
výsledovka).
Na rozdíl od rozvahy, která zachycuje veličiny stavové, výkaz zisku a ztráty obsahuje veličiny
tokové.
ZJEDNODUŠENÝ PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ BANKY
NÁKLADY
Nákladové úroky
Náklady na poplatky a provize
Ztráta z obchodování s CP
Ztráta z prodeje pohledávek
Ztráta z prodeje účastí
Správní náklady
Odpisy DM
Náklady na daň z příjmů
Mimořádné náklady
VÝNOSY
Výnosové úroky
Výnosy z poplatků a provizí
Zisk z obchodování s CP
Zisk z devizových operací
Zisk z prodeje pohledávek
Zisk z prodeje účastí
Mimořádné výnosy
Rozhodující podíl tvoří výnosy a náklady z finančních činností, tzn. úroky, poplatky, výsledky
z obchodování s CP, a cizí měnou. Kromě finančních činností HV banky ovlivňuje i vlastní
provoz banky, jako u jakéhokoli jiného podnikatele. V nákladech banky jsou tudíž zahrnuty
správní náklady – mzdové náklady, náklady na SP a ZP, náklady na nakupované služby
(spotřeba energie, pohonných hmot, telekomunikační poplatky, ostraha, reklama,
marketing…), náklady na odpisy dlouhodobého majetku, ostatní provozní výnosy – zisky
z prodeje pohledávek, dceřiných či přidružených společností. Výsledek hospodaření také
ovlivňují daňové náklady.
FINANČNÍ UKAZATELE
Základem hodnocení finanční situace banky jsou poměrové finanční ukazatele vztahující
se k zisku, především výnosnost kapitálu, výnosnost aktiv a ziskové rozpětí.
1) výnosnost kapitálu (ROE – return on equity)
ROE =
čistý zisk * 100
kapitál
Výsledek představuje % výnos z jedné peněžní jednotky kapitálu.
Pokud neuvažujeme tržní zhodnocení akcie, výsledek představuje celkovou
výnosnost investice pro akcionáře.
2) výnosnost aktiv (ROA – return on assets)
ROA = zisk * 100
aktiva
Výsledek říká, jak velký hrubý zisk vydělala jedna peněžní jednotka aktiv.
ROA a ROE jsou stavové veličiny k určitému okamžiku.
38
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3) ziskové rozpětí (PM – profit margin)
PM = zisk
* 100
výnosy
Ziskové rozpětí napovídá o schopnosti bank vytvářet zisk. Banka, která má vyšší
ziskové rozpětí, provádí na jedné straně finanční činnosti s vyšší přidanou hodnotou,
na druhé straně však může podstupovat vyšší rizika spojená se svým podnikáním.
Vyšší zisk banky nemusí být jen výsledkem vyšších výnosů banky.
Při zachování
stejné úrovně výnosů banka může dospět k vyššímu zisku snížením nákladů, či se
může projevit vliv snížení daňových povinností.
BANKOVNÍ LICENCE
Zákon ukládá každému, kdo chce přijímat vklady, aby požádal o licenci. Bankovní dohled
udělí licenci pouze a. s., jejíž ZK je vyšší než 500 mil. Kč. Smyslem posuzování ZK je
snaha zabránit pronikání tzv. špinavých peněz, tedy peněz pocházejících z trestné činnosti
do bankovního podnikání, neboť s těmito penězi by do podnikání přišly i nekalé praktiky
jejich vlastníků.
Nároky na řídící funkce v bankách jsou:
- odborná způsobilost (dostatečné vzdělání a praxe)
- důvěryhodnost (čistý trestní rejstřík)
- zkušenost
ZÁNIK BANKOVNÍ LICENCE
1) Odejmutím bankovní licence (může jen ČNB)
- pokud banka porušuje stanovené právní předpisy
- pokud banka nezačne svoji činnost do 12 měsíců od povolení působit jako banka,
nebo nezačne do 6 měsíců přijímat vklady od veřejnosti
- přetrvávají závažné nedostatky v hospodaření banky
- licence byla udělena na základě nepravdivých údajů
2) Zrušením banky a likvidací
- př. pokles kapitálové přiměřenosti pod 1/3
3) Rozhodnutím valné hromady
4) Výmazem banky z obchodního rejstříku
39
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
OBEZŘETNOSTNÍ PRAVIDLA
Klienti, kteří vstupují s bankou do dlouhodobého vztahu a poskytují své bance peníze,
jsou zainteresováni na tom, aby s nimi banka řádně hospodařila a mohla dostat svým
závazkům. Přímo v zákoně o bankách je zakotvený zákaz uzavírat obchody pro banku
nevýhodné. Pravidla pro bankovní podnikání – obezřetnostní pravidla – slouží bance jako
návod ke snižování rizik spojených s jednotlivými bankovními obchody.
Při svých obchodech je banka vystavena především těmto rizikům:
1) úvěrové riziko – to je spojeno s nebezpečím, že poskytnutý úvěr nebude řádně
splacen
2) tržní riziko – spočívá ve změně podmínek na trhu – např. pokles cen akcií,
do kterých banka investovala, riziko plynoucí z makroekonomických jevů jakými jsou
inflace nebo deflace
3) likvidní riziko – představuje pro banku hrozbu, že nedokáže uspokojit požadavky
svých klientů na výplaty z jejich účtů
4) operační riziko – může zahrnovat nebezpečí plynoucí z určitých strategických
rozhodnutí např. zaměření na určitý produkt, o který klienti neprojeví zájem
Nejvýznamnější je opatření:
- o kapitálové přiměřenosti – ukazatel kapitálové přiměřenosti je poměr kapitálu banky
(tvoří ho vlastní a dodatkový kapitál) k rizikově váženým aktivům, měl by být
minimálně 8%
BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ
Známým institutem ochrany zájmů klienta je bankovní tajemství (v zákoně o bankách).
V zákoně jsou stanoveny všechny případy, kdy je banka povinna některé informace o svých
klientech, i bez jejich souhlasu, sdělovat jiným subjektům.
Bankovním tajemstvím se rozumí ochrana všech údajů o klientovi a jeho obchodních
vztazích s bankou před jinými osobami. Banka nesmí bez souhlasu klienta sdělovat
informace o tom, kdo je její klient, jaké má u ní uloženy vklady, jaké mu byly poskytnuty
úvěry, popř. jaké jiné obchody klient s bankou uskutečňuje.
Zákonem stanovené průlomy do bankovního tajemství umožňují, aby v případech, kdy
je na tom veřejný zájem, byly údaje o klientovi sděleny uvedeným subjektům, i když
k tomu klient nedá svůj souhlas. Jedná se především o orgány činné v trestním řízení
(státní zastupitelství, policie, soudy), soudy ve věcech občansko-právních (dědické řízení,
náhrady škody, exekuce na majetek), daňové orgány v řízení s daňovým dlužníkem apod.
Banky si mohou vzájemně sdělovat informace o klientech prostřednictvím klientských
registrů. Banky mají zájem o informaci o bonitě klienta, aby mohli bezpečněji provádět své
obchody. Bonitou se rozumí hodnocení schopnosti klienta splácet své závazky. Hodnotí
se nejen jeho majetkové poměry, podnikatelské aktivity, ale i jeho platební morálka
v minulosti. K tomu slouží centrální registr úvěrů, ve kterém jsou evidovány všechny
subjekty, které si vzaly úvěr v bance. Existuje i nebankovní registr dlužníků (splátkové
společnosti, leasingové firmy …).
40
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Zvláštní povinností banky, která vyplývá nejen ze zákona o bankách, ale i ze zvláštního
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, je povinnost banky
identifikovat svého klienta, to je zjistit si o FO nebo PO takové údaje, podle kterých ji lze
jednoznačně určit. U FO to je jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště. U PO firma, sídlo,
IČ, popř. údaje o jejích orgánech (představenstvo, jednatelé apod.). Musí se to provést
u všech obchodů, jejichž hodnota přesahuje 30.000 Kč. Identifikovat klienta musí vždy
při otevření jakéhokoli typu účtu nebo prodeji některého z produktů, kterým potvrzuje přijetí
vkladu. Identifikaci banka provádí i u všech aktivních obchodů, to je zejména tehdy,
poskytuje-li úvěr. Banky jsou povinny sledovat podezřelé operace a hlásit je Finančnímu a
analytickému útvaru MF.
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení – bilance banky
Příklad:
Rozdělte pasiva na vlastní a cizí zdroje, vypočítejte nerozdělený zisk (ztrátu).
Sestavte rozvahu banky z těchto údajů (údaje jsou v mil. Kč):
















státní pokladniční poukázky (cenné papíry)
Úvěry zákazníkům
Závazky vůči ČNB
rezervní fond
vklady a pohledávky u jiných bank
CP a účasti
závazky vůči bankám
vklady od klientů
ostatní aktiva
budovy a zařízení
vlastní emise obligací
ZK
směnky
pokladní hotovost
ostatní pasiva
nerozdělený zisk z minulých let
900
100.000
11.500
17.900
34.000
20.000
52.000
96.000
29.000
9.500
26.000
10.000
8.000
19.000
1.000
?
Hrubý zisk z tohoto roku je 6.800 mil Kč. A čistý zisk po zdanění 5.372 mil Kč. Celkové
výnosy banky jsou 17.400 mil Kč. Vypočítejte ukazatele ROA, ROE a ziskové rozpětí v %.
Výsledky zaokrouhlujte na 2 desetinná místa.
41
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Aktiva
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
celkem
celkem
ROE =
ROA =
PM =
2. cvičení – směnárenské operace
Jednou z činností obchodních bank jsou směnárenské operace, kde obchodní banka
vydělává jednak na rozdílu mezi nákupním a prodejním kurzem, a také na poplatcích
za směnu. V následujících dvou příkladech nebereme v úvahu poplatky za směnu.
Př. 1 Výsledky příkladů zaokrouhlujte na celá čísla.
Měna
HRK (chorvatská kuna)
HUF (maďarský forint)
IDR (indonéská rupie)
množství
1
100
1 000
nákup
3,24
9,77
1,64
prodej
3,38
9,92
1,73
a) Maďarský turista potřebuje 5 000 CZK. Kolik HUF si musí zaplatit za 5 000 CZK?
b) Jedeme na služební cestu a potřebujeme 4 500 000 IDR. Kolik musíme zaplatit
za rupie CZK?
c) Vrátili jste se z Chorvatska, kde jste byli na dovolené a zůstalo vám 480 HRK, kolik
za ně dostanete?
d) Jedete na dovolenou do Maďarska a potřebujete vyměnit 6 000 CZK, kolik za ně
dostaneme HUF?
42
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Př. 2
Výsledky příkladů zaokrouhlujte na celá čísla.
Měna
EUR (euro)
KES (keňský šilink)
BYR (běloruský rubl)
množství
1
100
1 000
nákup
24,47
24,37
7,35
prodej
24,68
24,51
7,48
a) Německý turista potřebuje 25 000 CZK. Kolik EUR si musí zaplatit za 25 000 CZK?
b) Jedeme na služební cestu a potřebujeme vyměnit 9 000 CZK. Kolik dostaneme
běloruských rublů za CZK?
c) Vrátili jste se z Keni, kde jste byli na dovolené a zůstalo vám 28 000 KES, kolik za ně
dostanete CZK?
d) Jedeme na víkend do Paříže a potřebujeme 345 EUR, kolik musíme zaplatit CZK
za výměnu?
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE.)
1) www.cnb.cz
2) http://www.ceed.cz/bankovnictvi/obsah.htm
3) Peněžní ekonomie (Finanční trhy): Oldřich Rejnuš,VÚT v Brně, 2008
4) Peníze a měnová politika: Josef Jílek, Grada 2004
5) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna 2004
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Co patří do neutrálních operací banky (alespoň 3 příklady)?
 Uveď alespoň 3 příklady ostatních závazků banky?
 Kam do rozvahy patří pohledávky za klienty (kdy a z jakých důvodů mohou
vznikat?)
 Co je to ziskové rozpětí, jak se vypočítá a co nám řekne výsledek?
 Co je to tzv. retail banka (na co se zaměřuje)?
 Uveď alespoň 3 příklady výnosů banky?
 Napište alespoň 3 dílčí funkce obchodních bank.
 Jak může banka vydělat při výměně valut a deviz?
 Jaký je minimální základní kapitál bank?
 Kdy může ČNB odebrat licenci obchodní bance?
 Co znamená pojem praní špinavých peněz?
 Co je to např. úvěrové, inflační riziko?
 Jaké opatření musí mimo jiné dodržovat proti praní špinavých peněz?
 K čemu slouží úvěrové registry - bankovní, nebankovní?
43
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
7. PLATEBNÍ STYK
1. CÍLE
 orientace na bankovním trhu při založení běžného účtu
 rozeznávat různé formy a způsoby placení za zboží a služby
 schopnost vyplnit příkazy k úhradě a složenky
 pochopit základní způsoby bezhotovostního zahraničního platebního styku
2. KLÍČOVÁ SLOVA
Běžný účet, příkaz k úhradě, variabilní symbol, konstantní symbol, dokumentární
akreditiv, dokumentární inkaso, výběrní lístek, poštovní poukázka, SIPO
3. TEORIE - POJMY
HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
Hotovostní platební styk se uskutečňuje mezi podniky nebo mezi podniky a obyvatelstvem
s použitím hotových peněz. Běžnější je bezhotovostní platební styk, některé subjekty však
prodávají převážně za hotové (obchod, osobní doprava, služby provozované individuálními
podnikateli), takže je u nich hotovostní platební styk rozšířenější.
Při výběru hotovosti na přepážce banky vyhotovuje bankovní ústav doklad pro výběr tzv.
výběrní lístek, jehož součástí je výčetka platidel. Výběrní lístek slouží jako doklad o tom,
jakou částku jsme vybrali hotově z banky. Poznamenejme, že výběr peněz hotově
na přepážce bývá nevýhodný, protože banky si často účtují poměrně vysoký poplatek.
44
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
POŠTOVNÍ POUKÁZKY
Poštovní poukázky se při hotovostních platbách používají často při platbách mezi podnikateli
a obyvatelstvem. Placení zprostředkuje Česká pošta, s.p. Používají se různé druhy podle
poštovních předpisů:
Poukázka A – používá se pro odeslání hotovosti na účet v bance. Platí tak občané
různým organizacím např. pojistné, nájemné, obědy ve škole, školné v jazykové nebo jiné
škole.
Poukázka A – doklad V – používá se velmi často Firmy, které jsou příjemci peněz, uzavírají
s poštou smlouvu, na jejímž základě jim pošta fakturuje cenu za tuto službu. Odesílatel
za tuto službu neplatí.
Poukázka B – slouží k proplacení hotovosti z účtů u bank. Občané tak dostávají např.
přeplatky elektřiny, plynu, žáci peníze od rodičů z jejich účtu. Na poukázce je vytištěn
plátce – odesílatel peněz. Částku v hotovosti si vybírá příjemce na poště. Musí se prokázat
průkazem totožnosti.
Poukázka C – slouží k proplacení peněz zaslaných hotově od jiného plátce. Nemá
předtištěné údaje o plátci ani příjemci.
45
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Česká pošta poskytuje také službu SIPO.
SIPO umožňuje provádět všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, pojistné, elektřina)
jednou platbou na základě přiděleného spojovacího čísla. Platbu lze uskutečnit:
 bezhotovostně inkasem z účtu
 jednorázovým příkazem k úhradě
 hotově u přepážky na poště
 u doručovatele
TUZEMSKÝ BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK
V platebním styku dochází k přesunům peněžních prostředků mezi plátcem a příjemcem
platby, přičemž značný objem těchto přesunů probíhá mezi nimi přímo předáním bankovek a
mincí. Provádění platebního styku a zúčtování je jednou ze základních činností bank, která je
předpokladem k výkonu dalších bankovních služeb a obchodů. Platební styk je regulován
ČNB.
BANKOVNÍ ÚČET
a) běžný účet
b) vkladový účet (slouží k ukládání peněžních prostředků na sjednanou dobu za účelem
dosažení úrokového výnosu)
c) devizový účet (je veden v cizí měně)
BĚŽNÝ ÚČET
Co je to běžný účet ?
Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu vašich financí. Jeho primárním
účelem je umožnit vám hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého z
bankovních domů – tedy bezhotovostně. Neměl by jen sloužit k prostému skladování
peněz, ale spíše přispět k snadnější manipulaci. Bez běžného účtu se obejdete jen těžko,
protože snad již všichni zaměstnavatelé vyžadují jeho číslo k zasílání výplat. Účet tedy
slouží jako důležitá adresa, na kterou vám mohou peníze zasílat třetí osoby (přátelé,
rodina, pracovní partneři). Samozřejmě i vy můžete vkládat na BÚ své finance a zajistit tak
jejich větší bezpečnost – ať už z krátkodobého hlediska (ztráta hotovosti), tak i částečně
z dlouhodobého (ztráta jejich hodnoty).
46
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Je základem pro zprostředkování platebního styku. Banka přijímá na běžný účet peněžní
prostředky v hotovostní i bezhotovostní formě, provádí z běžného účtu domácí a
zahraniční platby i výplaty v hotovosti.
Skrytá funkce běžného účtu
Běžný účet však v dnešní době vnímáme především jako odrazový můstek pro mnoho
dalších služeb. Počínaje elektronickým bankovnictvím, pokračuje lepším přístupem k dalším
produktům a konče třeba platebními kartami, které k účtu dostanete. Je velmi důležité si
vybrat vhodnou banku a účet, protože jeho následná změna není úplně jednoduchá.
Praktické využití běžného účtu
Peníze můžete na účet vkládat v hotovosti na přepážce banky, nebo převodem z jiného účtu.
Prostředky lze obdobně z účtu získat zpět, existují v podstatě tři základní způsoby
užití:
 výběr hotovosti z bankomatu či na přepážce,
 platba kartou při nákupu a
 bezhotovostní převod na jiný účet (spořící účet, účet penzijního připojištění, účet
podílového fondu, nebo třeba účet firmy, u které nakupujete po internetu)
Z praktického hlediska jsou u běžných účtů využívány především platby kartami a
zadávání příkazů k úhradě, inkasu, svolení k inkasu či SIPO (sdružené inkaso plateb
obyvatelstva) v rámci bezhotovostního platebního styku. Oblíbené je rovněž používání
trvalých příkazů nebo i v případě potřeby zahraničního platebního styku.
Samostatné běžné účty jsou dnes téměř na ústupu. Většina bank vám nabídne balíčky
služeb, zvané často konta. V rámci těchto kont získáte v závislosti na jejich ceně různé
nadstandardní služby bez dalších poplatků nebo minimálně s cenovým zvýhodněním. Jedná
se třeba o kreditní kartu, zvýhodněné úročení, výběry z bankomatu zdarma apod. V případě
měsíčního paušálu je dobré si spočítat, zda se vám balíček vůbec vyplatí.
Standardem všech účtů je některý produkt z oblasti přímého bankovnictví (telebanking, GSM
banking, internet banking a homebanking). Právě díky přímému bankovnictví můžete svůj
účet spravovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
PŘI HLEDÁNÍ VHODNÉHO ÚČTU SE VYPLATÍ POSTUPOVAT NÁSLEDOVNĚ:
Vyberte si banku
Běžný účet není vhodným nástrojem pro uchovávání velkého objemu peněžních prostředků.
I přes to je pochopitelná obava mnohých potenciálních klientů o dostatečnou stabilitu jimi
vybrané banky. Naštěstí lze konstatovat, že doba „rychlých“ příchodů a odchodů bankovních
domů je pravděpodobně už za námi. Ke konci roku 2007 jsou banky působící na území ČR
včleněny do velkých finančních skupin, případně mají v zádech silné zahraniční akcionáře.
O ztrátu finančních prostředků na BÚ z důvodu krachu banky se není třeba tedy strachovat.
Pro obzvláště obezřetné zájemce o BÚ lze doporučit:
 nahlédnout do přístupných zpráv bank o výsledcích hospodaření. Tam můžete zjistit,
jestli banka dosahuje zisku, případně jestli si vede lépe nebo hůře, než v uplynulých
letech;
 dalším ukazatelem stability banky může být nízká (a pokud možno klesající) výše
klasifikovaných úvěrů. To jsou úvěry, které v sobě skrývají určitý stupeň rizika, pokud
47
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
jde o jejich nesplacení. Takové úvěry byly v minulosti poskytovány řadě českých
podniků a nebyly přesně spláceny. Některé banky registrovaly takovou výši špatných
úvěrů, že jim musel významně pomoci stát.
V kontextu relativní stability na bankovním trhu se jeví téměř jako důležitější další kritéria.
Pokud potřebujete občas navštívit bankovní pobočku, zjistěte si, kolik se jich nachází
v místech vašeho nejčastějšího výskytu a jaká je otevírací doba. Dobré je i zajít se
podívat přímo na některou z nich. Uvidíte, zda jsou pracovníci ochotní a schopni vám
kvalifikovaně a poradit. Pokud banku téměř nikdy nenavštěvujete, možná vás bude zase
zajímat počet bankomatů a úroveň přímého bankovnictví.
Jak platit z běžného účtu?
Běžný účet si zřizujeme, abychom mohli využívat bezhotovostního styku s různými
institucemi. Bezhotovostním stykem myslíme pohyb peněz pomocí převodů na běžné účty.
Máme dvě formy bezhotovostního styku:
 Úhradová - jedná se o platby z příkazu plátce
 Inkasní - jedná se o platby z příkazu příjemce
Při platebním styku se využívají tyto formuláře: příkaz k úhradě, příkaz k inkasu,
hromadný příkaz k úhradě, trvalý příkaz k platbě SIPO, trvalý příkaz k úhradě, trvalý
příkaz k inkasu. Jejich vyplnění bývá obdobné.
Jak příkazy vyplnit?
Ve speciálním formuláři banky vyplňujete zejména:
 název banky a její pobočku (pokud nemáte formulář přímo od banky)
 datum splatnosti, bankovní spojení (číslo účtu) a kód banky plátce
 bankovní spojení a kód banky příjemce
 částku v příslušné měně
 případně symboly platby (variabilní, konstantní a specifický symbol)
Pokud symboly neznáte, pracovnice banky je doplní za vás. Variabilní a specifický symbol
slouží k bližší identifikaci platby. Často se používá rodné číslo nebo IČO společnosti.
Příjemce potom pozná, že je platba zrovna od vás. Pro ještě bližší identifikaci platby slouží
kolonka údaj pro vnitřní potřebu příkazce, zde může být například poznámka "nájem
za 11/2004" a vy pak hned víte, co jste tímto příkazem platili nebo inkasovali.
Hromadný příkaz k úhradě se liší od klasického jednorázového pouze tím, že zde
vyplňujete několik plateb najednou. Nemusíte vyplňovat pro pět plateb pět příkazů k
úhradě.
Odlišnost trvalých příkazů je v tom, že tato platba nebo inkaso je opakující se (trvalé), a to až
do doby než ho zrušíte. Zde se ještě zadává datum, od kdy platí a může se i stanovit
k jakému datu bude trvalý příkaz zrušen.
48
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Zadávání příkazu k platbě:
Klient dává své bance příkaz k platbě:
 písemnou formou na formuláři podepsaném podle tzv. podpisového vzoru
uloženého u banky
 některou z forem přímého bankovnictví – telefonem (phonebanking), mobilním
telefonem (GSM banking), internetem (internetbanking) nebo přímým spojením
spojením s bankou pomocí speciálního softwaru (homebaning). Přímé bankovnictví
vyžaduje důkladné zabezpečení heslem, certifikátem, zašifrovaným přenášením
údajů, potvrzovací či autorizační SMS
 ústně u přepážky – platí se však vyšší poplatek
Při bezhotovostním placení se používá úhradová forma a inkasní forma. (viz skripta BAF)
Zánik smlouvy, zrušení běžného účtu
Smlouva o běžném účtu může v souladu s obchodním zákoníkem zaniknout:
a) uplynutím doby, pokud byla sjednána na dobu určitou
b) dohodou smluvních stran
c) výpovědí ze strany klienta – majitele účtu i ze strany banky
Banka je povinna před uzavřením účtu vypořádat všechny pohledávky a závazky
na běžném účtu. Především odepíše peněžní prostředky, které byly již předem „zaplaceny“
prostřednictvím šeků a platebních karet. Banka si může započítat své splatné pohledávky
související s vedením účtu, např. úhradu cen za služby. Od majitele účtu si banka vyžádá
vrácení platebních prostředků, které měl k dispozici např. platebních karet, nebo šeků.
Poté banka běžný účet zruší a jeho zůstatek bezhotovostně převede nebo vyplatí
v hotovosti podle dispozice bývalého majitele. Stává se, že banka tuto dispozici
neobdrží, pak zůstatek převede na vnitřní evidenční účet popř. do úschovy, kde jej uchovává
do promlčení pohledávky. Banka písemně oznamuje klientovi den, k němuž byl běžný účet
zrušen. Všechny doklady, které byly součástí dokumentace klienta, banka převede do tzv.
neplatné dokumentace a uchovává je nejméně 10 let po zániku smlouvy o běžném účtu
(opatření proti „praní peněz“).
49
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ STYK
Platební podmínky jsou jednou z nejdůležitějších náležitostí kupní smlouvy. Prodávající se
snaží prosadit takovou platební podmínku, která mu zaručí, že kupující zboží převezme a
zaplatí za něj (splní závazky z kupní smlouvy).
Platební podmínky jsou ovlivněny:




vzájemnými vztahy partnerů (zda už spolu obchodovali)
druhem zboží (zda se platí najednou nebo po částech
situací na trhu (konkurence)
situací v zemi (politické záležitosti)
Nástroje, které se používají v platebním styku, můžeme rozdělit do dvou skupin:
1. nedokumentární tzv. hladké platby
 realizují se pouze v případě inkasa a úhrady
 transakce je provedena pokud existuje mezi bankami korespondenský účet
(nebo s tímto účtem disponuje další banka, která se stává prostředníkem
transakcí)
 loro účet – zahraniční banka má účet u naší banky
 nostro účet – naše banka má účet v zahraničí
 obchodní úhrady zejména za zboží, poskytované služby, dopravu, leasingové
splátky …
 neobchodní úhrady za cestovní a turistické výlohy, penze, alimenty, soudní a
arbitrážní výlohy ze sporů ….
2. dokumentární operace
 součástí peněžního vypořádání je i zaslání dokladů (dokumentů)
 reprezentantem těchto operací je:
 dokumentární inkaso
 dokumentární akreditiv
Dokumenty používané při dokumentárních platbách:




dopravní dokumenty prokazují dopravu zboží z místa odeslání na místo určení,
patří mezi ně zejména letecký nákladní list, železniční nákladní list, silniční nákladní
list, námořní konosament, říční nákladní list, stvrzenky
pojistné dokumenty slouží jako doklad o uzavření pojistné smlouvy, vyskytují
se ve dvou formách, a to jako pojistka a pojistný certifikát
skladovací dokumenty vyjadřují písemné potvrzení o převzetí zboží skladníkem,
nejznámější je skladištní list a zemědělský skladní list
obchodní dokumenty mezi které patří faktury, balicí list, vážní list, osvědčení
o původu zboží, osvědčení o jakosti zboží, zdravotní osvědčení
DOKUMENTÁRNÍ INKASO
Dokumentární inkaso je bezzávazkový platební instrument, používaný běžně v zemích
rozvinuté tržní ekonomiky. Z pohledu banky představuje zprostředkovatelskou činnost, který
je prováděna pouze na základě žádosti klienta.
50
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Dokumentární inkaso používají obchodní partneři pokud se jedná o dlouhodobý a zavedený
obchodní styk a dodavatel nechce akceptovat úhradu za zboží nebo službu až po jeho
dodávce. Dokumentární inkaso však neznamená pro dodavatele jistotu, že bude zaplacena
inkasní částka nebo zboží bude odběratelem převzato.
Účastníky dokumentárního inkasa jsou tyto subjekty:
 dodavatel (prodávající, vývozce, příkazce)
 vysílající banka (banka vývozce)
 předkládající (inkasní) banka (banka dovozce)
 odběratel (kupující, trasát, dovozce)
 vývozce (dodavatel) odešle zásilku a zároveň předá doklady své bance s inkasním
příkazem
 banka vývozce zasílá doklady bance dovozce (bance inkasní)
 banka dovozce uvědomí dovozce, že obdržela doklady a může je dovozci předat
 dovozce zaplatí bance (nebo akceptuje směnku) a obdrží doklady
 banka dovozce převede úhradu bance vývozce, která ji připíše ve prospěch účtu
vývozce
Dodavatel
3.a
1.
2.
Odběratel
6.
3.c
4.b
4.a
5.
Banka
odběratel
e
dokumenty
1.
2.
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
5.
6.
Banka
dodavatel
e
------- peníze
3.b
………. zboží
podpis kontraktu
dodávka zboží
předložení dokumentů
zaslání dokumentů a obstarání inkasa
avizování došlých dokumentů
úhrada (nebo akcept směnky)
předání dokumentů
provedení platby
finanční vyrovnání
51
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV
Vychází z jednotných mezinárodních pravidel a pokynů pro dokumentární akreditiv, který byl
vydán mezinárodní obchodní komorou v roce 1983 a novelizován v roce 1994.
Dokumentární akreditiv zajišťuje vývozci zaplacení zboží, pokud splní podmínky
stanovené kupujícím akreditivu (předloží včas požadované dokumenty a zašle zboží) a
dovozci dává jistotu, že zboží nebude zaplaceno, dokud nebudou splněny podmínky
akreditivu.
Účastníky dokumentárního akreditivu jsou tyto subjekty:
















dovozce (výstavce)
banka dovozce (otevírající akreditiv)
banka vývozce (beneficienta) – avizující akreditiv
vývozce (beneficient)
dovozce předá podmínky akreditivu své bance
 označení dovozce a vývozce (jméno nebo obchodní firma)
 sídlo firmy, bydliště
 název banky vývozce i dovozce, bankovní spojení
 předmět obchodu (označení zboží)
 dodací podmínky
 požadované doklady (FA, pojistka, dodací list….)
 druh, číslo a hodnota akreditivu
 platnost, termín dodání zboží a dokladů
 způsob platby
 jestli bude doprava kombinovaná a jestli bude zboží zasíláno najednou nebo
v dílčích dodávkách
 výlohy
banka zablokuje 110 % částky akreditivu na účtu klienta (10 % na poplatky a
kursové diferenciace)
banka tuto částku rovněž zablokuje i v devizách
banka zpracuje podmínky akreditivu a avizuje je zahraniční bance, a to těmito
formami komunikace
 swiftová zpráva (družicový přenos dat)
 dálnopis (na základě dálnopisného klíče)
 telegram (do vzdálenějších zemí)
banka vývozce seznámí s podmínkami akreditivu vývozce
vývozce po přijetí podmínek akreditivu může požádat o změnu podmínek (požádá
o ni dovozce), změna se může týkat délky splatnosti, snížení nebo zvýšení ceny,
změny množství, změny dokladů
dovozce oficiálně přes svou banku vystaví změnu a avizuje ji zahraniční bance
vývozce zasílá zboží a předává doklady své bance, banka je důkladně zkontroluje
pokud doklady nejsou v pořádku vyzve banka vývozce, aby je upravil
pokud to není možné, může to být důvod k nezaplacení akreditivu, snížení ceny
anebo dovozce zboží převezme i přes chyby v dokladech, protože ho potřebuje
banka vývozce zašle doklady bance dovozce, ta je opět důkladně zkontroluje, a
jestliže jsou v pořádku, uvědomí dovozce a ten musí vydat pokyn k zaplacení
po vyúčtování výloh jsou peníze zaslány na účet banky vývozce, ta rovněž odečte
výlohy, pokud jsou stanoveny v podmínkách a výslednou částku připíše na účet
vývozce
52
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Dovozce
1.a
2.
1.b
4.
3.c
Vývozce
Banka
dovozce
4.
1.d
3.a
4.
Banka
vývozce
dokumenty
1.a
1.b
1.c
1.d
2.
3.a
------- peníze
podpis kontraktu
žádost o otevření akreditivu
otevření akreditivu
avizování akreditivu
dodávka zboží
prezentace dokumentů
3.b
1.c
………. zboží
3.b
3.c
4.
kontrola zaslání dokumentů
předání dokumentů po kontrole
finanční vyrovnání,
Druhy akreditivu
1. odvolatelný
 musí to v něm být uvedeno
 jen u obchodních partnerů, kteří se dobře znají
 může být kdykoliv pozměněn či zrušen vystavující bankou na základě instrukcí
dovozce bez souhlasu vývozce
 nepředstavuje tak právní závazek banky zaplatit
2. neodvolatelný
 není-li uveden údaj, o jaký akreditiv se jedná, pak je neodvolatelný
 vytváří pevný závazek vystavující banky, že zaplatí, pokud budou splněny podmínky
 akreditivní podmínky mohou být měněny jen se souhlasem obou zúčastněných
stran
3. nepotvrzený (avizovaný)
 je to akreditiv vystavující banky, který druhá banka vývozci pouze avizuje
 nevchází tak v právní závazek
4. potvrzený
 jde o neodvolatelný akreditiv, kdy vývozci banka vývozce akreditiv potvrdí na příkaz
vystavující banky
53
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
 tím na sebe obě banky berou přímý závazek zaplatit, zvyšuje se tak zajištění
akreditivu a potvrzující banka musí závazek zaplatit v případě, že není schopen plnit
dovozce ani jeho banka
 banka vývozce však může potvrzení odmítnout
5. rembourzní
 je kryt směnkou, která je po určité době proplacena
6. revolvingový
 obnovuje se vždy po určitém období stále za stejných podmínek
 představuje úsporu času i výloh
7. převoditelný
 musí to v něm být uvedeno
 může být převeden pouze jednou, přičemž podmínky nesmějí být měněny
8. krytý
 blokace vázána na účtu přikazující banky
9. nekrytý
 většina akreditivů
 nedochází k úhradě krytí při otevření akreditivu, ale při předložení dokladů
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení – Na co si dát pozor při placení různými způsoby
Na co je dobré si dát pozor při platbě následujícími způsoby:
 hotově
 převodem z účtu
 inkaso
 platba na dobírku
2. cvičení – Jak lze platit za různé druhy zboží a služeb







noviny ve stánku
potraviny v hypermarketu
kredit do mobilního telefonu
měsíční paušál za mobilní telefon
platba opraváři pračky
platba za nákup televize přes internet
koupě osobního automobilu
3. cvičení – Kalkulátor bankovních poplatků
4. cvičení
Vystavte příkaz k úhradě na základě těchto údajů:
Přišla Vám faktura za telefon od Telefoniky O2, číslo účtu: 500114004/2700, variabilní
symbol je 25852510, konstantní symbol je 0308, částka je 654 Kč, datum splatnosti faktury je
54
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
za 14 dní od dnešního dne. Váš účet je veden u Komerční banky v Ostravě, číslo účtu je
19 – 4005879214/0100
BANCE
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ
.
POBOČCE
datum splatnosti
bankovní spojení
číslo účtu plátce
kód banky
číslo účtu příjemce
kód banky
měna
částka
variabilní
doplňující údaj banky
symboly platby
konstantní
specifický
údaj pro vnitřní potřebu příkazce
místo a datum vystavení
podpis(y), razítko příkazce
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) www.financnivzdelavani.cz
2) www.bankovnipoplatky.com
3) www.finance.cz
4) www.sfinance.cz
5) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319299084-suma-sumarum-aneb-kde-jsou-mepenize/211562220100005/video/
6) Bankovnictví pro střední školy a veřejnost: Věra Hartlová a kol., Fortuna 2004
7) Finanční gramotnost: Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2008
8) Finanční a ekonomická gramotnost: M. Skořepa, E. Skořepová, Scientia 2008
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 K čemu slouží variabilní symbol u příkazu k úhradě?
 Jak byste postupovali, kdybyste chtěli přejít a změnit banku?
 Co je to SIPO a k čemu slouží?
 Jaká poštovní poukázka Vám přijde, v případě přeplatku za elektřinu?
 Pokud budu chtít poslat např. peníze své sestře v Praze, která nemá ještě účet,
jakou použiji poštovní poukázku
 Jaký je rozdíl mezi dokumentárním inkasem a dokumentárním akreditivem?
 Jaké dokumenty kolují při zahraničním platebním styku?
 Pokud si budete chtít založit běžný účet, na co nejvíce se budete zaměřovat?
55
B. BANKOVNÍ SYSTÉM



BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Zjistili jste na stránkách www.bankovnipoplatky.com, které banky jsou tzv.
nízkonákladové (mají nižší poplatky)?
Jaký je rozdíl mezi příkazem k inkasu a příkazem k úhradě?
Kdy je vhodný trvalý příkaz k úhradě?
56
B. BANKOVNÍ SYSTÉM
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Křížovka ke kapitole B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1. nákup a prodej deviz ČNB s cílem ovlivnit kurz Kč vůči jiným měnám se říká
měnová…………
2. bezhotovostním cizím měně na účtu se říká…………..
3. bankovní riziko, které vzniká např. tím, že banky mají ve svém portfoliu akcie, kterým
klesá kurz
4. monetární politika ČNB – když ČNB například zvyšuje repo sazbu
5. (čistý zisk/vlastní kapitál) x 100 je vzoreček se zkratkou…..
6. pasiva v bilanci banky dělíme na závazky a …………….
7. kontrola dodržování pravidel obchodních bank ČNB se nazývá bankovní………
8. naše banka má účet v zahraničí (zahraniční platební styk – hladké platby)
9. ochrana údajů o klientovi v bankách se nazývá bankovní………………
10. úroková sazba, kterou stanovuje ČNB a je nejvyšší z těch tří, které ČNB stanovuje
11. přijímání vkladů u obchodních bank je činností ………………..
12. příjmení současného guvernéra ČNB
13. riziko bank, kdy banky z různých důvodů nemohou dostat svým závazkům
14. druh podvodu, kdy podvodník sestaví softwarový program, který se po internetu sám,
bez vědomí zákazníka banky, se nainstaluje do jeho počítače
57
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
C. FINANČNÍ PRODUKTY
8. ŠEKY, SMĚNKY, PLATEBNÍ KARTY
1. CÍLE




umět vyhotovit vlastní a cizí směnku
zvládnout používání platebních karet
rozeznávat různé druhy šeků
rozlišovat debetní a kreditní platební kartu
2. KLÍČOVÁ SLOVA
kreditní karta, debetní karta, bankovní šek, soukromý šek, cestovní šek, vlastní směnka,
cizí směnka, bezúročné období, co-branded karta
3. TEORIE - POJMY
SMĚNKY
Směnka je dluhový CP, který obsahuje zákonem stanovené podstatné náležitosti. Směnkou
se jedna či více určitých osob, která se označuje směnečník, zavazuje zaplatit
oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku.
CIZÍ SMĚNKA
Směnka začíná slovy „za tuto směnku zaplaťte…“. Výstavce směnky přikazuje
směnečníkovi (dlužníkovi) zaplatit částku osobě na směnce uvedenou (osobou může být i
sám výstavce). Směnečník se zavazuje zaplatit tím, že provádí akcept směnky připojením
tzv. akceptační doložky, např. slovy zaplatím, nebo přijato a připojení vlastnoručního
podpisu. Akcept směnky musí být umístěn na směnce. Akceptem směnky se směnečník
zavazuje zaplatit za směnku v době splatnosti a souhlasí se všemi náležitostmi
směnky.
U směnky cizí se vyskytují 3 osoby
2) výstavce – vystavuje směnku a přikazuje směnečníkovi zaplatit směnečnou částku
buď sobě, nebo ve prospěch remitenta (3. osoby)
3) směnečník (dlužník, trasát) – akceptuje směnku a zavazuje se zaplatit směnečnou
částku remitentovi
4) remitent – je jméno toho, komu nebo na jehož řad má být zaplaceno
Podstatné náležitosti cizí směnky
 označení jako „směnka“ v textu listiny, a to v jazyce, v němž je vyhotovena
 bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou částku (směnečnou sumu)
 jméno toho, kdo má platit (směnečník, trasát)
 určení splatnosti směnky
 údaj místa, kde má být placeno
 uvedení jména směnečného věřitele (remitenta)
 datum a místo vystavení směnky
 vlastnoruční podpis výstavce
58
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
VLASTNÍ SMĚNKA
Směnka začíná slovy „za tuto směnku zaplatím…“. Výstavce se sám zavazuje zaplatit
určitou částku ve prospěch určité osoby (remitenta) ve stanovenou dobu. Hlavním
směnečním dlužníkem je sám výstavce a závazek ze směnky mu vzniká předáním
podepsané směnky remitentovi.
Podstatné náležitosti vlastní směnky
 označení jako „směnka“ v textu listiny, a to v jazyce, v němž je vyhotovena
 bezpodmínečný slib zaplatit určitou částku (směnečnou sumu)
 určení splatnosti směnky
 údaj místa, kde má být placeno
 uvedení jména směnečného věřitele (remitenta)
 datum a místo vystavení směnky
 vlastnoruční podpis výstavce
SPLATNOST SMĚNKY




splatnost v určitý den (směnka denní nebo fixní) např. zaplaťte 30. 6. 2011
splatnost na viděnou nebo při předložení (vistasměnka) – musí být předložena
k placení do 1 roku od vystavení
splatnost za určitý čas po datu vystavení (lhůtní směnka, datosměnka) např.
zaplaťte za 3 měsíce
splatnost určitý čas po viděné (lhůtní vistasměnka) např. zaplaťte 4 týdny
po viděné
Př. Směnka cizí splatná v určitý čas po předložení (v určitý čas po viděné)
Směnka
V Kuchaři dne 1. 9. 2011
Směnka na Kč = 25.000,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých)
Tímto přikazuji směnečníku panu Janovi Snídalovi, r.č. 421108/0007, bytem Synkova 24,
Praha 8, PSČ: 180 00, aby za tuto směnku zaplatil panu Václavu Kovalovi, datum narození
14. 10. 1964, bytem Malinová 25, Solopysky, PSČ: 228 32, bez protestu částku 25.000,(slovy: dvacet pět tisíc korun českých) na adrese Synkova 24, Praha 8, PSČ: 180 00,
a to 1 měsíc po předložení této směnky (po viděné) směnečníku, přičemž lhůta pro
předložení směnky k placení je 1 rok od jejího vystavení.
Podpis Karla Nováka
________________
Karel Novák
r.č. 541218/1111,
trvale bytem Slunečná 18, Kuchař, PSČ: 119 76,
místem podnikání Slunečná 18, Kuchař, PSČ: 119 76,
výstavce
59
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Př. Směnka vlastní splatná v určitý den
Směnka
V Kuchaři dne 1. 9. 2011
Směnka na Kč = 25.000,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých)
Za tuto směnku zaplatím panu Václavu Kopalovi, datum narození 14. 10. 1964, bytem
Malinová 25, Solopysky, PSČ: 228 32, bez protestu dne 1. 12. 2011 na adrese Slunečná 18,
Kuchař, PSČ: 119 76, částku 25.000,- (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).
Podpis Karla Nováka
________________
Karel Novák
r.č. 541218/1111,
trvale bytem Slunečná 18, Kuchař, PSČ: 119 76,
místem podnikání Slunečná 18, Kuchař, PSČ: 119 76,
výstavce
ŠEKY
Šek je cenný papír, kterým majitel účtu dává příkaz své bance, aby osobě (společnosti)
uvedené na šeku zaplatila určitou částku. Nejběžnější formou jsou cestovní a bankovní
šeky. Lze s nimi platit služby bezhotovostním způsobem za služby v hotelích, na letišti, platit
za zboží v obchodech.
Za nákup šeků se platí obvykle poplatek ve výši 1 nebo 2 % z částky šeku. Pozor však
na minimální poplatky, které má banka stanoveny za nákup šeků. Pohybují se od několika
desítek až do tisíců korun.
V zahraničí není neobvyklé dostat k běžnému účtu i šeky. Například ve Spojených státech je
to samozřejmostí.
NÁLEŽITOSTI ŠEKŮ
Podstatné náležitosti šeku jsou takové náležitosti, bez níž nemůže být tato listina
považována za šek.
 označení, že jde o šek
 bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou šekovou částku
 jméno (název) toho, kdo má platit (šekovník, tj. banka)
 údaj místa, kde má být placeno
 datum a místo vystavení šeku
 podpis výstavce šeku
Na šeku bývají uváděny i další tzv. nepodstatné náležitosti, jako je:
 bankovní spojení
 číslo šeku
 údaj osoby, které má být šek proplacen
 částka slovy
Jejich nepřítomnost neznamená neplatnost šeku, jsou však potřebné pro zúčtování v bance
nebo pro určité kontroly.
60
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
DRUHY ŠEKŮ
a) členění podle osoby výstavce šeku
 soukromý šek (šek je vystaven nebankovním subjektem na banku, která vede
jeho účet)
 bankovní šek (výstavcem šeku je banka, jedná se o kvalitní šek, který je vždy
krytý, neboť ho banka vystavuje za předpokladu blokace – krytí peněžních
prostředků klienta na svém účtu)
b) členění podle toho, v čí prospěch je šek vystaven
 šek na řad (rubrika „komu“ obsahuje přesné označení osoby, které má být
ze šeku placeno, k přesnému označení osoby může být šek navíc opatřen
doložkou „na řad“, běžně se převádí indosamentem-rubopisem)
 šek na jméno (obsahuje přesné označení osoby, které má být ze šeku placeno a
je navíc opatřen doložkou „nikoliv na řad“ nebo jinou doložku stejného významu,
nesmí být převeden na další osobu rubopisem-indosamentem)
 šek na majitele-doručitele (rubrika „komu“ obsahuje text „majiteli“ nebo podobný
text, nebo není vyplněna, šek může být proplacen libovolnému předložitelidoručiteli, lze je převést pouhým předáním)
c) zvláštní druhy šeků
Cestovní šeky
Cestovní šeky můžete využít při výjimečných cestách do zahraničí, když nevlastníte
zahraniční platební kartu. Šek lze proměnit v bankách či směnárnách za valuty.
Ale můžete s nimi platit v hotelích, restauracích a obchodech po celém světě.
Cestovní šeky neprodávají jen banky, ale také některé cestovní kanceláře, směnárny
a pošty (zahraniční). Při proplácení tohoto šeku je nutné šek znovu podepsat, a to
za přítomnosti pokladního, který zkontroluje správnost podpisu.
Když cestovní šeky ztratíte nebo Vám je ukradnou, obdržíte v zákaznickém centru
dané společnosti, která šek vydala, náhradní šeky. Cestovní šeky se vydávají
v různých měnách a nominálních hodnotách. Pro cesty do Evropy můžete využít šek
v měně EURO. Pokud jezdíte do zahraničí častěji, doporučujeme pořídit si platební
kartu, kterou lze používat i v zahraničí.
Ukázka cestovního šeku
61
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
VYSTAVOVÁNÍ ŠEKŮ
Banka vydává majiteli účtu tiskopisy soukromých šeků pro účely disponování
s peněžními prostředky na účtu. Tiskopis šeku dosud není vyplněn. Teprve když výstavce
vyplní na tento tiskopis všechny podstatné náležitosti podle zákona, vystaví šek jako platební
instrument.
Banky před vydáním tiskopisy šeků personalizují, tj. opatřují je bankovním spojením
klienta, popř. jeho jménem či názvem a platebním místem (názvem pobočky).
Klient nesmí vystavit nekrytý šek, na jehož proplacení není dostatek peněžních prostředků
na účtu. Vystavení nekrytého šeku může mít za následek i trestní postih (podvod).
Šek vystavený na řad určité fyzické nebo právnické osoby může být převeden na jinou osobu
rubopisem, jinak též indosamentem (pokud není opatřen doložkou „nikoliv na řad“).
Rubopisem (indosací šeku) převádí majitel šeku šeková práva na jinou osobu. Šek může
obsahovat libovolný počet indosamentů.
Rozlišují se:
a) blankoindosament kdy majitel šeku se podepisuje na rubu šeku (na zadní straně) a
pokud předá šek jiné osobě, stává se tato osoba majitelem šeku (podepisuji čistý šek
a po předání další osobě je pak proplacen)
b) vyplněný indosament, kdy majitel šeku uveden ke slovům „za mne na řad“ jméno
konkrétní osoby, které má být šek proplacen, a opatří šek svým podpisem
PŘEDLOŽENÍ A PLACENÍ ŠEKŮ
Šek je splatný na viděnou (při předložení k proplacení). Šek musí být krytý, obsahovat
všechny náležitosti a být předložen v zákonné lhůtě.
Šek musí být předložen k placení v těchto lhůtách:
 ve lhůtě 8 kalendářních dnů po datu vystavení, pokud je vystavený a splatný
v témže státě
 ve lhůtě 20 kalendářních dnů po datu vystavení, pokud místo vystavení a místo
placení je v různých státech stejného kontinentu
 ve lhůtě 70 kalendářních dnů po datu vystavení, pokud místo vystavení a místo
placení je v různých státech jiného kontinentu
Během těchto lhůt nelze šek odvolat. Po uplynutí zákonné lhůty pro předložení šeku může
výstavce šek odvolat, tím zakazuje, aby šek byl proplacen jeho majiteli. Nebyl-li šek odvolán,
může ho šekovník (banka) proplatit i po uplynutí lhůty pro předložení šeku.
Majitel šeku může předložit šek k proplacení přímo šekovníkovi. Častěji však předkládá
šek své bance (která obvykle není šekovníkem) s žádostí o zprostředkování inkasa
šeku. Banka přijímá šek k nezávaznému inkasu – tzn., že připíše šekovou částku na účet
klienta až poté, kdy obdrží částku od šekovníka.
Bankovní šek (zejména vystavený bonitní bankou) banka odkupuje od klienta a zpravidla
promptně mu uhradí šekovou částku, až poté zasílá šek šekovníkovi k proplacení. Jedná se
o eskont (odkup) bankovního šeku.
Banka, která přejímá šek od klienta, provádí tzv. cenzuru šeku, kdy ověřuje podstatné i
nepodstatné náležitosti šeku i jejich soulad se zákonem a podmínkami banky.
Dále kontroluje, zda není šek padělán, poškozen, znečištěn, údaje na něm nejsou škrtány,
přepisovány, mazány apod.
62
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Jestliže šek byl předložen v zákonné lhůtě a nebyl proplacen, může majitel šeku podle
zákona vykonat postih pro neplacení proti výstavci šeku a jiným osobám zavázaným
ze šeku. Předpokladem je protestace šeku (protest šeku). Protest je úřední zjištění, že
šek byl včas předložen a nebyl proplacen. Provádějí jej soudy, notáři a obecní úřady formou
sepsání protestní listiny.
Ztrátu nebo odcizení šeku, tiskopisu šeku nebo šekové knížky je klient povinen ohlásit
bezodkladně své bance. V tomto případě může výstavce šeku, majitel účtu, nebo majitel
šeku požádat šekovníka o zastavení placení šeku (stop payment). Stop payment bývá
oznamován dalším bankám, které by mohly šek proplatit. Používá se především
v mezinárodním platebním styku.
Ukázka šeku od České spořitelny
PLATEBNÍ KARTY
Platební karta je významným pomocníkem v hospodaření s vašimi penězi. Přednost
platebních karet je v jejich bezpečí. Zatímco ukradenou hotovost již nejspíše nikdy neuvidíte,
platební kartu snadno zablokujete a případné následky můžete eliminovat pojištěním.
Platební karta je také nástroj, se kterým se kdykoli dostanete k vlastním nebo
půjčeným finančním prostředkům. Může být vydaná k bankovnímu účtu, úvěrovému účtu
nebo fungovat jako karta předplacená.
Platební karty nejčastěji vydávají banky, nicméně dnes už nejsou výhradními vydavateli
karet. Licenci k vydávání platebních karet může vlastnit i družstevní záložna nebo úvěrová
společnost.
Typy platebních karet
Platební karty můžeme rozdělit do několika typů:
1. Podle typu provedení karty
 Embosované karty – mají na sobě vyražené, tzv. vroubkované písmo (embossing)
Lze s nimi platit na mechanických snímačích nazývaných sprintery

Elektronické karty – zcela hladké karty určené pouze pro elektronicky provedené
transakce v platebních terminálech a sprinterech

Virtuální karty – platební karty určené k platbám na internetu nebo k transakcím
bez přítomnosti karty. Nejčastěji dostanete pouze číslo platební karty, které může být
vytištěno např. jen na papíře, přijde vám formou SMS zprávy nebo jej uvidíte pouze
v náhledu internetové aplikace
63
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2. Podle zabezpečení karty
 Karty magnetické – platební karta je vybavena pouze magnetickým proužkem
 Karty čipové – platební karta má pouze čip, magnetický proužek chybí
 Karty hybridní – platební karta obsahuje čip i magnetický proužek
 Karty bezkontaktní – platební karta obsahuje bezkontaktní technologii umožňující
na dálku přenášet transakční údaje (do určité částky není nutné zadávat PIN, zrychlí
se odbavení kupujících
 zabezpečení (můžeme si nastavit kolikrát denně lze, atd.)
 PIN může být i při platbě do 500 Kč požadován obsluhou…
3. Podle formy vyúčtování transakcí
 Debetní karty – transakce je zúčtována neprodleně po obdržení informace o její výši.
V praxi jde v průměru o 3–5 dnů. Tyto karty jsou vydávány pouze k bankovním
účtům. Klient vybírá své peníze z bankovního účtu.
 Kreditní karty – při platbě kartou je možné využívat bezúročné období. Po obdržení
výpisu transakcí kartou máte dvě možnosti: buď vše plně uhradíte a nebudete platit
úroky, nebo uhradíte alespoň povinnou minimální splátku. Jsou vydávány k úvěrovým
účtům. Klient si půjčuje peníze banky, které bude muset později splatit.
 Charge karty – jde o karty s odloženou splatností. Po obdržení výpisu transakcí
kartou musíte své závazky bezpodmínečně uhradit v plné výši. Karta je obdobou
faktury: využíváte služby, přijde výpis a do data splatnosti jej zaplatíte. Účet v bance
až na výjimky není podmínkou.
 Předplacené karty – nejprve vložíte na platební kartu finanční prostředky a teprve
poté s ní můžete platit. Není nutný účet v bance, platební karty mohou být i anonymní
nebo sloužit jako dárky.
S některými kartami jsou spojeny různé služby (cestovní pojištění, asistenční služby
pro automobilisty). Banky také vydávají tzv. Co-branded platební karty, které jsou
vydávány ve spolupráci mezi bankou a nějakým obchodníkem (např. telefonní operátor +
banka). Využíváním služeb obchodníka máte různé slevy u banky a naopak. Většina karet
má mezinárodní platnost. Platby v cizině jsou pro majitele karet výhodné, protože cizí
měna se přepočítává při platbě kartou kurzem „střed“.
Platební karty jsou zabezpečeny proti zneužití osobním identifikačním číslem (tzv. PIN –
Personal Identification Number). Při výběru hotovosti z bankomatu platební kartou je nutno
zadat PIN. Při bezhotovostní platbě v obchodě se zadává buď PIN, nebo se podepisuje
účtenka z pokladny podle podpisového vzoru na kartě.
Při nákupu v obchodech nemusíte platit v hotovosti, můžete zaplatit platební kartou.
Pak Vám pokladní vydá k paragonu další doklad o platbě kartou. Částka platby se
převede bezhotovostně z Vašeho účtu na účet prodávajícího. Jedná se o bezhotovostní
platbu, která je pro Vás výhodná, protože neplatíte za tuto operaci žádný poplatek. Poplatek
platí bance prodávající.
A jak se bránit proti zneužití platební karty? Platíme-li v obchodě kartou či vybíráme-li
hotovost z bankomatu, je užitečné vzít si potvrzení a uschovat ho. Až nám přijde výpis,
zkontrolujeme si, zda skutečně bylo z našeho účtu strženo tolik, kolik strženo být mělo. PIN
chrání naši kartu, a tak pokud si ho spolehlivě nepamatujeme, uschováme ho
odděleně od karty. Ztratíme-li kartu, zavoláme do příslušné banky a necháme ji zablokovat.
Protože ale vždy uplyne určitá doba, než k tomu dojde, můžeme si přímo v bance dojednat
pojištění proti zneužití karty – za roční poplatek kolem 300 Kč.
64
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Placení platební kartou na internetu
Kartou lze platit také přes internet. Internetová platba probíhá tak, že zákazník po výběru
produktu zadá základní údaje o kartě (zejména číslo karty a datum její platnosti), na základě
těchto údajů banka zaplatí obchodníkovi a zákazník obdrží daný produkt.
Důležité při placení kartou na internetu je přesvědčit se o tom, že obchodník používá
zabezpečené platby.
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení – dodavatel X odběratel (vystavení směnky)
2. cvičení – bezpečnostní pravidla při nakládání s platební kartou
3. cvičení – diskuse ohledně placení přes internet a používání platebních karet
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) http://www.sfinance.cz/osobni-finance/informace/platebni-karty/
2) http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/platebni-karty/
3) http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/seky/
4) www.financnivzdelavani.cz
5) http://www.cennypapir.cz/smenky/
6) Finanční gramotnost: Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2008
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Čím se liší debetní a kreditní platební karta?
 Jaký je rozdíl mezi vlastní a cizí směnkou?
 K čemu slouží cestovní šek?
 Jaká je splatnost šeku?
 Co je to Co-branded karta?
 Co je to bezúročné období u platebních karet a na co se vztahuje?
 Co je to tzv. protest šeku?
 Na co si dát pozor při placení platební kartou?
 Na co si dát pozor při výběru z bankomatu?
 Při cestování do zahraniční je výhodnější placení kartou přímo nebo výběr
z bankomatu a následné placení hotovostí?
 Kdy je vhodné použít směnku?
65
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
9. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, KONTOKORENT
1. CÍLE





orientovat se v postupech, které banka používá, než půjčí finanční prostředky
rozlišit spotřebitelský úvěr a kontokorent a vybrat vhodnější variantu
při různých situacích
vyjmenovat hlavní výhody a nevýhody spotřebitelského úvěru a kontokorentu
pochopit pojem roční procentní sazba nákladů
uvědomit si rizika spojená s nebankovními půjčkami
2. KLÍČOVÁ SLOVA
spotřebitelský úvěr, kontokorent, RPSN, výhody a nevýhody, úrokové sazby, poplatky,
bankovní rizika, zkouška úvěrové způsobilosti, limitování úvěru, úvěrová bankovní
kontrola, nebankovní půjčky
3. TEORIE - POJMY
ÚVĚRY OBECNĚ (= Z POHLEDU BANKY, NE Z POHLEDU OBČANA)
Poskytování úvěrů patří k aktivním operacím banky (banka z těchto operací tvoří většinu
zisku). Zajištění úvěru zahrnuje různá opatření a nástroje, jimiž se banka chrání před
nepříznivými důsledky, které pro ně vyplývají z úvěrových rizik. Zásadní nebezpečí spočívá
v tom, že klient nesplatí úvěr ani úroky. Úvěrová rizika trvají během celého úvěrového
vztahu. Do popředí se dostává posuzování dnešní a budoucí bonity dlužníka.
Pro banky hrozí tyto rizika:
1) z hlediska věřitele (nedostatečné zhodnocení bonity dlužníka)
2) inflační riziko (zmenšení reálné hodnoty dlouhodobých úvěrových aktiv)
3) riziko kursové (mají-li úvěrová aktiva formu devizových pohledávek)
4) úrokové riziko (když na finančním trhu dochází k vzestupu úrokových sazeb a banka
si musí k financování pořídit dražší peněžní zdroje)
5) může se zhoršit rentabilita kapitálu dlužníka, ten se pak dostává do platebních
obtíží a ztrácí schopnost řádně splácet poskytnuté úvěry
Zmírnění (eliminací) uvedených rizik přijímá banka opatření, která jsou nazvána jako
zajištění úvěru.
BANKA POUŽÍVÁ TYTO POSTUPY:
1)
2)
3)
4)
zkouška úvěrové způsobilosti dlužníka
limitování úvěru
úvěrová kontrola dlužníka
úvěrové zajištění
ad 1) ZKOUŠKA ÚVĚROVÉ ZPŮSOBILOSTI DLUŽNÍKA
Účelem je komplexně zhodnotit veškerá rizika, která pro banku vznikají se vznikem
úvěrového vztahu. Podle jejich výsledku se banka rozhodne, zda úvěr poskytne, za jakých
podmínek a v jaké výši.
66
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Obsahuje:
a) zkouška právních poměrů žadatele o úvěr
 hospodářské subjekty prokazují svou způsobilost
 PO – výpis z OR, popis stanov zřizovací listiny, potvrzení o registraci
 FO – opis živnostenského listu nebo koncesní listiny
 soukromá FO – dva průkazy totožnosti
 důležité je stanovení majetkových poměrů dlužníka (manželů)
 důležitým kritériem je oprávněnost k právním úkonům a kompetentnost
k zastupování podniku
b) zkouška osobní důvěryhodnosti žadatele
 vyplývá z dosavadních zkušeností, které mají banky se svým klientem a z údajů
o jeho hospodaření
 věcnými znaky důvěryhodnosti dlužníka jsou:
 stabilita finančního hospodaření (rentabilita)
 včasné plnění smluvních závazků
 věrohodnost předkládaných účetních výkazů
 minimální reklamace na dodané zboží
 stálost při volbě banky
 dostatečný zůstatek na BÚ v době, kdy nepožaduje úvěr
 u soukromých osob je brána stálost zaměstnání a spořádanost rodinných poměrů,
což nejsou znak příliš objektivní, ale ve vyspělých zemích uznávané
c) zkouška jeho hospodářské situace
 představuje klíčovou část komplexní zkoušky
 jejím cílem je posoudit skutečné hospodářské poměry žadatele
 Je nutno zjistit:
 proč dlužník žádá o úvěr
 zda mu může být úvěr poskytnut
 za jakých podmínek (úrok, splatnost…)
 tato zkouška se řídí obecnými postupy (ČNB), principy, které si stanoví peněžní
ústav sám podle situace
 náročnější kritéria jsou stanovena, je-li úvěr bankou poskytován poprvé, menšímu
podniku, s delší lhůtou splatnosti a vyšší částkou
 při této zkoušce se vychází z finanční analýzy podniku, kde za základní kritérium je
považována efektivnost hospodaření (rentabilita)
K tomu slouží následující podklady:
 výsledovka
 účetní rozvaha
 stanovy
 zřizovací listina
 soupis majetku
 vývoj zakázek
 investiční a finanční plán podniku
 průzkum trhu
 větší banky si opatřují výsledky analýzy samy, menší banky tuto činnost
zadávají firmám, které se tím zabývají
67
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Podle výsledku hospodaření se dlužníci děli do 3 skupin:
1) úvěrově způsobilí, kteří hospodaří průměrně až podprůměrně, může jim být
poskytnuta požadovaná výše úvěru za výhodných podmínek (úrokovou sazbu)
2) rizikoví, kteří hospodaří podprůměrně s občasnými platebními obtížemi, úvěr
je jím redukován (snížen) a poskytnut za vyšší úr. sazbu
3) úvěrově nezpůsobilí, kteří hospodaří s většími platebními obtížemi, a úvěr
jim není poskytnut
ad 2) LIMITOVÁNÍ ÚVĚRU
Rozumí se jím stanovení nejvyšší částky úvěru, který banka hodlá poskytnout
jednomu klientovi. Banka je takto chráněna před úvěrovými riziky zákonem a v řadě
vyspělých zemí je stanoveno % úvěru, které může banka poskytnout ze svých finančních
zdrojů jednomu klientovi, % kapitálu banky, které může banka vyčlenit pro úvěry.
K limitování úvěru banku vede:
1) výsledek komplexní zkoušky hospodářské způsobilosti dlužníka
2) zdrojové (finanční) možnosti banky
Úvěrový limit má podobu absolutního limitu. Ten je odvozen od stavu úvěrového objektu.
U krátkodobého úvěru dochází k vázanosti na oběžný majetek, u dlouhodobého úvěru
dochází k vázanosti na dlouhodobý majetek. Absolutní limit je odvozen od plánované
rozpočtové ceny DM a je čerpán v čase. U soukromých FO bývá odvozen
(např. u spotřebitelských úvěrů) od důchodových možností žadatele (výše příjmů).
ad 3) ÚVĚROVÁ BANKOVNÍ KONTROLA
Po skutečném poskytnutí úvěru bude banka sledovat plnění a vývoj dlužníka. K tomu může
několikrát opakovat zkoušku hospodářské způsobilosti.
Její cíle směřují:
 k zjištění, zda nedochází k zhoršení finanční postavení dlužníka
 zda nedochází k zmenšování podnikem poskytovaných jistot
 zda byl úvěr použit na sjednaný účel
ad 4) ÚVĚROVÉ ZAJIŠTĚNÍ
Jelikož se může během období, na které je úvěr poskytnut, podstatně změnit hospodářská a
platební situace dlužníka, činí banka opatření, které ji umožňuje předejít ztrátám a je
označováno jako zajištění úvěru.
FORMY ZAJIŠTĚNÍ:
I.
OSOBNÍ
1) ručení (rukojemství, záruky, garance)
 ručením přejímá na sebe FO či PO závazek, že uspokojí nároky věřitele
v případě selhání dlužníka
 smlouva musí být písemně
Ručení se může vztahovat:
 na částečný nebo celý dluh
 na vzniklé nebo budoucí závazky
68
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Formy ručení
 na hlavní dluh (omezeno částkou a formou)
 Abstraktní (na staré i nové závazky dlužníka)
 zpětné záruky (dlužník, v případě nesolventnosti, se obrací na ručitele)
2) směnečné zajištění
 nutný podpis směnky s udáním osoby, za kterou se zaručuje
 jistota z hlediska vymáhání
 podoba směnky je depozitní (úložná u banky), jistí úvěr, po uhrazení závazku je
vrácena nazpět
 sólo směnka – vystavená dlužníkem ve prospěch banky
 směnečný akcept – banka vystaví směnku na vlastní řad a dlužník ji
akceptuje
 vhodné je, aby směnka měla delší dobu splatnosti než úvěr
Záruky:
 za závazek dlužníka může ručit i několik rukojmí (za celý závazek ručí
každý)
 když je požádán, musí kterýkoliv z ručitelů zaplatit celý závazek a teprve
pak jej požadovat po ostatních
 záruky může poskytovat i stát a stávají se nástrojem hospodářské politiky
 u menších podnikatelů jsou zakládány úvěrové záruční společnosti, které
ručí za úvěry poskytované i jejím členům
3) připuštění závazku
 je přejímán závazek třetích osob, obvykle toto poskytuje mateřská společnost
své dceřiné, pokud požaduje úvěr
 podobné prohlášení může být i v příbuzenských nebo obchodně partnerských
vztazích
II.
REÁLNÉ
1) zástava
 může být movitá věc nebo právo, které dlužník předá bance k zajištění
pohledávky
 dlužník musí zastavenou věc fakticky předat, sjednat k ní přístup a nemůže jí
dál používat
 zástavou může být také CP (skladní list, konosament, životní pojistka, autorská
a patentní práva)
2) převedení věci do vlastnictví věřitele
 je to obdoba zástavy
 je v zájmu obou stran, aby věci neležely ladem, ale byly používány
v hospodářské činnosti
 proto dlužník musí uzavřít smlouvu o pronájmu věci
3) postoupení pohledávky
 k zajištění úvěru může sloužit pohledávka dlužníka vůči třetím osobám
 na rozdíl od předchozích způsobů, zde dochází k rychlejšímu opatření
finančních prostředků, je jednodušší a nezávislá na platební schopnosti
dlužníka
 důležitým hlediskem se stává pro banku bonita odběratele – souvisí s bonitou
úvěrových pohledávek
 za splácení úvěru však stále zodpovídá dlužník
69
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Druhy cesí:
 tichá cese (odběratel není informován, že byl jeho závazek postoupen)
 zjevná cese (odběratel je informován o cesi a je mu stanoveno, kam má
provádět úhradu faktury)
 individuální cese (postoupení pouze jedné pohledávky)
 generální cese (dlužník postupuje bance všechny pohledávky)
 při zástavě zahraniční pohledávky banky požadují ještě záruku nebo směnečný
akcept
SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
Spotřebitelské úvěry poskytují banky v různých podobách klientům na řešení jejich
finančních potřeb. Slouží především k nákupu spotřebního zboží, k financování různých
služeb (školné, dovolená) a mohou také sloužit k financování nákupu či rekonstrukci
nemovitostí.
ČLENĚNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ
1. podle účelovosti
 účelové úvěry - jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např.
nákup spotřebního zboží, automobilu, atd.)
 bezúčelové (neúčelové) úvěry - záleží na klientovi, na co poskytnutý úvěr použije.
Cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba.
2. podle typu výplaty
 hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti
 bezhotovostní úvěru - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet
3. podle zajištění
 zajištěné úvěry - banka vyžaduje jištění věcí movitou např. automobilem či
nemovitostí
 nezajištěné úvěry - společnosti je poskytují pouze svým "top" prvotřídním klientům
4. podle doby splatnosti
 krátkodobé úvěry
 střednědobé úvěry
 dlouhodobé úvěry
Dále lze samozřejmě úvěry dělit i podle dalších hledisek např. podle čerpání (jednorázové,
postupné), podle frekvence splácení (měsíční, čtvrtletní...) atd. Tyto všechny kategorie se
mohou mezi sebou navzájem kombinovat. Podle těchto kriterií jsou potom jednotlivým typům
úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a např. také různé požadavky na zajištění
úvěru. Při nižších částkách nemusí banka požadovat žádné jištění, při vyšších částkách je
jištění úvěru povinné.
JAKÁ JE ÚROKOVÁ SAZBA?
Výše úrokové sazby závisí na typu úvěrů (např. zdali je úvěr poskytovaný jako účelový nebo
neúčelový), na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které instituce
při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. Úroková sazba neúčelových spotřebitelských
úvěrů se pohybuje kolem 15 % p. a., úroková sazba účelových úvěrů pak kolem 10 % p. a.
70
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
POPLATKY
Poplatky, které banky vybírají od klientů lze rozdělit do dvou skupin:
 jednorázové: poplatky za posouzení a zpracování úvěru
 opakující se: poplatek za vedení či správu úvěru
Některé banky vybírají poplatek již při podání žádosti o úvěr (jeho výše je určena %
z požadované výše, nebo pevně danou částkou). Tento poplatek banky většinou klientovi
nevrací, ani při zamítnutí jeho žádosti o spotřebitelský úvěr. Jiné provádějí posouzení úvěru
bezplatně a poplatek inkasují od klienta až v případě kladného vyřízení jeho žádosti o úvěr
(výše poplatku je určena obdobně).
Dalším typem poplatku je poplatek za vedení nebo správu účtu (úvěru). Tento poplatek
u některých úvěrů není vybírán.
VÝHODY A NEVÝHODY SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ
Jednoznačnou a největší výhodou spotřebitelského úvěru je okamžité uspokojení vašich
současných potřeb bez nutnosti dlouhodobě spořit. Jde tedy o rozdělení jednorázové platby
na několik menších částí.
Ale spotřebitelský úvěr má i své nevýhody, kterými jsou:
 zaplatíte více, než si půjčíte (půjčená částka + úrok)
 většinou musíte prokázat pravidelný příjem a jeho výši
 vyřízení trvá delší dobu
 banky obvykle vyžadují spoustu různých potvrzení a dokladů
 někdy si musíte sehnat ručitele, nebo se zaručit jiným majetkem
 zadlužovat se na spotřebu není příliš moudré 
RPSN (ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ)
Co je to často zmiňované RPSN?
RPSN je někdy vykládáno jako jinými slovy úrok, vyšší úrok, interní ukazatel banky apod.
Všechny tyto výklady jsou však chybné.
Pro účely našeho vysvětlení lze říci, že RPSN, tedy Roční Procentní Sazba Nákladů, udává
procenta z dlužné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti
s úvěrem či půjčkou, jejich správou a dalšími výdaji spojenými s jejich čerpáním, tedy
veškeré náklady, které jsou s tou kterou půjčkou spojeny. Zde tedy vidíme rozdíl mezi
úrokem a RPSN. Úrok ukazuje pouze a jen cenu vypůjčených peněz, nejsou v něm tedy
zahrnuty ostatní náklady, kdežto RPSN v sobě nese veškeré náklady s půjčkou či úvěrem
spojené.. A které náklady to mohou, kromě úroku, který je pochopitelně tím nákladem
nejvyšším, být?
Jsou to například:
 poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky),
 poplatky za správu úvěru,
 poplatky za vedení účtu,
 poplatky za převody peněžních prostředků,
 první navýšená splátka (ne zcela správně nazývaná akontace),
 pojištění schopnosti splácet apod.
71
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
KONTOKORENTNÍ ÚVĚR
Kontokorentní úvěr, zkráceně kontokorent, je možnost jít do mínusu poskytovaná
bankovními domy jako doplněk k běžnému účtu. Některé banky nenabízí přímo kontokorent,
ale například povolené přečerpání běžného účtu. Ať tak či tak, jedná se o úvěry, které lze
čerpat a splácet kdykoli.
Hlavní výhoda kontokorentu spočívá v posílení vaší platební schopnosti. Vaše pravidelné
a povinné platby (např. SIPO, inkaso, pojistné) odejdou v pořádku, kdyby se z jakýchkoliv
důvodů na vašem účtu nenacházely dostatečné finanční prostředky.
Úrokové sazby se aktuálně pohybují od 10 do 22 % p. a. s tím, že ročně uváděná úroková
sazba je často zdražována měsíčním strháváním úroků. Přidělovaná úroková sazba se liší
u podnikatelů - ti mohou dosáhnout ještě na nižší úroky, a zároveň na vyšší úvěrový rámec.
Ten se u nepodnikajících fyzických osob obvykle nachází v rozmezí 5 000 korun a
dvojnásobku čistého měsíčního příjmu.
Jak kontokorent funguje?
Kontokorentní úvěr se může opakovat. Jakmile "půjčku" splatíte (čili navýšíte stav účtu
na částku, kterou jste si půjčili plus úrok), můžete z principu revolvingu opět čerpat do
mínusu. Pozor ale na jednu věc! Banky určují limitní částku, do které můžete ze svého účtu
čerpat. Pokud hranici překročíte, počítejte s vysokými penále kolem 25 % p. a. Když vám
však na účet dojde jakákoliv platba, zpravidla výplata, úvěr bude zcela nebo částečně
splacen. Poté můžete kontokorent opět kdykoliv využít, a to vždy až do bankou stanoveného
limitu. Jeho splácení probíhá příchozími platbami.
Kontokorentní úvěr je poskytován ve dvou podobách


Zajištěný debet - ručí se většinou termínovaným vkladem ve stejné částce (nebo
vyšší), jako je úvěrový rámec;
Nezajištěný debet - zde nemusí být žádné jištění. Pozor! Některé banky nezajištěný
kontokorent vůbec neposkytují.
SHRNUTÍ NA ZÁVĚR - TEDY KONTOKORENT NEBO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR?
V průběhu let 2000 až 2010 se objem kontokorentních úvěrů ztrojnásobil a objem
spotřebitelských úvěrů zvýšil téměř osmkrát. Kdy je vhodné zvolit spotřebitelský úvěr a kdy
kontokorent?
Stále častěji mnoho z nás potřebuje překlenout určité časové období, ve kterém se mu
nedostává takového objemu peněžních prostředků, jaké by opravdu potřeboval. Jaké je
v této situaci nejlepší řešení?
Kdo jsou klienti
Většina bank nerozeznává velký rozdíl mezi osobami, kterým poskytuje spotřebitelský úvěr,
to jak už účelový nebo neúčelový, a kontokorent. Převážná část poskytovatelů těchto financí
si do podmínek dává pouze plnoletost, tedy věk nad 18 let, české státní občanství nebo
trvalý pobyt v České republice.
72
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Rozdíl je především v čerpané částce a délce trvání
Hlavní rozdíl mezi spotřebitelskými úvěry a kontokorentem je ve výši půjčované částky
peněz. V případě spotřebitelských úvěrů se minimální částka pohybuje většinou okolo
30 tisíc (na neúčelové úvěry) a maximální částka může dosahovat i několik miliónů (to však
na účelový), u některých bank dokonce není omezena vůbec.
U kontokorentních úvěrů je minimální částka podstatně nižší, v převážných případech
se u bank spodní hranice pohybuje okolo 5 tisíc korun, maximální částka je částka okolo
200 tisíc, v případě splnění dalších podmínek může kontokorent dosahovat u určitých bank
až čtvrt milionu korun.
Kontokorentní úvěry na rozdíl od spotřebitelských úvěrů slouží pouze k překlenovacímu,
většinou krátkodobějšímu účelu, lze je však čerpat opakovaně. U většiny bank je nutné
jednou za čas, obvykle maximálně jednou do roka, splatit celou půjčenou částku
kontokorentu či vykázat kladný zůstatek na bankovním účtu. U kontokorentních úvěrů není
nutné dokládat účel čerpání.
Podmínky jednotlivých úvěrů
V současné době je nutné jak u bankovních spotřebitelských úvěrů, tak i u žádosti
o kontokorent, předložit potvrzení o výši mzdy. Pokud žadatelům o úvěr chodí mzda
na účet banky, není to nutností. U podnikatelů banky vyžadují daňové přiznání za předchozí
rok, někdy doklad o zaplacení daně. U důchodců se banky spokojí s důchodovým výměrem.
Spotřebitelské úvěry mívají z pravidla pevně stanovenou úrokovou sazbu, která je
po celou dobu splácení neměnná. U kontokorentních úvěrů se zase platí úrok jen
v období, kdy se kontokorent čerpá a to z dlužné částky na konci zúčtovacího období.
Hotovost je tak na účtu k dispozici kdykoliv a to až do výše dohodnuté s bankou.
Kontokorent lze čerpat kdykoliv průběžně, splácen je z příchozích plateb na účtu. Výše
sazeb u těchto dvou variant úvěrů je velmi rozdílná, v případě kontokorentů se pohybuje
minimální sazba lehce pod hranicí 20% p. a. a horní okolo 22% p. a., ale platí se pouze z
dlužné částky. U spotřebitelských úvěrů začínají úrokové sazby okolo 6% p. a., v případě že
je sjednaný úvěr na dobu více let, tím se předpokládá okolo 6 let, v případě jednoročního
spotřebitelského úvěru je úroková sazba jen o něco málo nižší než u kontokorentů.
Jakou volit variantu?
Kdy je tedy vhodné zvolit spotřebitelský úvěr a kdy kontokorent? Pokud potřebujeme
jednorázově sumu peněz spíše na delší období, je rozhodně lepší variantou
spotřebitelský úvěr. Pokud ale chceme částku čerpat opakovaně, volíme kontokorent.
Nesmíme však nikdy zapomenout, že tato opakovaná forma úvěru je za předem dané
časové období také splatná.
To, že obliba v půjčování peněz stále roste, dokládají i údaje České národní banky.
V průběhu let 2000 až 2010 se objem kontokorentních úvěrů ztrojnásobil a objem
spotřebitelských úvěrů zvýšil téměř osmkrát.
73
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
A RADA NA ZÁVĚR?
Žadatel o úvěr, a to ať o kontokorentní nebo spotřebitelský, si vždy musí uvědomit, zda je
schopen danou částku splácet. Pokud potřebujete pouze překlenout přechodný nedostatek
financí, je vhodnější variantou kontokorent. Při dlouhodobější finanční potřebě volíme
spotřebitelský úvěr.
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
V České republice je finanční produkt ve formě úvěru poměrně hojně využíván.
Nicméně jeho získání není vždy jednoduché. Problém může nastat například v případě, má-li
klient nedostatečné příjmy nebo zápis v registru dlužníků. To je pro banku důvod, aby
žadateli úvěr neposkytla. V takovém případě můžete využít nabídku nebankovních institucí.
Nebankovní půjčky jsou, jak už název napovídá, poskytovány nebankovními subjekty,
většinou soukromými finančními institucemi. S nabídkami od těchto institucí se můžete
setkat prakticky kdekoli – na ulici, na internetu, v bankách, v obchodech, u finančních
společností atd. Jejich klientelu tvoří převážně rizikoví občané, není se tudíž čemu divit, že
si tyto společnosti nastavují mnohem vyšší úrokové sazby než banky. Pro poskytnutí
nebankovní půjčky stačí splnit dvě základní podmínky – být starší 18 let a být občanem
České republiky. Mohou o ni zažádat jak fyzické osoby, tak i podnikatelé nebo třeba i
nezaměstnaní občané.
Nebankovní půjčky jsou často využívány lidmi v bezvýchodné kritické finanční situaci,
ve které jim z důvodu rizikovosti žádný bankovní subjekt nepůjčí. Dosáhne na ni
prakticky každý. Půjčka je vyřízena a poskytnuta ihned. Její výše se pohybuje v rozmezí
od 20 000 do 1 000 000 korun. Doba splatnosti se pohybuje mezi pár měsíci až několika
lety.
Nebankovní půjčky bez registru
Jsou určeny pro žadatele, kteří mají negativní záznam v bankovním registru. Tedy
pro problémové žadatele, kterým by bankovní subjekty nepůjčily. Vyřízení půjčky je rychlé a
není potřeba ručitel. Vzhledem k velkému riziku pro subjekty poskytující půjčku jsou většinou
poskytovány menší finanční částky.
Nebankovní půjčky bez potvrzení příjmu
Mohou o ně žádat např. ženy na mateřské dovolené nebo nezaměstnaní. Ručí se
nemovitostí, movitým majetkem nebo směnkou. I u těchto typů půjček je poměrně velké
riziko budoucí neschopnosti závazky splácet. V tom případě dochází velmi rychle k zabavení
majetku, kterým bylo ve smlouvě ručeno. Půjčky bez potvrzení příjmu často využívají také
začínající podnikatelé, kteří ještě nemohou doložit své příjmy daňovým přiznáním.
Nebankovní půjčky do 24 hodin (půjčky on-line)
Poskytující subjekty nenahlíží do registru a nevyžadují ručitele. Bývají vyřízeny velmi rychle –
maximálně do 24 hodin. Sjednat je lze po internetu nebo po telefonu. U těchto druhů půjček
hrozí pro žadatele riziko neinformovanosti o všech podmínkách smlouvy.
74
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
VÝHODY NEBANKOVNÍCH PŮJČEK:
 nenahlíží se do bankovních registrů
 rychlé vyřízení
 u většiny společnosti není potřeba dokládat příjem
 většina půjček je bez ručitele a nutnosti ručení
 bez vědomí manžela či manželky
 bez nutnosti uvádění účelu
 jednoduchá administrativa při vyřízení
NEVÝHODY NEBANKOVNÍCH PŮJČEK:
 vysoké úroky a RPSN (úrok ve výši 10%-30%, RPSN může dosahovat až 400%!)
 vysoké poplatky (za vedení účtu, uzavření smlouvy, za převod peněz, za předčasné
splacení a další)
 rizikovost obchodu (pochybné společnosti, nedostatečná informovanost žadatelů)
 při neplnění závazků rychlé odebrání majetku, kterým bylo ve smlouvě ručeno
V České republice působí v současné době mnoho nebankovních subjektů poskytujících
půjčky. Patří mezi ně například: CETELEM ČR, a.s., COFIDIS s.r.o., ESSOX s.r.o., HOME
CREDIT a.s., Provident Financial s.r.o. a další.
Pakliže jste se rozhodli pro využití nebankovní půjčky, dodržujte základní bezpečností
pravidla:
 nepodepisujte smlouvu ihned v kanceláři společnosti, vždy si ji v klidu pročtěte doma
(hlavně to, co je psáno ve smlouvě nejmenším písmem)
 porovnejte nabídky více společností, preferujte spíše známé společnosti
 ujasněte si výši RPSN, úrokové sazby, počet splátek a celkově zaplacenou sumu
 informujte se o všech závazcích a pravidlech, např. zda jde půjčka splatit předem
 neplaťte žádné poplatky před poskytnutím půjčky
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení
Vypůjčíme si 50 000 Kč na 2 roky. Banka nám sdělí, že budeme měsíčně splácet 2 500 Kč.
Kolik teda za 2 roky bance vrátíme? Jaká je roční úroková sazba?
Kolik bance vrátíme v případě, že si banka vybírá 300 Kč ročně za vedení úvěrového účtu a
při uzavření úvěru jednorázový poplatek 1 500 Kč a kolik bude teď činit RPSN?
2. cvičení
Ukažme si splácení na příkladu úvěru ve výši 40.000 Kč, který má úrokovou sazbu 17% a je
poskytnut na dobu 6 měsíců. Pak splátky probíhají tak, že v každé je započtena část
na splácení úroku a část na splácení vlastního úvěru (tzv. úmoru).
75
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3. cvičení
Pan Koukal si chce koupit domácí kino za cenu 48.000 Kč, potřebné peníze ale nemá a chce
je získat v podobě úvěru (s jistinou ve výši 48.000 Kč).
V první bance dostal tyto dvě nabídky:
úvěr A: úrok 2.400 Kč, splatnost 2 roky (měsíční splátka 2.100 Kč)
úvěr B: úrok 4.800 Kč, splatnost 2 roky (měsíční splátka 2.200 Kč)
Který úvěr je výhodnější a proč?
V druhé bance dostal tyto dvě nabídky:
úvěr C: úrok 2.400 Kč, splatnost 2 roky (měsíční splátka 2.100 Kč)
úvěr D: úrok 2.400 Kč, splatnost 4 roky (měsíční splátka 1.050 Kč)
Který úvěr je výhodnější a proč?
Teď už zbývá jen porovnat výhodnější z obou úvěrů nabízených v první bance
s výhodnějším z obou úvěrů nabízených v druhé bance?
Abychom mohli kterákoli dvě pasiva porovnat z hlediska jejich nákladnosti, musíme úroky,
které z nich plynou, převést do srovnatelné podoby. Tento výpočet provedeme ve 2 krocích:
76
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
1) Jaký úrok bychom museli zaplatit v případě, že bychom si půjčili jen 1 Kč, neboli jaká je
míra úroku (úrok vydělíme jistinou):
Úvěr A
Úvěr B
Úvěr C
Úvěr D
Úrok (Kč)
Jistina (Kč)
Úroková míra (%)
2) Jaký úrok bychom museli zaplatit v případě, že bychom si půjčili jen 1 Kč na rok, neboli
jaká je roční úroková míra. Úvěr je tím výhodnější, čím je roční úroková míra nižší.
Úvěr A
Úvěr B
Úvěr C
Úvěr D
Úroková míra (%)
Splatnost (měsíce)
Roční úroková míra (%)
Který úvěr je nejvýhodnější, tj. nejméně nákladný a proč?
4. cvičení
Petrovi Novákovi se pokazila lednička. Jelikož neměl žádnou hotovost, tak si vybral půjčku
od nebankovního poskytovatele Provident. Vzal si půjčku 20 000 Kč, ve smlouvě se zavázal
platit 45 týdnů s tím, že týdenní splátka bude 767 Kč nebo může stejnou částku splácet 60
týdnů s tím, že by každý týden zaplatil 612 Kč. Spočítejte, kolik přeplatí za půjčku 20 000 Kč
v Kč i v %, o kolik procent přeplatí obě varianty?
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/spotrebitelske/srovnani-uveru/
2) http://www.finance.cz/zpravy/finance/309726-kontokorent-nebo-spotrebitelsky-uvercim-se-lisi-/
3) http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/informace/kontokorenty/
4) http://www.alfapujcky.cz/nebankovni-pujcky/
5) Finanční a ekonomická gramotnost: M. Skořepa, E. Skořepová, Scientia 2008
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Co je to kontokorentní úvěr
 Co je to RPSN?
 Vyjmenujte alespoň 3 nevýhody spotřebitelského úvěru?
 Kdy je pro banku nebezpečné kurzové riziko a kdy naopak pro klienta? )
 Vyjmenujte 4 věcné znaky důvěryhodnosti dlužníka
 Co je nutno zjistit při zkoušce hospodářské situace klienta?
 Jak se dělí dlužníci podle zkoušky hospodářské situace klienta?
 Co je to limitování úvěru?.
 Co je to individuální cese?
 Jaká je hlavní výhoda kontokorentu?
 Kdy je vhodné zvolit spotřebitelský úvěr a kdy kontokorent?
 Co je to nebankovní půjčka a jaké jsou hlavní výhody a nevýhody?
 Proč jsou u nebankovních půjček tak vysoké úroky a RPSN?
 Co znamená, že je úvěr reálně zajištěn?
 Co znamená, že úvěr je zajištěn osobně?
77
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
10. HYPOTÉKA
1. CÍLE




rozlišovat mezi klasickou hypotékou a americkou hypotékou
pochopit smysl fixace úrokové sazby
znát výhody a nevýhody tohoto způsobu financování bydlení (případně
něčeho jiného u americké hypotéky)
sestavit splátkový (úvěrový) kalendář (při anuitním splácení)
2. KLÍČOVÁ SLOVA
hypotéka, americká hypotéka, fixace úrokové sazby, vinkulace pojištění, zástava
nemovitosti, anuita, předhypotéční úvěr
3. TEORIE - POJMY
Hypotéky jsou primárně určeny na financování bydlení. Hypotéka je dlouhodobý úvěr
na vysoké částky, proto se vyplatí věnovat jejímu výběru hodně pozornosti.
Před květnem 2004 bylo možné hypoteční úvěry poskytovat pouze na investice
do nemovitostí na území ČR, na jejich výstavbu či pořízení, a zajistit jeho splacení zástavním
právem k nemovitosti. Nyní již tato podmínka zákonem daná není a hypoteční úvěry jsou
vlastně všechny úvěry zajištěné nemovitostí.
Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: hypotéky, které jsou účelově vázané
na pořízení nemovitosti a tzv. americké hypotéky na cokoli. Platí, že klasické hypotéky mají
lepší parametry než ty neúčelové.
Hypoteční úvěry může poskytovat jakákoliv banka, pokud vydá hypoteční zástavní listy a
výnosy z nich použije k financování hypotečních úvěrů. V současné době poskytují
hypoteční úvěry tyto banky: Citibank Europe plc. , Česká spořitelna, Česká pojišťovna,
ČSOB, Ge Money Bank, ING Bank, mBank, Komerční banka, LBBW Bank CZ , Oberbank
AG, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank, Volksbank CZ , UniCredit Bank, Waldviertler
Sparkasse von 1842 a Wüstenrot hypoteční banka.
POUŽITÍ ÚČELOVÉ HYPOTÉKY
 koupě nemovitosti do vlastnictví (bytu, rodinného domu, pozemku)
 financování výstavby nemovitosti, případně i nástavby, vestavby, přístavby
 financování rekonstrukcí, modernizace nemovitostí a oprav
 koupě podílu nemovitostí za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických podílů
 splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček použitých k investicím do nemovitostí
ZPŮSOB ČERPÁNÍ
 jednorázově či postupně, a to v závislosti na konkrétním účelu
 vždy až po zápisu zástavního práva k zastavené nemovitosti ve prospěch banky
ÚROKOVÁ SAZBA
 je stanovena na základě aktuální úrokové sazby v době podpisu úvěrové smlouvy
 banky dávají na výběr mezi:
a) fixní sazbou, která je obvykle fixována na 1 až 15 let; po tuto dobu banka
garantuje výši úroků a státní podpory, která platila v době uzavření smlouvy;
nelze však provést žádné změny ani předčasně splatit úvěr, aniž by se uhradil
sankční poplatek
b) pohyblivou sazbou, která se mění v závislosti na pohybu úrokových sazeb
na trhu a vývoji výše státní podpory
78
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
DOBA FIXACE
Banky stanovují časová období, po kterých lze úvěr jednorázově splatit. Po toto období je
zároveň zaručena neměnná úroková sazba. U krátkého období bude úroková sazba nižší.
Většinou se období fixace stanovuje mezi jedním rokem až pěti lety, ale hodně bank nabízí i
období dlouhé 10 - 15, výjimečně 20 let.
V souvislosti s uplynutím doby fixace se klientům nabízí možnost zvážení výhodnosti
podmínek u současného poskytovatele hypotečního úvěru. Banky navrhují klientovi
po uplynutí fixační doby novou úrokovou sazbu. Často se stává, že nově nabídnutá sazba
je vyšší než původní. Pro takovéto případy existuje možnost refinancování stávající
hypotéky hypotečním úvěrem poskytnutým jinou bankou. Klient si zřídí hypotéku u jiné banky
a čerpanou částku použije na splacení stávajícího úvěru. Zřízení hypotečního úvěru
za účelem refinancování jiného již není tolik administrativně náročné a mnohdy se tak dají
ušetřit nemalé peníze.
POPLATKY
 za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr; jedná se obvykle o procento
z požadované výše úvěru se stanovenou minimální a maximální částkou; poplatek je
nevratný, proto banky nabízejí předběžnou konzultaci
 poplatek odhadci nemovitosti
 poplatky katastrálnímu úřadu
 měsíční poplatek za vedení úvěru (obvykle 50-200 Kč/měsíc)
 případný poplatek za změnu podmínek
 pojištění nemovitosti
ZPŮSOB SPLÁCENÍ
 v měsíčních splátkách nejčastěji anuitním způsobem (celková měsíční splátka je
po celou dobu splácení stejná, přičemž v počátečním období splácení převažuje podíl
úroku, ke konci splácení hypotečního úvěru je naopak vyšší podíl jistiny - úmoru)
 některé banky nabízejí i degresivní (klesající), nebo progresivní (rostoucí) splátky
 současně s měsíční splátkou hradíte také paušální poplatek za správu, a pokud jste
si sjednali, tak také pojištění hypotéky
 banky stanovují sankce za předčasné splacení ve výši ušlých výnosů z úroků, tomuto
poplatku je možné se vyhnout, pokud klient splatí úvěr dříve v době změny pevné
úrokové sazby (stanovena ve smlouvě - např. pět let)
POJIŠTĚNÍ
 vždy musí být pojištěna zastavená nemovitost
 individuálně může být vyžadováno životní či jiné pojištění
a. kapitálové životní pojištění: používá se pro případ, že by majitel nemovitosti
nemohl splácet, ale i pro zvláštní způsob splácení úvěru; je poměrně finančně
náročné, zvyšuje měsíční splátku úvěru až o několik tisíc korun
b. rizikové pojištění: sjednává se pro případ neschopnosti splácet úvěr například
z důvodu nemoci či smrti a v budoucnu i ztráty zaměstnání
 částka pojistného plnění musí být vinkulována ve prospěch banky
79
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
HLAVNÍ VÝHODY HYPOTÉKY
 dnes již snadné, dostupné a efektivní řešení financování bydlení pro každého
 hypotéku lze někdy získat i bez doložení příjmu
 hypotéku amerického typu lze použít dokonce na financování čehokoli
 stávající hypotéku můžete snadno refinancovat u konkurence za výhodnějších
podmínek
 financování hypotékou může být výhodnější, než placení běžného nájmu
 hypotéku lze použít i jako investiční nástroj při koupi nemovitosti
 dostupná výše od 250 000 Kč do neomezené výše
 doba splácení od 1 roku do 45 let
 vysoká konkurence na trhu má za následek výhodné podmínky pro klienty
 můžete se pojistit proti nesplácení úvěru z důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu
nebo smrti
 možnost odečíst si od základu daně z příjmu zaplacené úroky z hypotéčního úvěru
(částka až 300 tis. ročně – MF uvažuje o jeho budoucím snížení)
DEJTE SI POZOR NA:
 poplatek za vyřízení úvěru před jeho schválením
 odlišnou (horší) úrokovou sazbu pro nové a stávající klienty
 příliš dlouhou dobu fixace bez možnosti předčasného splacení bez poplatku
 nátlak vlastní banky na jedinou „výhodnou“ hypotéku
 vaše reálné finanční možnosti před pořízením hypotéky
PŘEDHYPOTEČNÍ ÚVĚR
 je úvěr, kdy klient má v úmyslu nemovitost pořídit výstavbou a nemá jinou nemovitost
do zástavy. Stejně jako u doplňkového úvěru je tento úvěr až do přefinancování
zajišťován jinými prostředky než zástavním právem k nemovitosti.
 obvykle je poskytován na jeden až dva roky; je vázán na příslib banky o poskytnutí
hypotečního úvěru a je jištěn jako běžná hypotéka; úročení je však vyšší
AMERICKÁ HYPOTÉKA - NEÚČELOVÝ HYPOTEČNÍ ÚVĚR
Americká hypotéka je s klasickou hypotékou velice podobná, ale nejdůležitější rozdíl je v její
bezúčelovosti, někdy je tato hypotéka také nazývána bezúčelovou, protože není potřeba
nijak dokládat účel, ke kterému se hypotéka vztahuje.
Jinak všechny okolnosti jsou naprosto stejné – zástavou musí být nemovitost, která je
v klientově vlastnictví, úvěr je možné poskytnout pouze do 70% výše ceny
nemovitosti, musí se dokládat příjmy, což bude podrobněji popsáno níže v postupu získání
americké hypotéky, kdy použiji postup, který aplikuje Hypoteční banka, ale je většinou
totožný s ostatními bankami, které americké hypotéky poskytují.
V současné době je americká hypotéka i v České republice poměrně notně využívaná a už
se nejedná o produkt, o kterém se dá slyšet pouze v amerických filmech. Americká
hypotéka je většinou opravdu neúčelová a banku ani nezajímá, na co poskytnuté
peníze klient využije, ale lze se setkat i s bankou, která účel chce znát. Ale přesto si
může klient svobodně vybrat, jestli si za získané peníze koupí nové auto, začne s nimi
podnikat nebo pojede na luxusní dovolenou. Je zde poměrně velká volnost, navíc americká
hypotéka má i výhody oproti ostatním produktům – většinou má nižší úrokové sazby než
spotřebitelský úběr a zároveň oproti klasické hypotéce je možné americkou splatit obvykle
bez postihu i jednorázovou platbou.
80
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
CHARAKTERISTIKY AMERICKÉ HYPOTÉKY
 získané peníze lze použít na jakýkoli účel
 úroková sazba je výhodnější než u spotřebitelských úvěrů, což je dáno hlavně
zástavou ve formě nemovitosti
 úvěr je možné splatit kdykoli, aniž by došla k jakémukoli postihu
 nemovitost s americkou hypotékou je možno kdykoliv prodat
 poplatek za zpracování úvěru je hrazen jen v případě schválení úvěru
Americká hypotéka má jistě své výhody, což má však každý produkt, ale pokud klient
potřebuje větší peníze a je vlastníkem nemovitosti, je rozhodně nejsnazším způsobem, jak
tyto finance získat, pokud není osoba podnikatelem a může si dovolit jiný druh úvěru.
KDO MÁ NA AMERICKOU HYPOTÉKU NÁROK
Na hypotéku má nárok každá fyzická osoba, občan České republiky či osoba s povolením
pobytu, pokud již dosáhla věku 18 let (u GE Money je to 21 let). Banky určují i horní věkovou
hranici, kdy je to 70 let věku, respektive americkou hypotéku může uzavřít osoba, které bude
v době konečné splatnosti maximálně 70 let.
NA CO LZE FINANCE POUŽÍT
Jak již bylo řečeno, finance lze použít na jakýkoli účel, Hypoteční banka, ani ČSOB či GE
Money nevyžadují znát účel, na který budou finance použity. Peníze jsou většinou
bezhotovostně převedeny na účet klienta, který si s nimi může doslova dělat, co chce.
Důležité je samozřejmě poté splácet.
KOLIK SI LZE PŮJČIT
Opět se banky od sebe liší, ale dá se říci, že obecně lze půjčit maximálně 70% ceny
nemovitosti, i když například Česká spořitelna poskytuje Americkou hypotéku až do výše
90%. Korunové omezení je obvykle od 200 000 Kč (u České spořitelny) až do 5 000 000 Kč,
ale ani toto není žádné dogma stanovené zákonem. Například GE Money poskytuje půjčky
pouze do výše 1 500 000 Kč, naopak Česká spořitelna poskytuje až do výše 90%, částkou
zde není půjčka nijak omezena. Česká spořitelna si toto může dovolit hlavně proto, že se
jedná o největší banku na našem trhu. Samozřejmě je výše úvěru také omezena schopností
klient splácet.
SPLÁCENÍ ÚVĚRU
U splatnosti je důležité hlavně to, jak dlouho se bude hypotéka splácet. Většinou je
stanovena maximální doba na 20 let, banky se ve své nabídce liší pouze v minimální době,
kdy Hypoteční banka a ČSOB nabízejí hypotéku již na 3 roky, ale GE Money až od 5 let.
Jsou stanoveny úrokové sazby i anuitní splátky, ovšem s tím, jak již bylo zmíněno, že bez
jakýchkoli následků je možné splatit úvěr jednorázovou platbou v průběhu jejího
periodického splácení.
RUČENÍ
Ručí se samozřejmě nemovitostí (bytová jednotka, rodinný dům či bytový dům zapsané
v katastru nemovitostí), na kterou nesmí být již uvaleno zástavní právo. Nemovitost musí stát
na území České republiky. Je samozřejmě vyžadováno pojištění nemovitosti s vinkulací
ve prospěch úvěrující banky.
81
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení
zdroj: ministerstvo pro místní rozvoj
Otázky ke grafu:
1. Proč v roce 2008 došlo k poklesu objemu poskytnutých hypoték?
2. Proč v roce 2009 byl objem hypotéčních úvěrů na historickém minimu? Rok 2010
proč hypotéky opět rostou
3. Odhadněte, jak se bude vyvíjet graf v roce 2011
Obecně otázka na úvahu:
1. Co přispívá k tomu, že objem poskytnutých hypoték roste?
2. Které faktory nejvíce ovlivňují poskytování hypoték?
3. Kdy naopak bude klesat poskytování hypoték?
2. cvičení
Otázky na úvahu:
1. Kdy bude výhodné předčasně splatit hypotéku nebo její část?
2. Kdy naopak nebude vhodné umořovat hypotéku nebo její část?
Anuita 
Jistina  i  (1 i ) n
1i n 1
82
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3. cvičení:
Pan Novák si vzal hypotéku na 20 let ve výši 1 200 000 Kč, úroková sazba je 4,5 %, fixace
na 5 let. Spočítejte anuitní splátku a sestavte umořovací plán (pro zjednodušení počítejte
s roční anuitou). Jaký bude jeho dluh vůči bance po 5 letech splácení? Po 5 letech na trhu
prudce vzrostou úrokové sazby na 7,2%, pan Novák se rozhodne splatit část hypotéky
z dědictví, které získal během té doby a zůstane mu závazek ve výši 400 000 Kč, které se
zaváže splatit za 5 let, sestavte jeho nový umořovací plán a vypočítejte novou výši anuity
(roční). Pro zjednodušení zaokrouhlujte matematicky na celá čísla.
První období, úrok 4,5%, 20 let splácení
Období
0
1
2
3
4
5
anuita
úrok
úmor
zůstatek úvěru
Odpovězte na tyto otázky:
1) Jaká bude anuita při ročních splátkách?
2) Kolik by zaplatil pan Novák, kdyby platil roční anuitu celých 20 et bez změn podmínek?
3) Kolik by za těch 20 let přeplatil na úrocích při splácení roční anuitní splátkou? (
4) Jaká by byla anuita při měsíčním splácení?
5) Kolik by zaplatil za hypotéku celkově, pokud by splácel měsíčně po dobu 20 let bez změn
podmínek?
6) Kolik by za těch 20 let přeplatil na úrocích při splácení měsíční anuitní splátkou?
7) Jak moc by přeplatil, pokud by hypotéku na 20 let splácel roční anuitou místo měsíční)
8) Proč přeplatí na roční anuitě více než na měsíční? (aspoň dva důvody)
Druhé období, úrok 7,2 %, nastaveno na 5 let, 400 000 Kč.
Období
0
1
2
3
4
5
1)
2)
3)
4)
5)
anuita
úrok
úmor
zůstatek úvěru
Jaká by byla anuitní splátka při měsíčním splácení?
Kolik zaplatí za 5 let při roční anuitní splátce?
Kolik přeplatí na úrocích při roční anuitní splátce za 5 let?
Kolik by zaplatil celkem za 5 let, pokud by splácel měsíční anuitní splátkou?
Kolik přeplatí na úrocích při měsíční anuitní splátce za 5 let?
83
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. cvičení
Pan Novák si vzal hypotéku na 30 let ve výši 2 300 000 Kč, úroková sazba je 4,2%, fixace na 5 let.
Spočítejte anuitní splátku a sestavte umořovací plán (pro zjednodušení počítejte s roční anuitou). Jaký
bude jeho dluh vůči bance po 5 letech splácení? Po 5 letech na trhu prudce vzrostou úrokové sazby
na 6,6 %, pan Novák se rozhodne splatit část hypotéky z dědictví, které získal během té doby a
zůstane mu závazek ve výši 820 000 Kč, které se zaváže splatit za 5 let, sestavte jeho nový
umořovací plán a vypočítejte novou výši anuity (roční). Pro zjednodušení zaokrouhlujte
matematicky na celá čísla.
První období, úrok 4,2 %, 30 let splácení
Období
0
1
2
3
4
5
anuita
úrok
úmor
zůstatek úvěru
Odpovězte na tyto otázky:
1) Jaká bude anuita při ročních splátkách?
2) Kolik by zaplatil pan Novák, kdyby platil roční anuitu celých 30 et bez změn podmínek?
3) Kolik by za těch 30 let přeplatil na úrocích při splácení roční anuitní splátkou?
4) Jaká by byla anuita při měsíčním splácení?
5) Kolik by zaplatil za hypotéku celkově, pokud by splácel měsíčně po dobu 30 let bez změn
podmínek?
6) Kolik by za těch 30 let přeplatil na úrocích při splácení měsíční anuitní splátkou?
7) Jak moc by přeplatil, pokud by hypotéku na 30 let splácel roční anuitou místo měsíční?
8) Proč přeplatí na roční anuitě více než na měsíční? (aspoň dva důvody)
Druhé období, úrok 6,6 %, nastaveno na 5 let
Období
0
1
2
3
4
5
1)
2)
3)
4)
5)
anuita
úrok
úmor
zůstatek úvěru
Jaká by byla anuitní splátka při měsíčním splácení?
Kolik zaplatí za 5 let při roční anuitní splátce?
Kolik přeplatí na úrocích při roční anuitní splátce za 5 let?
Kolik by zaplatil celkem za 5 let, pokud by splácel měsíční anuitní splátkou?
Kolik přeplatí na úrocích při měsíční anuitní splátce za 5 let?
84
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1)
2)
3)
4)
5)
http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/
http://www.penize.cz/15714-jak-si-zaridit-hypoteku
http://www.mesec.cz/specialy/financni-gramotnost/hypoteky/
http://www.hypoteky.name/
http://www.youtube.com/watch?v=tX1WqAla5XM – krátké video, které vysvětluje
základní pojmy o hypotéčním úvěru
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Co je to hypotéka?
 Co je to anuita?
 Co je to fixace úrokové sazby a jaký má význam?
 Co je to americká hypotéka?
 Můžu si koupit družstevní byt na hypotéku?
 Na co lze použít americkou hypotéku
 Lze splatit hypotéku předčasně?
 Jaké jsou největší výhody hypotéky?
 Co považujete za nevýhodu hypoték?
 Co je to předhypotéční úvěr?
 Na jakou dobu byste fixovali úrokové sazby v současnosti (zdůvodněte své
rozhodnutí)
85
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
11. STAVEBNÍ SPOŘENÍ
1. CÍLE






pochopit filozofii stavebního spoření
seznámit se s historií stavebního spoření
pochopit roli stavebního spoření v rodinném portfoliu
orientovat se v rozdílu mezi řádným a překlenovacím úvěrem
seznámit se se základními parametry stavebního spoření v ČR
pochopit výhody a nevýhody stavebního spoření
2. KLÍČOVÁ SLOVA
stavební spoření, hodnotící číslo, řádný úvěr, překlenovací úvěr, historie stavebního
spoření, filozofie stavebního spoření, cílová částka, státní příspěvek, výnosnost
stavebního spoření, výhody a nevýhody, stavební spořitelny
3. TEORIE - POJMY
Stavební spoření je jedním z nástrojů jednak slušného zhodnocení prostředků a také
možností jednoho z nejdostupnějších úvěrů na bytové potřeby. Na našem trhu působí pět
stavebních spořitelen. Stavební spoření zahrnuje fázi spoření a následně nároku na úvěr.
Další prostředky poskytují stavební spořitelny pomocí tzv. meziúvěru (jinak překlenovacího
úvěru). Ten je méně výhodný, ale je dostupný velmi brzo. Slouží tak žadatelům, kteří nemají
naspořeno dostatek vlastních peněz a přesto chtějí své bydlení financovat.
Poté oznamte dnešní téma hodiny: jak a kdy vzniklo stavební spoření.
Myšlenku, jak vzniklo stavební spoření, si
ukážeme na příkladu. Pan Adamec by si rád
pořídil domek za 2 mil. Kč. Je schopen si
spořit 100 tisíc korun ročně. Jeho sen by si tak
sám mohl splnit až za 20 let.
Stejně tak pan Bílý by si rád pořídil domek
za 2 milióny a může dávat bokem taky
100 tisíc ročně. A taky by musel čekat 20 let,
než si peníze naspoří. Stejně tak pan Cibulka,
pan Dlouhý a pan Erban. Všem by trvalo
20 let, než by si sami na své sny našetřili.
Jestliže ale dají své úspory dohromady,
tak už po 4 letech budou mít dohromady
potřebné 2 milióny a pan Adamec může
bydlet ve svém.
Pan Adamec samozřejmě dále bude platit
100 tisíc korun ročně, tentokrát jako
splátku půjčky od pana Bílého Cibulky,
Dlouhého a Erbana. Ti samozřejmě také
dále spoří.
86
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Po 8 letech budou mít další 2 milióny a svůj
sen si může splnit pan Bílý.
Po 12 letech může bydlet i pan Cibulka,
po 16 letech pan Dlouhý a za 20 let poslední
z nich, pan Erban.
Kdyby spořili samostatně, každý by bydlel až
za 20 let.
Ale díky společnému spoření na tom nikdo
z pánů není hůře, než kdyby spořili
samostatně. Většina z nich je na tom
dokonce lépe – někdo bydlí již za 4 roky,
někdo za 8, 12 nebo 16 let.
HISTORIE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
Stavební spoření vzniklo v Německu po první světové válce. Za jeho zakladatele je
považován Georg Krapp, jenž v roce 1921 inicioval vznik sdružení, které za příspěvky
vybírané od svých členů začalo stavět rodinné domy a byty. Kvůli nedostatku peněz byly
byty ve sdružení zpočátku přidělovány losem - až po větším rozšíření ideje stavebního
spoření začalo být toto spoření nabízeno bankami v podobě, kterou známe dnes, a začalo
být podporováno státem.
STAVEBNÍ SPOŘENÍ: VKLADOVÝ NEBO ÚVĚROVÝ PRODUKT?
Produkt stavební spoření byl primárně určen jako podpora bydlení pomocí výhodných
úvěrů. Punc spořícího produktu se státní podporou, získal až v následujících letech. Lidé
začali využívat masivně stavebního spoření ke zhodnocování peněz, které pak šly na bydlení
jen zřídkakdy. Úvěrová část produktu byla nějakou dobu využívána poskrovnu, aby se začala
o své slovo hlásit znovu jako konkurence hypotečních úvěrů. Už nějaký rok však vnímáme
stavební spoření v celé jeho síle: jako kombinaci spoření a účelového úvěru na bydlení
se státní podporou.
KDO POSKYTUJE STAVEBNÍ SPOŘENÍ?
Stavebních spořitelen funguje v České republice pět. Jedná se o banky, které mohou
vykonávat pouze činnosti povolené v bankovní licenci.
Samotné spořitelny jsou obvykle součástí finančních skupin. Modrá pyramida patří
ke Komerční bance, Buřinka k České spořitelně či Liška k ČSOB. U zbývajících dvou,
Raiffeisen stavební spořitelny a Wüstenrot - stavební spořitelny vyplývají jejich kořeny přímo
z názvu.
UZAVÍRÁNÍ SPOŘENÍ
Při uzavírání spoření je dobré tušit, zda chcete peníze pouze zhodnocovat nebo stavební
spoření později využít na úvěr. Ve smlouvě, kterou budete podepisovat, musí být uvedena
úroková sazba z vkladů a úroková sazba z řádného úvěru ze stavebního spoření.
Zákon stanovuje, že rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru
ze stavebního spoření může činit nejvýše 3 procentní body. Odtud tedy pochází i výsledné
podmínky, že když uzavřete úvěrový tarif úročený 1 %, získáte nižší úročení úvěru, než
kdybyste měli úročení vkladů 2 %. Ve smlouvě žádáte rovněž o státní podporu, která je
vám pak připsána ke konci každého roku.
87
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
ZLATÁ STÁTNÍ PODPORA
Na smlouvy založené před rokem 2004 šlo získat od státu až 4500 Kč ročně
(25 % z 18.000 Kč). Na smlouvy založené v roce 2004 a později vyplácel stát až 3000 Kč
(15 % ze 20.000 Kč.) Státní příspěvek za rok 2010 byl zdaněn 50% daní, ale rozhodnutím
Ústavního soudu muselo Ministerstvo financí odvedenou daň občanům vrátit. Výnosy
z úroků byly však stále osvobozeny. Platilo pro všechny smlouvy.
Od roku 2011 a dále je přiznávána podpora ve výši až 2000 Kč (10 % ze 20.000 Kč).
Výnosy z úroků jsou zdaněny 15% srážkovou daní.
VÍCE SMLUV
Pokud má účastník, fyzická osoba, uzavřeno více smluv v jednom kalendářním roce,
přísluší mu státní podpora na ty smlouvy, u kterých si o přiznání písemně požádal. Přitom
se postupně poukazují zálohy státní podpory z uspořených částek u dříve uzavřených smluv.
Celkový součet záloh ke všem smlouvám nesmí momentálně překročit hranici 2000 Kč.
Částka nad 20.000 Kč se převádí do následujícího roku v případě, že smlouva obsahuje
prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto
prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit. Státní podporu může získat:



občan České republiky;
občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České
republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky;
fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem
přiděleným příslušným orgánem České republiky
CÍLOVÁ ČÁSTKA
Dalším bodem, který je vhodné zvážit, je výše cílové částky. Cílová částka představuje
celkovou částku, kterou bude mít účastník při splnění podmínek spořitelny
k dispozici k řešení bytových potřeb.
Výše cílové částky tedy nepředstavuje - jak se někdy všeobecně věří - výši úspor účastníka
na konci stavebního spoření. Úspory, resp. úspory a státní podpora, představují obvykle
pouhých 40 až 50 % cílové částky - zbývajících 50 až 60 % cílové částky představuje prostor
pro čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření.
 Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a
úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.
 Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh
státní podpory sníženému o úhrady účtované stavební spořitelnou.
Podle cílové částky se rovněž odvíjí vstupní poplatek (obvykle 1 % z CČ s horním
ohraničením). Sympatické je, pokud spořitelna shora poplatky limituje. Například u Buřinky
zaplatíte max. 7500 Kč. Tedy pokud byste si stanovovali cílovou částku nad 750.000 Kč,
nebudete za to navíc platit. Třeba Hypo stavební spořitelna, která přešla pod Raiffeisen
stavební spořitelnu, však omezení poplatku vůbec neměla.
To dokumentuje i důležitost výběru spořitelny vzhledem k výši cílové částky. Spořitelny
často nabízejí slevy za uzavření v raném věku nebo akční nabídky až 50 % dolů. Během
samotného spoření pak platíte za vedení účtu kolem 300 korun ročně.
Výši cílové částky volíte podle toho, kolik a jak dlouho chcete spořit. Pokud uzavíráte
spoření s úmyslem vzít si poté úvěr, je vhodné cílovou částku nadsadit.
88
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
ŘÁDNÝ ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
Hlavní podstatou stavebního spoření je levný úvěr, úročený 3,0 – 6 %, na který má klient
ze zákona nárok při splnění tří následujících podmínek. Dosažením určité výše hodnoticího
čísla (dle podmínek konkrétní stavební spořitelny), které se odvíjí od toho, kolik a jak často
klient spoří, splněním naspoření určitého procenta z cílové částky (kolem 40 %) a také
spořením po určitou dobu (obyčejně minimálně kolem 2 let). Samozřejmě musí ale také
splnit schopnost splácet úvěr, tedy tzv. bonitu a dostatečné zajištění (dle výše a typu úvěru
někdy bez zajištění, zpravidla však ručiteli nebo se stavební spořitelně dává do zástavy
nemovitost).
MEZIÚVĚR (PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR)
Pokud však klient potřebuje prostředky na financování bydlení dříve, než splní tyto
podmínky, i tato situace se dá řešit. Jde o tzv. meziúvěr neboli překlenovací úvěr.
Na jeho přidělení ale klient nemá nárok ze zákona, vše závisí na posouzení stavební
spořitelny. Úroková sazba tohoto druhu úvěru je ale vyšší, než klasického úvěru
ze stavebního spoření, klient splácí úroky z výše meziúvěru (ale nesplácí jistinu) a dále
také dospořuje, aby splnil podmínku naspoření určitého procenta vlastních prostředků z
cílové částky a byl mu přidělen řádný úvěr ze stavebního spoření, čímž by začal splácet i
jistinu (musí ale splnit i ostatní podmínky pro přidělení úvěru) a skladba splátky by se
změnila: místo úroků z meziúvěru a dospořování bude hradit úrok z přiděleného úvěru a
umořovat jistinu (zbývající dluh).
Produkt bývá nastaven tak, aby se celkové finanční zatížení klienta před přidělením cílové
částky a po něm příliš nelišilo. Doba do přidělení tedy bývá při poskytnutí překlenovacího
úvěru delší, než při samotném spoření. Klient může vyššími úložkami tuto dobu ovlivnit
(zkrátit).
Úroky z úvěru ze stavebního spoření je možné si odečíst od základu daně a to až
do výše 300 000 Kč na rodinu ročně (Ministerstvo financí uvažuje do budoucna
o snížení této částky).
89
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Použití peněz ze stavebního spoření
Naspořené peníze lze po uplynutí vázací doby použít bez jakéhokoliv omezení, částku
získanou jako úvěr pouze na účely stanovené zákonem jako koupi, výstavbu či opravy
ubytovacích prostor či jejich pevně vestavěného vybavení (např. ústředního topení).
Prostředky získané úvěrem smí klient využít na stanovené účely i ve prospěch osoby blízké
(viz ustanovení zákona). Ministerstvo financí zvažuje, že i naspořená částka bude
v budoucnu účelově vázána výhradně na bytové potřeby klienta (respektive připsána státní
podpora bude muset být využita na bytové účely).
Předčasný výběr finančních prostředků
Pokud se klient rozhodne stavební spoření ukončit před uplynutím vázací doby a vybrat
peníze, může tak učinit, ale ztrácí veškerou státní podporu a případně musí zaplatit i
pokutu ve výši 0,5 % z cílové částky. Tato situace je pro klienta značně nevýhodná.
VÝHODY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
 Nižší a pevně daná úroková míra po celou dobu splácení řádného i překlenovacího
úvěru
 Státní podpora 10 % z naspořené částky, maximálně 2 tis. Kč ročně. Tvoří hlavní část
výsledného zhodnocení
 Je možné bez sankcí posílat mimořádné splátky nebo kdykoliv úvěr zcela splatit.
 Stavebním spořením lze financovat pořízení nemovitosti i do výše 100 % její ceny,
i když takový úvěr bývá dražší
 Výnosy nepodléhají dani z příjmu (do r. 2010)
 Nízké riziko, vklady jsou pojištěny do výše 100% (max. 100.000 EUR)
 Vyšší výnos oproti běžným účtům či termínovaným vkladům
NEVÝHODY STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
 Nízká výnosnost stavebního spoření v delším časovém horizontu, nevyplatí
se k dlouhodobému spoření
 Státní podpora je jednorázová, proto v čase klesá i celkový výnos smlouvy
 Omezená možnost výběru vkladů. Pokud klient potřebuje jen část vkladů, které
má na účtu stavebního spoření, musí si vybrat celou částku a spoření ukončit
 Nižší likvidita naspořených prostředků (nutno spořit minimálně 6 let, abychom mohli
bez sankcí peníze použít)
 V případě výběru naspořených prostředků před uplynutím šestileté lhůty je klientovi
účtována sankce a není vyplacena státní dotace
 Poplatek za sjednání stavebního spoření (1% z cílové částky), poplatky za vedení
účtu…
90
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení
Počet nově uzavřených smluv stavebního spoření
a) Co znamenají sloupce v grafu?
b) Počet uzavřených smluv od roku 1999 do roku 2001 rostl. Proč v roce 2002 došlo
k poklesu zájmu lidí o stavební spoření?
c) Proč došlo v následujícím roce (2003) k prudkému nárůstu počtu uzavřených smluv
(přes 2 mil. nových smluv)?
d) Proč došlo v dalším roce, 2004, k obrovskému poklesu počtu uzavřených smluv?
e) V dalších letech se opět postupně oživuje zájem o stavební spoření. Proč ale došlo
od roku 2009 k dalšímu poklesu zájmu, když zákon (= podmínky) je stále stejný?
91
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2. cvičení – staré stavební spoření
Pan Strouhal uzavřel v roce 2000 smlouvu o stavebním spoření. Vkládal koncem každého
roku 10.000 Kč.
a) Kolik dostával pan Strouhal od státu (jak vysoký měl státní příspěvek)?
b) Jakou minimální dobu musel pan Strouhal spořit, aby měl nárok na státní příspěvek?
c) Kolik měl po 5 letech naspořeno? (Použijte tabulky nebo finanční kalkulačku)
d) Kolika % byly vklady pana Strouhala zhodnocovány?
e) Zhodnoťte stavební spoření pana Strouhala podle očekávaného výnosu, rizika a likvidity.
Je stavební spoření pro pana Strouhala výhodné?
3. cvičení – nové stavební spoření
Paní Strouhalová, manželka pana Strouhala, uzavřela smlouvu o stavebním spoření
až v roce 2004. Koncem každého roku vkládala stejnou částku jako její manžel: 10.000 Kč.
a) Kolik dostávala paní Strouhalová od státu (jak vysoký byl státní příspěvek)?
b) Jakou minimální dobu musela paní Strouhalová spořit, aby měla nárok na státní
příspěvek?
c) Kolik měla po 6 letech naspořeno, připisovala-li stavební spořitelna stejnou úrokovou
sazbu jako jejímu manželovi, tj. 3 % p. a.? Použijte tabulky nebo finanční kalkulačku.
d) Jak je možné, že má naspořeno více, než její manžel, když má nižší státní příspěvek?
e) Kolika % jsou vklady paní Strouhalové zhodnocovány?
4. cvičení – duel hypotéka X stavební spoření
Závěrečné otázky k debatě (duelu):
1. Kdy bude výhodnější bydlet v nájmu?
2. V čem vidíte největší přednosti úvěru ze stavebního spoření oproti hypotékám
3. V čem spatřujete největší přednosti hypotéky oproti úvěru ze stavebního spoření
případně nájemnímu bydlení?
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) http://www.penize.cz/80267-zakladni-informace-o-stavebnim-sporeni
2) http://www.sfinance.cz/osobni-finance/stavebni-sporeni/
3) http://stavebko.info/
4) http://www.hypoindex.cz/clanky/nizsi-statni-prispevek-klienty-od-stavebniho-sporenineodradil/
92
C. FINANČNÍ PRODUKTY
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Bytové družstvo chce vyměnit okna a zateplit panelový dům. Může využít
stavebního spoření?.
 Kolik korun může každý člověk maximálně ročně dostat na státním příspěvku?
 Můžeme na stavební spoření vkládat např. 3.000 Kč měsíčně, tj. 36.000 Kč
ročně?.
 Kolik by účastníci dostali v českých korunách, kdyby zkrachovala stavební
spořitelna? Kolik Kč je 100.000 €?
 V jaké zákoně a § najdete zmínku o tom, že úroky z úvěru ze stavebního spoření
jsou odčitatelnou položkou od základu daně?
 Kdy je možné získat řádný úvěr ze stavebního spoření?
 Co je to cílová částka?
 Co je to překlenovací úvěr?
 Je možno splatit úvěr ze stavebního spoření předem?
 Co je to státní podpora a jaká je její výše?
 Vyjmenujte všechny fungující stavební spořitelny na území ČR.
 Jak dlouho musím spořit, abych si mohl peníze vyzvednout a použít na cokoliv?
 Můžu vybrat naspořené příspěvky dříve než za těch 6 let?
Křížovka ke kapitole C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
plastový obdélník s čipem
úvěr zajištěný nemovitostí
finanční ústav
spořitelna poskytující úvěry na bydlení
částka, která představuje celkovou částku, kterou bude mít účastník při splnění
podmínek spořitelny k dispozici pro řešení bytových potřeb.
6. spotřebitelský úvěr můžeme členit na střednědobý, dlouhodobý a …
7. k zajištění hypotéky slouží
8. Pokud klient potřebuje prostředky na financování bydlení od stavební spořitelny dříve,
než splní podmínky, i tato situace se dá řešit a to pomocí
9. doba, po kterou se u hypotéky nemění úroková sazba
10. % podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku
11. úvěr na nákup spotřebního zboží
1.
2.
3.
4.
5.
93
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
D. FINANČNÍ TRH
12. PENZIJNÍ FONDY
1. CÍLE





naučit se číst a interpretovat grafy,
poznat skutečnost, že stát se o dnešní mladé lidi nebude schopen starat
v jejich postproduktivním věku tak, jako o dnešní seniory.
pochopit nutnost postupně během svého produktivního věku si budovat svůj
majetek
naučit se číst a interpretovat grafy
poznat penzijní fondy a jejich výsledky v ČR
2. KLÍČOVÁ SLOVA
demografie, počet obyvatel ČR, pracující, děti, senioři, důchodci, demografická situace
do roku 2060, penzijní připojištění v ČR, penzijní fondy, zhodnocení prostředků
účastníků, počet účastníků, věková struktura účastníků, portfolio penzijních fondů.
3. TEORIE - POJMY
Demografická situace v nejbližších desetiletích neumožní takovou míru solidarity lidí
v produktivním věku s lidmi v postproduktivním věku jako dnes. Budoucí důchodci se tak
budou muset mnohem více spoléhat na své úspory než dnešní důchodci.
Dotazy:
1) Tipněte si, kolik pracujících pracovalo na začátku 20. století, před 1. světovou válkou,
na 1 důchodce?
2) A jaký byl podíl pracujících a důchodců na začátku tohoto století, v roce 2000?
3) Co z toho vyplývá, co se změnilo?
Následující graf nám ukazuje současnou věkovou strukturu obyvatel ČR.
94
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Dotazy:
1)
2)
3)
4)
5)
Ve kterém sloupci jste vy, žáci/studenti?
Proč mají sloupce 3 různé barvy? Co vyjadřují?
Proč jsou sloupce různě vysoké?
A proč červené sloupce klesají?
Co znamená číslo 1,66 vpravo nahoře?
Jak se situace změní za 50 let?
Dotazy:
1)
2)
3)
4)
5)
Ve kterém sloupci budete vy, žáci/studenti?
Proč jsou zelené a modré sloupce nižší než před 50 lety, v roce 2010?
Proč jsou červené sloupce vyšší a vyrovnané než nyní, v roce 2050?
Co znamená číslo 0,87 vpravo nahoře?
Bude se moci stát starat o důchodce stejně, jako dnes?
1) Co vyjadřuje číslo 3,6 vpravo nahoře?
95
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
1) Všimli jste si nějaké změny v tomto grafu oproti předchozím?
2) Kolik budete mít v té době let?
1) Kolik budete mít let v roce 2060?
2) Kolik pracujících vám bude moci přispívat na důchod?
3) Tak jaký bude podíl pracujících a důchodců v roce 2060
VÝVOJ POČTU PENZIJNÍCH FONDŮ
K roku 1994 se datuje vznik penzijního připojištění u nás.
V roce 1994 obdržely první penzijní fondy licence k poskytování penzijního připojištění se
státním příspěvkem v ČR. Česká republika se tak stala první zemí bývalého východního
bloku, která zavedla doplňkový penzijní pilíř na kapitálovém principu. Již během roku 1994 a
1995 vzniklo celkem 44 penzijních fondů a v roce 1997 další 2 fondy. Dnes jich však
zůstalo pouhých deset.
Převážná část penzijních fondů (20) zanikla v rámci fúzí s ostatními penzijními fondy.
Tři penzijní fondy zanikly bez účastníků a dva fondy zanikly s plnou náhradou vložených
prostředků. Pět fondů bylo likvidováno s částečnou náhradou vložených prostředků, objem
96
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
vložených prostředků však reprezentoval méně jak 0,5 % z vložených prostředků v roce
2003 a méně jak 2 % z celkového počtu účastníků v roce 2003.
Během roku 2010 aktivně působilo na trhu 10 penzijních fondů. Do likvidace nevstoupil
v loňském roce žádný penzijní fond. Dohled ČNB nebyl nucen přijmout žádné rozhodnutí
o likvidaci již od roku 2002. Do konce roku 2001 skončilo v likvidaci celkem 12 penzijních
fondů. Jejich podíl na trhu byl však malý a v dané době postihl necelá 2 % účastníků.
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
Zabezpečují jej penzijní fondy, a to pro ty, kteří se nechtějí či nemohou spokojit s výší
starobního či invalidního důchodu, který se vyplácí ze zákonného pojištění.
Připojištění je založeno na pravidelných (nejčastěji měsíčních) úložkách. K nim stát
poskytuje příspěvek. V současnosti je státní příspěvek poskytován ve výši 90 až 230 Kč
měsíčně (tedy max. 2 760 Kč ročně) při úložce 300 až 1 000 Kč. Lze ukládat i větší částky,
ale státní příspěvek se pak již nezvyšuje, činí max. uvedených 230 Kč.
Je-li měsíční příspěvek vyšší než 1 000 Kč, můžeme získat jinou výhodu, neboť v tom
případě se nám částečně snižuje daň z příjmů. Na penzijní připojištění nám také může
přispívat zaměstnavatel.
Aby byl zachován nárok na státní příspěvek, musí činit doba ukládání minimálně pět let a
částka může být vybrána teprve po dosažení určitého věku. Ten činí u starobního důchodu
60 let, odlišně je sjednán u dalších druhů důchodu.
Úložky a příspěvky státu jsou penzijním fondem investovány. Tyto investice zhodnocují
vložené prostředky, přičemž různé penzijní fondy mají různé výsledky, a vyplácejí tak
poněkud odlišnou výši penzí. Přitom zhodnocují jak naše úložky, tak i poskytnuté státní
příspěvky.
Uložené a zhodnocené prostředky včetně státní podpory lze získat třemi způsoby. Patří mezi
ně:
 jednorázové vyrovnání – vyplácí se najednou v době, kdy jsou splněny podmínky
pro výplatu, tedy doba pojištění a dosažení věku
 penze – vyplácí se průběžně po splnění podmínek pro výplatu. Tuto penzi je možné
dostávat doživotně nebo po dobu, která byla sjednána ve smlouvě. Na rozdíl
od jednorázového vyrovnání je část prostředků nadále uložena u penzijního fondu,
což znamená, že dosud nevyplacené prostředky se dále zhodnocují.
 odbytné – přichází v úvahu tehdy, jestliže účastník penzijního připojištění požádá
o výplatu dříve, než uplyne stanovená doba spoření, nebo nedosáhne-li stanoveného
věku. Ztrácí však nárok na státní příspěvek a jeho zhodnocení.
97
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Zákon v současné době rozlišuje 4 druhy penzí. Patří mezi ně:
 starobní penze – je základní dávkou. Vyplácí se nejdříve v 60 letech a nejkratší doba
trvání je stanovena na 5 let. Pokud se požádá o výplatu dříve, zaniká nárok na státní
příspěvek.
 výsluhová penze – má umožnit klientovi, aby si vybral část prostředků dříve, než
vznikne nárok na penzi starobní. Musí o ni ovšem samostatně požádat. Momentálně
zákon stanoví, že nárok vznikne, spoří-li klient alespoň 15 let.
 invalidní penze – vyplácí se, pokud se klient stal v průběhu spoření plně invalidním,
a nebude tedy moci nadále spořit na starobní penzi. Tuto penzi ovšem účastník musí
sjednat předem. Navíc fond stanoví, po jaké době spoření by na tuto penzi vznikl
nárok. Zákon stanoví minimální dobu spoření 3 roky.
 pozůstalostní penze – zemře-li klient, který měl ve smlouvě sjednánu i pozůstalostní
penzi, dostávají ji po stanovenou dobu pozůstalí. Zákon stanoví podmínku, aby
minimální doba spoření byla 3 roky.
Hlavní nevýhodou investic do penzijního připojištění je jejich velmi dlouhodobý
časový horizont. Po celou dobu penzijního připojištění jsou peněžní prostředky
vázány v penzijním fondu a účastník je nemá k dispozici. V případě dřívějšího
ukončení smlouvy účastník ztrácí nárok na stání příspěvky a výnosy z nich (obdobně
jako u stavebního spoření).
VÝHODY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
Penzijní připojištění je v současné době nejvýhodnější státem podporovanou formou spoření.
Tento finanční produkt je podporován vysokými státními příspěvky a umožňuje využít
výrazných daňových úlev pro jednotlivce i jejich zaměstnavatele.
Výhody penzijního připojištění jsou:
 Státní příspěvek na penzijní připojištění ve výši až 230 Kč měsíčně.
 Úspora na daních – daňově odečitatelná položka ve výši až 12 000 Kč ročně.
 Zhodnocení finančních prostředků, které nemůže být záporné.
 Možnost získání příspěvků na penzijní připojištění od zaměstnavatele.
 Flexibilita. Možnost kdykoliv provádět změny na Vašem penzijním připojištění (např.
výše platby).
 Polovinu naspořených prostředků lze vybrat dříve než v 60 letech (nejdříve
po 15 letech od počátku smlouvy).
 Možnost sjednání pozůstalostní a invalidní penze.
 Možnost volby způsobu výplaty naspořených prostředků při řádném ukončení
smlouvy.
Výhody penzijního připojištění pro zaměstnavatele
Od 1. 1. 2008 je platná novela zákona, díky které si může zaměstnavatel
zaměstnancům přispívat ročně částkou až 24 000 korun. Tento příspěvek je
pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmu.
Zaměstnavatel může přispět zaměstnanci částkou 24 000 Kč na penzijní připojištění nebo
ji může rozdělit v libovolném poměru mezi životní pojištění a penzijní připojištění.
Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnavateli částkou vyšší než 24.000 Kč, tyto příspěvky
přesahující povolený limit, a již nejsou pro zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a
pro zaměstnavatele nejsou daňovým nákladem. Navíc podléhají všem předepsaným platbám
na veřejnoprávní pojištění.
98
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
TŘETÍ PILÍŘ: STÁTNÍ PODPORA
Od 1. ledna 2013 se měnily podmínky třetího pilíře penzijního připojištění, státní podpora se
vyplácí až od částky 300 Kč měsíčně (předtím stačila 100 Kč). Tímto krokem se snaží státní
instituce motivovat účastníky penzijního připojištění k ukládání vyšších měsíčních částek.
úložka
státní příspěvek
Do 2012
Od 2013
100 Kč
50 Kč
0 Kč
200 Kč
90 Kč
0 Kč
300 Kč
120 Kč
90 Kč
400 Kč
140 Kč
110 Kč
500 Kč
150 Kč
130 Kč
600 Kč
150 Kč
150 Kč
700 Kč
150 Kč
170 Kč
800 Kč
150 Kč
190 Kč
900 Kč
150 Kč
210 Kč
1000 Kč a více
150 Kč
230 K
Zdroj: http://www.penize.cz/penzijni-pripojisteni/246074-2013-penzijni-pripojisteni-a-jeho-pokracovani
TŘETÍ PILÍŘ: DAŇOVÝ ODPOČET 2013
Před rokem 2013 byla z hlediska daňových úspor optimální částka spoření
1 500 Kč/měsíčně, což bylo 18 000 Kč/ročně. Při této částce si mohl účastník snížit
základ daně z příjmu o 12 000 Kč. Od roku 2013 si také může odečíst příspěvky na
penzijní připojištění odečíst od základu daně, ale aby využil maximální odpočet (12 000
Kč), musí ročně investovat 24 000 Kč (2 000 Kč/měsíčně)
Měsíční úložka
Nezdanitelná položka
Do 1000 Kč
0 Kč
1 100 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
2 400 Kč
1 300 Kč
3 600 Kč
1 400 Kč
4 800 Kč
1 500 Kč
6 000 Kč
1 600 Kč
7 200 Kč
1 700 Kč
8 400 Kč
1 800 Kč
9 600 Kč
1 900 Kč
10 800 Kč
2 000 Kč
12 000 Kč
Zdroj: http://www.penize.cz/penzijni-pripojisteni/246074-2013-penzijni-pripojisteni-a-jeho-pokracovani
99
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení – penzijní fondy
Díky této tabulce by měli studenti pochopit, že výše výnosů penzijních fondů je různá. Liší se
jak u fondů mezi sebou, tak i u stejného fondu v různých letech.
Dotazy:
1) Ve kterých letech měly PF vysoké výnosy a proč?
2) Ve kterých letech měly PF nízké výnosy a jaká byla v té době míra inflace?
3) Proč v roce 2008 fondy připsaly tak nízké výnosy a přitom byla inflace 6,3 %?
Vývoj počtu účastníků penzijního připojištění se stát. příspěvkem včetně účastníků,
kterým přispívá pouze zaměstnavatel (podle odhadu APF ČR) v tis. Kč
Je 4,5 miliónu lidí, kteří využívají penzijní připojištění v ČR hodně nebo málo?
100
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Věková struktura účastníků penzijních připojištění se státním příspěvkem v %
Dotazy:
1) Lidé v jakém věku nejčastěji využívají penzijní připojištění?
2) Penzijní připojištění je hlavně určeno pro dlouhodobé spoření mladých lidí. Proč
převažují lidé mezi 50 – 59 roky?
3) Proč penzijní připojištění využívají i lidé nad 60 let?
4) Kolik mladých lidí využívá PP?
5) Proč tak málo mladých lidí využívá PP?
6) Pro koho je PP hlavně určeno? Kdo by si měl hlavně penzijně spořit?
Složení portfolia PF v procentním vyjádření k 31. 12. 2011
(podle podkladů členů APF ČR)
Dotazy:
1) Co nejvíce kupují penzijní fondy? Co tvoří největší část jejich majetku?
2) Penzijní fondy mohou podle zákona investovat až 25 % do akcií. Nakolik je tento
zákonný limit svazuje?
3) Kolik % tvoří nemovitosti?
4) Jakou část portfolia tvoří málo rizikové cenné papíry?
5) Když vy mladí začnete za pár let spořit do penzijních fondů, jaké zhodnocení můžete
od penzijních fondů v dlouhodobém horizontu očekávat?
2. cvičení
Horymír Hora má 55 let a začal vkládat 500 Kč měsíčně do penzijního fondu (zaměstnavatel
mu nepřispívá). Průměrné zhodnocení penzijního fondu očekává ve výši 4 % p.a.
a) kolik bude mít pravděpodobně naspořeno ve svých 60 letech (za 5 let)?
b) Jaké bude jeho jednorázové vyrovnání po odvedení daně?
c) jaké bude průměrné zhodnocení vkladů Horymíra Hory (zjistěte efektivní úrok)?
101
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3. cvičení
Syn Horymíra Hory, Hugo Hora (30 let), začal také posílat 500 Kč měsíčně do stejného
penzijního fondu (bez příspěvku zaměstnavatele).
a) kolik bude mít pravděpodobně naspořeno ve svých 60 letech (za 30 let)?
b) Jaké bude jeho jednorázové vyrovnání po odvedení daně?
c) jaké bude průměrné zhodnocení (efektivní úrok) vkladů Huga Hory?
4. cvičení – vliv daňové úspory
Hugo Hora zvažuje, že bude do penzijního připojištění investovat větší částku než jen 500 Kč
a ušetří tak na dani. Zjistěte:
a) jaké bude zhodnocení vkladů Huga Hory, bude-li investovat měsíčně 1000 Kč?
b) a jaké bude zhodnocení při vkladu 1500 Kč měsíčně?
5. cvičení – vliv příspěvku zaměstnavatele
Hugovi Horovi začal na penzijní připojištění přispívat zaměstnavatel. Pro Huga to znamená,
že by mu mohl přispívat každý měsíc 500 Kč.
a) jaká bude výnosnost vkladů Huga Hory, bude-li investovat 500 Kč a dalších 500 Kč
mu bude posílat zaměstnavatel?
b) jaká bude výnosnost, kdyby Hugo posílal jen 100 Kč a zaměstnavatel 500 Kč?
5. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Proč se současná mladá generace musí zajímat o zajištění v důchodovém věku?
 Kolik musí člověk dávat do penzijního připojištění, aby maximálně využil státní
příspěvek?
 Kolik musí člověk dávat do penzijního připojištění, aby maximálně využil úsporu
na daních z příjmů – najděte v zákoně?
 Vysvětli pojem jednorázové vyrovnání.
 Do čeho v současné době nejvíce prostředků investují penzijní fondy?
 Který penzijní fond má největší podíl na trhu v ČR?
 Jaká je hlavní nevýhoda penzijního připojištění?
 Vyjmenujte alespoň 3 výhody penzijního připojištění
 Kolik funguje v současné době v ČR penzijních fondů?
 Kolik je v ČR účastníků penzijního připojištění?
 V jakém věku je nejvýhodnější z hlediska výnosů uzavřít penzijní připojištění?
 Proč penzijní fondy více neinvestují do akcií?
 Vyjmenujte penze, které se vyplácejí z penzijního připojištění?
 Jaký je minimální vklad, aby účastník dostal státní příspěvek
6. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) www.czso.cz
2) http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/animovane_grafy_obyvatelstvo
http://publikace.apfcr.cz/2010/
3) http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/historie/prvni-cast/
4) https://www.penzijnipripojisteni.cz/
5) Finanční gramotnost: Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2008
102
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
13. CENNÉ PAPÍRY, BURZA A RM-SYSTÉM
1. CÍLE





seznámit se obecně s cennými papíry, konkrétně se základními druhy akcií a
dluhopisů
poznat základní části cenných papírů
pochopit rozdíly mezi dlužnými a majetkovými cennými papíry
na příkladech cenných papírů procvičit vztah výnos x riziko
rozlišovat obchodování na burze a na RM-Systému
2. KLÍČOVÁ SLOVA
cenné papíry, majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry, akcie, dluhopisy, státní
pokladniční poukázky, hypotéční zástavní listy, junk bond, kmenové akcie, prioritní
akcie, zaměstnanecké akcie, rating, burza, RM – SYSTÉM, burzovní index, kuponová
privatizace, insider trading, výroční zpráva
3. TEORIE - POJMY
Pár otázek na úvod k zamyšlení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Co to je cenný papír?
Už jste se někdy s cennými papíry setkali?
Jaký papír může být cenný?
Slyšeli jste už o akciích? Jsou akcie cenným papírem? A co dluhopisy?
Peníze. Jsou peníze cenným papírem? K čemu nás opravňují?
A co poštovní známky? V čem je jejich cena?
Občanský a řidičský průkaz. Jsou pro vás cenné?
Vysvědčení. V čem je jeho cena?
A co smlouvy? Tady jde o darovací smlouvu, na základě které se škola zavazuje dát
2500 Kč na výživu mývala severního v jihlavské ZOO.
Finanční trh představuje souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů, jehož prostřednictvím
dochází k přelévání volných finančních prostředků od těch, kteří je vlastní, k těm, kteří s nimi
chtějí disponovat. Zásadou je, že probíhá dobrovolně na základě dohody obou zúčastněných
stran.
Přelévání volných finančních prostředků je prováděno speciálními postupy. Do vztahu
vstupují různé instituce tzv. finanční zprostředkovatelé (fondy, makléři, pojišťovny), kteří se
zaměřují na vyhledávání volných finančních prostředků a jejich redistribuci (přenos) do míst,
kde je po nich poptávka.
Finanční trh představuje tok finančních prostředků (na finančních trzích) na nichž vystupují
subjekty přebytkové (které nabízejí finanční prostředky) na straně nabídky a subjekty
schodkové (které mají nedostatek finančních prostředků) na straně poptávky.
Některé subjekty (např. domácnosti) vystupují v obou podobách.
Přerozdělování finančních zdrojů je uskutečňováno pomocí zprostředkovatelů
nezprostředkovaně pomocí finančních nástrojů (emise akcií, obligací).
103
a
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
TRH PENĚŽNÍ A KAPITÁLOVÝ
Dělení finančních trhů je podle typu používaných nástrojů a z hlediska doby splatnosti
Trh peněžní
Je výlučně tvořen trhem krátkodobých finančních instrumentů. Obchoduje se zde
s instrumenty, které mají dobu splatnosti maximálně 1 rok či kratší. Volné finanční zdroje
na tomto typu trhu jsou uvolněny, nabízeny a na druhé straně poptávány pouze dočasně –
na několik hodin, dnů, týdnů nebo měsíců. Pro instrumenty, které jsou obchodovány na
peněžním trhu, je typický nízký výnos, nízké riziko a vysoká likvidita. Konkrétně se na
peněžním trhu obchoduje s krátkodobými cennými papíry v podobě pokladničních
poukázek, depozitních certifikátů, šeků či směnek. Nejširší možné pojetí peněžního trhu
pak mezi nástroje peněžního trhu zahrnuje veškeré krátkodobé úvěry a půjčky poskytované
bankovními i nebankovními subjekty. Jako příklad subjektů, které působí na peněžním trhu
buďto v pozici přebytkových nebo deficitních jednotek, nebo se specifickými záměry, je
možno uvést centrální banku, obchodní banky, obchodníky s cennými papíry, fondy
peněžního trhu nebo velké průmyslové podniky. Jedná se tedy vesměs o velké
institucionální investory, a proto bývá peněžní trh označován jako velkoobchodní trh.
/1/
Trh kapitálový
Je trhem dlouhodobých finančních instrumentů, neboť se zde obchoduje s instrumenty, jež
mají dobu splatnosti delší než 1 rok. Volné finanční prostředky jsou zde poskytovány
střednědobě či dlouhodobě, na několik let. Na kapitálových trzích jsou obchodovány takové
instrumenty, jako jsou např. akcie, dlouhodobé dluhopisy emitované státem, podniky či
bankami, podílové listy, hypotéční zástavní listy, investiční certifikáty nebo finanční
deriváty v podobě opcí, financial futures či swapů..
Úroveň jejich výnosu, rizika a likvidity je odlišná případ od případu, nicméně z obecného
hlediska by s instrumenty kapitálového trhu měl být spojen vyšší výnos a vyšší riziko než
s instrumenty peněžního trhu./1/
TRH PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ
Trh primární
Je trhem, kde probíhá prvotní prodej právě emitovaného cenného papíru. Na tomto trhu
se provádějí emisní obchody s cennými papíry. Jedná se o trh s novými finančními
instrumenty. Emitent cenného papíru neboli deficitní (schodková) jednotka na tomto
trhu získává volné finanční prostředky. Přípravu a provedení emisního obchodu včetně
jeho následného zajištění a podpory provádí buď emitent sám (vlastní emise), nebo využívá
služeb investiční banky nebo obchodníka s cennými papíry (cizí emise). Primární trh
s cennými papíry může mít podobu:
Primárního veřejného trhu – kde je emise nabízena široké investorské veřejnosti formou
veřejné nabídky, volného prodeje nebo tendru, přičemž je emise schvalována nebo
registrována regulatorním orgánem. Jako cenný zdroj informací pro investory je vyhotovován
a předkládán prospekt cenného papíru. Tento typ emise je označován jako veřejná emise.
104
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Primárního neveřejného trhu – kde jsou cenné papíry nabízeny pouze předem
vymezené skupině investorů, kteří jsou obeznámeni se situací emitenta, a proto zpravidla
není vyžadováno vyhotovení prospektu cenného papíru. Prvotní majitelé cenného papíru drží
většinou cenný papír po celou dobu jeho životnosti, a proto nepožadují, aby byl cenný
papír obchodován na organizovaných trzích. Tento typ emise, který je spojen s mnohem
nižšími náklady než emise veřejná, je označován jako soukromá emise. /1/
Trh sekundární
Jenž je trhem, na němž je „starý“, již dříve emitovaný cenný papír opětovně znovu a znovu
obchodován. Jde o trh se starými finančními instrumenty, které se pohybují od jednoho
investora k druhému. Emitent cenného papíru na tomto typu trhu již žádné další volné
finanční prostředky nezískává. Typickým příkladem sekundárního trhu, kde je cennému
papíru zabezpečována likvidita, je burza. Také v rámci sekundárního trhu je možné rozlišit
veřejné a neveřejné trhy.
Veřejný sekundární trh – může mít podobu trhu organizovaného (burza nebo
mimoburzovní trh) nebo neorganizovaného trhu, kde může mít konkrétně podobu tzv.
obchodů „prodeje přes přepážku“ nebo obchodů s licencovaným obchodníkem
s cennými papíry, který může nakupovat či prodávat cenné papíry z a do svého portfolia.
Neveřejný sekundární trh – má podobu individuálně dohodnutých prodejů či nákupů
cenných papírů přímo mezi potenciálními zájemci o nákup a vlastníky určitých cenných
papírů za dohodnutou cenu a v dohodnutém objemu. Transakce mohou být uzavírány
přímo mezi prodávajícími a kupujícími nebo lze využít zprostředkovatele. /1/
Za cenný papír tedy můžeme považovat všechny listiny, které mají nějakou cenu, které nás
k něčemu opravňují nebo které jsou osvědčením nějaké skutečnosti (našeho věku, našeho
vzdělání apod.). Hovoříme tak o cenných papírech v ŠIRŠÍM SLOVA SMYSLU.
Pro naše potřeby ale budeme za cenné papíry považovat jen některé z nich. Mluvíme pak
o cenných papírech v UŽŠÍM SLOVA SMYSLU.
Cenné papíry jsou listiny, díky kterým uplatňujeme určitý nárok. Představují tedy
pohledávku (peněžní nebo majetkový nárok) vlastníka cenného papíru vůči emitentovi,
který cenný papír vydal. Můžeme tedy říci, že cenný papír vytváří vztah mezi dlužníkem a
věřitelem. Dlužník je ten, kdo cenný papír vystavuje a má závazek a věřitel je vlastník
vystaveného cenného papíru. Bez cenného papíru nemůže věřitel požadovat vyplacení
svých nároků a dlužník tedy může odepřít plnění svého závazku.
Význam cenných papírů je především ten, že emitent získá finanční prostředky, které nutně
potřebuje ke svému podnikání a věřitel díky tomu může investovat a vytvářet zisk.
Při zmínce o emitentovi je důležité si přiblížit, kdo může být emitentem (vydavatelem
cenného papíru). Nejčastějším emitentem cenného papíru je podnik (akcie, dluhopisy),
banka (investiční certifikáty), stát (státní dluhopisy), občané (směnky, šeky) a město
(komunální dluhopisy). Tito emitenti vystavují cenné papíry a vystavují doklady o tom, že jim
byl svěřen majetek nebo peníze.
Každý cenný papír má určité předepsané náležitosti. Na žádném cenném papíru nesmí
chybět jeho název, který je nejvýraznější a obsahuje, zda je to například akcie, dluhopis,
směnka nebo šek apod.
105
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Další důležitou náležitostí je nominální hodnota cenného papíru - to je hodnota, která je
vytištěna na listině. Za tuto hodnotu se cenný papír prodává prvnímu majiteli (investorovi).
Pro výpočet výnosů u některých cenných papírů je důležité datum vydání napsané na listině.
Cenný papír také nese jméno toho, kdo listinu vydal.
Cenné papíry mají 3 části:
1. vlastní cenný papír (akcii, dluhopis)
2. kupónový arch
3. talón
kuponový arch = kupóny slouží pro výplatu dividend. Majitel cenného papíru ustřihne
příslušný kupón a ten donese do banky, která výnosy z dluhopisů vyplácí. Odevzdá kupón a
dostane peníze.
talón = poukázka na další kupónový arch
Cenné papíry jsou na veřejném trhu prodávány a nakupovány za tržní hodnotu, za kurz
(cenu) cenného papíru. Tento kurz se mění v závislosti na nabídce a poptávce po
cenném papíru. Kurz může být vyšší nebo nižší než je nominální hodnota. Pro investora je
výhodné, když je kurz cenného papíru nižší než nominální hodnota a naopak pro
prodávajícího je výhodné prodat cenný papír s vyšším kurzem.
DRUHY CENNÝCH PAPÍRŮ
Listinné cenné papíry jsou takové, které fyzicky existují, a jejich podstata je zachycena
na konkrétním nosiči – papíru. Příkladem listinných cenných papírů jsou například směnky,
šeky a některé akcie a dluhopisy.
Zaknihované cenné papíry jsou pouze v elektronické podobě a jejich podstata je uložena
v evidenci, která je vedena střediskem cenných papírů a je stanovena zákonem.
V současné době je většina cenných papírů v zaknihované podobě.
Dalším hlediskem, podle kterého rozdělujeme cenné papíry, je FORMA TÉTO LISTINY.
U tohoto hlediska především sledujeme, jak je prováděna změna majitele cenného papíru.
Cenné papíry na doručitele jsou charakteristické tím, že majitel není uveden na této listině
a považuje se jím ten, kdo cenný papír předloží. Při změně majitele cenného papíru se
pouze předá listina současnému nabyvateli. Výhoda těchto cenných papírů spočívá v tom,
že jsou snadno a neomezeně obchodovatelné.
Cenné papíry na jméno nesou na své listině jméno majitele. Při každé změně majitele musí
být proveden nový zápis o změně jména na cenném papíře a tato změna musí být současně
schválena emitentem, který cenný papír vydal. Z těchto důvodů jsou tyto cenné papíry hůře
obchodovány na trhu.
106
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Cenné papíry na řad jsou kombinací dvou předchozích forem. Jméno majitele je sice
uvedeno na cenném papíře, ale jeho změna lze provádět jednodušeji díky rubu cenného
papíru, kde se nové jméno vepíše, a to bez souhlasu emitenta.
Poslední hledisko, které je nutno zmínit, je podle DÉLKY DRŽENÍ CENNÉHO PAPÍRU.
Tady rozdělujeme cenné papíry kapitálového trhu a peněžního trhu.
Na kapitálovém trhu se setkáváme s dlouhodobými cennými papíry, které mají
existenční dobu delší než jeden rok. Patří sem majetkové cenné papíry (akcie a podílové
listy) a úvěrové cenné papíry (obligace a hypoteční zástavní listy).
Na peněžním trhu jsou krátkodobé cenné papíry, jejichž splatnost je do jednoho roku a
patří sem například šeky a směnky.
S cennými papíry, které mají splatnost delší než jeden rok, se obchoduje na kapitálovém
trhu. Likvidita (schopnost přeměny na peněžní prostředky) cenných papírů je díky této
splatnosti velmi nízká. Takovéto obchodování s sebou přináší vyšší riziko, se kterým je však
spojen vyšší výnos, který plyne z investice do cenných papírů. Záleží ovšem na povaze
investora, zda se rozhodne riskovat a investovat do cenných papírů kapitálového trhu
s vidinou získání vyššího zisku nebo zvolí konzervativnější způsob investování bez
značného rizika, s relativní jistotou navrácení finančních prostředků a nižším výnosem.
Cenné papíry kapitálového trhu dělíme na MAJETKOVÉ A ÚVĚROVÉ CENNÉ PAPÍRY.
Majetkové cenné papíry sebou nesou právo na určité množství majetku emitenta (např.
akciové společnosti). Majitel takového papíru má právo na podíl na zisku společnosti
(dividendu), právo na řízení společnosti (zúčastnit se zasedání valné hromady, případně i
hlasovat) a také má právo na likvidačním zůstatku společnosti, která se dostane
do platebních a jiných problémů bez možnosti její další existence. Příkladem majetkových
cenných papírů jsou akcie a podílové listy.
Úvěrové cenné papíry představují závazek (dluh) emitenta vůči majiteli cenného papíru.
Tyto cenné papíry mají přesně stanovenou dobu splatnosti, kdy dlužník vrací
vypůjčenou částku majiteli cenného papíru. Kromě zpětného získání nominální hodnoty,
která je vytištěna na úvěrovém cenném papíru, získává investor během držení papíru úroky,
které pro investora znamenají výnos z investice. Tyto úroky se především odvíjejí od
nominální hodnoty a splatnosti cenného papíru. Na rozdíl od majetkových cenných papírů
nejsou s vlastněním těchto papírů spojena práva na řízení společnosti a investor nemůže
ovlivňovat provoz dané společnosti, která je emitovala.
AKCIE
Akcie je majetkový cenný papír, který představuje podíl na základním kapitálu akciové
společnosti. Tento podíl je dán nominální hodnotou, kterou má vydaná akcie. Pro akcionáře
je však více důležitý kurz akcie než nominální hodnota, protože tento kurz udává aktuální
hodnotu, kterou akcie má. Aby byla investice výhodná, měl by být kurz akcie vyšší než jeho
nominální hodnota. Kurz je kolísavý a mění se prakticky denně. Odvíjí se od stability
společnosti, od celkové ekonomické, finanční a politické situace.
Závisí také na výši zisku a na dividendě, kterou akciová společnost vyplácí a také na
době, kdy je tato dividenda vyplácena (čím kratší je doba do výplaty, tím vyšší je kurz akcie).
Změna kurzu má hlavní dopad na velikosti majetku, který připadá akcionáři.
107
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Majitel akcie má tři základní práva. Mezi nejvýznamnější patří právo podílet se na zisku
ve formě dividendy, dále má právo na řízení společnosti (účastnit se valné hromady a
hlasovat na ní) a na likvidačním zůstatku akciové společnosti. Prostředky vložené do akcií
jsou nevratné – akciová společnost je zpět od akcionářů neodkoupí, možností pro akcionáře
zůstává kapitálový trh, kde mohou své akcie prodat a získat své peněžní prostředky zpět.
Akciová společnost může vydávat kmenové, přednostní (prioritní) nebo zaměstnanecké
akcie. Základním a nejběžnějším druhem akcií jsou kmenové akcie, které dovolují majiteli
akcií zúčastnit se a hlasovat na valné hromadě. Toto hlasovací právo se odvíjí od podílu,
který má akcionář – čím vyšší podíl (větší počet akcií), tím má větší počet hlasů a může
ve značné míře ovlivňovat chod společnosti. Samozřejmě má i tento akcionář právo
na dividendu.
Majitelé přednostních neboli prioritních akcií mají přednostní právo na výplatu dividend
před majiteli kmenových akcií. Toto právo je většinou kompenzováno ztrátou možnosti
hlasování na valné hromadě. Dividendy těchto akcií jsou většinou pevně stanoveny.
Některé akciové společnosti také vydávají zaměstnanecké akcie, které jsou určeny
zaměstnancům akciové společnosti proto, aby motivovaly zaměstnance k vyšším výkonům a
k dosahování vyššího zisku, na kterém se díky držení akcií také podílejí. Zaměstnancům
jsou tyto akcie prodávány většinou za výhodnější cenu, než je běžná cena akcie
na kapitálovém trhu (při odchodu z firmy je většinou odprodávají zpět akciové společnosti,
nemohou je prodat na veřejném trhu) – obchodní zákoník
Podíly na zisku společnosti – DIVIDENDY - mohou být vypláceny v různých formách.
Nejčastější formou jsou peněžní dividendy, které jsou vypláceny jednorázově po
skončení obchodního roku. Peněžní dividendy mohou být řádné, dodatečné, speciální a
likvidační. Akciové společnosti se mohou také rozhodnout, že budou vyplácet akciové
dividendy. Znamená to, že akcionář získává nové akcie společnosti zdarma (procentuálně
podle počtu současně držených akcií). Další možností výplaty podílu na zisku jsou majetkové
dividendy, při jejichž výplatě získává akcionář zdarma určité množství výrobků, které akciová
společnost sama vyrábí, nebo může akcionář bezplatně využívat služby, které společnost
provozuje (příkladem je letecké společnost, u které má akcionář letenky zdarma).
Akciím největších akciových společností, které dlouhodobě prokázaly svoji vysokou hodnotu,
se říká blue chips, což je termín vypůjčený z pokeru, kde se užívá pro nejlepší karty.
FINANČNÍ ANALÝZA
Důležitou informací je i to, jaké postavení má podnik na kapitálovém trhu, jak jeho akcie
hodnotí investoři. Základní informace o situaci na kapitálovém trhu zjistí akcionáři
na kurzovním lístku.
1) ukazatel P/E (price / earning)
cena akcie
zisk na 1 akcii
Hodnota tohoto ukazatele vyjadřuje, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za 1 Kč
vykázaného zisku. Čím je hodnota nižší, tím je podnik považován za méně perspektivní.
Nízká hodnota znamená nízké hodnocení podniku trhem, akcie jsou levné. Když je
ukazatel vysoký, může to znamenat, že akcie jsou naopak předražené.
108
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2) kurz akcie
tržní cena
nominální hodnota akcie
Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím větší je tržní hodnota podniku. Hodnoty menší než
1 znamenají, že trh oceňuje podnik pod úroveň účetní hodnoty
3) dividendový výnos
dividenda
tržní cena akcie
Ukazatel vyjadřuje výši dividendy na jednu kmenovou akcii. Čím vyšší je tato hodnota,
tím více je zhodnocován kapitál akcionáře.
DLUHOPISY
Dluhopis je úvěrový cenný papír, který představuje dlouhodobý závazek emitenta
(dlužníka) vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník tyto dluhopisy vydává, aby získal
prostředky, které potřebuje ke své činnosti. Ten, kdo získá cenný papír, se stává majitelem
(investorem) a po celou dobu držení dluhopisu má nárok na výplaty úroků a na vrácení
nominální hodnoty dluhopisu v době splatnosti.
Může se stát situace, kdy investor nechce čekat na vypršení doby splatnosti dluhopisu – tedy
na vyplacení nominální hodnoty od emitenta, a tento cenný papír nabídne na kapitálovém
trhu za cenu, která je odvozena od aktuálního kurzu dluhopisu. Tento kurz je udáván
v procentech z nominální hodnoty. Příkladem je prodej dluhopisu s nominální hodnotou
1000 Kč a kurzem 110%, ze kterého nám vyplývá tržní hodnota 1100 Kč.
Trhy s dluhopisy jsou rozsáhlé, dokonce i více než akciové trhy. Je to z důvodu, že
dluhopisy jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec (i když
výnos z nich je menší). Jejich doba splatnosti je pevně stanovená a splátky úroků, které
vyjadřují pro investora výnos, jsou také přesně časově vymezeny. S držením dluhopisů
neplynou majiteli práva rozhodovat a zasahovat do hospodaření emitenta, který cenný
papír vydal. Můžeme se na trhu také setkat s názvem obligace místo dluhopisu.
Dluhopis musí mít předepsané náležitosti, aby se mohl stát cenným papírem
obchodovatelným na trhu. Musí obsahovat název, druh obligace a jeho číselné označení,
jméno emitenta, který tento dluhopis vydal, nominální hodnotu dluhopisu a stanovení
termínů, způsobu a místa úhrady splátek úroků, na které má investor právo, datum a místo
vydání dluhopisu a také schválení vydání tohoto dluhopisu od Komise pro cenné papíry.
Je několik druhů dluhopisů, se kterými se můžeme setkat. Rozdělujeme dluhopisy podle
emitenta, podle výnosu a dalších zvláštních druhů.
Když se bavíme o rozdělení podle emitenta, existují na trhu podnikové dluhopisy, které
vydávají podniky, které potřebují peněžní prostředky ke své činnosti, bankovní dluhopisy
emitované bankami k získání prostředků k poskytování úvěrů klientům, komunální
dluhopisy, které vydávají obce, když potřebují prostředky k financování výstavby například
koupališť a kanalizace, státní dluhopisy, které emituje stát ke krytí deficitního rozpočtu
(rozlišují se na krátkodobé (pokladniční poukázky), střednědobé a dlouhodobé podle délky
splatnosti nominální hodnoty státního dluhopisu).
109
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Dluhopisy mohou mít různý způsob stanovení úroku (výnosu), a proto je dále dělíme
na dluhopisy s pevně stanoveným výnosem, kde je úroková sazba dluhopisu pevně
stanovená po celou dobu platnosti a na dluhopisy s proměnlivým výnosem, kde je úrok
pohyblivý a závislý na změně úrokové sazby stanovené Českou národní bankou. Může
existovat také kombinovaný dluhopis, který v sobě nese jak fixní úrok, tak i pružný úrok.
Zvláštními druhy dluhopisů jsou prioritní a vyměnitelné dluhopisy. Prioritní dluhopisy
mohou vydávat pouze akciové společnosti, protože když je v době splatnosti dluhopisu
zvyšován základní kapitál vydáváním akcií, má majitel dluhopisu prioritní právo na nákup
těchto akcií. Také vyměnitelné dluhopisy vydává akciová společnost, která se zavazuje
majiteli vyměnit dluhopis za akcii, když o ni projeví zájem.
Rating (hodnocení) dluhopisů
Rating dluhopisů je známkování nebo hodnocení dluhopisů podle jejich kvality. Tímto se
zabývají specializované ratingové agentury. Nejznámější z nich jsou Standard & Poor´s a
Moody´s. Tyto společnosti velmi bedlivě zkoumají finanční zdraví emitentů dluhopisů. Berou
v úvahu ostatní dluhy, které již emitent má, jak rychle rostou příjmy a zisky společnosti, jaký
je celkový stav ekonomiky a jak si vedou ostatní společnosti z daného odvětví.
Za nejbezpečnější dluhopisy se většinou pokládají státní dluhopisy, neboť se považují
za tak důvěryhodné, jak důvěryhodný je sám stát, který je vydal. Mívají proto stejný rating
jako má stát.
Rating ukazuje nejenom schopnost emitenta dluhopis splatit, nýbrž také ovlivňuje výnos
dluhopisu. Obecně totiž platí, že čím vyšší má určitý dluhopis rating, tím mívá nižší
sazbu. Emitenti vysoce hodnocených dluhopisů totiž nepotřebují nabízet vysoké
úrokové sazby, neboť jejich důvěryhodnost jim to umožňuje. Platí zkrátka, že vysoce
důvěryhodný subjekt je schopen získat na trhu peníze mnohem levněji než ten,
kterému se moc nevěří. Naopak emitenti nízko hodnocených dluhopisů musejí nabízet
vyšší úrokové sazby, aby přilákali investory. Jedním z největších přínosů trhu je, že takto
odměňuje poctivost a důvěryhodnost a trestá nesolidnost.
HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY
Hypoteční zástavní listy jsou úvěrové cenné papíry, jedny z forem dluhopisů. Tyto
dluhopisy vydávají hypoteční banky k získání prostředků na poskytování hypotečních úvěrů,
které jsou kryty zástavou této nebo jiné nemovitosti. Klienti, kteří žádají o úvěr, mohou také
využít možnost náhradního krytí, které je však omezeno pouze na velice likvidní a málo
rizikové prostředky, jako jsou státní dluhopisy, hotovost a vklady na účtech u České národní
banky.
Hypoteční zástavní listy má právo vydávat pouze banka, která získá povolení (licenci)
od České národní banky. Další důležitou podmínkou je, že banka nesmí přijmout zajištění
zástavním právem k nemovitosti, jejíž hodnota by činila méně než 70 % nominální hodnoty
vydaného listu. Emitující banka vydává hypoteční zástavní listy až po vkladu zástavního
práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.
Tyto dluhopisy jsou jedny z nejbezpečnějších cenných papírů na trhu, protože mají nízké
riziko, které je zabezpečeno splátkami hypotečních úvěrů, zástavou nemovitosti a také
jištěno bankou, která tyto listy vydala. Vzhledem k dokonalému jištění jsou tyto dluhopisy
méně úročeny oproti jiným dluhopisům, ale ani to nebrání konzervativnějším investorům
v pořízení hypotečních zástavních listů, které mají stejnou jistotu jako vkladní knížky nebo
110
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
státní dluhopisy, avšak obvykle s vyšším výnosem. Jsou určeny i drobným vkladatelům,
protože nominální hodnota některých listů je nízká (kolem 10 000 Kč).
Do této skupiny cenných papírů také zařazujeme státní pokladniční poukázky, které
vydává Ministerstvo financí a pokladniční poukázky České národní banky. Tyto poukázky
jsou krátkodobými dluhopisy s vysokou nominální hodnotou (jeden milion Kč) a vydávané
pouze v elektronické podobě. Avšak ještě vyšší nominální hodnoty, které dosahují více jak
deset milionů Kč, nesou komerční papíry, které jsou emitovány velkými společnostmi. Tyto
podnikové směnky mají velmi nízkou likviditu, ale na oplátku nám přinášejí vysoký výnos.
Těm nejníže hodnoceným dluhopisům se anglickým finančnickým slangem říká JUNK
BONDS – prašivé dluhopisy. U těchto podřadných dluhopisů je nadprůměrné riziko, že
emitent nebude schopen svůj dluh splatit. Aby se tyto „prašivé dluhopisy“ daly prodat, musí
se investorům nabídnout hodně vysoký úrokový výnos. V praxi se můžete také setkat
s pojmem DLUHOPISY S VYSOKÝM VÝNOSEM (HIGH YIELD BONDS) - jedná se
o „eufemistické“ vyjádření prašivých dluhopisů (neděsí to tak investory ).
BURZA
Burza cenných papírů Praha je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České
republice. Ze zákona je akciovou společností. Je založena na členském principu, což
znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní
obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy.
Historie burzy
Snahy o založení burzy se datují už od dob Marie Terezie, úspěchu však bylo dosaženo
teprve v roce 1871. Zpočátku se na pražské burze obchodovalo jak s cennými papíry, tak i
s různými druhy zboží. Velmi úspěšná se stala pražská burza v obchodu s cukrem, neboť se
stala klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po první světové válce však tento druh
obchodů ustoupil a obchodovalo se již výlučně s cennými papíry.
Meziválečné období se stalo pro pražskou burzu obdobím největšího rozmachu. Svým
významem dokonce překonala burzu Vídeňskou. Toto období prosperity však bylo přerušeno
příchodem druhé světové války, která znamenala pro pražskou burzu konec obchodování
na více než 60 let. Na úspěšnou a bohatou tradici mohlo být navázáno až po pádu
komunismu, kdy se začala psát její novodobá historie.
Burzovní publikum
Burza cenných papírů není volně přístupný trh. Přístup na něj mají pouze vybrané osoby
nebo instituce. Prostřednictvím stanovených osob nebo institucí však mohou na tomto trhu
obchodovat všichni zájemci (tzn. široká veřejnost). Burzovní publikum tedy rozdělujeme na:
 přímé účastníky (ti obchodují na vlastním burzovním trhu a realizují obchody na
vlastní nebo na cizí účet)
 nepřímé účastníky (jsou investoři, kteří mají zájem koupit neb prodat cenné papíry
na burzovním trhu, protože nemají fyzický přístup na burzu, musí využít služeb přímých
burzovních účastníků)
Burzovní příkazy
Příkaz uděluje klient své firmě cenných papírů (případně bance) ke koupi nebo prodeji
cenných papírů. Příkaz je možné udělit:
 osobně na přepážce své firmy cenných papírů, kde klient vyplní příslušný burzovní
příkaz a vlastnoručně ho podepíše
111
D. FINANČNÍ TRH



BANKOVNICTVÍ A FINANCE
písemně (dopisem)
telefonicky
faxem, příp. jinými elektronickými systémy
Druhy burzovních obchodů
1) podle způsobu vypořádání obchodů


obchody k uspořádání (obchody s CP, které se zúčtují a vypořádají ve stanovené
době a prostřednictvím stanoveného clearingového systému)
obchody přímé (se realizují a vypořádání probíhá přímo mezi prodávajícím a
kupujícím)
2) podle časového okamžiku realizace obchodu


promptní obchody (dochází k dodání CP a k vypořádání obchodů během několika
dní)
termínové obchody (se uskutečňují až po dohodnuté lhůtě stanovené burzovními
pravidly – např. 1, 2, 3 nebo 6 měsíců)
Orgány Burzy cenných papírů Praha





valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem burzy (rozhoduje o zvýšení nebo
snížení ZK burzy, schvaluje roční účetní závěrku, schvaluje stanovy, v její kompetenci
je rozhodování o zásadních otázkách ve vývoji burzy)
burzovní komora je statutární orgán burzy - nesmí mít více než 24 členů a méně než
10 členů (v její kompetenci je schvalování burzovního řádu a burzovních pravidel,
zřizuje Burzovní rozhodčí soud, jmenuje a odvolává generálního tajemníka burzy,
který řídí provoz burzy)
dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti burzovní komory a na činnosti burzy – má
5 členů, kteří jsou voleni na funkční období 3 let
burzovní výbor zřizuje burzovní komora pro jednotlivé okruhy činnosti
Burzovní rozhodčí soud působí jako stálý a nezávislý orgán při rozhodování sporů
z burzovních obchodů
Státní dozor nad činností burzy vykonává Komise pro cenné papíry prostřednictvím
komisaře. Burzovního komisaře a jeho zástupce jmenuje a odvolává předseda Komise.
Funkce burzovního komisaře je neslučitelná s členství v burzovní komoře a dozorčí radě
burzy.
Obchodování s akciemi a informace
Obchodování s akciemi, ať už na primárním, nebo sekundárním trhu, doslova stojí a padá
s kvalitou a včasností informací o a.s., která akcie vydala. Na rozdíl od všech ostatních
statků, s nimiž se obchoduje a jejichž kvalitu lze tak či onak podrobit smyslovému testu
(např. zlata, ropy, kávových bobů), akcie bez informací o a.s., která je vydala, jakoby přestaly
vůbec existovat.
Periodické a průběžné informace
Akciové společnosti mají povinnost pravidelně uveřejňovat výroční zprávy. Na nejlepších
trzích musejí ještě čtvrtletně nebo alespoň pololetně uveřejňovat finanční zprávy
v předepsané struktuře a navíc průběžně všechny tzv. cenově citlivé informace, což jsou
ty, jejichž uveřejnění nebo neuveřejnění může mít vliv na cenu (kurz) akcie.
112
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Výroční zpráva informuje veřejnost o operacích, které a.s. prováděla za poslední rok.
Výroční zprávy bývají velmi pečlivě zpracované, výtvarně upravené a doprovázené
ilustracemi a fotografiemi. Obvykle začínají úvodním slovem předsedy představenstva, které
se zaměřuje na nejdůležitější události ve společnosti za poslední rok. Obvykle se též
předkládá výhled do budoucnosti. Nejdůležitější částí výroční zprávy jsou finanční
informace, které zahrnují výkaz zisku a ztráty za poslední rok a rozvahu (bilanci). V rozvaze
jsou vidět aktiva a pasiva a.s. na konci roku ve srovnání se stavem v předchozím roce.
Na konci výroční zprávy je vždy uveden výrok auditora, jehož úkolem je informovat
veřejnost, zda a.s. vedla své účetnictví řádně.
Obchodování na základě zasvěcených informací
Jednou z vůdčích zásad při organizování toku informací od a.s. k investorům je, aby
všichni investoři měli určitou informaci ve stejnou vteřinu, aby žádný z nich nemohl
těžit z toho, že se k nějaké informaci dostal dříve než ostatní. Mezi nejtěžší přestupky
trestné vězením proto patří tzv. obchodování na základě zasvěcených informací. Toho se
dopouštějí nejčastěji ti, kteří jsou „uvnitř“ společnosti, angličtina jim říká insiders, to je
členové představenstva, ředitelé nebo jejich příbuzní a známí.
Začnou akcie své společnosti prodávat, když se dozvědí o něčem nedobrém, co kurz akcií
nejspíše srazí, a těží tak z náskoku před ostatními. Nebo naopak začnou akcie vlastní
společnosti nakupovat, dokud jsou levné, když mají dříve než ostatní nějakou dobrou zprávu,
která vyžene kurz akcií vzhůru. V ČR se jedná o trestný čin „zneužití informací
v obchodním styku“ (mezinárodní název je „insider trading“).
Burzovní indexy burzy cenných papírů Praha
Klíčovým indexem pražské burzy je PX (dříve byl pojmenován PX50). Za výchozí burzovní
den byl zvolen 5. 4. 1994 a výchozí hodnotou indexu se stalo 1000 bodů. Bázi indexu tvořilo
50 emisí vybraných podle tržní kapitalizace a likvidity. PX je cenovým indexem, který
nezohledňuje dividendové výnosy. Aktualizace indexu se provádí čtyřikrát ročně.
(http://www.pse.cz/Statistika/Burzovni-Indexy/default.aspx/default.aspx?bi=1)
Dalším souhrnným indexem je PX-GLOB, je to globální cenový index počítaný po každé
seanci, do jeho báze patří všechny emise akcií a podílových listů, u nichž byl nejpozději
v předchozím burzovním dnu stanoven platný kurz. (http://www.pse.cz/Statistika/BurzovniIndexy/default.aspx/Detail.aspx?bi=3)
Burzovní index je základním statistickým indikátorem popisujícím vývoj celého
burzovního trhu. Svůj vlastní index má téměř každá burza i mimoburzovní trh na světě a
kromě burz sestavuje svůj vlastní index i celá řada významných sdělovacích prostředků.
Indexy jsou pro investory základním ukazatelem, který jim říká, jak se daný trh v čase
vyvíjí, zda má klesající či naopak růstovou tendenci. Svým způsobem indexy určují i míru
úspěšnosti daného investora – pokud totiž manažer dokáže své portfolio zhodnotit lépe, než
činí přírůstek či ztráta daného indexu, svědčí to o jeho dobrých schopnostech.
Nejznámějším a nejsledovanějším indexem světa je DOW Jones Industrials Average
(DJIA), tedy index burzy v New Yorku. Mezi další významné indexy patří Standard & Poor’s
500 (USA), NASDAQ Composite (USA, mimoburzovní trh), FTSE (Velká Británie), DAX
(Německo) a Nikkei 225 (Japonsko).
113
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
RM-SYSTÉM
Akciová společnost RM-Systém působí od roku 1993 jako organizátor mimoburzovního trhu
s cennými papíry, ale od 1. 12. 2008 se stal také burzou cenných papírů.
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je trhem, kde se obchoduje s akciemi
nejvýznamnějších českých, ale i zahraničních společností, jako je například ČEZ, Telefónica
O2, Unipetrol, Erste Bank nebo NWR. On-line se zde obchoduje také s akciemi, které se
nevyskytují na pražské burze, jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra.
Novinkou na burze jsou akcie Deutsche Telekom, Intel, Volkswagen, Nokia, Microsoft a
další, obchodované v českých korunách, a rovněž nepákové certifikáty.
Česká burza RM-SYSTÉM je zaměřená především na drobné a střední investory, kteří
mají zájem o investování na kapitálovém trhu. Velmi snadno získá přístup na trh rovněž
institucionální klient. Od 24. května 1993, kdy bylo zahájeno pravidelné obchodování, využilo
služeb společnosti více než 3 miliony zákazníků.
Mezi největší výhody obchodování na české burze RM-S patří široká nabídka akciových
titulů a certifikátů obchodovaných v českých korunách, on-line vypořádání cenných papírů,
nejdelší doba obchodování v České republice, možnost obchodovat pokyny EasyClick a
Stoploss.
Kdo může být přímým účastníkem burzy RM-SYSTÉM?
Na burzu RM-SYSTÉM mohou získat přímý přístup nejen licencovaní obchodníci, ale i
ostatní fyzické a právnické osoby.
Přímý přístup je od 1. 12. 2008 vyhrazen investorům, kteří splňují alespoň dvě z
následujících tří podmínek:
 správa vlastního majetku ve finančních nástrojích přesahující 1 mil. Kč,
 realizace objemu obchodů ve výši min. 5 mil Kč za posledních 12 měsíců,
 realizaci transakcí v počtu min. 40 za posledních 12 měsíců.
Ostatní investoři, kteří nesplňují podmínky pro přímý přístup na burzu RM-S, již
od 1. 12. 2008 nemohou obchodovat přímo prostřednictvím RM SYSTÉM, české burzy
cenných papírů (tj. aplikace Wobchod nebo RM S/Internet), ale budou muset využít služeb
licencovaného obchodníka s cennými papíry, kterým zatím je pouze Fio, burzovní
společnost, a.s.
Odlišnosti RM systému od burzy:




v RM systému mohou obchodovat libovolné FO a PO (bez finančních
zprostředkovatelů), od 1. 12. 2008 ale musí splňovat určité podmínky
způsobem obchodování, vypořádání a stanovení ceny
objem obchodů na burze je mnohonásobně vyšší než objem ochodů na RM Systemu
na RMS se obchodují i některé akcie, které na Burze nenajdeme (Volkswagen,
Microsoft, McDonalds….)
Jak se stát běžným zákazníkem
Dostavte se na některé z obchodních míst RM-S, kde Vás pracovníci zaregistrují.
Při registraci Vám bude přiděleno registrační číslo zákazníka, které budete dále používat
pro všechny služby na trhu RM-S. Jako identifikační číslo budete uvádět rodné číslo (fyzická
114
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
osoba), nebo IČO (právnická osoba). Vaše registrace trvá několik minut a následně můžete
okamžitě začít obchodovat s cennými papíry. V případě prodeje CP neskládáte na účet
RM-S peníze na úhradu cen, neboť jsou Vám odečteny od Vašeho příjmu z prodeje.
Naopak v případě nákupu CP složíte peníze na účet RM-S.
 Číslo účtu ve Středisku cenných papírů (pokud máte), občanský průkaz
 Číslo Vašeho bankovního účtu
 Registrační číslo v RM-S (pokud máte, pokud ne, založíme)
KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE
Kupónová privatizace byla privatizační metoda, při které občané státu dostali možnost
levného nákupu akcií privatizovaných firem v Československu. Zakoupili si tzv. kupónové
knížky s určitým počtem tzv. kupónů (poukazů), za které mohli následně získat vlastnický
podíl v kterékoliv státem vlastněné společnosti, která je státními orgány do kupónové
privatizace uvolněna.
Metoda kupónové privatizace byla použita zejména na počátku 90. let 20. století v
některých zemích střední a východní Evropy procházejících ekonomickou
transformací, např. v Rusku, Polsku a ČSFR (později jen v České republice, Slovenská
republika po rozdělení ČSFR od kupónové privatizace ustoupila).
Kupónová privatizace jako jedna z metod privatizace se pro transformující ekonomiky
ukázala jako nepříliš vhodná a Světová banka proto dnes doporučuje zemím, ve kterých je
stát dominantní vlastník podnikové báze, jiné způsoby privatizace státního majetku.
MÁM AKCIE Z PRIVATIZACE, KTERÉ CHCI PRODAT:
Burza RM-SYSTÉM působí na českém kapitálovém trhu od roku 1993. Jestliže stále
vlastníte cenné papíry nabyté v kupónové privatizaci a jsou-li stále na kapitálovém trhu
obchodované, můžete je prodat prostřednictvím poboček společnosti během několika minut.
Co budete potřebovat:
 Občanský průkaz
 Číslo účtu ve Středisku cenných papírů - dvanáctimístné číslo uvedené
na jakémkoliv změnovém nebo jiném (modrém) výpisu z SCP
 Číslo Vašeho bankovního účtu
 Registrační číslo v RM-S (pokud nemáte, založíme)
 Přijít na některou z poboček RM-S
Co dělat, když moje cenné papíry nejsou již obchodované na trhu?
Jestliže společnost, jejíž cenné papíry vlastníte, stále existuje, ale její akcie byly převedeny
do listinné formy či vyřazeny, je jejich prodej složitější. Prodej je například možný
prostřednictvím inzerátu na některých investičních portálech. V některých případech má
o cenné papíry zájem jejich emitent, pak stačí obrátit se přímo na danou společnost.
Problémem je určení ceny cenných papírů.
115
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení
Investor koupil akcie, které každoročně přinášejí dividendy. V prvním roce byla dividenda
150 Kč. Akciová společnost oznámila, že každoročně bude navyšovat dividendu o 5% ročně.
Jaká bude výše dividendy za 5 let?
2. cvičení
Investor vložil své volné peněžní prostředky v roce 2007 (má nárok na dividendy za rok
2007) ve výši 450 000 Kč do akcií firmy ACA. Nominální hodnota jedné akcie je 700 Kč,
investor ji zakoupil za kurz 900 Kč. (koupil 500 ks akcií) V únoru 2010 odprodal 150 ks akcií
(kurz 820 Kč/1 akcií), už neměl nárok na dividendu z prodaných akcií za rok 2010. V březnu
2012 prodal zbývající akcie, kurz byl 1 200 Kč (dividendu za rok 2012 už nedostane).
a) Kolik celkem investor vydělal či prodělal na transakcích do akcií firmy ACA? (stav
k březnu 2012, včetně dividend, vliv poplatků pro zjednodušení nebudeme brát
v úvahu). Vyjádřete průměrný roční výnos v % (na 1 desetinné místo) (použijte
geometrický průměr – učivo probráno v předmětu STA v 2. ročníku).
2007
hrubá dividenda na 1 ks akcie
2008
40
Hrubý výnos
15 % srážková daň
čistý příjem
Investice =
Prodej části akcií 2010 =
Prodej zbytku akcií 2012
Kapitálový zisk =
Dividendový zisk =
Celkem zisk =
Prům. roční výnos (g. průměr) =
116
2009
50
2010
60
2011
80
60
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
b)
Jaký by byl zisk a % průměrný roční výnos (1 desetinné místo), kdyby všechny akcie investor
prodal až v roce 2012 (opět v březnu bez nároku na dividendu)?
2007
hrubá dividenda na 1 ks akcie
2008
40
2009
50
2010
60
2011
80
60
Hrubý výnos
15 % srážková daň
čistý příjem
Investice =
Prodej akcií 2012 =
Kapitálový zisk =
Dividendový zisk =
Celkem zisk =
průměrný roční výnos (geometrický průměr) =
3. cvičení:
Investor koupil v roce 2006 5letý dluhopis v nominální hodnotě 200 000 Kč. Úrokový výnos
byl stanoven jako pohyblivý, s tím, že v roce 2006 – 2007 byl na úrovni 5% a v letech 2008 –
2010 byly úroky na úrovni 4,2%.
a) Dluhopis držel do splatnosti, vypočítejte, jakou hotovost obdrží celkem za 5leté držení
dluhopisu. (úrokové výnosy zdaňte 15% srážkovou daní).
b) Dluhopis držel do splatnosti, ale úrokové výnosy každý rok ukládal na spořicí účet,
který mu vynášel 3% hrubého ročně. (Zjednodušeně 3% - daň je čistý úrok 2,55%
ročně - úroky dostává až na konci roku), zaokrouhlujte na celé Kč.
4. cvičení:
Investor pravidelně každý rok ve stejnou dobu investoval do akcií společnosti X 100 000 Kč.
V tabulce je zaznačena tržní cena akcie (a dále jednotlivé růsty či poklesy oproti předešlému
roku v %), za kterou je v jednotlivých letech kupoval, dále i dividendy, které v těchto letech
společnost X vyplácela a zisk na 1 akcií v těchto letech.
Vypočítejte dále do tabulky:
a) tržní ceny akcií společností X v letech 2007 – 2010 (zaokrouhlujte matematicky
na celé Kč)
b) dividendový výnos v % v jednotlivých letech (hrubý výnos)
c) ukazatel P/E v jednotlivých letech (na celá matematicky)
d) kolik ks akcií v jednotlivých letech investor koupil za 100 000 Kč (zaokrouhlujte dolů
na celé ks) – nebereme v úvahu poplatky
e) kolik bude mít na konci roku peněz v akciích
f) kolik vydělal v jednotlivých letech na dividendách po zdanění (matematicky na celé
Kč)
g) celkový zisk (respektive zisk z dividend + kdyby všechny akcie na konci roku
2010 prodal, i v % průměrně na rok)
117
D. FINANČNÍ TRH
rok
Tržní cena akcie
Dividenda
Zisk na 1 akcií
a) tržní ceny akcií
b)
dividendový
výnos v %
c) P/E
d) nakoupeno ks
f) zisk z dividend
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2006
1 400
100
50
2007
Růst o 12%
120
60
2008
Pokles o 3%
90
65
2009
Růst o 8%
110
63
2010
Růst o 9%
115
58
4. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) Investování na kapitálových trzích: Jitka Veselá, ASPI, 2007
2) http://www.cennypapir.cz/
3) www.pse.cz
4) www.rmsystem.cz
5. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Co je to dividenda?
 Proč jsou akcie rizikovější než dluhopisy?
 Kdy je splatný dluhopis? = Kdy majitelům dluhopisů (věřitelům) vrátí vydavatel
(dlužník) půjčené peníze?
 Kdy je splatná akcie? = Kdy majitelům akcií (akcionářům) vrátí vydavatel
(akciová společnost) půjčené peníze?
 Jaké části mají cenné papíry
 Může prašivé obligace vydat i stát nebo je mohou vydávat jen firmy? Jaké je
riziko nesplacení dluhopisů Řecka?
 Které dluhopisy jsou nejméně rizikové?
 Které dluhopisy jsou nejméně výnosné?
 Které dluhopisy jsou nejvíce rizikové a nejvíce výnosné?
 Které státní dluhopisy jsou rizikovější? Dvouleté nebo desetileté?
Které akcie jsou rizikovější? Kmenové nebo prioritní? Proč
 Je rizikovější akcie ČEZu nebo dluhopis ČEZu?
 Jaký vliv má rating na zadlužení firmy (emitenta)?
 Pokud je vysoký ukazatel P/E, co to může značit?
 Co jsou to hypotéční zástavní listy a jak jsou rizikové tyto cenné papíry?
 K čemu slouží burzovní index?
 Co je to insider trading?
 Co je to výroční zpráva a co obsahuje
 Které akcie mají největší podíl v indexu PX
 Jaké jsou základní rozdíly mezi Burzou a RMS?
 Vyjmenujte známé světové burzovní indexy.
118
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
14. PODÍLOVÉ FONDY
1. CÍLE




charakterizovat kolektivní investování
rozlišovat jednotlivé druhy podílových fondů vč. vztahu výnos x riziko
naučit se využívat finanční matematiku při řešení praktických situací,
uvědomit si důležitost včasného zahájení investování a pravidelného
investování
2. KLÍČOVÁ SLOVA
kolektivní investování, podílový fond, podílové listy, otevřený a uzavřeny podílový fond,
akciové fondy, dluhopisové fondy, fondy peněžního trhu, fondy fondů, statut fondu
3. TEORIE - POJMY
KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ V ČR
Kolektivní investování v ČR bylo ovlivněno kupónovou privatizací, protože velká část
investičních a podílových fondů vznikla nikoliv standardním způsobem, ale jako produkt
kupónové privatizace.
Právní vymezení kolektivního investování
 v ČR vymezeno zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a
investičních fondech a novelami tohoto zákona
 kolektivní investování se rozumí podnikání, jehož výlučným předmětem je tímto
zákonem vymezené shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i
zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty ukládáním, za jiné majetkové
hodnoty
 za kolektivní investování se považuje též obhospodařování majetku v podílovém
fondu a obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu na základě
smlouvy o obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu investiční
společností.
 tato činnost může být jediným předmětem podnikání investiční společnosti
Základní subjekty kolektivního investování v ČR
 investiční fond
 investiční společnost
 obchody s CP mohou vykonávat pouze prostřednictvím makléře nebo obchodníka
s CP
 nesmějí vydávat dluhopisy
Výhody kolektivního investování
 rozložení rizika – velká částka finančních prostředků je investována do velkého
množství různých akcií, když se něco stane s jednou akcií, investoři to příliš nepocítí,
rozkládají riziko
 profesionální správa – spousta investorů nemá dostatek informací
 čas – není čas stále hledat informace
 transakční náklady – při větším množství investic se snižují různé poplatky (↓
obchodní náklady)
119
D. FINANČNÍ TRH



BANKOVNICTVÍ A FINANCE
vysoká likvidita – peníze na BÚ max. do 3 dnů, když prodávám podílové listy jdou
celkem rychle přeměnit zpět na peníze – prodat zpět společnosti (ze zákona
do 30 dnů)
daňová výhodnost – daňová úleva při držení déle než 6 měsíců, pak už se nedaní.
Zdanění fondu je nižší než u jiných podnikatelských subjektů.
velký výběr – velký výběr investičních společností
Investoři:
a) konzervativní – nemají rádi riziko,
b) neutrální
c) agresivní – mají rádi velké riziko (očekávají i vyšší výnosy)
Nevýhody (rizika) kolektivního investování
 obecná rizika plynoucí z investování na kapitálovém trhu
 malá možnost ovlivnit zaměření investic
 poplatky spojené s investováním (správa fondu, vstupní a výstupní poplatky)
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST
Předmět podnikání a.s.:
Vytváření a obhospodařování podílových fondů – vytváří se podílový fond tak, že
prodává podílové listy (nejdříve vznikne IS, pak vytvoří podílový fond)
Další činnosti související s kolektivním investováním: vedení UCE, daně, právní služby,
dotazy a stížnosti podniků, oceňování majetku a závazků, evidence podílových listů, …
 IF si vybere, jestli se bude obhospodařovat sám či sepíše smlouvu s investiční
společností a bude to za něj vykonávat ona
 vznik na základě povolení ČNB (dnes již KCP neexistuje, její činnost vykonává ČNB)
INVESTIČNÍ FOND
 a.s.
 vznik na základě povolení ČNB
 zakládá se na dobu určitou
 nesmí změnit předmět podnikání
 u nás jen málo IF – zbytky po kupónové privatizaci
PODÍLOVÉ FONDY




soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů podílového fondu
není PO – nemá právní subjektivitu
vzniká na základě povolení komise pro cenné papíry
dělíme je na uzavřené a otevřené
Uzavřený podílový fond
 investor nemá právo na zpětný odkup podílového listu
 objem emise je přesně stanoven
 založen na dobu určitou – max. 10 let ze zákona - po uplynutí doby se majetek
rozdělí mezi jednotlivé investory podle jejich účasti na společnosti (podílové listy)
Otevřený podílový fond
 má právo na zpětný odkup za aktuální hodnotu čistého obchodního jmění, které
připadá na 1 podílový list – může se stát, že při prodeji dostanu peněz méně, než
za kolik jsem to koupil(a)
 počet emitovaných podílových listů není omezen
120
D. FINANČNÍ TRH

BANKOVNICTVÍ A FINANCE
systém ,,VANA“ – vana, do které přitéká voda a ta voda znamená nákup nových
podílových listů, ale zároveň má i odtok, který znamená, že podílové listy prodáváme
a nás zajímá, jestli je přítok větší či menší než odtok
Podílové fondy můžeme rozdělit podle rizika, které představují pro naše vklady, stejně jako
podle míry zhodnocení vkladů. Platí zde výše zmiňované pravidlo, že čím nižší riziko, tím
nižší zhodnocení vkladů.
PODÍLOVÉ FONDY PENĚŽNÍHO TRHU
Tento druh podílových fondů může být považován za nejbezpečnější formu investice
do podílových fondů. Fondy peněžního trhu totiž investují jen do velmi bezpečných
dluhopisů, obvykle dluhopisů, které jsou splatné do jednoho roku, nebo do termínovaných
vkladů. Do tohoto typu fondů investují vesměs vysoce konzervativní investoři, kterým
jde spíše o to, mít své peníze v bezpečí, než o závratné výnosy. Hodnota celkového jmění
fondu prakticky během celého roku neklesá pod jeho počáteční stav. Průměrně se výnos
z fondů peněžního trhu pohybuje kolem 1 – 4% ročně.
Podílové fondy peněžního trhu můžeme srovnat ve zhodnocení s některými formami spoření.
Podobně by na tom mohlo být například stavební spoření. Podle pravidla času zhodnocení
v poměru k riziku, které jsme již zmínili, můžeme říct, že investovat do těchto fondů můžeme
klidně i na jeden rok. Podílové fondy peněžních trhů jsou totiž relativně bezpečné, proto
není potřeba nechávat v nich své investice dlouho. Minimálně bychom ale měli dodržet
lhůtu pro držení podílových listů šest měsíců. Po této době totiž jako fyzické osoby
nemusíme své výnosy z fondů danit.
PODÍLOVÉ FONDY DLUHOPISOVÉ
Druhým typem jsou dluhopisové podílové fondy, které zhodnocují své prostředky zejména
pomocí dluhopisů. Ideální doba investice do tohoto typu fondů je na 2 - 4 roky.
Dluhopisové podílové fondy se hodí zejména pro opatrnější investory, kteří preferují zisk
odpovídající mírnému riziku. Investice jsou prováděny hlavně do státních, firemních a
komunálních dluhopisů. Zhodnocení se obvykle pohybuje v rozmezí mezi 3 – 6% ročně.
Ovšem i zde existují značené rozdíly mezi rizikovostí a výnosností jednotlivých
dluhopisových fondů. Za nejbezpečnější lze považovat ty fondy, které investují do
státních dluhopisů. Nejméně bezpečné jsou pak ty, které investují do dluhopisů
začínajících společností, které mají nižší kreditní ohodnocení.
AKCIOVÉ PODÍLOVÉ FONDY
Hlavním investičním artiklem těchto fondů jsou akcie. Jsou považovány za nejrizikovější, a
proto je vhodné do nich investovat na delší dobu a to alespoň na 5 – 7 let (nebo i delší
horizont). Opět se nabízí srovnání. Asi víme, že stavební spoření má také určitou minimální
lhůtu. Po tuto dobu ale nemůžeme s našimi financemi disponovat. Otevřené podílové fondy
akciové ale i jiné nabízejí možnost, kdykoli si své peníze vzít zpátky. Pro naše vlastní dobro
bychom je ale měli ponechat ve fondu alespoň oněch šest měsíců pro osvobození výnosů
od daně.
Rizikovost fondu je dána kolísáním hodnot akcií, proto je hodnota jmění fondu během
roku velmi proměnlivá. Výnosnost těchto fondů se liší podle druhu akcií, do kterých fond
investuje. Bezpečnější a stabilnější jsou vždy akcie velkých zavedených firem, rizikovější
jsou akcie firem na rozvíjejících se trzích. Rovněž akciové podílové fondy požadují
po investorech vyšší poplatky vzhledem k větší náročnosti spravování fondu.
121
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
SMÍŠENÉ PODÍLOVÉ FONDY
Jak už název napovídá, jedná se o podílové fondy, které mohou investovat do všech forem
výše zmíněných investic. Nejčastěji kombinují investování do dluhopisů a akcií. Výnosy
závisí hlavně na rozhodnutích manažera fondu. Investování se vyplatí na dobu mezi
3 - 5 lety, ale výnosy se pohybují ve velmi širokém rozmezí a závisí zejména na zvolené
strategii. Pokud bude fond preferovat bezpečné investice, bude investovat spíše
do dluhopisů, upřednostní-li výnos, bude investovat do akcií. Výnosy se tedy pohybují mezi
4 – 10% právě v závislosti na tom, kolik investují do akcií a kolik do dluhopisů.
ZAJIŠTĚNÉ FONDY
Některé investiční společnosti otevírají tzv. zajištěné nebo také garantované fondy. V čem
spočívá tato zajištěnost? Zajištěné podílové fondy znamenají, že za jakýchkoli okolností,
tedy ať už se fondu daří, či nikoli, bude podílníkovi vyplacen jeho podíl ve výši, v jaké byl
vložen, i pokud je fond zrovna „v mínusu“. Samozřejmostí je vyplacení vkladu i se
zhodnocením, když se fondu podařilo zhodnocení dosáhnout. Jde tedy o garanci vyplacení
vložené částky. Zajištěné fondy garantují vyplacení celé částky, což znamená sto procent
vkladu, popřípadě i s určitým zhodnocením, například sto pět procent. Garance jistého
výnosu je kompenzována relativně nižším potenciálním výnosem.
inflace
fond pen. trhu
dluhopis.fond
smíšený fond
akciový fond
Nemovitostní fondy jsou zvláštním typem fondů, které jsou oblíbené v zahraničí
(Německo), u nás existují od roku 2007. Jejich specifikem je rozložení peněz investorů
do firem, které se zabývají nemovitostmi (jejich pronájmem, správou, nákupem a prodejem).
Výhodou těchto fondů je, že i s menší částkou se investor může podílet na růstu cen
nemovitostí.
Typ fondu
Riziko
Peněžního trhu
Dluhopisové
Smíšené
Akciové
Fondy fondů
Nemov. fondy
Minimální
Malé až střední
Střední až vysoké
Vysoké
Střední až vysoké
Střední
Min. investiční
horizont
6 měsíců
2-4 roky
3-6 let
nad 7 let
nad 7 let
5 a více let
122
Kurs
stabilní
Mírně kolísavý
Kolísavý
Velmi kolísavý
Velmi kolísavý
Mírně kolísavý
Dlouhodobý
možný výnos
Nízký
Nízký až střední
Střední až vysoký
vysoký
Střední až vysoký
Střední
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Fondy fondů
 nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů a z nich vytvářejí portfolio
 portfolio vytvářejí z podílových listů jiných investičních společností (příp. mateřské IS)
 nakupují převážně podílové listy akciových fondů
Indexové fondy
 pasivní fondy (téměř neobnovují portfolio)
 aktivní x pasivní – dle obměny portfolia (přizpůsobení trhu)
 portfolio vytvářejí z indexů kapitálových trhů (akciových, případně dluhopisových)
 nebo indexových akcií
 portfolio manažeři se snaží kopírovat zvolený index
 nízké náklady na správu fondů
 stoupá obliba indexových fondů
Hedgeové fondy
 fondy obchodující s deriváty CP
 speciální fond, který téměř nepodléhá regulaci
 deriváty používají ke spekulacím nikoli ke zajištění
 extrémně rizikové s šancí na mimořádně vysoké výnosy
 jsou vhodné především pro kvalifikované investory
 vhodné pro velmi bohaté investory, kteří si mohou dovolit více riskovat své peníze
STATUT FONDU
Základní dokument, který upravuje fungování fondu a jeho strategii. Na jeho dodržování
dohlíží depozitář a regulátor - v Česku Česká národní banka. Je nezbytnou součástí
každého podílového fondu.
Údaje, které by ve statutu neměly chybět
1) Osoby, které zajišťují fungování fondu (depozitář, správce fondu, dohlížející subjekt,
auditor...)
2) Registrace fondu (místo, datum)
3) Způsob a frekvence ohodnocování
4) Investiční strategie a způsob, jakým jí bude dosahováno
5) Metody garance (je li použita)
6) Rizikový profil investice a investora
7) Poplatky spojené s fondem
8) Rozsah aktiv a instrumentů, s kterými může fond disponovat
9) Upozornění na rizika spojená s konkrétním fondem
INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDŮ
Není zrovna jednoduché zcela přesně charakterizovat, čím se vyjadřuje konzervativní či
agresivní investorská strategie. Pokud vezmeme za základ strukturu portfolia daného
investora, pak konzervativní investor volí kromě méně rizikových instrumentů (obligace,
pokladniční poukázky) také akcie velkých společností např. ze Severní Ameriky, Evropské
Unie a Švýcarska. K agresivní strategii patří kromě akcií menších firem z výše
jmenovaných zemí také tituly emitované na všech ostatních světových trzích (Asie,
Latinská Amerika, Emerging Markets, Austrálie), případně podíly ve specializovaných
oborových investičních fondech.
123
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Jiné členění, které je o trochu podrobnější prvního, se řídí postojem investora k riziku.
Prvním typem investora je neriskující investor, pro něhož je jistota investovaných
prostředků jasnou prioritou. Nemá v žádném případě v oblibě ztráty. V jeho portfoliu
nenajdeme zpravidla jiné instrumenty než dluhopisy (z valné většiny tuzemské) a hotovost.
Konzervativní investor není také přívržencem vysokého rizika. Nechce realizovat
sebemenší ztrátu. Uchování hodnoty majetku je pro něj prvořadou záležitostí, proto
při umísťování svých prostředků sází na dluhopisy. Vzhledem k tomu, že nehodlá
akceptovat žádné výkyvy kurzů a bere spíše jistý výnos z úroků, zabírá podíl akcií v jeho
portfoliu nejvýše jednu čtvrtinu.
Agresivní investor upřednostňuje přes jeho nebojácný postoj při investování vyvážené
portfolio. Jeho cílem je zisk, ale za přiměřené míry rizika. Investice do akcií stejně jako
vklady do obligací jsou zhruba v poměru 50:50. Všeobecně se přitom jedná pouze o cenné
papíry známých společností. Postupem času se stává pro agresivního investora výnos
z úroků a dividend dostatečný. Investor chce realizovat vyšší zisky, a tak začíná více sázet
na vyšší podíl akcií v portfoliu, nevyjímaje cenné papíry méně známých společností.
Krátkodobě je ochoten akceptovat relativně vysoké ztráty.
Spekulativní investor má "v očích" jediný cíl: tučné zisky. Investuje velmi riskantně do akcií.
Stranou jeho zájmu nezůstávají ani tituly z tzv. Emerging Markets. Investor ví, že může
poměrně hodně ztratit, přesto nehodlá snížit svůj téměř stoprocentní podíl akcií v portfoliu ani
při nepříznivém vývoji na trzích. Nízké kurzy využívá zpravidla k dalším nákupům.
Jaké jsou výhody investic do fondů?
 Dostupnost a jednoduchost
 Investice na míru
 Dostatek informací
 Přístup na domácí i zahraniční finanční trhy
 Diverzifikace rizika
 Vysoká likvidita - vždy nakoupíte i prodáte
 Profesionalita
 Daňové zvýhodnění
Fondy však skrývají i určité nevýhody
 Vklady nejsou pojištěny
 Investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována
 Investice je dlouhodobou záležitostí
 Najít správný fond je velmi složité
 Ztráta investiční volnosti
 Poplatky mohou způsobit ztráty ...
DESATERO OBEZŘETNÉHO INVESTORA
 Neexistuje zcela bezpečný způsob uložení peněz - každá investice je spojena
s větším či menším rizikem. Zkrachovat může akciová společnost, podílový i penzijní
fond, banka či dokonce i stát.
 Míra zisku je vždy vyvážena mírou rizika – bezpečnější investice nebývají příliš
ziskové a naopak. Chcete-li získat vyšší výnos, musíte být ochotni podstoupit vyšší
riziko ztráty.
 Faktor času je důležitý – pro krátkodobé investice mohou být využity jiné investiční
nástroje než pro dlouhodobé. Čím delší je váš investiční horizont, tím širší jsou
investiční možnosti.
124
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
 Nevyplatí se sázet jen na jednu investici – každý investor by měl diverzifikovat
rizika, tzn., že by měl rozdělit částku, kterou hodlá investovat a zvolit různé investiční
možnosti. Na druhou stranu se nevyplatí své investice příliš rozmělnit.
 Neinvestovat do něčeho, čemu nerozumím – nemáte-li přesnou představu o tom,
kdo a jak bude s vašimi penězi nakládat, nesvěřujte mu je. Nenechte se zlákat
reklamou nebo přesvědčit prodejcem a nechte si čas na vyhledání všech dostupných
informací, porovnání možností a zvážení investičních rizik.
 Zajímat se o detaily – důležité informace nemusí být vždy napsány vždy jen velkým
písmem. Většina na první pohled skvělých nabídek má svá úskalí. Snažte se zjistit,
kde jsou a jaká. Drobná informace v obchodních podmínkách může zcela změnit váš
názor.
 Nedávat jen na dobré rady – poradit se s odborníkem se vyplatí. Osoba, která vám
radí, ale nemusí být nestranná, zejména pokud se jedná o prodejce, jehož cílem je
hlavně získat provizi. Ne každý člověk, který se vám pokouší radit, má dostatečné
znalosti a zkušenosti.
 Nedělat unáhlená rozhodnutí – investovat je třeba s chladnou hlavou. Nenechte se
strhnout emocemi.
 Výnosy v minulosti nejsou zárukou zisku v budoucnosti – neposuzujte investiční
příležitost jen podle minulosti, důležitá je budoucnost. Když se informujete o minulých
výnosech, zajímejte se vždy o delší časové období.
 Dávat si pozor na podvodníky – neočekávejte vždy jen čestné, poctivé a
kompetentní jednání. Zachovejte si opatrnost a zdravou nedůvěru. Nenechte se
zlákat výhodnými nabídkami za podezřelých podmínek. Dávejte pozor, komu
svěřujete své osobní údaje.
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení
Pan Jan Konečný má 30 let a uvažuje o odkládání 1.000 Kč měsíčně (tj. 12.000 Kč ročně).
Kolik by měl naspořeno, kdyby 30 let (do svých 60 let) tyto úspory vkládal:
a) na termínovaný vklad v bance s průměrnou výnosovou mírou 2% p. a.
b) do penzijního fondu s průměrnou výnosovou mírou 4% p. a.
c) do smíšeného fondu s průměrnou výnosovou mírou 6% p. a.
d) do akciového fondu s průměrnou výnosovou mírou 10% p. a.
e) Jak dlouho by musel spořit do smíšeného a akciového fondu, aby měl k dispozici
stejnou částku jako v penzijním fondu za 30 let (viz úkol b)
2. cvičení – cena za čekání
Spolužáci Zdeněk Zodpovědný a Milan Marnivý ukončili studium na VŠ. Zdeněk Zodpovědný
začal ve svých 25 letech spořit 5.000 Kč každý měsíc do akciového fondu. Po 7 letech
(tj. ve svých 32 letech) založil rodinu a přestal spořit.
a) Kolik si pravděpodobně bude moci vybrat ve svých 62 letech, tj. po dalších 30 letech?
b) Milan Marnivý začal spořit později (ve svých 45 letech) stejnou částku (5.000 Kč)
do stejného fondu (výnos 10 % p.a.). Kolik bude mít naspořeno ve svých 62 letech, tj.
za 17 let? Kdo bude mít více naspořeno – Zdeněk Zodpovědný nebo Milan Marnivý?
c) Co kdyby Milan začal spořit dříve: ve svých 40, 35 nebo dokonce v 32 letech?
125
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Zdeněk
Zodpovědný
Milan Marnivý
Kdy začal investovat
Kdy přestal investovat
Jak dlouho investoval
Hodnota
majetku
v 62 letech
Kolik sám investoval
3. cvičení – otevřený podílový fond
Investovali jsme jednorázově 100 000 Kč do otevřeného podílového fondu na 10 let.
Průměrný výnos byl 6 %. Kolik peněz budeme mít ve fondu po 10 letech?
Otázky před výpočtem:
1. otázka: jde o jednorázový vklad nebo pravidelné platby?
2. otázka: jsou úroky z úroků nebo ne?
3. otázka: za rok mi fond k 100 tisícům připíše 6 %, tj. 6 tisíc Kč. Druhý rok se bude
zhodnocovat 100 tisíc nebo 106 tisíc?
4. otázka: ve které tabulce máme složené úročení?
Otázky po výpočtu:
5. otázka: 1,79085 co toto číslo znamená?
6. otázka: proč jsme výsledek zaokrouhlili?
4. cvičení
Investor má k dispozici volné peněžní prostředky, které by chtěl investovat. Má tyto
možnosti:
1) investovat 2 000 Kč měsíčně po dobu 10 let (tzn. celkem vloženo 240 000 Kč)
2) jednorázově vložit 240 000 Kč
3) vkládat ročně 24 000 Kč po dobu 10 let
4) vložit jednorázově 120 000 Kč a po 5letech dalších 120 000 Kč
5) investovat pravidelně čtvrtletně 6 000 Kč po dobu 10 let (tzn. celkem vloženo 240 000
Kč)
Jaká bude hodnota jeho investice po 10, 20 a 30 letech v případě, že výnos bude 3%, 5%,
7%, 9% nebo 11%? Jakou investiční strategii byste doporučili investorovi a proč? Je lepší
investovat pravidelně měsíčně 2 000 Kč nebo čtvrtletně 6 000 Kč?
Hodnota investice po 10 letech
3%
1)
2)
3)
4)*
5)
5%
7%
126
9%
11%
D. FINANČNÍ TRH
Hodnota investice po 20 letech:
3%
1)
2)
3)
4)*
5)
Hodnota investice po 30 letech:
3%
1)
2)
3)
4)*
5)
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
5%
7%
5%
7%
9%
9%
11%
11%
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) www.investovanidofondu.cz
2) http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/informace/fondy/
3) Investování na kapitálových trzích: Jitka Veselá, ASPI, 2007
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Krátkodobě nejméně rizikovými fondy jsou fondy peněžního trhu, dluhopisové
nebo akciové?
 Dlouhodobě nejvýnosnějšími fondy jsou fondy peněžního trhu, dluhopisové nebo
akciové?
 K dosažení dlouhodobých cílů, například finanční nezávislosti, je nejlépe využít
fondy peněžního trhu, dluhopisové nebo akciové?
 Které fondy jsou nejméně rizikové a proč?
 Které fondy jsou naopak nejvíce rizikové a proč?
 Kdybyste mohli investovat peníze na 4 roky, kam byste je investovali?
 Co to je statut fondu?
 Kdo to je konzervativní investor?
 Co to jsou smíšené fondy?
 Jak dlouho musím držet cenné papíry, abych nemusel(a) při odprodeji platit daň
z příjmu?
 Co to jsou indexové fondy a jaká je největší výhoda oproti klasickým fondům?
 Co byste doporučili investorovi v 30 letech, 40 letech, 50 letech a těsně před
důchodem?
 Je výhodné investovat pravidelně?
 Co je to otevřený podílový fond?
 Vyjmenujte 3 výhody a 3 nevýhody investování do fondů
 Jaká je likvidita investic do podílových fondů?
 Musím pro investování do podílových listů disponovat velkým množstvím peněz?
127
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
15. POJIŠTĚNÍ
1. CÍLE




orientovat se v základních pojmech týkajících se pojišťovnictví
rozlišovat jednotlivé druhy pojištění
pochopit rozdíl havarijní pojištění x povinné ručení
pochopit rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti
2. KLÍČOVÁ SLOVA
pojišťovna, pojistník, pojistná smlouva, životní pojištění, neživotní pojištění, pojištění
majetku, pojištění osob, pojištění odpovědnosti
3. TEORIE - POJMY
Pojištění patří mezi finanční produkty, které by měly být v každém portfoliu finančně
gramotného člověka. Pojištění umožňuje přenést riziko finančních dopadů pojistných
událostí na pojišťovnu za relativně malou částku (pojistné). Domácnost si platí pravidelně
pojistné a v případě, když nastane pojistná událost, obrací se na pojišťovnu a ta vyplácí
pojistnou částku (pokud jsou splněny podmínky smlouvy). V současnosti se dá pojistit téměř
cokoliv, majetek, zdraví, život, cennosti, fotbalisté a modelky třeba i nohy.
POJIŠŤOVNA, PRINCIP JEJÍHO HOSPODAŘENÍ
Členění pojišťoven z hlediska zaměření:





životní – provozuje životní druhy pojištění (Amcico AIG Life, Wustenrot)
neživotní – zabývá se provozováním neživotního druhu pojištění
univerzální – ČSOB, Česká pojišťovna, Allianz
specializované – určité specifické typy pojištění, př.: pojištění právní ochrany
zajišťovny – pojišťovna pojišťoven
Principy hospodaření pojišťovny
Pojišťovny na sebe prostřednictvím pojistných smluv přebírají riziko svých klientů,
přičemž při vlastní kalkulaci rizika, vycházejí ze zákona velkých čísel. Ten říká, že s
rostoucím počtem vzájemně nezávislých rizik se skutečné škody více blíží škodám
odhadovaným. Princip fungování pojišťoven a zajišťoven spočívá v tom, že získají velké
portfolio rizik, jehož vývoj je lépe předvídatelný.
Ekonomický subjekt má dvě možnosti, jak se finančně vyrovnat s nahodilými událostmi:
1. krýt z vlastních zdrojů (samofinancováním)
2. využít pojištění
Podstatou pojištění je tedy přesun rizika na pojišťovnu.
Pojištění je systém, s jehož pomocí se snažíme tlumit určité negativní události. Vztahuje se
na určité, předem dohodnuté, náhodné události, které se však vyskytují s určitou
odhadnutelnou pravděpodobností.
128
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
ZÁKLADNÍ POJMY
Pojištění
- je přesun rizik z pojištěného na pojišťovnu
- hlavním posláním pojištění je ochrana proti důsledkům nepředvídatelných událostí
Pojišťovna
- subjekt, který se zavazuje vyplatit finanční obnos v případě, že nastane událost,
která je určená v pojistné smlouvě
Pojištěný
- osoba, na kterou se vztahuje pojištění na život, zdraví, majetek, odpovědnost za
škodu nebo jinou hodnotu
Pojistné
- platba pojišťovně za poskytnutí služby (pojištění)
Pojistná událost
- událost, díky které vznikne právo na pojistné plnění od pojišťovny
Pojistná smlouva
- dvoustranný
smluvní
akt
mezi
pojišťovnou
a
pojistitelem;
pojišťovna se zavazuje poskytnout ochranu dle sjednaných podmínek, pojistník se
zavazuje platit pojistné
Oprávněná osoba
- osoba, které vznikne v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění
Obmýšlená osoba
- osoba, které
částku
vznikne
v
důsledku
smrti
pojištěného
právo
na
pojistnou
Pojistné riziko
- pravděpodobnost, se kterou se může vyskytnout pojistná událost, čím vyšší je
toto riziko, tím vyšší pojistné klient zaplatí
Pojistka
- potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
Pojistná doba
- časově vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a klientem. Jednoduše řečeno –
délka trvání smlouvy
Pojistné období
- interval pro placení pojistného, dohodnutý v pojistné smlouvě
129
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
ZÁKLADNÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Smyslem životního pojištění je pojistná ochrana pojištěné osoby. V případě pojistné
události (úmrtí, závažné onemocnění, plný invalidní důchod ap.) pojišťovna vyplatí
obmyšlené osobě (osoba uvedená ve smlouvě) pojistné plnění. Obvykle platí pravidlo, že
sjednání životní pojištění v pozdějším věku prodražuje pojistné (jsme pro pojišťovnu
rizikovější klient)
Při uzavírání pojištění je důležité si říci, k čemu nám má sloužit – tedy účel pojištění.
1) Rizikové pojistky slouží výlučně ke krytí rizik a veškeré zaplacené pojistné jde právě
na rizikovou složku (ten typ pojištění je vhodný především pro „živitele“ rodiny, na kterém
je rodina finančně závislá) – není zde možnost odečíst si zaplacené pojistné jako
odečitatelnou položku od základu daně z příjmu
2) Kapitálové pojistky garantující výplatu určité částky nebo důchodu buď po skončení
pojistné doby, nebo vyplacení částky oprávněným osobám v případě úmrtí pojištěného
(pojišťovny garantují minimální zhodnocení dle technické úrokové míry, pojistnou
událostí je buď smrt pojištěného nebo jeho dožití). Ten typ pojistky je momentálně
podporován státem (odčitatelná položka za zaplacené pojistné až do výše 12 000 Kč
ročně). Určitě není vhodné jako investice, protože je zde garantovaná pouze
technická úroková míra (ta někdy nedosahuje ani míry inflace!!!!!!!!!)
3) Chceme–li zhodnocovat své vložené prostředky je vhodné investiční životní pojištění
– umožňuje investovat peníze podle vlastního uvážení (je to kombinace pojištění a
investic, klient má volbu a může investiční část pojistného investovat dle svého uvážení
do investičních programů, které mu nabídne pojišťovna) – je to produkt dva v jednom,
poplatkově hodně náročný, stojí za zvážení, zda neinvestovat zvlášť a rizika si
zajistit jiným typem pojistky
U nepředvídatelných událostí představuje uzavřená životní pojistka pro pojištěnou osobu (ale
i pro její okolí) finanční jistotu. Nepatří k nejlevnějším. Je proto dobré pečlivě zvážit, co od ní
pojištěná osoba očekává. Životní pojištění se doporučuje uzavřít osobám, pokud je
rodina na dané osobě finančně závislá (živitel rodiny), ale také v okamžiku, kdy si např.
pořizujete na hypotéku vlastní bydlení, čerpáte úvěr či splácíte leasing. Nemusí si je
sjednávat osoba, která je finančně nezávislá (pokud pasivní příjmy pokrývají běžné měsíční
výdaje rodiny)
NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Patří mezi ně:
 pojištění majetku
 pojištění odpovědnosti
 neživotní pojištění osob
130
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
OCHRANA MAJETKU
Ochrana majetku zahrnuje 2. základní pojištění (tento typ pojištění je vhodný i pro finančně
nezávislé osoby (chrání si svůj majetek proti pojistným událostem)
Pojištění nemovitosti (přijde v průměru na 3 tisíce korun ročně) – určeno pro majitele
nemovitostí, je chráněna nemovitost (obvodové zdi, střecha) před požárem, vichřicí, povodní
a dalšími riziky.
Je třeba pozorně přečíst smlouvu a zjistit jaká rizika jsou pojištěna a co je naopak
vyloučeno z pojištění.
Pojištění domácnosti (může si sjednat každý, i ten, kdo bydlí v nájemním bytě, je pojištěno
to, co je uvnitř domu nebo bytu, vybavení, elektronika, cennosti…), proti krádeži, vytopení,
požáru. Opět je třeba pořádně přečíst smlouvu, co je pojištěno a na jaký limit. Některé
věci se dají připojistit, někdy se k tomuto pojištění zřizuje i pojištění odpovědnosti (např.
vytopím souseda). Pojistné se dá snížit při lepším zabezpečení bytu nebo domu.
Při obou typech pojištění lze snížit pojistné, pokud zvolíme vyšší spoluúčast.
Nejčastější chyby při uzavírání smluv: měli bychom vědět, co přesně chceme pojistit (tj.
výčet věcí, objektů apod.), na jakou částku se chceme pojistit a proti čemu se chceme
pojistkou chránit (požáru, vytopení, krádeži apod.). Vždy je lepší vyrazit do pojišťovny
s přesnou představou o pojištění.
Základním kritériem každého, kdo se chce pojistit je, aby pojistil dobře a smyslem pojištění
je, aby mu plnění uhradilo vzniklou škodu. Je proto nutné dobře přečíst smluvní podmínky
včetně výluk pojištění – tj. je potřeba si ověřit, na co se pojistka nevztahuje.
Povinné ručení vs. havarijní pojištění
Na rozdíl od povinného ručení, správně zákonného pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem motorového vozidla, které je povinné a vozidlo bez platné pojistky
nesmí na silnici, je rozhodnutí o uzavření havarijního pojištění plně na libovůli majitele
vozidla.
Pojistná událost
Pojištění
Škody, které způsobíte vy někomu jinému při užívání vozidla
Povinné ručení
Škody, které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu
Havarijní pojištění
Krádež vašeho automobilu
Havarijní pojištění
Živelní poškození nebo zničení
Havarijní pojištění
Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech
vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte. Přestože havarijní pojištění není
povinné, jeho uzavření je třeba vždy zvážit (určitě při koupi nového auta, u starších aut
to stojí za zvážení).
Při dopravní nehodě slouží havarijní pojištění ke krytí škod na vlastním automobilu. V
případě zavinění druhou osobou je škoda hrazena z povinného ručení viníka, uplatnění tedy
havarijní pojištění nalezne při dopravní nehodě způsobené řidičem havarijně pojištěného
automobilu.
131
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
ZÁKLADNÍ RIZIKA HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ
V podstatě existují čtyři rizika, proti kterým se můžete pojistit, a to:
havárie, krádež, zničení či poškození živlem, zásah cizí osoby (vandalismus)
Pojistné závisí na:
 kritériích vozidla (cena, obsah, stáří, zabezpečovaní zařízení, typ vozidla)
 kritériích řidiče (věk, pohlaví, délka vlastnictví řidičského průkazu, územní platnost
pojištění)
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Osvědčeným pojistným produktem je: Pojištění odpovědnosti v občanském životě –
lidově nazývané „pojistka na blbost“..
Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, mnohými nazývané jako
„pojistka na blbost“, kryje rizika škod, které pojištěná osoba způsobí třetím osobám
při běžném životě (vytopíme souseda), rekreaci, rekreačních sportech, jako chodec nebo
cyklista (nebo při provozu jiného nemotorového vozidla), držením domácích zvířat a zbraní
(s povolením). Pojištění odpovědnosti kryje také škody, které způsobí třetím osobám
pomocná osoba zaměstnaná v domácnosti pojištěného.
Pojištění lze sjednat samostatně nebo jako připojištění např. k pojištění domácnosti.
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Úrazy se nevyhýbají nikomu - ať už je to v zaměstnání, při dopravních nehodách, při sportu
nebo při práci v domácnosti.
Úrazové pojištění je pojistný produkt, který kryje rizika úrazu. Neochrání vás
před upadnutím na ledu nebo při úrazu z automobilové nehody, ale pomůže vám zmírnit
finanční důsledky, které by mohly zhoršit vaši životní situaci.
Ačkoli nejčastějšími "účastníky" úrazů jsou starší občané a děti, úrazové pojištění bývá
využíváno hlavně u dospělých, u nichž může úraz zkomplikovat život kvůli poklesu příjmů v
době léčby úrazu. Vzhledem k tomu, že pojišťovny v současnosti mají ve svých nabídkách
řadu zvýhodněných programů, takže je možné uzavřít komplexní úrazové pojištění celé
rodiny.
Typy úrazového pojištění
Úrazové pojištění je značně variabilní a můžete si jej sjednat pro různá rizika. Funkci
hlavního pojištění zpravidla má pojištění trvalých následků úrazu, které je vhodné i pro
osoby, které ještě nemají rodinu nebo i pro děti (nejsou ještě živitelé). V případě, že
nastane pojistná událost a klient např. skončí na vozíčku, pojišťovna hradí pojistnou
částku a člověk nemusí být závislý na rodině či státu…. Dalšími druhy úrazového
pojištění jsou pojištění smrti úrazem, denní odškodné při úrazu, tělesné poškození při
úrazu, pobyt v nemocnici v důsledku úrazu.
132
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Smrt úrazem - úrazové pojištění zajišťuje, že pokud pojištěný zemře např. do 1 roku (doba
záleží na pojistných podmínkách) ode dne úrazu na následky tohoto úrazu, smluvená
pojistná částka bude vyplacena osobě uvedené v pojistné smlouvě. Není-li tato osoba
určena, pak bude pojistné plnění vyplaceno osobám podle zákona o pojistné smlouvě.
Pokud již máte dostačující životní pojištění pro případ smrti, je pro vás pojišťovat toto
riziko v rámci úrazového pojištění zbytečné, platili byste si ho dvakrát. Pozor dejte ale
na to, že ačkoli většina úrazových pojistek dovoluje sjednání jen vybraných rizik, u některých
je právě toto pojištění smrti úrazem základem, a tedy i podmínkou.
Trvalé následky úrazu - pokud úraz zanechá trvalé následky, úrazové pojištění zabezpečí
vyplacení příslušné části ze sjednané pojistné částky, (záleží nejen na pojistných
podmínkách,
ale
i
na
posouzení
smluvního
lékaře
pojišťovny).
Plnění může být vypočteno lineárně, nebo progresivně.
První definuje pojistné plnění jako procento trvalého tělesného poškození (vyčíslí jej smluvní
lékař pojišťovny) krát sjednaná pojistná částka a nejvyšší možné plnění je rovno pojistné
částce.
Plnění progresivní znamená, že se za určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek
pojistné částky v několika stupních. Maximální možné plnění potom může dosáhnout
několika násobku původně sjednané pojistné částky. Praktické je sjednat si plnění
progresivní. Lze jím dosáhnout kvalitní pojistné ochrany za přijatelnou cenu, a když si léčení
komplikovanějších úrazů vyžádá delší dobu pro rekonvalescenci, pak se vyšší pojistná
částka hodí.
Porovnejme si to na příkladu:
Máte sjednáno úrazové pojištění s progresivním pojištěním trvalých následků úrazu na
400 000 Kč (400 000 je maximální částka při 100% stupni invalidity). Stane se vám úraz,
který zanechá trvalé následky, jež lékař ohodnotí jako 50% stupeň invalidity.
 V případě progresivního plnění (jde většinou o dvou až čtyřnásobek pojistné částky,
zde počítejme s dvojnásobkem) získáte 2 x (50 % ze 400 000), tedy 400 000 Kč.
 V případě lineárního plnění by výsledná částka byla 200 000 (50 % ze 400 000).
Abyste u lineárního plnění dosáhli stejného výsledku jako u progresivního, museli byste si
sjednat úrazové pojištění s lineárním plněním v případě trvalých následků úrazu ve výši
800 000 Kč, a to by samozřejmě bylo za vyšší pojistné.
Pojištění invalidity
U pojištění invalidity není podstatné, jak k invaliditě došlo. Pojistnou událostí je přiznání
plného invalidního důchodu ze systému státního důchodového pojištění.
Základní možností je varianta pojištění invalidity, kdy v případě přiznání plného
invalidního důchodu vám pojišťovna vyplatí plnění formou jednorázové částky. Druhou
možností je plnění v podobě invalidního důchodu, který vám bude pojišťovna poukazovat
vedle důchodu přiznaného správou sociálního zabezpečení
Dalším typem pojištění invalidity je tzv. zproštění od placení pojistného. Zde podoba
plnění spočívá v tom, že od okamžiku, kdy je vám přiznán plný invalidní důchod, nemusíte
nadále platit pojistné, přičemž životní pojistka se všemi dalšími připojištěními (a nároky z nich
vyplývajícími) trvá dál
133
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
SOUKROMÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Pomocí soukromého zdravotního pojištění má klient možnost pojistit se proti riziku
ztráty příjmu, které vznikne v důsledku úrazu či nemoci. Jeho smysl tedy spočívá v tom,
že pojišťovna vyplácí ve smlouvě sjednané plnění v případě nemoci či úrazu, kdy je
pojištěnému uznána pracovní neschopnost nebo kdy pobývá v nemocnici. (toto pojištění je
hojně využíváno zejména OSVČ, kteří si většinou neplatí nemocenské pojištění a
v případě dlouhodobější pracovní neschopnosti přebírá pak plnění soukromá
pojišťovna).
POJISTNÁ SMLOUVA
Pojistitel je navrhovatelem pojistné smlouvy (pojistníkovi), jestliže my to akceptujeme,
stvrdíme smlouvu podpisem = akceptace smlouvy, nebo akceptujeme návrh zaplacením
pojistného.
Obsah pojistné smlouvy
1. Pojistitel – PO: sídlo, právní forma
Pojistník – PO: sídlo, zástupci
- FO: jméno, bydliště
2. oprávněná osoba = osoba, které vzniká nárok na vyplacení pojistného (= pojištěný)
obmyšlená osoba = další osoba pro případ, že zemře pojistník, právo na výplatu
pojistného
3. vymezení pojistného rizika a pojistné události
4. výše pojistného, splatnost, způsob výpočtu, charakter, zda jde o běžné či jednorázové
pojistné,..
5. pojistná doba, na kterou bylo pojištění sjednáno
6. jde-li o pojištění škodové nebo obnosové
7. všeobecné pojistné podmínky případně zvláštní pojistné podmínky
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení
Rodina Karasova má čistý měsíční příjem 40 000 Kč (muž 23 tis. a žena 17 tis. Kč), mají dvě
děti ve věku 13 a 10 let. Jejich měsíční výdaje jsou 34 tis. Kč (v tom je splátka hypotéky 9 tis.
Kč). Otec rodiny má autonehodu a zůstane invalidní (na vozíku). Invalidní důchod + sociální
dávky činí 16 tis. Kč. Zůstatek hypotéky v době úrazu činí 1,5 mil. Kč. Na běžném účtu mají
finanční rezervu ve výši 120 000 Kč. Měsíční výdaje rodiny vzrostou o 15% (občas rodinu
musí navštívit ošetřovatel)
Jak na tom bude rodina:
a) pokud otec není pojištěn
b) pokud otec je pojištěn na částku maximálně 1 000 000 Kč
c) pokud otec je pojištěn na trvalé následky úrazu na částku maximálně 3 000 000 Kč
134
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2. cvičení
Rodina Krausova má čistý měsíční příjem 28 000 Kč (muž 19 tis. a žena 9 tis. Kč), mají dvě
děti ve věku 5 a 2 roky. Momentálně je žena na mateřské dovolené. Jejich měsíční výdaje
jsou 26 tis. Kč (v tom je splátka úvěru ze stavebního spoření 4 tis. Kč). Otec rodiny má
autonehodu, při které zemře. Zůstatek úvěru ze stavebního spoření v době smrti činí 700 tis.
Kč. Na běžném účtu mají finanční rezervu ve výši 30 000 Kč. Po smrti pana Krause klesnou
měsíční výdaje rodiny o 25%. Po smrti manžela dostane paní Krausová vdovský důchod a
sociální dávky ve výši 8 tis. Kč.
Jak na tom bude rodina:
a) pokud otec není pojištěn proti smrti
b) pokud otec je pojištěn na částku 500 000 Kč v případě smrti
c) pokud otec je pojištěn na částku 1 500 000 Kč v případě smrti
3. cvičení
Pan Kratochvíl si koupil nové rodinné auto v hodnotě 330 000 Kč. Po 3 měsících se stala
dopravní nehoda (srážka s jiným vozidlem pana Nováka), škoda na autě pana Kratochvíla
byla ve výši 130 000 Kč a škoda na druhém autě byla 100 000 Kč. Auto mělo povinné ručení,
ale pak Kratochvíl neměl uzavřeno havarijní pojištění, kdežto pan Novák měl uzavřeno
havarijní pojištění se spoluúčastí 5 000 Kč.
a) Jak bude vypořádáno pojištění, v případě viny pana Nováka?
b) Jak bude vypořádáno pojištění, v případě viny pana Kratochvíla?
Doplňující otázky:
1)
2)
3)
4)
5)
Jaké škody se hradí z povinného ručení?
Jaké škody se hradí z havarijního pojištění?
Kdy se vyplatí mít havarijní pojištění?
Je možné snížit výši ročního pojistného?
Kdy naopak není vhodné uzavírat havarijní pojištění?
4. cvičení
Rodina Svobodová se nastěhovala do nového domu v hodnotě 2 000 000 Kč. V případě
pojištění domácnosti je pojistná částka ve výši 500 000 Kč, a nemovitosti ve výši 2 mil. Kč.
Samozřejmě u obou pojistek je nějaká výše spoluúčasti. Došlo k těmto situacím:
a) byli vykradeni a došlo i k vandalismu na zařízení – škoda činila 500 000 Kč
b) vyhořeli – škoda na bytovém zařízení byla ve výši 600 000 Kč a škoda
na obvodových zdech byla ve výši 800 000 Kč
c) při velké vichřici byla poškozena střecha – škoda ve výši 400 000 Kč
Jak budou Svobodovi odškodnění v případě že:
1) mají uzavřeno pouze pojištění domácnosti
2) mají uzavřeno pouze pojištění nemovitosti
3) mají uzavřeno jak pojištění nemovitosti, tak pojištění domácnosti ale na částku
700 000 Kč
4) nemají uzavřeno žádné pojištění
135
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Doplňující otázky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Vyplatí se mít pojištění domácnosti?
Vyplatí se mít pojištění nemovitosti?
Na co si dát při uzavírání pojištění majetku pozor?
Co doporučujete rodině po uzavření pojištění?
Lze snížit hodnotu běžné pojistky?
Co doporučujete klientům v případě pojistné události např. povodeň nebo požár?
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) http://www.zivotnipojisteni.net/index.html
2) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319299084-suma-sumarum-aneb-kde-jsou-mepenize/211562220100009/
3) http://www.top-pojisteni.cz/havarijni-pojisteni/co-je-to-havarijni-pojisteni
4) http://www.pojisteni-odpovednosti.info/
5) http://www.finance.cz/pojisteni/osoby/zdravotni/
6) Principy pojištění a pojišťovnictví: Eva Ducháčková, Ekopress 2003
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Kdo by měl mít uzavřenou životní pojistku?
 Na jakou částku by měly být uzavřeny životní pojistky?
 Co znamená, že rodina je podpojištěna?
 Kdo je to pojistník?
 Kdo je pojištěný (pojištěnec)?
 Kdo je to obmyšlený u životního pojištění?
 K čemu slouží pojištění odpovědnosti v občanském životě?
 Jaký je rozdíl mezi kapitálovým a investičním životním pojištění?
 Co je to spoluúčast při pojištění?
 Co je to tzv. výluka z pojištění a proč bychom si na to měli dávat pozor?
 Na čem asi bude záležet, jak velké pojistné bude u životního pojištění?
136
D. FINANČNÍ TRH
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Křížovka ke kapitole D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. trh, na kterém se obchoduje s instrumenty, které jsou splatné do 1 roku (šeky,
pokladniční poukázky…)
2. prašivé dluhopisy (nejhůře hodnocené dluhopisy podle ratingu)
3. základní statistický indikátor popisující vývoj celé pražské burzy
4. a. s. musí pravidelně informovat investory a další subjekty v dokumentu
zvaném………..
5. soubor CP v majetku jednoho investora se nazývá……….
6. osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojišťovnou
7. investor, který není příznivcem rizika a preferuje především dluhopisy, pokladniční
poukázky a další nízko rizikové instrumenty
8. typ penze, kterou si klient může vybrat po 15 letech spoření (u penzijních fondů)
9. základní dokument, který upravuje fungování podílových fondů a jejich strategii
10. typ podílového fondu, kdy emitent povinně odkupuje na požádání podílníků podílové
listy v aktuálním tržním kurzu
11. vydavatel CP se nazývá ………
12. majitel akcií má nárok na výnos, který se nazývá……………..
137
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
E. OSOBNÍ FINANCE
16. HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTÍ
1. CÍLE
 rozlišovat jednotlivé druhy příjmů a výdajů domácností.
 naučit se sestavovat rodinný rozpočet
 charakterizovat druhy majetku a zdrojů financování domácností
 dokázat sestavit rozvahu domácností
2. KLÍČOVÁ SLOVA
příjmy, výdaje, majetek, zdroje financování, hrubé a čisté příjmy, rodinný rozpočet, deficit
a přebytek rozpočtu, osobní bankrot, životní úroveň
3. TEORIE - POJMY
PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ
Aktivní příjmy jsou příjmy, pro které musí lidé něco aktivně dělat (např. mzda) nebo jejich
příjem je závislý na někom jiném (např. na státu).
Pasivní příjmy jsou příjmy, které rodině plynou z jejich investic, z jejich majetku (nájemné
z pronajímaného bytu, úroky z termínovaného vkladu, dividendy ze zakoupených akcií).
V rozpočtu domácnosti bychom neměli počítat s nahodilými příjmy.
Nezbytné (pevné) výdaje jsou výdaje potřebné k zajištění základního chodu domácnosti.
Do nezbytných výdajů řadíme nájemné, služby, pojistné, školné, potraviny, jízdné i splátky
úvěrů a výdaje na různé druhy spoření.
Zbytné (kontrolovatelné) výdaje by rodina v případě nutnosti mohla omezit nebo se bez
nich zcela obejít. Hranice mezi výdaji nezbytnými a zbytnými je individuální a nelze ji přesně
stanovit. Záleží na zvyklostech a preferencích každé konkrétní rodiny.
Prostřednictvím Investičních výdajů rodina buduje své úspory, svůj investiční majetek
(ze kterého pak pořizuje své cíle).
Nepravidelné výdaje jsou výdaje, které rodinný rozpočet nezatěžují pravidelně každý
měsíc, ale v rodinném rozpočtu se s nimi musí počítat (dovolená, svátky apod.)
Nepravidelné výdaje je třeba zvažovat z dlouhodobějšího hlediska: zimní bundu kupujeme 1x
ročně (nebo 1x za několik let), ale každý měsíc kupujeme nějaké oblečení. Nepravidelné
výdaje zatěžují rozpočet jednorázově, ale téměř každý měsíc rodina má výdaje tohoto
typu (dovolená na jaře (záloha) a v létě (doplatek + kapesné), na podzim kroužky dětí,
koncem roku vánoce, poté zimní radovánky, kroužky dětí na 2. pololetí, velikonoce, jarní
oblečení, letní pneumatiky na auto a mezi tím dárky na narozeniny a svátky atd.). Proto je
třeba v rodinném rozpočtu vyčlenit část prostředků na tyto „nepravidelné“ výdaje.
Největším rizikem nepravidelných výdajů je, že je platíme pravidelně po celý rok.
138
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
HRUBÉ A ČISTÉ PŘÍJMY
Ať už jde o příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání, musíme z nich odevzdávat státu daně a
také hradit sociální a zdravotní pojištění.
Rozeznáváme tedy hrubý příjem, tj. příjem před zdaněním a srážkami pojištění, a čistý
příjem, tedy ten, který skutečně obdržíme.
SESTAVENÍ DOMÁCÍHO ROZPOČTU
Příjmy a výdaje bychom měli porovnávat, abychom zjistili, zda máme přebytek prostředků,
nebo zda se nám jich nedostává. Zároveň tak zjistíme, za co všechno peníze dostáváme a
za co je utrácíme.
A pozor – všechny příjmy zahrnujeme do domácího rozpočtu jako čisté příjmy. Je to logické,
nebudeme přece do rozpočtu dávat to, co ve skutečnosti nedostáváme.
Příklad: Rozpočet celé domácnosti si můžeme představit na naší modelové rodině. Budeme
ho sestavovat za všechny její členy.
Osobní příjmy
Aktivní
Čistá mzda p. Petrák
Podnikání p. Petrák
Rodičovský
příspěvek
Starobní důchod
Mezisoučet
Částka Kč
14 865
12 000
Osobní výdaje
Zbytné (Pevné)
Nájemné
Splátka půjčky
7 600
Penzijní připojištění
1 500
9 100
43 565
Životní pojištění
Mezisoučet
2 000
16 500
Nezbytné
(Kontrolovatelné)
Provoz domácnosti
Provoz auta
Jídlo
Oblečení
Zábava
Mezisoučet
Celkem
3 000
3 000
10 000
2 000
3 000
21 000
37 500
Pasivní
Úroky, dividendy
mezisoučet
Celkem
0
43 565
43 565
Částka Kč
8 000
5 000
Rozdíl příjmů a výdajů 6 065 Kč.
PŘEBYTKY A SCHODKY (DEFICITY) DOMÁCÍHO ROZPOČTU
Je zřejmé, že náš domácí rozpočet bude mít buď větší příjmy než výdaje, nebo opačně.
Vznikne tak přebytek, nebo deficit domácího rozpočtu. Obdobně lze sestavit rozpočet
jednotlivého člena domácnosti.
Poznamenejme též, že rozpočet může být i vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje budou ve stejné
výši. Má‑li domácí rozpočet přebytek, pak ho můžeme využít pro různé formy spoření
(investování).
Má‑li domácí rozpočet schodek – deficit, musíme ho samozřejmě nějak krýt. Pokud k tomu
nebude stačit rezerva, přicházejí do úvahy různé druhy půjček.
139
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Bude‑li deficit opakovaný, pak buď musíme naše výdaje omezit, nebo hledat cesty
ke zvýšení příjmů.
Jednorázové větší výdaje domácího rozpočtu
I když jednorázové výdaje nezahrneme do měsíčního rozpočtu, musíme s nimi samozřejmě
počítat. Tyto výdaje můžeme plánovat, pokud o nich víme dopředu, např. výdaje
na dovolenou, studium na soukromé škole, koupi auta, koupi vlastního bydlení, apod.
V jiných případech takové výdaje vznikají neočekávaně – závažná porucha pračky či jiného
domácího spotřebiče, havárie nepojištěného auta atd.
Jsou čtyři cesty, jak takové výdaje financovat:
o postupně na ně spořit;
o krýt je z rezerv (v případě, že výdaje vzniknou neočekávaně);
o krýt je půjčkou, splátkovým prodejem nebo finančním leasingem – je však třeba
počítat s tím, že nám přinesou další výdaje na úroky. Samozřejmě nám vzniknou
pevné výdaje na splácení takové půjčky, které mohou omezovat další výdaje;
o hledat způsob, jak zvýšit příjmy (třeba i jednorázově).
Příklad: Náš rozpočet rodiny Petrákových ukazuje, že 5 000 Kč měsíčně odčerpává půjčka.
Vzhledem k měsíčnímu přebytku rozpočtu je možné ještě 3 500 Kč měsíčně spořit či
investovat.
Pokud by Petrákovi chtěli koupit novou kuchyni, která by se zařízením stála 91 000 Kč,
museli by na ni spořit nejméně 91 000 : 3 500 = 26 měsíců. Na kuchyni by si také mohli půjčit
a uvedených 26 měsíců ji splácet.
V tom případě by ale spláceli déle, protože za půjčení by museli zaplatit úrok a celková
částka, kterou by museli vrátit, by byla vyšší. Dejme tomu, že úrok za půjčení by činil
14 000 Kč. Pak by Petrákovi museli vrátit 91 000 + 14 000 = 105 000 Kč. Tuto částku by
spláceli 105 000 : 3 500 = 30 měsíců.
MAJETEK A ZÁVAZKY DOMÁCNOSTI
Posuzujeme-li hospodaření domácnosti, musíme zvážit nejen, jaké jsou příjmy a výdaje.
Je užitečné si také porovnat, jaký je náš majetek a naše závazky, tedy sestavit si rozvahu
domácnosti/jednotlivce. Jinými slovy zjistit, co domácnost/jednotlivec vlastní a z čeho tento
majetek financuje, kryje. Sečteme náš majetek a závazky a porovnáním zjistíme, zda jsme
celkově spíše zadluženi nebo zda bychom byli schopni splatit všechny své závazky.
Majetek domácností jsou veškerá aktiva, která rodina vlastní nebo používá. Z hlediska
hospodaření domácnosti je vhodné majetek rozdělovat na výdělečný a spotřební
(nevýdělečný).
Výdělečný majetek má většinou kladný dopad na cash flow rodiny (např. peníze
na stavebním spoření, nakoupené podílové listy otevřených podílových fondů, byt na
pronájem). Pro lepší pochopení je tento majetek označován jako PENĚZONOSIČI.
Spotřební (nevýdělečný) majetek má většinou záporný dopad na cash flow rodiny (např.
vybavení domácnosti, auto, vlastní byt). Někteří autoři tento majetek označují jako
PENĚZOŽROUTI.
Zdroje financování jsou veškerá pasiva, díky kterým rodina financuje svůj majetek (aktiva).
Zdroje financování můžeme rozdělit na vlastní zdroje a na dluhy (závazky).
140
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Vlastní zdroje jsou rovny rozdílu mezi hodnotou majetku domácnosti a jejími dluhy
(závazky). Vlastní zdroje vznikají kumulováním přebytků hospodaření domácnosti.
Dluhy (závazky) domácnosti členíme na dobré a špatné. Dobré dluhy pomáhají rodině
bohatnout a v konečném důsledku zlepšují cash flow rodiny. Díky špatným dluhům rodina
chudne a v konečném důsledku zhoršuje její cash flow.
Porovnání můžeme provést např. takto:
Osobní majetek (aktiva domácností)
1. Peníze – hotovost, bankovní účty (běžné,
termínované, spořicí)
2. Finanční majetek – cenné papíry,
stavební spoření, penzijní připojištění;
pohledávky
3. Nemovitosti – dům, pozemek, zahrada
Osobní závazky (pasiva domácností)
1. Krátkodobé do 1 roku – krátkodobé
půjčky, příp. půjčky od přátel, příbuzných
2. Střednědobé do 5 let – úvěry na spotřební
zboží (včetně auta), splátkový prodej;
finanční leasing
3. Dlouhodobé závazky – např. hypotéka,
úvěr ze stavebního spoření
4. Ostatní osobní majetek – auto, šperky,
vybavení domu
Rozvaha domácnosti ukazuje skutečný osobní majetek, pokud ho uvádíme v tržní ceně,
tedy v takové, jakou majetek v této chvíli má, za jakou cenu bychom ho mohli prodat. Cena
bytu může stoupat, cena auta průběžné klesá, hodnota akcií se mění každým okamžikem…
Domácí rozpočet by měl počítat s rezervou. Využijeme ji v případě nečekaných výdajů či
naopak ztráty příjmů (např. při výpovědi ze zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci …). Jak
vysoká by měla rezerva být, závisí na každé domácnosti. Obecně se doporučuje, aby činila
trojnásobek až šestinásobek průměrných měsíčních výdajů.
JAK ŘEŠIT DEFICIT DOMÁCÍHO ROZPOČTU
Dvě cesty řešení deficitu
Pokud má domácnost finanční rezervu, pak tento deficit pokryje snadno. Pokud ne, záleží
na výši deficitu a na tom, zda je opakovaný či nikoliv. Okamžitým řešením deficitu je vzít si
úvěr, pokud je to možné. V případě opakovaného deficitu se nabízí dvě základní cesty
k řešení deficitu domácího rozpočtu:


zvýšení příjmů
snížení výdajů
Největšího účinku bude dosaženo, pokud se podaří změnit složení položek na straně příjmů
a výdajů současně. Z praxe je známo, že pouze větší příjmy nevyřeší problém
deficitního rozpočtu, pokud zároveň nezměníme způsob hospodaření s nimi.
Příklad:
Čím vyšší příjmy máme, tím zároveň rostou i naše potřeby. Chceme kvalitnější potraviny,
více oblečení, lepší oblečení, chceme jet k moři atd. Říkává se, že ať máme jakékoliv příjmy,
vždy jsou o třetinu menší, než bychom potřebovali.
Ale toto řešení deficitu domácích financí nemusí být naším konečným cílem. Dlouhodobě by
naším cílem mohlo být finančně hospodařit tak, abychom s využitím předchozích znalostí
o osobních aktivech, pasivech a nakládání s penězi dosáhli maximálního uspokojení našich
potřeb.
141
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Úvěr, který je vhodný, se vyznačuje tím, že:
o než jsme o něj požádali, ujistili jsme se, že jej opravdu potřebujeme a po celou dobu
jeho trvání budeme schopni jej splácet (případně se zároveň pojistíme pro případ
neschopnosti úvěr splácet),
o bereme si jej na pořízení majetku, který bude svému účelu dobře sloužit i poté, co
úvěr splatíme (životnost na úvěr pořízeného majetku bude delší než splátkový
kalendář úvěru, např. byt či dům),
o bereme si jej na pořízení majetku, který může nám jako novému majiteli přinést
zvýšení nebo další příjem (fotoaparát, kterým budu pořizovat fotografie za účelem
jejich prodeje; auto, které budu používat k podnikání; garáž, kterou pronajmu).
Úvěr, který je nevhodný, se vyznačuje tím, že:
o jej opravdu nezbytně nepotřebujeme (bereme si jej na zbytné věci) nebo o kterém
si nejsme jisti, že jej budeme schopni splácet celou dobu
o bereme si jej proto, abychom jím zaplatili starší úvěr (a podmínky nejsou
výhodnější než u staršího úvěru)
o bereme si jej za horších podmínek (za vyšší RPSN – roční procentní sazbu
nákladů), než za jakých jej můžeme na trhu získat
o bereme si jej na pořízení majetku, který vzhledem ke svému rychlému
opotřebení, zestárnutí nemůže dobře posloužit svému účelu i poté, co úvěr
splatíme (dovolená nebo dárky na splátky apod.)
Krajním případem nevhodného dluhu je takový, kdy dojde k předlužení. Zjednodušeně
můžeme říci, že to je tehdy, kdy dlužník nemůže splácet půjčené peníze ze svého měsíčního
příjmu poté, co z něj odečte běžné životní náklady.
Příklad:
Bude-li dlužník mít čistý měsíční příjem 12 000 Kč a měsíční výdaje na potraviny, bydlení a
dopravu budou 7 000 Kč, pak v krajním případě může měsíčně splácet 5 000 Kč. Pokud by
splátky půjček byly vyšší než 5 000 Kč, byl by předlužen.
Při řešení této situace je často možné obrátit se nejprve na banku, která úvěr (či úvěry)
poskytla. Řada z nich poskytuje pomoc svým klientům ve finančních nesnázích. Lze
dohodnout odložení splátek, změnu výše splátek či délky úvěru atd.
Další možnou cestou je
na
www.financnitisen.cz.
(www.pomocsdluhy.cz).
se obrátit na finanční
Pomoc
poskytuje
i
poradnu. Kontakt lze
občanské
sdružení
získat
SPES
SNÍŽENÍ VÝDAJŮ
Krátkodobě můžeme k tomu, abychom snížili výdaje, využít našich znalostí o výdajích
pevných a kontrolovatelných. Pevné výdaje můžeme změnit jen dlouhodobě.
Tudíž můžeme snižovat především výdaje kontrolovatelné:
o omezit výdaje, které nejsou nezbytné (např. výdaje za zábavu, alkohol, cigarety,
cestování, za značkové oblečení, koníčky apod.)
o uvědomit si své návyky při utrácení peněz a v případě nakupování si dopředu
sestavit seznam jen těch věcí, které nezbytně potřebujeme
Dlouhodobě je potřeba se zamyslet nad osobními aktivy a osobními pasivy a pokusit se
ovlivnit pevné výdaje a výdaje, které vyplývají z existence osobních pasiv.
142
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ
Krátkodobě můžeme příjmy zvyšovat tak, že:
o najdeme další zdroj příjmů, např. v podobě dalšího zaměstnání (brigáda nebo
částečný pracovní úvazek vedle stávajícího hlavního pracovního poměru),
o nepříliš žádoucí cestou bude prodej majetku.
Dlouhodobě můžeme:
o najít si lépe placené zaměstnání,
o zvážit, zda bychom podnikáním nedosáhli vyšších příjmů než v zaměstnání,
o využít svých znalostí o osobních aktivech a pokusit se získat příjmy, které z nich
plynou, např. pronájmem majetku, z honorářů za poskytnutí díla, z investic.
NÁVŠTĚVA PORADNY PRO POMOC V DLUHOVÉ PASTI
Osobní bankrot je procedura, kterou může využít fyzická osoba v případě, že není
schopná splácet své dluhy. Jako první krok musí daná osoba příslušnému soudu podat
žádost o povolení osobního bankrotu, neboli tzv. insolvenční návrh. Pokud soud tento návrh
přijme, povoluje tím dané osobě, aby splatila svým věřitelům jen určitou část svých dluhů;
zbytek jejích dluhů je prominut. Soud povolí osobní bankrot jen po splnění řady podmínek;
navíc z celého procesu plynou pro dlužníka některé výrazné nepříjemnosti. Rozhodně tedy
nelze tvrdit, že osobní bankrot přináší jednoduchý a pro dlužníka bezbolestný způsob, jak se
zbavit dluhů. Detaily postupu při osobním bankrotu stanovuje insolvenční zákon.
ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
Každý z nás má své potřeby a každý z nás čas od času také srovnává, jak jsou jeho potřeby
uspokojovány – „jak dobře se má“. Tuto míru uspokojení potřeb nazýváme životní úroveň.
Životní úroveň zahrnuje nejen spotřební předměty, má celkem 3 složky:
a) kolik statků a služeb obyvatelstvo spotřebuje (či spíše nakupuje) a v jaké
kvalitě
b) kolik statků a služeb je obyvatelstvu poskytováno státem a v jaké kvalitě
c) úroveň životních podmínek (životní prostředí, množství volného času….)
Životní úroveň můžeme i měřit. Spotřebu statků a služeb můžeme měřit například tím, kolik
domácností vlastní auto, kolik se průměrně spotřebuje masa, zeleniny, mléčných výrobků
atd. Úroveň poskytovaných statků a služeb státem můžeme měřit např. počtem domovů
důchodců, průměrnou výší sociálních dávek atd. A úroveň životních podmínek může
vyjadřovat délka pracovní doby, stupeň znečištění ovzduší atd.
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení - Příjmy a výdaje
Roztřiďte kartičky na příjmy a výdaje
a) podle jednotlivých druhů příjmů (Aktivní, Pasivní, Nahodilé)
b) podle jednotlivých druhů výdajů (Nezbytné, Zbytné, Investiční, Nepravidelné)
143
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
2. cvičení - Rozpočet rodiny Hrubých
Sestavte rozpočet domácnosti Huga a Hermíny Hrubých z jejich měsíčního výpisu z účtu,
doplněného o vysvětlivky paní Hrubé:
5. 6. trvalý příkaz
7. 6. výběr z bankomatu
8. 6. ALFABETA – květen
9. 6. Truchlík, s.r.o.
10. 6. SIPO
12. 6. trvalý příkaz
13. 6. trvalý příkaz
14. 6. LEAS, a.s.
18. 6. transakce platební kartou
19. 6. transakce platební kartou
20. 6. transakce platební kartou
25. 6. nájemné na červenec
30. 6. poplatky za vedení účtu
-7.500
-5.000
14.200
13.800
-8.500
-1.500
-6.000
-5.400
-2.300
-500
-1.200
10.000
-300
splátka hypotéky
na provoz domácnosti
mzda Hugo
mzda Hermína
penzijní fond Hugo
spoření na spořicí účet
leasing auta
koupě bot
dárky na narozeniny
benzín
od Nováků za pronájem
Úkoly:
a) Zjistěte, jaké jsou měsíční příjmy a výdaje manželů Hrubých?
b) Měli bychom do rozpočtu domácnosti počítat s jednorázovými výdaji - koupě bot a
dárků na narozeniny?
c) Rozhodněte, zda je rozpočet přebytkový, vyrovnaný nebo deficitní. Své tvrzení
zdůvodněte před ostatními týmy
d) Jde opravdu o vyrovnaný rozpočet, když má rodina výdaje o 200 Kč vyšší než
příjmy?
e) A co spoření 6.000 Kč měsíčně na spořicí účet? Jde o výdaj nebo ne?
3. cvičení - Majetek a dluhy
Roztřiďte kartičky na majetek a dluhy:
a) podle jednotlivých druhů majetku (Výdělečný, Spotřební)
b) podle jednotlivých druhů dluhů - závazků (Dobré dluhy, Špatné dluhy)
144
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. cvičení - Majetek a dluhy rodiny Hrubých
Sestavte rozvahu domácnosti Huga a Hermíny Hrubých ke konci roku 2010. K dispozici máte
následující kartičky:
MAJETEK
NEVÝDĚLEČNÝ MAJETEK
RODINNÝ DOMEK
3 000 000 Kč
HYPOTÉKA NA DOMEK
2 500 000 Kč
SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
250 000 Kč
VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
500 000 Kč
DLUHY
DOBRÉ DLUHY
AUTO
270 000 Kč
LEASING NA AUTO
220 000 Kč
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
160 000 Kč
ZAHRADNÍ ALTÁN
230 000 Kč
VÝDĚLEČNÝ MAJETEK
ŠPATNÉ DLUHY
BYT NA PRONÁJEM
1 500 000 Kč
DLUH NA KREDIT. KARTĚ
30 000 Kč
TERMÍNOVANÝ VKLAD
40 000 Kč
HYPOTÉKA NA BYT
1 300 000 Kč
Úkoly:
a) Rozdělte kartičky na MAJETEK a DLUHY. Zjistěte celkovou hodnotu Majetku a Dluhů
rodiny Hrubých.
b) Proč se nerovná Majetek a Dluhy? Jak byste nazvali rozdíl mezi Majetkem a Dluhy
c) Myslíte si, že je rodina Hrubých předlužená nebo ne?
d) Rozdělte majetek rodiny Hrubých na Výdělečný a Spotřební a dluhy na Dobré a
Špatné.
e) Podívejte se znovu na kartičky a zvažte, zda je rodina Hrubých předlužená nebo ne?
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) Klínský, P. a kol.: Finanční gramotnost. Obsah a příklady z praxe škol. Národní ústav
odborného vzdělávání, Praha 2008
2) Syslová, B., Háša, M., Oupic, M.: Tajný deník Barborky Syslové. Profess Consulting,
Praha 2006
3) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10096504703-osobni-finance/206562230300003cizi-a-vlastni-zdroje/
145
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
17. FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
1. CÍLE
 pochopit, proč je dobré finančně plánovat a řešit věci v předstihu
 ukázat, jak typicky vypadá situace, pokud se neplánuje a věci se řeší „nahodile“.
 ukázat, proč je důležité vytyčit si finanční cíle
 pochopit a umět vysvětlit pojem finanční nezávislost
2. KLÍČOVÁ SLOVA
finanční plánování, finanční plán, finanční cíle, jak si splnit cíle, finanční nezávislost,
zajištění rizik
3. TEORIE - POJMY
FINANČNÍ PLÁN je:
 To samé, co příprava na cestu, když chci dojít na Sněžku: Kudy půjdu? Mám na to,
abych tam došel?
 To samé, co projekt na rodinný dům. Jestli se chci dobrat rozumného výsledku,
musím mít projekt. Ono by to šlo i bez projektu, ale výsledek by tomu neodpovídal.
 Strategické rozvržení financí, když chci dojít k cílům.
CO JE FINANČNÍ CÍL
Při poradenství používáme formulaci: „Jaké jsou vaše strategické cíle, které se pořizují
za peníze, si chcete v kratším nebo delším časovém horizontu splnit.“
Proč je důležité: „pořizují za peníze“.
Protože se jedná o finanční plánování, zajímají nás finanční cíle. Cíle, které se dají splnit
díky penězům a dají se finančně vyjádřit. Samozřejmě neřešíme cíle: „Šťastný život“…
Proč je důležité: „strategické“
Finanční plán musí řešit důležité věci. Drahé věci. Musíme nejprve řešit to nejdůležitější
(největší) a až potom „drobnosti“.
Pokud bude plán obsahovat i „drobnosti“ (dárky na Vánoce, dovolená), bude nepřehledný a
důležité věci se v plánu ztratí.
Do finančního plánu nepatří věci, které se opakují více méně pravidelně (např. běžné
dovolené). Tyto věci doporučujeme řešit z běžných měsíčních výdajů. Pokud se opakují
jednou ročně, doporučujeme je přepočítat na měsíční průměr.
Proč je důležité: „v kratším nebo delším časovém horizontu“
Pokud to neřekneme, člověk má tendenci upínat se k tomu, co je blíž. Co je pro něho
palčivější. Soustředí se na cíle v horizontu do 5 let. Ale my chceme všechny.
Parametry finančního cíle:
1. CO – co si chceme pořídit
2. KDY – budeme peníze potřebovat
3. KOLIK – peněz budeme potřebovat
146
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
VYTVOŘENÍ FINANČNÍHO PLÁNU
1) Nejprve bychom měli přesně vědět, jaký je stav financí naší domácnosti
a) zjistíme rozdíl příjmů a výdajů
b) zjistíme, zda náš majetek převyšuje závazky, zda nejsme zadluženi
2) Stanovíme naše cíle
V mládí bývají hlavními cíli sport, zábava, auto. Rodina se bude zajímat o bydlení,
vzdělání dětí, pojištění. V penzijním věku bude hlavním zdraví, rekreace. Tyto cíle také
vyplynou z toho, zda máme dostatečné příjmy či zda nemáme příliš vysoké závazky
3) Cíle vyhodnotíme
a) seřadíme je podle důležitosti
b) zhodnotíme, zda a kdy jsou dosažitelné
4) Stanovíme potřebné finanční prostředky a způsoby, jak je získat.
Příklad: Sestavení finančního plánu si ukážeme na příkladu Jany Novotné, které je 29 let a
pracuje jako bankovní poradkyně. Kromě toho vede 2 zákazníkům daňovou evidenci.
I. Zjištění stavu financí
a)
Předpokládejme tyto příjmy a výdaje:
Osobní příjmy
Aktivní příjmy
Kč
Osobní výdaje
Nezbytné (Pevné)
Kč
Čistá mzda
podnikání
mezisoučet
26 000
8 000
34 000
Nájemné
Splátka leasingu
Penzijní připojištění
mezisoučet
8 000
5 000
1 000
14 000
Zbytné
(Kontrolovatelné)
Pasivní příjmy
Úroky, dividendy
0
Jídlo
Oblečení
Zábava
Provoz domácnosti
Provoz auta
mezisoučet
8 000
2 500
2 000
2 000
2 000
16 500
Celkem
34 000
Celkem
30 500
Rozdíl příjmů a výdajů 34 000 – 30 500 = 3 500 Kč
147
E. OSOBNÍ FINANCE
b)
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Zjistíme, zda majetek převyšuje závazky.
Jana bydlí v pronajatém bytě, část prostředků nechává na každodenní potřebu
na bankovním účtu, je penzijně připojištěna a část prostředků jednorázově vložila
do podílových listů. Auto má pořízeno formou finančního leasingu a jako rezervu používá
kreditní kartu, kde je momentálně celý zůstatek splacen.
Osobní příjmy
Osobní majetek
Běžný účet
Podílové listy
Penzijní připojištění
Tržní hodnota bytu
Osobní majetek (auto, vybavení elektronika)
Kč
Osobní výdaje
Osobní závazky
60 000
Kreditní karta
150 000 Osobní půjčky
100 000 Finanční leasing
0
hypotéka
300 000
Kč
Celkem
610 000 Celkem
rozdíl
150 000
460 000
0
0
150 000
0
Jana jako správná pracovnice banky by po prodeji veškerého majetku nezůstala zadlužena.
Vidíme, že na běžném účtu je 60 000 Kč a v podílových listech 150 000 Kč. Rezerva by měla
být nejméně 91 500 Kč, tudíž je více než dostatečná.
II. Stanovení cílů
Jana přemýšlí nad budoucími 5–10 lety. Protože jí měsíčně zbývá 3 500 Kč, nabízí se
možnost je ukládat, a tím zhodnotit – např. je lze vložit na stavební spoření a zvýšit ukládání
do podílových listů. Dalším jejím cílem je za 2 roky dokončit vysokou školu (magisterské
studium), roční školné činí 60 000 Kč. Auto má relativně nové, takže je nebude potřebovat
obnovit, ale zbývá ještě uhradit 30 splátek. A konečně uvažuje, zda by nebylo užitečnější
získat vlastní byt a splácet hypotéku než měsíčně platit nájemné 8 000 Kč (byt by
představoval výdaj 2 000 000 Kč).
III. Vyhodnocení cílů
Jana cíle seřadila podle důležitosti takto:
 doplatit auto,
 dostudovat vysokou školu (uhradit školné),
 pořídit vlastní byt,
 vhodně investovat 3 500 Kč měsíčně (průběžně tak, aby podporovaly dosažení
předchozích cílů).
Zhodnotíme-li první dva cíle, jistě je můžeme považovat za reálné a uskutečnitelné. Splacení
auta by mohlo být na předním místě, protože splácení leasingu rozpočet zatěžuje. A protože
auto používá soukromě, jedná se o osobní pasivum. Bylo by vhodné se ještě zamyslet
nad tím, zda by auto nemohlo být využíváno i k podnikání.
Rovněž investice do vzdělání je určitě vhodná, protože může rozšířit možnosti jejího
uplatnění a v budoucnu přinést další příjmy. Pořízení bytu je rovněž aktuální, avšak správně
na třetím místě, protože si lze spočítat, že splátky hypotéky by nebylo možno krýt
ze současných příjmů. Po splacení auta ale to již reálné bude.
A konečně spoření (investování) na posledním místě lze hodnotit také kladně, protože Jana
má potřebné rezervy již vytvořeny, a tak přebytek příjmů bude vhodnější investovat
do vzdělání, případně do předčasného splacení leasingu.
148
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
IV. Potřebné finanční prostředky
a)
b)
c)
d)
auto – splátky budou trvat 30 měsíců. Není na ně třeba získat další prostředky, neboť
jsou již nyní obsaženy v pravidelných výdajích;
školné na vysoké škole – pro úhradu školného lze prodat část podílových listů
v hodnotě 60 000 Kč. Tyto listy by pak byly částečně dokupovány zpět v měsíční výši
3 500 Kč (což je částka, která Janě pravidelně zbývá);
byt – pořízení bytu je reálné po dokončení vysoké školy a doplacení finančního
leasingu. Tím výdaje poklesnou měsíčně o 5 000 Kč. Pak by bylo možno hradit měsíční
splátku hypotéky ve výši 8 500 Kč. Protože tato splátka ale bude určitě vyšší
(na internetu si lze orientačně spočítat, že půjde o 18 000 Kč), bude potřeba získat další
příjmy. Jedním ze zdrojů je předpokládané zvýšení mzdy vzhledem k vyšší kvalifikaci
(dokončená vysoká škola);
spoření 3 500 Kč měsíčně – bylo vyřešeno v bodu b)
ZAJIŠTĚNÍ RIZIK
Můžeme mít sebelépe naplánováno, jak naložíme se svými penězi, nicméně je užitečné
nezapomenout, že ne vše se bude vyvíjet tak, jak jsme si naplánovali.
Může nám hrozit:
 ztráta příjmů – v důsledku nezaměstnanosti, nemoci, v podnikání v důsledku poklesu
poptávky či krachu podniku,
 ztráta majetku – v důsledku živelních událostí (vichřice, požár, povodeň), krádeže
apod. Ať už tento majetek bude osobní aktivum či osobní pasivum, jeho ztráta
podstatně ovlivní naše příjmy a výdaje.
Proto je účelné se zajistit (například pojištěním) ve třech následujících oblastech:
1. Náhrada příjmů
Nemoc, úraz, invalidita mohou způsobit i nadlouho výpadek příjmů. Je třeba zajistit náhradní
příjem, což je možné například těmito pojistnými produkty:
 pojištění nemoci,
 pojištění úrazu,
 pojištění životní.
2. Obnova majetku
Jestliže dojde ke ztrátě majetku, ať už je jím osobní aktivum nebo osobní pasivum, můžeme
se chránit pojištěním:
 havarijním,
 nemovitostí,
 domácností.
3. Ochrana proti vzniku výdajů
Některé události mohou přinést i trvalé výdaje, např. náhrady škod, které jsme způsobili
jinému. Proti tomu chrání pojištění odpovědnosti, zejména: způsobené provozem vozidla,
v občanském životě, zaměstnavateli.
Samopojištění
Ochranu proti rizikům ztráty příjmů nebo ztráty majetku není nutno zabezpečit pojištěním.
Můžeme si sami vytvořit majetkové a finanční rezervy – což můžeme nazvat
samopojištěním.
149
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Využijí ho ti, kteří předpokládají, že zaplacené pojistné se jim nevrátí v náhradách za škody.
Samopojištění také může chránit proti rizikům, která nelze pojistit – např. ztráta
zaměstnání, záplavy v zátopové oblasti nebo proti neočekávané události (teroristé).
A konečně je vhodné pro ty, kteří za ušetřené pojistné raději pořídí vhodná osobní aktiva. Ta
pak zároveň mohou sloužit jako rezerva, tedy jako samopojištění.
FINANČNÍ ZÁVISLOST A NEZÁVISLOST
Finanční závislost - stav většiny zaměstnanců
Aktivní příjmy  Výdaje
Finanční nezávislost – stav rentiérů
FINANČNÍ NEZÁVISLOST je stav, kdy nezbytné výdaje rodiny jsou pokryty pasivními příjmy.
Pasivní příjmy  Nezbytné Výdaje
Otázka pro studenty:
Co jsou nezbytné výdaje?
Typicky to jsou:
 ……………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………
Otázka pro studenty:
Co jsou pasivní příjmy?
Typicky to jsou:
 ………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………….
 ……………………………………………………………….
Finanční nezávislost je nejdůležitějším (a finančně nejnáročnějším) cílem, které si
domácnosti definují.
Zdroje, které lze použít pro splnění cílů, jsou dvojího druhu:
a) dosavadní majetek (výdělečný majetek)
b) rozdíl mezi příjmy a výdaji (cash flow)
Za zdroje, které rodina může použít, považujeme pouze ten majetek, který může pomoci
k naplnění cílů (= výdělečný majetek).
150
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení - paralela se studentem
Představte si, že se máte za týden naučit 30 otázek na maturitu. Co můžete udělat?
1. Ukázkový student („šprt“):
2. Snaživý student
3. Lehkovážný student (Typický:-)
2. cvičení - Další paralely ze života
Najděte další paralely z běžného života s finančním plánem. Hledejte příklady, kde se vyplatí
plánování, přemýšlení, volba strategie. Ale kde se často přirozeně také jedná emocionálně
nebo krátkodobě.
Tipy na přemýšlení, kde paralely hledat:
 Přístup k léčení nemocí: Bolí mě v krku a jdu do lékárny, „aby mi dali nějaké prášky“.
Místo toho, abych šel za doktorem.
 Jak by asi vypadal fotbal bez strategie (trenéra)? Představte si, že najdete 11 kluků,
co někdy hráli fotbal a hodíte mezi ně míč.
 Jak by vypadala cestovní agentura, která by uvažovala jako kluci na čundru?
 Jak by vypadal byt, kdybych do něj nastěhoval každý kus nábytku, který se mi líbí (ne
který se hodí)? Třeba bych měl 5 stolů, 1 židli, žádnou skříň a 3 houpací křesla.
3. cvičení
Na cvičení si ukážeme, jaký je rozdíl v tom, když se pustím do řešení problému s bydlením
s plánem, anebo bez plánu.
Plánujeme kupovat za 2 roky byt (rodinný dům) za 2 mil. Kč. Nemáme žádné vlastní
prostředky. Vyděláváme a můžeme spořit a později splácet. Máme dvě možnosti, co
můžeme udělat:
1. S plánem – budeme nad situací přemýšlet, budeme ji řešit
2. Bez plánu – necháme čas plynout, nebudeme dělat nic, budeme to řešit, až to
nastane.
Připravte si následující tabulku:
S plánem
Spořit (Kč měsíčně)
Za 2 roky naspořím
Půjčím si (Kč)
Což je (% z hodnoty)
Úroková sazba úvěru
Splátka úvěru
Možnosti získání úvěru
151
Bez plánu
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Jak bude uvažovat člověk s plánem?
A jak člověk bez plánu (a zatím bez starostí)?:
 Nic neřeší, nic nespoří
 Za 2 roky nemá samozřejmě nic
 Potřebuje půjčit celé 2 mil. Kč
 Což je 100 % z ceny nemovitosti
Úrokovou sazbu porovnejte např. na www.hypotecnibanka.cz1. Zde jsou úrokové sazby
pro 100% a 85% hypotéku:
 100 % má sazbu 6,49 %
 85 % má sazbu 5,29 %
Hodnoty zapište do tabulky
Nyní spočtěte splátku takovéto hypotéky – viz tabulky finanční matematiky nebo Excel:
 100 % má splátku 12 628 Kč
 85 % má splátku 9 496 Kč.
Hodnoty zapište do tabulky
Čím je dán rozdíl?
1. ……………………………………..
2. …………………………………….
Nyní se studenty diskutujte, jaké jsou možnosti získání úvěru v obou variantách:
1. 100% hypotéka
2. 85% hypotéka
Co když banka za 2 roky nebude poskytovat 100% hypotéky?
Z kolika bank si budu moci vybírat v každé variantě?
Kde hrozí, že banky budou mít další nepříjemné požadavky?
4. cvičení - proč je důležité mít definované cíle





1
http://www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/urokove-sazby/
152
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
5. cvičení - jak se dostaneme k cíli
Cíle, které jsme si definovali, můžeme zanést do grafu:
Např. Auto za 2 roky za 400 000 Kč nebo „koupě bytu pro syna“ za 1 mil. Kč za 12 let.
Potřebný objem peněz
Zobrazení cílů v grafu
1 200 000 Kč
1 000 000 Kč
800 000 Kč
Koupě auta
Koupě bytu
600 000 Kč
400 000 Kč
200 000 Kč
0 Kč
0
2
4
6
8
10
12
14
16
čas (termín splnění cíle)
Úkol:
1. kolik je třeba investovat jednorázově, aby bylo možné koupit auto za 2 roky
za 400 000 Kč? Počítejme s výnosem 2 % p.a.
2. Kolik je třeba investovat pravidelně, aby bylo možné koupit byt pro děti za 1 mil. Kč
za 12 let? Počítejme s výnosem 6 % p.a.
6. cvičení - Jaký je třeba majetek pro finanční nezávislost?
Jakou rentu si může dovolit čerpat 55letý rentiér z majetku 1 mil. Kč, pokud chce rentu
do konce života?
Jaké hodnoty potřebujeme ještě znát, abychom dokázali odpovědět?
 Dobu, po jakou chce rentu pobírat
 Výnos, jakého se dosáhne
Nápověda:
V poradenství používáme následující (rozumné nastavení):
Doba pobírání renty:
 Není možná nastavit pobírání do „konce života“. Existují k tomu některé produkty
pojišťoven nebo penzijních fondů, ale ty mají své nevýhody:
o Nízkou míru zhodnocení (jsou příliš konzervativní)
o Jedná se o formu pojištění. Když klient zemře brzo, nezůstane žádný majetek.
 Rentu nastavujeme do věku 85 let. To je vyšší věk, než je průměrný věk dožití
u rentiérů. Tento věk je takový, většině mužů i žen „stačí“. Jen málo jich přežije danou
věkovou hranici (cca 20 % mužů)
Nastavení výnosů:
 Prostředky musí být investovány:
o Bezpečně, ale zároveň některé peníze jsou investovány
o Dlouhodobě.
o Proto se jedná o balancované portfolio.
153
E. OSOBNÍ FINANCE


BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Budeme počítat s reálným výnosem. Tedy výnosem nad inflaci. Tím pádem
nebudeme muset řešit problém, že kupní síla renty v čase klesá. (1000 Kč dnes je
něco jiného než 1000 Kč za 30 let)
Proto doporučujeme počítat s výnosem 4 % p. a. Tento výnos odpovídá historickým
hodnotám.
Takže zadání zní:
Jakou rentu můžeme vyplácet z částky 1 mil. Kč po dobu 30 let při výnosu 4 % p. a.?
7. cvičení - Jak se dostat k finanční nezávislosti
Nyní víme, jaký je potřeba majetek pro finanční nezávislost. Jak se k uvedenému majetku
můžeme dostat?
Výše renty
Společnou diskusí se studenty určete, jakou rentu by si představovali. Na jaké životní úrovni
by chtěli žít. Upozorněte ale, že v případě příliš vysokých očekávání bude nutno spořit hodně
prostředků.
Výše majetku
Určete, jaký majetek budeme potřebovat pro čerpání renty. Využijte k tomu pravidla: 1mil. Kč
= 5000 Kč renty.
Za jak dlouho by měla renta nastat
Společně se studenty si určete typické životní situace a k nim přiřaďte, kdy bude třeba čerpat
rentu. Např.:
 Zaměstnanec ve věku 45 let (jejich rodiče) chce rentu za 15 let
 Zaměstnanec ve věku 35 let chce rentu za 20 let
 Čerstvý absolvent vysoké školy chce rentu za 30 let
Jakého výnosu lze dosáhnout
Definujte si různé investiční scénáře, kam se budou ukládat prostředky. Zároveň si realisticky
určete výnos, s jakým je možné počítat.
Např.:
 Dluhopisové fondy (penzijní fondy) – výnos 4 % p. a.
 Smíšené fondy – výnos 6 % p. a.
 Akciové fondy – výnos 10 % p. a.
154
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Nyní nakreslete tabulku:
Kdy chceme finanční nezávislost
Výnos
15 let
20 let
30 let
4%
6%
10%
8. cvičení - který majetek je zdrojem pro splnění cílů
Rozhodněte, který majetek je možno považovat za zdroje pro splnění cílů:
a) uspořené peníze na stavebním spoření
b) peníze v podílových fondech
c) osobní automobil, kterým jezdí do práce
d) byt, který rodina pronajímá
e) vlastní byt, ve kterém bydlí
f) chalupa po babičce
g) peníze na běžném účtu
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) Klínský, P. a kol.: Finanční gramotnost. Obsah a příklady z praxe škol. Národní ústav
odborného vzdělávání, Praha 2008
2) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10096504703-osobni-finance/206562230300001osobni-financni-plan/
155
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
18. OCHRANA SPOTŘEBITELE
1. CÍLE



seznámit se základními právy spotřebitele
dozvědět se jak postupovat při reklamaci
orientovat se v zákoně o ochraně spotřebitele
2. KLÍČOVÁ SLOVA
práva spotřebitele, reklamace, záruční doba, finanční arbitr, soudní a mimosoudní
ochrana, rozhodčí řízení
3. TEORIE - POJMY
PRÁVA SPOTŘEBITELE
Nejlepší ochranou spotřebitele je znalost vlastních práv. Základními právy spotřebitele jsou:
1. Právo na bezpečnost – nikdo nesmí prodávat ani nabízet nebezpečné výrobky. Ale nejen
to, prodávající musí zajistit takové hygienické a další podmínky potřebné pro prodej zboží,
aby garantoval jejich zdravotní nezávadnost (např. potraviny musejí být skladovány
hygienicky, při předepsaných teplotách).
2. Právo na informace o výrobku (službě)
o jaké jsou vlastnosti výrobků či charakter poskytovaných služeb;
o jak výrobek používat a udržovat;
o jaká nebezpečí by mohla doprovázet použití výrobku (pokud je třeba, aby při užívání
výrobku byla dodržena zvláštní pravidla, je prodávající povinen spotřebitele s nimi
seznámit). Jednoduše řečeno, prodávající by nám měl předvést, jak se s výrobkem
zachází;
o řádné označení vlastností zboží na obalu nebo etiketě – materiálové složení,
technické parametry, hmotnost, velikost výrobku, u potravinářských výrobků též údaje
o datu spotřeby či minimální trvanlivosti;
o řádné označení cenou (vzpomeňme si na zboží v tržnicích…).
3. Právo na informace o podmínkách reklamace zboží – tyto informace musejí být
přístupné v každé provozovně.
4. Ochrana spotřebitele v případě smluv sjednávaných mimo provozovnu dodavatele –
podomní obchod, teleshopping, zásilkové obchody a internetové obchody. Hlavním bodem je
lhůta na rozmyšlenou. V jejím rámci lze zboží vrátit zpět bez nutnosti zdůvodňovat
rozhodnutí. Dodavatel musí kromě písemného upozornění na možnost tohoto odstoupení
od smlouvy ještě před uskutečněním prodeje informovat zákazníka o přesném názvu
podniku (firmě), adrese, ceně včetně souvisejících poplatků, zárukách a možnostech
reklamace. Pokud tak učiní, je lhůta na rozmyšlenou 14 dní od okamžiku převzetí zboží;
pokud něco opomene, prodlužuje se na 3 měsíce.
156
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Na co nezapomenout při nákupu:
Abychom tato práva mohli uplatnit, nezapomeneme při nákupu (zejména oblečení,
spotřebních předmětů atd.) na:
o potvrzený paragon či pokladní blok s jasným datem prodeje,
o potvrzený záruční list,
o seznámení se s reklamačním řádem.
REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
JAK REKLAMOVAT
Nebude-li výrobek či služba v pořádku, nezbývá než je reklamovat.
Především si připomeňme, že záruční doba na zakoupené spotřební zboží je 24 měsíců.
Reklamace uplatňujeme u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno, nebo v servisní
opravně, která je pro záruční opravy uvedena v záručním listě, který doprovází prodávané
zboží (např. televizor, lednice).
Zejména jedná-li se o dražší zboží, lze doporučit, aby reklamace byla prováděna písemnou
formou. Před započetím vlastního reklamačního řízení je rovněž vhodné opatřit si kopie
všech dokladů, zejména dokladu o koupi (např. pokladní účet) a záručního listu. Písemný
záznam o převzetí zboží k reklamaci je třeba vyžadovat vždy, pokud prodávající nerozhodne
o reklamaci ihned (reklamační protokol). Jeho obsah je před podepsáním účelné ještě
zkontrolovat.
Stejně tak po provedení opravy by měl spotřebitel požadovat písemné potvrzení o jejím
provedení a délce trvání. O dobu, kdy byla věc v oprávněné reklamaci, se prodlužuje
zákonná záruka.
Pokud reklamace není vyřízena (včetně opravy) do 30 dnů od jejího podání (nebylo-li
dohodnuto jinak), je reklamovaná vada posuzována za objektivně neodstranitelnou.
Spotřebitel pak může odstoupit od smlouvy, požadovat dodání nového zboží nebo
přiměřenou slevu z ceny zboží. Dojde-li k výměně věci za novou, začíná běžet nová
záruční doba.
Co dělat, nejsme-li s vyřízením reklamace spokojeni
Nejprve je vhodné pokusit se vyřídit reklamaci u prodejce. Obrátíme se na vedení firmy,
protože není vyloučeno, že reklamace uvázne na konkrétním pracovníkovi v reklamačním
oddělení. Pokud to nepomůže, lze se obrátit na sdružení na ochranu spotřebitele,
případně na Českou obchodní inspekci. Poznamenejme ale, že Česká obchodní inspekce
nemá v pravomoci posuzovat samotné důvody vedoucí k reklamaci, důvody jejího zamítnutí
apod.
OCHRANA SPOTŘEBITELE NA FINANČNÍM TRHU
Pokud nejsme spokojeni se službami finanční instituce, můžeme postupovat obdobně jako
při reklamaci zboží či jiné služby. Ukažme si tedy postupné kroky takového případného
sporu.
157
E. OSOBNÍ FINANCE
1)
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Reklamace na místě
a) Klient by se měl nejprve se svou stížností obrátit na finanční instituci. Ta má jednak
pro případ reklamace či sporu vypracován reklamační řád, jednak nad rámec svých
zákonných povinností se obvykle hlásí také k dodržování etických pravidel jednání
mezi ní a klienty prostřednictvím předpisů známých pod pojmem kodex.
b) Pokud klient není spokojen, je možné využít služeb tzv. interního ombudsmana dané
finanční instituce, který je připraven prošetřit stížností spotřebitele.
2)
Pomoc od profesní asociace či sdružení na ochranu spotřebitele
a) V případě, že klient není spokojen s vyřešením svého případu interně v rámci své
instituce, může se rovněž obrátit se svou stížností na příslušnou profesní asociaci –
např. Bankovní asociace, Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních
poradců.
b) Další možností je obrátit se s žádostí o radu či pomoc na některé ze sdružení,
zabývající se ochranou spotřebitele – např. Sdružení obrany spotřebitelů ČR.
3)
Mimosoudní ochrana
Dalším krokem je řešit spory s pomocí institucí, které mají řešení sporů ve své náplni.
a) finanční arbitr – řeší spory, které vznikají při provádění platebního styku (zejména
mezi bankami a jejich klienty). Zabývá se však pouze těmi případy, kdy částka, která
je předmětem sporu, nepřesahuje 50 000 EUR. Dále řeší spory mezi vydavateli a
držiteli elektronických platebních prostředků (např. platební karty).
b) mediace – při tomto způsobu řešení sporů je cílem dohoda stran, ke které dospějí
za pomoci neutrální osoby (tzv. mediátora).
c) pokud se stranám sporu nepodaří během mediace dospět k dohodě, následuje
rozhodčí řízení vedené před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. Jednání rozhodčího soudu je rychlejší
než u běžných soudů a v zásadě zde neexistuje možnost odvolání. To může být
ovšem pro klienta i nevýhodou. Se sporem se bude možné obrátit na tzv. kontaktní
místa (kontaktní místa spotřebitelských organizací, existující Informační místa
pro podnikatele při Hospodářské komoře ČR).
4)
Soudní ochrana
V tomto případě jde o podání žaloby příslušnému okresnímu soudu. Žaloba se podává
okresnímu nebo obvodnímu soud v místě sídla finanční instituce. Nedoporučujeme však toto
řešení volit bez pomoci právního poradce.
SKUTEČNÁ A FALEŠNÁ SLEVA V OBCHODĚ
Jistě jste už v některém obchodě narazili na nápis „sleva“. Obchodník nikdy nedává slevu jen
tak, aby udělal radost zákazníkům. Obchodník používá nápis „sleva“ ve dvou základních
případech:
a) Obchodník za „cenu bez slevy“ dané zboží nebo službu neprodává a nikdy
neprodával, takže nápis „sleva“ pouze zneužívá jako reklamní past na zákazníky –
aby vytvořil dojem, že právě teď mají zákazníci šanci koupit si dané zboží nebo
službu výhodněji než jindy. Nebo může obchodník vyhlásit slevu proto, aby prodal
zboží nebo službu se skrytou vadou
b) Často jsou ovšem úmysly obchodníka zcela poctivé (tj. neplatí bod a) a prodej se
slevou má pro něho zkrátka své ekonomické výhody
158
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
SKRYTÝ NÁTLAK V REKLAMĚ
Reklama využívá různé prostředky skrytého nátlaku, kterými se snaží zaujmout a přitáhnout
případného zákazníka. Využívá k tomu nejrůznější motivy – líbivé, emotivně laděné, šokující
nebo dokonce budící odpor. Konkrétní příklady skrytého nátlaku:
 záběry dětí, mláďat nebo zvířat obecně vyvolávají pocity legrace, roztomilosti, nebo i
dojetí
 erotické prvky (ladné křivky ženského těla, svalnatí muži, vztahy a rozdíly mezi muži a
ženami)
 nabízené zboží nebo služba jsou v reklamě obklopeny ideálními podmínkami, takže
v případném zákazníkovi může vzniknout dojem, že zakoupení nabízeného zboží
nebo služby ho přiblíží těmto podmínkám (nabízený krém na vrásky používá krásná a
usměvavá mladá žena; nabízeným autem přijede pohledný a dobře oblečený muž
domů – k velkému a draze vybavenému domu)
Další formou skrytému reklamního nátlaku je nepříjemné podsouvání nepravdivých
informací:
 celé jahody naskáčou do jogurtu, který přitom ve skutečnosti obsahuje jen malé
kousky
 zdůraznění neúplné ceny (cena bez DPH, cena letenky bez letištních poplatků)
 výhodná nabídka, která ve skutečnosti téměř neplatí („sleva až 70%“, přitom sleva
70% je jen u zlomku zboží, zatímco u naprosté většiny zboží je sleva daleko menší)
 výhodná nabídka, která ve skutečnosti vůbec neplatí (nestažení tabule s levným
denním menu po jeho vyprodání; v reklamě slibovaný výhled na moře není
ve smlouvě; na letáku nižší RPSN než je ve smlouvě)
Podobné triky, které nelze zařadit přímo do reklamy, ale jde také o psychický nebo jiný nátlak
a je tedy třeba si na ně také dát pozor:
 loterie o ceny; výhra ve fingované loterii (budí dojem, že zákazník má příležitost, která
se stěží bude opakovat), tuto výhru je však možno si vyzvednou až po zaplacení
určité částky
 dárek, například výlet nebo oběd (vytvoří v zákazníkovi pocit, že se musí „odměnit“
nákupem během následující prezentace výrobků dané firmy)
 prodávající naváže, s případným zákazníkem, kontakt na ulici s tím, že provádí
průzkum názorů; po několika nevinně znějících otázkách však přejde k tomu, že
začne nabízet své zboží nebo služby
 stres a spěch (smlouvu si nelze odnést domů a v klidu rozmyslet)
 obtížné čtení smlouvy vytištěné malým písmem
 rozhodčí doložky k úvěrovým smlouvám (veškeré budoucí spory mezi dlužníkem a
věřitelem budou řešeny v rozhodčím řízení), kde rozhodčí je dle smlouvy jmenován
věřitelem, tj. bude rozhodovat v zájmu věřitele
159
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
4. PRAKTICKÉ CVIČENÍ (PŘÍKLADY)
1. cvičení – práce se zákonem o ochraně spotřebitele
Zákon o ochraně spotřebitele obsahuje 2 přílohy, první zahrnuje klamavé obchodní praktiky
a druhá zahrnuje agresivní obchodní praktiky. Která z uvedených praktik patří mezi klamavé
a která mezi agresivní?














prohlašuje, že se zavázal dodržovat určitá pravidla chování (kodex chování) nebo že
tato pravidla chování byla schválena určitým subjektem, ačkoli tomu tak není
tvrdí nebo vytváří dojem, že prodávaný výrobek nebo poskytovaná služba jsou
dovolené i když tomu tak není
prohlašuje, že pokud si spotřebitel výrobek nebo službu nekoupí, ohrozí tím jeho
podnikání, pracovní místo
neoprávněně používá značku jakosti nebo jiné obdobné označení
učiní nepravdivé prohlášení, že zamýšlí ukončit svoji činnost nebo že přemísťuje
provozovnu
vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo, kde je nabízen
nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření smlouvy
vyvolává dojem nebo nepravdivě uvádí, že nejedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo se prezentuje jako spotřebitel
prohlašuje, že jím nabízené nebo prodávané výrobky nebo služby usnadní výhru
ve hrách založených na náhodě
požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo služby,
které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal nebo požaduje vrácení či
uschování nevyžádaných výrobků, nejedná-li se o náhradní dodávku podle předem
uzavřené smlouvy
s úmyslem propagovat jiný výrobek nebo službu nabízí výrobek nebo službu
za určitou cenu a poté je odmítá ukázat spotřebiteli nebo odmítá přijetí objednávky
nebo dodání výrobku nebo služby v přiměřené lhůtě nebo předvede vadný výrobek
osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti, ačkoli ho spotřebitel vyzval, aby jeho
bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků
způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy
prostřednictvím reklamy přímo nabádá děti, aby si nabízené výrobky nebo služby
koupily nebo aby k jejich koupi přesvědčily dospělou osobu
přiloží k propagačnímu materiálu výzvu k provedení platby s cílem vyvolat
u spotřebitele dojem, že si nabízený výrobek nebo službu již objednal, ačkoli tomu tak
není
uvádí jako přednost nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo ze zákona
2. cvičení - scénky parodující aktuální reklamy
160
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
3. cvičení - slevy
Níže v tabulce jsou uvedeny různé druhy slev, které se vyskytují v obchodech. U každého
příkladu slev diskutujte proč je pro prodávajícího výhodné vyhlásit takovou slevu s uvedením
konkrétních příkladů zboží či služeb v praxi.
Druh slevy
Množstevní sleva
Akční nabídka (časově
omezená nabídka výhodně
nakoupit)
„First minute“ (nákup
v předstihu)
„Last minute“ (nákup na
poslední chvíli)
Nákup krátce před datem
min. trvanlivosti
Sezónní sleva (snížení ceny
z důvodu konce sezóny)
Sleva z důvodu přiznané
vady zboží
Výhoda pro obchodníka
Příklad z praxe
4. cvičení – reklamace a záruční doba
1) Se záruční dobou a případně s reklamací se budete setkávat (nebo jste se už setkali)
dnes a denně. Znáte ale důležité pojmy, které s touto tématikou souvisí?
2) Co je to záruční doba?
3) Jaká je minimální záruční doba u spotřebního zboží?
4) Je možné záruční dobu prodloužit?
5) Nový trik obchodníků s obuví s názvem „módní obuv“. Víte, co toto označení obnáší?
6) Pokud je na výrobku napsáno „Spotřebujte do…. „, může obchod tento výrobek
prodávat i po uvedeném datu? Pokud ano, jak?
7) Pokud je na výrobku napsáno „Minimální trvanlivost do…. „, může obchod tento
výrobek prodávat i po uvedeném datu? Pokud ano, jak?
8) Co to je reklamace?
9) Jak dlouhou dobu má prodávající na vyřízení reklamace?
10) Kdy má zákazník právo na výměnu zakoupené věci nebo vrácení peněz?
11) Máte už zkušenosti s reklamací? A v dobrém nebo špatném smyslu?
5. ZDROJE INFORMACÍ (INTERNETOVÉ ODKAZY, PUBLIKACE..)
1) Finanční gramotnost (obsahy a příklady z praxe škol): NÚOZ, Praha, 2008.
2) Finanční a ekonomická gramotnost: Scientia Praha, 2008
3) http://www.finarbitr.cz/cs/spory-priklady-resenych-sporu.html
4) http://www.spotrebitele.info/ (stránka pro spotřebitele)
5) http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebitel/
6) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10238748371-evropskymanual/209572233570013-ochrana-spotrebitele/video/?page=5
7) http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/211452801080616/
161
E. OSOBNÍ FINANCE
BANKOVNICTVÍ A FINANCE
6. SHRNUTÍ A KONTROLNÍ OPAKOVACÍ OTÁZKY
 Na co nesmíme zapomenout při nákupu?
 Na koho se můžeme obrátit, pokud s reklamací neuspějeme u prodejce?
 Jaké můžou být příklady skrytého nátlaku v reklamě?
 Kde se dozvím, které jsou nekalé a agresivní obchodní praktiky?
 Jaké jsou možnosti mimosoudní ochrany?
 Popište postup při reklamaci.
 Jaká jsou základní práva spotřebitele?
Křížovka ke kapitole E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mezi dlouhodobé osobní závazky domácnosti patří.
Příjmy, které rodině plynou z jejich investic.
Stav, kdy nezbytné výdaje jsou pokryty pasivními příjmy je finanční …………….
Když nám v rozpočtu příjmy převyšují výdaje, máme tzv.
Abychom mohli uplatnit reklamaci, musíme předložit ………….
Jak dlouhou dobu má výrobce na vyřízení reklamace.
člověk, který řeší spory při provádění platebního styku do částky 50 000 EUR je
finanční………
8. výdaje, které přímo nezatěžují rozpočet, ale musí se s nimi počítat
9. před vytvořením finančního plánu musíme nejprve zjistit stav našich ……….
10. propagace zboží nebo služeb v médiích, na billboardech….
11. nejlepší ochranou spotřebitele je znalost vlastních ………
12. krytí rizika vytvořením majetkové a finanční rezervy
13. abychom se dostali z deficitu našich osobních financí, musíme své výdaje………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
162

Podobné dokumenty

Skripta - Databáze nejlepších praktik

Skripta - Databáze nejlepších praktik Po roce jsem obdržel od banky slíbený výnos mínus 15% srážková daň z výnosu, tedy jen 85% získaného výnosu, což znamená 2% x 0,85 = 1,7% p.a. Roční míra inflace za dané roční období činila 3,2% p.a...

Více

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek

Stáhnout pdf - Realitní kancelář Zvonek častá. Je dost lidí, kteří chtějí prodat svou nemovitost (v současné době má Agentura Zvonek v nabídce asi 1.000 nemovitostí na prodej či pronájem), a je dost lidí, kteří chtějí získat bydlení (evi...

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU konající veterinární lékař. Kontrola probíhá na základě získání vzorku moče nebo krve určeného psa. Po doběhu psa je psu a majiteli určen asistent, který dohlíží nad odběrem moče psa. Je udán určit...

Více

vyhláška č. 418/2001 Sb.

vyhláška č. 418/2001 Sb. věci váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovité věci z exekuce. (2) Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit přihláškou k účasti n...

Více