Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na služební místo vedoucího

Komentáře

Transkript

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na služební místo vedoucího
ČESKÝ ÚŘAD PRO ZKOUŠENÍ ZBRANÍ A STŘELIVA
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3, IČ: 70844844
__________________________________________________________________________________
V Praze, dne 25.září 2015
č. j.: 537/01/15
Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na služební místo
vedoucího oddělení zbraní, střeliva, pyrotechniky, balisticky
odolných materiálů a AZL
Předseda Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, jakožto služební orgán příslušný
podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen
„zákon“), vyhlašuje dne 25.září 2015 výběrové řízení na služební místo vedoucíhooddělení
zbraní, střeliva, pyrotechniky, balisticky odolných materiálů a AZL – odborný rada,
v oborech služby:
č. 34 - Všeobecná vnitřní správa, č. 39 - Průmysl, č. 43 - Ochrana spotřebitele a trhu.
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2015.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. S ohledem na
povahu činností vykonávaných na služebním místě, je služební místo zařazeno do III. skupiny
- služba se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení
života nebo zdraví stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců, v platném znění. Pro služební místo se nestanovuje
způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Předpoklady a požadavky pro jmenování do služebního poměru na služební místo vedoucího
oddělenízbraní, střeliva, pyrotechniky, balisticky odolných materiálů a AZL v Českém úřadu
pro zkoušení zbraní a střeliva, se řídí ustanovením § 25 a § 188 odst. 6 zákona.
K výběrovému řízení se mohou přihlásit státní zaměstnanci ve služebním poměru na dobu
neurčitou, kteří vykonávají službu na služebním místě ve stejném oboru služby, v jakém je
služební místo představeného, které má být obsazeno; ustanovení § 51 odst. 4 se použije
obdobně.1Splnění těchto předpokladů se dokládá příslušnými listinami.
1
Výběrového řízení se může zúčastnit rovněž dosavadní zaměstnanec, který vykonává činnosti podle § 5 zákona
a bude ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru na dobuneurčitou k České republice a bude mít nárok být
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit
žadatel, který:
1. Splňuje základní předpoklady stanovené ustanovením § 25 zákona, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie
nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském
prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá
příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.
Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné
prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou
listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona].
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá
písemným čestným prohlášením.
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, příp. obdobným doklademo
bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky.
e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1
písm. e) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá
příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o
dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26
odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání;
uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním
pohovoru.
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá
příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti
vydanýmposkytovatelem pracovně lékařských služeb. Při podání žádosti lze podle §
26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti;
uvedenoulistinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním
pohovoru.
2. Splňuje jiný požadavek stanovený podle ustanovení § 25 odst. 5 písm. a) zákona
služebním předpisem č. 2, který stanoví další požadavky pro služební místa ředitelů
odborů, vedoucích oddělení a zaměstnanců v Českém úřadu pro zkoušení zbraní a
střeliva, kterým je:
a) odborně zaměřené vzdělání zbrojně – technického směru.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušné listiny (doklad o ukončeném vzdělání v daném oboru – středoškolské nebo
vysokoškolské).
na základě systemizace služebních míst přijat do služebního poměru, resp. již podal žádost o přijetí do
služebního poměru a zařazení na služební místo.
b) je držitelem platného průkazu Státní pyrotechnik.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušné listiny (platný pyrotechnický průkaz).
c) je držitelem platného průkazu Odpalovač ohňostrojů.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušné listiny (platný průkaz odpalovače ohňostrojů).
d) je držitelem platného zbrojního průkazu skupiny D.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušné listiny (platný zbrojní průkaz).
e) je držitel platného řidičského průkazu skupiny B.
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií
příslušné listiny (platný řidičský průkaz).
f) uchazeč musí splňovat podmínky stanovené akreditačním orgánem pro výkon funkce
vedoucího akreditované zkušební laboratoře (podmínky jsou uvedené na straně 20
Příručky kvality AZL, vydání: 07, ze dne 11.11.2013 s tím, že tato strana bude po dobu
výběrového řízení uveřejněna na stránkách úřadu www.cuzzs.cz).
3. Další předpoklady
a) je-li narozen přede dnem 1. prosince 19712, předloží originál nebo úředně ověřenou
kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o
tom, že nebyl:
i) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní
bezpečnosti,
ii) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel
propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový
spolupracovník Státní bezpečnosti.
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že
žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit
nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení.
b) je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení (Příloha č. 7)
podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady
pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
i) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické
strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného
výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru
Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické
strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích
nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou
těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
ii) pracovníkem aparátu orgánů uvedených v ustanovení § 4 odst. 3 písm. d)
zákona č. 451/1991 Sb., v platné znění, na úseku politického řízení Sboru
národní bezpečnosti,
2
ust. § 20 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
iii) příslušníkem Lidových milicí,
iv) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí
po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
v) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě
ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní
bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických
republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva
Svazu sovětských socialistických republiknebo vědeckým aspirantem anebo
účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.
K žádosti dále žadatel přiloží
• strukturovaný profesní životopis,
• motivační dopis,
• písemnou práci na téma „Návrh příručky kvality AZL (akreditované zkušební
laboratoře) na pyrotechnické výrobky, střelivo a zkoušky v oblasti ADR dle ČSN EN
ISO/IEC 17025:2005, Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost
zkušebních a kalibračních laboratoří“.
Státní zaměstnanec podá služebnímu orgánu žádost o zařazení na služební místo nebo
jmenování na služební místo představeného, které má být na základě výběrového řízení
obsazeno.Jiná osoba podá služebnímu orgánu žádost o přijetí do služebního poměru, jejíž
součástí je též žádost o zařazení na služební místo nebo jmenování na služební místo
představeného, které má být na základě výběrového řízení obsazeno.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. října 2015, tj. v této lhůtě zaslané
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního
úřadu Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3, nebo
osobně podané na podatelnu služebního úřaduna výše uvedené adrese. Žádost lze podat
rovněž v elektronické podobě podepsanéuznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu([email protected]) nebo prostřednictvím datové
schránky (ID datovéschránky: j2zaatn). Dále je možné žádost podat pomocí jiných
technických prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, taková žádost však bude posuzována pouze v případě, že bude do 5
dnů potvrzena písemným podáním.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení
zbraní, střeliva, pyrotechniky, balisticky odolných materiálů a AZL“.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Bližší informace poskytne: Lenka Vavrušková, vedoucí oddělení kanceláře úřadu a personální
ředitelka, email: [email protected], tel: 731 478 004.

Podobné dokumenty

rozbor vody

rozbor vody Zvýšený obsah manganu - vzhledem k příbuznosti se železem, je i pro separaci manganu možno použít jednoduchou filtraci s předřazenou oxidací. Vzhledem k větší odolnosti manganu k působení oxidačníc...

Více

Opakovaná dražební vyhláška.

Opakovaná dražební vyhláška. Od okamiiku zveiejndniosoby s nejvy55impoddnim a v'iSenejvySSiho podiini bdi( ridastnik0m draiby lhrita pro ndmitky proti udEleni piiklepu v d6lce 2 hodin. Ndmitky je moZn6do sidla exekutorsk6ho0ia...

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Nadační fond Uran zakoupil a propůjčil Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol k výukovým účelům laparoskopický trenažér Professor Full HD od společnosti Helago s.r.o.v hodnotě 99.014 Kč. Laparoskop...

Více