Záměr obce na pronájem-prodej pozemků a

Komentáře

Transkript

Záměr obce na pronájem-prodej pozemků a
ObecPierov nad Labem
289 16 PierovnadLabem3g, leO: OOZEgegZ
tel.: 325 565274, e-mail:[email protected],
h|ql:llwww.prerovnl.czl
Datum:
i. j.'
1r.4.20t4
oBt332t20I4
YEczZhmir obcena pronrijem- prodej pozemkria nebytovychprostorve vlastnictvf
obce
Pierov nad Labem na parcelich i. 8/5, ll a st. p. S4ll
25m6" prodat
a) pozemekp. d. 8/5 v k. ri. Pierovnad Labem,druh pozemkuostatniplocba,zprisobvyvLiti jin6
plocha,ve vlastnictvfobcePierov nad Labemv celkovdvymdie Zggm2 tuiini^aii
f
tis. Kd/m2
"Lrr'
b) d6stst. p' d. 54lI v k. ri. Pierovnad Labem,druh pozemkuzastavdnd
plochaa n6dvoii,ve
vlastnictviobcePierov nad Labem oznadena
vpiiloZen6m pl6nkujako 86stF ve vymdie cca
273 m2 (piesnrivymdraby byla stanovenavgeometrickdmpl6nu aL, pii piipadndmodddleni
pozemku)z celkov6vym6rypozemku3409m2 zaminimillnicenu1 tis. Kd/mi
z5m6r pronajmout - prodat
pozemekp.d.^11
vk. ri. PierovnadLabem,druhpozemkuzaltada,ve vlastnictviobcevcelkov6
vymdie 630m2 zaminimillnicenuprodejet tis. rolm2, zamirimdlni cenupro;j;; ;g?d/#/-k
26m6" pronajmout
jednotliv6d6stistavebna st. p. (,. 54ll v k. ri. PierovnadLabema ddstipozemkri
st. p. d. 54ll v k.
ri. Pierov nad Labem,druh pozemkuzastavdnd
plocha anddvoii, ve viastnictvfobcepierov nad
Labemoznai,enychvpiiloZendmpl6nkujako d6st:
prostoro celkov6vymdie 165m2, oznadeny
v pl6nkujako Al zaminimillnfcenu250
11) X*4"vy
l(e/m-lrok, nedilnou soudristipron6jmuje pron6jemd6sti pozemkuza nebytovfm prostorem
I -------^- o
celkovdvym6ie444m', oznadeny
vplinku jako A2 zaminimrilnicenu40 Kd/m2h;k
prostoro celkov6vymdie 129m2, oznai,eny
v plSnkujako B1 zaminimiini cenu150
11) ","P4oqf
Ke/m-lrok'
nedilnousoudilstipron6jmuje pron6jemd6stipozemkupied nebytovymprostorem
r -------^-o
celkovdvlfmdiell9 m', oznadeny
v pl6nkujakoB2 zaminim6lnf."trn 40 K(,/m2h;k
prostoro celkov6vymdie 165m2, oznadeny
v plankujako C1 zaminimiini cenu150
91) ":94"qf
l(e/m-lrol(,nedilnousoud6stiprondjmuje pronrijemd6stipozemkupied nebytovfmprostorem
r- --------^ o
celkovdvymdie845mt, oznadeny
v pl6nkujako C2 zaminim6lni."tt, 40 Kd/;2h;k
prostoro celkovdvymdie56 m2, oznadeny
vpl6nkujako Dl zaminimftlnicenu150
?1) X*4"vy
Ko/m-lrok,nedilnousouddstiprondjmuje pron6jemddstipozemkupied nebytovymprostorem
o
celkov6vymdie590m', oznadeny
v pkinkujakoD2 zaminim6lni."nu40 K'/m2/r;k
t.P4"qf prostoro celkov6vymdie 73 m2, oznad,eny
v plinku jako E1 za minim1lnicenu 150
91)
Ke/m-lrok,nedilnou
pron6jmuje pronrijemdristipozemkuza nebytovfmprostoremo
celkov6vymdie35 m',
"soudiistf
oznatenyv pldnkujakoE2 zaminimrilnfcenu40 rce/rrftroi
Jednotliv6 dristi nebytovychprostorri
,lze pronajmoutjak samostatnd(pouze za piedpokladu
pron6jmupiislu5nddiisti pozemkuu nebytov6ho
prostoru)tak vice d6stinijednou lopct sl v5emi
d6stmipiilehlf ch pozemkri).
Souddsti
pron6jmubY1.-",r9***y
t*j gotl
piistupovdcestdv arcillu,oznadenlv
ptdnujako
ry
G o celkov6 vymdie 5I7 mz za3 Ktlm2lrok. Podil
se odvodf z pomdru proiquteplochy a velikosti
soudtud6stfA1, A2, Bl, 82, Dl, D2, EI,, E2. y!,m6ra ploch (A_el
111tZ"
byt pfedmdtemdalSiho
jedndni a bude pifpadnd upiesndna pied podpisem
smlouvy. Podminkou je, ze ke kaZd6 ddsti
musi byt ptonqata d6st nezastavdnychploch. Ndkter6 d6sti parcety
lu-dovf
S+ttjsou vsoudasn6
dobd zatiieny n6jemnfmi smlouvami, kter6 kondi postupnd v prfibdhu
roku|u+. podrobnosti jsou
k dispozicina obecnimuiadd.
Dle $39 odst. 1 zdkona(,. 12812000Sb., o obcich ve zndnipozddjsich
zmdna doplikt, se mohou
obdan6po dobu zveiejndni k tdmto zfumdrtrnnaproniijem - prodej vyjddiit.
jednotlivych i,ftsti, piipadnd jejich d6sti, nebo
osuzov6nynejen podle nabidnutd ceny a rozsahu
L6jmfipro obec. piipadn6 piipomfnky a nabidky
)14 v uiedni hodiny na obecnfriiad.
obec Pierov nad Labgm si vyhrazuje pr6vo uvedend podmfnky zmdnit,prdvo
prodat, pronajmout
pozemky i za odliSnychpodminek, budou-li vyhodndj5i, pifpadnd zrusit
uvedenf z6mdr.
Piiloha: Plinek pozemkri
3 h*,^t
vyvi5enona UD :
sejmutozIJD
r1.4.2014
ph.D
RNDr.DarinaKocsisov6,
starostkaobcePierovnadLabem
Str6nkad. 1 z2
TI
j
II
http: sgi.nahlizenidokn.cu zk.cz4marusltkn/prilt.aspx

Podobné dokumenty