Tschechische Kurz- und Repititionsgrammatik

Transkript

Tschechische Kurz- und Repititionsgrammatik
Tschechische Kurz- und Repititionsgrammatik
Timm Lichte ([email protected])
August 2008
1
Nomen
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
Maskulinum (belebt)
student
muž
předseda
studenta
muže
předsedy
studentu, -ovi
muži, -ovi
předsedovi
studenta
muže
předsedu
studentu, -ovi
muži, -ovi
předsedovi
studentem
mužem
předsedou
Maskulinum (unbelebt)
sešit
pokoj
sešitu/sýra
pokoje
sešitu
pokoji
sešit
pokoj
sešitu, -ě
pokoji
sešitem
pokojem
studenti
studentů
studentům
studenty
studentech
studenty
muži
mužů
mužům
muže
mužı́ch
muži
sešity
sešitů
sešitům
sešity
sešitech
sešity
pokoje
pokojů
pokojům
pokoje
pokojı́ch
pokoji
pán
soudce
hrad
stroj
předsedové
předsedů
předsedům
předsedy
předsedech
předsedy
Femininum
skřı́ň
skřı́ně
skřı́ni
skřı́ň
skřı́ni
skřı́nı́
žena
ženy
ženě
ženu
ženě
ženou
židle
židle
židli
židli
židli
židlı́
mı́stnost
mı́stnosti
mı́stnosti
mı́stnost
mı́stnosti
mı́stnostı́
ženy
žen
ženám
ženy
ženách
ženami
židle
židlı́
židlı́m
židle
židlı́ch
židlemi
skřı́ně
skřı́nı́
skřı́nı́m
skřı́ně
skřı́nı́ch
skřı́němi
mı́stnosti
mı́stnostı́
mı́stnostem
mı́stnosti
mı́stnostech
mı́stnostmi
růže, země
pı́seň
kost
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
Genitiv masc.sg.
chléb
—
chleba
oběd
ostrov
—
ostrova
les
sklep
—
sklepa
jazyk
kostel
—
kostela
svět
klášter
—
kláštera
hřbitov
život
—
života
zákon
večer
—
večera
sýr
... und Endungen auf -ov,-ı́n,-ýn
Plural maskulin+belebt
-k
—
-ci
-ch
—
-ši
-r
—
-ři
-h
—
-zi
-ský
—
-štı́
-cký
—
-čtı́
-tel
-ista
—
+é
-an
Entlehnungen:
-log/ál/graf /zof
—
+ové
Eigennamen
město
města
městu
město
městě
městem
Neutrum
moře
moře
moři
moře
moři
mořem
náměstı́
náměstı́
náměstı́
náměstı́
náměstı́
náměstı́m
města
měst
městům
města
městech
městy
moře
mořı́
mořı́m
moře
mořı́ch
moři
náměstı́
náměstı́
náměstı́m
náměstı́
náměstı́ch
náměstı́mi
hřiště
stavenı́
Lokativ fem.sg.
-ha
−→
-ze
-ka
−→
-ce
-ra
−→
-ře
-cha
−→
-še
kuře — v kuřeti
oběda
lesa
jazyka
světa
hřbitova
zákona
sýra
ekolog — ekologové
Čapek — Čapkové
Praha — v Praze
holka — o holce
sestra — o sestře
sprcha — o sprše
Lokativ neut.sg.
-g
tango — o tangu
-k
+u
Polsko — o Polsku
-h,-ch
ticho — o tichu
sonst +ě,+e,+i
Genitiv fem./neut.pl.
učitelka
—
učitelek
sestra
—
sester
firma
—
firem
okno
—
oken
divadlo
—
divadel
tričko
—
triček
N
G
D
A
L
I
1
Lokativ masc.sg.
Harte Konsonanten:
o sešitu / na,v sešitě
v parku, ve filmu, v hotelu
Weiche Konsonanten:
na stole
-l,-z,-s + e
belebt:
o Petrovi
o Petru Horákovi
o inženýru Petru Horákovi
Genitiv masc.pl.
hezký kluk — hezcı́ kluci
přı́tel
—
přátel
člověk
—
lidı́
Čech — Češi
dı́tě
—
dětı́
bratr — bratři
penı́ze
—
peněz
bůh — bozi
český — češtı́
americký — američtı́
přı́tel — přatelé
turista — turisté
Američan — Američané
—
—
—
—
—
—
—
SG
dı́tě (N)
dı́těte
dı́těti
dı́tě
dı́těti
dı́tětem
PL
děti (f)
dětı́
dětem
dětı́
dětech
dětmi
N
G
D
A
L
I
SG
kuře
kuřete
kuřeti
kuře
kuřeti
kuřetem
PL
kuřata
kuřat
kuřatům
kuřata
kuřatech
kuřaty
M
hart
weich
2
Vokativ
-e
-u (nach k,h,ch)
-ře (bei -r)
-i
-če (bei -ec)
F
-a
-e
-o
-e
Adjektive
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
Harte
český
českého
českému
český(-ého)
českém
českým
češtı́ / české
Adjektive
česká
české
české
českého
české
českému
českou
české
české
českém
českou
českým
české
českých
českým
české
českých
českými
česká
Weiche Adjektive
modernı́
modernı́
modernı́
modernı́ho
modernı́
modernı́ho
modernı́mu
modernı́
modernı́mu
modernı́ (-ho)
modernı́
modernı́
modernı́m
modernı́
modernı́m
modernı́m
modernı́
modernı́m
modernı́
mladý, krasný, zajı́mavý
modernı́
modernı́ch
modernı́m
modernı́
modernı́ch
modernı́mi
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
modernı́
jarnı́, cizı́, budoucı́
Komparativ und Superlativ
Endung
-ějšı́ (-ejšı́)
-šı́
-lý
-rý
-zý
-ný
-vý
-pý
-mý
-tý
-ský
-cký
-hý
-chý
-ký
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-lejšı́
-řejšı́
-zejšı́
-nějšı́
-vějšı́
-pějšı́
-mějšı́
-tějšı́
-štějšı́
-čtějšı́
-žšı́
-ššı́
-čı́
-dý
-bý
-dký
-tký
-z(ž)ký
-oký
—
—
—
—
—
—
-dšı́
-bšı́
-dšı́
-tšı́
-žšı́
-šı́
Beispiele
veselý — veselejšı́
chytrý — chytřejšı́
drzý — drzejšı́
hodný — hodnějšı́
zdravý — zdravějšı́
hloupý — hloupějšı́
přı́mý — přı́mějšı́
jistý — jistějšı́
lidský — lidštějšı́
komický — komičtějšı́
drahý — dražšı́
suchý — suššı́
lehký — lehčı́
měkký — měkčı́
chudý — chudšı́
slabý — slabšı́
sladký — sladšı́
kratký — kratšı́
těžký — těžšı́
široký — širšı́
Ausnahmen
bohatý — bohatšı́, hustý — hustšı́, čistý — čistšı́, prostý — prostšı́
starý — staršı́, tmavý — tmavšı́, snadný — snazšı́, zadný — zazšı́
dobrý
špatný
velký
malý
krátký
dlouhý
vysoký
nı́zký
blı́zký
Komparativ
lepšı́
horšı́
většı́
menšı́
kratšı́
delšı́
vyššı́
nižšı́
bližšı́
tak - jako
než
superlativ + z/ze + gen.
superlativ + v/ve + lok.
čı́m - tı́m
Superlativ
nejlepšı́
nejhoršı́
největšı́
nejmenšı́
nejkratšı́
nejdelšı́
nejvyššı́
nejnižšı́
nejbližšı́
so - wie
als
superlativ + von
superlativ + in
je - desto
2
Mask.
všichni (bel.)
všechny (unbel.)
všechny
Fem.
všechny
Neut.
všechna
všech
všem
všechny
všech
všemi
všechna
3
Adverbien
Adverb
Adjektiv
-e
-l, -z, -s
-rý
-hý
-chý
-ký
-e
—
—
—
—
-ře
-ze
-še
-ce
-ě
-t, -d, -n, -b, -p, -v, -m
-sky, -zky, -cky
-ský, -zký, -cký
Beispiele
cizı́ — cize
rychly — rychle
kusý — kuse
dobrý — dobře
ubohý — uboze
suchý — suše
lehký — lehce
nový — nově
špatný — špatně
hloupý — hloupě
hezký — hezky
český — česky
německý — německy
Komparativ und Superlativ
Endung
-ěji (-eji)
-ě
-e
-cky
-sky
-ko
—
—
—
—
—
-ěji
–eji
-čtěji
-štěji
-∅
-oko
—
-∅
-∅
tak - jako
než
superlativ + z/ze + gen.
superlativ + v/ve + lok.
čı́m - tı́m
Beispiele
hloupě — hloupěji
vesele — veseleji
komicky — komičtěji
pansky — panštěji
daleko — dále/dál
blı́zko — blı́že/bliž
těžko — tı́že/tı́ž
široko — šı́ře/šı́ř
vysoko — výše/výš
dobře
špatně
mnoho/hodně
málo
dlouho
daleko
blı́zko
brzy
Komparativ
lı́p/lépe
hůř/hůře
vı́c/vı́ce
mı́ň/méně
déle
dál/dále
blı́ž/blı́že
dřı́v/dřı́ve
Superlativ
nejlı́p/nejlépe
nejhůř/nejhůře
nejvı́c/nejvı́ce
nejmı́ň/nejméně
nejdéle
nejdál/nejdále
nejblı́ž/nejblı́že
nejdřı́v/nejdřı́ve
so - wie
als
superlativ + von
superlativ + in
je - desto
3
4
Pronomen
Personalpronomen
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
já
mě,mne
mně/mně/mi
mě,mne
- /mně/mnou
betont / mit Präposition / unbetont
ty
on
ona
tebe/tebe/tě
jeho/něho,něj/ho
jı́/nı́/jı́
tobě/tobě/ti
jemu/němu/mu
jı́/nı́/jı́
tebe/tebe/tě
jeho/něho,něj/ho
jı́/nı́/jı́
-/tobě/-/něm/-/nı́/tebou
jı́m/nı́m/jı́m
jı́/nı́/jı́
my
nás
nám
nás
nás
námi
vy
vás
vám
vás
vás
vámi
oni
ono
jeho/něj,něho/ho
jemu/němu/mu
jeho/něj,něho/ho
-/něm/jı́m/nı́m/jı́m
ony
ona
jich/nich/jich
jim/nim/jim
je/ně/je
nich
jimi/nimi/jimi
Possessivpronomen
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
Mask.
můj
mého
mému
můj/mého (bel)
mém
mým
Fem.
má/moje
mé/mojı́
mé/mojı́
mou/moji
mé/mojı́
mou/mojı́
Neut.
mé/moje
mého
mému
mé/moje
mém
mým
mı́/moji (bel)
mé/moje (unbel)
mé/moje
má/moje
mých
mým
mé/moje
mých
mými
mé/moje
Mask.
náš
našeho
našemu
náš/našeho (bel)
našem
našı́m
naše/naši (bel)
Fem.
naše
našı́
našı́
naši
našı́
našı́
naše
našich
našim
naše
našich
našimi
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
má/moje
Neut.
naše
našeho
našemu
naše
našem
našı́m
naše
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
Mask.
tvůj
tvého
tvému
tvůj/tvého (bel)
tvém
tvým
Fem.
tvá/tvoje
tvé/tvojı́
tvé/tvojı́
tvou/tvoji
tvé/tvojı́
tvou/tvojı́
Neut.
tvé/tvoje
tvého
tvému
tvé/tvoje
tvém
tvým
tvı́/tvoji (bel)
tvé/tvoje (unbel)
tvé/tvoje
tvá/tvoje
tvých
tvým
tvé/tvoje
tvých
tvými
tvá/tvoje
tvé/tvoje
Mask.
váš
vašeho
vašemu
váš/vašeho (bel)
vašem
vašı́m
vaše/vaši (bel)
Fem.
vaše
vašı́
vašı́
vaši
vašı́
vašı́
vaše
vašich
vašim
vaše
vašich
vašimi
Neut.
vaše
vašeho
vašemu
vaše
vašem
vašı́m
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
vaše
Reflexives Possessivpronomen:
svůj - svá/svoje - své/svoje
...
4
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
jejich
jejich
Mask., Neut.
jejı́
jejı́ho
jejı́mu
jejı́/jejı́ho (Mbel)
jejı́m
jejı́m
jejı́
jejı́ch
jejı́m
jejı́
jejı́ch
jejı́mi
Fem.
jejı́
jejı́
jejı́
jejı́
jejı́
jejı́
Fragepronomen etc.
Demonstrativpronomen
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
5
Mask.
ten
toho
tomu
ten/toho
tom
tı́m
Neut.
to
toho
tomu
to
tom
tı́m
PL
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
ti
ty
ty
těch
těm
ty
těch
těmi
SG
Nom
Gen
Dat
Akk
Lok
Inst
ta
ta
Präpositionen
kam?
do + Gen.
na + Akk.
k + Dat.
6
Fem.
ta
té
té
tu
té
tou
kde?
v + Lok.
na + Lok.
u + Gen.
odkud?
z + Gen.
od + Gen.
Zahlworte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jeden, jedna, jedno
dva, dvě
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
100
200
300
400
500
600
sto (n)
dvě stě
tři sta
čtyři sta
pět set
šest set
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
prvnı́, prvnı́, prvnı́
druhý, druhá, druhé
třetı́
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
11
12
13
14
15
16
17
18
19
jedenáct
dvanáct
třinact
čtrnáct
patnáct
šestnáct
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
20
30
40
50
60
70
80
90
1000
2000
3000
4000
5000
6000
tisı́c (m)
dva tisı́ce
tři tisı́ce
čtyři tisı́ce
pět tisı́c
šest tisı́c
1 000 000
2 000 000
5 000 000
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
jedenáctý
dvanáctý
třinactý
čtrnáctý
patnáctý
šestnáctý
sedmnáctý
osmnáctý
devatenáctý
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
1000.
21.
22.
dvacet
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
milion (m)
dva miliony
pět milionů
dvacátý
třicátý
čtyřicátý
padesátý
šedesátý
sedmdesátý
osmdesátý
devadesátý
stý
tisı́cı́
dvanáctý prnı́
dvanáctý druhý
5
Fragepronomen
kdo
co
koho
čeho
komu
čemu
koho
co
kom
čem
kým
čı́m
Fragewort
kdo
co
jaký
který
kde
kam
odkud
kdy
kolik
Negativpronomen
nikdo
nic
žadný
žadný
nikde
nikam
odnikud
nikdy
—
Indefinitpronomen
někdo
něco
nějaký
některý
někde
někam
odněkud
někdy
několik
7
Verben
Präsens
Infinitiv
einsilb. Verben
-out
-ovat
-it, -et, ět
-at
chtı́t (wollen)
moct (können)
muset (müssen)
smět (dürfen)
Perfekt
Singular
pı́šu
pı́šeš
pı́še
studuji/uju
studuješ
studuje
mluvı́m
mluvı́š
mluvı́
dělám
děláš
dělá
Plural
pı́šeme
pı́šete
pı́šou
studujeme
studujete
studujı́/ujou
mluvı́me
mluvı́te
mluvı́
děláme
děláte
dělajı́
Beispiele
čı́st (čtu), jı́t (jdu), jet (jedu)
chci
chceš
chce
můžu / mohu
můžeš
může
musı́m
musı́š
musı́
smı́m
smı́š
smı́
chceme
chcete
chtějı́
můžeme
můžete
můžou
musı́me
musı́te
musı́ (musejı́)
smı́me
smı́te
smějı́
nechci = ich will nicht
1
2
hrát (hraju), pı́t (piju), žı́t (žiju)
3
spát (spı́m) , stát (stojı́m)
jı́st (jı́m, 3.pl jedı́),
vědět (vı́m, 3.pl vědı́)
začinat,
mı́t (mám),
dát (dám)
Singular
dělal jsem
dělala jsem
dělal jsi
dělala jsi
dělal
dělala
dělalo
Plural
dělali jsme
dělaly jsme
dělali jste
dělaly jste
dělali
dělaly
dělala
1
2
3
Singular
oblékal jsem se/si
oblékala jsem se/si
oblékal ses/sis
oblékala ses/sis
oblékal se/si
oblékala se/si
oblékalo se/si
Plural
oblékali jsme se/si
oblékaly jsme se/si
oblékali jste se/si
oblékaly jste se/si
oblékali se/si
oblékaly se/si
oblékala se/si
moct — mohl, chtı́t — chtěl, muset — musel, smět — směl
být — byl, pı́t — pil, mýt — myl, mı́t — měl
jı́t — šel/šla/šlo/šli/šly
jet — jel, jı́st — jedl, čı́st — četl
• Negation am Vollverb: nedělal jsem ...
nemůžu = ich kann nicht
Futur
musı́m = ich muss nicht
1
2
3
nesmı́m = ich darf nicht
Singular
budu
studovat
budeš
studovat
bude
studovat
Plural
budeme
budete
budou
+ Reflexivpr.: budu se dı́vat
studovat
studovat
studovat
Zielgerichtete Bewegungsverben
jı́t — půjdu
vézt — povezu
jet — pojedu
vést — povedu
běžet — poběžı́m
růst — porostu
letět — poletı́m
kvést — pokvetu
nést — ponesu
• Futurbildung mit budu nur bei imperfektiven Verben! Die Präsenzform perfektiver Verben
ist shon futurisch.
Konditional
1
2
3
Singular
chtěl/a
chtěl/a
chtěl/a/o
bych
bys
by
1
2
3
Singular
učil/a
učil/a
učil/a/o
bych se
bys ses
by se
Plural
chtěli/y
chtěli/y
chtěli/y/a
Plural
učili/y
učili/y
učili/y/a
• Negation am finiten Hilfsverb: nebudu studovat ...
bychom
byste
by
bychom se
byste se
by se
• Negation am Vollverb: nechtěl bych, neučil bych se
• Wortstellung: Das bych-Hilfsverb ist immer das 2. Satzglied.
• Bei irrealen Konditionalsätzen werden kdy + bych verschmolzen:
kdybych pracoval/a, kdybys pracoval/a, ...
kdybych se učil/a, kdybys se učil/a, ...
• Konditionalformen der Vergangenheit = Konditional + Partizip von být
byl bych jel (ich wäre gefahren), já bych se byl smál (ich hätte gelacht)
6
Imperativ
Präfixe der Verben
inf
3.pers.pl.
imp.2.sg.
imp.1.pl.
imp.2.pl.
do-
mluvit
děkovat
ukázat
psát
koupit
platit
chodit
prominout
mluvı́
děkujou
ukážou
pı́šou
koupı́
platı́
chodı́
prominou
—
mluv
děkuj
ukaž
piš
kup
plat’
chod’
promiň
-me
mluveme
děkujme
ukažme
pišme
kupeme
plat’me
chod’me
promiňme
-te
mluvte
děkujte
ukažte
pište
kupete
plat’te
chod’te
promiňte
nanadobodpodpropřepředpři-
čtou
vezmou
řeknou
jdou
-i
čti
vezmi
řekni
jdi
-eme/-ěme
čtěme
vezměme
řekněme
jděme
-ete/-ěte
čtěte
vezměte
řekněte
jděte
roz-
čı́st
vzı́t
řı́ct
jı́t
dělat
počkat
dělajı́
počkajı́
-ej
dělej
počkej
-ejme
dělejme
počkejme
-ejte
dělejte
počkejte
jı́st
snı́st
vědět
mı́t
být
přijı́t
jı́t (Fut.)
jedı́
snědı́
vědı́
majı́
jsou
přijdou
půjdou
jez
sněz
věz
měj
bud’
přijd’
pojd’
jezme
snězme
vězme
mějme
bud’me
přijd’me
pojd’me
jezte
snězte
vězte
mějte
bud’te
přijd’te
pojd’te
Ein Konsonant
á → a
ı́ → i
ou → u
t → t’
d → d’
n → ň
Zwei Konsonanten
-l/-r → -eme/ete
Endung auf -ajı́
svvy-
za-
Ausnahmen
• Imperativ und Aspekt:
8
positiv
negativ
→
→
perfektiv
imperfektiv
Syntax
Wortfolge der Enklitika
Enklitika sind:
1. Formen des Hilfsverbs být
2. Reflexivpronomina
3. unbetonte Formen der Personalpronomina
4. Demonstrativpronomen
5. adverbiale Ausdrücke (tu, tam, ted’, už, tak,...)
6. Präposition + Personalpronomen
Satzglied
1.
Hilfsverb
2.
Refl.
3.
Pers.
4.
Demonstr.
5.
Kurzadverb
6.
Kurzpräp.
Andere Satzglieder
• a, ale und i zählen nicht zum Vorfeld.
7
1. eine Grenze erreichen
2. etw. zu Ende machen
auf, hinauf
über, darüber
um, herum
weg, ab
unter, herunter
durch
über, noch einmal tun
vor
1. hinein, heran
2. zu, hinzu
1. Beginn einer Handlung
2. auseinander (+se)
1. herunter
2. zueinander (+se)
in, hinein
1. aus, heraus
2. hoch
3. Beginn einer Handlung
1. in, hinein
2. dahinter
přejet = überfahren
předjet = überholen
sejı́t = herunterkommen
sejı́t se = sich treffen
9
Phonetik
hart
weich
hartweich
h ch k r d t n g
ž š č ř c j d’ t’ ň
bflmpsvz
8

Podobné dokumenty