2 Instalace klienta GFI FaxMaker

Transkript

2 Instalace klienta GFI FaxMaker
Příručka k produktu GFI
Příručka ke klientu
Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak
jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných, mimo jiné implikovaných záruk
obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení zákona. Společnost GFI Software není
zodpovědná za jakékoli škody, včetně jakýchkoli následných, které mohou být způsobeny použitím
tohoto dokumentu. Informace jsou získávány z veřejně dostupných zdrojů. Přestože byla vyvinuta
maximální snaha o zajištění přesnosti uvedených dat, společnost GFI nemůže poskytovat žádnou
záruku na úplnost, přesnost, aktuálnost a adekvátnost informací v tomto dokumentu a není
odpovědná za chyby tisku, neaktuálnost údajů ani chyby v textu. Společnost GFI neposkytuje
žádnou výslovnou nebo implikovanou záruku a nepřebírá žádnou právní ani jinou odpovědnost za
přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto dokumentu.
Pokud se domníváte, že tento dokument obsahuje faktické chyby, kontaktujte nás. Vaše oznámení
co nejdříve prověříme.
Všechny názvy produktů a společností, které jsou zde uvedeny, mohou být ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
Produkt GFI FaxMaker je chráněn autorskými právy společnosti GFI SOFTWARE Ltd. - 1999-2013 GFI
Software Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Verze dokumentu: 2.1.3
Datum poslední aktualizace (měsíc/den/rok): 12/4/2012
Obsah
1 Úvod
1.1 O této příručce
4
4
2 Instalace klienta GFI FaxMaker
5
2.1 Požadavky na systém
2.2 Postup instalace
2.3 Bezobslužná instalace
5
5
9
3 Odesílání faxů pomocí klienta GFI FaxMaker Client
3.1 Tisk obsahu pomocí klienta GFI FaxMaker
3.2 Odesílání faxů přímo z formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
3.3 Vytváření faxů v aplikaci Microsoft Outlook
3.4 Vytvoření faxu pomocí poštovního klienta
4 Jak odesílat zprávy SMS
4.1 Formulář zprávy SMS klienta GFI FaxMaker
4.2 Odesílání zpráv SMS pomocí poštovního klienta
11
11
12
13
14
16
16
17
5 Příjem faxů
18
6 Prohlížeč faxů GFI FaxMaker
19
6.1 Správa faxů
6.2 Úprava faxů
7 Použití formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
7.1 Zobrazení náhledu faxu před odesláním
7.2 Opětovné odeslání faxů a zpráv SMS
7.3 Adresář formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
19
20
22
23
24
24
8 Konfigurace klienta GFI FaxMaker
27
8.1 Nastavení poštovního serveru
8.2 Zadání e-mailové adresy
27
28
9 Rejstřík
30
1 Úvod
Klient GFI FaxMaker je aplikace instalovaná do uživatelských počítačů a slouží k odesílání faxů a zpráv
SMS. Tato aplikace směruje faxy a zprávy SMS do produktu GFI FaxMaker, který je odesílá.
Faxy a zprávy SMS lze podle prostředí a instalace aplikace odesílat různými způsoby.
Budete-li chtít odesílat nové faxy pomocí klienta GFI FaxMaker, použijte následující:
Formulář GFI FaxMaker Nová faxová zpráva – pro potřeby faxování využívat vyhrazený formulář
GFI FaxMaker. Jedná se o doporučenou možnost pro uživatele, kteří nevlastní aplikaci Microsoft®
Outlook®. K odesílání zpráv SMS používejte GFI FaxMaker Formulář Zprávy SMS.
nebo
Formulář Outlook Nová zpráva – při tisku prostřednictvím ovladače tiskárny GFI FaxMaker
umožňuje klient GFI FaxMaker automaticky převádět údaje do formátu faxu a tyto faxy poté
připojit k novému e-mailu v aplikaci Microsoft® Outlook®. Tento převod na formát faxu
nevyžaduje na serveru GFI FaxMaker instalovat žádný další software. E-maily směrujte na adresu
*@faxmaker.com, *@smsmaker.com, Fax:* a SMS:*, kde * představuje příjemce faxu nebo
zprávy SMS.
POZNÁMKA
Výchozí domény faxu (faxmaker.com) a SMS (smsmaker.com) může podle potřeby
upravit správce aplikace GFI FaxMaker. Použité domény faxu a zpráv SMS konzultujte
s vaším správcem.
1.1 O této příručce
Tato příručka je určena pro uživatele klienta GFI FaxMaker a předpokládáme, že uživatelé mají
základní znalosti o odesílání a příjmu e-mailů pomocí poštovních klientů, jako například Microsoft
Outlook.
Také předpokládáme, že před použitím klienta GFI FaxMaker bude správně nastaven a plně funkční
server GFI FaxMaker (jak je popsáno v příručce pro správu a konfiguraci klienta GFI FaxMaker).
1.1.1 Termíny a konvence používané v této příručce
Tabulka 1: Termíny a konvence používané v této příručce
Termín
Popis
Dodatečné informace a reference nezbytné pro provoz klienta GFI FaxMaker.
Důležitá upozornění a varování týkající se potenciálních běžných problémů.
>
Podrobné pokyny popisující přístup k určité funkci.
Tučný text
Položky, které lze vybrat, například uzly, možnosti nabídek a tlačítka příkazů.
Text
kurzívou
Parametry a hodnoty, které je třeba nahradit odpovídající hodnotou, jako jsou například vlastní cesty
a názvy souborů.
Kód
Indikuje textové hodnoty, které je třeba zadat, například příkazy a adresy.
GFI FaxMaker
1 Úvod | 4
2 Instalace klienta GFI FaxMaker
V této kapitole je popsán postup instalace klienta GFI FaxMaker na počítač uživatele.
2.1 Požadavky na systém
5
2.2 Postup instalace
5
2.3 Bezobslužná instalace
9
2.1 Požadavky na systém
Podporované operační systémy pro instalaci klienta GFI FaxMaker:
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Vista®
Windows® XP
Windows® Small Business Server 2003
Windows Server® 2008 – Standard nebo Enterprise
Windows Server® 2003 – Standard nebo Enterprise
Windows® 2000 s aktualizací Service Pack 3 nebo novější.
2.2 Postup instalace
Důležité poznámky
1. Stáhněte nejnovější verzi klienta GFI FaxMaker na adrese:
http://www.gfi.com/pages/fax-client-download.asp
2. Ověřte, zda počítač, na kterém chcete nainstalovat klienta GFI FaxMaker, splňuje požadavky na
systém.
3. Ujistěte se, že jste přihlášeni jako správce, nebo že používáte účet s oprávněním pro správu
počítače.
4. Uložte nevyřízené úlohy a zavřete všechny aplikace otevřené v počítači.
Instalace
1. Na klientském počítači spusťte instalaci souboru.
2. Vyberte jazyk a klikněte na tlačítko OK.
3. Na uvítací obrazovce klikněte na tlačítko Další.
GFI FaxMaker
2 Instalace klienta GFI FaxMaker | 5
Snímek obrazovky 1: Výběr formuláře pro zprávu
4. Vyberte typ formuláře pro zprávu, který chcete nainstalovat:
Tabulka 2: Instalace klienta – možnosti formuláře pro zprávu
Formulář pro zprávu
Popis
Použít formulář FaxMaker
Nová faxová zpráva
Faxy se budou odesílat prostřednictvím formuláře GFI FaxMakerNová faxová zpráva.
Použít formulář Outlook
Nová zpráva
Faxy se budou odesílat prostřednictvím formuláře Outlook Nová zpráva v aplikaci
Microsoft Outlook. Tato možnost vyžaduje, aby byla v počítači nainstalována aplikace
Microsoft Outlook a na serveru Microsoft Exchange 2000 nebo novější.
Použít aplikaci Outlook, ale
instalovat také formulář
FaxMaker Nová faxová zpráva
Nainstaluje formulář GFI FaxMaker Nová faxová zpráva i formulář Outlook Nová zpráva.
Formulář Outlook Nová zpráva vyžaduje, aby byla v počítači nainstalována aplikace
Microsoft Outlook a na serveru Microsoft Exchange 2000 nebo novější.
Použít adresář Outlook
s formulářem FaxMaker Nová
faxová zpráva
Import seznamu kontaktů aplikace Microsoft Outlook do formuláře GFI FaxMaker Nová
faxová zpráva. Tato možnost vyžaduje, aby byla aplikace Microsoft Outlook použita jako
výchozí poštovní klient.
Klikněte na tlačítko Další.
POZNÁMKA
Pokud nechcete nainstalovat formulář GFI FaxMaker Nová faxová zpráva, přejděte ke
kroku 7.
GFI FaxMaker
2 Instalace klienta GFI FaxMaker | 6
Snímek obrazovky 2: Určení poštovního serveru
5. Při instalaci formuláře GFI FaxMaker Nová faxová zpráva je třeba nakonfigurovat podrobnosti
serveru:
Tabulka 3: Nastavení poštovního serveru
Formulář pro zprávu
Popis
Exchange
2010/2007/2003/2000/5.5
Tuto možnost vyberte, pokud se připojujete k poštovnímu serveru Microsoft Exchange. Do
pole Název poštovního serveru zadejte název poštovního serveru nebo adresu IP.
Poštovní server Lotus
Notes nebo SMTP/POP3
Tuto možnost vyberte, pokud se připojujete k poštovnímu serveru Lotus Notes nebo
SMTP/POP3. Zadejte následující údaje:
Název poštovního serveru - zadejte název nebo adresu IP poštovního serveru
Faxová schránka - zadejte název vyhrazené poštovní schránky GFI FaxMaker.
Poštovní server ISP nebo
SMTP/POP3
Tuto možnost vyberte, pokud je poštovní server nakonfigurován tak, aby faxy předával dál
do aplikace GFI FaxMaker. Do pole Název poštovního serveru zadejte název poštovního
serveru nebo adresu IP.
Můj poštovní server
vyžaduje ověření.
Tuto možnost vyberte, pokud váš poštovní server vyžaduje při odesílání e-mailu ověření.
Klikněte na tlačítko Další.
POZNÁMKA
Jestliže poštovní server ověření nevyžaduje, přejděte ke kroku 7.
GFI FaxMaker
2 Instalace klienta GFI FaxMaker | 7
Snímek obrazovky 3: Ověřování poštovního serveru
6. Pokud poštovní server vyžaduje ověření, nastavte následující možnosti:
Tabulka 4: Možnosti ověřování SMTP
Možnost
Popis
Použít
protokol
SSL
Klient GFI FaxMaker se připojí a bude komunikovat s poštovním serverem pomocí protokolu SSL.
Použít
ověřování
SMTP
Klient GFI FaxMaker se připojí k poštovnímu serveru pomocí určitých uživatelských přihlašovacích údajů.
Přihlašovací údaje zadejte do textových polí Účet a Heslo. Pokud poštovní server takovou možnost
vyžaduje, zaškrtněte pole Přihlásit se pomocí zabezpečeného ověřování hesla.
Klikněte na tlačítko Další.
7. Kliknutím na tlačítko Další nainstalujete aplikaci GFI FaxMaker do výchozí složky, nebo klikněte na
možnost Procházet a vyberte nové umístění instalace.
8. Kliknutím na tlačítko Další zahájíte instalaci.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí upozornění ovladače tiskárny, klikněte na tlačítko umožňující
v instalaci pokračovat.
9. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit.
GFI FaxMaker
2 Instalace klienta GFI FaxMaker | 8
POZNÁMKA
Jestliže formulář GFI FaxMaker Faxová zpráva nedokáže ze služby Active Directory
získat informace o e-mailové adrese uživatele, je třeba ji zadat ručně.
2.3 Bezobslužná instalace
Klienta GFI FaxMaker lze nainstalovat také bezobslužně.
1. Pomocí komprimačního nástroje (např. software Winrar) rozbalte instalační soubory klienta GFI
FaxMaker.
POZNÁMKA
Dbejte na to, abyste rozbalili vhodnou 32- nebo 64bitovou verzi.
2. Ze seznamu rozbalených souborů přesuňte do počítače klienta soubor faxclient.msi.
3. Otevřete příkazový řádek a upravte adresář tak, aby obsahoval cestu k souboru faxclient.msi.
4. Zadejte následující příkaz: msiexec /i "faxclient.msi" následovaný potřebnými parametry
tak, jak je uvedeno dále:
Tabulka 5: Parametry pro bezobslužnou instalaci klienta
Akce
Popis
Tichá instalace ovladače tiskárny.
Použijte parametr SILENTPRINTERDRIVER=1
Zvolte, který formulář pro zprávu bude
při tisku z tiskárny GFI FaxMaker
použit.
Použijte jeden z následujících parametrů:
USEOUTLOOKFORM=0 – (případně tento parametr nezadávejte) použití
formuláře GFI FaxMaker Nová faxová zpráva.
USEOUTLOOKFORM=1 – použití formuláře Outlook Nová zpráva.
USEOUTLOOKFORM=2 – použití formuláře Outlook Nová faxová zpráva, ale
současně nainstalovat také formulář GFI FaxMaker Nová faxová zpráva.
Zadejte podrobnosti poštovního
serveru.
GFI FaxMaker
V závislosti na typu poštovního serveru zadejte následující parametry:
Server Microsoft® Exchange
Použijte parametr: MAILSERVER=poštovníserver
Výraz poštovníserver nahraďte názvem nebo adresou IP serveru
Microsoft® Exchange
Server Lotus Notes/Domino nebo jiný poštovní server SMTP/POP3
Použijte parametry:
MAILSERVER=poštovníserver
FAXMAILBOX=emailováadresa
Výraz poštovníserver nahraďte názvem nebo adresou IP serveru
Microsoft® Exchange.
Výraz emailováadresa nahraďte e-mailovou adresou poštovní
schránky POP3, ze které klient GFI FaxMaker přijímá e-maily.
Směrovat faxy / zprávy SMS přímo na server GFI FaxMaker (např. při
použití poštovního serveru hostovaného poskytovatelem internetových
služeb)
Použijte parametr:
FAXSERVER=faxovýserver
Výraz faxovýserver nahraďte názvem nebo adresou IP serveru GFI
FaxMaker
2 Instalace klienta GFI FaxMaker | 9
Akce
Popis
Určení typu poštovního serveru
Zadejte parametr DETAILSTYPE=hodnota. Výraz hodnota nahraďte
typem poštovního serveru:
DETAILSTYPE=1 – server Microsoft® Exchange
DETAILSTYPE=2 – server Lotus Notes/Domino nebo poštovní server
SMTP/POP3
DETAILSTYPE=3 – server poskytovatele internetových služeb nebo
poštovní server SMTP/POP3
Podrobnosti o ověřování poštovního
serveru
Pokud poštovní server vyžaduje ověření, použijte následující parametr:
MAILAUTHENTICATION=1
Podle potřeby přidejte i následující parametry:
USESSL=1 – připojení a komunikace s poštovním serverem pomocí
protokolu SSL.
USEAUTH=1 – povolení ověřování SMTP. Při použití této možnosti zadejte
také uživatelské jméno a heslo.
SMTPACCOUNT=uživatelskéjméno – výraz uživatelskéjméno nahraďte
názvem účtu, pomocí kterého chcete poštovní server využívat.
SMTPPASSWORD=heslo – výraz heslo nahraďte heslem účtu, pomocí
kterého chcete poštovní server využívat.
USESPA=1 – přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla.
Jazyk klienta GFI FaxMaker.
Použijte parametr LANGUAGE=jazyk.
Výraz jazyk nahraďte jedním z podporovaných jazyků klienta:
arabic
czech
german
hungarian
italian
polish
russian
spanish
turkish
Například LANGUAGE=german.
Např.:
msiexec /i "faxclient.msi" SILENTPRINTERDRIVER=1 MAILSERVER=poštserv
FAXMAILBOX=faxschránka@mojedoména.cz DETAILSTYPE=2 MAILAUTHENTICATION=1
USESSL=1 USEAUTH=1 SMTPACCOUNT=uživatelskéjméno SMTPPASSWORD=heslo
GFI FaxMaker
2 Instalace klienta GFI FaxMaker | 10
3 Odesílání faxů pomocí klienta GFI FaxMaker Client
Uživatelé mohou faxy odesílat různými způsoby:
3.1 Tisk obsahu pomocí klienta GFI FaxMaker
11
3.2 Odesílání faxů přímo z formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
12
3.3 Vytváření faxů v aplikaci Microsoft Outlook
13
3.4 Vytvoření faxu pomocí poštovního klienta
14
3.1 Tisk obsahu pomocí klienta GFI FaxMaker
Po instalaci klienta GFI FaxMaker bude na seznam tiskáren automaticky přidán ovladač tiskárny.
Tento ovladač umožňuje uživatelům „tisknout“ obsah k odeslání faxem.
Postup:
1. Vytvořte obsah faxu v libovolné aplikaci, která umožňuje tisk. Můžete použít například aplikaci
Microsoft Word, sadu účetních aplikací, systém pro správu obsahu nebo systém CRM.
Snímek obrazovky 4: Tisk pomocí ovladače tiskárny klienta FaxMaker
2. Vyberte obsah faxu a vytiskněte jej pomocí ovladače tiskárny klienta FaxMaker.
GFI FaxMaker
3 Odesílání faxů pomocí klienta GFI FaxMaker Client | 11
Obsah je automaticky převeden do faxového formátu (*.fax) a připojen ke zprávě aplikace Microsoft
Outlook nebo formuláři zprávy klienta GFI FaxMaker (podle možnosti vybrané během instalace).
Určete příjemce faxu, předmět a zadejte zprávu pro uvedení na titulní straně faxu.
3.2 Odesílání faxů přímo z formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
Klient GFI FaxMaker obsahuje formulář faxové zprávy umožňující faxování obsahu. Slouží jako
alternativa k odesílání faxů e-mailem, což je praktické, pokud uživatel nemá nainstalovaného
žádného poštovního klienta.
1. Přejděte k možnostem Start > Programy > GFI FaxMaker Klient > GFI FaxMaker Formulář faxové
zprávy a načtěte formulář faxové zprávy klienta GFI FaxMaker.
2. Zadejte všechny parametry faxu, jako například příjemce, předmět a přílohu.
Seznam možností dostupných ve formuláři faxové zprávy klienta GFI FaxMaker najdete v této
příručce. Více informací najdete zde: Použití formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker (str. 22).
3. Odešlete fax kliknutím na tlačítko Poslat.
Snímek obrazovky 5: Vytvoření faxu ve formuláři faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
GFI FaxMaker
3 Odesílání faxů pomocí klienta GFI FaxMaker Client | 12
Důležité poznámky:
1. Tento způsob přenosu převádí faxy do faxového formátu (*.fax) na serveru GFI
FaxMaker. Server GFI FaxMaker nedokáže převádět faxy odeslané ve formátech nebo
s použitím písem, které nejsou ve faxovém serveru nainstalovány. Proto doporučujeme
převádět obsah do faxového formátu přímo v uživatelském zařízení. Více informací
najdete zde: Tisk obsahu pomocí klienta GFI FaxMaker (str. 11).
2. Další možnosti odesílání faxu lze určit v e-mailové zprávě, jako je například
požadovaná titulní strana, rozlišení faxu, naplánování odeslání faxu v určitý den a čas
nebo fakturační kód. Chcete-li to provést, přidejte příkazy TextAPI na první řádek emailové zprávy. Úplný seznam příkazů TextAPI najdete v příručce pro rozhraní API
severu GFI FaxMaker, která se nachází na adrese:
http://support.gfi.com/manuals/en/fax2013/default.htm#cshid=APImanual
3.3 Vytváření faxů v aplikaci Microsoft Outlook
Faxy lze odesílat přímo z aplikace Microsoft Outlook. Vytvořte novou e-mailovou zprávu a zadejte
podrobnosti o faxu, jako například příjemce, předmět a přílohu.
Aplikace Microsoft Outlook umožňuje použití místních a síťových adresářů. Vybraní příjemci musí mít
nastaveno číslo faxu. Číslo faxu příjemce také můžete zadat v tomto
formátu: [email protected], například [email protected].
Odešlete fax kliknutím na tlačítko Poslat.
GFI FaxMaker
3 Odesílání faxů pomocí klienta GFI FaxMaker Client | 13
Snímek obrazovky 6: Odeslání faxu z aplikace Microsoft Outlook
Důležité poznámky:
1. Tento způsob přenosu převádí faxy do faxového formátu (*.fax) na serveru GFI
FaxMaker. Server GFI FaxMaker nedokáže převádět faxy odeslané ve formátech nebo
s použitím písem, které nejsou ve faxovém serveru nainstalovány. Proto doporučujeme
převádět obsah do faxového formátu přímo v uživatelském zařízení. Více informací
najdete zde: Tisk obsahu pomocí klienta GFI FaxMaker (str. 11).
2. Další možnosti odesílání faxu lze určit v e-mailové zprávě, jako je například
požadovaná titulní strana, rozlišení faxu, naplánování odeslání faxu v určitý den a čas
nebo fakturační kód. Chcete-li to provést, přidejte příkazy TextAPI na první řádek emailové zprávy. Úplný seznam příkazů TextAPI najdete v příručce pro rozhraní API
severu GFI FaxMaker, která se nachází na adrese:
http://support.gfi.com/manuals/en/fax2013/default.htm#cshid=APImanual
3.4 Vytvoření faxu pomocí poštovního klienta
Faxy lze odesílat přímo z poštovního klienta.
1. Vytvořte novou e-mailovou zprávu.
GFI FaxMaker
3 Odesílání faxů pomocí klienta GFI FaxMaker Client | 14
2. Přidejte číslo faxu příjemce do pole Komu na formuláři: [email protected], například
[email protected]. Můžete přidat více příjemců, musí však být odděleni středníkem
(;).
POZNÁMKA
Při použití aplikace Microsoft Outlook můžete používat místní nebo doménové adresáře.
Více informací najdete zde: Vytváření faxů v aplikaci Microsoft Outlook (str. 13).
3. Zadejte předmět do pole Předmět. Text bude vložen na titulní stranu faxu.
4. Zadejte zprávu faxu. Text bude také vložen na titulní stranu faxu.
5. Připojte obsah k odeslání faxem.
6. Odešlete fax kliknutím na tlačítko Poslat.
Důležité poznámky:
1. Tento způsob přenosu převádí faxy do faxového formátu (*.fax) na serveru GFI
FaxMaker. Server GFI FaxMaker nedokáže převádět faxy odeslané ve formátech nebo
s použitím písem, které nejsou ve faxovém serveru nainstalovány. Proto doporučujeme
převádět obsah do faxového formátu přímo v uživatelském zařízení. Více informací
najdete zde: Tisk obsahu pomocí klienta GFI FaxMaker (str. 11).
2. Další možnosti odesílání faxu lze určit v e-mailové zprávě, jako je například
požadovaná titulní strana, rozlišení faxu, naplánování odeslání faxu v určitý den a čas
nebo fakturační kód. Chcete-li to provést, přidejte příkazy TextAPI na první řádek emailové zprávy. Úplný seznam příkazů TextAPI najdete v příručce pro rozhraní API
severu GFI FaxMaker, která se nachází na adrese:
http://support.gfi.com/manuals/en/fax2013/default.htm#cshid=APImanual
GFI FaxMaker
3 Odesílání faxů pomocí klienta GFI FaxMaker Client | 15
4 Jak odesílat zprávy SMS
Zprávy SMS lze odeslat dvěma způsoby:
Formulář zprávy SMS klienta GFI FaxMaker
Odesílání zpráv SMS pomocí poštovního klienta
4.1 Formulář zprávy SMS klienta GFI FaxMaker
Klient GFI FaxMaker obsahuje formulář pro odesílání zpráv SMS. Odeslání zprávy SMS pomocí
formuláře zpráv SMS klienta GFI FaxMaker:
1. Přejděte k možnostem Start > Programy > Klient GFI FaxMaker > Formulář zprávy SMS GFI
FaxMaker.
Snímek obrazovky 7: Vytvoření zprávy SMS pomocí formuláře zprávy SMS klienta GFI FaxMaker
2. Zadejte následující parametry zprávy SMS:
Tabulka 6: Možnosti odesílání zpráv SMS
Parametr
Popis
Příjemce
zprávy
SMS
Zadejte číslo příjemce zprávy SMS do pole Komu.. nebo Kopie...
Případně zadejte příjemce z adresáře kliknutím na možnosti:
Vložení příjemce z adresáře – přidejte příjemce z místního adresáře klienta GFI FaxMaker. Více
informací najdete zde: Adresář formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker (str. 24).
Vložit kontakt aplikace Outlook – načte seznam kontaktů aplikace Microsoft Outlook. Vyberte
uživatele, kterému chcete odeslat zprávu SMS.
Text
zprávy
SMS
Zadejte text zprávy SMS.
3. Odešlete zprávu SMS kliknutím na tlačítko Poslat.
GFI FaxMaker
4 Jak odesílat zprávy SMS | 16
POZNÁMKA
Zprávy SMS mohou obsahovat maximálně 160 znaků. Zprávy obsahující více než 160
znaků budou odeslány ve více zprávách. V případě jiných znaků než znaků latinky,
například arabských nebo čínských znaků, je povoleno maximálně 70 znaků.
4.2 Odesílání zpráv SMS pomocí poštovního klienta
Zprávy SMS lze odesílat přímo z poštovního klienta. Postup:
1. V aplikaci poštovního klienta vyberte možnost pro vytvoření nového e-mailu.
2. Určení parametrů zprávy SMS:
Tabulka 7: Možnosti odesílání zpráv SMS
Parametr
Popis
Příjemce zprávy SMS
Zadejte číslo příjemce zprávy SMS v tomto formátu:
<číslosms>@smsmaker.com, například [email protected]
NEBO
[sms: <číslosms>], například [sms: 987654321]
Text zprávy SMS
Zadejte text zprávy SMS do oblasti e-mailové zprávy.
3. Odešlete zprávu SMS kliknutím na tlačítko Poslat.
Důležité poznámky
1. Zprávy SMS mohou obsahovat maximálně 160 znaků. Zprávy obsahující více než 160
znaků budou odeslány ve více zprávách. V případě jiných znaků než znaků latinky,
například arabských nebo čínských znaků, je povoleno maximálně 70 znaků.
2. Do zprávy SMS budou zahrnuty výchozí signatury e-mailu. Zvažte jejich odebrání,
protože jsou zahrnuty do počtu znaků.
3. Pomocí adresáře aplikace Microsoft Outlook nelze vybrat příjemce. K jejich volbě
použijte formulář zprávy SMS klienta GFI FaxMaker. Více informací najdete zde:
Formulář zprávy SMS klienta GFI FaxMaker (str. 16).
GFI FaxMaker
4 Jak odesílat zprávy SMS | 17
5 Příjem faxů
Všechny příchozí faxy jsou přijímány ve vaší poštovní schránce jako e-maily s předmětem Fax přijatý
od: <číslofaxu>. Tělo e-mailové zprávy obsahuje informace o faxu. Dvojitým kliknutím na přílohu
zobrazíte obsah přijatého faxu.
Snímek obrazovky 8: Faxy přijaté v aplikaci Microsoft Outlook
GFI FaxMaker
5 Příjem faxů | 18
6 Prohlížeč faxů GFI FaxMaker
Prohlížeč faxů GFI FaxMaker umožňuje správu souborů faxů (*.fax) a jejich prohlížení, úpravu, tisk a
ukládání.
Spusťte prohlížeč faxů GFI FaxMaker pomocí možností Start > Programy > GFI FaxMaker Klient > GFI
FaxMaker Prohlížeč nebo dvojitým kliknutím na soubor faxu (*.fax).
Snímek obrazovky 9: Fax načtený v prohlížeči faxů GFI FaxMaker
Možnosti prohlížeče faxů GFI FaxMaker:
6.1 Správa faxů
19
6.2 Úprava faxů
20
6.1 Správa faxů
Následující tabulka obsahuje funkce správy faxů v prohlížeči faxů GFI FaxMaker.
GFI FaxMaker
6 Prohlížeč faxů GFI FaxMaker | 19
Tabulka 8: Správa faxů v prohlížeči faxů GFI FaxMaker
Funkce
Popis
Zobrazení
faxů
Dvojitým kliknutím na souboru faxu (*.fax) zobrazíte fax v prohlížeči faxů GFI FaxMaker.
Uložení
faxu
Přejděte k možnostem Soubor > Uložit jako.... Určete umístění, název souboru a příponu.
Tisk faxu
Přejděte k možnostem Soubor > Tisk a vyberte tiskárnu. Nastavte tisk pomocí možností Soubor
> Nastavení tisku....
Vytvoření
faxu
Přejděte k možnostem Soubor > Nový.... Otevře se list nového faxu.
POZNÁMKA: Doporučujeme faxy vytvářet v jiném nástroji a převést je na faxový formát vytisknutím obsahu
pomocí ovladače tiskárny klienta GFI FaxMaker. Více informací najdete zde: Tisk obsahu pomocí klienta
GFI FaxMaker (str. 11).
Lupa
Vyberte v nabídce Lupa úroveň zvětšení/zmenšení zobrazeného obsahu faxu. K dispozici je několik
možnosti změny měřítka, například zvětšení, zmenšení, přizpůsobení na šířku nebo výšku okna nebo
změna měřítka podle určitého procenta nebo poměru.
Procházení
stránek
Pokud fax obsahuje více stránek, můžete je procházet. V nabídce Stránka vyberte možnost Další stránka
nebo Předchozí stránka, chcete-li přejít na další nebo předchozí stránku. Klikněte na možnosti Stránka
> Jdi na stránku a zobrazte stránku podle čísla.
Případně stránku, na kterou chcete přejít, vyberte pomocí panelu Nástroje stránek.
Také můžete zobrazit všechny stránky jako miniatury. Přejděte k možnostem Zobrazení > Zobrazení
náhledů. Dvojitým kliknutím zobrazíte stránku.
Panely
nástrojů
Pomocí nabídky Zobrazení můžete skrýt nebo zobrazit panely nástrojů. Panely nástrojů poskytují rychlý
přístup k různým funkcím.
Zobrazení
náhledu
faxu
Po úpravě můžete fax zobrazit tak, jak bude vypadat při odeslání v černobílém formátu. Přejděte
k možnostem Popis > Černobílý náhled.
Chcete-li náhled zavřít a pokračovat v úpravě faxu, přejděte k možnostem Popis > Ukázat.
Informace
o stránce
Pomocí možností Zobrazení > Informace o obrázku... načtěte informace o aktuální stránce.
6.2 Úprava faxů
Následující tabulka obsahuje funkce pro úpravu faxů v prohlížeči faxů klienta GFI FaxMaker.
Tabulka 9: Úprava faxů v prohlížeči faxů klienta GFI FaxMaker
Funkce
Popis
Otočení
stránky
Vyberte nabídku Stránka a potom tyto možnosti:
Otočit doleva – otočí stránku o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
Otočit doprava – otočí stránku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
Převrátit – otočí stránku o 180 stupňů.
Odstranění
obsahu
Přejděte k možnostem Popis > Guma a vyberte oblast k vymazání.
Skrytí
obsahu
Tato funkce skryje citlivé informace před odesláním faxu. Přejděte k možnostem Popis > Kurzor pro
výběr a vyberte oblast, kterou chcete skrýt. Zvolením možností Upravit > Začernit oblast vybranou
oblast skryjete.
Vkládání
tvarů
Pomocí panelu nástrojů Nástroje popisků nebo nabídky Popis lze vložit řadu tvarů:
Obdélník
Kružnice
Čáry – pomocí myši můžete vložit čáru a nastavit její velikost. Pomocí panelu nástrojů Styl čáry
nastavte tloušťku čáry.
Šipky – pomocí panelu nástrojů Styl čáry vyberte požadovaný styl šipky. Vybraný styl šipky bude
automaticky přidán při vložení nové čáry.
GFI FaxMaker
6 Prohlížeč faxů GFI FaxMaker | 20
Funkce
Popis
Barvy tvarů
Pomocí nástroje pro výběr (Popis > Nástroj výběr) můžete vybrat tvary. Pomocí panelu nástrojů Nástroje
barev/odstínů můžete vybrat požadovanou barvu.
POZNÁMKA: Barvy budou převedeny na odstíny šedé při uložení souboru faxu.
Vložení
textu
Přejděte k možnostem Popis > Napsaný text. Pomocí myši vložte textové pole a nastavte jeho velikost.
Zadejte text.
Text lze naformátovat pomocí panelu nástrojů Nástroje formátování.
Změna
velikosti
tvarů
Pomocí nástroje pro výběr (Popis > Nástroj výběr) vyberte tvar, jehož velikost chcete změnit. Pomocí
myši změňte velikost tvaru.
Zarovnání
obsahu
Pomocí nástroje Nástroj výběr vyberte jeden či více objektů a pomocí panelu nástrojů Nástroje zarovnání
nastavte následující vlastnosti týkající se umístění:
Zarovnat vlevo / vpravo / nahoru / dolů / na střed – zarovná jeden a více tvarů na jednu stranu
nebo na střed. Tvary budou zarovnány podle prvního vybraného tvaru.
Posunout dopředu – pokud je na faxu více tvarů, tato funkce přenese vybraný tvar před ostatní
tvary.
Poslat na konec – pokud je na faxu více tvarů, tato funkce přenese vybraný tvar za ostatní tvary.
Vkládání
obrázků
nebo
razítek
Přejděte k možnostem Popis > Razítka. Vyberte požadovaný tvar a klikněte na možnost Přijmout. Ve
výchozím nastavení GFI FaxMaker obsahuje řadu běžně používaných razítek. Kliknutím na Přidat můžete
přidat na seznam razítek další obrázky. Obrázek musí být ve formátu *.bmp.
Invertované
barvy
Pomocí možností Stránka > Invertovat můžete invertovat všechny barvy faxu.
Vylepšení
obrazu
Soubory faxu nemohou obsahovat barvy. Pomocí funkce pro vylepšení obrazu můžete určit úroveň jasu, se
kterou mají být barevné tvary uloženy. Přejděte k možnostem Zobrazení > Vylepšení obrázku a vyberte
úroveň jasu, ve které má být fax uložen.
Zvýraznění
obsahu
Přejděte k možnostem Popis > Zvýrazňovač a myší vložte zvýrazněný obdélník.
GFI FaxMaker
6 Prohlížeč faxů GFI FaxMaker | 21
7 Použití formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
Formulář faxové zprávy klienta GFI FaxMaker nabízí pro odesílání faxů řadu možností.
Snímek obrazovky 10: Vytvoření faxu ve formuláři faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
Tabulka 10: Možnosti formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
Možnost
Popis
Vytvoření
nové
faxové
zprávy
Přejděte k možnostem Start > Programy > GFI FaxMaker Klient > GFI FaxMaker Formulář pro faxovou zprávu.
Příjemci
faxu
Do pole Komu zadejte faxová čísla příjemců. Případně klikněte na možnost Komu a vložte příjemce
z adresáře.
Příjemci
v poli
Kopie
Zadejte faxová čísla příjemců do pole Kopie. Případně klikněte na možnost Kopie a vložte příjemce
z adresáře.
Předmět
Zadejte předmět faxu do pole Předmět. Text bude vložen na titulní stranu faxu.
Faxová
zpráva
Zadejte do textové oblasti formuláře zprávu. Text bude vložen na titulní stranu faxu.
Příloha
Klikněte na tlačítko Soubor... nebo přejděte k možnostem Vložení > Přiložený soubor... a vyberte přílohu
faxu.
POZNÁMKA: Tento způsob přenosu převádí faxy do faxového formátu (*.fax) na serveru GFI FaxMaker.
Server GFI FaxMaker nedokáže převádět faxy odeslané ve formátech nebo s použitím písem, které nejsou
ve faxovém serveru nainstalovány. Proto doporučujeme převádět obsah do faxového formátu přímo v
uživatelském zařízení. Více informací najdete zde: Tisk obsahu pomocí klienta GFI FaxMaker (str. 11).
Náhled
faxu před
odesláním
Klient GFI FaxMaker umožňuje před odesláním faxu zobrazit náhled. Chcete-li to provést, vyberte možnost
Vyžádat náhled. Více informací najdete zde: Zobrazení náhledu faxu před odesláním (str. 23).
Podpis
Připojení podpisu ke všem faxům:
1. Klikněte na tlačítko Možnosti.
2. Na kartě Formát vyberte možnost Připojit podpis.
3. Klikněte na možnost Upravit podpis... a zadejte nebo upravte podpis.
4. Klikněte na tlačítko OK.
5. Zavřete a znovu otevřete formulář faxové zprávy klienta GFI FaxMaker.
GFI FaxMaker
7 Použití formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker | 22
Možnost
Popis
Rozlišení
faxu
Pomocí nabídky Formát můžete určit rozlišení faxu.
Případně klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte hodnotu Vysoká nebo Normální v rozevíracím seznamu
Rozlišení.
Důležitost
Pomocí nabídky Formát můžete nastavit důležitost faxu. Případně klikněte na tlačítko Možnosti a na kartě
Doručení vyberte v rozevíracím seznamu Důležitost hodnotu Vysoká, Normální nebo Nízká.
Titulní
strana
Povolením titulních stran můžete k faxu připojit titulní stranu nastavenou na serveru GFI FaxMaker.
1. Klikněte na tlačítko Možnosti.
2. Na kartě Formát vyberte možnost Poslat titulní stranu.
3. Určete, jaká titulní strana se má použít:
Výchozí titulní strana: Chcete-li použít výchozí titulní stranu nastavenou na serveru GFI FaxMaker,
ponechejte pole Název titulní strany prázdné.
Vlastní titulní strana: Zadejte název požadované titulní strany. Názvy nastavených titulních stran
ověřte u správce klienta GFI FaxMaker.
4. Klikněte na tlačítko OK.
Účetní
kód
Pokud správce vynutí použití fakturačních kódů, klikněte na tlačítko Možnosti a na kartě Doručení určete
hodnotu Účetní kód.
Plánování
Faxy lze odeslat v určitý den nebo čas. Určení, kdy má být fax odeslán:
1. Klikněte na tlačítko Možnosti.
2. Na kartě Doručení vyberte možnost Fax poslat v následující naplánovaný čas.
3. Určete čas a datum odeslání faxu.
4. Klikněte na tlačítko OK.
Po přidání veškerého obsahu a konfiguraci nastavení můžete fax odeslat kliknutím na tlačítko Poslat.
POZNÁMKA
Pokud povolíte možnost Vyžadovat náhled, fax nebude odeslán, dokud nebude potvrzen
náhled. Více informací najdete zde: Zobrazení náhledu faxu před odesláním (str. 23).
7.1 Zobrazení náhledu faxu před odesláním
Po vytvoření faxu ve formuláři faxové zprávy klienta GFI FaxMaker můžete před odesláním faxu
zobrazit náhled. Náhled obsahuje veškerá data převedená na faxový formát, včetně změn
konfigurovaných na serveru GFI FaxMaker, jako je například přidání titulní strany a záhlaví/zápatí.
Náhled faxu před odesláním:
1. Klikněte na možnosti Soubor > Vyžádat náhled.
2. Po dokončení faxu klikněte na možnost Poslat.
3. Fax bude zpracován klientem GFI FaxMaker, ale nebude odeslán. Klient GFI FaxMaker odešle fax
zpět do schránky jako přílohu e-mailu. Předmět e-mailu bude obsahovat identifikační kód, například
[::send=pbc123ff].
4. Zkontrolujte obsah připojeného faxu.
5. Chcete-li potvrdit obsah faxu a přejít k odeslání, odpovězte na e-mail přijatý od klienta GFI
FaxMaker.
GFI FaxMaker
7 Použití formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker | 23
POZNÁMKA
1. Neměňte žádný obsah e-mailu, jako například pole Komu nebo Předmět.
2. Jakékoli požadované změny obsahu faxu musí být provedeny ve formuláři faxové
zprávy klienta GFI FaxMaker.
2. Fax odeslaný k náhledu musí být potvrzen do 1 dne, jinak bude odstraněn.
7.2 Opětovné odeslání faxů a zpráv SMS
Klient GFI FaxMaker ukládá kopie odeslaných faxů a zpráv SMS na serveru – položky, u nichž se akce
nezdařila, jsou ukládány 1 týden a úspěšně odeslané položky 2 dny. Díky tomu lze tyto faxy a zprávy
SMS rychle odeslat znovu.
POZNÁMKA
Chcete-li odeslat položky, u nichž se akce nezdařila, starší než 1 týden a úspěšně
odeslané položky starší než 2 dny, vytvořte fax či zprávu SMS znovu.
Chcete-li znovu odeslat fax / zprávu SMS, odpovězte na hlášení o odeslání odeslané klientem GFI
FaxMaker po odeslání. V e-mailové odpovědi:
Neupravujte pole s předmětem. Obsahuje kód, který klient GFI FaxMaker používá k vyhledání faxu
či zprávy SMS.
Jako příjemce e-mailu bude automaticky nastaveno číslo příjemce. V případě potřeby je možné je
změnit.
Hlášení o odeslání není do faxů a zpráv SMS zahrnuto. Klient GFI FaxMaker znovu odešle fax či
zprávu SMS přesně odpovídající původní verzi.
7.3 Adresář formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker
Adresář klienta GFI FaxMaker slouží k ukládání a správě seznamu příjemců a podrobností
o kontaktech.
POZNÁMKA
Při použití aplikace Microsoft Outlook můžete kontakty používat a spravovat přímo
z adresáře aplikace Microsoft Outlook. Kliknutím na možnosti Vložení > Příjemci z
kontaktů Outlooku... otevřete adresář aplikace Microsoft Outlook.
Načtěte adresář klienta GFI FaxMaker pomocí možností Vložení > Příjemci z adresáře FaxMaker....
GFI FaxMaker
7 Použití formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker | 24
Snímek obrazovky 11: Adresář klienta GFI FaxMaker
Adresář klienta GFI FaxMaker obsahuje:
Adresáře – pro ukládání kontaktů a skupin. Lze vytvořit více adresářů.
Skupiny – kontakty lze řadit do skupin. Skupiny můžete použít k rozesílání faxů všem kontaktům
v rámci skupiny.
Jednotliví příjemci – jeden kontakt v adresáři obsahující podrobnosti o daném příjemci.
Adresáře
Tabulka 11: Správa adresářů
Funkce
Popis
Vytvoření nového
adresáře
1. V adresáři klienta GFI FaxMaker klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte možnost Nový adresář.
2. Vyplňte pole Název adresáře.
3. Chcete-li vytvořit sdílený adresář, vyberte možnost Globální adresář.
4. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění
adresáře
1. V adresáři klienta GFI FaxMaker vyberte adresář, který chcete odstranit.
2. Vyberte možnosti Možnosti > Odstranit adresář.
3 Akci potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.
Export adresáře
Kontakty v adresáři lze exportovat do souboru s položkami oddělenými čárkou.
1. Vyberte záznamy určené k exportu. Stisknutím a přidržením klávesy Shift vyberete více
příjemců.
2. Klikněte na možnosti Možnosti > Exportovat do ASCII souboru.
3. Vyberte složku a určete název souboru ascii.
4. Klikněte na tlačítko Uložit.
GFI FaxMaker
7 Použití formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker | 25
Funkce
Popis
Import adresáře
Kontakty lze importovat ze souboru TXT s položkami oddělenými čárkou. Každý záznam musí být na
samostatném řádku a v následujícím formátu:
Jméno, Příjmení, Společnost, Oddělení, E-mailová adresa, Číslo faxu,
Telefonní číslo
POZNÁMKA: Pole musí být zahrnuto, i když je prázdné. Zadejte dvojité uvozovky ("") a potom
čárku.
1. V adresáři klienta GFI FaxMaker vyberte adresář, do kterého chcete importované kontakty uložit.
2. Klikněte na možnosti Možnosti > Importovat z ASCII souboru....
3. Vyberte soubor určený k importu a klikněte na možnost Otevřít.
Skupiny
Tabulka 12: Správa skupin
Funkce
Popis
Přidání skupiny
1. V adresáři klienta GFI FaxMaker vyberte příjemce, které chcete přidat do skupiny. Stisknutím
a přidržením klávesy Shift vyberete více příjemců.
2. Klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte možnost Přidat do skupiny....
3. Vyberte stávající skupinu nebo zadejte název nové skupiny.
4. Klikněte na tlačítko OK.
Zobrazení kontaktů
ve skupinách
V adresáři klienta GFI FaxMaker vyberte v rozevíracím seznamu Aktuální skupina skupinu, jejíž
kontakty chcete zobrazit.
V zobrazovací oblasti se objeví kontakty dané skupiny.
Odstranění skupiny
Odstranění skupiny a všech kontaktů v této skupině:
1. V rozevíracím seznamu Aktuální skupina vyberte skupinu, kterou chcete odstranit.
2. Klikněte na tlačítko Odstranit.
3. Klikněte na tlačítko Ano.
Odeslání faxu
skupině
Odeslání faxu všem kontaktům ve skupině:
1. V adresáři klienta GFI FaxMaker vyberte v rozevíracím seznamu Aktuální skupina
požadovanou skupinu.
2. Klikněte na tlačítko OK.
3. Všichni členové skupiny budou automaticky přidáni na seznam příjemců faxu.
Jednotliví příjemci
Tabulka 13: Správa jednotlivých příjemců
Funkce
Popis
Přidání nového příjemce
1. V adresáři klienta GFI FaxMaker vyberte adresář a skupinu pro vytvoření nového příjemce.
2. Klikněte na tlačítko Přidat.
3. Zadejte podrobnosti o příjemci.
4. Klikněte na tlačítko OK.
Upravit
1. V adresáři klienta GFI FaxMaker vyberte uživatele, kterého chcete upravit.
2. Klikněte na tlačítko Upravit....
3. Upravte podrobnosti o příjemci a klikněte na tlačítko OK.
Odstranit
1. V adresáři klienta GFI FaxMaker vyberte uživatele, kterého chcete odebrat.
2. Klikněte na tlačítko Odstranit.
3. Klikněte na tlačítko Ano.
GFI FaxMaker
7 Použití formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker | 26
8 Konfigurace klienta GFI FaxMaker
Tato kapitola obsahuje následující témata:
8.1 Nastavení poštovního serveru
27
8.2 Zadání e-mailové adresy
28
8.1 Nastavení poštovního serveru
Klient GFI FaxMaker směruje faxy a zprávy SMS na server GFI FaxMaker přes poštovní server.
Nastavení poštovního serveru se provádí během instalace klienta GFI FaxMaker Client, lze je však
upravit pomocí formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker.
Nastavení poštovního serveru:
1. Klikněte na tlačítko Možnosti.
Snímek obrazovky 12: Karta Možnosti SMTP
2. Na kartě Možnosti SMTP můžete konfigurovat tyto možnosti:
Tabulka 14: Nastavení poštovního serveru
Možnost
Popis
Název poštovního serveru/IP a port
Zadejte název nebo adresu IP poštovního serveru a číslo portu.
Použít SSL
Klient GFI FaxMaker se připojí a bude komunikovat s poštovním serverem
pomocí protokolu SSL.
GFI FaxMaker
8 Konfigurace klienta GFI FaxMaker | 27
Možnost
Popis
Použít ověřování SMTP
Klient GFI FaxMaker se připojí k poštovnímu serveru pomocí určitých
uživatelských přihlašovacích údajů.
Účet a heslo
Zadejte přihlašovací údaje.
Přihlásit se pomocí zabezpečeného
ověřování hesla
Tuto možnost použijte, pokud poštovní server vyžaduje zabezpečené
ověřování heslem.
3. Klikněte na tlačítko OK.
8.2 Zadání e-mailové adresy
E-mailová adresa je důležitá při použití formuláře faxové zprávy klienta GFI FaxMaker, protože bude
použita k zaslání hlášení o doručení a přenosu.
Požadovanou e-mailovou adresu zadejte při prvním otevírání formuláře faxové zprávy klienta GFI
FaxMaker.
Snímek obrazovky 13: Zadání e-mailové adresy
8.2.1 Změna e-mailové adresy
Změna e-mailové adresy:
1. Ve formuláři faxové zprávy klienta GFI FaxMaker klikněte na tlačítko Možnosti nebo přejděte
k možnostem Zobrazení > Možnosti.
GFI FaxMaker
8 Konfigurace klienta GFI FaxMaker | 28
Snímek obrazovky 14: Úprava e-mailové adresy pomocí možností Formulář pro faxovou zprávu klienta GFI FaxMaker
2. Na kartě Možnosti SMTP upravte položku E-mailová adresa.
3. Klikněte na tlačítko OK.
GFI FaxMaker
8 Konfigurace klienta GFI FaxMaker | 29
9 Rejstřík
*
*.fax 12-15, 19, 22
T
Tisk pomocí klienta GFI FaxMaker 11
A
Tiskárny 4, 8-9, 11, 20
Adresář 6, 9, 24
Titulní strany 23
F
V
faxmaker.com 4, 13, 15
Výchozí titulní strana 23
Formulář zprávy SMS klienta GFI FaxMaker 16
Vylepšení obrazu 21
I
Vyžádat náhled 22-23
Instalace 4-5, 9, 12, 27
Z
K
Zabezpečené ověřování heslem 28
Klient GFI FaxMaker 27
M
Zobrazení náhledu faxu 20, 23
Zvýraznění obsahu 21
Microsoft Outlook 4, 6, 12-13, 15-18, 24
N
Nastavení poštovního serveru 7, 27
O
Odesílání faxů 4, 11-12, 22
Odeslání faxu 13-15, 23, 26
Ověřování 8, 10, 28
P
Podpis 22
Podporované operační systémy 5
POP3 7, 9
Port 27
Použít ověřování SMTP 8, 28
Použít SSL 27
Požadavky na systém 5
Protokol SSL 8
R
Rozlišení faxu 23
S
Skrýt obsah 20
smsmaker.com 4, 17
SSL 8
GFI FaxMaker
Rejstřík | 30
USA, KANADA A CENTRÁLNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
15300 Weston Parkway, Suite 104 Cary, NC 27513, USA
Telefon: +1 (888) 243-4329
Fax: +1 (919) 379-3402
[email protected]
VELKÁ BRITÁNIE A IRSKÁ REPUBLIKA
Magna House, 18-32 London Road, Staines-upon-Thames, Middlesex, TW18 4BP, VELKÁ BRITÁNIE
Telefon: +44 (0) 870 770 5370
Fax: +44 (0) 870 770 5377
[email protected]
EVROPA, BLÍZKÝ VÝCHOD A AFRIKA
GFI House, San Andrea Street, San Gwann, SGN 1612, Malta
Telefon: +356 2205 2000
Fax: +356 2138 2419
[email protected]
AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND
83 King William Road, Unley 5061, South Australia
Telefon: +61 8 8273 3000
Fax: +61 8 8273 3099
[email protected]

Podobné dokumenty

1 Použití aplikace GFI MailArchiver

1 Použití aplikace GFI MailArchiver Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných, mimo jiné implikovaných záruk obcho...

Více

1 Používání doplňku GFI MailArchiver

1 Používání doplňku GFI MailArchiver Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či odvozených, mimo jiné implikovaných záruk obchodov...

Více

1 Použití aplikace GFI MailArchiver

1 Použití aplikace GFI MailArchiver Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či odvozených, mimo jiné implikovaných záruk obchodov...

Více

1 Použití softwaru GFI Archiver

1 Použití softwaru GFI Archiver Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či odvozených, mimo jiné implikovaných záruk obchodov...

Více

WIFI keylogger

WIFI keylogger Nastavení času musí být provedeno v souboru TIME.TXT a tento soubor musí být uložen v kořenovém adresáři Flash disku. Nastavení je citlivé na velká a malá písmena. Při nastavování dodržujte následu...

Více

Návodu na obsluhu WiFi Keyloggeru

Návodu na obsluhu WiFi Keyloggeru přístupovému bodu vaší sítě a každou hodinu začne zasílat E-mailové reporty na definovanou adresu. Kromě zaznamenaných dat, bude report obsahovat přístupové informace k WLAN síti, IP adresu a také ...

Více

fava produktu IBM Cognos Express

fava produktu IBM Cognos Express Kapitola 13. Odstraňování problémů produktu IBM Cognos Express . . . . . . . . . 73 Prostředky odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . ....

Více

Využití IT ve výuce chemie - Modul

Využití IT ve výuce chemie - Modul do zamknutého formuláře (Nástroje - Zámek - zamknout pro vyplňování prostřednictvím formulářových polí), který respondenti uloží po vyplnění pod vlastním příjmením (novak.doc) do přiděleného adresá...

Více

2ttn-Ř

2ttn-Ř bylo vyrobeno V Českérepublice a vyhovuje pravidlům původu,kteými se řídíprefereněníobchodse zeměmi EU azavaz$ise předloŽit Celním.

Více