Spomyšelské aktuality

Transkript

Spomyšelské aktuality
Spomyšelské
aktuality
roč. IX. - č. 1 (33) - duben 2011
zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí
nepravidelně vydává Obec Spomyšl
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Vážení a milí spoluobčané,
myslím, že vás bude zajímat, co řeší zastupitelé obce v současné době. Z akcí,
které se vás přímo nebo nepřímo dotýkají, uvádím ........
Stavební parcely na poli u bytovky :
Zastupitelstvo obce v letošním začátku roku zadalo vypracování projektové dokumentace pro zasíťování
a rozparcelování stavebních parcel na poli u bytovky. V současné době je vypracována studie, která mimo
jiné obsahuje, že v budoucnu bude obec prodávat 8 zasíťovaných stavebních parcel.
Po vypracování projektové dokumentace obec požádá o geometrické zaměření a ihned, aniž by čekala na
přidělení dotací, se po dohodě se stavebním úřadem začne zabývat obslužnou komunikací. Ta je zapotřebí
pro přístup k čerpací stanici u bytovky, kde máme problém s příjezdem fekálního vozu. Původní příjezdová
panelová cesta byla v loňském roce zlikvidována a dočasné provizorní řešení, které bylo kvůli obslužnosti
čerpačky dohodnuto s bytovým družstvem, nás v měsíci únoru letošního roku začalo nutit k vytvoření vlastní
obslužné komunikace v co nejkratším termínu.
Příspěvek na pořízení díla:
Jednorázový příspěvek na pořízení díla ,,Kanalizace a ČOV Spomyšl“, který naše obec požaduje od obce
Jeviněves, je zatím nevyřešený, jednání jsou stále neúspěšná.
Obec Jeviněves s výší jednorázového příspěvku na kanalizační řád a ČOV stále nesouhlasí. Abych
vysvětlila princip sporu: Naše obec zaplatila výstavbu ČOV a hlavních řadů ve Spomyšli a nyní požaduje na
obcích Vraňany a Jeviněves zaplacení jejich podílu na budoucím využívání této stavby. S obcí Vraňany
proběhlo jednání bez problémů, Vraňany částku zaplatily. Obec Jeviněves zatím částku zaplatit odmítá.
Další jednání proběhlo 23.3.2011, ovšem opět bez konkrétní dohody. Další jednání bude následovat a o
nových zjištěných informacích budete informováni.
Odkoupení stavebního pozemku:
Dne 23.2.2011 byl zpětně odkoupen stavební pozemek parc.č. 492/5 o výměře 635 m2, který se nachází u
hřiště. Obec pozemek odkoupila za stejnou cenu, za kterou ho v r. 2010 prodala. Až bude tento pozemek na
Katastrálním úřadě v Mělníku znovu převeden na Obec, bude znovu prodán jinému zájemci.
Nové veřejné osvětlení:
V letošním roce by mělo dojít k instalaci nového veřejného osvětlení v ulici Lipová. Nové elektrické
vedení (kabel) mělo být položeno pod chodník. Hlavním důvodem pro tuto investici je potřeba zavést el.
proud k novému plánovanému dvojdomku na pozemek za p. Mir. Plickou. Původní elektrické vedení na
sloupech mělo být zrušeno. Proč píši toto sdělení v podmiňovacím způsobu? Protože dne 15.3.2011
projektant, který zajišťuje projektovou dokumentaci pro nové elektrické vedení, nás informoval, že Odbor
životního prostředí Mělník projekt neodsouhlasil z důvodu, že rozkopáním chodníku by byl narušen
kořenový bal lipového stromořadí v ulici. V součastné době se zjišťují možnosti pro náhradní řešení.
Vodovodní přivaděč pitné vody:
Nový vodovodní přivaděč pitné vody bude v naší obci pokračovat v silnici III/24611 (původní I/16) od
domu manželů Slepánkových po pravé straně vozovky až k autobusové zastávce na návsi. U autobusové
čekárny bude v komunikaci vybudována vodovodní šachta, z níž bude podvrtem pod silnicí nové vodovodní
potrubí převedeno na levou polovinu již zmíněné silnice a bude pokračovat až na konec obce k domu p.
-2-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Vlad. Puchnera. Z vodovodní šachty bude nové vodovodní potrubí včetně přípojek do domů pokračovat též
po levé polovině vozovky návsí kolem parku až k ulici V Chaloupkách. Na této trase, tedy od autobusové
čekárny až k ulici V Chaloupkách, bude instalován hlavní vodovodní řad a současně s ním i nové domovní
přípojky, ovšem ty pouze na veřejných pozemcích. Na soukromých pozemcích zůstanou domovní přípojky
ve stavu, v jakém je občané nyní mají.
U ulice v Chaloupkách bude nový vodovodní řad napojen na stávající vodovodní potrubí, neboť bylo
zjištěno, že je dostačující a proto není potřeba, aby stavba pokračovala až k vrtu za obcí. Celá stavba v naší
obci bude probíhat po 70 m a po pokládce nového vodovodního potrubí bude výkop zasypán, aby se stal opět
sjízdným.
Objízdné trasy v naší obci nejsou plánovány, nebude se jezdit ani na semafory. V případě potřeby budou
dopravu řídit pověření zaměstnanci provádějící firmy. Jediné omezení bude v rychlosti vozidel. U vjezdů do
rodinných domků budou přes výkopy položeny přejezdové můstky. Po dobu výstavby nebude omezena
dodávka pitné vody. Jediné přerušení pitné vody bude pouze při přepojování nového potrubí na staré, ale to
bude krátkodobé. Přepojování nového potrubí na staré se bude provádět u ulice v Chaloupkách a na návsi u
vodovodní šachty.
Pokud by při výstavbě došlo k nepředvídatelným potížím, budeme Vás ihned informovat hlášením v
obecním rozhlase a tak tomu bude i při nutném uzavření přívodu pitné vody. Celá stavba včetně nového
asfaltového povrchu má být dokončena nejpozději do 30.6.2011.
Výstavba fotovoltaické elektrárny:
Krajský úřad Středočeského kraje odbor Životního prostředí dne 17.1.2011 udělil výjimku pro výstavbu
fotovoltaické elektrárny za podmínek, že stavba musí být realizována mimo období rozmnožování
obojživelníků, plazů a ptáků. Celá stavba by měla být dokončena do konce r. 2012. Toto rozhodnutí
nenabylo právní moci, neboť proti vydanému rozhodnutí se odvolalo Občanské sdružení, které bylo
doručeno 8.2.2011. Dne 8.3.2011 bylo vydáno usnesení, které zastavuje celé řízení z důvodu, že na firmu
Demorecykla s.r.o. bylo vyhlášeno insolventní řízení a na majetek konkurs. Zároveň v průběhu řízení bylo
zjištěno, že pozemky, jichž se řízení týkalo, již nejsou ve vlastnictví firmy.
Informace pro občany:
Chtěla bych Vás informovat, že dle § 7 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody jsou chráněny všechny
stromy rostoucí mimo les. Zákon nerozlišuje ovocné a okrasné stromy. Povolení kácení dřevin řeší vyhláška
395/92 Sb. v § 8. Povolení není nutné u stromů s obvodem kmene do 80 cm a souvislých keřových porostů
do 40 m2 na pozemcích soukromé osoby, která pozemek užívá. Právnická osoba musí o kácení žádat vždy.
Kácení povoluje obecní úřad, pokud strom nepodléhá zvýšené ochraně. Povolení není potřeba v případě
bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku. Tyto případy se řeší následným oznámením orgánu
ochrany přírody do 15 dnů. Občané, kteří chtějí pokácet nějaký strom si žádost o povolení mohou
vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu.
Dne 25.2.2011 byl neoprávněně ořezán zdravý, nádherně rostlý strom (lípa), ze kterého zbyl pouze kmen.
Strom byl ořezán na obecním pozemku par.č. 410/5 u rodinného domu čp. 18. Protože taková věc nemůže
zůstat bez povšimnutí, bylo vše nahlášeno na Životní prostředí Mělník, kde bude zahájeno správní řízení.
Důvodem nahlášení bylo, aby tato škoda, která byla způsobena nám všem, nezůstala bez postihu. Dnes to
byl jeden strom, příště další a za nějaký čas by na našich pozemcích nemusela zůstat žádná dřevina.
Ivana Kumprichtová
starostka obce
Tři věci, které, jsou-li jednou pryč, už se nevrátí - čas, slova a příležitost.
-3-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
K vyobrazení na titulní straně:
Snímky připomínají loňský stav vody v obecním rybníku. Po dlouhotrvajícím suchu se mnohým zdálo, že rybník
vyschne a nebýt nadprůměrných srpnových srážek, asi by se tak stalo. V poslední třetině roku se hladina vody v rybníce
držela na přijatelné úrovni, ale do stavu, jaký mívala v letech nedávno minulých, měla daleko.
Horní snímek je z období největšího sucha, ze 14.července, spodní byl zhotoven v den svátku sv. Martina 11.listopadu
2010.
-jvm-
Mikulášská a vánoční besídka.
Dětské vánoční odpoledne v sobotu 11.prosince 2010 navštívilo přibližně 24 kluků a holčiček i se
svými rodiči a prarodiči. Nejprve shlédli dvě taneční vystoupení starších kamarádek a pak od
Anděla a Mikuláše obdrželi za přednesenou básničku balíček s dobrůtkami. Pod strhujícím
vedením paní Evy Šebové prožily děti odpoledne plné her, tance a pohybu a z jejich rozzářených
očí a rozesmátých tváří bylo možné vyčíst, že se náramně bavily. Ani dospělí nepřišli zkrátka.
Místní hasiči pro ně připravili několik výborných pochutin a nápojů.
Květa Marsová
- Mikuláš s andělem rozdávají dárky -
- děti se baví -
- poslouchají výklad ke hře "Štronzo" -
- děti zpívají koledy -
Setkání občanů se seniory.
V neděli 12.prosince se v Hasičském domě sešly dvě desítky dříve narozených občanů Spomyšle a spolu s nimi několik
občanů. Od 14 hodin jim pobyt zpříjemňovaly děti, které předvedly několik tanečních vystoupení. Ve třech skladbách
se s úspěchem předvedla skupina pěti spomyšelských děvčat, dvě vystoupení měly děti z Horních Beřkovic pod
vedením paní Evy Šebové. Senioři si se zájmem vyposlechli několik písniček a s velkým zájmem shlédli tanec jedné
mažoretky - Simonky Zimákové z Horních Beřkovic. Během jejího tance se rozezněl skandovaný potlesk.
V průběhu setkání hrála k tanci skupina místních rybářů - na strunné nástroje výborně hráli pánové Richard Kraus a
Jaroslav Výrut. Na tomto místě musím připomenout další členku hudební skupiny, paní Kateřinu Černou, která se na
vystoupení pro seniory hodně těšila, ale nenadálá nemoc jí nedovolila se účastnit.
-4-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Příjemné prostředí, teplo, občerstvení a další potřebné služby zdatně zajišťovali, jak tomu již tradičně v naší obci bývá,
dobrovolní hasiči.
- Anna Horáčková a Eliška Srbová
(čp. 140) při tanci -
- Barbora Horáčková -
- tatáž Simonka jako mažoretka -
- zpívá Simona Zimáková z
H.Beřkovic -
- dvoučlenné hudební těleso -
Kolem poloviny prosince 2010 byl vypnut el.proud pro část obce od
transformátoru směrem ke hřišti SK. Důvodem byla instalace sedmi nových
betonových sloupů pro rozvod elektřiny. Sloupy byly usazeny do vykopaných
děr v bezprostřední blízkosti stávajících dřevěných sloupů na levé straně silnice
ve směru z obce, t.j. podél zahrad domů čp. 117, 98, 109, 121, 72 a 128. Pak
byly zabetonovány a následné práce přerušeny kvůli mrazům.
Na úplném závěru roku 2010 zjišťovala firma VKM v naší obci únik pitné
vody. Nakonec byl únik zjištěn na potrubí ve Škvárovně, přibližně na úrovni
domu čp. 81. Porušeno bylo potrubí hlavního řadu. Definitivní opravu potrubí
provedla firma Neuman dne 31.12.2010.
Pátého ledna 2011 odjela skupinka občanů Spomyšle do Prahy, aby navštívila
Arcibiskupský palác a následně se účastnila mše ve Svatovítském chrámu, po
níž byly arcibiskupem Dukou vysvěceny křídy a zapečetěné pokladničky
určené pro charitativní tříkrálovou sbírku mezi občany.
-5-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
- před nádvořím Pražského hradu -
- v katedrále -
- králové na velbloudech -
- králové předávají dary Ježíškovi -
Ve čtvrtek 6.ledna proběhla v obci, již druhý rok za sebou, Tříkrálová charitativní sbírka. Vlastní sbírce
předcházelo převzetí zapečetěné a očíslované pokladničky v domě Charity v Neratovicích. Stalo se tak 3.ledna. S
nezletilými koledníky se uvolila chodit, stejně jako vloni, paní Květa Marsová, jež byla povinna na požádání občanů
předložit průkazku, podepsanou m.j. i arcibiskupem Dukou. Spomyšelská pokladnička měla č. 11.
Kolednice, ustrojené do úborů z rukou paní Marsové, vyšly v pravé poledne a letos začaly svoji pouť obcí ve
Škvárovně, pak prošly Bosnou, cestou k Jeviněvsi, návsí, zašly k bytovkám, nechyběly ani Na Podfuku, v Lipové a
Mělnické, svoji pochůzku končily kolem půl šesté večer v ulici V Chaloupkách a v ulici k rybníku.
Občanům, kteří vyšli před svá obydlí, i těm, kteří pozvali koledníky do domu, zazpívala děvčata koledu o třech
králích. Zdálo se, že občané byli na návštěvu připraveni, protože byla několikrát oznámena ve vysílání místního
rozhlasu. Všichni, kdož chtěli, nějakou částkou přispěli. Našli se i tací, kteří koledníky odměnili drobnou sladkostí.
Všem, kdož otevřeli svá srdce a přispěli na charitativní akci pořádanou v celé České republice, je třeba
poděkovat.
A jak to bylo dál? Kasičky byly z jednotlivých obcí shromážděny v sídle charity a dne 11.ledna odpečetěny a
otevřeny za přítomnosti místostarostky města Neratovice. Jak jsem se následně dověděl, v naší obci se vybralo
úctyhodných 8139,- Kč.
Jaroslav Marsa
-6-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
- u paní Červenkové -
- u paní Kacerovské -
- u Rohanových -
- u paní Hlaváčkové -
Na sobotu 15.ledna v 16 hodin naplánovali dobrovolní hasiči svoji valnou hromadu. Jako každoročně na ní projednali
vše, co bylo vykonáno v roce uplynulém z hlediska celého SDH, speciálně se hovořilo o práci a činnosti mladých
hasičů, byla podána zpráva kontrolní a revizní rady SDH a zpráva o činnosti JPO SDH Spomyšl. Hovořilo se i o
úkolech na rok následující, rovněž o rozpočtu na r. 2011. Členů se účastnilo 31, přítomno bylo také několik hostů ze
spřátelených sborů a jeden host z okresního vedení hasičů.
-7-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Členové Jednotky požární ochrany SDH odpracovali za rok 2010 celkem 1269 hodin, z toho 931 pro potřeby SDH a
zbytek pro obec Spomyšl. Navíc 107 hodin strávili s mladými hasiči, účastnili se 4 soutěží v požárním sportu, jednu z
nich pořádali. Zmíněna byla i účast na pálení čarodějnic, spolupráce při Dětském dnu, Slavnosti duchů a při rozsvěcení
vánočního stromu v obci. Hasiči se účastnili i školení na práci s motorovou pilou a rozbrušovacím agregátem.
V průběhu roku se hasiči nezúčastnili žádného zásahu při požáru, šestkrát poskytovali technickou pomoc a třikrát
požární asistenci. Technická pomoc spočívala v prořezávání resp.odstranění stromu, který ohrožoval okolní majetek,
proplachování kanalizace, dodávce vody, kropení komunikace a likvidaci obtížného hmyzu.
Z výboru SDH odstoupil pan Petr Horáček, na jeho místo byl zvolen pan Pavel Fišer.
Dne 29.ledna 2011, v průběhu tří hodin sobotního dopoledne, se zčásti změnila tvář naší návsi. Hasiči byli požádáni,
aby odstranili lípu, která rostla u zdi domku patřícího k čp. 26. Žadatel měl všechna potřebná povolení.
-29.1. - po 9.hodině ranní -
- 29.1. - těsně před polednem -
V polovině února se náš obecní rybník dočkal živočichů, kteří každoročně oživují jeho hladinu. Přiletělo prvních pět
divokých kachen, neklamný to příznak blížícího se jara. Nevydržely tam dlouho, hladina jim za pár ní opět zamrzla a
tak musely zase přesídlit na vodní hladinu, pravděpodobně na Vltavu.
V tomto čase začal ČEZ a.s. prostřednictvím odborné firmy z Čelákovic s vyzbrojováním sedmi betonových el.sloupů,
které nechal usadit do země koncem minulého roku podél levé strany silnice III/24611 od transformátoru až po dům čp.
128 naproti hřišti SK Spomyšl. Sloupy jsou náhradou za staré betonové nebo dřevěné sloupy, které již dosloužily. Akce
ČEZu pak pokračovala ve třetím březnovém týdnu dozbrojením nových sloupů. V té době byly okolní domy odstaveny
od dodávky el.proudu, protože došlo k instalaci el.vodičů na nové sloupy, postupnému připojení přilehlých domů a
oživení sítě.
-14.2. - kachny na rybníku -
- 14.2. - nové sloupy vedle starých v "Mělnické" -
-8-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
V sobotu 5.března uspořádali spomyšelští dobrovolní hasiči sběr železného šrotu. Přibližně týden předem oběhnul
hasičský dorost obec a do poštovních schránek občanům vhodil upozornění na akci s dodatkem, aby šrot nechali
zajištěný na svých pozemcích a vydali ho,
až hasiči přijedou a sami si ho naloží. Při akci sebrali hasiči 2 tuny šrotu.
Týž den odpoledne uspořádala obec ve
spolupráci s paní Evou Šebovou
"Maškarní karneval pro děti". Za pomoci
plakátků pozval nejen děti a jejich rodiče,
ale i babičky a dědečky dětí.
Do vyhřáté společenské místnosti v
Hasičském domě se v doprovodu
dospělých začaly scházet místní děti,
nakonec se jich přišlo pobavit asi dvacet
pět. S jistým zpožděním pak dorazila asi
desítka občanů z lokality u nadjezdu. Pod
spolehlivým a bravurním vedením
zkušené Evy Šebové, která asi
dvouhodinový program řídila a plně se
našim nejmenším věnovala, si děti,
většinou
v
pěkných
maskách,
zatancovaly, zahrály hry a vydováděly se,
každé podle svého naturelu. Za každý předvedený výkon byly děti z rukou paní Ladislavy Myškové odměňovány
drobnými sladkostmi, které sloužily také jako inspirace pro další výkony. Pro všechny přítomné měli naši hasiči
připraven dostatek tekutin a občerstvení, jejich obsluha byla perfektní. Myslím, že je třeba jim poděkovat i za celkový
úklid po akci, který jistě nebyl jednoduchý a krátký.
Na akci byla přítomna starostka obce paní Ivana Kumprichtová a předsedkyně kulturního výboru paní Květa Marsová.
-9-
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Tím však akce toho dne nekončily. Skupinka pěti děvčat se rozhodla, že se přidá k tradičním vystoupením cvičenců na
sokolských Šibřinkách v Kralupech n.Vlt. a svým dílem přispěje k jejich zpestření. Vše se povedlo dokonale.
Protože jsem žil tři desítky let v Kralupech a manželka měla ke cvičení v Sokole hodně blízko, zpočátku jako cvičenka,
pak po dlouhé roky jako cvičitelka, navštěvovali jsme kralupské Šibřinky s neochvějnou pravidelností každý rok, tuším
od roku 1974. Tuhle akci si neodepřeme ani teď, i když za ní musíme dojíždět a noční přeprava zpět do Spomyšle
nebývá jednoduchá, většinou ani levná. Když to shrnu, mohu s klidným svědomím prohlásit, že za posledních 36 let
nepamatuji, že by se kralupských sokolských Šibřinek aktivním vystoupením účastnily cvičenky z tak "daleké" a malé
obce, jakou bezesporu je Spomyšl.
O to větší překvapení se naše děvčata postarala. Nejenže překvapila bravurním předvedením pohybu na parketu, ale
svým výkonem se vyrovnala mnoha jiným, častěji a v lepších podmínkách se scházejícím a nacvičujícím skupinkám
cvičenců. Děvčata odjížděla na své večerní kralupské vystoupení trochu rozklepaná, rozhodně nechtěla udělat ostudu
ani sobě, ani Spomyšli. Před vystoupením na nich byla znát obrovská tréma, ale nakonec všechno dobře dopadlo.
Myslím, že si děvčata zaslouží tuto veřejnou chválu, ač se to některým lidem možná nebude líbit. Děvčata nám všem
neudělala ostudu, spíše naopak: těch cca 300 návštěvníků Šibřinek si uvědomilo, že nejen ve větších obcích se může
"dělat" dobré cvičení, dobrý a moderní tanec na nevšední hudbu.
A ještě na závěr: Děvčata si celou skladbu nacvičila sama, skupinka se scházela a svému vystoupení postupně dávala
konečnou podobu v soukromých prostorách pod vedením Aničky Horáčkové, která byla tím velícím elementem
skupiny. Ovšem každá z ostatních cvičenek mohla do nácviku mluvit a svými nápady, které se pak občas realizovaly,
přispět ke zdaru díla. Obdivuhodné! Gratulujeme!
-jvm-
Skupina říkající si FIVE CATS (Pět koček):
zleva Anna Horáčková, Kristýna Kuntová z Vraňan, Barbora Horáčková, Sidney Hradová,
v popředí nejmladší, devítiletá Eliška Srbová, všechny čtyři ze Spomyšle.
Od konce loňského roku probíhá na katastru obce akce větších rozměrů - hloubí se výkopy a pokládá se potrubí na
pitnou vodu, jak již o tom píše starostka obce v úvodu tohoto čísla. Všichni víme, jak obec a její obyvatelé po desítky
let bojovali se špatnou kvalitou pitné vody, víme také, jakou kvalitu měla pitná voda v obecních studních i v mnoha
studních soukromých, víme, jak se musel dávkovat desinfekční přípravek Sagen, aby jím byly zlikvidovány všechny
- 10 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
mikroorganizmy, a víme také, jak se zhoršila kvalita pitné vody z obecního vrtu (studny) v posledních letech (obsah
dusičnanů, nehledě na vysokou tvrdost). Přejme si a věřme, že se přívod vody podaří dokončit ve slibovaném termínu.
14.1.2011 - pohled z nadjezdu k Mělníku
27.1.2011 - podvrt železnice (koleje směr Roudnice)
21.2.2011 - pohled od nadjezdu ke Spomyšli
(potrubí připraveno k uložení do země)
12.3.2011 - od nadjezdu ke Spomyšli
(potrubí uloženo do země a zasypáno)
Elektronická deska obce:
1.-17.12.2010 - Rozhodnutí o umístění stavby "KSKM - Přívodní řad Hořín - Vepřek - II.stavba - Býkev - Spomyšl Vepřek", "II.etapa - Spomyšl - Mlčechvosty".
3.-20.12.2010 - Rozpočet obce Spomyšl na rok 2011.
7.-22.12.2010 - Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku (parc.č. 18/9, 126 m2, 100 Kč/m2).
14.12.2010-31.3.2011 - Vodárny Kladno-Mělník, a.s., oznámila změnu ceny vodného. Od počátku ledna 2011 činí
vodné 44,44 Kč za 1 m3 pitné vody vč. DPH (10%).
23.12.-7.1.2011 - Obecně závazná vyhláška obce Spomyšl č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad (poplatek činí 500
Kč/osoba/rok).
23.12.-7.1.2011 - Obecně závazná vyhláška obce Spomyšl č. 2/2010 o místních poplatcích.
3.1.-31.5.2011 - Upozornění k dani z nemovitostí pro rok 2011.
27.1.-11.2.2011 - Veřejná vyhláška oznamující spojení územního a stavebního řízení ve věci žádosti podané ČEZ
Distribucí a.s., zastoupené a.s. Matria z Ústí n.Labem. Žádost se týká vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby
na celkem 13 pozemcích v katastru obce Spomyšl. Jedná se o přívod el.proudu pro nové stavební parcely u "Křížku".
1.-16.2.2011 - Obec Spomyšl zveřejnila záměr o koupi pozemku parc.č. 492/5.
2.-9.2.2011 - Obec Spomyšl zveřejnila program zasedání č. 1 zastupitelstva obce.
15.-23.2.2011 - Obec Spomyšl zveřejnila program zasedání č. 2 zastupitelstva obce.
- 11 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
7.3.-22.3.2011 - Veřejná vyhláška - Odbor výstavby na Mělníku vydal územní rozhodnutí o umístění stavby "Spomyšl,
kNN pro 8 RD p.č. 492/4 Kumpricht" a současně stavební povolení pro tutéž stavbu v katastrálním území Spomyšl.
7.3.-14.4.2011 - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů, jméno, telefon a číslo průkazu sčítacího komisaře.
18.3.-4.4.2011 - Závěrečný účet obce Spomyšl za rok 2010.
24.3.-11.4.2011 - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejnění posudku k dokumentaci o vlivech záměru na životní prostředí "Těžba štěrkopísku v lokalitě Vraňany".
Těsně před Vánocemi 2010 vyšlo mimořádné vydání Vraňanského zpravodaje, v
němž si čtenář může najít povídání o výsledku podzimních voleb, informace ze
základní a mateřské školy, podrobně si přečíst o výsledcích žákovského, dorosteneckého
a "A" mužstva fotbalistů. Jistě zajímavý je článek o Václavu Kokšalovi (1922-1985) vypráví o něm jeho dcera paní Alena Vlasáková. Mgr. L. Snopek napsal další kapitolu z
dějin Vraňan, která se tentokrát týkala válečných let 1939-1943. Několik stran zpravodaje
je věnováno spolku Klub mladé generace Havlíček a Občanské besedě Rovnost - snímky praporů, členů spolků a
odznaku "Rovnosti".
Počátkem ledna 2011 vyšlo první číslo lužeckého periodika Vltavan. Z jeho stran jsme se mohli dovědět, jak
začalo pracovat nové zastupitelstvo obce a čím se zabývá, o uzavírce mostu do 30.června 2011, inventurách v
hasičské zbrojnici, vánočním koncertu v kostele. Policie ČR informuje občany o možnostech získání zbrojního průkazu,
místní školy informují o svých předvánočních aktivitách a dosažených úspěších.
Březnový lužecký zpravodaj "Vltavan" oznamuje, že se opět stává měsíčníkem. Vydání přineslo informaci
starosty o odvolání velitele JSDH a jmenování nového, také pár slov o rekonstrukci mostu. Dále se lze dočíst, o
čem se radilo zastupitelstvo a Rada obce, následují informace Policie ČR, které jsou zaměřeny na zásady chování
občanů s cizími lidmi a na informace o krádežích finanční hotovosti. Na několika stranách, tedy poměrně obsáhle, se
vyjadřuje SDH o své práci, na text ihned reaguje starosta obce pan Patrik Rollo. V čísle nechybí zprávy o činnosti ve
škole a další zajímavosti.
V březnu 2011 vyšlo první letošní číslo Ledčických novinek, začal vycházet již XII.ročník. Starostka paní Jiřina
Michovská poděkovala paní Ivance Plickové za dlouholetou práci v zastupitelstvu obce a za činnost redaktorky
"novinek". Nyní mi dovolte malou, trochu soukromou vsuvku:
Je pro mne milým a velice příjemným potěšením, že se mohu přidat ke gratulantům a počítat se k těm, kterým paní
Ivanka přinášela po mnoho let přehršle nových poznatků, hlavně z dějin své obce. Vždy dokázala poutavě a správně
pospojovat události, skloubit k sobě správná a pro popisovanou událost důležitá data, vybírat ta nejdůležitější témata a
to vždy s ohledem na čistotu českého jazyka a čtenáře Novinek tak, aby zaujala pokud možno co největší okruh čtenářů.
Ivanko, také čtenáři ze Spomyšle Vám blahopřejí a přeji do další činnosti mnoho pohody a zdraví. (-jvm-)
Dále se starostka zmiňuje o kopání v obci z důvodu rekonstrukce el.vedení, o problémech s parkováním aut na
vozovkách a o dalších problémech, které jsou podobné těm našim ve Spomyšli. Na dalších stranách se čtenář může
dočíst o sčítání lidu, o problémech s přečerpávací stanicí z důvodu vhazování nežádoucích předmětů do kanalizačního
systému (stejné jako ve Spomyšli), o přípravě na dokončení památkově chráněného domu čp. 15 a jeho úpravě na
objekt společensko-kulturního centra, o novoročním výstupu na Říp a valné hromadě spolku Řip, konané v lednu t.r.
Milovníky myslivosti jistě zaujme článek o Mysliveckém sdružení Ledčice-Jeviněves a jeho činnosti. Ledčická
starostka k tomu připomíná problém s kácením stromů kdykoliv a kdekoliv a říká, že někteří občané, aby ušetřili vlastní
prostředky za palivo, dokážou neskutečné. Takoví si myslí, že ke kácení stromů je třeba jen motorová pila a hrubá síla;
vůbec však neuvažují o tom, že každý pozemek má svého majitele a i ten musí při kácení svého stromu dodržovat
zákonné předpisy. - Na posledních stranách je možné číst příspěvek Miroslava Sígla "Básníci a básně i próza o Řípu
(1.část)".
12.1.2011 - Starostka oznámila zastupitelům obce, že od 1.ledna 2011 se všem státním
úředníkům snižují odměny dle tarifu o 5%. - V blízkosti domu čp. 81 byl bez vědomí starostky
obce rozkopán nově položený asfaltový povrch vozovky kvůli poruše vodovodního potrubí. Dohodnuto, že předseda výboru pro rozvoj obce Václav Cibulka převezme veškeré projednávání
a zadávání úkolů manželům Pákovým, včetně řešení technických problémů.
26.1.2011 - Starostka informovala, že na místě bývalé sběrny kovů Zinal chce firma Ceanos (pan
Řeháček) obnovit sběrnu kovového odpadu (kovošrot). - Parkování v obci: starostka projednala
tuto záležitost s odborníkem z KÚ a výsledkem je, že obec nemůže vybírat poplatky za
parkování. Může v určitých lokalitách na vlastní náklady umístit značky zákazu stání, přidělit
- 12 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
občanům výjimky, ale pokuty může vybírat pouze policie.
23.2.2011 - Za přítomnosti pracovníků Agentury pro sociální začleňování se vedla rozprava o místní lokalitě
"Parlament". - Projednávala se petice Kmětiněveská výzva ke změně zákona s cílem snížení věku pro trestní
odpovědnost na 14 let. - Zastupitelé neměli připomínek k II.etapě stavby přivaděče pitné vody, která řeší trasu od konce
obce Spomyšl dále směrem na Mlčechvosty a Vepřek. – Zastupitelé vybrali variantu budoucí zástavby rodinných
domků na louce uprostřed obce.
9.3.2011 - Starostka oznámila termín pro příjem nebezpečného odpadu od občanů a termín jarního přistavení kontejnerů
na velkoobjemový odpad. - Starostka dále oznámila, že fa. Steeltrade s.r.o. Praha 1 požádala o souhlas s odstraněním
polorozbořené stavby v prostoru bývalého „Kovošrotu“ poblíže vraňanského železničního nádraží. Zastupitelé nemají
námitek. - Mezi dalšími projednávanými body bylo např. osvětlení ulice Lipová, ořez lip tamtéž a jednání o trase
přivaděče pitné vody.
23.3.2011 – Zastupitelé projednávali m.j. také dlužníky a dlužné částky občanů. Kontrola všech poplatků byla
uskutečněna v pondělí 21.března t.r. Komun.odpad a stočné má většina obyvatel zaplaceno, z obce dosud nezaplatili 3
občané, kterým se pošle upomínka. Panu G. Pákovi, předsedovi výboru pro národnostní menšiny, předala starostka
seznam neplatičů v „Parlamentu“ s tím, aby s dlužníky projednal splácení. – Pro občany „Parlamentu“ byl zajištěn
objemový kontejner na termín 3.-6.6.t.r. – Ke konci května končí svoji činnost manželé Pákovi, kteří zajišťovali
údržbové a úklidové práce v obci. – Projednávala se instalace ochranné sítě na hřišti SK spojená s umístěním reklamy.
Týdeník Mělnicko č.9 ze dne 1.března 2011 otisknul na první stránce kratičkou zprávičku s názvem
"Za sběr hasičskou výzbroj". S předstihem upozornil čtenáře, že naši hasiči se rozhodli uspořádat
5.března t.r. sběr železného odpadu.
Po dvacetiletém manželství je žena s manželem u terapeuta a stěžuje si na
osamocenost, nepochopení, nedostatek lásky a sexu, atd. atd atd., prostě mele, mele
a mele......
Terapeut po přiměřené chvíli vstane, obejde stůl a požádá ženu, aby se postavila,
přistoupí k ní, obejme ji a vášnivě políbí. Žena si pak pomalu, jako v transu, sedne a mlčí.
Manžel na to čučí jako tydýt .....
Terapeut říká manželovi: "Tohle vaše žena potřebuje aspoň třikrát do týdne. Můžete to pro ní udělat???"
Manžel se zamyslí a povídá: "Můžu jí sem vozit pondělky a středy, ale v pátek ne, to chodím na ryby."
Babička se přihlásila na univerzitu. Doklady měla v pořádku, přijímací zkoušky udělala a tak jí přijali.
Ale předseda komise si přece jen neodpustil zvědavou otázku. "Milá paní, na co vám bude v penzi vysoká škola?"
"To nedělám pro sebe, ale kvůli dědovi. Ten starý vůl v hospodě řekl, že by k sedmdesátce jako dárek strašně chtěl ještě
jednou přefiknout nějakou studentku."
J. Dutourd: Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, nýbrž v názoru,
že ne všechno půjde špatně.
Před sto léty, roku 1911.
Čtvero ročních částek.
počíná 21.března o 5.hod. 44 min. večer, kdy slunce vstoupí ve znamení Skopce a
... z dávné i nedávné Jaro
nastává jarní rovnodennost.
Léto počíná 22.června ve 2 hod. 25 min. odpoledne, kdy slunce vstoupí ve znamení Raka.
historie obce ...
Nejdelší den, nejkratší noc. Letní obrat slunce.
Podzim počíná 24.září v 5 hodin 7 minut ráno, kdy slunce vstoupí ve znamení Váhy a nastává podzimní rovnodennost.
Zima počíná 22.prosince v 11 hod. 43 min. večer, kdy slunce vstoupí ve znamení Kozorožce. Nejkratší den, nejdelší
noc.
- 13 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Pohyblivé svátky r. 1911.
Jména Ježíše
Neděle devítník (Septuagesima)
Masopustní neděle
Popeleční středa
Neděle květná
Neděle velikonoční
Křížové či prosebné dni
Nanebevstoupení Páně
Neděle svatodušní
Nejsvětější Trojice
Božího Těla
Navštívení P. Marie
Andělů strážných
Jména P. Marie
Slavnost růžencová
Obecné posvěcení chrámu
První neděle adventní
15.ledna
12.února
26.února
1.března
9.dubna
16.dubna
22., 23. a 24.května
25.května
4.června
11.června
15.června
2.července
3.září
10.září
1.října
15.října
3.prosince
Masopust trvá od 7.ledna do 1.března, tedy 53 dní.
Neděl po Zjevení Páně jest 5, postních neděl je 6,
po sv. Duchu 25. Nový rok připadá na neděli a
vánoční Hod Boží na pondělí.
Soudní prázdniny.
V neděli a na Hod Boží vánoční roky (stání)
nesmí býti konány; položiti rok na jiný svátek lze
toliko při nebezpečí z prodlení. Soudní prázdniny
trvají 6 týdnů od 15.července do 25.srpna včetně.
V době této vyřizují se pouze feriální věci, totiž
spory směnečné, spory pro rušenou držbu, spory o
výpovědi, nájmu a pachtu, spory služební a
námezdní mezi hostinskými, lodníky a hosty
(cestujícími), spory bagatelní (do 100 korun);
návrhy na prozatímní opatření. Soudce
(přednosta) může i jiné věci v jednotlivých
případech prohlásiti za feriální. (Soudní prázdniny
nepůsobí na řízení upomínací, exekuční, trestní,
konkursní a knihy pozemkové.)
Noremní dnové.
Novějším zákonem zapovězeny jsou divadelní hry, veřejné zábavy a tance v následující dny:
od Zeleného čtvrtka do Hodu Božího velikonočního,
na hod Boží svatodušní,
na den Božího těla, na Štědrý den
a na hod Boží vánoční.
Na hody Boží velikonoční, svatodušní a vánoční lze však se zvláštním povolením politického úřadu provozovati
divadelní představení pouze k dobročinným účelům.
Zatmění slunce a měsíce.
Roku 1911 budou 2 zatmění slunce, z nichž však žádné v naší krajině viděti nebude. Zatmění měsíce toho roku
nenastane.
I.
Úplné zatmění sluneční 28.dubna, viditelné v Australii, na Nové Guinei, na Novém Zélandu, v Tichém
oceánu a v jižní polovici severní Ameriky.
II.
Kruhovité zatmění sluneční 22.října, viditelné v Asii, Australii a v Tichém oceánu.
Z hlediska dnešních poměrů se zcela jistě jedná o zajímavé čtení. Hlavně údaje o volných dnech soudů nebo o dnech
zákazů zábav a jakéhokoliv veselení nás určitě překvapí.
vybral: Jaroslav Marsa
Čerpáno z: Sborník Zemské ústř.hasičské jednoty král. Českého (pro rok 1911)
Sčítání.
(Jaroslav Marsa)
V posledním čase jsme byli zavaleni informacemi o připravovaném a probíhajícím sčítání lidu, domů a bytů v celé
České republice. Ať již k akci má každý z nás to či ono stanovisko, myslíme si o ní cokoliv a hledáme a nalézáme na ní
chyby, rozumný člověk určitě dospěje k názoru, že akce je nutná a potřebná. Vždyť se neopakuje často a tudíž nikoho
z nás obzvláště neobtěžuje.
O důležitosti sčítání lidí, později i majetků, byli přesvědčeni již dávní vládcové naší země, ať je k jejich názoru vedl
jakýkoliv důvod. Jedno z prvních takových sčítání "duší" bylo provedeno již pár let po třicetileté válce a jeho hlavním
účelem bylo zjistit příslušnost k náboženství, tedy, kolik lidí se navrátilo ke katolické víře.
Za další tři roky, 1654, bylo nařízeno sčítání za účelem určení daní. Nařídil ho zadlužený císař Ferdinand III.
Novější, modernější koncepci ve sčítání lidu zavedla až císařovna Marie Teresie svým patentem z 13.října roku
1753, poprvé se podle něho sčítalo v r.1754. Také její syn Josef II., vyhlášený reformátor, nechal svůj lid v roce 1785
posčítat v rámci soupisu půdy pro berní účely. Sčítání lidu se pak konalo každoročně, později každé tři roky.
- 14 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Pouze jako ukázku údajů, které se tehdy při sčítání lidu zaznamenávaly a ze kterých dnes můžeme těžit důležité
informace o tehdejším životě v obci, vám, konkrétně z přelomu roků 1850/51, z materiálu s názvem CatastralSchätzungs-Elaborat, předkládám tyto následující zajímavé údaje:
22
Stavy dobytka na přelomu let 1850/51 byly v obci takové:
Koně .......... 10 ks,
voli ............ 11 ks,
krávy ............ 57 ks,
18
terstské
(Triester)
rakouské
2
české
-
7
pojištěno u
sláma
šindel
poschodím
31
tašky
krytinové
s
-
plech
29
ze dřeva
z nepálených
cihel
z kamene nebo
pálených cihel
2
bez
Ze 31 domů obce Spomyšl je:
pokryto
postaveno
společnosti
11
ovce ........... 189 ks.
Ze záznamů lze také vyčíst, kolik pozemků se v obci využívalo a k jakému účelu:
obdělávané pozemky
pole
louky
zahrady
pastviny
vysoké lesní porosty
nízké lesní porosty
pole s ovocnými stromy
pastviny s ovocnými stromy
jitro1)
444
11
14
15
--8
1
čtver.sáh2)
916
506
593
508
226
--42
380
neobdělávané pozemky
plocha staveb
parifikáty3)
další
řeky, potoky, rybníky
silnice a cesty
pustiny, úhory
jitro
3
---
čtver.sáh
810
1084
--10
---
475
722
600
Celková plocha všech pozemků byla vyčíslena na 510 jiter a 770 čtv.sáhů.
První rozsáhlé sčítání obyvatelstva, které je v současnosti popisováno jako moderní, proběhlo roku 1869. Sčítací
proces se začal řídit novým říšským zákonem císaře Františka Josefa I. z 29.března roku 1869. Ten určil, že se sčítání
bude konat v desetiletých intervalech, vždy k poslednímu dni roku končícího nulou. Toto ustanovení bylo závazné až do
zániku Rakousko-Uherska. Bez větších rozpaků můžeme říci, že tohle moudré rozhodnutí se dodržuje podnes, přečkalo
dobu císařskou, prvorepublikovou, protektorátní i poválečnou, pokračuje se v něm dosud. Jak již víme, není striktně
dodržován termín posledního dne v roce, ale jinak jsou desetileté odstupy zhruba zachovávány. Jedinou výjimkou, kdy
se sčítání vůbec nekonalo, byl rok 1940. Vytvořením Protektorátu Čechy a Morava došlo k takovému okleštění
republiky, že sčítání nemělo smysl.
V roce 1869 se kromě počtu lidí zjišťoval také jejich věk a pohlaví, z nemocí slepota a hluchota. Později se
zjišťovaly i mentální vady. Dále byla zjišťována státní příslušnost, rodinný stav, náboženské vyznání a obcovací řeč4),
od roku 1880 také gramotnost sčítané osoby (dotaz na schopnost číst a psát). V roce 1910 se současně s lidem sčítal
chovný dobytek.
Nutno podotknout, že sčítání v monarchii v letech 1890 - 1910 jsou dodnes považována za velmi zdařilá, jak po
stránce organizační, tak i z hlediska získaných údajů. I po rozpadu monarchie se všechny nástupnické státy zavedeným
způsobem sčítání inspirovaly a zavedly ho do své legislativy.
V Republice Československé byl roku 1919 založen Státní úřad statistický. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů
bylo i sčítání lidu. Nový zákon o sčítání lidí byl přijat 8.4.1920.
Nejdůležitější datumy sčítání byly tyto:
31. 12. 1869
31. 12. 1880
31. 12. 1890
31.12.1900
31.12.1910
15.2.1921
1.12.1930
1.3.1950
1.3.1961
- 15 -
1.12.1970
1.11.1980
3.3.1991
MK ČR E 16225
1.3.2001
26.3.2011
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
O sčítání lidí, domů a bytů bylo již v minulosti popsáno dost papíru, ale přesto považuji za vhodné ocitovat článek,
který autor zveřejnil v červenci roku 1880. Jak poznáte, již tehdy považoval akci sčítání lidí za velmi užitečnou. Prosím,
pokuste se vžít do tehdejší doby a alespoň trochu se zamyslet nad více než 130 let starým textem:
Citát:
Popisování lidu.5)
(Píše Pavel Kříž, okresní tajemník v Chrudimi.)
Mluvíme-li kdy o některém státu, myslíme si pod tím jistou část země pevně ohraničenou a počet obyvatelstva zem tuto
obývající.
Abychom důkladně posouditi mohli význam a důležitost toho kterého státu, znáti musíme vždy hmotné síly lidu a výši
jeho vzdělanosti; podobně i vláda kteréhokoli státu, má-li zájmy veškerého obyvatelstva svého řádně pěstovati musí
znáti počet lidstva a roztřídění jeho na nejhlavnější odvětví veškeré lidské společnosti.
Z toho patrno, jak důležitý jest výkon obdobného popisování lidu, ba nelze popříti, že výkon ten náleží mezi nejhlavnější
úlohy každé vlády a že důležitost tato roste potřebou, seznati veškerou sílu a hromadné zájmy obyvatelstva stát právě
tvořícího.
Důležitost čítání obyvatelstva byla již za starodávna uznána a výkon samý odbýval se s významnou okázalostí. Před
tisíci lety nalézáme již stopy sčítání obyvatelstva u starých Egypťanů; taktéž vidíme v Řecku, jak občané za přiměřených
slavností dostavovati se museli k popisu, při čemž pod přísahou občanskou i stav své veškeré mohovitosti udati museli.
Podobně jest známo, že Římané na sčítání obyvatelstva velkou váhu kladli a že událost taková vyžadovala velkých obětí,
jež ochotně neslo obyvatelstvo říše. Čítání a popisování obyvatelstva nacházíme pak až do nejnovější doby též v
ostatních zemích a provozuje se i v říši rakousko-uherské stále se zaslouženou důkladností, jen že neputujeme každý do
své původní otčiny, ale vykonáváme to doma bez všech obtíží.
Období sčítání bylo dříve rozličné, v posledním století pravidelně tříleté; za nového času vzalo se (zákonem ze dne
29.března 1869) za pravidlo období desetileté, jak již v Americe s dobrým prospěchem se bylo dříve provozovalo a na
čemž se též usnesly veškeré země zastoupené na mezinárodním statistickém kongresu, odbývaném roku 1872 v
Petrohradě.
Dle toho padne každé sčítání a popisování obyvatelstva na 31.prosince roku nulou končícího; předešlé dělo se ještě dne
31.prosince 1869, letos připadá ale již ke dni 31.prosince 1880, příště na 31.prosince 1890 atd.
Stojíme tedy roku letošního před novým sčítáním a popisem lidu a těšíme se na výsledek jeho, an nám podati má
číselného, tedy nezvratného důkazu o pohybu obyvatelstva, který nejen v kruzích vládních ale i v kruzích obyvatelstva
vyvolá pozornost nevšední, který zejména v oboru polního a lesního hospodářství podá drahocenných vysvětlivek, a to
tím více, poněvadž se budou spolu sčítati domácí zvířata a vyšetřený stav chovaného dobytka poskytne obraz rozvoje
hospodářského a dá pokynutí, jakým směrem by se hospodář při chovu dobytka k svému vlastnímu prospěchu bráti měl.
Účel příštího sčítání obyvatelstva bude tedy záležeti v popisu lidu dle stavu 31.prosince 1880, přičemž poslední sekunda
12.hodiny půlnoční jest rozhodující. Zápis vztahuje se k přítomnosti; popíše se tedy obyvatelstvo skutečně bez ohledu na
jeho příslušnost. Třídění na domácí a cizí najde místa zaslouženého v dalším popisu.
Zde bude záhodno porovnávati příbytek a úbytek obyvatelstva proti rokům minulým. Při pravidelném pohybu žádnými
mimořádnými příčinami nerušeném - jako jsou epidemie, vojny, nepokoje, neúrody, stěhování - lze vzíti za pravdu, že se
počet lidu během 28-30 let přirozeným způsobem zdvojnásobit může; dále byla učenci uznána zásada, že číslo postupem
pravidelně roste a sice množilky, totiž 1 : 2 : 4 : 8 :16 . Naproti tomu se též osvědčilo, že prostředky výživy nemnoží se a
nedrží stejný krok se vzmáháním se lidu, nýbrž že postup jich jde pouze číslem addice, totiž 1, 2, 3, 4, 5; přirozené
množení znesnadňuje tedy výživa, avšak výše uvedenými mimořádnými příčinami, jež vyžadují neúprosně své oběti,
stará se příroda o rovnováhu mezi počtem obyvatelstva s prostředky výživy.
Popisem lidu ke dni 31.prosince 1880 padajícím ukáže se tedy pravidlo rozvoje lidského, jak daleko přirozené pomůcky
výživy připouští vzrůst obyvatelstva; vys. vládě vykáže se pak stanovisko, které vzhledem na růst obyvatelstva u
porovnání možnosti výroby, vývozu a přívozu - zaujmout má.
Úhrnné číslo povšechného obyvatelstva bude příštím popisem lidu znovu osvědčeno; popis tento musí se ale vztahovati
též k nejhlavnějším vlastnostem každého jednotlivého a souhrn naznačí nám teprv barvitost lidu, seznámí nás s
povahou, mravní a morální sílou lidu všeho.
Že na prvním místě náboženské vyznání jistý směr i mrav dává, o tom není pochybnosti, a vždy zajímavo bude, seznámiti
se s číslem vyznávačů toho kterého náboženství. Číslo toto poskytne nám též příští popis lidu; ono znázorní nám poměry
náboženských společností a cesty, kterými se veřejná správa v záležitostech těch bráti má.
Źe v našem mnohojazyčném Rakousku budou i zajímavá čísla řeči se týkající a že v ohledu tomto každý Čech povinnost
svou vyplní a netečné o významu rubriky této poučí - jsme přesvědčeni.
Podobně zajímavo jest posouditi číslo pohlaví, a pro důležitost tuto roztřídí nám příští popis lid na pohlaví mužské a
ženské. Dosavadní zkušenosti učí, že se rodí více chlapců, že však větší úmrtnost mezi mužskými, jako jsou obtížnější
vychování, těžší práce, vojna, rovnováhu mezi pohlavím udržuje. Často proslýchá se však, že jest "slabého" pohlaví
více; nuže sečkejme, až uvidíme číslice příštího popisu lidu; porovnání počtu mužských s počtem ženských dá nám
vysvětlení, zdali se každá "dostane pod čepec".
- 16 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Dále bude obyvatelstvo roztříděno dle stavu, dle domova a dle zdržování. Rodina jest základní článek společenského
zřízení státu, a poměry výživy jsou upravovatelem pohybu. Příští popisování lidu vypočte proto počet svobodných,
ženatých, ovdovělých a rozvedených, mnoho-li cizinců hledá u nás výživu, a jak silně stěhuje se lid z obce domácí k vůli
snadnější výživě.
Mezi nejhlavnější výkony popisování lidu náleží pak třídění dle stáří a dle povolání; z tohoto třídění vyjdou předůležité
číslice, pro veřejnou správu rozhodně pozoruhodné. Rubrika pohlaví a stáří dává obraz branné moci státu, popisování
toto jest základem doplňování vojska. Poměr číslic jednotlivých ročníků stáří značí nám délku lidského života, odkrývá
nám pravidla pojištění důchodů pro případ smrti, usnadňuje tvoření asekurací, a dává jaksi mravní naučení, na jak
dlouho jednotlivec se zde asi usadit a svou živnost zařídit má. Třídění podle stáří, na dobu mládí (do 15 let) na dobu
práce (do 60 let) a na dobu stáří (od 60-65 začínaje) se tříděním do zaměstnání dá nám ponět o tom, jak velká jest tedy
síla výrobní, jaký počet jest těch, kteří nepracují, a kteří se živit musí.
Konečně zůstane vždycky zajímavé a závažné popisování obyvatelstva co do zaměstnání; uvidíme tu počet duchovních,
úředníků, lékařů, hospodářů, hutníků, obchodníků a průmyslníků a k větší rozmanitosti roztřídíme řemesla na hlavní
skupení a najdeme, které odvětví lidské práce má většího neb menšího významu a na jakém stupni vzdělanosti vůbec
lidstvo stojí.
Není pochybnosti, že stav rolnický opět zaujme místa prvního a že číselnou i hmotnou převahou svou zaopatří si
náležitou závažnosť v ústrojí státním.
O spůsobu provedení prací s popisováním lidu spojených pojednáme v některém z příštích čísel.
Konec citátu.
Pozn.:
1)
2)
3)
4)
5)
jitro
čtvrečný sáh
parifikáty
obcovací řeč
Hospodářský List
- rakouské, platné na našem území v období 1764-1876 .............. 5754,64 m2
- rakouský, platný na našem území v období 1764-1876 .............. 3,596652 m2
- pozemky využívané k jiným účelům než zemědělským a lesnickým, v pozemkovém katastru označení
půdy odňaté úmyslně zemědělskému nebo lesnímu obdělávání užíváním k jiným účelům (např. pískovny,
štěrkoviště, letiště, skladištní a dílenská prostranství, břehy, meze, jízdárny, cvičiště, tržiště, hřbitovy,
pískoviště, ochranné hráze apod.)
- (tzv. Umgangssprache), řeč běžného, denního styku
- ilustrovaný list věnovaný rolnictví, hospod.průmyslu, národnímu hospodářství a samosprávě, vydáván v
Chrudimi, roč. II, č. 28 - vyšlo 10.7.1880
Poznámky pana Václava Turka z roku 1921, majitele usedlosti čp. 4 ve Spomyšli, jsou zajímavé zejména z pohledu
příjmů jeho domácnosti, nutných výdajů a jsou velmi cenné z hlediska vývoje cen v poválečném státě s následnou
možnosti jejich porovnání s cenami v jiných částech Československa.
za 6 q uhlí – 132,30 K
za 1 cvilingové kalhoty a 2 páry ponožek – 130 K
za 10 kg cukru - 81 K
bál železničních zřízenců – 30 K
chlebová daň – 41 K
daň ze zabití prasete – 12 K
od p. Hellera za 2 q žita – 340 K
za 2 q ledku a 2 q superfosfátu - 560 K
za 5,20 q uhlí po 26 K/q – 135,20 K
Kulhavý od předělání střevíců - 25 K
Liška za dvě prasata dal – 1700 K
pojistka stavení – 98,80 K
za kg 34 višní po 5 K/kg dostal – 170 K
Šafařík pokrejvač za 1 ½ dne – 55 K
za 22,5 kg cukru po 8,40 K/kg vydal – 189 K
máti za střevíce – 180 K
za 1 kozla a 1 kozu dostal – 280 K
za pivo Viktorinovi a Titěrovi – 21 K
za pivo u Malíků – 52 K
účet kovář – 198 K
za bejka (Abt Bukol) dostal – 4050 K
za 525 kg žita po 370 K/q dostal – 1942 K
za krávu dostal - 700 K
za bulíka a jalovici 670 kg po 60 K/kg dostal – 4020 K
zedník Švec – 150 K
Šrytrovi za dvoje podrážky – 58 K
za 17 q 25 kg ječmene po 365 K/q dostal – 6296,25 K
za různé u Hellerů – 138,90 K
za 2 zástěry – 110 K
za zajíce p. Štolcovi – 40 K
dvoje bačkory – 105 K
u Hellerů 9 kg petroleje, 7 kg cukru, 1 kg mýdla – 122 K
za krávu zaplatil Liška – 1400 K
od p. Hellera za 13 q pšenice po 435 K/q dostal – 5000 K
O deset let později, v roce 1931, se Turkovy poznámky týkaly hlavně jeho statku:
Chmel:
za věrtel se platilo 1,50 K, česání se účastnili (v závorce počet věrtelů):
- 17 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Budková (70), Tošnerová teta (20), Tošnerová Fanda (57), Kopecká (34), Uhrovi od strouhy (54), Uhrová ze Škvárovny
(25), Borečková (33), Turková (40), Vaňková (72), Kulhánková (46), Jindřichová (55), Fišerová (25), Švecová (30),
Hošková (13), Šmejkalová (7).
Celkem 571 věrtelů, 657 kg.
Chmel podle úrody, náklady na sušení:
400 kg suchého chmele po korci = 400 věrtel syrového po 2,40 Kč ……………………………….….960 Kč
uhlí 3 q na100 kg po 16 Kč ……………………………………………………………………………192 Kč
sušení 2 osoby za noc a den 40 Kč, stravu a pivo 2 litry denně; 400 kg 2 dny, strava 20 Kč/den …… 141,60 Kč
oprava sušárny ročně …………………………………………………………………………………. 150 Kč
amortisace sušárny ……………………………………………………………………………………. 500 Kč
Mlácení:
Provádělo se na výpomoc tak, že jen několik málo bylo za plat.
Řepaři:
Turek Václav č.4
Turek Václav č.13
Štolc Karel č.21
Uher Josef č.49
Šourek Ant.
Rechcígl
Borecký Jar.
Šafařík Frant.
10 měr
9 měr
55 měr
2 míry
2 míry
1 ½ míry
2 míry
3 míry
Uher Václav
Pokorný Lad.
Plocek Frant.
Turek Mirosl.
Košťál Jos.
Karas Václ.
Duchoslav Václ.
Šafařík Bedř.
4 ½ míry
2 míry
2 míry
5 měr
Výpis z výkazu práce:
Leden: mlátily žito cepy – 16 dnů - dostala 20 Kč
Příjmy a výdaje:
honebné na rok 1931 za čp. 4 a 26 – 34 Kč
za 120 kg brambor dostal 50 Kč
za světlo elektrika na leden 1931 – 44,50 Kč
za 10 kg máku dostal – 60 Kč
za rum při draní peří 2,5 litru – 50 Kč
p. Dobrovolný za nájem do 15.března – 60 Kč
sádlo 10 kg zaplatil – 130 Kč
p. Svoboda vrátil dluh – 300 Kč
konec masopustu (Míra a já) – vstup 17 Kč
Humoristický večer – 10 Kč
Baťa za podrážky a kramfleky – vysoké boty moje – 20 Kč
za světlo elektrika na únor 1931 – 30,50 Kč
250 kg brambor p. Bílkovi Nabdín prodal za - 250 Kč
za 5 kg sádla po 14 Kč – 70 Kč
za 2 kg vojtěšky dostal od p. Urbana – 30 Kč
za 2 q zimních brambor dostal od p. Maška – 100 Kč
za 30 kg čočky po 4,50 Kč dostal od p. Štolce – 135 Kč
za 5 kg háčků do chmelnice - 24 Kč
účet kováře za 1.čtvrtletí 107,80 Kč
za 11,5 litru piva – 14,85 Kč
p.Víšek zaplatil za tele (58 kg po 6,50 Kč) – 378 Kč
za 1 párek podsvinčat – 200 Kč
za 250 kg čočky po 250 Kč/q dostal – 625 Kč
nájem z polí panu Hájkovi zaplatil – 372,69 Kč
nájem z polí p. Svobodovi – 3050 Kč
za 2 kg vojtěšky dostal od p. Urbana – 30 Kč
za 2 q zimních brambor dostal od p. Maška – 100 Kč
Lze s určitostí předpokládat, že se v letošním roce objeví mnoho článků,
hlavně
v
regionálním
tisku,
týkajících se stoletého jubilea od pořádání prvního
mělnického vinobraní. Protože se každoročně jedná o
poměrně velkou akci v našem "bývalém" okresním městě,
kterou někteří naši spoluobčané pravidelně navštěvují,
rozhodl jsem se následujícím kratičkým povídáním na
tento fakt upozornit také čtenáře Spomyšelských aktualit.
☺
- 18 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Jak čísla 11 – 22 – 33 souvisí s oslavami vína v našem nejbližším městě?
Nepočítám-li vinařskou slavnost pořádanou Mělníkem v jubilejním roce 1878 na počest 500.výročí úmrtí císaře Karla
IV., ani na každoroční zvyk mělnických vinařů, kterým byl průvod městem s poslední kádí sklizených hroznů spojený s
hostinou na nádvoří lobkowického zámku, pak první slavnost zaměřená na oslavu "božského" nápoje se na Mělníku
uskutečnila před sto roky - roku 1911. Slavnost tehdy proběhla v neděli 1.října a byla pojata jako lidová veslice.
Druhé vinobraní, tentokrát se nebojím ho nazvat "klasické", proběhlo až po I.světové válce v roce 1922. Jeho význam
podtrhla přítomnost našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, který dění pozoroval z balkonu radnice. Snad na jeho
počest byla tehdy poprvé pořádána scénka příjezdu císaře Karla IV. s družinou do města.
Po další, stejně dlouhé, jedenáctileté přestávce, tedy roku 1933, se konalo ve městě třetí vinobraní. Z dnešního pohledu
je pozoruhodné, že sláva se tehdy odbývala ve čtvrtek 28.září, na svátek sv. Václava. Od té doby, kromě let válečných,
se mělnické oslavy vína konají každým rokem, vždy koncem září. Od téhož roku se pořadatelkou vinobraní stala
Národní jednota severočeská.
Nebudu se tady a teď zabývat historií vinobraní, vínem značky Ludmila, které jsme jistě každý mnohokrát nalévali z
typických lahví a pochutnávali si na něm, nebo třeba rozsahem plochy, na kterých se zářijová vinobraní konají, nebo
počtem atrakcí a pořadů, které se v poslední době na vinobraní "nalepily". Pokusím se, trochu netradičně, připomenout
návštěvníkům odznaky, které vinobraní připomínají. V posledních desetiletích se již odznaky nevydávaly a tak mnozí z
nás mají jako připomínku návštěvy vinobraní schovány různé plastové nebo papírové vstupenky.
Výčet zde uváděných odznaků (vstupenek) není zdaleka úplný, což ani není účelem této připomínky 100.výročí od
konání prvního vinobraní v roce 1911. Ten, kdo má hlubší zájem o historii mělnických vinobraní, si jistě najde způsob,
jak se k vydatnějším informacím dostat.
VINOBRANÍ NA
MĚLNÍCE
28.9.1922
NÁRODNÍ POUT
VINAŘSKÁ NA
MĚLNÍCE
MĚLNICKÁ
VINAŘSKÁ POUŤ
(1938 ?)
VINAŘSKÁ POUŤ
MĚLNICKÁ N.J.S.
bronzový plech
16x24 mm
zlacený nebo stříbřitý
plech
20x32 mm
bronzový plech
26x23 mm
bronzový plech
33x30 mm
NÁRODNÍ POUŤ
VINAŘSKÁ NA
MĚLNÍCE
(1946)
NÁRODNÍ POUŤ
VINAŘSKÁ NA
MĚLNÍCE N.J.S.
(1947)
bronzový plech, stuhy v
národních barvách
23x28 mm
bronzový plech
32x22 mm
- 19 -
MĚLNICKÁ
VINAŘSKÁ POUŤ
(1948)
MĚLNICKÁ
VINAŘSKÁ POUŤ
(1949)
bronzový plech
34x20 mm
zlacený plech
26x28 mm
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
MĚLNÍK 1950
VINAŘSKÁ POUT
VINOBRANÍ
MĚLNÍK
matně zlacený plech, rudá
hvězda, zelený révový list,
fialový hrozen
22x30 mm
zelené sklo, červený nápis
27x24 mm
1954
VINOBRANÍ NA
MĚLNÍCE
VINOBRANÍ NA
MĚLNÍCE
bílé sklo, barvené zeleně a
červeně
22x30 mm
MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
´85
bílý plast
modrý tisk - 10 Kčs
oranžový tisk - 5 Kčs
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
NJS MĚLNÍK
NJS MĚLNÍK
sklo modré barvy, barvené
zeleně, písmo červené
32x33 mm
mírně zakalené sklo, barvené
zeleně, písmo červené
32x33 mm
VINOBRANÍ NA MĚLNÍCE
bronzový plech, červený nápis
20x20 mm
MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
86
bílý kov, 20x20 mm
varianty:
zelený hrozen i nápis
fialový hrozen i nápis
stříbrný hrozen, červený
nápis
MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
87
bílý plast
bílý plast
líc červený, černé písmo červený tisk - 10 Kčs
10 Kčs
zelený tisk - 5 Kčs
líc žlutý, černé písmo - 5
Kčs
VINOBRANÍ NA
MĚLNÍCE
jednobarevný plast
(viz další text
k rokům 1981 - 1984))
MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
1989
zelený plast
červené písmo - 10 Kčs
bílé písmo - 5 Kčs
Osmdesátá léta minulého století byla charakterizována používáním plastových vstupenek.
Vinný hrozen o rozměrech 28x39 mm, nošený viditelně na oděvu, sloužil jako vstupenka. V několika letech po sobě
jdoucích byla tato vstupenka vydávána organizátory vinobraní vždy ve dvou barvách, za 5 resp. 10 Kčs.
- 20 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
asi 1981: žlutá - 10 Kčs, růžová - 5 Kčs
1982: oranžová - 10 Kčs, červená - 5 Kčs
1983: modrá - 10 Kčs, zelená - 5 Kčs
1984: žlutá - 10 Kčs
Od roku 1985 se změnil tvar plastových vstupenek na kruhový. Opět byly každým rokem vydávány vstupenky ve dvou
barevných mutacích - pro děti a dospělé. Cena vstupenky zůstala nezměněna. Průměr vnějšího kruhu byl vždy 44 mm,
vnitřního 28 mm.
Od roku 1990 začali organizátoři vinobraní tisknout vstupenky papírové. Pouze jako příklad vidíte vstupenku z roku
1990, která byla opatřena razítkem mělnického Masarykova kulturního domu v modré barvě a také, podobně jako
vstupenky plastové, se musela nosit viditelně připevněná na oděvu. Vstupné na akci se pro dospělé návštěvníky mírně
zvýšilo.
5 Kčs - papír, oranžová plocha, černý tisk, 157x70 mm
15 Kčs - papír, zelená plocha, černý tisk, 140x70 mm
….. ze Základní školy Vraňany
18.ledna 2011 proběhl v naší škole zápis dětí do 1.ročníku pro školní rok 2011/2012. Děti byly bystré
a šikovné a v naší škole se jim líbilo.
V lednu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo v rámci projektu EU-peníze školám,
naší škole žádost o poskytnutí dotace pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách,
v celkové výši 463 135,-Kč. Velká část těchto financí bude mimo jiné použita na nákup vybavení
počítačové učebny a její modernizaci .
Od února jezdíme plavat do mělnického bazénu. Dětem se výuka plavání velmi líbí. Jsou nadšené a
po každé „dvouhodinovce“ intenzivní výuky také pěkně unavené.
V březnu nás čeká divadelní představení v Kralupech nad Vltavou, dětský karneval, společné
fotografování nebo vzdělávací pořad o České republice v mělnickém kině Sokol.
Naše škola velmi úzce spolupracuje s mateřskou školou. Předškoláci pravidelně s paní učitelkou
využívají naši interaktivní tabuli a počítačovou učebnu. Také nás během „školkového karnevalu“
- 21 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
přišly navštívit a ukázat se nám ve svých maskách. A jako správná návštěva přinesly svým starším
kamarádům - školákům něco sladkého na zub.
I jaro máme plné plánů. Chystáme se v rámci Velikonoc na projektový den i na velký výlet
(společně s MŠ) do rodiště J. Lady – do Hrusic. Chtěli bychom také uskutečnit exkurzi do
Národního divadla v Praze a oslavit společně Den dětí.
Zda se nám naše plány podaří úspěšně realizovat, o tom zase příště ……………………..
Štěpánka Srbová, ředitelka školy
Fotbal: rozlosování IV.tř. Mělnicko, jaro 2011
12. kolo:
13. kolo:
14. kolo:
15. kolo:
16. kolo:
17. kolo:
18. kolo:
19. kolo:
20. kolo:
21. kolo:
22. kolo:
NE, 10.4.2011, 16.30
NE, 17.4.2011, 17.00
NE, 24.4.2011, 17.00
SO, 30.4.2011, 17.00
NE, 8.5.2011, 17.00
NE, 15.5.2011, 17.00
NE, 22.5.2011, 17.00
NE, 29.5.2011, 17.00
NE, 5.6.2011, 17,00
NE, 12.6.2011, 17.00
NE, 19.6.2011, 17.00
Sokol Spomyšl
Čechie Kralupy B
Sokol Spomyšl
AFK Vraňany
Sokol Spomyšl
Vltavan Chvatěruby B
Sokol Spomyšl
SK Úžice
Sokol Spomyšl
Sokol Hostín
Sokol Spomyšl
-
Sokol Cítov B
Sokol Spomyšl
---- volno ---Sokol Spomyšl
Eletis Lužec B
Sokol Spomyšl
Sokol Dolany B
Sokol Spomyšl
Sokol Dřínov
Sokol Spomyšl
AFK Veltrusy B
Antonio Smith:
Raduj se z maličkostí, protože se možná jednoho dne ohlédneš a zjistíš,
že to nebyly maličkosti.
65 let
Uher Jan
80 let
Červenková Jitka
Kříčková Jaroslava
81 let
Točín Antonín
82 let
Vegrichtová Miluše
87 let
Tošnerová Helena
Všem jubilantům, kteří v 1.čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní výročí, blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví a
pohody do dalších let!
- 22 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
pan Uher Jan
čp. 57
(snímek ze 7.1.2011)
paní Vegrichtová Miluše
čp. 131
(snímek z 1.3.2011)
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
paní Helena Tošnerová
čp. 124
(snímek z 30.1.2011)
pan Točín Antonín
čp. 2
(snímek z 27.1.2011)
paní Jitka Červenková
čp. 87
(snímek z 25.2.2011)
Vítání nového občánka.
Členky Kulturního výboru paní Jaroslava Duchoslavová a Květa Marsová přivítaly nové
občany obce Spomyšl.
Dne 16.prosince 2010 navštívily Klárku Viktorinovou a dne 7.ledna 2011 Šimona
Rákose. Novorozencům popřály hodně zdraví a dlouhý život prožitý v lásce a ve štěstí,
rodičům obou dětí, Ivaně a Janu Viktorinovým a Janě a Jaroslavu Rákosovým,
blahopřály k narození potomka.
- Klárka s maminkou Ivanou Viktorinovou, čp. 149 -
- Šimon s maminkou Janou Rákosovou, čp. 60 -
- 23 -
MK ČR E 16225
℡ OÚ 315 691 143
†
PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Občané Spomyšle se již nikdy osobně nesetkají s panem Ladislavem Uhrem, který nás opustil dne 15.ledna
2011. Žil v Praze, vlastnil dům čp. 76 ve Spomyšli.
V neděli 6.března 2011 opustila tento svět paní Olga Enochová, která žila ve Spomyšli v domě čp. 102.
Na adresu Obce Spomyšl přišla nabídka
kralupské firmy KROS s.s r.o. na povinné
pravidelné roční kontroly a čištění
spalinových cest.
Jak již čtenáři Spomyšelských aktualit měli
možnost číst, povinnost nechat si provést
kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv odborně způsobilou osobou bylo
stanoveno Nařízením vlády č. 91/2010, které
nabylo platnosti k prvnímu dni letošního
roku.
V nabídce firmy KROS je uvedeno, že firma
má živnostenské oprávnění na kominictví.
Domluva je možná na adrese:
e-mail: mazoure[email protected]
tel.: 315 725 558
osobně: Tyršova 535, 278 01 Kralupy n.Vlt.
nebezpečný odpad bude v obci přijímán 28.května od 1330 do 1350 h. před Obecním úřadem.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny dne 3.června a odvezeny budou 6.června t.r. Jeden
bude umístěn u rybníka, druhý na návsi za autobusovou zastávkou, třetí v lokalitě „Parlament“.
Kulturní výbor obce Spomyšl
sděluje občanům, že ještě do konce pololetí, a to vždy v sobotu, uspořádá
následující akce:
16.4. – Setkání se seniory; květinové dárky nabídla pí. Marie Burešová
4.6. – Akce pro děti – paní Eva Šebová navrhuje změnu a sice „Honbu za pokladem“ (místo klasické oslavy
Dětského dne na hřišti), podrobnosti budou upřesněny
25.6. – Zájezd do ZOO parku Chomutov – autobusová doprava bude zajištěna
Zastupitelé obce
přejí všem občanům Spomyšle
příjemné a pohodové prožití Velikonoc
Spomyšelské aktuality: vydává Obec Spomyšl, Spomyšl čp. 120, 277 05 Spomyšl
Vychází: nepravidelně, zpravidla čtyřikrát ročně
Toto číslo vyšlo: v dubnu 2011
Foto: Jaroslav Marsa, není-li v textu uvedeno jinak
Nepodepsaný text: Jaroslav Marsa
Za obsahovou správnost textu odpovídá jeho autor.
- 24 -
MK ČR E 16225

Podobné dokumenty

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí obce paní Ivana Kumprichtová vás v úvodu každého čísla Aktualit pravidelně informuje o průběhu této nejdůležitější a finančně nejnáročnější akce posledních let. Dohodl jsem se s ní a vypsal pro záj...

Více

stáhnout publikaci v

stáhnout publikaci v vrchnosti, tehdy nově pověřené berní správou. Měly různě velkou rozlohu, od jedné obce až po obrovská dominia. V souvislosti s reformou krajské správy v roce 1850 došlo také k vytvoření nových bern...

Více

Spomyšelské aktuality

Spomyšelské aktuality investorem dne 18.4.11 byl důvodem náš kanalizační řad, který je v levé polovině vozovky na některých místech uložen od chodníku ca 1 m. Vodovodní řad by tedy musel pokračovat středem vozovky, což ...

Více

Život v Rudné č. 6/2013

Život v Rudné č. 6/2013 LIDL se uvolnil termín, výstavba hřiště začne v polovině června. Hřiště bude u zbrojnice. Zároveň bude opraven plot ve Školské ulici a stávající herní prvky od zbrojnice budou přesunuty právě tam. ...

Více

Jarní Vendelín

Jarní Vendelín Dále je potřeba mnohé obyvatele obce upozornit, aby nenechávali žádné věci na viditelných místech v zaparkovaných motorových vozidlech, která se tak stávají častějším terčem zlodějů. V neposlední ...

Více

Politický týdenník, věnovaný lidu, jeho

Politický týdenník, věnovaný lidu, jeho politických odpůrců, kteříž proti zákonu Bo žímu přirozenému a díky nerozhodnosti a ohledům jeho předáků, dnes ještě jsou v moci a dle učení je j i c h p ř e d c há z í p r á v o. Slibovali nám kdy...

Více

ÚNOR 2011 PDF - Česká Skalice

ÚNOR 2011 PDF - Česká Skalice ZM projednalo a schvaluje, aby rada města dále pokračovala v práci na projektech A, B (dle zápisu ze schůze Výboru rozvoje města a dlouhodobých investic ze dne 2.12.2010). Veškeré náležitosti k tom...

Více